Sunteți pe pagina 1din 29

VALOARE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DATA

ESTIMATIVĂ
PROGRAM VALOARE
ALOCARE PENTRU
NR. OPERAȚIONAL/ POTENȚIALI SOLICITANȚI ACTIVITĂȚI PRINCIPALE VALOARE PROIECT OBSERVAȚII
TITLU GHID OBIECTIVE SPECIFICE ALOCARE APEL LEI - LANSAREA
CRT. AXĂ ELIGIBILI CF. POCU ELIGIBILE PROIECT (max) LEI -
APEL EURO INFOREURO APELULUI
PRIORITARĂ (max) [EURO] INFOREURO
IULIE 2019 DE
2019 PROIECTE

• Dezvoltarea/
consolidarea/integrarea de
servicii (inclusiv online, de
tip call centre și ghișee
electronice etc.) pentru
diverse categorii de
beneficiari;
• Dezvoltarea serviciilor de
susținere a mobilității forței
de muncă;
3.10&3.11 -
• Dezvoltarea de
Adaptarea
instrumente, studii,
structurilor SPO de la
analize, cercetări etc.
nivel național și
privind evoluția pieței
teritorial prin
muncii la nivel național,
introducerea unor noi
regional și local, inclusiv
instrumente /
împreună cu partenerii
sisteme / proceduri /
sociali;
servicii / mecanisme
• Acțiuni de colaborare cu
etc. privind nevoile și
angajatori privaţi, parteneri
dinamica pieței
sociali și structuri
muncii/ corelarea
reprezentative ale
cererii cu oferta de
acestora, întreprinderi
forță de muncă,
sociale de inserție, furnizori
monitorizarea
de servicii de ocupare şi
indicatorilor relevanți
Modernizarea institutiilor formare profesională,
din perspectiva pieței
pietei fortei de munca Instituții ale Serviciului servicii sociale, agenţii septembrie În consultări
1 AP 3 muncii, 3.000.000,00 14.166.900,00 60.000.000,00 283.338.000,00
SPO - Regiuni mai putin Public de Ocupare pentru muncă temporară 2019 finale cu ANOFM
monitorizarea și
dezvoltate etc., pentru a creşte
evaluarea serviciilor
ocuparea forţei de muncă,
furnizate de SPO,
precum şi oportunităţile
dezvoltarea bazei de
profesionale şi legăturile cu
date SPO cu tinerii
piaţa muncii, cu accent pe
NEETs, șomeri de
persoanele cu nivel redus
lungă durată, grupuri
de educație și persoanele
vulnerabile &
aparținând grupurilor
Creșterea satisfacției
vulnerabile;
clienților SPO, a
• Dezvoltarea activităților
diversității și gradului
SPO dedicate angajatorilor
de cuprindere a
cu scopul de a crește rata
serviciilor oferite
ocupării posturilor vacante;
angajatorilor și
oferirea de suport pentru
persoanelor aflate în
ocuparea posturilor
căutarea unui loc de
vacante; elaborarea si
muncă
implementarea unei
strategii pentru angajatori;
• Realizarea parteneriatelor
de ocupare cu angajatori;
• Includerea specifică a
parteneriatelor de ocupare
cu angajatorii publici sau cu
capital de stat;
• Sprijin pentru planificarea
politicilor, management,
monitorizare, evaluare și

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
impact, precum și
adaptarea proceselor în
domeniul pieței muncii;
• Dezvoltarea și
implementarea de modele
teritoriale de ocupare a
forței de muncă cu
angajatorii, autorităţile
locale şi persoane aflate în
căutarea unui loc de
muncă, alţi actori relevanţi
pe piaţa forţei de muncă în
vederea reducerii
disparităţilor regionale prin
promovarea mobilităţii
geografice şi profesionale,
servicii flexibile şi
individualizate bazate pe
cerere;
• Actualizarea unui catalog
integrat de servicii
furnizate clienților prin
care să se asigure
monitorizarea serviciilor
finanțate atât prin FSE, cât
și din bugetul propriu;
• Dezvoltarea/ actualizarea
modelului de profilare și
segmentare al clienților
care să ghideze furnizarea
serviciilor și a măsurilor
oferite de SPO;
• Asigurarea resurselor
umane pentru noi servicii
sau imbunătățirea
serviciilor existente;
• Organizarea de
evenimente relevante
pentru piața muncii;
• Acțiuni de dezvoltare a
resursei umane din
structurile serviciului public
de ocupare a forței de
muncă care ar putea viza:
o Analiza nevoilor de
competențe, abilități,
cunoștințe pentru
personalul din structurile
serviciului public de
ocupare a forței de muncă
pentru a asigura furnizarea
unor servicii de calitate
atât persoanelor aflate în
căutarea unui loc de
muncă, cât și angajatorilor;
elaborarea de planuri de
recrutare, formare,
profesionalizare și
specializare a consilierilor
ANOFM;
o Dezvoltarea și furnizarea
de acțiuni de formare în
funcție de nevoile

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
identificate, inclusiv prin
schimb de bune practici/
învățare reciprocă, inclusiv
cu alte State Membre (ar
putea implica activități de
inovare și/sau de cooperare
națională și transnațională)
în vederea perfecționării și
adaptării practicii naționale
privind furnizarea serviciilor
specifice, formarea
rețelelor de competențe.

• Dezvoltarea/
consolidarea/integrarea de
servicii (inclusiv online, de
tip call centre și ghișee
electronice etc.) pentru
diverse categorii de
3.10&3.11 -
beneficiari;
Adaptarea
• Dezvoltarea serviciilor de
structurilor SPO de la
susținere a mobilității forței
nivel național și
de muncă;
teritorial prin
• Dezvoltarea de
introducerea unor noi
instrumente, studii,
instrumente /
analize, cercetări etc.
sisteme / proceduri /
privind evoluția pieței
servicii / mecanisme
muncii la nivel național,
etc. privind nevoile și
regional și local, inclusiv
dinamica pieței
împreună cu partenerii
muncii/ corelarea
sociali;
cererii cu oferta de
• Acțiuni de colaborare cu
forță de muncă,
angajatori privaţi, parteneri
monitorizarea
sociali și structuri
indicatorilor relevanți
reprezentative ale
Modernizarea institutiilor din perspectiva pieței
Instituții ale Serviciului acestora, întreprinderi septembrie În consultări
2 AP 3 pietei fortei de munca muncii, 3.000.000,00 14.166.900,00
Public de Ocupare sociale de inserție, furnizori 3.000.000,00 14.166.900,00 2019 finale cu ANOFM
SPO - Regiune dezvoltata monitorizarea și
de servicii de ocupare şi
evaluarea serviciilor
formare profesională,
furnizate de SPO,
servicii sociale, agenţii
dezvoltarea bazei de
pentru muncă temporară
date SPO cu tinerii
etc., pentru a creşte
NEETs, șomeri de
ocuparea forţei de muncă,
lungă durată, grupuri
precum şi oportunităţile
vulnerabile &
profesionale şi legăturile cu
Creșterea satisfacției
piaţa muncii, cu accent pe
clienților SPO, a
persoanele cu nivel redus
diversității și gradului
de educație și persoanele
de cuprindere a
aparținând grupurilor
serviciilor oferite
vulnerabile;
angajatorilor și
• Dezvoltarea activităților
persoanelor aflate în
SPO dedicate angajatorilor
căutarea unui loc de
cu scopul de a crește rata
muncă
ocupării posturilor vacante;
oferirea de suport pentru
ocuparea posturilor
vacante; elaborarea si
implementarea unei
strategii pentru angajatori;
• Realizarea parteneriatelor

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
de ocupare cu angajatori;
• Includerea specifică a
parteneriatelor de ocupare
cu angajatorii publici sau cu
capital de stat;
• Sprijin pentru planificarea
politicilor, management,
monitorizare, evaluare și
impact, precum și
adaptarea proceselor în
domeniul pieței muncii;
• Dezvoltarea și
implementarea de modele
teritoriale de ocupare a
forței de muncă cu
angajatorii, autorităţile
locale şi persoane aflate în
căutarea unui loc de
muncă, alţi actori relevanţi
pe piaţa forţei de muncă în
vederea reducerii
disparităţilor regionale prin
promovarea mobilităţii
geografice şi profesionale,
servicii flexibile şi
individualizate bazate pe
cerere;
• Actualizarea unui catalog
integrat de servicii
furnizate clienților prin
care să se asigure
monitorizarea serviciilor
finanțate atât prin FSE, cât
și din bugetul propriu;
• Dezvoltarea/ actualizarea
modelului de profilare și
segmentare al clienților
care să ghideze furnizarea
serviciilor și a măsurilor
oferite de SPO;
• Asigurarea resurselor
umane pentru noi servicii
sau imbunătățirea
serviciilor existente;
• Organizarea de
evenimente relevante
pentru piața muncii;
• Acțiuni de dezvoltare a
resursei umane din
structurile serviciului public
de ocupare a forței de
muncă care ar putea viza:
o Analiza nevoilor de
competențe, abilități,
cunoștințe pentru
personalul din structurile
serviciului public de
ocupare a forței de muncă
pentru a asigura furnizarea
unor servicii de calitate
atât persoanelor aflate în
căutarea unui loc de
muncă, cât și angajatorilor;

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
elaborarea de planuri de
recrutare, formare,
profesionalizare și
specializare a consilierilor
ANOFM;
o Dezvoltarea și furnizarea
de acțiuni de formare în
funcție de nevoile
identificate, inclusiv prin
schimb de bune practici/
învățare reciprocă, inclusiv
cu alte State Membre (ar
putea implica activități de
inovare și/sau de cooperare
națională și transnațională)
în vederea perfecționării și
adaptării practicii naționale
privind furnizarea serviciilor
specifice, formarea
rețelelor de competențe.
Activitatea 1 Pachet
integrat de servicii destinat
6.2 & 6.3 - Creșterea
preșcolarilor și elevilor din
participării la
ciclul primar și gimnazial în
învăţământul ante-
vederea stimulării
• Instituții de învățământ preșcolar și
participării la educație și
(ISCED 0 - 2) acreditate, preșcolar, în special a
prevenire a fenomenului de
publice și private, din grupurilor cu risc de
părăsire timpurie a scolii
rețeaua școlară națională părăsire timpurie a
Activitatea 2 Sprijin
• Furnizori de servicii de școlii, cu accent pe
material pentru stimularea
orientare, consiliere, copiii aparținând
participării la educație și la
mediere școlară și servicii minorității roma și a
activitățile de consiliere a
alternative, publici și celor din mediul rural
copiilor
privați & Reducerea
Activitatea 3 Asigurarea de
Măsuri de sprijin pentru • Parteneri sociali din părăsirii timpurii a
servicii de educație
copiii cu părinți plecați învățământul preuniversitar școlii prin măsuri septembrie
3 AP 6 parentală și de consiliere 10.000.000,00 47.223.000,00 NA
la muncă în străinătate - (ex. organizații sindicale) integrate de 1.000.000,00 4.722.300,00 2019
socială
program pilot (o regiune) • Instituții de cult si prevenire și de
Activitatea 4 Dezvoltarea
asociații religioase asigurare a
de parteneriate între școli,
• Instituții/agenții oportunităților egale
autorități locale, instituții
guvernamentale cu atribuții pentru elevii
locale, ONG-uri și
în domeniul incluziunii aparținând grupurilor
comunitate
sociale vulnerabile, cu
Activitatea 5 Campanie de
• APL cu atribuții în accent pe elevii
informare și conștientizare
domeniul educației de nivel aparținând
a părinților, persoanelor în
preuniversitar minorității roma și
grija cărora rămân copiii,
• ONG elevii din mediul
specialiștilor, copiilor și
rural/ comunitățile
publicului larg în ceea ce
dezavantajate socio-
privește obligațiile legale
economic
care le revin părinților la
plecarea din țară

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
6.7 & 6.9 & 6.10 -
Creșterea participării • Instituirea şi utilizarea
la învăţământul unor pachete integrate de
terțiar universitar și măsuri de asistență
non-universitare educațională și sprijin
organizat în cadrul financiar care să includă,
instituțiilor de de exemplu: burse de
învăţământ superior studii, mobilită ți,
acreditate în special constituirea de rețele şi
pentru cei care comunități virtuale de
provin din grupuri studii la distanță etc., a
vulnerabile & căror acordare va fi
Îmbunătățirea condiționată de absolvirea
nivelului de studiilor
competențe al terțiare/continuarea
personalului didactic studiilor, în vederea
din învățământul creșterii numărului de
• Instituții de învățământ
terțiar universitar și cursanți şi de absolvenți din
MĂSURI INTEGRATE superior acreditate,
non-universitar învățământul terțiar;
PENTRU CRESTEREA publice şi private ;
organizat în cadrul • Sprijinirea accesului la
PARTICIPARII • ONG-uri, inclusiv
instituțiilor de învățământul terțiar prin
STUDENȚILOR DIN asociațiile studențești
învăţământ superior activități comune derulate octombrie
4 AP 6 (pentru măsuri aferente OS 33.000.000,00 155.835.900,00 NA
CATEGORII VULNERABILE acreditate în ceea ce cu elevi, studenți și 1.700.000,00 8.027.910,00 2019
LA PROGRAME 6.7.);
priveşte conţinutul personal didactic (ex.
ANTREPRENORIALE • Parteneri sociali din
educaţional inovator activități de consiliere,
învățământul superior sau
şi resursele de activități de informare,
din medii publice și
învăţare moderne şi organizarea unor vizite la
private.
flexibile & universități etc.), ecum şi
Diversificarea campanii de conștientizare
ofertelor în vederea creșterii ratei de
educaționale în participare la învățământul
învățământul terțiar terțiar şi pentru asigurarea
universitar și non- înțelegerii beneficiilor pe
universitar tehnic care le oferă educația de
organizat în cadrul nivel superior cu privire la
instituțiilor de şansele de ocupare a unui
învăţământ superior loc de muncă (măsură
acreditate corelate secundara);
cu nevoile pieței • Alte acțiuni inovative
muncii din sectoarele care sprijină particip area
economice/ la învățământul terțiar,
domeniile inclusiv activități de
identificate prin SNC cooperare transnațională.
şi SNCDI

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
• Instituirea şi utilizarea
6.7 & 6.9 & 6.10 - unor pachete integrate de
Creșterea participării măsuri de asistenţă
la învăţământul educațională și sprijin
terțiar universitar și financiar care să includă,
non-universitare de exemplu: burse de
organizat în cadrul studii/sprijin financiar,
instituțiilor de mobilități, constituirea de
învăţământ superior reţele şi comunităţi virtuale
acreditate în special de studii la distanţă etc., a
pentru cei care căror acordare va fi
provin din grupuri condiționată de continuarea
vulnerabile & studiilor, în vederea
Îmbunătățirea creşterii numărului de
nivelului de cursanţi şi de absolvenți din
competențe al învăţământul terţiar;
personalului didactic • Alte acțiuni inovative care
din învățământul sprijină participarea la
- Instituții de învățământ
terțiar universitar și învăţământul terțiar,
superior acreditate,
non-universitar inclusiv activități de
MĂSURI DE OPTIMIZARE A publice şi private ;
organizat în cadrul cooperare transnațională
OFERTELOR DE STUDII - ONG-uri, inclusiv
instituțiilor de • Dezvoltarea, autorizarea
asociațiile studențești
DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL învăţământ superior și pilotarea furnizării de octombrie
5 AP 6 SUPERIOR ÎN SPRIJINUL (pentru măsuri aferente OS 50.000.000,00 236.115.000,00 NA
acreditate în ceea ce programe de studii adresate 1.500.000,00 7.083.450,00 2019
ANGAJABILITĂȚII 6.7.);
priveşte conţinutul cursanților din cadrul
- Parteneri sociali din
educaţional inovator colegiilor universitare
învățământul superior sau
şi resursele de organizate in cadrul
din medii publice și
învăţare moderne şi instituțiilor de învățământ
private.
flexibile & superior acreditate, în
Diversificarea vederea extinderii acestei
ofertelor forme de școlarizare
educaționale în adresate inclusiv tinerilor
învățământul terțiar care au finalizat studii
universitar și non- liceale, dar nu au obținut
universitar tehnic diploma de bacalaureat. Și
organizat în cadrul în cadrul acestor programe
instituțiilor de de studii va fi încurajată
învăţământ superior derularea de cursuri cu
acreditate corelate componentă aplicativă
cu nevoile pieței adresate cursanților din
muncii din sectoarele învățământul terțiar non-
economice/ universitar tehnic, cu
domeniile scopul creșterii
identificate prin SNC atractivității studiilor și a
şi SNCDI angajabilității viitorilor
absolvenți

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
• Sprijin pentru
participarea la programele
de FPC prin măsuri
integrate și flexibile cum ar
fi: programe care vizează
îmbunătățirea abilităților
de bază și transversale,
atât profesionale, cât și
non-profesionale, precum și
a competențelor
antreprenoriale. Exemple:
facilități de instruire,
programe pe o bază
modulară, sistem de
acumulare de credite,
posibilitatea de a intra în
program în momente
diferite şi nu numai la
începutul acestuia,
adaptarea criteriilor de
eligibilitate pentru astfel de
• Membri ai Comitetelor
programe pentru a permite
Sectoriale şi Comitete
6.12 - Creșterea accesul unui număr
Sectoriale cu personalitate
participării la /categorii cât mai largi de
juridică;
programele de persoane, utilizarea de noi
• Organizații sindicale;
formare profesională tehnologii pentru creșterea
• Patronate;
continuă, cu accent accesului la materialele de
• Asociații profesionale;
pe acei adulţi, cu un instruire etc.;
• Centre publice sau
Creșterea nivelului de nivel scăzut de • Acțiuni de consiliere
private de
calificare al angajaților calificare și profesională și tutorat
validare/certificare a
prin programe de persoanele cu vârsta pentru grupul țintă vizat septembrie
6 AP 6 învățării anterioare; 60.000.000,00 283.338.000,00 NA
formare continuă de peste 40 ani, din pentru încurajarea 1.000.000,00 4.722.300,00 2019
• Furnizori de FPC
corelate cu nevoile zone rurale participării la programele
autorizați, publici şi
pieței muncii defavorizate, inclusiv de FPC, inclusiv în legătură
privați,
prin recunoașterea și directă cu susținerea
• Furnizori de servicii de
certificarea proceselor de validare a
consiliere și orientare
rezultatelor învățării rezultatelor învățării
profesională/ pentru
dobândite în dobândite în contexte non-
carieră;
contexte non-formale formale și informale,
• Camere de comerț,
și informale dezvoltarea carierei și
industrie și agricultură;
căutarea de noi oportunități
• ONG-uri.
pentru locuri de muncă;
• Acțiuni de evaluare,
recunoaștere și validare a
rezultatelor învățării
dobândite în contexte non-
formale și informale;
• Organizarea de
campanii/acțiuni de
informare și conștientizare
pentru promovarea
importanței formării
profesionale și participării
la programele de FPC;
• Alte acțiuni inovative
pentru creșterea
participării la FPC și
oferirea unui sprijin
educațional individualizat,
inclusiv prin activități de
cooperare transnațională și
transfer de bune practici

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
• Organizarea și derularea
unor programe de învățare
prin experiență practică
(complementare
programelor de studii
doctorale/postdoctorale),
furnizarea de servicii de
consiliere și orientare
profesională, necesare
creșterii angajabilității în
domeniul studiilor
realizate. Aceste programe
complementare vor fi axate
6.13 - Creșterea
pe dobândirea de
numărului
competente transversale
absolvenților de
corelate cu necesitățile
învățământ terțiar
pieței muncii, formarea de
universitar și non
competențe
universitar care își
antreprenoriale, utile
• Instituții de învățământ găsesc un loc de
studenților (ISCED 8) și
superior publice și private, muncă urmare a
cercetătorilor postdoctorat.
acreditate; accesului la activități
• Consolidarea
Sprijin pentru doctoranzi • Institute/centre de de învățare la un
parteneriatelor dintre septembrie
7 AP 6 și cercetători post- cercetare acreditate, potențial loc de 59.000.000,00 278.615.700,00 NA
universități și actorii din 1.500.000,00 7.083.450,00 2019
doctorat inclusiv institute de muncă / cercetare/
domeniul cercetării şi
cercetare ale Academiei inovare, cu accent pe
inovării pentru stimularea
Române; sectoarele economice
dezvoltării de noi programe
• Academia Română cu potențial
de studii doctorale şi
competitiv
postdoctorale, cu aplicații
identificate conform
directe în economie, cu
SNC şi domeniile de
tenție deosebită acordată
specializare
sectoarelor economice cu
inteligentă conform
potențial competitiv
SNCDI
identificate conform SNC şi
din domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI, inclusiv prin
furnizarea de sprijin
financiar pentru doctoranzi
și sprijinirea cercetătorilor
pentru a se implica în
cercetarea post-doctorală,
inclusiv prin acordarea de
burse și sprijinirea
mobilității interne și
transnaționale.

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
• Elaborarea
parteneriatelor/convenţiilor
între organizatorii (unităţi
de învăţământ) şi partenerii
de practică (societăţi
comerciale/ structuri
asociative, potențiali
angajatori ai viitorilor
absolvenți, în special cu
entități din sectoarele
economice cu potențial
competitiv identificate
conform SNC și din
domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI);
• Organizarea și derularea
programelor de învățare la
locul de muncă (internship/
traineeship, stagii de
practică, instruire practică,
laborator tehnologic, etc.),
inclusiv activități de tip
firmă de exercițiu (în
conformitate cu
o MEN și 6.14 - Creșterea
metodologiile aplicabile
structuri/agenții/organisme participării la
fiecărui tip de activitate,
relevante, programe de învăţare
acolo unde este cazul);
subordonate/coordonate de la locul de muncă a
• Organizarea competițiilor
către acesta elevilor și ucenicilor
profesionale, concursurilor
o Angajatori (în calitate de din învățământul
pe meserii, competițiilor și
parteneri de practică) secundar și terțiar
târgurilor pentru firme de
Stagii de practică pentru o Asociații profesionale non-universitar, cu septembrie
8 AP 6 exercițiu; 5.000.000,00 23.611.500,00 NA
elevi ITI DD o Camere de comerț și accent pe sectoarele 500.000,00 2.361.150,00 2019
• Furnizarea de servicii de
industrie economice cu
consiliere și orientare
o ONG-uri potențial competitiv
profesională pentru elevi,
o Furnizori publici și privați identificate conform
axate pe dobândirea de
de orientare și consiliere SNC şi din domeniile
competențe care răspund
profesională de specializare
necesităților pieței muncii;
o Organizaţii sindicale şi inteligentă conform
• Crearea unui sistem de
organizaţii patronale SNCDI
informare coordonată, în
ambele sensuri: de la
companii/sectorul privat
către rețeaua unităților de
învățământ privind nevoile
lor de instruire, precum și
de la unitățile de
învățământ către
întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor actuale și
viitoare ale pieței muncii la
nivel regional /local;
• Pilotarea de soluții
inovative de facilitare a
practicii, de instrumente
inovative de consiliere,
orientare, evaluare a
competentelor, inclusiv prin
intermediul TIC;
• Organizarea de stagii de
practică în state membre
ale Uniunii Europene, unde
s-au înregistrat progrese
vizibile.

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
6.11&6.14&6.15&6.16
- Creșterea
participării la
programele de
formare profesională
inițială, în special
pentru elevii/ucenicii
care provin din
comunități Activitatea 1: Dezvoltarea
dezavantajate, cu cadrului instituțional
accent pe mediul privind asigurarea calităţii
rural și cei în IPT, prin:
aparținând - Mecanisme de asigurare a
minorității roma & calităţii în învăţarea la
Creșterea participării locul de muncă.
la programe de - Mecanisme de asigurare a
învăţare la locul de calităţii evaluării
muncă a elevilor și rezultatelor învăţării în
ucenicilor din vederea certificării
învățământul calificării profesionale.
secundar și terțiar - Mecanisme de
non-universitar, cu recunoaştere a excelenţei
DEZVOLTAREA SISTEMICĂ • Centrul Național de
accent pe sectoarele în furnizarea de programe
A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI Dezvoltare a
economice cu de formare profesională
PROFESIONAL ŞI TEHNIC Învățământului Profesional
potențial competitiv inițială.
ÎN CONCORDANŢĂ CU și Tehnic, în calitate de octombrie
9 AP 6 identificate conform Activitatea 2: Formarea 39.726.000,00 187.598.089,80 NA
NEVOILE DE DEZVOLTARE structură subordonată MEN 39.726.000,00 187.598.089,80 2019
SNC şi din domeniile profesională a persoanelor
SOCIO-ECONOMICĂ LA cu atribuții în domeniul
de specializare din sistemul IPT
NIVEL NAŢIONAL, educației și formării
inteligentă conform Activitatea 3: Creşterea
REGIONAL ŞI LOCAL profesionale inițiale
SNCDI & participării în învăţământul
Îmbunătățirea profesional şi tehnic
nivelului de Activitatea 4: Dezvoltare,
competențe al adaptare și actualizare
personalului didactic, calificări profesionale, SPP,
a formatorilor, a curriculum și auxiliare
evaluatorilor de curriculare
competențe Activitatea 5: Dezvoltarea
profesionale și si implementarea
personalului din mecanismelor de
întreprinderi cu monitorizare a inserţiei
atribuții in învățarea profesionale a absolvenţilor
la locul de muncă & de învăţământ profesional
reșterea numărului şi tehnic
de oferte furnizate
de sistemul de
educație și formare
profesională adaptate
la nevoile și
tendințele de
dezvoltare ale pieței
muncii
• Furnizori autorizați de 1.1&1.2 - Creșterea I.1. Informarea publicului
formare profesională a ocupării tinerilor cu privire la programul de
adulților- persoane juridice NEETs şomeri cu formare antreprenorială,
autorizate în conformitate vârsta între 16 - 24 precum și cu privire la
cu prevederile OG ani, înregistrați la metodologia de selecție a
VIITOR PENTRU TINERII nr.129/31.08.2000 privind Serviciul Public de grupului țintă și, ulterior, a octombrie
10 AP 1 53.300.000,00 251.698.590,00 NA
NEETs I formarea profesionala a Ocupare, cu planurilor de afaceri ce vor 1.000.000,00 4.722.300,00 2019
adultilor, republicata, cu rezidența în regiunile fi sprijinite în cadrul
modificările și completările eligibile & proiectului
ulterioare Îmbunătăţirea I.2. Selectarea grupului
• Furnizori acreditați de nivelului de țintă ce va participa la
servicii specializate pentru competenţe, inclusiv cursurile organizate în

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
stimularea ocupării- prin evaluarea și cadrul programului de
persoane juridice certificarea formare antreprenorială
autorizate în conformitate competențelor I.3. Derularea programului
cu prevederile HG dobândite în sistem de formare antreprenorială
nr.277/2002 privind non-formal și I.4. Selectarea planurilor de
aprobarea Criteriilor de informal al tinerilor afaceri ce vor fi finanțate în
acreditare a furnizorilor de NEETs șomeri cu cadrul proiectului
servicii specializate pentru vârsta între 16 - 24 II.1. Furnizarea, de către
stimularea ocupării forţei ani, înregistrați la administratorul schemei de
de muncă, republicată, cu Serviciul Public de antreprenoriat, a serviciilor
modificările și completările Ocupare, cu personalizate de consiliere/
ulterioare rezidența în regiunile consultanță/ mentorat
• Centre autorizate de eligibile ulterior finalizării
evaluare și certificare a procesului de selecție a
competențelor profesionale planurilor de afaceri
obținute pe alte căi decât II.2. Asigurarea înființării și
cele formale; demarării funcționării
• Organizatii sindicale - întreprinderilor ce vor
persoane juridice de drept realiza planurile de afaceri
privat, constituite în cu ajutor de minimis în
conformitate cu Legea cadrul proiectului
dialogului social II.3. Monitorizarea de către
nr.62/10.05.2011, administratorul schemei de
republicată, cu modificările antreprenoriat a
și completările ulterioare funcționării și dezvoltării
• Organizatii patronale- afacerilor finanțate
persoane juridice de drept II.4. Decontarea de către
privat fără scop administratorul schemei de
patrimonial, constituite în antreprenoriat a sumelor
conformitate cu Legea aferente implementării
dialogului social planurilor de afaceri
nr.62/10.05.2011, selectate în cadrul
republicată, cu modificările proiectului
și completările ulterioare;
• ONG-uri;
• Întreprinderi sociale de
inserție;
• Organizații de tineret,
legal constituite;
• Angajatori, constituiți
conform Legii nr.31/1990,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
• Camere de Comerț și
Industrie, persoane juridice
de utilitate publică, fără
scop patrimonial,
organizate în temeiul
dispozițiilor din Legea
nr.335/06.12.2007 privind
Camerele de Comerț din
România, cu modificările şi
completările ulterioare
• Furnizori autorizați de 2.1&2.2 - Creșterea 1 Organizarea și derularea
formare profesională a ocupării tinerilor de programe de formare
adulților - persoane NEETs șomeri cu profesională a adulților
juridice autorizate în vârsta între 16 - 24 (cursuri de inițiere,
VIITOR PENTRU TINERII conformitate cu ani, înregistrați la calificare, recalificare, octombrie
11 AP 2 89.961.579,79 424.825.568,24 NA
NEETs II prevederile OG Serviciul Public de perfecționare sau 1.000.000,00 4.722.300,00 2019
nr.129/31.08.2000 privind Ocupare, cu specializare), în
formarea profesionala a rezidența în regiunile conformitate cu prevederile
adultilor, republicata, cu eligibile & OG nr.129/2000 privind
modificările și completările Îmbunătăţirea ormarea profesionala a

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
ulterioare nivelului de adultilor, republicată, cu
• Furnizori acreditați de competenţe, inclusiv modificările și completările
servicii specializate pentru prin evaluarea și ulterioare - adresată
stimularea ocupării - certificarea tinerilor NEETs din grupul
persoane juridice competențelor țintă al proiectului
autorizate în conformitate dobândite în sistem 2 Evaluarea și certificarea
cu prevederile HG non-formal și competențelor profesionale
nr.277/2002 privind informal al tinerilor obținute pe alte căi decât
aprobarea Criteriilor de NEETs șomeri cu cele formale, respectiv
acreditare a furnizorilor de vârsta între 16 - 24 non-formale și/sau
servicii specializate pentru ani, înregistrați la informale
stimularea ocupării forţei Serviciul Public de 3 Furnizarea de servicii
de muncă, republicată, cu Ocupare, cu specializate pentru
modificările și completările rezidența în regiunile stimularea ocupării
ulterioare eligibile 4 Activități de
• Centre autorizate de acompaniament, adresate
evaluare și certificare a exclusiv tinerilor NEETs cu
competențelor profesionale nivelurile de ocupabilitate
obținute pe alte căi decât C și D, respectiv ”greu
cele formale; ocupabil” și ”foarte greu
• Organizatii sindicale - ocupabil”, în vederea
persoane juridice de drept menținerii acestora în
privat, constituite în câmpul muncii
conformitate cu Legea
dialogului social
nr.62/10.05.2011,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare
• Organizatii patronale -
persoane juridice de drept
privat fără scop
patrimonial, constituite în
conformitate cu Legea
dialogului social
nr.62/10.05.2011,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• ONG-uri;
• Întreprinderi sociale de
inserție;
• Organizații de tineret,
legal constituite;
• Angajatori, constituiți
conform Legii nr.31/1990,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
• Camere de Comerț și
Industrie, persoane juridice
de utilitate publică, fără
scop patrimonial,
organizate în temeiul
dispozițiilor din Legea
nr.335/06.12.2007 privind
Camerele de Comerț din
România, cu modificările şi
completările ulterioare
• Furnizori autorizați de 2.1&2.2 - Creșterea 1. Informarea publicului cu
formare profesională a ocupării tinerilor privire la programul de
adulților - persoane NEETs șomeri cu formare antreprenorială,
VIITOR PENTRU TINERII octombrie
12 AP 2 juridice autorizate în vârsta între 16 - 24 precum și cu privire la 2.457.673,54 11.605.871,76 NA
NEETs II 1.000.000,00 4.722.300,00 2019
conformitate cu ani, înregistrați la metodologia de selecție a
prevederile OG Serviciul Public de grupului țintă și, ulterior, a
nr.129/31.08.2000 privind Ocupare, cu planurilor de afaceri ce vor

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
formarea profesionala a rezidența în regiunile fi sprijinite în cadrul
adultilor, republicata, cu eligibile & proiectului
modificările și completările Îmbunătăţirea 2. Selectarea grupului țintă
ulterioare nivelului de ce va participa la cursurile
• Furnizori acreditați de competenţe, inclusiv organizate în cadrul
servicii specializate pentru prin evaluarea și programului de formare
stimularea ocupării - certificarea antreprenorială
persoane juridice competențelor 3. Derularea programului de
autorizate în conformitate dobândite în sistem formare antreprenorială
cu prevederile HG non-formal și 4. Selectarea planurilor de
nr.277/2002 privind informal al tinerilor afaceri ce vor fi finanțate în
aprobarea Criteriilor de NEETs șomeri cu cadrul proiectului
acreditare a furnizorilor de vârsta între 16 - 24 5. Efectuarea de stagii de
servicii specializate pentru ani, înregistrați la practică
stimularea ocupării forţei Serviciul Public de 6Furnizarea, de către
de muncă, republicată, cu Ocupare, cu administratorul schemei de
modificările și completările rezidența în regiunile antreprenoriat, a serviciilor
ulterioare eligibile personalizate de consiliere/
• Centre autorizate de consultanță/ mentorat
evaluare și certificare a ulterior finalizării
competențelor profesionale procesului de selecție a
obținute pe alte căi decât planurilor de afaceri
cele formale; 7. Asigurarea înființării și
• Organizatii sindicale - demarării funcționării
persoane juridice de drept întreprinderilor ce vor
privat, constituite în realiza planurile de afaceri
conformitate cu Legea cu ajutor de minimis în
dialogului social cadrul proiectului
nr.62/10.05.2011, 8. Monitorizarea de către
republicată, cu modificările administratorul schemei de
și completările ulterioare antreprenoriat a
• Organizatii patronale - funcționării și dezvoltării
persoane juridice de drept afacerilor finanțate
privat fără scop 9. Decontarea de către
patrimonial, constituite în administratorul schemei de
conformitate cu Legea antreprenoriat a sumelor
dialogului social aferente implementării
nr.62/10.05.2011, planurilor de afaceri
republicată, cu modificările selectate în cadrul
și completările ulterioare; proiectului
• ONG-uri;
• Întreprinderi sociale de
inserție;
• Organizații de tineret,
legal constituite;
• Angajatori, constituiți
conform Legii nr.31/1990,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
• Camere de Comerț și
Industrie, persoane juridice
de utilitate publică, fără
scop patrimonial,
organizate în temeiul
dispozițiilor din Legea
nr.335/06.12.2007 privind
Camerele de Comerț din
România, cu modificările şi
completările ulterioare

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
Activitatea 1: Furnizarea
serviciilor de sănătate
orientate către prevenire,
4.9 - Creșterea depistare precoce
• Institut sau instituție numărului de (screening), diagnostic și
Organizarea de programe
medicală publică în persoane care direcționare către
regionale de depistare
subordinea Ministerului beneficiază de tratament al pacienților cu
(screening), stadializare
Sănătății cu competențe în programe de sănătate boli hepatice cronice
și acces la tratament al
diagnosticul, stadializarea și de servicii secundare infecțiilor virale
pacienților cu boli octombrie
13 AP 4 și tratamentul infecțiilor cu orientate către cu virusuri hepatitice B/ D 10.000.000,00 47.223.000,00 NA
hepatice cronice 10.000.000,00 47.223.000,00 2019
virusuri hepatitice de la prevenție, depistare și C
secundare infecțiilor
stadiul de hepatită până la precoce (screening), Activitatea 2: Activități de
virale cu virusuri
ciroza hepatică diagnostic și informare, educare,
hepatitice B/D și C -
decompensată și tratament precoce conștientizare a grupului
etapa a II-a
hepatocarcinom pentru principalele țintă privind screeningul în
patologii cazul bolilor hepatice
cronice secundare
infecțiilor virale cu virusuri
hepatitice B/ D și C
4.9 - Creșterea
Activitatea 1: Furnizarea
numărului de
programelor şi serviciilor de
persoane care
• Institut sau instituţie sănătate esenţiale de
beneficiază de
medicală – spitalele publice prevenție, depistare
Programe regionale de programe de sănătate
cu servicii de obstetrică- precoce, diagnostic și
îngrijire a gravidei şi și de servicii
ginecologie de nivelul III tratament precoce prenatal noiembrie
14 AP 4 copilului - etapa II - orientate către 14.000.000,00 66.112.200,00 NA
care au competență la Activitatea 2: Activități de 2.000.000,00 9.444.600,00 2019
Regiuni mai putin prevenție, depistare
nivelul regiunii de informare, educare,
dezvoltate precoce (screening),
dezvoltare vizate de conştientizare a grupului
diagnostic și
proiect țintă al serviciilor de
tratament precoce
îngrijire a gravidei și
pentru principalele
copilului
patologii
4.9 - Creșterea
Activitatea 1: Furnizarea
numărului de
programelor şi serviciilor de
persoane care
• Institut sau instituţie sănătate esenţiale de
beneficiază de
medicală – spitalele publice prevenție, depistare
programe de sănătate
Programe regionale de cu servicii de obstetrică- precoce, diagnostic și
și de servicii
îngrijire a gravidei şi ginecologie de nivelul III tratament precoce prenatal noiembrie
15 AP 4 orientate către 2.000.000,00 9.444.600,00 NA
copilului - etapa II - care au competență la Activitatea 2: Activități de 2.000.000,00 9.444.600,00 2019
prevenție, depistare
Regiune dezvoltata nivelul regiunii de informare, educare,
precoce (screening),
dezvoltare vizate de conştientizare a grupului
diagnostic și
proiect țintă al serviciilor de
tratament precoce
îngrijire a gravidei și
pentru principalele
copilului
patologii

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
Activitatea 1: Furnizarea
• Institut sau instituţie
serviciilor de sănătate din
medicală care se
4.9 - Creșterea programele regionale de
organizează și funcționează
numărului de prevenție, depistare
Fii responsabilă de ca unitate de asistenţă
persoane care precoce, diagnostic și
sănătatea ta – programe tehnică şi management
beneficiază de tratament al leziunilor
regionale de prevenție, pentru Programul naţional
programe de sănătate precanceroase ale colului
depistare precoce, de depistare precoce activă
și de servicii uterin în regiunile de
diagnostic și tratament a cancerului prin screening noiembrie
16 AP 4 orientate către dezvoltare: Nord Vest, 20.000.000,00 94.446.000,00 NA
precoce a cancerului de organizat - Subprogramul 10.500.000,00 49.584.150,00 2019
prevenție, depistare Centru, Sud Muntenia, Nord
col uterin în regiunile de de depistare precoce activă
precoce (screening), Est
dezvoltare: Nord Vest, a cancerului de col uterin
diagnostic și Activitatea 2: Activități de
Centru, Sud Muntenia, pentru una din regiunile de
tratament precoce informare, educare,
Nord Est - etapa II dezvoltare: Nord Vest,
pentru principalele conştientizare a grupului
Centru, Sud Muntenia, Nord
patologii țintă al serviciilor de
Est (conform OMS nr.
screening al cancerului de
377/2017)
col

• Institut sau instituţie


medicală care se
4.9 - Creșterea Activitatea 1: Furnizarea de
organizează și funcționează
numărului de servicii de sănătate prin
Fii responsabilă de ca unitate de asistenţă
persoane care programe regionale de
sănătatea ta – programe tehnică şi management
beneficiază de prevenție, depistare
regionale de prevenție, pentru Programul naţional
programe de sănătate precoce, diagnostic și
depistare precoce, de depistare precoce activă
și de servicii tratament al leziunilor
diagnostic și tratament a cancerului prin screening noiembrie
17 AP 4 orientate către mamare incipiente 16.000.000,00 75.556.800,00 NA
precoce al cancerului de organizat - Subprogramul 8.000.000,00 37.778.400,00 2019
prevenție, depistare Activitatea 2: Activități de
sân - etapa II” pentru de depistare precoce activă
precoce (screening), informare, educare,
regiunile de dezvoltare: a cancerului de col uterin
diagnostic și conştientizare a grupului
Nord-Vest, Vest, Nord- pentru una din regiunile de
tratament precoce țintă al serviciilor de
Est, Sud-Est dezvoltare: Nord-Vest,
pentru principalele screening al cancerului de
Vest, Nord-Est, Sud-Est
patologii sân
(conform OMS nr.
377/2017)

„ Ministerul Sănătății, Activitatea 1: Elaborarea


organ de specialitate al metodologiei pentru
administrației publice 4.9 - Creșterea programul național de
centrale, cu personalitate numărului de screening pentru
juridică, în subordinea persoane care identificarea pacienților cu
Guvernului; beneficiază de factori de risc
Pentru o inimă sănătoas㠄 Institut sau instituție de programe de sănătate cardiovascular
- Program de screening sănătate publică aflată în și de servicii Activitatea 2: Furnizarea
18 AP 4 pentru identificarea subordinea Ministerului orientate către programelor de formare / 20.000.000,00 94.446.000,00 august.2019 NA
20.000.000,00 94.446.000,00
pacienților cu factori de Sănătății cu personalitate prevenție, depistare instruire profesională
risc cardiovascular juridică cu atribuții de precoce (screening), specifică pentru specialiștii
nivel național în domeniul: diagnostic și implicați în derularea
a) prevenirii, supravegherii tratament precoce programului național de
și controlului bolilor pentru principalele screening pentru
netransmisibile; patologii identificarea pacienților cu
b) elaborării strategiilor și factori de risc
politicilor din domeniul cardiovascular

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
combaterii și controlului Activitatea 3: Furnizarea de
bolilor netransmisibile și a servicii medicale prin
proiectelor de acte programul național de
normative, norme, screening pentru
metodologii si instrucțiuni identificarea pacienților cu
derularea și implementarea factori de risc
intervențiilor de sănătate cardiovascular
în domeniul bolilor Activitatea 4: Activități de
netransmisibile; informare, educare,
c) supravegherii stării de conștientizare a grupului
sănătate a populației, țintă al serviciilor de
bolile transmisibile si screening pentru
netransmisibile, pentru identificarea pacienților cu
identificarea problemelor factori de risc
de sănătate comunitară; cardiovascular
d) elaborării metodologiei, Activitatea 5: Sprijin pentru
instrumentelor si înființarea şi funcționarea
indicatorilor de centrelor de screening
monitorizare si evaluare a pentru furnizarea de
serviciilor si programelor servicii de screening pentru
de sănătate publică, de identificarea pacienților cu
promovare a sănătății și de factori de risc
educație pentru sănătate; cardiovascular
e) managementului
sănătății publice;
f) colectării, analizei și
diseminării de date
statistice privind sănătatea
publică

• Ministerul
Sănătății/autorități • Sprijin pentru
publice/Universități consolidarea reţelei de
publice de Medicină și asistenţă medicală
Farmacie/Ordinul comunitară (asistenţi
4.10 - Creșterea
Asistenților Medicali medicali comunitari,
numărului de
Generaliști, Moașelor și mediatori sanitari) prin
Consolidarea retelei de persoane care
Asistenților Medicali asigurarea resurselor decembrie
19 AP 4 asistenta medicala beneficiază de 8.625.450,00 40.731.962,54 NA
(inclusiv cei din autorităţile adecvate pentru furnizarea 8.625.450,00 40.731.962,54 2019
comunitara servicii de asistență
de sănătate publică, de servicii medicale
medicală la nivelul
institutele şi instituţiile comunitare adaptate
comunității
medicale) singure sau în nevoilor populaţiei, inclusiv
parteneriat cu actori prin furnizarea de programe
relevanți (alte autorități de formare adaptate
publice centrale și locale, nevoilor acestora
universităţi, ONG-uri etc.)

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
Activitatea 1 Dezvoltarea și
furnizarea unui program de
servicii integrate destinate
copiilor și tinerilor care
urmează să părăsească
sistemul instituționalizat de
protecție a copiilor și/sau a
tinerilor care au părăsit
sistemul instituționalizat de
4.12&4.13 -
protecție a copiilor în
Reducerea numărului
ultimii 4 ani
de copii și tineri
• Autorități publice Activitatea 2 Dezvoltarea si
„Prima cameră” - O viață plasați în instituții
centrale şi locale cu furnizarea unui program
independentă pentru prin furnizarea de
responsabilităţi în integrat de sprijin prin
tinerii (cu vârsta până în servicii la nivelul
domeniu, singure sau în măsuri menite să faciliteze
18 ani sau până la 26 ani comunității &
parteneriat cu entități integrarea pe piața muncii septembrie
20 AP 4 dacă urmează programe Creșterea numărului 1.000.000,00 4.722.300,00 21.000.000,00 99.168.300,00 NA
relevante a copiilor și tinerilor care 2019
de educație/ formare) tinerilor care
• Furnizori de servicii urmează să părăsească
din instituțiile de tip părăsesc sistemul
sociale în condițiile legii, sistemul instituționalizat de
rezidențial – REGIUNE instituționalizat (cu
singuri sau în parteneriat protecție a copiilor și/sau a
MAI PUȚIN DEZVOLTATĂ vârsta de până la 18
cu entități relevante tinerilor care au părăsit
ani) pregătiți pentru
sistemul instituționalizat de
a avea o viață
protecție a copiilor în
independentă
ultimii 4 ani
Activitatea 3 Sprijin acordat
tinerilor care au părăsit
sistemul instituționalizat de
protecție a copilului prin
acordarea de sprijin
financiar pentru asigurarea
unei locuințe și a plății
utilităților

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
Activitatea 1 Dezvoltarea și
furnizarea unui program de
servicii integrate destinate
copiilor și tinerilor care
urmează să părăsească
sistemul instituționalizat de
protecție a copiilor și/sau a
tinerilor care au părăsit
sistemul instituționalizat de
4.12&4.13 -
protecție a copiilor în
Reducerea numărului
ultimii 4 ani
de copii și tineri
• Autorități publice Activitatea 2 Dezvoltarea si
„Prima cameră” - O viață plasați în instituții
centrale şi locale cu furnizarea unui program
independentă pentru prin furnizarea de
responsabilităţi în integrat de sprijin prin
tinerii (cu vârsta până în servicii la nivelul
domeniu, singure sau în măsuri menite să faciliteze
18 ani sau până la 26 ani comunității &
parteneriat cu entități integrarea pe piața muncii septembrie
21 AP 4 dacă urmează programe Creșterea numărului 2.000.000,00 9.444.600,00 NA
relevante a copiilor și tinerilor care 1.000.000,00 4.722.300,00 2019
de educație/ formare) tinerilor care
• Furnizori de servicii urmează să părăsească
din instituțiile de tip părăsesc sistemul
sociale în condițiile legii, sistemul instituționalizat de
rezidențial - REGIUNE instituționalizat (cu
singuri sau în parteneriat protecție a copiilor și/sau a
DEZVOLTATĂ vârsta de până la 18
cu entități relevante tinerilor care au părăsit
ani) pregătiți pentru
sistemul instituționalizat de
a avea o viață
protecție a copiilor în
independentă
ultimii 4 ani
Activitatea 3 Sprijin acordat
tinerilor care au părăsit
sistemul instituționalizat de
protecție a copilului prin
acordarea de sprijin
financiar pentru asigurarea
unei locuințe și a plății
utilităților

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
Autorități publice locale și
unități cu personalitate
juridică aflate în
coordonarea sau
subordonate acestora;
• domeniul ocupării forței
• Furnizori acreditați de
de muncă: sprijin pentru
servicii specializate pentru
accesul și/sau menținerea
stimularea ocupării forței
pe piața muncii, susținerea
de muncă • acreditați în
antreprenoriatului în cadrul
conformitate cu
comunității, inclusiv a
prevederile Hotararii
ocupării pe cont-propriu;
Guvernului nr.
domeniul dezvoltării/
277/21.03.2002 privind
furnizării de servicii
aprobarea Criteriilor de
sociale/ medicale/ medico-
acreditare a furnizorilor de
sociale: sprijinirea
servicii specializate pentru
dezvoltării/furnizării de
stimularea ocupării forţei
servicii sociale/ furnizarea
de muncă, cu modificările
de servicii, inclusiv în
și completările ulterioare;
cadrul centrelor comunitare
• Furnizori autorizați de
integrate (medico-sociale);
formare profesională –
• domeniul educației:
autorizați în conformitate
sprijin pentru creșterea
cu prevederile Ordonanței
5.1 - Reducerea accesului și participării la
Guvernului
numărului de educație - educația
nr.129/31.08.2000 privind
persoane aflate în timpurie (de nivel
formarea profesionala a În cadrul În cadrul
risc de sărăcie sau antepreșcolar și preșcolar),
adultilor, republicată, cu acestui apel, acestui apel,
excluziune socială din învățământ primar și
modificările și completările valoarile valoarile
comunitățile secundar, inclusiv a doua
ulterioare; minime și minime și
Implementarea marginalizate (roma șansă şi reducerea părăsirii
• Centre autorizate de maxime ale maxime ale
Strategiilor de și non-roma) din timpurii a școlii, prin
evaluare și certificare a proiectelor vor proiectelor vor
Dezvoltare Locală în orașe cu peste 20.000 acordarea unor pachete septembrie Cu ajutor de
22 AP 5 competențelor profesionale fi stabilite de fi stabilite de 2.816.300,00 13.299.413,49
orașe / municipii cu locuitori, cu accent integrate; 2019 minimis
obținute pe alte căi decât GAL-uri prin GAL-uri prin
populație de peste pe cele cu populație • domeniul locuire: sprijin
cele formale, acreditate Ghidurile Ghidurile
20.000 locuitori aparținând pentru îmbunătățirea
conform Ordinului proprii proprii
minorității roma, prin condițiilor de locuit ale
ministrului educaţiei şi aferente SDL- aferente SDL-
implementarea de persoanelor din grupul
cercetării şi al ministrului urilor urilor
măsuri/ operațiuni țintă;
muncii, solidarităţii sociale aprobate. aprobate.
integrate în contextul • domeniul acordării de
şi familiei nr.
mecanismului de asistență juridică pentru
4.543/468/2004, pentru
DLRC reglementarea actelor
aprobarea Procedurii de
persoanelor din grupul țintă
evaluare şi certificare a
(acolo unde este cazul);
competenţelor profesionale
• domeniul combaterii
obţinute pe alte căi decât
discriminării și a segregării:
cele formale, cu
campanii de informare şi
modificările şi completările
conștientizare/ acțiuni
ulterioare;
specifice în domeniul
• Furnizori de servicii
combaterii discriminării,
sociale acreditați în
acțiuni de implicare activă
condițiile legii;
și voluntariat a/al
• Asociații și fundații –
membrilor comunității
persoane juridice de drept
pentru soluționarea
privat constituite conform
problemelor cu care se
Ordonanței Guvernului
confruntă comunitatea,
nr.26/30.01.2000 cu privire
acțiuni de facilitare și
la asociații și fundații, cu
mediere pentru
modificările și completările
identificarea și consolidarea
ulterioare;
de parteneriate
• Organizații sindicale
(sindicate, federații
sindicale, confederații
sindicale sau uniuni
sindicale teritoriale) •

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
persoane juridice de drept
privat, constituite în
conformitate cu Legea
dialogului social
nr.62/10.05.2011,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• Organizații patronale
(patronate, federații
patronale, confederații
patronale sau uniuni
patronale teritoriale) •
persoane juridice de drept
privat fără scop
patrimonial, constituite în
conformitate cu Legea
dialogului social
nr.62/10.05.2011,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• Întreprinderi sociale de
inserție – persoane juridice
atestate conform Legii
nr.219/2015 privind
economia socială, cu
modificările și completările
ulterioare;
• Angajatori • persoane
juridice de drept privat
constituite conform Legii
nr.31/16.11.1990 privind
societățile, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare;
• Camere de Comerţ şi
Industrie – persoane
juridice de utilitate
publică, organizații
autonome,
neguvernamentale, fără
scop patrimonial,
organizate în temeiul
dispoziţiilor din Legea
camerelor de comerţ din
România
nr.335/06.12.2007, cu
modificările şi completările
ulterioare;

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
Autorități publice locale și
unități cu personalitate
juridică aflate în
coordonarea sau
subordonate acestora;
• domeniul ocupării forței
• Furnizori acreditați de
de muncă: sprijin pentru
servicii specializate pentru
accesul și/sau menținerea
stimularea ocupării forței
pe piața muncii, susținerea
de muncă • acreditați în
antreprenoriatului în cadrul
conformitate cu
comunității, inclusiv a
prevederile Hotararii
ocupării pe cont-propriu;
Guvernului nr.
domeniul dezvoltării/
277/21.03.2002 privind
furnizării de servicii
aprobarea Criteriilor de
sociale/ medicale/ medico-
acreditare a furnizorilor de
sociale: sprijinirea
servicii specializate pentru
dezvoltării/furnizării de
stimularea ocupării forţei
servicii sociale/ furnizarea
de muncă, cu modificările
de servicii, inclusiv în
și completările ulterioare;
cadrul centrelor comunitare
• Furnizori autorizați de
integrate (medico-sociale);
formare profesională –
• domeniul educației:
autorizați în conformitate
sprijin pentru creșterea
cu prevederile Ordonanței
5.1 - Reducerea accesului și participării la
Guvernului
numărului de educație - educația
nr.129/31.08.2000 privind
persoane aflate în timpurie (de nivel
formarea profesionala a În cadrul În cadrul
risc de sărăcie sau antepreșcolar și preșcolar),
adultilor, republicată, cu acestui apel, acestui apel,
excluziune socială din învățământ primar și
modificările și completările valoarile valoarile
comunitățile secundar, inclusiv a doua
ulterioare; minime și minime și
Implementarea marginalizate (roma șansă şi reducerea părăsirii
• Centre autorizate de maxime ale maxime ale
Strategiilor de și non-roma) din timpurii a școlii, prin
evaluare și certificare a proiectelor vor proiectelor vor
Dezvoltare Locală în orașe cu peste 20.000 acordarea unor pachete septembrie Cu ajutor de
23 AP 5 competențelor profesionale fi stabilite de fi stabilite de 92.713.438,30 437.820.669,68
orașe / municipii cu locuitori, cu accent integrate; 2019 minimis
obținute pe alte căi decât GAL-uri prin GAL-uri prin
populație de peste pe cele cu populație • domeniul locuire: sprijin
cele formale, acreditate Ghidurile Ghidurile
20.000 locuitori aparținând pentru îmbunătățirea
conform Ordinului proprii proprii
minorității roma, prin condițiilor de locuit ale
ministrului educaţiei şi aferente SDL- aferente SDL-
implementarea de persoanelor din grupul
cercetării şi al ministrului urilor urilor
măsuri/ operațiuni țintă;
muncii, solidarităţii sociale aprobate. aprobate.
integrate în contextul • domeniul acordării de
şi familiei nr.
mecanismului de asistență juridică pentru
4.543/468/2004, pentru
DLRC reglementarea actelor
aprobarea Procedurii de
persoanelor din grupul țintă
evaluare şi certificare a
(acolo unde este cazul);
competenţelor profesionale
• domeniul combaterii
obţinute pe alte căi decât
discriminării și a segregării:
cele formale, cu
campanii de informare şi
modificările şi completările
conștientizare/ acțiuni
ulterioare;
specifice în domeniul
• Furnizori de servicii
combaterii discriminării,
sociale acreditați în
acțiuni de implicare activă
condițiile legii;
și voluntariat a/al
• Asociații și fundații –
membrilor comunității
persoane juridice de drept
pentru soluționarea
privat constituite conform
problemelor cu care se
Ordonanței Guvernului
confruntă comunitatea,
nr.26/30.01.2000 cu privire
acțiuni de facilitare și
la asociații și fundații, cu
mediere pentru
modificările și completările
identificarea și consolidarea
ulterioare;
de parteneriate
• Organizații sindicale
(sindicate, federații
sindicale, confederații
sindicale sau uniuni
sindicale teritoriale) •

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
persoane juridice de drept
privat, constituite în
conformitate cu Legea
dialogului social
nr.62/10.05.2011,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• Organizații patronale
(patronate, federații
patronale, confederații
patronale sau uniuni
patronale teritoriale) •
persoane juridice de drept
privat fără scop
patrimonial, constituite în
conformitate cu Legea
dialogului social
nr.62/10.05.2011,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• Întreprinderi sociale de
inserție – persoane juridice
atestate conform Legii
nr.219/2015 privind
economia socială, cu
modificările și completările
ulterioare;
• Angajatori • persoane
juridice de drept privat
constituite conform Legii
nr.31/16.11.1990 privind
societățile, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare;
• Camere de Comerţ şi
Industrie – persoane
juridice de utilitate
publică, organizații
autonome,
neguvernamentale, fără
scop patrimonial,
organizate în temeiul
dispoziţiilor din Legea
camerelor de comerţ din
România
nr.335/06.12.2007, cu
modificările şi completările
ulterioare;

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
Promovarea măsurilor de
prevenire a riscului de
părăsire timpurie a școlii,
prin sprijin financiar de tip
Bani de liceu, acordat
elevilor din clasele IX-X,
pentru anii școlari 2015-
2016, 2016-2017, 2017-
2018, precum și prin
continuarea susținerii
acordării acestuia în anul
școlar 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021
• Sprijin pentru
6.3 - părăsire
consolidarea rețelei de
timpurie a școlii, cu
consilieri școlari, inclusiv pr
accent pe copiii
in asigurarea resurselor
aparținând
umane calificate pentru
minorității roma și a
furnizarea sprijinului
celor din mediul rural
adaptat nevoilor elevilor,
66.3 - Reducerea
inclusiv măsuri de
părăsirii timpurii a
acompaniere și de sprijin
școlii prin măsuri
financiar.
integrate de
PROGRAMUL NAŢIONAL • Masuri de asigurare a
prevenire și de
DE SPRIJIN PENTRU • Ministerul Educației oportunităților egale pentru noiembrie
24 AP 6 asigurare a 19.000.000,00 89.723.700,00 NA
DIMINUAREA PĂRĂSIRII Naționale copiii în risc de abandon 19.000.000,00 89.723.700,00 2019
oportunităților egale
TIMPURII A ȘCOLII școlar, în special prin
pentru elevii
programe de sprijin
aparținând grupurilor
individualizat, măsuri de
vulnerabile, cu
informare, consiliere și
accent pe elevii
mentorat destinate elevilor
aparținând
în risc de părăsire timpurie
minorității roma și
a școli, cât și părinților/
elevii din mediul
tutorilor/ persoanele care
rural/ comunitățile
se ocupă de creșterea și
dezavantajate socio-
îngrijirea copilului cu
economic
părinți plecați la muncă în
străinătate.
• Dezvoltarea de resurse și
materiale noi de învățare în
scopul prevenirii părăsirii
timpurie a școlii.
• Campanie de
conștientizare a elevilor și
părinților acestora privind
importanța frecventării
cursurilor învățământului
liceal în perspectiva
facilitării inserției
socioprofesionale

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
• Agenții, structuri aflate
în
coordonarea/subordonarea
MEN şi alte organisme
publice cu atribuții în 6.8 - Implementarea
Dezvoltarea şi
domeniul învățământului de măsuri sistemice
implementarea unui sistem
superior, inclusiv a Cadrului în învățământul
de calificare pe mai multe
Național al Calificărilor în terțiar universitar și
niveluri bazat pe
Implementarea Învățământul Superior non-universitar
promovarea rutelor flexibile
sistemului multinivelar • Parteneri sociali din organizat în cadrul decembrie
25 AP 6 de progres în cariera 30.000.000,00 141.669.000,00 NA
de calificări în instituții învățământul superior (ex. instituțiilor de 30.000.000,00 141.669.000,00 2019
profesională, cu un accent
de învățământ superior organizații sindicale)/ învăţământ superior
pe
Parteneri sociali/ acreditate pentru a
dobândirea de abilități şi
sindicate/ comitete facilita adaptarea la
competențe relevante
sectoriale/ instituții și cerințele pieței
pentru piața muncii
organizații membre ale muncii
Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale
pentru Ocupare și
Incluziune Socială.

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
• MMJS
• Agenții, structuri
subordonate sau aflate în
coordonarea MMJS şi alte
organisme publice cu
atribuții în domeniul
formării profesionale
• Agenția Națională pentru 1. Revizuirea standardelor
Ocuparea Forţei de Muncă ocupationale/calificărilor și
şi structurile teritoriale ale a curriculei/programei de
acesteia cu personalitate formare, precum și
juridică elaborarea de standarde
• Organizații sindicale ocupaționale/calificări noi
• Organizații patronale (cu accent pe ocupațiile
• Asociații profesionale elementare pentru care se
• Centre publice sau pot organiza calificări de
private de nivel 1 și cu accent pe
validare/certificare a sectoarele economice
învățării prioritare identificate prin
6.16 - Creșterea
anterioare/competențelor SNC), adaptarea,
numărului de oferte
obținute în context non- dezvoltarea/îmbunătățirea
furnizate de sistemul
formal și informal standardelor ocupaționale
DEZVOLTAREA DE de educație și
• Furnizori de FPI si FPC inclusiv introducerea unor octombrie
26 AP 6 STANDARDE formare profesională 110.000,00 519.453,00 4.000.000,00 18.889.200,00 NA
autorizați, publici şi privați standarde ocupaționale noi 2019
OCUPAȚIONALE adaptate la nevoile și
• Furnizori de servicii de relevante pentru piața
tendințele de
consiliere și orientare muncii pentru calificările
dezvoltare ale pieței
profesională/ pentru de nivel 1, 2, 3 și 4.
muncii
carieră La elaborarea și/sau
• Camere de comerț, actualizarea standardelor
industrie și agricultură ocupaționale beneficiarul
• Instituții şi organizații va respecta Ordinul
membre ale Pactelor 3712/1721/2018 privind
Regionale şi Parteneriatelor aprobarea Metodologiei de
Locale pentru Ocupare şi elaborare, validare,
Incluziune Socială aprobare și gestionare a
• Instituții şi organizații standardelor ocupaționale
membre ale consorțiilor şi și a modelului de standard
parteneriatelor regionale şi ocupațional, cu modificările
locale în domeniile și completările ulterioare.
ocupării, educației şi
formării profesionale
• Membrii ai Comitetelor
Sectoriale și ai Comitetelor
Sectoriale cu personalitate
juridică, cu exepția
membrilor fondatori

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
• Ministerul Educației
Naționale (MEN)
• Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice
(MMFPSPV)
• Agenţii, structuri
subordonate sau aflate în
coordonarea MEN/MMFPSPV
şi alte organisme publice cu
atribuţii în domeniul
formării profesionale
• Centrul Naţional de Obiectiv Specific 6.1.
Dezvoltare a - Creșterea numărului
de tineri NEETs furnizarea flexibilă de
Învăţământului Profesional
șomeri cu vârsta între programe de ”A doua
şi Tehnic
16 - 24 ani, șansă” , prin reintegrarea în
• Agenţia Naţională pentru
MĂSURI DE EDUCAȚIE DE înregistrați la SPO cadrul sistemului de
Ocuparea Forţei de Muncă
A DOUA ȘANSĂ PENTRU care se reîntorc în învățământ în vederea septembrie
27 AP 6 şi structurile teritoriale ale 118.682.353,00 560.453.675,57 118.682.353,00 560.453.675,57 NA
TINERII NEETS - REGIUNE completării/finalizării 2019
acesteia cu personalitate educație în programe
MAI PUȚIN DEZVOLTATĂ de tip a doua șansă, studiilor, inclusiv prin
juridică
inclusiv în programe participarea la programe de
• Membri ai Comitetelor
de formare formare profesională
Sectoriale şi Comitete
profesională inițială inițială
Sectoriale cu personalitate
juridică
• Organizaţii sindicale
• Organizații patronale
• Asociaţii profesionale
• Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru
carieră
• Furnizori de servicii de
ocupare
• Camere de comerț,
industrie și agricultură
• ONG-uri

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
• Ministerul Educației
Naționale (MEN)
• Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice
(MMFPSPV)
• Agenţii, structuri
subordonate sau aflate în
coordonarea MEN/MMFPSPV
şi alte organisme publice cu
atribuţii în domeniul
formării profesionale
• Centrul Naţional de Obiectiv Specific 6.1.
Dezvoltare a - Creșterea numărului
de tineri NEETs furnizarea flexibilă de
Învăţământului Profesional
șomeri cu vârsta între programe de ”A doua
şi Tehnic
16 - 24 ani, șansă” , prin reintegrarea în
• Agenţia Naţională pentru
MĂSURI DE EDUCAȚIE DE înregistrați la SPO cadrul sistemului de
Ocuparea Forţei de Muncă
A DOUA ȘANSĂ PENTRU care se reîntorc în învățământ în vederea septembrie
28 AP 6 şi structurile teritoriale ale 3.900.000,00 18.416.970,00 3.900.000,00 18.416.970,00 NA
TINERII NEETS - REGIUNE completării/finalizării 2019
acesteia cu personalitate educație în programe
DEZVOLTATĂ de tip a doua șansă, studiilor, inclusiv prin
juridică
inclusiv în programe participarea la programe de
• Membri ai Comitetelor
de formare formare profesională
Sectoriale şi Comitete
profesională inițială inițială
Sectoriale cu personalitate
juridică
• Organizaţii sindicale
• Organizații patronale
• Asociaţii profesionale
• Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru
carieră
• Furnizori de servicii de
ocupare
• Camere de comerț,
industrie și agricultură
• ONG-uri

• Angajatori - societăți
constituite conform Legii
nr.31/16.11.1990 privind
societățile, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare;
• Organizații sindicale
(sindicate, federații
3.9 - Creșterea
sindicale, confederații
șanselor de
sindicale sau uniuni
reintegrare pe piața
Măsuri de outplacement – sindicale teritoriale) - • Servicii de informare și
muncii a lucrătorilor
adaptarea lucrătorilor persoane juridice de drept consiliere profesională decembrie
29 AP 3 care urmează să fie 86.983.422,00 410.761.813,71 NA
disponibilizați/concediați privat, constituite în • Servicii de medierea 500.000,00 2.361.150,00 2019
disponibilizați/
la schimbare conformitate cu Legea muncii
concediați prin
dialogului social
furnizarea de măsuri
nr.62/10.05.2011,
de outplacement
republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• Organizații patronale
(patronate, federații
patronale, confederații
patronale sau uniuni
patronale teritoriale) -
persoane juridice de drept

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019
privat fără scop
patrimonial, constituite în
conformitate cu Legea
dialogului social
nr.62/10.05.2011,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• Furnizori de servicii
specializate pentru
stimularea ocupării forței
de muncă - acreditați în
conformitate cu
prevederile HG
nr.277/21.03.2002, cu
modificările și completările
ulterioare;
• Furnizori de formare
profesională – autorizați în
conformitate cu
prevederile OG
nr.129/31.08.2000,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• Asociații și fundații –
entități juridice constituite
conform OG
nr.26/30.01.2000, cu
modificările și completările
ulterioare;
• Camerele de Comerț și
Industrie – persoane
juridice de utilitate
publică, fără scop
patrimonial, organizate în
temeiul dispoziţiilor din
Legea nr.335/06.12.2007
privind Camerele de
Comerţ din România, cu
modificările şi completările
ulterioare

Notă! Menționăm că informațiile sunt estimative și pot suporta modificări în funcție de organizarea proceselor interne și de dinamica implicării factorilor externi.

CALENDAR_ESTIMATIV_LANSĂRI_POCU_ACTUALIZARE_AUGUST_2019