Sunteți pe pagina 1din 1

Către,

…………………………………....

Cerere concesionare / închiriere teren

Subsemnatul......................................................................................cu
domiciliul/sediul în localitatea....................................... str.........................................
nr........... bl......... sc........... ap............. judeţul...................................
tel.nr............................... fax.........................posesor al B.I.(C.I.)
seria..........nr......................... CNP........................................................., vă rog să-mi
aprobaţi concesionarea/ închirierea terenului în suprafaţă de...................mp situat în
……………………………….zona........................................str....................................
.............nr............ jud…………………. .

Data, Semnătura,

Domnului primar al ………………………