Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU”

Strada. Vasile Alecsandri Nr 11,Caracal , Olt


grupfilipescu@yahoo.com
Tel./fax:0249511697

Aviz CP
Aprobat CA
NR.

GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL


AN ȘCOLAR 2018-2019

ARGUMENT

Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 – 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările
şi disfuncţionalităţile prezentate în analiza pentru anul şcolar 2017 – 2018 şi urmărind eficientizarea tuturor componentelor, colectivelor
şi compartimentelor şcolii, astfel încât acestea să reuşească, printr-un efort comun şi permanent, realizarea obiectivelor şi
competenţelor propuse în Planul managerial anual, în contextul Legii calităţii în educaţie, care face parte din priorităţile Ministerului
Educaţiei Naționale.

1
Atingerea ţintelor strategice a cerut identificarea unor obiective specifice/operaţionale, regăsite în planul operaţional, obiective ce
necesită o monitorizare eficientă.
Întreaga activitate de control se va desfăşura ca o consecinţă firească a procesului de îndrumare, coordonat de acele cadre
didactice cu responsabilităţi şi competenţe, la nivelul colectivului didactic şi adresat întregului personal al şcolii.
Monitorizarea şi controlul personalului şcolii şi al compartimentelor de lucru vor constitui premisa eficientă şi optimă în vederea
unei evaluări corecte şi motivante a resursei umane din unitatea şcolară, a activităţii instructiv-educative, dar şi a oportunităţilor de
dezvoltare a școlii

COMPARTIMENT PERIOADA TEMA ȘI OBIECTIVUL FACTORII CINE EVALUARE/


CONTROLULUI IMPLICAȚI EFECTUEAZĂ FINALIZARE
CONTROLUL
SEPTEMBRIE - Verificarea stadiului pregătirilor Personal Director Evaluări la fața locului
pentru începerea noului an școlar: nedidactic Director adjunct
 modul de realizare a reparaţiilor, Contabil Contabil
igienizărilor, curăţeniei;
 verificarea stadiului amenajării
sălilor de clasă;
- Verificare surselor de finanțare
extrabugetară

SEPTEMBRIE - Verificarea planificării/organizării Personal Director Plan managerial


activităţii: nedidactic Director adjunct
 întocmirea/respectarea Planului Elevi PV predare-primire
managerial anual/semestrial; Profesori săli de clasă
 verificarea predării inventarului Diriginți
ADMINISTRATIV- clasei, fiecărui diriginte; Comisia SSM Fişa postului semnată
CONTABIL  actualizarea Fişelor postului; Comisia PSI
 repartizare sectoare de curăţenie; Grafice semnate
 grafic personal de pază;
 efectuarea instructajelor de PV
protecţia muncii şi PSI, cu
personalul nedidactic/didactic și Registru PV
elevi, pe bază de semnătură;
2
 verificarea proceselor – verbale
întocmite de paznici şi remedierea
aspectelor negative;
OCTOMBRIE - Verificarea modului de realizare a Personal Director Notă de constatare
Săptămânal curăţeniei: nedidactic Director adjunct
Luni 14-15  control mixt conform graficului Evaluări de stare
întocmit de administrator; Comisia SSM
 verificarea îndeplinirii măsurilor de Comisia PSI PV
remediere: Plan de măsuri;
 referate de necesitate pentru
achiziţionarea materialelor de
curăţenie, reparaţii;
 efectuarea instructajelor de
protecţia muncii şi PSI, pe bază de
semnătură;
 verificarea proceselor-verbale
întocmite de paznici şi remedierea
aspectelor negative
- Verificarea încadrării
extinctoarelor conform
normativelor în vigoare
NOIEMBRIE - Verificarea modului de efectuare a Contabil Director Notă de constatare
inventarului; Secretar Director adjunct
Evaluări de stare/PV
DECEMBRIE - Verificarea propunerii spre casare Personal Director Notă de constatare
a mijloacelor fixe/obiectelor de nedidactic Director adjunct
inventar; Contabil Contabil Evaluări de stare/PV
- Verificarea evaluării/aprecierii Raport
activităţii personalului din Fișe de evaluare
subordine. Execuția bugetară
ADMINISTRATIV- - Realizarea execuției bugetare.
CONTABIL - Încheierea exercițiului financiar.
IANUARIE - Realizarea planului de achiziții; Contabil Director Planul de achiziții
- Verificarea întocmirii proiectului Proiectul de buget
de buget;
3
ÎN FIECARE - Verificarea modului de realizare a Personal Director adjunct Notă de constatare
LUNĂ curăţeniei; nedidactic Director
Săptămânal - Întocmirea documentelor legale Contabil Evaluări de stare/PV
Vineri 14-15 privind managementul financiar;
- Monitorizarea cheltuielilor;
- Stadiul achiziționării de bunuri și
servicii;

SEPTEMBRIE - Verificarea modului de pregătire, Personal Director Cataloage


organizare şi desfăşurare a didactic Procese-verbale
examenelor de încheiere a situaţiei auxiliar
şcolare, corigenţă, diferenţe; Cadre
 respectarea prevederilor didactice
ROFUIP (înştiinţare părinţi, nr. bilete
oral, semnături, subiecte proba
scrisă, cataloage corigență/diferențe;
SEPTEMBRIE  verificarea aprovizionării cu Personal Director Existența
cataloage, carnete, registre, didactic documentelor/actelor
condici; auxiliar
 verificarea documentelor
specifice;
 elaborarea raportului de analiză
a activităţii desfăşurate în anul
şcolar 2016-2017;
OCTOMBRIE - Verificarea/ elaborării/ îndeplinirii Personal Director Existența
SECRETARIAT Planului de activitate; didactic documentelor/actelor
- Verificarea încadrării personalului: auxiliar
 încheierea contractelor de
muncă pentru personalul nou
angajat;
 întocmirea Fişei postului pentru
toate categoriile de personal;
 întocmirea statelor de funcţii şi
de personal;
NOIEMBRIE  verificarea dosarelor personale Personal Director Existența dosarelor
4
ale elevilor; didactic
 verificarea dosarelor cadrelor auxiliar
didactice.
DECEMBRIE  verificare completare Personal Director Raport
documente școlare; didactic
 verificare Arhivă; auxiliar

IANUARIE  verificarea registrelor matricole; Personal Director Registre matricole


 verificarea registrelor de didactic
evidenţe; auxiliar

SECRETARIAT FEBRUARIE  verificarea documentelor de Personal Director Situații statistice


sfârșit de semestru (SC-uri) didactic
 verificarea actualizării datelor auxiliar
din REVISAL
 Verificarea documentelor
specifice (registru intrări-ieșiri,
registru decizii interne, decizii
eliberate etc.)
MARTIE  verificarea bazei de date cu Personal Director Baza de date
elevii, în vederea organizării didactic
simulărilor pentru examenul de auxiliar
bacalaureat;
MARTIE  verificarea situației personalului Personal Director Documente solicitate
didactic (continuitate suplinire, didactic de ISJ
vacantare posturi, pensionare); auxiliar

MAI  verificarea situației privind Personal Director Documente solicitate


inspecțiile pentru gradele didactic de ISJ
didactice care va fi înaintată la auxiliar
ISJ;
IUNIE  verificarea situației statistice de Personal Director Situație statistică
sfârșit de semestru și de an didactic
școlar; auxiliar
 verificarea stadiului pregătirii
5
desfășurării examenului de
bacalaureat;
IULIE-AUGUST  verificarea completării Personal Director Registre matricole
registrelor matricole; didactic Acte studii
 verificarea completării actelor auxiliar Cataloage examene
de studii; corigență
 verificare situații examene de
corigențe la clasele a XII-a.
PERMANENT/  verificarea corespondenței Personal Director Dosar corespondență
LUNAR curente; didactic State de plată
 verificarea întocmirii statelor de auxiliar Aplicațiile BDNE,
salarii; INSPECT
 verificarea aplicațiilor BDNE, Eliberare
INSPECT; adeverințe/foi
 verificarea situațiilor curente; matricole
 eliberare adeverințe, foi Machete solicitate de
matricole; ISJ
 transmiterea situației absențelor
elevilor;
SEPTEMBRIE  verificarea aprovizionării cu Bibliotecar Director Procese-verbale
manuale şcolare; Elevi
 distribuirea manualelor
gratuite:clasele IX-X;
BIBLIOTECĂ LUNAR  verificarea întocmirii fişelor Bibliotecar Director Fișe cititori
pentru cititori; Elevi Catalog bibliotecă
 întocmirea cataloagelor
sistematice şi alfabetice;
 completarea documentaţiei
specifice bibliotecii;
PERMANENT Cadrele Responsabili Discuții individuale în
 Îndrumarea şi controlul profesorilor CM
didactice din comisie metodică
PERSONAL debutanţi
CM. Director
DIDACTIC/
 Participarea conducerii la şedinţele Cadrele Director Procese-verbale
COMISII
LUNAR comisiilor metodice didactice Responsabili CM
6
METODICE/ responsabile
COMISII DE din comisia
LUCRU metodică
SEPTEMBRIE- Director Planificări
 Verificarea planificărilor Cadre
OCTOMBRIE Responsabili CM calendaristice
calendaristice didactice
Responsabili Planuri operaționale
 Verificarea Planurilor operaționale
CM și comisii Director
ale comisiilor metodice și de lucru
de lucru
Director adjunct Procese-verbale
 Monitorizarea efectuării şedinţelor Profesori
Responsabil ședințe cu părinții
cu părinţii diriginți
Comisia diriginților
 Monitorizarea înscrierii cadrelor Director Dosare de înscriere
didactice la examenele de obținere Cadre Responsabil
a gradelor didactice didactice Comisia de
perfecționare
 Verificarea stadiului completării Directorii Informare în CP
cataloagelor Comisia de
Profesori
monitorizare a
diriginți
frecvenței și a
notării ritmice
 Verificarea documentelor Directori Portofolii comisii
Responsabili
comisiilor/ catedrelor Responsabil
comisii
CEAC
 Verificarea portofoliilor cadrelor Directori Portofolii cadre
PERSONAL Cadre
didactice Responsabil didactice
DIDACTIC/ didactice
CEAC
COMISII Conform Eficientizarea activității de predare- Personal Director Conform fișei de
METODICE/ graficului de învățare-evaluare didactic Director adjunct asistență
COMISII DE asistență la ore Responsabili CM Analiza în CM/CP
LUCRU al directorilor și Responsabil Plan de măsuri
de la nivelul CEAC pentru remediere
fiecărei comisii
Conform Monitorizarea activităților educative Cadre Director adjunct Informare CP
graficului extrașcolare și extracurriculare didactice Responsabil
7
Elevi Comisie activități
educative
Sfârșitul Gradul de acoperire a obiectivelor Responsabili Directori Conform portofoliilor
semestrului I – propuse în planurile operaționale ale CM Director adjunct fiecărei comisii
IANUARIE fiecărei comisii Responsabil Rapoartele de
Sfârșitul CEAC activitate comisii
semestrului al II-
lea – IUNIE
Săptămânal Verificarea proiectelor didactice ale Cadre Responsabili CM Raport de
profesorilor debutanți și a proiectelor didactice monitorizare
pentru lecțiile de recapitulare la toate Măsuri disciplinare
cadrele didactice
Semestrial Evaluarea privind implementarea Inginer de Directorii Măsuri de remediere
softului educațional AEL și proiectarea sistem
activităților de realizare a Softului în Responsabili
vederea utilizării eficiente de către CM
toate cadrele didactice a Cadre
laboratoarelor didactice
NOIEMBRIE Întocmirea graficului cu lucrările scrise Cadrele Director adjunct Afișarea graficului de
APRILIE semestriale didactice teze
PERSONAL Conform Verificarea prezenței elevilor la orele Elevi Director adjunct Raport
DIDACTIC/ graficului de pregătire suplimentară pentru Cadre Responsabil
COMISII bacalaureat didactice Comisie pregătire
METODICE/ suplimentară
COMISII DE Zilnic Verificarea ținutei și comportamentul Profesor de Profesori de Plan de măsuri
LUCRU elevilor serviciu serviciu pentru remedierea
Profesori Directori deficiențelor
diriginți Comisia de constatate
Elevi prevenire și
combatere a
violenței
Zilnic Verificarea prezenței cadrelor Cadre Directorii Analiza activității în
didactice la ore didactice CP
Consemnări în
condică
8
Măsuri disciplinare
Zilnic Verificarea completării condicilor Cadre Directorii Analiza activității în
didactice Profesori de CP
serviciu Consemnări în
condică
Săptămânal Verificarea cataloagelor, frecvența și Cadre Directorii Informări în CA
notarea ritmică pe nivele de clase didactice Comisia de Rapoarte de
Profesorii monitorizare a informare
diriginți frecvenței și a
notării ritmice
Conform Verificarea prin sondaj a respectării Elevi Director adjunct Plan de măsuri
graficului de normelor PSI și PM Personal corespunzător
activitate didactic și deficiențelor
nedidactic semnalate
Semestrial Gradul de utilizare a materialului Laboranți Responsabili CM Raport CA
didactic în laboratoare Directori

DIRECTOR,

PROF. Preda Mihaela Laura