Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V-a
Obiectul: interdisciplinar-Limba şi literatura română/Geografie
Tema: ,,Toate pânzele sus” de Radu Tudoran- Genul epic
Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi

COMPETENȚE GENERALE:
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse.
COMPETENȚE SPECIFICE:
3.2 recunoasterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;
4.1 exprimarea, în scris, a propriilor opinii şi atitudini;
4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE
O1- sǎ definească genul epic;
O2- să identifice idei principale ale textului;
O3- să recunoască modalităţile de caracterizare a unui personaj ;
O4- să exemplifice modurile de expunere ;
O5-să realizeze o călatorie imaginară pe Harta lumii.
AFECTIVE:
O6- dezvoltarea spiritului de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei ;
O7- participarea cu atenţie şi interes la lecţie.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, RAI, jocul didactic, rebus, cadranele, harta lecturii,
steguleţele gânditoare, lectura explicativă, ciorchinele.
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru, retroproiector, laptop, volumul „Toate pânzele sus”, DEX, flipchart, planşe, fişe
de autoevaluare, film, minge, harta

MODALITĂŢI DE EVALUARE : evaluare formativă, observarea comportamentului, analiza răspunsurilor, evaluare orală.

RESURSE:
BIBLIOGRAFICE:
Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise., Editura Paralela 45, Pitești, 2006.
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002
TEMPORALE: 50 de minute
Loc de desfăşurare: cabinetul de limba română

SCENARIUL DIDACTIC

NR. ETAPELE O UNITĂŢI DE CONŢINUT ACTIVITATE METODE ȘI MIJLOAC FORME EVALUARE


CRT. DEMERSULUI B. ACTIVITATEA A PROCEDEE E DE
DIDACTIC O PROFESORULUI ŞI A ELEVILOR ELEVILOR DE ORGAN
P. ÎNVĂȚĂ- IZA-RE
MÂNT
Se asigură condiţiile necesare Un elev
1 MOMENT desfăşurării optime a activităţii: desemnat conversaţia frontală
scrie două
ORGANIZATORIC asigurarea liniştii, pregătirea materialului propoziţii:
5 min. didactic. Se notează absenţii. Verific Căpitanul i-a
sarcina pentru acasă. vorbit
tânărului.
Moment ortografic
Ia o
prăjitură!

I. film Evaluare orală.


conversaţia frontală
Vor viziona o secvenţă din ecranizarea
2. EVOCAREA O romanului « Toate pânzele sus » Vizionează
materialul.
1
CAPTAREA
ATENŢIEI
5 min.
Profesorul va verifica nivelul de însușire Elevii rebus Analiza
a cunoștințelor printr-un rebus. completează . conversaţia frontală răspunsurilor
ACTUALIZAREA
3. CUNOŞTINŢELOR O Anexa 1 elevilor şi
5 min. 1 observarea
comportamentelor
acestora

ANUNŢAREA Se anunță titlul lecției, se scrie pe tablă Scriu titlul pe tabla


4. SUBIECTULUI O și se enumeră obiectivele operaționale. caiete. conversaţia caietele Observarea
LECȚIEI ȘI A 6 elevilor frontală comportamentelor
OBIECTIVELOR acestora
3 min.

O
II.
1
REALIZAREA
5. flipchar
-
SENSULUI Citesc textul t individu
O Se prezintă rezumatul romanului în conversaţia ală -analiza
PREZENTAREA 2 format ppt. răspunsurilor
CONŢINUTULUI Se citeşte textul. Scriu pe elevilor
-
Se relizează ciorchinele genului epic flipchart explicaţia frontală

5 min. ciorchinele
Anexa 2

O
3
Elevii sunt împărţiţi pe şase grupe.
DIRIJAREA O Elevii primesc harta lecturii
4 Anexa 3 Rezolvă Fişe de Pe analiza răspunsuri-
ÎNVĂŢĂRII sarcinile. Harta lecturii lucru
De asemenea rezolva sarcinile din grupe lor elevilor şi
10 min. cadrane. Cadranele observarea
Anexa 4 comportamentelor
acestora

Rezolvă - evaluare finală


6. OBŢINEREA Fiecare grupă alege un steguleţ si sarcinile Steguleţele scrisă -
rezolvă sarcinile fişe Pe grupe
PERFORMANŢEI O Anexa 5 gânditoare
5 min. 1

analiza capacităţii de
III. Solicită elevilor să realizeze o călatorie Realizează frontală a opera cu noţiunile
7. O imaginară pe Harta lumii traseul conversaţia noi
REFLECȚIA
1
FEEDBACKUL
5min.

Pentru a vedea capacitatea voastră de a


8. EVALUAREA O rezuma informaţiile, de a surprinde minge
complexitatea sentimentelor, ideilor,
PERFORMANŢEI 4 vom pune întrebări si vom aprecia RAI
Întreabă şi
5 min. răspunsurile răspund analiza răspunsuri-
frontală lor elevilor

Fişă de observarea
IV.
9. O Profesorul face aprecieri despre gradul conversaţia autoeva frontală comportamentelor
de participare a elevilor la activitate, acestora
EXTENSIA 5 evidenţiind elevii care s-au remarcat prin luare
corectitudinea, originalitatea şi
RETENŢIA ŞI promptitudinea răspunsurilor.
TRANSFERUL individ
Primesc o fişă de autoevaluare. Rezolvă fişa.
2 min. uală
Anexa 6
Tema
Elevii vor avea de realizat un eseu de 5 Notează tema.
minute despre o aventură.
Tema diferenţiată : Elevii vor avea de
realizat un dialog despre o aventură.