Sunteți pe pagina 1din 267

Republica Moldova World Bank

Republica Moldova
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Administrația de Stat a Drumurilor

Programul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale


Republica Moldova

Proiectul
P150357 Loan No. /Financing: IBRD 85560, IDA 57470, TF A0151

Lucrări de Îmbunătățire pe Coridorul 13,

Contractul 1: LRIP/W4/01: "Drumul L390 Pîrliţa-Nisporeni, km 0+000 –


km 10+900"
Contractul 2: LRIP/W4/02: "Drumul L390 Pîrliţa-Nisporeni, km 10+900 – km
23+400"
Contractul 3: LRIP/W4/03: "Drumul L390 Pîrliţa-Nisporeni, km 23+400 – km 32
+942"
Contractul 4: LRIP/W4/04: "Drumul L431 Păruceni - Selişte – Vînători, km 0+000 -
km 4+200" și "Drum de acces R25 - sat.Selişte, km 0+000 - km 3+600"

Volumul II
SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Chisinau 2018
TABELUL CUPRINSULUI

PREAMBUL ............................................................................................................................................................. 15

0. CERINŢE GENERALE ................................................................................................................................. 16

CAPITOLUL 001. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ............................................................................................. 17


001.01. RESPECTAREA CERINŢELOR CONTRACTULUI ŞI PROIECTULUI ....................................................... 17
001.02. INSPECTAREA TEHNICĂ ................................................................................................................................... 18
001.03. CERTIFICAREA CONFORMITĂŢII .................................................................................................................. 18
001.04. DETERMINAREA CONFORMITĂŢII PRIN METODA MĂSURĂRI SAU TESTĂRII .............................. 18

CAPITOLUL 002. MĂSURAREA ŞI ACHITAREA .......................................................................................................... 19


002.01. . METODE DE MĂSURARE ................................................................................................................................ 19
002.02. NOŢIUNI DE MĂSURARE ŞI DEFINIŢII .......................................................................................................... 19
002.03. PROCEDURI ŞI DISPOZITIVE DE CÂNTĂRIRE ............................................................................................ 21
002.04. ORDINEA DE RECEPŢIE ..................................................................................................................................... 22
002.05. DOMENIUL DE PLATĂ ........................................................................................................................................ 22
003.01. FACILITĂŢILE ANTREPRENORULUI PE ŞANTIER ........................................................................................ 24
003.02. PRESTAREA SERVICIILOR ................................................................................................................................... 24
003.03. LUCRĂRI PROVIZORII ........................................................................................................................................... 24
004.01. BIROUL PENTRU MANAGERUL PROIECTULUI .............................................................................................. 25
004.02. BIROUL PREVĂZUT ÎN CONTRACT ................................................................................................................... 25
004.03. BIROUL DIN LABORATOR .................................................................................................................................... 25
004.04. SCHEMA DE AMPLASARE A BIROULUI MANAGERULUI PROIECTULUI CONFORM
CONTRACTULUI ŞI BIROULUI DIN LABORATOR ....................................................................................................... 25
004.05. CERINŢELE GENERALE PRIVIND BIROURILE MANAGERULUI PROIECTULUI .................................. 25
004.06. BIROURI TEMPORARE........................................................................................................................................... 25
004.07. AMENAJAREA BIROURILOR MANAGERULUI PROIECTULUI CU MOBILĂ .......................................... 25
004.08. VEHICULE PENTRU MANAGERUL PROIECTULUI ........................................................................................ 25
004.09. MIJLOACELE DE COMUNICARE PENTRU MANAGERUL PROIECTULUI ............................................... 25
004.10. DIVERSE SERVICII PENTRU MANAGERUL PROIECTULUI ........................................................................ 25
004.11. CAZAREA MANAGERUL PROIECTULUIULUI ..................................................................................................... 25

CAPITOLUL 005. LABORATORUL .................................................................................................................................. 26

CAPITOLUL 006. DIVERSE CERINŢE .................................................................................... Error! Bookmark not defined.


006.01. SISTEMUL DE MANAGEMENT PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ............. Error! Bookmark not defined.
006.02. JALOANE ŞI REPERE; JALONAREA (TRASAREA)............................................. Error! Bookmark not defined.
006.03. PROTECŢIA ŞI REAMPLASAREA REŢELELOR INGINEREŞTI ...................... Error! Bookmark not defined.
006.04. CONSECUTIVITATEA ACTIVITĂŢILOR DE BAZĂ DIN CONTRACT ............ Error! Bookmark not defined.
006.05. DESENELE TEHNICE DUPA EXECUŢIE............................................................... Error! Bookmark not defined.

CAPITOLUL 008. POLIŢELE DE ASIGURARE ŞI GARANŢIA DE BUNĂ EXECUȚIE ............................................... 35

CAPITOLUL 009. CONTROLUL MATERIALELOR ........................................................................................................ 36


009.01. SURSA LIVRĂRILOR ŞI CERINŢE DE CALITATE ........................................................................................... 36
009.02. SURSE DE MATERIALE LOCALE ........................................................................................................................ 36

I
009.03. DEPOZITAREA MATERIALELOR ŞI LUCRĂRILE DE ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE ............................. 36
009.04. DESTINAŢIA MATERIALELOR AFLATE ÎN PROCES DE LUCRU ............................................................... 37

CAPITOLUL 010. CIMENTUL ............................................................................................................................................ 38


010.01. CIMENTUL PORTLAND ŞI CIMENTUL FOLOSIT PENTRU ZIDĂRII ......................................................... 38
010.02. CIMENTUL PENTRU MORTAR............................................................................................................................. 38
010.03. DEPOZITAREA ....................................................................................................................................................... 38

CAPITOLUL 011. BITUMUL ............................................................................................................................................... 39


011.01. BITUMUL ..................................................................................................................................................................... 39
011.02. EMULSIE BITUMINOASĂ........................................................................................................................................ 39
011.03. TEMPERATURA DE LUCRU ................................................................................................................................... 39

CAPITOLUL 012. AGREGATE ŞI FILERUL MINERAL .................................................................................................. 40


012.01. AGREGATE ŞI NISIP PENTRU MORTAR DE CIMENT ŞI BETON CU CIMENT PORTLAND ................. 40
012.02. PIATRA SPARTĂ PENTRU FUNDAŢIA DRUMULUI ......................................................................................... 40
012.03. AGREGATELE PENTRU MIXTURI BITUMINOASE ..................................................................................... 40
012.04. NISIPUL ................................................................................................................................................................... 40
012.05. BALASTUL .............................................................................................................................................................. 40
012.06. FILERUL MINERAL ............................................................................................................................................. 40
012.07. ADITIVI PENTRU MORTARUL CU CIMENT ŞI PENTRU BETON ............................................................ 40

CAPITOLUL 013. ARMATURA DE OŢEL ......................................................................................................................... 41


013.01. ARMATURA DE OŢEL............................................................................................................................................... 41

CAPITOLUL 014. ALTE MATERIALE .............................................................................................................................. 42


014.01. APA ........................................................................................................................................................................... 42
014.02. VOPSELE .................................................................................................................................................................. 42
014.03. GEOTEXTILUL ...................................................................................................................................................... 42

CAPITOLUL 016. CONFORMAREA CU CERINŢELE DIN PLANUL DE MANAGEMENT DE MEDIU .................... 45


016.01. RECULTIVAREA....................................................................................................................................................... 45
016.02. BĂTĂTORIREA INUTILĂ A PĂMÂNTULUI ....................................................................................................... 45
016.03. CONTAMINAREA CURSURILOR DE APĂ .......................................................................................................... 45
016.04. DEŞEURILE DE PETROL, CARBURANŢI ŞI MATERIALE BITUMINOASE ............................................... 46
016.05. PRAFUL ....................................................................................................................................................................... 46
016.0 6. ACOPERIREA VEHICULELOR ÎNCĂRCATE ................................................................................................... 46
016.07. EMISIILE .................................................................................................................................................................... 46
016.08. NIVELUL ZGOMOTULUI ....................................................................................................................................... 46
016.09. BARIERELE CONTRA ZGOMOTULUI ................................................................................................................ 46
016.10. STAŢIONAREA ÎN TABERE, ETC., EVACUAREA DEŞEURILOR DIN LOCURILE DE STAŢIONARE . 46
016.11. DESCHIDEREA ŞI EXPLOATAREA CARIERELOR ŞI GROPILOR DE ÎMPRUMUT ................................ 46
016.12. HABITATELE NEDORITE ................................................................................................................................... 47
016.13. MATERIALE PERICULOASE ............................................................................................................................. 47
016.14. RUTELE DE ACCES.................................................................................................................................................. 47
016.15. TĂIEREA COPACILOR ........................................................................................................................................... 47
016.16. VÂNĂTOAREA, ETC. ............................................................................................................................................... 47
016.17. ACCESUL LA CURŢILE PRIVATE ....................................................................................................................... 47
016.18. ŞEDINŢELE PUBLICE ............................................................................................................................................. 47
016.19. INSPECTORUL ÎN DOMENIUL MEDIULUI ŞI SOCIAL, SECURITATEA VIEŢII ŞI SĂNĂTĂŢII........... 48

ANEXA LA CERINŢELE GENERALE. SPECIFICAȚII ................................................................................................... 49

II
LISTA STANDARDELOR ÎNCORPORATE CA REFERINŢE ........................................................................... 49

1. LUCRĂRI PREGĂTITOARE ........................................................................................................................ 68

CAPITOLUL 101. PREGĂTIREA ŞANTIERULUI DE CONSTRUCŢIE.......................................................................... 69


101.01. INTRODUCERE .......................................................................................................................................................... 69
101.02. INFORMAŢIE GENERALĂ ...................................................................................................................................... 69
101.03. DESCRIEREA LUCRĂRILOR .................................................................................................................................. 69
101.04. RECEPŢIA LUCRĂRILOR .................................................................................................................................. 69

CAPITOLUL 102. CURĂŢAREA ŞANTIERULUI ............................................................................................................. 71


102.01. INTRODUCERE .......................................................................................................................................................... 71
102. 02. INFORMAŢIE GENERALĂ ..................................................................................................................................... 71
102. 03. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ...................................................................................................................................... 71

CAPITOLUL 103. LUCRĂRILE DE DEMOLARE ............................................................................................................. 73


103. 01. INTRODUCERE ......................................................................................................................................................... 73
103. 02. MATERIALE DE UMPLUTURĂ ............................................................................................................................. 73
103.03. DESTINAŢIA MATERIALELOR ............................................................................................................................. 73
103.04. MATERIALELE DEMOLATE ŞI DEMONTATE ................................................................................................. 73
103.05. EVACUAREA MATERIALELOR ........................................................................................................................... 73
103.06. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ...................................................................................................................................... 74

CAPITOLUL 104. NU ESTE APLICAT ............................................................................................................................... 76

CAPITOLUL 105. DRUMURI TEMPORARE ŞI INSTALAREA INDICATOARELOR RUTIERE ................................ 76


105.01. INTRODUCERE .......................................................................................................................................................... 76
105.02. MATERIALE ............................................................................................................................................................... 76
105.03. INFORMAŢIE GENERALĂ ...................................................................................................................................... 76
105.04. BARIERE ...................................................................................................................................................................... 77
105.05. CONURI ........................................................................................................................................................................ 77
105.06. INDICATOARE RUTIERE TEMPORARE ............................................................................................................. 77
105.07. SEMNALIZATORI ŞI SEMAFOARE....................................................................................................................... 77
105.08. ASIGURAREA DRUMURILOR TEMPORARE DE OCOLIRE .......................................................................... 77
105.09. CONSTRUCŢIA DRUMURILOR TEMPORARE DE OCOLIRE ....................................................................... 77
105.10. ILUMINAREA INDICATOARELOR RUTIERE .................................................................................................... 78
105.11. BARIERE, CONURI, INDICATOARE RUTIERE TEMPORARE ....................................................................... 78
105.12. EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR TEMPORARE.............................................................................................. 78
105.13. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ....................................................................................................................................... 78

2. LUCRĂRI DE TERASAMENT ...................................................................................................................... 80

CAPITOLUL 201. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENT .......................................................................... 81


201.01. INTRODUCERE .......................................................................................................................................................... 81
201.02. LUCRĂRI DE TERASAMENT ................................................................................................................................. 81
201.03. MATERIALE .............................................................................................................................................................. 81
201.04. LUCRĂRI PREGĂTITOARE ................................................................................................................................... 82
201.05. DEPOZITAREA SOLULUI VEGETAL .................................................................................................................. 82
201.06. LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢIE .......................................................................................................................... 82
201.07. EXPLOATAREA GROPILOR DE ÎMPRUMUT.................................................................................................... 82

III
201.08. DEPOZITAREA MATERIALELOR ........................................................................................................................ 82
201.09. PREGĂTIREA PATULUI DRUMULUI .................................................................................................................. 82
201.10. CONSTRUCŢIA TERASAMENTELOR ................................................................................................................. 83
201.11. COMPACTAREA ....................................................................................................................................................... 83
201.12. EXCAVAREA ŞI FINISAREA TALUZURILOR ................................................................................................... 84
201.13. FORMAREA STRATULUI FUNDAŢIEI DE PĂMÂNT.................................................................................... 84
201.14. CONSTRUCŢIA ŞI AMENAJAREA ACOSTAMENTELOR ........................................................................... 84
201.15. EXCAVAREA TREPTELOR DE ÎNFRĂŢIRE ...................................................................................................... 84
201.16. GEOTEXTILUL ......................................................................................................................................................... 85
201.16.01. INTRODUCERE ................................................................................................................................................. 85
201.16.02. INFORMAŢIE GENERALĂ ............................................................................................................................. 85
201.16.03. SEPARAREA ŞI STABILIZAREA. DOMENIILE DE APLICARE ............................................................. 85
201.16.04. MĂSURAREA ......................................................................................................................................................... 85
201.170 PROTECŢIA TERASAMENTELOR CONTRA EROZIUNII ........................................................................... 85
201.17.01 INTRODUCERE ................................................................................................................................................. 85
201.17.02 MATERIALE ...................................................................................................................................................... 86
201.17.03 CERINŢE GENERALE...................................................................................................................................... 86
201.17.04 AŞTERNEREA STRATURILOR DE PROTECŢIE ....................................................................................... 86
201.18. . RECEPŢIONAREA LUCRĂRILOR ................................................................................................................. 86

CAPITOLUL 202. EXECUTAREA RIGOLELOR .............................................................................................................. 91


202.01. INTRODUCERE ......................................................................................................................................................... 91
202.02. LUCRĂRI PREGĂTITOARE ................................................................................................................................... 91
202.03. INFORMAŢIE GENERALĂ ..................................................................................................................................... 91
202.04. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ...................................................................................................................................... 91

CAPITOLUL 203. EXCAVĂRI PENTRU STRUCTURI ŞI OPERAŢIILE DE ASTUPARE ............................................ 93


203.01. INTRODUCERE ......................................................................................................................................................... 93
203.02. MATERIALE PENTRU ASTUPARE....................................................................................................................... 93
203.03. LUCRĂRI PREGĂTITOARE .................................................................................................................................... 93
203.04. INFORMAŢIE GENERALĂ ..................................................................................................................................... 93
203.05. PREGĂTIREA PENTRU LUCRĂRILE DE FUNDARE ....................................................................................... 94
203.06. EXECUTAREA PATULUI FUNDAŢIEI ................................................................................................................. 94
203.07. UMPLEREA OBIŞNUITĂ .......................................................................................................................................... 94
203.08. COMPACTAREA ....................................................................................................................................................... 94
203.09. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ..................................................................................................................................... 95

CAPITOLUL 204. PROFILAREA (AMENAJAREA) ŞI PLANTAREA TALUZURILOR ŞI SUPRAFEŢELOR


EXCAVATE ........................................................................................................................................................................... 96
204.01. INTRODUCERE .......................................................................................................................................................... 96
204.02. MATERIALE .............................................................................................................................................................. 96
204.03. SEZONUL DE ÎNSĂMÂNŢARE .............................................................................................................................. 96
204.04. PREGĂTIREA SOLULUI PENTRU ÎNSĂMÂNŢARE ......................................................................................... 96
204.05. UDAREA ....................................................................................................................................................................... 96
204.06. FERTILIZAREA. .................................................................................................................................................... 96
204.07. ÎNSĂMÂNŢAREA ŞI PLANTAREA .................................................................................................................... 96
204.08. PREGĂTIREA SEMINŢELOR ................................................................................................................................ 97
204.09. PROTECŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA PLANTELOR ................................................................................................. 97
204.10. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ...................................................................................................................................... 97

CAPITOLUL 205. PLANTAREA COPACILOR ................................................................................................................. 98

IV
205.01. INTRODUCERE .......................................................................................................................................................... 98
205.02. MATERIALE .............................................................................................................................................................. 98
205.03. SEZONUL DE PLANTARE ...................................................................................................................................... 98
205.04. PLANTAREA .............................................................................................................................................................. 98
205.05. UDAREA .................................................................................................................................................................. 98
205.06. FERTILIZAREA ..................................................................................................................................................... 98
205.07. PROTECŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA PLANTELOR.............................................................................................. 98
205.08. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ...................................................................................................................................... 98

3. ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ .................................................................................................................. 100

CAPITOLUL 301. RECICLAREA LA RECE A BETONULUI ASFALTIC DIN ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ .. 101
301.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 101
301.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 101
301.03. Cerinţe de construcţie.............................................................................................................................................. 101
301.04. Restricţiile din cauza condiţiilor climaterice ............................................................................................................ 102
301.05. Pregătirea amestecului ............................................................................................................................................ 102
301.06. Aşternerea şi compactarea amestecului.................................................................................................................. 103
301.07. Întreţinerea stratului reciclat în timpul întăririi ....................................................................................................... 104
301.08. Recepţia ................................................................................................................................................................... 104

CAPITOLUL 302. FREZAREA ASFALTULUI DIN ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ ............................................... 105


302.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 105
302.02. Cerinţe de Construcţie ............................................................................................................................................. 105
302.03. Frezarea ................................................................................................................................................................... 105
302.04. Recepţia ................................................................................................................................................................... 106

CAPITOLUL 303. REPARATIA CAROSABILULUI EXISTENT , SUPRALĂRGIREA ŞI NOUA STRUCTURA


RUTIERĂ 107
303.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 107
303.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 107
303.03. Informaţie generală ................................................................................................................................................. 107
303.04. Procedura de Construcţie ........................................................................................................................................ 107
303.05. Recepţia lucrărilor .................................................................................................................................................... 109

CAPITOLUL 304. AMORSAREA PRIMARĂ ŞI CEA OBIŞNUITĂ A SUPRAFEŢELOR PORTANTE ................. 110
304.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 110
304.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 110
304.03. Tehnica ..................................................................................................................................................................... 110
304.04. Pregătirea suprafeţei ............................................................................................................................................... 110
304.05. Condiţiile climaterice ............................................................................................................................................... 110
304.06. Aplicarea straturilor de Amorsare Primară şi Obişnuită .......................................................................................... 111
304.07. Recepţia lucrărilor .................................................................................................................................................... 112

CAPITOLUL 305. BETON ASFALTIC PENTRU ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ.................................................... 113


305.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 113
305.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 113
305.03. Cerinţe Generale ...................................................................................................................................................... 113
305.04. Echipamentul de malaxare ...................................................................................................................................... 113
305.05. Distribuitoarele de asfalt ......................................................................................................................................... 113
305.06. Pregătirea suprafeţelor portante ............................................................................................................................. 114

V
305.07. Condiţiile climaterice ............................................................................................................................................... 114
305.08. Compoziţia amestecului de asfalt şi testarea .......................................................................................................... 115
305.09. Pregătirea bitumului ................................................................................................................................................ 115
305.010. Pregătirea agregatelor ......................................................................................................................................... 116
305.011. Malaxarea ............................................................................................................................................................ 116
305.012. Transportarea ...................................................................................................................................................... 116
305.013. Livrarea şi aşternerea .......................................................................................................................................... 117
305.014. Compactarea ....................................................................................................................................................... 117
305.015. Rosturile, profilarea şi curăţirea marginilor......................................................................................................... 118
305.016. Toleranţele pentru lucrările finisate .................................................................................................................... 118
305.017. Procedurile de recepţie ....................................................................................................................................... 119

CAPITOLUL 306. DECAPAREA, RESTABILIREA ŞI REPARAREA ACOSTAMENTELOR ..................................... 121


306.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 121
306.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 121
306.03. Decaparea şi Reconstrucţia Acostamentelor ........................................................................................................... 121
306.04. Consolidarea Suprafeţelor Acostamentelor cu Beton Asfaltic................................................................................. 122
306.05. Recepţia Lucrărilor ................................................................................................................................................... 122

CAPITOLUL 307. DIVERSE LUCRĂRI DE ASFALTARE ............................................................................................. 123


307.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 123
307.02. Formula Amestecului de Asfalt ................................................................................................................................ 123
307.03. Pregătirea suprafeţei de suport ............................................................................................................................... 123
307.04. Restricţiile din cauza condiţiilor climaterice ............................................................................................................ 123
307.05. Transportarea .......................................................................................................................................................... 123
307.06. Aşternerea amestecului ........................................................................................................................................... 123
307.07. Compactarea ............................................................................................................................................................ 124
307.08. Toleranţele pentru suprafaţă ................................................................................................................................... 124
307.09. Recepţia lucrărilor .................................................................................................................................................... 124

CAPITOLUL 309. PLOMBAREA ÎMBRĂCĂMINTEI RUTIERE................................................................................. 133


309.01. INTRODUCERE ............................................................................................................................................................. 133
309.02. MATERIALE .................................................................................................................................................................. 133
309.03. ECHIPAMENT .............................................................................................................................................................. 133
309.04. TĂIEREA ŞI DECAPAREA MATERIALRLOR DEGRADATE ................................................................................................. 133
309.05. AMORSAREA SUPRAFEŢEI........................................................................................................................................... 133
309.06. PLOMBAREA GROPILOR............................................................................................................................................... 133
309.07. RECEPŢIA .................................................................................................................................................................... 134

CAPITOLUL 310. COLMATAREA CRĂPĂTURILOR ŞI ROSTURILOR PE SUPRAFAŢA ÎMBRĂCĂMINTEI


RUTIERE ............................................................................................................................................................................. 135
310.01. INTRODUCERE ............................................................................................................................................................. 135
310.02. MATERIALE .................................................................................................................................................................. 135
310.03. ECHIPAMENT .............................................................................................................................................................. 135
310.04. CURĂŢIREA ŞI COLMATAREA CRĂPĂTURILOR MAJORE............................................................................................... 136
310.05. CRĂPĂTURILE ŞI ROSTURILE CU DEFECTE ................................................................................................................... 137
310.06. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ............................................................................................................................................... 137

CAPITOLUL 311. TRATAMENT BITUMINOS............................................................................................................. 138


311.01. INTRODUCERE ............................................................................................................................................................. 138
311.02. MATERIALE .................................................................................................................................................................. 138

VI
311.03. EXECUTAREA LUCRĂRILOR ......................................................................................................................................... 138
311.04. TESTAREA .................................................................................................................................................................... 141
311.05. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ................................................................................................................................................ 141

CAPITOLUL 312. MĂSURAREA PLANEITĂŢII ÎMBRĂCĂMINTEI RUTIERE ........................................................ 143


312.01. Măsurarea IRI ........................................................................................................................................................... 143
312.02. Cerinţe pentru IRI..................................................................................................................................................... 145

4. PODURI ŞI PASAJE ................................................................................................................................... 146

CAPITOLUL 401. DEMONTAREA STRUCTURILOR EXISTENTE ............................................................................. 147


401.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 147
401.02. Echipamentul ......................................................................................................................................................... 147
401.03. Demontarea şi demolarea elementelor ................................................................................................................. 147
401.04. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 147

CAPITOLUL 402. BATEREA PILOTILOR DIN BETON ARMAT .............................................................................. 149


402.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 149
402.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 149
402.03. Echipamentul ......................................................................................................................................................... 149
402.04. Cerințe generale ..................................................................................................................................................... 149

CAPITOLUL 403. ELEMENTELE DIN BETON ARMAT MONOLIT ........................................................................... 151


403.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 151
403.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 151
403.03. Cerinţe Generale .................................................................................................................................................... 151
403.04. Echipamentul ......................................................................................................................................................... 151
403.05. Excavarea fundaţiilor şi astuparea lor ................................................................................................................. 151
403.06. Cofraje .................................................................................................................................................................... 151
403.07. Finisarea betonului ................................................................................................................................................ 152
403.08. Armatura de oţel .................................................................................................................................................... 152
403.09. Lucrări de Betonare............................................................................................................................................... 152
403.10. Hidroizolarea.......................................................................................................................................................... 153
403.11. Recepţia Lucrărilor ............................................................................................................................................... 153

CAPITOLUL 404. ELEMENTE PREFABRICATE DE BETON ARMAT (COLOANE; CUZINEȚI, GRIZILE


SUPRASTRUCTURII) ........................................................................................................................................................ 155
404.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 155
404.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 155
404.03. Echipamentul ......................................................................................................................................................... 155
404.04. Coloane, elevațiile pilelor, zidurile de gardă și aripile de zid ............................................................................. 155
404.05. Elevațiile culeelor ................................................................................................................................................... 155
404.06. Dale prefabricate de beton armat cu lungimea de 6m - 9m ............................................................................... 156
404.07. Grinzi prefabricate de beton armat cu lungimea de 6m -12 m .......................................................................... 156
404.08. Grinzi prefabricate cu pretensionare cu lungimea de 12m-33m........................................................................ 156
404.09. Hidroizolarea.......................................................................................................................................................... 156
404.10. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 156

CAPITOLUL 405. HIDROIZOLAREA .............................................................................................................................. 158


405.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 158
405.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 158

VII
405.03. Echipamentul ......................................................................................................................................................... 158
405.04. Cerinţe generale ..................................................................................................................................................... 158
405.05. Hidroizolarea suprafeţelor de beton îngropate în pământ ................................................................................. 159
405.06. Stratul de beton şi beton armat de nivelare şi de protecţie ................................................................................ 159
405.05. Lucrările de betonare ............................................................................................................................................ 159
405.07. Armatura ................................................................................................................................................................ 159
405.08. Cofrajul ................................................................................................................................................................... 160
405.09. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 160

CAPITOLUL 406. APARATELE DE REAZEM LA PODURI .......................................................................................... 161


406.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 161
406.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 161
406.03. Echipamentul ......................................................................................................................................................... 161
406.04. Instalarea aparatelor de reazem din neopren ..................................................................................................... 161
406.05. Penele de pantă de oţel .......................................................................................................................................... 161
406.06. Circulaţia rutieră pe calea podului ....................................................................................................................... 161
406.07. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 161

CAPITOLUL 407. ROSTURI DE DILATARE................................................................................................................... 163


407.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 163
407.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 163
407.03. Cerinţe Generale .................................................................................................................................................... 163
407.04. Recepţia Lucrărilor ............................................................................................................................................... 163

Capitolul 408. SISTEMUL DE DRENAJ ............................................................................................................................ 165


408.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 165
408.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 165
408.03. Cerinţe generale ..................................................................................................................................................... 165
408.04. Elemente prefabricate de beton armat ................................................................................................................. 166
408.05. Lucrări de betonare ............................................................................................................................................... 166
408.06. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 166

CAPITOLUL 409. ÎMBTĂCĂMINTEA RUTIERĂ ŞI TROTUARELE DIN BEON MONOLIT PE CALEA PODULUI
ŞI ÎN PUNCTELE DE RACORDARE ................................................................................................................................ 168
409.01. Descrierea ............................................................................................................................................................... 168
409.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 168
409.03. Generalităţi ............................................................................................................................................................. 168
409.04. Echipamentul ......................................................................................................................................................... 168
409.05. Perforarea găurilor şi instalarea ancorelor ......................................................................................................... 168
409.06. Cofrajul ................................................................................................................................................................... 168
409.07. Armatura ................................................................................................................................................................ 169
409.08. Betonul .................................................................................................................................................................... 169
409.09. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 169

CAPITOLUL 410. ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ DE BETON ASFALTIC..................................... 171


410.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 171
410.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 171
410.03. Carosabilul şi trotuarele ........................................................................................................................................ 171
410.04. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 171

VIII
CAPITOLUL 411. PARAPETE METALICE ............................................................................................... 173
411.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 173
411.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 173
411.03. Cerinţele de lucru ................................................................................................................................................... 173
411.04. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 173

CAPITOLUL 412. BALUSTRADELE PIETONALE ................................................................................. 175


412.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 175
412.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 175
412.03. Cerinţe generale ..................................................................................................................................................... 175
412.04. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 175

CAPITOLUL 413. RANFORSAREA ELEMENTELOR CU DEFECTE ŞI INADECVATE


(CĂMĂŞUIREA PILELOR ŞI CULEELOR, EXTENSIA BANCHETELOR, ETC.) ....................... 176
413.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 176
413.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 176
413.03. Echipamentul ......................................................................................................................................................... 176
413.04. Lucrări de pregătire a suprafeţelor de beton ...................................................................................................... 176
413.05. Perforarea găurilor pentru ancoraj ..................................................................................................................... 177
413.06. Cămăşuirea elementelor deteriorate şi extinderea banchetelor pilelor............................................................. 177
413.07. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 177

CAPITOLUL 414. PLOMBAREA SUPRAFEŢRLOR DE BETON ................................................... 178


414.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 178
414.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 178
414.03. Echipamentul ......................................................................................................................................................... 178
414.04. Lucrările de reparare ............................................................................................................................................ 178
414.05. Curăţirea şi colmatarea crăpăturilor ................................................................................................................... 179
414.06. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 179

CAPITOLUL 415. HIDROFOBIZAREA ŞI VOPSIREA SUPRAFEŢELOR DE BETON ........... 180


415.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 180
415.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 180
415.03. Echipament ............................................................................................................................................................. 180
415.04. Aplicarea stratului de grund și stratului de bază pe suprafețele de beton........................................................ 180
415.05. Recepția lucrărilor ................................................................................................................................................. 180

CAPITOLUL 416. DALE DE RACORDARE ALE PODULUI................................................................ 182


416.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 182
416.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 182
416.03. Cerinţe generale ..................................................................................................................................................... 182
416.04. Echipamentul ......................................................................................................................................................... 182
416.05. Patul din piatră concasată pentru grinda orizontală .......................................................................................... 182
416.06. Montarea Grinzilor Orizontale și a Dalelor de Racordare ................................................................................ 182
416.07. Hidroizolarea.......................................................................................................................................................... 183
416.08. Turnarea şi îngrijirea betonului monolit pentru dalele de racordare ............................................................... 183
416.09. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 183

IX
CAPITOLUL 417. LUCRĂRI DE TERASAMENT CU FOLOSIREA MATERIALULUI DRENANT LA
RACORDAREA PODULUI CU TERASAMENTUL ......................................................................................................... 185
417.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 185
417.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 185
417.03. Cerințe generale ..................................................................................................................................................... 185
417.04. Recepția lucrărilor ................................................................................................................................................. 185

CAPITOLUL 418. PROTECŢIA TALUZURILOR ȘI A ALBIEI CU BETON ARMAT ................. 186


418.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 186
418.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 186
418.03. Scările de acces din beton armat pe taluzuri ....................................................................................................... 186
418.04. Protecţia taluzurilor rambleurilor la rampe ....................................................................................................... 186
418.05. Consolidarea taluzurilor verticale cu dale de beton și ranforsarea terasamentelor. ....................................... 186
418.06. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 187

5. STRUCTURILE DE DRENAJ .................................................................................................................. 189

CAPITOLUL 501. PODEŢE ŞI SISTEME DE DRENARE ............................................................................................... 190


501.01. INTRODUCERE ....................................................................................................................................................... 190
501.02. CERINŢE GENERALE ........................................................................................................................................... 190
501.03. ETANŞAREA ROSTURILOR ................................................................................................................................. 190
501.04. TUBURILE ................................................................................................................................................................ 190
501.05. INFORMAŢIE GENERALĂ ................................................................................................................................... 190
501.06. ALUNGIREA PODEŢELOR EXISTENTE ........................................................................................................... 190
501.07. ÎNLOCUIREA PODEŢELOR EXISTENTE ........................................................................................................................... 190
501.08. Construcţia noilor podeţe ............................................................................................................................................ 191
501.09. Podeţele de la intrările în curţi şi de la drumurile laterale ........................................................................................... 191
501.10. Protecţia suplimentară .............................................................................................................................................. 191
501.11. Recepţia lucrărilor ....................................................................................................................................................... 191

CAPITOLUL 502. CURĂŢIREA, READUCEREA LA STAREA NORMALĂ ŞI REPARAREA CAPETELOR DE


AVAL ŞI AMONTE EXISTENTE, RIGOLELOR, CANALELOR DE FUGĂ ŞI CASIURILOR ................................... 194
502.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 194
502.02. Materiale ................................................................................................................................................................. 194
502.03. Curăţirea pe loc a podeţelor existente .......................................................................................................................... 194
502.04. Repararea capetelor podeţelor ................................................................................................................................. 194
502.05. Repararea Rigolelor, Canalelor de Fugă şi Casiurilor ........................................................................................... 194
502.06. Curăţirea rigolelor de beton ......................................................................................................................................... 195
502.07. Recepţia lucrărilor ....................................................................................................................................................... 195

CAPITOLUL 503. CANALE CONSOLIDATE ALE CURSURILOR DE APĂ ................................................................ 197


503.01. Introducere .................................................................................................................................................................. 197
503.02. Materiale...................................................................................................................................................................... 197
503.03. Informaţie generală ................................................................................................................................................... 197
503.04. Casiuri de beton şi guri de scurgere......................................................................................................................... 197
503.05. Rigolele laterale şi albiile betonate ........................................................................................................................... 197
503.06. Recepţia lucrărilor .................................................................................................................................................... 198
504.02. Materiale...................................................................................................................................................................... 200
504.03. Compoziţia betonului ................................................................................................................................................ 200
504.04. Informaţie generală ................................................................................................................................................... 201

X
504.05. Turnarea betonului ................................................................................................................................................... 201
504.06. Îngrijirea betonului ................................................................................................................................................ 201
504.07. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................. 202

CAPITOLUL 505. DRENE DE TIP DESCHIS, DRENE LATERALE .............................................................................. 203


505.01. Introducere ............................................................................................................................................................. 203
505.02. Drene laterale şi şanţuri de drenaj (V - drene) ........................................................................................................ 203
505.03. Drene betonate de tip deschis în zonele rezidenţiale (U - drene) ............................................................................ 203
505.04. Drene betonate de tip închis în zonele rezidenţiale (U - drenele) .......................................................................... 204
505.04. Drenajul subteran...................................................................................................................................................... 204
505.06. Drene laterale din beton pe terasament ......................................................................................................................... 204

CAPITOLUL 506. LUCRĂRI DE PROTECŢIE ................................................................................................................ 206


506.01. Introducere .................................................................................................................................................................. 206
506.02. Placarea din pietre cimentate ....................................................................................................................................... 206
506.03. Anrocamente ............................................................................................................................................................... 206

CAPITOLUL 507. GABIOANE ŞI SALTELE ................................................................................................................... 208


507.01. Introducere .................................................................................................................................................................. 208
507.02. Gabioane...................................................................................................................................................................... 209
507.03. Saltele .......................................................................................................................................................................... 209
507.04. Geotextilul (ţesătura filtrantă) ..................................................................................................................................... 209
507.05. Curăţirea şi întreţinerea............................................................................................................................................ 210

CAPITOLUL 508. BORDURI ............................................................................................................................................. 212


508.01. Introducere ................................................................................................................................................................ 212
508.02. Materiale .................................................................................................................................................................... 212
508.03. Cerinţe generale.......................................................................................................................................................... 212
508.04. Instalarea bordurilor.................................................................................................................................................. 212
508.05. Îngrijirea betonului ................................................................................................................................................... 213
508.06. Recepţia lucrărilor ....................................................................................................................................................... 213

CAPITOLUL 509. DRENE, CĂMINE DE VIZITARE, GURI DE SCURGERE .............................................................. 214


509.01. Introducere ................................................................................................................................................................ 214
509.02. Materiale .................................................................................................................................................................... 214
509.03. Condiţii de lucru ........................................................................................................................................................ 214
509.04. Recepţia lucrărilor................................................................................................................................................. 214

6. LUCRĂRI OCAZIONALE ........................................................................................................................ 216

CAPITOLUL 601. PARAPETE DE SIGURANŢĂ ........................................................................................................... 217


601.01. Introducere ................................................................................................................................................................ 217
601.02. Materiale .................................................................................................................................................................... 217
601.03. Condiţii de lucru ........................................................................................................................................................ 217
601.04. Cerinţe Suplimentare pentru Parapetele de Siguranţă ........................................................................................... 217
601.05. Stâlpii .......................................................................................................................................................................... 218
601.06. Elementele deformabile ale parapetelor (glisierele) ............................................................................................... 218
601.07. Demontarea şi re-instalarea parapetelor de siguranţă .................................................................................................. 218
601.08. Alinierea finală a glisierelor...................................................................................................................................... 219
601.09. Recepţia lucrărilor .................................................................................................................................................... 219

XI
CAPITOLUL 602. PARAPETE DE SIGURANŢĂ PENTRU PROTECŢIA VEHICULELOR ....................................... 221
602.01. Parapete de Siguranţă TIP New Jersey ................................................................................................................... 221
602.02. Barierele Metalice...................................................................................................................................................... 221

CAPITOLUL 603. ÎNGRĂDIRI .......................................................................................................................................... 223


603.01. Îngrădiri din Sârmă ............................................................................................................................................... 223
603.02. Gardul de Siguranţă de pe Poduri (prevenirea contactului cu liniile aeriene ale Căii Ferate) ....................... 223

CAPITOLUL 604. PEREŢI DE SPRIJIN ....................................................................................................................... - 224 -


604.01. . Introducere ........................................................................................................................................................- 224 -
604.02. Materiale .............................................................................................................................................................- 224 -
604.03. Armatura ..............................................................................................................................................................- 224 -
604.04. Lucrările de betonare ........................................................................................................................................- 224 -
604.05. Condiţii generale. .................................................................................................................................................- 224 -
604.06. Recepţia lucrărilor .............................................................................................................................................- 225 -

7. MARCAJUL RUTIER ŞI INDICATOARELE RUTIERE ........................................................... - 226 -

CAPITOLUL 701. DIRIJAREA PERMANENTĂ A CIRCULAŢIEI RUTIERE ......................................................... - 227 -


701.01. INTRODUCERE ...............................................................................................................................................- 227 -
701.02. MATERIALE .....................................................................................................................................................- 227 -
701.03. Cerinţe generale ..................................................................................................................................................- 227 -
701.04. Stâlpii de suport pentru indicatoarele rutiere .....................................................................................................- 227 -
701.05. Panouri de semnalizare........................................................................................................................................- 227 -
701.06. Borne de dirijare şi kilometrice ............................................................................................................................- 228 -
701.07. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................- 228 -

CAPITOLUL 702. MARCAJUL RUTIER PERMANENT ........................................................................................ - 230 -


702.01. Introducere ..........................................................................................................................................................- 230 -
702.02. Materiale..............................................................................................................................................................- 230 -
702.03. Aplicarea marcajului rutier ..................................................................................................................................- 232 -
702.04. Cerinţe de construcţie..........................................................................................................................................- 234 -
702.05. Protecţia...............................................................................................................................................................- 234 -
702.06. Toleranţe ..............................................................................................................................................................- 235 -
702.07. Calitatea rea a lucrărilor sau materialelor ...........................................................................................................- 235 -
702.08. Recepţia lucrărilor ................................................................................................................................................- 235 -

CAPITOLUL 703. TROTUARE ................................................................................................................................. - 238 -


703.01. INTRODUCERE ...............................................................................................................................................- 238 -
703.02. MATERIALE .....................................................................................................................................................- 238 -
703.03. CONSTRUCŢIA TROTUARELOR ................................................................................................................- 238 -
703.04. REPARAŢIA TROTUARELOR......................................................................................................................- 238 -
703.05. RECEPŢIA LUCRĂRILOR .............................................................................................................................- 238 -

8. REŢELE INGINEREŞTI ...................................................................................................................... - 240 -

CAPITOLUL 801. REAMENAJAREA REŢELELOR ELECTRICE ŞI ILUMINAREA .......................................... - 241 -


801.01. INTRODUCERE ...................................................................................................................................................- 241 -
801.02. MATERIALE ........................................................................................................................................................- 241 -
801.03. CONDIŢII DE LUCRU ........................................................................................................................................- 241 -

XII
CAPITOLUL 802. REAMENAJAREA LINIILOR DE COMUNICAŢII ...................................................................... - 243 -
802.01. INTRODUCERE ...................................................................................................................................................- 243 -
802.02. MATERIALE ........................................................................................................................................................- 243 -
802.03. CONDIŢII DE LUCRU ........................................................................................................................................- 243 -

CAPITOLUL 803. STAŢIILE DE AUTOBUZ ............................................................................................................... - 244 -

CAPITOLUL 804. TRECEREA PESTE CALEA FERATĂ .......................................................................................... - 245 -

CAPITOLUL 805.TRECERILE PENTRU ANIMALE .................................................................................................. - 245 -

9. LUCRĂRI DE REMEDIERE ÎN ZONA ALUNECĂRILOR DE TEREN .................................... 246

CAPITOLUL 901. LUCRĂRI DE TERASAMENT ........................................................................................................... 247


901.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 247
901.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 247
901.03. Excavarea ................................................................................................................................................................. 247
901.04. Excavarea în gropile de împrumut ........................................................................................................................... 247
901.05. Construcţia terasamentelor pe o pantă mai mare de 1:3 ........................................................................................ 247
901.06. Construcţia terasamentelor ..................................................................................................................................... 248
901.07. Geotextil .................................................................................................................................................................. 248
901.08. Drenajul subteran .................................................................................................................................................... 248
901.09. Finisarea taluzurilor ................................................................................................................................................. 248
901.010. Stratul fundaţiei de pământ ................................................................................................................................ 248

CAPITOLUL 902. ŢESĂTURI DE GEOTEXTIL .............................................................................................................. 250


902.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 250
902.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 250
902.03. Operaţiile de lucru şi aşternerea.............................................................................................................................. 254
902.04. Recepţia lucrărilor .................................................................................................................................................... 255

CAPITOLUL 903. DRUMURI DE ACCES ........................................................................................................................ 257


903.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 257
903.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 257
903.03. Cerinţe generale ...................................................................................................................................................... 257
903.04. Recepţia lucrărilor .................................................................................................................................................... 257

CAPITOLUL 904. PILOŢI FORAŢI ................................................................................................................................. 259


904.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 259
904.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 259
904.03. Forarea piloţilor ....................................................................................................................................................... 259
904.04.1. Rigla de rigidizare a piloţilor ................................................................................................................................ 260
904.04.2. Recepţia lucrărilor ............................................................................................................................................... 260

CAPITOLUL 905. DRENE DE FILTRARE, CĂMINE DE VIZITARE, GURI DE SCURGERE ................................... 262
905.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 262
905.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 262
905.03. Condiţiile de lucru .................................................................................................................................................... 262
905.04. Recepţia lucrărilor .................................................................................................................................................... 263

CAPITOLUL 906. PEREŢI DE SPRIJIN ........................................................................................................................... 265

XIII
906.01. Introducere .............................................................................................................................................................. 265
906.02. Materiale.................................................................................................................................................................. 265
906.03. Armatura .................................................................................................................................................................. 265
906.04. Lucrările de betonare ............................................................................................................................................... 265
906.05. Cerinţe generale ...................................................................................................................................................... 265
906.06. Recepţia lucrărilor .................................................................................................................................................... 266

XIV
PREAMBUL

Lucrările specificate în acest Contract vor include toate lucrările generale, concomitente şi de orice
natură, considerate a fi necesare pentru executarea deplină a celor intenţionate, în mod cuvenit şi
satisfăcător, conform Desenelor tehnice şi Specificaţiilor, în sensul construcţiei, finalizării şi
exploatării, respectând toate Condiţiile Contractului, fie că sunt sau nu concret specificate în
prevederile Specificaţiilor. Cea mai bună practică, în general, este prevalarea materialelor şi
manoperei, care trebuie să fie de prima calitate.
În Contract poate să nu fie descris totul în amănunte şi poate să nu cuprindă toate cazurile concrete de
incidenţă, excepţie şi neprevăzute. Managerul Proiectului este acela, care are autoritatea de a
administra contractul, de a se pronunţa pe marginea discrepanţelor apărute, de a realiza intenţiile şi de
a ţine cont de cele necesare pentru construcţie pentru asigurarea performanţei şi finalizării lucrărilor.
Antreprenorul va trebui să execute si să finalizeze Proiectului, întocmai cum e indicat pe Desenele
tehnice, cum e descris în Specificaţii şi conform Listei Cantităţilor.
Antreprenorul va ţine cont de interesele publice, cât şi de obligaţiile şi drepturile tuturor celorlalte părţi
implicate. Antreprenorul trebuie să-şi asume întreaga responsabilitate pentru executarea lucrărilor,
acceptând de a asigura forţa de muncă, materialele, tehnica, instrumentele, furnizările, transportul,
toate necesare sau potrivite în cazuri neprevăzute pentru finalizarea cu succes a Proiectului.

15
SPECIFICAŢIA TEHNICA

0. CERINŢE GENERALE

16
CAPITOLUL 001. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

001.01. RESPECTAREA CERINŢELOR CONTRACTULUI ŞI PROIECTULUI


De fiecare dată când în Contract se fac trimiteri la anumite standarde şi acte normative pentru
materialele, echipament sau la livrarea lor, cât si la executarea lucrărilor şi efectuarea testărilor, care
trebuie să fie respectate, vor trebui să fie aplicate cele mai recente prevederi ale acestor standarde şi
acte normative in cea mai recentă redacţie revăzută, care sunt in vigoare, cu excepţia cazurilor stipulate
în mod expres în Contract. În cazul unor standarde şi acte normative naţionale, sau care se referă la o
anumită ţară sau regiune, vor fi acceptate si alte standarde autoritare care să asigure o performanţă cel
puţin egală sau substanţial mai mare decât standardele şi actele normative specificate, dar cu
verificarea prealabilă şi aprobarea in scris a Managerului Proiectului. Diferenţele între standardele
specificate şi standardele alternative propuse, trebuie să fie descrise în detaliu, în scris, de către
Antreprenor şi transmise Managerului Proiectului cu cel puţin 28 zile înainte de data aprobării de către
Managerul Proiectului, solicitate de Antreprenor. În cazul în care Managerul Proiectului constata, ca
astfel de abateri propuse nu asigură substanţial aceleaşi performanţe sau contravin cerinţelor legale din
ţara Beneficiarului, Antreprenorul trebuie să respecte standardele specificate din documente.
Lucrările vor fi în întregime executate conform cerinţelor Contractului, inclusiv şi a Specificaţiilor.
Toate lucrările vor fi executate, respectând cotele orizontale, declivităţile, secţiunile transversale,
dimensiunile, cerinţele pentru procesele tehnologice şi materiale, indicate pe planuri, specificate în
contract sau în documentaţia de proiect.
Lucrările trebuie să fie executate conform prevederilor Legii privind calitatea în construcţii nr. 271 din
2 februarie 1996 Agenţia pentru Supraveghere Tehnică este împuternicit să iniţieze controale de
verificare a calităţii lucrărilor, să efectueze teste de laborator, să verifice dacă cele executate sunt
conform proiectului, standardelor şi normativelor de construcţie şi Legii menţionate mai sus.
Totul trebuie să fie conform dimensiunilor din planuri şi să corespundă celor indicate in specificaţiile
la contract, cu abateri doar în limita toleranţelor admisibile în această Specificaţie. Lucrările şi
materiale trebuie să poarte un caracter uniform şi să fie executate conform cerinţelor specificate.
Înainte de recepţia finală a proiectului, Managerul Proiectului sau Antreprenorul are dreptul, în orice
moment, să inspecteze, să ia probe sau să testeze toate lucrările. În cazul efectuării testărilor de către
Managerul Proiectului, copii ale rezultatelor testărilor sunt puse şi la dispoziţia Antreprenorului.
Managerul Proiectului poate sau nu efectua testările la locul de executare a lucrărilor.
Lucrările recepţionate in conformitate cu cerinţele contractului vor fi plătite la preţul pe unitate propus
de ofertant si inclus in contract. Metodele de determinare a conformităţii şi de recepţionare a lucrărilor
sunt descrise în subcapitolele 001.02-001.04 inclusiv. Metoda principală de recepţie este specificată in
fiecare compartiment pentru fiecare sector de lucrări. Atunci când e cazul, recepţia lucrărilor se va face
conform Sub-clauzei 002.03 şi Sub-clauzei 002.04 din Capitolul 002.
Lucrările vor fi oricând respinse, dacă se va constată că nu sunt în conformitate cu specificaţiile şi Desenele
tehnice. Recepţionarea iniţială a lucrărilor nu înseamnă de loc, că acestea sunt neapărat în conformitate cu
cerinţele contractului. Lucrările pot fi inspectate şi verificate din nou în orice moment pentru verificarea
conformităţii cu cerinţele, şi în cazul constatării neconformităţilor, acestea vor trebui a fi rectificate sau
eliminate şi înlocuite de către Antreprenor fără ca Beneficiarul să suporte careva costuri
Lucrările care nu corespund cerinţelor proiectului şi contractului sau standardelor predominante din
această ramură industrială, in care nu se conţin anumite cerinţe specifice ale contractului, vor fi
eliminate şi înlocuite fără ca Beneficiarul sa suporte careva costuri.

17
001.02. INSPECTAREA TEHNICĂ
Recepţia se face în baza inspectării tehnice a lucrărilor executate pentru a confirma respectarea
cerinţelor documentelor contractului şi a standardelor tehnice predominante respective. Achitarea
pentru lucrările executate se va face pe măsura executării lor pe parcursul proiectului, cu condiţia că
acestea vor fi în conformitate cu Desenele tehnice şi specificaţiile
Antreprenorul va prezenta Managerului Proiectului solicitarea de inspectare, cu cel puţin 24 ore înainte
de a începe lucrările programate, pentru ca Managerul Proiectului să dispună de timp pentru deplină şi
minuţioasă a lucrărilor. Solicitarea de inspectare, semnată de Managerul Proiectului sau reprezentanţii
săi pe şantier, va servi drept bază pentru certificatul de plată.
001.03. CERTIFICAREA CONFORMITĂŢII
În cazul în care Antreprenorul va asigura materiale, produse prefabricate şi construcţii (denumite în
continuare "materiale") de la anumiţi producători, aceşti producători vor trebui să aplice un sistem
efectiv de testare şi inspectare. Antreprenorul va trebui să solicite de la producători documentaţia
pentru sistemul de testare şi inspectare, care să cuprindă un Certificat de Conformitate cu certificarea
conformităţii materialelor cu toate cerinţele conform contractului.
Sistemul de testare şi inspectare trebuie să fie in corespundere cu acel sistem de asigurare a calităţii,
care e descris in capitolul 006.01.
Antreprenorul va trebui să solicite de la producători "certificatul de producţie" pentru materialele
produse in scop comercial conform unor cerinţe tehnice de standard. Producătorul trebuie să identifice
clar materialul sau ambalajul, fiind marcat in mod unic.
De la producător se va solicita "certificatul de producţie" pentru materialele, care:
• sunt făcute la comandă pentru proiect, sau
• sunt produse sau livrate în vrac şi prin urmare nu pot fi uşor identificate după producător ori
produs, sau
• sunt pentru anumite cerinţe speciale ale contractului
Fiecare lot de materiale livrat trebuie sa fie însoţit de un "certificat de producţie" unic, in care sa fie
indicata data şi locul de producţie, precum şi numărul lotului sau alte referinţe legate de sistemul de
inspectare şi testare. La solicitare, pentru acelaşi lot de materiale vor fi puse la dispoziţie rezultate
testărilor.
Materialele sau piesele de asamblare recepţionate în baza unui Certificat de Conformitate pot fi supuse
în orice moment testării cu luarea de probe. În cazul în care se constată, că nu sunt în conformitate cu
cerinţele contractului, toate materialele sau piesele de asamblare vor fi respinse ca rebut, chiar dacă
sunt deja aduse pe loc sau nu, până când nu vor fi testate în parte şi aprobate de Managerul Proiectului
toate materialele de pe loc. Materialele sau piesele de asamblare furnizate fără Certificate de
Conformitate vor fi respinse fără argumente sau discuţii în plus şi vor fi imediat eliminate de pe
şantier.
001.04. DETERMINAREA CONFORMITĂŢII PRIN METODA MĂSURĂRI SAU TESTĂRII
Antreprenorul va efectua controlul necesar al producţiei, proceselor tehnologice şi a executării
lucrărilor, pentru ca lucrările sa fie in conformitate cu cerinţele contractului.
Rezultatele inspectării sau/şi testării folosite drept argumentare (baza) pentru recepţionarea lucrărilor
din cadrul proiectului trebuie să se încadreze în limitele toleranţelor specificate sau a limitelor din
specificaţii. Dacă în contract nu sunt identificate toleranţele, lucrările vor fi recepţionate in baza
toleranţelor obişnuite pentru producţie şi construcţie.

18
CAPITOLUL 002. MĂSURAREA ŞI ACHITAREA
002.01. METODE DE MĂSURARE
Lucrările recepționate vor fi măsurate în conformitate cu sistemul metric internațional (SI). Cu
excepţia cazurilor specificate, măsurarea se va face pentru lucrările executate, finalizate şi
recepţionate. Măsurările vor fi făcute pentru cantitatea reală a lucrărilor executate în conformitate cu
Proiectul. Structurile vor fi măsurate exact conform dimensiunilor din planuri sau dimensiunilor
aprobate după ajustare în scopul acomodării acestora la condiţiile din teren.
Fiecare compartiment în parte conţine detalii despre „măsurare”, cu descrierea specificului acestor
lucrări de măsurare si a cazurilor de excepţie.
002.02. NOŢIUNI DE MĂSURARE ŞI DEFINIŢII
Numai dacă nu este altfel specificat, vor fi folosite următoarele noţiuni având următorul sens:
(a) Sumă preventivă
Lucrările vor fi executate numai atunci când va exista un ordin in scris de Managerul Proiectului.
Lucrările vor fi măsurate şi plătite la preţurile unitare convenite sau conform unei sume stabilite în
ordinul de sancţionare a lucrărilor. În cazul în care preţul unitar din ofertă este determinat ca o "sumă
preventiva", vizavi de cantitate va fi scrisa o suma "Totala”pentru toată cantitatea.
(b) Cantitate contractuală
Cantitatea contractuală este cantitatea indicată în Devizul de Cantităţi; aceste cantităţi sunt estimative
şi preventive. Cantitatea contractuală va fi ajustată în funcţie de modificările sancţionate, ce afectează
cantitatea, sau în funcţie de erorile făcute la calcularea acestei cantităţi şi conform acelor cantităţi care
au fost comandate şi executate, măsurate de Antreprenor şi verificate de Managerul Proiectului. Dacă
cantitatea specificată ca cantitate contractuală este evident incorectă, Antreprenorul trebuie să prezinte
calculele, desenele tehnice sau alte dovezi care să demonstreze, că acea cantitate este greşită şi să
solicite, în scris, ajustarea cantităţii.
(c) Metru cub de lucrări de terasament
Numai dacă Managerul Proiectului nu da dispoziţia de a folosi alte modalităţi, volumul va fi măsurat
prin metoda de calculare medie a ariei a două secţiuni transversale consecutive de la un capăt la altul,
după cum urmează:
(1) Se iau secţiunile transversale ale terenului de la punctul zero al pământului natural şi aplicând
metodă de proiectare sau de suprapunere a şabloanelor pentru calculul suprafeţei sau alte modalităţi de
măsurare prin comparare se determină aria medie a suprafeţei de la un capăt la altul. Lucrările din
afara liniilor drepte sau înclinate nu vor fi măsurate.
(2) Dacă o parte a lucrărilor este acceptabilă, dar nu este finalizată până la liniile drepte sau înclinate
stabilite, din nou se măsoară secţiunile transversale sau se fac măsurări comparative anume pentru acea
parte a lucrărilor. Aceste măsurări vor fi folosite pentru a calcula aria medie şi a celorlalte noi
suprafeţe de la un capăt la altul.
(3) Cantitatea se va calcula, folosind aria medie de la un capăt la altul, înmulţind-o la distanţa
(lungimea) în plan de-a lungul axei drumului sau a liniei de referinţă de la un capăt la altul a acestor
suprafeţe. Se vor scade orice cantităţi stabilite ca fiind în afara liniilor proiectate sau însemnate cu
ţăruşe. În cazul în care nu poate fi practicată metoda de măsurare a ariei medii de la un capăt la altul a
suprafeţei, pot fi aplicate alte metode de măsurare tridimensionala.
(d) Cubajul camioanelor de transportare a materialelor de construcţie

19
Cubajul camioanelor de transportare a materialelor de construcţie va fi măsurat in punctul de livrare,
folosind metoda de măsurare tridimensionala. Vor fi folosite camioane cu numere de identificare
distinctive, având o aşa configuraţie a caroseriei, încât să poată fi uşor şi precis determinat volumul de
materiale. Înainte de utilizare, trebuie încheiat un acord in scris referitor la volumul de materiale
transportat de fiecare camion. Camioanele care vor transporta un volum mai mic decât cel convenit pot
fi dezaprobate sau acceptate pentru transportarea unui volum redus.
Încărcăturile selectate vor fi nivelate. Dacă după nivelare se va depista, că volumul transportat este mai
mic decât volumul aprobat, volumul tuturor materialelor primite de la ultima încărcătură nivelată va fi
redus în aceeaşi proporţie ca şi volumul actual al încărcăturii faţă de volumul convenit.
Pentru achitare, materialele transportate de camioane pot fi cântărite, greutatea fiind transformata în
metri cubi, numai daca sunt conveniţi, în scris, coeficienţii de convertire de comun acord.
Nu va fi un articol de plată separat pentru transportarea materialelor, aceasta fiind considerată a fi
inclusă în articolele de plată relevante.
(e) Număr
O unitate întreagă: Cantitatea este cifra reală, exprimată în unităţi, după finalizare şi recepţionare.
(f) Litru
Cantitatea poate fi măsurată prin una din următoarele metode:
(1) Recipient cu volum gradat.
(2) Volum dozat. Se utilizează un sistem de măsură aprobat.
(3) Volumul ambalajelor cu destinaţie comerciala.
Când materialul asfaltic(bitumul) se măsoară în litri, volumul se măsoară la temperatura de 1500C sau
va fi corectat la volumul temperaturii de 1500C, utilizând coeficienţii de corecţie recunoscuţi de
standard.
(g) Oră
Măsurarea se va face pentru orele de muncă real lucrate la comanda Antreprenorului.
(h) Metru liniar
Măsurarea se va face de la un capăt la celălalt, paralel cu baza sau fundaţia pe care este plasat
elementul.
(i) Sumă forfetară
Nu vor fi efectuate măsurări propriu-zise. Suma din ofertă reprezintă suma întreagă de plată pentru
toate lucrările descrise în contract şi necesară pentru finalizarea lucrărilor din acea rubrică. Vizavi de
cantitate va sta cuvântul “Total”.
Cantităţile estimate pentru lucrările, acoperite de această sumă forfetară stabilită, sunt aproximative
(j) Kilometru
1000 metrii liniari: măsurările se vor face în plan orizontal, de-a lungul axei fiecărui sector de drum,
drum de acces sau rampă.
(k) Kilogram
Greutatea măsurată în conformitate cu compartimentul 002.03. Dacă materialele sunt livrate în saci sau
ambalaje, poate fi utilizată greutatea netă de pe ambalajul producătorului.
(l) Metru pătrat

20
Măsurările longitudinale şi transversale pentru calcularea ariei suprafeţei se vor face în plan orizontal.
În cazul măsurării unui strat al structurii rutiere în metri pătraţi, lăţimea măsurată va fi lăţimea
proiectată a drumului plus lăţimea suplimentara, admisibila pentru curbe, fără a include taluzurile
laterale. Lungimea va fi distanţa măsurată în plan, dea-lungul axei fiecărui drum, drum de acces sau
rampă.
(m) Punct geodezic
100 metrii liniari: măsurările se vor face în plan orizontal, de-a lungul axei fiecărui drum, drum de
acces sau rampă.
(n) Tonă
1000 kilograme: Măsurarea se va face conform compartimentului 002.03.
Preţul unitar din contract nu va fi ajustat în dependenţă de variaţiile de cantitate din cauza greutăţii
specifice diferite sau a conţinutului umidităţii.
În cazul transportului pe cale ferată, drept baza de măsurare vor servi greutăţile nete conform
certificatelor de cântărire sau volumelor certificate, cu condiţia corecţiilor în cazul pierderilor
materialului de asfalt din camioane sau distribuitor, irosirilor, sau altor cauze de nefolosire a
materialului în manoperă. Atunci când materialul de asfalt este expediat cu camionul sau cu alte
mijloace de transport, cantităţile pot fi calculate în baza greutăţilor nete din certificate, cu condiţia
corecţiilor, ţinând cont de pierderi sau de capacitatea de spumare.
Atunci când cimentul pentru betonul asfaltic este stocat în rezervoare destinate în exclusivitate în
aceste scopuri pentru proiect, cantităţile se vor baza pe facturi. Atunci când cimentul pentru betonul
asfaltic nu este stocat în rezervoare destinate în exclusivitate pentru proiect, cantităţile se vor baza pe
măsurările rezervorului, cu convertirea în volum.
002.03. PROCEDURI ŞI DISPOZITIVE DE CÂNTĂRIRE
Pentru cântărirea proporţiilor de materiale sau a materialelor măsurate şi achitate după greutate, vor fi
asigurate, instalate şi întreţinute cântare sau cântare comerciale instalate permanent cu certificate
pentru ele.
Dacă materialul este expediat în vrac cu camionul sau pe calea ferată, care nu trece prin instalaţia de
amestecare, pot fi acceptate facturile din partea furnizorului cu greutatea neta sau volumele convertite
în greutate. Ar putea fi necesara verificarea periodică a cântarelor.
Pentru stabilirea cantităţilor de plată, acceptabile pot fi şi greutăţile dozate, cu condiţia ca
echipamentul de dozare este dotat cu un sistem automatizat aprobat pentru cântărire, prelucrare ciclică
şi monitorizare, ca parte din acest echipament.
Înainte de utilizare a cântarului într-un alt loc nou, acesta trebuie să fie verificat, reglat şi certificat de
către o companie de testare atestată, de un laborator de stat responsabil de cântăriri şi măsurări sau de
un reprezentant calificat al producătorului. Precizia cântarului va trebui sa se încadreze în limita de
0,5% din greutate pe toată durata de utilizare. Nu vor fi utilizate cântare cu arc.
Instalarea şi întreţinerea cântarelor cu platformă se va face cu rigidizarea platformei la capete.
Platforma va avea o lungime suficienta pentru a permite cântărirea simultană a tuturor sarcinilor pe
toate osiile camionului de transportare. Camioanele cuplate pot fi cântărite separat sau împreună.
În cazul când un dispozitiv de cântărire indică mai puţin decât greutatea reală, achitarea suplimentară
pentru materialul cântărit şi înregistrat anterior nu se va face. In cazul când un dispozitiv de cântărire
indica mai mult decât greutatea reală, toate materialele primite după ultima testare a preciziei
cântarului vor fi reduse cu procentul de eroare mai mare de 0,5%.
Pentru cântărirea şi înregistrarea greutăţii brute, a tarei şi greutăţii nete a tuturor materialelor măsurate

21
prin greutate, vor fi aleşi operatori competenţi. Citirea şi înregistrarea datelor de greutate vor fi
rotunjite până la 50 kilograme. Un spor mai mic de 50 kg e admisibil in cazul unor sisteme
automatizate de cântărire.
Cântărirea camioanelor de transport goale, cu rezervoarele de combustibil pline, se va face pe
platforma de cântărire cel puţin de două ori pe schimb.
Documentele, care atestă cantităţile cântărite pentru plată, trebuie să conţină, de la caz la caz,
următoarea informaţie, în dependenţă de tipul cântarului şi sistemul de înregistrare utilizat:
(a) Indicarea proiectului
(b) Numărul denumirii din contract
(c) Sursa materialului / indicarea uzinei
(d) Data
(e) Numărul încărcăturii
(f) Indicarea camionului
(g) Ora de cântărire
(h) Greutatea camionului gol şi încărcat
(i) Semnătura operatorului de cântar
Pentru înregistrarea datelor de cântărire, se va folosi un formular aprobat tipărit din timp; la sfârşitul
fiecărui schimb vor fi prezentate datele originale de înregistrare şi certificarea în scris cu privire la
exactitatea cântăririi.
002.04. ORDINEA DE RECEPŢIE
Atunci când conform metodei de măsurare se cere cântărirea sau determinarea volumului camionului
de transportare, va fi întărită o persoană responsabilă de distribuirea si aşternerea materialelor, care va
înregistra locul concret de aşternere a materialelor. In procesul de aşternere a materialelor, va trebui sa
fie dusa evidenta pentru fiecare livrare, cu documentarea cuvenita într-un anumit mod acceptabil.
Documentaţia trebuie sa cuprindă următoarea informaţie, după caz:
(a) Indicarea proiectului
(b) Numărul articolului de plată din contract şi descrierea
(c) Locul de aşternere
(d) Data
(e) Numărul încărcăturii
(f) Indicarea camionului
(g) Ora sosirii
(h) Greutatea sau volumul
(i) Semnătura supraveghetorului pe şantier
Pentru înregistrarea datelor de livrare, se va folosi un formular de un anumit format aprobat. la sfârşitul
fiecărui schimb vor fi prezentate datele originale de înregistrare şi certificarea în scris cu privire la
materialul livrat.
002.05. DOMENIUL DE PLATĂ
Recompensa de plata prevăzută în contract este suma de plata achitată integral pentru executarea
tuturor lucrărilor din contract până la capăt şi în mod satisfăcător. Recompensa prevăzută în contract

22
pentru lucrări include şi toate riscurile, pierderile, daunele, sau cheltuielile, legate de natura acestor
lucrări sau de supravegherea lor.
Nu va fi efectuată nici o plată directă pentru lucrare , în cazul în care contractul presupune lucrări care
urmează să fie executate, dar pentru ele nu există nici o stipulare pentru cuantificarea directă a muncii
în compartimentul de plată şi nici un anumit articol de plata pentru lucrările respective, cu excepţia
Ordinului de Variaţie prezentat de Managerul de Proiect pentru lucrări adiţionale care nu au fost
incluse în scopul original al lucrărilor. În astfel de cazuri, costul lucrărilor, cu excepţia lucrărilor
stabilite ca Ordin de Variaţie, se consideră a fi inclus în alte articole de plata din contract.
Lucrările cuantificate şi achitate conform unui singur articol de plată, nu vor fi achitate conform unor
alte articole de plată.
Cantităţile prezentate în oferta pentru licitaţie sunt aproximative. Cantităţile pentru plată se vor limita
la cantităţile real comandate sau, altfel spus, sancţionate înainte de executarea acestor lucrări.
Achitarea se va face pentru lucrările executate şi recepţionate sau pentru materialele furnizate în
conformitate cu contractul, în baza cantităţilor autorizate sau în baza cantităţilor de lucrări real
executate şi recepţionate când aceste cantităţi sunt mai mici decât cele autorizate. Achitarea nu se va
face pentru lucrări executate în plus faţă de cele stabilite, comandate, sau, altfel spus, autorizate.

23
CAPITOLUL 003. MOBILIZAREA

003.01. FACILITĂŢILE ANTREPRENORULUI PE ŞANTIER


Nu se aplică.
003.02. PRESTAREA SERVICIILOR
Nu se aplică.

003.03. LUCRĂRI PROVIZORII


Antreprenorul va proiecta, aranja şi asigura, pe cont propriu, toate lucrările provizorii necesare pentru
a efectua lucrările permanente. În lucrările provizorii vor fi incluse drumurile de ocolire temporare
acolo unde vor fi considerate ca fiind necesare. Toate lucrările provizorii vor trebui sa fie
satisfăcătoare pentru Managerul Proiectului, dar aceasta nu înseamnă, că Antreprenorul va fi scutit de
responsabilitatea sa de a le proiecta, întreţine în deplină măsură şi corespundere. Antreprenorul va
trebui să obţină pentru lucrările provizorii, atunci când este necesar, acordul din partea Ministerelor,
posesorilor de servicii, organelor locale şi a altor terţe părţi.
Drumurile de ocolire temporare trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să asigurare
funcţionarea lor în mod satisfăcător, fără mari tasări, făgaşe sau deformări ale suprafeţei carosabile. Ele
trebuie sa fie asfaltate şi întreţinute în conformitate cu cerinţele Managerului Proiectului.
Antreprenorul poate să proiecteze şi să construiască orice alt drum de ocolire temporar sau schemă a
podului cu aprobarea lor, cu condiţia că respectiva construcţie nu se va extinde în afara limitelor
terenului stabilit de către Beneficiar (dacă e cazul). Dacă Antreprenorul alege o schiţă gata proiectată,
el trebuie să asigure condiţiile necesare pentru amplasarea, procurarea si transportarea elementelor
necesare pe şantier si de pe şantier. Beneficiarul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru
indisponibilitatea oricăror elemente indicate in orice schiţe proiectate. In cazul in care Antreprenorul
va alege singur proiectarea şi construcţia după propria schemă, atunci el va trebui să obţină toate
avizele necesare de la autorităţile locale, autorităţile responsabile de râuri (ape) etc. şi aprobarea
Managerului Proiectului pentru schema detaliata, inclusiv şi pentru schema de organizare a circulaţiei
rutiere.
După finalizarea Lucrărilor, Antreprenorul va trebui sa lichideze toate drumurile de ocolire temporare
şi alte lucrări temporare şi să readucă terenul, pe care au fost amplasate, la starea iniţială sau conform
cerinţelor Managerului Proiectului.
Măsurarea
Achitarea pentru mobilizarea propriu-zisă nu se va face; în conformitate cu prevederile Contractului,
pentru acoperirea costurilor imediate pentru mobilizare, Beneficiarul va achita un Avans în baza unei
Garanţii cuvenite.
Condiţiile de reglementare a procedurii de achitare şi rambursare a avansului sunt incluse în Datele
Contractului, anexate la Condiţiile Contractului.

24
CAPITOLUL 004. FACILITĂŢI PENTRU MANAGERUL PROIECTULUI

004.01. BIROUL PENTRU MANAGERUL PROIECTULUI


Nu se aplică
004.02. BIROUL PREVĂZUT ÎN CONTRACT
Nu se aplică
004.03. BIROUL DIN LABORATOR
Nu se aplică

004.04. SCHEMA DE AMPLASARE A BIROULUI MANAGERULUI PROIECTULUI CONFORM


CONTRACTULUI ŞI BIROULUI DIN LABORATOR
Nu se aplică
004.05. CERINŢELE GENERALE PRIVIND BIROURILE MANAGERULUI PROIECTULUI
Nu se aplică
004.06. BIROURI TEMPORARE
Nu se aplică
004.07. AMENAJAREA BIROURILOR MANAGERULUI PROIECTULUI CU MOBILĂ
Nu se aplică
004.08. VEHICULE PENTRU MANAGERUL PROIECTULUI
Nu se aplică
004.09. MIJLOACELE DE COMUNICARE PENTRU MANAGERUL PROIECTULUI
Nu se aplică
004.10. DIVERSE SERVICII PENTRU MANAGERUL PROIECTULUI
Nu se aplică
004.11. CAZAREA MANAGERUL PROIECTULUIULUI
Nu se aplică

25
CAPITOLUL 005. LABORATORUL
Antreprenorul fie că va construi, conform unui proiect al său aprobat de către Managerul Proiectului, o
nouă clădire, fie că va înjgheba o construcţie din elemente prefabricate sau va renova o parte dintr-o
clădire existentă sau o clădire în întregime, pentru a crea condiţii pentru Laboratorul principal pentru
prelevarea şi testarea probelor, conform cerinţelor din Specificaţii. Laboratorul va fi amplasat fie pe
şantier, fie aproape de sediul principal al Antreprenorului, astfel încât să fie comod amplasat şi pentru
personalul din biroul Managerului Proiectului, prevăzut de contract. Laboratorul va fi utilizat în comun
atât de Antreprenor cât şi de Managerul Proiectului.
Laboratorul trebuie să fie o construcţie robustă, cu suprafeţe interioare netede, uşor dec curăţat. Acesta
trebuie să fie termoizolat, cu sistem de încălzire-răcire şi să fie protejat contra condiţiilor climaterice
nefavorabile. Schema laboratorului trebuie să fie de aşa dimensiuni, care să permită prelevarea şi
testarea tuturor probelor de materiale si determinarea calităţii lucrărilor. Acesta trebuie să fie prevăzut
cu încăperi speciale pentru păstrarea probelor de materiale etc., corespunzător cerinţelor Managerului
Proiectului. Clădirea trebuie să fie, de asemenea, aerisită în mod corespunzător, având sistem de
încălzire, ventilaţie specială şi dispozitive de evacuare a fumului, dacă este cazul. Se va asigura un
drum asfaltat de acces de la şoseaua principala şi va fi amenajat un teren de parcare suficient de mare
pentru parcarea şi manevrarea a celor patru vehicule din posesia Managerului Proiectului şi cu destul
spaţiu suplimentar, necesar şi pentru vehiculele Antreprenorului. Clădirea va fi amplasată în zona de
pază a Antreprenorului sau va fi separat îngrădită cu un gard prevăzut în scop de securitate, având o
poartă cu lacăt.
La finalizarea Contractului, clădirea Laboratorului va fi demolată, iar materialele de la demolare -
evacuate din teren, acesta din urmă fiind completamente readus la starea lui iniţială, iar în cazul
terenului viran, acesta va fi amenajat cu spaţii verzi conform unor norme de standard acceptabile
Laboratorul trebuie să fie instituit conform cerinţelor Departamentului de Standardizare şi Metrologie
şi cerinţelor prezentului Contract. Antreprenorul va pune la dispoziţie echipamentul şi consumabilele
necesare pentru efectuarea tuturor prelevărilor de materiale, încercărilor şi înregistrărilor cerute
conform Specificaţiei, precum şi a încercărilor suplimentare la indicaţiile Managerului Proiectului sau
efectuate de Managerul Proiectului. Echipamentul şi consumabilele trebuie sa fie într-o cantitate de
rezervă, pentru orice caz de ieşire din uz, distrugere, deteriorare sau de apariţie a necesităţii înlocuirii
acestora. Tot echipamentul, aparatele etc., folosite pentru testare, trebuie să fie noi, menţinute în stare
curată, în stare de funcţionare şi să fie verificate şi/sau periodic calibrate peste anumite intervale
necesare de timp. Pe parcursul întregului Proiect, va fi asigurata o sursă de alimentare neîntreruptă cu
energie electrică şi aprovizionarea continuă a Laboratorului cu apa (caldă şi rece); în caz de necesitate,
va fi folosit un generator de o capacitate corespunzătoare. Furnizarea de gaze trebuie să fie asigurată
permanent în Laborator, pe parcursul întregului proiect. O bună salubritate cu evacuarea deşeurilor va
fi necesara pe toată perioada.
Antreprenorul va asigura facilităţile mobile pentru prelevarea şi testarea probelor în condiţii de câmp,
la locul de executare a Lucrărilor.
Antreprenorul va angaja în laborator un inginer calificat şi tehnicieni cu experienţă în prelevarea şi
testarea probelor, fiind cunoscuţi cu toate procedurile relevante pentru Lucrările date. Inginerul şi
tehnicienii vor avea suportul din partea unui număr adecvat de laboranţi şi lucrători în teren
Clădirea va fi întreţinută, reparată şi deservită de Antreprenor atâta timp cât va fi necesară conform
Contractului şi va trebui să fie permanent păstrată într-o stare curată şi îngrijită.
Antreprenorul trebuie să permită, fără restricţii, accesul nelimitat al Managerul Proiectului în
Laborator astfel ca el să poată asista la orice încercare, să poată inspecta echipamentul, probele, datele
înregistrate, etc. Antreprenorul va efectua toate încercările suplimentare solicitate de Managerul
Proiectului conform Contractului şi va permite Managerului Proiectului să efectueze propriile testări

26
de verificare din cadrul Contractului, cu ajutorul personalului tehnic al Antreprenorului dacă va fi
necesar
Laboratorul va fi terminat şi gata pentru folosire în termen de 12 săptămâni din Data de Începere. Dacă
Antreprenorul va începe să selecteze sau să testeze careva materiale înainte de funcţionarea
Laboratorului, dar care vor trebui a fi prezentate Managerului Proiectului spre aprobare sau dacă vor
începe careva Lucrări de Bază (Permanente), vor trebui să fie disponibile facilităţi alternative aprobate
pentru efectuarea tuturor testărilor necesare pentru aceste Lucrări în curs de desfăşurare şi pentru
materialele, prezentate şi aprobate conform tuturor cerinţelor Specificaţiilor.
Antreprenorul poate utiliza un laborator independent certificat pentru perioada de construcție, cu
aprobarea prealabilă a Managerului de Proiect. Antreprenorii și personalul Managerului de Proiect
trebuie să aibă acces la laboratorul independent în timp ce materialele de proiect sunt testate.
Antreprenorul ar trebui să asigure mijloacele de transport pentru personalul Managerului de Proiect
pentru vizitarea laboratorului.
Echipamentul şi aparatele din Laborator vor rămâne în proprietatea Antreprenorului şi vor fi evacuate
de pe şantierul Lucrărilor, atunci când nu vor mai fi necesare Managerului Proiectului, dar în orice caz
nu mai târziu de sfârşitul Perioadei de Garanţie, numai daca nu este altfel prevăzut în Condiţiile
Speciale.
Achitarea
Plata pentru indeplinirea cerinţelor stabilite în Capitolul 005 [Laborator], se consideră a fi inclusă în alt
compartiment în elementele de cost al Listei de Cantităţi.

27
CAPITOLUL 006. DIVERSE CERINŢE

006.01. SISTEMUL DE MANAGEMENT PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII


Antreprenorul va fi în întregime responsabil de asigurarea calităţii materialelor şi lucrărilor în
conformitate cu cerinţele acestei Specificaţii şi ale Condiţiilor Contractului. Antreprenorul va inspecta
personal materialele şi verifica calitatea lucrărilor, convingându-se de faptul, că acestea vor fi în
conformitate cu Specificaţiile, înainte de a fi recepţionate de Managerul Proiectului sau până la
achitare.
Antreprenorul va pregăti şi prezenta Managerului Proiectului în scris, în termen de 56 de zile de la
Data de Începere, descrierea sistemului de management pentru Asigurarea Calităţii, potrivit celui
descris în standardele sau Manualul Calităţii care trebuie să se conforme cu prevederile SM SR-TR
10013:2011 şi altor standarde relevante valabile în Republica Moldova. Nerespectarea acestei cerințe
se va solda cu reținerea a 10,000 MLD / zi de întârziere, din sumele datorate Antreprenorului, care vor
fi plătite la prezentarea sistemului de management al asigurării calității.

Aici va fi prezentată buna organizare a Antreprenorului pe şantier cu privire la asigurarea calităţii şi va


fi demonstrat angajamentul Antreprenorului de a verifica calitatea materialelor şi a lucrărilor, cu
întocmirea rapoartelor. Va fi la fel expus modul de răsfrângere a acestui sistem asupra furnizorilor şi
sub-antreprenorilor şi modul de documentare a tuturor elementelor specifice acestui sistem.
Înainte de comandarea unor materiale de a fi incorporate în Lucrări, Antreprenorul va trebui să
prezinte Managerului Proiectului denumirile companiilor-furnizoare propuse de el pentru furnizarea
unor astfel de materialele. El va prezenta descrierea materialelor, specificaţiile producătorilor,
calitatea, greutatea, rezistenţa şi originea materialelor, după caz, şi va confirma cantităţile care urmează
să fie achiziţionate. Antreprenorul va furniza Managerului Proiectului, la solicitare, mostre ale
materialelor, detalii privind sistemul de asigurare a calităţii de către furnizor şi, dacă este cazul,
certificatele producătorului despre recentele testări efectuate pentru aceleaşi materiale.
Antreprenorul va efectua încercări de probă pentru orice amestecuri de beton, amestecuri bituminoase
şi amestecuri ale altor materiale pentru a demonstra, că nu numai materialele componentele sunt în
conformitate cu Specificaţiile, ci şi amestecurile obţinute din aceste componente. El va demonstra, ca
parte a Sistemului de Asigurare a Calităţii, raportul dintre amestecurile de încercare şi amestecurile de
lucru, venind cu propunerile sale privind menţinerea pe şantier a calităţii tuturor amestecurilor
Antreprenorul va ţine un registru pentru evidenţa Neconformităţilor şi un registru de evidenţă a
Solicitărilor de Concesiune, copii ale cărora vor fi prezentate lunar Managerului Proiectului. Ca parte
din sistemul de inspectare de rutină pentru Asigurarea Calităţii (Sistemul de Solicitare a Inspectărilor)
fac parte şi solicitările de Concesiune înaintate Managerului Proiectului pentru materialele sau
lucrările, care nu satisfac cerinţele din Specificaţii (după cum e înregistrat şi în registrul pentru
evidenţa Neconformităţilor). Solicitările de Inspectare a lucrărilor vor trebui să fie, de regulă, înaintate
Managerului Proiectului nu mai târziu de orele 17:00, în cazul executării lucrărilor a doua zi, pentru a
permite Managerului Proiectului de a pune la dispoziţie personalul necesar pentru controlul
independent.

28
006.02. JALOANE ŞI REPERE; JALONAREA (TRASAREA)
În timpul pregătirii acestui Proiect, pentru definirea Lucrărilor au fost stabilite principalele puncte de
reper prin jalonare. Detaliile vor fi prezentate Antreprenorului de către Managerul Proiectului în scris,
înainte de începerea lucrărilor de bază (permanente, Antreprenorul va trebui să stabilească, in baza
semnelor geodezice şi punctelor de reper existente, un sistem adecvat de repere şi puncte de control
secundare pentru executarea lucrărilor, care vor trebui a fi clar marcate, corelate cu punctele de
referinţă şi înregistrate cu atenţie. Antreprenorul va fi unicul responsabil de realizarea acestor lucrări,
de păstrarea şi restabilirea, dacă este cazul, a punctelor de trasare principale şi secundare.
Imediat ce Antreprenorul va găsi neconcordanțe în informaţia prezentată pentru trasare, va trebui să
informeze despre aceasta Managerul Proiectului.
În scopul aprobării trasării şi măsurărilor făcute pentru Lucrări, Managerul Proiectului are dreptul să
verifice sistemul secundar de repere şi puncte de control stabilit de Antreprenor. Antreprenorul va face
tot posibilul pentru facilitarea verificărilor efectuate de Managerul Proiectului şi păstrarea punctelor
marcate de Managerul Proiectului în timpul acestei verificări. Chiar dacă vor fi verificate de
Managerul Proiectului punctele de trasare, cotele în plan şi cotele verticale, în nici într-un caz nu
înseamnă, că Antreprenorul va fi eliberat de responsabilitatea pentru exactitatea acestora.
În cazul fundaţiilor, lucrărilor la terasamente sau acolo unde Managerul Proiectului consideră că este
necesar, Antreprenorul, împreună cu Managerul Proiectului, va folosi, pentru a defini condiţiile înainte
de începerea lucrărilor, cotele originale ale pământului, sau va face alte măsurări necesare. La baza
măsurărilor pentru astfel de lucrări vor sta cotele şi dimensiunile coordonate şi înregistrate în scris,
semnate de Antreprenor şi Managerul Proiectului.
În cazul necesităţii unor Desene tehnice de lucru suplimentare pentru lucrările de asfaltare,
Antreprenorul va trebui, împreună cu Managerul Proiectului, să scoată cotele existente pentru
secţiunile transversal la interval coordinate cu Managerul Proiectului, dar în orice caz la un in interval
de maximum 10 metri. Antreprenorul va trebui să pregătească. Dacă e necesar, un profil longitudinal
revizuit, care să fie aprobat de Managerul Proiectului. În Desenele tehnice cu secţiunile transversale
pentru îmbrăcămintea rutieră, produse de Antreprenor, vor fi indicate atât cotele existente, cât şi cotele
finite, inclusive, dacă e cazul, şi diferitele straturi ale îmbrăcămintei rutiere. Antreprenorul va trebui să
pregătească suplimentar Desenele tehnice de lucru în baza celor proiectate în Desenele tehnice din
Contract, cu amănunte suficiente pentru a permite respectiv executarea şi măsurarea acestor lucrări în
mod corespunzător. În acest scop, atunci când vor fi prezentate Managerului Proiectului pentru
aprobare Desenele tehnice de lucru adiţionale, Antreprenorul va trebui să prezinte cantităţile şi
suprafeţele relevante.
006.03. PROTECŢIA ŞI REAMPLASAREA REŢELELOR INGINEREŞTI
Acolo unde pentru implementarea Lucrărilor va fi necesară reamplasarea unor reţele inginereşti
terestre sau subterane (gaz, apă, curent electric, telefon etc.), Antreprenorul va trebui să organizeze
efectuarea acestor lucrări, având mai întâi avizele obţinute de Beneficiar pentru
reamplasarea/demontarea acestor reţele inginereşti indicate pe Desenele Tehnice, de la deţinătorii
reţelelor. De fiecare dată, când Antreprenorul va depista, în timpul executării Lucrărilor, careva reţele
inginereşti, care nu sunt indicate pe desene şi care ar trebui să fie reamplasate/demontate, el va trebui
sa înştiinţeze imediat Managerul Proiectului despre acest lucru. Managerul Proiectului va lua legătura
cu Beneficiarul şi deţinătorii acestor reţele pentru a coordona cu ei acţiunile sale
În cazul unor reţele inginereşti, aflate în raza sau în apropierea Şantierului, dar care nu necesită
reamplasare/demontare, Antreprenorul va fi în întregime responsabil de păstrarea şi menţinerea acestor
reţele pe parcursul desfăşurării lucrărilor de bază permanente alături de acestea, respectând cerinţele
Managerului Proiectului şi a deţinătorilor de reţele.

29
Antreprenorul va lua legătura cu oficiul deţinătorilor respectivi, ţinându-i la curent despre orice
deteriorări ale reţelelor în timpul desfăşurării lucrărilor şi efectuând, pe cont propriu, lucrările de
înlăturare a daunelor sau convenind cu deţinătorii despre efectuarea unor astfel de lucrări de către
însăşi sau de către o terţă parte, acceptabilă din punct de vedere al deţinătorilor pentru astfel de lucrări.
Antreprenorul va fi responsabil de tratativele duse cu autorităţile locale competente.

006.04. CONSECUTIVITATEA ACTIVITĂŢILOR DE BAZĂ DIN CONTRACT


Antreprenorul va trebui să prezinte, timp de 28 zile din ziua de începere, a unui program detaliat
conform Condiţiilor Contractului. Acest program va include următoarele:
• un grafic detaliat cu timpul alocat pentru Documentele Antreprenorului (, aprobarea şi
achiziţionarea materialelor, fabricarea uzinei permanente pentru lucrări (dacă e cazul), furnizarea pe
Şantier, lucrările de construcţie şi testarea;
• un grafic cu identificarea consecutivităţii, periodicităţii testărilor necesare conform
Contractului în concordanţă cu graficul de mai sus;
• indicaţiile metodologice (schema tehnologică) în general pentru lucrări
• o estimare a numărului şi categoriei personalului şi tehnicii Antreprenorului, necesare
pentru fiecare activitate
mijloacele băneşti în concordanţă cu primul grafic de mai sus.Antreprenorul trebuie să prezinte
Managerului de Proiect spre aprobare un Program actualizat la intervale nu mai mari de 90 zile.
Nerespectarea acestei cerințe se va solda cu reținerea a 10,000 MLD / zi de întârziere, din sumele
datorate Antreprenorului, calculate de la sfișitul perioadei admisibile. Suma reținută va fi plătită la
prezentarea Programului asu a versiunilor actualizate.

În momentul predării în posesie a şantierului, şantierul va fi inspectat, în prezenţa reprezentanţilor


Managerului Proiectului, Antreprenorului şi Beneficiarului, fiind înregistrată starea general şi
amplasarea indicatoarelor rutiere, existenţa inventarului şi altor moment pentru a determina măsurile
necesare de protecţie a acestor facilităţi.
006.05. DESENELE TEHNICE DUPA EXECUŢIE
Antreprenorul va pregăti şi va prezenta Managerului Proiectului Desenele tehnice de lucru cu datele
exacte, la aceeaşi scară în general ca şi desenele din Contract, în care vor fi reflectate Lucrările
definitive, aşa cum trebuie să fie după execuţie, cu cotele iniţiale şi finale. Aceste Desene tehnice vor
include toate caracteristicile importante ale lucrărilor de reabilitare, pentru a crea o imagine deplină a
acestor Lucrări finalizate. Desenele tehnice dupa execuţie fac parte din Documentaţia Contractului şi
se vor baza pe Desenele tehnice de lucru, modificate conform oricăror indicaţii primite în timpul
construcţiei din partea Managerului Proiectului. În aceste Desene tehnice vor fi indicate toate detaliile
reţelelor inginereşti afectate de Lucrări.
Pe parcursul lucrărilor, Managerul Proiectului va avea dreptul de a solicita Desenele tehnice dupa
execuţie pentru a verifica exactitatea şi exhaustivitatea acestora. Desenele tehnice dupa execuţie
trebuie să poată a fi reproduse, pentru ca Managerul Proiectului să poată avea, cât mai curând posibil
după terminarea Lucrărilor, dar nu mai târziu de sfârşitul Perioadei de Garanţie, originalul şi două
copii imprimate.
Achitarea
Suma de plată pentru cerinţele stipulate în Capitolul 006 [Diverse Cerinţe] se va considera a fi inclusă
undeva printre articolele de costuri din Lista Cantităţilor, cu excepţia celor specificate mai jos, iar dacă

30
undeva în acest document suma de plată nu este clar specificată, costurile pentru acţiunile necesare
pentru satisfacerea acestor cerinţe se vor considera a fi incluse printre articolele de costuri existente din
Lista Cantităţilor.

31
CAPITOLUL 007. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE
Antreprenorul va ține cont de faptul, că lucrările de reabilitare vor fi executate, fiind menținută
circulația rutieră, lucrările fiind, în genere, executate pe jumătăți de drum. În general, nu va fi permisă
închiderea circulației rutiere pe drum

Antreprenorul va trebui, pe tot parcursul perioadei de executare a Lucrărilor, să țină cont, în măsură
deplină, de siguranța tuturor persoanelor, indiferent dacă au dreptul să se afle pe șantier sau nu, și să
mențină ordinea pe șantier (atâta timp cât se află sub controlul său), lucrările fiind executate în mod
ordonat, pentru evita pericolul pentru astfel de persoane. Antreprenorul trebuie să asigure și să mențină
toate semafoarele, parapetele de siguranță și indicatoarele de avertizare, atunci și acolo unde este
necesar, după cum este specificat mai jos, pentru protecția Lucrărilor și pentru siguranța și comoditatea
publicului

Antreprenorul va folosi toate mijloacele corespunzătoare pentru a evita perturbarea traficului în timpul
Lucrărilor. În 28 zile de la Data Începerii, Antreprenorul va trebui să prezinte Managerul Proiectului
spre aprobare un plan de organizare a circulației rutiere. Acest plan va însoți programul de construcție
necesar conform condițiilor contractului și va fi coordonat împreună cu acest program. Nerespectarea
acestei cerințe se va solda cu reținerea a 10,000 MLD / zi de întârziere, din sumele datorate
Antreprenorului, care vor fi plătite la prezentarea planului de organizare a circulației rutiere .

Planurile de organizare a circulației rutiere vor fi în conformitate cu standardele moldovenești, având


indicatoarele rutiere, marcajul, semnalizarea și iluminatul, așa cum e prevăzut conform Normelor
metodologice privind condițiile de închidere a circulației sau de instituire a restricțiilor circulației în
timpul executării lucrărilor în zona drumurilor publice, aprobate prin ordinul comun al Ministerului
Afacerilor Interne și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr.194 / 108, din 25 mai
2005, pentru fiecare restricție a circulației și drum temporar de ocolire. Un plan detaliat va trebui să fie
prezentat Managerului Proiectului spre aprobare, până la instituirea restricțiilor sau organizarea unui
drum temporar de ocolire. Planul de organizare va include o diagramă detaliată cu indicarea
amplasamentului tuturor dispozitivelor de control al traficului, inclusiv indicatoarele rutiere de
avertizare înainte de locul periculos și de restricție a vitezei, măsurile de închidere a benzilor, inclusiv
lungimea benzilor închise și durata de închidere, locul de amplasare a cantonierilor sau a
semnalizatoarelor de control al traficului, mijloace de comunicație pentru cantonieri

Planul trebuie prezentat cu mult înainte Poliției Rutiere, Managerul Proiectului și Administrației de
Stat a Drumurilor, pentru aprobarea lor, în orice caz, cu cel puțin 7 zile înainte de începerea lucrărilor
planificate la drum. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a direcționa traficul pe
drumurile de ocolire și pe podurile care se află în reparație atât în timpul zilei, cât și în timpul nopții.
Nu vor începe lucrările nici pe un sector de drum, până când Managerul Proiectului nu va fi sigur de
funcționarea, în mod satisfăcător, a planului aprobat.

Restricțiile individuale ale circulației într-o singură direcție nu vor trebui să fie pe lungimi mai mari de
500 m, cu excepția cazurilor convenite altfel cu Managerul Proiectului. Scopul este de a evita timpul
inutil de așteptare a mijloacelor de transport sau cozile lungi. Antreprenorul trebuie să demonstreze că
a ținut cont de timpul de trecere a mijloacelor de transport în locul cu restricții, timpi de așteptare în
cozi, distanța de siguranță în timpul opririi și distanța de siguranță pentru depășire, pe lungimile
propuse de executare a lucrărilor pe jumătăți de drum și intervalul dintre aceste lungimi.

Toate drumurile temporare de ocolire și lungimile de drum cu restricții ale circulației vor trebui să fie
permanent menținute în stare tehnică bună. Lățimea benzilor de circulație trebuie să fie, în general, de
3,5 metri și în nici într-un caz mai mică de 2,8 metri. Antreprenorul trebuie să introducă măsuri pentru

32
reducerea la minimum a suprafețelor neregulate, cu trepte în timpul lucrărilor de reparație și așternere
a straturilor de consolidare. În cazul construcției pe etape, când acostamentele sunt la un nivel mai jos,
aici trebuie să fie indicatoare rutiere, care să semnaleze clar te în mod clar despre acest fapt pe toată
lungimea acostamentului. Antreprenorul va trebui să fie sigur de faptul, că operațiunile sale de lucru
nu împiedică la curățirea zăpezii și că echipamentele și materialele nu sunt lăsate pe drum în afara
orelor de muncă.

Antreprenorul va desemna și va împuternici o persoană cu o experiență și o calificare corespunzătoare,


care va supraveghea tot ce e legat de organizarea circulației rutiere și de siguranța rutieră, relevante la
Contract și respectiv va înștiința Managerul Proiectului despre aceasta.

Pe parcursul perioadei de executare a Lucrărilor, Antreprenorul va trebui să organizeze și să mențină


circulația rutier, cu excepția lucrărilor special de întreținere în perioada de iarnă (curățirea zăpezii și
poleiului).

Pe tot parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va trebui

(i) să mențină circulația rutieră în zonele de construcții neterminate;


și
(ii) să asigure întreținerea drumurilor de pe șantier pe întreaga lor lungime (atâta timp cât sunt sub
controlul său), inclusiv reparația gropilor, plombarea și conservarea construcțiilor
neterminate.
În conformitate cu legislația în vigoare, Antreprenorul va fi responsabil de accidentele rutiere de pe
șantier (atâta timp cât este sub controlul său) din cauza nerespectării prevederilor contractuale și a
cerințelor de organizare a circulației rutiere și întreținere a drumurilor în timpul executării de către
Antreprenor sau Sub-antreprenorii săi a Lucrărilor.

Măsurarea
Orice măsuri de organizare a circulației rutiere și de întreținere a drumurilor, după cum sunt prezentate
mai sus sau cerute conform unor altor cerințe stipulate în Contract vor fi măsurate ca o Sumă Forfetară.

Achitarea
Achitarea Sumelor Forfetare pentru organizarea circulației rutiere și întreținerea drumurilor se va face
în rate egale lunare pe tot parcursul perioadei de construcție.

(a) Măsurile de organizare a circulației rutiere cuprind următoarele:


• Numărul și tipul dispozitivelor de siguranță rutieră pe întreaga perioadă de construcție și
întreținere vor fi conform cerinței indicate pe Desenele tehnice sau conform indicațiilor
Managerul Proiectului ului pentru o anumită zonă de construcție.
• Întreținerea neîntreruptă a dispozitivelor de mai sus, cu tot cu baricade, conuri, bandă
reflectorizantă, indicatoare rutiere, cantonieri, becuri/ semnalizatoare cu lumină intermitentă
etc., conform Desenelor tehnice sau conform indicațiilor Managerul Proiectului ului.

În cazul unor măsuri de organizare persistent inadecvată a circulației rutiere în orice lună pe
parcursul perioadei de construcție, Managerul Proiectului poate să scadă din suma rata lunară
pentru acea perioadă. Orice astfel de sume scăzute nu vor mai putea fi recuperate mai târziu.

(b) Măsurile de întreținere a drumurilor cuprind următoarele:


• Repararea, umplerea și compactarea gropilor și făgașelor
• Controlul eroziunilor pe acostamente și taluzuri

33
• Curățirea drenajului pentru tranzitarea liberă a apelor
• Curățirea podețelor și altor cursuri de apă
• Retezarea ierbii și a tufarilor
• Menținerea indicatoarelor rutiere la locul lor

Pe lângă aceasta, Managerul Proiectului mai poate da indicații Antreprenorului de a lua de urgență
careva din măsurile de întreținere a drumurilor menționate mai sus. Antreprenorul trebuie să
execute indicațiile respective în termenul specificat în indicații. În cazul neexecutării indicațiilor de
către Antreprenor, Beneficiarul este în drept să angajeze și să plătească alte persoane pentru a
executa aceste lucrări, iar Antreprenorul va trebui să plătească Beneficiarului toate costurile
suportate în legătură cu neexecutarea indicațiilor.

Nr. Articol Unitate de


Măsură
Măsuri de instalare, control și întreținere pentru
menținerea circulației rutiere pe toată perioada
executării lucrărilor Sumă forfetară/
00701
Lump-sum
Install, manage & maintain traffic measures
throughout the period of the works
Măsuri de întreținere a drumurilor pe toată lungimea
șantierului (atâta timp cât se află sub controlul său) pe
toată perioada executării lucrărilor Sumă forfetară/
00702
Perform road maintenance measures for the full length Lump-sum
of the Site (so far as the same is under his control)
throughout the period of the works

34
CAPITOLUL 008. POLIŢELE DE ASIGURARE ŞI GARANŢIA DE BUNĂ
EXECUȚIE

Antreprenorul va prezenta poliţele de asigurare în conformitate cu Condiţiile Contractului şi Datele de


Contract, cât şi Garanția de Bună Execuție în conformitate cu Condiţiile Contractului şi Datele de
Contract.
Poliţele de asigurare vor acoperi şi personalul Beneficiarului.
Articolul de plată pentru poliţele de asigurare va acoperi pe deplin toate despăgubirile necesare pentru
toate asigurările sociale prezentate de Antreprenor conform Contractului. Achitarea va fi făcută numai
după obţinerea tuturor poliţelor de asigurare conform cerinţelor Beneficiarului şi Managerul
Proiectului şi după prezentarea copiilor poliţelor de asigurare în adresa Beneficiarului, cu dovezile de
plată a primelor de asigurare. Achitarea se va face în două etape: 50% din suma vor fi achitate cu
prima factură pentru lucrările executate şi celelalte 50% vor fi achitate cu prima factură peste 12 luni
după Data de Începere
Articolul de plată pentru prezentarea Garanția de Bună Execuție va fi constitui suma deplină de
compensare totală a garanţiei prezentate în conformitate cu cerinţele Contractului. Achitarea se va face
după prezentarea Garanția de Bună Execuție de Performanţă Managerul Proiectului, într-o formă
corespunzătoare cerinţelor, în ceea ce priveşte condiţiile şi termenul, cu aprobarea de către Beneficiar.
Achitarea se va face în trei rate egale: o treime din sumă va fi achitată cu prima factură pentru lucrările
executate după acceptarea garanţiei, a doua treime va fi achitată cu prima factură peste 12 luni după
Data de începere şi a treia parte din sumă va fi achitată după eliberarea Certificatului de Preluare.
Achitarea
Articolul de plată: Poliţele de Asigurare: o sumă forfetară

Nr. Articol Unitate de Măsură

00801 Poliţele de asigurare O sumă forfetară


Provide Insurances Lump-sum
00802 Garanția de Bună Execuție O sumă forfetară
Provide Performance Security Lump-sum

35
CAPITOLUL 009. CONTROLUL MATERIALELOR

009.01. SURSA LIVRĂRILOR ŞI CERINŢE DE CALITATE

Antreprenorul trebuie să selecteze sursele de livrare a materialelor şi calitatea acceptabilă a acestora,


cu respectarea cerinţelor Contractului şi Specificaţiei spre satisfacţia Managerul Proiectului.
Antreprenorul va anunţa Managerul Proiectului despre toate sursele propuse înainte de a începe
livrările pe Şantier, pentru a accelera procesul de inspectare şi testare a materialelor, conform
cerinţelor din programul de lucru. Antreprenorul nu va folosi pentru Lucrările de bază permanente nici
un fel de materiale, pentru care sunt necesare rezultatele testării lor, până când nu va fi aprobarea
Managerul Proiectului

Materialele trebuie să fie aprobate la locul sursei de livrare, până la livrarea lor pe Şantier. Această
aprobare nu înseamnă şi recepţionarea materialelor. Dacă pe parcursul executării contractului nu mai
sunt livrate materiale acceptabile din această sursa aprobată, sursa poate fi ulterior respinsă.

Antreprenorul va ţine cont de cerinţele Capitolului 006.01 [Sistemul de Management pentru


Asigurarea Calităţii] privind Asigurarea Calităţii în procesul de selectare şi furnizare a materialelor
pentru Lucrări
009.02. SURSE DE MATERIALE LOCALE

Sursele de piatră, nisip, pietriş, pământ sau alte zăcăminte naturale localizate de Beneficiar pentru a fi
folosite în Proiect sunt identificate în documente.

Antreprenorul poate folosi aceste surse identificate. Decizia de a folosi o anumită sursă identificată
rămâne în întregime la discreţia Antreprenorului.

• Lista surselor specificate de Beneficiar

Beneficiarul poate prezenta lista posibilelor surse a materialelor. Beneficiarul nu prezintă informaţia cu
privire la calitatea, cantitatea materialelor sau disponibilitatea materialelor din aceste surse. Aceste
surse sunt considerate ca surse localizate de Antreprenor, conform punctului (b) de mai jos.

• Surse localizate de Antreprenor


Antreprenorul este responsabil de aceste surse, inclusiv şi de sursele comerciale existente. Folosite vor
fi sursele, care corespund tuturor cerinţelor contractului. iar cantitatea suficientă de materiale este doar
responsabilitatea Antreprenorului. Antreprenorul va trebui să stabilească cantitatea, tipul
echipamentelor şi lucrările necesare pentru selectarea şi producerea materialelor acceptabile şi să
curețe terenul pentru a folosi o anumită sursă, prezentând Managerul Proiectuluii copii ale tuturor
documentelor relevante.

Antreprenorul va prezenta rezultatele testărilor de laborator şi informaţia de performanţă din trecut


despre disponibilitatea materialelor acceptabile din surse. Antreprenorul nu va folosi material dintr-o
sursă inacceptabilă fie pentru Managerul Proiectului, fie pentru Beneficiar, evacuând materialele
inacceptabile şi identificând o altă sursă, fără supunerea Beneficiarului unor cheltuieli.

009.03. DEPOZITAREA MATERIALELOR ŞI LUCRĂRILE DE ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE

Antreprenorul va depozita şi descărca materialele cu atenţie, având grijă de calitatea şi starea lor bună
pentru Lucrări, într-o manieră acceptabilă pentru Managerul Proiectului. Materialele vor fi mai întâi
aprobate şi apoi depozitate, cu posibila lor inspectare repetată înainte de a fi folosite în lucrări.
Materialele vor fi în aşa mod păstrate de către Antreprenor, încât să poată fi prompt inspectate.

36
Antreprenorul va folosi doar materialele corect depozitate, uzina şi tehnica corect amplasate şi va
asigura respectarea cerinţelor stipulate în Planul de Management de Mediu. Materialele, care pot să-şi
schimbe proprietăţile, înrăutăţindu-se în urma păstrării îndelungate, vor trebui să fie folosite înainte de
expirarea termenului şi în ordinea stabilită conform datelor de livrare sau datelor de fabricare, care din
ele nu ar fi mai aplicabile

Antreprenorul va asigura tot spaţiul suplimentar necesar şi nu va ocupa terenuri private pentru
depozitare, fără permisiunea în scris din partea deţinătorului sau arendaşului. Antreprenorul va trebui
să prezinte Managerul Proiectului copii ale tuturor coordonărilor făcute şi să readucă toate terenurile
puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru depozitare la starea lor iniţială.
Antreprenorul este responsabil de păstrarea tuturor materialelor depozitate în securitate.

009.04. DESTINAŢIA MATERIALELOR AFLATE ÎN PROCES DE LUCRU

Dreptul de a utiliza şi procesa materialele găsite în procesul de lucru pentru anumite lucrări nu
presupune utilizarea şi procesarea lor pentru alte lucrări, decât pentru a fi evacuate în calitate de
deşeuri. Deşeurile pot fi depozitate fie pe şantier, dacă este aprobarea Managerul Proiectului, fie în
afara şantierului, în anumite locuri aprobate. Antreprenorul va fi responsabil de identificarea şi
securitatea locurilor din afara şantierului pentru deşeuri, dacă e cazul, fără cheltuieli suplimentare
suportate de Beneficiar.

Materialul frezat din îmbrăcămintea rutieră se va utiliza la formarea amestecurilor din asfalt reciclat la
rece, iar dacă va fi surplus, el se va fi păstrat pentru refolosire în anumite locuri selectate de
Antreprenor şi aprobate de Managerul Proiectului.

Dacă Antreprenorul va produce sau procesa materiale pe teritoriul Beneficiarului în cantităţi mai mari
decât cele necesare conform contractului, Beneficiarul poate:

• întra în posesia surplusului de materiale cu deciderea destinaţiei acestora, plătind


Antreprenorului doar pentru costul de producţie, sau

• solicita evacuarea materialului, înlocuirea acestuia cu un material de umplere potrivit şi


readucerea zonei supra-excavate până la o stare satisfăcătoare, fără cheltuieli suplimentare suportate de
Beneficiar.

37
CAPITOLUL 010. CIMENTUL
010.01. CIMENTUL PORTLAND ŞI CIMENTUL FOLOSIT PENTRU ZIDĂRII
Cimentul va fi furnizat în conformitate cu GOST 10178-85 şi SNiP 3.06.04-91, anexa 3.
Pentru achiziţionarea cimentului, Antreprenorul va prezenta Certificatul de Testare al Producătorului
împreună cu alte documente relevante ale companiei producătoare pentru a obţine aprobarea
Managerul Proiectului
010.02. CIMENTUL PENTRU MORTAR
Cimentul pentru mortar va fi în conformitate cu GOST 25328-82. Cimentul de tip diferit sau marcă
diferită, sau cimentul de acelaşi tip sau de aceeaşi marcă dar de la furnizori diferiţi/sau din loturi
diferite, nu va fi amestecat împreună fără aprobarea Managerul Proiectului
010.03. DEPOZITAREA
Pentru ciment trebuie să fie prevăzute condiţii adecvate de depozitare şi păstrare, fiind ferit de
umiditate. Cimentul trebuie depozitat în încăperi răcoroase, uscate şi închise. Cimentul nu va fi
depozitat în aer liber, direct pe pământ sau sub folii (pelicule) de plastic.
Nu se va permite, în nici într-un caz, folosirea cimentului cu semne de stricăciune şi păstrare incorectă:

• ciment parţial întărit


• ciment falsificat
• ciment din saci anterior deschişi
• ciment din saci rupţi

38
CAPITOLUL 011. BITUMUL
011.01. BITUMUL
Bitumul va fi furnizat în conformitate cu SM GOST 22245-90 şi de aceeaşi marcă, care este indicată în
desene sau specificaţiile tehnice.
În afară de cerinţele din SM GOST, bitumul utilizat pentru amestecurile de asfalt va mai trebui să
respecte şi următoarele cerinţe:
Marca 60-90 90-130
Viscozitatea dinamică minimă la 60ºC (Pa.s) 295 230

Pentru achiziţionarea bitumului, Antreprenorul va prezenta Certificatul de Testare al Producătorului


împreună cu alte documente relevante ale companiei producătoare pentru a obţine aprobarea
Managerul Proiectului. Certificatele de testare vor trebui să fie prezentate pentru fiecare livrare pe
şantier.
Pentru marca bitumului cu o altă penetrare decât cea specificată mai sus, cerinţele de viscozitate vor fi
stabilite de Managerul Proiectului proporţional în baza interpolării folosind datele din tabelul de mai
sus.
Trebuie de menţionat faptul, că, în scopul recepţionării bitumului, viscozitatea dinamică şi cinematică
poate fi determinată în baza formulei: 1Pa.s = 1000 mm2/s
011.02. EMULSIE BITUMINOASĂ
Emulsia bituminoasă va fi furnizată în conformitate cu SNiP 3.06.03-85 şi va corespunde cerinţelor
GOST 18659-81.
011.03. TEMPERATURA DE LUCRU
Bitumul în calitate de liant va fi folosit la temperaturile indicate în SNiP 3.06.03-85.

-39-
CAPITOLUL 012. AGREGATE ŞI FILERUL MINERAL

012.01. AGREGATE ŞI NISIP PENTRU MORTAR DE CIMENT ŞI BETON CU CIMENT


PORTLAND
Agregatele, balastul şi nisipul folosite pentru lucrările de betonare, poduri şi pasaje trebuie să fie în
conformitate cu GOST 26633-91 şi SNiP 3.06.04-91, anexa 3.
Componenţa granulometrică a agregatelor constituente în beton trebuie să fie cuprinse în limitele
indicate în tabelul 1 din GOST8267-93.
Agregatele din piatră concasată trebuie să fie în conformitate cu GOST 8267-93.
Nisipul pentru mortar şi beton trebuie să fie în conformitate cu GOST 8736-93.
012.02. PIATRA SPARTĂ PENTRU FUNDAŢIA DRUMULUI
Piatra concasată în calitate de agregate va proveni dintr-o rocă dură în conformitate cu SNiP 3.06.03-
85, GOST8267-93, Piatra folosită nu va conţine incluziuni organice sau argilă. Nu va fi folosită piatra
sensibilă la ciclul de îngheţ-dezgheţ sau care se umflă în condiţii umede
Componenţa granulometrică corectă va fi obţinută prin metoda concasării, sortării după dimensiuni şi
amestecării. Din agregatele de dimensiuni mici, care trec prin sita de 5.00 mm, fac parte nisipul natural
sau materialul concasat.
012.03. AGREGATELE PENTRU MIXTURI BITUMINOASE
Din agregatele folosite pentru amestecuri pregătite la temperaturi vor fi agregateledin piatră concasată.
Mărimea, calitatea şi structura agregatelor vor fi în conformitate cu cerinţele SM STB 1033:2008 şi
SM STB 1311-2008, GOST 8267-93.
012.04. NISIPUL
Nisipul folosit pentru amestecurile bituminoase va fi în conformitate cu GOST 8736-93.
Nisipul pentru fundaţia drumului va fi în conformitate cu SNiP 3.06.03-85.
012.05. BALASTUL
Balastul pentru fundaţia drumului va fi în conformitate cu GOST 23735-79, SM GOST 25607-2010
012.06. FILERUL MINERAL
Filerul folosit pentru amestecurile bituminoase va fi în conformitate cu GOST 16557-78.
012.07. ADITIVI PENTRU MORTARUL CU CIMENT ŞI PENTRU BETON
Aditivii/adaosurile nu vor fi folosite pentru mortarul cu ciment şi pentru beton fără consimțământul
preventiv al Managerul Proiectului. Aditivii/adaosurile aprobaţi(te) vor fi folosite conform SNiP
3.06.04-91, Anexa 3
Aditivii pot fi folosiţi pentru:
• o mai bună lucrabilitate a betonului şi reducerea proporţiilor de apă şi
ciment
• o mai bună rezistenţă la îngheţ
• o mai bună impermeabilitate a betonului
• întărirea mai rapidă a betonului la temperaturi negative

-40-
CAPITOLUL 013. ARMATURA DE OŢEL
013.01. ARMATURA DE OŢEL
Armatura de oţel pentru betonul armat trebuie să fie în conformitate cu cerinţele următoarelor
standarde:
• SM GOST 5781-82**
• SM GOST 6727-80*
• SM GOST 7348-81*
• SM GOST 23279-85
• SM GOST 13840-68
• SM GOST 103-76**
• SM GOST 82-70*

-41-
CAPITOLUL 014. ALTE MATERIALE
014.01. APA
Apa folosită pentru betonul şi mortarul cu ciment, spălarea agregatelor şi întreţinerea betonului va fi în
conformitate cu GOST 23732-92.
014.02. VOPSELE
Numai dacă nu este indicat altfel, protecţia elementelor din metal se va face folosind vopsele în
conformitate cu SNiP 2.03.11-85.
014.03. GEOTEXTILUL
Geotextilul va fi în conformitate cu Capitolul 902.

-42-
CAPITOLUL 015. IGIENA MUNCII ŞI SECURITATEA TEHNICĂ

În 28 zile de la data de începere a lucrărilor de construcţie, Antreprenorul va pregăti şi prezenta


Managerul Proiectului “Planul de Securitate şi Igienă a Muncii”. În acest plan trebuie să fie clar
descrise măsurile luate de Antreprenor, pe cât e de rezonabil posibil, pentru respectarea normelor de
igienă şi securitate, de creare a condiţiilor normale de lucru pentru lucrătorii săi, inclusiv sub-
antreprenori şi alte persoane de pe şantier.
În caz că:
• Contractorul începe lucrările pe şantier înainte ca planul de Sănptate şi Siguranţă să fie aprobat
de către Managerul de Proiect
• Contractorul nu reuşeşte să urmeze planul
Nerespectarea acestor cerințe se va solda cu reținerea a 10,000 MLD / zi de întârziere sau
neconformare, din sumele datorate Antreprenorului, care vor fi plătite după remediere
neconformitățolor menționate.

Planul trebuie să includă, fără a se limita numai la acestea, prevederi relevante la următoarele
probleme, riscuri şi cerinţe:
• Măsurile de asigurare a celor necesare pe şantier, inclusiv la locul de cazare. Planul trebuie
să includă accesul la apa potabilă curată, facilităţile de spălare, toaletă, adăposturi pentru a fi folosite în
timpul pauzelor, etc.
• Mijloace de separare a zonelor de lucru de zonele cu circulaţie rutieră (restricţii de viteză,
marcaj, garduri etc.)
• Demolarea structurilor existente, care pot cauza un nivel ridicat de zgomot, vibraţii, praf din
cauza dărâmăturilor căzânde. Planul trebuie să conţină explicaţii despre modul de amortizare a
zgomotului şi vibraţiilor produse de tehnică şi să includă măsurile de protecţie a personalului, care vor
fi luate (protecţia auzului, măşti contra prafului, îmbrăcăminte de protecţie, etc.)
• Operaţii de lucru cu materiile prime (sol, agregate, prundiş, rocă etc.) la construcţia
rambleelor, stratului fundaţiei de pământ şi straturilor asfaltice, toate acestea provocând praf, zgomot,
vibraţii şi necesitând operaţii manuale grele. În Plan trebuie să fie descrise măsurile, care vor fi luate
pentru reducerea la minimum expunerea la praf (udarea, asigurarea de măşti), reducerea zgomotului şi
a vibraţiilor la minimumul practic posibil (cel mai înalt nivel de zgomot va constitui 85 dBA) şi
mecanismele tehnice, care vor fi utilizate pentru a reduce operaţiile de lucru manuale. Planul urmează
să definească, de asemenea, care vor fi acele operaţii manuale, care vor mai fi practicate după ce vor fi
implementate toate măsurile de minimalizare a acestora
• Lucrul cu materiale bituminoase, mai ales la temperaturi, este cauza unor riscuri de arsuri
severe şi de expunere la acţiunea fumului, care pot provoca în caz de inhalare iritaţii grave ale
organelor respiratorii, acestea fiind considerate cancerigene. Bitumul în sine este considerat cancerigen
şi contactul cu pielea trebuie evitat chiar şi atunci când este rece. În Plan va fi descris modul de
reducere la minimum a contactului cu pielea (îmbrăcăminte de protecţie), de evitare a fumului (măşti,
practica de lucru cu folosirea bitumului fierbinte în dependenţă de direcţia vântului), de folosire a
echipamentului de securitate generală (numărul stingătoarelor de foc şi locurile anti-incendiare
amenajate), de acordare a primului ajutor medical pe şantier unde se prepară bitumul (răsturnarea
conţinutului din cuve) şi unde se aplică acest bitum (stropirea), având un personal instruit pentru
acordarea primului ajutor, mijloacele consumabile, echipamentul necesar în acest scop şi accesul liber
la apa curată
• O atitudine similară trebuie să fie luată faţă de materialele cu o inflamabilitate sporită, în
special carburanţii. Plus la întrebarea de acordare a primului ajutor, etc. Planul trebuie să conţină şi
detalii referitor la ordinea de realimentare cu combustibil a tuturor instalaţiilor staţionare şi mobile, cât
şi a vehiculelor.

-43-
• Operaţiile de lucru cu varul (în special varul nestins), cimentul şi alte materiale de
catalizare şi aditive reprezintă un pericol potenţial. În Plan trebuie să fie descrise măsurile adecvate
care vor fi luate pentru a evita contactul cu pielea, ochii şi inhalarea (ochelari de protecţie,
îmbrăcăminte de protecţie şi măşti), şi măsurile de reducere la minimum a operaţilor manuale.
• Întreţinerea vehiculelor şi tehnicii deseori presupune contactul cu solvenţi. E bine ca în Plan
să fie descris modul de reducere la minimum a contactului cu pielea, ochii şi a inhalării cu solvenţi
prin asigurarea îmbrăcămintei de protecţie şi aplicarea practicilor avansate de lucru.
• De fiecare dată când vor fi folosite măşti pentru praf, va fi de dorit ca acestea să fie de tipul
celor cu supape de evacuare, fapt ce le face a fi mai uşor de utilizat. Preferabile în locul măştilor de
hârtie sun măştile de cauciuc cu filtre detaşabile, deoarece acestea se potrivesc, în general, mai bine şi
pot fi schimbate filtrele în dependenţă de scopurile diferite (praf, solvenţi, etc.)
• Pentru ca lucrătorii să înţeleagă care sunt riscurile legate de igiena şi securitatea muncii, şi
pentru ca ei să fie conştienţi de existenţa unor măsuri de minimizare a acestor riscuri, trebuie sa fie
organizata instruirea şi instructajul lor. În Plan trebuie să fie descris modul de instructaj şi instruire a
lucrătorilor într-o formă eventual accesibilă.
• Indicaţiile şi instructajul, ce au directă relevanţă la operaţiunile de pe şantier, trebuie minimum
să includă explicaţii referitor la pericolul zgomotului, vibraţiilor, prafului, fumului, traficului,
operaţiilor de lucru folosind tehnica grea şi operaţiilor grele de muncă manuală şi explicaţii referitor la
măsurile disponibile de minimizare a acestor pericole, incluzând folosirea măştilor, îmbrăcămintei de
protecţie, încălţămintei de protecţie, vestelor reflectorizante, căştilor rezistente, antifoane pentru
protecţia urechilor, ochelarilor de protecţie şi mănuşilor, care ar fi necesare. Folosirea îmbrăcămintei
de protecţie necesare va fi obligatorie pentru toţi lucrătorii de pe şantier.
În afară de pericolul direct în cazul operaţiilor de lucru nemijlocite de pe şantier, în Plan mai trebuie să
fie abordate şi alte pericole, legate de modul de viaţa pe şantier. Planul trebuie să conţină explicaţii
referitor la modul de răspândire a informaţiei în rândurile lucrătorilor referitor la problemele cotidiene
legate de sănătate. Informaţia transmisă trebuie să includă, dar fără a se limita în mod necesar numai la
aceasta, avertismente referitor la riscul, ce îl prezintă pentru sănătate malaria, boala Scistosomiazis,
febra galbenă, hepatita, meningita, viermii anchilostoma, viermii laţi, viermii intestinali, Giardia
lamblia, amibele, bolile venerice, HIV-SIDA, scorpionii, şerpii şi insectele înţepătoare
În Plan va fi expusă responsabilitatea purtată de Antreprenor pentru sănătatea, securitatea lucrătorilor
şi crearea condiţiilor normale pentru lucrători, fiind amănunţit descrise aceste responsabilităţi
Pe lângă întocmirea Planului pentru Igiena şi Securitatea Muncii, Antreprenorul va mai trebui să
asigure şi organizarea punctelor de prim ajutor, cu dotarea şi întreţinerea lor în mod adecvat pe
parcursul Lucrărilor. Antreprenorul va trebui să instaleze panouri vizibile de informare despre locul de
aflare a acestora, indicând direcţia, şi să pună la dispoziţie toate mijloacele de transport necesare
pentru primul ajutor medical. Antreprenorul trebuie permanent să respecte toate cerinţele medicale şi
de reglementare în muncă ale organelor publice de resort şi să organizeze puncte traumatologice în
locurile uşor accesibile de la locul de muncă sau în alte locuri indicate, cu dotarea şi întreţinerea lor,
având permanent la dispoziţie asistenţi medicali şi surori medicale chirurgicale cu experienţă,
disponibili pe tot parcursul Lucrărilor, pentru acordarea primului ajutor medical şi îngrijirea în cazul
unor leziuni minore.

Plata
Plata pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite în Capitolul 015 [Igiena Muncii şi securitatea tehnică] se
consideră a fi inclusă în alte poziţii în cadrul elementelor de cost al Listei de Cantităţi, cu excepţia
cazurilor specificate mai jos, şi în cazul în care nu se specifică în mod clar în altă parte în acest
document costurile acţiunilor necesare pentru a îndeplini cerinţele necesare, costurile acestor se vor
considera incluse în elementele existente a Listei de Cantităţi.

-44-
CAPITOLUL 016. CONFORMAREA CU CERINŢELE DIN PLANUL DE
MANAGEMENT DE MEDIU
Conform politicilor de protecţie a mediului ale Beneficiarului şi donatorului, este Planul de
Management de Mediu Specific Şantierului (PMM), cu toate activităţile menţionate în Planul de
Evaluare a Mediului Înconjurător şi Social, ca parte ca Acordului de Împrumut, pe care Antreprenorul
este obligat să-l implementeze pe tot parcursul perioadei de construcţie. Antreprenorul va trebui să
prezinte, în baza Planului de Management de Mediu, un Plan detaliat de Management de Mediu şi
Social pur specific al Antreprenorului (PMMS-A) pentru şantier cu indicaţiile metodice (schema
tehnologică)/planurile, conform celor descrise. Plan detaliat de Management de Mediu şi Social pur
specific al Antreprenorului (PMMS-A) trebuie să fie în conformitate cu programele de lucru/indicaţiile
metodice finalizate.
Antreprenorul va pregăti şi prezenta Managerului de Proiect Plan detaliat de Management de Mediu şi
Social specific al Antreprenorului (PMMS-A) în 28 zile de la data de începere. Nerespectarea acestei
cerințe se va solda cu reținerea a 10,000 MLD/zi de întârziere, din sumele datorate Antreprenorului,
care vor fi plătite la prezentarea planului de organizare a circulației rutiere.
Plan detaliat de Management de Mediu şi Social pur specific al Antreprenorului (PMMS-A) trebuie să
fie aprobat înainte de demararea activităţilor de construcţie (ex.: excavări, lucrări de pămînt, lucrări la
pod şi de structură, drum de ocolire, gropi de împrumut sau extracţia materialelor, instalaţii de dozare a
betonului, producerea asfaltului). Planul aprobat trebuie actualizat, periodic (dar nu mai puţin decît
fiecare 6 luni), actualizat de către Antreprenor în timp util, precum e solicitat, astfel ca să asigure
măsuri adecvate activităţilor care vor fi realizate. Planul actualizat va fi aprobat în prealabil de
Managerul de Proiect.

Mai jos sunt date cerinţele esenţiale din Planul de Management de Mediu şi Social. Multe din aceste
cerinţe se conţin în Specificaţie, dar cu toate acestea, Antreprenorul este avertizat despre necesitatea de
respectare cu scrupulozitate a fiecărui punct în parte identificat mai jos pe tot parcursul executării
Proiectului şi este atenţionat asupra faptului, precum că toate costurile legate de respectarea cerinţelor
de mediu sunt considerate a fi incluse în ratele şi preţurile cotate de Antreprenor, indiferent de faptul
existenţei sau inexistenţei unui articol special de plată.
016.01. RECULTIVAREA
Toate taluzurile debleurilor şi rambleurilor, cavalierele şi gropile de împrumut, cât şi zonele de
stabilire a taberelor şi alte locuri unde se duc lucrări temporare trebuie să fie recultivate cu plante,
arbuşti şi iarbă, aprobate de Managerul Proiectului. La Finalizarea Lucrărilor, nu vor trebui să rămână
nicăieri în zona lucrărilor permanente sau temporare suprafeţe dezgolite, fără sol vegetal, inclusiv şi în
zona taberelor, staţionărilor în scop de lucru, etc. Pe rambleurile mai înalte de 3 metri recultivarea va
consta din crearea unui ecran de protecţie continuu de cel puţin 1.5 metru înălţime din arbuşti şi tufari
în spatele acostamentelor neconsolidate.
016.02. BĂTĂTORIREA INUTILĂ A PĂMÂNTULUI
Va fi depus orice efort pentru a evita bătătorirea inutilă a pământului. Acolo unde această bătătorire e
inevitabilă, ex. în zona acceselor temporare sau taberelor de staţionare, Antreprenorul va trebui, până a
recurge la procesul de recultivare, să întreprindă toate acţiunile necesare pentru afânarea şi aerarea pe
întreaga adâncime bătătorită.
016.03. CONTAMINAREA CURSURILOR DE APĂ
Contaminarea cursurilor de apă trebuie să fie prevenită. Antreprenorul trebuie să-şi programeze astfel
lucrările în zona adiacentă cursurilor de apă, încât aceste operaţii de lucru să fie organizate cu stricteţe
în perioada uscată a anului.

-45-
016.04. DEŞEURILE DE PETROL, CARBURANŢI ŞI MATERIALE BITUMINOASE
Deşeurile de petrol, carburanţi şi materiale bituminoase trebuie să fie evacuate doar într-un mod
aprobat de autorităţile responsabile de mediu. Astfel de material nu trebuie să fie, în nici într-un caz,
descărcate sau abandonate la întâmplare.
016.05. PRAFUL
Drumurile neasfaltate trebuie să fie udate în mod regulat, pentru a reduce praful cauzat de mijloacele
de transport de construcţie.
Stropirea regulată cu apă înseamnă stropirea periodică la anumite intervale, care să asigure mereu o
suprafaţă umedă în timp ce drumul este exploatat de mijloacele de transport de construcţie.
016.0 6. ACOPERIREA VEHICULELOR ÎNCĂRCATE
Toate camioanele, care transportă material din fracţii mici, care pot provoca praf, trebuie să fie ermetic
acoperite.
016.07. EMISIILE
Tehnica de construcţie trebuie să fie cum se cuvine întreţinută, pentru a nu admite emisii decât cele ce
se încadrează în toleranţele publicate de producător. Uzinele de asfalt trebuie să fie dotate cu filtre
pentru praf, ca să nu fie admise emisii considerabile de praf.
016.08. NIVELUL ZGOMOTULUI
Tehnica care produce mare zgomot va fi folosită limitat, în orele de muncă de la 08:00 până la 18:00 şi
numai în zilele normale de lucru. Restricţiile faţă de zgomot pot fi mai mici, dacă Managerul
Proiectului consideră că o localitate, care ar putea fi afectată, se află totalmente în afara zonei de
percepere a zgomotului şi dacă Managerul Proiectului e satisfăcut de măsurile de protecţie
implementate, aşa cum sunt: folosirea dispozitivelor de protecţie auditivă şi de minimalizare a
zgomotului cauzat de tehnică. Tehnica ce produce un mare zgomot e definită ca tehnică, care
generează un nivel de zgomot mai mare de 85 dBA la o distanţă de 10 metri în condiţii normale de
lucru.
016.09. BARIERELE CONTRA ZGOMOTULUI
Antreprenorul va folosi, dacă există aşa indicaţii, bariere de protecţie a zonelor de importanţă critică
(şcolile, spitalele, etc.) contra efectelor zgomotului mare produs de tehnică.
016.10. STAŢIONAREA ÎN TABERE, ETC., EVACUAREA DEŞEURILOR DIN LOCURILE DE
STAŢIONARE
Lucrările temporare ale Antreprenorului (tabere, cariere, gropi de împrumut, cavaliere, drumuri pentru
transportarea materialelor de construcţie, etc.) vor fi executate doar cu aprobarea autorităţilor
competente din teritoriu. Înainte de perturbarea terenului, vor fi obţinute toate avizele necesare pentru
lucrările de construcţie temporare şi permanente, prezentând copii Managerul Proiectului. În special în
tabere trebuie să fie asigurate toate serviciile şi să fie clar determinat locul de destinaţie pentru deşeuri,
toate acestea fiind aprobate de autorităţile locale şi Managerul Proiectului până la începerea unor
operaţii de construcţie. Pe tot parcursul exploatării lucrărilor temporare, Antreprenorul va trebui să
garanteze păstrarea şi evacuarea tuturor deşeurilor de orice fel numai prin mijloace aprobate. Vor
trebui să fie asigurate facilităţi sanitare în toate locurile, unde au loc lucrări.
016.11. DESCHIDEREA ŞI EXPLOATAREA CARIERELOR ŞI GROPILOR DE ÎMPRUMUT
Nici o carieră, groapă de împrumut sau cavalier nu vor fi deschise fără acordul preventiv al Managerul
Proiectului. Înainte de solicitarea unui aviz oficial pentru orice astfel de zonă, Antreprenorul va trebui
să pregătească un plan de lucru amplu, cu stabilirea locului, zonei, adâncimii/înălţimii propuse şi
consecutivităţii ordinii de lucru. Planul va cuprinde şi toate detaliile pentru măsurile de restabilire a
teritoriului, incluzând detalii despre nivelarea cu grederul şi profilare, drenaj, despre măsurile de

-46-
prevenire a sedimentărilor, de aşternere a solului vegetal şi recultivare. Toate carierele, gropile de
împrumut şi cavalierele vor fi, în mod cuvenit, îngrădite, pentru a nu admite pătrundere pe teritoriu a
persoanelor neautorizate în timpul Lucrărilor. În avizele obţinute din partea autorităţilor competente
din teritoriu trebuie să fie clar definit în ce măsură vor fi păstrate unele îngrădiri permanente (dacă e
cazul) după terminarea Lucrărilor, fapt ce trebuie să fie reflectat în planurile de lucru şi de restabilire a
teritoriului. Dacă îngrădirile vor fi permanente, acestea vor fi de o aşa natură şi de un aşa tip, având o
construcţie durabilă aprobate de Managerul Proiectului şi de autorităţile competente din teritoriu,
având aspectul unei construcţii noi la momentul preluării. Costurile pentru îngrădirea carierelor,
gropilor de împrumut şi a cavalierelor, fie că va fi permanentă sau temporară, vor fi considerate că fac
parte din costurile de exploatare a unor astfel de facilităţi şi vor fi suportate de Antreprenor.

016.12. HABITATELE NEDORITE


Va fi examinat şi controlat vectorul ecologic în toate zonele de lucru şi nu va fi admisă crearea
habitatelor nedorite (ex. apa stătătoare sau stagnantă).
016.13. MATERIALE PERICULOASE
Toate materialele periculoase sau potenţial periculoase (incluzând, dar nu limitându-se numai la
acestea: materiale combustibile, petroliere, bituminoase, ciment) vor fi depozitate în locuri special
amenajate sau încăperi cu protecţia deplină împotriva oricăror efecte de scurgere şi revărsări. Tot restul
sau surplusul de materiale va fi evacuate, folosind procedee aprobate de a nu provoca urmări negative
pentru mediu.
016.14. RUTELE DE ACCES
Toate rutele de acces spre zonele temporar ocupate de Antreprenor vor fi astfel direcţionate, ca să fie
evitate pagubele aduse mediului. Astfel de rute vor fi aprobate de Managerul Proiectului, înainte de a fi
create. Dacă va fi de cuviinţă, înainte de aprobarea unor astfel de rute, Managerul Proiectului va lua
sfaturi de la observatorii de mediu.
016.15. TĂIEREA COPACILOR
Antreprenorul va trebui să întreprindă întotdeauna acţiunile necesare pentru a reduce la minimum
distrugerea copacilor şi vegetaţiei. El va trebui să fie sigur, că personalul său, nu va întreprinde nici o
dată acţiuni neautorizate de tăiere sau doborâre a copacilor.
016.16. VÂNĂTOAREA, ETC.
Antreprenorul va interzice personalului său să pescuiască, vâneze, ucidă, rănească animale sau să
practice braconajul dăunător pentru faună sau să distrugă fără necesitate fauna.
016.17. ACCESUL LA CURŢILE PRIVATE
Pe tot parcursul executării Lucrărilor va trebui să fie respectat accesul la curţile existente a oamenilor
cu ieşire la drumul principal din cadrul Proiectului. Acolo unde există acces la curţile oamenilor, acest
acces va trebui să rămână în aceeaşi măsură disponibil în timpul lucrărilor temporare, precum a fost
până la executarea acestor lucrări, iar Antreprenorul va trebui să fie sigur de acest lucru, organizând
lucrările ca să nu creeze incomodităţi.
016.18. ŞEDINŢELE PUBLICE
Antreprenorul va trebui să întreprindă măsurile necesare, inclusive organizând şedinţe publice, pentru
a informa publicul despre amploarea lucrărilor şi programul propus de lucrări. El va trebui să asigure
cel puţin un membru din rândurile personalului său, care să fie disponibil în timpul orelor de muncă
pentru a răspunde la întrebări şi a reacţiona la plângerile din partea publicului în legătură cu operaţiile
de lucru.

-47-
016.19. INSPECTORUL ÎN DOMENIUL MEDIULUI ŞI SOCIAL, SECURITATEA VIEŢII ŞI
SĂNĂTĂŢII
Antreprenorul este responsabil de problemele legate de Mediu, Securitatea Vieţii şi Sănătăţii peste tot
unde au loc lucrări. Antreprenorul va desemna o persoană responsabilă din rândurile personalului său
în calitate de Inspector responsabil în domeniul Mediului şi Social , Securitatea Vieţii şi Sănătăţii,
înștiințând Managerul Proiectului despre persoana desemnată. Inspectorul responsabil în domeniul
mediului şi social Securitatea Vieţii şi Sănătăţii va fi o persoană cu experienţă în acest domeniu,
soluționând problem de aşa natură pe şantiere şi va cunoaşte toate regulamentele şi legislaţia
referitoare la mediu, domeniul social, securitatea vieţii şi sănătăţii. Aceşti Inspectori vor fi
împuternicit de a primi indicaţii din partea Managerul Proiectului pe probleme legate de mediu, de
securitatea vieţii şi sănătăţii personalului pe şantier şi de securitatea operaţiilor pe şantier.
Măsurarea
Măsurările pentru a întruni orice cerinţe din Plan detaliat de Management de Mediu şi Social pur
specific al Antreprenorului (PMMS-A), menţionate mai sus sau necesare conform Contractului, se vor
face reieşind din suma forfetară în aceste scopuri.

Achitarea

Suma fixată pentru conformitatea cu cerinţele din Plan detaliat de Management de Mediu şi Social pur
specific al Antreprenorului (PMMS-A) va fi achitată lunar în rate egale pe toată perioada de
implementare.

În cazul neîndeplinirii a oricărei cerinţe a Planului (PMMS-A), care a fost înştiinţată în scris
Antreprenorului de către Managerul de Proiect în oricare lună a perioadei de construcţie, Managerul de
Proiect este împuternicit să nu achite rata Antreprenorului pentru luna dată. Orice sume deduse de acest
gen, nu vor fi recuperate.

Unitate de
Nr. Articol de plată
măsură
In Conformitate cu cerinţele din Planul de Management de
Mediu şi Social Lump-sum
01601
Compliance with Contractor’s Environmental and Social Sumă forfetară
Management Plan (C-ESMP) Requirements

-48-
ANEXA LA CERINŢELE GENERALE. SPECIFICAȚII

Lista standardelor încorporate ca referinţe

No./ Type of Standard/ Title Definition


Nr. Tipul normativului Denumirea titlului

Technical protection of the territory, buildings and


NCM A.06.01- constructions against dangerous geological processes.
2006 General data.
1
(МСН 2.03-02
2002) Protecţia tehnică a teritoriului, clădirilor şi construcţiilor contra
proceselor geologice periculoase. Date Generale.

NCM C.04-05-95 Daylighting and Artificial Lighting


2
(МСН 2.04-05-95) Iluminatul natural si artificial

Rules of execution, quality control and acceptance of


NCM F 01.03- subgrades and foundations.
3
2009 Reguli de execuţie, controlul calităţii şi recepţia terenurilor de
fundare şi a fundaţiilor

Precast concrete elements, reinforced concrete and


prestressed concrete. Performance, quality control and
NCM F 02.04- acceptance.
4
2007
Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton
precomprimat. Executarea, controlul calităţii şi recepţia

SNiP 2.01.14-83 Determination of Basic Design Hydrologic Characteristics by


calculation method
Replaced by CP
5 D.01.04-2007
Determinarea Caracteristicilor Hidrologice de Bază prin
(МСП 3.04-101- metoda de calcul
2005)

NCM D.03.01- 1520mm Gauge Railways


6 2006
Căile Ferate cu Ecartamentul 1520mm
MCH 3.03-01-95

CP D.03.01-2009 1520mm Hauge Railways


7
СТH Ц-01-95 Căile Ferate cu Ecartamentul 1520mm

-49-
Design of Embankments for 1520mm Gauge Railways
CP.D.03.02-2009
8 Proiectarea Terasamentelor Căilor Ferate cu Ecartamentul
СП 32.104-98
1520mm

SNiP 2.02.02 – Foundations of Water Retaining Structures.


9
85* Fundaţii hidrotehnice

Pile foundations
10 SNiP 2.02.03 - 85
Fundaţii

SNiP 2.03.11 – Protection of Structures against Corrosion.


11 85* (CP E.04.03-
2005) Protecţia construcţiilor contra coroziunii

NCM Highways (Design standards)


12
D.02.01:2015 Drumuri auto ( Norme de proiectare)

Bridges and Culverts (Design standards)


13 SNiP 2.05.03 - 84*
Poduri şi podeţe (Norme de proiectare)

Organization of construction operations


14 SNiP 3.01.01-85*
Organizarea activităţii de construcţie.

Survey and setting out works in construction


15 SNIP 3.01.03-84
Lucrări topo-geodezice în construcţie

SNIP 3.01.04-87 Acceptance of Completed Works. General Provisions.


Applicable Decision No.285
16 («Monitorul
construcţiilor», 2 Recepţia lucrărilor finalizate. Prevederi generale. Hotărârea
(11), 3(12), 1996) nr.285 în vigoare.

SNIP 3.02.01-87 Performance Rules. Quality Control and Acceptance of


Subgrades and Foundations
17 Replaced by
NCMF.01.03.- Reguli de execuţie. Controlul calităţii şi recepţia terenurilor de
2009 fundare şi fundaţiilor

Bearing and Fencing Structures. CHAPTER 2 replaced by


NCM F.02.03-2005, CHAPTER 7 replaced by NCM F.02.03-
2005
18 SNIP 3.03.01-87
Elemente portante şi de împrejmuire. Este înlocuit CHAPTER
2 cu NCM F.02.03-2005 "Executarea, controlul calităţii si
recepţia Lucrărilor din beton şi beton armat monolit”;

-50-
CHAPTER 7 este înlocuit cu NCM F.03.03-2004 “Executarea
şi recepţia Lucrărilor de zidărie"

Protection of Structures and Facilities against Corrosion

19 SNiP 3.04.03 - 85 Protecţia construcţiilor şi facilităţilor împotriva coroziunii.

C PE.04.03 - 2005

Electrical Devices
20 SNiP 3.05.06-85
Dispozitive electrice

Highways (Performance and Acceptance of Construction


Works).
21 SNiP 3.06.03 - 85
Drumuri (Prescripţii referitor la efectuarea şi recepţia
lucrărilor)

Bridges and Culverts (Performance and Acceptance of


22 SNiP 3.06.04 - 91 Construction Works)

Poduri şi podeţe (Prescripţii la efectuarea şi recepţia lucrărilor)

Bridges and Culverts. Inspection and Testing Rules


23 SNiP 3.06.07-86
Poduri şi podeţe. Reguli de inspectare şi testare

SNiP II-7-81*(for Construction in Seismic Areas


cl.3.35 to 3.51 of
24 SNiP is applied
NCM F.03.02- Lucrări de construcţie în zona seismică
2005)

Construction Safety
25 SNiP III-4-80*
Tehnica securităţii în construcţii

Steel Structures
26 SNiP III -18 - 75
Construcţii din metal

Electrical Rules (7th revised issue)


27 PUE
Normativ pentru instalaţii electrice (redacţia 7)

Technical Operation of Electrical Installations


28 PTE
Exploatarea tehnică a instalaţiilor electrice

Environmental Protection during Road Construction, Repair


29 VSN 8-89
and Maintainance. Instructions

-51-
Instrucţiuni de protecţie a mediului în timpul lucrărilor de
construcţie, reparaţie şi exploatare a drumurilor auto

Road Repair and Maintenance. Technical Standards.


30 VSN 24 - 88
Normele tehnice de reparaţie şi întreţinere a drumurilor auto.

Waterproofing to Road, Street and Railway Bridges and


Culverts. Instructions.
31 VSN 32 - 81
Instrucţiuni de executare a hidroizolaţiei elementelor podurilor
şi podeţelor de pe drumurile auto, străzi şi căile ferate.

Traffic Management and Safety during Roadworks.


Instructions.

Instrucțiuni privind organizarea circulaţiei rutiere în timpul


VSN 37-84 lucrărilor de construcţie a drumurilor. Norme metodologice
32
(Supliment) privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi instituire a
restricţiilor de circulaţie în vederea executării lucrărilor pe
drumurile publice şi/sau securităţii pe aceste sectoare de
drum

Method Rules of Traffic Closure and Restrictions and Road


Safety during Roadworks on Public Roads
Norme Norme metodologice privind condiţiile de închidere a
33
metodologice circulaţiei şi instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea
executării lucrărilor pe drumurile publice şi/sau securităţii pe
aceste sectoare de drum

Paved Roads with Anti-skidding Surfaces. Technical


standards.
34 VSN 38-90
Normele tehnice de executare a îmbrăcămintei rutiere cu o
suprafaţă anti-derapantă

Manufacturing, Construction and Backfill of RC and Concrete


Culverts. Instructions
35 VSN 81 - 80
Instrucţiuni referitor la fabricarea, construcţia şi astuparea
podeţelor din beton şi beton armat

Designing and Mounting of Rubber Bearing Pads. Instructions


36 VSN 86 - 83 Instrucţiuni privind proiectarea şi montarea aparatelor de
reazem din polimeri la poduri

Construction of Road Pavements and Subbases of Natural


36a VSN 123-77
Aggregates with Organic Binders. Instructions

-52-
Instrucțiuni referitor la construcţia îmbrăcămintei rutiere şi a
straturilor de fundaţie din agregate naturale prelucrate cu lianţi
organici

Construction of Cement Concrete Pavements. Instructions


37 VSN 139-80 Construcţia îmbrăcămintei rutiere din beton cu ciment.
Instrucţiuni

Designing of Flexible Road Pavements. Instructions.


38 ODN 218.046-01
Proiectarea îmbrăcămintei rutiere suple. Instrucţiuni

ENiR, pc E 2 - 1 - Mechanized and Manual Earthwarks.


39
45 Lucrări de terasamente mecanizate şi manuale

Revegetation
40 ENiR, pc E 18 - 24
Lucrări de înverzire

Paint Coatings. Groups, Technical Requirements and


Designations
41 GOST 9.032 - 74*
Acoperirea cu lac şi vopsea. Tipuri, cerinţe tehnice şi
destinația

Universal hot-rolled steel wide strips


42 GOST 82-70* Laminarea universală a fâşiilor late de oţel la temperaturi
înalte

Cements. Test Methods. General Provisions.


43 GOST 310.1 - 76*
Cimenturi. Metode de testare. Prevederi Generale

Cements. Method of Coarseness Determination


44 GOST 310.2 - 76*
Cimenturi. Metode de determinare a fineţei de măcinare

Cements. Method for Determination of Standard Consistency,


of Setting Time and of Soundness of Cement.
45 GOST 310.3 - 76*
Cimenturi. Metode de determinare a consistenţei normale,
prizei şi schimbării uniforme a volumului

Cements. Methods for Determination of Flexural and


Compressive Strength.
46 GOST 310.4 - 81
Cimenturi. Metode de determinare a rezistenţei la încovoiere
şi compresiune

-53-
GOST 380-94, Ordinary Carbon Steel. Grades.
47
GOST 380-2005 Oţel-carbon obişnuit. Marca de oţel

Sheet and Strip Brass. Technical conditions.


48 GOST 931 - 90
Tablă şi fâşii din alamă. Cerinţe tehnice

Drinking water. Methods for Determination of Chloride


49 GOST 4245 - 72 Content

Apa potabilă. Metode de determinare a conţinutului de cloruri

Drinking water. Methods for Determination of Sulphate


50 GOST 4389 - 72 content

Apa potabilă. Metode de determinare a conţinutului de sulfaţi

Single Bar Steel Meshes. Technical Conditions.


51 GOST 5336-80*
Plase de oţel ordinare. Cerinţe tehnice

Hot–rolled Steel for Reinforced Concrete Structures.


Specifications.
52 GOST 5781 - 82*
Oţel laminat la temperaturi înalte pentru armarea construcţiilor
din beton armat. Specificaţii tehnice.

Construction Mortars. Test methods.


53 GOST 5802 - 86
Mortare de construcţii. Metode de testare

Concrete and Reinforced Concrete Kerbs. Specifications.


54 GOST 6665-91
Borduri din beton şi beton armat. Specificaţii tehnice

Cold-drawn Low-carbon Steel Wire for Reinforced Concrete.


Technical Requirements
55 GOST 6727-80*
Sârma din oţel cu conţinut redus de carbon întinsă la
temperaturi joase. Condiţii tehnice

Low-alloyed Structural Rolled Stock for Bridge Building.


Specifications.
56 GOST 6713-91
Aliaje cu un conţinut scăzut de elemente de aliere pentru
construcţiile podurilor . Specificaţiilor

Ready-mixed concrete. Technical Requirements


57 GOST 7473 - 94
Amestecuri gata de beton. Cerinţe tehnice

-54-
Crushed Stone and Gravel from Dense Rocks for
Construction. Technical Requirements
58 GOST 8267 – 93*
Piatra concasată şi prundiş dintr-o rocă densă de munte
pentru construcţie. Cerinţe tehnice.

Crushed Aggregates of Natural Rock, Crushed-Gravel


Aggregates and Gravel for Construction Works. Test
59 GOST 8269 - 87* Methods.

Piatra spartă dintr-o rocă naturală, prundiş concasat şi prundiş


pentru lucrările de construcţie. Metode de testare

Crushed Dense Aggregates and Gravel of Natural


Rock, Industrial Wastes for Construction. Physical-mechanical
testing methods.
60 GOST 8269.0-97*
Piatra concasată şi prundiş dintr-o rocă densă de munte,
deşeuri industriale pentru lucrările de construcţie. Metode
fizico-mecanice de testare.

Man-made Bumps on Roads and Streets. Technical


SM STB Requirements. Application Rules.
61
1538:2009 Denivelări artificiale pe drumurile şi străzile auto. Cerinţe
tehnice şi reguli de aplicare

Crushed Dense Aggregates and Gravel of Natural


Rock, Industrial Wastes for Construction. Methods of
Chemical Analysis
62 GOST 8269.1-97
Piatra concasată şi prundiş dintr-o rocă densă de munte,
deşeuri industriale pentru lucrările de construcţie. Metode de
testare prin analiza chimică

Sand for Construction. Testing Methods.


63 GOST 8735 – 88*
Nisip pentru lucrări de construcţie. Metode de testare

Sand for Construction. Technical Requirements


64 GOST 8736 -93*
Nisip pentru lucrări de construcţie. Cerinţe tehnice

Waterproofing Bitumen. Technical Requirements


65 GOST 9812-74*
Bitumul petrolier pentru hidroizolare. Cerinţe tehnice

Paint Materials. Terms, Definitions and Designation.


66 GOST 9825 -73*
Materialele de vopsire. Noţiuni, definiţii şi destinaţia

-55-
Types of Concrete. Frost Resistance. Test Method.
GOST 10060.0 -
67 Tipuri de beton. Metode de determinare a rezistentei la
95
îngheţ-dezgheţ

Portland Cement and Portland Blast Furnace Slag Cement.


GOST 10178 – Technical Requirements
68
85* Ciment Portland şi ciment Portland cu adaos de zgură produs
în furnale (Cerinţe tehnice )

Concretes. Methods for Strength Determination


69 GOST 10180 - 90 Tipuri de beton. Metode de determinare a rezistenţei în baza
probelor de control

GOST 10181- Concrete Mixtures. Test Methods.


70
2000 Amestecuri de beton. Metodele de testare

Electrically-welded Steel Line-weld Pipes. Range of Products


71 GOST 10704-91
Ţevi de oţel electric sudate pe o linie dreaptă. Sortiment

GOST 10807-78* Road Signs. General Technical Requirements


(Modificarea nr .3)
72 Replaced by
Indicatoare rutiere. Cerinţe tehnice generale
SM GOST R
52290:2009

Petroleum Bitumen. Penetration Testing Method.


73 GOST 11501 - 78*
Bitumul petrolier. Metode de determinare a penetraţiei

Petroleum Bitumen. Viscosity Testing Method.


74 GOST 11503 - 74*
Bitumul petrolier. Metode de determinare a viscozităţii

Cutback Road Bitumen. Technical Requirements


75 GOST 11955-82*
Bitumul tăiat pentru Drumuri. Cerinţe tehnice

Soils. Sampling, Sample Handling and Storage.


GOST 12071 -
76 Soluri. Prelevarea probelor, ambalarea, transportarea şi
2000
păstrarea probelor.

Soils. Strength and Shear Strength Laboratory Testing


SM GOST Methods.
77
12248:2012
Soluri. Metode de determinare a rezistenţei şi rezistenţei la

-56-
deformare

Road Marking Products. Road Studs


78 SR EN 1463-1
Produse pentru marcajul rutier. Butoane reflectorizante

Soils. Laboratory Grading Analysis Method.


79 GOST 12536 - 79 Soluri. Metode de determinare în laborator a compoziţiei
granulometrice

Concretes. Density, Moisture Content, Water Absorption,


GOST 12730.0 - Porosity and Water Resistance Testing Methods
80 78 Tipuri de beton. Cerinţe generale pentru metodele de
to 12730.4-78 determinare a densităţii, umidităţii, absorbţiei de apă,
porozităţii şi impermeabilitate

GOST 12730.5- Concretes. Water Resistance Testing Methods.


81
84* Tipuri de beton. Metode de determinare a impermeabilităţii

SM SR EN Road Marking
82
1848-7:2015 Marcaj rutier

Welded Joints of Reinforcements and Inserts for Reinforced


Concrete Structures. Types, Structure and Dimensions.
83 GOST 14098-91
Sudarea armaturilor şi a elementelor înglobate pentru
construcţiile de beton armat. Tipuri, structura şi dimensiuni

Bituminen-Rubber Insulating Mastic. Specifications


84 GOST 15836 -79
Mastic bituminos cu cauciuc izolant. Specificaţii tehnice

Filler for Asphaltic-concrete Mixtures. Technical Requirements


85 GOST 16557 - 78
Filer pentru beton asfaltic. Cerinţe tehnice

Concretes. Rules for the Strength Control


86 GOST 18105 - 86*
Tipuri de beton. Reguli de control a rezistenţei betonului

Drinking Water. Method for Determination of Total Solids


Content.
87 GOST 18164 -72
Apa potabilă. Metoda de determinare a conţinutului de
particule solide

88 GOST 18599- PE Pressure Pipes. Specifications

-57-
2001* Ţevi de presiune din polietilenă. Specificaţii

Road Bitumen Emulsions. Technical Requirements.


89 GOST 18659 - 81
Emulsii bituminoase pentru drumuri. Cerinţe tehnice

Soils. Methods for Statistical Processîng of Test Results.


90 GOST 20522 - 96
Soluri. Metode de prelucrare statistică a rezultatelor testărilor

Viscous Petroleum Road Bitumens. Specifications


91 GOST 22245 -90*
Bitumul vâscos pentru drumuri. Specificaţii tehnice

Soils. Laboratory Method for Determination of Maximum


SM GOST 22733 - Density
92
2009 Soluri. Metode de laborator de determinare a densităţii
maximale

Welded Reinforcing Meshes for Reinforced Concrete


Structures and Units. General Specifications
93 GOST 23279 - 85
Plase din armaturi sudate pentru construcţii şi elemente din
beton armat. Cerinţe generale tehnice

Soils. Classification
93A GOST 25100 - 95
Soluri. Clasificare

Traffic Control Devices: Road Signs, Marking, Traffic Lights,


Parapets and Marker Posts. Application.
SM GOST R
94 Mijloace tehnice de organizare a circulaţiei rutiere: indicatoare
52289:2009
rutiere, marcajul rutier, semafoare, parapete, borne de
semnalizare. Reguli de aplicare.

Asphaltic Concrete Mixtures for Roads and Aerodromes and


SM STB 1033 - Asphaltic Concrete. Specifications.
95
2008 Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri si
beton asfaltic. Condiţii tehnice

Oil bitumens for road pavement Wearing course.


SM STB 1062- Specifications.
96
2008 Bitumuri de petrol pentru stratul superior al îmbrăcămintei
rutiere. Condiţii tehnice.

SM STB 1115 - Asphalt concrete mixtures for road and aerodromes and
97
2008 asphalt concrete. Methods of testing.

-58-
Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri şi aerodromuri şi
cerinţe tehnice pentru betonul asfaltic

SM STB 1220 - Modified Road Bitumens. Specifications.


98
2008 Bitumuri rutiere modificate. Specificaţii

Cubical Crushed Stone from Dense Mountain Rocks.


SM STB 1311 - Specifications.
99
2008 Piatra spartă de formă cubică dintr-o rocă densă de munte.
Specificaţii

Crushed Stone-Gravel-Sand Mixtures and Soils, Treated with


Inorganic Binders for Road and Aerodrome Construction.
GOST 23558 – Specifications
100
94* Amestecuri de piatra concasată–prundiş-nisip şi soluri,
prelucrate cu lianți anorganici pentru construcţia drumurilor si
aerodromurilor. Specificaţii

Water for Concrete and Mortars. Specifications.


101 GOST 23732 - 79
Apa pentru beton şi mortar. Specificaţii

Soils. Swelling and Shrinking Characteristics. Laboratory


Testing Methods
102 GOST 24143 - 80
Soluri. Metode de determinare în laborator a caracteristicilor
de gonflare şi contracţie

Concrete Classification and General Technical


GOST 25192 – Requirements.
103
82*
Clasificarea betonului. Cerinţe tehnice generale.

Building Mortar Cement. Specifications.


104 GOST 25328 - 82
Ciment pentru mortar de construcţii. Specificaţii

Soils. Filtration Factor Laboratory Testing Method


GOST 25584 –
105 Soluri. Metode de determinare în laborator a coeficientului de
90*
filtrare

Crushed Stone-Gravel-Sand Mixtures for Road and


Aerodrome Pavements and Subbases. Technical
SM GOST
106 Specifications
25607:2010
Amestecuri de piatră concasată - pietriş - nisip pentru
îmbrăcăminte şi straturi de bază ale autostrăzilor şi

-59-
aerodromurilor. Condiţii tehnice

Heavy-weight and Fine-grained Concretes. Specifications


GOST 26633 –
107 Beton greu cu granulaţie măruntă. Specificaţii tehnice
91*
Parapete metalice de siguranţă. Specificaţii tehnice.

GOST 28013 – Mortar Types. General Technical Conditions.


109
98* Tipuri de mortar. Cerinţe tehnice generale

Polymeric and Combined Ropes. Specifications


110 GOST 30055-93* Odgoane din materiale polimerice şi odgoane combinate.
Specificaţii

Road Marking. Types and Basic Parameters. General


GOST R 51256-99
Technical Requirements.
111 SM GOST R
Marcajul rutier. Tipuri şi parametrii de bază. Cerinţe tehnice
51256:2009
generale

Traffic Control Devices: Road Signs, Marking, Traffic Lights,


Parapets and Marker Posts. Application. General Technical
SM GOST R Conditions
112
52290:2009 Mijloace tehnice de organizare a circulaţiei rutiere: indicatoare
rutiere, marcajul rutier, semafoare, parapete, borne de
semnalizare. Cerinte Tehnice generale.

Construction and Rolling Stock Clearance Diagrams for


Railways of 1521 (1524) mm gauge
113 GOST 9238-83
Diagrame cu dimensiunile de apropiere între liniile căilor
ferate cu ecartament de 1521(1524)

Roads and Streets. Requirements for Admissible


Maintenance Condition under Moldova Road Traffic Safety
SM GOST R Requirements
114
50597-2009 Drumuri şi străzi auto. Cerinţe pentru starea de exploatare,
admisibilă conform condiţiilor de asigurare a securităţii
traficului rutier pe teritoriul Republicii Moldova

Metal Road Safety Barriers. Technical Requirements


115 GOST 26804-86
Parapete metalice de siguranţă. Specificaţii tehnice

GOST Р 52607- Traffic Control Devices. Roadside Barriers. General Technical


116
2006 Requirements

-60-
Mijloace tehnice pentru organizarea circulaţiei rutiere.
Parapete de siguranţă pentru vehicule. Cerinţe tehnice
generale

Wooden (timber) Posts for Road Signs. Specifications


117 GOST 25458-82 Stâlpi de lemn pentru montarea indicatoarelor rutiere.
Specificaţii tehnice

R/C Posts for Road Signs. Specifications.


118 GOST 25459-82 Stâlpi de beton armat pentru montarea indicatoarelor rutiere.
Specificaţii

Paint Materials for Road Marking.Furniture Elements. General


SM GOST R Requirements
119
52575:
Vopsele pentru marcajul rutier. Accesorii. Cerinţe generale

Concrete and R/C Kerbs. Specifications.


120 GOST 6665-91SE
Borduri din beton şi beton armat. Specificaţii tehnice

Road Marking. Types and Main Characteristics. General


SM GOST R Technical Requirements Applied in Moldova
121
51256:2009 Marcaj rutier. Tipuri şi parametri de bază. Cerinţe tehnice
generale pe teritoriul Moldovei

Road Marker Posts. General Technical Requirements Applied


SM GOST R in Moldova.
122
50970:2009 Borne de dirijare a circulaţiei rutiere. Cerinţe tehnice generale.
Reguli de aplicare pe teritoriul Moldovei

Traffic Control Devices. Road Reflectors. General Technical


SM GOST R Requirements Applied in Moldova
123
50971:2009 Reflectoare de lumină pentru circulaţia rutieră. Cerinţe tehnice
generale. Reguli de aplicare pe teritoriul Moldovei

Road Signs. General Technical Requirements. Replaced


SM GOST R instead of GOST Р 52290-2004 appllied in RF; SM GOST R
52290:2009 52290:2009 applied în Moldova
124
GOST R Indicatoare rutiere. Condiţii tehnice generale.
52290:2004 GOST Р 52290-2004 înlocuit cu SM GOST R 52290:2009 pe
teritoriul Moldovei

125 GOST 30412-96 Automobile Roads and Aerodromes. Measurement of

-61-
Roughness. Method for Base Courses and Pavements.

Drumuri auto şi aerodromuri. Metode de măsurare a planeităţii


ale suprafeţei fundaţiilor şi îmbrăcămintei rutiere

Nature protection. Lands. Determination of Standard


Requrements for Topsoil Removal during Earthworks
GOST 17.5.3.06-
126 Protecţia naturii. Soluri. Cerinţele de determinare a normelor
85
de decopertare a staturilor fertile în timpul lucrărilor de
terasament

Noise. Traffic flows. Methods of Noise Characteristic


Measurement
127 GOST 20444-85
Zgomotul. Fluxul de transport. Metode de măsurare a
caracteristicilor zgomotului

Noise. Methods for Statistical Processing of Data in


Determination and Control of Machine Emitted Noise Level
128 GOST 27408-87 Zgomotul. Metode statistice de prelucrare a datelor pentru
determinarea şi controlului nivelului de zgomot, produs de
mijloacele tehnice

External Noise of Motorized Vehicles. Permissible Level and


Methods of Measurement
129 GOST 27436-87
Zgomotul exterior produs de mijloacele tehnice auto. Nivelul
admisibil şi metode de măsurare

SP MD 93-16-001- Roadways. Kilometer posts


95
130
standard Lucrări de drumuri. Indicatoare kilometrice
profesional

Materials on the Basis of Organic Binders for Road and


Aerodrome Construction. Testing Methods.
131 GOST 12801-98
Materiale în baza lianţilor organici pentru construcţia
drumurilor şi aerodromurilor. Metode de testare

Hot-rolled Steel Strips. Dimensions


132 GOST 103-2006 Platbandă de oţel laminat la temperaturi. Range of
Dimensions

GOST 2591-88 Square Hot-rolled Steel Bars. Range of Dimensions


133
Replaced by Bare din oţel cu secţiune pătrată laminate la temperaturi.

-62-
GOST 2591-2006 Sortiment

Manual Arc Welding. Welding Joints. Basic Types, Design


Elements and Dimensions
134 GOST 5264-80*
Arc de sudură manual. Îmbinarea rosturilor prin sudare. Tipuri
de bază, elemente constructive şi dimensiuni

Hexagonal Nuts, Product Grade B. Construction and


Dimensions
135 GOST 5915-70*
Piuliţe hexagonale, marca produsului B. Structura şi
dimensiunile

Steel Hot-rolled I-beams


136 GOST 8239-89
Grinzi cu secţiunea I din oţel laminat la temperaturi

Hot-rolled Steel Equal-leg Angles. Assortment


137 GOST 8509-93
Corniere din oţel cu aripi egale laminat la cald. Sortiment

Square Steel Pipes. Assortment


138 GOST 8639-82*
Ţevi din oţel cu secţiune pătrată. Sortiment

Seamless Cold-deformed Steel Tubes. Assortment


139 GOST 8734-75* Ţevi din oţel deformate la rece, fără îmbinări sudate.
Sortiment

Metal Coated Electrodes for Manual Arc Welding of Structural


and Heat-resistant Steels. Types
141 GOST 9467-75*
Electrozi acoperiţi din oţel de construcţie termorezistent
pentru sudarea manuală cu arc electric. Tipuri

Uncured Epoxy Resins. Specifications


142 GOST 10587-93
Răşini epoxidice neîntărite. Specificaţii

Ruberoid. Specifications
143 GOST 10923-93*
Ruberoid. Specificaţii

Washers. Specifications
144 GOST 11371-78*
Şaibe. Specifications

Removable Mobile Scaffoldings. Specifications


145 GOST 28012-89
Schele mobile şi demontabile. Condiţii tehnice

-63-
Concretes. Method of Determination of Strength Testing the
Samples from Structures
146 GOST 28570-90
Betoane. Metodele de determinare a rezistenţei prin testarea
probelor din construcţii

Roofing and Waterproofing Materials in Rolls. General


Specifications
147 GOST 30547-97
Materiale pentru acoperişuri şi hidroizolare în rulouri.
Specificaţii generale

Hot-rolled Steel Channels. Assortment


148 GOST 8240-97
Profil U de oţel laminat la temperaturi. Sortiment

149 CP D.02.01-2012 Ghid privind constructia fundatiilor si imbracamintilor din beton


de ciment vibrocilindrat

Reinforced Concrete Units for Box and Pipe Culverts Used for
Railways and Roadways. Specifications
150 OST 35 - 27.0 - 85
Elemente din beton armat pentru podeţe tubulare şi podeţe
cadru folosite la căile ferate şi drumuri auto. Specificaţii

Reinforced Concrete Units for Box Culverts Under Railways


and Roadways. Design and Dimensions.
151 OST 35 - 27.2 - 85
Elemente din beton armat pentru podeţe cadru folosite la
drumuri auto şi căi ferate. Construcţia şi dimensiunile

Recommendations for Cold Recycling Method of Asphalt from


Flexible Pavements Used for Road Rehabilitation
ODMD
152 Recomandări referitor la metoda de reciclare la rece a
27.06.2002
asfaltului din îmbrăcămintea suplă folosită la reabilitarea
drumurilor

“Method Statements for Road Subbase Construction of Lean


Concrete

SOIUZDORNII/Moscow 2003
153 ODMD 2003
“Indicaţii metodologice referitor la construcţia fundaţiilor
sistemului rutier din beton "slab"" SOIUZDORNII/Moscova
2003

154 TU 400-1-51-75 Membrane Waterproofing Layer

-64-
Strat izolant

Waterproofing Layer Using a Bituminous Coated Fiber Glass


TU 400-1/55-16- Mat
155
76
Strat izolant din fibre de sticlă prelucrate cu bitum

Design and Installation of Neoprene Bearings for Bridges


TU 2539-008-
156 Ghid de proiectare şi instalare a aparatelor de reazem din
00149334-2003
neopren pentru poduri

Road and Bridge Metal Barriers. Specifications


TU 5210-001-
157 Parapet metalic pentru drumuri şi poduri de tip barieră.
25432924-2008
Specificaţii

Dowel-nails with Washers


TU 14-4-1731-
158
2007 Dibluri-cuie pentru montare

Drainage Structures for Runoffs


Standard Design
159
series 503.09-7.84 Construcţii pentru evacuarea apelor de pe drumurile auto

Standard design R/C Piles of Solid Rectangular Section for Bridge Piers
160
series 3.500.1- Piloţi din beton armat cu secţiune plină dreptunghiulară
1.93 pentru pilele podurilor

Precast, pretenssioned R/C Beams of 16.6m to 27.6 m Length


161 Standard design for Railway Underpasses
series 3.501-91 Grinzi prefabricate din beton armat pretensionat cu lungimea
de la 16,5 până la 27,6m pentru poduri de cale ferată

Precast R/C Beams of 2.95m to16.6m Length for Railway


162 Standard design Underpasses
series 3.501-108 Grinzi prefabricate din beton armat cu lungimea de la 2,95
pana la 16,5m pentru poduri de cale ferată

Bearings for R/C superstructures of 4.0 to 34.2m Lengths for


163 Standard design Railway Underpasses
series 3.501-129 Aparate de reazem pentru suprastructuri din beton armat cu
lungimea de la 4,0 până la 34,2m pentru poduri de cale ferată

-65-
Precast R/C Beams of 2.95 to 16.5m Length for Railway
Underpasses. Issue 3. Metal Elements, As-built Drawîngs
164 Standard design
series 3.501-146 Grinzi prefabricate din beton armat cu lungimea de la 2,95
până la 16,5m pentru poduri de cale ferată. Redacţia 3.
Elemente de fier. Desene de execuţie

Unified Piers for Railway Underpasses of Precast Elements.


Issues 0 to 2. Column Piers. Design Materials
165 Standard design
series 3.501-150 Pile unificate pentru poduri de cale ferată cu utilizarea
elementelor prefabricate. Redacţia 0-2. Pile-coloane.
Materiale pentru proiectare

Slope and Wateway Concrete Protection at Small- and


166 Standard design Medium-Sized Bridges and at Culverts
Series 3.501.1-
156 Protecţia albiilor şi taluzurilor la podurile mici şi mijlocii, şi la
podeţe

6.0m and 9.0 m Span Bridges of Slabs on Pile Piers


167 Standard design
Series 3.503-29 Poduri din dale prefabricate din beton armat cu deschideri de
6,0 si 9,0 m pe pile din piloţi

Standard design Bridge and Overpass Approaches


168
Series 3.503-41 Racordarea podurilor şi pasajelor cu terasamentul drumului

Reinforced Concrete Precast Elements for Drainage Systems


Standard Design for Runoffs
169
Series 3.503.1-66 Elemente prefabricate din beton armat pentru sisteme de
evacuare a apei de pe drumurile auto

6m and 9m Span Bridges of RC Precast Elements on Piles


Standard design
170 Poduri din elemente prefabricate din beton armat cu
Series 3.503.1-75
deschideri de 6.0 si 9.0 m pe Piloţi

Reinforced Concrete Pile Infrastructure for Road Bridges with


Standard design Spans to 24.m
171
Series 3.503.1-79 Infrastructuri cu piloţi din beton armat pentru poduri cu
deschideri de până la 24.0m

Superstructures on Precast Pretenssioned Reinforced


Standard design Concrete I-Type Beams of 12m, 15m, 18m, 21m, 24m and
172
Series 3.503.1-81 33m Length for Bridges and Overpasses Located on Public
Roads, Urban Streets and Roads

-66-
Suprastructuri pe grinzi cu secţiunea dublu T prefabricate şi
pretensionate din beton armat de 12.0 , 15.0 , 18.0 , 21.0 ,
24.0 şi 33.00 m lungime pentru poduri şi pasaje amplasate pe
drumuri publice, străzi şi drumuri în oraşe

Standard design Approaches to Bridges and Overpasses


175
Series 3.503.1-96 Racordarea podurilor şi pasajelor cu terasamentul drumului

Waterproofing to Carriageway; Expansion Joints on


Reinforced Concrete Bridge and Overpass Decks of 33m
Standard design Length.
176 Series 3.503.1-
101 Hidroizolaţia părţii carosabile, acoperirea rosturilor de
dilataţie a suprastructurilor din beton armat cu lungimea de
până la 33.00 m pentru poduri şi pasaje

Guidelines for rehabilitation of pavement and foundations with


177 CP.D.02.12 – cold recycling method
2014 Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcămintei
rutiere şi fundaţiilor prin metoda de reciclare la rece
178 CP.D.02.17 – Strengthening road shoulders
2012 Consolidarea acostamentelor drumurilor
179 NCM Principles of design. Public road design
D.02.01:2015 Principii de proiectare. Proiect

-67-
1. LUCRĂRI PREGĂTITOARE

-68-
CAPITOLUL 101. PREGĂTIREA ŞANTIERULUI DE CONSTRUCŢIE

101.01. INTRODUCERE
În capitolul dat sunt descrise cerinţele pentru lucrările geodezice şi de trasare de a fi efectuate de către
Antreprenor în scopul executării Lucrărilor
101.02. INFORMAŢIE GENERALĂ
Antreprenorul este obligat să efectueze toate lucrările geodezice necesare pentru executarea Lucrărilor.
Datele de bază în ceea ce priveşte punctele-cheie de trasare şi cotele vor fi furnizate de Managerul
Proiectului. Restul lucrărilor de trasare vor întra în responsabilitatea Antreprenorului.
101.03. DESCRIEREA LUCRĂRILOR
Lucrările geodezice şi de trasare

Lucrările topografice şi de trasare vor fi în conformitate cu SNiP 3.01.03-84

La începutul Lucrărilor Antreprenorul va trebui imediat să întreprindă un complex de lucrări geodezice


repetate, folosind datele de bază furnizate de Managerul Proiectului şi, în acelaşi timp, verificându-le.
Despre orice eroare suspectată sau incoincidenţă a datelor se va raporta imediat Managerul Proiectului,
care va face orice corecţii necesare, despre care Antreprenorul va fi informat. Această activitate trebuie
să fie efectuată cu mult timp înainte de lucrările permanente de bază. Nu vor fi admise nici un fel de
revendicări legate de întârzieri sau extra costuri din cauza datelor de bază greşite, ci doar cele legate de
schimbarea costurilor ca rezultat al modificărilor cantităţilor, cu toate că rămâne în vigoare şi pe deplin
valabilă Sub-clauza [Desene tehnice sau Indicaţii Întârziate) ale Condițiilor Contractului].

Antreprenorul va stabili clar, pentru întreaga lungime a proiectului, punctele de referinţă si de reper pe
axă la intervale nu mai mari de 250 metri, plus adăugător punctele de referinţă pe axe pentru toate
curbele, în punctul lor de început, tranziţie şi sfârșit şi, dacă e cazul, punctele de tangenţă în locul de
intersecţie (IP-uri).

Lista întreagă cu toate cifrele pentru punctele de referinţă şi punctele de reper pe axă va fi predată
Managerul Proiectului, care va efectua controlul aşa cum consideră el şi va aproba lista, care apoi va
servi drept bază pentru controlul cotelor orizontale şi verticale pentru Lucrările din continuare.
Indiferent de aprobarea Managerul Proiectului, Antreprenorul va rămâne şi în continuare total
responsabil de datele complete din această listă şi exactitatea lor, cât şi de păstrarea în continuare a
tuturor punctelor de referinţă şi de reper până la finalizarea Lucrărilor.

101.04. RECEPŢIA LUCRĂRILOR


Măsurarea
Lucrările geodezice şi de trasare vor fi măsurate în kilometri sau unităţi din kilometru
Achitarea
Lucrările geodezice şi Trasarea
Lucrările măsurate conform indicaţiilor de mai sus şi confirmate de către Managerul Proiectului vor fi
plătite în funcţie de preţul unitar pe kilometru prevăzut în contract.
Achitarea pentru lucrările geodezice şi de trasare se va face pe măsura desfăşurării lucrărilor.

-69-
30% din cost vor fi achitate odată cu acceptarea de către Managerul Proiectului a listei cu punctele de
referinţă şi punctele de reper
50% vor fi achitate odată cu acceptarea de către Managerul Proiectului a frezării şi stratului de
egalizare şi/ori construcţia unui sistem rutier până în partea de sus a stratului de bază din piatră
concasată gata pentru aşternerea straturilor de asfalt.
20% vor fi achitate odată cu finalizarea şi acceptarea stratului final de uzură.
Achitarea se va face pentru următoarele articole:

Nr. Articol Unitate de


măsură
10101 Lucrările geodezice si de trasare Kilometru
Surveying and Setting out Works Kilometer
10102 Surveying and setting out works for bridge Lump-sum
Lucrări de trasare şi pichetare a podului Suma forfetara

-70-
CAPITOLUL 102. CURĂŢAREA ŞANTIERULUI

102.01. INTRODUCERE
Acest capitol se referă la curăţarea terenului, decaparea stratului vegetal, doborârea copacilor,
extragerea rădăcinilor şi cioturilor.
102. 02. INFORMAŢIE GENERALĂ
De fiecare dată când va fi necesară pentru Lucrări curăţarea terenului, cu scoaterea arbuştilor şi
tufarilor, decaparea stratului vegetal, extragerea copacilor, astfel de lucrări vor fi executate conform
acestui Capitol.
Stratul vegetal va fi decapat în locurile indicate de Managerul Proiectului şi până la adâncimea la fel
indicată de el.
Rădăcinile trebuie să fie îndepărtate până la o adâncime de cel puţin 1 metru de la cota finală a
terenului sau a fundaţiei de pământ finisate
Stratul vegetal trebuie să fie amplasat separat, într-o parte, în anumite locuri selectate de Antreprenor
şi aprobate de către Managerul Proiectului, pentru refolosirea lui la amenajarea debleurilor şi
taluzurilor rambleurilor. Acesta trebuie să fie păstrat cu grijă şi să nu fie amestecat cu alte materiale.
Materialul nu trebuie să conţină impurităţi dăunătoare, particule tari, argilă, gunoaie, pietre etc. şi va fi
utilizat în conformitate cu SNiP 3.06.03-85.
Copacii vor fi scoşi doar în locurile concret indicate de Managerul Proiectului. În locurile de extracţie
a copacilor, vor fi extrase şi rădăcinile, cioturile până la o adâncime de cel puţin 1 metru de la cota
finală a terenului sau a fundaţiei de pământ finisate, după caz. Gropile vor fi astupate şi compactate, pe
straturi nu mai mari de 20cm, în conformitate cu cerinţele din Capitolul 203.
Copacii, rădăcinile, tufarii şi alte materiale nefolositoare vor fi arse sau, cu alte cuvinte, lichidate într-
un mod acceptabil pentru autorităţile locale şi Managerul Proiectului. Arderea lor se va face conform
cerinţelor stipulate în Capitolul 103 de mai jos.
102. 03. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Pentru recepţia lucrărilor se va verifica, daca lucrările descrise mai sus sunt realizate în conformitate
cu Desenele şi specificaţiile tehnice, şi în modul aprobat de Managerul Proiectului.

Măsurarea
Lucrările de curăţare a terenului, decapare a stratului vegetal, de scoatere a copacilor şi extragere a
rădăcinilor vor fi măsurate în hectare (ha) sau metri cubi de sol vegetal decapat şi depozitat pentru
refolosire sau bucăţi, dacă e cazul;

Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi plătite
conform preţului pe unitate prevăzut în Contract. Plata efectuată pentru acest articol va fi plata
integrală pentru lucrările finalizate, indicate în prezentul capitol.
Plata se va face pentru următoarele articole:

-71-
Nr. Articol Unitate de
măsură
Site Clearance including brush, underground and
vegetation
10201 Hectare
Curăţirea terenului, inclusiv defrişarea tufarilor,
lăstărişului, vegetaţiei
Removal of topsoil - stripping, loaded, transported
Cubic Metre
10202 and stockpiled for re-use
Metru cub
Decaparea stratului vegetal – decaparea,
încărcarea şi depozitarea pentru reutilizare
Number
Tree clearance and disposal
10203
Bucati
Defrişarea şi înlăturarea copacilor

-72-
CAPITOLUL 103. LUCRĂRILE DE DEMOLARE
103. 01. INTRODUCERE
Acest capitol se referă la demontarea indicatoarelor rutiere, scoaterea copacilor, stâlpilor pentru reţele,
gardurilor, bordurilor, parapetelor de siguranţă, bornelor kilometrice şi a altor obiecte de acest gen şi
depozitarea lor pentru reutilizarea şi/sau arderea lor sau evacuarea lor în alt mod.

103. 02. MATERIALE DE UMPLUTURĂ


În cazul necesităţii unor materiale de umplutură, însăşi materialele cât şi utilizarea lor trebuie să fie în
conformitate cu prevederile Capitolului 203.07.

103.03. DESTINAŢIA MATERIALELOR


În cazul indicaţiilor din partea Managerul Proiectului, toate materialele, care pot fi restabilite, vor fi
păstrate. Elementele, care pot fi restabilite, trebuie păstrate în anumite locuri pe bucăţi gata de a fi
transportate.
Elementele restabilite fie că vor fi reutilizate în Lucrări, fie că vor fi reutilizate de Beneficiar;
Managerul Proiectului va indica Destinaţia în parte pentru fiecare element sau grup de elemente. În
cazul reutilizării elementelor de către Beneficiar, Antreprenorul va trebui să le livreze pe un poligon
sau într-un loc de depozitare indicate de către Managerul Proiectului. Din categoria de articole
refolosibile vor face parte, în general, indicatoarele, inclusiv stâlpii cu toate accesoriile şi parapetele de
siguranţă.
Toate articolele refolosibile pentru Lucrări trebuie să fie depozitate cu grijă pe şantier de către
Antreprenor, care va repara sau schimba toate părţile componente şi elementele de fixare, pierdute sau
deteriorate. ale indicatoarelor şi parapetelor de siguranţă

103.04. MATERIALELE DEMOLATE ŞI DEMONTATE


Betonul sau bordurile din piatra vor fi demolate în întregime, inclusiv şi orice beton de fixare, cu
evacuarea lor la gropile de gunoi, cu acordul autorităţilor locale şi cu aprobarea Managerul Proiectului.
După demontarea stâlpilor de suport sau pilonilor, toate gropile vor fi astupate şi compactate, în
straturi nu mai mari de 20 cm, în conformitate cu cerinţele Capitolului 203.
Tot materialul folosit pentru astupare va fi compactat cu ajutorul unui compactor mecanic sau vibrant.

103.05. EVACUAREA MATERIALELOR


Evacuarea deşeurilor de materiale se va face în acest scop, după cum urmează:
a) Transportarea în afara şantierului
Antreprenorul va fi responsabil de transportarea deşeurilor de materiale în cavaliere/zone de depozitare
a deşeurilor, convenite cu autorităţile locale competente din teritoriu, fiind respectate regulamentele
locale şi cerinţele specificaţiei
O copie a tuturor documentelor cu acordul autorităţilor locale din teritoriu pentru locul de depozitare a
deşeurilor evacuate va fi prezentată Managerul Proiectului. Aceste locuri de depozitare a deşeurilor nu
vor fi folosite fără aprobarea Managerul Proiectului.

-73-
b) Arderea resturilor
Toate materialele care ard şi care nu vor mai fi refolosite pot fi lichidate prin ardere. Înainte de ardere,
Antreprenorul va trebui mai întâi să obţină avizul din partea autorităţilor din teritoriu, fără a întreprinde
careva acţiuni. O copie a acestui aviz pentru ardere şi locul de ardere va fi prezentat Managerul
Proiectului pentru obţinerea acordului lui, fără a da foc la ceva. Nimic nu va fi predat focului fără
aprobarea explicită a Managerul Proiectului.
După procesul de ardere, focul va fi stins. Tot ce a rămas, cenuşa sau materialele incomplete arse, vor
fi evacuate conform prevederilor alineatului (a) de mai sus.
103.06. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
În timpul recepţiei lucrărilor va fi controlat, dacă cele descrise m,ai sus au fost efectuate conform
Desenelor tehnice şi Specificaţilor tehnice, conform Sub-clauzei 001.02 şi în modul cum a fost aprobat
de Managerul Proiectului.
Măsurarea
Mutarea indicatoarelor rutiere, a stâlpilor, bornelor de dirijare, bornelor kilometrice şi a altor
componente de acest gen va fi măsurată după numărul de bucăţi, iar demontarea parapetelor de
siguranţă şi a bordurilor - în metri liniari. În aceste măsurări sub aceste denumiri vor fi incluse şi toate
lucrările concomitente, inclusiv astuparea gropilor, evacuarea sau lichidarea reziduurilor

Achitarea
Lucrările măsurate după cum este indicat mai sus, şi confirmate de către Managerul Proiectului vor fi
plătite la preţurile prevăzute în Contract vizavi de acele articole, care se conţin în programul de ofertă.
Achitarea pentru aceste articole va fi făcută integral pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în
prezentul capitol.

Plata se va face pentru unele sau toate articolele de mai jos:

Unitatea de
Nr. Articol
măsură

Removal of concrete kerb and dispose Linear Metre


10301
Demolarea şi evacuarea bordurilor de beton Metru liniar
Remove cable type Guard Rail and deliver to
Employer Linear Metre
10302
Demontarea barierelor de siguranţă tip otgon şi Metru liniar
predarea lor Beneficiarului
Remove steel w-beam type guard rail and deliver to
Employer Linear Metre
10303
Demontarea barierelor de siguranta de tip-W şi Metru liniar
predarea Beneficiarului
Remove marker posts and dispose Number
10304
Demontarea bornelor de dirijare şi evacuarea lor Bucata
Traffic signs removal and deliver to Employer
Number
10305 Demontarea indicatoarelor rutiere şi predarea lor Bucata
Beneficiarului

-74-
Removal and reuse of the old road structural layer
under pavement Cubic Metre
10306
Decaparea si reutilizarea structurii rutiere vechi sub Metru cub
îmbrăcămintea rutieră
Demolition existing and replace structure Number
10307
Demolarea şi înlocuirea structurilor existente Bucata

Demolition and building of fences Linear Metre


10308
Demontarea şi construcţia gardurilor Metru liniar
Provisional Sum
Fill existing wells
10309 Suma
Astuparea fântânilor existente
preventiva
Provisional Sum
Drill new wells
10309A Suma
Forarea noilor fântâni
preventiva
Cut of edge of asphalt pavement Linear Metre
10310
Tăierea marginii îmbrăcămintei rutiere Metru liniar

Demolition of pavement Cubic meter


10311
Demolarea mecanica a betonului asfaltic Metru cub

-75-
CAPITOLUL 104. NU ESTE APLICAT
CAPITOLUL 105. DRUMURI TEMPORARE ŞI INSTALAREA
INDICATOARELOR RUTIERE
105.01. INTRODUCERE
Acest capitol se referă la construcţia şi demolarea drumurilor temporare de ocolire pentru construcţia
noilor structurilor sau drumuri, cât şi la montarea şi demontarea indicatoarelor rutiere temporare de
indicare a direcţiei în scopul siguranţei rutiere în timpul desfăşurării lucrărilor
Instalarea indicatoarelor rutiere necesare pentru dirijarea circulaţiei rutiere pe drumurile temporare sau
pe carosabile cu ocoliri în timpul lucrărilor vor fi în conformitate cu VSN 37-84 şi SM GOST R
52289:2009. Instalarea indicatoarelor rutiere temporare va fi în conformitate cu cerinţele prezentei
Specificaţii şi a Desenelor tehnice.
105.02. MATERIALE
Materiale din care sunt făcute indicatoarele rutiere temporare trebuie să fie în conformitate cu
următoarele cerinţe
• Dimensiunile indicatoarelor rutiere pentru perioada de construcţie: SM GOST 52290:2009.
• Folii reflectorizante: Anexa 3 la SM GOST 52290:2009
• Stâlpi pentru indicatoarele rutiere: Proiect tip 3.503.9-80
105.03. INFORMAŢIE GENERALĂ
Direcţionarea traficului pe drumul principal sau de ocolire, separarea zonei de lucru de zona circulaţiei
vor fi realizate conform cerinţelor din Capitolul 007 [Organizarea Circulaţiei Rutiere] şi a regulilor de
circulaţie din Normele Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si instituiirii a
restrictiilor de circulatie
În timpul perioadei de lucru vor fi respectate următoarele cerinţe:
a) Poziţionarea stâlpilor pentru indicatoarele rutiere, a barierelor, conurilor şi altor dispozitive de
semnalizare, va fi propusă de către Antreprenor şi aprobată de către Managerul Proiectului înainte de
începerea lucrărilor.
b) Indicatoarele rutiere, drumurile temporare de ocolirile, barierele şi alte dispozitive de semnalizare
(marcaje) se vor reduce la cele real necesare pentru lucrările în curs de desfăşurare.
c) Locul de amplasare a stâlpilor pentru indicatoarele temporare, a drumurilor temporare de ocolire, a
barierelor si a altor dispozitive de semnalizare (marcaje) va fi schimbat în dependenţă de necesităţi.
d) Indicatoarele rutiere, drumurile temporare de ocolirile, barierele şi alte dispozitive de semnalizare
(marcaje), care sunt inutile la anumite etape de lucru, vor fi demontate sau acoperite.
e) Antreprenorul va repara sau înlocui, pe cont propriu, orice indicatoare rutiere, drumuri temporare de
ocolire, bariere şi alte dispozitive de semnalizare (marcaje), care sunt deteriorate sau defectate, imediat
după primirea solicitării din partea Managerul Proiectului de a le rectifica.
f) Toate indicatoarele rutiere instalate vor fi păstrate în stare curată.
h) Foliile reflectorizante de pe indicatoarele rutiere, conuri şi bariere vor fi schimbate sau înlocuite
după necesitate sau conform indicaţiilor în caz de deteriorare.
i) După terminarea lucrărilor, toate indicatoarele rutiere temporare, drumurile temporare de ocolire,
barierele şi alte dispozitive de semnalizare (marcajele) vor fi demontate sau anulate (lichidate).

-76-
105.04. BARIERE
Barierele se vor monta în conformitate cu Sub-clauza 105.03. Barierele pot fi din metal, sau material
plastic şi vor fi montate de fiecare dată când va fi necesară ocolirea de la traseul normal al drumului.
Acestea vor fi folosite împreună cu conurile de separare a circulaţiei rutiere în direcţii opuse şi de
separare a zonelor de lucru de zonele cu circulaţie.
105.05. CONURI
Conurile vor fi montate în conformitate cu Sub-clauza 105.03 şi se vor utiliza împreună cu bariere în
scopurile menţionate Sub-clauza 105.04 de mai sus.
105.06. INDICATOARE RUTIERE TEMPORARE
Toate indicatoarele rutiere temporare pentru organizarea circulaţiei rutiere vor fi din materiale
reflectorizante aprobate. Indicatoarele rutiere vor fi făcute din lemn, metal sau alt material aprobat.
105.07. SEMNALIZATORI ŞI SEMAFOARE
În cazul în care dirijarea traficului va fi efectuată de persoane, aceste persoane vor fi bine instruite şi
echipate cu îmbrăcăminte de protecţie (veste reflectorizante) fanioane distinctive şi/sau baghete. În
cazul în care sunt prevăzute semafoare cu control automatizat, va trebui să fie cu grijă programată
consecutivitatea operaţiilor astfel încât să fie asigurate intervale de timp şi distanţe normale de la un
semafor la altul pentru un volum de trafic de o anumită intensitate
105.08. ASIGURAREA DRUMURILOR TEMPORARE DE OCOLIRE
Acolo unde nu este posibil, sau unde, în opinia Antreprenorului, e mai puţin rentabil de a menţine
circulaţia rutieră pe o jumătate a carosabilului existent, Antreprenorul va construi drumuri temporare
de ocolire. Va trebui de făcut tot posibilul ca aceste drumuri temporare de ocolire să se încadreze în
hotarele amprizei existente a drumului. Dacă acest lucru nu va fi posibil, Antreprenorul va trebui să
achiziţioneze sau să ia în leasing terenurile necesare de la deţinători/proprietari. Antreprenorul va fi pe
deplin responsabil de asigurarea tuturor terenurilor necesare pentru drumurile temporare de ocolire
propuse de el şi va trebui, la sigur, să readucă aceste terenuri, cât mai curând, la starea lor iniţială,
imediat ce vor fi finalizate lucrările, pentru care au fost necesare aceste drumuri de ocolire.
105.09. CONSTRUCŢIA DRUMURILOR TEMPORARE DE OCOLIRE
Antreprenorul va pregăti pentru fiecare drum temporar de ocolire un proiect şi un Plan de Organizare a
Circulaţiei Rutiere, care vor fi prezentate Managerul Proiectului pentru aprobare. Lăţimea necesară
pentru drumul temporar de ocolire va fi indicată de Managerul Proiectului. Nici într-un caz nu vor fi
mai puţin de 2 benzi de circulaţie pe aceste drumuri de ocolire, doar dacă nu va fi altfel practic şi nu va
fi aprobat în mod explicit de Managerul Proiectului, fiecare drum de ocolire va fi construit conform
desenelor tehnice, cu straturile constructive indicate pe planse toate aceste având sub ele o fundaţie de
pământ minuţios compactată cu o capacitate portantă nu mai mică de 45 MPa.
Achitarea pentru drumurile temporare de ocolire se va face numai atunci, când construcţia lor va fi
executată în locuri satisfăcătoare pentru Managerul Proiectului şi numai în cazul, când e imposibilă
menţinerea circulaţiei rutiere pe carosabilul existent în timpul executării lucrărilor. Astfel de
circumstanţe vor exista doar în cazul executării lucrărilor de ridicare a terasamentului drumului
existent sau de construcţie, reconstrucţie complicată a unui pod sau unei structuri majore pentru
drenaj. Nu va fi cazul de achitare pentru drum temporar de ocolire atunci când va fi necesară
reconstrucţia pe toată lăţimea drumului sau executarea hidroizolării, înlocuirea unei grinzi ale
tablierului podului, aceste lucrări fiind necesar de executat pe jumătăţi de drum, cu menţinerea
circulaţiei rutiere pe cealaltă jumătate de drum. Locurile acceptate pentru drumurile temporare de
ocolire, ca fiind necesare, vor fi indicate pe Desenele tehnice.
Mai pot fi cazuri când drumurile temporare de ocolire sunt necesare în cazul unor lucrări la poduri sau
în cazuri, când cursul de apă trebuie direcţionat pe sub drumul temporar de ocolire, atunci
Antreprenorul trebuie să proiecteze structura necesară, cu executarea calculelor hidrologice pentru a

-77-
demonstra, că cursul temporar de apă propus este unul corespunzător. Indiferent de existenţa aprobării
Managerul Proiectului pentru drumul temporar de ocolire, Antreprenorul va fi pe deplin responsabil de
proiectarea corectă, asumându-și toată responsabilitatea pentru menţinerea permanent a circulaţiei
rutiere pe acest drum de ocolire.
Înainte de construcţia unor drumuri temporare de ocolire, vor fi executate lucrările pregătitoare, care
vor fi în conformitate cu capitolele 101, 102, 103.
Antreprenorul va direcţiona traficul pe drumurile temporare de ocolire în conformitate cu dispoziţiile
prezentului capitol şi va trebui sa fie sigur de separarea totală a traficului de ocolire de zona de lucru.
După terminarea lucrărilor din zona drumurilor temporare de ocolire si restabilirea circulaţiei rutiere
pe fostul carosabil, drumul temporar de ocolire va fi scos din uz şi decapat, iar terenul readus la starea
iniţială.
Din momentul deschiderii circulaţiei rutiere pe aceste drumuri temporare de ocolire şi până în
momentul când nu mai sunt necesare, Antreprenorul trebuie să le menţină într-o stare satisfăcătoare,
fără făgaşe, gropi, apă stagnantă şi fără alte condiţii de disconfort pentru trafic, acestea fiind asigurate
toate indicatoarele de semnalizare şi iluminarea.
Toate materialele ca rezultat al lucrărilor de curăţire pe drumurile temporare de ocolire vor fi lichidate
sau evacuate de pe şantier în conformitate cu cerinţele Sub-clauzei 103.05, cu excepţia cazurilor de
reutilizare a lor în Lucrări cu permisiunea Managerul Proiectului. Materialele rezultate din demolarea
drumurilor temporare de ocolire nu vor fi, în nici într-un caz, utilizate pentru noile straturi ale
îmbrăcămintei rutiere, doar decât pentru stratul de bază al fundaţiei ori pentru îmbunătăţirea stratului
fundaţiei de pământ şi numai cu aprobarea Managerul Proiectului

105.10. ILUMINAREA INDICATOARELOR RUTIERE


Toate indicatoarele rutiere de bază, la indicaţia Managerul Proiectului, trebuie să fie iluminate pe timp
de noapte.

105.11. BARIERE, CONURI, INDICATOARE RUTIERE TEMPORARE


Antreprenorul va identifica locul de poziţionare a barierelor, conurilor, marcajului, indicatoarelor
rutiere, semafoarelor şi altor dispozitive de acest gen, ce au atribuţie la dirijarea şi devierea traficului,
le va pune în aplicare, la va întreţine, iar la sfârşitul lucrărilor, sau conform ordinului Managerul
Proiectului, le va demonta. Pe parcursul Lucrărilor, Antreprenorul va schimba locul de poziţionare a
acestor dispozitive de dirijare conform cerinţelor. Pentru bariere vor fi necesare, în caz de indicaţii,
semafoare cu lumini de avertizare de culoarea chihlimbarului, care vor fi amplasate corect, astfel încât
să fie clar vizibile.
105.12. EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR TEMPORARE
Exploatarea instalaţiilor temporare, executate conform Contractului, va include şi întreţinerea
suprafeţelor reflectorizante ale indicatoarelor rutiere, conurilor şi barierelor.

105.13. RECEPŢIA LUCRĂRILOR


Executarea drumurilor temporare şi instalarea mijloacelor de direcţionare a traficului vor fi acceptate
numai atunci când lucrările vor fi efectuate conform Desenelor tehnice şi Specificaţiilor tehnice şi cu
aprobarea Managerul Proiectului.

-78-
Măsurarea
Măsurările efectuate pentru lucrările necesare la drumurile temporare de ocolire autorizate vor fi făcute
în metri lineari de drum temporar de ocolire autorizat pentru construcţie .
Nu se va face separat achitarea pentru indicatoarele rutiere temporare, bariere sau alte mijloace pentru
necesare pentru reglementarea circulaţiei rutiere pe drumurile temporare de ocolire, pentru
redirecţionarea traficului pe alt drum sau pentru organizarea sistemului de circulaţie într-o singură
direcţie, atunci când e necesar pentru Lucrări. Toate acestea necesare pentru organizarea circulaţiei
rutiere vor fi considerate a fi incluse în suma de plată descrisă Capitolul 007 sau în compartimentul de
plată pentru drumurile temporare de ocolire de mai jos
Achitarea
Drumurile temporare de ocolire aprobate, autorizate, în cazul executării unui drum sau a unui pod, vor
fi plătite după articolele de palta prevazute in BoQ pentru fiecare tip de lucrare. Plata se va face numai
pentru acele drumuri temporare de ocolire, a căror loc de amplasare şi lungime sunt concret indicate pe
Desenele tehnice. Orice alt drum temporar de ocolire, pe care Antreprenorul decide să-l construiască,
va fi în întregime din cont propriu

Achitarea pentru drumurile temporare de ocolire va fi efectuată în trei etape:


40% din sumă va fi achitată odată cu finalizarea drumului temporar de ocolire.
40% din sumă va fi achitată lunar în rate egale pe parcursul perioadei anticipate de exploatare a
drumului temporar de ocolire. Antreprenorul va trebui să informeze Managerul Proiectului despre
perioada anticipată odată cu prezentarea Planului de Organizare a Circulaţiei Rutiere. Dacă devine
evident pentru Managerul Proiectului, că perioada de exploatare va fi mai mare decât perioada
anunţată, Managerul Proiectului respectiv va reduce ratele de achitare, distribuind suma pe toată
perioada extinsă. Achitarea nu se va face pentru acele luni, când Antreprenorul nu va respecta cerinţele
Specificaţiei de întreţinere a drumului de ocolire şi respectiv suma totală pentru drumul temporar de
ocolire va fi redusă.
20% din sumă va fi achitată după demolarea drumului temporar de ocolire şi readucerea terenului la
starea iniţială.

-79-
2. LUCRĂRI DE TERASAMENT

-80-
CAPITOLUL 201. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENT
201.01. INTRODUCERE
Acest capitol se referă la achiziţionarea, furnizarea şi plasarea materialelor pentru lucrările de
terasament. Aici sunt incluse şi lucrările de excavare, depozitare (stocare), transportare a materialelor
în cazul lucrărilor pregătitoare, de procesare, de profilare, de irigare, malaxare, nivelare şi compactare
a terasamentelor până la densitatea specifică şi până la finisarea deplină a lucrărilor de terasament până
la cotele şi declivităţile necesare finite
201.02. LUCRĂRI DE TERASAMENT
Lucrările de terasamente vor consta în următoarele
a) Excavarea
Excavarea dea-lungul drumului până la cota profilului de construcţie, cu excepţia decapării stratului
vegetal, care va fi depozitat şi refolosit, conform celor stipulate în capitolele 102 şi 203. Excavare
presupune pe lângă excavare şi lucrările de profilare şi de lărgire a rigolelor laterale ale drumului.
b) Exploatarea gropilor de împrumut.
Dacă materialul de la excavări, bun pentru construcţia terasamentelor, nu este în cantităţi suficiente,
materialul suplimentar va fi furnizat din gropile de împrumut.
c) Depozitarea materialului util
În anumite situaţii, ex. când sunt efectuate lucrări de rectificare în zonele alunecărilor de teren, pentru
Antreprenor poate fi imposibilă refolosirea imediată a materialului la terasamente. În aceste cazuri
materialul va trebui a fi depozitat şi refolosit mai târziu
d) Construcţia terasamentelor.
Terasamentele vor fi executate conform NCM D.02.01:2015, SNiP 3.02.01-87, SNiP 3.06.03-85

201.03. MATERIALE
Materialele trebuie să fie în conformitate cu NCM D.02.01:2015.
Materialele pentru construcţia terasamentelor nu trebuie să facă parte din categoria "Materialelor
necorespunzătoare inutile". Ca materiale necorespunzătoare sunt considerate materialele provenite din
mlaştini, bălţi, mocirle, cu turbă, cu buşteni, buturugi, cioturi, rădăcini şi alte materiale care putrezesc
sau sunt inflamabile, cu argilă şi nămol care conţin multe incluziuni organice şi având un indice de
curgere mai mare de 65 %, sau c sau cu componenta garanulometrica prafoasa, fractia 2-0.05mm fiind
mai mica de 40% conform GOST 25100-2014 sau orice alte materiale considerate astfel la decizia
Managerul Proiectului
Densitatea Maximală în stare uscată conform GOST 22733-2009, si o gonflare mai mică de
1 %, fiind compactate în conformitate cu NCM D.02.01:2015, Capitol 7.
Tot materialul din stratul fundaţiei de pământ va avea un Indice de Plasticitate mai mic de 17, sa
corespunda cerintelor GOST 25100-2014 fiind compactat în conformitate cu NCM D.02.01:2015,
Capitol 7.
Materialele pentru construcţia terasamentelor nu trebuie să conţină granule de dimensiuni mari: nu mai
mari de 100 mm şi nu mai mari de 50 mm - în stratul de 300mm mai jos de fundaţia de pământ.

-81-
201.04. LUCRĂRI PREGĂTITOARE
Înainte de începerea lucrărilor de terasament, vor trebui a fi executate lucrările pregătitoare pe şantier,
lucrările de curăţare şi demolare conform cerinţelor din Capitolele 101, 102 şi 103.
201.05. DEPOZITAREA SOLULUI VEGETAL
Solul vegetal trebuie să fie depozitat aparte de materialul folosit pentru lucrările de terasament şi
aparte de orice alt tip de sol sau material.
201.06. LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢIE
Lucrările de construcţie vor fi executate în conformitate cu cerinţele SNiP 3.06.03-85.
Indicaţii generale:
E interzisă dăunarea pământului sau solului vegetal, culturilor, clădirilor şi instalaţiilor din afara
zonelor concret delimitate pentru executarea lucrărilor de terasament. Drumurile pentru transportarea
materialelor, acolo unde vor fi necesare, trebuie să fie din timp stabilite şi aprobate de Managerul
Proiectului. Drumurile pentru transportarea materialelor de construcţie vor fi în întregime asigurate din
contul cheltuielilor Antreprenorului, care va trebui să respecte toate normele si cerinţele Autorităţilor
locale, la fel şi cerinţele stipulate în această Specificaţie.
201.07. EXPLOATAREA GROPILOR DE ÎMPRUMUT
Atunci când Antreprenorul va considera, că e necesară importarea materialelor pentru lucrările de
terasament din gropile de împrumut, el va fi în întregime responsabil de amplasarea şi funcţionarea
acestora, de obţinerea tuturor permiselor şi autorizaţiilor necesare, la fel şi pentru toate achiziţionările
din zona unor astfel de gropi de împrumut, cu respectarea tuturor revendicărilor de despăgubire ca
rezultat al exploatării unor astfel de gropi de împrumut. Gropile de împrumut trebuie să fie în toate
privinţele exploatate conform cerinţelor din aceste Specificaţii Tehnice
Gropile de împrumut vor fi exploatate în mod normal şi ordonat, pentru ca la sfârşitul lucrărilor să
poată fi făcute măsurările.
Gropile de împrumut vor fi restabilite conform normelor şi standardelor naţionale şi în conformitate cu
cerinţele din aceste Specificaţii
201.08. DEPOZITAREA MATERIALELOR
Atunci când Antreprenorul va considera, că e necesară depozitarea materialelor excavate, ex. să zicem
materialele din zona alunecărilor de teren, el va fi în întregime responsabil de locul şi modul
corespunzător de depozitare si de obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare, precum şi de
achiziţionarea zonelor pentru depozitare, de respectarea tuturor revendicărilor legate de despăgubiri ca
urmare a exploatării unor astfel de zone, cu respectarea tuturor revendicărilor de despăgubire ca
rezultat al exploatării unor astfel de zone. Exploatarea zonelor de depozitare trebuie să fie din toate
punctele de vedere în conformitate cu cerinţele din aceste Specificaţii. Terenurile utilizate pentru
depozitare vor fi restabilite conform normelor şi standardelor naţionale şi în conformitate cu cerinţele
pentru gropile de împrumut şi cavaliere din aceste Specificaţii
201.09. PREGĂTIREA PATULUI DRUMULUI
Pregătirea la faţa locului a terenului de reazem pentru patul drumului, mai jos de rambleu, va fi făcută
în felul următor:
a) rambleuri pe pante mai mici de 3:1
Zona curăţată va fi scarificată sau afânată până la o adâncime de 150mm cu un plug sau un scarificator
şi compactată în conformitate cu NCM D.02.01:2015, Capitol 7, pe o adâncime minimală de 150 mm.
b) rambleuri pe pante existente mai abrupte de 3:1
Orizontal pe panta existentă vor fi săpate trepte de înfrăţire de o lăţime suficientă pentru operaţiile de
aşternere, compactare şi manevrare a tehnicii. Treptele de înfrăţire vor fi săpate pe pante pe măsura
-82-
construcţiei rambleului cu compactarea materialului pe straturi. Fiecare treaptă de înfrăţire va fi
începută în punctul de intersecţie a terenului natural cu latura vertical săpată a treptei de înfrăţire
precedente. Treptele de înfrăţire nu trebuie să fie mai adânci decât grosimea a două straturi umplute cu
material şi acestea vor putea fi excavate odată cu lucrările de umplere, având grijă ca materialul adus
pentru umplere să fie amestecat în procesul de lucru cu materialul excavat din treptele de înfrăţire. Nu
vor fi făcute nici un fel de măsurări pentru lucrările de excavare a treptelor de înfrăţire si nici nu se vor
face achitări pentru ele, acestea fiind considerate ca lucrări concomitente necesare pentru construcţia
terasamentelor. Terenul existent de reazem pentru patul drumului va fi compactat în conformitate cu
NCM D.02.01:2015, Capitol 7, pe o adâncime minimală de 150 mm.

201.10. CONSTRUCŢIA TERASAMENTELOR


Terasamentele vor fi executate conform cerinţelor din SNiP 3.06.03-85, NCM D.02.01:2015
Materialul pentru construcţia terasamentelor va trebui să fie obţinut, pe cât e maximal posibil, din
locurile de executate a lucrărilor generale de excavare pe Şantier. Insuficienţa materialului va fi
compensată cu materialele excavate din gropile de împrumut.

La construirea terasamentelor, pământul va fi plasat şi compactat în straturi de grosime optimă de


150mm, numai dacă Antreprenorul, nu a demonstrat, în timpul compactărilor de probă, că tehnica lui
de compactare e capabilă să compacteze uniform, atingând densităţile specificate până la adâncimi mai
mari de 150mm, Managerul Proiectului fiind satisfăcut de acest lucru. Dar această adâncime nu va fi,
nici într-un caz mai mare de 250 mm. Terasamentul ridicat va fi compactat în conformitate cu NCM
D.02.01:2015, Capitol 7, la un conţinut optimal al umidităţii în teren +/-2%.

În timpul construcţiei terasamentelor, Antreprenorul va avea grijă să controleze circulaţia uniform a


transportului de construcţie pe toată lăţimea. Materialul de umplere nu va trebui să fie stocat pe
terasamente, fără permisiunea expres din partea Managerul Proiectului.
Construind terasamente în zona podeţelor şi peste podeţe, Antreprenorul va trebui să execute aceste
lucrări simultan din ambele părţi ale unor astfel de structuri şi, dacă nu sunt alte indicaţii din partea
Managerul Proiectului, umplerea trebuie făcută, pe cât e de posibil, concomitent cu structura, fără a o
deteriora.
Antreprenorul va executa terasamentele după dimensiunile şi cotele indicate în Desenele tehnice din
Contract. Achitarea nu se va face pentru executarea de către Antreprenor a terasamentelor de un volum
mai mare, cu dimensiuni mai mari decât cele indicate pe Desenele tehnice.
Antreprenorul va avea mereu grijă ca lucrările de terasament să nu fie dăunate din cauza condiţiilor
meteorologice şi traficului. În cazul unor astfel de daune, Managerul Proiectului poate să-şi retragă
aprobarea pentru Lucrările afectate până când Antreprenorul nu va executa lucrările de reparaţie pentru
restabilirea Lucrărilor la starea lor iniţială. Cheltuielile pentru aşa lucrări de reparaţie şi testări
suplimentare vor fi suportate de Antreprenor

201.11. COMPACTAREA
În timpul compactării, umiditatea materialului de umplere să varieze de la conţinutul de umiditate
optim cu mai mult de 2%. Conţinutul optimal de umiditate (OMC) la compactare şi densitatea trebuie
determinate prin testare în conformitate cu SM GOST 22733-77 şi aprobate de către Managerul
Proiectului. Fiind aprobat conţinutul de umiditate al materialului pentru compactare, acest conţinut nu
va trebui să varieze faţă de cel aprobat cu mai mult de +/- 2%. În cazul schimbării condiţiilor sau
tipului de pământ, când conţinutul optimal al umidităţii, care fusese aprobat, nu mai este valabil, atunci
acest conţinut va trebui să fie revăzut, fiind determinat prin noi testări şi fiind din nou aprobat.

-83-
Componenţa granulometrică se determină în conformitate cu GOST 12536-79. Având aprobarea
Managerul Proiectului, rata de compactare se determină în conformitate cu GOST 5180-84, folosind
un aparat după metoda lui Kovaliov
Tipul de mecanisme de compactare şi numărul de treceri în timpul compactării vor fi determinate prin
compactări de încercare şi vor fi de aşa natură, încât să poată fi asigurate densităţile specificate fără
perturbarea straturilor sau structurilor de mai jos. Compactarea straturilor trebuie să fie făcută cu
păstrarea profilului şi secţiunilor transversale necesare, fiind înlăturate toate gropile, făgaşele şi
lamelările din cauza supracomactării si cu atingerea gradului de compactare conform cerintelor
tabelelor 18 si 19 din NCM D.02.01:2015 .
201.12. EXCAVAREA ŞI FINISAREA TALUZURILOR
Excavarea, nivelarea şi finisarea taluzurilor vor fi executate în conformitate cu prevederile din SNiP
3.06.03-85, NCM D.02.01:2015.
201.13. FORMAREA STRATULUI FUNDAŢIEI DE PĂMÂNT
Acolo unde urmează a fi aşternută îmbrăcămintea rutieră deasupra unui terasament finisat, stratul de
300 mm din partea de sus a terasamentului construit va fi considerat ca fundaţie de pământ.
Stratul fundaţiei de pământ va fi compactat în două straturi în conformitate cu NCM D.02.01:2015,
Capitolul 7. Materialele din stratul fundaţiei de pământ vor avea o gonflare mai mică de 1 %, fiind
compactate în conformitate cu NCM D.02.01:2015, Capitol 7. până la densitatea în stare uscată de 98
% din Densitatea Maximală în stare uscată GOST 22733-2009, şi un Indice al Plasticităţii mai mic de
17, si cu modul de elasticitate masurat dupa compactare mai mare sau egal cu 45 MPa. Fiecare strat al
fundaţiei de pământ finisat va fi paralel cu profilul finisat al îmbrăcămintei rutiere de pe Desenele
tehnice, în limita toleranţelor de +0 / -35mm. În cazul în care fundaţia de pământ se încadrează în
aceste toleranţe, dar e mai jos de cotele proiectate, Antreprenorul fie că va ridica acest nivel prin
scarificare, adăugarea materialului suplimentar, amestecare şi recompactare, sau va înlătura aceste
neajunsuri prin folosirea unei cantităţi mai mari de material în următorul strat, dar din cont propriu. În
cazul când fundaţia nu se încadrează în aceste toleranţe, fie că va trebui de lichidat aceste neajunsuri
prin scoaterea surplusului de material cu grederul, fie prin scarificare şi adăugare de materiale, după
caz; cu recompactarea cuvenită pentru ambele cazuri.

201.14. CONSTRUCŢIA ŞI AMENAJAREA ACOSTAMENTELOR


Acolo unde urmează a fi construite sau reconstruite acostamentele, acestea vor fi formate din material
selectiv adus ca umplutură conform celor specificate în Sub-clauza 201.03. Acolo unde va fi necesar,
acostamentele existente vor fi reprofilate şi reamenajate cu grederul, fiind readuse în conformitate cu
secţiunile transversale necesare. Surplusul de material va fi evacuate de pe şantier şi dus în cavaliere
sau va fi livrat material suplimentar aprobat, după caz.
201.15. EXCAVAREA TREPTELOR DE ÎNFRĂŢIRE
În cazul excavării treptelor de înfrăţire cu înălţimea laturii verticale mai mare de 750mm, conform
celor indicate pe desenele tehnice sau la indicaţia Managerul Proiectului, astfel de excavări ale
treptelor de înfrăţire vor fi supuse măsurărilor şi incluse în volumul excavărilor generale, iar volumul
necesar al lucrărilor de umplere a acestor trepte de înfrăţire va fi inclus în volumul lucrărilor de
construcţie a terasamentului
Nu se vor face măsurări pentru volumul de lucru la treptele de înfrăţire excavate, de regulă, în
procesul de construcţie a terasamentelor, descris în Sub-clauza 201.09 de mai sus, aceste lucrări fiind
considerate ca lucrări concomitente cu lucrările generale de excavare şi ridicare a terasamentelor.

-84-
201.16. GEOTEXTILUL
201.16.01. INTRODUCERE
Aceste lucrări includ livrarea şi aşternerea geotextilului în calitate de membrană separatoare
permeabilă sau ca măsură de prevenire a eroziunii.
Tipurile de geotextil şi destinaţia lor trebuie să fie conform celor descrise în EN 13249
201.16.02. INFORMAŢIE GENERALĂ
Atunci când geotextilul trebuie să fie aşternut direct pe pământ, vor fi tăiaţi copacii şi arbuştii la nivel
cu suprafaţa pământului. Solul vegetal şi stratul verde nu va fi decapat. Vor fi înlăturate toate obiectele
ascuţite şi bolovanii mari de piatră. Gropile şi depresiunile vor fi umplute cu un material potrivit,
formând o fundaţie fermă şi stabilă.
Va fi înlocuit sau reparat tot geotextilul care este rupt, găurit sau plin de noroi. Va fi scos geotextilul
din zona afectată şi va fi aşternut un petec de geotextil de acelaşi tip, cu suprapunere de 1 metru
dincolo de zona afectată.
201.16.03. SEPARAREA ŞI STABILIZAREA. DOMENIILE DE APLICARE
Geotextilul va fi neted aşternut, liber fără întindere sau deformare şi fără încreţituri. În curbe,
geotextiilul va fi aşternut cu falduri sau fiind tăiat. Suprapunerile vor fi executate în direcţia operaţiilor
de construcţie. Suprapunerile vor fi de minimum 0.5 metri la capete şi în părţile laterale, unde vor fi
aşternute alte fâşii adiacente ori acestea vor fi cusute între ele, conform recomandaţiilor producătorilor.
Nu vor fi executate suprapuneri longitudinale în locurile anticipate de trecere a roţilor maşinilor.
Geotextilul va fi prins, ca să nu se mişte din loc, cu ace, capse sau cu movile de material, care va fi
aşternut deasupra.
Materialul descărcat la capătul geotextilului va fi aşternut deasupra lui, începând de la margini sau din
capătul unde s-au oprit cu aşternerea acestui material. Nu vor fi efectuate manevrări ale tehnicii direct
pe suprafaţa geotextilului. Movila de material răsturnată la capăt va fi împrăştiată peste geotextil într-
un strat cu grosimea de minimum 300 milimetri. Compactarea acestui material aşternut peste geotextil
va fi executată cu ajutorul unui compactor pneumatic sau cilindrilor fără vibraţie.
Va fi evitată staţionarea sau pornirea bruscă, virajele de către tehnica de construcţie. Toate făgaşele
formate de tehnica de construcţie vor fi astupate cu material suplimentar. Făgaşele nu vor fi nivelate cu
tehnica de aşternere.
Vor fi ulterior aşternute următoarele straturi de material în aceeaşi manieră. Pentru aceste straturi pot fi
folosite şi compactoare vibrante. Dacă se întâmplă din nou acelaşi lucru de tasare a suprafeţei,
defectele vor fi reparate şi se va recurge la tehnica de compactare fără vibraţii.
201.16.04. MĂSURAREA
Măsurarea geotextilului folosit în terasamente se va face pe metri pătraţi, fără suprapuneri. Achitarea
pentru cantităţile acceptate şi măsurate conform celor prevăzute mai sus, la preţul pe unitate de măsură
din contract pentru articolul de plată de mai jos, care este inclus şi în ofertă. Suma de plată va constitui
întreaga remunerare pentru lucrările prevăzute din acest compartiment. Suma nu include suprapunerile,
materialul tăiat, risipa de material, etc. şi nu se vor achita suplimentar careva lucrări de încărcare-
descărcare, depozitare sau transportare; toate acestea vor fi incluse în rata de bază.
201.170 PROTECŢIA TERASAMENTELOR CONTRA EROZIUNII
201.17.01 INTRODUCERE
În acest capitol sunt prevăzute lucrările de protecţie a taluzurilor pe sectoarele cu alunecări de teren,
conform celor prezentate pe Desenele Geotehnice.

-85-
201.17.02 MATERIALE
Materialele folosite pentru aceste lucrări trebuie să fie în conformitate cu următoarele cerinţe:

Piatra concasată M GOST 8267-93*


Geotextil (cu funcţia de filtrare) punct 014.03 din Specificaţiile Tehnice

201.17.03 CERINŢE GENERALE


Pantele şi taluzurile abrupte accidente trebuie să fie protejate contra eroziunii, aşa cum e indicat pe
Desenul Geotehnic GDxx. Drenajul apelor de pe suprafaţa drumului va fi organizat aşa cum e indicat
în proiect, din rigole laterale de beton. Pentru protecţia contra eroziunii va fi folosit geotextil ca strat
de filtrare şi material granular de umplere din piatră concasată (#10/40 mm), grosimea stratului fiind
de 1000 mm. Vor trebui să fie decapate pe etape stratul vegetal existent şi materialul perturbat în stare
liberă, pentru a face posibilă compactarea efectivă a materialului granular, după cum e indicat pe
Desenele tehnice.

201.17.04 AŞTERNEREA STRATURILOR DE PROTECŢIE


Pantele şi taluzurile existente vor fi profilate, aşa cum e indicat pe Desenele tehnice.

După aprobarea suprafeţei netede va fi aşternut şi ancorat stratul de geotextil. Pentru protecţia
taluzurilor şi pantelor contra valurilor de apa, geotextilul va fi aşternut dea-lungul în jos pe taluz.
Pentru protecţia malurilor râuleţelor, geotextilul va fi aşternut dea-lungul paralel ca axa canalului.

Geotextilul va fi aşternut cu suprapunerea capetelor şi marginilor de minimum 300 milimetri sau


rosturile vor fi cusute, conform recomandaţiilor producătorului. Suprapunerile vor fi executate cu
stratul din partea de sus peste cel de mai jos şi cel din susul râului peste cel din josul râului. Rosturile
de la capete vor trebui să fie deplasate cu minimum 1.5 metri într-o parte. Pentru fixarea geotextilului,
acesta va fi prins cu ace. Acele vor fi fixate dea lungul suprapunerilor la aproximativ 1 metru din
punctul de centru.

Peste stratul de geotextil, pentru consolidarea taluzurilor, va fi aşternut un strat din agregate, începând
de la poalele terasamentului în sus. Agregatele vor fi compactate pe straturi în conformitate cu NCM
D.02.01:2015 Capitol 7

201.18. . RECEPŢIONAREA LUCRĂRILOR


Recepţionarea lucrărilor de terasament se face conform Sub-clauzei 001.04, cu condiţia executării lor
în conformitate cu NCM D.02.01:2015, SNiP 3.06.03-85, stipulările din proiect. indicaţiile şi aprobării
lor de către Managerul Proiectului.

Măsurările
Măsurările vor fi efectuate după cum urmează:

a) Construcţia terasamentelor folosind material provenit din Excavările Generale sau din Gropi
de împrumut
Măsurările vor fi făcute în metri cubi, conform cotelor orizontale şi verticale finale indicate pe
desenele tehnice, până la cota zero a pământului după decaparea stratului vegetal până la o adâncime
indicată de Managerul Proiectului, minus orice volum plătit ca terasament din materiale stocate. Acest
tip de lucrări include pregătirea terenului sub terasamentul nou. Antreprenorul va face orice ajustări
necesare ale cotelor, ţinând cont de tasările terasamentului sau a fundaţiei pe care este plasat
terasamentul. Sub această denumire va fi măsurat şi orice volum de material folosit ca umplutura în

-86-
locul materialului scos ca fiind nepotrivit, conform indicaţiilor Managerul Proiectului.

b) Excavări
Excavarea acostamentelor existente, terasamentelor sau taluzurilor va fi măsurată în metri cubi. Acest
compartiment va include şi orice excavări ale oricăror materiale întâlnite, cu excepţia rocilor.
Materialul adecvat obţinut ca rezultat al excavărilor, aprobat de către Managerul Proiectului în aşa
scop, va fi încorporat în terasamente, sau, dacă e de o calitate corespunzătoare, va fi utilizat ca material
selectiv pentru umplerea acostamentelor, iar orice alt material, fiind nepotrivit sau în surplus, va fi dus
în afara şantierului şi evacuat în cavaliere, în conformitate cu Specificaţiile. (Decaparea asfaltului este
abordată în Capitolul 302 şi decaparea fundaţiilor de sub asfalt este abordată în Capitolul 310). Acest
compartiment include şi încărcarea şi transportarea materialului din zona debleurilor în zona
rambleurilor, acostamentelor sau în cavaliere. Excavarea treptelor de înfrăţire este inclusă în excavarea
generală, dar aceste lucrări vor fi măsurate şi plătite numai atunci când acestea vor avea o înălţime mai
mare de 750mm şi vor fi trecute în mod special pe desenele tehnice, ori vor fi indicate de Managerul
Proiectului

c) Materialul din gropile de împrumut


Materialul obţinut din gropile de împrumut va fi măsurat în metri cubi de material calculat ca volum
necesar pentru încorporarea lui în Lucrări. Acest compartiment include lucrările ocazionale, care sunt
pe larg detaliate în Capitolul 201.07. Volumul de material cu drept de plată ca material din gropile de
împrumut va fi acel volum, care va fi necesar pentru compensarea restului material necesar pentru
construcţia terasamentului după scăderea volumului de materiale disponibile ca rezultat al Excavărilor
şi ca rezultat al tuturor celorlalte lucrări de excavare, după aprobarea materialul excavat de către
Managerul Proiectului pentru a fi utilizat în Rambleuri. Acest compartiment include încărcarea şi
transportarea materialului de la gropile de împrumut până la rambleuri
d) Acostamentele
Materialul selectiv pentru umplerea acostamentelor trebuie să fie măsurat în metri cubi de material
necesar pentru a atinge cotele profilului transversal de standard. Rata va include dobândirea
materialelor, încărcarea, transportarea, descărcarea, aşternerea, profilarea şi compactarea. Amenajarea
acostamentelor cu grederul va fi măsurată în metri pătraţi de acostament amenajat, iar preţul va include
costurile de evacuare a surplusului de material în cavaliere şi de aprovizionare a materialului
suplimentar, acolo unde e necesar, pentru a atinge cotele necesare

e)Protecţia terasamentului contra eroziunii


Lucrările de consolidare şi reparare a taluzurilor cu beton armat turnat monolit pe loc şi de consolidare
a albiei râului cu piatră brut (anrocament) vor fi măsurate în metri pătraţi de suprafaţă consolidată sau
reparată.

Lucrările de umplere şi refacere a sferturilor de con cu material liber drenant vor fi recepţionate şi
măsurate în conformitate cu Capitolul 500.

Achitarea
Lucrările măsurate, după cum este indicat mai sus şi confirmate de către Managerul Proiectului, vor fi
plătite la ratele prevăzute în contract, vizavi de acele articole care sunt indicate în programul din ofertă.
Suma de plată pentru aceste articole va fi suma integral achitată pentru finalizarea tuturor lucrărilor
indicate în prezentul capitol. Rata va include întreaga sumă de compensare pentru achiziţionarea,
furnizarea şi aşternerea materialului, inclusiv excavarea, excavarea treptelor de înfrăţire, transportarea,
pregătirea, procesarea, profilarea, udarea, malaxarea şi compactarea materialului până la densitatea
specificată.

Achitarea se va face pentru unele sau toate denumirile de mai jos:

-87-
Unitate de
Nr. Articol
măsură
Load, place and compact in road embankment, incl
haulage and benching of embankment slope for
widen the existing road embankment (material from
cut to fill).
Cubic Metre
20101 Încărcarea, aşternerea şi compactarea materialului
din rambleul drumului, inclusiv transportarea Metru cub
materialului şi amenajarea treptelor de înfrăţire pe
taluzuri în cazul casetelor de supralărgire a
terasamentelor existente (materialul din debleu la
rambleu).

Provide suitable material for fill in embankment and


access roads adjustments, incl haulage and
compaction Cubic Metre
20101A
Asigurarea materialului potrivit pentru umplerea Metru cub
rambleului şi ajustarea drumurilor de acces, inclusiv
transportarea şi compactarea

Excavate unsuitable material in road area to any


depth as directed by the Project Manager and
dispose in contractors dump site Cubic Metre
20102B
Excavarea materialului neadecvat din zona drumului Metru cub
la adîncimea indicată de Managerul de Proiect şi
depozitarea pe şantierul antreprenorilor

Excavate material in road area (cut to fill), incl


temporary storage at site for re-use /culvert/
Cubic Metre
20102 Excavarea materialului din zona drumului (debleu
Metru cub
pentru rambleu) inclusiv stocarea temporară pe
şantier pentru reutilizare / podeţ/

Excavate after removal of bituminous surface all type


of material in road area and access roads
adjustments to any depth as directed by the Project
Manager (cut to spoil) and dispose in contractors
dump site. Cubic Metre
20102A
Excavarea tuturor tipurilor de material din zona Metru cub
drumului după înlăturarea suprafeţei bituminoase şi
ajustările drumurilor de acces (transportarea din
debleu in cavaliere) şi depozitarea lor pe şantierul
antreprenorului.

Excavate unsuitable material in road area to any Cubic Metre


20102B depth as directed by the Project Manager and
dispose in contractors dump site Metru cub

-88-
Excavarea materialului neadecvat din zona drumului
la adîncimea indicată de Managerul de Proiect şi
depozitarea pe şantierul antreprenorilor

Cubic Metre
Select fill to shoulders (shoulder fill)
20103
Material selectat pentru folosirea la acostamente
Metru cub

Finishing and trimming of cut and fill slopes


Square Metre
20104 Finisarea şi nivelarea taluzurilor rambleului şi
Metru patrat
debleului

Finishing and trimming of cut and fill slopes,


(manually) Square Metre
20104.1
Finisarea şi nivelarea taluzurilor rambleului şi Metru patrat
debleului, (manual)

Shaping of the subgrade layer (formation level) Square Metre


20105
Ajustarea pământului de fundare (patul drumului) Metru patrat

Shaping of the subgrade layer (formation level)


(manually) Square Metre
20105.1
Profilarea stratului fundaţiei de pământ (în mod Metru patrat
manual)

Shape and compact subgrade (Shoulders)


Square Metre
20106 Profilarea şi compactarea stratului fundaţiei de
Metru patrat
pământ (acostamente)

Placement of geotextile and filter separating Square Metre


membrane
20107
Aşternerea geotextilului şi membranei filtrante de
separare Metru patrat

Regrading of shoulders Square Metre


20108
Nivelarea cu grederul a acostamentelor Metru patrat
Protection of slopes with geotextile Square Metre
20117.1
Protecţia taluzurilor cu geotextil Metru patrat

Achitarea pentru formarea corpului terasamentului se va face integral după plasarea materialului în
terasament, compactarea conform Specificaţiei şi profilare
Achitarea pentru excavare se va face integral pentru acele materialele excavate de a fi plasate în
rambleu, după ce rambleul compactat va fi aprobat de către Managerul Proiectului.
Achitarea pentru materialul excavat şi evacuat în cavaliere, conform indicaţiilor, fie ca material

-89-
nepotrivit, fie ca surplus de material faţă de cerinţe, sau evacuat din alte motive, se va face în două
etape: jumătate din sumă se va achita după ce materialul va fi evacuat de pe şantier şi cealaltă jumătate
de sumă – după restabilirea deplina a cavalierelor sau altor zone de depozitare a materialelor evacuate,
în conformitate cu cerinţele prezentei Specificaţi
Achitarea pentru excavarea în zonele de împrumut va fi în două etape: jumătate din sumă se va achita
după ce materialul din gropile de împrumutat va fi plasat în Rambleu, şi cealaltă jumătate de sumă –
după restabilirea deplină a zonelor sau gropilor de împrumut, în conformitate cu cerinţele prezentei
Specificaţii

-90-
CAPITOLUL 202. EXECUTAREA RIGOLELOR
202.01. INTRODUCERE
Acest capitol se referă la executarea tuturor rigolelor în afara secţiunilor transversale ale drumului,
altele decât drenele laterale deja incluse în compartimentul excavărilor generale.
202.02. LUCRĂRI PREGĂTITOARE
Înainte de începerea lucrărilor, terenul va fi curăţat în conformitate cu Capitolul 102.
202.03. INFORMAŢIE GENERALĂ
Şanţurile vor fi executate conform celor proiectate şi, dacă este necesar, conform tuturor detaliilor şi
indicaţiilor suplimentare necesare din partea Managerul Proiectului, fiind specificate dimensiunile
şanţului, declivitatea fundului şi amplasarea pe orizontală.
Şanţurile vor fi periodic curăţate şi păstrate în aşa condiţii, încât apa să curgă liber fără obstacole.
În cazul unor indicaţii din partea Managerul Proiectului sau a celor indicate pe desenele tehnice,
materialul rezultat în urma excavării şanţurilor va trebui plasat într-o parte de sus în jos, formând un fel
de maluri (valuri), sporind capacitatea si protecţia în partea de jos. Astfel de maluri de protecţie vor
avea o diferenţă de nivel constantă între creasta malurilor şi cota de jos a şanţurilor. Pentru a îndeplini
această cerinţa, materialul va fi transportat dea-lungul liniei şanţului, după necesitate. Malurile vor fi
compactate până la 95% faţă de cerinţa maximal teoretică prevăzută în SM GOST 22733 - 2009.
La finalizarea lucrărilor şi înainte de eliberarea Certificatului de Preluare, toate şanţurile (rigolele) vor
fi totalmente curăţate de orice crengi, moloz, nămol şi alte obiecte de aşa natură, care creează obstacole
Materialele rezultate din excavarea şanţurilor vor fi utilizate la construcţia Rambleurilor, numai dacă
nu for fi utilizate pentru întărirea malurilor, nu vor fi evacuate ca fiind inutile sau ca surplus de
materiale faţă de cerinţe
202.04. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia şanţurilor şi malurilor executate se va face în conformitate cu cele stipulate în Sub-clauza
001.04.
Măsurarea
Lucrările de executare a şanţurilor vor fi măsurate în metri cubi de material necesar de a fi excavat.
Achitarea
Achitarea pentru volumul măsurat, conform indicaţiilor de mai sus, se va face la preţul pe unitate de
măsură din contract, după cum urmează:
Unitate de
Nr. Articol
măsură
Excavation of ditches outside the road cross section
Cubic Metre
20201 Excavarea santurilor inafara profilui transversal a
Metru cub
drumului

Suma de plată pentru excavarea şanţurilor va include suma pentru transportarea materialelor la
terasamente sau în cavalierele aprobate, suma pentru incorporarea materialelor în terasament sau
pentru readucerea cavalierelor la o stare bună, după caz, şi suma pentru consolidarea malurilor
conform celor descrise mai sus.
Achitarea se va face integral pentru toate materialele excavate şi folosite la rambleuri sau la formarea
malurilor, după ce terasamentul compactat va fi aprobată de Managerul Proiectului.

-91-
Achitarea pentru materialul excavat cu destinaţia de a fi evacuat în cavaliere, conform indicaţiilor, sau
evacuat în alt mod, se va face în două etape: prima jumătate din sumă va fi achitată după ce materialul
va fi evacuat de pe şantier iar şanţurile for fi în mod cuvenit profilate şi recepţionate şi a doua jumătate
din sumă – după refacerea deplină a cavalierelor sau altor zone de depozitare a materialelor evacuate,
în conformitate cu cerinţele prezentei Specificaţii

-92-
CAPITOLUL 203. EXCAVĂRI PENTRU STRUCTURI ŞI OPERAŢIILE DE
ASTUPARE
203.01. INTRODUCERE
Capitolul se referă la excavările pentru toate tipurile de structuri.
Lucrările includ: excavarea fundamentelor şi lucrări de fundare şi umplerea acestora folosind pământ
potrivit din aceste excavări iniţiale sau adus din gropile de împrumut şi transportarea surplusului de
material în rambleuri sau în cavalierele aprobate.
203.02. MATERIALE PENTRU ASTUPARE
Pământul utilizat pentru umplere nu va conţine material din categoria celui nepotrivit pentru aşa
scopuri, conform celor specificate în Sub-clauza 201.03, cu bolovani mari, cu argilă sau pământ sensibil la
mişcări în condiţii umede.
Materiale folosite ca umplutură trebuie să fie din categoria materialelor granulare echivalente cu cele de
standard folosite pentru straturile fundaţiei de jos necesare pentru drumuri
203.03. LUCRĂRI PREGĂTITOARE
Terenul va fi fără vegetaţie şi resturi de materiale organice, în conformitate cu capitolul 101, 102, 103
şi SNiP 3.02.01-87.
203.04. INFORMAŢIE GENERALĂ
Lucrările de excavare a tranşeelor sau a fundamentelor se vor realiza până la cotele indicate în
Desenele tehnice, fără perturbarea straturilor de mai jos. Aceste lucrări de excavare vor include şi orice
lucrări de amenajare a paturilor de fundaţie pentru structuri.
Antreprenorul este responsabil de proiectarea, furnizarea, montarea şi mutarea oricăror construcţii de
protecţie (pereuri) şi construcţii temporare de sprijin necesare. Astfel de construcţii de protecţie sau de
sprijin vor fi necesare de fiecare dată când adâncimea de excavare va depăşii 1,5 metri sau atunci când
Antreprenorul va considera necesar la altă adâncime mai mică.
Fără a-l elibera pe Antreprenor, într-un mod sau altul, de responsabilitatea pentru executarea lucrărilor
temporare şi de asigurarea securităţii pentru lucrătorii săi, Managerul Proiectului poate, dacă consideră
că este impus de împrejurări, să dea indicaţii Antreprenorului de a schimba metodele lui de lucru
pentru o mai bună protecţie a lucrătorilor lui, iar Antreprenorul va trebui, în legătură cu aceasta să
asigure o mai bună protecţie din cont propriu.
Antreprenorul este responsabil şi obligat de a asigura astfel de lucrări temporare, aşa cum sunt podurile
temporare pentru pietoni şi vehicule, care ar putea fi necesare pentru a permite accesul, liber şi fără
obstacole, a publicului larg, de fiecare data când pe parcursul executării lucrărilor se întâlnesc facilităţi
publice
Pentru toate lucrările de excavare vor fi prevăzute bariere, indicatoare rutiere de avertizare, iluminat,
facilităţi de pompare şi evacuare a apei după cum pot fi necesare pentru securitatea muncii.
Lucrările de umplere în jurul structurilor vor executate simultan din ambele părţi în mod egal pentru a
evita acţiunea forţelor laterale inegale asupra structurilor.
După lucrările de umplere cu pământ, va fi executată compactarea la un conţinut optimal de umiditate
+/- 2% determinat conform SM GOST 22733-2009.
Materialele pentru umplere vor fi compactate pe straturi, până nu se va ajunge peste tot la o densitate
omogenă nu mai mică de 95% din densitatea maximală, conform SM GOST 22733-2009.
Orice fundamente excavate şi umplute trebuie să fie aprobate de Managerul Proiectului.

-93-
203.05. PREGĂTIREA PENTRU LUCRĂRILE DE FUNDARE
În cazul în care condiţiile din teren sunt de aşa natură încât nu poate fi executat fundamentul solicitat
până la cotele de excavare finale, aşa cum este necesar, Antreprenorul va scoate tot materialul
nepotrivit până va da de un material corespunzător sau până la acea adâncime şi de aşa lăţime, care vor
fi convenite cu Managerul Proiectului, materialul necorespunzător fiind înlocuit cu altul bun, apoi
compactat până la 95% conform SM GOST 22733-2009.
203.06. EXECUTAREA PATULUI FUNDAŢIEI
Atunci când este indicat pe Desenele tehnice sau există indicaţii din partea Managerul Proiectului, sub
structuri va fi plasat un strat de material pentru patul fundaţiei. Adâncimea de excavare va ţine cont de
grosimea necesară pentru orice pat de fundaţie. Patul de fundaţie trebuie să fie dintr-un material
granular, cu drenare liberă, în conformitate cu NCM D.02.01:2015.
a) Alte structuri decât cele ale podeţelor
Materialele pentru patul de fundaţie vor fi aşternute, profilate si compactate la un nivel specificat de
standard, pe straturi nu mai mari de 150 mm
b) Podeţe
Înainte de a folosi materialul granular sau betonul pentru patul fundaţiei, va fi compactat pământul din
partea de jos excavată până la 92 % din Densitatea Maximală în stare uscată SM GOST 22733-2009.
Stratul din material granular pentru patul fundaţiei, cu grosimea cea specificată conform Desenelor
tehnice, va fi compactat până la 95 % SM GOST 22733-2009, pe straturi nu mai mari de 150 mm.
Patul fundaţiei va fi executat conform VSN 81-90, SNiP 2.05.03-84 şi Proiectului tip 3.501.1-144, la
fel şi VSN 24-88. Atunci când e cazul, vor fi lăsate cavităţi pentru amenajarea rosturilor conform SNiP
2.05.03-84.
203.07. UMPLEREA OBIŞNUITĂ
Toate lucrările de umplere trebuie să fie în conformitate cu Proiectul tip 3.501.1-144 şi VSN 24-88.
Cea mai mare fracţie de piatră concasată nu trebuie să depăşească în lungime 75 mm
a) Umplerea obişnuită
Materialul pentru umplere va fi aşternut în straturi orizontale nu mai mari de 150 mm grosime. Fiecare
strat va fi compactat în conformitate cu Compartimentul 203.08
Umplerea se va face în mod uniform în jurul structurii din toate părţile, fiecare strat extinzându-se
până la limitele excavării sau până la limita terenului natural
b) Podeţe
Materialul pentru umplere va fi plasat şi compactat sub porţiunea liberă de jos a tubului:
Antreprenorul va trebui să întreprindă orice acţiuni conform indicaţiilor Managerul Proiectului ca să
nu admită folosirea în jurul podeţelor şi sub podeţe a solurilor susceptibile la îngheţ. Fiecare strat de
material va fi amplasat pe toata lăţimea excavării, până la linia terenului natural sau cu 3,5 metri mai
departe de marginea structurii, ce nu ar fi mai puţin. Procesul va fi repetat până la atingerea unui nivel
de minimum 300 mm deasupra părţii superioare a tubului podeţului.
Pământul pentru umplerea şanţului trebuie sa fie un material corespunzător adus de la debleuri sau din
gropi de împrumut şi aşternut pe straturi nu mai mari de 20 cm grosime, care vor fi compactate în
conformitate cu sub-compartimentul 201.11.
203.08. COMPACTAREA
Compactarea trebuie să fie realizată prin utilizarea tehnicii mecanice, precum sunt compactoarele
pneumatice, compactoarele vibrante (cilindri), compactoarele cu crampoane, plăci vibrante operate
manual şi dispozitive manuale de compactare sau mecanice, de tipul berbecului, utilizate în zonele cu

-94-
acces limitat pentru manevrare
Cerinţe de compactare sunt următoarele:
1. Sub structuri - 95 % din densitatea maxima (în conformitate cu NCM D.02.01:2015)
2. Structuri şi tranşee pe drum sau alături cu drumul - 93% din densitatea maximă de lângă
carosabil
3. Structuri şi tranşee în ampriza drumului, dar nu ca parte a carosabilului - 90% din densitatea
maximă
4. Tranşee în afara amprizei drumuluinu mai puţin de 90% din densitatea medie
Vor fi utilizate numai materiale care întrunesc cerinţele de standard ca materiale de umplere.
203.09. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi recepţionate pentru plată cu condiţia ca acestea vor fi realizate în conformitate cu
Desenele tehnice şi Specificaţiile şi aprobate de Managerul Proiectului, inclusiv Capitolul 001
Măsurarea şi achitarea
Excavările pentru structuri, formarea patului de fundaţie, umplerea fundaţiei cu material, materialul
pentru umplere şi construcţiile temporare de sprijin a malurilor excavate nu vor fi măsurate pentru
achitare. Aceste costuri vor fi incluse în costul structurilor

-95-
CAPITOLUL 204. PROFILAREA (AMENAJAREA) ŞI PLANTAREA
TALUZURILOR ŞI SUPRAFEŢELOR EXCAVATE
204.01. INTRODUCERE
Prezentul capitol se referă la lucrările de finisare a terasamentelor, care includ distribuirea şi nivelarea
stratului vegetal, însămânțarea şi alte forme de recultivare şi udare, după necesitate, pe toată perioada
de germinare şi primele firicele de sine stătătoare şi stabilirea stratului vegetal.
204.02. MATERIALE
În funcţie de metoda aplicată, materialele trebuie să respecte următoarele cerinţe:
Hidro-însămânţare:
ENIR E2-1-45
Însămânţare:
ENIR E18-45
Tufe:
Tufele şi arbuştii trebuie să fie selectaţi din stocurile locale disponibile şi aprobate de Managerul
Proiectului. Tufarii aprobaţi, când ating o dezvoltare bună, trebuie să aibă o înălţime de la 1,5 la 3,0
metri şi trebuie să fie din specii cu rădăcini puternice şi frunziş des
204.03. SEZONUL DE ÎNSĂMÂNŢARE
Însămânțarea va fi efectuată la începutul sezonului de vegetaţie. Însămânţarea nu se va efectua în
timpul vânturilor puternice, în sol foarte umed sau în sol îngheţat sau în condiţii nefavorabile.
204.04. PREGĂTIREA SOLULUI PENTRU ÎNSĂMÂNŢARE
Terenurile selectate vor fi amenajate până la profilul lor final şi vor fi uşor scarificate; va fi plasat solul
vegetal pe o adâncime nu mai mica de 150 mm si va fi înverzit, pietrele mai mari de 50 mm vor fi
scoase. Solul vegetal va fi uşor compactat şi apoi scarificat până la o adâncime de 100 mm. Plantarea
şi însămânțarea vor avea loc imediat după scarificare.
Tufele se vor planta prin săparea unor gropi nu mai mici de 50 cm în diametru şi 50 cm în adâncime.
Tufele vor trebui să fie sădite cu rădăcini în groapa săpată într-un mediu de creştere din cernoziom, cu
turbă şi nisip aprobate de către Managerul Proiectului, având grijă de a nu vătăma rădăcinile în timpul
sădirii. Groapa va fi astupată cu pământ mai jos de cota pământului original, lăsând o adâncitură de 5
cm în jurul plantei pentru acumularea apei în timpul udării. Dacă la plantarea tufarilor se vor folosi
puieţi şi nu arbuşti tineri, aceştia vor fi plantaţi în "cuiburi" a câte 5 - 6 puieţi cu lungimea de 0,5 – 0,8
m fiecare, la o adâncime de 0,45 - 0,6 m, pregătind din timp groapa, aşa cum e descris mai sus
204.05. UDAREA
Suprafaţa plantată va fi uşor udată timp de 10 zile după însămânţare sau în cazul unor condiţii
climaterice extrem de uscate, si înainte de aceasta. Procedurile şi echipamentul folosit pentru udare
trebuie să fie de aşa natura, încât apa să fie asigurată permanent, la orice etapă a germinării şi creşterii,
fără erodarea solului vegetal. E de preferat, ca udarea să fie efectuata după-amiaza târziu sau seara
204.06. FERTILIZAREA.
Conform ENIR E2-1-45 sau ENIR E18-24.
204.07. ÎNSĂMÂNŢAREA ŞI PLANTAREA
Seminţele trebuie să fie sădite în conformitate cu EN TER E2-1-45 sau ENIR E18-24
Tufele din specii selective aprobate vor fi plantate pe toate taluzurile terasamentelor şi debleurilor

-96-
aproximativ câte un tufar tânăr sau un "cuib" de puieţi la fiecare 5 m 2. Tufarii sau cuiburile vor fi
plantate într-un mod neregulat, pe diagonală.
204.08. PREGĂTIREA SEMINŢELOR
Pregătirea seminţelor se va face în conformitate cu ENIR E2-1-45 şi/sau ENIR E18-24.
204.09. PROTECŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA PLANTELOR
Protecţia şi întreţinerea plantelor în creştere vor fi asigurate pe sectoarele de însămânţare, cu udarea lor
conform necesităţilor, până la recepţia lucrărilor.
În orice locuri, unde seminţele nu au dat colţi, Antreprenorul va repeta operaţiunea de însămânţare cu
utilizarea suplimentară a îngrăşămintelor, varului sau nitratului de amoniu conform necesităţii sau cu
folosirea altor seminţelor alternative, după caz.
La trei luni după plantarea tufarilor, se va face inspectarea şi orice tufari, care nu vor avea o creştere
normală, în mod corespunzător, vor fi scoşi, locul de plantare va fi din nou pregătit şi fertilizat cu
plantarea altor noi specii
204.10. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţionarea Lucrărilor se va face conform Specificaţiilor Tehnice, inclusiv Capitolul 001. Achitarea
pentru lucrări se va face în felul următor: 50% din sumă vor fi achitate după finalizarea procesului de
însămânțare, iar celelalte 50% din sumă vor fi achitate, când Managerul Proiectului va fi satisfăcut de
creşterea stabilă şi viguroasă a ierburilor şi tufarilor pe întreaga suprafaţă în cauză, care nu trebuie să fie
mai mică de 2000 m2
Măsurarea
Apa folosită pentru asigurarea şi menţinerea unei germinări stabile şi continue nu va fi măsurată, dar
va fi inclusă în costul de însămânţare a unui metru pătrat.
Lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de către Managerul Proiectului vor fi
plătite conform Preţului pe Unitate din Contract şi indicat în ofertă. Achitarea se va face pentru
lucrările finalizate, descrise în prezentul capitol
Achitarea
Achitarea se va face pentru următoarele articole
Unitate de
Nr. Articol
măsură
20401 Loading of stockpiled topsoil, spread on embankment slopes of
min 100 mm thickness, light compaction Cubic Metre
Metru cub
Încărcarea pământului vegetal depozitat, aşternut pe taluzul
rambleului cu o grosime de minim 100 mm, compactare uşoară
20402 Provide top soil, spread on embankment slopes and road sides
of min 100 mm thickness, light compaction
Cubic Metre
Aprovizionarea cu pământ vegetal, aşternut pe taluzul Metru cub
rambleului şi pe marginile drumului cu o grosime de minim 100
mm, compactare uşoară
20403 Provide grassing to embankment and road sides, incl
maintenance up to end of defects liability period
Square Metre
Insamintarea cu iarbă a taluzurilor şi marginii drumului, Metru patrat
inclusiv întreţinerea pînă la sfîrşitul perioadei siguranţei de
garanție

-97-
CAPITOLUL 205. PLANTAREA COPACILOR
205.01. INTRODUCERE
Prezentul capitol se referă la plantarea copacilor, atât pe marginea drumului cât şi pe taluzurile
rambleurilor sau în alte zone conform indicaţiilor.
205.02. MATERIALE
Ca materiale pentru plantare vor fi folosiţi arbori din specia foioaselor şi arbuşti de dimensiuni mari,
aşa cum sunt plopii şi sălciile, care din experienţă s-au dovedit a fi cei mai potriviţi pentru localităţile,
unde vor fi plantaţi
205.03. SEZONUL DE PLANTARE
Plantarea se va face la începutul sezonului de vegetaţie. Însămânţarea nu se va efectua în timpul
vânturilor puternice, în sol foarte umed sau în sol îngheţat sau în condiţii nefavorabile.
205.04. PLANTAREA
Copacii trebuie să fie sădiţi în gropi corespunzător dimensiunilor puieţilor şi speciilor. Gropile trebuie
să fie săpate cu excavatoare sau forate cu ajutorul unui burghiu; în cazurile când locurile sunt
inaccesibile pentru tehnică, gropile trebuie săpate manual. Marginile gropilor săpate în mod mecanizat
vor necesita în mod normal prelucrată manual.
Fiecare groapă trebuie să fie parţial umplută cu sol fertil adăugând compost, humus şi îngrăşămintele
necesare şi adecvate pentru anumite speciile plantate. Pentru plantele cu rădăcini dezgolite sau bine
dezvoltate, astuparea iniţială cu pământ se va face fie sub forma unei moviliţe, cam aproximativ
jumătate din adâncimea gropii, iar pentru plantele cu rădăcini grupate într-un singur bulgăre - sub
formă de pernuţă. Gropile vor fi apoi astupate cu straturi de sol fertil, fiecare strat fiind bine şi cu grijă
compactat. Înainte de plantare, rădăcinile copacilor vor fi retezate, iar coroana tunsă, după caz, în
dependenţă de specie. Copacii trebuie să fie plantaţi în anumite locuri indicate de Managerul
Proiectului sau, în general, la aproximativ 8 m distanţă unul de altul sau la alte distanţe potrivite pentru
diversele specii.
205.05. UDAREA
Imediat după plantarea unui copac, acesta va fi bine udat, cu aproximativ 25 de litri de apă, care se va
îmbiba în sol. Ulterior, arborii noi plantaţi vor fi monitorizaţi cu atenţie pentru depistarea unor semne
de ofilire sau uscare, recurgând la procedura de udare suplimentară, dacă este necesar, în funcţie de
condiţiile climaterice şi starea plantelor. Udarea trebuie să se efectueze de preferinţă după-amiaza
târziu sau seara
205.06. FERTILIZAREA
În conformitate cu ENIR E2-1-45 sau ENIR E18-24

205.07. PROTECŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA PLANTELOR


Protecţia şi întreţinerea plantelor în creştere va fi asigurată pe toate sectoarele plantate, inclusiv cu
udarea lor după necesităţi până la recepţia lucrărilor.
La trei luni după plantarea copacilor, va fi organizată inspectarea lor şi orice copaci, ce nu au dat
dovadă de o creştere bună, vor fi scoşi, locul de plantare va fi din nou pregătit şi fertilizat cu sădirea
altor noi specii de copaci
205.08. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţionarea Lucrărilor se va face conform Specificaţiilor Tehnice, inclusiv Capitolul 001. Achitarea
pentru lucrări se va face în felul următor: 50 % din sumă vor fi achitate după finalizarea procesului de
plantare, iar celelalte 50% din sumă vor fi achitate, când Managerul Proiectului va fi satisfăcut de

-98-
creşterea stabilă şi viguroasă a copacilor. Achitarea se va face după numărul de copaci recepţionaţi în
final. La finalizarea perioadei de plantare, dacă se va constata că nu s-a prins nici un copac, sumele
achitate vor fi scăzute din plată
Măsurarea
Apa folosită pentru asigurarea şi menţinerea unei germinări stabile şi continue nu va fi măsurată, dar
va fi inclusă în costul de sădire a unui copac.
Lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de către Managerul Proiectului vor fi
plătite conform Preţului pe Unitate din Contract şi indicat în ofertă. Achitarea se va face pentru
lucrările finalizate, descrise în prezentul capitol.
Achitarea
Achitarea se va face pentru următoarele articole
Unitate de
Nr. Articol
măsură
20501 Plantarea copacilor Buc
Planting of trees Number
20502 Plantarea arbuştilor Buc
Planting of shrubs Number

-99-
3. ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ

-100-
CAPITOLUL 301. RECICLAREA LA RECE A BETONULUI ASFALTIC
DIN ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ

301.01. Introducere
Lucrările prevăd reciclarea materialului rezultat in urma frezarii a straturilor, din beton de asfalt,
conform capitolului 302 a prezentei Specificatii, cu adăugarea de agregate noi în aşa proporţii, încât să
fie obţinută granulometria necesară a amestecului, având toate proprietăţile necesare specificate.

Lucrările prevăd: prepararea amestecului prin malxarea in statii fixe a pietrei sparte în stare neanrobată
(sau anrobată dacă e cazul), nisipului si filerului adăugate la materialul rezultat din frezarea asfaltului
existent; adăugarea liantului , apei şi aditivilor (dacă e necesar), malaxarea componenţilor şi aşternerea
amestecului într-un strat constructiv şi compactarea.

Atunci când proporţia de piatră neanrobată în amestecul reciclat la rece conctituie mai mult de 35 %,
diferenta de piatra sparta care depaseste 35% va fi anrobată.
Proprietăţile amestecului se stabilesc prin probe cu înălţimea şi diametrul de 71.4 mm, formatate
conform cerinţelor CP D.02.12 – 2014. Compoziţia granulometrică a mixturii trebuie să corespundă
cerinţelor tabelei D.1 din SM STB 1033:2008 pentru mixturile poroase şi extra-poroase din agregate
macrogranulare Criteriile de performanţă trebuie să corespundă cerinţelor din CP D.02.12 – 2014.

301.02. Materiale
Materialele trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

Ciment Portland marca 400 GOST 10178-85


Ciment Portland cu zgură marca GOST 10178-85
300
Piatră concasată marca M400 GOST 8267-93
Nisip de clasa I si modulul de GOST 8736-93
finete >1.5
Filer GOST 16557-78
Emulsia bituminoasă de marca GOST 18659-81
ЭБК -2, ЭБК -3
Aditivi La indicaţia Managerul Proiectului
Materialul de asfalt frezat Conţinutul fracţiei mai mare de 50 mm nu trebuie să
depăşească 5 % din greutate;

301.03. Cerinţe de construcţie


Reţeta de lucru a mixturii, cu toată informaţia despre materialele folosite (sursa de furnizare,
caracteristicile fizico-chimice şi altele), trebuie să fie prezentate în scris Managerul Proiectului pentru
aprobare cu nu mai târziu de 21 zile calendaristice înainte de începutul lucrărilor la drum.

Conţinutul indicativ al componenţilor din amestec după greutatea granulatului de beton asfaltic arată în
felul următor:

-101-
Liant 2-4%
Agregate naturale adăugate la asfaltul frezat nu mai puţin de 30% de la masa
asfaltului frezat, cu aprobarea
ulterioară a Managerul Proiectuluiu

Compoziţia finală a amestecului trebuie să fie stabilită în timpul încercărilor de probă în teren şi
trebuie să fie aprobată de Managerul Proiectului.

301.04. Restricţiile din cauza condiţiilor climaterice


Lucrările trebuie să fie executate în condiţii climaterice favorabile şi la temperatura aerului nu mai
joasă de 0°С, cât şi în conformitate cu orice dispoziţii ale Managerul Proiectului, care ar putea fi
necesare.

301.05. Pregătirea amestecului


Amestecul va fi pregătit aparte, la uzina . În procesul de amestec, componenţii se adaugă, de obicei, la
materialele frezate din asfalt în următoarea consecutivitate: agregatele, si liantul.
Uzina centrala de malaxare va trebui sa poată produce un amestec uniform de asfaltul frezat, agregate,
liant. Pentru a îndeplini cerinţele reţetei de lucru, în malaxor va fi introdusa de fiecare data cantitatea
necesară de liant dozat sau cantitatea calibrată în timpul malaxării neîntrerupte. În timpul procesului de
malaxare, va trebui să fie asigurata o dispersare uniformă a liantului,, pentru a obţine o anrobare
completă a tuturor particulelor agregatelor. Atunci când amestecul reciclat conţine particule fine, care
trec prin sita de 5.00 mm, o condiţie minimă in timpul procesului de malaxare este anrobarea deplina a
acestor particule. Amestecul trebuie să aibă o culoare uniformă, fără boţuri de materiale.
Înainte de lucrările de reciclare, Antreprenorul va trebui sa pregătească o cantitate suficientă de
amestec pentru așternerea lui pe un eșantion de cel puţin 50 de metri lungime, pe două lăţimi ale
distribuitorului, de o grosime utilizată în proiect prin așternerea, distribuirea şi compactarea
amestecului, cu echipamentul destinat pentru lucrări şi în conformitate cu cerințele specificate mai sus.
Se plasează, răspândește şi se amestecă mixtura cu echipamentele care urmează să fie utilizate în
cadrul proiectului şi în conformitate cu cerinţele specificate mai sus. Acest eșantion va fi supus
testărilor si evaluării ca un lot, care va fi in conformitate cu toate cerinţele specificației. Cu aprobarea
Managerul Proiectuluiului, eșantionul va trebui sa fie situat într-un loc mai puţin critic din cadrul
Proiectuluiului, unde au lucrările normale de construcţie a sistemului rutier. Mixtura, pe sectorul
experimental, nu se va aşterne pe suprafeţe existente care sunt din beton de asfalt.. Dacă rezultatele
testărilor vor fi satisfăcătoare, eșantionul va rămâne la locul sau, ca strat de bază finalizat a sistemului
rutier. Dacă testările indică despre necorespunderea, stratului din asfalt reciclat la rece, cu cerințele
specificațiilor, tot eșantionul va fi eliminat, iar materialul va fi evacuat în afara şantierului pe contul
propriu al Antreprenorului.,.
In cazul in care eșantionul nu va corespunde cu Specificațiile, Antreprenorul va trebui sa facă imediat
ajustările necesare la operaţiile de lucru ale uzinei, cât şi la procedurile de compactare, după care se va
construi un alt eșantion, fără cost suplimentar suportat de Beneficiar. Conform necesităţilor şi
indicaţiilor, vor fi construite şi alte eșantioane suplimentare de testare, cu prelevarea de probe şi
testarea lor pentru conformitate cu cerințele specificației. Producţia în plin a amestecului reciclat nu va
începe fără aprobarea Managerul Proiectuluiului.

-102-
301.06. Aşternerea şi compactarea amestecului

Echipamentul de distribuire va trebui să poată distribui materialul in mod uniform; conform cotelor de
inclinare a suprafeței, cotelor de inaltime şi cerinţelor de planeitate in timpul compactării. Suprafeţele
de contact ale imbracamintei rutiere construite anterior, bordurile, căminele de vizitare şi alte structuri
vor fi prelucrate cu un strat subţire de material bituminos, în conformitate cu CAPITOLUL 304.
STRATURI DE AMORSARE SI AMORSARE PRIMARĂ PENTRU SUPRAFEŢELE PORTANTE.
Mixtura reciclată va fi așternuta fără segregări; daca apar segregări în timpul așternerii, operaţia de
lucru va vi suspendata, până când nu va fi determinată si eliminate cauza. In cazul așternerii manual,
mixtura va trebui a fi răsturnată, distribuita la locul şi împrăştiată cu ajutorul lăutei (îndreptarului) într-
un strat uniform in stare libera de o anumită grosime, care sa permite obţinerea după compactare a
cotelor si grosimilor necesare. În nici un caz nu va trebui așternuta mixtura prin aruncare sau turnarea
pe bucati late.
Amestecul va fi aşternut într-un strat neted şi drept, conform cotelor orizontale şi verticale şi conform
secţiunilor transversale proiectate. Amestecul se va aşterne pe un strat de bază stabil bine compactat şi
ajustat la cotele necesare. Grosimea stratului din asfalt reciclat la rece va fi conform grosimilor
indicate pe desenele tehnice.
a) Lungimea aşternută trebuie să fie cât mai maximal de mare pe parcursul unei zile depline de
producţie, pentru a reduce numărul de rosturi transversale. La folosirea cimentului în amestec,
lungimea aşternută trebuie să fie limitată, ţinând cont de timpul necesar pentru întărirea
amestecului pe banda adiacentă.

b) Rosturile longitudinale trebuie să fie, pe cât e de posibil, evitate prin executarea lucrărilor pe
toate benzile simultan. În cazul efectuării lucrărilor de așternere a mixturii separat pe benzi,
rostul longitudinal va fi necesar de tăiat mecanizat pe o lăţime de 20-25cm. În cazul utilizării
lianţilor organici ca liant de legătură la formarea amestecului şi a doua bandă se va executa în
următoarele zile atunci rostul longitudinal după tăiere va fi necesar de amorsat.

c) Amestecul aşternut va fi compactat cu cilindri pneuri ori vibranţi până când nu va fi obţinută
densitatea specificată (conform metodei orientative din CP D. 02.12 – 2014 sau altei metode
deoarece antreprenorul poate sa propuna o alta schema de compactare care va asigura obtinerea
criteriilor de performata necesari).

d) Densitatea stratului reciclat nu trebuie să fie mai mică de 98 % din densitatea obţinută în timpul
compactării de probă în teren, aprobată de Managerul Proiectului, din eșantioanele de laborator
utilizate pentru proiectarea amestecului aprobat (densitatea de control). Densitatea de control
trebuie să fie densitatea medie a unei serii de cel puțin șase cilindri fabricate utilizând
amestecul aprobat final și având un domeniu de densități care să nu depășească +/- 1% din
media.

e) În cazul folosirii cimentului în amestec, suprafaţa compactată a stratului stabilizat cu ciment


trebuie să fie permanent menţinut umed, fiind stropit cu apă. Aproximativ după 24 ore după
aşternerea stratului stabilizat cu ciment, peste suprafaţa lui va trece un compactor vibrant,
pentru a provoca (induce) în strat microcrăpături. Aceste microcrăpături sunt necesare în stratul
stabilizat cu ciment pentru a evita apariţia necontrolabilă a crăpăturilor în rezultatul contractării

-103-
stratului de bază stabilizat cu ciment. Aceste microcrăpături în stratul de bază pot fi de obicei
obţinute în urma a trei treceri a compactoarelor vibrante.

301.07. Întreţinerea stratului reciclat în timpul întăririi


a) După evaporarea conţinutului liber de apă (timp de aproximativ 2 ore după finalizarea
compactării), drumul poate fi deschis pentru circulaţie. Limita de viteză pentru mijloacele de
transport, până la aşternerea următorului strat, nu trebuie să depăşească 40 km/oră.

b) Următorul strat nu trebuie să fie aşternut mai devreme de 4 - 5 ore după aşternerea stratului
reciclat iniţial, dacă în acest strat reciclat se conţine ciment. Daca mixtura este stabilizata cu
liant organic asternerea urmatorului strat se va efectua dupa ruperea definitiva a emulsiei.
Înainte de aşternere a următorului strat trebuie să fie făcută amorsarea primara (Capitolul 304).

c) Dacă aşternerea următorului strat se reţine cu mai mult de 48 ore, atunci suprafaţa stratului
reciclat iniţial trebuie să fie prelucrată cu emulsie bituminoasă, rata fiind de 1.2 – 1.4 l/m2, după
care va fi acoperită cu agregate de 5 - 10 mm la rata de 8 - 12 kg/m2, cu compactarea ulterioară
a suprafeţei.

301.08. Recepţia
Recepţia stratului reciclat va fi făcută în conformitate cu cerinţele stipulate în CP D. 02.12 – 2014,
SNiP 3.06.03-85 .
Suprafața stratului de reciclare la rece trebuie să fie precisă la cota proiectată cu o toleranță de +0 mm
până la -15 mm.

Măsurarea
Stratul reciclat se măsoară în m2, fiind incluse; emulsia bituminoasă, agregatele şi aditivii.

Achitarea
Achitarea se face pentru volumele aprobate, măsurate aşa cum e descris mai sus, în baza ratelor
unitare, specificate în Contract. Achitarea pentru frezarea betonului asfaltic din îmbrăcămintea rutieră
pe sectoarele unde e prevăzută reciclarea este inclusă în articolul nr. 30201.
Achitarea se face pentru următoarele denumiri:

Unitatea de
Nr. Articol de plată
măsură
Reciclarea la rece a betonului asfaltic din
îmbrăcăminte. Adăugarea în amestec a noilor
Metru pătrat
agregate şi stabilizarea cu emulsie bituminoasă.
30101 Compactarea. h-140mm Square Metre
Cold recycling of the asphalt concrete pavement.
Mixing in of new aggregates and stabilization with
Bituminous Emulsion. Compaction h-140mm
Reciclarea la rece a betonului asfaltic din Metru pătrat
îmbrăcăminte. Adăugarea în amestec a noilor
30102 agregate şi stabilizarea cu emulsie bituminoasă. Square Metre
Compactarea. h-80mm

-104-
Cold recycling of the asphalt concrete pavement.
Mixing in of new aggregates and stabilization with
Bituminous Emulsion. Compaction h-80mm
Agregatele / Aggregates Incluse/included
Emulsia bituminoasă / Bituminous Emulsion Inclusă/included
Aditivi / Additives Incluşi/included

CAPITOLUL 302. FREZAREA ASFALTULUI DIN ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ

302.01. Introducere
Aceste lucrări includ lucrările de frezare a asfaltului din îmbrăcămintea rutieră existentă si
transportarea la depozit. Asfaltul frezat va fi folosit la prepararea mixturilor din asfalt reciclat la rece.
Surplusul de asfalt frezat se va depozita sau se va utiliza in constructia drumului conform indicaţiilor
Managerul Proiectului ori va fi predat Beneficiarului.

302.02. Cerinţe de Construcţie


Tehnica – Maşina de frezare a asfaltului

Maşina de frezare a asfaltului trebuie să posede următoarele caracteristici:


• Viteza de lucru de 16 m/min la adâncimea de 50 mm.
• Suficientă putere, tracţiune şi stabilitate de frezare constantă şi cu precizie până la adâncimea
de 50 mm.
• Sistemul automat de control a cotelor verticale
• Lăţimea de lucru nu mai mică de 1.5 m
302.03. Frezarea
Îmbrăcămintea rutieră existentă, care va trebui să fie frezată şi procesată, e formată din diferit tip de
asfalt cu un diferit conţinut de prundiş, de aceea materialul de a fi refolosit pentru stratul reciclat
trebuie să fie cel puţin trecut prin ciur şi sortat (dacă e necesar) pentru a corespunde cerinţelor. Dacă
materialul din îmbrăcămintea rutieră existentă de asfalt nu va corespunde întocmai unei anumite
granulometrii, dar va consta pe alocuri din prundiş mai măşcat, iar pe alocuri acesta va fi un material
mai mărunt, atunci acesta va fi refolosit conform indicaţiilor Managerul Proiectului sau aruncat
Frezarea şi decaparea straturilor existente ale îmbrăcămintei rutiere vor fi executate pe timp uscat,
adincimea de frezare se va efectua pe toata grosimea straturilor bitumonoase existente pe sectoarele de
drum unde se vor aplica constructii noi, sau ranforsari cu asfalt reciclat la rece. In cazul sectoarelor
ranforsate cu asfalt reciclat la rece straturile de baza trebuie sa ramie intacte in timpul frezarii.
Frezarea şi decaparea se va face pe sectoare mici, doar aprobate de Managerul Proiectului. Construcţia
noilor straturi ale îmbrăcămintei rutiere pe sectoarele perturbate se va face cât mai curând posibil.
Numai după finalizarea noilor straturi, fără stratul final, va fi aprobată de Managerul Proiectului
decaparea unui alt sector

-105-
Pe sectoarele de drum cu imbracamintea din beton asfaltic, unde sa vor efectua lucrari de ranforsare cu
beton asfaltic, frezarea imbrăcămintei rutiere existente se va efectua la cota și profil, conform
desenelor tehnice, pe o lăţime minimă de 1.5 m. Procesul va fi aplicat pe toată lăţimea benzii de
circulaţie, iar secţiunea transversală a noii suprafeţe obţinute trebuie să fie dreaptă şi netedă.
Planeitatea suprafeţei va fi măsurată cu ajutorul unei mire de nivelment de 3 m, spaţiul dintre mira de
nivelment şi suprafaţa drumului nu trebuie să depăşească 20 mm, şi trebuie să fie conform SNiP-ului
3.06.03 – 85
Pentru siguranţa rutieră a transportului public, va fi asigurată o trecere treptată şi lină de pe banda de
asfalt frezată pe îmbrăcămintea rutieră existentă.

Înainte de deschiderea drumului frezat pentru circulaţie, de pe suprafaţa lui vor fi lichidate toate
particulele de asfalt în stare liberă şi alte materiale rămase pe suprafaţă.

302.04. Recepţia
Recepţia asfaltului frezat se va face în conformitate cu Desenele tehnice şi Specificaţiile şi prin
aprobarea Managerul Proiectului.

Măsurarea

Frezarea asfaltului din îmbrăcămintea rutieră va fi măsurată în metri cubi pe orice adâncimi,
conform Listei de Cantităţi si Desenelor.

Achitarea
Achitarea pentru lucrările recepţionate se va face în baza ratelor specificate în Lista Cantităţilor.

Achitarea se va face pentru denumirile de mai jos, care se conţin în ofertă. Suma indicată pentru
achitare este suma deplină de remunerare pentru lucrările din acest capitol.
Achitarea se va face pentru următoarele denumiri:

Unitatea de
Nr. Articol de plată
măsură
Asphalt Concrete Pavement Milling to any depth and
re-use it according to project`s requirements
Cubic Metre
30201 Frezarea imbracamintei din beton asfaltic până la m3
orice adâncime şi refolosirea lui conform cerinţelor de
proiect

-106-
CAPITOLUL 303. REPARATIA CAROSABILULUI EXISTENT , SUPRALĂRGIREA ŞI
NOUA STRUCTURA RUTIERĂ
303.01. Introducere
Aceste lucrări se referă la reparaţia, ranforsarea sistemului rutier existent şi construcţia capitală a
noii structuri rutiere pe toată adâncimea. Acestea vor fi sectoarele unde se vor efectua lucrări de
schimbare a îmbrăcămintei rutiere existente, cu ranforsarea straturilor de bază şi aplicarea
îmbrăcămintei noi cât şi sectoarele de reconstrucţie a structurii rutiere existente şi de construcţie
capitală a unei îmbrăcăminte rutiere totalmente noi.
Noile lucrări de construcţie sunt posibile la benzile suplimentare de accelerare, la casetele de
supralărgire a părţii carosabile existente, la executarea unei îmbrăcăminte rutiere totalmente noi, cu
schimbări considerabile pe orizontală şi verticală a aliniamentului

303.02. Materiale
Materialele folosite pentru construcţia sau reconstrucţia îmbrăcămintei rutiere trebuie să întrunească
următoarele cerinţe:

Amestecul de asfalt Capitolul 305 şi SM STB 1033-2008


Stratul de amorsare cu bitum GOST 22245-90*
Tratament bituminos dublu Capitolul 311
Beton vibrocilindrat CP D.02.01- 2012
Piatra concasată GOST 8267-93
Balast SM GOST 25607-2010, GOST 23735-79
Nisip GOST 8736-93
Geotextil EN 13249

303.03. Informaţie generală


Lucrările de construcţie nouă la casete, pe sectoarele de reconstrucţie şi a îmbrăcămintei capital noi
includ lucrări de excavare a stratului de fundaţie de pământ până la cota destinată, de compactare a
acestui strat de fundaţie, de amenajare a stratului suport de nisip ori din balast, stratului(rilor) de bază
din piatra concasata ori amestec de piatra, a stratului de amorsare primară şi a stratului(rilor) de
legătură (binder) şi a stratului de uzură. Grosimea şi tipul diferitor straturi e indicată pe Desenele
tehnice. În legătură cu lucrările noi de construcţie vor fi necesare şi lucrările de reconstrucţie a
acostamentelor, descrise în amănunte în capitolul 306 din această Specificaţie
Lucrările de ranforsare a fundatiei includ lucrările de înlăturare a îmbrăcămintei existente din straturi
bituminoase şi ranforsarea straturilor de bază, după caz, prin aplicarea stratului(rilor) noi constructive
care va include si stratul de egalizare. Stratul de egalizare, cu o grosime variabila, este utilizat pentru
ajustarea profilului drumului la cotele necesare înaintea așternerii straturilor constructive indicate
conform Desenelor tehnice.

303.04. Procedura de Construcţie


Întregul sector pentru construcţie nouă a îmbrăcămintei rutiere va fi excavat până la cota necesară a
stratului de fundaţie de pământ, iar acest strat de fundaţie va fi compactat în conformitate cu NCM
D.02.01:2015, Capitolul 7. Cotele stratului de fundaţie de pământ după compactare trebuie să fie peste
tot corecte, în limita toleranţelor de +0 până la -35 mm.

-107-
După recepţionarea stratului de fundaţie de pământ, va urma stratul suport din nisip ori balast in
conformitate cu desenele tehnice, care va fi compactat cu ajutorul cilindrilor vibranţi sau a
compactoarelor cu plită vibrantă. Cotele stratului suport după compactare trebuie să fie peste tot
corecte, în limita toleranţelor de +0 până la -35 mm
Amenajarea in secțiune transversala a stratului de balast ori nisip se va executa conform desenelor
tehnice. Conţinutul de agregate mai mari de 5mm în balastul utilizat ca strat constructiv trebuie să fie
>15%.
După recepţionarea stratului de suport va urma un strat de bază dintr-un material aprobat, fie amestec
de piatra conform cerinţelor SM GOST 25607-2010, fie piatra concasată conform cerinţelor GOST
8267-93, iar executarea lucrărilor se va face conform SNiP-ului 3.06.03-85, cu grosimile cele indicate
pe Desenele tehnice. La execuţia straturilor constructive în viraje, ajustarea straturilui de bază la
declivităţile necesare se va efectua prin aplicarea stratului de egalizare.
Marca pietrei sparte nu trebuie să fie mai mică de cât M300, fracţia cea mai mare a pietrei va fi in
dependenţa de grosimea stratului aplicat după cum urmează:
grosimea stratului ≤ 40mm fracţia pietrei 20mm,
grosimea stratului < 120mm fracţia pietrei 40mm,
grosimea stratului ≥ 120mm fracţia pietrei 70mm,
Tot odată grosimea stratului trebuie să fie mai mare de 1,5ori decât marimea fracţiei maximale a
pietrei sparte.
Inainte de aplicare a straturilor constructive din agregate naturale se va efectua lucrari de reparatie prin
nivelarea şi ajustarea la cota de proiect a suprafeţei existente. In locurile cu denivalari majore ajustarea
la cota se va efectua prin aplicarea unui strat de egalizare din piatră spartă.
Compactarea va fi executată cu ajutorul compactoarelor vibrante, iar gradul de compactare nu va fi
mai mic de 98% din densitatea maximală în stare uscată. Cotele stratului de bază de jos final vor fi
întocmai cotelor orizontale şi verticale, fiind în limita toleranţelor de +0 până la -35 mm.

Grosimea compactată a oricărui strat aşternut, fie că e strat de bază, fie că e strat de bază de jos, nu
trebuie să depăşească cerințele SNiP-ului 3.06.03-85, iar în cazul necesităţii de compactare a unei
grosimi mai mari, materialul trebuie să fie aşternut şi procesat în două sau mai multe straturi. Grosimea
minimală a stratului va fi de 80 mm.

Straturile imbracamintei rutiere din mixturi asfaltice ori din beton vibrocilindrat trebuie să fie aşternute
conform cotelor indicate pe Desenele tehnice. Compoziţia mixturilor de asfalt si din beton
vibrocilindrat vor fi elaborate, produsă şi aşternută în conformitate cu cerinţele stipulate în Capitolele
305 si 308. Grosimile straturilor trebuie sa fie nu mai mici de cit cele indicate pe desenele tehnice.

Pregătirea suprafeței din beton asfaltic existent înainte de aplicarea straturilor bituminoase noi va
include curatarea pârtii carosabile de noroi, colmatarea fisurilor si crăpăturilor conform
CAPITOLULUI 310, plombarea gropilor conform CAPITOLULUI 309 a prezentei specificații,
amorsarea suprafeței. După necesitate se vor efectua lucrări de nivelare a suprafeței prin frezarea
straturilor bituminoase, aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica. Daca stratul de egalizare
din mixtura asfaltica va fi de o grosime mai mica de 3cm el se va așterne concomitent cu stratul de
uzura.
De fiecare dată când va fi aşternut asfalt nou alături de asfaltul existent, marginile asfaltului vechi vor
fi proaspăt tăiate cu grijă pentru a forma faţete verticale curate, care vor fi prelucrate cu bitum
conform cerinţelor Capitolului 304 şi Capitolului 305, chiar imediat înainte de aşternerea asfaltului
proaspăt. Cerinţele minime de compactare pentru straturile din mixturi asfaltice sunt cele din Capitolul
305.

-108-
Toleranţe pentru Suprafaţă
Suprafeţele imbracamintei rutiere vor fi verificate în sensul încadrării în limitele toleranţelor conform
cerinţelor din Capitolul 305.

303.05. Recepţia lucrărilor


Noile lucrări de construcţie a îmbrăcămintei rutiere vor fi recepţionate conform Specificaţiilor
Tehnice, inclusiv Capitolul 001.
Măsurări
Toate lucrările de construcţie capitală a noii îmbrăcăminte rutiere vor fi măsurate conform denumirilor
de mai jos în metri pătraţi în ce priveşte suprafaţa fundaţiei de pământ, în metri cubi de nisip,si balast,
piatra sparta al stratului de bază in metri pătrați, Volumele vor fi măsurate strict conform cotelor curat
proiectate.
Achitarea
Achitarea pentru lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de Managerul
Proiectului se va face conform ratelor prevăzute în contract, pentru denumirile incluse în ofertă. Suma
de achitare pentru aceste denumiri este suma deplină pentru finalizarea tuturor lucrărilor din acest
capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumirile de mai jos:
Unitatea de
Nr. Articol de plată
măsură
Subbase Course of Sand h-100 mm Cubic Metre
30301
Strat inferior de fundaţie din nisip h-100 mm Metru cub
Subbase Course of Ballast h-100 mm Cubic Metre
30302.1
Strat inferior de fundaţie din balast h-100mm Metru cub
Subbase Course of Ballast h-150 mm Cubic Metre
30302.2
Strat inferior de fundaţie din balast h-150mm Metru cub
Base course of crushed stone M300, h - 80 mm Square Metre
30303
Strat de fundatie din piatra sparta M300, h - 80 mm Metru patrat
Base course of crushed stone M300, h - 100 mm Square Metre
30304
Strat de fundatie din piatra sparta M300, h - 100 mm Metru patrat
Base course of crushed stone M300, h - 120 mm Square Metre
30305
Strat de fundatie din piatra sparta M300, h - 120 mm Metru patrat
Base course of crushed stone M300, h - 150 mm Square Metre
30306
Strat de fundatie din piatra sparta M300, h - 150 mm Metru patrat
Base course of crushed stone M300, h - 180 mm Square Metre
30307
Strat de fundatie din piatra sparta M300, h - 180 mm Metru patrat
Base course of crushed stone M300, h - 190 mm Square Metre
30308
Strat de fundație din piatra sparta M300, h - 190 mm Metru pătrat
Base course of crushed stone M300, h - 200 mm Square Metre
30309
Strat de fundatie din piatra sparta M300, h - 200 mm Metru patrat
Base course of crushed stone M300, h - 240 mm Square Metre
30310
Strat de fundatie din piatra sparta M300, h - 240 mm Metru patrat
Base course of crushed stone M300, h - 290 mm Square Metre
30311
Strat de fundație din piatra sparta M300, h - 290 mm Metru pătrat
30312 Reparing of the existing crushed stone layer Square Metre
Reparaţia stratului existent de piatra sparta Metru patrat
Levelling course of crushed stone M300, h-variable Cubic Metre
30313
Strat de egalizare din piatra saptra M300, h- variabil Metru cub

-109-
CAPITOLUL 304. AMORSAREA PRIMARĂ ŞI CEA OBIŞNUITĂ A SUPRAFEŢELOR
PORTANTE

304.01. Introducere
În acest capitol e prevăzută amorsarea primară şi straturile de amorsare obişnuită. Amorsarea primară
constă dintr-un strat de emulsie bituminoasa aplicată pe suprafaţa finalizată a stratului granular de bază
ori asfalt reciclat la rece, înainte de asfaltare. Amorsarea obişnuită se face de fiecare dată când e
aşternut asfalt nou peste sau alături de asfaltul vechi. În cazul unor operaţii majore de asfaltare,
amorsarea se face şi între straturile de consolidare, dacă expiră mai mult de 72 ore din momentul
aşternerii stratului de mai jos şi până la aşternerea noului strat de mai sus.

304.02. Materiale
Materialele folosite vor trebui să fie în conformitate cu următoarele standarde:
• Emulsia bituminoasă: GOST 18659-81
Pentru amorsare generala se va utiliza emulsie bituminoasa EBK 1
Pentru amorsare preliminară se va utiliza emulsie bituminoasa EBK 2 ori EBK3

304.03. Tehnica
• Distribuitor de emulsie bituminoasa cu autopropulsie
• Perie mecanică rotativă
• Compresor (în deosebi pentru straturile de bază prăfuite)

304.04. Pregătirea suprafeţei


Înainte de orice amorsare primară sau amorsare generală, suprafaţa trebuie să fie curăţată cu peria.
La curăţarea stratului de bază, trebuie de avut grijă să nu fie deranjată structura acestui strat. La
curăţarea stratului de bază nu va fi folosită apa, dar, nemijlocit înainte de amorsarea primară şi după
curăţarea cu peria, stratul de bază poate fi uşor stropit cu apă, pentru a contribui la penetrarea stratului
de amorsare.

Suprafaţa existentă sau cea nou aşternută de asfalt va fi curăţată de orice substanţe sau materiale
străine, inclusiv de bitum, material bituminos sau nebituminos folosit pentru colmatarea rosturilor,
cauciuc, uleiuri, combustibili, material pentru marcaj şi particule în stare liberă. Antreprenorul poate
liber să folosească mături mecanice, stropitoare de apă cu jeturi, dispozitive de sablare şi de frezare a
suprafeţei. Metoda aplicată trebuie să fie una potrivită pentru pregătirea suprafeţei înainte de aplicarea
stratului de amorsare.
După curăţare şi înainte de aplicare a stratului Primar şi General de Amorsare, suprafaţa trebuie să fie
inspectată şi aprobată de Managerul Proiectului, care ar putea solicita o curăţire suplimentară.

304.05. Condiţiile climaterice


În cazul folosirii pentru amorsarea primară şi generală a emulsiei bituminoase, lucrările vor fi
executate doar pe timp uscat stabil. Amorsarea generală va fi în special aplicată pe suprafeţele curate şi
uscate. Nu va fi executată nici amorsarea primară nici cea obişnuită pe timp cu ceaţă sau pe timp
umed, atunci când sunt aşteptate ploi, pe timp cu vânt destul de puternic, care ar fi un obstacol pentru
stropirea uniformă, când suprafaţa este vizibil umedă (mai mult decât jilavă), când temperatura
suprafeţei e mai joasă de 100C şi când conţinutul de apă din stratul de bază e mai mare de 50% faţă de
conţinutul optim
-110-
304.06. Aplicarea straturilor de Amorsare Primară şi Obişnuită
Amorsarea primară şi generală va fi executată cu ajutorul unui distribuitor de bitum de tip aprobat.
Distribuitoarele trebuie să fie de tipul celor cu presiune constantă, cu autopropulsie şi cu o capacitate
pentru liant de 4000 litri.

Distribuitoarele vor fi dotate cu vitezometru de diapazon mic (a cincea roată) în stare de lucru bună,
bine vizibil de către şofer, pentru a fi menţinută o viteză constantă exactă în timpul stropirii la o
anumită rată uniformă specificată. Acestea vor fi dotate cu un manometru calibrat, care va înregistra cu
precizie presiunea emulsiei bituminoase la bara de pulverizare. Pompele de pompare a liantului vor
trebui să fie capabile de a menţine o presiune constantă în timpul stropirii
Distribuitoarele pentru emulsie bituminoase vor fi dotate cu arzătoare în combinaţie cu o pompă de
circulaţie, capabile de a menţine temperatura emulsie bituminoase în limitele specificate, fără
supraîncălzirea lui, cu un termometru calibrat cu precizie pentru indicarea temperaturii de pulverizare a
emulsie bituminoase .

Bara de pulverizare trebuie să fie adaptată la lăţimea de aplicare a emulsiei bituminoase de 2.30 metri,
cu posibilitatea ei de adaptare la lăţimi mai mici prin închiderea jeturilor (duzelor). Bara de
pulverizare trebuie să poată fi ridicată sau coborâtă deasupra drumului, la înălţimi specificate, fiind
paralelă cu suprafaţa drumului. Distribuitoarele trebuie să fie de o aşa construcţie, ca emulsia
bituminoasă fierbinte să circule prin bara de pulverizare, chiar şi când nu are loc stropirea
Barele de pulverizare trebuie să fie dotate fie cu duze canelate sau de preferat cu duze de turbionare, a
căror caracteristică esenţială este capacitatea de a pulveriza liantul uniform, la o rată de pulverizare
specificată. Dacă bara este prevăzută cu duze turbionare, atunci aceasta trebuie să fie dotată cu o
capotă pentru reducerea perturbaţiilor provocate de vânt. Distribuitoarele trebuie dotate cu o lanţetă de
mână cu duze de pulverizare fixate de ea pentru a pulveriza în zonele mici, inaccesibile şi pentru a
corecta deficienţele ratei de pulverizare
Săptămânal, vor fi calibrate înălţimea barei de pulverizare, unghiul de înclinare a duzelor, presiunea
pompei, la fel vor fi verificate ratele de pulverizare longitudinale şi transversale
Vor fi protejate suprafeţele obiectelor din apropiere pentru a nu fi stropite sau murdărite. Se va asigura
distribuţia uniformă fără omiterea unor porţiuni sau fără suprapuneri. Pulverizarea va începe cu zonele
adiacente de la marginea drumului şi apoi pe partea centrală pentru a minimiza scurgerile. În mod
similar pulverizare vor începe din partea de jos în sus şi din interiorul curbelor cu dever spre exterior.

Aplicarea stratului de amorsare primară trebuie să fie făcută la rata indicată de către Managerul
Proiectului şi va constitui în mod normal 0,8 – 1,0 kgm/m2. Managerul Proiectului va fi acela care va
aproba rata exactă de aplicare, temperatura şi suprafaţa care trebuie prelucrată înainte de aplicare şi vor
fi făcute ajustări în funcţie de variaţiile condiţiilor din teren
Aplicarea stratului de amorsare obişnuită trebuie să fie făcută la rata indicată de către Managerul
Proiectului şi va fi în mod normal, în limita de 0,25 – 0,4 kgm/m2. Managerul Proiectului va aproba
rata exactă de aplicare, temperatura, şi suprafaţa care trebuie prelucrată înainte de aplicare şi vor fi
făcute ajustări în funcţie de variaţiile condiţiilor din teren
Ratele exacte de aplicare a stratului de amorsare primară şi a stratului de amorsare obişnuită vor fi
stabilite în urma încercărilor de probă în teren
Dacă materialul asfaltic se aplică în exces, surplusul va fi înlăturat de pe suprafaţă cu o racletă de
cauciuc. Suprafeţele amorsate se lasă să se usuce deplin înainte de aplicarea stratului de asfalt următor.
Se aşterne următorul strat superior în timp de 4 ore de la amorsare. Nu se va permite circulaţia peste
stratul de amorsare în afară de traficul inevitabil al tehnicii de construcţie

-111-
Aplicarea straturilor de amorsare primară se va face în concordanţă cu rata indicată în limitele
toleranţei de +/-0,1 L/m2, iar aplicarea stratului de amorsare obişnuită - în limitele toleranţei de +/-
0,05 L/m2. Ratele real aplicate pe şantier vor fi verificate.

304.07. Recepţia lucrărilor


Suprafeţele, pe care vor fi aplicate straturile de amorsare obişnuită şi primară, vor fi recepţionate
conform Sub-clauzei 001.04.

Măsurări
Cantitatea lucrărilor de amorsare primară va fi măsurată în m2 de suprafaţă acoperită în baza celor mai
mici rate de pulverizare înregistrate şi a ratelor indicate de Managerul Proiectului
Stratul de amorsare obişnuită se va măsura pentru achitare doar atunci, când se va aplică pe suprafaţa
de asfalt originală imediat înainte de aşternerea unui strat de egalizare sau a unui nou strat de asfalt.
Straturile de amorsare obişnuită între straturile succesive de egalizare, de legătură (binder) şi orice alte
straturi intermediare, care ar putea fi necesare pentru atingerea grosimii necesare, nu vor fi supuse
măsurării pentru achitare, ci vor fi considerate ca parte integrală din procesul de aşternere a asfaltului
şi costul unei astfel de amorsări va fi considerată a fi inclusă în ratele cotate pentru aşternerea
betonului asfaltic
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru denumirile indicate în ofertă. Suma de achitare pentru
aceste denumiri va constitui întreaga sumă pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul
capitol
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

Unitatea de
Nr. Articol
măsură
Amorsarea primară cu emulsie bituminoasă 0.8 - 1.0
Litri
l/m2
30401
Prime-coat using bituminous emulsion, 0.8 to 1.0 Litre
L/m2
Amorsarea generala cu emulsie bituminoasa , 0.25 -
Litri
0.4 l/m2
30402
Tack coat using bituminous emulsion, 0.25 to 0.4 Litre
L/m2

-112-
CAPITOLUL 305. BETON ASFALTIC PENTRU ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ

305.01. Introducere
Acest capitol se referă la cerinţele de executare a unui sau mai multor straturi din amestec fierbinte de
beton asfaltic în conformitate cu SM STB 1033-2008.

305.02. Materiale
Materialele vor fi în corespundere cu următoarele standarde:

Beton asfaltic SM STB 1033-2008 şi compartimentul 305.08


GOST 22245-90 şi suplimentar cerinţele
Bitum obţinut din ţiţei
Capitolului 011
Emulsia bituminoasă GOST 18659-81
Piatră spartă SM STB 1311:2008, GOST 8267-93*
Nisip GOST 8736-93
Filer GOST 16557-78

305.03. Cerinţe Generale


Îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic (pregătirea, echipamentul, transportarea, aşternerea,
compactarea) va fi conform Capitolului 10 din SNiP 3.06.03-85.
Asfaltul se va produce de diferite tipuri, în dependenţă de cerinţele de lucru şi va fi microgranular dens
sau macrogranular dens.
305.04. Echipamentul de malaxare
Uzina de asfalt trebuie să fie de o capacitate de producţie constantă, fiind obţinut un produs permanent
uniform în conformitate cu prezenta Specificaţie. Aceasta trebuie să fie o uzină de dozare a agregatelor
pentru amestec şi trebuie să aibă o capacitate de producţie nominală de cel puţin 120 de tone pe oră.
Uzine cu o capacitate de producţie mai mică, care să funcţioneze împreună, nu sunt acceptabile
Dozarea pe proporţii, malaxarea şi descărcarea vor fi automatizate. Utilajul necesar va fi aprobat de
către Managerul Proiectului. Cântarul de la uzina de asfalt va fi sensibil până la 0.5% din încărcătura
maximal posibil necesară.

Uzina trebuie să fie dotată cu un sistem modern de control al emisiilor gazelor de eşapament şi de
colectare a particulelor de praf. Sistemul va trebui să colecteze toate particule de praf mărunte şi va
trebui fie astfel dotat, încât particulele mărunte colectate să fie disponibile pentru reutilizare ca filer
mineral în amestecuri sau evacuat, dacă e cazul

305.05. Distribuitoarele de asfalt


Materiale bituminoase trebuie să fie aşternute cu ajutorul unui distribuitor autopropulsat, echipat cu un
buncăr, un burghiu de alimentare şi o plită vibrantă reglabilă şi încălzită. Acesta trebuie să fie capabil
de aşternerea materialelor bituminoase fără segregare, tragerea după sine a materialelor, ardere sau alte
neajunsuri şi neregularităţi să respecte toleranţele pentru cotele specificate şi planeitate. Burghiul
trebuie să se termine cu 200 mm până la marginea plitei
Pentru aşternerea straturilor de asfalt vor fi utilizate numai finisoarele de asfalt cu un sistem
automatizat de control al cotelor şi al profilului transversal, aprobate de Managerul Proiectului.
-113-
305.06. Pregătirea suprafeţelor portante
Pregătirea suprafeței va include lucrări de curăţare a stratului inferior, colmatarea crăpăturilor,
plombarea gropilor din betonului asfaltic existent, amorsarea suprafeței, aplicarea stratului de egalizare
conform desenelor tehnice. Stratul de amorsare obişnuită va fi aplicat de fiecare dată când va fi
aşternut un nou strat de beton asfaltic peste îmbrăcămintea rutieră existentă sau de fiecare dată când un
nou strat de beton asfaltic va fi expus traficului sau expus la acţiunea condiţiilor atmosferice într-o aşa
măsură, încât Managerul Proiectuluil va consideră că, pentru o mai bună legătură între straturi, este
necesar un strat de amorsare. În orice caz, după mai mult de 10 zile între două straturi aşternute
succesive vor fi cu siguranţă necesare straturile de amorsare obişnuită; această perioadă poate fi redusă
substanţial în cazul unui trafic intens pe suprafaţa stratului aşternut. Nu va fi nici un fel de achitare
separată pentru orice altă amorsare obişnuită, în afară de amorsarea iniţială pe suprafaţa asfaltului
existent, vechi, acesta fiind considerată a fi inclusă în rata pentru betonul asfaltic.

Înainte de aşternerea asfaltului şi înainte de orice amorsare, suprafaţa trebuie să fie inspectată şi
aprobată de către Managerul Proiectului, care ar putea solicita o ulterioară curăţire sau alte lucrări
pregătitoare (dacă e necesar) înainte de permisiunea pentru amorsare. Costurile pentru lucrările
pregătitoare de colmatare a crapaturilor si plombare vor fi incluse in costurile de asfaltare.
Atunci când marginile stratului, care urmează să fie aşternut, se mărginesc cu borduri, insule sau alte
platforme ridicate, zona ridicată, care va intra în contact cu stratul de asfalt finisat, va trebui să fie cu
grijă amorsat cu emulsie bituminoasa pentru o fixare mai bună a asfaltului proaspăt aşternut. Porţiunile
ridicate mai sus de cota proiectată a stratului de asfalt sau cele care, din careva motive, vor fi lăsate
neacoperite, trebuie să fie atent protejate în timpul acestei operaţiuni de amorsare primară, fie folosind
hârtie groasă de carton, sau o folie din material plastic, atent lipite în locurile necesare. Bordurile şi
porţiunile ridicate, care rămân neacoperite după terminarea lucrărilor de asfaltare nu trebuie să fie
cumva pătate sau murdărite în timpul stropirii /împroşcării bitumului. Astfel de pete pot duce la
respingerea lucrărilor în zona afectată cu solicitarea rectificării daunelor de către Antreprenor pe cont
propriu. În cazuri extreme astfel de contaminări pot duce la solicitarea demontării bordurilor din beton
şi înlocuirii lor cu altele

305.07. Condiţiile climaterice


Aşternerea straturilor din beton asfaltic trebuie să fie făcută la o temperatură a mediului ambiant mai
mare de 6°C şi crescătoare la o viteză admisibilă a vântului mai mică de 25 km/oră şi/sau o
temperatură a mediului ambiant mai mare de 10°C şi crescătoare la o viteză admisibilă a vântului mai
mică de 55 km/oră sau în cazul grosimii asfaltului ≤ 30 mm la o viteză admisibilă a vântului mai mică
de 25 km/oră. În cazul descreşterii temperaturilor, toate lucrările vor fi stopate, când temperatura va
atinge 6°C
Aşternerea straturilor din beton asfaltic nu trebuie să fie făcută, când suprafaţa este vizibilă umedă sau
atunci când se aşteaptă ploi

Managerul Proiectului, pe cât e de practic posibil, va trebui să convină împreună cu Antreprenorul care
va fi data închiderii sezonului de lucru şi, respectiv, data deschiderii sezonului de lucru pentru
operaţiile de aşternere a asfaltului, astfel încât operaţiile de asfaltare să fie oprite pe toată perioada de
iarnă, înainte de preconizarea unor perioade de precipitaţii de lungă durată în formă de ploi/lapoviţă, şi
care nu vor reîncepe decât în cazul unor condiţii climaterice favorabile stabilizate pe o perioadă mai
îndelungată
În cazul lipsei unui acord privind închiderea sezonului de lucru, Managerul Proiectului va fi în drept să
dea ordin de a nu mai aşterne asfalt în perioada între 15 octombrie şi 31 martie.

-114-
305.08. Compoziţia amestecului de asfalt şi testarea
Amestecurile asfaltice, care urmează să fie utilizate în cadrul Lucrărilor, trebuie să fie elaborate de
către Antreprenor, în conformitate cu cerinţele şi procedurile din SM STB 1033-2008. Antreprenorul
va permite Managerul Proiectului să participe la procesul de elaborare a compoziţiei amestecului şi-l
va informa permanent despre decurgerea procedurii. Atunci când va fi elaborată o compoziţie
satisfăcătoare a amestecului, aceasta va fi prezentată Managerul Proiectului pentru aprobare, cu toate
documentele de testare justificative. Înainte de aprobarea amestecului, Managerul Proiectului se va
consulta cu cei din laboratorul Beneficiarului, fiind sigur că compoziţia amestecului este una
satisfăcătoare în condiţiile Republicii Moldova
După aprobarea compoziţiei mixturii, amestecul folosit în teren trebuie să întrunească cerinţele din SM
STB 1033-2008, cu toleranţele de mai jos.
Pe parcursul Lucrărilor, vor trebui să fie selectate, în mod regulat, probe ale asfaltului pentru testări.
Probele vor fi selectate la uzina de asfalt şi / sau din finisor la indicaţia Managerul Proiectului cu o
periodicitate nu mai mică de:
• Cel puţin o probă pentru fiecare 400 de tone de amestec produs pentru stratul de egalizare şi
binder
• Cel puţin o probă pentru fiecare 200 de tone de amestec produs pentru stratul de uzură.
Aceste probe vor fi testate în conformitate cu cerinţele SM STB 1033-2008.
Componenţa granulometrică determinată prin testare şi exprimată în procente nu va trebui să varieze
faţă de valorile compoziţiei aprobate a amestecului cu mai mult de:
+/- 5% pentru dimensiunile agregatelor > 15 mm
+/- 3% pentru dimensiunile agregatelor > 5 mm
+/- 2% pentru dimensiunile agregatelor < 5 mm
Conţinutul de bitum, determinat prin testare, nu trebuie să varieze de la amestecul aprobat pentru
straturile de legătură şi de egalizare cu mai mult de +/-0,3%, iar pentru straturile de uzură - cu mai
mult de +/-0,2%.

Dacă rezultatele testărilor indică, că amestecul produs nu este în conformitate cu aceste cerinţe, toate
lucrările de asfaltare vor fi încetate imediat ce va fi depistată problema, şi nu va mai fi aşternut asfalt
până când nu vor fi determinate şi înlăturate cauzele sau până când nu va fi elaborată şi aprobată o
nouă compoziţie a amestecului, conform procedurilor de mai sus.
Grosimea şi densitatea straturilor de asfalt aşternute vor fi verificate prin carotaj. Minimum vor fi
extrase şi testate câte 2 carote gemene cu diametrul de 100 mm extrase pentru fiecare 800 m2 de asfalt
aşternut pentru determinarea densităţii, grosimii şi golurilor.

Un minimum absolut de 3 carote vor fi extrase pentru o zi de muncă. În baza carotelor, vor fi verificate
grosimile straturilor ca medie a trei grosimi uniforme, măsurând circumferinţa carotelor cu ajutorul
şublerului. Asfaltul compactat pe şantier trebuie să atingă o densitate conform cerinţelor din Capitolul
305.14.

Compoziţia granulometrică şi greutatea specifică pentru agregatele reci vor fi testate conform
indicaţiilor din partea Managerul Proiectului, dar în mod normal nu mai puţin de o dată pe zi.

305.09. Pregătirea bitumului


Bitumul va fi încălzit uniform pentru a permite introducerea continuă a acestuia din rezervorul de
păstrare în malaxor.

-115-
Este interzisă încălzirea bitumului până la temperaturi mai mari de 175° C. Încălzirea bitumului va fi
făcută indirect prin utilizarea unor spirale umplute cu ulei sau alte sisteme autorizate de încălzire.
Orice bitum încălzit până la o temperatură mai mare de 180° C sau care a fost supus carbonizării din
cauza încălzirii îndelungate, va fi eliminat şi evacuat de la uzină

305.010. Pregătirea agregatelor


Înainte de introducerea în malaxor, agregatele trebuie să fie încălzite şi uscate la temperatura corectă.
Numai dacă nu s-a convenit altfel cu Managerul Proiectului, procesul de încălzire a agregatelor poate
fi întrerupt la o aşa temperatură, care va asigura introducerea lor în malaxor la o temperatură cuprinsă
între 155 şi 170 grade C. Conţinutul de umiditate a agregatelor la momentul introducerii lor în malaxor
nu va fi, nici într-un caz, mai mare de 1%
Arzătoarele utilizate pentru încălzirea şi uscarea agregatelor trebuie să fie reglate astfel, încât
agregatele să nu fie afectate prin supraîncălzire sau contaminate prin depunerea funinginii, uleiurilor
sau altor reziduuri.

Instalaţia de malaxare trebuie să fie de o aşa construcţie, încât să poată separa agregatele încălzite în nu
mai puţin de patru fracţii de agregate, care vor fi apoi recombinate după greutate pentru a reproduce, în
limitele toleranţei specificate, compoziţia amestecului.
Instalaţia de malaxare va avea o aşa construcţie, care va permite cântărirea precisă a bitumului, adăugat
la fiecare amestec de asfalt dozat în timpul malaxării.

305.011. Malaxarea
Proporţiile de bitum şi agregate din malaxor trebuie să fie în conformitate cu formula compoziţiei
aprobate a amestecului.
Durata de malaxare va trebui să fie destul de suficientă pentru a obţine o anrobare deplină a
agregatelor cu bitum şi o malaxare deplină a filerului cu bitumul şi, nici într-un caz, nu va fi mai mică
decât durata de malaxare recomandată de producătorul uzinei
305.012. Transportarea
Materialul de asfalt amestecat va fi transportat de la uzină la locul de aşternere în camioane
autobasculante special rezervate şi destinate pentru acest scop.
Camioanele vor avea o caroserie de fier, vor fi ermetic acoperite cu pânze impermeabile (prelate).
Camioanele vor trebui să fie permanent acoperite, dacă acestea vor fi folosite pentru transportarea
asfaltului.
Camioanele pentru transportarea asfaltului trebuie să fie asigurate cu porturi (orificii) de fiecare parte a
caroseriei pentru măsurarea temperaturii încărcăturii. Antreprenorul va dispune în punctul de livrare de
sonde speciale pentru folosire în condiţii dificile (tip Rototherm sau de alt tip aprobat), capabile să
măsoare temperatura, fiind penetrate la 1 metru în adâncul încărcăturii, pentru verificarea temperaturi
asfaltului înainte de descărcarea în finisor.

Pentru a preveni lipirea asfaltului de caroserie şi pentru o mai bună dezlipire în timpul descărcării,
poate fi admisă folosirea, în cantităţi limitate, a substanţelor reactive anti-aderente. Aceste substanţe
anti-aderente trebuie aprobate de către Managerul Proiectului, atât în ceea ce priveşte tipul cât şi rata
de aplicare. În nici într-un caz nu vor fi admise substanţe reactive, care reacţionează sau întră în reacţii
cu liantul. Orice lucrător al Antreprenorului care va fi prins, că foloseşte astfel de reactive sau care
încuviinţează aplicarea lor, va fi imediat sau în mod automat expulzat de pe şantier, cu interzicerea
absolută de a mai fi vre-o dată reangajat în proiect în orice calitate. Antreprenorul va trebui la sigur să

-116-
aducă această dispoziţie, în mod obligatoriu, la cunoştinţa tuturor persoanelor implicate în lucrările de
asfaltare

305.013. Livrarea şi aşternerea


Livrarea şi aşternerea amestecului de asfalt se va efectua conform SNiP 3.06.03-85.
Materialele vor fi aşternute, nivelate şi presate cu ajutorul unui distribuitor autopropulsat, autorizat.
Amestecul va fi livrat încontinuu şi descărcat în distribuitor fără întârziere pentru a fi aşternut. Rata de
livrare a materialului trebuie să fie astfel reglementată, încât distribuitorul să opereze, pe cât e de
practic posibil, încontinuu, fără opriri
Viteza de deplasare a distribuitorului şi modul de operare vor fi ajustate pentru a asigura aşternerea
regulată (cursivă) şi uniformă a materialului livrat în serie şi aşternut pe întreaga lăţime, fără tragerea
după sine a materialului şi fără segregări.
În locurile neaccesibile, unde nu este posibilă înlăturarea neregularităţilor din cauza obstacolelor
inevitabile prin metoda mecanizată de aşternere, asfaltul poate fi aşternut manual. Distribuirea manuală
se va face de către personalul cu experienţă, iar după gradul de finisare asfaltul aşternut manual nu va
trebui să fie vizibil mai inferior decât cel aşternut cu ajutorul tehnicii.
Nu vor fi aşternute straturi mai subţiri de 40 mm grosime, dacă astfel de straturi nu sunt special
prevăzute conform proiectului. Grosimea straturilor de uzură nu va fi mai mare de 60mm iar grosimea
straturilor de legătură (binder) nu va fi mai mare de 80 mm, acestea nefiind aşternute fără a obţine în
prealabil aprobarea din partea Managerul Proiectului.
305.014. Compactarea
Compactarea amestecului se va face conform SNiP 306.06-85.
Antreprenorul va asigura un număr suficient de cilindri de dimensiuni şi greutate adecvată pentru
atingerea unei compactări specificate. Înainte de aşternerea mixturilor bituminoase pentru lucrările
permanente, Antreprenorul va efectua pe teren încercări de probă pentru a demonstra pe cât de
adecvată este uzina, pe cât e de optimă metoda utilizată şi va demonstra consecutivitatea operaţiilor
cilindrilor.
Cilindrarea va fi efectuată paralel cu axa drumului cu deplasarea în direcţie transversală a cilindrilor
realizată prin compactarea treptată, pe diagonală, cu devieri nu mai mari de 15 grade de la direcţia
axială. Va trebui să fie evitată cu orice preţ deplasarea bruscă în altă direcţie a cilindrilor pe suprafaţa
asfaltului proaspăt aşternut. Antreprenorul va fi responsabil de repararea unor sau a tuturor daunelor,
cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijentă a cilindrilor. Singura excepţie de folosire a
cilindrilor în direcţie axială este atunci când e necesară compactarea îmbinărilor (rosturilor)
transversale. În aceste cazuri, cilindri vor părăsi suprafaţă asfaltică pentru a-şi schimba direcţia şi vor fi
utilizaţi perpendicular faţă de axa drumului. Toate marginile expuse ale benzii/stratului vor fi proptite
cu ajutorul unor scânduri de lemn, astfel încât cilindrul(ii) să se poată deplasa pe suprafaţa de asfalt şi
în afara lui fără a le deforma. Cilindrarea va fi începută înainte de scăderea temperaturii mai jos de
1200C, iar compactarea finală va fi făcută înainte de scăderea temperaturii mai jos de 800C. Nici un fel
de cilindrare nu e permisă, dacă temperatura e mai joasă de 800C. În general, conform schemei,
cilindrarea trebuie începută de la margine spre centru/din partea de jos în sus. În cazul rosturilor,
cilindrarea trebuie începută mai întâi de la rosturi.
Asfaltul compactat în teren trebuie să atingă un coeficient de compactare conform cerinţelor din SM
STB 1115-2008.
Coeficientul de compactare va fi determinat prin compararea densităţii carotei, densităţii probei
reformatate şi densităţii prelevate de laborator în aceeaşi zi. În cazul în care unul din coeficienţii de

-117-
compactare de mai sus vor fi mai mici decât cerinţele din SNiP 3.06-03-84 şi SM-STB 1115-2008,
zona aşternută nu va fi recepționată.

305.015. Rosturile, profilarea şi curăţirea marginilor


În locurile unde amestecul de asfalt proaspăt aşternut vine în contact cu îmbrăcămintea rutieră
existentă ori cu asfaltul aşternut mai înainte, se vor forma rosturi. Aceste rosturi trebuie să asigure o
tranziţie perfectă şi continuă între vechea şi noua suprafaţă.
Marginea benzi vechi sau anterior aşternute trebuie să fie tăiată atent, într-un mod îngrijit, cu laturile
verticale, folosind un dispozitiv de tăiere aprobat (freză circulară montată pe compactor sau o altă
alternativă aprobată); chiar înainte de aşternerea noului asfalt, aceste laturi trebuie să fie prelucrate cu
emulsia bituminoasă în calitate de material de amorsare primară în conformitate cu Capitolul 304.
Aşternerea noului asfalt alături de marginile netăiate ale asfaltului aşternut anterior este permisă numai
atunci când acest asfalt a fost aşternut cu mai puţin de 6 ore în urmă, şi în acest caz, numai cu
permisiunea expresă a Managerul Proiectului şi cu utilizarea procedurilor aprobate de către Managerul
Proiectului.
Antreprenorul este în întregime responsabil de asigurarea gradului necesar de compactare peste tot
unde sunt rosturi. Pentru verificarea compactării în zona rosturilor, Managerul Proiectului poate să dea
indicaţii pentru extragerea carotelor în aceste zone.
Amestecul asfaltic trebuie să fie aşternut în mod continuu şi uniform, să aibă aceeaşi grosime şi textură
ca şi banda precedentă. Trebuie de avut o mare grijă pentru a evita deformarea marginilor stratului în
timpul trecerii cu compactorul peste ele. Dacă va fi necesar, marginea benzii/stratului va fi proptită cu
o bucată de scândură de o grosime corespunzătoare, fixată de stratul de mai jos pentru a permite
compactarea marginii.
Tot materialul obţinut în rezultatul tăierii şi retezării va fi eliminat şi evacuat de pe şantier în
conformitate cu cerinţele Specificaţiei, într-un mod aprobat de către Managerul Proiectului
305.016. Toleranţele pentru lucrările finisate
Cât mai curând posibil după compactare, suprafaţa va fi verificată dacă se încadrează în limita
toleranţelor.
Grosimea straturilor de consolidare finalizate de asfalt nu trebuie să fie mai mică decât grosimea
indicată pe Desenele tehnice, iar cotele straturilor finisate de uzură trebuie să se încadreze în limitele
toleranţelor cuprinse între +15mm şi 0 mm. Cotele vor fi verificate folosind o matriţă prevăzută de
către Managerul Proiectului, cu nu mai puţin de 6 puncte pentru fiecare 100 m2 la aşa intervale, încât
nu mai mult de 30% din punctele din matriţă să coincidă cu locurile de trasare a punctelor iniţiale de
control, folosite de Antreprenor.
Pentru verificarea planeităţii suprafeţei finale după compactarea iniţială, în timp ce materialul este
încă suficient de fierbinte pentru a fi efectuate corecţiile ulterioare, se va folosi o miră de nivelment de
3 metri. Verificările vor fi efectuate la intervale constante specificate de către Managerul Proiectului,
dar nu mai puţin de două verificări pe fiecare bandă de circulaţie, la intervale de 10 de metri, şi în orice
alte locuri, considerate de personalul Managerul Proiectului ca fiind cu multe neregularităţi.
Verificările vor fi făcute atât paralel, cât şi perpendicular cu axa drumului. O zonă cu defecte e
considerată acea zonă cu devieri mai mari de 5mm sub mira de nivelment. Dacă se va dovedi a fi o
procedură acceptabilă, în limita posibilităţilor Antreprenorului, care va duce în rezultat la o suprafaţă
acceptabilă cu un grad de compactare specificat, zonele cu defecte vor putea fi corectate prin
scarificare, adăugare sau eliminare a materialului, reprofilare şi compactare. Dacă corecţiile nu vor
putea fi făcute în acest mod, zonele cu defecte vor trebui a fi decapate pe toată grosimea stratului şi
aşternute din nou. Zonele care urmează să fie decapate şi reaşternute trebuie să nu fie mai înguste decât
lăţimea unei benzi de circulaţie, şi nu mai scurte de 25 metri. Toate costurile pentru refacerea

-118-
suprafeţei vor fi suportate de către Antreprenor.
305.017. Procedurile de recepţie
Îmbrăcămintea rutieră de asfalt va fi recepţionată conform prevederilor Capitolului 002 a prezentei
Specificaţii şi SNiP 306.03-85.
Recepţia bitumului se va face conform SM GOST 22245-90 şi cerinţelor suplimentare din Capitolul
011.11.
Bitumul livrat pe şantier trebuie să fie periodic testat, întru respectarea cerinţelor prezentei Specificaţii.
Pentru bitumul livrat în vrac, va fi efectuat minimum un set de testări pentru fiecare încărcătură a
rezervorului/camionului. Pentru bitumul livrat în cisterne, va fi efectuat minimum un set de testări
pentru fiecare 10 tone primite. Această periodicitate este menită de a fi utilizată pentru testele de
rutină, atunci când se confirmă, că livrările sunt uniforme şi de o calitate acceptabilă. Iniţial,
Managerul Proiectului ar putea solicita efectuarea testelor mai des cu o periodicitate mult mai mare.
Adăugător la testările efectuate pe şantier, toate livrările de bitum vor mai trebui să fie însoţite de un
certificat al producătorului de conformitate cu toate cerinţele Specificaţiei. Acest certificat trebuie să
fie prezentat Managerul Proiectului şi aprobat de el ÎNAINTE de permisiunea de a expedia acest bitum
pe şantier.
Recepţia filerului se va face conform Sub-clauzei 012.05.
Materialul din îmbrăcămintea rutieră şi materialul din amestecuri vor în recepţionate în conformitate
cu Sub-clauza 012.04.
Straturile finisate ale îmbrăcămintei rutiere vor fi recepţionate în baza cerinţelor din Sub-clauza 305.16
Lucrările de asfaltare trebuie să fie, din toate punctele de vedere, în conformitate cu cerinţele acestui
capitol
Măsurări
Lucrările de asfaltare vor fi măsurate în tone sau metri pătraţi de orice tip de asfalt aşternut conform
denumirilor din Devize. Pentru măsurare şi achitare sunt incluse: agregatele, bitumul, filerul, toate
operaţiile de malaxare, transportare, aşternere şi compactare, prelucrarea îmbinărilor (rosturilor) şi
amorsările obişnuite (în afară de unica amorsare iniţială), după necesitate sau conform indicaţiilor,
lucrările de colmatare a crăpăturilor si plombări ale betonului asfaltic existent, cu toate testările şi orice
alte lucrări de orice natură, care ar fi legate de acestea. Dacă măsurarea se face în tone, tonajul pentru
achitare se va calcula ca metri pătraţi de asfalt aşternut şi recepţionat, înmulţit la cea mai mică valoare,
fie că e (i) grosimea medie determinată conform carotelor (când rezultatele unor grosimi mai mari
decât cele necesare vor fi considerate ca grosimi necesare), fie că e (ii) grosimea necesară pentru a
obţine volumul de asfalt. Aceste cifre vor fi apoi transformate în tonaj, aplicând densitatea medie a
asfaltului, determinată în rezultatul testării densităţii carotelor
Atunci când măsurarea se face în metri pătraţi de asfalt de o anumită grosime specificată, asfaltul se va
măsura ca metri pătraţi de asfalt net necesar pentru aşternere, conform cerinţelor indicate pe Desenelor
tehnice şi indicaţiilor Managerul Proiectului. Acolo unde grosimea stratului de asfalt măsurat este, din
anumite motive, mai mică decât grosimea necesară specificată, iar Managerul Proiectului permite ca o
astfel de grosime redusă să rămână, achitarea pentru zona cu grosime redusă, va fi calculată ca sumă
nominală, înmulţită la pătratul grosimii medii măsurate şi împărţită la pătratul grosimii specificate.
Grosimea medie va fi grosimea medie determinată în baza carotelor (unde rezultatele mai mari decât
grosimea necesară vor fi interpretate ca grosimi necesare). Aria suprafeţei, care urmează să fie luată în
considerare în timpul calculului grosimi medii, în scopul ajustării sumei de achitare, va fi cea indicată
de către Managerul Proiectului.
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele denumiri, care sunt indicate în ofertă. Suma de

-119-
achitare pentru aceste denumiri va constitui întreaga sumă pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate
în prezentul capitol
Achitarea se va face conform denumirilor din Lista Cantităţilor, expuse mai jos. În devizul pentru
îmbrăcămintea rutieră fie că vor fi folosite o serie de denumiri măsurate în metri pătraţi cu includerea
grosimilor respective, fie că vor fi folosite denumiri măsurate în tone

Unitatea de
Nr. Articol
măsură
Wearing course of asphalt concrete
SMBg-II/2.00 h- 40 mm Square Metre
30501
Stratul de uzura de beton asfaltic Metru pătrat
SMBg-II/2.00 h- 40 mm
Levelling course of asphalt concrete
SMBg-II/2.00, h- var. Ton
30502
Strat de egalizare din beton asfaltic tona
SMBg-II/2.00, h- var..
Wearing course of asphalt concrete
SMBg-II/2.00 h- 60 mm Square Metre
30503
Stratul de uzura de beton asfaltic Metru pătrat
SMBg-II/2.00 h- 60 mm
Bituminous binder course of granied porous asphalt
concrete SKPg-II h-60mm Square Metre
30504
Strat de binder din beton asfaltic poros Metru pătrat
SKPg-II h-60mm

-120-
CAPITOLUL 306. DECAPAREA, RESTABILIREA ŞI REPARAREA
ACOSTAMENTELOR
306.01. Introducere
Acest capitol se referă la lucrările de excavare a acostamentelor existente şi reconstrucţia lor cu un
strat drenant, cu material aprobat pentru umplere şi o suprafaţă consolidată din piatra spartă.
306.02. Materiale
Materialele folosite pentru reconstrucţia acostamentelor vor fi:

Nisip GOST 8736-93


Balast SM GOST 25607-2010, GOST 23735-79
Material selectiv pentru umplere cu
Material selectiv pentru umplere
PI < 17
Amestec din piatră concasată, prundiş de
SM GOST 25607 - 2010
râu şi nisip pentru suprafaţa acostamentelor
306.03. Decaparea şi Reconstrucţia Acostamentelor
Acostamentele vor fi decapate şi reconstruite/construite oriunde vor fi dictate de lucrările de asfaltare
(de exemplu, în cazul necesităţii de lărgire a părţii carosabile, în cazul unei benzi suplimentare, în
cazul reconstrucţiei îmbrăcămintei rutiere sau conform celor indicate pe Desenele tehnice referitor la
necesitatea de reconstrucţie a acostamentelor pentru a îmbunătăţi condiţiile de drenare în stratul de
fundaţie de pământ sau conform celor indicate de Managerul Proiectului).
De fiecare dată când lucrările de reconstrucţie/construcţie a acostamentelor vor necesita decaparea
asfaltului existent, va trebuie să fie atent marcată poziţia finală a marginii asfaltului, frezând surplusul
de asfalt cu o freză (cu disc de diamant sau o altă freză circulară cu disc abraziv) pentru a lăsa o
margine curată, alături de care va fi construit acostamentul
Acostamentele vor fi mai întâi excavate până la adâncimea indicată pe Desenele tehnice sau cea
indicată de către Managerul Proiectului. În general, excavarea se va efectua până la nivel cu talpa
stratului drenant de nisip din baza îmbrăcămintei rutiere de pe carosabil.
Stratul fundaţiei de pământ de sub acostamente va fi apoi compactat până la o densitate nu mai mică de
95% din densitatea maximă în stare uscată la o umiditate optimală OMC (OMC=optimum moisture
content/conţinutul optim de umiditate) conform GOST 22733-2009.
Alături de stratul drenant de sub îmbrăcămintea rutieră, se va aşterne un strat drenant de balast care va
asigura o legătură între acel strat şi drenele laterale, cu ieşirea pe taluzul rambleului. Apoi va fi folosit
materialul selectiv pentru a aduce acostamentul până la cota inferioară necesară a suprafeţei.
Materialul selectiv pentru umplutură va fi plasat şi compactat în straturi de maximum 150 mm
grosime, nu mai mari, la o densitate de cel puţin 98% din densitatea maximă în stare uscată OMC
conform GOST 22733-2009.
Acostamentele vor fi finisate cu un strat de 150mm din material folosit pentru consolidarea suprafeţei
sau piatră concasată de calcar (M300), sau amestecuri formate din 50% material granular rezultat din
urma frezarii straturilor bituminoase şi 50% piatră concasată de calcar (M300), compactate până la o
densitate de cel puţin 98% din densitatea maximă în stare uscată adiacent părţii carosabile şi cu un strat
de sol vegetal din partea exterioară, aşa cum este indicat pe Desenele tehnice.
În locurile de reconstrucţie a îmbrăcămintei rutiere, toate straturile de reconstrucţie a acostamentului
vor fi aşternute simultan cu straturile adiacente ale îmbrăcămintei rutiere în proces de construcţie.
Materialele obţinute în rezultatul demolării acostamentelor pot fi utilizate pentru lucrările de
terasament, cu condiţia întrunirii cerinţelor Capitolului 201. Dacă aceste materiale nu întrunesc aceste

-121-
cerinţe, în conformitate cu cerinţele prezentei Specificaţii, acestea vor fi evacuate în cavaliere ca
deşeuri
306.04. Consolidarea Suprafeţelor Acostamentelor cu Beton Asfaltic
În cazul când acostamentele vor trebui a fi consolidate sau parţial consolidate cu beton asfaltic, acele
porţiuni ale acostamentelor vor fi reconstruite simultan cu straturile adiacente ale îmbrăcămintei rutiere
conform cerinţelor de reconstrucţie a îmbrăcămintei rutiere din Capitolul 305.
306.05. Recepţia Lucrărilor
Lucrările menţionate în acest capitol vor fi recepţionate conform Sub-clauzei 001.04.
Măsurări
Excavarea şi evacuarea materialelor din acostamente, precum si reconstrucţia acostamentelor, vor fi
măsurate în m3 de material decapat sau necesar pentru umplere, cu excepţia stratului de piatra sparta
sau amestec din material granular (rezultat in urma frezarii straturilor bituminoase) si piatra sparta ,
măsurate în m2
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma
de plată pentru aceste articole va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul
capitol.

Dacă acostamentele vor trebui să fie asfaltate, atunci achitarea pentru lucrările de construcţie a stratului
de fundaţie, a bazei, pentru amorsare primară şi aşternerea betonului asfaltic se va face conform
articolelor pentru lucrările de reconstrucţie a îmbrăcămintei rutiere din Capitolul 305. Achitarea pentru
materialul selectat pentru umplerea acostamentelor va fi făcută în baza articolului de plată pentru
Lucrările de Terasament cu materiale din Gropile de Împrumut şi Lucrările pentru Formarea
Terasamentului. Achitarea pentru demolarea (excavarea) acostamentelor vechi va fi făcută în baza
articolului de plată pentru excavările generale din Lucrările de Terasament, iar achitarea pentru
livrarea şi aşternerea solului vegetal – în baza articolului de plată pentru livrarea şi aşternerea solului
vegetal din Lucrările de Terasament
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumirile de mai jos:

Unitate de
Nr. Articol
Măsură

Excavation and disposal or reuse of existing shoulder material


(Shoulder material to fill)
Cubic Metre
30601 Excavarea şi îndepărtarea sau reutilizarea materialului Metru cub
acostamentului existent (Materialul acostamentului pentru
umplutură)
Shoulder surfacing material: crushed stone M300, h-100 mm
Square Metre
30602 Material pentru consolidarea acostamentelor: piatră spartă M300, Metru patrat
h = 100 mm
Shoulder surfacing material: crushed stone M300, h-150 mm
Square Metre
30603 Material pentru consolidarea acostamentelor: piatră spartă M300, Metru patrat
h = 150 mm

-122-
Shoulder surfacing material: crushed stone M300, h-180 mm
Square Metre
30604 Material pentru consolidarea acostamentelor: piatră spartă M300, Metru patrat
h = 180 mm
Shoulder surfacing material: mixtures of 50% milled granular
material and 50% of crushed stone (M300), h-150 mm
Square Metre
30605 Material, pentru consolidarea acostamentelor: amestec din 50% Metru patrat
material granular frezat şi 50% piatră spartă (M300) h-150mm

CAPITOLUL 307. DIVERSE LUCRĂRI DE ASFALTARE


307.01. Introducere
Acest capitol se referă la executarea lucrărilor mici de asfaltare pentru trotuare, bordurilor,
platformelor de staţionare a autobuselor, etc. Lucrările din acest capitol sunt acele lucrări, care nu pot
fi efectuate în mod mecanizat, cu ajutorul tehnicii de asfaltare, şi care nu sunt adiacente, învecinate cu
zonele de asfaltare mecanizată, şi nici nu fac parte din lucrările concomitente cu aceste lucrări de
asfaltare majoră executate cu un distribuitor
307.02. Formula Amestecului de Asfalt
Asfaltul folosit in zonele conexe cu platforma drumului trebuie să fie identic cu amestecul utilizat
pentru principalele lucrări de asfaltare a îmbrăcămintei rutiere, iar compoziţia amestecului şi calitatea
asfaltului trebuie să fie, din toate punctele de vedere, în conformitate cu toate cerinţele din Capitolul
305. Tipul asfaltul utilizat la asfaltarea trotuarelor, intrărilor in proprietati, este indicat pe desenele
tehnice care trebuie sa corespunda cerințelor SM STB 1033:2008 si Capitolului 305.
Trebuie să fie respectate în întregime toate procedurile de verificare şi testare a calităţii prevăzute în
Capitolul 305, cu excepţia numărului de testări, care va fi revizuit de către Managerul Proiectului
ţinând cont de volumul de asfalt produs şi aşternut într-o anumită perioadă de timp
307.03. Pregătirea suprafeţei de suport
Suprafaţa de suport va fi pregătită în conformitate cu articolele 304.04 şi 305.06, după caz.
Suprafeţele de contact ale bordurilor, insulelor sau a platformelor ridicate vor fi prelucrate cu un strat
bituminos de amorsare, în conformitate cu cerinţele din Capitolul 304. Atunci când se aplică emulsie
bituminoasa, toate suprafeţele adiacente trebuie să fie protejate în conformitate cu cerinţele Capitolului
304 şi Sub-clauza 305.06
307.04. Restricţiile din cauza condiţiilor climaterice
Asfaltarea va fi limitată de condiţiile climaterice, conform celor definite în sub-clauza 305.07.
307.05. Transportarea
Asfaltul trebuie transportat în camioane destinate pentru acest scop, cu respectarea cerinţelor din Sub-
clauza 305.12
307.06. Aşternerea amestecului
Asfaltul pentru lucrările mici va fi aşternut cu mâna. Aşternerea va fi efectuată de echipe cu
experienţă, deplin echipate cu uneltele necesare manuale, lopeţi, roabe, greble, raclete, etc. Trebuie de
avut grijă ca reziduurile de asfalt să nu se lipească de unelte şi trebuie prevăzute mijloace adecvate
-123-
pentru încălzirea uneltelor şi menţinerea acestora în stare caldă pe tot parcursul procesului de aşternere
şi distribuire, întru facilitarea acestui proces
307.07. Compactarea
Amestecul asfaltic va fi compactat până la atingerea coeficientului de compactare conform cerinţelor
din SNIP 3.06.03-84 si SM STB 1115-2008.
307.08. Toleranţele pentru suprafaţă
Uniformitatea va fi verificată în lung şi în lat cu ajutorul unei mire de nivelment metalice de 3 metri
lungime. Zonele cu devieri mai mari de 10 mm sub mira de nivelment vor fi respinse. Acestea vor fi
reparate prin metode aprobate sau, dacă repararea nu este posibilă, prin decapare şi reaşternere
307.09. Recepţia lucrărilor
Lucrările vor fi recepţionate în scop de plată numai dacă sunt în conformitate cu Desenele tehnice şi
Specificaţiile Tehnice şi sunt aprobate de către Managerul Proiectului.
Măsurările
Volumul lucrărilor este măsurat în metri pătaţi
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma
de plată pentru aceste articole va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul
capitol.
Achitarea se va face pentru denumirile de mai jos
Unitate de
Nr. Articol de plată
Măsură
Wearing course of asphalt concrete SMVg-III/2.00 h-30
Square meter
30701 mm
Stratul de uzura de beton asfaltic SMVg-III/2.00 Metru pătrat
h- 30 mm
Wearing course of asphalt concrete SMVg-III/2.00 h-
Square meter
40 mm
30702
Stratul de uzura de beton asfaltic SMVg-III/2.00 Metru pătrat
h- 40 mm
Wearing course of asphalt concrete SMBg-II/2.00 h- 40
mm Square meter
30703
Stratul de uzura de beton asfaltic SMBg-II/2.00 h- 40 Metru pătrat
mm
Wearing course of asphalt concrete
SMBg-II/2.00 h- 60 mm Square meter
30704
Stratul de uzura de beton asfaltic Metru pătrat
SMBg-II/2.00 h- 60 mm

-124-
CAPITOLUL 308. BETON VIBROCILINDRAT (NU SE APLICA)

308.01. Introducere. Obiect și domeniu de aplicare.

Prezentul caiet de sarcini, în conformitate cu cerințele CP D.02.01 – 2012 și în completare la


acesta, conține specificațiile privind condițiile generale care trebuie să fie îndeplinite la
prepararea, transportul, punerea în operă și controlul calității materialelor și a Betonului
Vibrocilindrat (în continuare BVC).

308.02. Materiale
GOST 10178, si Capitolul 010 a acestei Specificații,
Cimentul
GOST 22264-94
Apa GOST 23732-79

Piatra sparta GOST 8267-93*

Nisip GOST 8736-93

Cimentul.
La fabricarea BVC vor fi utilizate de preferință cimenturi cu timp scurt de priză, rezistență
initială mare (R) de marcă (clasa) PC 500 D0 (CEM I 42,5 R). Ca si derogare de la aceasta
regula, cimenturi cu temperaturi joase de hidratare vor fi aplicate in condiții de temperatura a
mediului ambiant de peste 25°C.

Apa.
Apa utilizată la prepararea betoanelor poate să provină din rețeaua publică sau din altă sursă, dar
în acest din urmă caz trebuie să îndeplinească condițiile tehnice prevăzute în GOST 23732-79.
În timpul utilizării pe șantier, se va evita poluarea apei cu detergenți, materiale organice, uleiuri,
argile, etc.

Piatră spartă.
Piatra spartă utilizată în amestec trebuie să fie marca conform GOST 8267-93* nu mai joasă de
M600. Conținutul de granule slabe în conținutul de piatră spartă nu trebuie sa fie mai mare de
10%. Marimea normata a granulei utilizate în amestec va trebui să fie de 20mm conform CP
D.02.01-2012 . Piatra spartă trebuie sa aibă un procent de absorbție a apei mai mic de 2%
determinată conform GOST 8269.0-97. Curba granulometrică a agregatelor 0-20 trebuie sa fie
conform CP D.02.01 -2012. Pentru asigurarea unei curbe granulometrice ideale și al unui control
al calității mai bun, se va folosi piatra spartă pe fracții separate de 5-10 mm si 10-20 mm sau se
va face un aport adițional de piatră spartă de fracție 5-10 mm.

Nisip.
Nisipul utilizat în amestec trebuie să corespundă clasei I si modulul de finete nu mai putin de 2 .
Curba granulometrică a rețetei utilizate va fi conform cerințelor CP D.02.01-2012.

-125-
Aditivi.
Aditivi chimici utilizați de regulă la fabricarea de beton marfă, cum ar fi plastifianți reducători de
apă, întârzietori de priză, acceleratori și super plastifianți, pot fi încorporați în amestecul de
BVC. Aditivii vor fi adăugați în cantități mai mari decât consumul înregistrat de regulă la
fabricarea betonului uzual.
Aditivi pentru reducerea apei și întârzietorii de priză pot îmbunătăți coeziunea, compactarea și
îmbunătăți lucrabilitatea BVC peste limita generală de punere în operă de 45 minute cu încă 15
minute până la limita maximă de 1 oră. Prelungirea lucrabilității amestecului de BVC este în
special benefică în cazurile de:
• temperaturi înalte;
• la începutul lucrărilor de aplicare BVC;
• distanțe mai lungi de livrare;
• punere în operă în straturi mai groase.
Întîrzietorii de priză pot extinde timpul de priză al amestecului de BVC astfel crescând timpul
disponibil pentru compactare și îmbunătățind coeziunea între benzile adiacente sau straturi
succesive.
Poate fi admisă utilizarea în amestecuri de antrenori de aer, cu un adaos de 0,5-1,0% din
cantitatea cimentului. Antrenorii de aer influențează pozitiv rezistența BVC la îngheț-dezgheț și
la exfoliere.

308.03. Tehnica şi pregătirile


Stratul din BVC va fi executat cu orice mecanisme, o combinare de mecanisme sau echipamente,
care vor produce rezultate, care vor trebui să întrunească cerințele pentru transportare, așternere,
compactare, finisare şi îngrijire, după cum sunt reglementate conform acestor Specificații. Toată
tehnica necesară pentru executarea normală a stratului din BVC va trebui să fie disponibilă la
fata locului pe șantier în stare bună înainte de a începe lucrările de construcție.
Înainte de orice operații de construcție a stratului din BVC, vor fi executate lucrări de pregătire a
suprafeței stratului de baza în cazul ranforsării, și construcția tuturor straturilor de baza în cazul
construcțiilor noi. Lucrările pregătitoare vor include lucrări de frezare a straturilor bituminoase
existente(pe sectoarele unde ele vor fi), retezare și reprofilare necesare cu grederul a stratului de
bază existent conform declivităților, cotelor orizontale, care va include și adaosul necesar de
agregate naturale dacă va fi necesar, execuția straturilor constructive noi de baza conform
grosimilor indicate pe desenele tehnice. Materialul inutil sau surplusul de material va fi decapat
și evacuat în cavaliere special destinate în așa scop.

308.04. Operațiuni de preparare și malaxare la stația de betoane.

Pentru a determina care vor fi materialele adecvate și proporțiile lor în amestec, va fi parcurs un
program de determinări a compoziției amestecului într-un laborator acreditat. Acesta va fi
efectuat înainte de lucrările de construcție, dozajul indicat în documentele normative fiind
orientativ și diferit în dependență de tipul agregatelor și liantului utilizat.
Nu mai târziu de 21 zile calendaristice înainte de data începerii lucrărilor de reparație a
îmbrăcămintei rutiere, Antreprenorul va trebui sa prezinte Managerul Proiectului pentru aprobare
compoziția amestecului de BVC. Compoziția amestecului va include tipul și compoziția
granulometrica a agregatelor, procentul de ciment și de apă.

-126-
În vederea corecției a rețetei conform condițiilor de mediu efective pe teren, umiditatea
materialelor folosite va fi determinată în mod obligatoriu în stația de beton.
Raportul optim între masa de piatră și nisip se va stabili în funcție de compoziția granulometrică
a acestora, estimativ va fi 1:1.

Betonul obținut trebuie să întrunească următoarele proprietăți fizice:


● Clasa betonului după rezistența la compresiune B20
● Clasa betonului după rezistența la întindere prin încovoiere B btb 3.2
● Clasa după cicluri de îngheţ-dezgheţ F150.

Alegerea stației de betoane se va face din următoarele considerente:


- să asigure o cantitate necesară optimă de producție;
- să fie amplasată cit mai aproape de șantier, pentru a reduce timpul de transport;
- să asigure performanțe privind dozarea corectă a materialelor, sporirea omogenității și
evitarea segregării amestecului.

Prepararea BVC se recomandă a fi efectuată în stații de tip continuu de dozare și malaxare sau în
stații de beton cu ciclu de fabricare discontinuu, folosite pentru prepararea betoanelor de ciment.
În cazul dozării, materialele sunt alimentate pe proporții după greutate, iar în cazul alimentării
neîntrerupte, materialele sunt alimentate pe proporții după volum. În cazul folosirii de către
Antreprenor a unui tip de malaxor cu acțiune și alimentare continuă, agregatele vor fi descărcate
din containere sau alimentat din zonele de depozitare, trecând prin porți ajustabile și calibrate sau
pe o bandă rulantă fixată cu o comandă de control ajustabilă a vitezei. Malaxorul va fi dotat cu
dispozitive de măsurare de un anumit tip aprobat cu ajutorul cărora vor fi introduse în malaxor
cimentul și apa în proporțiile dorite. Dispozitive de măsurare și banda rulantă vor fi
interconectate între ele și astfel sincronizate, încât să poată fi asigurată o proporție constantă între
agregate, ciment și apă. Atunci când Managerul Proiectului consideră, că pentru alimentarea cu
precizie a cimentului, sunt necesare recipiente de păstrare a cimentului cu sistem de aer
comprimat pentru eliminarea posibilității de turbionare a cimentului, Antreprenorul o va face.
Uzina va fi dotată cu facilitățile necesare, satisfăcătoare pentru Managerul Proiectului, pentru
deschiderea porților de calibrare sau de schimbare a ratei de alimentare, prin cântărirea probelor
de control.
Greutatea dozată în cazul malaxorului cu dozare sau rata de alimentare în cazul unui malaxor cu
alimentare continuă nu trebuie să fie mai mare decât cele necesare, care permit malaxarea
deplină a tuturor materialelor. Zonele moarte din malaxor, unde nu ajunge materialul sau unde
materialul nu este bine agitat, sunt corectate fie prin reducerea volumului de material, fie prin
alte ajustări. Malaxarea materialelor va continua până când cimentul și apa vor fi distribuite în
mod uniform, formând o masă întreagă și un amestec uniform cu un aspect neschimbător.
Malaxarea amestecului va dura mai mult decât în cazul unui beton uzual și nici într-un caz
malaxarea nu va dura mai puțin de treizeci (30) secunde calculată din momentul când în malaxor
au nimerit toate materialele. Trebuie să existe o capacitate suficientă de malaxare pentru a putea
produce un amestec stabilizat cu ciment de minimum 100 t pe oră. Capacitatea de producere a
BVC în malaxor este redusa la 70-80% din capacitatea lui. Managerul Proiectului îşi rezervă
dreptul la indicații de a folosi orice instalații de dozare sau malaxare cu acțiune întreruptă, dacă
în opinia lui, nu poate fi produs un amestec satisfăcător.

-127-
308.05. Transportul
Transportul BVC se realizează cu autobasculante cu basculare pe spate. Autobasculantele trebuie
să fie etanșe, betonul din autobasculante se va acoperi cu prelate, astfel încât să se evite
modificarea caracteristicilor betonului (se interzice udarea betonului pe timpul transportului).
După fiecare 3-4 transporturi și ori de câte ori este nevoie, autobasculantele vor fi curățate și
spălate cu jet de apă. Durata maximă de transport, considerată din momentul terminării
încărcării în mijlocul de transport și sfârșitul descărcării acestuia la punctul de lucru, nu va
depăși 60 minute la temperaturi ale betonului ≤15°C și 45 minute la temperaturi situate în
intervalul 15...30 °C. Se conditioneaza aplicarea BVC la temperatura mai mare de 300C prin
adăugarea aditivilor in beton care ar mari timpul de priza si lucrabilitatea BVC, cu aprobarea
Managerul Proiectului.
Timpul scurs de la prepararea betonului pentru stratul de rezistentă și până la finisarea
compactării acestuia nu trebuie să depășească începutul prizei betonului.
Numărul autobasculantelor folosite la transportul betonului trebuie să asigure un flux continuu
alimentării utilajelor de punere în operă.
Se recomandă încărcarea autobasculantelor la stație, începând cu partea din spate a acestora spre
partea din fată, pentru ca materialul sa aibă practic aceeași vârstă, respectiv același
comportament, în timpul punerii în operă. Pentru evitarea segregării, materialul trebuie distribuit
uniform în autobasculanta, încărcarea făcându-se în mai multe puncte.

308.06. Executarea lucrărilor


Suprafața straturilor de baza, înainte de efectuarea lucrărilor de așternere a BVC, trebuie sa fie
ajustată la cote, curățită de gunoi, vegetație sau alte materii străine. Imediat înainte de așternerea
betonului, suprafața stratului pregătit al fundației va fi udată și menținuta umedă până la
așternerea amestecului. Nu va fi permisă răsturnarea materialului în movile peste stratul fundației
de bază. BVC va fi pus în operă cu finisoare uzuale pentru asfalt. Finisorul va avea o viteză de
deplasare de 1,5 metri/min. și va fi setat la o rată de vibrare de 90-100% din capacitatea sa de
vibrare. Amestecul va fi așternut într-un singur strat cu o distribuție uniformă de o așa grosime,
încât după compactare suprafața stratului din BVC finit va corespunde cotelor și secțiunilor
transversale. Așternerea va continua fără întrerupere și astfel organizată, încât nu va depăși
treizeci (30) minute din momentul așternerii materialului pe benzile adiacente și paralele în orice
loc.
Pentru a asigura o compactare necesara la marginea parții carosabile:
- trebuie să fie asigurată posibilitatea de folosire a cofrajelor laterale și cu frezarea
ulterioara a 5-10 cm de material cu grad mai mic de compactare,
- ori lățimea benzii de așternere trebuie sa fie majorata cu câte 25 cm pe fiecare parte;
- ori se compactează lateral prin presare cu discul de tăiere a cilindrului compactor, sau
cu placa suport la 45o de compactare a finisorului.

Nu se admite includerea costului cofrajelor ca și poziții aparte de plată ele fiind parte
componenta a procesului tehnologic la așternerea stratului BVC. La fel, nu se va percepe plata
suplimentara pe volumul de beton utilizat pentru supra-lărgirea benzii în cazul când nu se vor
utiliza cofraje laterale, cheltuielile date fiind pe seama Antreprenorului.
După finalizarea lucrărilor pe o parte a lățimii, rostul longitudinal, unde urmează să fie așternut
alt material, va fi tăiat în mod îngrijit, paralel cu axa drumului, având laturile verticale. Rostul va
-128-
fi suflat cu jet de aer și udat cu apă înainte de a începe așternerea fășiei următoare. Materialul
retezat de la margini va fi așternut uniform peste stratul fundației de alături și compactat sau
folosit în alt mod, conform indicațiilor Managerul Proiectului.

La sfârșitul schimbului sau a zilei de lucru se instalează transversal un sprijin din cherestea, care
se lasă în îmbrăcăminte până la întărirea betonului, apoi se desprinde de la suprafața la o
adâncime de 3-4cm, rostul format se umple cu mastic bituminos. Aceeași procedura se va
efectua daca va fi întrerupt fluxul continuu a așternerii BVC pe o durata mai mare de 30 minute.
Cât mai curând posibil după compactare, suprafaţa va fi verificată dacă se încadrează în limita
toleranţelor.
Grosimea stratului din beton vibrocilindrat nu trebuie să fie mai mică decât grosimea indicată pe
Desenele tehnice, iar cotele straturilor finisate de uzură trebuie să se încadreze în limitele
toleranţelor cuprinse între +15mm şi 0 mm. Cotele vor fi verificate folosind o matriţă prevăzută
de către Managerul Proiectului, cu nu mai puţin de 6 puncte pentru fiecare 100 m2 la aşa
intervale, încât nu mai mult de 30% din punctele din matriţă să coincidă cu locurile de trasare a
punctelor iniţiale de control, folosite de Antreprenor.

308.07. Rosturile de dilatare


Rosturile de dilatare se vor executa atât longitudinal cât și transversal, distanta intre rosturile
transversale fiind de 7,0m .
Ca materiale pentru colmatarea rosturilor se vor folosi: masticuri bituminoase gata preparate;
chituri elastice pe bază de poliuretan sau silicon sau chituri tiocolice; profile de neopren sau
snururi din materiale elastice speciale; toate aceste materiale trebuie să fie normate sau
agrementate, Managerul Proiectului aprobând tipurile care se vor utiliza.
Rosturile de dilatare pot fi executate pe beton întărit prin tăierea lor cu disc diamantat și
respectiv umplerea lor cu mastic bituminos Tehnica de taiere a rosturilor pe beton proaspăt va fi
testată și validată pe tronson experimental. Rosturile vor fi tăiate la o adincime de ¼ (a patra
parte) din grosimea stratului din BVC.

308.08. Compactarea
O atenție sporită trebuie atrasă procedurii de compactare a BVC. De la plecarea basculei din
stație și până la finisarea compactării, nu trebuie sa treacă mai mult de 90 de minute, nu va fi
lăsat în stare intactă mai mult de treizeci (30) minute. Compactarea materialului în stare liberă va
continua până când nu va fi atinsă o densitate uniformă de min. 98% din Densitatea Maximă
Proiectată, determinată prin testarea densității în stare umedă. Compactarea poate fi executată cu
ajutorul cilindrilor, sau compactoarelor pneumatice, compactoarelor vibrante. Componența,
numărul de treceri pentru fiecare tip de compactor și modul de lucru ai cilindrilor compactori se
determină pe un sector experimental. Compactarea se execută de la acostament spre axa
drumului.
În cazul compactării a doua benzi concomitent (mai puțin de 30 de minute interval intre ele), se
formează un rost ,,proaspăt” care va avea o prioritate la compactare. La fel se va compacta in
primul rând rostul longitudinal în cazul compactării unei benzi lângă una deja întărită.

Pentru a atinge gradul de compactare necesar, compactarea poate fi efectuată conform


următoarei scheme orientative:

-129-
- primele 3-4 treceri pe aceeași urmă sunt efectuate cu compactor cu masa de 6 - 7 tone
fără vibrare;
- urmează 4-6 treceri pe aceeași urmă compactarea cu vibrare, cu compactor de 6-7 tone;
- compactarea cu compactor cu rulouri de 12-16 tone, prin 6-8 treceri, din care 3-4 treceri
fără vibrare și alte 3-4 treceri cu vibrare.
- cu compactor pe pneuri cu masa de 18-24 tone, compactarea se face prin 4-6 treceri pe
aceeași urmă.
Viteza de mișcare a compactoarelor trebuie să fie de:
- 1,5-2 km/h compactoare cu rulouri
- 2-5 km/h compactor cu pneuri.
Însa schema finala de compactare va fi adoptată conform rezultatelor obținute pe sectorul
experimental, deoarece antreprenorul poate sa propună o alta schema de compactare care va
asigura obținerea criteriilor de performanţă necesare.
Antreprenorul va evita situații de compactare excesivă a stratului de BVC, ce poate fi identificată
prin formarea de rupturi, segregări și aglomerări de praf de ciment ale suprafeței superioare a
BVC. În timpul procesului de compactare cu vibrare, este interzisă oprirea cilindrului. Vibrarea
se oprește la o distanță de 2,0 m până la oprire. Lungimea optimă a segmentului compactat
trebuie sa fie 20-30m. Se interzice staționare compactorului pe betonul necompactat și
modificarea brusca a direcției de compactare. Ca semn orientativ, că betonul este bine
compactat, este lipsa urmelor pe beton după trecerea compactorului.

În cazul când în intervalul de până la 30 min. de la începutul compactării nu este obținută


densitatea specificată, Antreprenorul trebuie să intervină cu compactorul pentru a îmbunătăți
compactarea, în caz contrar, după expirarea a 30 min. de la începutul compactării, Antreprenorul
va trebui, din cont propriu, să decapeze stratului din beton și sa efectueze înlocuirea lui cu altul
nou aprobat și procesat în conformitate cu aceste Specificații. BVC înlăturat din cauza
neconformităţilor se va utiliza la construcția drumului conform indicațiilor Managerul
Proiectului.

Contractantul va asigura compactarea BVC până când densitatea in șantier ajunge la min. 98%
din densitatea maximă obținută. Densitatea betonului așternut în șantier se considera acceptabilă
dacă media tuturor măsurătorilor este mai mare de 98% și nici una mai mica de 96%.

308.09. Metode alternative accelerate de determinare a calității lucrărilor de


aplicare a BVC.

Contractantul poate aplica metode alternative de control a calității BVC pus în operă pe șantierul
de construcții. Acestea pot servi la identificarea imediată a sectoarelor cu grad necorespunzător
de compactare în vederea ameliorării și îmbunătățirii acestora. Aceste metode alternative nu pot
înlocui metodele standard de recepție finală a lucrărilor.

A. Aparatul de măsurare a densității nucleare (NDG) pentru calculul gradului de


compactare a BVC.

Determinarea in-situ a densității BVC poate fi determinată prin utilizarea unui aparat de
măsurare a densității nucleare conform ASTM C 1040, prin utilizarea aparatelor cu o singură
-130-
sondă sau cu sondă dublă. Densitatea in-situ poate fi determinată prin metoda retrodifuziei (prin
localizarea sondelor la sau aproape de suprafața stratului) sau metoda de transmisie directă
(sonda este introdusă într-o gaură ștanțată în stratul de BVC).
Aparatul cu o singură sondă este cea mai răspândita metodă de control de rutină.

Teste de determinare a densității in-situ trebuie efectuate în locații aleatorii pentru segmente de
suprafață de 500 m2. La verificarea de structuri rutiere densitatea prin metoda nucleară este
determinată cu o frecvență de 1 test la fiecare 30 m.

B. Determinarea rezistenței la compresiune. Utilizarea de ciocan vibrator.

Rezistența la compresiune a BVC poate fi măsurată în conformitate cu ASTM C 1176 prin


utilizarea de ciocan vibrator. Ciocanul cu impact este un ciocan electric vibrator, dotat cu o placă
cu diametru de 140 mm montată pe un ax. Ciocanul pentru compactare are o greutate de
aproximativ 6.5 până la 9.5 kg și operează la o frecvența de 2000 până la 2400 de lovituri pe
minut. Mostrele obținute pot fi ulterior testate la vârste la alegerea Contractantului.

308.010. Finisarea
După compactarea finală, suprafața trebuie să rămână netedă, fără crăpături, creste sau material
în stare liberă. Suprafața compactată a stratului de bază va trebui să fie menținuta umedă până nu
va fi aplicat stratul de protecție. Apa va fi aplicată în stropi mici pentru a nu cauza segregarea
cimentului din beton. Stropirea cu apa a betonului se va executa la un interval de aproximativ 1h,
în funcție de condițiile de mediu, în așa fel încât suprafața sa fie în permanență umedă.

308.011. Îngrijirea
Pe suprafața betonului va fi aplicată emulsie bituminoasă cu rata de 600-800g/m2, urmărindu-se
sa fie acoperită toată suprafața, inclusiv și suprafețele laterale. Acest strat de protecție va fi
aplicat pe toată lățimea drumului și va trebui lăsat pentru o întărire bună, până Managerul
Proiectului va da permisiunea de a continua lucrările.
Sau se va stropi cu apa timp de 7 zile, la un interval de aproximativ 1h, în funcție de condițiile de
mediu, în așa fel încât suprafața sa fie în permanență umedă.
Controlul calității de punere în operă a betonului va fi în conformitate cu cerințele SNiP 3.06.03-
85 si CP D.02.01-2012.

308.012. Deschiderea circulației pentru trafic.


Traficul va fi deschis pentru circularea autovehiculelor din clasa sub 3,5 tone la obținerea unei
rezistențe la compresiune minime a BVC de 12-14 MPa. Traficul va fi deschis pentru toate
tipurile de autovehicule la atingerea rezistenței minime la compresiune de 20 MPa.

Măsurări
Lucrările de betonare vor fi măsurate metri pătrați așternut conform denumirilor din Devize și
grosimilor din Desenele tehnice. Pentru măsurare şi achitare sunt incluse: agregatele, cimentul,
nisipul, toate operațiile de malaxare, transportare, așternere și compactare, protejarea marginilor
cu cofraje, prelucrarea îmbinărilor, rosturilor şi amorsările obișnuite, după necesitate sau
conform indicațiilor, cu toate testările şi orice alte lucrări de orice natură, care ar fi legate de
acestea.
-131-
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi
achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în
ofertă. Suma de plată pentru aceste articole va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor
indicate în prezentul capitol
Achitarea se va face pentru denumirea de mai jos

Nr. Articol Unitate de


măsură
Concrete compacted by vibrating rollers, B btb -3,2
Square Metre
30801 h-140mm
Metru pătrat
Beton vibrocilindrat B btb 3,2, h-140 mm

-132-
CAPITOLUL 309. PLOMBAREA ÎMBRĂCĂMINTEI RUTIERE
309.01. INTRODUCERE
Acest capitol se referă la plombarea gropilor şi altor sectoare deteriorate ale îmbrăcămintei
rutiere folosind asfalt

309.02. MATERIALE
Materialele folosite vor fi în conformitate cu următoarele cerinţe tehnice:
Amorsarea cu bitum - Capitolului 304 a prezentei Specificaţii:
Beton asfaltic - Capitolului 305 şi SM STB 1033:2008

309.03. ECHIPAMENT
S-ar putea să fie necesar următorul echipament:
a) Ferestrău electric sau cu benzină cu capacitatea de tăiere a asfaltului cu grosimea de 10 cm
dintr-o singură operaţie.
b) Compresor de aer. Set de scule pentru tăierea asfaltului şi înlăturarea molozului
c) Tehnica de compactare. Plită vibrantă sau altă tehnică potrivită pentru zonele mici. Cilindri
sau compactoare pneumatice pentru porţiuni substanţiale de plombare.
d) tehnica de încălzire a bitumului capabilă de a încălzi bitumul pentru amorsare într-un mod
nepericulos şi controlat şi aplicat sub presiune conform articolului 311.03(c)
309.04. TĂIEREA ŞI DECAPAREA MATERIALRLOR DEGRADATE
Suprafaţa cu gropi sau altfel spus degradată şi distrusă va fi marcată de Managerul Proiectului
sau de Antreprenor, dar cu aprobarea Managerul Proiectului. Suprafeţele vor fi marcate în formă
de pătrate clar definite cu laturile paralele şi perpendiculare faţă de axa drumului.
Marginile marcate vor fi tăiate până la adâncimea necesară pentru decaparea materialului distrus
sau până la nivel cu adâncimea gropilor şi tot materialul în limitele acestor linii marcate va fi
decapat pe toată adâncimea. Laturile tăiate trebuie să fie curate şi vertical tăiate, partea de jos a
bazei fiind plană şi netedă, în limita rezonabilului, pentru rectificarea cărora fiind necesar un
strat de asfalt de o grosime uniformă.
Materialul decapat trebuie evacuat în afara şantierului şi depozitat în conformitate cu cerinţele
prezentei Specificaţii.

309.05. AMORSAREA SUPRAFEŢEI


Înainte de plombarea suprafeţei, aceasta va fi amorsată în conformitate cu Capitolul 304. Va fi
efectuată cu grijă amorsarea suprafeţei bazei şi laturilor verticale. Trebuie de avut grijă de a nu
executa amorsarea cu bitum în exces în afara hotarelor marcate ale gropii pentru plombare.

309.06. PLOMBAREA GROPILOR


Zona de plombare va fi rectificată cu asfalt fierbinte, compactat în straturi nu mai mari de 50
mm după compactare. Compactarea va fi făcută cu grijă. Gradul de compactare va fi în
conformitate cu cerinţele Capitolului 307.

-133-
Amestecul de asfalt folosit trebuie să fie unul corespunzător şi compatibil cu structura asfaltului
adiacent. Grosimea ultimului strat va fi minimum de 25 mm. Nivelul după compactare nu va
depăşi cu mai mult de 5mm cota suprafeţei existente.
309.07. RECEPŢIA
Recepţia lucrărilor va fi făcută în conformitate cu Specificaţiile Tehnice, inclusiv Capitolul 001
si Capitolul 305.

Măsurările
Volumul de lucrări va fi măsurat în tone de asfalt aşternut si va fi inclus in lucrările de pregătirea
suprafeței ca strat de egalizare a suprafeței drumului înainte de aplicare a straturilor constructive.
De la Antreprenor se va cere de a duce în mod grijuliu evidenţa tonajului de asfalt, datele
înregistrate fiind confirmate şi semnate de reprezentantul Managerul Proiectului pe şantier zilnic
în mod regulat. Nu va fi efectuată achitarea fără astfel de înregistrări semnate în mod normal şi
nici nu va fi efectuată achitarea pentru asfaltul cu rebut sau pentru pierderile de asfalt, indiferent
de cauză.

Achitarea
Achitarea va fi făcută pentru tonajul acceptat de asfalt pentru plombări la rata cotată în Contract
pentru lucrările respective conform celor din articolului 30502, care vor cuprinde toate lucrările
necesare pentru finalizarea cu succes a plombărilor, incluzând, dar nu şi limitându-se numai la
acestea, lucrările pregătitoare, tăierea, amorsarea, livrarea şi compactarea asfaltului.

-134-
CAPITOLUL 310. COLMATAREA CRĂPĂTURILOR ŞI ROSTURILOR PE
SUPRAFAŢA ÎMBRĂCĂMINTEI RUTIERE

310.01. INTRODUCERE
Aceste lucrări cuprind repararea crăpăturilor mari şi a rosturilor de pe suprafaţa existentă a
îmbrăcămintei rutiere de asfalt. Aceste lucrări vor fi necesare, ori de câte ori va trebui de aşternut
noi straturi de asfalt peste straturile existente de asfalt cu crăpături, dacă nu sunt alte indicaţii din
partea Managerul Proiectului.

310.02. MATERIALE
Materialele vor fi în conformitate cu următoarele standarde:

Bitumul SM GOST 22245-90*

Materialele de în baza prevederilor din Tabelul 5.3 din VSN 24-88


colmatare a rosturilor pentru Bitumul 60/90, zona climaterică III, IV
(mastic bituminos) Conţinutul de bitum şi a filerului mineral va fi
diversificat în timpul testărilor în laborator pentru a
obţine un material cu valoarea elasticităţii E (Modulul
lui Young) în limitele de 1500-3000 MPa. Fiind
stabilit şi aprobat de Managerul Proiectului, amestecul
nu va mai fi ulterior schimbat fără aprobarea
Managerul Proiectului

Emulsia bituminoasă GOST 18659-81

Executarea

310.03. ECHIPAMENT
a) Aer comprimat

Tehnica folosită pentru suflarea aerului pentru crăpături şi rosturi, înainte de colmatarea lor cu
mastic bituminos. Cerinţele minimale pentru întreg utilajul de curăţire: compresor de aer
fierbinte printr-o duză până la temperatura 140 – 1700 C, cu capacitatea de 500 cfm.
Funcţionarea tehnicii urmează a fi demonstrată Managerul Proiectului pentru aprobare, înainte
de a fi aplicată în lucru

b) Echipamentul folosit pentru injectarea masticului pentru asfalt.

E necesar un aparat pentru aplicarea materialului etanşant pentru crăpături unit la un furtun
încălzit de la o cameră cu material etanşant încălzită indirect. S-ar putea să fie necesară o
anumită presiune pentru a facilita injectarea masticului din camera cu materialul etanşant.

-135-
Încălzitorul de mastic trebuie să fie dotat cu un termo-sistem de control pentru menţinerea
temperaturii masticului în limitele indicate de furnizor sau de Managerul Proiectului.

c) Încălzitorul/Distribuitorul de bitum

Acesta va fi un încălzitor de bitum aprobat cu încălzire indirectă, compus dintr-un bloc de


încălzire cu spirale umplute cu ulei sau alt sistem aprobat. Temperatura bitumului în limita de
100 –200 0C va fi controlată în mod automat. Termometru va putea fi clar vizibil pentru
verificarea temperaturii bitumului, funcţionând în diapazonul de 100 -250°C cu gradaţii a câte
5°C. Pentru lucrările migăloase va fi folosită o pompă de pulverizare de mână, iar pentru lucrări
mai mari – un pulverizator cu bara cu duze ajustabile. Ratele de alimentare vor fi pe deplin
ajustabile.

310.04. CURĂŢIREA ŞI COLMATAREA CRĂPĂTURILOR MAJORE


Înainte de a începe lucrările de asfaltare, Managerul Proiectuluil în comun cu Antreprenorul vor
inspecta şi înregistra locurile cu orice defecte pe suprafaţa îmbrăcămintei rutiere, peste care va
trebui să fie aşternut stratul de consolidare. Aceste înregistrări trebuie să fie făcute cu o
exactitate destul de mare pentru a permite, dacă va fi necesar, aşternerea precisă în locurile
corecte a straturilor de geotextil odată cu următoarele straturi de consolidare.

Managerul Proiectului va indica acele crăpături, care vor trebui a fi curăţate şi colmatate. În
principiu, toate crăpăturile vizibile, cu o deschizătură de ≥ 4mm, vor fi curăţate şi colmatate.

Suprafaţa din zona cu crăpături, care urmează a fi prelucrată, trebuie să fie mai întâi minuţios
curăţită prin suflarea aerului comprimat cu compresorul şi prin periere cu peria.

Curăţirea va fi făcută prin suflarea aerului fierbinte, iar colmatarea va fi făcută prin umplerea lor
cu Mastic Bituminos. Duza compresorului de suflare a aerului fierbinte va fi mereu în mişcare în
diferite poziţii pentru a evita arderea asfaltului existent.. Masticul bituminos va fi injectat cât mai
curând posibil după curăţirea cu aer comprimat fierbinte şi nici într-un caz nu mai târziu de 5
minute după suflarea aerului fierbinte, la temperatura indicată de furnizor sau de Managerul
Proiectului. Masticul trebuie să fie injectat în timp ce crăpăturile curăţate de asfalt mai sunt încă
calde după procesul de curăţire.

Dacă Antreprenorul doreşte, poate fi efectuată o curăţire preliminară a crăpăturilor cu


deschiderea lor, folosind un şuvoi de apă sub presiune cu ajutorului unui jet. Crăpăturile curăţate
în aşa mod vor fi lăsate până la scurgerea apei din ele cu uscarea suprafeţei, iar apoi vor fi
supuse unei curăţiri repetate cu uscarea, folosind un compresor de aer fierbinte, după cum e
menţionat mai sus. E important ca crăpăturile să fie şi calde, şi uscate atunci când e injectat
masticul.

Masticul bituminos va fi injectat dea-lungul crăpăturilor pe toată adâncimea curățită şi în aşa


mod, încât masticul injectat să fie evident mai sus de suprafaţa existentă a asfaltului. Imediat
după injectare, masticul va fi ras şi nivelat la acelaşi nivel cu îmbrăcămintea rutieră existentă.
Surplusul de mastic va fi înşirat pe suprafaţa adiacentă de asfalt dea-lungul crăpăturilor, formând
o fâşie din material etanşant de aproximativ 100mm lăţime.

-136-
310.05. CRĂPĂTURILE ŞI ROSTURILE CU DEFECTE
Crăpăturile etanşate cu semene de apariţie din nou a crăpăturilor, vor fi din nou curăţate şi
colmatate, în mod repetat

310.06. RECEPŢIA LUCRĂRILOR


Recepţia lucrărilor va avea loc după finalizarea lor, cu condiţia respectării cerinţelor prezentei
Specificaţii în ce privește calitatea materialelor şi a lucrărilor

Recepţia lucrărilor va fi făcută în conformitate cu Specificaţiile Tehnice, inclusiv CAPITOLELE


001 si. 305

Achitarea

Lucrările măsurate conform indicaţiilor de mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi
incluse in costul lucrărilor pregătitoare a suprafeței părţii carosabile înainte de așternerea
straturilor de ranforsare din beton asfaltic conform CAPITOLUI 305

-137-
CAPITOLUL 311. TRATAMENT BITUMINOS

311.01. INTRODUCERE
Acest capitol cuprinde lucrările de aplicare a doua sau mai multor straturi de tratament al suprafeţei,
fiecare din ele reprezentând un strat de legătură bituminos aşternut pe o bază pregătită din timp,
acoperit cu cribluri de piatră, bine presată cu cilindrii pentru a forma un strat de uzură conform
cerinţelor prezentei Specificaţii.

Tratamentul simplu al suprafeţei înseamnă aplicarea stratului de legătură bituminos pe suprafaţa


drumului, urmat imediat de un singur strat de cribluri de dimensiuni uniforme.

Tratamentul dublu al suprafeţei înseamnă două tratamente ale suprafeţe, unul peste altul.

Tratamentele suprafeţei pot fi aplicate peste o bază din asfalt, beton sau material granulant stabilizat,
cu amorsare primară.

311.02. MATERIALE
Materialele folosite pentru tratamentele bituminoase vor trebui să fie în conformitate cu cerinţele SNiP
3.06.03-85, BCH 38-90

Lianții utilizați pentru tratamentele dublu invers sunt: bitum, bitum modificat și emulsie bituminoasă
cationică. Bitumul trebuie să fie în conformitate cu GOST 22245-90, SM STB 1062: 2008 și să
îndeplinească, de asemenea, cerințele din capitolul 011 din prezenta specificație. Bitumul modificat
trebuie să îndeplinească cerințele SM STB 1220: 2010 și emulsia bituminoasă trebuie să îndeplinească
cerințele GOST 18659-81. Pregătirea, plasarea, depozitarea și transportul, precum și tipul de emulsie
bituminoasă folosită pentru tratamente duble de suprafață trebuie să fie corespundă cerințelor SNiP
3.06.03-85. Astfel de polimeri ca elastomerii din plastic trebuie utilizați pentru bitumul modificat, în
conformitate cu cerințele declarate de producător. Polimerii trebuie să fie omologați tehnic în
conformitate cu reglementările aplicabile. Tipul de polimeri, greutatea șarjei și compatibilitatea cu
bitumul utilizat se determină în prealabil pe baza unui studiu realizat de un laborator autorizat.
Rezistența pietrei sparte nu trebuie să fie mai mică decât M1200 și abraziunea nu trebuie să fie mai
mică decât I-1 conform GOST 8267-93 *; trebuie să aibă dimensiunile granulelor de 5-10 și 10-20,
având forma cubică conform SM STB 1311: 2008. Cantitatea de agregate de formă cubică nu trebuie
să fie mai mică de 50%, iar conținutul de particule în formă aciculară si lamelară nu trebuie să
depășească 15% din masa totală. Conținutul de particule prăfoase și argiloase nu trebuie să depășească
1% din greutatea totală. Conținutul de particule slabe și poroase nu trebuie să depășească 5% din masa
totală.

Curba granulometrică trebuie sa corespunde cerințelor SM STB 1311:2008

311.03. EXECUTAREA LUCRĂRILOR

138
Înainte de aplicarea tratamentelor bituminoase, este necesar să se verifice starea de funcționare a
echipamentului și a instalației și să se pregătească suprafața suport. Tratamentul bituminos se va
efectua pe o suprafața, care este curățată, uscată și fără praf. Dacă în unele cazuri nu se poate asigura o
suprafață perfect curată, înainte de aplicarea primului strat de tratament bituminos se va folosi un strat
de amorsare cu emulsie bituminoasă la o rată de 0,3-0,5 l / m2. Tratamentele trebuie efectuate la
temperaturi de aer ≥ 15 ° C, pe vreme frumoasă, fără precipitații.

Liantul poate fi un bitum gata pentru aplicarea cu un anumit grad de penetrare (60-90 sau altul
aprobat). Temperatura de pulverizare a bitumului trebuie să fie de 130-160 ° C. Atunci când se
utilizează emulsie bituminoasă ca liant, trebuie luată în considerare temperatura aerului după cum
urmează:

• dacă temperatura aerului este sub 20 ° C, se utilizează o emulsie cu conținut de bitum de 55-60%,
temperatura de pulverizare a liantului fiind de 40-50 ° C,

• dacă temperatura aerului este mai mare de 20 ° C, se utilizează o emulsie cu conținut de bitum redus
la 50 ° C, nefiind necesară încălzirea liantului.

Agregatele pentru primul strat trebuie să fie de 5-10 mm, iar agregatele pentru cel de-al doilea strat
trebuie să aibă dimensiuni de 10-20 mm conform SNiP 3.06.03-85 și BCH 38-90. În cazul în care
bitumul este utilizat ca liant, agregatele trebuie anrobate cu bitum, la o rată aproximativă de 1,0-1,5%
față de greutatea lor. Pre-anrobarea se va efectua la o instalație staționară, cu temperatura de ieșire din
malaxor de 155-180 ° C.

Liantul bituminos și agregatele se utilizează la ratele recomandate în conformitate cu SNiP 3.06.03-85


și BCH 38-90. Astfel, ratele indicative pentru tratamentul dublu bituminos sunt după cum urmează:

În cazul bitumului sau al bitumului modificat utilizat ca liant:

• Pentru primul strat, se folosesc agregate de 5-10 mm la o rată de 12-15 kg / m2, în proporție de 0,9-
1,1 m3 / 100m2, iar stratul primar de liant trebuie să fie de 0,8-0,9 l / m2

• Pentru cel de-al doilea strat se vor folosi agregate de 10-20 mm la o rată de distribuție de 15-20 kg /
m2, în cantitate de 1,2-1,4 m3 / 100m2 și stratul de liant la o rată de 1,1-1,3 l / m2

În cazul unei emulsii bituminoase utilizate ca liant:

• Pentru primul strat se folosesc agregate de 5-10mm la o rată de 12-15 kg / m2, în cantitate de 0,9-1,1
m3 / 100m2, iar stratul primar de liant trebuie să fie de 1,3-1,5 l / m2 - atunci când se utilizează o
emulsie cu conținut de bitum de 55-60%, dar cu o rată de 1,5-1,8 l / m2- atunci când se utilizează o
emulsie cu conținut de bitum de 50%

• Pentru cel de-al doilea strat se vor folosi agregate de 10-20 mm la o rată de distribuție de 15-20 kg /
m2, în cantitate de 1,2-1,4 m3 / 100m2 și stratul de liant la o rată de 1,5-1,8 l / m2- atunci când se
utilizează emulsie cu un conținut de bitum de 55-60%, dar cu o viteză de 1,8-2,21 l / m2- când se
utilizează o emulsie cu conținut de bitum de 50%

139
Pentru a preveni curgerea emulsiei bituminoase pe suprafața carosabilului, vâscozitatea emulsiei
trebuie menținută în interval de 15-30 secunde. Rata de răspândire și viteza de deplasare a
echipamentului sunt determinate de către Antreprenor și aprobate de către Managerul de Proiect în
urma testelor prealabile. Liantul se aplică prin intermediul unui distribuitor de presiune aprobat în
conformitate cu CAPITOLUL 304. Distribuitorul trebuie să aibă un sistem de măsurare a temperaturii,
un detector de nivel, un buncăr de distribuție a liantului, dispozitive de încălzire pentru buncăr și duze.
Abaterile maxime față de ratele proiectate de pulverizare a liantului, determinate în timpul testelor de
control și aprobate de către managerul de proiect, trebuie să fie de ± 5%.

Pe liantul pulverizat se aplică agregatele imediat după pulverizare la intervale de timp maxim de 1
minut. Agregatele se aplică de către un distribuitor autopropulsat sau simultan de gudronator, având un
sistem de dozare capabil să răspândească agregatele la rata proiectată și la o viteză uniformă de
deplasare, ajustată la viteza gudronatorului. Coeficientul de variație a distribuirii agregatelor trebuie să
fie de maximum 10%, cu abaterea maximă de ± 5% față de rata proiectată. După răspândirea
agregatelor urmează compactarea, care se va efectua separat pentru fiecare strat. Trebuie sa se
folosească compactoare pe pneuri cu sarcină ≥ 20 t. Compactizarea atât a primului strat, cât și a celui
de-al doilea strat de tratament dublu bituminos se realizează cu o viteză indicativă de 3 km/h în timpul
primelor 3 treceri și 10 km/h în timpul ultimelor două treceri. Numărul de treceri finale se determină în
timpul testelor de probă. Intervalul dintre răspândirea agregatelor și prima trecere a compactorului nu
trebuie să depășească 1 minut. După compactare, se elimină excesul de agregate libere prin periaj
mecanic și / sau mașină de aspirare. Agregatele libere după tratamentul dublu bituminos sunt
obligatoriu eliminate. Îndepărtarea agregatelor libere se va face în 24 de ore după tratament.

Procedura de aplicare a tratamentului bituminos pe suprafaţă din beton vibrocilindrat va fi tratament


dublu invers. Primul strat din agregate naturale care se va aplica va fi din fracție cea mai mică, după
compactare şi amorsare se va aplica a doilea strat din agregate naturale de fracţie mai mare.

Amorsarea și distribuirea agregatelor trebuie să fie realizate uniform pe întreaga suprafață, lungimea
bozii amorsate trebuie să fie determinată în funcție de capacitatea distribuitorului de agregate, astfel
încât acoperirea să fie continuă fără oprire. Rosturile transversale de la începutul și sfârșitul secțiunii
de lucru trebuie să fie executate prin amorsarea liantului pe o lungime de 10-30 cm pe o bandă de
carton cu lățimea de un metru, plasată transversal pe direcția amorsării. Rostul longitudinal dintre cele
două benzi adiacente trebuie realizată cu o suprapunere maximă de 20-25 cm. Traficul se deschide în 2
ore după compactarea celui de-al doilea strat de tratament dublu. În timpul primelor 10 zile după
punerea în exploatare a noului tratament de suprafață, Contractorul va stabili limitele de viteză a
traficului, la max. 40 km/h, pe toată lățimea carosabilului și va lua măsurile necesare pentru a se
asigura că această limită este respectată. Măsurile care trebuie luate pot include operarea vehiculelor în
fluxul de trafic pentru a încetini fluxul de trafic până la limita cerută. Înainte de începerea lucrărilor de
tratament bituminos, sectorul de lucru va fi dotat corespunzător cu semne corespunzătoare, fără a fi
permis accesul persoanelor neautorizate în zona de execuție a lucrărilor. Persoanele implicate în
lucrările de tratament bituminos trebuie să fie instruite corespunzător cu privire la lucrările specifice și
echipate cu echipamentul corespunzător. Înainte de aplicarea liantului (bitum, bitum modificat sau
emulsie bituminoasă), este necesar:

• verificarea stării de funcționare a supapelor, furtunurilor a gudronatorului

140
• asigurați-vă că gudronatorul este echipat cu un stingător de incendiu

• pentru a verifica conectarea furtunurilor la mecanismul de incarcare-descarcare cu liant

• să umpleți rezervorul pulverizatorului la viteze mici și medii ale pompei

• umplerea rezervorului cu liant nu este permisă la o temperatură a liantului mai mare de 50 ° C, până
la descărcarea completă a apei, a solventului sau a altor lichide,

• nu este permisă diluarea liantului în rezervor,

• nu este permisă să se afle sub rezervorul pulverizatorului atunci când este plin,

• nu este permisă părăsirea, fără control, a sistemului de încălzire, atunci când este activat.

Conectarea și deconectarea furtunurilor, la umplerea rezervorului, se efectuează numai cu mânuși


speciale. Nu este permis ca muncitorii să fie în apropiere în timpul amorsării, distanța minimă permisă
de la gudronator fiind de cel puțin 10 metri. Suprafețele de depozitare a bitumului trebuie să fie în mod
corespunzător închise cu garduri și semne corespunzătoare (INFAMABIL, FUMATUL INTERZIS,
LUCRĂRI DE SUDARE ȘI ALTELE).

311.04. TESTAREA
Înainte de lucrările permanente, Antreprenorul va trebui să efectueze încercări de probă pe anumite
porțiuni pentru al convinge pe Managerul Proiectului, că tehnica propusă e capabilă de aplicarea
liantului și a criblurilor la rata necesară de aplicare şi că pot fi coordinate operațiile de aplicare pentru a
produce un tratament acceptabil al suprafeței.

Pe parcursul lucrărilor vor fi efectuate testări regulate, pentru a confirma:

- calitatea liantului (toate testele sunt specificate şi prevăzute în această Specificaţie)

- calitatea criblurilor (duritatea, granulometria, densitatea, absorbția, indicele de formă)

- ratele de aplicare a bitumului şi criblurilor pentru fiecare lungime de bandă de 300metri, dar nu mai
puţin de 4 seturi de testări pentru fiecare zi de muncă

Pentru a determina rata de amorsare, trebuie să se utilizeze minimum 5 tăvi cu o suprafață minimă de
0,1 m2 fiecare, uniform repartizate pe întreaga lățime a drumului, care este amorsată. Tăvile vor avea o
lungime de la 25cm până la 50cm și o înălțime de la 5mm la 10mm. Cântărirea acestor tăvi se
efectuează cu o precizie de până la 1 g. Pentru a determina rata de împrăștiere a agregatelor, se
utilizează 3 cutii dreptunghiulare de 80 cm x 25 cm x 4 cm, răspândirea fiind situată pe un sector de 30
m.

311.05. RECEPŢIA LUCRĂRILOR


Recepţia tratamentelor va fi în conformitate CAPITOLUL 001, cu condiţia executării lor în
conformitate cu prevederile SNIP 306.03-85, Specificaţiilor pentru Proiectului şi aprobării Managerul
Proiectului.

141
Măsurările

Tratamentele bituminoase vor fi măsurate in metri pătraţi pentru tratamentul suprafeţelor în zonele
indicate.

Achitarea

Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate la
ratele prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Achitarea pentru
aceste articole se va face integral după finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul CAPITOL.

Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

Nr. Articol Unitate de


măsură
Double butuminous treatement
Square Metre
31101
Metru pătrat
Tratament bituminos dublu

142
CAPITOLUL 312. MĂSURAREA PLANEITĂŢII
ÎMBRĂCĂMINTEI RUTIERE
Timp de 28 zile după data de incepere, Antreprenorul va trebui să prezinte Managerul Proiectului
denumirea şi calificările unui laborator independent sau a unei companii independente de testare în
calitate de terţă parte, care va executa măsurările de determinare a planeităţii, aplicând Indicele
Internaţional al Planeităţii (IRI). Calificarea trebuie să conţină şi informaţia despre echipamentul de
profil pentru determinarea planeităţii IRI cu specificaţiile producătorului şi certificatele actuale de
calibrare din partea unei autorităţi recunoscute pe plan internaţional, cu date despre calificarea şi
instruirea persoanelor care vor executa lucrările de investigare a planeităţii
Antreprenorul nu va putea începe lucrările de aşternere a stratului de uzură până când Managerul
Proiectului nu va aproba compania sau laboratorul şi echipamentul de profil propus pentru
determinarea planeităţii IRI, Planul de Control al Calităţii (QC) prezentat de Antreprenor conform
Anexei B. Antreprenorul va fi unicul responsabil de orice tergiversări ale Lucrărilor de aşternere a
stratului de uzura din cauza calificărilor necorespunzătoare ale companiei responsabile de testări,
echipamentului de profil necorespunzător si/sau a planului de CC (QC), în privinţa cărora Managerul
Proiectului nu se va putea determina
Antreprenorul va fi responsabil de toate măsurările planeităţii şi de raportarea costurilor.
312.01. Măsurarea IRI
312.01.1 Introducere
Conform ASTM E867, planeitatea îmbrăcămintei rutiere e definita ca "o abatere de la suprafaţa cu
adevărat plană cu dimensiuni caracteristice care afectează dinamica mijloacelor de transport auto şi
calitatea de deplasare (viabilitatea)." Indicele Internaţional al Planeităţii e folosit în acest Contract ca
un indice de standard al planeităţii suprafeţei finisate a drumului. Suma numerică a planeităţii IRI este
exprimata în metri/kilometri (m/km). Avantajele primare ale IRI sunt:
1. Acest indice poate fi reprodus pe cale matematică pentru orice profil cunoscut într-o anumită
perioada stabilită de timp.
2. Acest indice reflectă pe larg efectele reacţionării mijloacelor de transport la neregularităţile de pe
suprafaţă şi a senzaţiilor percepute de utilizatori pe lungimi de unde, ce merită atenţie, şi, deci, are
relevanţă la definiţia planeităţii.
3. Acest indice porneşte de la scara zero, ce reiese din definiţia planeităţii.
4. Acest indice este compatibil cu măsurările efectuate cu ajutorul echipamentului de profil din alte ţări
Europene.
5. Acest indice nu depinde de lungimea sectoarelor şi poate fi uşor determinat ca valoare medie.
6. Acest indice e în concordanţă cu standardele internaţionale stabilite şi poate fi corelat la alte mărimi
(măsuri) ale planeităţii

312.01.2 Procedura de măsurare a IRI

143
Metoda-etalon de obţinere a datelor IRI se aplica în baza ASHTO PP 37-04: Practica de Standard de
Determinare a Indicelui Internaţional al Planeităţii pentru Calificarea Planeităţii Îmbrăcămintei Rutiere
în plan cantitativ. Conform metodei-etalon din Anexa pentru îmbrăcămintea rutieră, ca bază pentru
estimarea IRI exprimat în unităţi de centimetru pe kilometru (cm/km) se aplica măsurarea, conform
ASTM E-950, a profilului longitudinal.
Planeitatea trebuie să fie măsurată şi exprimată în unităţi IRI pentru toate sectoarele, atât pe sectoarele
cu doua benzi de circulaţie, cât şi pe sectoarele cu a treia bandă de circulaţie. Antreprenorul trebuie să-
şi planifice măsurările IRI astfel, încât să obţină valori de însemnătate ale planeităţii cu ajutorul
echipamentului de profil, care trebuie să treacă peste aşa obstacole, cum sunt: restricţiile de viteză,
siguranţa rutieră, ambuteiajul, etc. Dacă e necesar, Antreprenorul, pentru a trece uşor peste aceste
obstacole, poate colecta aceste date ale planeităţii în afara orelor de vârf sau noaptea, atunci când
restricţiile de viteză, ambuteiajul şi siguranţa rutieră nu prezintă o problemă atât de mare.
Pentru realizarea planului de investigare a planeităţii, Antreprenorul trebuie să prezinte Managerul
Proiectului planul CC (QC), nu mai târziu de 60 zile înainte de aşternerea planificată a stratului de
uzură de beton asfaltic. Planul de CC (QC) trebuie să fie întocmit conform Anexei referitoare la
îmbrăcămintea rutieră. Antreprenorul nu va începe investigarea planeităţii fără aprobarea planului CC
(QC) de către Managerul Proiectului.
Tot echipamentul trebuie să fie operat aşa cum este indicat în caracteristicele tehnice ale
producătorului. Atunci când Managerul Proiectului pune la îndoiala datele de măsurare ale planeităţii,
el poate fi în drept să solicite, pentru asigurarea calităţii, măsurări suplimentare efectuate de o
companie de testări, din contul Antreprenorului.
312.01.3 Cerinţe suplimentare de colectare a datelor despre planeitate
Suplimentar la practica de standard din Anexa pentru îmbrăcămintea rutieră, pentru investigările făcute
în teren mai sunt recomandate şi următoarele îndrumări:
• Dat fiind, că datele planeităţii vor fi colectate în ambele sensuri de circulaţie, la fel şi pe
sectoarele cu trei benzi de circulaţie, Antreprenorul trebuie să identifice clar care sunt "acele sensuri de
circulaţie pentru inventariere" pentru care se vor înregistra datele IRI, pentru ca Beneficiarul să poată
folosi în perspectivă aceste date pentru aceleaşi sensuri de circulaţie în timpul unor similare
investigaţii.
• Datele planeităţii trebuie să fie colectate în condiţii stabile ale îmbrăcămintei rutiere. Datele nu
trebuie să fie colectate în timpul iernii (ger/îngheţ sau îngheţ/dezgheţ) sau în condiţii umede de timp.
Colectarea datelor trebuie sa fie efectuată în condiţii bune de timp, atunci când stabilitatea
echipamentului nu este afectata de vânt sau când Îmbrăcămintea rutiera e uscata. Trebuie sa fie urmate
toate procedurile recomandate de producătorul echipamentului.
• Datele vor fi colectate atunci când starea îmbrăcămintei rutiere va fi stabilă. Datele nu vor fi
colectate în timpul iernii (ger/îngheț sau îngheţ/dezgheţ) sau în condiţii umede. Datele vor fi colectate
în condiţii climaterice bune. Când vântul nu poate afecta stabilitatea echipamentului şi când
îmbrăcămintea rutieră e uscată. Vor trebui respectate şi toate procedurile recomandate de producătorul
echipamentului.
• Datele vor fi colectate într-un diapazon de viteze recomandate de producător. Toate măsurările
vor fi întotdeauna executate la o viteză constantă în limita unui diapazon specificat..
• Vor fi excluse din măsurări rampele podurilor şi trecerile peste căile ferate (sau alte
discontinuităţi) considerate ca impacte. Nu trebuie să fie incluse pentru măsurări nici căile de pe
poduri; scopul constă în obţinerea planeităţii îmbrăcămintei rutiere pe drumuri şi nu pe poduri.
• Măsurările planeităţii trebuie să fie efectuate, acolo unde e posibil, pe o întreagă lungime a unui
sector de drum în ambele sensuri de circulaţie şi pe sectoarele cu o trei benzi de circulaţie. Dar, totuşi,
pentru o stabilitate a echipamentului şi vitezei, înainte de începutul măsurărilor propriu-zise, conform
specificaţiilor producătorului, ar putea să fie necesară o anumita distanţă minimală suplimentară pentru

144
o cursă până la începutul sectorului. Dacă acest minimum pentru cursă nu poate fi asigurat înainte de
începutul eşantionului ales, poate fi măsurată o porţiune mai scurtă a acestui sector, dar se va face o
menţiune referitor la aceasta, astfel ca, în timpul colectări datelor în viitor de către Beneficiar, să fie
întotdeauna măsurată aceeaşi porţiune de drum.

312.02. Cerinţe pentru IRI


312.02.1 Criterii de recepţionare în baza IRI
Stratul de imbracaminte va fi recepţionat pe toate sectoarele de drum, unde IRI nu va depăşi 2.50
m/km (250 cm/km), cu respectarea şi altor cerinţe din contract. Recepţionarea sectoarelor va fi făcută
de Managerul Proiectului, iar sectoarele nu vor fi mai mici de un km lungime (1 km). Pentru ca
Managerul Proiectuluil să se poată determina, el va folosi rezultatele măsurărilor prezentate de
Antreprenor (prin compania de testare angajată de Antreprenor). Managerul Proiectului poate solicita
de la Antreprenor măsurări suplimentare ale IRI pentru asigurarea calităţii (QA) şi în scop de verificare
a anumitor sectoare, care sunt sub semn de întrebare în ceea ce priveşte calitatea rezultatelor
înregistrate ale IRI. Astfel de măsurări de asigurare a calităţii QA nu trebuie sa depăşească 10
procente (10%) din lungimea totală măsurată pentru controlul calităţii. Orice sector cu IRI depăşind
250 cm/km va fi respins de către Managerul Proiectului, dacă fiecare din acest sector nu va fi mai mic
de un kilometru (1 km) lungime. Managerul Proiectuluiul va înştiinţa Antreprenorul despre sectoarele
respinse după examinarea în întregime a datelor de măsurare IRI în decurs de 14 zile de la prezentarea
lor de către Antreprenor.
312.02.2. Lucrări de reparare a imbracamintei rutiere

Procedurile de reparare a sectoarelor de drum respinse ca rebut vor consta în următoarele:


• În decurs de 14 zile după primirea înştiinţării Managerul Proiectului despre sectoarele respinse,
Antreprenorul va trebui să întocmească, în baza rezultatelor de măsurare IRI, un plan al
Lucrărilor de reparare pentru decaparea şi înlocuirea imbracamintei rutiere pe sectoarele
respinse. Lungimea oricărui sector de reparare nu trebuie să fie mai mic de 50 m. În planul
lucrărilor de reparare trebuie să fie inclus şi graficul de reparare, organizarea circulaţiei rutiere
şi siguranţa rutieră.
• Nici un fel de lucrări de reparare nu vor începe până nu va fi aprobat de către Managerul
Proiectului planul lucrărilor de reparare
• După finalizarea lucrărilor de reparare, Antreprenorul va trebui să măsoare din nou IRI pe toate
benzile de circulaţie de pe sectoarele respinse şi reparate.
• Acest proces de reparare va continua până când toate sectoarele respinse de 1 km lungime nu
vor satisface criteriile de recepţionare în baza IRI. Orice costuri sau toate costurile legate de
reparaţii şi tergiversările, inclusiv şi măsurările repetate ale IRI vor fi doar pe seama
Antreprenorului
.

145
4. PODURI ŞI PASAJE

146
CAPITOLUL 401. DEMONTAREA STRUCTURILOR EXISTENTE
401.01. Introducere
În acest capitol sunt descrise diversele tipuri de lucrări de demolare necesare pentru construcția noilor poduri și
reabilitarea celor existente, Antreprenorul fiind responsabil de determinarea și executarea volumului de lucrări
în baza detaliilor din Desenele tehnice:
401.02. Echipamentul
Pentru lucrările descrise în acest capitol e prevăzut minimumul necesar de echipament, Antreprenorul fiind
responsabil de acest echipament:
• Macara pentru scoaterea dalelor de pe tablier cu lungimea de 6-12m cu greutatea de 5-12
tone;
• Macara pentru demontarea elementelor trotuarelor; greutatea minimă de 2 tone;
• Instalaţie de tăiere cu acetilenă;
• Compresor (compresoare) cu utilaj pentru demolarea betonului si decaparea asfaltului;
• Excavator;
• Orice alt echipament sau utilaj.

401.03. Demontarea şi demolarea elementelor


Demontarea şi demolarea diverselor elemente ale podurilor se va executa astfel încât să nu fie afectată structura
betonului şi stratul de hidroizolare rămas, la fel să nu fie afectate armăturile existente.
Deşeurile rămase de la demolare trebuie să fie transportate şi evacuate în conformitate cu cerinţele prezentei
specificaţii şi în conformitate cu actele normative ale autorităţilor locale. Elementele prefabricate rămase întregi
după demolare şi demontare şi care mai pot fi utile în continuare, vor trebui să fie identificate de către Managerul
Proiectului şi transportate de către Antreprenor într-un loc special de depozitare al Beneficiarului
401.04. Recepţia lucrărilor
Lucrările vor fi recepţionate conform prevederilor Capitolului 002, cu condiţia executării lor conform
Specificaţiei, Proiectul-tip 3.503.1-81, SNiP 3.06.04-91, VSN 32-81 şi în conformitate cu cerinţele Managerul
Proiectului.
Măsurarea
Diversele lucrări de demontare şi demolare vor fi, de regulă, măsurate în metri cubi de elemente demontate şi
denumiri demolate. Această măsurare volumetrică va fi strict netă. Acolo unde e posibil, de la caz la caz, se poate
conveni cu Managerul Proiectuluil de a măsura cantitatea materialului demolat în tone şi apoi transformată, în
scop de plată, în metri cubi folosind densităţile tipice.
Achitarea
Lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de către Managerul Proiectului vor fi plătite
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole care sunt indicate în ofertă. Suma de plată pentru
aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Plata se va face pentru unele sau pentru toate articolele de mai jos
Nr. Articol de plată Unitate de
măsură
Demontarea bordurilor de beton armat la trotuare
40101 Cubic meter
Removing of reinforced concrete sidewalk
Desfacerea stratului de asfalt pe calea podului si accese
40102 Square meter
Removing of existing asphalt layer on bridge deck and approaches
40103 Desfacerea hidroizolaţiei existente incluzând stratul de egalizare si Cubic meter

147
protecție pe calea podului
Removing of existing waterproofing including leveling and
protection layers on bridge deck
Demolarea diferitelor elemente din BA ale infrastructurii
40104 Cubic meter
Removing of various cast-in-place RC items of the substructure
Demolare beton armat suprastructura
40105 Cubic meter
Removing of cast-in-place RC of the superstructure
Lucrul cu macaraua - ridicarea si montarea la loc a grinzilor existente
a suprastructurii (5-12t)
40106 Each
Work with crane lifting and placing back the existing superstructure
beam (4-12t)
Demontarea dalelor de racordare
40107 Cubic meter
Dismantling of reinforced concrete approach slabs
Demolarea zidului din spate din beton armat
40108 Cubic meter
Demolition of reinforced concrete backwall
Demolarea zidului de garda
NA Cubic meter
Removing of precast backwall blocks
Demolarea parţială şi buciardarea betonului armat al riglelor,
coloanelor, reazemului antiseismic, etc.
40109 Cubic meter
Partial demolition and chipping of reinforced concrete caps,
columns, seismic arrestor, etc
Demolarea betonului de protecție a taluzului
40110 Cubic meter
Demolition of concrete and RC slope protection
Buciardarea sau tăierea stratului de beton slab ce urmează a fi reparat
40111 Square meter
Chipping and saw cut of poor concrete surfaces to be repaired
Sablarea suprafeței de beton slab ce urmează a fi reparata
40112 Square meter
Sand blasting of poor concrete surfaces to be repaired
Demontarea elementelor prefabricate din BA ale podețului existent
40113 Cubic meter
Dismantling of precast RC pipe elements of the existing culvert
Demontarea parapetelor pietonali şi de siguranță din oţel
40114 Linear meter
Dismantling of steel guardrails and handrails
Demolarea zidariei din piatra
40115 Cubic meter
Removing of stone masonry

148
CAPITOLUL 402. BATEREA PILOTILOR DIN BETON ARMAT
402.01.Introducere
Aceste lucrări se referă la furnizarea și baterea piloților de beton armat. Aici sunt incluse și lucrările de
tăiere a capetelor mai mari decât cota proiectată.

402.02.Materiale
Asigurarea materialelor conform următoarelor:

Piloți prefabricați Documentele de contract, Proiectul tip


3.500.1-1.93, Specificațiile Tehnice
Barele de conexiune și elementele înglobate (după Proiectul și GOST 5781-82
necesitate)

402.03.Echipamentul
Pentru lucrările descrise în acest capitol e prevăzut minimumul necesar de echipament, Antreprenorul fiind
responsabil de acest echipament:
• Macara pentru ridicarea și instalarea piloților;

• Soneta pentru baterea piloților;


• Compresor cu utilajul necesar pentru retezarea piloților de beton;
• Excavator;
• Ciocan electric pentru buciardare cu o mai mare acuratețe.

402.04.Cerințe generale
Toate lucrările specificate în acest capitol trebuie să fie în conformitate cu cerințele Specificației Tehnice și
SNiP 3.06.04-91.
Piloții bătuți vor fi de un anumit tip, lungime și dimensiuni specificate pe planuri. Dacă e necesară o
lungime adăugătoare pentru portanță, va fi asigurată lungimea necesară conform indicațiilor Managerul
Proiectului.
Piloții vor fi bătuți cu ajutorul unui ciocan Diesel sau unui ciocan în combinație cu vibrator. Greutatea și
tipul ciocanului, cât și refuzul calculat pentru echipamentul specific vor fi alese și aprobate în conformitate
cu SNiP 3.02.01-87 (Anexa 5 sau 6) și coordinate cu Managerul Proiectului.
Înainte de a începe lucrările propriu-zise de batere a piloților, mai întâi vor fi bătuți câțiva piloți (piloții
bătuții înainte de a începe lucrările de bază sau a unei anumite părți de lucrări) în diferite locuri pe șantier,
după cum e specificat pe desenele tehnice și în specificațiile tehnice. După baterea piloților, Antreprenorul
va trebui să solicite de la Managerul Proiectului aprobarea lungimii și cotei minimale pentru piloți.
Piloții vor fi bătuți de Antreprenor până la cota de înfigere indicată în planuri până la refuzul calculate
pentru echipamentul dar nu mai puțin de 2 cm în timpul ultimilor 10 lovituri din ultimul set de lovituri
(ultimul set de 30 lovituri) sau 5 cm per minut în timpul ultimelor minute (ultimele 3 minute de vibrare cu
îmbinarea de ciocane). Numărul de lovituri la fiecare metru va fi numărat doar pentru piloții bătuți
preliminar. Nu e necesară numărarea loviturilor pentru ceilalți piloți, cu excepția ultimilor lovituri, atunci
când e necesar controlul refuzului.

149
Dacă piloții vor începe să se fărâme, Antreprenorul va înceta imediat baterea piloților și va repara sau
înlocui piloții.
Piloţii scoşi ca rezultat al baterii alături de ei ai altor piloţi vor fi rebătuţi conform cerinţelor Managerul
Proiectului
.
Ridicarea pilotului şi aducerea lui în poziţia verticală pe punctul de înfigere, cu alinierea lui la glisiera luării
pentru baterea cu ciocanul, se va face cu ajutorul sistemului de prindere cu gheare glisante și dornului de
ghidaj. Ciocanul va fi aliniat cu acuratețe la axa pilotului.
Pentru a preveni acțiunea distrugătoare a forțelor de acționare în timpul loviturilor pe capul pilotului, va fi
asigurată amortizarea loviturilor ciocanului și a capului pilotului. Capișonul și capul pilotului vor avea o așa
formă ca lovitura ciocanului să fie distribuită în mod uniform pe suprafața capului pilotului.
După baterea lor, piloții vor fi retezați la cota și sub unghiul indicate în planuri.
Măsurarea
Lucrările de batere a piloților vor fi măsurate în metri. Lungimea totală măsurată va fi constituită din suma
lungimilor piloților bătuți fără defecte de la capul pilotului până la capătul lui, incluzând partea retezată.
Numai dacă în Contract nu este specificat un articol de plată separate, în lungimea măsurată a piloților va fi
inclus și vârful de metal.
Achitarea
Forarea preventivă pentru facilitarea operației de batere a piloților este inclusă în prețul unitar din ofertă
pentru piloții bătuți. Retezarea capetelor piloților ce sunt mai mari de cota proiectată la fel este inclusă
prețul unitar din ofertă pentru piloții bătuți.
Achitarea pentru îmbinările cap-la-cap nu se va face, dacă lungimea piloților bătuți de Antreprenor va fi mai
mică decât lungimea indicată pe Desenele tehnice sau lungimile prevăzute.
Achitarea pentru extinderea lungimilor de către Antreprenor nu va fi efectuată, dacă nu au fost careva
indicații din partea Managerul Proiectuluii în scop de ridicare a portanței. Dacă va fi necesară înfigerea
suplimentară a piloților pentru o mai mare portanță, Managerul Proiectului și Proiectantul vor trebui să dea
indicații de a produce detaliile pentru îmbinările cap-la-cap sau detaliile pentru alt tip de piloți, iar
schimbarea în costuri va fi inclusă,conform Contractului, prin ordin de variație.

Nr. Articol de plată Unitate de


măsură

Baterea piloţilor din beton armat


40201 Linear meter
Driven Reinforced Concrete Piles

150
CAPITOLUL 403. ELEMENTELE DIN BETON ARMAT MONOLIT
403.01. Introducere
Lucrările cuprind lucrările de construcție la elementele infrastructurii și suprastructurii din beton și beton armat
monolit, inclusive materialele și lucrările suplimentare (beton, armare, încastrarea elementelor țevi PVC, cofraj
și alte lucrări temporare, lucrări de consolidare suplimentară, patul din piatră concasată la fundații, etc.). Acest
capitol mai cuprinde și betonarea rosturilor dintre elementele prefabricate. Elementele de beton armat vor fi
executate conform Desenelor tehnice, Specificațiilor Tehnice și SNiP-ului 3.06.04-91.
403.02. Materiale
Materialele folosite pentru lucrările din acest capitol vor întruni următoarele cerinţe:

Amestecul de beton şi componenţii Documentele Contractului, GOST 26633-91; SNiP


3.06.04-91

Piatră spartă folosită pentru patul de sub fundaţia GOST 8267-93, Documentele Contractului
pilelor şi a culeelor

Armaturile şi elementele încastrate Documentele Contractului, Specificațiile Tehnice,


GOST 5781-82; SNiP 3.06.04-91

Membrana de hidroizolare de separare (unde e VSN 32-81; SNiP 3.06.04-91;, SNiP 3.06.04-91;
necesar) Specificațiile Tehnice

Mastic bituminos BM-3(БМ-3) VSN 32-81; SNiP 3.06.04-91; VSN 32-81; SNiP
3.06.04-91;

Electrozi de sudare Э 42А GOST 9467-75*

403.03. Cerinţe Generale


Lucrările de construcţie a pilelor și culeelor vor trebui a fi executate conform cerinţelor din SNiP 3.06.04-91
403.04. Echipamentul
Pentru lucrările descrise în acest capitol e prevăzut minimumul necesar de echipament, Antreprenorul fiind
responsabil de acest echipament:
• Macara pentru montarea şi demontarea cofrajului, pentru instalarea plaselor de armare şi
pentru aprovizionarea betonului cu cada;
• Excavator pentru excavarea gropilor de fundaţie;
• Aparat de sudat pentru lucrările de sudură;
• Malaxoare pentru beton;
• Pompă de pompare a betonului;
• Vibrator pentru compactarea betonului turnat în structuri;
• Pompă pentru pomparea apei din gropi (în caz de necesitate).
• Palplanșe pentru gropile de fundație
403.05. Excavarea fundaţiilor şi astuparea lor
Lucrările se vor executa conform cerinţelor stabilite în Capitolul 203.
403.06. Cofraje
Cofrarea se va executa conform cerinţelor SNiP 3.06.04-91.
151
Cofrajele vor trebui să fie realizate în conformitate cu cerințele SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.03.03-87.
Tipul cofrajelor se va determina conform indicațiilor din GOST 23478-79. Cofrajele trebuie să fie solide și
rezistente, ca să poată țină betonul fără a se îndoi între suporturi și fără abateri aparente de la linia, conturul și
forma prezentate în planuri. Cofrajele asamblate vor reda betonului o suprafață netedă și uniformă, așa cum e
indicat pe Desenele tehnice și după cum e descris în Capitolul 403.07. Cofrajele trebuie demontate fără
deteriorarea suprafețelor de beton. Toate legăturile de fixare și blocare vor fi îndepărtate din cofraje, fără ca să
mai rămână la beton careva piese din cofraj. Pentru unul și același tip de lucrări va fi folosit unul și același tip
de cofraj.
Betonul nu va fi turnat până nu va fi inspectat și aprobat cofrajul. Chiar dacă Managerul Proiectului a inspectat
și aprobat cofrajul, Antreprenorul duce răspundere de obținerea unor suprafețe de beton satisfăcătoare, fără
încrețituri, suprafețe bombate și alte defecte necorespunzătoare. O atenție deosebită va fi acordată legăturilor și
prinderilor. Atunci când cofrajele par a fi insuficient de bine fixate sau montate nesatisfăcător, aceste neajunsuri
vor fi înlăturate pentru îndestularea cerințelor Managerul Proiectului..

403.07. Finisarea betonului


După turnarea și întărirea betonului, suprafețele vor fi dezgolite, fiind înlăturate orice neregularități, cavități și
alte defecte nedorite, până la liniile și cotele indicate în planuri, în așa mod, încât suprafața betonului să fie
uniformă, având aceeași textură. Orice legături din metal, conducte și alte accesorii vor fi minimum la 20 mm
de la suprafața finisată.
Va trebui ca lucrările de finisare, suplimentare la cele menționate mai sus, să fie compatibile cu cerințele pentru
suprafețele finisate. Cerințele suprafețele finisate sunt specificate în GOST 13015-2003.
Toate suprafețele de beton vizibile trebuie să întrunească cerințele pentru clasa A1, dacă aceste suprafețe nu vor
fi prelucrate cu materialele specificate în Capitolul 415 din Specificațiile Tehnice, sau cerințele pentru clasa A2
– dacă aceste suprafețe vor fi prelucrate cu astfel de materiale. Toate suprafețele îngropate trebuie să fie
conform cerințelor pentru clasa A7 stabilite în GOST 13015-2003.
403.08. Armatura de oţel
Armaturile vor trebui sa fie în conformitate cu SNiP 3.06.04-91. Nu se permite folosirea armaturilor fără
certificatul producătorului. Orice înlocuiri a armaturilor de altă clasă, de alt tip sau diametrul, decât cele
specificate pe desenele tehnice, trebuie sa fie convenite cu Managerul Proiectului. Armaturile şi orice elemente
încastrate trebuie sa fie curăţate de rugină, murdărie, praf şi pete uleioase.
Armaturile vor fi unite între ele prin suprapunere, aşa cum se cere conform Desenelor tehnice; nu se permite
sudarea armaturilor cu o limită înaltă de curgere a oțelului.
Plăcuțele de oțel produse pentru încastrare vor fi conform Documentelor Contractului; conform Desenului
tehnic; SNiP 3.06.04-91 șui Specificațiile Tehnice.
Toate plăcuțele de oțel pentru încastrare vor trebui să fie protejate, înainte de instalare, contra coroziunii
conform SNiP 2.03.11-85 și SNiP 3.04.03-85.
Atunci când este inevitabilă sudarea armaturilor (cu excepția armaturilor cu o înaltă limită de curgere a oțelului)
și a elementelor încastrate, lucrările vor fi executate conform cerințelor din GOST 14098-95. Sudarea armaturilor
va fi evitată pe cât de posibil și nu va fi executată fără permisiunea explicit din partea Managerul Proiectului.
403.09. Lucrări de Betonare
Pregătirea, transportarea şi turnarea betonului, precum şi îngrijirea betonului în timpul întăririi în structură,
trebuie să fie efectuate în conformitate cu Specificaţiile, 26633-91*, SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.03.03-87
Nu va fi folosit betonul, dacă la momentul turnării lui şi-a pierdut lucrabilitatea. Este interzisă adăugarea apei în
beton la locul de turnare pentru a-i restabili lucrabilitatea. Defectele apărute după scoaterea cofrajului trebuie să
fie înlăturate, folosind mortar din ciment şi nisip, conform unei metode de finisare aprobate de Managerul
Proiectului.

152
Elementele podului vor fi construite din beton de următoarea clasă:
• Elementele infrastructurii pentru culeele masive (fundații, pereții elevațiilor, aripile de zid,
bancheta cuzineților pe culee, pereții de gardă, etc.) - B25
• Elementele infrastructurii pentru rigidizarea pilelor și culeelor (banchete de rigidizare a pilelor,
ziduri de gardă, cuzineți și reazeme antiseismice.) - B30
• Beton armat monolit turnat pe loc între grinzile şi dalele suprastructurii - B30
• Dala suprastructurii din beton armat monolit - B30

403.10. Hidroizolarea
Hidroizolarea trebuie să fie făcută conform cerinţelor SNiP 3.04.03-85 şi VSN 32-81. Suprafeţele pilelor,
îngropate în pământ, trebuie să fie hidroizolate prin aplicarea a două straturi de hidroizolante. Hidroizolarea
trebuie făcută pe un strat de amorsare primară. Suprafaţa înainte de hidroizolare trebuie să fie uscată, fără pete
uleioase, murdărie sau praf. Lucrările de hidroizolare vor fi executate la o temperatură a aerului mai mare de
plus 5°С. Hidroizolarea va fi executată conform Capitolului 405.
403.11. Recepţia Lucrărilor
Recepţia lucrărilor prevăzute în acest capitol trebuie făcută în conformitate cu prevederile Capitolului 002, cu
condiţia că lucrările vor fi executate conform Proiectului tehnic, SNiP-ului 3.06.04-91, VSN 32-81 şi
Specificaţiilor, fiind aprobate de Managerul Proiectului
Măsurarea
Lucrările din acest capitol vor fi măsurate în metri cubi de beton armat folosit și vor include lucrările de cofrare
(montarea și demontarea), turnare, compactare, îngrijire, protecție a betonului, de furnizare și instalare a
armaturilor de oțel, elementelor încastrate, toate lucrările concomitente și materialele auxiliare.
De asemenea, pentru fundații se va include evacuarea apei din gropile de fundație (dacă este necesar); protecția
gropilor de fundație și excavarea (dacă este necesar); stratul de10cm din piatră concasată sau un strat simplu de
beton sub soclul fundației, etc.
Pentru cuzineți și reazemele anti-seismice se va folosi mortar de ciment (dacă este necesar), garnituri elastice
(de exemplu, membrana hidroizolantă), cauciuc poros pentru izolarea și amortizarea în locul de contact, etc.
Achitarea
Achitarea se va face pentru lucrările recepționate, măsurate conform celor indicate mai sus, conform ratelor
prevăzute în contract. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma deplină de remunerare pentru lucrările
executate din acest capitol.
Plata se va face pentru următoarele denumiri de mai jos

Nr. Articol de plată Unitate de măsură

Execuția fundației si a radierelor din beton armat monolit


40301 Cubic meter
Construction of cast-in-place RC foundation and pile caps
Execuția elevației şi aripilor întoarse din BA monolit
40302 Cubic meter
Construction of cast-in-place RC elevation and wingwalls
Execuția banchetei din beton armat monolit pe elevațiile pilelor şi a
40303 culeelor Cubic meter
Construction of cast-in-place RC caps on piers and abutments
40304 Execuția zidului de gardă şi a aripilor acestora din BA monolit Cubic meter

153
Construction of cast-in-place RC backwalls and backwall wings
Execuția cuzineților si a reazemelor antiseismici din BA monolit
40305 Cubic meter
Construction of cast-in-place RC pedestals and seismic arrestors
Rosturile de monolitizare din BA monolit dintre grinzile si dalele
suprastructurii
40308 Cubic meter
Cast-in-place RC connection between superstructure beams and
slabs
Rosturile de monolitizare din BA monolit dintre elementele
prefabricate ale infrastructurii (elevații, coloane și fundații, etc.)
NA Cubic meter
Cast-in-place RC connection of precast elements of the substructure
(caps and columns, columns and foundation, etc.)
Rosturile de monolitizare din BA monolit dintre pilele prefabricate
și între cuzineții culeelor
NA Cubic meter
Cast-in-place RC connection of the precast pier and abutment caps
between them
Rosturile de monolitizare din BA monolit dintre longrinele
NA prefabricate Cubic meter
Cast-in-place RC connection of precast ledgers
Rosturile de monolitizare din BA monolit dintre dalele prefabricate
NA de racordare Cubic meter
Cast-in-place RC connection of precast approach slabs
Construcția longrinelor din BA monolit
40309 Cubic meter
Cast-in-place RC ledgers for approach
Construcția dalelor de racordare din BA monolit
40310 Cubic meter
Cast-in-place RC approach slabs

154
CAPITOLUL 404. ELEMENTE PREFABRICATE DE BETON ARMAT (COLOANE;
CUZINEȚI, GRIZILE SUPRASTRUCTURII)
404.01. Introducere
Lucrările descrise în acest capitol cuprind: livrarea, transportarea, operațiile de încărcare-descărcare a
elementelor prefabricate utilizate pentru construcția podurilor noi și pentru reabilitarea celor existente. Aici mai
sunt incluse și lucrările de monolitizare între elementele montate și cele existente ale podurilor. Demontarea
elementelor podurilor existente nu sunt incluse în acest capitol. Aceste lucrări sunt incluse în Capitolul 401.
404.02. Materiale
Toate materialele şi elementele prefabricate folosite pentru lucrările din acest capitol vor întruni următoarele
cerinţe:
Betonul şi componenţii Specificaţiile Tehnice, SM GOST GOST
26633-91*; SNiP 3.06.04-91
Armatura și elementele încastrate Documentele Contractului, Specificaţiile
Tehnice, GOST 5781-82; SNiP 3.06.04-91
Mortarul de ciment GOST 28013-98; SNiP 3.06.04-91
Mastic bituminos pentru hidroizolare BM-3 (БМ-3) VSN 32-81; SNiP 3.06.04-91; Documentele
Contractului
Electrozi de sudare Э 42А GOST 9467-75*

404.03. Echipamentul
Pentru lucrările descrise în acest capitol e prevăzut minimumul necesar de echipament, Antreprenorul fiind
responsabil de acest echipament:
• Macara
• Aparat de sudat pentru lucrările de sudură;
• Vibratoare pentru compactarea betonului monolit pentru monolitizare

404.04. Coloane, elevațiile pilelor, zidurile de gardă și aripile de zid

Fabricarea elementelor prefabricate de beton armat ale coloanelor, elevațiilor pilelor, zidurilor de gardă și
aripilor de zid, recepționarea elementelor fabricate, transportarea pe șantier și montarea lor vor trebui să fie
conform cerințelor proiectului tip 3.503.1-100, Specificațiilor Tehnice, SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.09.01-85
și documentației Contractului.
După instalarea coloanelor și elevațiilor, acestea trebuie să fie monolitizate, folosind beton monolit turnat pe
loc, aceste lucrări fiind descrise în SD 3.503.1-100 și incluse în Capitolul 403. Cofrarea trebuie să fie
conform cerințelor din SNiP 3.06.04-91 și SD 3.503.1-100. Elementele prefabricate pentru zidurile de gardă
și aripilor de zid vor fi unite cu elevațiile culeelor prin sudare, ca apoi acestea să fie astupate cu mortar din
ciment, aceste lucrări fiind descrise în SD 3.503.1-100, costul lucrărilor de monolitizare și rigidizare
(racordare) sunt incluse în costul elementului (denumirea 40404-nu se aplica).
404.05. Elevațiile culeelor
Fabricarea elementelor prefabricate de beton armat ale elevațiilor culeelor, recepționarea elementelor
fabricate, transportarea pe șantier și montarea lor vor trebui să fie conform cerințelor proiectului tip 3.503.1-
79, Specificațiilor Tehnice, SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.09.01-85 și documentației Contractului.

155
După instalarea coloanelor și elevațiilor, acestea trebuie să fie monolitizate, folosind beton monolit turnat pe
loc, aceste lucrări fiind descrise în SD 3.503.1-79.și incluse în Capitolul 403. Cofrarea trebuie să fie
conform cerințelor din SNiP 3.06.04-91 și SD 3.503.1-79.

404.06. Dale prefabricate de beton armat cu lungimea de 6m - 9m


Fabricarea dalelor prefabricate de beton armat, recepționarea elementelor fabricate, transportarea pe șantier
și montarea lor vor trebui să fie conform Desenelor tehnice, Specificațiilor Tehnice, SNiP 3.06.04-91 și
SNiP 3.09.01-85 și documentației Contractului.
După instalarea dalelor, acestea trebuie să fie monolitizate, folosind beton monolit turnat pe loc, aceste
lucrări fiind descrise în Desenele tehnice și în Capitolul 403. Cofrarea trebuie să fie conform cerințelor din
SNiP 3.06.04-91 și SD 3.503.1-73..

404.07. Grinzi prefabricate de beton armat cu lungimea de 6m -12 m


Fabricarea grinzilor prefabricate de beton armat, recepționarea elementelor fabricate, transportarea pe
șantier și montarea lor vor trebui să fie conform Proiectului tip 3.503.1-73, TU 5851-008-01388383-2002,
Specificațiilor Tehnice, SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.09.01-85 și documentației Contractului..
După instalarea grinzilor, acestea trebuie să fie monolitizate, folosind beton monolit turnat pe loc, între
grinzi (dale), aceste lucrări fiind descrise în SD 3.503.1-73 și incluse în Capitolul 403. Cofrarea trebuie să
fie conform cerințelor din SNiP 3.06.04-91 și SD 3.503.1-73..

404.08. Grinzi prefabricate cu pretensionare cu lungimea de 12m-33m


Fabricarea grinzilor prefabricate de beton pretensionat, recepționarea elementelor fabricate, transportarea pe
șantier și montarea lor vor trebui să fie conform Specificațiilor Tehnice, SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.09.01-
85 și documentației Contractului.
După instalarea grinzilor, acestea trebuie să fie monolitizate prin turnarea unei dale din beton monolit peste
grinzi, și dacă e necesar o diafragmă din beton armat.

404.09. Hidroizolarea
Hidroizolarea trebuie să fie făcută conform cerinţelor SNiP 3.04.03-85 şi VSN 32-81. Suprafeţele pilelor,
îngropate în pământ, trebuie să fie hidroizolate prin aplicarea a două straturi de hidroizolante. Hidroizolarea
trebuie făcută pe un strat de amorsare primară. Suprafaţa înainte de hidroizolare trebuie să fie uscată, fără pete
uleioase, murdărie sau praf. Lucrările de hidroizolare vor fi executate la o temperatură a aerului mai mare de
plus 5°С.
Hidroizolarea tablierului podului din dale prefabricate va fi executată conform Capitolului 405.
404.10. Recepţia lucrărilor
Recepţia lucrărilor din acest capitol se va face conform Capitolului 002, SNiP 3.06.04-91 și Specificațiile
Tehnice, fiind aprobate de Managerul Proiectului.
Măsurarea
Lucrările de construcţie cu folosirea elementelor prefabricate, transportarea și montarea pe șantier vor fi
,măsurate volum total de metri cubi de beton armat prefabricat, necesar pentru lucrări. În lucrări va intra și
costul pentru toate lucrările auxiliare de montare, așa cum este mortarul de ciment și membrana hidroizolantă
pentru dale, fixarea lor temporară, montarea schelelor, lucrari de sudura, etc.
Achitarea
Achitarea pentru lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de către Managerul Proiectului
se va face conform ratelor prevăzute în contract pentru aceste denumiri, care sunt indicate în ofertă. Suma de
156
achitare pentru lucrările indicate în prezentul capitol va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor din acest
capitol şi suma deplină pentru montarea şi îmbinarea tuturor elementelor necesare la noile tabliere ale podurilor.

Nr. Articol de plată Unitate de măsură

Furnizarea și montarea elementelor prefabricate de beton armat


NA pentru coloane Cubic meter
Furnishing and placing precast R/C columns
Furnizarea și montarea elementelor prefabricate de beton armat
NA pentru elevațiile pilelor Cubic meter
Furnishing and placing precast R/C pier caps
Furnizarea și montarea elementelor prefabricate de beton armat
NA pentru elevațiile culeelor Cubic meter
Furnishing and placing precast R/C abutment caps
Furnizarea și montarea elementelor prefabricate de beton armat
NA pentru zidurile de gardă și aripile de zid Cubic meter
Furnishing and placing precast R/C back wall and wing wall
Confecționarea şi montarea dalelor din BA cu lungime de 6-
9m,
40405 Cubic meter
Furnishing and placing reinforced concrete slabs 6 to 9 m
length
Confecționarea şi montarea grinzilor din BA cu lungime de 6-
12m, cu referință la PT 3.503.1-73
40406 Cubic meter
Furnishing and placing reinforced concrete beams 6 to 12 m
length, with reference to SD 3.503.1-73
Confecționarea şi montarea grinzilor din BA pretensionat cu
lungimea de 12m - 33m
NA Cubic meter
Furnishing and placing prestressed concrete beams 12 to 33 m
length
Confecționarea şi montarea cornișelor prefabricate din BA
40408 Cubic meter
Furnishing and placing precast R/C cornice

157
CAPITOLUL 405. HIDROIZOLAREA
405.01. Introducere
Lucrările din acest capitol includ lucrările de înlocuire a hidroizolaţiei din zona carosabilă şi trotuare pe
tablierele podurilor existente şi de executare a hidroizolaţiei pe tablierele noilor poduri.
Lucrările din acest capitol mai includ şi lucrările de hidroizolare a elementelor infrastructuri îngropate în
pământ. Acestea constau din aplicarea cu peria, tăvălugul sau pulverizarea a două straturi de mastic bituminos,
în conformitate cu VSN 31-82.
Lucrările de hidroizolare la poduri mai includ și lucrări de aplicare a unui strat de egalizare de beton (h≥3cm), şi
a unui un strat de protecţie din beton, armat cu o plasă din sârmă (h=4cm) la dalele de racordare pentru toate
podurile.
Lucrările vor fi executate conform cerințelor Documentelor Contractului, Specificațiilor Tehnice și SNiP
3.06.04-91. Stratul de protecție pe tablierul podului va consta din primul strat de asfalt prevăzut pentru poduri
construite conform Capitolului 410.
405.02. Materiale
Materialele folosite pentru hidroizolare trebuie să fie în conformitate cu următoarele cerinţe

Mastic bituminos pentru hidroizolare BM-1 VSN 32-81; SNiP 3.06.04-91; Documentele
(БМ-1) Contractului
Membrană ranforsata pentru hidroizolare, de 6 VSN 32-81 şi specificaţiile și instrucțiile
mm grosime în rulouri producătorului; Documentelor Contractului
Amestecul de beton și componenții Specificaţiile Tehnice, GOST 26633-91*;
SNiP 3.06.04-91
Plasa de ranforsare din sârmă Specificaţiile Tehnice, SM STB 1033-2008,
GOST 23279-85, SNiP 3.06.04-91; Proiectul
tip 3.503.1 - 101

Hidroizolarea va întruni următoarele cerințe minimale de mai jos, conform GOST 30547-97 și specificaţiile
producătorului:
• Rezistența hidrostatică +140°C
• Îndoire la rece -25°C
• Rezistența la întindere (longitudinală) 1000N/50mm
• Rezistența la întindere (transversală) 800N/50mm
• Elongația la rupere L/T 40/40%
• Rezistența la sarcina static 20kg

405.03. Echipamentul
Pentru lucrările descrise în acest capitol e prevăzut minimumul necesar de echipament, Antreprenorul fiind
responsabil de acest echipament:
• Macara ridicarea și demontarea cofrajului, instalarea plaselor de armare și turnarea betonului;
• Vibratoare pentru compactarea betonului monolit
• Arzător cu flacără pentru încălzire
• Echipament pentru distribuirea materialelor bituminoase

405.04. Cerinţe generale


Lucrările vor fi executate conform cerințelor Specificațiilor Tehnice și SNiP 3.06.04-91. Hidroizolarea va fi
executată după stratul de egalizare, iar după hidroizolare va fi turnat stratul de protecție
158
Hidroizolarea va fi executată Documentației Contractului, Proiectului tip 3.503.1-101, VSN 32-81, VSN 24-88
și SNiP 3.06.04-91.
Hidroizolarea va fi efectuată pe suprafaţa netedă, curată, uscată a stratului de egalizare sau pe dala podului din
beton armat.
Membrana hidroizolantă va fi aşternută peste stratul de egalizare (dala tablierului), fiind lipită prin încălzire cu
flacăra. Materialele hidroizolante vor fi plasate la rosturi prin suprapuneri de cel puţin 10 cm la toate rosturile,
iar suprapunerile vor fi realizate în direcţia scurgerii apelor; orice strat ulterior va avea o suprapunere deplasata
faţă de cea a stratului precedent cu cel puţin 30 cm. Stratul de hidroizolare trebuie să fie neted, continuu, fără
semne de gonflare sau bulbucare a suprafeţei şi trebuie să fie bine lipit peste tot. Lucrările vor fi executate
conform VSN 32-81
Imediat după stratul de hidroizolare trebuie să fie aplicat un strat de protecţie. Stratul de protecție pe tablierul
podului va fi constituit din primul strat de asfalt ori stratul din beton armat, după cum e specificat în Capitolul
409 si in Capitolul 410. La dalele de racordare, acesta va fi un strat de protecție de beton armat cu grosimea de
4cm.
Membrana hidroizolantă va trebui să permită așternerea betonului asfaltic la temperaturi de >220°C. Asfaltul nu
va fi așternut mai devreme de 3 ore după stratul de hidroizolare și nu mai târziu de 3 zile după hidroizolare.
Dacă asfaltul se așterne mai târziu de 3 zile după hidroizolare, se recomandă de a așterne peste hidroizolare un
strat de geotextil, pentru a-l proteja de soare, murdărie, acțiunile termice și mecanice. Toate procedurile de
așternere a asfaltului peste membrană vor fi executate în conformitate cu indicațiile producătorului
405.05. Hidroizolarea suprafeţelor de beton îngropate în pământ
Hidroizolarea suprafeţelor îngropate ale culeelor şi zidurilor de gardă se va executa conform cerinţelor VSN
32-81, aplicând cu peria, tăvălugul sau pulverizând cel puţin două straturi de mastic bituminos.
Hidroizolarea va trebui să se usuce pe deplin înainte de îngroparea suprafeţelor.
405.06. Stratul de beton şi beton armat de nivelare şi de protecţie
Stratul de nivelare va fi executat din beton sau beton armat, repetând declivitatea drumului, după cum e
indicat în Desenele tehnice. Stratul de nivelare va ave minimum grosimea de 3cm. Dacă grosimea stratului
de egalizare va fi mai mare de 4cm, stratul va fi ranforsat cu o plasă de sârmă de Ø5mm cu ochiurile
10x10cm.
Stratul de protecţie la dalele de racordare va fi executa dintr-un strat de 4cm de beton armat. Pentru
ranforsare va fi folosit o plasă de sârmă de Ø5mm cu ochiurile 10x10cm.
405.05. Lucrările de betonare
Amestecarea betonului, transportarea, turnarea şi îngrijirea trebuie să fie executate conform Specificaţiei,
GOST 26633-91* şi SNiP 3.06.04-91.
Nu va fi folosit betonul, dacă la momentul turnării lui şi-a pierdut lucrabilitatea. Este interzisă adăugarea
apei în beton la locul de turnare pentru a-i restabili lucrabilitatea.
Defectele apărute după scoaterea cofrajului trebuie să fie înlăturate, folosind mortar din ciment şi nisip, cu
condiţia acceptării de către Managerul Proiectului. Dacă defectele vor fi prea serioase pentru a fi acceptate,
Antreprenorul va trebui să propună măsuri de remediere, care vor trebui să fie aprobate de Managerul
Proiectului şi care nu vor trebui să ducă la costuri suplimentare pentru Beneficiar.
Stratul de protecţie de beton armat trebuie să fie aplicat imediat după hidroizolare. După aceste lucrări vor
urma trotuarele şi îmbrăcămintea rutieră de asfalt, când se va întări stratul de beton armat de protecţie.
Hidroizolarea va fi executată la temperatura aerului şi tablierului mai mare de 5°C.
Pentru stratul de nivelare şi de protecţie va fi folosit beton B30.
405.07. Armatura
Lucrările de armare vor fi executate conform SNiP 3.06.04-91. Nu va fi livrată sau folosită pe șantier nici un fel
de armatură fără certificatul producătorului despre conformitatea conform Documentelor Contractului. Orice
schimbare sau înlocuire de către Antreprenor a categoriei, diametrului sau tipului armaturilor, faţă de cele

159
indicate în Desenele Tehnice şi/sau Specificaţia Tehnică, trebuie să fie aprobată de Managerul Proiectului.

405.08. Cofrajul
Cofrajul va fi conform cerințelor din SNiP 3.06.04-91.

405.09. Recepţia lucrărilor


Recepţia hidroizolaţiei pentru structurile noi şi existente va fi realizată în conformitate cu Capitolul 002.04, cu
condiţia respectării cerinţelor proiectului şi Specificaţiei Tehnice, fiind aprobate de Managerul Proiectului

Măsurarea
Hidroizolarea va fi măsurată în metri pătraţi de suprafaţă hidroizolata.

Măsurarea pentru stratul de nivelare şi de protecţie din beton monolit se va face în metri cubi.
Nu va fi nici o măsurare mai mult pentru alte denumiri aparte legate cu aceste lucrări. Măsurarea pentru
denumirile de mai jos se va face în întregime pentru aceste lucrări cu tot cu materiale şi alte lucrări necesare
pentru executarea lucrărilor din acest capitol, inclusiv betonul, armarea şi încastrarea elementelor, cofrarea şi
alte lucrări temporare.
Achitarea
Achitarea pentru lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului se va
face conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole care sunt indicate în ofertă. Suma de plată pentru
aceste denumiri va fi suma deplină de remunerare pentru lucrările executate din acest capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

Nr. Articol de plată Unitate de măsură


Hidroizolaţia pe calea podului si dalele de racordare
40501 Square meter
Waterproofing to bridge decks and approach slabs
Stratul de nivelare din beton sau BA
40502 Cubic meter
Cast-in-place concrete or RC leveling layer
Strat de protecție din BA monolit
40503 Cubic meter
Cast-in-place RC protective layer
Hidroizolaţia suprafețelor de beton îngropate folosind ungerea
cu mastic bituminos in 2 straturi
40504 Square meter
Waterproofing to buried concrete surfaces using bituminous
mastic in 2 layers
Umplerea cordoanelor dintre dale de racordare si zid de garda
si a găurilor de conexiune cu mastic bituminos
40505 Liters
Filling gaps between approach slab and backwall and
connection holes in slabs with bituminous mastic

160
CAPITOLUL 406. APARATELE DE REAZEM LA PODURI
406.01. Introducere
Lucrările din acest capitol includ lucrările de executare şi instalare a aparatelor de reazem elastomerice
din neopren şi a penelor de pantă din oțel care se instalează pe aparatele de reazem, şi încleiate grindă.

406.02. Materiale
Materialele folosite pentru lucrările descrise în acest capitol vor fi în conformitate cu următoarele
cerinţe:
Pernuţe de cauciuc armat pentru aparatele de TU 2539-008-00149334-2003 or DIN 4141 or EN
reazem 1337; SNiP 3.06.04-91; Documentele Contractului
Penele de pantă de oţel Documentele Contractului, SNiP 3.06.04-91;
Specificațiile Tehnice
Armaturi GOST 5781-82, Documentele Contractului,
Specificațiile Tehnice

Epoxid (ED-20) ЭД-20 sau ceva similar GOST 10587-84


Mortar polimerizat (“Emaco S90”; VSN 24-88; SNiP 3.06.04-91, Specificaţia şi
“Masterseal 540” sau analogic de un tip instrucţia producătorului
aprobat)
Mortar de ciment GOST 28013-89; SNiP 3.06.04-91

406.03. Echipamentul
Pentru lucrările descrise în acest capitol e prevăzut minimumul necesar de echipament, Antreprenorul fiind
responsabil de acest echipament:
1. Macara pentru asamblarea şi demontarea lucrărilor temporare sau pentru ridicarea aparatelor de reazem grele şi
a penelor de pantă de oţel.

406.04. Instalarea aparatelor de reazem din neopren


Lucrările de instalare a aparatelor de reazem din neopren se vor executa conform VSN 86-83, STO 73108225-
001-2008, SNiP 3.06.04-91, Documentelor Contractului şi Specificaţiilor Tehnice. Lucrările temporare se vor
executa conform SNiP III-18-75 şi 3.06.04-91

406.05. Penele de pantă de oţel


Penele de pantă de oţel vor fi confecţionate conform Documentelor Contractului; SNiP 3.06.04-91; Specificaţiilor
Tehnice. Toate penele de pantă de oţel vor fi protejate contra coroziunii înainte de instalare conform SNiP
2.03.11-85 şi SNiP 3.04.03-85.

406.06. Circulaţia rutieră pe calea podului


Circulaţia rutieră va fi permisă pe pod după coborârea suprastructurii peste aparatele de reazem din neopren, dar
nu înainte de întărirea betonului folosit la lucrările de reparaţie din zona aparatelor de reazem până la cel puţin
75% din rezistenţa proiectată la 28 zile de întărire
406.07. Recepţia lucrărilor
Recepţia lucrărilor de instalare a aparatelor de reazem din neopren se va face în conformitate cu prevederile
Capitolului 002, cu condiţia executării lucrărilor conform Desenelor tehnice şi Specificaţiilor, cu aprobarea
Managerul Proiectului

161
Măsurarea
Lucrările de instalare a aparatelor de reazem din neopren vor fi măsurate după numărul de aparate de reazem
instalate, inclusiv penele de pantă de oţel deasupra lor şi toate materialele auxiliare (mortar, epoxid, etc.)
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate conform
ratelor prevăzute în contract. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor
lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:
Nr. Articol de plată Unitate de măsură
Confecționarea şi montarea aparatelor de reazem din neopren
15x20x4cm incluzând penele de panta din otel
40601 Each
Furnishing and installation neoprene bearing pads
15x20x4cm including steel wedges
Confecționarea şi montarea aparatelor de reazem din neopren
20x25x5.2cm incluzând penele de panta din otel
40602 Each
Furnishing and installation neoprene bearing pads
20x25x5.2cm including steel wedges
Confecționarea şi montarea aparatelor de reazem din neopren
40x30x9.7cm incluzând penele de panta din otel
NA Each
Furnishing and installation neoprene bearing pads
40x30x9.7cm including steel wedges

162
CAPITOLUL 407. ROSTURI DE DILATARE
407.01. Introducere
Lucrările din capitolul dat constau în montarea rosturilor de dilatare pe calea podului. Rosturile vor fi
compensatorii elastomerice şi vor fi în conformitate cu Desenele tehnice şi specificaţiile producătorului.
Antreprenorul poate propune diferite tipuri de rosturi de dilatare, dar trebuie să fie aprobate de Managerul
Proiectului
Construcţia rosturilor de dilatare simple (ascunse) vor fi conform celor din Desenele tehnice
407.02. Materiale
Materialele şi dispozitivele utilizate pentru construcţia rosturilor din acest capitol trebuie să fie în conformitate
cu următoarele cerinţe:
Rosturi de dilatare elastomerice (ex. "Maurer Normele producătorului
D50", "Freyssinet WR50", sau similar cu
aprobarea lor)
Armatura GOST 5781-82; Documentele Contractului şi
Specificaţiile Tehnice.
Mastic bituminos pentru hidroizolare BM-1 VSN 32-81; SNiP 3.06.04-91; Documentele
(БМ-1) sau similar cu aprobarea Contractului
Beton şi componenţi Specificaţiile Tehnice; SNiP 3.06.04-91;
Proiectul tip 3.503.1-101
Epoxid (ED-20) ЭД-20 sau similar cu GOST 10587-84
aprobarea lor
Membrana hidroizolantă Specificaţiile Tehnice; SNiP 3.06.04-91;
Proiectul tip 3.503.1-101
Tablă de alamă, L-63 GOST 931-90
Şuruburi de oţel pentru rosturi TU 14-4-1731-2007
Câlţ îmbibat cu bitum Specificaţiile Tehnice; SNiP 3.06.04-91;
Proiectul tip 3.503.1-101
Geocompozit pentru asfalt Normele producătorului

407.03. Cerinţe Generale


Pentru montarea rosturilor de dilatare în zona noilor rosturi de dilatare, va fi decapată îmbrăcămintea rutieră pe
carosabil, dezgolind suprafaţa traveelor şi a zidurilor de gardă la culee.
Rosturile vor fi montate conform Specificaţiilor/instrucţiunilor Producătorului
Elementele de oţel ale rosturilor vor fi protejate contra coroziunii conform SNiP 2.03.11-85 şi SNiP 3.04.03-85.
Se recomandă de a folosi să fie zincate la temperatura de o anumită grosime recomandată de 120 micrometri. Nu
e necesară protecţia contra coroziunii, dacă sunt dintr-un metal rezistent la coroziune.
Rosturile de dilatare vor fi asamblate şi montate a temperaturi mai mari de +10C.

407.04. Recepţia Lucrărilor


Recepţia lucrărilor de reparare a rosturilor de dilatare la podurile existente şi de construcţie a rosturilor de
dilatare la podurile noi va fi făcută conform cerinţelor din Capitolul 002, cu condiţia executării lor conform
Desenelor tehnice, Specificaţiilor Tehnice, fiind aprobate de Managerul Proiectului.

163
Măsurările
Lucrările de construcţie şi reparare a rosturilor de dilatare vor fi măsurate în metri liniari, de-a lungul rosturilor.
Aceasta va fi unica unitate de măsură pentru lucrările din acest capitol şi va include toate operaţiile necesare
pentru finalizarea rosturilor de dilatare, inclusiv refacerea corespunzătoare a îmbrăcămintei rutiere, dacă este
cazul
Achitarea
Achitarea pentru lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de către Managerul Proiectului
se va face conform ratelor prevăzute în contract. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma deplină de
remunerare pentru lucrările executate din acest capitol.
Nr. Articol de plată Unitate de măsură
Instalarea rosturilor de dilatație elastomerice pe calea
40701 podului Linear meter
Installing elastomeric expansion joints to bridge deck
Instalarea rosturilor de dilatație simple (ascunse) pe calea
40702 podului Linear meter
Installing simple (hidden) expansion joints to bridge deck

164
Capitolul 408. SISTEMUL DE DRENAJ
408.01. Introducere
Aceasta categorie de lucrări include înlocuirea repararea gurilor de scurgere existente pe tabliere şi instalarea
noilor guri de scurgere din ţevi de fontă de diametru de 150mm, gratiilor şi pâlnia, la fel şi lucrările de
construcţie a unui sistem de evacuare a apelor pe poduri, inclusiv drenajul ascuns (brichete din geocompozit
pentru drenaj), ţevile PVC ascunse de 40mm diametru, burlanele de scurgere (ţevile) din oţel zincat cu sistem de
suspensie, etc.
La fel sunt incluse şi lucrările de construcţie a casiurilor pentru scurgerea apelor, localizate pe taluzurile de la
rampele de racordare.

408.02. Materiale
Materialele şi dispozitivele folosite în acest capitol trebuie să corespundă următoarelor cerinţe

Gurile de scurgere Specificaţiile Tehnice, Documentele


Contractului, Proiectul tip 3.503.1-81.

Ţevile PVC GOST 18599-83; Documentele Contractului;


Specificaţiile Tehnice.

Mastic bituminos BM-1 (БМ-1) sau similar cu VSN 32-81; SNiP 3.06.04-91; Documentele
aprobarea Contractului

Material pentru etanşarea ţevilor PVC GOST 13489-79*, Specificaţiile Tehnice; SNiP
3.06.04-91;

Epoxid (ED-20) ЭД-20 sau similar cu GOST 10587-84


aprobarea

Brichete din compozit pentru drenaj "Kozinaki" TU 5710-001-18819798-2009


sau similar cu aprobarea

Burlanele (ţevile) din oţel zincat GOST 52146-2003; Documentele Contractului;


Specificaţiile Tehnice.

Borduri prefabricate GOST 6665-91

Toate elementele metalice, inclusiv gurile de scurgere, trebuie să fie vopsite conform SNiP 2.03.11-85 şi SNiP
3.04.03-85. Casiurile vor fi construite conform Documentelor Contractului şi SNiP 3.06.04-91

408.03. Cerinţe generale


Confecţionarea şi montarea gurilor de scurgere din elemente metalice se va face cu asigurarea în paralel a unei
grile la nivel cu suprafaţa podului, fiind montate cu 10-20mm mai jos de nivelul final al îmbrăcămintei rutiere
(toleranţa +/- 5 mm). Lucrările de amenajare a gurilor de scurgere vor fi coordinate cu orice alte lucrări de
hidroizolare pe calea podului, pentru a nu întrerupe/deteriora careva din lucrări. Membrana hidroizolantă va fi
plasată între pâlnie şi ţeava de drenaj. Ţeava de drenaj va fi instalată într-o gaură forată sau prevăzută în aşa
scopuri în timpul turnării betonului pentru elementele suprastructurii, dacă e posibil. Găurile prevăzute vor avea
forma unui trunchi de con inversat.
Ţeava PVC pentru evacuarea apelor va fi instalată în gaura forată sau prevăzută de un diametru mai mare cu 1-
2mm decât diametru ţevii PVC şi va fi încleiată cu liant epoxidic. În partea de sus, ţeava va fi etanșată cu un
material special. După montarea şi etanșarea ambelor tipuri de ţevi, înainte de asfaltare, dea-lungul canalului de

165
scurgere, vor fi plasate brichete din compozit pentru drenajul ascuns. Brichetele vot fi plasate direct pe
membrane hidroizolantă fără careva liant sau mortar.
Burlanul şi/sau ţevile din oţel zincat vor fi montate pe sistemul de suspensie dea-lungul axei drenajului sub
gurile de scurgere şi ţevilor PVC, conform detaliilor din Desenele tehnice, ţevile pentru evacuarea apelor în jos
pe pile şi culei la fel vor fi montate conform Desenelor tehnice. Desenele tehnice detaliate vor fi elaborate în
baza sistemelor specifice de evacuare a apelor şi coordonate cu Managerul Proiectului, înainte de a fi montate la
suprastructură

408.04. Elemente prefabricate de beton armat


E de preferinţă, ca elementele prefabricate de beton pentru casiuri să fie furnizate de la o Uzina specializată în
producţia unor astfel de elemente. Dacă aceste elemente sunt prefabricate pe şantier, lucrările de betonare vor fi
în conformitate cu Capitolul 504, iar armarea va fi în conformitate cu GOST 23279-85 şi GOST 5781-82.
Detaliile proiectate pentru orice casiuri, fie că sunt turnate pe loc, fie că sunt prefabricate de o Uzină-
producătoare, vor fi supuse examinării şi aprobării de către Managerul Proiectului

408.05. Lucrări de betonare


Toate lucrările de turnare a betonului monolit vor fi executate în conformitate cu prevederile Capitolului 504, 408
şi Documentele Contractului

408.06. Recepţia lucrărilor


Recepţia lucrărilor din acest capitol se va face în baza Desenelor tehnice din SNiP 3.06.04-91, Proiectul-tip
3.503.1-81 şi 503.09-7.84 şi Specificaţiilor relevante, cu aprobarea de către Managerul Proiectului
Măsurarea
Înlocuirea şi montarea gurilor de scurgere se vor măsura în bucăţi; fiecare gură de scurgere va include instalarea
tuturor elementelor de metal specificate în Proiectul tip 3.503.1-81 (ţeava, grila şi pâlnia din fontă).
Instalarea burlanului (ţevilor) va fi din burlane sau şi/ţevi de oţel zincat, cu sistem de suspensie (tiranți, piuliţe,
buloane, clame, etc.) ancorate în suprastructură. Măsurarea se va face în metri liniari dea-lungul axei sistemului
de drenaj şi în metri liniari de ţevi dea-lungul pilei.
Drenajul ascuns va cuprinde forarea şi montarea ţevilor ascunse PVC şi plasarea brichetelor de drenare. Se va
măsura în metri liniari dea-lungul axei sistemului de drenaj.
Construcţia casiurilor se va măsura în metri liniari dea-lungul axei casiului.
Instalarea bordurilor prefabricare se va măsura în metri liniari de bordură prefabricate instalate, cu includerea
tuturor lucrărilor concomitente (mortar, beton, etc.)

Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate conform
ratelor prevăzute în contract. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor
lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumirile de mai jos:

Nr. Articol de plată Unitate de


măsură
Instalarea gurilor de scurgere pe calea podului
40801 Each
Installing downspouts on bridge deck inlets
40802 Drenaj ascuns Linear meter

166
Subsurface drainage
Montarea burlanului (ţevilor) din oţel zincat pentru sistemul de
evacuare a apelor
NA Linear meter
Installing gutter(pipes) of galvanized steel sheet for water evacuation
system
Montarea bordurilor prefabricate
40804 Linear meter
Installing precast curbs
Execuția casiurilor pe taluz
40805 Linear meter
Construction of ditches on the slope

167
CAPITOLUL 409. ÎMBTĂCĂMINTEA RUTIERĂ ŞI TROTUARELE DIN BEON
MONOLIT PE CALEA PODULUI ŞI ÎN PUNCTELE DE RACORDARE
409.01. Descrierea
Lucrările din acest capitol includ lucrările din beton armat monolit pentru îmbrăcăminte şi trotuare pe calea
podului şi dalelor de racordare, inclusiv lucrările de ancorare în suprastructură sau/şi dala de racordare, beton,
beton armat, a oricăror elemente încastrate, ţevi PVC, cofrajului şi tuturor lucrărilor temporare. Lucrările vor
fi executate conform cerinţelor din Documentele Contractului, Specificaţiile Tehnice şi SNiP 3.06.04-91.

409.02. Materiale
Materialele în acest capitol trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
Amestecul de beton şi componenţi GOST 26633-91*;SNiP 3.06.04-91; Specificaţiile
Tehnice; Documentele Contractului
Armatura, elementele încastrate şi ancorele GOST 5781-82; SNiP 3.06.04-91; Specificaţiile
Tehnice; Documentele Contractului
Epoxid ED-20 (ЭД-20) sau similar cu GOST 10587-84; SNiP 3.06.04-91
aprobarea
Electrozi pentru sudare Э 42А GOST 9467-75*

409.03. Generalităţi
Lucrările vor fi executate conform cerinţelor din Specificaţiile Tehnice şi SNiP 3.06.04-91.

409.04. Echipamentul
Pentru lucrările descrise în acest capitol e prevăzut minimumul necesar de echipament, Antreprenorul fiind
responsabil de acest echipament:
1. Macara pentru asamblarea şi demontarea cofrajului, montarea plasei din armaturi şi turnarea betonului;
2. Perforator pentru executarea găurilor în beton de diametru până la 20 mm, pentru conexiuni;
3. Aparatul de sudare
4. Arzător cu oxigen şi acetilenă/aer insuflat şi acetilenă pentru îndoirea armaturilor pentru fundaţia
parapetelor;
5. Betoniere pentru beton
6. Pompe pentru beton
7. Vibratoare pentru compactarea betonului monolit turnat pe loc
8. Echipament pentru finisarea betonului

409.05. Perforarea găurilor şi instalarea ancorelor


Pentru o mai bună conexiune cu tablierul din beton şi dalele de racordare, vor fi montate ancore Ancorele
trebuie să fie instalate în găurile perforate, curăţate din timp, uscate şi umplute cu epoxid. Toate materialele
vor trebui să corespundă cerinţelor din Capitolul 409.02 şi Documentaţiei Contractului. Toate lucrările vor fi
executate conform cerinţelor din SNiP 3.06.04-91.
409.06. Cofrajul
Cofrajul va fi executat conform cerinţelor SNiP 3.06.04-91.

168
409.07. Armatura
Armaturile de oţel vor trebui sa fie în conformitate cu SNiP 3.06.04-91. Nu se permite folosirea armaturilor fără
certificatul producătorului. Orice înlocuiri a armaturilor de altă clasă, de alt tip sau diametrul, decât cele
specificate pe desenele tehnice şi/sau în Specificaţiile Tehnice, trebuie sa fie aprobate de Managerul Proiectului.
Înainte de a fi folosite, armaturile trebuie sa fie curăţate de rugină, murdărie, praf şi pete uleioase; armaturile vor
fi unite între ele prin suprapuneri pe o lungime de cel puţin 30 diametre ale barelor de oţel.
Elementele încastrate şi ancorele vor fi confecţionate conform Documentelor Contractului; SNiP 3.06.04-91 și
Specificațiilor Tehnice. Toate elementele încastrate şi ancorele vor trebui să fie protejate, înainte de instalare,
contra coroziunii conform SNiP 2.03.11-85 și SNiP 3.04.03-85.
Elementele încastrate pentru montarea parapetelor vor fi zincate la temperatura, cu un strat zincat de minimum 80
micrometri şi vor fi protejate contra eroziunii cu acelaşi sistem de protecţie ca şi parapetele (vezi Capitolul 601).
Atunci când este inevitabilă sudarea armaturilor şi elementelor încastrate este inevitabilă, lucrările vor fi
executate conform cerințelor din GOST 14098-95. Sudarea armaturilor va fi evitată pe cât de posibil și nu va fi
executată fără permisiunea explicit din partea Managerul Proiectului. Sudarea armaturilor cu un grad înalt de
curgere a oţelului nu este permisă.

409.08. Betonul
Amestecarea betonului, transportarea, turnarea şi îngrijirea trebuie să fie executate conform Specificaţiei, GOST
26633-91* şi SNiP 3.06.04-91.
Nu va fi folosit betonul, dacă la momentul turnării lui şi-a pierdut lucrabilitatea. Este interzisă adăugarea apei în
beton la locul de turnare pentru a-i restabili lucrabilitatea.
Defectele apărute după scoaterea cofrajului trebuie să fie înlăturate, folosind mortar din ciment şi nisip, cu
condiţia acceptării de către Managerul Proiectului. Dacă defectele vor fi prea serioase pentru a fi acceptate,
Antreprenorul va trebui să propună măsuri de remediere, care vor trebui să fie aprobate de Managerul
Proiectului şi care nu vor trebui să ducă la costuri suplimentare pentru Beneficiar.
Pentru îmbrăcămintea rutieră de beton, trotuare şi cornişe va fi folosit beton B30.

409.09. Recepţia lucrărilor


Recepţia lucrărilor se va face conform prevederilor din Compartimentul 3-Imbracamintea rutiera si Capitolul
002, cu condiţia executării lor în conformitate cu Specificaţiile Tehnice, SNiP 3.06.04-91, SNiP 32-81 şi
cerinţelor Managerul Proiectului.
Măsurarea
Lucrările din beton armat pentru tablier, trotuarele în punctual de racordare, la fel şi dala de monolitizare vor fi
măsurate în metri cubi de beton armat folosit pentru lucrări, incluzând toate lucrările şi materialele auxiliare (ex:
ancorarea în suprastructură şi/sau dalele de racordare, beton, beton armat, a oricăror elemente încastrate, ţevi
PVC, umplerea spaţiilor cu mastic bituminos, cofrajul şi alte lucrări temporare).
Lucrările din beton armat a îmbrăcămintei rutiere, grosimea 120mm, pe calea podului şi în punctele de racordare
vor fi măsurate în metri pătraţi de suprafaţă aşternută, incluzând toate lucrările şi materialele auxiliare (ex:
betonul, betonul armat, orice elemente încastrate, umplerea spaţiilor cu mastic bituminos, cofrajul şi alte lucrări
temporare).
Nu se vor face careva măsurări separate pentru alte lucrări executate în legătură cu aceste lucrări. Măsurarea
pentru denumirile de mai jos se va face pentru toate materialele şi lucrările necesare pentru executarea în
întregime a acestor lucrări din acest capitol, incluzând ancorele, betonul, betonul armat, toate elementele
încastrate, cofrajul şi toate lucrările auxiliare temporare.
Achitarea

169
Achitarea pentru lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului se va
face conform ratelor prevăzute în contract. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea
tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumirile de mai jos:

Nr. Articol de plată Unitate de măsură


Execuția trotuarului şi cornişei din BA monolit
40901 Cubic meter
Cast-in-place reinforced concrete sidewalks and cornice
Dala de suprabetonare din BA monolit deasupra grinzilor si
dalelor suprastructurii.
40902 Cubic meter
Cast-in-place RC connection slab over superstructure beams and
slabs
Îmbrăcăminte din BA pe calea podului si accese grosimea 120mm
40903 Square meter
RC pavement on bridge deck and approaches thickness 120mm

170
CAPITOLUL 410. ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ DE BETON ASFALTIC
410.01. Introducere
Lucrările din acest capitol cuprind lucrările de aşternere a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic după
terminarea lucrărilor la tablier. Aici mai sunt incluse şi tăierea canelurilor 2x3cm pentru cordonul de etanşare din
zona de contact dintre asfalt şi alte suprafeţe (trotuare, rosturi de dilatare, guri de scurgere, etc.) şi umplerea lor cu
mastic bituminos

410.02. Materiale
Materialele folosite pentru lucrările din acest capitol trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
Beton asfaltic cu mastic şi pietriș SMSc Capitolul 305 şi SM STB 1033-2008
Beton asfaltic Capitolul 305 şi SM STB 1033-2008
Amorsarea primară cu bitum Capitolul 304 şi SNIP 2.05.02-95
Piatra concasată SNIP 2.05.02-85; GOST 8267-93
Mastic bituminos BM-3(БМ-3) VSN 32-81; SNiP 3.06.04-91; Documentele
Contractului

410.03. Carosabilul şi trotuarele


După finalizarea tuturor lucrărilor de hidroizolare şi de protecţie a hidroizolaţiei şi a tuturor lucrărilor legate de
gurile de scurgere pe tablierul podurilor, pe carosabilul de pe calea podurilor vor fi aşternute 2 straturi de uzură
de asfalt de 110 mm.
1. 70 mm de beton asfaltic fin SMBg-II/ 2.0.
2. 40 mm de beton asfaltic fin SMBg-II/ 2.0.

Asfaltul va fi aşternut în două straturi: primul strat de 70mm şi ultimul de 40mm. Aşternerea asfaltului se va face
conform cerinţelor din Capitolul 305, în cazul aşternerii în mod mecanizat. Înainte de aşternerea asfaltului,
suprafaţa va fi amorsată cu emulsie bituminoasă conform cerinţelor din Capitolul 305. Aşternerea ultimului strat
de asfalt va fi executată cu încadrarea în toleranţele specificate în Capitolul 305

410.04. Recepţia lucrărilor


Recepţia lucrărilor de asfaltare pe calea podului, pe trotuare şi protecţia acostamentelor se va face conform celor
descrise în Capitolul 002.04. Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu SNiP 3.06.03-85, Desenele
tehnice şi Specificaţiile Tehnice, satisfăcând cerinţele Managerul Proiectului
Măsurarea
Lucrările de asfaltare a carosabilului vor fi măsurate în metri pătraţi de suprafaţă finisată de o anumită grosime
sau în tone de asfalt folosit. Măsurarea lucrărilor de colmatare a canelurilor se va face în metri liniari şi va include
executarea canelurilor şi umplerea lor cu mastic bituminos
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate conform
ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma de plată pentru
aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

171
Nr. Articol de plată Unitate de
măsură

Strat de protecție din beton asfaltic SMBg-II/2,0 grosimea 70mm


41001 Square meter
Protective course of asphalt concrete SMBg-II /2,0 thickness 70mm
Strat de protecție din beton asfaltic SMBg-II/2,0 grosimea 40mm
41002 Wearing course of stone mastic asphalt SMBg-II /2,0 thickness Square meter
40mm
Cordon de etanșare 2x3 cu mastic bituminos in zonele de contact
dintre asfalt şi alte suprafețe (trotuar, rosturi de dilatație, guri de
scurgere etc.)
41003 Linear meter
Sealing notch 2x3cm with bituminous mastic in the contact area
between asphalt and other surfaces (sidewalks, expansion joints,
downspouts etc.)

172
CAPITOLUL 411. PARAPETE METALICE
411.01. Introducere
Lucrările din acest capitol cuprind lucrările de confecţionare şi montare a parapetelor de siguranţă rutieră pe
poduri la rampele de racordare. Barierele, stâlpii şi accesoriile vor fi din oţel zincat la temperaturi.
411.02. Materiale
Materialele şi elementele prefabricate folosite pentru lucrările din acest capitol vor întruni următoarele cerinţe:
Betonul pentru baza de oţel Documentele Contractului, GOST 26633-
91*; SNIP 3.06.0491; Specificaţiile
Tehnice
Baza de oţel pentru stâlpii parapetelor Documentele Contractului, Specificaţiile
Tehnice
Parapete de oţel Documentele Contractului, GOST 26804-
2012; TU 5210-001-25432924-2008
Electrozi pentru sudare Э 42А GOST 9467-75*

Materialele folosite pentru scările din beton armat vor fi conform cerinţelor din Capitolul 402.
Balustrada şi toate elementele de fixare vor fi zincate la cald după fabricare conform standardelor pentru
parapete.
Vopselele folosite vor fi conform cerinţelor din SNiP 2.03.11-85 şi Proiectul tip 3.04.03-85.

411.03. Cerinţele de lucru


Toate lucrările de instalare a barierelor de siguranţă de metal pe terasamente vor fi în conformitate cu cerinţele
din Capitolul 601 şi cu Desenele tehnice.
Instalarea barierelor de siguranţă de metal pe structuri va trebui să fie, de regulă, în conformitate cu cerinţele
Capitolului 601, cu excepţia detaliilor structurilor, care trebuie să fie explicit în conformitate cu Desenele
tehnice, iar montarea se va face prin înşurubare sau sudarea de tablier. Sunt prevăzute două variante: o variantă
care prevede un stâlp cu o bază de metal sudată de tablier şi o alta variantă care prevede montarea unui stâlp
instalat direct pe tablier prin înşurubare. Aceste variante sunt reflectate pe Desenele tehnice.
Baza de metal şi barierele metalice, în cazul sudării inevitabile, vor fi curăţare după sudare, suprafeţele fiind
pregătite pentru acoperirea repetată cu zinc, folosind o soluţie specială de zincare la rece. Sudarea barierelor şi
bazei va fi, pe cât de posibil, evitată şi nu va fi executată fără permisiunea explicită a Managerul Proiectului

411.04. Recepţia lucrărilor


Recepţia lucrărilor se va face conform Capitolului 002, cu condiţia executării lor conform Desenelor tehnice,
GOST 26804-86 şi acestor Specificaţii, fiind aprobate de Managerul Proiectului.
Confecţionarea şi montarea parapetelor de siguranţă rutieră vor fi măsurate în metri liniari de parapete montate
de fiecare tip, dea lungul balustradelor din faţă, inclusiv toate denumirile necesare conform documentaţiei
normative şi Desenelor tehnice
Măsurarea şi Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate conform
ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma de plată pentru
aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:
Nr. Articol de plată Unitate de
măsură
41101 Furnizarea si instalarea parapetelor de siguranţă pentru poduri cu Linear meter

173
înălțimea 0.75m
Furnishing and assembling of bridge type steel guardrails 0.75m
height
Furnizarea si instalarea parapetelor de siguranța pentru poduri cu
înălțimea 1.10m
41102 Linear meter
Furnishing and assembling of bridge type steel guardrails 1.10m
height
Furnizarea si instalarea parapetelor de siguranța cu 2 feţe pentru
poduri cu înălțimea 1.10m
NA Linear meter
Furnishing and assembling of 2 sided bridge type steel guardrails
1.10m height
Furnizarea si instalarea parapetelor de siguranța tip rutier cu
41104 înălțimea 0.75m Linear meter
Furnishing and assembling of road type steel guardrails 0.75m height
Furnizarea si instalarea parapetelor de siguranța tip rutier cu
înălțimea 1.10m
NA Linear meter
Furnishing and assembling of 2 sided road type steel guardrails 1.10m
height

174
CAPITOLUL 412. BALUSTRADELE PIETONALE
412.01. Introducere
Lucrările din acest capitol cuprind confecţionarea noilor balustrade de metal, repararea, curăţirea şi vopsirea
tuturor balustradelor existente.
412.02. Materiale
Materialele şi elementele vor întruni următoarele cerinţe:

Elementele de oţel pentru secțiunile Documentele Contractului; Specificaţiile Tehnice


balustradelor
Vopsele SNIP 2.03.11-85; SNiP 3.04.03-85; VSN 24-88;
GOST 9.032-74
Electrozi de sudare Э 42А GOST 9467-75*

412.03. Cerinţe generale


Balustradele metalice vor fi conform cerinţelor din Documentele Contractului şi Proiectului tip 3.503.1-81.
Toate elementele vor fi confecţionate şi sudate conform cerinţelor specificate Documentele Contractului şi
standardelor speciale pentru materiale, care sunt specificate în Documentele Contractului
Vopsirea balustradelor va fi executată conform SNIP 3.04.03-85 şi 3.06.04-91. Înainte de a le vopsi, de pe
elementele parapetelor va fi scoasă vopseaua veche, curăţită rugina, va fi efectuată degresarea şi înlăturarea
impurităţilor, curăţirea fiind executată până la luciul metalului. Imediat după curăţire, va fi executată acoperirea
elementelor cu un strat gros de zinc, în bază de epoxid, un compus de zincare la rece, urmat de 2 straturi de
grund de plumbat de calciu, aplicat într-un strat cu uscat cu grosimea de cel puţin 0.025 mm. Aplicarea primului
şi următorului strat de vopsea din sistemului de vopsele aprobat va urma timp de o săptămână de la aplicarea
stratului de grund. Culoarea şi calitatea vopselelor vor fi aprobate de Managerul Proiectului.

412.04. Recepţia lucrărilor


Recepţia lucrărilor la parapetele pietonale la trotuarele de pe pod se va face conform Capitolului 002, cu
condiţia executării lor conform Documentele Contractului, Proiect tip 3.503.1-81 şi Specificaţiilor Tehnice, fiind
aprobate de Managerul Proiectului.
Măsurarea
Lucrările relevante la montarea şi repararea balustradelor vor fi măsurate în metri liniari de parapete furnizate,
reparate şi vopsite
Achitarea
Achitarea pentru lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului se va
face conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma de
plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

Nr. Articol de plată Unitate de măsură

Furnizarea si instalarea parapetelor pietonale din otel (pentru


41201 scara) Linear meter
Furnishing and assembling steel handrails

175
CAPITOLUL 413. RANFORSAREA ELEMENTELOR CU DEFECTE ŞI INADECVATE
(CĂMĂŞUIREA PILELOR ŞI CULEELOR, EXTENSIA BANCHETELOR, ETC.)
413.01. Introducere
Lucrările din acest capitol lucrări sunt lucrări ranforsare şi restabilire a secţiunilor culeelor, pilelor şi
elementelor suprastructurii pentru a le readuce la cerinţele din proiect, prin repararea defectelor majore ale
betonului, crăpăturilor, armaturilor dezgolite şi a desprinderilor din beton, prin înlăturarea tuturor defectelor pe
suprafaţa betonului şi restabilirea lui, ranforsarea suplimentară şi executarea ancorajului la structurile din timp
pregătite pentru reabilitare, conform VSN 24-88, SNiP 3.06.04-91 şi Documentele Contractului. Ranforsarea
elementelor inadecvate (cum este lăţimea insuficientă a banchetei pilei) va fi executată, aplicând aceeaşi metodă
descrisă în acest capitol. Aici mai sunt incluse şi lucrările de reparare a conexiunilor diafragmelor pentru
grinzile transversal

413.02. Materiale
Materialele folosite pentru lucrările descrise în acest capitol vor fi în conformitate cu următoarele cerinţe:

Beton polimerizat (“Emaco S66” cu piatră VSN 24-88; SNiP 3.06.04-91; Specificaţiile şi
concasată sau similar cu aprobarea) instrucţiile producătorului
Amestec de beton şi componenţi GOST 26633-91*;SNiP 3.06.04-91; Specificaţiile
Tehnice; Documentele Contractului
Armatura li elementele încastrate GOST 5781-82; Documentele Contractului
Epoxid ED-20 (ЭД-20) sau similar cu GOST 10587-84; SNiP 3.06.04-91
aprobarea
Electrozi pentru sudare Э 42А GOST 9467-75*

413.03. Echipamentul
Pentru lucrările descrise în acest capitol e prevăzut minimumul necesar de echipament, Antreprenorul fiind
responsabil de acest echipament:
1. Macara pentru asamblarea şi demontarea instalaţiilor auxiliare;
2. Compresor pentru ciocan pneumatic pentru curăţarea/uscarea crăpăturilor;
3. Echipament pentru pomparea betonului
4. Vibrator adânc pentru compactarea betonului;
5. Echipament de injectare a betonului în conformitate cu VSN 24-88, perie de
sârmă sau echipament de sablare pentru curăţarea betonului sau armaturilor de
metal
6. Pompe pentru beton
7. Vibratoare pentru compactarea betonului monolit turnat pe loc
8. Schele temporare, pile auxiliare, echipamente de ridicare a greutăţilor pentru
lucrări de reparaţii

413.04. Lucrări de pregătire a suprafeţelor de beton


Lucrările de reparaţie vor fi executate după retezarea betonului (în caz de necesitate), răzuirea şi curăţirea
betonului şi armaturilor conform Documentelor Contractului, VSN 24-88 şi SNiP 3.06.04-91. Lucrările vor fi
executate pe timp rezonabil şi uscat şi cald, temperatura fiind permanent mai mare de 5°C.

176
413.05. Perforarea găurilor pentru ancoraj
Pentru o mai bună conexiune cu betonul existent, vor fi montate ancore Ancorele trebuie să fie instalate în
găurile perforate, curăţate din timp, uscate şi umplute cu epoxid. Toate materialele vor trebui să corespundă
cerinţelor din Capitolul 413.02 şi SNiP 3.06.04-91.

413.06. Cămăşuirea elementelor deteriorate şi extinderea banchetelor


pilelor
Lucrările vor fi executate după curăţirea albiei de sub pod şi vor cuprinde lucrări de excavare a pământului în
jurul coloanelor pilelor sau culeelor masive până la adâncimea necesară, cu plasarea ancorelor, dacă e necesar,
montând noi armaturi, turnând beton; lucrări de hidroizolare prin aplicare cu peria sau tăvălugul a 2 straturi de
mastic, lucrările de astupare cu pământ şi compactare în straturi a câte 15 cm grosime. Lucrările de excavare,
astupare şi hidroizolare sunt descrise în compartimentele corespunzătoare. Lucrările de armare şi betonare vor
fi executate conform cerinţelor SNiP 3.06.04-91.
Betonul folosit pentru cămăşuire şi ranforsare (extindere) va fi beton B30.

413.07. Recepţia lucrărilor


Recepţia lucrărilor va fi făcută conform cerinţelor din capitolului 002, cu condiţia executării acestora în
conformitate cu VSN 24-88, SNiP 3.06.04-91, Proiectul, Specificaţiile Tehnice, fiind aprobate de Managerul
Proiectului.
Măsurarea
Măsurarea lucrărilor de reparaţie minoră, de consolidare, de îmbinare şi executare a taluzurilor descrise în acest
capitol va fi în metri cubi de beton armat sau beton armat polimerizat, de mortar polimerizat, de mortar din
ciment, inclusiv cu toate denumirile auxiliare. .
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate conform
ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma de plată pentru
aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

Nr. Articol de plată Unitate de măsură

Ranforsarea elementelor din beton armat folosind BA


monolit (ex. extensia banchetei, cămășuirea elevaţiilor, etc.)
41301 Cubic meter
Upgrading of R/C elements using reinforced concrete (ex.
cap extension, jackets on elevation, etc.)

177
CAPITOLUL 414. PLOMBAREA SUPRAFEŢRLOR DE BETON
414.01. Introducere
Aceste lucrări cuprind lucrările de înlăturare a betonului în stare liberă şi dezintegrată; de pregătire a
suprafeţelor; de confecţionare şi amplasare a armaturilor de oţel, incluzând armaturile sudate din sârmă,
ştifturile şi buloanele de expansiune; de montare a cofrajului, de plombare a betonului.

414.02. Materiale
The materialele folosite pentru lucrările descrise în acest capitol vor fi conform cerinţelor specificate mai
jos. Antreprenorul poate propune pentru acceptare diferite material cu aceleași proprietăţi. Proprietăţile
materialelor date şi a altor material similar vor fi cuprinse în specificaţiile producătorilor şi în "Îndrumarul
privind reparația structurilor de beton și beton armat ale infrastructurii transporturilor, asigurând
compatibilitatea materialelor - Moscova 2005".

Mortar polimerizat (“Emaco S90”; “Masterseal VSN 24-88; SNiP 3.06.04-91; Specificaţiile şi
540” sau similar cu aprobarea) instrucţiile producătorilor.
Beton polimerizat (“Emaco S66” cu piatră VSN 24-88; SNiP 3.06.04-91; Specificaţiile şi
concasată sau similar cu aprobarea) instrucţiile producătorilor.
Amestec de beton şi componenţi GOST 26633-91*; SNiP 3.06.04-91;
Documentele Contractului
Mortar de ciment cu aditivi GOST 26804-2012; Documentele Contractului
Armatura li elementele încastrate GOST 5781-82; Documentele Contractului
Suspensie lichidă de ciment cu polimeri VSN 24-88; SNiP 3.06.04-91; Specificaţiile şi
(“Macflow” sau similar cu aprobarea) instrucţiile producătorilor.
VSN 32-81; SNiP 3.06.04-91; Documentele
Mastic bituminos BM-3(БМ-3)
Contractului

414.03. Echipamentul
Pentru lucrările descrise în acest capitol e prevăzut minimumul necesar de echipament, Antreprenorul fiind
responsabil de acest echipament:
1. Macara pentru asamblarea şi demontarea instalaţiilor auxiliare;
2. Compresor pentru ciocan pneumatic pentru curăţarea/uscarea crăpăturilor;
3. Echipament pentru pomparea betonului
4. Vibrator adânc pentru compactarea betonului;
5. Echipament de injectare a betonului în conformitate cu VSN 24-88, perie de
sârmă sau echipament de sablare pentru curăţarea betonului sau armaturilor de
metal
6. Schele temporare, pile auxiliare, echipamente de ridicare a greutăţilor pentru
lucrări de reparaţii
414.04. Lucrările de reparare
Toate lucrările de reparare vor fi executate, folosind mortar şi beton pe bază de polimeri în conformitate cu
Documentaţia Contractului, Specificațiile Tehnice şi instrucţiilor producătorilor de aplicare a materialelor,
cât şi " Îndrumarul privind reparația structurilor de beton și beton armat ale infrastructurii transporturilor,
asigurând compatibilitatea materialelor - Moscova 2005"
Lucrările vor fi executate pe timp rezonabil şi uscat şi cald, temperatura fiind permanent mai mare de 5°C.

178
414.05. Curăţirea şi colmatarea crăpăturilor
Crăpăturile vor fi curățate şi uscate, folosind jeturi de apă şi echipament de suflare. Crăpăturile vor fi
colmatate conform VSN 24-88 şi Documentaţiei Contractului, instrucţiei producătorului materialului pentru
injectare şi " Îndrumarul privind reparația structurilor de beton și beton armat ale infrastructurii
transporturilor, asigurând compatibilitatea materialelor - Moscova 2005"..

414.06. Recepţia lucrărilor


Înainte de lucrările de construcţie, Antreprenorul va trebui să identifice zonele pentru a fi reparate, cu
aprobarea de către Managerul Proiectului. Nu va fi făcută achitarea pentru lucrările de reparaţie, dacă
acestea nu au fost convenite înainte de a începe lucrările.
Recepţia lucrărilor se va face conform cerinţelor din capitolul 002, cu condiţia executării acestora în
conformitate cu VSN 24-88, SNiP 3.06.04-91, Documentele Contractului, Specificaţiile Tehnice, fiind
aprobate de Managerul Proiectului.

Măsurarea
Lucrările de reparare cu folosirea mortarului şi betonului pe bază de polimeri, descrise în acest capitol, vor fi
măsurate în metri pătraţi de suprafaţă betonată sau prelucrată cu mortar cu polimeri, incluzând toate lucrările
auxiliare, cum sunt: sablarea, curăţirea suprafeţei, curăţirea armaturilor, vopsirea armaturilor, chituirea
suprafeţelor, îngrijirea, etc.
Lucrările de curăţire a suprafeţei, tăiere dea-lungul crăpăturilor şi colmatare a lor vor fi măsurate în metri
liniari, incluzând toate lucrările auxiliare conform instrucţiilor specificate mai sus şi indicaţilor Managerul
Proiectului.
Lucrările de reparare a diafragmelor vor fi măsurate aparte pentru fiecare diafragmă reparată dintre 2 grinzi
şi vor include toate lucrările şi materialele necesare, după cum sunt reflectate pe Desenele tehnice şi
conform indicaţilor Managerul Proiectului.
Achitarea
Achitarea pentru lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului
se va face conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în
ofertă. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în
prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:
Nr. Articol de plată Unitate de măsură
Reparația suprastructurii şi infrastructurii folosind beton pe baza
de polimeri
41401 Square meter
Repairing of the substructure and superstructure surfaces using
concrete with polymers
Tencuirea suprastructurii şi infrastructurii folosind mortar pe baza
de polimeri
41402 Square meter
Patching of the substructure and superstructure surfaces using
mortar with polymer
Curăţarea şi umplerea fisurilor
41403 Linear meter
Cleaning and filling of cracks

179
CAPITOLUL 415. HIDROFOBIZAREA ŞI VOPSIREA SUPRAFEŢELOR DE BETON

415.01. Introducere

Aceste lucrări cuprind lucrările de prelucrare a suprafețelor noi, existente și reabilitate de beton cu un strat
preventive de grund și un strat de bază, pentru ale proteja contra factorilor negativi
415.02. Materiale
Pentru stratul de grund și de bază aplicate pe suprafețele de beton vor fi folosite material di seria Sikagard®
sau ceva similar cu aprobarea.

415.03. Echipament
Se prevede următorul echipament și instalații auxiliare cu destinație specială:
1. Echipamentul de sablare;
2. Compresor
3. Generator
4. Echipament de aplicare a materialului de etanșare și vopselei

415.04. Aplicarea stratului de grund și stratului de bază pe suprafețele de beton


Materialul de etanșare va fi aplicat fără întrerupere. Suprafețele de beton trebuie să fie curățate prin sablare
sau în alt mod aprobat de Managerul Proiectului. Toate defectele apărute pe suprafața de beton vor fi
plombate, după sablare și lichidare a neajunsurilor mici suprafețele vor fi curățate cu apă sub presiune.
Aplicarea stratului de grund și a stratului de bază va fi făcută doar pe timp uscat și rezonabil de cald,
temperatura fiind permanent mai mare de 5°C, temperatura recomandabilă de +10ºC - +15 ºC. De obicei,
materialul se aplică prin pulverizare. Mișcarea pulverizatorului trebuie să fie uniformă; la o distanță de
suprafața de beton de circa 0.5 - 1.0m.
Toată informația detaliată despre aplicarea materialului selectat și aplicat se va regăsi în specificațiile și
instrucțiile producătorului.

415.05. Recepția lucrărilor


Recepţia lucrărilor se va face conform cerinţelor din capitolul 002, cu condiţia executării acestora în
conformitate cu VSN 24-88, SNiP 3.06.04-91, Desenele tehnice, Specificaţiile Tehnice, fiind aprobate de
Managerul Proiectului.
Măsurarea
Lucrătorii de pregătire a suprafețelor, de aplicare a stratului de grund și a stratului de bază, descrise în acest
capitol, vor fi măsurate în metri pătrați de suprafață acoperită cu grund și stratul de bază.
Achitarea
Achitarea pentru lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului se va
face conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma de
plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

180
Nr. Articol de plată Unitate de
măsură
41501 Hidrofobizarea suprafeţelor vizibile din infrastructură şi Square meter
elementelor de beton ale suprastructurii
Hydrophobisation (Sealing) of the visible surfaces of the
substructure and superstructure concrete elements
41502 Vopsirea suprafețelor vizibile de beton ale infrastructurii si Square meter
suprastructurii
Coating (Painting) of the visible surfaces of the substructure and
superstructure concrete elements

181
CAPITOLUL 416. DALE DE RACORDARE ALE PODULUI.
416.01. Introducere
Lucrările din acest capitol cuprind lucrările de confecționare, transportare și montare a dalelor de racordare la
noile poduri şi la cele existente, unde nu sunt dale, unde trebuie de reparat/înlocuite cele distruse sau incorect
montate. Lucrările vor fi executate conform Desenelor tehnice, Specificaților Tehnice şi Proiectului tip 3.503-41
şi vor include lucrările de demolare şi demontare a dalelor existente și grinzilor orizontale, executarea și
montarea noilor grinzi orizontale și dalelor de racordare și hidroizolarea elementelor de beton astupate cu
pământ drenant. Aici mai sunt incluse și lucrările de forare a găurilor de 60cm și umplerea lor cu beton armat
pentru construcția fundației parapetelor de siguranță în punctual de racordare a podului cu terasamentul.

416.02. Materiale
Materialele, elementele prefabricate pentru lucrările din acest capitol vor întruni următoarele cerinţe:

Betonul şi componenţii Specificațiile tehnice, Documentele Contractului,


GOST 26633-91*; SNiP 3.06.04-91
Mortar de ciment GOST 28013-98; SNiP 3.06.04-91
Patul din piatra concasată pentru aripile de zid de la GOST 8267-93; Documentele Contractului;
culee Proiectul tip 3.503.1-96; SNiP 3.06.04-91
Armaturile și elementele încastrate Proiectul tip 3.503.1-96; GOST 5781-82; SNiP
3.06.04-91
Mastic bituminos BM-1(БМ-1) VSN 32-81; SNiP 3.06.04-91; Documentele
Contractului
Grinzile de beton armat ale suprastructurii Proiectul tip 3.503.1-96; Documentele
Contractului
Dalele de racordare din beton armat Proiectul tip 3.503.1-96
Raportul tehnic; Documentele Contractului
Pământ aprobat pentru umplere GOST 23735-79 şi Capitolul 417

416.03. Cerinţe generale


Lucrările din acest capitol nu vor fi coordonate cu toate lucrările necesare conform Capitolului 417 și 418.
Lucrările de construcție și reparare a dalelor de racordare vor fi executate conform SNiP 3.06.04-91 şi
Proiectului tip 3.503-41.

416.04. Echipamentul
E preconizat următorul echipament:
• Macara pentru ridicarea elementele prefabricate cu greutatea de până la 8tȘ
• Vibratoare pentru compactarea betonului monolit turnat pe loc;

416.05. Patul din piatră concasată pentru grinda orizontală


Patul va fi executat din piatră concasată de anumite fracții pentru a obține împănarea ei conform SNiP 3.06.03-
85 și Proiectului tip 3.503.1-96.

416.06. Montarea Grinzilor Orizontale și a Dalelor de Racordare


Lucrările de confecționare, furnizare și montare a dalelor de racordare pe grinda orizontală și culee vor fi
executate conform Proiectului tip 3.503.1-96 și Desenelor tehnice. Circulația rutieră pe suprafața dalelor de

182
racordare după executarea lucrărilor se permite doar, când betonul monolit turnat pe loc atinge o rezistență de
70 % din rezistența proiectată. Grinda orizontală va fi amplasată pe un strat de piatră concasată împănată,
conform celor descrise în paragraful 416.05 (articolul de plată 41601). Dalele de racordare, însă, sunt plasate pe
un strat de piatră concasată de 10cm, deasupra grinzilor culcate orizontal și zidurilor de gardă dalele de
racordare vor fi plasate pe un strat de mortar.

416.07. Hidroizolarea
Suprafaţa dalelor de racordare și a grinzilor suprastructurii, care contactează cu terasamentul, va trebui să fie
hidroizolată. Lucrările vor fi executate conform celor descrise în paragraful 403.10 și Capitolul 405

416.08. Turnarea şi îngrijirea betonului monolit pentru dalele de racordare


În punctul de racordare a podului cu terasamentul, parapetele de siguranță vor avea aceeași bază similar ca și
cele de pe tablier. Sunt reflectate 2 tipuri de fundații pentru parapetele de siguranță pe Desenele tehnice, în
dependență de tipul podului, starea tehnică a terasamentului și culeei.
Primul tip constă în forarea gropilor de Ø60 cm la adâncimea de 1.0 m, conform celor indicate în Documentația
Contractului. După forarea gropii, înainte de turnarea betonului se va așterne un strat de 10 cm de piatră conca.
Toate cerințele pentru material și lucrări se conțin în Specificațiile Tehnice, Documentația Contractului, SNiP
3.06.04-91.
O a doua soluție de pe Desenele tehnice constă în turnarea unui trotuar de beton armat peste dalele de racordare.
Aceste lucrări sunt specificate în Capitolul 409.

416.09. Recepţia lucrărilor


Recepţia lucrărilor de reparare a podurilor în punctele de racordare se va face conform cerinţelor din Capitolul
002. Lucrările vor fi executate conform Specificaţiilor Tehnice, Proiectiului tip 3.503-41, SNiP 3.06.04-91 şi
SNiP 3.09.01-85.
Măsurările
Măsurarea lucrărilor din acest capitol pentru achitare se va face doar în metri cubi de dale de racordare de beton,
grinzi orizontale și fundații pentru parapetele de siguranță incluzând în costul elementului plasat peste stratul
dat și betonul, armaturi, toate elementele încastrate, cofrajul, mortarul pentru montare, perforarea, ancorarea și
orice alte lucrări temporare. Stratul de piatră concasată de 10 cm sub dalele de racordare și fundației pentru
parapetele de siguranță.
Patul din piatră concasată va fi măsurat în metri cubi.
Nu vor fi achitări separate pentru lucrările de excavare şi umplere, acestea fiind incluse în Capitolul 417.
Lucrările de executare a îmbrăcămintei rutiere deasupra dalelor de racordare sunt incluse pentru achitare în
compartimentele corespunzătoare ale Compartimentului 3.
Achitarea
Achitarea pentru lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de către Managerul Proiectului
se va face conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole care sunt indicate în ofertă. Suma de plată
pentru aceste denumiri va fi suma deplină de remunerare pentru lucrările executate din acest capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumirile de mai jos

Nr. Articol de plată Unitate de


măsură
41601 Execuția unui pat din piatră spartă Cubic meter
Construction of crushed stone bed
NA Executarea și montarea grinzilor orizontale pentru dalele de Cubic meter

183
racordare
Furnishing and installing ledgers for approach slabs
NA Executarea și montarea dalelor de racordare Cubic meter
Furnishing and installing approach slabs
41604 Execuția fundațiilor din BA monolit în găuri forate pentru Cubic meter
parapete de siguranță
Construction of cast-in-place RC guardrail foundation in bored
holes on approach

184
CAPITOLUL 417. LUCRĂRI DE TERASAMENT CU FOLOSIREA MATERIALULUI
DRENANT LA RACORDAREA PODULUI CU TERASAMENTUL
417.01. Introducere
Lucrările din acest capitol cuprind lucrările de astupare a spațiilor din spatele culeelor și aripilor de zid și
restabilirea sferturilor de con ale terasamentului la culeele dezgolite, folosind material granular drenant,
special selectat în așa scopuri și aprobat.
Aceste lucrări includ: excavarea pământului, transportarea, depozitarea, descărcarea, distribuirea, nivelarea
cu grederul, compactarea și finisarea. Lățimea umpluturii cu material drenant din spatele culeelor va fi
calculată conform SNiP 3.06.04-91.
417.02. Materiale
Materialul granular drenant, specificat în Capitolul 201, folosit la lucrările din acest capitol, va avea un
coeficient de filtrare nu mai mic de 2.0 m timp de 24 orte și va trebui să întrunească cerințele din
Proiectuluiul tip 3.501.1-156, Specificațiile tehnice, SNiP 3.06.04-91. Coeficientul de filtrare va fi
determinat conform GOST 25584-90.
417.03. Cerințe generale
Toate materialele de la excavări pot fi folosite doar după testarea calității lor și verificării conform
Specificațiilor Tehnice, fiind aprobate de Managerul Proiectului.
Cerințele pentru materialul de umplere și metodele de testare sunt cuprinse în Capitolul 201 și SNiP
3.06.04-91. Pământul va fi așternut pe straturi de 10-15cm grosime și compactat cu un berbec sau cu
compactoare cu plită vibrant, iar în locurile unde nu e posibilă compactarea mecanică la umiditate optimal,
se va face în mod manual. Coeficientul de compactare a pământiului va constitui 98%. Conținutul de
umiditate și proprietățile pământului vor fi determinate conform paragrafului 201.11. Pentru repararea
suprafețelor înclinate, înainte de construcția noului terasament, vor fi excavate banchete (scări de înfrățire)
pe suprafața existentă
417.04. Recepția lucrărilor
Recepția lucrărilor se va face conform Capitolului 002 Lucrările vor fi în conformitate cu SNIP 3.06.04-91,
Specificațiile Tehnice și aprobate de Managerul Proiectului.
Măsurarea
Lucrările măsurate conform acestui capitol vor fi măsurate în metri cubi de material compactat în locul
corespunzător conform denumirilor de mai jos.
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate conform
ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma de plată pentru
aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:
:
Nr. Articol de plată Unitate de măsură
41701 Amenajarea sistemului de drenaj ascuns din spatele culeei, Cubic meter
folosind argila grasa cu grosime de 20cm
Earthworks on the approaches using a 20 cm layer of plastic
clay for embankment drainage
41702 Rambleierea in spatele culeelor cu material drenant Cubic meter
Earthworks on the approaches using drainage material

185
CAPITOLUL 418. PROTECŢIA TALUZURILOR ȘI A ALBIEI CU BETON ARMAT
418.01. Introducere
Lucrările din acest capitol includ lucrările de consolidare a taluzurilor cu beton monolit armat turnat pe loc sub
pod și la rampe; construcția noilor scări la rampe și protecția albiei la podurile mici.

418.02. Materiale
Materialele folosite pentru aceste lucrări vor fi în conformitate cu următoarele cerinţe:
Betonul monolit pentru consolidare Proiectul tip 3.503.1-156; GOST 26633-91* și SNIP
3.06.04-91
Anrocamentul Specificațiile tehnice, Documentele Contractului,
Proiectul tip 3.503.1-156
Piatra concasată sub stratul de consolidare GOST 8267-93; Documentele Contractului, Proiect ul
și la scări tip 3.503.1-156
Betonul și componenții pentru scări Proiectul tip 3.503.1-156; GOST 26633-91* and SNIP
3.06.04-91
Armaturile și elementele încastrate GOST 5781-82; Specificațiile tehnice; Specificațiile
tehnice
Balustrade metalice pentru scări Proiectul tip 3.503.1-156, Specificațiile tehnice,
Specificațiile tehnice
Electrozi pentru sudare Э 42А GOST 9467-75*

418.03. Scările de acces din beton armat pe taluzuri


Materialele folosite pentru betonul armat turnat pe loc la scări vor trebui să întrunească cerințele din Capitolul
403 și Proiectul tip 3.503.1-96.
Balustradele și toate elementele și accesoriile de fixare vor fi, după fabricare, protejate inpotriva coroziunii
conform Capitolul 412.
Protecția anti-corozivă va fi în conformitate cu cerințele din SNiP 2.03.11-85 și SNiP 3.04.03-85, Specificațiile
Tehnice

418.04. Protecţia taluzurilor rambleurilor la rampe


Stratul de protecţie a taluzurilor adiacente la culee va fi un strat din beton monolit turnat pe loc de 12 cm
grosime peste un strat de piatră concasată de 10 cm grosime. Lucrările de protecţie a taluzurilor la rampe
(pereul) va fi executat pe lungimi nu mai mici de 1.00 m. Cerințele pentru aceste lucrări sunt specificate în
Proiectul tip 3.501.1-156, Desenele tehnice și Specificațiile Tehnice. Betonul folosit pentru consolidarea
taluzurilor și fundului albiei va fi beton de clasa B20
Pentru consolidarea taluzurilor la rampe, vor trebui să fie respectate aceleași cerințe ca și la consolidarea
taluzurilor, cu excepția betonului folosit la consolidarea acostamentelor de clasa B30.
Pentru consolidarea marginilor taluzurilor va fi folosit beton simplu. Betonul va fi de clasa B20. Consolidarea
albiei de sub poduri va consta din anrocament de 50 cm grosime peste un strat de piatră concasată de 10 cm
grosime și va fi executat în conformitate cu Proiectul tip 3.501.1-156.

418.05. Consolidarea taluzurilor verticale cu dale de beton și ranforsarea terasamentelor.


Aici sunt se face referință la lucrările a taluzurilor verticale cu dale sau blocuri de beton și/sau beton armat
(perete de sprijin) ancorate în terasament prin filament și/ori geogrile de o rezistență și lungime necesară

186
conform calculelor (exemplu "Maccaferri - MacRes system" sau ceva similar cu aprobarea). Toate lucrările vor
fi executate conform calculelor, detaliilor și specificațiilor producătorului, cu aprobarea de către Managerul
Proiectului.

418.06. Recepţia lucrărilor


Recepţia lucrărilor se va face conform Capitolului 002. Lucrările vor fi executate conform Specificaţiilor
Tehnice, Desenelor tehnice, SNIP 3.06.04-91, Proiectului tip 3.501.1-156, cu aprobarea Managerul Proiectului.
Măsurarea
Lucrările de consolidare a taluzurilor, albiei și acostamentelor cu beton armat monolit vor fi măsurate în metri
pătrați de suprafață consolidată sau reparată, lucrările incluzând și orice lucrări auxiliare, cum sunt: cofrajul,
betonul, armaturi, piatra concasată, mastic pentru etanșarea spațiilor, turnarea și îngrijirea betonului,
planificarea și compactarea taluzurilor, lucrări de excavare, etc.
Lucrările de construcție a patului de beton la marginea taluzurilor consolidate vor fi măsurate în metri cubi,
lucrările incluzând și orice lucrări auxiliare, cum sunt: excavările, cofrajul, betonul, piatra concasată pentru
stratul de bază, turnarea și îngrijirea betonului, etc.
Lucrările de amenajare a anrocamentului din piatră brut vor fi vor fi măsurate în metri cubi, lucrările incluzând
și orice lucrări auxiliare, cum sunt: excavările, nivelarea, piatra concasată pentru stratul de bază, piatra brut, etc.
Lucrările de consolidare a taluzurilor verticale cu dale sau blocuri de beton și/sau beton armat ancorate în
terasament și de ranforsare vor fi măsurate în metri pătrați de suprafață consolidată.
Lucrările de rambleiere și corectare a sferturilor de con cu material drenant vor fi recepționate și măsurate
conform Capitolului 417.

Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate conform
ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma de plată pentru
aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

Nr. Articol de plată Unitate de


măsură
Consolidarea taluzurilor şi a albiei râului cu beton armat monolit cu
grosimea de 12 cm pe un strat de piatra sparta cu grosimea de 10 cm
41801 Protection to approach embankment slopes and river channel with Square meter
reinforced concrete of 12 cm thickness over a crushed stone layer of
10 cm thickness
Consolidarea acostamentelor pe racordare cu beton armat monolit cu
grosimea de 12 cm pe un strat de piatra sparta cu grosimea de 10 cm
41802 Square meter
Protection to approach shoulders with reinforced concrete of 12 cm
thickness over a layer of crushed stone of 10 cm thickness
Reazemul consolidării taluzurilor din beton monolit
41803 Cubic meter
Cast-in-place concrete rest for slope protection
Risberma din piatra bruta pentru protecția bazei taluzurilor şi ieșirii
41804 sub pod Cubic meter
Rip Rap protection to the bottom of slopes and channel outlet
41805 Execuția casiurilor pe taluz Linear meter

187
Construction of reinforced concrete stairs over a crushed stone layer
of 10 cm thickness
Consolidartea taluzurilor verticale cu dale din beton și ranforsarea
terasamentului
NA Square meter
Vertical slopes protection with concrete slabs and embankment
reinforcement

188
5. STRUCTURILE DE DRENAJ

189
CAPITOLUL 501. PODEŢE ŞI SISTEME DE DRENARE
501.01. INTRODUCERE
Aceste lucrări includ construcţia podeţelor, alungirea podeţelor existente şi/sau înlocuirea podeţelor
sau a altor sisteme de drenare
501.02. CERINŢE GENERALE
Elementele şi materialele folosite pentru podeţe vor fi conform cerinţelor din NCM D.02.01:2015,
OST 35-27.0-85, OST 35-27.1-85, OST 35-27.2-85, SM GOST 5781-82.
501.03. ETANŞAREA ROSTURILOR
Rosturile trebuie să fie etanşate cu de aşa tip şi de aşa componenţă a materialelor, care să fie aprobate
de Managerul Proiectului
501.04. TUBURILE
Tuburile podeţelor trebuie să fie în conformitate cu SNiP2.05.03-84, SM GOST 12586.0-83 şi SM
GOST 12586.1-83. Lungimea tuburilor trebuie să fie cea indicată în Proiectul-tip, numai dacă nu este
altfel specificat. Tuburile de beton vor avea o lungime de 2.5 m, numai dacă nu este altfel specificat.
501.05. INFORMAŢIE GENERALĂ
Alungirea podeţelor se va face din elemente prefabricate, aşa cum e indicat pe Desenele tehnice,
dimensiunile şi locul de amplasare fiind conform Desenelor tehnice.
501.06. ALUNGIREA PODEŢELOR EXISTENTE
Alungirea podeţelor existente se va face, începând cu demontarea extremităţilor podeţelor existente.
Montarea va începe cu capătul din aval. Toate elementele vor fi totalmente îmbinate între ele.
Surplusul de materiale va fi evacuat de pe şantier în conformitate cu Specificaţia. Alungirea podeţelor
existente se va face conform Desenelor tehnice din proiect. Folosirea materialelor şi a structurilor în
manoperă se vor face numai după aprobarea de către Managerul Proiectului a lucrărilor pregătitoare
sau lucrărilor de fundare
501.07. ÎNLOCUIREA PODEŢELOR EXISTENTE
Antreprenorul va pregăti scheme de organizare a circulaţiei rutiere pentru perioada de construcţie şi va
obţine avizul de la Autorităţile respective şi de la Managerul Proiectului
Înainte de înlocuirea podeţelor existente, va fi scarificata toata îmbrăcămintea rutieră, fiind decapată
împreună cu stratului fundaţiei de pământ.
Tuburile podeţelor, pereţii portal şi capetele de amonte şi aval ale podeţelor, care sunt demontate, vor
fi evacuate de pe şantier de către Antreprenor în conformitate cu Specificaţia, sau conform unor
indicaţii din partea Managerul Proiectuluiului, fiind transportate în locurile de depozitare ale
Beneficiarului, indicate de Beneficiar.
Lucrările de înlocuire a podeţelor existente includ excavarea, aşternerea unui strat de piatră spartă
pentru patul fundaţiei, in unele cazuri se va efectua o perna de balast, instalarea podeţelor, îmbinarea la
rosturi, prelucrarea rosturilor, hidroizolarea podeţelor noi, instalarea capetelor de aval şi amonte,
lucrările de umplere cu pământ şi compactare a pământului în jurul tuburilor şi capetelor de aval şi
amonte în conformitate cu Capitolul 203.
După finalizarea lucrărilor de umplere până la cota fundaţiei de pământ, ultimele straturi de pământ
vor fi compactate în conformitate cu cerinţele Sub-clauzei 201.13. Aşternerea şi compactarea
straturilor îmbrăcămintei rutiere se vor face în conformitate cu cerinţele din Capitolul 303

190
501.08. Construcţia noilor podeţe
Construcţia noilor podeţe se va face conform cerinţelor din Sub-clauza 501.07 de mai sus, cu excepţia
cerinţelor pentru demontarea podeţelor existente
501.09. Podeţele de la intrările în curţi şi de la drumurile laterale
De fiecare dată când drenele laterale se intersectează cu intrări în curţi sau întretaie o intersecţie cu un
drum lateral şi există necesitatea unui podeţ pentru tranzitarea apelor alături de curţile oamenilor sau
drumului lateral, pe aceeaşi linie cu canalul de scurgere, se va construi în acest scop un podeţ tubular
cu diametrul de 600 mm. Podeţele de la intrările în curţi şi de la drumurile laterale vor fi aşezate pe un
pat de piatră spartă de 150 mm şi umplute cu piatră spartă. Acestea vor fi prevăzute cu pereţi portal şi
aripi de zid de dimensiuni potrivite reieşind din dimensiunile drenelor laterale, fiind asigurată
scurgerea liberă, fără obstrucţiuni în aval şi în amonte. Lucrări suplimentare la capetele de aval şi
amonte vor fi efectuate, dacă acestea vor fi indicate pe Desenele tehnice sau dacă vor fi indicaţii din
partea Managerul Proiectului.
501.10. Protecţia suplimentară
Atunci când sunt indicate pe Desenele tehnice sau există indicaţii din partea Managerul Proiectului, la
capetele de aval şi amonte ale podeţelor vor fi efectuate măsuri de protecţie împotriva eroziunii. O
astfel de protecţie, cu excepţia altor indicaţii, va consta dintr-un strat de beton armat monolit sau din
elemente prefabricate, cu o grosime minimă de 70 mm, peste un pat compactat de cel puţin 100 mm de
roca spartă. Elementele prefabricate vor fi cu atenţie unite între ele, îmbinându-le cu mortar, iar
betonarea pe loc va fi prevăzuta cu rosturi de dilatare la intervale nu mai mari de 7 metri. Acolo unde
betonarea se va întinde pe o lungime mai mare de 3 metri, vor fi prevăzute orificii, cu diametrul de 50
mm, la nivel cu drenele de scurgere din fundaţia drumului lateral, pentru drenarea apelor de sub, la
intervale de 1 metru.
Atunci când protecţia suplimentară de un aşa standard este considerată a fi inutilă din cauza
imposibilităţii de sprijinire a înălţimilor, atunci va fi prevăzută o structură masivă din beton armat în
conformitate cu cele proiectate de Managerul Proiectului, pentru care achitarea se face conform
Capitolului 504.
501.11. Recepţia lucrărilor
Recepţia lucrărilor de alungire, înlocuire a podeţelor existente şi de construcţie a noilor podeţe se va
face în conformitate cu Capitolele 001 şi 002 şi conform Desenelor tehnice şi Specificaţiilor, cu
aprobarea Managerul Proiectului
Măsurarea
Măsurarea pentru lucrările de alungire si înlocuire a podeţelor existente şi de construcţie a noilor
podeţe se va face în felul următor:
Demontarea capetelor de amonte ale Numărul de capete de aval si amonte
podeţelor existente demontate
Demontarea podeţelor tubulare existente Metri liniari de podeţ demontat şi evacuate
Construcţia capetelor de amonte şi aval ale Numărul de capete de aval şi amonte
podeţelor tubulare (diametrul podeţelor construite de fiecare mărime
rămâne a fi determinată)
Construcţia capetelor de amonte şi aval ale Numărul de capete de aval şi amonte
podeţelor cadru (diametrul podeţelor construite de fiecare mărime

191
rămâne a fi determinată)
Construcţia podeţelor tubulare (diametrul Metri liniari de podeţe construite de fiecare
podeţelor rămâne a fi determinată) dimensiune
Construcţia podeţelor cadru (dimensiunile Metri liniari de podeţe construite de fiecare
podeţului rămân a fi determinate) mărime
Alungirea podeţelor tubulare (diametrul Metri liniari de podeţe construite de fiecare
podeţelor rămâne a fi determinată) mărime
Alungirea podeţelor cadru (dimensiunile Metri liniari de podeţe construite de fiecare
podeţului rămân a fi determinate mărime
Lucrările de protecţie la capetele de amonte Metri pătraţi de lucrări de protecţie
si aval construite
Podeţe la intrările în curţi şi la drumurile Metri liniari de podeţe construite
laterale

Măsurarea în metri liniari a podeţelor de la drumurile laterale trebuie să includă în cost şi costul
structurilor pereţilor portal şi aripilor de zid în amonte şi aval. Orice măsuri suplimentare de protecţie
necesare trebuie să fie măsurate în metri pătraţi şi plătite conform denumirilor din Lista Cantităţilor.
Dacă aşa denumiri nu există, atunci costurile pentru lucrările suplimentare de protecţie vor fi incluse în
rata pe metru liniar pentru executarea podeţelor.
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi certificate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma
de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul
capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos
Nr. Articol de plată Unitate de
măsură

Removal of culvert inlet or outlet Cubic Metre


50101 Înlăturarea elementului de intrare sau de ieşire a
m3
podeţului existent
Removal of culvert drop Cubic Metre
50101.1
Înlăturarea descărcătorului puţ
m3

Demontarea podeţului tubular existent m3


50102
Removal of existing culvert barrel Cubic Metre

Construcţia capetelor de beton din amonte şi aval la


podeţele tubulare (diametrul rămâne a fi stabilit) Number
50103
Construction of culvert inlets and outlets to pipe buc.
culverts (pipe diameter to be stated)

192
Construcţia capetelor de beton din amonte şi aval la
Number
podeţele cadru (diametrul rămâne a fi stabilit)
50104
Construction of culvert inlets and outlets to box buc.
culverts (state size)
Construcţia noilor podeţe tubulare din beton (diametrul Linear Metre
rămâne a fi stabilit) m.l.
50105
Construction of new pipe culverts (pipe diameter to be
stated)
Construcţia noilor podeţe cadru din beton (diametrul Linear Metre
rămâne a fi stabilit) m.l.
50106
Construction of new box culverts (box size to be
stated)
Alungirea podeţelor tubulare din beton (diametrul Linear Metre
50107 rămâne a fi stabilit) m.l.
Extension of pipe culverts (pipe diameter to be stated)

Alungirea podeţelor cadru din beton (diametrul rămâne Linear Metre


50108 a fi stabilit) m.l.
Extension of box culverts (box size to be stated)

Lucrări suplimentare de protecţie la capetele de amonte Square Metre


50109 şi aval m2
Additional protection works at inlets and outlets

Construcţia podeţelor tubulare la drumurile laterale Linear Metre


(joncţiuni) (diametrul tuburilor rămâne a fi stabilit)
50110 m.l.
Construction of culverts at side roads (pipe diameter to
be stated)
Construcţia treptei de cădere sau elementului de iesire
a podeţelor tubulare de orice diametru Cubic Metre
50111
Construction of drop inlet or outlet to pipe culverts of m3
any diameter
Bedding of ballast under the bridge Cubic Metre
50112
Perna din balast sub podeț m3

193
CAPITOLUL 502. CURĂŢIREA, READUCEREA LA STAREA NORMALĂ ŞI
REPARAREA CAPETELOR DE AVAL ŞI AMONTE EXISTENTE, RIGOLELOR,
CANALELOR DE FUGĂ ŞI CASIURILOR
502.01. Introducere
Aceste lucrări constau din curăţarea pe loc a podeţelor existente, readucerea în stare normală a
capetelor de aval şi amonte existente, repararea şi curăţarea drenelor, canalelor de fugă şi casiurilor
existente
502.02. Materiale
Betonul trebuie sa fie în conformitate cu cele din tabelul 504-1 din aceste Specificaţii. Înainte de
pregătirea amestecului de beton, proporţiile betonului vor fi prezentate Managerul Proiectului pentru
aprobare. Minimum vor fi prezentate următoarele:
(a) Tipul şi sursa(ele) tuturor materialelor propuse pentru folosire.
(b) Certificatul pentru toate materiale propuse pentru folosire .
(c) Greutatea în stare uscată a fracţiilor mari şi mărunte a agregatelor , pe metru cub.
(d) Granulometria fracţiilor mici şi mari de agregate.
(e) Greutatea apei adăugate pe metru cub de beton.
(f) Greutatea cimentului adăugat pe metru cub de beton.
(g) Conţinutul de aer antrenat (oclus) în betonul plastic exprimat în procente din volum.
(h) Consistenţa maximală a betonului plastic judecând după căderea conului, în cm.
Mortarul pentru rosturi, utilizat la structuri minore de beton, trebuie să conţină următoarele:
a) O parte de ciment hidraulic (vezi SM GOST 25192-87, SM GOST 26633-91). Cimentul nu trebuie
să conţină bulgări, să nu fie parţial întărit, să nu fie folosit dintr-un sac deschis anterior sau supus
acţiunii umezelii (hidratării).
b) Două părţi de nisip mărunt fără argilă sau alte corpuri străine.
c) Apă după necesitate pentru obţinerea unui amestec uşor de lucrat cu el, cu posibilitatea de folosire
în spaţii şi crăpături înguste.
502.03. Curăţirea pe loc a podeţelor existente
Toate corpurile străine din interiorul tuburilor şi anexelor la podeţe (inclusiv structurile capetelor de
aval şi amonte) vor fi scoase şi evacuate, prin orice metode nedăunătoare pentru podeţe
502.04. Repararea capetelor podeţelor
Vor fi curăţate toate capetele din aval şi amonte, care trebuie să fie readuse la starea lor normală, fiind
scos şi lichidat tot molozul din ele. Vor vi reparate toate locurile neermetic închise şi defectele
structurale, unde au loc scurgeri.
502.05. Repararea Rigolelor, Canalelor de Fugă şi Casiurilor
Rigolele de beton, care trebuie să fie reparate, vor fi cu grijă reconstruite, pentru a le readuce în
întregime la starea iniţială, fiind dintr-un beton solid, pe un pat bine amenajat.
Casiurile prevăzute pentru reparare vor fi demontate, cu refacerea patului de fundaţie, cu înlocuirea
elementelor şi prelucrarea minuţioasă a rosturilor cu mortar după reunire, pentru a obţine casiuri de o

194
bună executare într-o manieră îngrijită, iscusită, care să corespundă după cote şi declivitate, cu
marginile de sus exact în drept cu nivelul suprafeţei rambleului
502.06. Curăţirea rigolelor de beton
Atunci când sunt indicaţii din partea Managerul Proiectului, rigolele de beton existente trebuie să fie
curăţate de gunoaiele adunate. Rigolele vor fi curăţate în primele 3 luni ale contractului şi vor fi
întreţinute curate pe tot parcursul lucrărilor
502.07. Recepţia lucrărilor
Recepţia lucrărilor pentru plată se va face cu condiţia executării lucrărilor în conformitate cu Desenele
tehnice şi Specificaţiile referitoare la segmentele concrete, cu aprobarea de către Managerul
Proiectului
Măsurarea
Lucrările de reparare a podeţelor la rosturi şi de curăţare a podeţelor pe loc vor fi măsurate în metri
liniari de podeţe reparate sau curăţate. Curăţarea va fi măsurată şi achitată aparte numai atunci, când nu
vor fi necesare şi alte lucrări pe segmentele curăţate. Acolo unde vor fi necesare şi alte lucrări
suplimentare, acţiunile de curăţare vor fi considerate ca lucrări concomitente cu acestea şi va fi inclusă
în costul acestor lucrări suplimentare. Rata pentru curăţare va trebui să includă şi costul de întreţinere a
rigolelor sau podeţelor în stare curată pe toată durata Contractului. Repararea capetelor de aval şi
amonte va fi măsurată după numărul de capete de aval şi amonte, pentru care au fost date indicaţii de
reparare, indiferent de volumul lucrărilor de reparaţie. Lucrările de reparare a casiurilor, canalelor de
fugă, rigolelor de beton laterale vor fi măsurate în metri liniari de structuri, pentru care au fost indicaţii
de reparare.
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi certificate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma
de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul
capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos
Nr. Articol de plată Unitate de
Măsură
50201 Repararea rosturilor la podeţe Metru liniar
Repair culvert joints Linear meter
50202 Curăţirea podeţelor existente Metru liniar
Cleaning of existing culverts Linear meter
50203 Repararea structurilor din amonte şi aval Buc.
Repair of culvert inlet and outlet structures Number
50203.1 Repararea elementelor podeţelor dalate din beton armat cu Square Metre
mortar de ciment m2
Repair with cement mortar of RC box pipe elements
50204 Repararea casiurilor şi canalelor de fugă pe taluzuri Metru liniar

195
Repair of Chutes and spillways on embankment slopes Linear meter
50205 Repararea rigolelor (drenelor) laterale de beton Metru liniar
Repair of lined side drain Linear meter
50206 Repararea descărcătorului-puţ din partea de amonte a Buc.
structurii podeţului Number
Repair of culvert drop inlet structures
50207 Curăţirea rigolelor (drenelor) laterale de beton Metru liniar
Cleaning lined side drain Linear meter

196
CAPITOLUL 503. CANALE CONSOLIDATE ALE CURSURILOR DE APĂ
503.01. Introducere
Aceste lucrări constau în construcţia casiurilor consolidate pe taluzuri, rigolelor de beton şi cursurilor
de apă consolidate, neînvecinate cu drumul carosabil, cât şi lucrările relevante de la capetele de aval şi
amonte.
Destinaţia casiurilor consolidate şi a gurilor de scurgere pe taluzuri este de a tranzita apa de pe
suprafaţa îmbrăcămintei rutiere pe rambleu şi mai departe spre poalele rambleului, fără eroziuni
Cursurile de apă consolidate vor fi construite în conformitate cu Desenele tehnice şi a Programelor de
Lucru.
503.02. Materiale
Materiale trebuie să corespundă cerinţelor prezentei Specificaţii şi să coincidă indicate pe Desenele
tehnice. Cursurile de apă consolidate de orice tip trebuie să fie executate din beton B 15 cu
dimensiunea maximă a fracţiilor de 20 mm. Acolo unde sunt necesare plase din armaturi, acestea vor fi
conform standardelor GOST relevante
503.03. Informaţie generală
Excavările vor fi efectuate cu exactitate conform cotelor orizontale şi verticale. Patul excavat al
fundaţiei va trebui să fie paralel cu suprafaţa finală necesară a canalului de scurgere. Compoziţia
amestecului de beton trebuie să fie calculată şi aprobată în conformitate cu cerinţele Capitolului 504
503.04. Casiuri de beton şi guri de scurgere
Lucrările vor fi executate în conformitate cu Capitolul 504, folosind elemente prefabricate accesibile
pentru comercializare sau elemente făcute la comandă pentru casiuri. Gurile de scurgere vor fi de două
tipuri, un tip pentru direcţionarea scurgerilor numai într-o singură direcţie şi al doilea tip, folosit în
punctele de depresiune - pentru scurgeri din ambele direcţii.
Acolo unde este indicat pe Desenele tehnice, sau când sunt indicaţii din partea Managerul Proiectului,
casiurile se vor termina într-un bazin construit aşa cum e arătat pe Desene. Toate casiurile şi gurile de
scurgere vor fi amenajate în conformitate cu detaliile din Desenele tehnice, cu aprobarea Managerul
Proiectului.
503.05. Rigolele laterale şi albiile betonate
Rigolele laterale şi cursurile de apă betonate vor fi construite în conformitate cu Desenele tehnice,
incluzând materialele drenante şi patul de fundaţie din piatră spartă. Acolo unde este indicat pe
Desenele tehnice, rigolele laterale de beton se vor termina într-un bazin, conform celor indicate pe
Desene. Se prevăd patru tipuri de rigole betonate
• Tip 1: consolidare simplă de dimensiuni de standard pentru pante < 50
• Tip 2: consolidare de dimensiuni de standard cu blocuri, ancorate la intervale egale pe pante
de > 50
• Tip 3: consolidare de dimensiuni ieşite din comun cu plasă din armături, pentru rigole
majore din afara zonei drumului, având lăţimea de 4 metri în partea de sus şi adâncimea de 1 metru,
cu blocuri ancorate la intervale egale, pe pante de > 5 0
• Tip 4: drenă de formă dreptunghiulară cu lăţimea de 40 cm şi adâncimea de 60 cm

197
construită la faţa locului din beton armat monolit
• Tip 5: drenă de formă dreptunghiulară cu lăţimea de 40cm şi adâncimea de 40 cm construită
la faţa locului din beton armat monolit.
• Tip 6: drenă de formă dreptunghiulară de dimensiuni specificate pe Desenele tehnice.

503.06. Recepţia lucrărilor


Recepţia lucrărilor pentru plată se va face cu condiţia executării lor în conformitate cu Desenele
tehnice şi Specificaţiilor pentru segmentele în cauza, cu aprobarea de către Managerul Proiectului
Măsurarea
Lucrările de consolidare a canalelor de fugă/casiurilor pe taluzuri, rigolelor (drenelor) laterale şi
cursurilor de apă vor fi măsurate în metri liniari. Gurile de scurgere vor fi măsurate după numărul
acestora în funcţie de cele două tipuri specificate, iar bazinele vor fi măsurate la fel după numărul lor,
în bucăţi. În costuri vor fi incluse şi orice excavări necesare, amenajări ale patului fundaţiei, orice
lucrări de sprijinire a malurilor excavate şi de umplere, astfel de lucrări nefiind supuse măsurărilor
separate şi nefiind achitate separat, cu excepţia excavărilor rigolelor laterale şi a cursurilor de apă
neînvecinate cu drumul, care vor fi măsurate exact conform dimensiunilor interioare, pentru care
achitarea se va face separat, în cazul rigolelor - conform prevederilor Capitolului 201, iar în cazul
cursurilor de apă – conform prevederilor Capitolului 202, acestea făcând parte din excavări obişnuite
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi certificate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma
de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul
capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

Nr. Articol de plată Unitate de


Măsură
Construcţia canalului de fugă pe taluz din elemente Linear meter
prefabricate m.l.
50301
Construction of spillway on embankment slope made
of precast units
Lined side drain or waterway with precast concrete Linear meter
50302 units or cast in situ m.l.

Construcţia gurii de scurgere din 2 părţi la intrarea Number


în casiu
50303
Buc.
Construct chute entry gulley, double sided

Construcţia gurii de scurgere dintr-o singură parte Number


la intrarea în casiu
50304
Buc.
Construct chute entry gulley, single side

198
Construcţia bazinului de disipare contra eroziunii la
rigola (drena) laterală betonata sau cursul de apă Number
50305 Construct erosion basin to lined side drain or Buc.
waterway

Construcţia bazinului de disipare contra eroziunii la Number


casiul de pe taluz
50306
Construct erosion basin to embankment chute Buc.

Consolidarea rigolelor cu piatră concasată Linear meter


50307 Crushed stone stabilization of ditches m.l.

199
CAPITOLUL 504. STRUCTURI MINORE DE BETON

504.01. Introducere

Acest capitol cuprinde cerinţele de bază pentru construcţia unor structuri mici din beton şi va fi citit în
context cu alte Capitole, după caz

504.02. Materiale
Agregatele vor fi în conformitate cu GOST 8267-93* şi vor fi nişte agregate din piatră concasată tare
şi dură, din zgură concasată sau prundiş de râu concasat, care vor fi supuse următoarelor testări:
analiza trecerilor prin ciururi, rezistenţa, uzura şi cantitatea particulelor de praf.
Mortar – material pentru rosturile structurilor minore de beton, care va avea
următoarea compoziţie:
a) O proporţie de ciment hidraulic vezi SM GOST 10178-85 şi tabelul 3.1 din NCM D.02.01:2015
b) Două proporţii de nisip mărunt fără argilă sau alte materiale străine
c) Proporţia maximală de apă şi ciment trebuie să fie de 0.5, pentru obţinerea unui amestec uşor
de lucrat cu el, care să poată fi folosit în locurile greu accesibile
3. Ciment Portland
Cimentul Portland va trebui să fie conform cerinţelor specificate în SM GOST 10178-85.
Nu va fi folosit ciment cu boţuri, parţial întărit sau dintr-un sac deschis anterior. Nu vor fi amestecate
diferite tipuri de ciment de diferită marcă sau de la diferiţi producători, fără aprobarea Managerul
Proiectului
Bordurile din beton pot fi turnate la faţa locului sau prefabricate din blocuri de aceeaşi lungime
504.03. Compoziţia betonului
Betonul trebuie sa fie în conformitate cu Tabelul 504-1. Înainte de pregătirea betonului, Antreprenorul
va trebui să prezinte pentru aprobare proporţiile propuse ale componenţilor din beton. Minimum vor fi
prezentate următoarele:
(a) Rezistenţa betonului demonstrată prin testarea probelor de beton luate din amestecul propus
pentru folosire
(b) Tipul şi sursa(ele) tuturor materialelor propuse pentru folosire.
(c) Certificatul pentru toate materiale propuse pentru folosire .
(d) Greutatea în stare uscată a fracţiilor mari şi mărunte a agregatelor, pe metru cub.
(e) Granulometria fracţiilor mici şi mari de agregate.
(f) Greutatea apei adăugate pe metru cub de beton.
(g) Greutatea cimentului adăugat pe metru cub de beton.
(h) Conţinutul de aer antrenat (oclus) în betonul plastic exprimat în procente din volum.
(i) Consistenţa maximală a betonului plastic după căderea conului, în cm
Tabelul 504.1: Compoziţia betonului pentru structurile minore
Specificarea proprietăţilor SM GOST 26633-91
Proporţia maximală de apă şi ciment 0.49
Consistenţa maximală conform căderii conului 10

200
Conţinutul de aer antrenat 4
Fracţia agregatelor variază
Rezistenţa minimă la compresiune după 28 zile 20.7

504.04. Informaţie generală


Excavarea şi umplerea trebuie executate în conformitate cu cerinţele Capitolului 203.
Cofrajele vor avea o aşa construcţie, fiind destul de rezistente, pentru a nu permite deformarea sau
bombarea lor, pierzându-și forma sub acţiunea condiţiilor de şantier sau sub acţiunea greutăţii
betonului, dar să poată fi scoase în orice moment fără deteriorarea betonului.
Cofrajele trebuie să fie din lemn, metal sau din alt material potrivit. Acestea trebuie să fie păstrate în
stare curată şi, înainte de turnarea betonului, să fie unse cu o substanţă anti-adezivă sau ulei.
504.05. Turnarea betonului
Chiar înainte de turnarea betonului, cofrajele şi fundaţia vor fi umezite. Odată ce va fi începută
turnarea betonului, acest proces va trebui să fie neîntrerupt, de la un rost de lucru la altul. Betonul va fi
turnat în decurs de o oră de la pregătirea lui. Acest timp poate fi extins de către Managerul Proiectului,
dacă în amestec sunt folosiţi aditivi. Betonul va fi transportat şi turnat în aşa mod, încât să fie evitate
segregările, pierderile componenţilor din amestec sau contaminarea betonului. Nu va fi turnat beton
proaspăt alături de betonul, care a fost turnat cu mai mult de 30 minute înainte, fără rosturi de lucru sau
fără adăugarea de aditivi pentru întărirea betonului.
Atunci când temperatura de afară va fi mai mare de 300C în timpul turnării betonului, Antreprenorul va
trebui să întreprindă măsuri de ţinere sub control a componenţilor betonului, astfel ca temperatura
betonului aşternut să nu fie mai mare de 300C
Nu va fi admisă scăderea temperaturii betonului turnat mai jos de 50C, dacă betonul nu s-a întărit
suficient până la rezistenţa de cel puţin 5 MPa, Antreprenorul fiind responsabil, până la sfârșit, de toate
măsurile de protecţie. Tot betonul afectat de ger sau îngheţ va fi înlocuit cu alt beton, din cont propriu
al Antreprenorului.
504.06. Îngrijirea betonului
Betonul va fi îngrijit timp de minim 7 zile, acoperindu-l cu o pânză groasă de sac (cânepă) sau un alt
material/prin altă metodă, acestea fiind aprobate de Managerul Proiectului, fiind permanent menţinut
în stare umedă şi protejat contra acţiunilor dăunătoare atmosferice, inclusiv ploaia şi soarele.
Suprafeţele descoperite ale betonului vor fi finisate în continuare astfel:
Imediat după scoaterea cofrajului şi/sau cât mai curând practic posibil, vor fi lichidate defectele de pe
suprafaţă, conform indicaţiilor metodice aprobate pentru lucrările de reparare. Drept defecte ale
suprafeţei sunt considerate crestăturile de legătură, golurile sau spaţiile de aer, diferite adâncituri şi
găuri de tipul celor făcute de insecte, suprafeţe cu goluri poroase sau cu goluri din cauza pietrelor
căzute, rosturile de lucru şi zimţii, toate fiind vizibile.
Suprafeţele proaspăt turnate din beton, cu mai puţin de o oră în urmă, pot fi reparate cu mortar din
ciment conform cerinţelor din Capitolul 401. După întărirea betonului, acesta va fi ros cu o pânză de
sac sau alt tip de material aprobat, până când suprafaţa proaspăt prelucrată nu va deveni destul de
omogenă ca şi suprafaţa betonului din jur.
Cu o unealtă de muncă va fi atent îndepărtat surplusul de mortar şi betonul de la rosturile de lucru

201
504.07. Recepţia lucrărilor
Recepţia lucrărilor pentru plată se va face, cu condiţia executării lor întocmai conform Desenelor
tehnice şi Specificaţiilor referitoare la segmentele date de lucru, cu aprobarea de către Managerul
Proiectului
Măsurarea
Atunci când e vorba de achitarea pentru structurile minore conform acestor din acest compartiment,
măsurarea va fi făcută în metri cubi de beton necesar pentru structurile specificate sau indicate pe
Desenele tehnice. Metrul cub va fi unica unitate de măsură folosită pentru toate lucrările necesare
pentru realizarea definitivă a structurilor aşa cum sunt proiectate/indicate pe Desenele tehnice,
incluzând excavările şi lucrările de umplere, cofrajele, betonul, armaturile, îngrijirea betonului şi
finisarea.
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi certificate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma
de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul
capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos

Nr. Articol Unitate de


Măsură
Diverse structuri minore de beton Cubic Metre
50401
Miscellaneous minor concrete structures Metru cub
Pinten din beton monolit B20 Cubic Metre
50401.1
Steadfast stop block of cast-in-situ concrete B20 Metru cub
Disipator în aval Cubic Metre
50402
Outlet dissipator Metru cub
Poduri pietonale Number
50403 Pedestrian bridges Buc.
Dala prefabricată din beton armat 300х100х20cm Number
50404 Precast RC slab 300x100x20cm Buc.
Grinda de reazem din beton armat fabricat pe loc ( Number
50405 0,2 x 0,2 x 3,0 ) Buc.
Cast-in-place RC bearing beam
Fundaţia din beton monolit B20 Square Metre
50406 Cast-in-place B 20 concrete base Metru patrat
Dala prefabricată din beton armat Number
50407 100 х116х10cm
Buc.
Precast RC slab 100 x116x10cm

202
CAPITOLUL 505. DRENE DE TIP DESCHIS, DRENE LATERALE
505.01. Introducere
Drenele deschise de forma V, drenele laterale, drenele tăiate îngust sub unghi, drenele de intercepţie,
drenele de capturare a apelor, drenele de aducţie de la podeţe, drenele din pământ, acolo unde sunt
aplicabile, vor fi executate în locurile şi conform cotelor vertical şi orizontale indicate pe Desenele
tehnice sau conform indicaţilor Managerul Proiectului.
Acolo unde sunt indicate pe Desenele tehnice sau există indicaţii din partea Managerul Proiectului,
Antreprenorul va trebui să execute diguri de pământ la drenele laterale, drenele de intercepţie, drenele
tăiate îngust sub un unghi, drenele de capturare a apelor, drenele de aducţie, pentru a evita un debit de
apă decât capacitatea lucrărilor de drenaj sau pentru a direcţiona debitul înspre capetele din amonte ale
podeţelor. În mod similar, structurile din pământ mai pot fi folosite şi ca structuri contra eroziunilor.
Digurile din pământ vor fi executate din pământ selectiv pentru umplere compactat până la densitatea
minimă în stare uscată de 92% din densitatea Maximală:
505.02. Drene laterale şi şanţuri de drenaj (V - drene)
Pe parcursul lucrărilor de construcţie, vor trebui amenajate drene laterale şi şanţuri de drenaj temporare
sau permanente pe diferite lungimi, în dependenţă de situaţia în teren legată de viitorul terasament
pentru drumul auto şi de necesitatea de canalizare a apelor prin terasament.
Lucrările necesare în acest context se vor reduce la următoarele, dar fără a se limita, în mod
obligatoriu, numai la acestea, sau nu neapărat fiind toate acestea necesare:
• excavarea drenelor laterale şi a şanţurilor de drenaj
• evacuarea surplusului de materiale
• curăţirea terenului pentru drenele laterale şi şanţurile de drenaj
• lucrările de umplere şi compactare la drenele laterale şi şanţurile de
drenaj şi
• desecarea apei din drenele laterale şi şanţurile de drenaj.
Lucrările de umplere şi compactare includ lucrările de livrare a materialului şi compactare până la cel
puţin 92% din Densitatea Maximală. Straturile de compactare nu trebuie să fie mai mari de 20 cm
grosime.
Măsurarea
Măsurarea drenelor laterale şi a şanţurilor de drenaj se va face în metri liniari.
505.03. Drene betonate de tip deschis în zonele rezidenţiale (U - drene)
Canalele deschise (U-drenele neacoperite cu capace detaşabile), amplasate dea-lungul trotuarelor, vor
fi construite acolo unde vor fi trotuare.
Apa de pe suprafaţă va fi tranzitată spre cel mai apropiat curs de apă sau descărcată într-un sistem de
drenaj existent cum ar fi podeţele (vezi Desenele tehnice).
U-drenele vor fi din beton indicat pe desenele tehnice.

Măsurarea
U-drenele de tip deschis vor fi măsurate în metri liniari.

203
505.04. Drene betonate de tip închis în zonele rezidenţiale (U - drenele)
Canalele de tip închis (U-drenele cu capace detaşabile), amplasate dea-lungul trotuarelor, vor fi
construite acolo unde vor fi trotuare.
Apa de pe suprafaţă va fi tranzitată spre cel mai apropiat curs de apă sau descărcată într-un sistem de
drenaj existent cum ar fi podeţele (vezi Desenele tehnice).
U-drenele vor fi din beton indicat pe desenele tehnice

Măsurarea
U-drenele de tip închis vor fi măsurate în metri liniari.
505.04. Drenajul subteran
Paralel cu U-drenele, va fi amenajat un drenaj subteran.
Drenajul subteran va fi executat dintr-un material granular drenant 50x50 cm, împăturit în geotextil,
conform celor indicate pe Desenele tehnice.
Materialul natural drenant va fi un material curat, tare şi dur cu o proporţie minimală de fracţii mici şi
va avea următorul conţinut granulometric:

Dimensiunea % treceri
ciurului
40 mm 100
30 mm 90 - 100
20 mm 65 - 90
10mm 40 - 85
5mm 30 - 80
2mm 15 - 75
1 mm 12 - 60
0.5 mm 10 - 45
0.065 mm 0 - 10

Măsurarea
Măsurarea pentru plată se va face pe metru liniar, incl. excavarea şi evacuarea surplusului de material,
geotextilul şi materialul granular drenant.
505.06. Drene laterale din beton pe terasament
Elementele de beton pentru drenaj, drenele laterale de beton, clasa betonului B 25 (sau B 40)
amenajate pe terasamente înalte de 3.00 m sau mai mult şi cu o pantă orizontală mai mare de 2%.
Acolo unde e cazul, pe Desenele tehnice vor fi indicate tipul, dimensiunile şi măsurile.

204
Achitarea

Nr. Articol de plată Unitate de


Măsură
Excavarea drenelor în formă de V paralel cu rambleul
drumului, incl. evacuarea surplusului de material la
depozitele Antreprenorului Linear Metre
50501
m.l.
Cut V-drains parallel to the road embankment
including disposal of the excess material into the
deposit of the contractor
Canal de beton de tip închis conform Desenului tehnic Linear Metre
50502 Closed concrete channel as per drawing
m.l.

Canal de beton deschis conform Desenului tehnic


(bloc prefabricat B1+20+50) Linear Metre
50503
m.l.
Open concrete channel as per drawing(precast block
B1+20+50)
Cămine dreptunghiulare din beton armat, inc.
conexiunea tuturor ţevilor la şanţurile (rigolele)
existente conform instrucţiunilor Inginerului Cubic Metre
50504 supervizor
m3
Rectangular reinforced manholes including all pipe
connections to existing ditches etc. as instructed by
the supervision engineer
Drenaj subteran din material granular Linear Metre
50505
Granular subsurface drainage m.l.

205
CAPITOLUL 506. LUCRĂRI DE PROTECŢIE
506.01. Introducere
Acolo unde este indicat pe Desenele tehnice sau există indicaţii din partea Managerul Proiectului,
Antreprenorul va trebui să execute lucrări de protecţie contra eroziunilor.
Lucrările de protecţie în legătură cu canalele de drenare, capetele de aval şi amonte ale podeţelor,
formarea albiilor râurilor vor fi, de regulă, executate prin pavaj din pietre cimentate şi chituite,
anrocament sau gabioane/saltele.
506.02. Placarea din pietre cimentate
Zona pentru placare va fi pregătită, fiind cu grijă retezată, până la cotele orizontale şi verticale
necesare, apoi compactată.
Pietrele (cu dimensiunea minimal de 150 mm) vor fi minuţios curăţate de orice murdărie sau argilă şi
umezite.
Placarea se va face din pietre, aşternute pe un strat de beton (C12/15) de 75mm, pe când încă betonul
este proaspăt.
Orice spaţii dintre pietre vor fi umplute cu mortar de ciment sau cu o pastă subţire de ciment (compusă
din ciment şi nisip în proporţie de 1:6) şi va trebui de executat acest lucru cu atenţie de a nu vărsa
mortar peste faţetele expuse ale pietrelor. Mortarul vărsat peste pietre va fi şters de pe suprafaţa lor,
până când este încă moale, iar rosturile dintre pietre vor fi cu grijă chituite.
Mortarul şi pasta vor fi turnate încontinuu într-un singur loc atâta cât permite lumina zilei. Cu pasta
dintre rosturi se va lucra astfel încât toate spaţiile şi golurile dintre pietre să fie închise pe deplin pe
toată adâncimea placată. Pasta vărsată peste pietre va fi ştearsă de pe suprafaţa lor, până când este încă
moale, iar rosturile dintre pietre vor fi cu grijă chituite.
Locurile de placare din pietre cimentate vor fi îngrijite cu pânze umede de saci (cânepă) sau alt
material aprobat pentru acoperirea lor timp de o perioadă nu mai mică de 4 zile după chituire, fără a le
supune acţiunii unor greutăţi (sarcini), până când nu se vor întări bine.
Atunci când vor fi necesare, vor fi executate pe suprafaţa placată, orificii de drenare.
Măsurarea
Lucrările de placare cu pietre vor fi măsurate curat în m2 de lucrări finisate. Nu vor fi luate în calcul
nici un fel de fățuiri, praguri, pante, mortezări cu ciocanul, lucrări în curbe, etc.
506.03. Anrocamente
Anrocamentele sunt nişte îngrămădiri din pietre de dimensiuni mari, piatră but sau bolovani mari de
piatră aranjate pe maluri şi la talpa din aval din amonte a cursurilor de apă şi în albia râurilor, cât şi în
alte locuri, unde ar putea fi necesar acest tip de protecţie.
În dependenţă de pantă şi debitul preconizat, dimensiunea pietrelor/bolovanilor va fi variabilă:
pietre D50 <=350mm
pietre 350mm < D50< 1000mm
pietre 1000mm < D50< 1500mm

Suprafaţa pentru anrocament va fi pregătită, fiind cu grijă retezată, până la cotele orizontale şi verticale
necesare, apoi compactată, pentru a nu rămâne careva material în stare liberă.
Măsurarea
Anrocamentele vor fi măsurate în m 2

206
Achitarea
Unitate
Nr. Articol de plată de
Măsură
50601 Livrarea şi plasarea pietrelor în mortar, cu umplerea Square
spaţiilor/golurilor între ele, folosind pastă de ciment Metre
m2
Provide and place stones in mortar, fill spaces/voids with grout
50602 Anrocament în amonte şi aval de podeţ cu pietre D50 <= 350mm Square
Rip-rap on culvert in- and outlets with stones D50 <= 350mm Metre
m2
50602A Anrocament in amonte şi aval de podeţ cu pietre 350mm < D50< Square
1000mmm Metre
Rip-rap on culvert in- and outlets with stones 350mm < D50< m2
l000mm
50602B Anrocament în amonte şi aval de podeţ cu pietre 1000mm < D50< Square
1500mmm Metre
Rip-rap on culvert in- and outlets with stones 1000mm < D50< m2
1500mm
50603 Anrocament cu piatra bruta Cubic
metre
Stone Pitching (grouted) Metru cub

207
CAPITOLUL 507. GABIOANE ŞI SALTELE
507.01. Introducere
Gabioanele vor fi de tipul boxelor 'Maccaferri' şi/ori saltele 'Reno' sau ceva de tip similar aprobat,
ambele cu diafragme la 1 metru de la centru. Dimensiunile maximale ale plaselor vor fi 100 mm x 120
mm în cazul boxelor şi 60 mm x 80 mm în cazul saltelelor. Sârma folosită pentru carcasa gabioanelor
fie că va fi dintr-un material plastic dur sau acoperit cu plastic, numai dacă nu sunt alte indicaţii din
partea Managerul Proiectului, şi va fi în conformitate cu cerinţele de mai jos
Sârma pentru carcasa Gabioanelor/Saltelelor
Descrierea Diametru (mm) Zincare (g/m2)
Plasa Boxă 3.4 275
Saltea 2.7 260

Sârmă de Boxă 2.2 240


legat
Saltea 2.2 240

Tivitura Boxă 3.9 290


de la
margine
Saltea 3.4 275

Centrarea gabioanelor trebuie să fie corectă în limita toleranţelor de 100 mm de la centrarea indicată,
iar nivelul oricărui strat de gabion va fi corect în limita toleranţelor de 50 mm de la nivelul indicat.
Plus la aceasta gabioanele plasate alături nu trebuie să varieze una faţă de alta cu mai mult cu 25 mm
pe orizontală şi/ori verticală.
Elementele gabioanelor împachetate din timp vor avea dimensiuni de 2.00 x 1.00 x 0.50 m şi vor fi
aranjate aşa cum e indicat pe Desenele tehnice de standard.
Suprafeţele de aplicarea gabioanelor vor fi compactate până la densitatea minimal în stare uscată de 90
% din Densitatea şi retezate pentru a reda forma necesară până la nivelul indicat.
Gabioanele vor fi prinse între ele cu sârmă de legare cu lungimea de minimum 600 mm, făcând cel
puţin o cusătură la fiecare 50 mm, fiecare capăt al sârmelor fiind fixat de carcasă prin îndoirea lor de
două ori.
Gabioanele de alături vor fi legate între ele cu sârmă de legare în toate punctele de tangenţă.
Gabioanele de tipul boxelor trebuie să fie amenajate în aşa ordine, încât să fie evitate rosturile
continue, atât pe orizontală cât şi pe verticală.
Toată sârma va fi conform cerinţelor din BS 1052, cu rezistenţa la rupere nu mai mică de 40 kg/mm2,
iar cea acoperită cu un material plastic sau dintr-un material plastic corespunzător material va fi
produsă de un producător cu reputaţie, acestea fiind aprobate de Managerul Proiectului.

208
Zincarea va trebui să fie conform cerinţelor din standard.
Gabioanele construite vor avea forma şi dimensiunile indicate pe Desenele tehnice sau din
Specificaţiile Speciale sau conform indicaţiilor din partea Managerul Proiectului. Gabioanele
amenajate trebuie să se încadreze în toleranţele de ± 5 % faţă de înălţimea sau lăţimea indicată şi ± 3%
faţă de lungimea indicată.
Gabioanele vor fi împachetate cu mâna cu rocă spartă de minimum 150 mm şi maximum 300 mm.
Împachetarea va începe mai întâi de la margini, formând un perete, folosind cele mai mari bucăţi,
majoritatea din ele fiind aranjate cu faţa dreaptă în exterior pentru a crea o faţetă dreaptă şi îngrijită.
Partea interioară a gabioanelor va fi şi ea împachetată manual, dar din bucăţi mai mici de pietre, iar
straturile se vor termina în partea de sus cu bucăţi mai mari. Toată partea din interior şi partea de sus
vor fi împachetate în mod compact, fiind bătute pentru a-şi găsi locul lor.
Acolo unde e indicat pe Desenele tehnice sau există indicaţii din partea Managerul Proiectului,
Antreprenorul va folosi ţesături filtrante ('Terram' sau similare, dar aprobat) mai în spate de feţele
gabioanelor şi sub saltele, care vin în contact cu pământul existent sau pământul adus în calitate de
material de umplere. Antreprenorul va trebui să asigure integritatea ţesăturilor filtrante în timpul
lucrărilor de construcţie sau lucrărilor de umplere în jurul gabioanelor, iar în caz de rupere sau
deteriorare a acestor ţesături, ele vor trebui să fie înlocuite.
Spaţiile din spatele gabioanelor finisate şi la capete, în locurile indicate pe Desenele tehnice sau la
indicaţiile Managerul Proiectului, vor fi umplute cu pământ existent, fiind minuţios compactat de la
gabioane într-o parte şi finisate la nivelul de sus al gabioanelor.
507.02. Gabioane
Informaţie generală: încărcarea-descărcarea, fixarea, umplerea, prinderea lor vor fi conform indicaţiilor
producătorului. Pe partea care vine în contact cu pământul, va fi aşternut geotextil, fixat de gabioane.
Gabioanele vor fi umplute, conform indicaţiilor, cu pietre de dimensiuni corespunzătoare.
Măsurarea
Gabioanele vor fi măsurate pe m3.
507.03. Saltele
Informaţie generală: încărcarea-descărcarea, fixarea, umplerea, prinderea lor vor fi conform indicaţiilor
producătorului. Pe partea care vine în contact cu pământul, va fi aşternut geotextil, fixat de gabioane.
Saltelele vor fi umplute, conform indicaţiilor, cu pietre de dimensiuni corespunzătoare.
Măsurarea
Saltelele vor fi măsurate în m2.
507.04. Geotextilul (ţesătura filtrantă)
Membrana de separare (geotextilul) va fi dintr-un material de polipropilenă/amestec de polipropilenă şi
va fi adus de la producători, care au demonstrat că respectă procedura de control al calităţii.
Antreprenorul va trebui să prezinte probe, care să demonstreze că materialul propus este destul de
rezistent la instalare, păstrându-și integritatea timp de cel puţin 30 ani.
1) Geotextuilul trebuie să reziste la o sarcină de tracţiune nu mai mică de 7 KN/m în timpul
testării a unei "fâşii late" conform cerinţelor de testare din BS 6906: Partea 1. Drept valoare de
rezistenţa caracteristică a materialului va fi valoarea, mai jos de care nu vor eşua mai mult de 5% din
rezultatele scontate ale testării.
2) Permeabilitatea va fi testată conform BS 6906: Partea 3, aceasta fiind nu mai mică de 10 litri pe
m2 pe secundă, în orice direcţie testată sub o presiune constantă de 100 mm.

209
3) Geotextilul va avea o astfel de distribuire a porilor , încât media de 090 va fi cuprinsă între 100
şi 300 microni în timpul testării conform cerinţelor de testare din BS 6906:Partea 2.
4) Media de vârf a rezistenţei la perforare va fi în timpul testării conform cerinţelor de testare din
BS 6906: Partea 4 nu mai mică de 1500 N.
5) Rezistenţa minimală la uzură în timpul testării conform cerinţelor de testare din ASTMD4533-
85 va fi nu mai mică de 300 N.
Măsurarea
Geotextilul va fi măsurat în m .
2

507.05. Curăţirea şi întreţinerea


Antreprenorul va fi responsabil de întreţinerea tuturor structurilor de drenaj, podeţelor, canalelor şi
drenelor în stare curată, fără nămol sau alte material depozitate, până la sfârşitul contractului, inclusiv
şi pe Perioada de Garanţie sau o perioadă echivalentă şi va repara orice defecte cauzate în timpul
Lucrărilor din vina lui de neîntreţinere a sistemului de drenaj.
Achitarea
Unitate de
Nr. Articol de plată
Măsură
Gabioane/Gabions
Locul de amplasare şi cantitatea urmează a fi determinate de
Managerul Proiectului
Location and Quantity to be determined by theProject Manager.
50702 Excavarea pentru gabioane Cubic Metre
m3
Excavation for gabions
50702A Asigurarea gabioanelor, din plasă cu sârmă de 3.0mm dublu Cubic Metre
răsucită cu ochiuri hexagonale, de toate dimensiunile, incluzând m3
desfacerea, cheutorile, cârligele, fixările
Provision and placing of Gabions, double twist hexagonal 3.0mm
wire mesh, all sizes, including unfolding, lacing, bracing
50702B Asigurarea materialului Rockfill, umplerea şi tixirea Cubic Metre
materialului, formarea feţelor din material selectiv m3

Provision of Rockfill material, filling and packing, faces with


selected material
Saltele/Matresses
Locul de amplasare şi cantitatea urmează a fi determinate de
Managerul Proiectului
Location and Quantity to be determined by the Project Manager.
50703 Excavarea şi pregătirea suprafeţei pentru saltele Square
Metre/ m2
Excavation and surface preparation for bedding of mattresses

50703A Livrarea şi amplasarea saltelelor (incl. desfacerea şi legarea lor) Cubic Metre
m3
Delivery and placing of mattresses (incl. unfolding and lacing)
50703B Asigurarea materialului Rockfill, umplerea şi tixirea materialului Cubic Metre
selectiv

210
m3
Provision of Rockfill material, filling and packing with selected
material
Geotextilul (ţesătura filtrantă)/Geotextile (filter fabric)
90202 Geotextil Tip 1/Geotextile Type 1 Square
Metre/m2

211
CAPITOLUL 508. BORDURI
508.01. Introducere
Acest capitol cuprinde cerinţele pentru executarea bordurilor. Două tipuri de borduri sunt prevăzute şi
indicate pe Desenele tehnice.
• Tip 1 – borduri înalte pentru zona urbană;
• Tip 2 - borduri înalte pentru zona rurală. Bordurile joase sunt în primul rând destinate
pentru amenajarea drenajului şi evitarea scurgerilor incontrolabile a apelor peste suprafaţa
acostamentelor şi taluzurilor.
508.02. Materiale
1. Bordurile prefabricat de beton de o calitate şi dimensiuni specificate în Desenele tehnice.
Acolo unde bordurile trebuie să fie amplasate în curbe cu o rază mai mică de 10 m, vor fi fabricate
borduri la comandă, special destinate în acest scop pentru curbe. Bordurile vor fi făcute din beton cu
fracţia maximă a agregatelor de 20 mm şi având rezistenţa la compresiune după 28 zile minimum de
35 MPa
2. Mortar din ciment Portland în conformitate cu Capitolul 504.02 de mai sus, dacă este necesar
3. Betonul pentru fixarea bordurilor cu fracţia maximă a agregatelor de 40mm şi având rezistenţa
la compresiune după 28 zile minimum de 20 MPa
508.03. Cerinţe generale
Toate lucrările de excavare şi umplere necesare trebuie să fie executate în conformitate cu cerinţele
Capitolului 203.
Cofrajele vor avea o aşa construcţie, fiind destul de rezistente, pentru a nu permite deformarea sau
bombarea lor, pierzându-și forma sub acţiunea condiţiilor de şantier sau sub acţiunea greutăţii
betonului, dar să poată fi scoase în orice moment fără deteriorarea betonului.
Cofrajele trebuie să fie din lemn, metal sau din alt material potrivit. Acestea trebuie să fie păstrate în
stare curată şi, înainte de turnarea betonului, să fie unse cu o substanţă anti-adezivă sau ulei.
508.04. Instalarea bordurilor
Betonul de fixare a bordurilor va fi turnat la faţa locului în două etape. Mai întâi va fi turnat o bază (un
pat) din beton de cel puţin 100 mm grosime cu 5 -15 mm mai jos de nivelul necesar pentru amplasarea
bordurilor prefabricate. Patul de beton astfel realizat trebuie să fie suficient de lat, cu o rezervă de cu
cel puţin 100 mm în faţa bordurilor şi 100 mm în spatele acestor borduri. Suprafaţa acestui pat de
beton trebuie să rămână rugos, fără a-l netezi, pentru a asigura o legătură mai bună în timpul
ulterioarelor operaţii.
Bordurile vor fi aşezate pe această fundaţie, folosind mortar de ciment, pentru a le fixa cu exactitate
până la cotele orizontale şi verticale proiectate. Bordurile vor fi unite între ele cu mortar de ciment.
Când mortarul se va întări, în spatele si in fata bordurilor va fi turnat beton pentru sprijinirea lor, până
la un nivel nu mai mic de 200 mm din partea de sus a bordurilor şi de o grosime nu mai mică de 100
mm. Aceste dimensiuni ale betonului pentru sprijinirea bordurilor vor fi prioritare faţă de orice alte
dimensiuni indicate pe Desenele tehnice. Partea din spate a betonului de sprijin va fi proptita cu
cofraje.

212
Tipul corect de borduri folosite în anumite localităţi va fi acel tip definit în Desenele tehnice sau acel
tip indicat de Managerul Proiectului.
508.05. Îngrijirea betonului
Bordurile prefabricate trebuie să fie îngrijite cu grijă în timpul producţiei lor, pentru a fi asigurată
rezistenţa maximă a betonului. Bordurile prefabricate din beton nu vor fi, nici într-un caz, lăsate să se
usuce timp de 28 de zile de la turnare. Aceste cerinţe pot fi revăzute, dacă bordurile sunt produse la o
uzină specială de producere a prefabricatelor, dotată cu instalaţii aprobate de prelucrare cu aburi.
Betonul pentru sprijinirea bordurilor trebuie să fie acoperit cu o pânză umedă de sac (cânepă) timp de
7 zile după turnare. Alternativ, cu acordul Managerul Proiectului, betonul de sprijinire poate fi îngrijit
prin îngropare sau udare.
508.06. Recepţia lucrărilor
Recepţia Lucrărilor pentru plată se va face, cu condiţia executării lor întocmai conform Desenelor
tehnice şi Specificaţiilor referitoare la segmentele date, fiind aprobate de Managerul Proiectului
Măsurarea
Măsurările vor fi în metri liniari şi vor cuprinde toate lucrările necesare finisate, inclusiv orice lucrări
de excavare, profilare sau umplere, amplasare a bordurilor şi turnarea a betonului de sprijin al
bordurilor, după cum e specificat.
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi certificate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma
de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul
capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

Nr. Articol Unitate de


Măsură
Instalarea bordurilor prefabricate de beton şi fixarea lor - tip 1 Linear Metre
50801 Precast concrete kerbing and backing – type 1 m.l.

Instalarea bordurilor prefabricate de beton şi fixarea lor - tip 2 Linear Metre


50802 Precast concrete kerbing – type 2 m.l.

213
CAPITOLUL 509. DRENE, CĂMINE DE VIZITARE, GURI DE SCURGERE
509.01. Introducere
Acest tip de lucrări include construcţia şi umplerea drenelor cu material drenant, construcţia căminelor
de vizitare şi a gurilor de scurgere
509.02. Materiale
Materiale trebuie să fie în conformitate cu:
Nisip de o fracţie mare SM GOST 8736-93
Granit concasat SM GOST 8267-93
Tub din polietilenă „SL” GOST 18598-83
Amestec de prundiş de râu cu nisip SM GOST 25607-2010
Căminele de vizitare, gurile de scurgere
SM GOST 3634-99
pentru

Geotextil ca membrană filtrantă


Acesta va fi un material aprobat, fabricat din filamente integre, neîntrerupte de 100% polipropilenă
stabilizată cu raze ultraviolete, neţesute, dar îmbinate mecanic. Va avea rezistenţă minimă la întindere
în orice direcţie de 7.5 kN/m, o permeabilitate minimă de 100 litri/m2/sec, o grosime minimă de
0.9mm şi o densitate minimă de 100 gm/m2. Deschiderea maximală a ochiurilor va fi de 110 microni.
Înainte de achiziţionarea şi transportarea pe şantier a oricărui material folosit ca material filtrant, vor
trebui să fie prezentate Managerul Proiectului mostre ale acestor materiale şi rezultatele testărilor
pentru materialul propus
509.03. Condiţii de lucru
Fundaţiile vor fi executate din nisip şi granit concasat de 40-70mm. Asamblarea tuburilor va fi
executată conform SNiP 3.07.03-85 şi SNiP 3.05.05-84.
La talpa taluzului va fi construit un ecran impermeabil. Tuburile vor fi acoperite cu: prundiş de răi 40-
70 mm/granit concasat de 20-40 mm. Fiecare strat: de prundiş de râu şi nisip/din geotextil/argilă va fi
de 15 cm grosime la 0.5 m adâncime.
Căminele de vizitare vor fi poziţionate acolo unde şanţul îşi va schimbă direcţia sau declivitatea. Pe
sectoarele continue, în aceeaşi direcţie, căminele de vizitare se vor repeta la fiecare 50 m. În aceste
locuri şanţurile vor fi mai late şi mai adânci cu 0,5 m, malurile vor fi întărite cu panouri de protecţie.
Căminele de vizitare vor fi amplasate pe o fundaţie din prundiş de râu compactat. Va fi indicat locul pe
unde va trece tubul în partea de jos a căminului. Capătul tubului va fi prelucrat cu mortar de ciment.
Tubul va avea găuri necesare pentru asamblarea tuburilor de drenaj, iar rosturile vor fi umplute cu
mortar de ciment. Căminele de vizitare vor fi acoperite cu capace. La ieşire va fi o gaură. Fundamentul
va fi săpat dea latul. Adâncimea va fi de 0,8m, lungimea de - 3,5m.
509.04. Recepţia lucrărilor
Toleranţele maximale vor fi:
214
• Declivitatea longitudinală +0.0005;
• Dimensiunile transversale +5 cm;
• Cota de jos a şanţului +5 cm;
• Grosimea stratului filtrant +10%.
Măsurarea
Unitate de măsurare: metru liniar
Achitarea
Nr. Articol Unitate de
Măsură
50901 Construcţia drenelor transversale Metru liniar
Construction of transversal drains Linear meter
50902 Construcţia drenelor filtrante Metru liniar
Construction of the filter drain Linear meter
50903 Construcţia căminelor de vizitare Metru liniar
Construction of the manhole Linear meter
50904 Construcţia gurilor de scurgere la ieşire Number/buc.
Construction of the exit gully

215
6. LUCRĂRI OCAZIONALE

216
CAPITOLUL 601. PARAPETE DE SIGURANŢĂ
601.01. Introducere
Aceste lucrări se referă la furnizarea şi instalarea glisierelor din tablă de oţel zincată de tip W, ca
elemente a parapetelor
601.02. Materiale
Materialele trebuie să fie în conformitate cu următoarele Capitole şi Subcapitole:
• Beton - Capitolul 504
• Elementele din tablă zincată SM GOST 26804-86, şi prevederile prezentului Capitol
• Vopsea pentru parapete de siguranţa.
Dacă e indicat undeva pe Desenele tehnice sau undeva în această specificaţie, parapetele vor fi
vopsite conform acestor indicaţii. Vopseaua va trebui să fie în conformitate cu cerinţele Sub-clauzei
014.02 al prezentei Specificaţii, dar, cu toate acestea, va fi aplicat următorul tratament preliminar:
601.03. Condiţii de lucru
Pregătirea suprafeţei
Suprafeţe zincate vor trebui să fie minuţios curăţate, folosind un mijloc de curăţare acceptat pentru
suprafeţele din metal zincate pentru a îndepărta orice urme ale straturilor de protecţie de cauciuc sau
din alt material.
Suprafeţe astfel curăţate vor fi bine spălate şi frecate pentru a îndepărta toate urmele de grăsime, ulei,
murdărie, etc.
Prelucrarea cu Grund
Vor fi aplicate două straturi de grund din plumbat de calciu cu o grosime a stratului uscat de cel puţin
0,025 mm.
Primul strat de vopsea şi cel de al doilea, de balansare, făcând parte dintr-un sistem de vopsele
aprobate, vor fi aplicate în termen de o săptămână după aplicarea grundului.
Instalarea parapetelor de siguranţă va fi în conformitate cu SM GOST R52289:2009 si NCM
D.02.01:2015.
601.04. Cerinţe Suplimentare pentru Parapetele de Siguranţă
Toţi stâlpii parapetelor de siguranţă vor fi de metal. Toate componentele de oţel, inclusiv şuruburile,
piuliţele şi şaibele, vor fi zincate după metoda de zincare la temperaturi, cu o grosime minima
astratului zincat de 80 microni. Parapetele de siguranţă vor fi instalate, folosind garnituri de reglare şi
ajustare a distanţei minime de 250 mm între parapete şi stâlpi.
Toate elemente metalice ale parapetelor de siguranţă, garniturile de distanţiere, stâlpii şi elementele de
prindere (fixare) trebuie să fie zincate. Toate elementele deformabile ale parapetelor, garniturile de
distanţiere şi stâlpii vor fi acoperire cu un strat de zinc prin imersare la temperaturi,. Toate şuruburile,
piuliţele, şaibele trebuie să fie acoperite cu un strat de zinc prin imersare la temperaturi. Elementele
deformabile ale parapetelor de siguranţă (glisierele) nu trebuie să fie adunate claie una peste alta în
timpul depozitarii lor.

217
Elementele deformabile ale parapetelor de siguranţă şi stâlpii vor fi livrate împreună cu toate
şuruburile, piuliţele, şaibele şi accesoriile de fixare necesare, inclusiv şi şuruburile de fixare de stâlpi şi
de fixare a garniturilor de distanţiere.
Dimensiunile secţiunilor parapetelor de siguranţă şi a capetelor vor fi după cum sunt indicate în
Desenele tehnice. Dacă furnizorul parapetelor de siguranţă, preferat de Antreprenor, nu poate furniza
aceste articole exact în conformitate cu cerinţe menţionate, producătorul va trebui să propună o soluţie
alternativă, aprobata de Managerul Proiectului. Aprobarea Managerul Proiectului va depinde în ce
măsură detaliile propuse vor satisface cerinţele, în ce priveşte funcţionalitatea şi calitatea, fiind cel
puţin similare cu cele specificate.
601.05. Stâlpii
Dacă îmbrăcămintea rutieră se va afla în limita de 1m distanţă de la stâlpii parapetelor de siguranţă,
atunci stâlpii vor fi întăriţi înainte de aşternerea îmbrăcămintei rutiere.
Va trebui să fie păstrată minimum aceeaşi lungime a stâlpilor pentru parapetele de siguranţă, care este
specificată în Desenele tehnice. Dacă conform Desenelor stâlpii trebuie să fie montaţi în beton, atunci
aşa trebuie să fie. Dacă nu sunt indicaţii referitor la acest lucru, stâlpii pentru parapetele de siguranţă
pot fi bătuţi direct în pământ. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza pământului tare, pentru stâlpi
se vor face gropi cu ajutorul unor mecanisme, acestea fiind perforate sau forate. Dimensiunile gropilor
nu trebuie să depăşească dimensiunile necesare pentru stâlpi.
Metoda recomandată de instalare cu respectarea toleranţelor, expusa aici, consta în: stabilirea locurilor
şi săparea gropilor, poziţionarea stâlpilor la locul lor de amplasare, ataşarea garniturilor de distanţiere
şi a elementelor deformabile ale parapetelor cu fixarea şi asamblarea lor în poziţia lor finală. Această
procedură permite asamblarea precisă a elementelor în poziţia lor corectă. Atunci când va fi gata
asamblarea corectă conform cotelor orizontale şi verticale, fără deformări vizibile, în gropi va fi turnat
cu mare atenţie beton, pentru a nu deranja din loc parapetele prealiniate.
601.06. Elementele deformabile ale parapetelor (glisierele)
Elementele deformabile ale parapetelor (glisierele) pot fi instalate înainte de asfaltare sau după
finalizarea asfaltării până la stâlpi. Diametrul găurilor sau dimensiunile sloturiulor nu vor fi
modificate.
Glisierele din tablă de metal
Toate glisierele pentru curbe cu raza egală sau mai mică de 45 metri vor fi realizate în ateliere.
Suprapunerea elementelor va fi în direcţia circulaţiei rutiere. Vor fi folosite şuruburi, care vor străbate
dincolo de piuliţă cu nu mai puţin de 6 mm şi nu mai mult de 25 mm. Şuruburile vor fi toate bine
strânse.
601.07. Demontarea şi re-instalarea parapetelor de siguranţă
Lucrările de demontare a parapetelor existente, a stâlpilor şi accesoriilor existente şi livrarea acestora în anumite
depozite ale Beneficiarului sau, în cazul unor indicaţii de a fi refolosite - în anumite depozite ale
Antreprenorului, sunt descrise în Capitolul 103.
Pentru glisierele reutilizabile de către Antreprenor, vor fi schimbate toate parapetele, stâlpii,
accesoriile deteriorate în timpul demontării, depozitării şi reinstalării.
Înainte de reutilizarea glisierelor, acestea vor trebui să fie reînnoite. Reînnoirea va fi făcută în felul
următor:

218
• Ridicarea elementelor destinate de la depozit
• Transportarea acestora la locul predestinat pentru reînnoire
• Îndreptarea şi restabilirea formei iniţiale
• Concreşterea tuturor găurilor deformate sau deteriorate şi sfredelirea noilor găuri
pentru a asigura o cuplare de standard din 8 şuruburi
• Sablarea până la stratul de metal
• Vopsirea, dacă sunt indicaţii
• Transportarea pe şantier
• Montarea lor pe şantier în conformitate cu toate cerinţele clauzelor ce urmează
Imediat după curăţarea tuturor suprafeţelor de metal dezgolite prin sablare, acestea vor fi prelucrate cu
un strat gros de zinc, un compus folosit pentru metoda galvanică rece de zincare, în baza epoxidului,
după care vor fi aplicate două straturi de grund de plumbat de calciu cu o grosime a stratului uscat de
minim 0,025 mm. Primul strat de vopsea şi cel de al doilea, de balansare, făcând parte dintr-un sistem
de vopsele aprobate, vor fi aplicate în termen de o săptămână după aplicarea grundului. Reinstalarea
va fi făcută cu folosirea noilor şuruburi şi piuliţe, zincate prin imersare la temperaturi, conform
aceleaşi Specificaţii ca şi pentru elementele noi de fixare a parapetelor.
Atunci, când Managerul Proiectului consideră că parapetele existente, demontate pentru executarea
lucrărilor, sunt suficient de noi şi într-o stare destul de bună şi nu necesită reînnoire, atunci el poate da
indicaţii de a reinstala parapetele fără reînnoirea lor
601.08. Alinierea finală a glisierelor
Parapetele de siguranţă finisate trebuie să fie în poziţia corectă, conform cotelor orizontale şi verticale,
+/- 10 mm în orice punct. În afară de aceasta, privite din orice punct, parapetele nu trebuie să fie
aliniate în mod neregulat nici pe orizontală nici pe verticală; parapetele trebuie să treacă lin dintr-un
punct în altul, formând o linie dreaptă sau curbă continuă şi lină. În cazul unor neregularităţi vizibile în
acest respect, parapetele de siguranţă vor fi ajustate şi corectate, chiar dacă acestea vor fi în limita
toleranţelor nominale.
601.09. Recepţia lucrărilor
Recepţia Lucrărilor pentru plată se va face, cu condiţia executării acestora în conformitate cu planurile
din Desenele tehnice şi specificaţiile referitoare la segmentele date, fiind aprobate de Managerul
Proiectului
Măsurarea
Parapetele de siguranţă vor fi măsurate în metri liniari dea-lungul lor din faţă, incluzând şi capetele lor.
Lucrările de reînnoire şi reinstalare a parapetelor de siguranţă, de ridicare a parapetelor vor fi măsurate
în metri liniari dea-lungul lor din faţă. Lucrările de înlocuire a stâlpilor (cu excepţia stâlpilor deterioraţi
în timpul operaţiilor de lucru), folosiţi pentru reinstalarea glisierelor reînnoite şi glisierelor fără
înnoire, vor fi măsurate după numărul de stâlpi, în bucăţi.
Măsurările se vor face separat pentru glisierele reînnoite şi reinstalate şi separat pentru glisierele
reinstalate fără reînnoire.
Demontarea glisierelor va fi conform Capitolului 103.
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma

219
de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul
capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:
Unitate de
Nr. Articol de plată
Măsură
60101 Instalarea parapetului din oţel zincat, tip 11 DOO Metru liniar
Install new galvanised steel guardrail, type 11 DOO
Linear meter
60102 Reinstalarea parapetului existente cu glisiere W de oţel Metru liniar
fără renovare
Re-install existing steel W beam guardrail without Linear meter
refurbishment
60103 Renovarea şi reinstalarea glisierelor W de oţel Metru liniar

Refurbish and re-install existing steel W beam guardrail Linear meter


60104 Asigurarea noilor stâlpi pentru glisierele reinstalate Number/buc.

Provide new post for re-set guardrail


60105 Guardrail Linear meter

Bariera de protecție pietonala Metru liniar

220
CAPITOLUL 602. PARAPETE DE SIGURANŢĂ PENTRU PROTECŢIA VEHICULELOR
602.01. Parapete de Siguranţă TIP New Jersey
Parapetele de siguranţă tip New Jersey sunt nişte bariere din beton armat de clasa B 25 (sau B 40) şi
vor fi instalate pe poduri şi drumuri, cerinţele de calitate fiind cele din Capitolul 400
602.02. Barierele Metalice
Barierele pentru protecţia vehiculelor vor fi instalate pe acostamentele drumurilor înainte/după poduri,
chiar alături de parapetele de siguranţă tip New Jersey de pe poduri, pe sectoarele periculoase cu pante
abrupte şi în curbele înguste, fiind dotate cu reflectoare.
Capetele parapetelor de siguranţă vor fi undoiate la capete înapoi sub un unghi de 1:20 până în pământ
pe o secţiune de 15 m (vezi Desenele Tehnice).
Parapetele de siguranţă pentru vehicule vor fi în conformitate cu cerinţele din SM SR EN 1317-1,
1317-2, 1317-4, 1317-5+A2,. Glisierele acestor parapet vor fi ondulate, iar între stâlpii parapetelor şi
distanţiere se reperul de oţel de tip U conform standardului de mai sus.
Toate conexiunile, inclusiv plăcile, şuruburile, piuliţele, şaibele vor fi conform standardului de mai
sus.
Stâlpii pentru parapetele de siguranţă a vehiculelor pe poduri vor fi sudaţi în partea de jos a bazei de o
placă de oţel, Lucrările de sudare vor fi conform cerinţelor din standard . Conexiunile sudate vor fi
capabile de a dezvolta un moment de rezistenţă (inerţie) egal cu capacitatea maximală a stâlpului.
Şuruburile de fixare a parapetelor vor fi livrate împreună cu piuliţele şi şaibele. Şuruburile de prindere
vor fi nişte buloane de oţel care împreună cu piuliţele si șaibele vor fi conform GOST 26804-2012.
Toate componentele de oţel, inclusiv şuruburile, piuliţele şi şaibele, vor fi zincate după metoda de
zincare la temperaturi, cu o grosime minima astratului zincat de 80 microni..
Măsurarea şi Achitarea
Ratele pe unitate incluse în Lista Cantităţilor pentru parapetele de siguranţă de protecţia a vehiculelor
vor include şi toate lucrările necesare de instalare, baterea stâlpilor, betonul, etc. Acolo unde va fi
necesară înşurubarea parapetelor de structuri, ratele din Lista Cantităţilor vor include şi toate aceste
lucrări necesare, inclusiv lucrările de sudare, materialele conexe, lucrările de prelucrare, protecţie.

Unitate de
Nr. Articol de plată
Măsură
Parapete de siguranță pentru protecţia vehiculelor (din metal şi beton)

Guard Rails (metallic and concrete)

60201 Livrarea şi instalarea deplină a Barierelor metalice (pentru protecţia Linear


vehiculelor), zincate la temperaturi, incl. toate lucrările concomitente Metre m.l.
(lucrări de terasament şi betonare, lucrări cu metalul, etc.)
Provision and complete installation of metallic Guard Rails (crash
barrier), hot galvanized, incl. all ancillary works (earth and concrete
works, metal works, etc.)

221
60202 Livrarea şi instalarea deplină a Barierelor duble (ranforsate pentru Linear
protecţia vehiculelor), zincate la temperaturi, incl. toate lucrările Metre
concomitente (lucrări de terasament şi betonare, lucrări cu metalul,
etc.) peste podeţele selectate m.l.
Provision and complete installation of doubled metallic guard rails
(reinforced crash barrier), hot galvanized, incl. all ancillary works
(earth and concrete works, metal works, etc.) over selected culverts.

222
CAPITOLUL 603. ÎNGRĂDIRI
603.01. Îngrădiri din Sârmă
Asigurarea deplină a unui gard din plasă de sârmă (cu un strat de PVC) (înălţimea de 2000mm).
Lucrările vor include toate lucrările conexe, aşa cum sunt lucrările de terasament (pentru fundaţia
stâlpilor), lucrările de construcţie (beton slab pentru fundaţii), lucrările cu metalul (porţi, lăţimea de
6,0m), asigurarea tuturor materialelor şi echipamentului

Stâlpii de suport de oţel vor fi nişte ţevi de apă puternice de cel puţin 50mm. După instalarea stâlpilor,
gropile vor fi umplute cu mortar ca şi pentru beton 1:3.

Toţii stâlpii pentru gard vor fi betonaţi îngropi de 40 x 40 cm şi adâncimea de 1.00m.

Toate componentele de oţel, inclusive şuruburile, piuliţele şi şaibele vor fi zincate.

603.02. Gardul de Siguranţă de pe Poduri (prevenirea contactului cu liniile aeriene ale


Căii Ferate)
Gardul de siguranţă va avea funcţia de prevenire a contactului cu liniile aeriene de electrificare a căii
ferate, fiind executat din sticlă acrilică, grosimea de 2 cm, totalmente încercuit de o ramă de metal,
fixat pe secţiuni de oţel HEA 120 ancorate în plinta trotuarelor de pe pod peste liniile de electrificare a
căilor ferate.

Cerinţele de calitate pentru sudură şi ancorare vor fi conform cerinţelor pentru "Parapetele de siguranța
de mai sus.

223
CAPITOLUL 604. PEREŢI DE SPRIJIN
604.01. . Introducere
Lucrările din acest capitol includ: construcţia pereţilor de sprijin din beton armat monolit turnat pe
loc, şi asigurarea materialului drenant şi/ori a tuburilor de drenare în spatele zidurilor sau a altor
construcţii
604.02. Materiale
Betonul pentru pereţi va fi conform GOST 26633-85
Armatura va fi conform GOST 5781 -82 şi
Plasa din armaturi va fi conform GOST 23279-85
Materialul drenant din jur pentru drenă GOST 8267-93.

604.03. Armatura
Lucrările de armare se vor executa în conformitate cu SNiP 3.06.04-91. Nu se permite livrarea sau
folosirea pe şantier a armaturii fără certificatul de calitate a producătorului, prin care se va confirma
conformitatea cu cerinţele. Schimbarea armaturii de o anumită marcă a oţelului cu o altă marcă,
înlocuirea armaturii de un anumit diametru sau categorie, conform cerinţelor din Desenelor tehnice
sau Specificaţiilor Tehnice, cu armatură de un alt diametru sau de o altă categorie, trebuie să fie
convenită cu Managerul Proiectului.
Înainte de a fi folosită, toată armatura trebuie să fie curăţită de rugină, murdărie, praf şi degresată.
Unirea capetelor de armatură se face prin suprapunere pe o lungime minimum de 30 ori mai mare
decât diametrul armaturilor şi în conformitate cu cerinţele Specificaţiilor Tehnice.
Acolo unde sudarea armaturilor şi a elementelor înglobate este inevitabilă, lucrările date vor fi
executate în corespundere cu cerinţele din GOST 14098-95. Sudarea armaturilor trebuie să fie
evitată, acolo unde e posibil, şi nu trebuie executată fără permisiunea explicită a Managerul
Proiectului
604.04. Lucrările de betonare
Amestecarea, transportarea şi turnarea betonului, precum şi îngrijirea lui, trebuie să fie efectuate în
corespundere cu cerinţele Specificaţiilor Tehnice, GOST 26633-91 şi SNiP 3.06.04-91.
Nu va fi folosit betonul, care şi-a pierdut lucrabilitatea. Nu se admite îmbunătăţirea lucrabilităţii prin
adaos de apă în betonul pregătit.
Orice defecte ale suprafeţelor după scoaterea cofrajului vor fi înlăturate, prin netezire cu mortar din
ciment şi nisip, dacă Managerul Proiectului aprobă acest lucru. Dacă defectele sunt prea grave
pentru a obţine o astfel de aprobare, Antreprenorul va executa din nou aceste lucrări, pe cont
propriu
604.05. Condiţii generale.
Betonul folosit la pereţi va fi turnat în straturi nu mai mari de 1,5m.
Pereţii vor fi executaţi cu rosturi de dilatare, acolo unde vor fi indicaţii sau dispoziţii din partea
Managerul Proiectului. Rosturile de dilatare vor fi executate cu ajutorul scândurilor din lemn moale
îmbibate cu compuşi antiseptici (conservanţi).

- 224 -
Drenajul de jur împrejur va fi executat din piatră concasată de granit, prundiş de râu şi conform
celor prezentate schematic în Desenele Tehnice
Pereţii şi drenele subterane vor fi construite în conformitate cu Desenele Tehnice
604.06. Recepţia lucrărilor
Lucrările vor fi recepţionate conform condiţiilor din Capitolul 002, cu condiţia executării lor exact
în conformitate cu planurile şi specificaţiile, cu referinţă la acest segment, cu aprobarea din partea
Managerul Proiectului
Măsurarea
Lucrările de construcţie a pereţilor vor fi măsurate în metri cubi de beton. Măsurarea efectuata în
aşa mod va cuprinde toate lucrările de executare în întregime a pereţilor, incluzând orice excavări
necesare pentru pregătirea terenului înainte de construcţie a structurilor, betonul, cofrajul, armatura,
rosturile de dilatare, îngrijirea betonului şi toate alte lucrări legate de acestea.
Măsurarea materialului drenant asigurat în spatele pereţilor, incluzând toate materialele, se va face
în metri lineari de drene executate conform indicaţiilor sau real instalate, ce nu ar fi mai puţin. În
spatele pereţilor sau altor structuri, unde sunt necesare drene din tuburi, acestea vor fi măsurate în
metri lineari de drene executate conform indicaţiilor sau real instalate, ce nu ar fi mai puţin.
Măsurarea drenajului se va face incluzând toate lucrările de orice natură, necesare pentru instalarea
materialului drenant şi/ori tuburilor, aşa cum e reflectat pe Desenele tehnice sau conform indicaţiilor
din partea Managerul Proiectuluiului
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi
achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în
ofertă. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate
în prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos

Unitate de
Nr. Articolul de plată
măsură
60401 Construcţia peretelui de sprijin din beton armat Cubic metre
Construct retaining wall in reinforced concrete. m3
60402 Prundiş de râu în spatele structurilor Linear metre
Gravel drain behind structures m.l.
60403 Tuburile subterane de drenaj în spatele structurilor Linear metre
Pipe drain behind structures m.l.

- 225 -
7. MARCAJUL RUTIER ŞI INDICATOARELE RUTIERE

- 226 -
CAPITOLUL 701. DIRIJAREA PERMANENTĂ A CIRCULAŢIEI RUTIERE

701.01. INTRODUCERE
Lucrările includ lucrările de construcţie a noilor indicatoare rutiere permanente pentru dirijarea
circulaţiei rutiere, a suporturilor, stâlpilor kilometrici şi bornelor de dirijare, a oricăror alte borne
necesare.

701.02. MATERIALE
Materialele vor fi în conformitate cu următoarele:
• Toate panourile de semnalizare vor fi fabricate conform SM GOST R52289:2009
• Stâlpii vor fi fabricaţi conform Proiectului-tip # 3.503.1-89.
• Betonul va fi conform cerinţelor din Compartimentul 504.

701.03. Cerinţe generale


Furnizarea dispozitivelor pentru dirijarea circulaţiei rutiere va fi în conformitate cu SM GOST
R52289:2009, Mijloace tehnice pentru organizarea circulaţiei rutiere. Înainte de a face comanda
tuturor indicatoarelor rutiere, a indicatoarelor de dimensiuni nestandarde şi a bornelor de
semnalizare, va trebui să fie prezentată Managerul Proiectuluii spre aprobare lista cu toate detaliile
despre tot felul de indicatoare. Modelul indicatoarelor rutiere şi instalarea lor vor trebui să fie
aprobate de Poliţia Rutieră

701.04. Stâlpii de suport pentru indicatoarele rutiere


Pentru o mai bună acomodare la condiţiile din teren, împreună cu Managerul Proiectului, pot fi
schimbate locurile de instalare a indicatoarelor rutiere şi a bornelor de dirijare din planuri.
Lungimea stâlpilor va fi determinată în timpul lucrărilor de trasare.

Stâlpii noi vor fi montaţi prin batere cu ajutorul unei sonete cu berbec sau montaţi în gropi forate
sau perforate, aşezaţi pe fundaţii conform Proiectului Tip 3.503.9-80.
Stâlpii de suport existenţi vor trebui să fie bine curăţiţi şi vopsiţi cu un strat primar gros de grund cu
zinc în bază de epoxid, după care vor urma primul strat şi al doilea strat de vopsea dintr-un sistem
aprobat de vopsele.
Soclurile de beton vor fi construite conform Capitolului 504.

701.05. Panouri de semnalizare


Panourile de semnalizare rutieră vor fi instalate pe stâlpi conform Proiectului-tip # 3.503.9-80.
Montarea indicatoarelor rutiere individuale cu panouri prefabricate, poate fi făcută pe loc în timpul
instalării.
Nu vor fi sfredelite nici un fel de găuri în panouri în condiţii de câmp. Acolo unde va fi posibil, vor
fi folosite elemente de fixare contra-furt. Toate capetele buloanelor, şuruburilor, piuliţelor, care se
evidenţiază din partea din faţă a indicatoarelor rutiere vor fi vopsite. Culoarea vopselei trebuie să se
potrivească cu fonul de alături ale celorlalte elementele de ajustare, care se evidenţiază.
- 227 -
Dacă un mesaj purtat de un indicator rutier nu este aplicabil în timpul montării, acesta va fi acoperit
cu un material opac.
Indicatorul va rămâne aşa acoperit, până când mesajul nu va deveni aplicabil. Nu va fi aplicat
scotch pe faţada indicatoarelor rutier
Părţile deteriorate vor fi reparare sau înlocuite, inclusiv şi folia reflectorizantă

701.06. Borne de dirijare şi kilometrice


Bornele de dirijare şi kilometrice vor fi construite şi instalate în locurile corecte în conformitate cu
Desenele tehnice şi standardele naţionale relevante

701.07. Recepţia lucrărilor


Lucrările vor fi acceptate pentru achitare, cu condiţia executării lor în conformitate cu Desenele
tehnice şi specificaţiile, ce se referă la acest segment, fiind aprobate de Managerul Proiectului
Măsurarea
Instalarea indicatoarelor rutiere va fi măsurată după numărul acestora, în bucăţi.

Instalarea indicatoarelor rutiere include şi suporturile pentru ele. În cazul unor indicatoare rutiere, ce
diferă cu mult unul de altul, pentru ele vor fi aplicate diferite articole cu diferite denumiri.

Va fi măsurat în parte fiecare indicator rutier de diferite configuraţii.

Bornele de dirijare şi kilometrice de la marginea drumului vor fi măsurate după numărul lor, în
bucăţi

Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi certificate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă.
Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în
prezentul capitol.
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

Nr. Unitate de
Articol de plată
măsură
Instalarea noilor indicatoare rutiere pe construcţii
number
70101 cadru
buc.
Install new signs on metallic gantry frame
Instalarea noilor indicatoare rutiere pe Stâlpii de
suport existenţi number
70102
buc.
Install new signs on existing supports
Instalarea stilpilor de dirijare noi number
70103
buc.
Install new marker posts
Instalarea noilor borne kilometrice number
70104 Install new kilometer posts buc.

- 228 -
Instalarea indicatoare rutiere pe noi stâlpi noi number
70105
Install new signs on new supports, buc.

Livrarea noilor indicatoare rutiere noi stâlpi de suport,


inc. instalarea stâlpilor number
70106
buc.
Install new Direction signs on new supports, including
installation of posts
Semafor number
70107
Traffic light buc.

- 229 -
CAPITOLUL 702. MARCAJUL RUTIER PERMANENT

702.01. Introducere
Acest compartiment cuprinde condiţiile tehnice şi cerinţele pentru marcajul rutier conform SM
GOST R 51256:2009, SM GOST R 52575:2011 şi cerinţele tehnice pentru circulaţia rutieră pe
drumurile publice.
Din considerente de siguranţă, marcajul rutier va fi neapărat aplicat împreună cu bilişoare fine
reflectorizante pentru a fi vizibile pe timp de noapte.
Liniile permanente ale marcajului vor avea o durată de serviciu garantată (termen de garanţie) şi vor
fi executate dintr-un material de culoare albă.
Liniile temporare ale marcajului sunt linii executate fără o durată de serviciu garantată (termen de
garanţie) şi, de regulă, dintr-un material de culoare galbenă.

702.02. Materiale
a) Cerinţe generale
Materialele folosite pentru marcaj şi aplicarea liniilor vor fi vopsele aprobate aplicate pe suprafaţa
îmbrăcămintei rutiere cu ajutorul mijloacelor mecanice împreună cu bilişoare reflectorizante
(ballotini) pulverizate pe suprafaţa vopsită umedă în procesul de aplicare.
După aplicarea şi uscarea materialului se vor obţine linii reflectorizante de o anumită grosime şi
lăţime specificată, capabile de a rezista la uzură din cauza traficului.

1) Vopsea pe bază de solvent organic cu uscare la aer de culoare albă sau galbenă,
formând o peliculă după uscare.
2) Vopsea pe bază de solvent şi apă (ecologică) cu uscare la aer, de culoare albă sau
galbenă, formând o peliculă după uscare.
3) Vopsea tip masă plastică pe baza de solvent şi apă (ecologica) cu uscare la aer, de
culoare albă
4) Produse compuse din două componente aplicabile în stare rece
5) Termoplast aplicat în stare caldă, se aplica la temperaturi cuprinse între 1800 C si
200 C, cu grosimi între 2000 – 4000 μm, pe suprafeţe bituminoase noi sau vechi, fără defecte, pe
0

suprafeţe de beton ciment utilizând un strat de grund sau de vopsea de anumit tip pentru marcaj.
Aceasta este o peliculă folosită pentru marcaj în formă de linii neîntrerupte sau alte forme de diferite
modele, având un puternic efect zdruncinător.

Produsele termoplastice asigura vizibilitatea pe timp de zi şi noapte, pe timp uscat sau umed. Aceste
produse conţin microbilişoare de sticlă, dar pentru un mai bun efect reflectorizant, după aplicarea
lor, se mai pot aplica suplimentar pe suprafaţa acestor produse alte microbile.
Calitatea acestor produse şi timpul de întărire se determină în baza documentelor de însoţire
furnizate de producător, durata de exploatare fiind minim de 2 ani
6) Produse gata aduse de la uzină pentru marcajul rutier, care sunt formate din elemente
care se asamblează şi se aplică în stare caldă, cu grosimea de 3000 µm, pe suprafeţe bituminoase noi
sau vechi, în stare bună, deasupra termoplastului în stare bună şi pe suprafeţe de beton ciment,
utilizând un strat de grund.

- 230 -
Aceste produse conţin microbile înglobate, dar pentru un efect reflectorizant mai bun, după
aplicarea lor, se mai folosesc suplimentar şi alte microbile de sticlă.
Aceste produse pentru marcajul rutier asigura vizibilitatea pe timp de zi şi noapte, pe timp uscat si
umed.
Aceste produse pentru marcajul rutier mai creează şi un efect puternic zdruncinător
Reţineţi: Coeficientul de reflecţie, luminozitatea şi nuanţele culorilor, alb şi galben, definite
după coordonatele cromatice pentru marcajul rutier, vor fi cele prevăzute în SM GOST R
51256:2009.
Bilişoarele mici şi mari de sticlă pot fi folosite ca atare aparte, dar şi în amestec cu bilişoare
antiderapante.
b) Vopseaua pentru drum
Vopseaua va trebui să fie în conformitate cu cerinţele din SM GOST R51256:2009 si SM GOST
R52575:2011 pentru vopselele produse gata de culoare albă şi galbenă. Timpul de uscare nu va
depăşi 30 minute.
Toate vopselele trebuie să fie livrate în recipiente rezistente, pe care să fie clar indicate greutatea per
galon, volumul vopselei din galoane, culoarea, lotul, seria şi numărul codului. De asemenea, trebuie
să fie declarat conţinutul procentual de pigmenţi, proporţia de pigmenţi şi ulei, denumirea şi adresa
producătorului.

Orice vopsea, care s-a întărit sau se îngroaşă în recipiente, încât nu poate fi adusă prin amestecare la
o consistenţă uniformă, care ar putea fi uşor întinsă cu o paletă pentru obţinerea unei suprafeţe
vopsite neted şi uniform, va fi respinsă, indiferent de faptul verificării şi aprobării la întreprindere.
Va fi respinsă şi orice vopsea, care este prea groasă pentru o bună aplicare cu peria, chiar dacă
caracteristicile, din toate punctele de vedere, sunt în conformitate cu Specificaţie Tehnice date.
Vopseaua va fi folosită aşa cum e livrată; în nici într-un caz nu va fi permisă subţierea vopselei.
Toate vopselele pentru acest proiect i vor fi livrate amestecate gata pentru aplicare, fără necesitatea
utilizării suplimentare de ulei sau diluanţi.

c) Culoarea
Vopseaua pusa la dispoziţie va fi de culoare albă sau, dacă e indicat în Desenele tehnice, de culoare
galbenă..

d) Bilişoare reflectorizante
Bilişoarele reflectorizante mici şi mari, bilişoarele anti-derapante vor fi în conformitate cu SR-EN-
1423/A1:2004. Cantitatea bilişoarelor folosite trebuie să fie acea cantitate, care e indicată de
Reprezentantul Beneficiarului în baza încercărilor demonstrative realizate de Antreprenor, dar nu va
fi mai mică de 0.8 kgm/litru de vopsea.

e) Tratamentele suprafeţei anti-derapante


Tratamentele anti-derapante vor fi aplicate pe suprafaţă din agregate de bauxită călită (calcinată) pe
un grătar fierbinte folosit pentru răşina termoplastică, care creează o fricţiune înaltă.
Agregatele anti-derapante vor trebui să corespundă cerinţelor din EN 1423.
f) Benzile zdruncinătoare transversale
Benzile zdruncinătoare transversale vor fi din termoplast folosit chiar alături indicatoarele cu
denumirea satelor
- 231 -
Benzile zdruncinătoare transversale vor fi în conformitate cu cerinţele din SM SR 1848-7, 2013 şi
vor fi de culoare albă.

g) Certificate de testare
Antreprenorul trebuie să prezinte pentru fiecare lot de vopsea şi bilişoare (reflectorizante) livrate în
teren certificate de la producător, care să confirme că materialele corespund din toate punctele de
vedere cu cerinţele specificaţiilor relevante pentru produse.
Cu cel puţin 21 de zile înainte de aplicarea marcajului pe suprafaţa îmbrăcămintei rutiere,
Antreprenorul va prezenta Managerul Proiectului o copie în scris cu recomandările producătorului
pentru aplicarea marcajului. Ar putea fi necesară o încercare de probă în teren, la faţa locului, pentru
a demonstra pe cât de rezonabile sunt aceste recomandări.
Materiale pentru marcaj trebuie să fie transportate în recipiente normale, pe care să fie clar indicată
următoarea informaţie corespunzătoare pentru fiecare material furnizat:
• Denumirea şi adresa producătorului
• Denumirea produsului
• Numărul lotului, seria
• Culoarea
• Greutatea netă şi volumul
• Data fabricării
• Data expirării
• Specificarea conţinutului
• Proporţiile amestecului sau indicaţii în cazul necesităţii amestecării
• Informaţie despre păstrare

702.03. Aplicarea marcajului rutier


a) Păstrarea modelelor existente de marcaj
Acolo unde locul marcajului existent coincide cu locul marcajului final, înainte de orice lucrări de
asfaltare vor fi însemnate locurile de existenţă a acestora (zonele de interdicţie pentru trecere, liniile
benzilor de la margine, etc.). După finalizarea ultimului strat, înainte de aplicarea marcajului, vor fi
stabilite, pentru aprobare, limitele liniilor pentru noua îmbrăcăminte rutieră. Stabilirea liniilor de
marcaj se va face conform SM GOST R51256:2009.

b) Restricţiile din cauza condiţiilor climaterice


Materiale pentru marcajul rutier nu se aplică pe suprafaţă umedă şi nici în cazul când umiditatea
relativă depăşeşte 80%, nu se aplică nici la temperaturi mai mici de 10ºC, sau atunci când în opinia
Managerul Proiectului puterea vântului poate afecta în mod negativ operaţiile de aplicare

c) Echipamentul mecanizat pentru aplicare


Echipamentul trebuie să fie compus dintr-un dispozitiv mecanizat de curăţire a suprafeţelor, dintr-o
maşină pentru aplicarea marcajului rutier, precum şi din alte echipamente necesare operate manual
şi folosite pentru finalizarea lucrărilor. Maşina de aplicare a marcajului rutier trebuie să poată aplica
simultan cel puţin două linii şi să aplice vopseaua în straturi de o grosime uniformă la o rată de
aplicare specificată. Maşina pentru aplicarea marcajului va avea o astfel de construcţie, încât să

- 232 -
poată aplica, în mod uniform, marcajul pe o anumită lăţime specificată în limitele toleranţelor
admisibile specificate mai jos, fără scurgerea sau împroşcarea vopselei. De asemenea maşina pentru
aplicarea marcajului rutier mai trebuie să poată executa linii de diferite lăţimi prin ajustarea jeturilor
de pulverizare sau prin intermediul unor echipamente suplimentare ataşate la maşină. Maşina
trebuie să fie dotată pentru pulverizarea bilişoarelor reflectorizante peste vopseaua umedă în timpul
operaţiilor de aplicare a acesteia la o rată necesară, convenită cu Managerul Proiectului.
Maşina pentru aplicarea marcajului trebuie să execute operaţiile la o viteză nu mai mică de 5.0
km/oră.

d) Pregătirea suprafeţei
Marcajul rutier va fi aplicat pe suprafeţele bituminoase doar după o perioadă suficientă de timp,
pentru a nu afecta suprafaţa bituminoasă din cauza substanţelor volatile ce se evaporă din ea, şi după
o circulaţie suficientă a traficului pe suprafeţe până la dezgolirea în proporţii semnificative a
agregatelor pe suprafaţă. În nici într-un caz marcajul rutier nu va fi aplicat înainte de expirarea
minimum a 2 săptămâni după finalizarea lucrărilor de asfaltare sau a unui termen de mai lungă
durată specificat de Managerul Proiectului.
Înainte de aplicarea marcajului, suprafeţele trebuie să fie curate, uscate, lipsite de orice urme de
glod, grăsimi, uleiuri, acizi sau oricare alte materiale, care pot fi în detrimentul unei bune legături
între materialul aplicat pentru marcaj şi suprafaţă. Porţiunile suprafeţei de aplicare a marcajului
trebuie să fie curăţate în mod corespunzător prin procedee de spălare, măturare sau folosind aer
comprimat dacă este necesar.
Acolo unde marcajul rutier va fi aplicat pe suprafeţe de beton, va trebui să fie înlăturat de pe
suprafaţa de beton tot lăpticul de ciment sau compuşii rămaşi după îngrijire. O atenţie deosebită va
fi acordată suprafeţelor proaspete de beton în zonele unde urmează să fie fixate butoanele
reflectorizante.

e) Trasarea în natură a marcajului rutier


Liniile, simbolurile, figurile sau semnele pentru a fi marcate trebuie să fie trasate cu puncte de
vopsea de aceeaşi culoare ca şi liniile sau marcajul final propus. Aceste marcări punctiforme trebuie
să fie realizate la aşa interval, care să asigure exactitatea aplicării, şi nici într-un caz la intervale mai
mari de 1.5 metri. În mod normal, este suficient ca aceste puncte să fie de aproximativ 10mm în
diametru.
Dimensiunile şi locul de poziţionare a marcajului rutier trebuie să fie aşa cum este indicat în
Desenele tehnice sau cum este specificat în actele normative naţionale pentru indicatoare şi marcajul
rutier.
După trasarea în natură a punctelor, urmează să fie indicat pe suprafaţa drumului însăşi locul
marcajului rutier propus, cum ar fi liniile punctate şi punctele de început şi sfârșit ale liniilor de
separare a traficului. Aceste marcări Preliminare trebuie să fie aprobate de către Managerul
Proiectului înainte de începerea oricărei operaţii de aplicare a marcajului.
Locul de poziţionare şi conturul marcajului special trebuie să fie marcate cu cretă pe carosabilul
finisat şi aprobate de către Managerul Proiectului înainte de aplicarea marcajului propriu-zis.
Folosirea şabloanelor aprobate va fi permisă, cu condiţia aprobării locului de poziţionare a
marcajului de către Managerul Proiectului înainte da începerea aplicării marcajului.
- 233 -
Locurile de amplasare a butoanelor reflectorizante vor fi din timp marcate pe carosabil şi vor fi
aprobate de către Managerul Proiectului înainte de fixarea acestora.
Antreprenorul va fi responsabil de toată trasarea marcajului rutier, conform celor convenite cu
Managerul Proiectului
702.04. Cerinţe de construcţie
Materialul pentru marcajul rutier va fi aplicat sub formă de figuri, semne, litere, simboluri, linii
neîntrerupte sau întrerupte, sau alte semne, aşa cum este arătat în Desenele tehnice sau cum e indicat
de Managerul Proiectului.
Materialul pentru marcajul rutier va fi aplicat cu ajutorul unei maşinii de aplicare a marcajului; va fi
aplicat într-un singur strat. Înainte de folosirea maşinii de aplicare a marcajului rutier la lucrări
permanente, va trebui să fie demonstrat modul de funcţionare a maşinii pe o porţiune normală de
drum, care nu va face parte din lucrările permanente. Maşina va fi ajustată şi după aceasta vor urma
încercări suplimentare. Maşina va putea fi folosită pentru lucrări permanente numai dacă va fi corect
ajustată, cu aprobarea de către Managerul Proiectului. Operatorul trebuie să aibă experienţă de lucru
cu astfel de maşinii. Rata de aplicare trebuie să fie verificată şi ajustată, dacă este necesar, înainte de
aplicarea pe scară largă la lucrările permanente şi ulterior zilnic.

În cazul în care trebuie să fie aplicate două sau trei linii una lângă alta, liniile vor fi aplicate simultan
de către aceeaşi maşină. Înainte şi în timpul aplicării, în timpul depozitării, pregătirii, amestecării,
vor fi întotdeauna respectate cerinţele specificate în indicaţiile producătorului. Vopseaua se va
aplica fără adaos de diluanţi.
În cazuri speciale de aplicare a vopselei în mod manual, acest lucru va fi executat în două straturi, al
doilea strat fiind aplicat nu înainte de uscarea suficientă a primului strat. De cele mai multe ori
vopseaua pentru marcajul rutier reacţionează cu suprafaţa bituminoasă, de aceea aceasta trebuie să
fie aplicată printr-o singură atingere a periei sau rotilei (tăvălugului).
2
În mod obişnuit vopseaua pentru marcajul rutier se aplică la o rată nominală de 0.70 l/m , sau
conform celor indicate de Managerul Proiectului. Vopsele patentate de o anumită marcă comercială
vor fi aplicate la ratele nominale specificate de producător, acestea urmând a fi aprobate de către
Managerul Proiectului, care ar putea solicita, în urma încercărilor de probă în teren, rate mai mari..
Bilişoarele de sticlă reflectorizante se vor aplica cu ajutorul unei maşini adecvate, care va face parte
din componenţa maşinii de aplicare a marcajului sau va fi ataşată la această maşină, şi imediat după
aplicarea vopselei, aceasta fiind o singură operaţie continuă. Rata aplicării bilişoarelor
reflectorizante va fi de 0,8 kg/litru de vopsea sau o altă rată specificată în contract sau convenită cu
Managerul Proiectului. Nu se vor utiliza maşinile care aplică bilişoarele reflectorizante numai prin
metoda căderii libere a bilişoarelor. Bilişoarele vor fi pulverizate peste stratul de vopsea.

Fiecare strat de marcaj trebuie să fie aplicat neîntrerupt pe toată zonă marcată.

Aplicarea marcajului pe suprafaţa îmbrăcămintei rutiere trebuie să fie efectuată în sensul circulaţiei
rutiere conform SM GOST R 51256:2009. Marcajul aplicat va avea un aspect curat şi îngrijit, de o
calitate bună şi vizibil în timpul zilei şi pe timp de noapte

702.05. Protecţia
După aplicare, marcajul rutier trebuie să fie protejat contra deteriorărilor cauzate de trafic sau alte
cauze. Antreprenorul este responsabil pentru montarea, amplasarea şi demontarea tuturor panourilor
de avertizare, fanioanelor, conurilor, barierelor şi altor măsuri de protecţie care pot fi necesare.

- 234 -
Zonele marcate trebuie să fie protejate de trafic până la uscarea marcajului în lipsa circulaţiei
rutiere. Antreprenorul trebuie să înlăture toate liniile marcate preventiv, să îndepărteze materialul
vărsat în timpul marcajului, marcajul din zone neautorizate sau oricare alt marcaj cu defecte.

702.06. Toleranţe
Marcajul rutier va fi aplicat cu precizie în limita toleranţelor stabilite mai jos:
a) Lăţimea
Lăţimea liniilor şi altor marcaje nu trebuie să devieze de la lăţimea specificată cu mai mult de 5%.

b) Locul de poziţionare
Poziţionarea liniilor, literelor, figurilor, săgeţilor, butoanelor reflectorizante şi altor marcaje nu
trebuie să devieze de la poziţia corect specificată cu mai mult de 20 mm.

c) Alinierea marcajului
Marginile linilor aliniate în lungime nu trebuie să devieze de la aliniamentul corect cu mai mult de
10 mm la intervale de 15m.
d) Linii întrerupte
Lungimea segmentelor, atât a liniilor, cât şi a spaţiilor întrerupte între linii, nu trebuie să devieze de
la lungimea specificată cu mai mult de 150 mm
Pentru liniile întrerupte, lungimea segmentelor şi spaţiului între segmente trebuie să fie conform
Desenelor sau aşa cum sunt indicate de Managerul Proiectului.
Liniile amplasate în curbe, fie întrerupte sau neîntrerupte, nu trebuie să fie formate din segmente
drepte, ci trebuie să repete corect raza drumului
702.07. Calitatea rea a lucrărilor sau materialelor
Dacă pe teren sunt livrate sau folosite la lucrări materiale, care nu corespund cerinţelor, sau dacă
lucrările executate sunt inferioare cerinţelor de standard, astfel de materiale sau lucrări vor fi
eliminate, înlocuite sau reparate conform cerinţelor Managerul Proiectului, pe contul propriu al
Antreprenorului. Marcajul rutier respins, cât şi vopseaua sau materialele de marcaj care au fost
vărsate sau stropite pe suprafaţa carosabilului, borduri, structuri sau alte suprafeţe, vor fi eliminate
sau curăţate de către Antreprenor pe cont propriu. Acest lucru va fi făcut în aşa mod, încât marcajul
sau vopseaua vărsată să nu reapară mai târziu pe suprafaţa de asfalt şi să nu fie afectată în nici într-
un fel suprafaţa bituminoasă de sub marcaj.

702.08. Recepţia lucrărilor


Lucrările vor fi recepţionate pentru achitare, cu condiţia executării lor în conformitate cu Desenele
tehnice şi specificaţiile referitoare la segmentul în cauză, fiind aprobate de Managerul Proiectului.

Măsurarea
Liniile marcajului rutier se măsoară în metri liniari pentru fiecare lăţime în parte. Literele sau
simbolurile se măsoară după numărul acestora sau după suprafaţa marcată. Alternativ, marcajul
rutier poate fi în final măsurat şi după aria suprafeţei real marcate, exprimată în metri pătraţi
Achitarea
- 235 -
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi
achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în
ofertă. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate
în prezentul capitol, incluzând

Achitarea se va face pentru denumirile de mai jos:

Unit of
No. Item
Measure
Marcajul rutier, vopsea
Road markings, paint
Linie dublă (linia de pe centru) continuă, lăţimea de Square Metre
0.15 m, de culoare albă
70201
Double line (centre line) passed through, width 0.15 Metru patrat
m, white
Linie continuă groasă (linia de pe centru,
acostamente), lăţimea de 0.15m, de culoare albă sau Square Metre
70202 galbenă
Full line (centre line, shoulders) passed through, Metru patrat
width 0.15m, white or yellow
Linie întreruptă (linia de pe centru, acostamente),
lăţimea de 0.15 m, raportul 3:1, de culoare albă sau Square Metre
70203 galbenă
Broken line (centre line, shoulders), width 0.15 m, Metru patrat
ratio 3:1, white or yellow
Marcaj rutier Tip 1.5; o linie întreruptă cu rata
intervalelor dintre segmente de 1:3, lăţimea 0.15m,
culoare albă Square Metre
70203.1 Road marking Type 1.5; a discountinuous line with
the ratio of segments and intervals 1:3, width 0.15m, Metru patrat
white

Marcaj rutier Tip 1.6; o linie întreruptă cu rata


intervalelor dintre segmente de 3:1, lăţimea 0.15m,
culoare albă Square Metre
70203.2 Road marking Type 1.6; a discountinuous line with
the ratio of segments and intervals 3:1, width 0.15m, Metru patrat
white

Marcaj rutier Tip 1.7; o linie întreruptă cu rata


intervalelor dintre segmente de 1:1, lăţimea 0.15m,
culoare albă Square Metre
70203.3 Road marking Type 1.7; a discountinuous line with
the ratio of segments and intervals 1:1, width 0.15m, Metru patrat
white

Marcaj rutier Tip 1.11; linia intrerupta cu intervalul de


3:1, latimea de 0.15 m, alba Square Metre
Road marking Type 1.11 a discontinuous line with the
70203.5 ratio of segments and Metru patrat
intervals 3:1, width 0.15 m, white /

- 236 -
Săgeţi, litere, etc. Square Metre
70204 Arrows, letters, etc.
Metru patrat
Diverse zone, colorate în alb sau galben (săgeţi, Square Metre
treceri zebră, insuliţe de refugiere, simboluri, etc.)
70205
Various areas, white or yellow color (arrows, zebra Metru patrat
crossings, traffic islands, letters, etc.)
Triunghiuri de cedare a drumului (dinţi de rechin) Number
70206 Give way triangles (shark teeth) Buc.

Tratamente ale suprafeţei anti-derapante Square Metre


70207
Anti-skid surface treatments Metru patrat
Benzi zdruncinătoare transversale Square Metre
70208
Transverse Rumble Strip Metru patrat

- 237 -
CAPITOLUL 703. TROTUARE

703.01. INTRODUCERE
Acest tip de lucrări se referă la construcţia noilor trotuare şi/ori asfaltarea sau betonarea celor
existente. Conform indicaţiilor.

703.02. MATERIALE
Materialele, elementele şi structurile, ce se referă la aceste lucrări din acest compartiment, trebuie să
fie în conformitate cu următoarele standarde:

Amestec din beton asfaltic din fracţii mici - SM STB 1033:2008


Agregate pentru fundaţii - GOST 8267 – 93* SM GOST 25607-2010
Nisip - GOST 8736-93
Scările de acces - conform proiectului
Amestec de nisip şi ciment - conform proiectului
Pavele de beton – conform proiectului

Materialul pentru trotuarele din beton (dacă pentru construcţia lor e folosit betonul) trebuie să fie în
conformitate cu Capitolul 504 şi, în cazul folosirii bordurilor, acestea trebuie să fie în conformitate
cu Capitolul 505.

703.03. CONSTRUCŢIA TROTUARELOR


Lucrările, ce se referă la construcţia a noilor trotuare şi/sau asfaltarea lor trebuie să fie executate in
paralel cu lucrările de pe carosabilul principal. Acolo unde sunt necesare borduri între carosabil şi
trotuare, bordurile trebuie să fie plasate înainte de construcţia straturilor de sus ale îmbrăcămintei
rutiere şi ale trotuarelor
Lucrările de terasament în legătură cu trotuarele să fie în conformitate cu Capitolul 201.

Noua îmbrăcăminte rutieră pentru trotuare, constând din stratul suport din nisip, fundaţie din piatra
sparta, şi un strat din amestec de beton asfaltic din fracţii mici conform tipului indicat pe desenele
tehnice. Straiul de baza se va amenaja conform Capitolului 303, şi conform Capitolului 307 pentru
suprafeţele de asfalt.

703.04. REPARAŢIA TROTUARELOR


În cazul unor indicaţii din partea Managerul Proiectuluii, Antreprenorul va trebui să repare
trotuarele existente prin eliminarea materialului împrăştiat de asfalt şi reaşternerea unui nou strat de
30mm din amestec de beton asfaltic din fracţii mici.

703.05. RECEPŢIA LUCRĂRILOR


Recepţia lucrărilor din acest compartiment va avea loc în conformitate cu Clauza 002 şi cu condiţia
executării lor conform cerinţelor Proiectului, Desenelor tehnice şi Specificaţiilor, cu aprobarea din
partea Managerul Proiectului.

- 238 -
Măsurarea
Lucrările relevante la construcţia noilor trotuare şi la lucrările de asfaltare a trotuarelor vor fi
măsurate (în baza grosimii proiectate a straturilor îmbrăcămintei rutiere sau grosimii real acceptate,
care din ele nu ar fi mai mică) după suprafaţă, conform articolelor de plată incluse în ofertă.
Lucrările legate de construcţia scărilor vor fi măsurate după lungimea scărilor
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi
achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în
ofertă. Articolele de plata includ toate lucrările de pregătire si amenajarea straturilor de suport si
fundație, stratul din beton asfaltic este inclus in articolul 30701.
Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în
prezentul capitol

Unit of
No. Item
Measure
Reparaţia trotuarelor existente cu beton asfaltic
70301 Square Metre
Repair of existing sidewalk with asphalt concrete
Construcţia noilor trotuare cu beton asfaltic
70302 Construction of new sidewalk with asphalt concrete Square Metre
surface
Construcţia noilor trotuare cu beton ciment
70303 Construction of new sidewalk with cement concrete Square Metre
surface
Construcţia noilor trotuare din pavele de beton
70304 Square Metre
Construction of new sidewalk with concrete Paving
Blocks

- 239 -
8. REŢELE INGINEREŞTI

- 240 -
CAPITOLUL 801. REAMENAJAREA REŢELELOR ELECTRICE ŞI ILUMINAREA
801.01. INTRODUCERE
Acest capitol se referă la reamenajarea liniilor electrice aeriene de 10 kV, liniilor electrice aeriene
de 10 kV şi 0.4 kV agăţate în acelaşi loc, asigurarea iluminatului.
Antreprenorul este în întregime responsabil de coordonarea tuturor activităţilor de lucru cu orice alte
organizaţii, situate în zona liniilor reamplasate
801.02. MATERIALE
Materialele, utilizate pentru protecţia şi reamplasarea instalaţiilor, ce aparţin unor organizaţii, vor
trebui să fie similare cu cele ale instalaţiilor existente, fiind coordonate cu anumite organizaţii date.
801.03. CONDIŢII DE LUCRU
Înainte de a începe lucrările, Antreprenorul va trebui mai întâi să înştiinţeze despre acest lucru
organizaţiile deţinătoare ale instalaţiilor de pe şantier, solicitând de la ei să marcheze orice instalaţii
ce le aparţin, cu indicarea locului de poziţionare.
Antreprenorul va fi pe deplin responsabil de orice deteriorări ale instalaţiilor în timpul operaţiilor de
lucru şi vor trebui să le repare. La fel, dacă organizaţia deţinătoare va solicita acest lucru,
Antreprenorul va trebui să găsească tehnica disponibilă sau/personalul necesar pentru repararea
instalaţiilor defectate, achitările fiind făcute totalmente din cont propriu.
Dacă pe şantier vor fi reţele, Antreprenorul va trebui să vină la Managerul Proiectului cu o
propunere referitor la reamplasarea acestor reţele în afara şantierului. Propunerea trebuie să conţină
termenele, planurile şi detaliile de reamplasare, detaliile despre toate materialele de a fi folosite şi
certificatele necesare care confirmă calitatea acestor materiale, Desenele tehnice ale mijloacelor de
protecţie şi calitatea materialelor cu avizul Deţinătorilor. După reamplasarea reţelelor în locul nou,
acestea vor fi inspectate de către Deţinători, înainte de a fi astupate.
Având indicaţiile Managerul Proiectului, Antreprenorul va întreprinde toate măsurile de protecţie a
instalaţilor contra gerului. Şanţurile pentru reţele şi materialul folosit pentru umplere vor fi conform
Capitolului 203.
Măsurarea
Lucrările de reamenajare a liniilor electrice aeriene de 10 kV şi 0.4 kV vor fi măsurate după
numărul de fundaţii pentru piloni şi în metri liniari.
Lucrările de asigurare a iluminatului vor fi măsurate după numărul corpurilor de iluminat
Achitarea
Remunerarea pentru volumul de lucrări recepţionate se va face conform preţurilor unitare pentru
lucru, indicate în Contract. Suma de plată va reprezenta toată suma de remunerare pentru executarea
lucrărilor din acest Capitol. Achitarea se va face pentru următoarele denumiri.

- 241 -
Unitate de
Nr. Articol de plată
măsură

Reamenajarea liniilor electrice aeriene de 0.4 kV


No.of poles/ Nr.
80101
de piloni
The rearrangement of aerial power lines of 0.4kV
Reamenajarea liniilor electrice aeriene de 10 kV
No.of poles/ Nr.
80102
de piloni
The rearrangement of of aerial power lines of 10kV
Reamenajarea liniilor subterane de cablu de 10 kV
Linear Metre
80102A
The rearrangement of subterranean cable power lines of m.l.
10kV
Reamenajarea liniilor electrice aeriene de 110kV No.of poles/
Linear Metre
80103
The rearrangement of aerial power lines of 110kV Nr. de piloni/
m.l.
Amenajarea iluminatului (cablu subteran)
Linear Metre
80104
m.l.
Arrangement of external lightning (subterranean cable)
Instalarea pilonilor L-15m pentru iluminat la intersecţii Number
80104.1
Installation of poles L-15m for lighting at interchanges Buc.
Instalarea noi substaţii
Number
80105
Buc.
Installation of new Substation

- 242 -
CAPITOLUL 802. REAMENAJAREA LINIILOR DE COMUNICAŢII
802.01. INTRODUCERE
Acest capitol se referă la lucrările de reamenajare a liniilor aeriene de comunicaţii, lucrările de
reamenajare a liniilor subterane de comunicaţii, de protecţie a liniilor subterane de comunicaţii.
Antreprenorul poartă întreaga responsabilitate pentru colaborarea cu orice organizaţii, situate în
limita zonei de reamplasare.
802.02. MATERIALE
Materialele, utilizate pentru repararea sau reamplasarea instalaţiilor, ce aparţin unor organizaţii, vor
trebui să fie similare cu cele ale instalaţiilor existente, fiind coordonate cu reprezentaţii
organizaţiilor date.
802.03. CONDIŢII DE LUCRU
Înainte de a începe lucrările, Antreprenorul va trebui mai întâi să înştiinţeze despre acest lucru
organizaţiile deţinătoare ale instalaţiilor de pe şantier, solicitând de la ei să marcheze orice instalaţii
din zona de construcţie ce le aparţin, cu indicarea locului de poziţionare.
Antreprenorul va fi pe deplin responsabil de orice deteriorări ale instalaţiilor în timpul operaţiilor de
lucru şi vor trebui să le repare. La fel, dacă organizaţia deţinătoare va solicita acest lucru,
Antreprenorul va trebui să găsească tehnica disponibilă sau/personalul necesar pentru repararea
instalaţiilor defectate, achitările fiind făcute totalmente din cont propriu.
Dacă pe şantier vor fi reţele, Antreprenorul va trebui să vină la Managerul Proiectului cu o
propunere referitor la reamplasarea acestor reţele în afara şantierului. Propunerea trebuie să conţină
termenele, planurile şi detaliile de reamplasare, detaliile despre toate materialele de a fi folosite şi
certificatele necesare care confirmă calitatea acestor material, Desenele tehnice ale mijloacelor de
protecţie şi calitatea materialelor cu avizul Deţinătorilor. După reamplasarea reţelelor în locul nou,
acestea vor fi inspectate de către Deţinători, înainte de a fi astupate.
Având indicaţiile Managerul Proiectului, Antreprenorul va întreprinde toate măsurile de protecţie a
instalaţilor contra gerului.
Şanţurile pentru reţele şi materialul folosit pentru umplere vor fi conform Capitolului 203.
Achitarea
Unitate de
Nr. Articol de plată
Măsură
Reamenajarea cablului de comunicaţie subteran Linear Metre
80201
Rearangement of underground communication cable m.l.

Reamenajarea cablului de comunicaţie subteran din


fibră optică Linear Metre
80201A
Rearangement of underground communication optic m.l.
cable
Reamenajarea conductei de apă subterane Linear Metre
80202
Rearangement of underground water supply m.l.

- 243 -
Reamenajarea gazoductului subteran Linear Metre
80203
Rearangement of underground gas pipeline m.l.

Reamenajarea liniilor de comunicaţii aeriene Linear Metre


80204
The rearrangement of aerial communication lines m.l.

CAPITOLUL 803. STAŢIILE DE AUTOBUZ


Staţiile de autobus vor fi reamplasate/ reabilitate în acelaşi loc.
Staţiile de autobus, incl. copertinele, vor fi construite conform Desenelor Tehnice relevante şi/ori
conform indicaţiilor din partea Managerul Proiectului.
Unitate de
Nr. art. Descriere articol
Măsură
80301 Construcţia deplină a copertinei la staţia de autobuse conform Number
Desenelor tehnice, inc. toate lucrările concomitente
buc.
Construction of complete shelter for bus stop as shown on
drawings, including all ancillary work

- 244 -
CAPITOLUL 804. TRECEREA PESTE CALEA FERATĂ
"Trecere" înseamnă orice trecere denivelată, fie a drumului peste calea ferată, fie a căii ferate peste
drum, fără rampe de acces în locul de trecere.
Nu vor fi executate nici un fel de lucrări în vecinătatea căilor ferate, fără implicarea Întreprinderii
Căi Ferate.
Lucrările în ampriza căilor ferate vor fi executate fără crearea de obstacole în calea circulaţiei
trenurilor. Antreprenorul va evita orice accidente, deteriorări sau reţineri inutile ale trenurilor sau
afectarea unor bunuri ce aparţin căilor ferate.
Antreprenorul va fi responsabil de stabilirea legăturilor de comunicaţie cu Căile Ferate de Stat din
Republica Moldova şi obţinerea tuturor avizelor necesare, Lucrările vor fi executate fie de către
Direcţia Căilor Ferate de Stat Chişinău sau de un Antreprenor desemnat de Direcţia Căi Ferate din
Moldova/Chişinău.
Înainte de a începe orice lucrări în ampriza căilor feroviare, vor fi clarificate între Antreprenor şi
Direcţia Căi Ferate din Moldova/Chişinău toate detaliile tehnice, iar detaliile coordonate pentru
trecerea peste calea ferată vor fi prezentate Managerul Proiectului pentru aprobare.
Numai dacă nu vor fi alte dispoziţii din partea Direcţiei Căilor Ferate din Moldova/Chişinău, atunci
când va fi construită o trecere, această trecere va avea aceeaşi lăţime ca şi lăţimea carosabilului
împreună cu acostamentele, trotuarele, măsurate plus încă câte 0.5 m de fiecare parte a carosabilului
cu acostamente şi trotuare, măsurată la rampele de acces ale trecerii, ce nu ar fi mai mare.
Trecerea va fi construită din materialele solicitate de Direcţia Căi Ferate din Moldova/Chişinău şi
compatibile cu cele mai recente practici internaţionale introduse.
Asigurarea marcajului rutier şi a indicatoarelor rutiere la trecere va fi conform standardelor şi
regulamentelor relevante din Moldova.
Asigurarea indicatoarelor de semnalizare despre trecerea peste calea feroviară va fi făcută conform
cerinţelor stabilite de Direcţia Căi Ferate din Moldova/Chişinău

CAPITOLUL 805.TRECERILE PENTRU ANIMALE


Trecerile subterane pentru animale vor fi amenajate pe sub structuri de beton armat (lăţimea=
4.00m, înălţimea= 2.50m), acestea fiind construite conform cerinţelor pentru podeţele cadru.
.

- 245 -
9. LUCRĂRI DE REMEDIERE ÎN ZONA ALUNECĂRILOR DE TEREN

246
CAPITOLUL 901. LUCRĂRI DE TERASAMENT

901.01. Introducere
De regulă, lucrările de terasament necesare in zona alunecărilor de teren vor fi executate în conformitate
cu cerinţele din Capitolele 102 şi 201. Datorită naturii specifice a lucrărilor şi necesitaţii unui control
suplimentar pentru materiale, măsurarea şi achitarea pentru aceste lucrări se vor face conform articolelor
specificate de mai jos, care sunt relevante la lucrările de remediere în zona alunecărilor de teren
901.02. Materiale
Materiale necesare pentru construcţia terasamentelor trebuie să corespunda cerinţelor din NCM
D.02.01:2015, prevederilor din Capitolul 201 şi, în general, din prezentul capitol
901.03. Excavarea
Stratul vegetal va fi decopertat şi depozitat pentru a fi refolosit în conformitate cu prevederile din
Capitolul 102. Materialul din partea de sus a terasamentului existent va fi excavat până la adâncimile
indicate pe Desenele Tehnice şi va fi folosit la executarea noilor contrabanchete la poalele terasamentului.
Excavarea materialului alunecat va fi executată conform profilului, cotelor orizontale şi verticale indicate
pe Desenele Tehnice sau conform celor indicate de Managerul Proiectului. Materialul alunecat va fi
calificat ca material nepotrivit pentru refolosire, numai dacă nu există alte indicaţii, şi va fi evacuat in
cavaliere, în conformitate cu prevederile din Capitolul 201. Orice material calificat ca fiind corespunzător,
fie că va fi utilizat la construcţia contrabanchetelor, fie că va fi folosit la diverse lucrări de terasament în
zona de alunecări, ori va fi evacuat în cavaliere, ca surplus de material faţă de cerinţe.
Materialul alunecat este evacuat în cavaliere şi nu este folosit decât la astuparea ravenelor, dar având
avizul autorităţilor responsabile de destinaţia terenului.
901.04. Excavarea în gropile de împrumut
Materialul necesar pentru înlocuirea materialului din terasamentul drumului va fi adus de către
Antreprenor din gropile de împrumut în conformitate cu prevederile din Capitolul 201.
901.05. Construcţia terasamentelor pe o pantă mai mare de 1:3
Pentru construcţia unui nou terasament pe o pantă mai mare de 1:3 sau după cum este indicat în Desenele
Tehnice, sunt necesare trepte de înfrăţire. Dimensiunile treptelor de înfrăţire trebuie să fie în general
conform detaliilor din Desenele tehnice; însă, cu acordul Managerul Proiectuluiului, şi în scopul facilitării
lucrărilor de excavare şi accesului transportului de construcţie, pot fi admise şi alte dimensiuni ale acestor
trepte de înfrăţire. Indiferent de modificarea treptelor de înfrăţire sau nu, trebuie să existe o continuitate a
acestora; adică, latura verticală a unei trepte trebuie să se intersecteze cu treapta orizontală a următoarei
trepte. Materialul rezultat din excavarea treptelor poate fi refolosit, dacă este bun, la contrabanchete şi alte
diverse lucrări de terasament

247
901.06. Construcţia terasamentelor

Construcţia terasamentului şi compactarea trebuie să fie, de regulă, în conformitate cu cerinţele expuse în


Capitolul 201. Reţineţi faptul, că umplerea cu material a terasamentului, până în partea lui de sus, va
trebui să fie efectuată paralel cu straturile de consolidare din geotextil, aşa cum este arătat în Desenele
tehnice.
Contrabanchetele şi alte diverse lucrări de terasament din zona alunecărilor de teren vor fi executate din
materialul excavat în partea de sus e terasamentului existent al drumului şi din orice alt material alunecat
sau excavat la treptele de înfrăţire (banchete), care va fi calificat ca material corespunzător În aceste
scopuri.
Înainte de aşternerea noului material în partea de sus a rambleului drumului, stratul de sus al fundaţiei de
pământ, pe care va fi ridicat noul terasament, va trebui să fie adânc scarificat până la o adâncime nu mai
mică de 400 mm şi minuţios compactat. Densitatea solului după operaţiile de compactare, pe toată
adâncimea în întregime, nu trebuie să fie mai mică de 95 % din densitatea maximală la un conţinut de
umiditate optim
901.07. Geotextil
Materialele de geotextil folosite atât pentru consolidarea terasamentului, cât şi pentru lucrările de drenare,
după cum e specificat în Capitolul 902, vor fi aşternute după cum e indicat în Desenele Tehnice
901.08. Drenajul subteran
Drenajul subteran trebuie să fie amenajat, aşa cum este indicat în Desenele tehnice, şi construit aşa cum
este specificat în Capitolul 905.
Căminele de vizitare pentru drenajul subteran vor fi executate aşa cum este indicat pe Desenele tehnice.
Măsurarea şi achitarea pentru drenajul subteran vor fi efectuate aşa cum este stabilit în Capitolul 905.
901.09. Finisarea taluzurilor
Taluzurile vor fi retezate şi finisate conform cotelor orizontale şi verticale, după cum se cere în Capitolul
204. După amenajarea lor conform profilului necesar, taluzurile şi alte suprafeţe destinate pentru
recultivare, vor vi acoperite cu un strat de sol vegetal şi însămânțate cu iarbă sau plantate cu arbuşti,
conform cerinţelor din Capitolul 204. Lucrările de profilare, de aşternere a solului vegetal şi de
însămânțare sau înierbare vor fi măsurate şi achitate conform denumirilor din Devizul cu Lucrările de
Terasament.
901.010. Stratul fundaţiei de pământ
Partea superioară a terasamentului ridicat va fi finisată conform normelor de standard pentru fundaţiile de
pământ, cuprinse în cerinţele din Capitolul 201.13, aceasta formând stratul de fundaţie pentru
îmbrăcămintea rutieră reconstruită
Măsurarea
Diversele lucrări de terasament din zona alunecărilor de teren vor fi peste tot măsurate curat în metri cubi,
cu excepţia compactării terasamentului înainte de amplasarea noului material, care fa vi măsurată în metri

248
pătraţi. Lucrările de profilare, de aşternere a solului vegetal şi de însămânţare sau înverzire cu iarbă vor fi
măsurate şi plătite conform articolelor de plată respective din Devizul pentru Lucrările de Terasament.
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă.
Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul
capitol
Achitarea se va face pentru unele sau toate denumirile de mai jos:
Unitate de
Nr. Articol de plată
Măsură
90101 Excavarea tuturor tipurilor de materiale, cu excepţia betonului, Cubic meter
inclusiv a pământului alunecat şi a treptelor de înfrăţire, cu 3
evacuarea materialelor în cavaliere sau utilizarea lui la m
contrabanchete sau la diverse lucrări de terasament

Excavation in all materials other than concrete including slipped


soil and benches with material run to spoil or used in counterberms
and miscellaneous embankment works

90102 Excavări în partea de sus a rambleului drumului existent, cu Cubic meter


folosirea materialului la contrabanchete sau evacuarea lui în 3
cavaliere m

Excavation in top of existing road embankment with material run to


counterberms or to spoil

90103 Livrarea materialului pentru noul rambleu al drumului din gropile Cubic meter
de împrumut
m3
Provide material for new road embankment

90104 Construcţia rambleurilor drumului cu materialele, incluzând Cubic meter


straturile de geotextil 3
Construct road embankments with material including geotextile m
layers
90105 Compactarea stratului superior al rambleului drumului după Square meter
excavare şi înainte de aşternerea materialului
m2
Compaction of upper surface of road embankment after excavation
and prior to placement of material

249
CAPITOLUL 902. ŢESĂTURI DE GEOTEXTIL
902.01. Introducere

Lucrările din acest capitol cuprind furnizarea şi aşternerea materialelor de geotextil pentru consolidarea
terasamentelor şi folosirea lui ca mediu filtrant la lucrările de drenare.
902.02. Materiale

GEOTEXTIL Tip 1 Geotextil pentru drenajul transversal subteran


Acesta va trebui să fie un material aprobat inert, fabricat din filamente integre, neîntrerupte de 100%
polipropilenă, îmbinate mecanic şi stabilizate cu raze UV. E un material inert aprobat din fibre foarte
rezistente, produs de un producător specializat în producerea unor astfel de materiale geosintetice conform
ISO şi care trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
Proprietăţi [ Standard
UM Parametri
]

Rezistenţă la întindere, [EN ISO 16/16


MD/CD kN/m
10319] minimum
Alungire la sarcina [EN ISO 100/40
nominală, MD/CD %
1031] minimum
Rezistenţa la
străpungerea statică [EN ISO 2.350
N
(Testarea Indicelui 12236] minimum
Portant)
Testarea cu căderea [EN ISO
conului (gaură-0) mm 22 maximum.
13433]
Permeabilitatea pe [EN ISO l/m2s
verticală 11058 - Δh (mm/s 90 maximum
= 50 mm] )
Deschiderea ochiurilor O 90 [EN ISO 100

12956] maximum

Materialul folosit pentru construcţia drenajului transversal subteran trebuie să fie acel recomandat de
producător. Înainte de achiziţionarea sau furnizarea materialului pentru folosirea la construcţia drenajului
transversal subteran, vor trebui să fie prezentate Managerul Proiectului mostre de material pentru aprobare
şi rezultatele testării pentru mostrele propuse.
GEOTEXTIL Tip 2. Geotextil folosit ca membrană separatoare, membrană de protecţie pentru
terasamente şi ca membrană filtrantă pentru protecţia malurilor şi fundului ravenelor şi pentru
protecţia contra eroziunii cauzate de scurgerile de apă pe taluzuri.
Acesta trebuie să fie un material îmbinat în mod mecanic şi neîntrerupt din 100% polipropilenă, şi
stabilizat cu raze UV, un material inert aprobat din fibre foarte rezistente, produs de un producător
250
specializat în producerea unor astfel de materiale geosintetice conform ISO şi care trebuie să corespundă
următoarelor cerinţe:
Proprietăţi [ Standard
Unit Parametri
]

Rezistenţă la întindere, [EN ISO 29/30


MD/CD kN/m
10319] minimum
Alungire la sarcina [EN ISO 100/40
nominală, MD/CD %
10319] minimum
Rezistenţa la
străpungerea statică [EN ISO 4400
N
(Testarea Indicelui 12236] minimum
Portant)
Testarea cu căderea [EN ISO
conului (gaură-0) mm 13 maximum
13433]
Permeabilitatea pe [EN ISO l/m2s
verticală 11058 - Δh (mm/s 55 maximum
= 50 mm] )
Deschiderea ochiurilor [EN ISO
O 90 mμ 90 maximum
12956]

Materialul folosit pentru stabilizarea solurilor mărunte trebuie să fie acel recomandat de producător.
Înainte de achiziţionarea sau furnizarea materialului pentru folosirea la protecţia terasamentelor şi
taluzurilor, vor trebui să fie prezentate Managerul Proiectului mostre de material pentru aprobare şi
rezultatele testării pentru mostrele propuse.
Protecţia terasamentelor şi taluzurilor contra afuierilor cauzate de scurgerile de apă va fi executată
conform celor indicate pe Desenele tehnice.
GEOCOMPOZIT Tip 1 pentru îmbrăcămintea rutieră în calitate de membrană de absorbţie a
tensiunilor
Acesta trebuie să fie un material foarte rezistent din fibre continue 100% polipropilenă, stabilizate cu raze
UV, îmbinate în mod mecanic, armate cu fibre de sticlă, produs de un producător specializat în
producerea unor astfel de materiale geosintetice conform ISO.
Produsele folosite pentru îmbrăcămintea rutieră trebuie să corespundă următoarelor cerinţe în ce priveşte
proprietăţile fizice şi mecanice:
Proprietăţi [ Standard ] Unit Parametri
Rezistenţă la întindere EN ISO 10319 kN/m 75 / 75
Rezistenţa la deformarea de EN ISO 10319 kN/m 51 / 51
2%
Retenţia bitumului ASTM D6140- kg/m²
1.1
97

251
Modulul Elasticităţii E MPa 81 000
Temperatura de topire EN ISO 3146 oC până la 400oC

Produsele folosite pentru îmbrăcămintea rutieră, furnizate de producător, trebuie să fie însoţite de un
Certificat de Calitate şi Indicaţiile Metodice, care trebuie să fie prezentate Managerul Proiectului.
Produsele trebuie să fie livrate în ambalaje de protecţie contra razelor UV, abraziunii şi umidităţii.
Înainte de achiziţionarea sau furnizarea produselor pentru folosirea lor pe şantier în calitate de straturi de
absorbţie a tensiunilor, vor trebui să fie prezentate Managerul Proiectului mostre de material pentru
aprobare şi rezultatele testării pentru mostrele propuse.
Geocompozit de filtrare Tip 2 folosit pentru protecţia malurilor, taluzurilor rambleurilor contra
eroziunii cauzate de valuri şi ape curgătoare.
Acesta trebuie să fie un material din 2 straturi continue din geotextil neţesut 100% polipropilenă,
stabilizate cu raze UV, îmbinate în mod mecanic: unul din cele 2 straturi va fi strat filtrant, iar al doilea –
strat de protecţie a primului strat contra deteriorării, produs de un producător specializat în producerea
unor astfel de materiale geosintetice conform ISO şi corespunzător următoarelor cerinţe:

Proprietăţi [ Standard ] Unit Parametri


Rata debitului în [EN ISO 10-6
4.0 / 1.1
plan, 20/100 kPa 12958] m²/s
Permeabilitatea [EN ISO l/m2s
60
normală pe linie 11058 - Δh = (mm/s
maximum
plană 50 mm] )
Deschiderea [EN ISO 80

ochiurilor O 90 12956] maximum
Rezistenţa la [EN ISO
kN/m
23/23
întindere, MD/CD 10319] minimum
Alungirea la [EN ISO 85/75
sarcina maximală, %
10319] minimum
MD/CD
Rezistenţa la [EN ISO 3300
N
străpungere CBR 12236] minimum
Testarea cu [EN ISO 13
mm
căderea conului 13433] maximum.

Înainte de achiziţionarea sau furnizarea produselor pentru folosirea lor pe şantier în calitate de membrană
filtrantă, vor trebui să fie prezentate Managerul Proiectului mostre de material pentru aprobare şi
rezultatele testării pentru mostrele propuse.
Geocompozit pentru Drenare Tip 3

252
Geocompozitul folosit ca membrană drenantă va consta dintr-un material de bază de înaltă permeabilitate,
obţinut prin extrudarea monofilamentelor sintetice de polipropilenă, răsucite şi unite cu 2 geotextile
filtrante, fixate de el la temperaturi înalte. Geocompozitul va fi folosit în zona unor tuburi amplasate sub
drene destinate pentru capturarea apelor şi tranzitarea lor în direcţia cuvenită, va fi produs de un
producător specializat în producerea unor astfel de materiale geosintetice conform ISO şi va corespunde
următoarelor cerinţe.

Proprietăţi [ Standard ] Unit Parametri

Grosimea [ EN ISO
9863-1 ] mm Min 8

Capacitatea debitului
pe linie plană -
Lin/Rapid 2,10
[EN ISO l/(m
i=1 (90grad) Sarcina
20kPa i=1 (90grad) 12958 ] s) 2,00
Sarcina 50kPa i=1
(90grad) Sarcina 1,60
100kPa
Deschiderea ochiurilor [EN ISO 115

12956] maximum

Rezistenţa la întindere, [EN ISO kN/ 6/7


MD/CD 10319] m minimum

Rezistenţa la [EN ISO 1125


străpungere CBR N
12236] minimum

Testarea cu căderea [EN ISO 30


mm
conului 13433] maximum

Înainte de achiziţionarea sau furnizarea produselor pentru folosirea lor pe şantier în calitate de membrană
filtrantă, vor trebui să fie prezentate Managerul Proiectului mostre de material pentru aprobare şi
rezultatele testării pentru mostrele propuse.

Pentru protecţia şi stabilitatea taluzurilor contra eroziunii pot fi folosite ca sisteme de localizare, aşa tipuri
de materiale cum sunt Geocells (geocelule) şi Polymat (o saltea tridimensională contra eroziunii).
Geocelulele reprezintă un produs din material de polietilenă de o înaltă densitate, folosit pe pante, taluzuri
ale rambleurilor drumurilor, reducând energia hidraulică şi limitând încordările din interiorul celulelor şi
253
de sub celule, sporind rezistenţa iniţială, protejând sistemul rădăcinilor dezgolite, servind ca mijloc de
direcţionare a apelor de pe suprafaţă, prevenind formarea ravenelor, evitând pierderile umidităţii.
Polymat este o saltea tridimensională pentru controlul eroziunii din monofilament extrudat de
polipropilenă, stabilizat cu raze UV, folosit pe malurile abrupte, prevenind eroziunea solurilor, stabilizând
stratul de pe suprafaţa solurilor şi asigurând suportul permanent necesar pentru creşterea vegetaţiei.
Produsele folosite pentru stabilitatea taluzurilor trebuie să corespunde următoarelor cerinţe în ce priveşte
proprietăţile fizice şi mecanice:
Geocelule ca Sisteme de Localizare
Proprietăţi Parametri
Distanţa celulelor între rosturile 356 mm ( 2%
sudate
Înălţimea pereţilor celulelor 100 mm
Dimensiunea celulelor (desfăcute) 260 x 224 mm (±3%)
Nr. de celule/m2 35
Polymat – monofilamente aranjate haotic
Proprietăţi [ Standard ] Unit Parametri
Rezistenţa la întindere, kN/m 1.8
MD/ EN ISO 10319
% 50
Alungirea
Rezistenţa la kN/m 1.0
întindere, CD EN ISO 10319
% 50
Alungirea
Conţinutul de goluri % 90
Masa pe unitate EN ISO 9864 g/m2 560

Înainte de achiziţionarea sau furnizarea pe şantier a produselor pentru stabilitatea taluzurilor, vor trebui să
fie prezentate Managerul Proiectului mostre de material pentru aprobare şi rezultatele testării pentru
mostrele propuse.

902.03. Operaţiile de lucru şi aşternerea


Materialele trebuie să fie transportate şi depozitate în conformitate cu instrucţiunile producătorului
Geotextilul Tip 1 folosit pentru construcţia drenajului transversal subteran. Geotextilul va fi pozat în
şanţurile excavate, cu prundiş de rău şi balast deasupra.
Geotextilul nu trebuie să fie mai scurt decât lungimea drenajului şi trebuie să fie aşa de lat, încât să poată
fi împăturit tot balastul folosit, aşa cum e indicat pe Desenele tehnice.

Geotextilul Tip 2 folosit ca membrană de separare şi pentru stabilitatea terasamentelor; va fi aşternut


deasupra stratului drenant în direcţia de aşternere. Pentru a asigura o deplină rezistenţă a plasei de
ranforsare, fâşiile adiacente de ranforsare vor fi prinse (îmbinate) între ele, folosind sisteme de îmbinare

254
aprobate de producător. Întinderea plasei dea latul terasamentului va fi conform instrucţiunilor
producătorului. Până la aşternerea plasei de separare şi ranforsare, va trebui să fie pregătită suprafaţa de
lucru a terasamentului, aceasta fiind o suprafaţă compactată dreaptă şi netedă. După aşternerea plasei, va
urma un strat de umplutură (pământ de umplutură la acostamente), grosimea stratului fiind de aproximativ
150mm, apoi stratul de bază din piatră concasată, care va fi compactat. Pământul de umplutură va trebui
să aibă un conţinut optimal de umiditate la compactarea de până la aşternere. Pământul de umplutură la
acostamente în zona alunecărilor va fi împăturit în geotextil, aşa cum e indicat pe Desenele tehnice.

Geotextilul Tip 2 este la fel folosit în calitate de membrană filtrantă pentru protecţia malurilor şi fundului
ravenelor contra eroziunii cauzate de scurgerile de apă. Va fi aşternut după finisarea malurilor şi fundului
şi va fi unit şi fixat cu ajutorul unui sistem aprobat de îmbinare. Deasupra geotextilului va fi aşternut un
strat mare de 500mm din piatră but de 200-400mm.
Geocompozitul de Tip 1 este folosit în calitate de membrană de absorbţie a tensiunilor (încordărilor)
pentru ranforsare (fortificare) şi contra crăpăturilor. Destinaţia Geocompozitului de Tip 1 este descrisă în
Capitolul 303.
Geocompozitul de filtrare Tip 2 folosit în calitate de material filtrant pentru protecţia malurilor,
taluzurilor rambleurilor contra eroziunii cauzate de valuri şi apele curgătoare va aşternut pe o suprafaţă
finisată, fiind fixat cu ace sau capsat de pantă. Va asigura stabilitatea particulelor din sol, dând posibilitate
în acelaşi timp să treacă liber apa. Deasupra geotextilului va fi aşternut un strat mare de 500mm din piatră
but de 200-400mm.
Geocompozitul de filtrare Tip 3:
Principala aplicare a geocompozitului dat este pentru drenajul vertical. Capacitatea înaltă de drenare a
materialului plus tubul de drenare subteran va fi o variantă ideală de intervenţie în cazul şanţurilor de
drenare, pereţilor de sprijin, zonelor fortificate (ranforsate) şi stabilizării solurilor.
Destinaţia Geocompozitului de Tip 3 e descrisă în Capitolul 905.
Geocelulele şi Saltelele Polymat servesc ca îmbunătăţire a taluzurilor pentru plantare, înverzire, întărirea
rădăcinilor, direcţionarea apelor de scurgere peste suprafaţa numeroaselor celule, care servesc drept mijloc
contra formării golurilor.
Geocelulele şi Saltelele Polymat sunt folosite conform instrucţiunilor producătorului. Dacă va fi cazul,
solul va trebui să fie uşor compactat, înlăturând pietrele, rădăcinile şi alte obstacole.
902.04. Recepţia lucrărilor

Măsurarea
Materialul de geotextil şi geocompozit va fi măsurat în metri pătraţii de material aşternut. Nu vor fi
măsurate suprapunerile, materialul tăiat, deşeurile, etc. şi nu vor fi suplimentar achitate nici o sumă pentru
nici un fel de operaţii speciale de încărcare-descărcare, depozitare sau transportare. Toate acestea vor fi
incluse în rata de bază.

255
Nu vor fi făcute special măsurări şi nici achitări separate în cazul folosirii tipului de Geocompozit în
calitate de membrană de absorbţie a tensiunilor SAMI pentru îmbrăcămintea rutieră sau în cazul folosirii
Geocompozitului de drenare ca material filtrant la drenele subterane. Aceste materiale vor fi incluse în
măsurările generale pentru stratul SAMI conform cerinţelor din Capitolul 303, iar stratul filtrant la drenele
subterane – conform cerinţelor din Capitolul 605.
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Managerul Proiectului vor fi achitate
conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma de
plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol
Achitarea se va face pentru denumirile de mai jos:

Nr. Unitate de
Articolul de plată
măsură
90201 Geocompozit de Tip 1 (SAMI) Square meter
Geocomposite Type 1 (SAMI) m2
90202 Geotextil Tip 1 Square meter
m2
90203 Geotextil Tip 2 Square meter
m2
90204 Geocelule Square meter
m2
90205 Saltele Polymat Square meter
Polymat Mattress m2
90206 Geogrilă/Geogrid Square meter
m2

256
CAPITOLUL 903. DRUMURI DE ACCES
903.01. Introducere
Lucrările din capitolul dat cuprind lucrările de construcţie a cailor temporare de acces spre locurile de
alunecări de teren
903.02. Materiale

Materialele vor fi pe seama Antreprenoru