Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 93
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Regele dac Burebista a condus statul geto-dac în secolul:
a. al V-lea î.Hr. b. al IV-lea î.Hr. c. al II-lea î.Hr. d. I î.Hr 5 puncte
2. În anul 1330, regele Carol Robert de Anjou a fost înfrânt de Basarab I,în lupta de la:
a. Dragomire ti b. Podul Înalt c. Posada d. Turtucaia 5 puncte
3. În anul 1595,în lupta de la C lug reni, Mihai Viteazul a înfruntat o tirile:
a. habsburgice b. maghiare c. otomane d. poloneze 5 puncte
4. Tratatul de la Paris din anul 1856, obliga Rusia s cedeze Moldovei jude ele din sudul :
a. Basarabiei b.Bucovinei c. Dobrogei d. Transilvaniei 5 puncte
5. În anul 1866 a fost elaborat legea fundamental numit :
a. Constitu ie b.Pronunciament c. Regulament d. Statut 5 puncte
6. În anul 1877, armata român a înfrânt armata otoman comandat de c tre Osman Pa a la:
a. Br ila b. Plevna c. Semendria d. Turtucaia 5 puncte
7. La 1 decembrie 1918, Marea Adunare Na ional de la Alba Iulia a hot rât unirea cu România a:
a. Banatului b. Dobrogei c. Moldovei d. Transilvaniei 5 puncte
8. Conduc torul României din perioada regimului na ionalist-comunist înl turat în 1989, se
nume te:
a. N.Ceau escu b. Gh.Gheorghiu-Dej c. L.P tr canu d. N.R descu 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Poporul român i ...... român s-au format prin procesul istoric numit ........ . Formarea
poporului român a pornit de la ........ dacic ajuns la maxim dezvoltare în secolul I d.Hr., în timpul
regelui ....... . Caracterul romanic al poporului român a fost dat de procesul de ....... desf urat în
nordul ........ .
Lista termenilor: Aurelian, civiliza ie, colectivizare, Decebal, “desc lecat”, Dun re, etnogenez ,
limb , Marea Neagr , romanizare. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


„Revolu ia general fu ocazia, iar nu cauza revolu iei române.Cauza ei se pierde în zilele
veacurilor. Uneltitorii ei sunt optsprezece veacuri de trude, suferin i i lucrare a poporului român
asupra lui însu i”. (despre revolu ia român de la 1848-1849)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i fragmentul care men ioneaz “uneltitorii” revolu iei române din 1848-1849. 3 puncte
2. Numi i trei teritorii române ti în care s-a declan at revolu ia în anul 1848. 3 puncte
3. Men iona i trei revolu ionari români implica i în evenimentele din anii 1848-1849. 3 puncte
4. Numi i un program revolu ionar românesc prezentat în 1848. 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale instaur rii unui guvern provizoriu revolu ionar, la Bucure ti, în 1848.
6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, conflictele daco-romane din secolele I – al II-lea d.Hr., având în
vedere:
- o cauz a confrunt rilor daco-romane din secolul I d.Hr.;
- numele a doi împ ra i romani care au luptat împotriva dacilor, în secolele I – al II-lea
d.Hr.;
- regele aflat în fruntea statului dac în timpul r zboaielor cu romanii din secolul al II-lea d. Hr. i
anii desf ur rii unuia dintre aceste r zboaie;
- dou urm ri ale r zboaielor daco-romane din secolul al II-lea d.Hr.
Not ! Se puncteaz i structura compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 93