Sunteți pe pagina 1din 1

Dragi tovarăşi. Cetăţeni ai Ţării Româneşti.

Pătrunderea trupelor celor 5 ţări


socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greşeală şi o primejdie gravă pentru pacea în
Europa, pentru soarta socialismului în lume! Este de neconceput în lumea de astăzi, cînd
popoarele se ridică la luptă pentru a-şi apăra independenţa naţională, pentru egalitate în
drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste să încalce libertatea şi independenţa unui alt
stat (aplauze). Nu există nici o justificare şi nu poate fi acceptat nici un motiv pentru a
admite, pentru o clipă, numai ideea intervenţiei militare în treburile unui stat socialist
(aplauze). Delegaţia noastră de partid şi de stat care a vizitat săptămîna trecută
Cehoslovacia s-a convins că poporul cehoslovac, că partidul comunist cehoslovac, clasa
muncitoare cehoslovacă, bătrîni, femei, tineri, în unanimitate sprijină conducerea
partidului şi statului pentru a asigura triumful socialismului în Cehoslovacia (aplauze).
Problema alegerii căilor de construcţie socialistă este o problemă a fiecărui partid, a
fiecărui stat, a fiecărui popor. Nimeni nu se poate erija în sfătuitor, în îndrumător a felului
în care trebuie construit socialismul! Este treaba fiecărui popor, şi noi considerăm că
pentru a aşeza relaţiile dinttre ţările socialiste, între partidele comuniste, pe baze cu
adevărat marxist-leniniste, trebuie odată pentru totdeauna să se pună capăt amestecului în
treburile altor state, altor partide!

Noi sîntem hotărîţi să acţionăm cu toată forţa, cu toată răspunderea noastră, pentru
a contribui la găsirea căilor pentru rezolvarea cît mai iute a acestei situaţii create prin
pătrunderea trupelor străine în Cehoslovacia, pentru ca poporul cehoslovac să poată să-şi
desfăşoare activitatea în linişte. Sîntem ferm hotărîţi să acţionăm pentru ca împreună cu
celelalte ţări socialiste, cu celelalte partide comuniste şi muncitoreşti, să contribuim la
eliminarea divergenţelor, la întărirea unităţii ţărilor socialiste, a partidelor comuniste,
pentru că sîntem convinşi că numai aşa servim interesele poporului, interesele socialismului
în întreaga lume!