Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

A. LICEUL : Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu”


1.DISCIPLINA : Marketingul afacerii
2.PROFESOR :Fistoc Mihaela Camelia
3.CLASA : a XI a
4.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE :Cercetarea de marketing si nevoile clientilor
5.TEMA :Clasificarea cercetarilor de marketing
6.TIPUL LECŢIEI : dobândirea de noi cunoştiinţe (mixta)
7.DATA :
8.Competenta specifica:Analizeaza rolul marketingului in activitatea agentului economic
9.Competente derivate:C1-Identificarea criteriilor de clasificare a cercetarilor de marketing
C2-Identificarea etapelor cercetarii de marketing
C3- Utilizarea în comunicare a termenilor de specialitate
C4- Dezvoltarea atenţiei concentrate şi a spiritului de observaţiei
10.Principii didactice :
- principiul participării şi învăţării active
- principiul asigurării progresului gradat al performanţei
- principiul conexiunii inverse
11.Metode de învăţare :
- metode de comunicare orală :
 expunerea
 conversaţia
 problematizarea
- metode de acţiune :
 exerciţiul
 învăţarea prin descoperire
12.Procedee de instruire :
- explicaţia în etapa de comunicare
- învăţarea prin descoperire , prin răspunsuri la întrebării
- problematizarea prin crearea situaţiilor problemă
- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor
13.Forme de organizare :
- de grup
- individuală
14.Forme de dirijare a învăţării :
- dirijată de profesor
- independentă
15.Metode de evaluare :
- evaluarea iniţială
- întrebări orale
N Obiective Etapele Activitatea Actv. Metode Mij. de Forme de Evalua Timp
r. operation lectiei si profesorului( Elevilor(E de invatare org. a actv. re
cr ale evenimen P) ) invatare elevilor
t. tele
instruirii
1. Sa Captarea P. lansează o E. răspund Conversa Planşe Colectiv Apreci 2
identifice atenţiei si scurtă solicitărilo ţia didactic eri min.
criteriile anunţarea discuţie r interogati e verbale
de obiective pentru a trezi profesorilo vă,
clasificar lor lecţiei interesul E , r Explicaţi
ea cercetarile de E. notează a
cercetaril marketing titlul
or de mk; -P. scrie pe lecţiei în
Sa tablă titlul caiete şi
identifice lecţiei noi “ ascultă
etapele Clasificarea explicaţiil
unei cercetarilor e P.
cercetari de
de mk marketing”,
apoi anunţă
E care sunt
competenţele
vizate ale
lecţiei noi.
2. Sa Reactuali Pentru a E. Conversa Planşe Colectiv Apreci 7
investigh zarea verifica formuleaz ţia didactic eri min.
eze elementel cunoştinţele ă mintal interogati e verbale
nevoile or dobândite de răspunsuri vă, ,
clientilor; anterior E în ora le la Problema Apreci
Sa învăţate trecută , ‘ întrebările tizarea eri prin
foloseasc Investigarea lansate de note
a cu nevoilor P.
usurinta clientilor”, P -E.
termenii lansează prezintă
de câteva răspunsuri
specialita întrebări. le la
te. -P ascultă întrebările
răspunsurile lansate de
formulate de P.
E face
completări
dacă este
cazul sau
lansează din
nou scurte
întrebări
pentru
înţelegerea
mai
aprofundată
a unor
procese .
3. Sa Prezentar -P precizează E asculta Conversa Planşe Colectiv, Apreci 30
cunoasca ea cu ajutorul E si noteaza ţia didactic Activitate eri min.
fiecare conţinutu care sunt -Urmăresc interogati e pe grupe verbale
tip de lui criteriile de explicaţiil vă, ,
cercetare învăţării clasificare a e P şi Explicaţi Observ
potrivit şi cercetarilor ajutaţi de a are
unui dirijarea de acesta Observaţi curentă
anumit învăţării marketing. precizează a directă
criteriu. -P prezintă răspunsuri
cele patru le
criterii de solicitate.
clasificare a Notează în
cercetarilor caiete
de notitele
marketing :
-dupa
obiectul
urmarit:cerce
tari
exploratorii,
descriptive,
instrumental
e,
explicative,
predictive ;
-dupa
frecventa
cercetarii :ce
rcetari
permanente,
periodice,
ocazionale ;
-dupa tipul
de
informatiiobt
inut
cercetaricanti
tative,
calitative ;
-dupa natura
surselor de
informatii :c
ercetari de
birou, de
teren.

4. Sa Asigurar P lansează o E Conversa Planşe colectiv Apreci 5


sintetizez ea scurtă formuleaz ţie didactic eri min.
e conexiun discuţie ă examinat e verbale
cunostint ii inverse privind răspunsuri orie ,
ele problemele le la Apreci
asimilate. cele mai întrebările eri prin
importante puse de P note
din lecţie ,
pentru
consolidarea
cunoştinţelor
transmise
accentuând
fiecare
criteriu de
clasificare a
cercetarilor
de
marketing.

7. Sa Evaluare P. propune E. Conversa Fisa de Colectiv Apreci 4


recunoas a elevilor o formuleaz ţia lucru eri min.
ca cu performa lista cu tipuri ă interogati verbale
usurinta nţei variate de răspunsuri vă,
tipul de cercetari si le le la Explicaţi
cercetare. cere sa întrebările a
recunoasca puse de P. Observaţi
cercetarile a directă
instrumental
e si
predictive.
8. Asigurar P. anunta E. noteaza Conversa Manual Colectiv Apreci 2
ea tema pentru in caiete ţia ul eri min.
retenţiei acasa tema interogati verbale
şi a vă,
transferul Explicaţi
ui celor a
învăţate