Sunteți pe pagina 1din 28

TTP\4OIJOLOGI E PI?

IVI IIlD AUTOVEHI CULETT


ly'Ilgl*I,t rului, gi care prin construc{ie gi amenajare este destinat transprr-
tului rapid de persoane cu bagajere acestora gi/sau eventuar de
bunuri, putAnd tracta gi o rellorcd.
TERMINOLOGIE PRIVIND AUTOVEH ICU LELE 3. AutobUzrlloftter ' . :,, ,' ir "'' ' r,


@) ur-, automomobil avdnd rnai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv
cel al conducdtorului, qi care prin construc{ie gi arnenajarea sa
este destinat transpol'tr.rlui de persoane cu bagajele acestora,
TESTE GRILA poate avea unul sau doud nivele qi poate tracta o rernorcd;
b) un automobil care prin construcfia gi arnenajarea sa este destinat
1.A numai transportului de persoane gi/sau bunuri pentru care sunt
necesare amenajdri speciale, putAnd tracta gi remorci;
a)
c) un automobil avand cel mult 9 locuri, inclusiv cel al conducato-
rului, gi care prin construclie gi amenajare este destinat transpor-
culelor care circul6 pe gine), circulAnd in mod obignuit pe dru-
tului rapid de persoane cu bagajele acestora gi/sau eventual cle
murile publice gi servind la transportul de persoane, de bunuri
bunuri, putAnd tracta gi o remorcd.
sau efectuarea de lucrdri;

o
✔ un vehicul cu motor de propulsie, care circuli pe o cale rutierd
prin mijloace proprii, avdnd cel pulin patru ro{i care nu circuld
4".Vp.hiciilUlil-tili I :",1 riiitir,l,,'''"v:r*,i iui''- ,,r. :i'r. ,,'r,r.:;s-,,,r^,
a) r,n automobil care prin construc{ia 9i arren ajarea sa este destirrat
,,rr

pe gine, servind in mod obignuit pentnl: transportul persoanelor numai: transportului de persoane gi/sau bunuri pentru care sunt
gi/sau bunurilor, tractarea vehiculelor utilizate pentru transport necesare amenaj6ri speciale, pentru un serviciu specializat, ptr_
de persoane Ei/sau bunuri, un serviciu special; tdnd tracta gi remorci;
c) un sistem mecanic care se deplaseazd prin rulare (cu ajutorul ✔ un automobil care prin constructia gi amenajarea sa este destiriat
rofilor) sau alunecare pe o cale rutierd. servind ca mijloc de tran- in principal pentru transportul de bunuri intr-o structurd deschisd
sport de bunuri sau persoane, ori pentru efectuarea de servicii sau inchisi, putAnd tracta gi remorci;
sau lucrdri. c) un autovehicul de tracfiune destinat exclusiv sau in special trac-
tdrii de remorci.
a) un automomobil avAnd mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv 5.
z''l
Vehiqululspbcialliste; ;:'r '.': .. ' r ., r,r -' . ,'
cel al conduc[torului, gi care prin constructie gi amenajarea sa t


Q! u'i automobil cale prin ccrnstructia gi amenajarea sa este destinat
este destinat transpofiului de persoane cu bagajele acestora, nurnai trarrsponului de persoane gi/sau bunuri pentru care sulrt
I poate avea unul sau doud nivele gi poate tracta o remorcd;

t6 ta
LI
/1
BAZELE DnAMt( .il nt r|( )vt t1t( t lt [LOp
TEAMONOLOGI E PRIVIND AUTOVEHI CULELE
necesarc lrnrcrrajrri speciale; pentru un serviciu specializat,
putAnd tractit gi remorci; ✔
@ autotractorul destinat'tractdrii remorcilor grele cu profap articu-
b) un autorrobil care prin construcfia gi anrenajarea sa este destinat lat sau a unor vehicule tractate grele, putdnd fi prevdzut cu o
in principal pentru transportul de bunuri intr-o structurd deschis6 platforma pentru lestare;
sau inchis5, putAnd tracta gi remorci: c) un vehicul special care, pentru transportul de bunuri in vrac, este
c) un autovehicul de tracfiune destinat exclusiv sau in speciar trac- prevdzut in spatele cabinei cu o benl sau cuvd care poate fi bas-
tarii de remorci. culatd in jurul unei axe fixe de pe gasiul automobilului.

6.Autovehiculul este:
@ vehiculul care se deplaseazd prin autopropulsie, fiind suspendat

elastic pe rofi, pe genile etc. (cu excepfia mopedelor gi a vehi-
culelor care circuld pe gine), circul6nd in mod obignuit pe dru-
murile publice gi servind la transporlul de persoane, de bunuri
sau efectuarea de lucrlri;
b) un vehicul cu lnotor de propulsie, care circull pe o cale rutierd
prin rnijloace proprii, avdnd cel pu{in patru rofi care nu circuld
pe gine, servind in mod obignuit pentru: transportul persoanelor
gi/sau bunurilor, tractarea vehiculelor utilizate pentru transport
de persoane gi/sau bunuri, un serviciu special;
c) un sistem mecanic care se deplaseazd prin rulare (cu ajutorul
rofilor) sau alunecare pe o cale rutierd servind ca mijloc de
transport de bunuri sau persoane, ori pentru efectuarea de ser-
vicii sau lucriri.
7, Autotractorul cu ga este:

6) un vehicul tractor de semiremorcdl
b) autotractorul destinat tractdrii remorcilor grele cu profap articu-
lat sau a unor vehicule tractate grele, put6nd fi prevdzut cu o
platformi pentru lestare;
✔c) un autotractor destinat numai tractlrii semiremorcilor, fiind pre-
vdzut cu un dispozitiv de cuplare de tip ga, care preia o parte im-
portantd din masa semiremorcilor, precum gi for{ele de tractare.

a) un autotractor destinat numai tractirii semiremorcilor, fiind pre-


vdzut cu un dispozitiv de cuplare de tip ga, care preia o parle
importantd din masa semiremorcilor, precum gi fortele de trac-
tare;

l8
l9

\r
r
ORANIZAREA CONSTRUCTIVA A AUTOVEHICUTELOA

b) sistemul de pomire;

Q) sistemul de frdnare.
5;'Qrgih-ele Ag:SuSfl[ere ti: p
✔ cadrul:
16)

@) .utt.r.le punfilor;
t.t.\I,l'l'01,{"'I_ 2 ✔ rotile gi suspensia.
@
d,.Leg*turf, lrit?d motor,r$i,itd fio;ld;t+$tizbarlii,'li:rr" ,;l;.,",..;:,,:1'1;,';,;,i:),,1!

@ cdnd pedala ambreiajului este sus, iar cutia de viteze se afld
ORCANIZAREA CON STRUCTIVA A cuplatd in una din viteze;
AUTOVEHICULELOR b) clnd pedala ambreiajului este apdsatd;
c) in ambele cazuri.

TESTE GRILA

1.Avan$aje|e]organiz[rllautotaristlreIottotal..;Infaifrsu|rt:','. ✔

@' scurte de la postul de conrJucere la grupul motor-h.ans-
"o*"nzi
mlsle;
c) ambreiaj, cutia de viteze, transmisia principald, transmisia
✔ cardanici, diferenfial, arborii planetari.
@ stabilitate mdritd in viraj;
c) spa{iu destinat habitaclului este micgorat.

Avaniajele;orgailU-dri! rUto,t{iftsihel Or ,nlul,iti;sfraA qunto,' .


12;

b)
i

de a cupla si decupla frAna de serviciu;


a) stabilitate bun6 in viraie: ✔
@l profilare aerodinamica mai bund a autoturismului la partea fron-
✔ O d. a cupla si decupla legdtura dintre motor si cutia de viteze.
tald;

G-)t tu urcarea unei rampe, greutatea aderentd cre$te.
3. plrfite componente ale fae
fintre
parte: transmlsle;
✔ ambreiajul;
(6, b) motorului de hansmisie pentru

tF)-) diferentialul; sd se facd frri gocuri;
c) transmisia directiei. (.))
✔ pentru a evita pomirea bruscd

4. sistiiruelerdp, spndiiceibi rlb riiriiqveniiirluliri se'conrgirn diirl@ sistemul de directie;

20
21
T]MI-I I DINAMICII AL' IOVEI IICULELOR ORHITIZAAEA CONSTRUCTIVA A AUTOVEHICULELOP

a
'.:

416or"1e principal al cutiel de viteze cu tiei 15, Diferentialrit.li,4ll.smite migqfllggi; ,;'.,ii'.it:,",';:,),:.; ,,:;,; t::.:,
tr0- ri este acelaqi ':.
cu: "' :: ;'r"t' ';:'l"'::; ✔
@l rotilor motrice prin inierrnedrul arborilor planetari;
! arborele pinronului de atac al transrnisiei principaie; b) pinionului de atac al transmisier principale;

@) arborele ambrerajulur; c) ambreiajului.
c) arborele transmisiei cardanice.
t6.DifdieRt'ialul,seblasiilanil. t',,,;':''': i : : :

1 !. Care dintre func{iile cutiei de viteze sunt menfionate mai jos: a) intre ambreiaj gi cutia de viteze;
a) permite mersul inapoi al autovehic'lului, inversdnd sensul de b) intre cutia de viteze gi transmisia principal[;
rotatie al motorului; ✔
6Q intre arborii planetari ai rofilor motoare.

Q)) realizeazd intreruperea indelungatir a legdturii dintre rnotor si 17.Diferen{ialul are rolul:
restul transtnisiei, in cazul in care autovehiculul sti pe loc, cu
motorul in func{iune;
a) de a multiplica momentul motor primtt de la transmisia princr-
pal6;
c) permite mentinerea constantd a morrtentului motor la rotile
b) de a repartiza unilbnn momentul motor primit de la transmisia
motrice.
principal[, rofilor motrice, in cazul deplasdrii autovehrculului in
12.Tianjmisth;,eaidanldilliru.i:olul:,i, ,'r '"' ,': ' " ,' vlraj;

@ O" a transmite momentul motor, fbr[ sd-l modifice, intre diferrte c) de a injumltdlii momentul motor primit de la transmisia princi-
pald.
b)
organe ale autovehiculului; Nici una
de a multiplica momentul motor prir-nit de la cutia de viteze de
9i tr8.Arborilplanetarlau ioluli.. ,;: ' "
a-l transmite transmisiei principale;
c) de a transmite momentul motor din planul longituclinal
✔ de a transmite momentul motor de
@) la diferential la rotile motoare;
al
autovehicuh.rlui in plan h'ansversal al acestuia.
b) de a transmite momentul motor dc la cutia de vitezc la trans-
misia principal[;
Traiisbis|a piiiiijipdlfi er6irolrili, i
13; ,
c) cle a hansmite momentul motor de la transmisia principalS la
@) A. a multiplica momentul motor primit gi de a-l transmite
✔ diferen!ial.
,-_ diferenlialului;
19. Tf ausmiqia, fineli,&re itltil i : r','l
1.'l ,'


;l i

Q)) de a transmite momentul motor prin intermediul diferenliarului


✔ d. a amplifica momentul motor transmis rotilor motoare;
gi arborilor planetari rolilor motoare ce se rotesc in jurul unei @l

@) a. a micgora soljcitdrile organelor transmisiei dispuse inaintea ei:
axe dispuse sub un unghi de 90. ia{d de axa longitudinald a
autovehiculului;
c) de a demultiplica momentul motor transmis rotilor motoare.
c) de a transmite migcarea direct arborilor planetari. ?0.:TransBtsia;fi.nel[ $9 pl.a$eaz.['!. :, , , ..
X4. Rotul difererigialului ests.de a: ✔
@ intre diferentral qi rolile motoare;
a) face legdtura intre ambreaj gi cutia de viteze;
b) intre transmisia principalE 9i diferential;
b) asigura frAnarea inegaltr a rotilor motoare;
c) intre cutia de viteze gi diferential.

@) nermlte rotirea rofilor motrice cu viteze unghiulare diferite.

22
BMELE DINAMI(,II AI I( )VI I IICULELOP
' OQGANIZAREA COI'ISIRUCTIVA A AUTOVEHICULELOR

_---->
a) rotilc de directie dupd ce s-a efectuat virajul, sx nu aibd tendinfa
de a reveni in pozitia mersului in linie dreaptd;
b) gocurile provenite din neregularitd{ile cdii s6 fie transmise la
volan, cit mai accentuat:

\c)i sa permitd stabilizarea migcdrii rectilinii.
i?.i'$iqiemul iie fr6 r qte,lq;. .'tji.,;"..::,:li:rril;;iiiii,l;i:;;.,;,;:,
;',:i
,,,;,1t,"

(a)r menfinerea
✔ constantd avitezei autovehiculului in cazul cobordrii
unor pante lungi;
✔&l imobilizarea autovehiculului in stafionare, pe un drum orizontal Fig. 2.1. Pd(ile principale ale autovehictrlului.
sau in pantd,;
/'r_!

$J' reducerea vitezei autovehiculului pdna la o valoare doritd sau
2. Sd se reprezinte schema generald de amplasare a p6rlilor principale
chiar pdn[ la oprirea lui.
ale unui autovehicul prevdzut cu doud punfi, ambele fiind motoare.
Se vor indica cele mai reprezentative ansambluri gi subansambluri
','' .: . : componente ale autovehiculului gi se va specifica ce reprezintd gi
a) frdnarea sd nu fie progresivi, ci imediat[, pentru a obtine o ce rol au acestea.
intesitate cdt mai mare a acesteia:
✔ ta asigure evacuarea cdldurii care ia na$tere in timpul frdndrii; 3. SE se reprezinte schema generald de amplasare a p6r{ilor principale
Q_l ale unui autovehicul:
Q)
✔ fo(a de franare si acfioneze in ambele sensuri de migcare ale
autovehiculului. a) arganizat totul in Jayd, cu motorul dispus:
transversal;
24. Care dintre impuse longitudinal.
jos; b) organizat totul in spate, cu motorul dispus:
.; . ! :' ..t:1 |

a) de a transmite pasagerilor gocurile, trepidafiile gi osciratiile cau- transversal;


zate de neregularitd{ile cdii; longitudinal.
o
✔ sd amortizeze
vibratiile caroseriei gi rolilor;
c) s[ nu transmitd fortele gi momentele reactive de la ro{i la caro_
Se vor indica cele mai reprezentative ansambluri gi subansambluri
componente gi se va specifica ce rol au acestea.
serle.

3 Aplica{ii

l. Sd se indice elementele componente ale autovehiculului reprezentat


in figura 2.1 gi s[ se specifice cereprezinta gi ce rol au acestea.

24
25
,N

PARAMETRI CONSTPUCNV AI AUI-OVEHICULE!-OR

r06rtsola
gi.'
drnr$fiite: i€pier'intf j, ii


{ l \ltl l'( )1,[ '1, 3
$..Luniina(gard-oihsol)repr$2irilJ[i:,..,,,.'...'1).'';l'''.
distanfa de la sol la suprafafa pragului podelei;
9
p) distanla dintre sol gi punctul cel mai de jos
✔ al gasiului
PARAMETRI CONSTRUCTIVI autovehiculului;
AI AUTOVEHICULELOR
c) distan{a dintre axcle de srmetrie ale pun{ilor fa{d gi spate;
,6i.La,autovefilciilelecutreipiiiifLlauipdt6fien,tul:reprezint{:,


€) distanfa intre axa geornctricd a punlii din fatd 9i jumitatea
distanfei dintre cele doud punfi din spate;
3.1. TESTE GRILA b) dista'fa intre axa geometricd a pun{ii din fatr 9i axa geometrrcd
a celci mai din spate pun{i;
f. in 9a+l unui autovehicuL previiut cu doui punfi, ampata- c) distan{a intre axele geometrice ale celor doud punti din spate.
mentul reprezintl: 7i:fiazr lq[iirtiiaiiiihif,,dq treq6ri'repi.tht1i '.' , ,,' , ,', , '

?.1 drstan{a dintre planele de simetrie ale ro{ilor fali sau spate;

.tr); distanta dintre axele de simetrie ale puntilor f-a!d gi spate;
l
c) distanta dintre axa de simetrie ale ro{ilor pun{ii spate gi punctul ✔
cel mai din spate al autovehiculului.
2iEcartafe,nfir!,i'eprtizit6i;;.;ll1t,1;,l1:.1,.,'..;',..1:;.:..i.',l.
✔ c) raza suprafefei cilindrice tangente la punctul cel mai de jos al
@) distanta dintre planele de simetrie ale rofilor l'a{d sau spate;
gasiului, punct situat intre punfile autovehiculului gi la punctcle
b) distanla dintre axele de simetrie ale punlilor fatd gi spate;
de contact ale rolrlor punfii din fafd gi din spate cu drumul.
c) distanla dintre axa de simetrie ale rofilor puntii fafd gi punctul
cel mai din fald al autovehiculului. $i' itr,ans[grbail,tte,tl+idrqtBpreriht*:,::: :.),,.,,i:1, , ''."". t. ,, :

3. Cqnsola din th(f, reprezintfli]' ' ✔


a) distanfa dintre planele de simetrie ale rotilor fa{[ sau spate:
b) distanla ie ale pLrnfilor fafi gi spate;
(O;
✔ distanla e ale ro{ilor pun{ii fatl 9i punctul
v cel mai ului.
punfile autovehiculul ui;
c) raza suprafe{ei cilin<lrice tangente Ia punctul cel mai de tos al
punlii din fald sau din spate gi Ia punctele de contacr. alc iotilor
pun{ilor respective, cu drumul.
26
27
4
BA./l ll I rlflz\l\ll( llAl ,l( )Vl I tl( .llll l_OR PAITAMETQI CONSTAUCTIVI AI AUTOVEHICULE1 OQ

9. Grerrfrrter l)rol)rio r rutovehiourllifu[,rqpqenintil.iii:',;' :.,,,, 13, La un de a rofilor de direcfie, r^za


✔rr) 1ir .rrtrrtt'rr :rrrl,vchiculului alimentat cu combustibil, lubrifianli, ininim[ de aut :
lr.lrrtlt' tlt' r'ricr.c, prevdzut cu roatd de rez,ervd gi trusd de scule; a)
✔ distanla de la polul vira;ului pAnd la jumitatea pun{ii din spate a
l,) lirt'rrtrrtt'rr :rrrtovchiculului alimentat cu combustibil, lubnfianti, autovehiculului;
lrt lrrtlc th,'r'l\circ, prevdzut cu roat[ de rezervd gi trusd de scule la b) distanla de la polul virajului pAnI la roata din exteriorul
cilr(' ric adaugl sarcina maximd uti16 gi greutatea conduc[torului. vtrajului, a puntii din spate a autovehiculului;
e ) slrrt:iru pcntru care a fost construit autovehiculul sd o transporte.
c) distan{a de la polul virajului pAnd la roata din interiorul
I0. Greutatea utflf,:4,4uf6vtihicglului't'epiezinii'r':i;,'t''r,,, virajului, a pun{it din spate a autovehiculului.
a) grculalea autovehiculului alimentat cu combustibil, lubrifian{r, 1a;,lnfl$imea urul qbstacol vprtirul;11j:'pesle cars BOats tfecq un
lichide de rdcire, prevdzut cu roat[ de rezervd gi trusd de scule; autovehicu|pr'evtrz'utcuosingur[punt,ennotqaiebstet
b) greutatea autovehiculului alimentat cu combustibil, lubrifianlr, 1
lichide de rdcire, prevdzut cu roatd de rezervd gi trusd de scule a) ho =-'r,inm;
2
la care se adaugd sarcina pentru aate a fost construit autove-
hiculul si o transporte qi greutatea conducdtorului; b) h,, =r,inm;
✔c) sarcina pentru care a fost construit autovehiculul s[ o transporte. a1

c) hn = :.r,
a
in nt,
l'1' :Greutatea; totalf, a autovehicululir i rpprezinti : : -)

a) greutatea autovehiculului alimentat cu combustibil, lubrifianli, in care: r se exprimd in m.


lichide de r[cire, prevdzut cu roati de rezerv[ gi trus6 de scule; 15,: nfl Bffl p.gqtt treT
✔b) greutatea autovehiculului alimentat cu combustibil, lubrifiantr, un ,p imo estel
lichide de rdcire, prevlzut cu roat[ de rezervd gi trus6 de scule la
care se adaugd sarcina maxim[ util[ gi greutatea conrjucdtorului;
a) b. =rl
c) sarcina pentru care a fost construit autovehiculul sd o transporte. b) b,=I,2.r;

12. Capacitatea de trecere a autovehiculului reprezintl: I
c) b.. =-'f
a) capacrtatea autovehiculului de a-gi conserva migcarea rectirinie '2 ,

gi de a se deplasa cAt mai exact in directia comandat[ de in care: r se exprim[ in m.


conducdtor;
16. Forrnula rofilor pent(u un au
✔b) calitatea autovehiculului de a putea circula pe drumuri rele,
carc dou[ punfi sunt motoare cste:
accidentate, desfundate gi in teren fErd drum, precum gi de a
trece peste anumite obstacole; a) 6 x2,.
c) capacitatea autovehiculului de a se deplasa pe pante, drumuri b)
✔ 6x4:
inclinate, curbe etc., fdrd a aluneca,patina, derapa sau rdstunra. c) 4x6.

28 29
BMELE DINAMICII AU-I OVEHICULTLOQ
PARAME]PI CONS]RUCTIVI AI AUTOVEHICULELOA

21. Greulatea totalf G; a autobuzelor interurban€; se,determinl


cu relafia:

a). ✔
G,,
Tlc =;-:l 6)) Go -- Gu + 75.(n, + l)+ Gn, in daN;
(Ja
b) G, = G, + 75 (n, + n. + 2)+ Gn, in daN;
,i l'lc=O;
l€)
G,,
c) G, = Gu + 75.(nr + n2 + 2), in aaN,

irr care : G1, gi G6 se exprimd in daN

c).Gn
11o=G",
in care: Go, Go gi Gu se exprim[ in daN.
3.2. DETERMINAREA EXPERJMENTALA A
1 8. ;Greutaien totulil
t,ratot.lritsmeldrr, sed etermln [, cri rel af ia :
G_o PARAMETRILOR DIMENSIONALI AI
AUI'OVEHICULELOR PE ROTI
✔ Gu = Go + 75'n'+Go, in daN;
")
b) Go = G., + 75.n'+G", in daN,
Pentru efectuarea mdsurdrii dimensiunilor autovehiculului, con-
c) G, = Gu + 75'(n'+l)+ Gb, in daN, form I l, 1 5], acesta va li agezat pe o platform[ orizontald cu imbrd-
in care: Gu, Go gi Gu se exprimi in daN. cimintea din beton sau asfalt, cu suprafala netedh, a c6rei nere-
gulalitdli nu trebuie sd depdgeascd + 2 mm. Elementele sistemului de
19. Greutatea totaltr G-u I au direclie gi rolile autovehiculului trebuie sd fie in pozilia corespun-
rola{il: 'tdtoare deplasdrii in linie dreaptd.
a) Gu = Gu + 75'n"+Go, in daN; Pentru eliminarea anumitor erori, mdsurdtorile se repetd de cel
(b) G, = Gu + 75'n"+Gu , in daN; putin doud ori, rezultatul constituind media valorilor obtinute, {inAnd

sicama totodatd ca diferentele dintre doud mdsurStori consecutive ale
c) Gu = Go + 75'(n"+l)* Go, in daN, rrceleiagi cote si nu depigeascd, precizia de mdsurare indicatd.
in care: Gu, Go giGu se exprim6 in daN. Aparatele gi dispozitivele pentru m[surare trebuie si asigure o
prccizie de + g,1o7o pentru mdsurdtorile liniare exterioare gi + 0,5%
,ZO.,CreutateA;toUlh G s tutobueeloriiii .ib'1 nl,cll
reletia;' ',
',,',;
pcntru mdsurdtorile unghiul are.
Ca gi aparate gi dispozitive pentru m[surarea dimensiunilor
a) Gu = Go + 75.(n, + l)+ Go. in daN; rrrrtovehiculului se vor utiliza: rulete de (2; 10 gi 25 m); gublere de (50;
b) G. = Go + 75'(n, + n2 + 2)+ Go, in daN; .150; 500; 1000 9i 2000 mm); liniale gradate de (2000 9i 5000 mm);
rrlxrrate pentru mdsurarea unghiurilor gi firul cu plumb.

,lc) Gu = Go + 75.(n, + n2 + 2), in daN, Determinarea ampatamentului se face prin mdsurarea distanlei
in care: Gs gi G6 se exprimd in daN. rrrtlc punti, pe ambele pdr.ti ale autovehiculului. La autovehiculele cu
lrcr sau mai multe punfi ampatamentul se mdsoard, succesiv, intre
prrrr{ile consecutive, incepAnd cu puntea din fa{6. Ampatamentul total

30
JI
BAZTLE DII}\MICII ALIIOVL I 1ICULELOR
ROILE CU PNEURI DE AUTOVEHICULI

S pentru fiecare regim de incercare sd se facd mai multe mbsurdtori care


,r - i-" (4.4)
z. 1l sunt apoi mediate.
Pentru calculele obignuite se utilizeazd notiunea de razd de Raza dinamicd se mai poate determina pe baza spaliului parcurs
lutru (r = 11 =- 16), de autovehicul inregistrat cu contorul de kilometri pe un parcurs de
ordinul a 100 km, pe un teren orizontal, parcurs cu vitezd constantd
r=1,'ro =l.rn. (4.s) [1 1, l5], utilizAnd relatia:

i' care: L este coeficientul de deformare care depinde de presiunea S'io


acrului drn interiorul pneului gi are urmdtoarele valori: l":0,930-0,935
rd = lo3
2.n.Ku.S.,r.iu
,lnm, (4.7)

- pentru pneurile de joasd presiune, ), -- 0,g45-0,950 - pentru p'eurile


der inaltd presiune. in care: Su este spaliul inregistrat de contorul de kilometri, in km; Ku -
constanta vitezometrului (numdrul de rotalii al arborelui flexibil de
antrenare la I km de drum), datd de constructorul acestuia; iu - rapor-
tul de transmitere al arborelui flexibil de ac{ionare a vitezometrului;
4.6. DETERMINAREA EXPER,IMEN'TAI,A A RAZEI i0 - raportul de transmitere al transmisiei principale a autovehiculului;

DINAMICE A ROTILOR S - spaliul real parcurs de autovehicul, determinat cu ajutorul bornelor


kilometrice, in km.
in unele situalii, raza dinamicd se poate determina la viteze mici
Raza dinornicd mental prin misurarea de deplasare a autovehiculului, caz in care existi posibilitatea numd-
distan{ei parcursc de a de vitezi uniform[ gi a rlrii prin observare direct[ a rotaliilor ro{ii.
numirului de rota{ii ale S [l l, l5], cu relatra;

^
A--,
* = 2.n.N,
ra in m, (4.6)
4.7. TESTE GRTLA
in care: S se exprimd in m.
Numdrul corespunzitor de rotatii ale rotii se determini cu
a.lutorul unui contor de ture montat la butucul ro{ii sau la un element l. Jantele amoviblle sunt:
aflat in miqcare de rotatie al transmisiei, trnandu-se ,seama de raoortul a) cu fundul drept gi una din margini demontabild;
de transmitere de la acesta la roatd; cu ajrrtorul unui dispozitiv roata
u b) cu margini fixe gi la mr.lloc au un canal adAnc ce servegte la
5-o prevdzut cu traductoare de rotalie pentru rolile autovehiculului, montarea pneului;
masurarea se poate face pe distan{e mici de l-3 km. Mdsurdtorile se ✔
e cele la care janta 9i discul sunt din doud pd(i ce sunt asamblate
fac pe drum asfaltat, uscat, in palier gi aliniament, iar determinarea ciemontabil.
razei dinamice se face la regimul tle incdrcare cu sarcini nominald a
autovehiculului gi presiunea de umflare a pneului corespunzdtoare.
Este recomandat ca determinarearazei dinamice sd se efectueze a) diametrul nominal al jantei, in !oli;
pentru cel pufin trei valori ale vitezei de deplasare a autovehiculului, 6,)
✔ ll1imea jantei, in !oli;
corespunzdtoare domeniului uzual penhu care este destinat pneul, iar c) diametrul butucului rotii, in toli.

\)
53
I
ROTILE CU PNEURI DEAUTOVEHICUI.f
BMELE DINAMICII AUTOVEHICUI.f LOA

3; Pneurile de joas[ presiune au presiunea]lerului din inter$or: in care: B gi H se exprimi in mm.


a) 0,30 + 0,75 MPa;

(b-) 0,14 + 0,25 MPa;
c) 0,03 :0,08 MPa. ✔ nominal al
4, Anvelopelb radidle'.su nf :
b) balonajul maxim sau ldlimea secliunii (distan{a liniar6 intre

€l cele la care firele de cord ale carcasei se intind pAnd la taloane
pere{ii exteriori ai flancurilor anvelopei umflate, excluzAnd
formAnd un unghi de aproxirnativ 90o cu linia mediand a benzii
protuberanlele datorate marcajului sau bamele de proteclie), in
de rulare;
toli;
b) cele la care firele de cord ale carcasei se intind pdnd la taloane gi c) inlltimea balonului (profilului), anvelopa fiind umflatd, in {oli.
sunt dispuse astfel incAt formeazi unghiuri alternative de
30+45' cu linia mediand a benzii de rularel
c) o imbinare a variantelor de mai sus.
a)
,S,ilnvelopele,i6roldnl'er$iinticele,tp,Cai,e-tfiipil'ittiil/B"asis2:. ,1,,1;,';'.:.1'.' .

b) numdrul de identitate al anvelopei;


a) 0,2 + 0,3; indicele de sarcind care este un cod numeric asociat sarclnll
b) 0,5 :0,6;
@
✔ maxime pe care anvelopa o poate transporta la vtteza indicatd
,'!),,
✔ 0,95 + l,l, prin simbolul de vitezd.
in care: B gi H se exprimd in mm.

a)distanfa dintre centrul ro{ii gi suprafala de sprijin, in cazul in


tsPr FZurrir.l
care roata este inc[rcatd cu sarcina nominald gi se afld in repaus;

.O balonajul maxim sau ldlimea sectiunii (distanfa liniard intre pe- rolii gi suprafala de sprijin in timpul
relii exteriori ai flancurilor anvelopei umflate, excluzAnd protu- EJ distanfa dintre centrul

miqcdrii automobilului incdrcatd cu sarcina nominald;
beranlele datorate marcajului sau barnele de protecfie), in mm; c) raza unei ro{i imaginare, nedeformabild, care ruleazd, fErd alu-
b) diametrul exterior maxim al anvelopei umflate, in mm; necdri 9i patindri, avdnd insd aceeagi vitezd, de rotafie gi de
c) ldlimea totald (distan{a liniard dintre perefii exteriori ai flancu- translatie cu a rolii reale.
rilor anvelopei umflate, incluzAnd protuberanlele datorate mar-
cajului gi bamele de protec{ie), in mn.

@,,=;fu,inm,

cu diametrul nominal al
jantei), in mm: D
b) rr =
-,2'
lO IIll
-H
✔6)) :: .t oo;
B (c) h =- v tnrn

c) in6lfimea balonului (profilului), anvelopa fiind umflat6, in mm, oR

55
BMELE DINAMICII AU IOVTI ITCULELOP ROTTLE CU pNEURt DEALIOVEHTCULE

in care: D se exprinri in m; S, in n; v, in m/s; rrlp, in rad/s. ✔


O i" cazul unei perfordr.i, aerul iese din pneu in mod treptat, nu sub
t2,r.S;ig$ranta in exploatare.c'jie.batiffidutfl dd,roti,dagilr,,:.:,,,. formi de explozie, deoarece stratul sublire din cauciuc foarte
elastic, la pdhunderea unui corp strdin produce o autoetan$are
rQ au rezistentd corespunzdtoare, aderenli bun[ cu calea de rulare
✔ (nu se perforeazd, ci se intrnde).
in diferite regirnuri de circulalie 9i conditii rutiere, etangeitate
perfectd gi dacd asigurd autovehiculului stabilitate gi maniabi-
I itate c ore sp unzdto ar e ;

b) partea elasticd a rolii (pneul), are capacitatea de a antorl;rza ✔


@ rr = L'rg, in m;
oscilaliile gi de a diminua zgomotul ce se produce la rulare; ✔
@ rr = I.rrr, in m;
c) au durabilitate ridicat[, cantitate micd de energie consumatd la
deformarea pneului gi capacitate de inc[rcare ridicati. c) rr =1"'rr,inm.

SlgaliO:ufitii ofi;t::;,4,i,,'.}'i'.;, 18. Raza static{ r,


a) de a proteja carcasa gi camera contra deteriorlrilor gi uzdrii, ajutorul rclafiei:
transmite efortul de tracfiune gi frdnare gi mdreqte aderenla cu
drumul:
a) rs =L*".K,inm;

G) de a face legdtura intre banda de rulare gi carcasd, d,e a amortiza

@'rs r), in ,n;
c)
gocurile preluate de banda de rulare gi de a proteja carcasa;
de a da posibihtate oblinerii unei fixbri rezistente a anvelopei pe
=
1* ".(t -
iant6, c) rs = (l + K), i.' .n,
*.* ".
7,4. in care: B gi d se exprimd in m.

@r de a prelua cele mar mari eforturi ce apar in timpul exploatirii gi
constituie scheletul anvelopei;
b) de a face legdtura intre banda de rulare gi breaker; 3 Aplicafii
c) de a da posibilitate oblinerii unei fixdri rezistente a anvelopei pe
jantd gi constituie partea rigidd a anvelopei. l. Sd se determine razele dinamice ale rolilor la diferite tipuri de
autovehicule, efectuindu-se determinlri la cel pulin 5-6 presiuni
de umflare ale pneurilor, autovehiculul incercat deplasindu-se cu
vitezd constantd.

@ repartizare mai uniformd a presiunii specifice pe sol;
✔b) imbundtdfirea stabilitalii in curbe gi la frAnare; Numdrul de rotafii efectuate de roata incercati va fi: N. ) 6.
Se va intocmi un tabel care sd cuprindd:
@)
c) flancurile pneului sunt mai sensibile.
o presiunea de umflare a pneurilorp;, in Mpa;
16;'avantaj0lg."uttfiz[tittpnetifiloi,ffltn.camefA:rp1s161;fx;',, o spaliul mdsurat Si, in m;

6)- rezistenld mai nricl la rulare; a nza dinamic[ calculatd r6i,inm;
@] posibilitatea evacudrii clldurii prin jantd;
✔ r tipul de autovehicul;
i marca anvelopei.

56 57

F!
'l
BAZEL.E DIMI\4|Cll AUTOVI-HICULELOR PRODULSAREA AUTOVEHI CUI.,ELOA

c) [n,run , nv ]
3., itate te caracteriZatl prin
..,,
I c,-'
a co , C;;,tl : ,,..,
=9
0,3 5

(uD c,-nM;
np
<o
5d 030 ✔ c. = k. n3't,
@
u6.
=f:
orH 0.25 c) c. =9,
dE ny
€F! _I? 020
:i: in care: ny gi np se exprimi in rot/min.

ro
4C a9r
i)

0.08 0.09 0 l0 0.1| 0.t2 0 13 0 I.+ 0 15 0 t(r a) c.= MP ,


Presiunea de umflare a pneurilor (p). [MPa] Mrr-r"*

Fig. 5.11. Influen{a presiunii de umllare a pneurilor pi


asupra suprafel€i de contact A,; gi asupra presiunii normale p,,,,,;
6r
✔ c"*MP
=M-* , '
pe suprafa{a de contact.
(8
✔ C^" = r,5 - l.lg
\-j-' 2 np ,

in care: Mp gi Muo* se exprimd in daNm, iar n' gi np in roVmin.


5.11. TESTE GRILA
5. Randameni{ii',transtoiri6l,.4, eiit itat rde relatia; I '' ' :,,,
.,,

6,
✔ n.,. =I"
\,2 p
'

p.
a) [t.in,nrr,r ]; \✔). fl+
fb) ', =l-^ttP :

@ [tv,tru*]; c) "lt = l'lcv 'l'lcd 'lo,
c) ["r,nr]. in care: P, Pp gi P6 se exprimd in kW.

6. Pudeleflif:iofldntiioaroP"lii, iii i4614'.{fi;ii}fafa:


Iil po = LYlIPp, in w;
✔ \ .''
@ 30
b) lt) PR = rlt 'Pr' in W;

96
BMELE DII.IAMICII AUTO\tHICL]LELOR DROPULSAPTA AL'TOVEHICULEIOR

✔ po = It .p. in W,
6t
in care: M se exprimd in Nm; n in rot/min; t) gr l),, ir.r W.

tirt:rtoare @t a autovehicu* ✔
@ MRn.,u* = (p+ f).ra .Go .cosa, in Nm:
b) MRru^ =q.rd .Gu .coscr, inNm;
✔/i\
('l , u. = 7I " n
in rad/s: c) M R ,n"* - f .ra .G" . cos cr , in Nm,
Jo . i. , in care: Gu se exprimd in N, iar 16 in m.
- r'l
✔6I' ruR =-:!l-. in rad/s; riiri,et.1o1i,
l() 'lcv nocc$Ar periau a
in *,itui in quir' rJ"tal"n;
✔A .lp : -v-, i. racl/s' t.'

t,t
a) MRrin = q.rd 'Zq . in Nm;
in r, are: n se exprima in rot/min; rd it.l rn, v l:-r rr,-Js; ro in rad/s"
✔ VRmin = f .t6.Zp, in Nm;
@
8. l\tomenfirl rle,antrenare n rofllor rnotonre Mp al autovehiculului c) MRn-,in = (q + f)..a .Zp, in Nm,
s5{,r: dat de relatia:
in care: 16 se exprimi in m, iar Z3 in N.
JB-, y,n'

@Mp - gnentul motor,ce reyine ti *e Mi poate varia
oR lmitele: '

b) MR -955,4.!.auu-; a) 9'ra .Zn < Mn . fu * f).r6 .Zq I


n
✔ MR = M'it 'qt, Nm,
@
✔ f .ta 'Zn < Mp < (q * f). ra .Zp.;
GD c) 0.Mn=(q-f).16.2p,
in care: M se exprimi in Nm; n in rot/min; P in kW; Ps in W; op in
in care: r,1 se expriml in m, iar ZR in N.
radi s.

9.C0gfitipxfrildE;e4efeif,[.,E.p'.s.t'9''dai'i'q::rglltla,lj:',:,i.'j;
Bir,fiimitelb; u6 : i;aiirif iol ilo, lrfr m intfi iii de,ftdnarq @ sun1 : : ;,

@ o.MR =(,p-f).16.Zp;
✔ q- 1t"*
u'G"a
6D , pentru autovehicule cu dou[ punfi, dintre care una b) ea.rd .ZR <MR <(q,, nf).ra.Zp.;
este motoare;
c) 0.Mn <fu+f).16.2p,
L in care: rd se exprimi in m, iar Zp in N.

1Q
\J g = afgl- , pentru autovehicule cu toate punfile motoare;
unu
G
al
vGRg=+3L,
✔G) penrruoroatd motoare,

in care: G., Gud, Gs gi Xn.u* se exprim[ in daN.

98 99
BMELE DINAMICI I AUTOVEI IICULTLOR PROPULSAREA AI.JTOVTHI CULELOR -
. |.:rl
-

LU 16 =:-- i
l"uj
CD-
✔- lo =-
G) .-'
0R- 'rcvpd a) Vlmin =+f ,inm/s;
in care: nnrax se exprimd in rot/min; v** in m/s; iar o. gi rrtn in rad/s.
to,inkm/h;
15. Viteza u'itici tn treapta I de vitez

@ vimin =0,377.nY
tg
maxime se poate determiila cri relafla:
/-\
✔ 7I ' nl ' f,.r
✔ g) v imin = ---:r
11
in
\@ u",,
, m./s,
e" = Ga
^-Lr-lu--. in m/s; - JU.lrJ
'vnrax
in care: ny gi np se exprimd in rotlmin; iar 16 in m.

@ vcrl

c) vcrl

in care: npl se exprimd in rotlmin, iar Py gi Pno" in W.

a) vimax


@ u,^u*
/-\
✔ n'ffi 'ra
(c)/ vimax
" =--;=.,
JU't1.;
lnrrvs.

in care: ny gi np se exprimd in roVmin; iar 16 in m.


I

100 l0l
I
BAZELE DII.IAMI CI I AUTOVEIiICULELOIQ QT1I.5II-N [ELE LA IMINTAAEA AUTOVEHICULELOA

6.6. TESTE GRILA


([)' Pa = k's.(v+ uu)2 . u, in w;
SiCoefibls , eii$teilja.,tarj ilptedat

6) Pa =k E.H.I]La#*,inw;

(ay) t=ut,
16

/-!, R, c) Po=k S (v-vu)2.v,inW,


{bI |^ =-r'
✔ in care: E gi H se exprimd in m; k ?n kg/m3; S in m2.
Z
X
c) r =-,
'Ga
in care: a, gi 16 se exprimd in m; iar Gu, R,, X gi Z in N. a) 6rot =t+o.ifr;
b) 6ror = t+o-il:

@ 6rot=l+o.il".

a) Prd, = *u'*'
clt


@ Rd, = -, '(6ro, -r).{,
'dr

@ R,l, =.r..r '*
dt

Gu-',t-!to
a) Pv = v ,vr . , in kw; ✔
@) po =6ror .ffia .V.t, in w,
3600

O) Pv = (f .cos cr t sin o). v 'Gu , in W;
b) l).-u
" #, in w;
Pa = (D,ot -
Go
6Pv
✔ = v.vr . , in kW.
3600 c) Pd =6.ot .Dred .u.t,inw.

t22 t23
hcApcAp r r or mvr cr Rlr puril rop Rurovr m cuLrlog

✔c) )x,
nlt=7,
\ra
in care: R, G", XX;gi X[ se exprimi in N.

C]APIIOI,UI,7

✔a) Ytmax
irucAncARILE DINAMIcE ALE
PUNT| LOR AUTOVEHTCU LELOR ✔b) Ytmax

c). 7r max =
Lzi
9'*-ua ,
TESTE GRILA
in care: G., Xi, 22giZl se exprimd in N.

a)
✔ a) Tr=f
^t=!,
\Ji ?^,
b)rn,=u', ✔b) Tr =e
G1 +,
,Z;.i =e.d_,
c) c)
✔ ,, =+,
in care: Ft, G", GigiZi se exprimtr in N. ln care: Fr, G, li 21 se exprimi in N.

✔a) Yt
.
a) a-b
9=--iIlo
✔b) yt

124 t25

lr
IJ,\ZELE DIIIAN/ICII AU IOVTI 1ICULELOA
ilcAr.rcAt,rr | |rtNAMtcE ALE puNltLoR AUTovEHtcuLELoa
ho
b) a= !,9r
u.,
.
✔c)
b-a ✔a) ml <l;
e=l_,
Ilo
o ✔b) m2 >1;
in care: a, A, b gi h* se exprimd in m. c) ml=m2-7.

✔r) a-b a) mfl <IcmS2i


' h,,
b) mfl = mf 2=l;
h,, c) :nfl >l>mf2.

h\ Q=-i;
A
b-a
c) I = -;--,
no
C Aplicafii
D

in care: a, A, b, h* se exprimd in m. 1. un autoturism incdrcat, prevlzut cu doud punfi, cea din spate fiind
motoare, care are greutatea total[ G" = 2950 daN, ampatamentul
A = 2,580 m, marca anvelopelor l85/65 R 14 T, presiunea de
umflare a pne,rilor p : 0,23 MPa, se deplaseazl p" gor"a de asfalt
in stare bund cu inclinarea lo*gitudinald a acesteia faf6

'rl) ml < 1< mr; orizontald sub un unghi de 25o.
cle

b) ml >1>mr; Sd se calculeze reacfiunile normale la pun{ire autoturismului, fo4a


c) ml --fr2=I' maximd de aderenfa gi coeficien{ii de incbrcare dinamicd a
pun{ilor, atdt pentru urcare, cdt gi pentrur coborare. Se considerd ca
hu = hs . Rapoartele h/A gi a/A se vor lua din tabelul 3.1.

2. IJn autoturism incdrcat, prevbzut cu doua punli, cea din fafi fiincl
a) m, (l; motoare, care are greutatea totald Gu = 3368 daN, ampatamentul
b) m, )l; A = 2,512 m, marca anvelopelor l95/65 R tS T, presiunea de um_
flare a pneurilor p = 0,24 MPa, se deplaseazi pe $osea de asfalt
✔c) m, (l(ffi2. umedi cu inclinarea longitudinalh a acesteia fald de orizontald sub
un unghi de22o.
SE se calculeze reac{iunile normale la punfile autoturismului, forta
maximi de aderen{d gi coeficienfii de incarcare dinamicd a nunti-
126
127
BMELE DINAMICII AUTOVEHICULELOR pEQFORN4AN
[ELE AU I OVEhtCULET Ot)

ConsiderAnd cd: 6,o1 = I,4 = Gu cos u (frAnarea se realizeazd pe c) FR. =R. -Ra -RO +R6,inN,
toate rolile), gi & 0 (viteza la care incepe frdnarea nu este prea mare, in care: Ru se exprim[, in N; 116, in N; Rr, in N; R,, in N.
=
iar rezistenfa aerului este micd gi poate fi neglijatd), o, = 0 (frdnarea
are loc pe drum orizontal), rezultd relatia de calcul a spaliului minim
de frdnare [22,23):
v? -u1
Sf.,n=E (8.34)
f +g ✔a) h - k .S. v2, in N;
Fexc =
Dacd frAnarea este totald (vz = 0), atunci coeficientul de rezis- ( " ,\
✔b) Fexc = cu .l v + -9-Ie! 9I | . in N:
tenf5 !a rulare se poate neglija (f : 0):
.

\ g dt)
c) Fexc = Fp , in N,
Sf ,nin = (8.35) in care: dv/dt se expriml in m/s?; Fn, in N; g, in m/s2; Gu, in N; k, in
z'qr'g
=u? kg/m'; S, in m'; v, m/s.
Spafiuf total de oprire este dat de relafia 122,231.

Soo, =Sr.n +Sr, (8.36)a) PR = P" 'q1, in W;
in care: S, este spa{iul suplimentar de frAnare (datorat intdrzierilor), ✔
b) PR =P, +Pa +Po +P6,in W;
Ss = vt .(to,. * ,ir ). (8.37) c) PR =P,. lPu -Pp -Pa,inW,
Pebaza relafiilor (8.35), (8.36) qi (8.37), rezult5: in care: Pu se exprim[ in W; P6, in W; P., in W; Po, in W; P,, in W.
d-ln
Sop, = v1(rpr + tis ) (8.38)
,h+ ✔a) Prr = P" - Pp, in W;
✔b) Pr =P" -(a +Pu +Po +p6),inW;
✔c) Pt, = P" .(r - n,), in W,
8.9. TESTE GRILA
in care: Pu se exprimd in W; Po, in W; P., in W; Po, in W; P,, in W.a) FR=R, +Ra +RO +R6,inN;
b) h =R. *Ru -Rp -Ra,inN;
160 t6l
I]AZELE DINAIUICI I AU TOVEHICULELOA PEAFOR\4ANTE I. E AUTOVEHICULELOF2

M" 'icnj '4t


b) Fi.j = ,inN;
'nt
✔c) lRj =iP" , in N. a) )n<Fr <e.Ga;
in care: M. se exprimi in Nm; P", in W; 16, i'n m; v.;, in m/s.
✔b) )n < Pp. <q.zz;
c) )n=h. (e.Zr,
in care: Fp se exprimi in N; G,, in N; )n, tn N; Zr, in N; Zz, in N.

✔a) o=h-\'s'u2'
Ga
t
✔t)) D=V*dtot.du' q'Zt-k'S'vf
g dt' ^\
✔aj r\
Lt^= - - .

' Lta --
c) D=V-6'ot 'du.
g dt' b) D=Q*6'ot 'du '
in care: dv/dt se expriml in m/sz; Fp, in N; g, in m/s2; Go, in N; k, in g dt'
kg/m'; S, in m'; v, in m/s.
^\ l),n .^ k'S'vf
C) =9---------,
YG
in.care: dv/dt se *O]'Lu in n/s2; g, in m/s2; Go, in N; k, in kg/mr; S, in
k .S. v? fll'; Vr, in m/s; Zr, ?n N.
rJ
FRj'i.uj - a
I

a) Dj= cvJ
✔a) P.u*
Ga' Ga'
A. ✔b) factorul dinamic maxim D,*, la
b) Dj =V-#.u,, treapta I de vitezd gi prizl
b directd:
✔c) viteza maximi de deplasare vm^ pe drum orizontal de calitate
k .s. v,2, ['1.,, - t]
tJ bund cu incdrc[turi nominald.
✔c) Di=Dpa'icvj*
= l*-1,
Ga [. '3", )
in care: aj se exprimd in m/s2; Fp;, in N; in m/s2; Go, in N; k, in
g,
kg/m'; S, in m'; v,.,, tn rn/s.

162
r63
t-
BAZELE DINAN/ICII AUTOVEhICULELOTi PEAFORMANTELE AUTOVTHICULELOA

to
c) Sa = Iv'dt,inm,
tn

ir.) ut
( ksv? ) * ln care: v,mx se exprimi in m/s, v, in m/s; t6, in s.
= - *,1 U;t
[* Ou-
✔ a) D0 = DC 'tlc ;
G"
✔c) a* = (D<p - ry)- ' ✔b) D0=Dc';L;
\JO
6.nt '
✔c) Do=Dc [-no),
in care: g se exprimd in m/s2; G,,, in N; k, ?n kg/m3; S, in ml; v,, in m/s;
in care: Go $i G" se exprinrd in N.
Z:, in N.


ul'du rrf
. td=J
✔a) +M;
Di tsf =-,lllr\l-M,
Ms
v0
-,tns; rrf
vn - rQ, in s; ✔
c) Ff =Xf -X6,inN,
b) td = 0,9.
?nY in care: Mi se exprimd in Nm; M,., in Nm; r,r, in m; Mr, in Nm; Xr, in
uPdu N; X,r, in N,
.
c) td=J
to
-,rns,
in care: a se exprimd in m/s'; ar, in m/s-.
a) Xf -a^ = (r * q)'21 , in N;
✔b) Xf n.,u* =g.Zf,inN;
c) Xf n.'u^ =\t.Zf , in N,
In in care: ft se exprimd in N.
✔a) 56 = J v.Ot, In m;
to
b) s6 = 0,9. Vmax .t6 , in m;
✔a) uf = -*, in m/s;

164 I (r5

rrl

!ilr
BAZELE DINAN4ICII AUTOVEHICUttLOA PE IIFORMAI'ITELE AUTOVEHI CULE LOA

V1 / \
✔ c) Sf min = .
o, + t if /. in m, dacd se frdneazd pAnd ta oprire.
* \t

in care. g r".*p.i*5 in m/s2; to,, in s; t1, in s; v1, in km,/h; v2, in km/h.

in care: XR""1, se exprimi in N; FL, in N; mu, in kg; F1, in N.


)
a) Sopr = 'l
,ln m,
2.3,62.,p.g
'dv^
a)
✔ af =-dt,inm/s; b) sop. =
* frr, + ti1 ), in m,
b) ur =&i&[,inm/s; )
'l
6rot 'ma ✔c) . (,0, * ,,, ), in -,
✔ FiJ4t .f,xs4-,
Sopr =
2.3,62 .q.g #
c) u,' = in m/s, in care. g se exprimd in m/s2; to,, in s; tx, in s; v1, in km/h.
Srotf 'ma
in care: X\*, se exprimd in N; F6, in N; mu, in kg; F;, in N.

1 igtiiiirntliffi6;E,frAnare e$te darfl]d tCtrilar


C Aplicafii

✔a) tf n,in = .y1:]2, in ,; 1. Si se calculeze bilanful de tracfiune a unui autovehicul cu greutatea


9'g totald G, : 1867 daN, ampatamentul A = 2,'7 m, ecartamentul fa{d
Er = 1,502 m, ecartamentul spate E2 = 1,488 m, lungimea
b) tfmin-vl-v2,ins; L= 4,555 m, ldfimea G = 1,765 m, inil{imea H: 1,396 m, marca
Vg anvelopelor 205/60 R 15 V, puterea maximd p^* = 147 Cp la
c) rf min = ff-p, in ,, np = 5300 rot/min, momentul motor maxim Mr,* = 235 Nm la
u + 9/'g nu : 2500 rot/min, cu puntea motoare in fafi, cu cinci trepte de
in care: g se exprimtr in m/s2; v;, in m/s; v2, in m/s. viteze cu raportul de transmitere al cutiei de viteze in prizd direct[
(treapta a-fV) i.u1y :1, pentru urmdtoarele situalii:
20. Spafiul mini o autovehiculul se deplaseazl pe $osea de asfalt in stare bun6,
✔a) Sf ,'.in =
't
,? -,?
:' +.
,
in m;
orizontal6,, in treapta a IV-a de viteze;
o autovehiculul se deplaseazd pe $osea pavatd in stare bun6,
2'3,6''g I +q cu inclinarea longitudinal[ a acesteia fat[ de orizontall de
20o, in treapta a III-a de viteze;
,? o autovehiculul se deplaseazd pe drum de pdmdnt dupi ploaie,
✔b) Sf .nin = , in m, dacd se frdneazd pAnd la oprire;
2.3,62 -g. g cu inclinarea longitudinali a acestuia fafd de orizontald de
l5o, in treapta a II-a de viteze.

166 t6l

]["
I]A,/t LE DINAMICII AUTOVTHICULELOR \ | Ar',[ ||A t LA AUTOVEI-i|CULELIBIE Aq]!

s'R(q,
cr,r (e.14)
1- e, 'tg0
9.3. TESTE GRILA
AvAnd in vedere cd
deraparea autovehiculului nu este at6t de
periculoas[ ca rbsturnarea, pe baza condiliei ca alunecarea laterald sd
aibd loc inaintea rdsturndrii laterale ( v.,a ( vcrr sau Fo a 0, ) ,"
obtine:

qv.z\.
E
(e. t5)

Relafia (9.15) este intotdeauna adevdrata, chiar gi la valori mari trece Peste anumite obstacole;
pe pante' drumuri
ale lui gv.In consecin{5, pierderea stabilitatii transversale a ✔c) capacitatea autovehiculului de a se deplasa
sau a se
autovehiculului este caracterizatd cel nrai frecvent de alunecarea inilinate, curbe etc., lird a aluneca, a patina' a derapa
lateral[ gi nu de rdsturnarea transversald. rdsturna.
Condiliile de stabilitate transversald,, ardlate rnai sus, sunt
valabile in situa{ia cdnd la rofile autovehiculului nu acfioneazd gi for{e
tangenfiale de tracfiune sau de frAnare. in realitate, atdt alunecarea
a) derap6rii sau alunec[rii laterale a autovehiculului;
laterald cAt gi rdsturnarea transversald a autovehiculului au loc mai
✔bi r[sturnf,rii in raport cu una din pun{ile autovehiculului;
repede dec6t valorile ob{inute in condiliile respective [19].
Pentru verificarea stabilit[tii transversale a autovehiculelor, se ✔,j alunecirii longitudinale pe suprafala drumului'
poate proceda la determinarea ultor parametri constructivi, de care
t
depinde nemijlocit aceasta, sau la deterrnin[ri in condilii de laborator
(pe standuri de rdsturnare) sau pe parcurs. l

Testele pe parcurs se efectueaz6: faid de orizontal[ sub un unghi u mare;
in timpul virajelor pe un platou orizontal circular cu raze de ✔
b) in timpul demarajului sau frAndrii;
pdnd la 50 rn (viteza autovehiculului cregte la fiecare turd a ✔;i ta cleplasareu p. iru* orizotrtal cu vitezd excesiv
de mare'
poligonului circular cu l-2 km/h, pAnd la atingerea valorii
critice de rdsturnare):
in timpuldeplasdrii pe drumuri cu inclinare transversala
cunoscutd (autovehiculul se deplaseazd. cu aproximativ 5 ✔
km/h pe un drum cu suprafa{i neted[, dura gi cu aderenld
bun[, avdnd inclinarea transversald din ce iu ce mai mare, viraj;
paralele cu- drumul
pAnI la aparilia tendin{ei de risturnare) [ll, 15]. ✔b) rdsturnlrii laterale sub acfiunea componentei
a greutdlii autovehiculului, la deplasarea lui pe un drum
cu
Stabilitatea transversald se apreciazd dupi valoarea vitezei la
care incepe deraparea sau tendinfa de rdsturnare. inclinare tran sversal d;
c) rdsturndrii in raport cu una din pun(ile autovehiculului'

185
184
1-
5 I AP,ILITATEA AUTOVEHICULELOA DE POTI
BAZELE DI I.IAMI CI I AUTOVEHICULELOA

c),a Q>"
✔ ,
n^D
in care: a, b, h, se exprimd in m; o,,, oq, in grade,

✔a) X' + Xr 3q.(z4+Z):


b) X1 +X2(g.Gr.coscx;

✔c) (} < arctgg,
a) (Y1 .cose + Yz)> wy -@r+z);
in uare: G*, X,,r, Z1,2se exprimd iu N; in grade.
ct,
✔b) (v1 .coso + Yz ). q, '@t +z);
6. fiq cazul'c.0nrir,rofile diri fa{[ ale,un_ui aulgvelricul sunt rofi mo-
trxircr lipsa patinltii este tlaffl de condili;r;
c) (v1 .cos0+Yz)>e.Gu .cosp,
',\) X1> <p'21; in care; Zt,z,Y r.z, Go se exprirnd in N; 0, in grade.

h) Xr ) <p .Go .cos cx ;


c) Xt < e.Zt
✔ ,

in care: G,, Xr, 21 se expriml in N; clt,, in grade.


2.h_
a) p, ) arctg _3:
b,
2.h,.
✔b) B, < arctg _i;
tr
a)
✔ cx,r < 0a ;
2.h_
b ✔c) p, = arctg _9,
D) (D>-.
✔ tr
h-'
b
in carer E, h, se exprim6 in nr; [j,, in grade.
.a
c)
ho
b

in care: a, b, h* se exprimi in m; du, cro, in grade.

a) Ba = arctge;

✔b) Fo 2 arctgl'

a) o(r < cta; I
^l 5 arctg-
c) P.1
b) ,=n?, '

in care: pa se exprimd in grarle

87
186
T-

tl( )lI
I

BAZELE DI NAMI CI I AUTOVEhI CULELOII \ |AtJtt|TAIEAAl.JTOVEfllCULELOti DE

. pe asliill in starc bund;


gosea de
. drunr de piintArrt trdat drrpi ploaie;
pe
. teren nisipos untczit,
pe

a) V4(v1i
. drum de zdpatld bat[torit[.
pe
Se considerd viteza de deplasare a autoturismului relativ mica qi
b) rgpd > rgpr;

aproximativ uniformd.
c).EO<-,

2.h,D 2 Sa se calculeze unghiul limita de alutrecare uu, respectiv de

in care: E, h, se exprimd in m; va, v, in km/h; 00, F, in grade. r6stunrare cr. gi sd se stabileascd condi{ia la care nu este posibila
rdsturnarea longitudinali, la un autocamion inclrcat, cu fonrtula
rofilor 4x4, care are ampatamentul A = 3,400 m' marca anvelopelor
10.00-20, presiunea de utnflare a pneurilor P = 0,75 MPa'
greutatea utrl[ Gu = 4000 daN, coeficientul de utilizare a greuthfii
fl6 = 0,84 gi care se deplaseazd in urm6,toarele situalii:
o urcl pe o $osea de asfalt umedl-nturdard cu inclinarea
<p'b longitudinalI fali de orizontalE sub un unghi a;
U ' > --e-e'he
tg(/. l I coboarh frAnat pe o $osea de asfalt in stare butrl ctt
inclinarea longitudinali a acesteia fatd de orizontal[ sub un
(0'b unghi
✔b) tsc)(,,
'o""r ->
cr.
A+tp.h, ' Se considerd viteza de deplasare a autocamionului relativ mica $i
aproxilnativ unifonnd.
c) tgo(, > e,
in care: A, hs, b, se exprimd in m; oq, in grade. 3. Si se calculeze unghiul limitd de alunecare c[o, respectiv de ristrrr-
nare OG gi sd se slabileasc[ condilia la care nu este posibilii
r[sturnarea longitudinala, la un autoturism incdrcat, previzut cu
3 Aplica{ii dou6 punfi, cea din fa{n fiind motoare, care ars marca anvelopelor'
185/65 R 14 T, presiunea de umflare a pneurilor P = 0,24 MPa'
l. Sd se calculeze unghiul limiti de alunecare cru, respectiv de r[s- greutatea utilS Gu = 1725 daN, greutatea proprie Go = 1225 daN'
turnare oq Si sd se stabileascl condiJia la care nu este posibild ris- ampatamentul A = 2,510 m,9i care urcb pe un drum cu inclinarea
tumarea longitudinali, la un autoturism inclrcat, prevlzut cu doud longitudinald fald de orizontalb sub un unghi cr in urmitoarele
punfi, cea din spate fiind motoare, care are marca anvelopelor condilii:
215/65 HR 16, presiunea de umflare a pneurilor p = 0,23 MPa,
. pe gosea de asfalt urnedd;
ampatamentul A = 2,555 m, greutatea proprie Go = 1380 daN,
. pe teren cu sol argilo-nisipos umezit pAnS in stare de curgere;
greutatea utild G" = 1960 daN gi care urcd pe un drum cu inclinarea
. pe drum de pdmAttt rrscat;

longitudinald fald, de orizontali sub un unghi cx in urmdtoarele


. pe gosea pietruitti trscati.
conditii:

I ti9
r88
ptfiAMlqlt AU t-ovEt1curEloR
9#ELE
NIANIABI LITATEA AUTOVEHICULE LOR DE AOTI

b) ctg0. - ctgO;

I0.4. TESTE GRILA


c) ctg0. - ctg0l
in care: A, E, R se exprimd in m; 0;,", in grade.
calitatea autovehicurului de a putea circula pe
drumuri rele, ac-
cidentate, desfundate gi in teren ftrd drum,
precum gi dc a trece
peste anumire obstacole;
✔ tr) capacrtatea autovehicurului de a-gi conserya
migcaree rectirinie 9i
de a se deplasa cdt rnai exact in diieclia comandatd
cre conducitor:
' tB0.
-E,inm;
r-' ) capacitatea autovehiculului de a se deplasu p"
pon,.,-Jr"_rri A
inclinate, curbe etc., Ibrd a aluneca, a patina, ✔
b) R= in tn;
a derapa sau a se ,
rdsturna. tgo-
c) R= i^--9, rn *,
rg0* 2
in care: A, E se exprimd in m; 0r, in grade.
a) f.tgO<9;
b) 9.tgo<f;
c,)
✔ f 'Zt. tgO < y1,
a.) R=--{--E,inm;
2.t90^
b) IR= A
^' z.tgo- -E- ' tn tn;
✔ in condi{iile unor alunecdri transversale:
a)
b) in condi{iile unor ruliri cu patindri in direclia

c) p = --4-, in m"
virajului; 2.t90-

c;) in prezenfa unor uzuri accentuate
a pneurilor rotilor de direcfie.
in care: A, E se exprimd in m; 0., in grade.

E ✔a) 2.8
✔a) ctgO. - crgO; ctgO. - ctg01
A'
=-r

A'
A
b) ctg0. - ctgOl =-r

2.8'
2t8
219
BAZELE DINAM CI I AUTOVEHI CULELOR
I MANIAI]I LITATEA AUTOVEhICULELOA DE AOTI

c) ctg0e -ctgOi = A. b)
R'
in care: A, E, R se exprimd in m; 01, 0" in grade.

c)

AE in care: A, E se exprimd in m; 0r., in grade.


✔a) Ki = -------;---;,
Ufs 2
lll IIl]
,. to
--o2
A"F
b) p - -JlZ- + 3. in m;
t802, 2 ✔
,A1 E ln m,
✔c) R - ----r-
tgOt,- -,2 ✔
in care: A, Ar,z, E se exprimi in m; 0f., 0rr, 02", in grade'

a)
✔ R.=-to *9.
2
in *, a) R".,. = A, in -'
2.tg"2"rt tgo.

^ArE
✔b) *. = + _, in m;

b) R..- - A.1n *'
,rur, tg0.
ArE
c) R- --r---,inm, c) AE
r,n -l,inm,
R,, =
tBOt.
in care: A, Ar,z, E se exprimd in m; 0f,, 0r,, 02r, in grade. in care: A, A,, E, se exprimd in m; 0,, in grade.

✔ A *. E-e
✔a) =Jnq
". z 'rnm;

221
BMELE DINAMICI I AUTOVET lIC,ULELOR N/ANIABILITATEAAUTOVEhICIJtI l( )1.,1 ,l 1.,( )ll

b) R.=AL+EL,inm; ✔c) R- -!,tn-,


tgO. L tgo.
AE
c) x.=sin%-+-.lnm, in care: A, A' Er, I se exprimd in m; 00, 0r, in grade.

in care: A, A' e, E, E, se expriml in m; 0", 0r, in grade.

\ h A .E-e
a)

^. =;;q 1' . rn m;
2
a) R' =.4-.inm; b) n. = j]_ *!.,inrn,
sin 0u tgO, '-

✔b) R, =5-It,in
tg0. 2 '' c) R.= A *'E-' ln m'
sino.
c)
eJ R,=
A
..t -Sin% --'lnm' in care: A, A' e, E, E' se exprim[ in m; 0r, 0r, in grade.
--E
in care: A, A' E, E, se exprim[ in m; 0., 0., in grade.

✔al K, =l, cose,- E, ,rnml


2t80p
✔b) R, = -!- - Er,
=sinA0.- tgO,-E.in-,
a) A, in n,';
Bs
2' tgO, 2
✔b) -Re-R1,inm; c) =-l--E
sino. -'
Bs P, ln m'

✔c) A A.
Bs =----r-E--.ifiifr.
e^ in care: A, A,, l,8,E, se exprimd in m; 00, 0", 0,, in grade.
sin 0. tg0. 2
in care: A, Ar, e, E, &, Ri, se exprimd in m; 0., 0., in grade.


a) Bs
A.cose,-e^
rE--.inm;
=-
✔a) R- =l'to'.O' int, sin 0" tgoo 2
tgOp ✔
b) Bs - Re R1, in m;

b) R- = 4.-1, rn -,
tgo, 2

222 223
N,.tANtABtL|TATEA AUIOVEHICULTLOp pE lloTl
EMEI.I DIMMICII AUTOVTI-JICULELOR

✔c)
",
=*; # *"-;,inm, Se cere:
a) si se calculeze coeficienfii de rezistenfi la deviere a pneurilor;
in care:A, &, l, e, E, Rs, R; se exprimi in m; 0", 00, 0r, in gfade. b) s[ se verifice dac6 migcarea autoturismului este stabild pentru
orice vitezd de deplasare a acestuia.


a) 6 =1.
kr- 3. Un autoturism inclrcat, previzut cu doul punfi, cea din fa]n fiind
directoare, care are masa totall m" = 1870 kg, ampatamentul

b) o=I,
k1 A:2,670 m, se deplaseazd rectiliniu cu o vitezi de 60 km/h pe un
drum cu inclinare transversal[ de 6".
c) 6=4'k,,
in care: Fr, Y, se exprimi in N; k, , in N/grd. Se cere:
a) s[ se verifice dacl autoturismul prezintii subvirare constructiv[;
b) s[ se calculeze rezerlta de stabilitate staticl a autoturismului.

C Aplicafii

4. S[ se determine experimental parametrii maniabilitiifii, la diferite


1. Un autoturism inclrcat, previzut cu dou tipuri de autovehicule.
directoare, care af,e masa totall m, =
A : 2,580 m, intrl in viraj cu o vitezd de
este necesar un unghi de bracare a rofilor de l5o.

Sd se calculeze:
a) ruzade viraj a autoturismului;
b) forfa centrifugl care apare in timpul virajului;
c) fotfa de inerfie care apare in timpul virajului.

2. Un autoturism inclrcat, prevlzut cu dou6 punfi, cea din fap fiind


directoare, care are masa total[ m" = 3368 kg, ampatamentul
A = 2,572 m, intr6 in viraj cu o vitezi de 40 km/h, viraj pentru care
este necesar un unghi de bracare a rotilor de 10o.

225
224