Sunteți pe pagina 1din 7

10.

Contabilitatea mijloacelor atrase la bancă


10.1 Tipurile mijloacelor atrase și caracteristica lor.
10.2 Împrumuturi de la banci și de la alte instituții nebancare.
10.3 Contabilitatea depozitelor bancare.
10.4 Calcularea dobânzilor la depozitele deschise clientilor și creditelor interbancare
10.1 Resursele atrase de bancă constituie aproximativ 80-90% din resursele totale ale băncii.
Aceste resurse băneşti sunt necesare pentru realizarea operaţiunilor active. Mobilizarea pe un
termen anumit a mijloacelor băneşti temporar disponibile de la persoanele fizice şi juridice îi
permite băncii să folosească aceste mijloace pentru creditarea.
În funcţie de caracteristicile resurselor atrase, ele pot fi grupate în:
 Resurse depozit, pe care banca le poate avea în portofoliul ei. Dintre acestea fac parte:
conturile de disponibilităţi ale agenţilor economici, ale persoanelor fizice, ale
instituţiilor financiare şi publice, ale băncilor şi Trezoreriei statului; Depozitele la
vedere şi la termen ale persoanelor fizice şi juridice; certificatele de depozit; depozitele
instituţiilor financiare internaţionale; depozitele corespondente ale altor bănci; sumele
în tranzit între unităţile băncii.
 Resurse nondepozit, pe care banca le poate procura în situaţii dificile, cum ar fi lipsa
de lichidităţi. Dintre acestea fac parte: împrumuturi de la Banca Naţională a Moldovei;
împrumuturile de pe piaţa interbancară de la alte bănci; vînzarea temporară a bonurilor
de trezorerie şi altor titluri de stat sau valorilor mobiliare corporative pe care le are în
portofoliul ei; emiterea obligaţiunilor, cambiilor bancare.
Tipuri şi particularităţi ale conturilor bancare. Contul bancar este un cont analitic
deschis de bancă pe numele titularului de cont, prin care se efectuează operaţiuni de încasări
şi/sau plăţi ale mijloacelor băneşti.
Contul curent bancar este contul deschis de bancă pentru titularul de cont, care serveşte la
înregistrarea în ordine cronologică a operaţiunilor în numerar şi/sau fără numerar efectuate în/din
acest cont în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Cont de depozit este un cont deschis de bancă pentru titularul de cont, destinat evidenţei
operaţiunilor de depunere şi plasare a mijloacelor băneşti temporar libere la termen (cont de
depozit la termen - cont deschis de bancă, în care sînt depuse mijloace băneşti cu dobîndă, pentru
o perioadă fixă de timp) sau la vedere (cont de depozit la vedere - cont deschis de bancă, în care
sînt depuse mijloace băneşti cu sau fără dobîndă fără fixarea termenului de plasare) în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Contul de credit este contul bancar deschis pentru înregistrarea creditelor acordate persoanelor
fizice şi juridice.
Contul Loro este contul bancar deschis de către o altă bancă la banca dată.
Cont provizoriu este contul bancar deschis pentru persoanele fizice şi juridice pe o perioadă de
timp limitată, destinat acumulării de mijloace băneşti suficiente pentru formarea capitalului
social.
Sistemul de codificare a conturilor este conceput astfel încît conţine o cantitate de
informaţii referitoare atît la client, cît şi la bancă.
Numărul de cont este construit pe două niveluri:
 nivel sintetic;
 nivel analitic.
Nivel sintetic al contului este format din patru caractere şi reprezintă clasa, grupa, subgrupa
şi tipul contului. Nivelul sintetic al conturilor utilizat de băncile comerciale trebuie să fie aprobat
de BNM.
Nivel analitic al unui cont include un număr de caractere ce poate varia de la cîteva
caractere la douăsprezece. Aceste poziţii sunt folosite la identificarea mai multor tipuri de date
pentru a facilita operaţiunile în cont sau ca informaţii de gestionare solicitate de bancă.
Caracterele la nivelul analitic redau următoarele: cifra-cheie a băncii, codul băncii, al sucursalei,
numărul clientului, tipul clientului, indicatorul de valută, alte informaţii.
Operaţiuni de depozit. Ponderea cea mai marea a resurselor atrase o constituie mijloacele
acumulate la conturile de depozit.În majoritatea ţărilor conturile de depozit sunt clasificate după
următoarele modalităţi:
a) În funcţie de modul de retragere şi scopul plasării mijloacelor depozitate;
b) În funcţie de categoria de depunători:
c) În funcţie de modul de calcul şi de achitare a dobînzii.
d) În funcție de unitatea monetară
Conform modului de retragere şi scopului plasării mijloacelor depozitate deosebim:
Depozite la vedere-mijloacele depuse în contul de depozit de către persoana fizică sau juridică
fără a specifica termenul de retragere a acestora. Ele au un înalt grad de lichiditate pentru
deţinătorii lor şi deaceea banca bonifică dobînzi mici sau nu bonifică deloc (în cazul depozitelor
la vedere în valută). Aceste surse sînt utilizate de către bancă în scopul creditării, deoarece acest
tip de depozit constituie o resursă ieftină pentru bănci.
Depozite la termen-mijloacele depuse de către persoanele fizice sau juridice pe o perioadă
fixată în scopul economisirii. Depunătorul are dreptul să-şi retragă mijloacele depuse în cont
numai la termenul indicat în contract. Depozitele la termen se clasifică în categoriile:
 Depozite pe termen scurt (scadenţa pînă la 1 an)
 Depozite pe termen mediu (scadenţa de la 1 an pînă la 5 ani)
 Depozite pe termen lung (scadenţa de la 5 ani şi mai mult)
Aceste depozite sînt bonificate de bancă la dobînda pieţei, dar, spre deosebire de cele
la vedere, sunt mai mari.
În funcţie de categoria de depunători:
 Depozitele persoanelor fizice, care se mai numesc depozite personale. Resursele plasate
de populaţie fără stabilirea scopului de economisire sunt depozite obişnuite, iar
depozitele de economii sunt mijloacele depuse în scopul păstrării şi economisirii ca
ulterior să fie utilizate de depunător conform unor necesităţi concrete.
 Depozitele persoanelor juridice, adică ale agenţilor economici şi a organizaţiilor de stat.
Ponderea cea mai mare a depozitelor agenţilor economici o reprezintă depozitele la
vedere şi disponibilităţile băneşti aflate în conturile curente.
 Depozite ale băncilor şi ale altor instituţii financiare sunt resursele pe termen scurt care
variază, de regulă între o zi şi un an şi apar ca efect al reciprocităţii în relaţiile de
decontare pe piaţa interbancară. Depozitele atrase de la bănci reprezintă principala
modalitate de completare a resurselor unei bănci pe termen scurt. De regulă depozitele
băncilor sunt numite plasamente bancare.
 În funcţie de unitatea monetară în care se depune depozitul deosebim:
o Depozite în monedă naţională;
o Depozite în valută. În Republica Moldova băncile practică atragerea resurselor
depozitare în dolari SUA şi în euro.
 Conform modului de calcul şi achitare a dobînzii, depozitele se clasifică în:
 Depozite la vedere şi conturi curente fără dobînzi;
 Depozite cu dobînzi.
Conturile curente deschise clienţilor destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi
sunt conturi bifuncţionale putînd avea fie solduri creditoare cînd sumele respective pot fi retrase
de către titularii de cont în orice moment fără preaviz, fie solduri debitoare în condiţii
accidentale, neautorizate. Conturile curente se creditează de client cu sumele de la diverşi
debitori sau prin acordări de credite şi se debitează cu plăţile făcute către creditori sau cu
rambursările de credite.
10.2 Creditele interbancare.
O sursă importantă utilizată de banca comercială pentru menţinerea lichidării şi completarea
resurselor financiare necesare, reprezintă creditele interbancare.
Creditele interbancare sunt centralizate atunci când Banca Naţională a Moldovei acordă
credite băncilor comerciale, iar creditul interbancar descentralizate sunt în cazul când o bancă
comercială sau altă instituţie financiară acordă credit băncilor comerciale
Credite directe
 Credite overnight
 Credite de lombard
 Facilitate sub formă acordurilor REPO
Creditele directe sunt acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor comerciale pentru ca
acestea ulterior să le acorde cooperativelor de construcţie a locuinţelor pentru complexul agro-
industrial şi în alte scopuri în economie. Aceste credite sunt acordate băncilor la o rată de bază a
dobânzii stabilită de Banca Naţională a Moldovei, echivalentă cu rata de bază la creditele pe
termen lung în vigoare la data acordării ca sursă de asigurarea a creditelor acordate băncilor
comerciale servesc mijloacele din contul corespondent LORO, rezervele obligatorii şi valorile
mobiliare de stat disponibile din portofoliile proprii ale băncilor.
Creditele overnight se acordă de Banca Naţională a Moldovei peste noapte băncilor
comerciale în scopul efectuării plăţilor acestora, precum şi în scopul menţinerii rezervelor
obligatorii. Banca Naţională a Moldovei acordă aceste credite, în lei MD cu termen de
rambursare în prima sesiune de decontare a următoarelor zile operaţionale şi astfel acest credit se
consideră credit cu termen de o zi. Volumul garanţiei (volumul valorilor mobiliare de stat la
valoarea nominală) trebuie să depăşească cu 3 % valoarea totală a creditului (suma creditului,
dobânzi şi comisioane oferite).
Rata dobânzii pentru acest credit se stabileşte de consiliul de administraţie al Banca Naţională
a Moldovei. Dobânda la creditul respectiv se achită concomitent cu creditul ce se calculează
pentru fiecare zi după formula:

D = S * Rd * N / 100 * 365
unde
D- suma dobânzii pentru utilizarea creditului overnight
S- suma creditului overnight
Rd- rata dobânzii
N- numărul zilelor de utilizare a creditului overnight care poate fi mai mare sau egal cu 1.
Formula respectivă se aplică pentru calcularea dobânzii la creditele cu termenul de o zi şi pentru
creditele la termen ce se prelungesc în zilele de odihnă sau de sărbători.
Creditele de lombard (facilitatea de lombard) reprezintă cumpărarea de către Banca
Naţională a Moldovei a activelor eligibile vândute de către o bancă comercială la un preţ
determinat urmată de recumpărarea aceloraşi active de către băncile comerciale de la Banca
Naţională a Moldovei la un preţ determinat de recumpărarea în timp de maxim 5 zile. În alţi
termeni Banca Naţională a Moldovei în scopul administrării lichidităţii băncile comerciale acordă
un credit pe un termen de maxim 5 zile, asigurat cu active eligibile.
Active eligibile reprezintă valori mobiliare de stat, dematerializate emise de Ministerul
Finanţelor în monedă naţională. Activele se consideră eligibile numai dacă prevăd data scadenţei
după data recumpărării de banca comercială şi au termen de circulaţie de până la 91 zile din data
cumpărării lor.
Preţul de cumpărare este suma preţurilor de cumpărare (Pi) ale tuturor valorilor mobiliare
eligibile individuale, oferite pentru vânzare Banca Naţională a Moldovei. Preţul de cumpărare al
unei valori mobiliare individuale este stabilit în modul următor:

Pi = VNi / 1 + Rd * T i / 100 * 365


unde
Pi – preţ de cumpărare a unei valori mobiliare individuale de stat
VNi – valoarea nominală a unei valori mobiliare individuale
Rd – data dobânzii cu care au fost procurate valorile mobiliare
Ti – numărul actual de zile dintre data cumpărării de Banca Naţională a Moldovei şi data
scadenţei valorilor mobiliare.
Preţul de recumpărare este suma preţului de cumpărare (PRi) al tuturor valorilor mobiliare
eligibile, oferite spre vânzarea de Banca Naţională a Moldovei. Preţul de recumpărare al unei
valori mobiliare individuale este calculat astfel:

PRi = Pi * (1 + Rl * T / 100 * 365)


unde:
Pri – preţul de recumpărare al valorilor mobiliare individuale
Pi – preţul de cumpărare al valorilor mobiliare individuale
RL – rata de lombard
T – numărul actual de zile dintre data cumpărării şi data recumpărării
Contul creditului interbancar se gestionează în clasa a doua la conturile 2060 – 2090, sunt
conturi pasive în
Credit contului– primirea şi înregistrarea creditelor interbancare
Debit contului – rambursarea creditelor primite.
Înregistrarea creditelor interbancare
Debit contul 1031 –„Contul „Nostro” în BNM”
Debit contul 1032 –„Conturi „Nostro” în bănci”
Credit contul 2060 –„Împrumuturi overnight”
Pentru creditul interbancar este calculată dobânda
Debit contul 5060,5061 - „Cheltuieli aferente dobînzilor la împrumuturi overnight”
Credit contul 2700 –„ Dobînda sporita, ce urmează să fie plătită”
Achitarea dobânzii
Debit contul 2704 –„ Dobînda sporita, ce urmează să fie plătită”
Credit contul 1031 –„Contul „ Nostro” în BNM „
Credit contul 1032 –„ Conturi „Nostro” în bănci”
Credit contul 2032 –„ Conturi „Loro” ale băncilor”
Rambursarea creditelor
Debit contul 2060 –„Împrumuturi overnight”
Credit contul 1031 –„Contul „ Nostro” în BNM „
Credit contul 1032 –„ Conturi „Nostro” în bănci”
Credit contul 2032 –„ Conturi „Loro” ale băncilor”
10.3 Conturile de depozit sunt conturi pasive
În Ct –deschiderea sau completarea contului de depozit;
În Dt –achitarea parţială sau închiderea contului de depozit
Soldul iniţial şi final -creditor.
1. Efectuarea depunerilor iniţiale la conturile de depozit la termen de către
persoanele fizice:
a) in numerar prin casierie
debit conturile 1001, 1004,
credit conturile 2374, 2375, 2376, 2311.
b) din contul curent
debit conturile 2225, 2252,
credit conturile 2374, 2375, 2376, 2311.
2. Efectuarea depunerilor iniţiale de către persoanele juridice din contul curent:
debit conturile 2224, 2251,
credit conturile 2312-2315, 2371-2373.
3. Alimentarea contului de depozit la termen de către persoanele fizice in numerar şi
din contul curent:
debit conturile 1001, 1004, 2225, 2252,
credit conturile 2374, 2375, 2376, 2311.
4. Alimentarea automată din contul de card (pentru depozitele persoanelor fizice):
debit conturile 2259 „Conturi curente ale persoanelor fizice pentru
operaţiuni cu carduri bancare”,
credit conturile 2805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
debit conturile 2805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
credit conturile 2374 ,2375, 2376, 2384, 2385, 2386, 2311.
5. Alimentarea contului de depozit la termen de către persoanele juridice din contul curent:
debit conturile 2224, 2251,
credit conturile 2312-2315, 2371-2373.
10.4 Contabilitatea dobanzii pentru depozite.
Banca calculează dobanda lunar de la soldul zilnic efectiv de numerar din
contul de depozit, luind ca bază numărul efectiv de zile in an şi rata anuală a dobinzii,
aplicand relaţia:

D = S x Rd x T : 100 x K,
unde D – suma dobanzii calculate, lei;
S – suma soldului de numerar la inceputul zilei, lei;
Rd – rata anuală a dobanzii, %;
T – numărul de zile in perioada inclusă in calcul, zile;
K – numărul de zile calendaristice in anul de gestiune (365 zile).
Dobinda poate fi plătită deponentului lunar, trimestrial, anual sau la expirarea
termenului, in funcţie de condiţiile contractuale.
Dobinda se plăteşte clientului in valuta depozitului.
Banca poate revizui rata dobanzii pe parcursul valabilităţii contractului de
depozit in mod unilateral, in funcţie de situaţia pe piaţa financiară. In acest caz, ea
urmează să anunţe in scris deponentul in termenele stabilite de contract, dar nu mai
puţin de 15 zile inainte de modificare.
Dobinda calculată se contabilizează in conturile grupei 2700 „Dobanda
calculată ce urmează să fie plătită”, inclusiv la conturile: 2722 „Dobanda
calculată la depozitele de economii”, 2728 „Dobanda calculată la depozitele pe
termen ale clienţilor” etc.
1. Calcularea dobinzii la depozitele persoanelor fizice şi juridice:
debit conturile 5374, 5375, 5376, 5311, 5312-5315, 5371-5373,
credit conturile 2728, 2722.
2. Plata dobinzii:
a) Transferarea la cont curent:
debit conturile 2728, 2729, 2722 ,
credit conturile 2225, 2252, 2224, 2251.
b) Transferarea la cont de card (pentru persoanele fizice):
debit conturile 2728, 2722 ,
credit conturile 2805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
debit conturile 2805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
credit conturile 2259 „Conturi curente ale persoanelor fizice pentru
operaţiuni cu carduri bancare”.
3. Capitalizarea dobanzii:
debit conturile 2728, 2729, 2722,
credit conturile 2374, 2375, 2376, 2311, 2312-2315, 2371-2373.
La expirarea termenului de deţinere a depozitelor, banca este obligată să
restituie numerarul depunătorilor. Retragerea depozitelor poate fi efectuată numai de
către titularii de cont. De asemenea depunătorii pot delega drepturile sale asupra
depozitelor altor persoane numai prin delegaţie autentificată, in care se menţionează
datele de identificare ale persoanei respective, suma de primire a depozitului,
termenul de gestionare a contului de depozit, alte condiţii.
Depunătorii pot retrage anticipat sumele de depozit. In asemenea situaţie, in
funcţie de clauzele contractuale, banca poate (sau nu) reţine suma dobanzii achitate
anterior.
Inchiderea conturilor de depozit după expirarea termenului de plasare a
depozitului:
debit conturile 2374, 2375, 2376, 2311, 2312-2315, 2371-2373,
credit conturile 2225, 2252, 2224, 2251.
Garantarea şi căile de promovare a depozitelor
Conform Legii nr. 575-XV privind garantarea depozitelor persoanelor
fizice in sistemul bancar, băncile sunt obligate să formeze fond de garantare a
depozitelor in monedă naţională şi străină.
Fondul garantează depozitele ce rezultă din disponibilităţile existente in
conturile persoanelor fizice, de asemenea şi cele ce au forma unei datorii către o
persoană fizică, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de bancă.
Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent)
Constituie________ lei, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta in care sa
format la bancă. In acest scop, potrivit actelor normative in vigoare (Regulamentul
cu privire la stabilirea tarifului procentual folosit pentru determinarea mărimii plăţii
anuale obligatorii), băncile sunt obligate să efectueze plată obligatorie anual B.N.M.
de la suma depozitelor garantate şi declarate de către bancă.
Nu sunt garantate următoarele depozite:
a) depozitele administratorilor băncii;
b) depozitele persoanelor fizice acţionari ai băncii care deţin minim 5 %
din capitalul ei;
c) depozitele soţilor şi rudelor de gradul intai şi al doilea ale persoanelor
consemnate la pct. a) şi b);
d) alte depozite prevăzute de Legea menţionată.
Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin insumarea tuturor
depozitelor acestuia, inclusiv a dobanzilor datorate şi neplătite la data constatării
indisponibilităţii depozitelor. Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului,
mărimea obligaţiei băncii faţă de acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate
şi neplătite faţă de bancă.
Fondul poate mandata una sau mai multe bănci să plătească depozitele
garantate. Plata compensaţiilor către deponenţii garantaţi urmează să se efectueze in
termen de cel mult 3 luni da la data primirii informaţiei privind depozitele garantate.
In circumstanţe excepţionale şi in cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul
poate prelungi cu cel mult 3 luni termenul de plată a depozitelor in cauză. Guvernul
poate acorda, la solicitarea Fondului, maxim 2 prelungiri, nici una dintre care nu
trebuie să depăşească 3 luni.