Sunteți pe pagina 1din 10

Reorganizarea sistemului de

colectare a deșeurilor din județul Iași

Managementul Proiectelor

Coordonator științific Studenți


Asist.univ.dr. Constantin-Marius Apostoaie Bocăneț Flavia-Loredana
Chiperi Simionaș
Ciubotariu Ioana-Elena
Rusu Claudia-Andreea
Cuprins
A. Linii generale ale proiectului................................................................................................1
1. Descrierea programului și subprogramului..........................................................................1
2. Obiectivele subprogramului..................................................................................................1
3. Condiții de eligibilitate.........................................................................................................1
4. Categorii de activități eligibile..............................................................................................2
B. Schița proiectului..................................................................................................................2
1. Rezumatul proiectului...........................................................................................................2
2. Durata de implementare a proiectului...................................................................................3
3. Grupul țintă...........................................................................................................................3
4. Relevanța proiectului pentru obiectivele programului.........................................................3
5. Consorțiul proiectului...........................................................................................................4
C. Elemente tipice ale proiectului.............................................................................................4
1. Scopul proiectului și obiectivele specifice...........................................................................4
2. Contextul proiectului............................................................................................................4
3. Justificarea necesității implementării...................................................................................5
4. Activități eligibile.................................................................................................................5
5. Rezultate preconizate............................................................................................................5
6. Impactul proiectului..............................................................................................................6
7. Bugetul proiectului și justificarea acestuia...........................................................................6
D. Strategia de monitorizare şi asigurarea calităţii....................................................................7
E. Sustenabilitatea proiectului......................................................................................................8
A. Linii generale ale proiectului

1. Descrierea programului și subprogramului

Programul Operațional Infrastructra Mare (POIM) 2014-2020 s-a redactat cu scopul de


oferi un răspuns la necesitățile de dezvoltare ale României relevate în Acordul de Parteneriat
2014-2020, alături de CSCși Documentul de Poziție al Serviciilor Comisiei Europene.
Strategia Programul Operațional Infrastructra Mare se află în concordanță cu obiectivele
promovate de Strategia Eurupa 2020, în relație cu PNR și RSȚ, axându-se pe creșterea
durabilă realizată pe o economie bazată pe consumul mic de carbon ca urmare a măsurilor de
eficiență energetică. O altă modalitate de reducere a consumului de carbon este utilizarea
energiilor alternative prin mijloace de transport ECO-Friendly și prin folosirea corectă a
resurselor.
Subprogramul se încadrează în axa prioritară ce susţine dezvoltarea infrastructurii de
mediu în condiţii de management eficient al resurselor. Prin această anexă, se vizează proiecte
ce cuprind consolidarea şi implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de
instalaţii de transfer şi extinderea sistemenlor integrate de management al deşeurilor prin
prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, tratare şi eliminarea totală a deşeurilor.1

2. Obiectivele subprogramului

Proiectul se încadrează în axa prioritară 3.1 ce susţine dezvoltarea infrastructurii de mediu


în condiţii de management eficient al resurselor.
Prin această anexă, se vizează proiecte ce cuprind consolidarea şi implementarea
sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalaţii de transfer şi extinderea sistemenlor
integrate de management al deşeurilor prin prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare,
tratare şi eliminarea totală a deşeurilor.
Obiectivele subprogramului au o importanţă deosebită în diminuarea problemelor cauzate
de existenţa şi răspândirea necontrolată a deşeurilor.
Subprogramul cuprinde două obiective specifice : reducerea numărului depozitelor
neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România;
creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de
asigurare alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
1
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014

1
3. Condiții de eligibilitate

Condițiile de eligibilitate se evaluează din punct de vedere al condițiilor stabilite pentru


solicitant/parteneri, proiect și cheltuieli.
Din punct de vedere al eligibilității solicitantului/partenerilor ne vom axa pe îndeplinirea
condițiilor de natură institutională, legală și financiară:
 Nu este în incapacitate de plată, stare de insolență sau stare de faliment;
 Și-a indeplinit obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor de
asigurari sociale;
 Nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite neprofesionale;
 Solicitantul atestă capacitate de implementare;
 Solicitantul atestă capacitate de cofinanțare.
În ceea ce privește proiectul, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 Trebuie să fie încadrat in categoriile de proiecte finanțabile POIM;
 Trebuie să fie în legătura cu specificațiile obiectivului specific;
 Acțiunile proiectului nu au obținut finanțare în ultimii 5 ani și nu au altă finanțare
în momentul solicitării.
Eligibilitatea cheltuielilor au în vedere ca acestea să fie executate de beneficiarul
proiectului și să fie plătită în condițiile legale între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023,
fiind insoțite de facturi.

4. Categorii de activități eligibile

Programul Operațional Infrastructra Mare are în aria sa de acoperire patru sectoare și


anume: infrastructura transportului, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea
la schimbarile climatice contribuind pentru o creștere inteligenta și durabilă prin finanțarea a
4 obiective tematice din Regulamentul nr. 1303/2013, ale caror activități sunt:
1. Activități de producție a energiei din surse regenerabile, prin implementarea unor
măsuri de eficiența energetica și a tehnologiilor smart;
2. Acțiuni de prevenire și protecție împotriva riscurilor naturale cu scopul de a elimina
schimbarile de natură climatică;
3. Activitați de promovare a investițiilor în sisteme de apă și apă uzată, de management
integrat al deșeurilor, de protecție a biodiversitații și de monitorizare a calitații aerului;
4. Activitați pentru sprijinirea investițiior în infrastructura de tip transport și energie.

B. Schița proiectului

Reorganizarea sistemului de colectare a deșeurilor din județul Iași- RESCOD

1. Rezumatul proiectului
Proiectul urmăreşte creşterea numărului de puncte de colectare a deşeurilor, modernizarea
intregului sistem, selectivitatea punctelor de colectare, informarea ieşenilor asupra modului de
selecţie a deşeurilor şi importanţa respectării acestuia.

2
Pentru a facilita sistemul de colectare a deşeurilor se vor folosi pubele mari şi containere
pentru deşeuri, sisteme de pubele, coşuri de gunoi şi tomberoane de gunoi, sisteme de
containere speciale pentru materiale reciclabile (containere de colectare pentru sticlă, hartie,
doze de aluminiu şi/sau conserve metalice, amblaje uşoare şi resturi menajere).
Colectarea deşeurilor se va face cu ajutorul punctelor de colectare. Colectarea şi
transportul deşeurilor şi a materialelor reciclabile reprezintă o mare importanţă în procesul
de gestionare a deşeurilor, reprezentând un procent ridicat din costul total de gestionare a
deşeurilor şi materialelor reciclabile, astfel, orice îmbunătăţire adusă acestei componente
poate reduce semnificativ acest cost.

2. Durata de implementare a proiectului

Durata de implementare a proiectului se va stabili în concordanță cu parcurgerea etapelor


menționate în structura versiunii aprobate a POIM:
 Etapa 1- înglobarea listei de proiecte cu sursele lor de finanțatere;
 Etapa 2- aprobarea finanțării;
 Etapa 3- etapa intermediară;
 Etapa 4- incheierea de contracte de achziție publică;
 Etapa 5- asigurarea implementării proiectelor.
Astfel , durata de implementare a proiectului este precedată de alte patru etape și se va
desfășura conform structurii POIM în etapa de implementare in perioada 2017-2020.

3. Grupul țintă

Grupul țintă este reprezentat de populația suplimentară, respectiv acea parte a populației
care încă nu beneficiază de sistemul actual de colectare a deșeurilor la nivel de județ. Alte
două componente ale grupului țintă sunt constituite din gospodăriile individuale și persoanele
juridice, care desfășoară activități comerciale sau industriale pe raza județului Iași.

4. Relevanța proiectului pentru obiectivele programului

Prin prisma celor patru obiective tematice propuse de Programul Operațional


Infrastructura Mare relevanța proiectului se indentifică prin finanțarea unor măsuri pentru
prevenirea și anticiparea riscurilor naturale, finanțare ce are ca rezultat atenuarea și
combaterea modificărilor de tip climatic, fapt ce contribuie la consolidarea și micșorarea
timpului de intervenție în ceea ce privește sistemul de colectare a deșeurilor.
Un alt aspect relevant pentru obiectivele programului ce decurge din derularea proiectul
este promovarea acelor investiții în sistemele de management integrat al deșeurilor care
facilitează răspândirea în rândul populației suplimentare a colectării efective și eficiente a
deșeurilor. De altfel, și sprijinirea investițiilor în infrastructura deșeurilor conduce la
consolidarea obiectivelor propuse de POIM prin protecția biodiversității de pe raza județului
Iași.

3
5. Consorțiul proiectului

Consorțiul proiectului este constituit din membrii Direcției Tehnice și Servicii Comunitare
și membrii Direcției Proiecte Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iași care vor da
naștere unei organizații virtuale compusă din cei menționați mai sus, rezolvând o problemă
comună printr-un efort comun, prin implementarea obiectivelor proiectului pentru
reorganizarea sistemului de colectare a deșeurilor din jundețul Iași.
Astfel, cele două direcții, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare și Direcția Proiecte
Europene vor forma două departamente în care se va atribui un rol fiecărui participant,
urmând ca aceștia să participle la întâlniri săptămânale sau ori de câte ori este nevoie pentru
elaborarea proiectului. Prin intermediul întâlnirilor se va stabili rolul de coordonator,
contractor principal, contractor secundar și acela de subcontractant.

C. Elemente tipice ale proiectului

1. Scopul proiectului și obiectivele specifice

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți situația deficitară în colectarea deșeurilor


din județul Iași, în vederea obținerii unei mai bune gestionări a sistemului prin respectarea
unor obiective propuse.
Obiectivele specifice proiectului sunt următoarele: creșterea nivelului de informare a
populației din județul Iași; protecția mediului și a sănătății publice prin amenajarea unui
depozit pentru acumularea deșeurilor colectate; amplasarea unor recipiente corespunzătoare
(coșuri de gunoi, tomberoane, containere) pentru colectarea separată a deșeurilor; creșterea
gradului de acoperire a serviciilor de salubritate din județul Iași; conformarea cu Directivele
care se referă la depozitare și colectare, prin construirea unor stații de sortare a deșeurilor;
stabilirea unui sistem de tarifare prin care cei care nu respectă aruncarea separată a deșeurilor
va fi sancționat; creșterea gradului de conștientizare a populației din județul Iași, cât și
schimbarea obiceiurilor pentru o colectare și gestionare a deșeurilor cât mai eficientă.

2. Contextul proiectului

În ultimii 10 ani, activitatea de gestionare a deșeurilor, nu s-a ridicat la standardele


impuse de Uniunea Europeană, ca urmare, poluarea a atins cote alarmante, astfel s-au înmulțit
cazurile de boli specifice unui mediu poluat, cum ar fi diferitele afecțiuni pulmonare, infecții
sau chiar tumori canceroase. Este foarte important să respectăm anumite cerințe pentru a
apariția acestor probleme; imporțanta sănătății locuitorilor din Iași fiind una fundamentală.
Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului, Iașul este cel mai poluat oraș din
provincie datorită traficului intens și al numeroaselor șantiere de construcții, datorită stării
infrastructurii din anumite sectoare rutiere și a arderii necontrolate a deșeurilor, acesta
înregistrând constant valori peste medie a nivelului de praf din atmosferă. În perioada 2007-
2014 au fost înregistrate depășiri ale limitelor normale de poluare și de aceea, pentru a ajuta la
rezolvarea uneia din sursele de poluare, am demarat acest proiect. Prin acest proiect ne-am

4
gândit și la imaginea orașului, mai precis, să nu mai existe deșeuri aruncate pe spațiile verzi,
cât și în multe alte locuri.

3. Justificarea necesității implementării

Necesitatea implementării acestui proiect rezultă din faptul că factorii de mediu pot
produce sau agrava o serie de boli. Factorii de mediu ( apa, aerul, solul, flora și fauna) sunt în
strânsă legatură cu starea de sănătate a populației. Activităţile rezultate atât din mediul urban
cât şi din mediul rural formează surse de poluare pentru majoritatea factorilor de mediu cu
grave implicații asupra sănătăţii umane şi de aceea aceste activităţi trebuie coordonate şi
controlate, pentru a se reduce cât mai mult impactul acestora asupra mediului.
O altă justificare a necesității implementării acestui proiect survine din dorința de a
infrumuseța aspectul orașului ( orașul Iași- titlul de capitală culturală europeană ).
4. Activități eligibile

a) Formarea unei echipe pentru informarea populației:


• Selecția membrilor echipei;
• Trainingul membrilor.
b) Amplasarea de coșuri de gunoi pentru colectarea selective:
• Selectarea personalului pentru amplasare;
• Achiziția coșurilor pentru colectarea selectivă;
• Amplasarea propriu-zisă.
c) Amenajarea unei zone de colectare a deșeurilor:
• Căutarea unui spaţiu corespunzător depozitării deşeurilor;
• Amenajarea spațiului pe categorii de deșeuri;
• Achiziția unei instalații pentru separarea deșeurilor.

5. Rezultate preconizate

În cadrul acestui program, se preconizează creşterea numărului punctelor de colectare,


dotarea spaţiului de colectare cu echipamente speciale fiecărui tip de deşeu, achiziţia de
utilaje speciale transportului de acest tip şi deplasarea de la punctele de colectare către
depozitele ce vor prelua deşeurile. Pe baza datelor obţinute, se va efectua o analiză a
tehnologiilor inovative aplicabile, verificându-se în acelaşi timp fezabilitatea tehnologiilor
propuse spre a determina rezultate pozitive.
Se aşteaptă ca ierarhizarea tehnologiilor să depindă de o serie de factori care să
impună o abordare corespunzătoare procesului de selecţie a deşeurilor corespunzătoare
fiecărui tip de deşeu prin întocmirea unui raport cu o structură riguroasă, în care se vor
efectua:
 Privire de ansamblu asupra diferitelor tipuri de depozite în funcţiune;
 Descrieri detaliate ale punctelor de colectare;
 Siguranţa transportului de la punctele de colectare către depozite;
 Echipamente şi tehnologii care să ofere siguranţă utilizatorilor punctelor de
colectare şi personalului angajat cu colectarea deşeurilor;

5
 Sortarea deşeurilor pe tip de material, fiind cea mai potrivită soluţie, urmând
canalizarea fluxurilor rezultate spre a fi incluse în procesele de reutilizare,
recuperarea energiei, reciclare, obţinerea de biogas ori de compost.

6. Impactul proiectului

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile


legislaţiei din domeniu. Aceasta determină şi necesitatea demarării procedurii de evaluare
adecvată, modul de a consulta publicul vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de
mediu către autorităţile responsabile.
Impactul economic/social, oportunităţi de dezvoltare socio-economică în Judeţul Iaşi, ca
urmare a investiţiilor în spaţiile destinate punctelor de colectare a deşeurilor. Ca impact social,
proiectul contribuie la creşterea şi dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare
şi combaterea excluziunii sociale prin atragerea tinerilor absolvenţi în activităţi de cercetare a
mediului poluat din cauza lipsei sau numărului scăzut al punctelor de colectare..
Proiectul generează un impact deosebit asupra calităţii mediului înconjurător, starea
generală de sănătate a ieşenilor cu ajutorul echipamentelor propuse pentru achiziţionare vor
respecta reglementările europene în ceea ce priveşte consumul energetic şi poluarea
electromagnetică, însoţite de certificările necesare.

7. Bugetul proiectului și justificarea acestuia

Bugetul proiectului va fi de 500.000 de euro, dintre care 400.000 de euro vor fi din
finanțare europeană, iar restul de 100.000 de euro va fi garantat de către Primăria
Municipiului Iași.

Cheltuieli pe categorii de activități


Informare,
Activități Buget Salarii Deplasări Consumabile Echipamente comunicare
și
publicitate
Selecția 4350 4000 0 100 200 50
membrilor
Trainingul 800 500 0 100 200 0
membrilor
Selecția 5400 5000 0 100 200 100
personalulu
i
Achiziția 300000 0 0 300000 0 0
coșurilor
Amplasarea 3900 3000 300 100 500 0
Cautarea 650 500 50 0 0 100
spațiului
Amenajarea 50000 36000 0 5000 9000 0
spațiului
Achiziția 134900 3000 100 1500 130000 300

6
unei
instalații
Total 500000 52000 450 306900 140100 550
Tabel 7.1. Cheltuieli pe categorii de activități

D. Strategia de monitorizare şi asigurarea calităţii

Monitorizarea ne ajută să urmărim dacă activitățile propuse din cadrul proiectului nostru
sunt respectate. Instrumentele pe care le putem utiliza în cadrul monitorizării pot fi diferite
rapoarte (de expertiză, de evaluare, de activitate intermediare si de activitate finală). Prin
monitorizarea proiectului putem afla sugestii prin care ne putem modifica: orarul proiectului,
în cazul în care cel inițial nu s-a desfășurat corespunzător; ajustarea bugetului; atribuirea de
noi sarcini și responsabilități personalului; resurse investite în proiect; procesul de luare a
deciziilor.
Asigurarea calităţii este un compartiment de specialitate cu rol de execuţie ce sprijină
realizarea managementului, prin planificarea acţiunilor, elaborarea rapoartelor de autoevaluare
şi a documentelor specifice asigurării calităţii, desfăşurarea evaluărilor şi instruirea
personalului privind asigurarea calităţii în demersul instalării punctelor de colectare a
deşeurilor.
Faza I. Analiza structurii organizatorice şi a structurii activităţilor:
• reguli şi proceduri existente;
• cerinţe externe: clienţi, legi, standarde;
• instruirea personalului;
• comparaţie între situaţia actuală şi situaţia dorită.
Politica calităţii stă la baza stabilirii obiectivelor din program, care trebuie formulate cât
mai clar şi mai precis.
Faza II. Proiectarea sistemului calităţii:
• elaborarea instrucţiunilor de lucru, procedurilor de sistem, manualul calităţii;
• harta proceselor;
• obiective generale pe termen mediu şi lung;
• identificarea proceselor în acest domeniu, din judeţul Iaşi.
Faza III. Implementarea sistemului calităţii:
• analiza şi evaluarea sistemului de implmentarea a spaţiilor destinate colectării
deşeurilor;
• îmbunătăţirea sistemului;
• simplificarea şi optimizarea procedurilor şi proceselor;
• perfecţionarea permanentă a sistemului.

7
E. Sustenabilitatea proiectului

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin fundamentarea unor variabile precum


demonstrarea faptului că Primăria Municipiului Iași deține capacitatea de a susține financiar
acțivitătile generate de proiectul „Reorganizarea sistemului de colectare a deșeurilor din
județul Iași” din surse proprii, din bugetul local. Alte variabile sunt reprezentate de cele de
mediu, asigurându-se astfel îmbunătățirea calității vieții atât pentru generațiile actuale, cât și
pentru generațiile viitoare.
De asemnea, sustenabilitatea mai este asigurată prim implicarea în implementarea
proiectului în cauză a unor membrii marcanți ai societății ieșene, referindu-ne la autoritățile
locale în municipiul Iași, dar și a invățătorilor, profesorilor și a preoților în mediul rural.