Sunteți pe pagina 1din 78

Ediţia: I

MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 2/79

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A MODIFICĂRILOR

Avizat, Aprobat
Numărul şi data
Natura modificării/ Şef Compartiment
Revizia Procesului-verbal
Capitol, Alineat, Managementul
nr. de acceptare a Director
Pagină Calităţii şi Data
observaţiilor general
Mediului

Formular cod F07/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 3/79

CUPRINS

CAPITOLUL DENUMIREA PAGINA

Angajamentul conducerii
4
privind managementul calităţii
Declaraţia conducerii
5
privind politica în domeniul calităţii
Obiectivele calităţii
6
Scop
1 7
Domeniu de aplicare
2 7
Documente de referinţă
3 7
Termeni, definiţii, abrevieri
4 8
Prezentarea organizaţiei
5 10
Administrarea manualului
6 52
Politica şi obiectivele referitoare la calitate
7 54
Descrierea sistemului de management al
8 54
calităţii
Responsabilitatea managementului
9 64
Managementul resurselor
10 68
Realizarea produsului
11 70
Măsurare, analiză şi îmbunătăţire
12 76

Formular cod F08/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 4/79

ANGAJAMENTUL CONDUCERII
PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Ing. Gabriel Daniel Mocanu, director general al S.C.T.M.B. “Metrorex”- S.A., mă angajez şi
îmi asum întreaga responsabilitate pentru managementul calităţii organizaţiei prin proiectarea,
implementarea, menţinerea unui sistem de management al calităţii şi îmbunătăţirea continuă a
eficacităţii acestuia în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO seria 9000:2001, care să
asigure atât creşterea satisfacţiei clienţilor privind nevoile sau aşteptările acestora, cât şi a
performanţelor globale ale S.C.T.M.B. “Metrorex”- S.A.
În acest scop, stabilesc politica şi obiectivele organizaţiei referitoare la calitate, întreg
personalul având obligaţia de a le pune în practică la locul de muncă şi în domeniul în care îşi
desfăşoară activitatea.

Director general

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 5/79

DECLARAŢIA CONDUCERII
PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII
S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A furnizează serviciul public de transport de persoane cu metroul
pe reţeaua proprie de căi ferate subterane şi supraterane, având ca scop realizarea acestuia în
condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de confort prin îndeplinirea prevederilor normelor legale şi de
reglementare aplicabile.
În vederea realizării scopului stabilit, precum şi pentru alinierea la politicile şi strategiile
europene în domeniul calităţii, S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. defineşte şi iniţiază politica
referitoare la calitate, corelată cu celelalte politici ale societăţii, şi adoptă măsurile pentru ca
aceasta să fie aplicată.
Astfel, S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. stabileşte proiectarea, implementarea, menţinerea în
cadrul societăţii a unui sistem de management al calităţii şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii
acestuia în conformitate cu standardele SR EN ISO seria 9000:2001, scopul fiind satisfacerea
cerinţelor clienţilor şi altor părţi interesate.
De asemenea, ca orientări generale pe termen mediu şi lung, societatea are în vedere creşterea
satisfacţiei clienţilor, asigurându-le condiţii sporite de siguranţa circulaţiei şi de confort, precum
şi noi utilităţi, prin dotarea reţelei cu material rulant de metrou şi echipamente de infrastructură de
ultimă generaţie. Totodată, are în vedere extinderea reţelei de metrou prin construirea de noi linii
şi magistrale.
Pentru ca activitatea S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. să se desfăşoare în conformitate cu
principiile, cerinţele, liniile directoare şi documentele sistemului de management al calităţii
adoptat, voi respecta prevederile acestora şi voi crea o mentalitate adecvată în rândul personalului
organizaţiei, astfel încât sistemul să fie cunoscut, înţeles şi eficient, iar activităţile desfăşurate să
satisfacă aşteptările clienţilor, accentul punându-se pe prevenirea situaţiilor critice şi nu pe
depistarea lor după apariţie.
Voi angaja continuu resurse materiale, financiare şi umane, precum şi exemplul meu personal,
pentru a mă asigura că această politică este asimilată şi aplicată de către întreg personalul
S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A., la toate nivelurile structurii organizatorice, neacceptând abateri în
domeniul calităţii.
Totodată, voi asigura motivarea personalului care determină calitatea, astfel încât acesta să fie
conştient permanent de rolul ce-i revine în realizarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a
calităţii (cursuri de instruire, specializări, promovare pe criterii de competenţă, participări la
diferite conferinţe, simpozioane, lucrări,etc.).
Întreg personalul din S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. are obligaţia de a transpune în practică, la
locul de muncă şi în domeniul de activitate pe care-l coordonează, politica societăţii referitoare la
calitate.
Director general

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 6/79

OBIECTIVELE CALITĂŢII

În scopul punerii în aplicare a politicii conducerii S.C.T.M.B. ”Metrorex”- S.A, referitoare la


calitate, se stabilesc următoarele obiective:
- proiectarea, implementarea şi menţinerea în cadrul organizaţiei a unui sistem de
management al calităţii în conformitate cu standardele SR EN ISO seria 9000:2001;
- obţinerea certificării sistemului de management al calităţii implementat, de către un
organism acreditat;
- îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii conform
cerinţelor standardelor adoptate;
- creşterea fiabilităţii materialului rulant de metrou şi a elementelor de infrastructură, a
securităţii şi confortului călătorilor, precum şi reducerea costurilor, prin dotarea întregii
reţele cu trenuri şi echipamente noi realizate după tehnologii de ultimă generaţie;
- îmbunătăţirea semnalisticii la toată reţeaua de metrou, atât în subteran, cât şi suprateran, în
scopul de a oferi călătorilor un sistem informaţional exhaustiv;
- îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciului prestat (corelarea graficelor de circulaţie cu
cerinţele, micşorarea intervalului de urmărire între trenuri, scăderea gradului de
periculozitate al deranjamentelor tehnice la materialul rulant şi infrastructură, precum şi al
numărului acestora, fiabilizarea instalaţiilor de informare a călătorilor, etc.);
- asigurarea unor condiţii îmbunătăţite de ambient, de curăţenie, de securitate, de
comportament al personalului, în staţii, pasaje, trenuri,etc.;
- scăderea numărului de neconformităţi din cadrul proceselor, subproceselor, activităţilor
desfăşurate în cadrul organizaţiei;
- măsurarea cu regularitate a feedback-ului de la clienţi pentru a stabili nivelul satisfacţiei
acestora faţă de serviciile oferite;
- asigurarea de consultanţă şi instruirea planificată prin cursuri de specialitate a întregului
personal implicat în implementarea sistemului de management al calităţii;
- alte obiective stabilite în cadrul şedinţelor de analiză efectuată de managementul de la cel
mai înalt nivel.
Obligaţia transpunerii în practică a obiectvelor calităţii revine întregului personal al
S.C.T.M.B. ”Metrorex”- S.A.

Director general

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 7/79

1 SCOP
În scopul creşterii satisfacţiei clienţilor, precum şi a altor părţi interesate, prin îndeplinirea
cerinţelor acestora, S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., în calitate de furnizor al unui serviciu de
transport public de călători, a elaborat şi implementat un sistem de management al calităţii pentru
domeniul transportului de călători cu metroul. Manualul calităţii descrie SMC realizat în
conformitate cu standardul internaţional SR EN ISO 9001:2001. şi serveşte atât ca referinţă în
implementarea, menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii în cadrul
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., cât şi ca mijloc de prezentare a sistemului implementat.
La elaborarea manualului s-a ţinut seama de precizările din SR ISO/TR 10013:2003 “Linii
directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii”.

2 DOMENIUL DE APLICARE
Prevederile acestui manual sunt aplicabile produsului (serviciului) furnizat de S.C.T.M.B.
“Metrorex” S.A., precum şi proceselor şi activităţilor implicate în realizarea acestuia, de către toate
direcţiile, compartimentele funcţionale şi subunităţile din cadrul organizaţiei.
Pentru domeniul de aplicare al acestui manual sunt valabile toate cerinţele standardului
internaţional SR EN ISO 9001:2001, excluzând clauza 7.3 “Proiectare şi dezvoltare”.

3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- SR EN ISO 9001 : 2001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
- SR EN ISO 9000 : 2006 Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular;
- SR EN ISO 9004 : 2001 Sisteme de management al calităţii. Linii
directoare pentru îmbunătăţirea performanţei;
- SR EN ISO 19011 : 2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management
al calităţii şi/sau de mediu;
- SR ISO/TR 10013 : 2003 Linii directoare pentru documentaţia sistemului de
management al calităţii;
- Standarde, specificaţii, legi,
normative, reglementări
aplicabile activităţilor/
proceselor şi produselor
organizaţiei.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 8/79

4 TERMENI, DEFINIŢII, ABREVIERI


4.1 Termeni şi definiţii
Pentru scopul acestui manual al calităţii se aplică termenii şi definiţiile din standardul internaţional
SR EN ISO 9000:2006. Sunt definiţi în continuare principalii termeni utilizaţi în domeniul
managementul calităţii, astfel:
- Sistem de management: ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune prin care se
stabilesc politica şi obiectivele şi prin care se realizează acele obiective;
- Sistem de management al calităţii: sistem de management prin care se orientează şi se
controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea;
- Managementul calităţii: activităţi coordonate pentru a orienta şi a controla o organizaţie
în ceea ce priveşte calitatea; în general orientarea şi controlul referitoare la calitate includ
stabilirea politicii referitoare la calitate şi a obiectivelor calităţii, planificarea calităţii,
controlul calităţii, asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii;
- Politică referitoare la calitate: intenţii şi orientări generale ale unei organizaţii referitoare
la calitate aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel;
- Obiectiv al calităţii: ceea ce se urmăreşte sau spre care se tinde referitor la calitate;
- Planificarea calităţii: parte a managementului calităţii concentrată pe stabilirea
obiectivelor calităţii şi care specifică procesele operaţionale necesare şi resursele pentru a
îndeplini obiectivele calităţii;
- Controlul calităţii: parte a managementului calităţii concentrată pe îndeplinirea cerinţelor
referitoare la calitate;
- Asigurarea calităţii: parte a managementului calităţii concentrată pe furnizarea încrederii
că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite;
- Îmbunătăţirea calităţii: parte a managementului calităţii concentrată pe creşterea abilităţii
de a îndeplini cerinţele referitoare la calitate;
- Calitate: măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele;
- Cerinţă: nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie;
- Conformitate: îndeplinirea unei cerinţe;
- Neconformitate: neîndeplinirea unei cerinţe;
- Defect: neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată sau specificată;
- Corecţie: acţiune de eliminare a unei neconformităţi detectate;
- Acţiune corectivă: acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei
situaţii nedorite;
- Acţiune preventivă: acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau altei
posibile situaţii nedorite;
- Audit: proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit
şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile
de audit;
- Criterii de audit: ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe;

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 9/79

- Dovezi de audit: înregistrări, declaraţii ale faptelor sau alte informaţii care sunt relevante
în raport cu criteriile de audit şi sunt verificabile;
- Proces: ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de
intrare în elemente de ieşire;
- Produs: rezultat al unui proces; există patru categorii generice de produse: servicii;
software; hardware; materiale procesate;
- Procedură: mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces;
- Înregistrare: document prin care se declară rezultate obţinute sau se furnizează dovezi ale
activităţilor realizate;
- Document: informaţie (date care au semnificaţie) împreună cu mediul său suport;
- Specificaţie: document care stabileşte cerinţe;
- Dovadă obiectivă: date care susţin că ceva există sau este adevărat;
- Inspecţie: evaluare a conformităţii prin observare şi judecare, după caz, fie măsurare,
încercare sau comparare cu un calibru;
- Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerinţele
specificate;
- Analiză: activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea/eficienţa
subiectului în cauză în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite;
- Organizaţie: grup de persoane şi facilităţi, cu un ansamblu de responsabilităţi, autorităţi
şi relaţii (ex. companie, firmă, întreprindere, instituţie, comerciant individual, asociaţie
sau părţi sau combinaţii ale acestora) – ex. S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A.;
- Manualul calităţii: document care descrie sistemul de management al unei organizaţii.

4.2 Abrevieri

- S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. : Societatea Comercială de Transport cu


Metroul Bucureşti “Metrorex” S.A.
- SMC : Sistem de management al calităţii
- MC : Manualul calităţii
- DG : Director general
- RM : Reprezentantul managementului calităţii
- RMC : Responsabil cu managementul calităţii
- PS : Procedură de sistem
- ROF : Regulament de organizare şi funcţionare
- RI : Regulament intern
- CCM : Contract colectiv de muncă
- PTE : Plan tehnic de exploatare
- REM : Ramă electrică de metrou
- TEM : Tren electric de metrou
- CTE : Consiliul tehnico-economic
- TI : Tehnologia informaţiei

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 10/79

5 PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI
5.1 Identitate juridică
Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” S.A. este persoană juridică
română, iniţial cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni.
Desfăşoară în principal activităţi de interes public şi este organizată şi funcţionează în subordinea
Ministerului Transporturilor. Este înregistrată în registrul comerţului al Camerei de Comerţ şi
Industrie a României cu nr. J 40/6880/1999.

5.2 Obiectul de activitate


S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. desfăşoară activităţi de transport de persoane cu metroul pe reţeaua
de căi ferate subterane şi supraterane, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, în scopul satisfacerii
interesului public, social şi de protecţie civilă, având în principal următoarele obiecte de activitate:
a.asigurarea exploatării, întreţinerii şi reparării, materialului rulant şi a reţelei de căi ferate
proprii, a instalaţiilor fixe de cale, a instalaţiilor electroenergetice, de automatizări şi
telecomunicaţii, semnalizare, centralizare, bloc de linii automat, dispecer, a instalaţiilor
de ventilaţie, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apă şi canalizare, a
escalatoarelor, căilor de rulare, casetelor şi tunelelor, staţiilor şi construcţiilor speciale de
metrou, instalaţiilor de protecţie civilă, a spaţiilor tehnologice şi a altor instalaţii specifice;
b.realizarea de investiţii pentru extinderea şi modernizarea reţelei de metrou, a
infrastructurii şi materialului rulant de metrou, negocierea şi încheierea contractelor pentru
lucrări de investiţii, achiziţii de bunuri, lucrări, servicii, precum şi pentru valorificarea de
active şi bunuri;
c.asigurarea funcţiei de protecţie civilă a populaţiei în caz de dezastre;
d. marketing, relaţii internaţionale şi comerţ exterior, scop în care colaborează cu alte
administraţii de metrou şi participă la organismele internaţionale de profil;
e. încheierea de convenţii şi contracte în domeniul său de activitate, negocierea şi
contractarea de credite cu bănci şi cu alte instituţii financiare;
f. poate, în condiţiile legii, să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi
cu alţi agenţi economici şi poate participa la colaborări şi cooperări pe plan naţional sau
internaţional în domeniul său de activitate;
g.lucrări de construcţii-montaj şi de reparaţii în interes propriu şi pentru terţi;
h.confecţionarea de piese de schimb pentru instalaţii şi utilaje;
i. activităţi comerciale în nume propriu sau în asociere cu societăţi comerciale cu capital
român, străin sau mixt, închirierea de spaţii sau asocierea în vederea desfăşurării de
activităţi de comerţ în metrou;
j. asigurarea de servicii de sănătate şi de refacere a capacităţii de muncă în cazul producerii
de accidente de muncă sau în legătură cu munca, apariţiei unor boli profesionale sau în
legatură cu profesia;
k.alte activităţi pentru susţinerea eficienţei activităţilor de bază, conform statutului său.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
5.3 Sediu, comunicaţii
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. are sediul social în Bucureşti, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 38.
Telefon: 021. 319.36.70; 021.336.00.90
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 11/79

Fax: 021. 312.51.49


Pagina Web: www.metrorex.ro
E-mail:contact@metrorex.ro

5.4 Scurt istoric


În anul 1977 a fost înfiinţată “Întreprinderea de Exploatare a Metroului” transformată în “Regia de
Exploatare a Metroului Bucureşti”, iar prin reorganizare, în conformitate cu prevederile H.G. nr.
482/1999, în “Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex S.A.
Pentru activităţile pe care le desfăşoară, S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. primeşte de la bugetul de stat
transferuri care să acopere diferenţele dintre veniturile proprii din activitatea de transport de
călători şi cheltuieli totale, inclusiv cele determinate de exploatarea, întreţinerea şi repararea
obiectivelor de protecţie civilă. Exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii şi instalaţiilor
tehnologice se execută de către personalul actual al societăţii, în număr de 4256 persoane, distribuit
în subunităţi de bază, astfel: electroenergetică, electromecanică, semnalizare, comandă bloc de
linie, automatizări şi telecomunicaţii, linii-tunele, construcţii speciale, mişcare şi comercial,
depouri. Activitatea de întreţinere şi reparaţii material rulant a fost preluată de la data de 1 iulie
2004, pentru o perioadă de 15 ani, de către firma specializată S.C. Transport Alstom S.A., ca
urmare a contractului semnat în noiembrie 2003 şi aprobat prin H.G. nr. 47/22.01.2004. Construită,
echipată şi dată în folosinţă etapizat, pe tronsoane, începând cu anul 1979 reţeaua de metrou actuală
însumează 62,2 km cale dublă, structurată pe 4 magistrale, 45 staţii şi 3 depouri. Sistemul de
transport cu metroul este monitorizat şi coordonat permanent de un dispecerat central care
subordonează alte 5 dispecerate de ramură.
Conform strategiei de dezvoltare a S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. au fost achiziţionate şi puse în
circulaţie trenuri noi de metrou şi efectuate lucrări de modernizare şi retehnologizare a instalaţiilor:
instalaţia de interlocking pe Magistrala a 2-a; instalaţia de radiocomunicaţii pe Magistrala a 2-a;
instalaţia de radiocomunicaţii pe Magistralele 1, 3; reţeaua de cabluri de fibră optică pe Magistrala
a 2-a; reţelele de cabluri de fibră optică pe Magistralele 1, 3; instalaţia de detecţie incendii pe
Magistralele 1, 2, 3; instalaţia de telemecanică energetică pe Magistrala a 2-a; instalaţia de
televiziune cu circuit închis pe Magistralele 1, 2, 3. La dispeceratul central de trafic, pentru
Magistrala a 2-a, s-a implementat sistemul “EBISCREEN” pentru controlul şi conducerea
centralizată a traficului pentru trenurile noi tip BM 2. Parcul inventar actual de material rulant
cuprinde în total 245 rame electrice de metrou (201 rame IVA şi 44 rame BM) care formează atât
trenuri compuse din rame electrice realizate la Întreprinderea de Vagoane Arad (IVA) ca un
subansamblu de 2 vagoane cuplate permanent, cât şi trenuri noi tip Bombardier (BM) formate din
6 vagoane. Parcul complet de trenuri noi tip Bombardier (44 trenuri) circulă pe Magistrala a 2-a
(20 trenuri) şi pe Magistralele 1, 3 (24 trenuri). A fost înlocuit sistemul de semnalizare bloc de
linie automat (BLA) cu sistem interlocking electronic Bombardier Transportation care înglobează
funcţiunea ATP (protecţie automată a trenului) şi ATO (conducere automată a trenului) cu nivel
de siguranţă SL 4, faţă de SL 2 la instalaţia
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
anterioară. În acest context S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A îşi propune să atragă un număr mai mare
de călători prin micşorarea intervalului de seccedare între trenuri, adaptând corespunzător graficele
de circulaţie. Deşi metroul acoperă numai 3,7% din lungimea întregii reţele de transport public a
capitalei prin faptul că oferă o capacitate superioară de transport în condiţii de confort şi siguranţă
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 12/79

a călătorilor, prestaţia acestuia reprezintă în medie 20% din volumul total de călători ce utilizează
mijloacele de trsnsport în comun. Metroul bucureştean transportă la ora actuală în medie peste
360.000 de călători pe zi şi peste 11 milioane călători într-o lună.

5.5 Autorizaţii
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. este autorizată privind asigurarea îndeplinirii cerinţelor necesare
efectuării transportului de călători pe liniile de metrou, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, de
securitate a transportului şi de calitate a serviciilor, prevăzute în normele tehnice specifice în vigoare,
prin Autorizaţia Seria ASM nr. 01 şi Autorizaţia Seria AF nr. 3653, eliberate de către Autoritatea
Feroviară Română–AFER. Este membru UITP din anul 1994 şi, din anul 2003, deţine funcţia de
vicepreşedinte al Comitetului de Integrare Europeană, comitet care se întruneşte de două ori pe an.
La aceste întruniri participă şi un reprezentant al societăţii.

5.6 Organizarea societăţii


S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul anexă la H.G.
nr. 482/1999 şi cu legislaţia în vigoare, privind societăţile comerciale.
Această secţiune descrie organizarea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. la nivelul unu, doi, trei şi patru
al structurii ierarhice.
Primul nivel al structurii îl constituie adunarea generală a acţionarilor.
Nivelul doi, şi în acelaşi timp primul nivel executiv, îl constituie consiliul de administraţie şi DG.
Nivelul trei cuprinde direcţiile şi compartimentele funcţionale subordonate direct DG. Nivelul
patru este constituit din structuri şi funcţii subordonate nivelului trei.
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor, care decide asupra
politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la
acţionari.
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. este administrată de consiliul de administraţie, format din 15 membri
aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
Conducerea executivă a S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. este asigurată de DG care este şi preşedintele
consiliului de administraţie.
Gestiunea organizaţiei este controlată de acţionari şi de 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi, aleşi de
adunarea generală a acţionarilor.
Atribuţiile adunării generale a acţionarilor, competenţele şi răspunderile consiliului de
administraţie, ale cenzorilor şi ale directorului general sunt conform statutului S.C.T.M.B.
“Metrorex” S.A.
Competenţele, atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului de administraţie sunt stabilite prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare, ce derivă din statutul S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A.
şi aprobat de către Adunarea generală a acţionarilor.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


5.6.1 Structura organizatorică
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., fiind societate comercială pe acţiuni, desfăşoară activităţi de
transport călători cu metroul, prin subunităţi specializate, organizând administrarea, exploatarea şi
întreţinerea patrimoniului, îndrumă şi controlează activitatea acestora, în scopul asigurării
desfăşurării traficului feroviar de călători, în condiţii de siguranţă a circulaţiei.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 13/79

Structura organizatorică este în concepţie piramidală; nivelurile de subordonare executivă a


compartimentelor funcţionale şi subunităţilor, în raport cu conducerea societăţii, sunt prezentate
în organigramă.
Structura organizatorică poate fi modificată sau reexaminată, prin înfiinţarea sau desfiinţarea de
compartimente funcţionale şi subunităţi sau schimbări privind subordonări organizatorice.
Modificările sau reexaminările organigramei societăţii se fac numai cu aprobarea Adunării
generale extraordinare a acţionarilor.

5.6.2 Structura funcţională


În funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, structura funcţională
cuprinde:
a) Biroul - compartimentul funcţional care se constituie pentru îndeplinirea unor lucrări şi
activităţi omogene care necesită o organizare distinctă.
Biroul poate fi constituit independent, funcţie de volumul lucrărilor şi atribuţiilor ce trebuie
executate; de asemenea, se pot constitui birouri în cadrul unor servicii cu activităţi diversificate;
b) Serviciul - compartimentul funcţional se organizează pentru îndeplinirea unor activităţi cu
volum mare de muncă sau pentru activităţi complementare şi necesită o conducere unitară; în
cadrul serviciilor cu activităţi diversificate se pot organiza birouri.
c) Structura funcţională a aparatului propriu al S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. cuprinde
compartimente funcţionale ale căror structură este compusă din servicii, birouri independente şi
birouri incluse în cadrul unui serviciu, corespunzător organigramei şi statului de funcţii;
amplasarea în structura organizatorică a compartimentelor funcţionale şi subunităţilor în
subordinea directorului general şi a directorilor executivi, este în funcţie de natura relaţiilor
funcţionale şi atribuţiile exercitate de către aceştia.
d) Subunităţile de exploatare şi întreţinere-reparaţii, ale activităţii de bază a societăţii, sunt
constituite pe următoarele verigi organizatorice:

- locuri fixe de muncă; - secţii;


- formaţii de lucru; - depouri
- ateliere; - dispecerat central;
- laboratoare; - dispecerate de ramura.

e) Structura organizatorică a societăţii cuprinde urmatoarele activităţi complementare:

- oficiul de calcul;
- serviciul medical, protecţia muncii şi condiţii de muncă;
- verificări lucrări santier;
- P.S.I.-Salvare.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
5.6.3 Atribuţiile principale ale societăţii
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. are atribuţii pentru realizarea activităţii transportului de persoane cu
metroul, după cum urmează:
 conduce, organizează, planifică, coordonează şi controlează activitatea de transport public
de călători cu metroul, pe care o desfăşoară;
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 14/79

 asigură exploatarea materialului rulant şi a întreţinerii-reparaţiei reţelei de căi ferate


proprii, a instalaţiilor fixe de cale, a instalaţiilor electroenergetice, de automatizări şi
telecomunicaţii, semnalizare, centralizare bloc de linii automat, dispecer, a instalaţiilor
de ventilaţie, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apă şi canalizare, a
escalatoarelor, căilor de rulare, casetelor şi tunelelor, staţiilor şi construcţiilor speciale de
metrou, instalaţiilor de protecţie civilă, a spaţiilor tehnologice şi netehnologice şi a altor
instalaţii specifice;
 asigură elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a
instrucţiunilor, şi regulamentelor specifice, reglementări interne corespunzător obiectului
şi domeniilor de activitate;
 stabileşte tipul, forma şi felul legitimaţiilor de călătorie cu metroul şi asigură tipărirea
acestora;
 vinde legitimaţii de călătorie cu metroul direct sau prin alţi agenţi, pe bază de contract;
 stabileşte, în condiţiile legii, tariful pentru călătoria cu metroul, precum şi pentru alte
prestaţii şi servicii în domeniul său de activitate;
 elaborează prescripţii, tehnologii, normative şi norme de muncă specifice activităţii
proprii;
 iniţiază şi încheie convenţii şi contracte în domeniul său de activitate;
 participă în nume propriu la organisme similare internaţionale de cooperare în domeniul
transportului cu metroul sau în domenii conexe activităţii sale;
 negociază şi contractează credite cu bănci şi cu alte instituţii financiare, în condiţiile legii;
 deţine sau participă la capitalul social al altor persoane juridice şi decide, în condiţiile
legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine;
 se poate asocia cu terţe persoane fizice şi juridice, române sau străine, în scopul creării de
noi societăţi comerciale;
 poate organiza şi asigura funcţionarea propriilor structuri de pază şi de păstrare a ordinii,
în condiţiile legii sau contractează această activitate cu firme specializate;
 asigură instruirea, examinarea şi autorizarea în funcţie a personalului;
 în caz de evenimente de cale ferată, participă la cercetare, intervine şi ia măsurile necesare
pentru reluarea circulaţiei trenurilor;
 organizează şi exercită prin organe specializate controlul permanent al activităţiilor
proprii de exploatare şi siguranţă a circulaţiei;
 actionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbaţii în desfăşurarea
transportului de călători şi în procesele de exploatare, siguranţa circulaţiei şi revizii-
reparaţii;

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


 stabileşte caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport noi, în cazul
modernizării celor existente şi activităţilor de revizii-reparaţii;
 asigură modernizarea materialului rulant în scopul asigurării integrării în sistemul de
transport feroviar european cu metroul;
 organizează calificarea, recalificarea şi perfecţionarea personalului propriu;

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 15/79

 valorifică materialele şi deşeurile rezultate din demolări, casări de bunuri aflate în


patrimoniul său şi din alte activităţi proprii;
 desfăşoară activităţi de transport feroviar în interes propriu;
 urmăreşte derularea contractului de mentenanţă REM la S.C. Alstom Transport S.A., în
scopul asigurării în circulaţie a parcului REM, corespunzător mersului de tren şi graficelor
de circulatie;
 asigură în baza contractului de prestări servicii cu S.C. R.R.R.M.I. S.A., recepţia pe faze
a REM în cadrul reparaţiilor cu ridicare executate de către S.C. Alstom Transport S.A.;
 iniţiază proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre
aprobare Ministerului Transporturilor;
 fundamentează necesarul de fonduri pentru acoperirea diferenţei dintre tarife şi costurile
de exploatare, precum şi pentru investiţii, modernizări, dezvoltări şi reparaţii capitale;
 participă la negocierea şi încheierea contractelor pentru achiziţii de investiţii, bunuri,
lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri;
 urmăreşte derularea contractelor încheiate;
 realizează investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea reţelei de metrou, a infrastructurii
şi materialului rulant de metrou;
 execută lucrări de construcţii-montaj şi de reparaţii în interes propriu şi pentru terţi;
 confectionează piese de schimb şi subansambluri pentru instalaţiile şi utilajele din dotare;
 realizează produse şi servicii informatice proprii;
 asigură servicii de sănătate şi de refacere a capacităţii de muncă în cazul producerii de
accidente de muncă sau în legătură cu munca, în cazul apariţiei unor boli profesionale sau
în legătură cu profesia, pentru salariaţii proprii;
 asigură condiţii pentru protecţia civilă a populaţiei;
 avizează executarea de lucrări, amplasarea şi modificarea de amplasamente ale
construcţiilor supraterane în zona de minimă siguranţă a metroului, precum şi în staţiile
de metrou;
 asigură aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii în vederea prevenirii
accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, aplicarea normelor de prevenire
şi stingere a incendiilor; asigură aplicarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea
poluării mediului înconjurător;
 elaborează şi fundamentează programul de aprovizionare tehnico-materială;
 face periodic inventarul bunurilor aflate în patrimoniul societăţii;
 asigură personalul muncitor cu echipament de lucru şi protecţie, materiale igienico-
sanitare specific locurilor de muncă, în vederea prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor
profesionale;
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
5.6.3.1 Principalele atribuţiile ale direcţiilor şi consilierilor

A. Direcţia Exploatare
Direcţia Exploatare are ca obiect de activitate, coordonarea activităţilor de exploatare şi circulaţie
a trenurilor electrice pe întreaga reţea de căi ferate subterane sau supraterane a metroului şi traficul
comercial, în scopul satisfacerii cerinţelor publicului călător.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 16/79

Din punct de vedere al structurii organizatorice, corespunzător organigramei societăţii, direcţia


exploatare cuprinde:
La nivel aparat central:
- Serviciul Mişcare – Comercial;
- Serviciul Material Rulant.
La nivel subunităţi:
- Secţia Comercială;
- Secţia Mişcare;
- Depoul Exploatare TEM.
- Dispecerat central.

a. Exploatare (tracţiune şi mişcare)


1. Răspunde şi asigură circulaţia trenurilor, în condiţii de frecvenţă şi siguranţa circulaţiei, pe
magistralele de metrou subterane si supraterane.
2. Elaborează variantele de mers de tren şi graficele de circulaţie, intervalul de urmărire şi
realizarea timpilor de mers, numărul trenurilor în circulaţie, în funcţie de traficul de
călători, precum şi alte cerinţe.
3. Reactualizeaza graficele de circulaţie în vigoare, în funcţie de anumite situaţii ce apar în
circulaţie şi exploatarea liniilor şi instalaţiilor; elaborează planul de mers de tren pe
magistralele de metrou.
4. Răspunde de circulaţia trenurilor în condiţii de siguranţa circulaţiei, corespunzător
graficelor de mers de tren, asigură personal de conducere TEM apt medical.
5. Stabileşte necesarul de personal de exploatare (tracţiune şi mişcare) în scopul acoperirii
activităţilor şi locurilor de muncă, pentru efectuarea prestaţiilor programate.
6. Coordonează Regulatorul de circulaţie din punct devedere al activităţilor de mişcare şi
tracţiune, în circulaţia trenurilor.
7. Stabileşte măsuri pentru reexaminarea PTE-urilor, în funcţie de dotarea tehnologică a
staţiilor şi depourilor, în concordanţă cu prevederile instrucţiunilor în vigoare.
8. Dispune intrarea în circulaţie a trenurilor de intervenţie pentru înlăturarea evenimentelor
şi restabilirea circulaţiei.
9. Analizează zilnic cauzele care au determinat retragerile din circulaţie a trenurilor cu
debarcare de călători.
10. Închide secţii de circulaţie şi staţii pentru traficul de călători în situaţiile de apariţie a
unor lucrări la infrastructură, instalaţii, etc. cu stabilirea condiţiilor de circulaţie.
11. Stabileşte măsuri privind compunerea şi circulaţia trenurilor, în scopul reducerii
consumului de energie electrică pentru tracţiune.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


12. Efectuează instruirea personalului de exploatare (tracţiune şi mişcare), prin şcoala
personalului, în scopul asigurării pregătirii profesionale şi a condiţiilor pentru siguranţa
circulaţiei.
13. Tratează abaterile disciplinare corespunzător prevederilor legale şi RI.
14. Analizează în comun cu firma S.C. Alstom Transport S.A. cauzele retragerilor din
circulaţie a TEM cu debarcare de călători sau căderile în termen de garanţie.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 17/79

15. Urmăreşte derularea contractului de mentenanţă locomotive şi REM cu firma S.C.


Alstom Transport S.A..
16. Analizează împreună cu conducerea S.C. R.R.R.M.I. S.A. stadiul derulării contractului
de prestări servicii, în scopul asigurării parcului de material rulant cu REM apte pentru
circulaţie.
17. Coordonează din punct de vedere tehnologic elaborarea documentaţiilor şi caietelor de
sarcini pentru REM şi participă la negocieri pentru încheierea contractelor de modernizări
REM la terţi, cu asigurarea condiţiilor de siguranţa circulaţiei şi fiabilitate în exploatare.
18. Solicită informaţii şi analizează zilnic circulaţia trenurilor pe magistralele de metrou.

b) Comercial
1. Coordoneză activităţile comerciale privind asigurarea tipăririi titlurilor de călătorie,
eliberării şi încasării contravalorii acestora, a controlului la intrare, pe peroane şi în trenuri.
2. Analizează periodic fluxurile de călători în scopul asigurării numărului de trenuri în
circulaţie şi veniturile încasate pe staţii, închide unele accese înainte de închiderea
circulaţiei, în funcţie de fluxul de călători.
4. Efectuează analiza stocurilor privind cartele în scopul asigurării tipăririi titlurilor de
transport.
5. Organizează distribuirea titlurilor de transport la casieriile din staţii şi colectarea banilor
rezultaţi din vânzarea cartelelor.
6. Verifică modul de evidenţiere gestionară a titlurilor de transport.
7. Solicită informaţii privind funcţionarea aparatelor de citire a titlurilor de transport,
cauzele defectărilor sau scoaterilor din funcţionare.
8. Analizează prognoza fluxurilor de călători în zonele de dezvoltare ulterioară a metroului.
9. Analizează şi avizează rapoartele de cercetare şi tratare a abaterilor disciplinare
prezentate de către Secţia Comercială.
10. Avizează reglementări privind organizarea şi funcţionarea activităţilor de exploatare şi
comercială.

Direcţia Exploatare informează membrii Consiliului de administraţie şi Adunării generale a


acţionarilor privind activitatea Direcţiei Exploatare şi duce la îndeplinire hotărârile acestora.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


B. Direcţia Infrastructură
Direcţia Infrastructură are ca obiect de activitate coordonarea activităţilor de exploatare şi
întreţinere reparaţii a instalaţiilor, căii ferate şi construcţiilor speciale, care concură la circulaţia
trenurilor electrice de metrou, în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi asigurarea confortului
traficului de călători.
Din punct de vedere al structurii organizatorice, corespunzător organigramei societăţii, direcţia
infrastructură cuprinde:
La nivel aparat central:
- Serviciul Instalaţii;
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 18/79

- Serviciul Linii, Tunele, Construcţii Speciale;


- Serviciul Patrimoniu;
- Serviciul Aprovizionare.
La nivel subunităţi:
- Secţia Electromecanicã;
- Secţia Electroenergeticã;
- Secţia Semnalizare, Centralizare Bloc;
- Secţia Automatizări -Telecomunicaţii;
- Secţia Linii-Tunele;
- Secţia Construcţii Speciale.
.
a) Infrastructură (instalaţii, linii-tunele, construcţii speciale)
1. Asigură exploatarea, întreţinerea şi repararea liniilor, tunelelor, construcţiilor speciale şi
instalaţiilor care concură la circulaţia trenurilor electrice de metrou, utilităţile pentru
funcţionare în condiţii de siguranţă a trenurilor, deservirea publicului călător, condiţiilor
de muncă din spaţiile tehnice, etc.
2. Elaborează documentaţiile tehnice, în vederea încheierii contractelor de achiziţii,
urmăreşte derularea contractelor încheiate.
3. Elaborează programele de restricţii de viteze sau închideri de linii pe sectoare de
circulaţie în anumite situaţii, repune în funcţiune instalaţiile de cale, semnalizare,
înlocuirile de linii, etc.
4. Coordoneazã subunitãţile la intervenţiile pentru restabilirea circulaţiei trenurilor, în
situaţii de evenimente sau calamitãţi naturale, în ramura infrastructurã.
5. Propune scoaterea din funcţiune, înlocuire sau reabilitare tehnologică a instalaţiilor de
semnalizare, telecomunicaţii, electroenergetice, instalaţii speciale şi de climatizare, etc.
6. Tratează condiţiile de alimentare cu energie electrică a instalaţiilor electroenergetice ale
metroului şi a celorlalte utilităţi, pentru asigurarea funcţionalităţii metroului.
7. Analizează situaţiile deranjamentelor infrastructurii, provocate de exploatarea REM,
stabilind de comun acord cu direcţia exploatare măsuri în consecinţă.
8. Propune programe anuale şi de perspectivă pentru retehnologizarea instalaţiilor şi
introducerea automatizărilor, înlocuiri ale căii de rulare, reabilitări ale construcţiilor
speciale.
9. Aprobã programele anuale pentru lucrările de întreţinere, revizii-reparaţii şi planurile
pentru asigurarea bazei tehnico-materiale.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
10. Organizează recuperarea şi valorificarea materialelor şi subansamblelor instalaţiilor
scoase din funcţiune, avizează propunerile de casare pentru instalaţiile cu durata de serviciu
expirată.
11. Elaborează instrucţiuni, reglementări şi procese tehnologice de revizii şi reparaţii, sau
reexaminări ale acestora, planuri tehnice de exploatare.
12. Stabileşte condiţiile tehnice de funcţionare, care trebuie îndeplinite de instalaţiile şi
echipamentele utilizate.
13. Propune proiecte de norme interne şi caiete de sarcini pentru retehnologizare, execuţie
sau de modificare a instalaţiilor existente.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 19/79

14. Analizează cauzele deranjamentelor din infrastructură, care creează perturbări în


activitatea de circulaţie a trenurilor, dispune măsurile corespunzătoare.
15. Analizează activitatea de întreţinere, reparare, intervenţie şi supraveghere a
instalaţiilor speciale de apărare civilă.
16. Avizează documentaţia tehnică privind dotările noi şi îmbunătăţirile instalaţiilor de
apărare civilă.
17. Verifică cauzele nerespectării instrucţiilor şi reglementărilor în vigoare, stabileşte
măsuri în consecinţă.
18. Evaluează starea tehnică a utilajelor şi instalaţiilor din dotare, verifică modul de
aplicare a instrucţiilor şi reglementărilor de specialitate.
19. Urmăreşte comportarea în exploatare a utilajelor şi instalaţiilor noi ce intră în dotare şi
performantele acestora.
20. Avizează propunerile de reparaţii sau înlocuire a instalaţiilor de cale şi linii, care nu
îndeplinesc condiţiile tehnice de exploatare.
21. Se preocupă de punerea în funcţiune a utilajelor şi instalaţiilor procurate din fonduri
de investiţii sau RK.
22. Participă la recepţii parţiale pe faze sau finale ale lucrărilor de construcţii-montaj.
23. Verifică autorizarea personalului din subordine care participă la siguranţa circulaţiei.
24. Determină necesarul de personal din subunităţi pe categorii de profesie, pentru
realizarea activităţilor pe care le coordonează,coroborat cu stadiul tehnologic de dotare.
25. Avizează şi urmăreşte aplicarea tematicilor cadru privind instruirea personalului.
26. Analizează stadiile de întreţinere şi reparaţii ale construcţiilor speciale.
27. Avizează programele de reparaţii ale construcţiilor speciale, verifică executarea la timp
şi calitativ.
28. Stabileşte programele de dezinsecţie şi deratizare din spaţiile publice şi tehnice.

b) Patrimoniu
1. Elaborează programele de modernizări şi retehnologizări ale elementelor de patrimoniu
din surse financiare proprii ale societăţii, investiţii sau alte surse de finanţare.
2. Propune programe de aprovizionare tehnico-materială pentru activităţile de exploatare
directă a patrimoniului.
3. Face propuneri de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe şi obiectelor de inventar şi le
supune spre aprobare Consiliului de administraţie al societăţii.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


4. Solicită informaţii privind evidenţa elementelor de patrimoniu la zi şi preluări în
patrimoniul societăţii.
5. Analizeazã derularea contractelor de reparaţii tehnice ale elementelor de patrimoniu,
încheiate cu firme specializate, solicită pentru verificare documentele de recepţionare a
lucrărilor executate.
6. Dispune verificări privind organizarea la nivelul subunităţilor a evidenţei fondurilor
fixe.
7. Avizează propunerile şi documentaţia mijloacelor fixe care urmează a fi scoase la
licitaţie, prin vânzare.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 20/79

8. Analizează şi avizează propunerile de redistribuirea mijloacelor fixe între subunităţi.


9. Solicită informaţii privind administrarea patrimoniului în subunităţi.
10. Verifică scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, casarea, dezmembrarea,
recuperarea şi valorificarea unor subansamble.
11. Urmăreşte punerea în funcţiune a fondurilor fixe, recepţia acestora şi predarea către
subunitatea beneficiară.
12. Verificã autorizarea ISCIR a dotărilor conform legislaţiei în vigoare; aprobă scoaterea
din funcţiune a utilajelor care nu corespund normelor ISCIR.
13. Solicită informaţii privind consumurile de energie electrică, apã şi alte utilităţi, pentru
asigurarea activitãţilor metroului.
14. Solicită periodic analize privind baza de date a patrimoniului societăţii.
15. Propune documentaţii tehnice de colaborare, prestări servicii sau asistenţă tehnică
privind achiziţionarea de bunuri şi servicii, cu respectarea reglementărilor legale în
domeniu.

c) Aprovizionarea tehnico-materială
1. Stabileşte programul de aprovizionare a bazei tehnico-materiale la nivel de societate,
care cuprinde necesarul din ţară sau import, în baza propunerilor compartimentelor
funcţionale şi subunităţilor.
2. Solicită elaborarea normelor de stoc şi siguranţă pentru materiale, piese de schimb,
lubrifianţi, echipament de lucru şi protecţie, etc., de către fiecare subunitate.
3. Analizează referatele de necesitate ale subunităţilor, în sensul verificării existenţei
stocurilor de materiale, piese de schimb, lubrifianţi, etc.
4. Organizează recepţia materialelor, pieselor de schimb, subansamblelor, etc şi circulaţia
documentelor între subunităţi şi compartimente funcţionale interesate.
5. Prospectează piaţa internă şi externă, în scopul contractării bazei tehnico-materiale.
6. Dispune măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport pentru transportul mărfurilor,
în situaţia în care nu există clauza contractuală prin care transportul este efectuat de către
firma furnizoare.
7. Reglementează organizarea colectării deşeurilor metalice feroase, neferoase, etc şi
vânzarea către unităţi beneficiare.
8. Solicită situaţia stocurilor de materiale, piese de schimb, subansamble, lubrefianţi, etc,
analizează stocurile fără miscare sau cu mişcare lentă, dispune măsuri pentru valorificare.
9. Stabileşte modalităţile de valorificare a ambalajelor existente în magazii şi depozite.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
10.Tratează cu delegaţii furnizorilor problemele legate de derularea contractelor încheiate
pentru aprovizionarea bazei tehnico-materiale.
11. Asigură baza tehnico-materială, decontarea la timp a facurilor solicită analiza cauzelor
refuzurilor la plata facturilor.
12. Analizează lunar consumurile de carburanţi şi lubrifianţi.
13. Dispune deplasări la furnizori din ţară pentru clarificarea diverselor aspecte ale
activităţii de aprovizionare.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 21/79

Direcţia infrastructură, informează membrii Consiliului de administraţie şi Adunării generale a


acţionarilor privind activitatea direcţiei exploatare şi duce la îndeplinire hotărârile acestora.

C. Direcţia Tehnică şi Investiţii


Direcţia Tehnică şi Investiţii are ca obiect de activitate coordonarea activităţilor tehnice, investiţii
şi achiziţiilor publice (investiţii, produse şi servicii), în scopul asigurării tehnico-calitativă a
activităţilor ce concură la exploatarea în ansamblu a metroului.
Din punct de vedere al structurii organizatorice, corespunzător organigramei societăţii, direcţia
tehnică şi investiţii cuprinde:
La nivel aparat central:
- Serviciul Tehnic;
- Serviciul Programe Investiţii;
- Serviciul Urmărire Lucrări Investiţii;
- Serviciul Achiziţii Publice şi Asigurarea Transparenţei.
La nivel de subunitate:
- Verificări Lucrări Şantier.

a) Tehnic
1. Elaborează programele de dotare tehnico-materială a metroului.
2. Analizează cu direcţiile, propunerile de programe, studii şi specificaţii tehnice privind
dotarea şi modernizarea materialului rulant, liniilor, instalaţiilor şi construcţiilor.
3. Coordonează acţiunile de elaborare sau reexaminare a proceselor tehnologice de
întreţinere, revizii-reparaţii, în corelare cu dotarea tehnică existentă sau dotările noi ce
urmează a fi aplicate şi omologate.
4. Propune programele de cercetare stiinţifică şi colaborează cu firme de consultanţă,
cercetare, proiectare şi cu furnizorii, efectuează analize tehnico-economice.
5. Conduce lucrările CTE, urmăreşte finalizarea şi valorificarea temelor prezentate şi
avizate.
6. Coordonează întocmirea temelor de proiectare şi urmăreşte valorificarea proiectelor
avizate.
7. Solicită date şi analize privind comportarea în exploatare şi starea tehnică a materialului
rulant şi infrastructurii metroului, în scopul urmăririi fiabilităţii şi propunerilor de
retehnologizare.
8. Organizează analiza tehnică pentru selecţia ofertelor de achiziţionare sau de modernizare
a materialului rulant, instalaţiilor şi echipamentelor.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
9. Colaborează cu organismele de standardizare.
10. Coordonează acţiunile de experimentare, probe şi omologări la instalaţii şi material
rulant.
11. Susţine interesele S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. pentru aplicarea în exploatare a
invenţiilor şi a realizãrilor tehnice cu caracter de noutate.
12. Colaborează cu alţi operatori de transport în legaturã cu coordonarea unor programe şi
proiecte tehnice şi Uniunea Internaţionalã a Transportatorilor Publici (UITP).

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 22/79

13. Analizeazã cu directorii şi compartimentele de specialitate, soluţiile tehnico-economice


propuse pentru reproiectare sau îmbunãtãţiri constructive.
14. Analizeazã propunerile şi ofertele de modernizare a materialului rulant, instalaţiilor,
liniilor, etc. în scopul îmbunãtăţirii parametrilor de exploatare, funcţionare şi fiabilitate.
15. Solicitã analize şi materiale grafice de prezentare a societãţii.
16. Participã la analize tehnice cu reprezentanţi ai producãtorilor de echipamente destinate
modernizãrii materialului rulant, instalaţiilor, liniilor etc.
17. Coordoneazã întocmirea specificaţiilor tehnice şi caietelor de sarcini pentru
modernizarea materialului rulant şi instalaţiilor.
18. Stabileşte cu factorii responsabili comportarea şi fiabilitatea în exploatare a
subansamblelor, instalaţiilor, etc. noi introduse în exploatare pentru experimentare în
vederea omologãrii.

b) Programarea investiţiilor
1. Centralizează propunerile şi fundamentează programul de investiţii şi dotãri, în corelare
cu planul de investiţii pe termen scurt şi mediu; colaboreazã în acest sens cu directorii de
specialitate şi subunitãţi.
2. Coreleazã programul de investiţii şi dotãri cu structura cheltuielilor de capital, alocaţia
bugetarã sau alte fonduri, înclusiv credite externe.
3. Supune spre analizã şi avizare în CTE, teme şi analize de proiectare pentru construcţii-
montaj, lucrãri sau dotãri ce se realizeazã prin investiţii.
4. Întocmeşte documentaţia de încheiere a contractelor de proiectare şi documentaţiilor
tehnice, corespunzãtor programului de investiţii, cu institute de proiectare sau firme
specializate, urmãreşte respectarea termenelor contractuale.
5. Predă cãrţile tehnice şi altor documentaţii tehnice ale construcţiilor şi instalaţiilor cãtre
beneficiari.
6. Întocmeşte documentaţia pentru perfectarea contractelor economice prin licitaţii şi
achiziţii
7. Analizeazã studiile de piaţã şi marketing în activitatea de investiţii pentru stabilirea
cererilor de ofertã.
8. Solicitã documentaţii necesare şi obţinerea de acte legale pentru deţinerea de terenuri
aferente societãţii, unde se realizeazã obiective noi de investiţii şi obţinerea avizului pentru
mediu.
9. Verificã întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea creditelor bugetare şi a
cheltuielilor de capital.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


10. Prezintã documentaţii legate de problemele de investiţii Consiliului de administraţie şi
Adunării generale a acţionarilor pentru dezbatere şi aprobare.

c) Urmãrirea lucrãrilor de investiţii


1. Dispune verificări ale stadiilor fizice ale lucrãrilor de investiţii, pe faze, cu respectarea
programelor stabilite în documentaţii, inclusiv calitatea lucrãrilor, în colaborare cu
executantul.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 23/79

2. Efectuează recepţia pe faze a lucrãrilor, cu consemnarea în procesele verbale a calitãţii


lucrãrilor, în corelare cu documentaţia.
3. Solicitã executantului efectuarea remedierilor sau refacerea lucrãrii, conform
constatãrilor la recepţie.
4. Verifică desfãşurarea lucrãrilor de construcţii-montaj sau livrãri de echipamente sã se
facã pe baza graficului de desfãşurare a acestora.
5. Analizeazã soluţiile tehnice modificatoare faţã de proiectele iniţiale, din punct de vedere
tehnico-economic.
6. Participã la recepţia preliminarã a obiectivului de investiţii.
7. Urmãreşte şi verificã închiderea investiţiilor lunare, trimestriale şi anuale cu analizele
privind stadiile pe fiecare executant sau furnizor.
8. Rãspunde de deschiderea finanţării pentru lucrãrile prevãzute în planul de investiţii şi
dotãri, dupã aprobarea structurii cheltuielilor.
9. Analizeazã periodic cu executantul, furnizorul şi proiectantul stadiul lucrãrilor de
execuţie sau livrare, urmãrind punerea în funcţiune a obiectivelor sau dotãrilor.
10. Urmãreşte livrarea la termen a instalaţiilor şi utilajelor contractate de la furnizorii
interni sau externi.
11. Urmãreşte supravegherea tehnicã pentru realizarea obiectivelor de investiţii, aprobând
decontarea lucrãrilor sau a dotãrilor, în limita admiterii la finanţare şi a fondurilor alocate.
12. Solicitã colaborarea compartimentelor funcţionale şi subunitãţilor la efectuarea
probelor tehnologice.
13. Predă construcţiile şi dotãrile la subunitãţile de exploatare.
14. Colaboreazã cu bãncile finanţatoare, asigurã documentele de bancã şi urmãreşte
încadrarea în limitele valorilor finanţate, pe obiective.
15. Raporteazã directorului tehnic şi investiţii realizãrile fizice şi valorice privind
obiectivele de investiţii.
16. Prezintã documentaţii legate de problemele de investiţii Consiliului de administraţie şi
Adunării Generale a Acţionarilor, spre dezbatere şi aprobare.

d) Achiziţii publice şi asigurarea transparenţei


1. Elaborează programul anual de achiziţii publice, corepunzător surselor de finanţare pe
care societatea urmează să le încheie.
2. IÎntocmeşte note justificative şi documentaţii cu privire la alegerea procedurii de
atribuire a contractelor de achiziţii publice.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


3. Întocmeşte şi transmite anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire privind
achiziţiile publice.
4. Derulează procedurile de achiziţie publică şi participă în comisiile de evaluare a
ofertanţilor.
5. Predă contractele încheiate spre derulare compartimentelor funcţionale ale societăţii.
6. Verifică raportările privind transparenţa procedurilor de achiziţie publică către Direcţia
Generală Mass-Media şi Transparenţă din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 24/79

Direcţia Tehnică şi Investiţii informează membrii Consiliului de administraţie şi Adunării generale


a acţionarilor privind activitatea direcţiei exploatare şi duce la îndeplinire hotărârile acestora.

D. Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicare


Reprezintă S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. în domeniul tehnologia informaţiei, comunicării şi
activităţii administrative, care fac obiectul activităţii Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi
Comunicare. Organizează şi răspunde de executarea activităţilor din subordine, urmărind
respectarea actelor normative specifice şi a prevederilor legislative în vigoare.
Directorul tehnologia informaţiei şi comunicare este subordonat nemijlocit DG. Are relaţii de
colaborare cu directorii executivi de specialitate, pe linia cooperării privind dotarea şi exploatarea
tehnicii de calcul, a proiectelor de sisteme informatice şi informaţionale, a comunicării interne şi
cu mass-media, a relaţiilor cu publicul şi activităţii administrativ, precum şi a angajării problemelor
tehnico-materiale şi a cheltuielilor băneşti pentru asigurarea nivelului tehnico-calitativ al activităţii
direcţiei.
Are în subordine directă:
- Serviciul Tehnologia Informaţiei;
- Serviciul Mass-Media şi Relaţii cu Publicul;
- Serviciul Administrativ;
- Biroul Managementul Proiectelor si Sisteme Informaţionale.
Răspunde de activitatea subunităţilor:
- Oficiul de Calcul.
Are relaţii de colaborare cu compartimentele funcţionale ale aparatului propriu al societăţii şi cu
subunităţile referitor la problemele privind desfăşurarea activităţii direcţiei de care răspunde şi pe
care o coordonează.

a.Tehnologia informaţiei
1. Predă contractele încheiate spre derulare compartimentelor funcţionale ale societăţii.
2. Organizează, coordonează şi răspunde de elaborarea strategiei de informatizare a
societăţii şi actualizarea periodică a acesteia.
3. Coordonează întreaga activitate de informatică din societate pentru punerea în practică
a strategiei de informatizare.
4. Avizează propuneri pentru investiţii şi aprovizionare în domeniul TI în conformitate cu
obiectivele strategice ale societăţii şi verifică realizarea documentaţiilor tehnice necesare.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
5. Coordonează cu sprijinul celorlalte compartimente studii şi analize ale sistemelor
informaţionale existente.
6. Coordonează implementarea şi dezvoltarea în mod unitar şi integrat a sistemului
informatic pentru societate cu ajutorul metodologiilor şi instrumentelor standardizate, în
contextul dezvoltării societăţii informaţionale.
7. Monitorizează, prin serviciile din subordine, respectarea prevederilor contractuale cu
furnizorii de servicii informatice.
8. Analizează şi propune măsuri pentru respectarea prevederilor legale privind publicarea
de date, protecţia datelor personale şi folosirea programelor informatice.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 25/79

9. Aprobă planuri anuale de activitate pentru serviciile şi subunităţile TI din subordine în


vederea realizării obiectivelor reieşite din strategie.
10. Avizează strategia de dezvoltare a infrastructurii informatice în raport cu obiectivele
strategiei de informatizare.
11. Monitorizează şi evaluează acţiunile de implementare a strategiei de informatizare,
stadiul de realizare şi concordanţa realizărilor cu normele şi metodologiile unitare la nivel
naţional.
12. Avizează proiecte/subproiecte privitoare la implementarea de noi aplicaţii informatice,
asigurând caracterul unitar al informaţiilor şi integrarea acestora în sistemul informatic.
13. Avizează elaborarea de proceduri de stocare, salvare/restaurare a datelor şi proceduri
pentru recuperarea datelor în caz de dezastre.
14. Avizează elaborarea de teme, documentaţii tehnice şi propuneri pentru achiziţia de
servicii informatice de la furnizorii autorizaţi (service tehnică de calcul şi reţea de
transmisie date).
15. Avizează planuri de măsuri pentru securizarea reţelelor şi pentru securitatea sistemelor
informatice.
16. Organizează asigurarea asistenţei tehnice de specialitate pentru utilizatorii finali.
17. Se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din activitatea TI,
în conformitate cu strategia de informatizare şi planurile anuale de activitate.
18. Propune măsuri pentru promovarea imaginii instituţiei pe plan intern şi extern prin
pagina WEB.
19. Reprezintă societatea în relaţiile cu exteriorul în domeniul tehnologia informaţiei.
20. Avizează echipele de proiect din partea societăţii pentru urmărirea proiectelor din
domeniul TI.
21. Analizează metodologia de proiect a diverşilor participanţi la lucrările din domeniul TI
(furnizori de produse şi servicii), metodele lor specifice de lucru, verifică procedurile
operaţionale/ administrative aplicate pe parcursul proiectului respectiv.
22. Asigură un schimb fluent de informaţii între părţile implicate în proiecte.
23. Verifică majoritatea informaţiilor primite probând valabilitatea acestora, filtrând
materialele neimportante sau nerelevante.
24. Analizează toate datele necesare despre proiecte ori de câte ori este nevoie şi îşi exercită
autoritatea pentru adoptarea de măsuri de nivel executiv pentru a menţine proiectul în
parametrii financiari, tehnici şi comerciali specificaţi în contract.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
25. Monitorizează evoluţia lucrărilor din cadrul proiectelor şi subproiectelor TI şi
întocmirea listelor de activităţi revizuite.
26. Informează anual Consiliul de Administraţie privind activitatea de Tehnologia
Informaţiei.
27. Avizează rapoartele de cercetare şi tratare a abaterilor disciplinare.

b. Mass-media şi relaţii cu publicul


1. Cordonează planificarea şi organizarea campaniilor media pentru transmiterea
informaţiilor de interes public privind politica de exploatare şi de investiţii a societăţii.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 26/79

2. Verifică şi avizează comunicatele şi anunţurile de presă privind activitatea societăţii,


precum şi transmiterea comunicatelor, aprobate de către conducerea societăţii, către
organele de presă, radio, televiziune.
3. Repartizează solicitările de informaţii de interes public venite din partea mass-media
către compartimentele funcţionale implicate în formularea răspunsurilor şi verifică
răspunsurile acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
4. Avizează şi programează solicitările mass-media pentru interviuri şi accesul acesteia în
staţiile metroului.
5. Dispune măsuri pentru organizarea interviurilor date de către DG sau directorii executivi
în presa audio-vizuală.
6. Îndrumă şi verifică organizarea conferinţelor de presă în vederea asigurării unei
transparenţe corespunzătoare, în situaţii speciale care reclamă acest lucru.
7. Avizează planul de comunicare în situaţii de criză.
8. Primeşte informaţii privind materialele apărute în mass-media privitoare la activitatea
metroului.
9. Solicită de la compartimentele de specialitate, date statistice privind transportul de
călători cu metroul şi alte date de interes general privind activitatea societăţii, care vor face
obiectul unor informări de interes public periodice.
10. Asigură accesul, la cerere, la orice informaţie de interes public, în conformitate cu
prevederile Legii 544/2001.
11. Coordonează elaborarea strategiile de comunicare instituţională, comercială şi internă.
12. Verifică expedierea la termen a răspunsurilor la solicitările de informaţii de interes
public.
13. Dispune măsuri şi răspunde de formularea şi expedierea răspunsurilor către petenţi, în
termenle prevăzute de prevederile Legii 233/2002.
14. Coordonează centralizarea, clasarea şi arhivarea petiţiilor primite pe adresa societăţii,
precum şi a răspunsurilor expediate petenţilor.
15. Dispune măsuri de realizarea materialelor publicitare şi de imagine companie precum:
oprezentari pentru promovarea imaginii societăţii;
oarhiva de imagini video a societatii;
oimortalizarea evenimentelor deosebite din activitatea societăţii.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


16. Reprezintă conducătorul societăţii în relaţia cu mass-media şi exprimă atitudinea
oficială a societăţii asupra chestiunilor de interes public solicitate de reprezentanţii acesteia
în calitate de purtător de cuvânt în baza deciziei DG.
17. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile, purtătorul de cuvânt se va informa asupra tuturor
aspectelor legate de activitatea societăţii, obiectivelor şi strategiilor acesteia.
18. Răspunde disciplinar pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 conform prevederilor Codului
muncii;
19. Informează anual Consiliul de administraţie privind activitatea de mass-media,
comunicare şi relaţii cu publicul;

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 27/79

20. Avizează planurile de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului


din activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul, în conformitate cu strategia de
comunicare şi planurile anuale de activitate.
21. Reprezintă societatea în relaţiile cu exteriorul în domeniul mass-media şi relaţii cu
publicul.

c. Administrativ
1. Coordonează şi controlează activităţile privind gestionarea corespondenţei şi activităţii
de secretariat, a documentelor tipizate, a ştampilelor şi sigiliilor, a abonamentelor la
publicaţii.
2. Coordonează şi controlează activitatea de eliberare a permiselor şi abonamentelor CFR,
precum şi a călătoriilor internaţionale.
3. Coordonează şi controlează activitatea de eliberare a legitimaţiilor de acces în metrou,
precum şi încasarea contravalorii acestora
4. Coordonează activitatea de arhivare pentru societate.
5. Monitorizează derularea contractelor de prestări servicii de către terţi.
6. Avizează programele de lucru pentru şoferi, planurile de revizii şi reparaţii pentru parcul
auto, consumurile de carburanţi.

Direcţia Tenologia Informţiei şi Comunicare informează membrii Consiliului de administraţie şi


Adunării generale a acţionarilor privind activitatea direcţiei exploatare şi duce la îndeplinire
hotărârile acestora.

E. Direcţia Economică
Direcţia economică are ca obiect de activitate coordonarea activităţilor financiare şi contabilitate
la nivel de societate, încheierea contractelor de asocieri cu terţi, etc., în scopul asigurării bazei
economice în raport cu bugetul de venituri şi cheltuieli.
Din punct de vedere al structurii organizatorice, corespunzător organigramei societăţii, Direcţia
Economică cuprinde:
La nivel aparat central:
- Serviciul Financiar;
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciul Marketing, Asocieri, Închirieri;
- Biroul Negocieri Preţuri.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
a) Financiar - contabilitate, negocieri preţuri
1. Angajeazã cheltuielile materiale şi bãneşti ale societãţii alãturi de DG sau directorii
executivi, în toate contractele economice şi comenzile încheiate.
2. Respectă legislaţia în vigoare privind activitatea financiar-contabilã a societãţii,
stabileste mãsuri pentru gospodãrirea resurselor materiale şi bãneşti; refuzã operaţiile
patrimoniale care contravin legislaţiei în vigoare.
3. Coordoneazã întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmãreşte modul de
îndeplinire a indicatorilor economico-financiari.
4. Verificã şi analizeazã bilanţurile contabile ale societãţii.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 28/79

5. Răspunde de utilizarea resurselor bãneşti, efectuarea operaţiilor de plãţi şi încasãri cãtre


bugetul statului şi furnizori.
6. Analizeazã cheltuielile materiale la nivel de societate împreunã cu contabilii şefi de
subunitãţi, la nivelul acestora.
7. Solicitã analiza periodicã privind utilizarea mijloacelor circulante pentru readucerea în
circuitul economic a stocurilor disponibile, supranormative fãrã mişcare sau cu mişcare
lentã, precum şi alte mãsuri pentru prevenirea imobilizãrilor de fonduri împreună cu
compartimentele de specialitate.
8. Asigură resursele financiare pentru finanţarea investiţiilor, cercetare tehnico-stiinţificã
şi dezvoltare tehnologicã.
9. Întocmeşte balanţele de verificare, bilanţurile anuale şi trimestriale, precum şi situaţiile
lunare privind principalii indicatori economico-financiari.
10. Exercitã controlul financiar privind trecerea pe cheltuieli sau pe seama rezultatelor
financiare a unor pierderi.
11. Stabileşte rãspunderea, împreună cu Serviciul Juridic, în sarcina celor vinovaţi de
neobţinerea titlurilor executãrii şi neurmãrirea creanţei înlãuntrul termenului de prescripţie.
12. Utilizeazã sistemul informaţional, urmãrind folosirea cât mai eficientã a datelor
financiar-contabile.
13. Arhivează şi păstrează documentele justificative care stau la baza înregistrãrilor
financiar-contabile.
14. Face propuneri privind trecerea pe seama cheltuielilor a lipsurilor constatate la
inventariere, în cazurile în care lipsurile nu se datoresc culpei unei persoane fizice.
15. Se preocupã de asigurarea disponibilitãţilor necesare şi menţinerea capacitãţii de platã
a societãţii.
16. Informeazã Consiliul de administraţie şi Adunarea generală a acţionarilor despre
principalele probleme economico-financiare care apar, propune mãsuri corespunzãtoare.
17. Dispune inventarierea patrimoniului şi stabileşte comisiile de inventariere din
subunitãţi.
18. Analizeazã rezultatele inventarierilor şi dispune mãsuri în consecinţã.
19. Organizeazã exercitarea controlului financiar preventiv.
20. Efectuează analize privind eficienţa şi echilibrul financiar, evoluţia structurii
cheltuielilor şi veniturilor societăţii.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


21. Organizeazã modul de distribuire şi evidenţiere a tichetelor de masã la nivel societate.
22. Verificã activitatea contabilã şi urmareşte executarea la timp a lucrãrilor tehnico-
operaţionale privind investiţiile.
23. Urmãreşte modul de utilizare a surselor financiare de investiţii şi a cheltuielilor de
investiţii în raport cu obiectivele de investiţii.
24. Asigurã organizarea şi evidenţa contabilitãţii analitice a investiţiilor.
25. Negociază sau renegociază preţurile şi tarifele pentru produsele, piesele de schimb,
reparaţii şi servicii efectuate la terţi, la nivelul acceptat de societate.
26. Analizeazã intenţiile de majorare a preţurilor şi tarifelor solicitate de producãtori sau
prestatori de servicii.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 29/79

27. În baza documentaţiilor propuse de ofertanţi, analizeazã ofertele de preţ şi tarife, în


scopul alegerii celei mai bune oferte.
28. Solicitã întocmirea documentaţiilor prearbitrale, ca urmare a neînţelegerii
renegocierilor asupra nivelului de preţ sau tarif.
29. Verificã şi avizeazã documentaţiile de calcul şi antecalcul ale documentaţiilor de preţ
şi tarif prezentate de ofertant.
30.Verificã întocmirea la timp a dispoziţiilor de platã şi deschiderea creditelor, în
concordanţã cu programele de investiţii.
31. Asigurã punerea în aplicare a hotãrârilor Consiliului de administraţie în corelare cu
legislaţia în vigoare din domeniul financiar-contabil.
32. Informeazã DG şi directorii de specialitate asupra deciziilor care influenţeazã
activitatea economico-financiarã a societãţii.

b) Marketing, asocieri, închirieri


1. Întocmeşte propuneri de promovare a serviciilor oferite de societate publicului călător.
2. Întocmeşte propuneri de sondare a opiniilor publicului călător despre serviciile oferite
de către S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A.; participă împreună cu alte compartimente la
realizarea acestor sondaje; interpretează rezultatele sondajelor şi face propuneri de
îmbunătăţire.
3. Iniţiază de negocieri a contractelor de asociere, închiriere sau servicii cu terţe persoane
juridice sau fizice.
4. Analizeazã efectele economice asupra societãţii, urmăreşte finalizarea şi încheierea
acestor contracte.
5. Verificã derularea şi efectele contractelor încheiate.
6. Verifică încasările cheltuielilor lunare şi restanţe de la utilitãţile puse la dispozitie de
cãtre societate.
7. Solicitã informaţii şi stabileşte mãsuri pentru respectarea de cãtre parteneri a clauzelor
contractuale încheiate.
8. Susţine şi argumenteazã, în comisiile de negocieri, nivelul de preţ sau tarif pe care
societatea îl poate accepta.
9. Verificã întocmirea corectã a documentaţiilor pentru stabilirea preţurilor şi tarifelor.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


F. Consilieri
Compartimentul Consilieri are următoarele atribuţii, competenţe şi răspunderi principale:
1. Elaborează principiile privind adaptarea reglementărilor societăţii la cerinţele majore
ale restructurării şi reformei.
2. Analizează sesizările şi celelalte documente supuse spre aprobare DG al societăţii şi
propune modul de rezolvare.
3. Urmăreşte îndeplinirea la termen a dispoziţiilor date de DG.
4. Efectuează studii de documentare asupra unor probleme de înteres major.
5. Coordonează elaborarea studiilor pentru stabilirea oportunităţii, priorităţii unor acţiuni.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 30/79

6. Reprezintă societatea la tratative sau în cadrul organismelor interne sau internaţionale în


limita mandatului acordat.
7. Avizează propunerile privind strategia generală.
8. Răspunde de calitatea prelucrării şi corectitudinii interpretării datelor pe care le prezintă
DG, în vederea luării deciziilor.
9. Coordonează elaborarea periodică de sinteze privind planul de activitate comparativ cu
perioadele anterioare şi propune măsuri de îmbunătăţire pe care le supune aprobării
conducerii societăţii.
10. Participă la elaborarea de propuneri privind necesarul lucrărilor de dezvoltare în
conformitate cu strategia adoptată.
11. Participă la elaborarea prognozelor privind dezvoltarea activităţii societăţii.

5.6.3.2 Principalele atribuţiile ale compartimentelor funcţionale din subordinea DG

Serviciul Managementul Resurselor Umane


Serviciul Managementul Resurselor Umane realizează şi execută coordonarea tehnico-
organizatorică şi managerială a activităţii societăţii, utilizarea forţei de muncă, încadrării şi
promovării personalului, formării profesionale, precum şi în domeniul relaţiilor cu organizaţiile
sîndicale şi a secretariatului consiliului de administraţie şi adunãrii generale a acţionarilor. În
vederea îndeplinirii sarcinilor care-i revin, serviciul are următoarele atribuţii principale:

a) Organizarea şi normarea muncii


1. În baza legislaţiei şi actelor normative în vigoare, propune, elaboreazã şi colaboreazã la
întocmirea reglementãrilor privind orientarea şi cadrul general de conducere şi organizare,
pentru realizarea obiectului de activitate ce decurge din statutul S.C.T.M.B. “Metrorex”
S.A., anexă la H.G. nr.482/1999.
2. Elaboreazã documentaţia privind structura organizatoricã la nivelul societãţii şi
funcţionalã pentru aparatul central, în concordanţã cu strategia de dezvoltare şi obiectul de
activitate al societãţii; verificã şi avizeazã structurile organizatorice, numãrul de posturi şi
statele de funcţii ale subunitãţilor
3. Proiecteazã relaţiile funcţionale între compartimentele aparatului central, subunitãţi şi
organele administraţiei de stat (diagrama de relaţii), în scopul realizãrii şi perfecţionãrii
sistemului informaţional.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


4. Efectueazã analize manageriale, organizatorice şi funcţionale în baza cãrora elaboreazã
reglementãri şi decizii privind reorganizarea, înfiinţarea sau desfiinţarea de subunitãţi,
compartimente funcţionale ale aparatului central, etc.
5. Îndrumã elaborarea sau modificarea structurilor funcţionale şi a statelor de funcţii, în
baza structurii organizatorice şi specificului activitãţii subunitãţilor; face propuneri de
corectare a acestor structuri în raport cu îmbunãtãţirile tehnologice sau organizatorice.
6. Propune, în colaborare cu şefii compartimentelor funcţionale ale aparatului central şi
subunitãţilor, redistribuirea personalului în condiţiile reorganizãrii, ca urmare a

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 31/79

automatizãrii proceselor de exploatare, creşterea fiabilitãţii instalaţiilor etc., cu respectarea


prevederilor contractului colectiv de muncã.
7. Participã şi îndrumã elaborarea de cãtre subunitãţi a reglementãrilor proprii de
conducere, organizare şi funcţionare.
8. Colaboreazã cu organele administraţiei de stat şi forul tutelar privind problemele
specifice, manageriale, de organizare şi funcţionare, solicitã reglementãri şi precizãri
pentru elaborarea sau aplicarea actelor normative specifice activitãţii sau cu caracter
general.
9. Colaboreazã cu Serviciul Juridic şi compartimentele funcţionale în scopul interpretãrii
şi aplicãrii corecte a legislaţiei, actelor normative în vigoare şi prevederilor contractului
colectiv de muncã, în domeniul muncii.
10. Elaboreazã reglementãri în baza legislaţiei în vigoare şi a contractului colectiv de
muncă, privind timpul de muncă şi timpul de odihnă, în scopul interpretãrii şi aplicãrii
corecte a prevederilor actelor normative.
11. Solicitã necesarul de personal normat pe structuri de meserii, grupe de funcţii şi funcţii,
în raport cu procesele tehnologice, normativele de personal şi normele de muncã existente;
compară cu situaţia personalului existent; analizeazã necesarul de personal pe posturi fixe
de lucru, raportat cu programele de lucru şi necesitatea existenţei postului fix.
12. În baza programelor de prestaţii anuale şi trimestriale, solicitã date şi raportãri privind
utilizarea timpului de muncã.
13. Determinã necesarul de personal şi posturi fixe în baza consumului de manoperã, în
raport cu personalul existent.
14. În colaborare cu subunitãţile, stabileşte categoriile medii de încadrare a personalului
muncitor pe categorii şi grupe de funcţii, comparativ cu categoriile medii ale lucrãrilor,
avizeazã propunerile pentru examinãri şi promovãri.
15. Colaboreazã cu compartimentele funcţionale şi subunitãţile societãţii, pentru
elaborarea sau modificarea indicatoarelor de calificare proprii.
16. Elaboreazã reglementãri în domeniul muncii, cu caracter normativ la nivelul societãţii;
efectueazã modificãri şi completãri ale acestora, în funcţie de legislaţia şi actele normative
în vigoare.
17. Coordoneazã întocmirea sau reactualizarea atribuţiilor şi fişelor de post la
compartimentele funcţionale şi subunitãţi, în funcţie de structura funcţionalã a acestora.
18. Solicitã de la subunitãţi propuneri pentru necesarul minim de personal de execuţie şi
muncitor, în scopul asigurãrii funcţionãrii instalaţiilor vitale şi conservarea spaţiilor
metroului, în situaţia restrângerii sau încetãrii activitãţii.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
19. Determinã necesarul de personal pe post fix, în raport de timpul de lucru zilnic,
programul de lucru zilnic şi timpul de muncã lunar, în funcţie de activitatea continuã sau
discontinuã.
20. Întocmeşte orientativ programul timpului de muncã anual.
21. Acordã consultanţã subunitãţilor şi compartimentelor funcţionale, în domeniul
organizãrii şi normãrii muncii, corespunzãtor prevederilor cadrului legislativ şi
contractului colectiv de muncã.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 32/79

22. Solicitã de la compartimentele funcţionale ale aparatului propriu al societãţii şi


subunitãţi, date primare pentru prelucrare şi analiza problemelor de organizare şi personal.
23. Verificã şi avizeazã solicitãrile subunitãţilor sau compartimentelor funcţionale privind
problematica de organizare, normare a muncii, structura funcţionalã şi de personal, în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi contractul colectiv de muncã.
24. Colaboreazã la întocmirea proiectului sau modificãrilor contractului colectiv de muncã
anual în execuţia sa, propune şi solicitã propuneri pentru reglementarea şi clarificarea
prevederilor contractului colectiv de muncã.
25. Participã la negocierile contractului colectiv de muncã şi redactarea sa finalã, conform
prevederilor proceselor verbale încheiate în comisiile de negocieri administraţie- sindicate.
26. Colaboreazã la centralizarea problemelor apãrute ca urmare a derulãrii contractului
colectiv de muncã, participã la interpretarea clauzelor contractuale.
27. Elaboreazã şi participã la întocmirea materialelor şi documentaţiilor, în scopul evitãrii
apariţiei unor stãri conflictuale între administraţie şi sindicate sau a dezamorsãrii acestora.

b) Salarizare
1. Calculeazã coeficienţii de ierarhizare corespunzãtor numãrului de clase de salarizare
propuse, în raport cu nomenclatorul de funcţii şi meserii existent în contractul colectiv de
muncă.
2. Întocmeşte situaţia numãrului de personal repartizat pe clase de salarizare la nivel de
societate.
3. Colaboreazã cu Oficiul de calcul la stabilirea veniturilor salariale la nivel de aparat
central şi subunitãţi, pe activitãţi şi structura de personal.
4. Elaboreazã evaluarea graficã a sporurilor realizate de cãtre salariaţi, în conformitate cu
contractul colectiv de muncã, pe activitãţi şi structurã de personal din total venit.
5. Efectueazã simulãri şi aplicaţii pe clase de salarizare corespunzãtor coeficienţilor de
ierarhizare, evalueazã influenţele asupra fondului total de salarii, în colaborare cu serviciul
Plan-Strategie.
6. Face propuneri privind încadrarea în clase de salarizare, corespunzãtor structurii
funcţionale, pentru aparatul central şi subunitãţile societãţii, corespunzător prevederilor
contractului colectiv de muncă.
7. Elaboreazã variante de calcul privind expresia bãneascã a clasei de salarizare, analizeazã
înfluenţele asupra fondului total de salarii, corespunzãtor variantelor propuse.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
8. Coreleazã cu serviciul Plan-Strategie ca expresie bãneascã, ponderea orelor lucrate
suplimentar şi orelor lucrate în zilele de sâmbãtã, duminicã şi alte zile în care nu se
lucreazã, la nivel de subunitãţi şi pe ansamblul societãţii.
9. În colaborare cu Oficiul de calcul, calculeazã ponderea veniturilor salariale pe structuri
de personal, salariul mediu şi venitul mediu pe subunitãţi, aparat propriu şi total societate.
10. Verificã aplicarea corectã a sistemului de salarizare prevãzut în contractul colectiv de
muncã, în concordanţã cu structura organizatoricã şi categoriile de personal.
11. Colaboreazã la elaborarea proiectului contractului colectiv de muncã, la modificãrile şi
completãrile acestuia privind problemele de salarizare.
12. Întocmeşte situaţii statistice privind structura veniturilor la nivel de societate.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 33/79

c) Relaţii cu sindicatele
1. Transmite la compartimentele funcţionale ale aparatului propriu şi subunitãţi problemele
rezultate din protocoale, procese verbale etc., urmare a convorbirilor şi negocierilor cu
sindicatele, în scopul realizãrii mãsurilor stabilite la termenele scadente.
2. Solicitã date statistice şi informaţii pentru analiza realizãrii mãsurilor la termenele
scadente şi cauzele unor nerealizãri.
3. Întocmeşte periodic sau ca urmare a dispoziţiei conducerii societãţii, împreunã cu
sindicatele, sinteze privind modul de îndeplinire a mãsurilor stabilite de comun acord (în
protocoale, procese verbale etc.).
4. Întocmeşte materiale şi note informative pentru conducerea societãţii privind
problematica apãrutã în relaţiile cu sindicatele.
5. Propune şi colaboreazã la stabilirea soluţiilor în vederea preîntâmpinãrii apariţiei stãrilor
conflictuale sau a dezamorsãrii acestora.
6. Solicitã observaţii de la subunitãţi privind neclaritãţile în derularea contractului colectiv
de muncã, în scopul clarificãrii unor prevederi contractuale, corectarea sau modificarea
acestora în comisia de negociere.
7. Colaboreazã la întocmirea proiectului contractului colectiv de muncã sau la modificarea
acestuia şi la elaborarea sa în formã finalã.
8. Propune modificãri sau corelãri ale unor prevederi ale contractului colectiv de muncã,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9.Participã la şedinţele comisiei de negociere a contractului colectiv de muncã şi se ocupã
de modificarea sau înlocuirea unor prevederi din contractul colectiv de muncã în formã
finalã.
10.Tine evidenţa evoluţiei conflictelor de interese, întocmeşte situaţii şi analize statistice
referitoare la cauzele declanşãrii acestora.
11. Tine evidenţa şi sintetizează propunerile reprezentanţilor salariaţilor şi administraţiei,
vis-à-vis de prevederile contractului colectiv de muncă, în scopul negocierii acestora şi
întroducerii în contractul colectiv de muncă.
12.Întocmeşte şi colaboreazã la emiterea unor acte privind conflictele de interese sau
solicitãri ale sindicatelor.
13.Colaboreazã la rezolvarea problemelor curente ale serviciului.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
d) Personal învaţământ
1.Întocmeşte pentru aparatul central şi verificã la subunitãţi corectitudinea încheierii
contractelor individuale de muncã, în conformitate cu prevederile legale şi ale contractului
colectiv de muncã, şi completãrile carnetelor de muncã cu toate datele la zi.
2.Verificã şi întocmeşte actele necesare încadrãrii, promovãrii şi încetãrii raporturilor de
muncã pentru personalul societãţii.
3. Rãspunde de întocmirea, completarea, pãstrarea şi evidenţa carnetelor de muncã, în
conformitate cu prevederile legale şi registrului de personal.
4. Completeazã şi verificã carnetele de muncã cu mişcãrile intervenite în situaţia
personalului (schimbãri locuri de muncã, încadrãri, schimbãri ale drepturilor salariale,
etc.), certificã eventualele corecţii în carnetele de muncã pentru aparatul central.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 34/79

5. Întocmeşte şi verificã dosarele de personal, astfel ca acestea sã fie completate în


conformitate cu prevederile legale şi la zi, pentru aparatul central.
6. Completeazã documentaţia pentru schimbarea locului de desfăşurare a activitãţii pentru
salariaţii societãţii.
7. Întocmeşte, verificã şi certificã în conformitate cu prevederile legale dosarele de
pensionare ale personalului din aparatul central şi subunitãţile societãţii.
8. Certificã potrivit prevederilor legale, dosarele personalului propus a fi încadrat în funcţie
cu gestiune (cazier judiciar, dovadã dacã a produs sau nu pagube la vechiul loc de muncã,
angajament pentru constituirea garanţiei etc.).
9. Centralizeazã programãrile de concedii de odihnã din compartimentele funcţionale şi
înscrie nr.de zile de concediu de odihnã pentru cererile de concedii la care salariaţii au
dreptul, pentru personalul din aparatul central al societãţii; verificã la subunitãţi respectarea
programãrii concediilor de odihnã şi realizarea întegralã a concediului de odihna de cãtre
salariaţi, pânã la sfârşitul anului calendaristic.
10. Centralizeazã realizarea concediilor de odihnă pe categorii de personal şi numãr de zile
efectuate la subunitãţi şi aparatul central al societãţii.
11. Completeazã notele de lichidare ale personalului şi verificã la subunitãţi dacã acestea
sunt întocmite corespunzãtor.
12. Completeazã pe certificatele medicale vechimea în muncã, pentru acordarea plãţii
concediilor medicale, pentru salariaţii aparatului central.
13. Opereazã în carnetele de muncã ale personalului din aparatul central al societãţii,
grupele de muncã conform reglementãrilor legale, verificã la subunitãţi corectitudinea
înscrierilor.
14. Verificã încadrarea personalului în clase de salarizare corespunzãtor prevederilor
contractului colectiv de muncã şi a statului de funcţii, pentru salariaţii aparatului central;
verificã corectitudinea încadrãrii salariaţilor la subunitãţi, corespunzãtor statelor de funcţii
şi a prevederilor contractului colectiv de muncã.
15. Rãspunde de emiterea contractului individual de muncã sau deciziilor de încadrare pe
post, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncã.
16. Centralizeazã situaţia personalului existent la nivel de societate; în baza informaţiilor
transmise de cãtre subunitãţi.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


17.Colaboreazã cu compartimentele de personal din subunitãţi pentru respectarea
prevederilor legale şi a contractului colectiv de muncã, privind problemele de personal şi
învăţământ.
18.Ţine evidenţa mişcãrii de personal pe subunitãţi şi la nivelul societãţii.
19.Emite decizii de sancţionare disciplinarã, reducere sau anulare a acestora, în baza
dosarelor de cercetare sau altor documente aprobate de cãtre conducerea societãţii.
20.Întocmeşte comunicãrile de încadrare, schimbãri ale locului de desfăsurare a activitãţii,
promovãri în funcţie sau categorie superioarã, desfaceri de contracte individuale de muncã,
etc.
21.Ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare ale salariaţilor la nivel de societate şi pe
subunitãţi.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 35/79

22. Întocmeşte evidenţa personalului pensionabil în decursul unui an calendaristic;


urmãreşte lunar situaţia persoanelor pensionabile.
23. Ţine evidenţa întregului personal, a personalului handicapat, a luptãtorilor-eroi ai
Revoluţiei Române.
24. Colaboreazã cu serviciul Financiar-Contabilitate în soluţionarea citaţiilor, popririlor,
etc.
25. Efectueazã controale şi verificãri privind activitatea de personal-învãţãmânt din cadrul
subunitãţilor, propune mãsuri în cazul constatãrii unor deficiente.
26. Întocmeşte structura statisticã de personal, repartizarea pe regimuri de muncã, ponderea
salariaţilor pe grupe de vârstã, repartizarea pe funcţii şi meserii, etc.
27. Rãspunde de pregãtirea, calificarea sau recalificarea si perfecţionarea profesionalã a
forţei de muncã.
28. Rãspunde de organizarea examenelor sau concursurilor pentru încadrarea şi
promovarea personalului din aparatul central şi subunitãţi.
29. Participã în comisii tehnice de încadrare şi promovare în calitate de secretar.
30. Elaboreazã programul de perfecţionare profesională a salariaţilor, colaborează cu firme
care organizeazã aceste cursuri.
31. Organizeazã şi obţine aprobãri pentru organizarea cursurilor de calificare şi recalificare
a personalului societãţii, stabilind programul cursurilor şi urmãreşte realizarea programului
de şcolarizare.
32. Întocmeşte şi verificã dosarele personale ale salariaţilor propuşi pentru şcolarizare,
completeazã cataloagele de clasã.
33. Completeazã certificatele de absolvire.
34. Verificã prezenţa la cursuri şi efectuarea instruirii practice.
35. Propune cheltuielile pentru şcolarizare şi urmãreşte încadrarea în cheltuielile aprobate
în anul calendaristic în curs.
36. Ţine evidenţa personalului care s-a instruit la diverse forme de învãţãmânt şi
perfecţionare în cadrul societãtii şi întocmeşte acte adiţionale la contractele individuale de
muncã.
37. Întocmeşte situaţii statistice privind evidenţa salariaţilor, fluctuaţia de personal,
repartizarea pe activitãţi, etc.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


e) Secretariat Adunarea generală a acţionarilor şi Consiliul de administraţie
1. Întocmeşte tematica orientativã şi ordinea de zi lunarã a sedinţelor Adunãrii generale a
acţionarilor şi Consiliului de administraţie, le prezintã DG pentru aprobare.
2. Întocmeşte convocatorul pentru sedinţele Adunãrii generale a acţionarilor şi Consiliului
de administraţie, informeazã membrii acestora.
3. Primeşte materialele care urmeazã a fi supuse dezbaterii Adunãrii generale a acţionarilor
sau Consiliului de administraţie, conform ordinii de zi, şi le difuzeazã membrilor acestora.
4. Participã la şedintele ordinare şi extraordinare ale Adunãrii generale a acţionarilor şi ale
Consiliului de administraţie.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 36/79

5. Consemneazã în procesele verbale ale şedinţelor Adunãrii generale a acţionarilor sau ale
Consiliului de administraţie discuţiile care au avut loc, precum şi hotãrârile stabilite, cu
specificarea exactã a numãrului de voturi.
6. Prezintă preşedintelui Adunãrii generale a acţionarilor sau Consiliului de administraţie,
precum şi membrilor acestora, procesele verbale ale sedinţelor, pentru semnat.
7. Întocmeşte hotãrârile Adunãrii generale a acţionarilor sau ale Consiliului de
administraţie, pentru fiecare problemã care a fãcut obiectul ordinei de zi, cu specificarea
responsabilitãţilor concrete de rezolvare.
8. Prezintã preşedintelui Adunãrii generale a acţionarilor sau al Consiliului de administraţie
hotãrârile pentru semnare.
9. Difuzeazã factorilor interesaţi hotãrârile Adunãrii generale a acţionarilor şi cele ale
Consiliului de administraţie.

Serviciul Siguranţa Circulaţiei, Managementul Calitãţii şi Mediului


Serviciul Siguranţa Circulaţiei, Managementul Calităţii şi Mediului, coordonează, controlează şi
execută activităţi ce decurg din atribuţiile specifice acestuia, la nivelul tuturor subunităţilor din
structura organizatorică a S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. În scopul realizării obictului său de
activitate, serviciului îi revin următoarele sarcini principale:

a) Activitatea de siguranţa circulaţiei


1. Îndrumă şi coordonează toţi factorii cu atribuţii în activitatea de siguranţa circulaţiei din
cadrul societăţii şi în activitatea de prevenire a neconformităţilor, deranjamentelor,
evenimentelor şi accidentelor feroviare pe reţeaua proprie de cale feratã.
2. Urmãreşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către salariaţii cu atribuţii legate de
siguranţa circulaţiei, cu respectarea dispoziţiilor din instrucţiile şi instrucţiunile de serviciu,
din reglementãrile şi ordinele specifice, de cãtre personalul cu responsabilităţi în siguranţa
circulaţiei, în scopul prevenirii neconformităţilor, deranjamentelor, evenimentelor şi
accidentelor feroviare în activitatea de exploatare feroviară a metroului.
3. Înterzice exploatarea materialului rulant, a cãii de rulare şi a instalaţiilor de cale feratã
din metrou, ale cãror stare tehnică (neconformităţi, defecte, etc.) sunt în contradicţie cu
prevederile prescripţiilor tehnice de întreţinere şi/sau exploatare, instrucţiilor şi
instrucţiunilor de serviciu, reglementărilor şi ordinelor specifice, care pun în pericol
siguranţa circulaţiei trenurilor şi a activităţii de manevrã.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
4. Înterzice folosirea sau adoptarea unor sisteme greşite de lucru în exploatarea materialului
rulant, în întreţinerea căii de rulare şi instalaţiilor aferente în exploatarea şi întreţinerea
acestora, care periclitează siguranţa circulaţiei şi pot conduce la producerea de
deranjamente, evenimente sau accidente feroviare în circulaţia trenurilor sau în activitatea
de manevră.
5. Întocmeşte programele lunare sau speciale de control, pentru personalul de conducere
din cadrul aparatului central al societăţii, care are sarcini de control pe linia siguranţei
circulaţiei, pe care le supune spre aprobare conducerii S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 37/79

6. Verificã prin sondaj îndeplinirea sarcinilor de control, de cãtre personalul cu sarcini de


control şi propune mãsuri corespunzãtoare în cazul în care acesta nu se achitã de sarcinile
dispuse în acest sens conform reglementãrilor în vigoare.
7. Efectueazã controale pe toatã reţeaua de metrou, având drept principal scop verificarea
respectãrii prevederilor instrucţiilor şi instrucţiunilor, a reglementãrilor, ordinelor şi
dispoziţiilor de serviciu, precum şi a tuturor prescripţiilor tehnice şi tehnologice, în scopul
depistãrii abaterilor sau a sistemelor greşite de lucru, corectãrii acestora şi tratãrii din punct
de vedere al disciplinei muncii sau tehnologic a personalului vinovat.
8. Propune şi urmãreşte, în conformitate cu prevederile instrucţionale şi a reglementãrilor
legale în vigoare, componenţa comisiilor de cercetare a neregulilor, deranjamentelor şi
evenimentelor feroviare constatate.
9. În caz de necesitate, dispune înlocuirea personalului implicat în producerea unui accident
sau eveniment feroviar sau a unei nereguli grave şi punerea acestuia la dispoziţia comisiilor
de cercetare, cu aprobarea conducerii societăţii, în scopul determinãrii cauzelor producerii
acestora, pânã la finalizarea cercetãrilor.
10. Urmãreşte modul de aplicare a mãsurilor luate în urma cercetării şi tratãrii accidentelor
feroviare, evenimentelor feroviare şi neregulilor.
11. Cere explicaţii verbale şi note de relaţii de la toţi salariaţii societãţii, pânã la gradul de
şef de serviciu, în situaţiile cercetărilor administrative sau a altor cazuri dispuse de
conducerea societăţii.
12.Propune retragerea din funcţie, pânã la gradul de şef de serviciu inclusiv, pentru
salariaţii care prin activitatea sau atitudinea lor au pus sau pot pune în pericol siguranţa
circulaţiei.
13. Întocmeşte programul de control de fond, pentru toate subunităţile, în conformitate cu
prevederile reglementãrilor în vigoare şi îl supune spre aprobare conducerii societãţii.
14. Face propuneri pentru componenţa comisiilor de control de fond pe care le supune spre
aprobare conducerii societãţii, în conformitate cu prevederile reglementãrilor în vigoare.
15. Participã în comisiile de control de fond, pe care de regulă le prezidează dacă nu se
dispune altfel de către conducerea societãţii.
16. Avizeazã rapoartele (procesele verbale) de control de fond şi planurile de mãsuri,
întocmite de cãtre comisia de control după efectuarea controlului de fond, în vederea
supunerii spre aprobare conducerii societãţii.
17. Urmãreşte modul de aplicare a mãsurilor dispuse ca urmare a constatãrii unor nereguli
cu ocazia controalelor efectuate în compartimentele şi subunitãţile societăţii.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
18. Pe baza materialelor primite de la serviciile de specialitate, precum şi a constatãrilor
proprii, întocmeşte materiale educative în legãturã cu activitatea de siguranţa circulaţiei şi
activitatea de prevenire a evenimentelor şi accidentelor feroviare şi starea disciplinarã,
pentru a fi prelucrate cu personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.
19. Urmãreşte şi verificã organizarea şi desfãşurarea sedinţelor de analizã a siguranţei
circulaţiei la termenele stabilite, în care sã se analizeze rezultatele în ceea ce priveşte
activitatea de prevenire, de siguranţa circulaţiei şi starea disciplinarã, stabilindu-se cauzele
care au dus la producerea accidentelor şi evenimentelor feroviare în perioada pentru care
se face analiza şi mãsurile ce trebuie luate.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 38/79

În caz de necesitate, atunci când în activitatea de exploatare feroviară a metroului apar dese
cazuri de încãlcare a instrucţiilor, ordinelor şi reglementãrilor în vigoare ori alte fapte care
pericliteazã siguranţa circulaţiei, dispune convocarea personalului cu responsabilităţi în
siguranţa circulaţiei pentru participarea la şedinţe extraordinare de analizã a siguranţei
circulaţiei.
20. La termenele stabilite de cãtre conducerea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., prezintã
acesteia materiale informative de sintezã cu privire la situaţia înregistratã în domeniul
siguranţei circulaţiei pe reţeaua feroviară a metroului, privind accidentele feroviare,
evenimentele feroviare sau neregulile produse.
21. Avizeazã planurile tematice anuale de instruire prin scoala personalului pentru
categoriile de personal care au responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, elaborate de către
serviciile de ramurã, şi le supune spre aprobare conducerii societăţii.
22. Avizeazã programul de verificãri profesionale periodice a personalului care are
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, precum şi componenţa comisiilor de verificare
profesionalã periodicã, la propunerea serviciilor de specialitate.
23. Participã în comisiile de autorizare şi verificare periodicã profesionalã a personalului
care are responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, în conformitate cu prevederile ordinelor şi
reglementãrilor în vigoare.
24. Participã la cercetarea accidentelor şi evenimentelor feroviare şi a neregulilor grave, în
conformitate cu instrucţiile în vigoare.
25. Întocmeşte dosarele de cercetare, care conform instrucţiilor, ordinelor şi
reglementărilor specifice intră în competenţa serviciului Siguranţa Circulaţiei,
Managementul Calităţii şi Mediului şi cele dispuse de cãtre conducerea societăţii.
26. Întocmeşte sau, dupã caz, avizeazã, înainte de a fi supuse spre aprobare conducerii
societãţii, dosarele de cercetare a accidentelor şi evenimentelor feroviare sau a neregulilor
constatate.
În cazul în care se constatã cã cercetarea şi tratarea disciplinară a personalului vinovat nu
s-a fãcut în mod corespunzãtor, procedează conform prevederilor legale şi instrucţionale la
recercetarea cazului şi propune încadrarea şi tratarea conform prevederilor instrucţionale
şi legale.
27. Ţine evidenţa statisticã a accidentelor şi evenimentelor feroviare produse pe reţeaua
metroului şi arhiveazã dosarele de cercetare a accidentelor şi evenimentelor feroviare,
precum şi alte dosare de cercetare, în cazul în care aceasta se dispune de cãtre conducerea
societãţii, în conformitate cu prevederile înstrucţionale.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
28. Întocmeşte şi difuzeazã către organele şi forurile abilitate, rapoartele statistice cu
privire la evidenţa accidentelor şi evenimentelor feroviare produse pe reţeaua de metrou,
conform prevederilor instrucţionale şi reglementărilor în vogoare.
29. Ţine evidenţa şi păstrează autorizaţia de transport feroviar cu metroul, convolutul de
instrucţii şi instrucţiuni de serviciu etalon ale S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., ca şi toate
tecturile, modificãrile şi completãrile acestora, dispuse conform reglementãrilor în vigoare.
30. Participã în comisiile de elaborare şi avizare a noilor înstrucţiuni de serviciu sau
regulamente şi avizeazã proiectele respective înainte de trimiterea acestora spre avizare

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 39/79

C.T.E. al societãţii şi spre aprobare conducerii societãţii şi, după caz, Autorităţii Feroviare
Române – AFER şi autorităţii de stat în domeniul transportului feroviar.
31. Avizeazã, înainte de supunerea spre aprobare conducerii societăţii, toate proiectele de
ordine de serviciu, reglementãri sau dispoziţii care au legãturã cu siguranţa circulaţiei
trenurilor şi a activitãţii de manevrã.
32. Avizeazã PTE-urile staţiilor, depourilor sau oricãror alte puncte de lucru în care se
desfãşoarã circulaţia trenurilor şi/sau activitatea de manevrã.
33. Avizeazã proiectele tehnice legate de funcţionarea sau modernizarea materialului
rulant, instalaţiilor sau a cãii de rulare (inclusiv pãrţi de tunele-construcţii), care
influenţeazã siguranţa circulaţiei sau sunt, în sine, instalaţii sau subansamble de instalaţii
de siguranţa circulaţiei.
34. Propune sau avizeazã, după caz, modificări sau completări ale instrucţiilor,
reglementãrilor, ordinelor şi dispoziţiilor care au legătură cu siguranţa circulaţiei, inclusiv
cele privind instruirea, autorizarea şi examinarea periodică a salariaţilor cu responsabilităţi
în siguranţa circulaţiei, când aceasta este necesarã ca urmare a modificãrilor intervenite în
activitate, modernizãrilor de material rulant, cale de rulare, instalaţii, etc.
35. Participã la identificarea locurilor de muncã şi activităţilor cu responsabilităţi în
siguranţa circulaţiei sau, după caz, la scoaterea acestora din acest regim ca urmare a
reorganizării sau externalizării acestor locuri de muncă sau activităţi.
36. Participă, în baza aprobării DG, în comisii al căror scop are legătură cu activitatea de
siguranţa circulaţiei.

b) Activitatea de management al calităţii şi mediului


1. Urmăreşte aplicarea politicii şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniul
managementului calităţii şi de mediu, în colaborare cu aparatul central şi subunităţile
societăţii.
2. Desfăşoară activitatea de elaborare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire continuă,
în cadrul S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., a unui sistem de management al calităţii, în
conformitate cu standardele SR EN ISO seria 9000, precum şi la elaborarea,
implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management de mediu, în
conformitate cu standardul SR EN ISO 14001/:2005, cu integrarea acestuia în sistemul
calităţii.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


3. Coordonează compartimentele funcţionale şi subunităţile din cadrul societăţii privind
identificarea proceselor, subproceselor, activităţilor şi aspectelor de mediu ale activităţilor,
produselor şi serviciilor sale în realizarea obiectivelor calităţii şi de mediu, în scopul
documentării acestora prin proceduri şi instrucţiuni de lucru.
4. Elaborează planificarea calităţii şi planul calităţii pentru S.C. “Metrorex” S.A. pe baza
propunerilor compartimentelor şi subunităţilor.
5. Participă la elaborarea manualului calităţii al S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A.
6. Elaborează procedurile de sistem pentru procesele necesare implementării sistemelor de
management al calităţii şi de mediu la nivel de societate.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 40/79

7. Face propuneri privind programul de instruire a personalului cu atribuţii şi


responsabilităţi de elaborare şi implementare a sistemelor de management al calităţii şi de
mediu.
8. Colaborează cu compartimentele şi subunităţile la elaborarea procedurilor de sistem
specifice acestora.
9. Acordă consultanţă personalului cu atribuţii şi responsabilităţi de proiectare şi
implementare a sistemelor de management al calităţii şi de mediu, din cadrul
compartimentelor şi subunităţilor, la elaborarea procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor
de lucru.
10. Verifică procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru
elaborate de compartimente şi subunităţi.
11. Revizuieşte manualul calităţii şi procedurile de sistem necesare sistemelor de
management al calităţii şi de mediu.
12. Verifică reviziile procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor de lucru elaborate de
compartimente şi subunităţi.
13. Face propuneri privind formarea de specialişti şi auditori interni pentru managementul
calităţii şi de mediu, prin instruire şi autorizare de către organisme sau entităţi abilitate.
14. Elaborează programul anual de audituri interne pentru sistemul de management al
calităţii adoptat.
15. Verifică, prin audituri planificate, în toate compartimentele şi subunităţile, aplicarea
procedurilor şi instrucţiunilor de lucru.
16. Prezintă conducerii societăţii rapoartele auditurilor interne.
17. Propune măsuri corective, preventive şi de îmbunătăţire a activităţii de management al
calităţii şi de mediu, ca urmare a auditurilor planificate sau comandate.
18. Întocmeşte periodic sinteza rapoartelor de activitate de la compartimente şi subunităţi
privind stadiul implementării sistemelor de management al calităţii şi de mediu.
19. Înaintează conducerii baza de date necesarã efectuării periodice a analizei de
management a calităţii şi de mediu.
20. Ţine sub control toate documentele originale ale sistemelor calităţii şi de mediu.
21. Ţine sub control ştampilele sistemului calităţii.
22. Întreprinde demersurile necesare pentru procurarea publicaţiilor specifice sistemului de
management al calităţii şi de mediu.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


23. Ţine evidenţa şi păstrează publicaţiile specifice sistemului de management al calităţii
şi de management al mediului (legislaţie, standarde, reviste, manuale, etc.)
24. Asigură interfaţa de colaborare a societăţii cu organismele de certificare a sistemului
de management al calităţii şi de mediu.
25. Organizează şi asigură condiţiile necesare efectuării auditurilor externe, inclusiv
privind certificarea de către AFER a sistemului de management al calităţii.

Serviciul Relaţii Internaţionale şi Operaţiuni Vamale


Serviciul Relaţii Internaţionale şi Operaţiuni Vamale are ca atribuţii: asigurarea colaborǎrii
societǎţii cu organizaţii internaţionale, agenţi economici strǎini, instituţii financiare internaţionale,
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 41/79

întocmirea documentelor necesare efectuǎrii operaţiunilor vamale, precum şi elaborarea


documentelor necesare deplasǎrii în strǎinǎtate a personalului societǎţii. În acest sens, serviciul are
următoarele atribuţii principale:
1. Urmǎrirea aprobǎrii documentaţiei pentru obţinerea creditelor externe;
2. Participarea în cadrul licitaţiilor publice internaţionale;
3. Urmǎrirea derulǎrii contractelor încheiate cu partenerii externi;
4. Solicitarea avizului compartimentelor de specialitate pentru facturile ce trebuie plǎtite
în cadrul contractelor încheiate cu furnizori externi şi instruirea bǎncii pentru plata
acestora;
5. Plata facturilor externe, prin întocmirea dispoziţiilor valutare externe, deschiderea
acreditivelor documentare pentru avans şi alte plǎţi (cote plǎtibile la punerea în funcţiune,
asistenţǎ tehnicǎ etc.);
6. Obţinerea aprobǎrii conducerii pentru virarea, din fondurile de investiţii sau exploatare,
dupǎ caz, a sumelor necesare plǎţilor la extern, în vederea cumpǎrǎrii de valutǎ;
7. Întocmirea dispoziţiilor de platǎ pentru participarea la licitaţiile interbancare de schimb
valutar;
8. Obţinerea aprobǎrii conducerii pentru: plata TVA-ului şi a prestaţiilor vamale aferente
importurilor, sume ce urmeazǎ a se plǎţi din fonduri de investiţii sau exploatare, prin
serviciul Financiar - Contabilitate, în funcţie de natura achiziţiei; scoaterea în numerar a
sumelor ce urmeazǎ a se plǎti cash pentru formalitǎţi vamale sau expedieri prin curier rapid.
9. Transmiterea documentelor aferente vǎmuirii şi plǎţilor externe serviciului Financiar
– Contabilitate.
10. Expedierea mǎrfurilor defecte, aflate în perioada de garanţie, în regim de export
temporar, pe baza referatelor întocmite de serviciile de specialitate.
11. Obţinerea extraselor de cont de la bǎncile prin care se deruleazǎ operaţiunile tehnice
aferente creditelor externe de care beneficiazǎ instituţia şi transmiterea acestora serviciului
Financiar – Contabilitate, în vederea înregistrǎrii în evidenţele contabile.
12. Întocmirea raportǎrilor lunare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 313/2004
privind datoria publicǎ, aferente creditelor externe (BEI I, BEI II, SVENSKA, BIRD),
inclusiv a valorilor exprimate în valutǎ a tragerilor efectuate, plǎţi de dobânzi şi
comisioane, rate de capital.
13. Întocmirea raportǎrii privind contractele fînanţate din credite externe.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
14. Întocmirea raportǎrii privind stadiul derulǎrii creditelor externe exprimate în valuta
creditului.
15. Verificarea şi avizarea sumelor aferente plǎţilor ratelor de capital şi dobânzi ale
creditelor externe.
16. Întocmirea deciziilor şi a notelor mandat şi obţinerea aprobãrilor pentru deplasarea
personalului desemnat, în strǎinǎtate.
17. Asigurarea corespondenţei cu partenerii externi, organizatori de evenimente la care
urmeazǎ sǎ participe personalul desemnat al societǎţii.
18. Achiziţia biletelor de cǎlǎtorie pentru persoanele desemnate sǎ efectueze o deplasare în
strǎinǎtate.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 42/79

19. Obţinerea asigurǎrilor medicale pentru persoanele desemnate sǎ efectueze deplasare în


strǎinǎtate.
20. Întocmirea deconturilor pentru biletele de cǎlǎtorie achiziţionate şi pentru asigurǎrile
medicale efectuate.
21. Întocmirea, traducerea şi transmiterea, pentru avizare, la Banca Europeanǎ de Investiţii
a anunţurilor de participare la licitaţii internaţionale împreunǎ cu documentele de licitaţie.
22. Expedierea la Banca Europeanǎ de Investiţii a rapoartelor consultantului aferente
proiectelor de modernizare ale societǎţii.
23. Urmǎreşte implementarea sistemului managementului calitǎţii conform cerinţelor
standardelor SR EN ISO seria 9000.
24. Întocmirea raportǎrilor lunare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 313/2004
privind datoria publicǎ, aferente creditului extern BEI III, inclusiv a valorilor exprimate în
valutǎ a tragerilor efectuate, plǎţi de dobânzi şi comisioane, rate de capital.
25. Transmiterea la Banca Europeană de Investiţii şi la Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare a cererilor de tragere aferente creditelor externe aflate în
derulare, împreună cu documentele justificative solicitate prin acordurile de împrumut.
26. Participă la procedura de selecţie a agentului bancar ce va fi desemnat pentru derularea
tehnică a operaţiunilor de decontare pentru creditele obţinute de la instituţiile financiare
internaţionale.
27. Asigură secretariatul Comitetului de Coordonare, desemnat prin ordin al ministrului
transporturilor, pentru Proiectul de restructurare a sectorului transporturi – Componenţa
transport urban, Metrorex.
28. Pe baza aprobǎrii conducerii, solicită Serviciului Urmărire, Lucrări, Investiţii plata
T.V.A către reprezentantul fiscal al furnizorului extern, desemnat prin contract.
29. Întocmeşte documentaţia necesară deplasării personalului desemnat al societăţii în
vederea participării la conferinţe, simpozioane, colocvii, seminarii etc., organizate în
România.
30. Avizează corespunzător Serviciul Administrativ şi Serviciul Financiar în vederea
asigurării, după caz, a sumelor necesare pentru diurnă, cazare, respectiv, transport.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


Serviciul Plan - Strategie
Serviciul Plan-Strategie asigură coordonarea în domeniul fundamentării bugetului de venituri şi
cheltuieli, repartizarea indicatorilor tehnico-economici pe subunităţi, strategia de dezvoltare a
societăţii, precum şi în domeniul politicii tarifare. În vederea îndeplinirii sarcinilor ce-i revin,
serviciul are urmatoarele atribuţii:

a. Fundamentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli


1. Analiza prevederilor subunităţilor privind planul de prestaţii şi cheltuielile aferente
(materiale consumabile, piese de schimb, combustibili, echipament de protecţie şi de lucru,
întreţinere şi reparaţii la terţi).

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 43/79

2. Stabilirea, împreună cu serviciile de specialitate ale secţiilor şi depourilor, a cheltuielilor


la terţi.
3. Calculul cheltuielilor cu salariile.
4. Centralizarea cheltuielilor financiare stabilite de serviciile de resort (Financiar-
Contabilitate).
5. Centralizarea cheltuielilor privind rambursările de credite externe şi plăti de dobânzi şi
comisioane aferente creditelor externe, stabilite conform contractelor derulate prin
serviciile de resort.
6. Centralizarea cheltuielilor de amortizare, stabilite de serviciul de resort (Financiar-
Contabilitate).
7. Stabilirea cheltuielilor totale ale societăţii.
8. Stabilirea veniturilor proprii şi din alte activităţi pe baza prognozei numărului de călători
transportaţi şi a tarifului de călătorie, precum şi a contractelor comerciale derulate prin
serviciul de resort.
9. Fundamentarea majorării tarifului de călătorie, în funcţie de indicele de creştere al
preţurilor de consum.
10. Determinarea subvenţiei de la bugetul de stat care să acopere diferenţa dintre
cheltuielile totale şi veniturile proprii.
11. Centralizarea datelor privind programul de investiţii, stabilite de serviciile de resort.
12. Stabilirea preliminată a costului real al călătoriei.
13. Stabilirea numărului mediu de personal şi a venitului mediu brut preliminat.
14. Centralizarea şi analiza programului de prestaţii în unitãţi fizice, propus de subunitãţi.
15. Determinarea productivităţii muncii în unităţi fizice, pe total personal mediu.
16. Întocmirea notei de fundamentare şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, cu
fundamentãrile aferente.
17. Determinarea nivelului indicatorilor de performanţă ai societăţii, pe an, cu eşalonare
lunară în funcţie de nivelul subvenţiei aprobate şi defalcarea acesteia pe trimestre.
18. Întocmirea bugetului de programe şi stabilirea indicatorilor aferenţi.

b. Activitatea curentă
1. Repartizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ai societăţii, pe luni şi trimestre,
pe subunitãţi (număr călători, venituri, indicatori fizici, cheltuieli materiale, etc.).

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


2. Urmărirea şi analiza realizãrilor: veniturilor proprii (număr călători transportaţi şi
veniturile realizate zilnic, decadal, lunar şi din alte activităţi); programului de prestaţii în
unităţi fizice pe subunităţi, lunar şi cumulat; programului de cheltuieli materiale proprii pe
subunităţi , lunar şi cumulat, programului de cheltuieli la terţi, lunar şi cumulat;
cheltuielilor cu munca vie, lunar şi cumulat; numărului de REM Km (sau vagon km) în
funcţie de graficul de circulaţie şi al consumului de energie electrică, lunar; cheltuielilor
socio-culturale, protocol, etc.; numărului mediu de personal, lunar; venitului mediu brut;
costului real al călătoriei; indicatorilor de performanţă, lunar şi cumulat.
3 Programarea şi solicitarea cuantumului lunar al subvenţiei în funcţie de veniturile şi
cheltuielile preliminate;
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 44/79

4. Întocmirea tabloului general al principalilor indicatori tehnico-economici, lunar şi


cumulat.
5. Întocmirea dărilor de seamă statistice.
6. Centralizarea datelor cu privire la programul de investiţii, evidenţierea realizărilor.
7. Întocmirea strategiei globale de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare
economico-financiară.
8. Întocmirea raportului anual privind activitatea desfăşurată de societate.
9. Transmiterea indicatorilor tehnico-economici pentru organisme interne şi
internaţionale, fundamentarea şi susţinerea acestora.
11. Prognoza privind dezvoltarea economico-socială a ramurii transporturilor (partea
aferenta societăţii) pe termen lung.

Serviciul Juridic
Activitatea şi atribuţiile serviciului Juridic se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr.
514/28.11.2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

1. Colaborează împreună cu compartimentele funcţionale din cadrul societăţii la întocmirea


proiectelor de acte normative elaborate de societate, pe baza expunerilor de motive, a
notelor de fundamentare, referatelor de necesitate şi a altor date întocmite de acestea.
2. Avizează din punct de vedere juridic, la solicitarea conducerii societăţii, asupra
legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea societăţii, în desfăşurarea
activităţii, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a
acesteia.
3. Colaborează la întocmirea oricăror acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea
societăţii sau îşi dă avizul cu privirea la acestea.
4. Reprezintă interesele societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de jurisdicţie,
a organelor statului, parchet, poliţie, a oricărei persoane juridice sau fizice, în baza
delegaţiei emise de conducerea societăţii.
5. Formulează acţiuni şi cereri adresate instanţelor judecătoreşti, precum şi organelor
abilitate ale statului, în baza referatelor de acţionare aprobate în prealabil de directorul
general al societăţii.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


6. Avizează deciziile privind activitatea compartimentelor funcţionale şi subunităţi,
precum şi deciziile de sancţionare a personalului societăţii, inclusiv desfacerea contractelor
individuale de muncă.
7. Avizează din punct de vedere juridic contractele în care societatea este parte.
8. Acordă compartimentelor funcţionale şi subunităţilor societăţii consultanţă de
specialitate.
9. Soluţionează orice alte lucrări cu caracter juridic.
10. Consilierii juridici din cadrul serviciului au obligaţia ca la termenele prevăzute în citaţii
să se prezinte la instanţele de judecată, organele de cercetare penală şi/sau organele de
urmărire penală ori la alte instituţii şi să reprezinte interesele societăţii şi să pledeze cu

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 45/79

demnitate faţă fe judecători, procurori şi de părţile din proces, precum şi să depună


concluzii orale şi scrise sau note de şedinţă.

a) Contracte
Biroul Contracte este organizat în cadrul Serviciului Juridic şi are ca atribuţii verificarea şi avizarea
legalităţii contractelor de achiziţii publice, închiriei, asocieri şi valorificări bunuri, îndeplinind
următoarele:
1. Verifică respectarea prevederilor legale la întocmirea contractelor cu celelalte servicii.
2. Avizează din punct de vedere juridic clauzele contractuale.
3. Avizează notele justificative pentru aplicarea procedurilor de achiziţie, altele decât cele
efectuate prin licitaţie.
4. Avizează fişa de date a achiziţiei, cât şi modelul de contract.
5. Participă, atunci când este solicitat, în comisiile de evaluare, în conformitate cu
prevederile legale.
6. Formulează apărări pentru societate în litigiile rezultate din contestaţii la procedurile de
achiziţii, în faţa instanţelor judecătoreşti.

Biroul Audit Public Intern


Atribuţiile Biroului de Audit Public Intern sunt:
1. Elaborează norme metodologice specifice activităţii de audit public intern şi le propune
pentru analiză şi avizare Direcţiei de Audit Public Intern din cadrul Ministerului
Transporturilor.
2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern.
3. Efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management şi
control ale S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. sunt transparente şi conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
4. Raportează periodic DG constatările, concluziile şi recomandările rezultate din
activităţile sale de audit.
5. Transmite la Directia de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Transporturilor, la
cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările
rezultate din activităţile de audit.
6. Raportează imediat DG în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii şi
înştiinţează structura de control abilitată pentru cercetare.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
7. Întocmeşte raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl supune spre avizare
DG. Rapoartele anuale se transmit la Directia Audit Public Intern, până la data de 10
ianuarie pentru anul anterior.
8. Efectuează misiuni de consiliere potrivit programului anual şi la cererea DG, menite să
aducă plus valoare şi să îmbunatăţească administrarea entităţii şi gestiunea riscurilor.
9. Solicită conducerii contractarea unor servicii de expertiză sau consultanţă, cu persoane
fizice sau juridice din afara societăţii, în scopul auditării unor proceduri specifice, iar
lucrările vor fi supervizate de către şeful Biroului Audit Public Intern contractant.
10. Urmăreşte asigurarea de metodologii, sisteme IT moderne, de metode de analiză,
eşantioane statistice şi instrumente de control a sistemelor informatice.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 46/79

11. Asigură participarea la activităţi de pregatire profesională, cel putin 15 zile pe an,
pentru auditorii interni.
12. Elaborează un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele
activităţii de audit public intern.

Biroul Control Financiar de Gestiune


Biroul Controlul Financiar de Gestiune are următoarele atribuţii principale:
1. Verifică respectarea dispoziţiilor legale privind gestionarea şi gospodărirea mijloacelor
materiale şi valorilor de orice fel şi deţinute cu orice titlu.
2. Verifică legalitatea, realitatea şi exactitatea înregistrărilor în evidenţe.
3.Verifică modul de utilizare a resurselor cu eficienţă, eficacitate şi pertinenţă, în scopul
realizării obiectivelor societăţii.
4. Verifică legalitatea şi oportunitatea declasării şi casării de active circulante şi imobilizări
corporale.
5. Verifică efectuarea încasărilor şi plăţilor de orice natură, inclusiv a salariilor şi reţinerilor
din acestea şi a altor obligaţii faţă de salariaţi.
6. Verifică întocmirea şi circulaţia documentelor primare, tehnico-operative şi contabile.
7. Urmăreşte respectarea contractului colectiv de muncă, regulamentului intern şi ordinelor
emise de conducerea societăţii, care au incidenţă asupra activităţii financiar-contabile, de
gestiune şi control.
8. Consemnează constatările în acte de control bilaterale, pe baza propriilor verificări, cu
indicarea prevederilor legale încălcate şi stabilirea consecinţelor economice, financiare,
patrimoniale a persoanelor răspunzătoare.
9. Propune măsurile ce se impun în vederea remedierii deficienţelor constatate.
10. Îşi desfăşoară activitatea de control pe baza programelor de lucru semestriale.
11. Informează semestrial consiliul de administraţie asupra condiţiilor în care s-a realizat
programul semestrial de control, constatările făcute şi măsurile luate.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Serviciul Situaţii de Urgenţă şi Informaţii Clasificate


I. Situaţii de Urgenţă
a. Prevenirea, stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor
Activitatea de prevenire, stingere a incendiilor şi salvarea persoanelor este principala componentă
a intervenţiilor pentru situaţii de urgenţă şi este reglementată prin acte normative, din care decurg
următoarele atribuţii principale:
1. Verifică permanent respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, de dotare
cu mijloace tehnice PSI., precum şi îndeplinirea la termen a măsurilor de apărare împotriva
incendiilor.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 47/79

2. Stabileşte, în timpul controalelor, măsuri pentru înlăturarea, pe cât posibil pe loc, a


neajunsurilor constatate în respectarea normelor, îndeosebi a cauzelor care pot genera
incendii, explozii, avarii sau pot pune în pericol viaţa persoanelor.
3. Verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor,
dispozitivelor, stingătoarelor şi celorlalte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor şi
salvare a persoanelor, existente în dotarea societăţii, precum şi cunoaşterea modului practic
de utilizare a acestora de către personalul ce le deserveşte.
4. Prezintă conducerii societăţii, note informative privind concluziile exerciţiilor sau
situaţiilor reale şi propune măsuri concrete, cu termene şi responsabilităţi (după caz).
5. Întocmeşte planul anual de autoapărare împotriva incendiilor, la nivelul societăţii şi îl
supune aprobării DG; completează şi actualizează acest plan, după fiecare control de
specialitate executat de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti.
6. Verifică, potrivit sarcinilor primite de la conducerea societăţii, respectarea normelor de
prevenire, stingere a incendiilor şi salvarea persoanelor, îndeplinirea măsurilor stabilite
pentru asigurarea securităţii împotriva incendiilor, în zilele de sărbătoare sau repaus.
7.Acordă sprijin pentru organizarea PSI la locurile de muncă.
8. Vizează tematica anuală de instruire periodică a personalului angajat şi, după aprobarea
de către conducere, o difuzează la toţi factorii care asigură instruirea personalului pe
locurile de muncă.
9. Urmăreşte executarea instructajului pentru personalul din centralul societăţii, face
propuneri pentru materiale şi acţiuni instructiv-educative pentru prevenirea, stingerea
incendiilor şi salvarea persoanelor, participă la realizarea acestora, precum şi la instruirea
şi testarea periodică a personalului asupra regulilor, atribuţiilor, măsurilor şi sarcinilor ce
le revin pe linie PSI.
10. Participă la acţiunile de stingere a incendiilor izbucnite în metrou şi la înlăturarea
urmărilor avariilor, exploziilor, accidentelor tehnice de natură PSI, dezastrelor, de evacuare
şi salvare a persoanelor, precum şi la stabilirea măsurilor de securitate PSI ce trebuie luate
pentru repunerea în funcţie, în cel mai scurt timp, şi în regim normal de funcţionare, a
instalaţiilor şi construcţiilor avariate, la stabilirea cauzelor de incendiu şi a celorlalte
evenimente produse, la întocmirea fişei de incendiu din dosarele de cercetare.
11. Face propuneri pentru aplicarea de sancţiuni personalului din cadrul societăţii, pentru
nerespectarea măsurilor şi reglementărilor PSI.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
12. Elaborează materiale de analiza activităţii PSI la nivelul societăţii.
13. Colaborează cu organele de control ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de
urgenţă, în domeniul apărării împotriva incendiilor.
14. Face propuneri privind cuprinderea în bugetul de cheltuieli al societăţii a sumelor
alocate înstruirii, specializării, atestării personalului ce desfăşoară activitate în domeniul
prevenirii, stingerii incendiilor şi salvării persoanelor.
15. Urmăreşte procurarea materialelor, mijloacelor tehnice şi dotărilor specifice activităţii
PSI şi salvarea persoanelor.
16. Organizează concurs de oferte şi participă în comisie, pentru încheierea de contracte de
asigurare/reasigurare în situaţie boală profesională, accident de muncă sau deces, pentru
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 48/79

personalul din activitatea PSI şi salvare, în conformitate cu prevederile OG nr. 60/1997;


urmăreşte concordanţa între contractul iniţial şi situaţia de fapt.
17. Participă, împreună cu specialiştii şi trupele de întervenţie din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă “Dealu Spirii” al Municpiului Bucureşti, la aplicaţiile şi
exerciţiile demonstrative cu tematici în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

b. Protecţia civilă
Activitatea de protecţie civilă cuprinde următoarele atribuţii:
1. Întocmirea şi actualizarea, în conformitate cu metodologia stabilită de către Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă a Planului de Protecţie civilă al S.C.T.M.B. “Metrorex”
S.A. şi a Planului de dezastre.
2. Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale sau
tehnologice.
3. Planificarea şi organizarea activităţii de pregătire a salariaţilor societăţii.
4. Organizează, cooperează şi colaborează cu instituţiile abilitate cu astfel de activităţi
(Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti,
Consiliul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă etc.).
5. Coordonează şi verifică asigurarea şi menţinerea în stare neîntreruptă de funcţionare a
mijloacelor de transmisiuni şi alarmare destinate prevenirii personalului metroului şi
publicului călător despre pericolul atacului din aer, calamităţilor naturale şi conduce
acţiunile de protecţie civilă.
6. Coordonează şi verifică modul de funcţionare a instalaţiilor de protectie civilă (vane,
puţuri de mare adâncime, grupuri sanitare, hidranţi de incendiu etc.).
7. Organizează grupele de protecţie civilă cu personal de specialitate, corespunzător
atribuţiilor ce revin fiecărei grupe (sanitare, transmisiuni, alarmare, protecţie, adăpostire,
deblocare-salvare, protecţie antichimică), în caz de situaţie specială.
8. Întocmeşte note privind activitatea de protecţie civilă, pentru conducerea societăţii,
Consiliul de administraţie sau Adunarea generală a acţionarilor.
9. Întocmeşte lista cu noile obiective de protecţie civilă, precum şi preluarea acestora de la
constructor.
10. Transmite planurile întocmite la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealu Spirii”
al Municipiului Bucureşti pentru verificare şi avizare;

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


11. Organizează formaţiunile de apărare şi instruieşte pentru operaţiuni de intervenţie
activă în perioade critice.
12. Conduce acţiuni de intervenţie şi salvare a persoanelor din locaţiile metroului, în situaţii
deosebite.
13. Întocmeşte corespondenţa pe linie de protecţie civilă, solicitată de diverse instituţii
abilitate în acest sens.
14. Participă la acţiunile întreprinse de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului
Bucureşti.

II. Informaţii Clasificate


Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 49/79

a. Protecţia informaţiilor clasificate


Activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate din cadrul S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. se
desfăsoară conform legislaţiei în vigoare, având în acest domeniu următoarele sarcini:
1. Coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele
ei, la nivelul societăţii.
2..Elaborează “Normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate”.
3..Întocmeşte “Programul de prevenire a scurgerii de informaţii”, iar după aprobarea lui de
către organele abilitate, acţionează pentru aplicarea acestuia.
4. Prezintă propuneri DG privind obiectivele, sectoarele şi locurile care prezintă importanţă
pentru protecţia informaţiilor clasificate.
5. Prezintă DG, în vederea aprobării: listele cu informaţiile clasificate elaborate sau păstrate
de societate, pe clase şi niveluri de secretizare; lista cu personalul societăţii care are acces
sau urmează să aibă acces la informaţii secrete de stat; lista funcţiilor care presupun accesul
la informaţii secrete de stat.
6. Organizează, conduce şi controlează activitatea de evidenţă, întocmire, păstrare,
procesare, multiplicare, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.
7. Asigură păstrarea, evidenţa şi actualizarea certificatelor de securitate/autorizaţiilor de
acces la informaţii clasificate nivel “secret” şi “secret de serviciu”.
8. Execută inventarierea documentelor clasificate pe baza proceselor verbale de predare –
primire a documentelor clasificate primite de la servicii şi subunităţi.
9. Asigură aplicarea măsurilor procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului
care are acces la informaţii clasificate.
10. Asigură colaborarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze
măsurile referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

b. Evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă a rezerviştilor


1. Fundamentează şi elaborează Planul de Mobilizare al societăţii, în cadrul mobilizării
economiei naţionale.
2. Realizează lucrările prevăzute în Programul de pregătire a teritoriului pentru apărare în
domeniul transporturilor cu metroul.
3. Întocmeşte şi actualizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi metodologia
stabilită de Oficiul Central de Stat pentru probleme speciale sub coordonarea Serviciului
Probleme Speciale din Ministerul Transporturilor, următoarele documente:
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
a) Planul de Mobilizare al S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A.;
b) Planul creării capacităţilor de mobilizare care asigură în exclusivitate nevoile forţelor
armate, economiei naţionale şi ale populaţiei – resurse umane şi mijloace de transport;
c) Planul de acumulare a rezervelor de mobilizare pe baza Nomenclatorului materialelor şi
produselor, la nivelurile aprobate.
4. Elaborează măsurile tehnico-organizatorice de punere în aplicare, în caz de nevoie, a
planurilor precizate mai sus.
5. Analizează capacităţile şi mijloacele de transport de care dispun subunităţile din
structură, în vederea mobilizării.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 50/79

6. Urmăreşte realizarea cererilor forţelor armate prin acumularea diferitelor materiale


specifice societăţii şi crearea capacităţilor de mobilizare.
6. Studiază, împreună cu inspectorul de specialitate, corelarea măsurilor de protecţie civilă
cu sarcinile ce revin subunităţilor societăţii, din Planul de mobilizare, prezentând propuneri
în acest sens DG al societăţii.
7. Întocmeşte lucrările de mobilizare la locul de muncă pentru aparatul central şi
centralizează lucrările de la subunităţi, în vederea asigurării numărului de salariaţi necesar
pentru executarea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare al Ministerului
Transporturilor, urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind paza şi apărarea
obiectivelor societăţii atât în timp de pace, cât şi în situaţii speciale.
8. Repartizează subunităţilor, care au sarcini la mobilizare, principalii indicatori ai Planului
de mobilizare şi sarcini de apărare, în părţile ce le privesc; îndrumă, coordonează şi
controlează modul de îndeplinire a acestora.
9. Organizează, pregăteste şi urmăreşte transmiterea, la timp şi în bune condiţii, către
forţele Sistemului naţional de apărare a mijloacelor şi resurselor prevăzute în actele
normative în vigoare.
10. Asigură colaborarea, în domeniile prevăzute de lege, cu Centrele Militare, Serviciul
Probleme Speciale din Ministerul Transporturilor, Oficiul Central de Stat pentru Probleme
Speciale, precum şi cu alte componente ale Sistemului naţional de apărare (avize, cereri,
evidenţe, elaborări de instrucţiuni comune), în limitele prevăzute de lege.

Serviciul Medical, Protecţia Muncii şi Condiţii de Muncă

Are următoarele atribuţii principale:


1. Face propuneri pentru angajarea personalului, numai dacă efectuarea examenului
medical prealabil cu recomandarea scrisă a medicului, ca locul de muncă sau meseria nu
sunt contraindicate din punct de vedere medical, pentru viitorul salariat.
2. Programează şi evaluează controlul medical al salariaţilor societăţii, potrivit
reglementărilor tehnice ale Ministerului Sănătăţii şi urmăreşte efectuarea integrală a
acestuia, pentru toţi salariaţii societăţii.
3. Evaluează starea de sănătate a salariaţilor la reluarea muncii după o perioadă de absenţă
prelungită din cauze medicale.
4. Efectuează şi analizează examenele psihologice şi psihotehnice complementare pentru
salariaţii societăţii atât la angajare cât şi la controlul medical periodic.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
5. Consemnează baza de date privitoare la starea de sănătate a salariaţilor în dosare
personale şi confidenţiale.
6. Efectuează controul mediului de muncă în care lucrează salariaţii şi în mod deosebit,
femeile gravide şi tinerii.
7. Analizează posibilitatea găsirii unui loc de muncă (reinserţie şi reoientare profesională)
pentru un salariat care, din motive de sănătate (accident de muncă, boala profesională,
boală legată de profesie, afecţiuni ccronice) este contraindicat să-şi desfăşoare activitatea
la locul de muncă repartizat.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 51/79

8. Verifică respectarea recomandărilor medicale ca urmare a efectuării examenelor


medicale menţionate anterior, în scopul prevenirii accidentelor de muncă, bolilor
profesionale şi a bolilor legate de profesie.
9. Verifică acordarea materialelor igienico-sanitare conform prevederilor din Normele
Generale de Protecţia Muncii şi aplicarea Normelor de Medicina Muncii.
10. Acordă consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate şi
securitate la locul de muncă.
11. Acordă asistenţă medicală de urgenţă salariaţilor, în caz de accidente de muncă sau boli
acute, în timpul activităţii profesionale.
12. Colaborează cu autorităţile sanitare în cadrul programelor de sănătate publică.
13. Coordonează şi verifică organizarea şi dotarea punctelor de prim-ajutor.
14. Instruieşte personalul nominalizat pe formaţii de lucru de la locurile de muncă din
subunităţi pentru acordarea de prim-ajutor.
15. Cooperează cu instituţiile medicale pentru a stabili planuri de urgenţă în caz de
evenimente sau accidente majore.
16. Asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă şi
propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţia
muncii.
17. Verifică dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de
muncă, cu ajutorul serviciilor de specialitate.
18. Propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei
muncii, funcţie de necesităţile concrete.
19. Colaborează cu reprezentanţii sindicatelor pentru realizarea programelor privind
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
20. Pune la dispoziţia conducerii societăţii şi comitetului de securitate şi sănătate în muncă
programele şi rapoartele privind activitatea serviciului şi condiţiile de sănătate existente în
metrou.
21. Indrumă şi verifică activitatea de protecţia muncii din subunităţi în vederea prevenirii
accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă
pentru desfăşurarea activităţii în subteran şi suprateran.
22. Verifică la locurile de muncă, împreună cu organele tehnice cu probleme de protecţia
muncii, instalaţiile şi utilajele din dotare, modul în care sunt respectate normele tehnice de
protecţia muncii.
23. Efectuează verificări privind prelucrarea corectă a normelor de protecţia muncii
specifice locului de muncă şi activităţii.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
24. Face propuneri pentru sancţionări disciplinare pentru salariaţii care încalcă normele de
protecţia muncii şi nu iau măsuri la locurile de muncă pentru respectarea acestora.
25. Elaborează normele de protecţia muncii specifice activităţii de metrou în colaborare cu
subunităţile.
26. Întocmeşte listele privind acordarea echipamentului individual de protecţie şi de lucru,
a materialelor igienico-sanitare şi alimentaţiei de protecţie, în baza propunerilor
subunităţilor şi a reglementărilor în vigoare.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 52/79

27. Verifică prin sondaj modul de acordarea a echipamentului individual de protecţie şi de


lucru, a materialelor igienico-sanitare şi a alimentaţiei de protecţie.
28 Este informat şi informează operativ conducerea societăţii de producerea accidentelor
de muncă suferite de salariaţii proprii, precum şi de accidentarea călătorilor în caz de
eveniment în metrou.
29. Întocmeşte decizia DG de numire a comisiei de cercetare a accidentului de muncă cu
ITM (incapacitate de muncă).
30. Se informează la unităţile sanitare de starea de sănătate a accidentaţilor din cadrul
societăţii, ca urmare a unor accidente de muncă, precum şi a accidentelor din rândul
călătorilor, ca urmare a unor evenimente în metrou.
31. Prezintă la termen conducerii societăţii dosarele de cercetare a accidentului de muncă
cu ITM în vederea aprobării.
32. Intocmeşte FIAM-ul (fişa individuală a accidentului de muncă) corespunzător
accidentului de muncă cercetat.
33. Prezintă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti procesul verbal de cercetare a
accidentului de muncă cu ITM însoţit de FIAM.
34. Ţine evidenţa dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor
profesionale.
35. Colaborează cu instituţiile specializate pentru efectuarea determinărilor sau
expertizelor în scopul cunoaşterii condiţiilor de muncă şi acordării drepturilor salariaţilor.
36. Participă la identificarea locurilor de muncă cu pericol deosebit.
37. Întocmeşte tematica anuală pentru instructajul periodic de protecţia muncii pentru
personalul din centralul societăţii.

6 ADMINISTRAREA MANUALULUI
6.1 Responsabilitatea pentru elaborare
Responsabilitatea pentru asigurarea elaborării şi menţinerii manualului calităţii revine RM.
Elaborarea manualului a fost realizată de Compartimentul Managementul Calităţii şi Mediului prin
valorificarea documentelor şi referinţelor existente, a experienţei şi a cunoştinţelor personalului. S-a
avut în vedere descrierea completă şi fidelă a modului de lucru din S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A.

6.2 Analiză şi aprobare


Proiectul de manual a fost prezentat spre analiză directorilor executivi, şefilor de compartimente şi
şefilor de subunităţi şi a fost definitivat pe baza observaţiilor acestora. Procesarea textului s-a realizat
cu mijloace electronice. Aprobarea manualului a fost făcută prin semnare de către DG.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
Data aprobării constituie data de intrare în vigoare a manualului. Semnătura DG pe pagina de gardă
constituie dovada autorizaţiei de emitere.

6.3 Difuzarea manualului


Lista de difuzare a manualului este elaborată şi reactualizată de către Compartimentul Managementul
Calităţii şi Mediului, astfel încât să se asigure accesul la manual tuturor funcţiilor de conducere din
organizaţie. Controlul difuzării se realizează prin numerotarea copiilor pentru destinatari şi semnătură
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 53/79

de primire pe lista de difuzare. Destinatarii exemplarelor manualului calităţii asigură familiarizarea


personalului din subordine cu conţinutul aplicabil al manualului prin instruiri şi discuţii de clarificare.

6.4 Introducerea modificărilor


Modificările sunt identificate, elaborate, analizate şi introduse de către elaborator, prin actualizarea
textului şi a evidenţei reviziilor. Revizuirea manualului se face de către autor+ ori de câte ori este
necesar, surse ale modificării putând fi:
 schimbarea standardului de referinţă;
 modificări ale organizaţiei;
 schimbări semnificative în procese;
 decizii ale managemntului;
 neconformităţi ale documentului constatate cu ocazia evaluărilor;
 schimbarea domeniului de activitate.
Orice modificare implică schimbarea numărului reviziei pe pagina în care se efectuează
modificarea. Toate subunităţile/compartimentele/direcţiile implicate în procesele SMC pot
propune autorului modificarea manualului pe bază de cerere de modificare, întocmită conform
procedurii privind controlul documentelor. Autorul analizează propunerile de modificare primite,
acestea devenind operabile numai după aprobarea lor de către aceeaşi funcţie care a aprobat
documentul iniţial. O modificare nu se operează în textul manualului iniţial, ci pe o nouă pagină
editată care va înlocui pagina iniţială şi va păstra numărul acesteia. În casetele din dreapta, sus, se
vor trece: numărul ediţiei, numărul reviziei, data intrării în vigoare a reviziei. După editare, se
completează fişa de înregistrare a modificărilor din exemplarul original al manualului, care apoi
se supune verificării şefului Compartimentului Managementul Calităţii şi Mediului şi aprobării
DG. Paginile modificate se multiplică, iar copiile se ştampilează cu ştampila CS.C.T.M.B.
METROREX S.A. MANAGEMENTUL CALITĂŢII”, cu tuş albastru, în colţul din stânga, jos,
de către Compartimentului Managementul Calităţii, care apoi le distribuie împreună cu fişa de
înregistrare a modificărilor, conform listei de difuzare internă stabilite de autor. Odată cu
distribuirea copiilor paginilor modificate se retrag şi distrug copiile paginilor inţiale şi se
înlocuiesc, în exemplarul original al manualului, paginile modificate. Originalul paginilor iniţiale,
având aplicată ştampila “S.C.T.M.B. METROREX S.A. MANAGEMENTUL CALITĂŢII -
ANULAT”, se păstrează în Compartimentul Managementul Calităţii şi Mediului pentru
trasabilitate. Atunci când documentul diferă semnificativ de versiunea sa inţială, se trece la o nouă
ediţie, cu creşterea corespunzătoare a numărului acesteia în caseta de identificare. Modificarea
ediţiei impune parcurgerea aceloraşi etape ca la elaborarea şi aprobarea documentului iniţial şi se
efectuează de către autor.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
6.5 Controlul ediţiei şi al modificărilor
Asigurarea că sunt primite toate modificările de către fiecare posesor al manualului calităţii se
realizează pe baza listei de difuzare şi a fişei de înregistrare a modificărilor. Fiecare pagină
revizuită va avea numărul reviziei mărit cu o unitate. Deţinătorii se asigură că copia de care dispun
este în vigoare prin consultarea listei de difuzare a documentelor existentă la Compartimentul
Managementul Calităţii şi Mediului.

6.6 Tipuri de copii


Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 54/79

Administrarea manualului se realizează de către Compartimentul Managementul Calităţii şi


Mediului. Manualul calităţii se difuzează în copii ţinute sub control şi copii spre informare. Copiile
ţinute sub control sunt supuse procedurii de reactualizare. Copiile spre informare sunt valabile numai
la data difuzării şi nu au număr de exemplar. Tipul copiei este înscris pe pagina de gardă în caseta
destinată acestui scop.

7 POLITICA ŞI OBIECTIVELE REFERITOARE LA CALITATE


Angajamentul conducerii organizaţiei privind managementul calităţii, declaraţia acesteia privind
politica în domeniul calităţii, precum şi obiectivele calităţii sunt prezentate în paginile nr. 4, 5 şi
respectiv 6.

8 DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII


8.1 Cerinţe generale
SMC adoptat de cãtre S.C.T.M.B. ”Metrorex”- S.A. este determinat, documentat şi implementat
în cadrul organizaţiei în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2001, având la
bazã:
 identificarea proceselor necesare SMC şi aplicarea acestora în întreaga organizaţie;
 stabilirea succesiunii şi interacţiunii acestor procese;
 criterii şi metode necesare asigurãrii operãrii şi controlului eficace al acestor procese;
 asigurarea disponibilităţii resurselor şi informaţiilor necesare pentru susţinerea operãrii şi
monitorizãrii proceselor;
 monitorizarea, mãsurarea şi analizarea acestor procese;
 implementarea acţiunilor necesare pentru a realiza rezultate planificate şi îmbunãtãţirea
continuã a proceselor.
Standardul SR EN ISO 9001:2001, precum şi standardele SR EN ISO seria 9000, au la bazã opt
principii printre care şi principiul ”abordarea bazatã pe proces”, care subliniazã promovarea
abordãrii managementului calitãţii bazat pe proces în elaborarea, implementarea şi îmbunãtãţirea
eficacitãţii SMC, în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia.
Aceastã abordare are ca scop şi:
 considerarea proceselor în funcţie de valoarea adãugatã;
 creşterea performanţelor şi eficacitãţii proceselor;
 îmbunãtãţirea continuã prin mãsurare, analizã a indicatorilor realizaţi.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
Termenul ”proces” este definit în SR EN ISO 9000:2006 ca ”ansamblul de activitãţi corelate sau
în interacţiune, care transformã elemente de intrare în elemente de ieşire”. Aceste activitãţi cer
alocarea de resurse, cum ar fi resurse umane şi materiale.
Un avantaj major al abordãrii pe bazã de proces, când este comparatã cu alte abordãri, constã în
managementul şi controlul interacţiunilor între aceste procese şi interfeţele între ierarhiile
funcţionale ale societãţii. Figura de mai jos prezintã grafic modelul general al procesului.
Management
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 55/79

Date de Date de
ieşire

Clienţi
Clienţi

intrare
-Specificaţii -Produs/serviciu
-Aşteptări Proces -Stisfacerea
-Cerinţe necesităţilor

Resurse – Măsurare – Îmbunătăţire

Datele de intrare şi datele de ieşire pot fi materiale (cum ar fi echipamentele, componentele


materialele) sau imateriale (precum energia, softul, instruirea). Fiecare proces are clienţi şi alte
pãrţi interesate (care pot fi interne sau externe societãţii), care sunt afectate de proces şi care
definesc datele de ieşire conform necesitãţilor şi aşteptãrilor lor.

8.2 Tipuri de procese


Conform prevederilor de la capitolul 4.1 al SR EN ISO 9001:2001, procesele necesare pentru SMC
ar trebui sã includã procesele activitãţilor de management, de asigurare a resurselor, de realizare a
produsului şi de mãsurare. Totodată, la capitolul 5.1.1 din SR EN ISO 9004:2001, se face referire
la identificarea proceselor de realizare a produsului care furnizeazã valoare adãugatã pentru
organizaţie şi la identificarea proceselor suport care influenţeazã eficacitatea şi eficienţa proceselor
de realizare.
Astfel, pot fi identificate urmãtoarele tipuri de procese:
 procese de management ale societãţii: acestea includ acele procese care privesc
planificarea strategică a SMC (stabilirea politicii şi a obiectivelor calităţii, organizarea şi
planificarea strategică şi operativă, administrarea societãţii, etc.);
 procese de realizare: acestea includ toate procesele care privesc realizarea performanţei
de calitate a organizaţiei (proiectare, producţie, furnizare servicii etc.);
 procese suport: care sprijină şi asigură funcţionarea normală a proceselor de realizare a
produsului şi privesc realizarea resurselor pentru îmbunătăţirea eficacităţii SMC (resurse
umane, infrastructură, mediu de lucru);
 procese de mãsurare: care privesc monitorizarea şi măsurarea performanţelor, asigurarea
conformităţii şi îmbunătăţirii continue a SMC.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


Nu există reguli stricte referitoare la clasificarea proceselor, încadrarea unui proces într-o categorie
sau alta putând să difere de la o organizaţie la alta. De asemenea, nu există un catalog sau o listă a
proceselor care trebuie documentate. Fiecare organizaţie trebuie să-şi stabilească procesele pe baza
cerinţelor clientului şi a cerinţelor de reglementare aplicabile, în funcţie de activităţile organizaţiei
şi de strategia sa generală.
În determinarea proceselor, organizaţia poate considera următorii factori:
 efectul asupra calităţii  eficacitatea şi eficienţa
 riscul insatisfacţiei clientului  competenţa personalului
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 56/79

 cerinţele reglementare şi/sau statutare  complexitatea procesului


Acolo unde se consideră necesară documentarea proceselor, se pot utiliza diferite metode ca:
 reprezentări grafice  diagrame de flux
 instrucţiuni scrise  mijloace vizuale
 liste de verificare  metode electronice
O organizaţie care adoptă modul de abordare bazat pe proces generează încredere în capabilitatea
proceselor sale şi în calitatea produselor şi asigură o bază pentru îmbunătăţirea continuă. Aceasta
poate să conducă la creşterea satisfacţiei clienţilor şi a altor părţi interesate, precum şi la succesul
organizaţiei.

S-a avut în vedere cã fiecare activitate implicã un proces managerial care urmeazã principiul numit
”Ciclul lui Daming”.

A = act (a acţiona) P = plan (a planifica)


Acţiunea de ameliorare Acţiunea de planificare
A P
Cum se va Ce se face ?
îmbunătăţi Cum se face ?
data viitoare ?

C D
Lucrurile s-au Activitatea
întâmplat conf. conf. planului
C = check (a verifica) planului ? D = do (a face)
Acţiunea de verificare Acţiunea de execuţie

Ciclul Daming “Plan-Do-Check-Act”

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


Pentru ca un sistem de management al calitãţii sã conducã la îmbunãtãţire continuã , la obţinerea
unei eficienţe sporite, implicit performanţe, acesta trebuie conceput orientat spre procese.
Orientarea spre procese asigurã transparenţă, o mai bunã înţelegere şi gestionare a acestora.
În concluzie, modelul sistemului de management al calităţii bazat pe proces constă în patru blocuri
principale interconectate, care reprezintă secţiuni ale standardului SR EN ISO 9001 :2001:
 responsabilitatea managementului (secţiunea 5);
 managementul resurselor (secţiunea 6);
 realizarea produsului(secţiunea 7);
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 57/79

 măsurarea, analiza şi îmbunătăţirea (secţiunea 8).


Pentru a completa această abordare sistematică:
 datele de intrare reprezintă necesităţile şi cerinţele exprimate ”în amonte” de către client;
 datele de ieşire reprezintă rezultatul din ”aval”, produsul furnizat clientului;
 bucla este asigurată ţinând cont de satisfacerea clientului, prin evaluarea ecartului dintre
calitatea obţinută şi calitatea percepută de către client.
Deci, SMC bazat pe modelul procesului se înscrie într-un ciclu dinamic, care angajează organizaţia
pe drumul îmbunătăţirii continue, ilustrarea acestuia fiind cea din figura de mai jos.

Îmbunãtãţirea continuã a SMC

Responsabilitatea
managementului
Clienţi Clienţi
şi şi
alte alte
pãrţi pãrţi
interesate interesate
Managementul
A P Mãsurare,
resurselor analizã şi
C D îmbunãtãţire

Date de
Cerinţe intrare Realizarea eeeeeeeee Date de Satisfacţie
produsului ieşire
Produs

Legenda:
Activităţi care adaugă valoare
Flux de informaţii

Model de sistem al calităţii bazat pe proces, conform seriei SR EN ISO 9000

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


Modelul propus de SR EN ISO 9001:2001 reprezintă de fapt o abordare PDCA, care semnifică:
P - plan – planificare în sensul de a stabili obiectivele şi procesele necesare obţinerii
rezultatelor în concordanţã cu cerinţele clientului şi cu politicile organizaţiei – secţiunile
5,6 din standardul SR EN ISO 9001:2001.
D - do – efectueazã ceea ce s-a planificat; implementarea proceselor – secţiunea 7 din
standardul menţionat.
C - check – verificã prin monitorizare şi mãsurare procesele şi produsele faţă de politicile,
obiectivele şi cerinţele specificate pentru produs şi raportează rezultatele – secţiunea 8
(8.1, 8.2, 8.3, 8.4) din standardul menţionat.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 58/79

A - act – aplică acţiuni pentru îmbunãtãţirea continuă a performanţei proceselor –


secţiunea 8 (8.5) din standardul menţionat.
Un alt principiu al managementului calităţii, strâns legat de abordarea bazată pe proces este
„abordarea sistemică a managementului”, care specifică: „identificarea, înţelegerea şi
administrarea unui sistem de procese intercorelate ca sistem pentru un obiectiv dat, îmbunătăţesc
eficacitatea şi eficienţa organizaţiei în îndeplinirea obiectivelor sale”. În acest context, SMC
cuprinde un număr de procese intercorelate (intercorelarea proceselor se poate stabili, în principal,
prin: elementele de ieşire care pot deveni elemente de intrare pentru un alt proces; relaţiile între
responsabilii de proces, etc.). Procesele necesare SMC includ nu numai procesele de realizare a
produsului (cele care contribuie în mod direct la execuţia produsului sau prestarea serviciului), dar
şi numeroase procese de management, comunicare, audit intern, analiza managementului, etc. În
sens generic, procesele necesare pentru SMC sunt de douã tipuri, şi anume: procese principale,
executate pentru realizarea propriu-zisã a produsului (procesele principale sunt cele care crează
plus valoare, cele care au o influenţă directă asupra produsului/serviciului care ajunge la clienţi) şi
procese suport, executate pentru susţinerea realizãrii produsului.. Acest lucru este schematic
reprezentat în figurile de mai jos.

Procesele principale executate sunt:


Proces de evaluare a
necesitãţilor clientului

Proces de îmbunătăţire Proces de cercetare a


continuă reglementărilor

Proces de măsurare şi Proces de proiectare a


monitorizare produsului

Proces de
Proces de menţinere a comunicare
înregistrărilor internă Proces de procurare

Proces de control al Proces de producţie


documentelor Realizarea produsului
Prestarea service-lui

Proces de management
al neconformităţilor

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


Procesele suport executate sunt:

Proces de management
al calităţii

Proces de audit intern Proces de cercetare a


pieţei

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 59/79

Proces de
comunicare
Proces de instruire Proces de planificare
internă

Proces de management
al resurselor

.
Având în vedere domeniul de activitate şi organigrama, societatea şi-a identificat, modelat şi
documentat unele dintre procesele care se desfăşoară în interiorul ei, acţiunea fiind în desfăşurare.
Scopul sistemului adoptat este de a furniza încredere tuturor părţilor interesate atât din interiorul
organizaţiei (acţionari, salariaţi, colaboratori), cât şi a partenerilor externi (clienţi, furnizori,
organisme de certificare/reglementare) asupra faptului că:
 produsul satisface aşteptările clienţilor, pe cele trei direcţii: calitate, costuri, termene;
 produsul respectă condiţiile legale şi de reglementare aplicabile;
Principiile pe care se axează SMC sunt următoarele:
 orientarea către client;
 leadership;
 implicarea personalului, abordarea bazată pe proces;
 abordarea managementului ca sistem;
 îmbunătăţirea continuă;
 abordarea pe bază de fapte în reluarea deciziilor;
 relaţii reciproc avantajoase cu furnizorul.
Societatea îşi exercită funcţiunile prin desfăşurarea unor procese. S-a procedat la identificarea şi
stabilirea proceselor SMC, ţinând seama de:
 cerinţele standardului de referinţă;
 caracteristicile de calitate cerute;
 structura organizatorică a societăţii;
 resursele disponibile (infrastructură, personal, echipamente).

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


În mod detaliat, clasificarea proceselor este următoarea:
 Procese generale: cele şase procese cerute a fi documentate de standardul de referinţă, şi
anume: controlul documentelor, controlul înregistrărilor, audit intern, controlul produsului
neconform, acţiune corectivă, acţiune preventivă.
 Procese de management al calităţii: procese specifice managementului calităţii, care
sunt aplicabile tuturor celorlalte procese de realizare a produselor şi proceselor suport.
 Procese de realizare a produselor (principale): procese prin care se realizează produsele
şi care se desfăşoară într-o succesiune logică, decurgând din bucla calităţii, de la procesul

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 60/79

de identificare a clienţilor şi cerinţele acestora, până la procesul de măsurare a satisfacţiei


clientului; crează valoare pentru societate, prin realizarea produsului destinat clientului.
 Procese suport (servicii interne): procese ce contribuie la menţinerea sub control a
celorlalte procese, necesare pentru susţinerea realizării produsului/serviciului; susţin
desfăşurarea proceselor centrale identificate.
Pentru fiecare din procesele identificate, indiferent de ierarhizare, este nominalizată o funcţie
proprietar de proces, care are responsabilitatea de a conduce procesul în conformitate cu
documentaţia de sistem calitate aplicabilă procesului respectiv.
Prin modelarea şi documentarea proceselor s-au identificat criteriile şi metodele necesare pentru
a se asigura că atât operarea, cât şi menţinerea sub control a acestor procese sunt eficace; s-au
stabilit şi documentat resursele şi informaţiile necesare derulării conforme a proceselor,
asigurându-se implicit disponibilitatea acestora; activitatea de documentare a proceselor a inclus
toate fazele de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire continuă a acestor procese.
Fiecare proces este caracterizat cu ajutorul elementelor furnizate de fişa de identificare şi
delimitare a procesului şi diagrama de flux, care permit stabilirea cerinţelor reciproce între
procesul în cauză şi procesele din amonte (furnizori), respectiv aval (clienţi).
De asemenea, se identifică resursele necesare menţinerii sub control a funcţionării procesului
(standarde, proceduri, metode, echipamente, utilităţi, competenţe) şi se stabilesc indicatorii de
performanţă aferenţi procesului.

Indicatori de Proceduri,
performanţă standarde

Ieşiri
Intrări Proces Cerinţe ale clienţilor
Cerinţe pentru furnizori

Competenţe
Echipamente,
utilităţi

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


Aceste aspecte sunt tratate în cadrul procedurii de sistem Managementul proceselor, cod PS-02.01-
008, Ediţia I, Revizia 0.

8.3 Cerinţe referitoare la documentaţie


8.3.1 Generalităţi
Documentarea SMC are în vedere dimensiunea, tipul şi complexitatea activităţii desfăşurate de
către organizaţie, complexitatea şi interacţiunea proceselor, precum şi competenţa personalului.
Documentaţia SMC cuprinde :

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 61/79

 Manualul calităţii;
 Angajamentul conducerii privind managementul calităţii;
 Declaraţia conducerii privind politica în domeniul calităţii;
 Obiectivele calităţii ;
 Proceduri de sistem (proceduri a căror documentare este cerută explicit de standardul SR
EN ISO 9001:2001):

 Controlul documentelor, cod PS-04.21-001, Ediţia II, Revizia 0;


 Controlul înregistrărilor, cod PS-04.21-002, Ediţia I, Revizia 0;
 Audit intern, cod PS-04.21-003, Ediţia I, Revizia 0;
 Controlul produsului neconform, cod PS-04.21-004, Ediţia I, Revizia 0;
 Acţiune corectivă, cod PS-04.21-005, Ediţia I, Revizia 0;
 Acţiune preventivă, cod PS-04.21-006, Ediţia I, Revizia 0.

 Proceduri de sistem, altele decât cele cerute de standardul SR EN ISO 9001:2001–


descriu managementul proceselor care implică toate structurile organizatorice ale
societăţii;
 Proceduri operaţionale – descriu managementul proceselor care se desfăşoară în
anumite structuri organizatorice ale societăţii;
 Instrucţiuni de lucru, instrucţiuni de control, instrucţiuni de verificare şi întreţinere –
descriu activităţi;
 Înregistrări referitoare la calitate – formulare, etichete, ştampile, semnături autorizate,
poansoane, registre, liste, etc.;
 Documentaţie tehnică – referitoare la produs şi la procesul tehnologic;
 Documente organizaţionale – ROF, RI, CCM, organigramă, fişe ale postului;
 Legislaţie – standarde, normative, reglementări, legi aplicabile proceselor/produselor;
 Alte documente necesare societăţii pentru a se asigura de eficacitatea planificării,
executării şi controlul proceselor.

Schematic, structura documentaţiei SMC este reprezentată în figura următoare.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 62/79

Viziunea, Politica generală,


Politica referitoare la calitate
ale organizaţiei

Program de
management

MANUAL
MANUAL
CALITATE
CALITATE
Referitoare la procesele de: controlul
documentelor, controlul înregistrărilor,
Proceduri de sistem, audit intern, controlul produsului
inclusiv cele a căror neconform, acţiune corectivă, acţiune
documentare este cerută preventivă
explicit de SR EN ISO
9001
Proceduri operaţionale
(descriu managementul
proceselor în conf. cu
cerinţele SR EN ISO 9001)

Instrucţiuni de
lucru/control/încercare
(descriu activităţi)

Inregistrări

Documentaţie tehnică

Documente organizaţionale

Legislaţie

Baza: Principiile managementului calităţii

Structura documentaţiei SMC

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


8.3.2 Manualul calităţii
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 63/79

S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. a elaborat şi menţine acest manual al calităţii în care se face o
prezentare a SMC, orientat pe domeniul de aplicare al organizaţiei.
Manualul include referiri la procedurile documentate, prevăzute în standardul de referinţă, şi
descrie succesiunea şi interacţiunea proceselor incluse în SMC al societăţii.
Manualul Calităţii:
 include angajamentul managementului referitoare la calitate, politica în domeniul calităţii
şi obiectivele calităţii;
 este baza sistemului documentat şi dezvoltă politica şi obiectivele în domeniul calităţii;
 prezintă scopul şi domeniul de aplicare a SMC;
 identifică procesele cu adaptările corespunzătoare specificului activităţii şi mărimii
societăţii şi a interaţiunilor dintre ele;
 prezintă modelul conceptual şi principiile de bază;
 prezintă structura documentaţiei SMC;
 face trimiteri la documente de nivel inferior.
În procedurile documentate ale proceselor sunt definite interfeţele dintre procese.
Procedurile au ca scop asigurarea desfăşurării proceselor în condiţii controlate, prin definirea
proceselor (activităţi, verificări, decizii) şi pentru fiecare secvenţă: datele de intrare pentru fiecare
activitate; datele de ieşire în urma activităţilor; responsabilităţi la nivel de funcţii; trimiteri la alte
documente care detaliază activitatea; identificarea resurselor necesare desfăşurării procesului;
stabilirea proprietarului de proces; stabilirea indicatorilor de performanţă.

8.3.3 Controlul documentelor


Documentele cerute de SMC sunt controlate în conformitate cu procedura de sistem ”Controlul
documentelor”, cod PS-04.21-001,Ediţia II, Revizia 0, prin care este definit controlul necesar
pentru:
 elaborarea, emiterea, analiza aprobarea, precum şi actualizarea şi reaprobarea lor;
 aprobarea documentelor înainte de emitere, în ceea ce priveşte adecvarea acestora;
 analizarea, actualizarea şi ,dacă este cazul, reaprobarea documentelor;
 asigurarea că sunt identificate modificările şi stadiul revizuirii curente ale documentelor;
 asigurarea că versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele
de utilizare;
 asigurare că documentele rămân lizibile şi identificabile cu uşurinţă;
 asigurarea că documentele de provenienţă externă sunt identificate şi distribuţia lor este
controlată;
 prevenirea utilizării neintenţionate a documentelor perimate şi aplicarea unor identificări
adecvate, dacă sunt păstrate pentru orice alt scop.

8.3.4 Controlul înregistrărilor


Documentele care sunt menţinute pentru a furniza dovada conformităţii cu exigenţele standardului
de referinţă, precum şi informaţii despre funcţionarea efectivă a SMC sunt înregistrări ale calităţii.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
În cadrul SMC sunt stabilite şi menţinute tipurile de înregistrări specifice proceselor derulate.
Înregistrările calităţii cerute de SMC sunt controlate. Modul de ţinere sub control a înregistrărilor
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 64/79

este definit în procedura de sistem ”Controlul înregistrărilor”, cod PS-04.21-001, Ediţia I, Revizia
0, asigurându-se astfel cerinţele de: identificare, lizibilitate, depozitare, protejare, regăsire,
refacere/remediere, difuzare, durată de păstrare şi eliminare a înregistrărilor.

9 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
Responsabilitatea managementului privind dezvoltarea şi implementarea SMC şi îmbunătăţirea
continuă a eficacităţii acestuia prin:
 orientarea către client, asigurarea satisfacerii cerinţelor şi creşterea satisfacţiei acestuia;
 o politică referitoare la calitate care trebuie să:
- fie adecvată scopului societăţii;
- constituie un angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi îmbunătăţirea
continuă a eficacităţii SMC;
- asigure un cadru corespunzător pentru definirea şi analizarea obiectivelor
calităţii propuse;
- fie comunicată şi înţeleasă la nivelul întregii societăţi;
- fie analizată periodic, în vederea actualizării permanente cu scopul propus.
 stabilirea obiectivelor calităţii pentru funcţiunile relevante şi la nivelurile relevante ale
societăţii;
 stabilirea responsabilităţilor şi autorităţii în cadrul societăţii;
 analize efectuate la cel mai înalt nivel;
 alocarea resurselor necesare.

9.1 Angajamentul managementului


Managementul societăţii s-a angajat prin Declaraţia privind politica în domeniul calităţii, în
elaborarea, implementarea, menţinerea, supravegherea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii
SMC propriu.
Angajamentul este comunicat la nivelul tuturor angajaţilor societăţii, iar modul de respectare şi
implicare personală în realizarea obiectivelor stabilite este evaluat periodic prin intermediul
auditurilor interne şi analizelor efectuate de management.
DG se angajează să dezvolte şi să îmbunătăţească continuu un SMC conform cu standardul de
referintă, ca principal mijloc de a furniza încredere asupra capabilităţii societăţii de a executa
produse conforme.
În acest sens, RM (desemnat de către DG, ca fiind şeful Compartimentului Managementul Calităţii
şi Mediului), i-au fost delegate responsabilitatea şi autoritatea pentru elaborarea, implementarea,
menţinerea, supravegherea şi îmbunătăţirea SMC, conform SR EN ISO 9001:2001.
În acest scop şi-a stabilit politica în domeniul calităţii şi obiectivele calităţii pe termen scurt şi
mediu şi conduce personal analizele efectuate de management cu scopul de a asigura
disponibilitatea resurselor necesare.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


Întreg personalul este conştientizat asupra importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, precum şi
a cerinţelor legale şi de reglementare.

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 65/79

Nevoile şi aşteptările clientului sunt evaluate ca fiind rezonabile, transformate în cerinţe şi


îndeplinite, în condiţiile respectării reglementărilor aplicabile.

9.2 Orientarea către client


Bazată pe principiile enunţate în Declaraţia privind politica în domeniul calitãţii, societatea este
angrenată în determinarea obiectivă, completă şi fără ambiguităţi, a cerinţelor clienţilor şi în
satisfacerea acestor cerinţe legale şi de reglementare.
Cerinţele clientului, odată identificate şi transpuse în documente, devin condiţii ale clientului.
Aşteptările, cerinţele şi condiţiile clientului sunt identificate în cadrul procesului de marketing.
Gradul de satisfacere a cerinţelor clientului este măsurat prin evoluţia indicatorilor de performanţă
(scrisori de recomandare, sesizări, reclamaţii, etc.).
Aceste aspecte se definesc în cadrul procedurii de sistem ”Procese referitoare la relaţia cu clientul”,
care tratează clauzele din cadrul SR EN ISO 9001:2001: 5.2 Orientare către client; 7.2 Procese
referitoare la relaţia cu clientul; 8.2.1 Satisfacţia clientului.

9.3 Politica în domeniul calităţii


La elaborarea Declaraţiei privind politica în domeniul calitãţii, managementul de la cel mai înalt
nivel se asigură de adecvanţa acesteia faţă de scopul societăţii.
Politica în domeniul calităţii include un angajament pentru satisfacerea cerinţelor clientului şi
îmbunătăţirii continue a eficacităţii SMC, obiective măsurabile.
Politica în domeniul calităţii este difuzată pentru ca toţi angajaţii societăţii să o cunoască şi să
înţeleagă principiile enunţate.
Trebuie să existe o politică relevantă privind calitatea produsului furnizat de societate:
 politica în domeniul calităţii este una dintre cele mai importante cerinţe ale SMC, aceasta
fiind transpusă în documentul de la cel mai înalt nivel al SMC;
 trebuie definit modul de abordare a calităţii (a fi cel mai bun, să atingem zero defecte etc.),
într-o manieră demonstrabilă;
 politica trebuie să asigure că există un sistem eficient de stabilire şi analizare a obiectivelor
calităţii;
 trebuie să se analizeze politica în domeniul calităţii (eventual în timpul şedinţelor de
analiză a managementului), în vederea actualizării sale permanente cu scopul propus.

9.4 Planificare
9.4.1 Obiectivele calităţii
Obiectivele calităţii sunt stabilite anual, pentru funcţiile şi nivelurile relevante ale societăţii.
Analiza obiectivelor calităţii se realizează anual, până la finele trimestrului I al anului următor, sau
ori de câte ori este necesar.
Obiectivele calităţii sunt măsurabile, specifice societăţii, adecvate domeniului de activitate,
realizabile în timp, sunt în concordanţă cu politica referitoare la calitate, permiţând, astfel,
evaluarea realizării şi eficacităţii lor.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
Pentru ca activitatea societăţii să se desfăşoare în conformitate cu prevederile actelor normative
naţionale şi în corelaţie cu cele internaţionale în domeniu, este necesară crearea unei mentalităţi
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 66/79

adecvate pentru calitate, astfel încât rezultatul activităţilor să se situeze la un nivel corespunzător
cerinţelor şi reglementărilor cu caracter specific. Elaborarea oricărui program pentru diferitele
zone de activitate, pe orice perioadă, cuprinde, pe lângă prezentarea unor acţiuni cu caracter
specific, şi determinarea practică a modului de realizare a obiectivelor în domeniul calităţii.
Îndeplinirea obiectivelor în domeniul managementului calităţii face obiectul, pe lângă urmărirea
obiectivă a derulării finalizării programelor de activitate, şi al acţiunilor de audit. Obiectivele în
domeniul calităţii pot fi corectate sau completate în funcţie de evoluţia sistemului.
Pentru realizarea practică a celor declarate, managementul societăţii are în vedere următoarele
obiective generale în domeniul calităţii:

 Elaborarea, implementarea, menţinerea, supravegherea şi îmbunătăţirea continuă a unui


SMC, conform standardului SR EN ISO 9001:2001.
 Certificarea SMC, conform standardului SR EN ISO 9001:2001.
 Realizarea unor servicii profesionale adaptate exigenţelor clienţilor.
 Realizarea participării întregului personal al societăţii la obţinerea calităţii prin instruire
permanentă, adecvată şi inovatoare.
 Obţinerea angajării voluntare şi adecvate, odată cu promovarea unei concepţii pozitive de
angajament, a personalului societăţii în realizarea calităţii.
 Crearea unui cadru organizatoric al societăţii unde nevoile clienţilor să fie vizibile şi
satisfăcute integral.
 Realizarea unei comunicări adecvate, la toate nivelurile din societate prin dezvoltarea
capacităţii parteneriale.
 Gestionarea eficientă a cunoaşterii şi a schimbării, astfel încât noncalitatea să fie pusă în
evidenţă prin costuri şi măsuri.

9.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii


Managementul de la cel mai înalt nivel şi-a asumat responsabilitatea planificării calităţii focalizată
pe definirea proceselor necesare realizării eficace şi eficiente a obiectivelor în domeniul calităţii şi
cerinţelor referitoare la calitate în conformitate cu strategia societăţii.
Planificarea este efectuată în scopul îndeplinirii cerinţelor prevăzute în MC şi pentru a se asigura
integritatea sistemului, atunci când sunt planificate şi implementate schimbări ale SMC.
Datele de intrare pentru planificarea calităţii includ: strategia organizaţiei, obiectivele societăţii,
necesităţile şi aşteptările definite ale clienţilor, evaluarea cerinţelor legale şi de reglementare,
evaluarea datelor referitoare la performanţa proceselor.
Datele de ieşire ale planificării includ: necesarul de abilitate şi cunoştinţe ale societăţii,
responsabilitatea şi autoritatea pentru implementarea planurilor de îmbunătăţire a proceselor,
resursele necesare, instrumentele pentru îmbunătăţire.
Toate aceste date sunt analizate de managementul de vârf al societăţii.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


9.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare
9.5.1 Responsabilitate şi autoritate
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 67/79

Structura organizatorică a societăţii asigură cadrul de lucru pentru funcţiile calităţii şi condiţiile
necesare implementării SMC.
DG îşi asumă responsabilitatea, autoritatea şi independenţa necesară pentru identificarea
problemelor de calitate şi iniţierea acţiunilor corective sau/şi preventive care să asigure eliminarea
neconformităţilor existente sau potenţiale. În scopul realizării acestor atribuţii, DG poate delega
autoritatea reprezentantului său pe linia managementului calităţii. Responsabilitatea şi autoritatea
privind activităţile SMC sunt stabilite în ROF al organizaţiei.
Funcţia calitate este asigurată de RM, care colaborează cu toate celelalte funcţii relevante.
Responsabilitatea RM include şi legături, referitoare la SMC, cu părţi externe (autoritatea de
reglementare, organismul inspecţiei de stat, organismul de certificare, autoritatea responsabilă a
clientului).

9.5.2 Reprezentantul managementului


În scopul coordonării operative a SMC, prin decizie, DG îl investeşte cu autoritatea şi
responsabilitatea corespunzătoare, ca reprezentant al managementului pentru SMC, pe şeful
Compartimentului Managementul Calităţii şi Mediului.
RM are responsabilitatea şi autoritatea pentru elaborarea, implementarea, menţinerea,
supravegherea şi îmbunătăţirea SMC conform SR EN ISO 9001:2001 pentru:
 a se asigura că procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute;
 a raporta managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea SMC şi despre
orice necesitate de îmbunătăţire;
 a se asigura că este promovată în cadrul societăţii conştientizarea cerinţelor clienţilor.

9.5.3 Comunicare internă


Comunicarea internă, între compartimente, subunităţi, funcţii şi niveluri de management în cadrul
societăţii este asigurată prin atribuirea, cunoaşterea şi respectarea structurii ierarhice şi a
atribuţiilor de către întreg personalul care conduce, verifică şi execută activităţi care influenţează
calitatea.
Comunicarea internă referitoare la eficacitatea SMC este asigurată prin responsabili cu
managementul calităţii (RMC), la nivelul fiecărui compartiment, desemnaţi conform listei
aprobate de DG, şi care sunt subordonaţi metodologic RM.
Furnizarea informaţiilor referitoare la politici, cerinţe, obiective şi realizări contribuie la
îmbunătăţirea performanţei societăţii şi implicarea directă a personalului în realizarea obiectivelor
calităţii. Managementul societăţii conlucrează cu întregul personal prin încurajarea acvtivă a
feedback-ului şi comunicarea efectivă cu acesta.
Activităţile de comunicare cuprind:
 comunicare făcută de management la locurile de muncă;
 panouri de afişare;
 buletine informative;
 suport audio pentru informare (staţie de radio-amplificare);
 anchete în rândul angajaţilor şi planuri de propuneri.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
Aceste aspecte sunt tratate în cadrul procedurii de sistem „Comunicare internă”, cod PS-02.01-
007, Ediţia I, Revizia 0.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 68/79

9.6 Analiza efectuată de management


9.6.1 Generalităţi
Pentru a asigura eficienţa şi adecvarea continuă a SMC, managementul de la cel mai înalt nivel,
analizează la intervale planificate SMC al societăţii, prin care evaluează rezultatele înregistrate,
precum şi necesitatea de schimbare a sistemului, inclusiv a politicii în domeniul calităţii şi a
obiectivelor calităţii.

9.6.2 Datele de intrare ale analizei


Analizele efectuate de management au ca date de intrare următoarele:
 rezultatele auditurilor;
 feedback-ul de la client;
 funcţionarea proceselor şi conformitatea produsului;
 stadiul acţiunilor corective şi preventive;
 acţiuni de urmãrire de la analizele de management anterioare;
 schimbãri care ar putea sã influenţeze SMC;
 recomandãri pentru îmbunãtãţire;
 politica în domeniul calitãţii şi obiectivele calitãţii, stabilite la nivelul organizaţiei, dacã
sunt corespunzãtoare şi adecvate.

9.6.3 Datele de ieşire ale analizei


Datele de ieşire cuprind:
 îmbunãtãţirea eficacitãţii SMC şi a proceselor sale;
 îmbunãtãţirea produsului în raport cu cerinţele clientului;
 necesitatea de resurse.
La reuniunile de analiză a SMC, în funcţie de tematica supusă dezbaterii, participă şi invitaţi din
compartimentele care au întocmit materialele pentru analiză.
Deciziile luate şi acţiunile stabilite în cadrul analizei efectuate de management (care corespund
datelor de ieşire ale analizei efectuate de management din SR EN ISO 9001:2001), se vor
consemna în procesul verbal şi programul de măsuri rezultate în urma dezbaterilor şi concluziilor
reuniunii analizei de management şi vor fi urmãrite în vederea realizãrii de cãtre responsabilii
nominalizaţi în acest sens, în termenele hotãrâte. Implicaţiile şi eventual stadiul implementării
acţiunilor corective fac, în mod necesar, obiectul raportării în următoarea analiză efectuată de
management. Aspectele prezentate sunt reglementate în cadrul procedurii de sistem ”Analiza
efectuată de management”, cod PS-01.03-009, Ediţia I, Revizia 0.

10 MANAGEMENTUL RESURSELOR
10.1 Asigurarea resurselor
Societatea pune la dispoziţie resursele necesare pentru a implementa şi menţine SMC şi pentru a
îmbunătăţi continuu eficacitatea acestuia, precum şi pentru a creşte satisfacţia clientului prin
îndeplinirea cerinţelor sale.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
Societatea a identificat resursele necesare desfăşurării tuturor proceselor SMC în conformitate cu
condiţiile specificate.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 69/79

În documentele care descriu procesele derulate în cadrul societăţii sunt prezentate categoriile de
resurse necesare fiecărui proces:
 resurse umane (competenţă , conştientizare, instruire);
 informaţii (date, documentaţii);
 resurse materiale (infrastructură , spaţii de muncă , facilităţi, echipamente);
 resurse referitoare la mediul de lucru (ergonomie, securitatea muncii, PSI).

10.2 Resurse umane


Generalităţi
Resursele umane trebuie să dispună de competenţă, instruire şi experienţă şi să fie conştiente de
relevanţa şi importanţa activităţilor sale şi de modalităţi de contribuţie la realizarea obiectivelor
calităţii. Personalul care are responsabilităţi definite în SMC trebuie să fie competent pentru
realizarea activităţilor respective. Pregătirea aplicativă, instruirea şi experienţa necesară pentru
nominalizarea funcţiilor prevăzute în organigrama S.C.T.M.B. „Metrorex” S.A. sunt stabilite în
„Fişa postului”. Un program de instruire anual, care să asigure satisfacerea necesităţilor de
instruire şi conştientizarea tuturor angajaţilor implicaţi, asupra relevanţei şi importanţei
activităţilor pe care le desfăşoară şi asupra modului în care fiecare, la locul său de muncă, poate
contribui la atingerea obiectivelor calităţii.
Pentru personalul care ocupă funcţiile de management sunt menţinute înregistrări referitoare la
pregătire, experienţă, instruire şi calificări.

10.3 Competenţă, conştientizare şi instruire


Societatea asigură competenţa prin:
 identificarea abilităţilor cerute pentru fiecare sarcină care afectează calitatea produsului;
 identificarea cerinţelor pentru competenţă;
 recrutarea personalului în funcţie de cerinţele identificate;
 conştientizarea importanţei activităţilor şi de modul în care personalul contribuie la
realizarea obiectivelor;
 evaluarea competenţei prin evaluarea eficacităţii activităţii desfăşurate;
 instruirea de bază şi sistematică ;
 evaluarea eficacităţii instruirilor efectuate.
Conducătorii fiecărui loc de muncă din cadrul societăţii urmăresc şi se asigură că personalul din
subordine este conştient de relevanţa şi importanţa activităţilor sale şi de modul în care contribuie
la realizarea obiectivelor calităţii transpuse în lucrări.
Societatea asigură menţinerea şi dezvoltarea competenţei personalului referitor la:
 introducerea progresului tehnic;
 asimilarea de noi produse;
 analiza cauzelor neconformităţilor şi reclamaţiilor.
Societatea asigură participarea întregului personal la instruirea în domeniul managementului
calităţii prin:
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
 participarea la cursuri, simpozioane/seminarii;

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 70/79

 prezentarea cunoştinţelor dobândite de la cursuri, seminarii şi simpozioane pentru întreg


personalul compartimentului, subunităţii;
 instruirea din documentele SMC;
 reinstruirea în urma modificărilor intervenite în documentele de referinţă.
Pentru managementul resurselor se menţin înregistrări privind studiile, instruirea şi experienţa
resurselor umane.

10.4 Infrastructură
Societatea a identificat, asigurat şi îşi menţine infrastructura necesară pentru realizarea
conformităţii cu cerinţele produsului.
Elementele de infrastructură pe care le luăm în considerare sunt:
 material rulant de metrou (rame electrice de metrou, locomotive, drezine, vagonete motor,
vagoane);
 clădiri, spaţii de lucru, terenuri;
 echipamente informatice;
 tehnica de calcul;
 instalaţii şi/sau echipamente fixe/mobile;
 standuri de probe şi verificări;
 dispozitive de monitorizare şi măsurare.

10.5 Mediul de lucru


Societatea şi-a determinat şi creat mediul de lucru adecvat pentru realizarea conformităţii cu
cerinţele produsului, îmbinând atât factori umani, cât şi factori fizici, luând în considerare:
 reguli de îndrumări referitoare la securitate;
 utilizarea echipamentelor de protecţie;
 amplasarea locurilor de muncă ;
 încălzirea, umiditate, iluminat, ventilaţie;
 igienă, curăţenie, zgomot, vibraţie, poluare.
Cerinţele unui mediu de lucru corespunzator şi necesar pentru desfăşurarea proceselor se detaliază
în documentele SMC specifice proceselor respective.

11 REALIZAREA PRODUSULUI
11.1 Planificarea realizării produsului
În conformitate cu specificul activităţii desfăşurate noţiunea de produs se asimilează în acest caz,
cu serviciul de transport public de călători cu metroul.
La planificarea realizării produsului se determină:
 obiectivele calităţii şi cerinţele referitoare la produs;
 planificarea în mod adecvat a tuturor proceselor şi subproceselor necesare pentru a furniza
produsul, precum şi documentarea corespunzătoare a acestora;
 alocarea resurselor;
 activităţi de validare, monitorizare şi inspecţie, precum şi criteriile de acceptare;
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 71/79

 înregistrări necesare pentru a furniza dovezi că procesele de realizare şi produsul satisfac


cerinţele clientului şi de reglementare în domeniu.
Planificarea realizării proceselor se poate documenta şi prin planul calităţii. Acesta trebuie să
determine, după caz, următoarele:
 obiectivele calităţii şi cerinţele pentru produs;
 necesitatea de a se elabora proceduri, instrucţiuni de lucru şi de a furniza resurse;
 activităţile de verificare a produsului şi criteriile de acceptabilitate;
 înregistrările necesare pentru a furniza încredere în conformitatea produsului.
Pentru planificarea realizării produsului rezultat din procesele specifice societăţii se defineşte
procedura de sistem ”Planificarea realizării produsului”, care include activităţile şi
responsabilităţile cerute pentru validarea, monitorizarea, verificarea produsului şi criteriile de
acceptare şi resursele necesare (clauzele 7.1 din standardul SR EN ISO 9001:2001).

11.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul


11.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs
Înainte de lansarea produsului, se identifică cerinţele clientului referitoare la produsul solicitat,
cerinţele de reglementare, cerinţele referitoare la utilizarea şi execuţia produsului, chiar dacă aceste
cerinţe nu sunt specificate de client.
Pentru controlul proceselor referitoare la relaţia cu clientul se stabileşte şi menţine procedura de
sistem ”Procese referitoare la relaţia cu clientul”, menţionată la pct. 9.2. În cadrul acestei proceduri
se vor identifica:
 cerinţele specificate de către client;
 cerinţele nespecificate de către client, dar necesare pentru utilizarea specificată sau
intenţionată, atunci când aceasta este cunoscută;
 cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs;
 orice alte cerinţe suplimentare identificate şi definite de către societate.

11.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs


Prin politica şi strategia sa, societatea îşi propune ca în limita posibilităţilor sale tehnice, să
răspundă într-o cât mai mare măsură cerinţelor şi nevoilor clienţilor atât pentru cele exprimate
explicit, cât şi pentru cele implicite.
În cadrul procedurii de sistem ”Procese referitoare la relaţia cu clientul” se tratează atât aspecte
privind analiza cerinţelor referitoare la produs, cât şi cele referitoare la coordonarea activităţilor
legate de acestea.
Înainte de angajamentul societăţii de a livra un produs clientului sunt analizate cerinţele referitoare
la produs pentru a se asigura că:
 cerinţele referitoare la produs sunt definite;
 cerinţele definite pot fi îndeplinite;
 societatea are capabilitatea să îndeplinească cerinţele definite.

11.2.3 Comunicarea cu clientul


În urma lansării produsului, se stabilesc modalităţi eficace privind comunicarea cu clientul în
legătură cu:
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 72/79

 informaţii despre produs;


 tratarea cerinţelor;
 feedback-ul de la client, inclusiv sesizări, reclamaţii în vederea îmbunătăţirii permanente
şi satisfacerii cerinţelor la un nivel superior.

11.3 Proiectare şi dezvoltare


Nu se aplică .
În situaţia anumitor necesităţi în aceast ă privinţă se apelează la societăţi specializate.

11.4 Aprovizionare
11.4.1 Procesul de aprovizionare
Managementul societăţii are în vedere realizarea unui produs de calitate, astfel încât primul pas îl
constituie efectuarea unei aprovizionări cu produse/servicii de calitate, în conformitate cu cerinţele
clienţilor noştri şi a reglementărilor în vigoare.
Pentru a asigura un flux corespunzător cu materii prime, materiale şi componente conforme cu
specificaţiile, Serviciul Aprovizionare şi Serviciul Achiziţii Publice şi Asigurarea Transparenţei
întreţin legături permanente şi active atât cu serviciile tehnice, cât şi cu furnizorii.
Activităţile de aprovizionare (planificarea aprovizionării, selectarea furnizorilor şi întocmirea
comenzilor/contractelor de aprovizionare, verificarea materialelor şi produselor aprovizionate,
urmărirea performanţelor furnizorilor) fac obiectul procedurii de sistem Aprovizionare”, cod PS-
03.14-001, Ediţia II, Revizia 0. Societatea evaluează şi selectează furnizorii pe baza capabilităţii
acestora de a furniza un produs în concordanţă cu cerinţele societăţii. În acest sens, se poate
întocmi o metodologie care face referire la criteriile de selecţie, de evaluare şi acceptare a
furnizorilor privind aptitudinile acestora de a satisface cerinţele specificate în documentele de
aprovizionare, în ceea ce priveşte calitatea, menţinerea în timp a caracteristicilor, termene de
livrare şi preţuri stabilite. Se întocmesc şi se păstrează înregistrări ale evaluării furnizorilor şi în
baza analizei datelor de evaluare se stabilesc furnizorii acceptaţi.
Pentru furnizorii unici, care deţin monopol asupra produselor fabricate, se menţine o supraveghere
constantă atât pentru faza de comandare/constatare, cât şi la sosirea furniturilor în societate,
precum şi print-un contact permanent cu seviciile de calitate ale furnizorilor. Selecţia furnizorilor
se face în mod procedurat, utilizând metode specifice:
 existenţa şi funcţionarea unui sistem de management al calităţii al furnizorului şi evaluarea
acestuia;
 importanţa furnizorilor pentru calitatea finală;
 ponderea contractelor/comenzilor în totalul necesarului de aprovizionat;
 poziţia pe piaţă a furnizorilor;
 analize asupra capabilităţii tehnice şi performanţelor rezultate din furnituri sau lucrări
realizate anterior (constatările făcute asupra livrărilor anterioare);
 analiza înregistrărilor calităţii provenite de la furnizor (experienţe favorabile cu furnituri
similare).
Pentru activităţile de evaluare şi selecţie a furnizorilor societatea alocă resurse adecvate.
În procesul de aprovizionare societatea trebuie să ia în considerare următoarele:

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 73/79

 identificarea în timp util, eficace şi precis a necesităţilor şi a specificaţiilor produsului de


aprovizionat;
 evaluarea costului produsului aprovizionat, ţinând cont de performanţa, preţul şi livrarea
produsului, precum şi de condiţiile de garanţie oferite;
 necesităţile şi criteriile societăţii pentru verificarea produselor aprovizionate;
 gestiunea contractului pentru relaţia cu furnizorii sau partenerii;
 înlocuirea în garanţie a produselor neconforme aprovizionate;
 identificarea şi trasabilitatea produsului;
 păstrarea produsului, documentaţiei şi înregistrărilor;
 controlul produsului aprovizionat;
 livrarea, instalarea sau istoria aplicării produsului;
 identificarea şi reducerea riscurilor asociate produsului aprovizionat.

11.4.2 Informaţii referitoare la aprovizionare


Societatea se asigură că cerinţele de aprovizionare specificate sunt adecvate.
Documentele de aprovizionare utilizate sunt comanda şi contractul, care cuprind condiţiile şi
prevederile din necesarele de aprovizionare în ceea ce priveşte :
 obiectivul comenzii, cu cantităţi şi termene de livrare;
 cerinţe privind calitatea/specificaţii tehnice, standarde, caiete de sarcini;
 cerinţe privind SMC;
 cerinţe privind metodele de verificare.
Contractele şi cerinţele aferente sunt studiate de toate părţile interesate, astfel încât toate cerinţele
explicite să fie clar exprimate, fără ambiguităţi.

11.4.3 Verificarea produsului aprovizionat


Această clauză vizează modul în care societatea verifică dacă furnizorul a livrat corect produsele/
serviciile comandate/contractate.
Verificările se pot realiza astfel:
a) Verificarea efectuată la furnizor, de către reprezentanţii societăţii: atunci când se doreşte
o verificare la furnizor, Serviciul Aprovizionare/Serviciul Achizitii Publice şi Asigurarea
Transparenţei include în contractele cu furnizorii clauze referitoare la accesul liber la
furnizor pentru efectuare de audituri de secundă parte, precum şi pentru inspecţii pe flux
şi/sau finale.
b) Verificarea de către client a produsului la furnizor: la solicitarea clientului, consemnată
prin contract, serviciul de specialitate din societate cuprinde în contracte clauze care să
permită prezenţa clientului sau a reprezentantului său pentru a verifica furniturile (la sursă
sau la primire).
Societatea identifică furnizorii şi dezvoltă relaţii cu aceştia sau cu partenerii existenţi, le evaluează
capabilitatea de a furniza pe baza următoarelor elemente de intrare în procesul de control al
furnizorului:
 evaluarea experienţei relevante şi a performanţei furnizorilor în raport cu competitorii;
 analiza calit ăţii, preţului, livrării şi a garanţiei acordate;
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 74/79

 audituri ale SMC al furnizorilor;


 verificarea referinţelor;
 răspunsurile furnizorilor la cererile de ofertă, oferte de preţ sau licitaţii;
 capabilitatea serviciilor;
 conformitatea furnizorului faţă de cerinţele legale şi ale reglementărilor aplicabile
domeniului;
 capabilitatea logistică, locaţii şi resurse.

11.5 Producţie şi furnizare de servicii


11.5.1 Controlul producţiei şi al furnizării serviciului
Clauza vizează modul de realizare al produsului (serviciul de transport public de călători cu
metroul). Trebuie luat în considerare felul în care sunt controlate procesele care concură la
realizarea serviciului de transport de călători cu metroul, incluzând informaţii care specifică
caracteristicile acestuia, astfel încât monitorizările ulterioare să poată fi efectuate corespunzător.
Societatea defineşte procedura de sistem ”Producţie şi furnizare de servicii” pentru controlul
proceselor de realizare a produsului, în condiţii controlate, care trebuie să includă:
 disponibilitatea informaţiilor care descriu caracteristicile produsului;
 disponibilitatea instrucţiunilor de lucru;
 utilizarea metodelor, mijloacelor şi resurselor necesare;
 monitorizarea, măsurarea şi implementarea activităţilor de lansare şi urmărire produs.

11.5.2 Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii


Societatea asigură validarea proceselor de realizare a produsului prin măsuri preliminare pentru
aceste procese, după caz:
 definirea de criterii pentru analiza şi aprobarea proceselor;
 aprobarea mijloacelor necesare şi calificarea personalului;
 utilizarea de metode şi proceduri specifice;
 cerinţe referitoare la înregistrări;
 revalidare, dacă este cazul.

11.5.3 Identificare şi trasabilitate


În cadrul societăţii sunt asigurate modalităţile de identificare a produsului, începând de la lansare,
realizare, până la returnarea informaţiilor de la client cu privire la comportarea produsului în
utilizare. Identificarea se aplică tuturor proceselor.
Se păstrează şi înregistrări care permit refacerea istoricului produsului, pe tot parcursul realizării
sale. Societatea defineşte procedura de sistem ”Identificare şi trasabilitate” privind identificarea
unică a produsului pe durata realizării şi a stadiului acestora în raport cu cerinţele de măsurare,
control şi monitorizare.

11.5.4 Proprietatea clientului


Proprietatea clientului se tratează conform reglementărilor şi instrucţiunilor specifice aferente.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 75/79

11.5.5 Păstrarea produsului


În scopul menţinerii caracteristicilor de calitate, pentru evitarea distrugerilor, deteriorărilor
utilizării improprii, societatea asigură păstrarea conformităţii produsului aprovizionat cu cerinţele
specificate. Această păstrare trebuie să includă identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea
şi protejarea produsului aprovizionat. Păstrarea trebuie aplicată, de asemenea, părţilor componente
ale produsului aprovizionat, dacă este cazul.
Aceste aspecte se definesc în cadrul unei proceduri de sistem ”Păstrarea produsului
(aprovizionat)”.

11.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare


Societatea defineşte monitorizările şi măsurările care trebuie efectuate şi dispozitivele de măsurare
şi monitorizare necesare pentru a furniza dovezi ale conformităţii produsului cu cerinţele
determinate.
Societatea stabileşte procesele prin care să se asigure că monitorizările şi măsurările pot fi
efectuate într-un mod care este în concordanţă cu cerinţele de monitorizare şi măsurare.
Pentru controlul proceselor referitoare la dispozitivele de măsurare şi monitorizare se stabileşte şi
menţine procedura de sistem ”Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare”.

12 MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE


Generalităţi
Societatea îşi planifică şi implementează procesele necesare de monitorizare, măsurare, analiză şi
îmbunătăţire pentru:
 a demonstra conformitatea produsului;
 a se asigura conformitatea SMC;
 a îmbunăţăţi continuu eficacitatea SMC.
Trebuie identificate şi planificate activităţile de monitorizare şi măsurare pentru a se asigura că
produsul este adecvat, respectiv pentru a permite îmbunătăţirea proceselor şi implicit produsului.
De asemenea, trebuie luat în considerare procesul prin care se urmăreşte îmbunătăţirea continuă
a SMC.

12.1 Monitorizare şi măsurare


12.1.1 Satisfacţia clientului
Societatea monitorizează informaţiile referitoare la percepţia clientului asupra modului în care sunt
îndeplinite cerinţele sale, ca una din metodele de măsurare a performanţei SMC. Această
informaţie reprezintă unul din elementele de intrare ale analizei efectuate de management.
Societatea înregistrează şi menţine informaţiile despre satisfacerea sau nesatisfacerea clientului,
ca una din principalele dovezi ale funcţionării şi eficacităţii SMC. Aceste informaţii sunt culese
pe toată perioada de realizare a produsului, începând cu analiza cerinţelor clientului şi terminând
cu analiza reclamaţiilor.
Deci, măsurarea şi monitorizarea satisfacţiei clientului se bazează pe analiza informaţiilor obţinute
pe baza unui feedback informaţional rezultat din relaţia cu clientul.
Colectarea acestor informaţii este făcută în cadrul Compartimentului de Marketing.
Aceste informaţii cuprind:
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 76/79

 sondaje în rândul clienţilor şi utilizatorilor;


 feedback asupra aspectelor produsului;
 cerinţele clientului şi informaţii despre contract;
 necesităţi de piaţă;
 date referitoare la furnizare de servicii.
Societatea utilizează măsurarea satisfacţiei clientului ca un instrument esenţial.
Procesul desfăşurat de societate de a solicita, de a măsura, şi de a monitoriza feedback-ul
satisfacţiei clientului, furnizează informaţii în mod continuu. Acest proces ţine seama de
conformitatea cu cerinţele pentru satisfacerea necesităţilor şi aşteptările clienţilor, precum şi de
preţul produsului.
Societatea a stabilit şi utilizează surse de informaţii referitoare la satisfacţia clientului şi realizează
un feedback informaţional cu clienţii, în scopul de a anticipa necesităţi viitoare.
Datele de intrare în activitatea de măsurare a satisfacţiei clientului sunt:
 reclamaţiile clientului;
 comunicarea directă cu clienţii;
 chestionare şi sondaje;
 rapoarte de la diferite surse.
Satisfacţia clientului (clauza 8.2.1) se defineşte în cadrul procedurii de sistem ”Procese referitoare
la relaţia cu clientul”, corelat cu caluzele 5.2 Orientare către client şi 7.2 Procese referitoare la relaţ
ia cu clientul.

12.1.2 Audit intern


Conformitatea desfăşurării activităţilor legate de calitatea şi rezultatele aferente cu reglementările
stabilite (SR EN ISO 9001:2001 şi documentele SMC), măsura în care evoluţia SMC conduce la
atingerea obiectivelor propuse, tendinţa generală şi particularizările sale pentru diferite zone de
activitate constituie numai câteva dintre cele mai importante funcţiuni ale subsistemului de audituri
interne ale calităţii.
Auditurile interne ale calităţii sunt asimilate părţii de evaluare a SMC şi reprezintă un subsistem
coerent de documente, de personal şi de activităţi sistemice şi programate. Auditurile interne se
derulează în baza unui program anual, aprobat de managementul societăţii la cel mai înalt nivel.
Auditurile interne ale calităţii se desfăşoară conform unei proceduri difuzate, înţelese şi însuşite
de întreg personalul organizaţiei, asupra responsabilităţilor ce-i revin celui auditat.
Acţiunile de audit intern se finalizează cu un raport de audit, redactat şi adus la cunoştinţa funcţiilor
cu responsabilităţi manageriale din compartimentele auditate.
Aspectele de neconformitate semnalate prin rapoartele de audit stau la baza fundamentării unor
acţiuni corective care, implementate, să conducă la înlăturarea neconformităţilor şi a cauzelor
acestora.
Urmărirea implementării şi eficacităţii acţiunilor corective întreprinse se efectuează prin audituri
de urmărire. Constatările se înregistrează de către SMC în raportul de urmãrire a acţiunilor
corective/preventive.
Societatea, prin personalul de specialitate efectuează audituri interne planificate pentru a determina
dacă SMC este conform cu modalităţile planificate, cu cerinţele standardului de referinţă şi dacă
este implementat eficace.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 77/79

În acest scop s-a definit procedura de sistem ”Audit intern”, cod PS-04.21-003, Ediţia I, Revizia
0, care prevede acţiunile şi responsabilităţile de planificare şi efectuare a auditului intern,
raportarea rezultatelor şi înregistrările rezultate.
Managementul responsabil pentru zona auditată trebuie să se asigure că sunt întreprinse acţiuni
pentru eliminarea neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora.

12.1.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor


Monitorizarea şi măsurarea proceselor se aplică pentru:
 demonstrarea capabilităţii proceselor de a realiza un produs conform cu specificaţiile;
 analiza sistemelor de măsurare aplicate în societate.
Sistemul de monitorizare cuprinde:
 periodicitatea verificărilor;
 controlul parametrilor procesului;
 înregistrările aferente;
 personalul implicat.
Procesele SMC sunt monitorizate/evaluate şi prin intermediul auditurilor interne cu ajutorul cărora
se apreciază şi demonstrează abilitatea tuturor proceselor interne de a obţine rezultate planificate.
În funcţie de rezultatele auditurilor interne se întreprind acţiuni corective pentru a se asigura
conformitatea produsului.
Societatea aplică metode adecvate pentru monitorizarea şi, după caz, măsurarea proceselor SMC
prin care se demonstrează capabilitatea proceselor de a obţine rezultate planificate.
Aceste aspecte se definesc în cadrul procedurii de sistem ”Managementul proceselor”, cod PS-
02.01-008, Ediţia I, Revizia 0.

12.1.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului


Societatea trebuie să monitorizeze permanent şi să măsoare caracteristicile produsului, pentru a
verifica dacă sunt satisfăcute cerinţele referitoare la produs.
Aceste activităţi trebuie efectuate în etapele corespunză toare procesului de realizare a produsului
în conformitate cu modalităţile planificate (trebuie corelate cu planificarea şi dezvoltarea
proceselor neecesare pentru realizarea produsului).
Dovezile conformităţii cu criteriile de acceptare trebuie menţinute. Înregistrările trebuie să indice
persoanele cu responsabilităţi vis-a-vis de monitorizarea şi măsurarea produsului.
Aceste aspecte se definesc în cadrul procedurii de sistem ”Monizorizarea şi măsurarea
produsului”.

12.2 Controlul produsului neconform


Societatea a definit procedura de sistem ”Controlul produsului neconform”, cod PS-04.21-004,
Ediţia I, Revizia 0, procedură care stabileşte metodologia de identificare, analizare, izolare, tratare
şi ţinere sub control a produsului neconform pentru a preveni utilizarea sau livrarea neintenţionată
a acestuia.
Neconformităţile constatatate sunt identificate şi documentate prin rapoarte de neconformitate/alte
documente care rezultã din reglementări specifice.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 78/79

Se menţin înregistrări asupra neconformităţilor constatate şi asupra acţiunilor ulterioare întreprinse


pentru eliminarea lor.

12.3 Analiza datelor


Societatea analizează datele obţinute din măsurătorile şi informaţiile colectate şi va evalua
performanţele în raport cu planurile şi obiectivele, identificând zonele ce necesită îmbunătăţiri şi
cauzele primare ale problemelor. Analiza datelor trebuie să furnizeze informaţii referitoare la
satisfacţia clientului, conformitatea cu cerinţele referitoare la produs şi la caracteristicile şi
tendinţele proceselor şi produselor, inclusiv oportunităţile pentru acţiuni preventive, precum şi cu
privire la furnizori.
Cu ocazia măsurării şi monitorizării proceselor derulate în cadrul societăţii se colectează
rezultatele/datele pentru a demonstra adecvarea şi eficacitatea SMC.
Datele colectate includ informaţii din procesele de măsurare a satisfacţiei clientului, din procesele
de inspecţii, din procesele de audit intern şi din sursele de evaluare-selectare furnizori.
Datele sunt centralizate şi prezentate sub forma unor rapoarte ce constituie date de intrare ale
şedinţelor de analiză a managementului.
Această clauză este tratată în cadrul procedurii de sistem ”Managementul proceselor”, cod PS-
02.01-008, Ediţia I, Revizia 0.

12.4 Îmbunătăţire
12.4.1 Îmbunătăţire continuă
Îmbunătăţirea funcţionării tuturor proceselor aferente SMC este permanent în atenţia
managementului.
Principalul instrument în atingerea acestui scop este managementul prin obiective. Fiecare
proprietar de proces îşi defineşte indicatori de performanţă prin intermediul cărora evaluează
eficacitatea proceselor.
Prin cuantificarea indicatorilor de performanţă şi compararea cu perioadele anterioare se stabilesc
obiectivele de atins pentru procese.
Îmbunătăţirea continuuă nu se rezumă la necesitate, ci se realizează printr-un sistem de propuneri
deschis tuturor angajaţilor.
În cadrul şedinţelor de analiză efectuată de management se evaluează eficacitatea SMC. În acest
scop se utilizează: declaraţia de politică, obiectivele calităţii, sinteza rezultatelor auditurilor
(rapoartele de audit, acţiuni corective, preventive), etc.
Concluziile acestor şedinţe de analiză managerială generează decizii şi acţiuni pentru
îmbunătăţirea continuă a SMC.
Înregistrările concluziilor şedinţei se păstrează sub formă de program de măsuri privind analiza
efectuată de management.
Procedura de sistem ”Mangementul proceselor”, cod PS-02.01-008, Ediţia I, Revizia 0, tratează şi
clauza 8.5.1 privind îmbunătăţirea continuă.

12.4.2 Acţiune corectivă


Necesitatea implementării acţiunilor corective rezultă din: reclamaţiile clienţilor, fişe de
neconformităţi, rapoarte de audit intern, elemente de ieşire din analiza efectuată de management,
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0

Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0

Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 79/79

elemente de ieşire din analiza datelor, elemente de ieşire din măsurarea satisfacţiei clientului.
Prin tratarea elementelor menţionate mai sus, se determină cauzele care au dus la apariţia
neconformităţilor şi, totodată, acţiunile corective necesare.
Modul detaliat de derulare a procesului este descris în procedura de sistem ”Acţiune corectivă”,
cod PS-04.21-005, Ediţia I, Revizia 0, definind cerinţele pentru:
 analiza neconformităţilor (inclusiv a reclamaţiilor clienţilor);
 determinarea cauzelor neconformităţilor;
 evaluarea necesităţilor de a întreprinde acţiuni pentru a se asigura că neconformităţile nu
reapar;
 determinarea şi implementarea acţiunilor necesare;
 analiza acţiunilor corective întreprinse;
 înregistrarea rezultatelor acţiunii întreprinse.

12.4.3 Acţiune preventivă


Cauzele care au generat acţiunile corective sunt motivate pentru iniţierea acţiunilor preventive,
ţinând cont de faptul că neconformităţile apărute la un proces/produs sunt potenţiale
neconformităţi pentru alte procese/produse.
Modul detaliat de derulare a procesului este descris în procedura de sistem ”Acţiune preventivă”,
cod PS-04.21-006, Ediţia I, Revizia 0, pentru a defini:
 determinarea neconformităţilor potenţiale şi a cauzelor acestora;
 evaluarea necesităţilor de acţiuni pentru a preveni apariţia neconformităţilor;
 determinarea implementării acţiunii necesare;
 înregistrările rezultatelor acţiunii întreprinse;
 analiza acţiunii preventive întreprinse.

Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0


Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.