Sunteți pe pagina 1din 10

Cursul VIII

Cererea reconvențională

Sediul materiei art. 209-210 CPC

Daca paratul are, in legatura cu cererea reclamantului, pretentii derivand din acelasi raport juridic
sau strans legate de aceasta, poate sa formuleze cerere reconventionala (art. 209 alin 1 CPC).
Asadar, cererea reconventionala este actul de procedura prin care reclamantul invoca pretentiile
proprii impotriva paratului.Totusi, prin cererea reconventionala NU se poate invoca orice fel de pretentie, ci
numai pretentii care au o legatura suficienta cu cererea de chemare in judecata, astfel incat sa justifice
judecarea lor impreuna. De asemenea, NU este obligatoriu ca pretentiile celor doua parti sa decurga din
acelasi temei, ci pot sa aiba ca temei cauze diferite, cu conditia ca pretentiile paratului sa fie strans legate de
raportul juridic dedus judecatii de catre reclamant.
Legatura dintre pretentiile deduse judecatii prin cererea de chemare in judecata si prin cererea
reconventionala constituie o conditie pentru admisibilitatea cererii reconventionale.
In lipsa unei asemenea legaturi, cererea reconventionala NU poate fi primita, in sensul ca va fi
restituita paratului, iar NU disjunsa pentru a fi judecata separat, deoarece disjungerea opereaza in conditiile
art. 210 alin (2) CPC.
Paratul poate formula cererea reconventionala numai in contradictoriu cu o parte din reclamanti,
respectiv doar in contradictoriu cu cei pe care ii considera responsabili in raportul juridic litigios.
In cazul in care pretentiile formulate prin cererea reconventionala privesc si alte parti decat
reclamantul, acestea vor putea fi chemate in judecata ca parati.
Paratii atrasi in proces nu ar putea face cerere reconventionala potrivit art. 209 alin (5) teza I CPC
reduce posibilitatile procesuale ale paratilor introdusi in proces in raporturile cu paratul initial, numai la
depunerea intampinarii.
Potrivit art 209 alin. (7), reclamantul nu poate formula cerere reconventionala la cererea
reconventionala a paratului initial. In schimb, dupa primirea cererii reconventionale nimic nu il va impiedica
pe reclamant sa-si modifice cererea de chemare in judecata, in conditiile art 204 CPC.

Scopul cererii reconventionale


Prin formularea cererii reconventionale, paratul poate urmari:

 obtinerea compensatiei judiciare


 punerea in discutie a valabilitatii titlului reclamantului
 obtinerea unei obligatii la plata a reclamantului

Procedura cererii reconventionale


Cererea reconventionala are caracter facultativ. Exista, insa, cazurile in care paratul trebuie sa
formuleze o cerere reconventionala, sub pedeapsa decaderii.
Astfel, in procedura divortului, sotul parat poate face cerere de chemare in judecata cel mai tarziu
la termenul de judecata la care a fost citat in mod legal pentru faptele petrecute anterior. Pentru faptele
petrecute ulterior, paratul face cererea pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului.
Cand motivele divortului s-au ivit dupa inceperea dezbaterilor asupra fondului la prima instanta in
timp ce judecata primei cereri se afla in apel, cererea paratului va putea fi facuta direct la instanta investita
cu apelul.
Neintroducerea cererii in termenele stabilite atrage decaderea sotului parat din dreptul de a cere
divortul pentru acele motive.
Daca cererea reclamantului a fost respinsa, sotul parat poate cere divortul pentru motive ivite ulterior.

Cuprinsul cererii reconventionale


Potrivit art. 209 alin (3) CPC, cererea reconventionala trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute
pentru cererea de chemare in judecata (cererea reconventionala trebuie sa cuprinda elementele prevazute la
art 194 CPC pentru cererea de chemare in judecata, deoarece este o adevarata actiune). De asemenea,
sanctiunea nerespectarii elementelor cererii reconventionale se regaseste in cadrul art. 126.

Termenul de depunere a cererii reconventionale


Se depune sub sanctiunea decaderii, odata cu intampinarea sau, daca paratul nu este obligat la
intampinare, cel mai tarziu la primul termen de judecata (art. 209 alin. 4). Acest text trebuie interpretat in
sensul ca reglementeaza temeiul de depunere a cererii reconventionale, iar nu in sensul ca daca intampinarea
este obligatorie si ea nu este depusa, trebuie respinsa si cererea reconventionala.

Judecata cererii reconventionale


- Are natura juridica a unei cereri incidentale, de competenta instantei competente prin cererea principala
- Cererea reconventionala se judeca odata cu cea principala
Daca numai cererea principala este in stare de a fi judecata, instanta poate dispune judecarea separata a
cererii reconventionale.
Disjungerea cererii reconventionale se dispune doar atunci cand cererea reconventionala se dispune
printr-o incheiere ce nu poate fi judecata separat, ci numai odata cu fondul.
Dupa disjungere, cererea reconventionala va fi solutionata tot de instanta la care a fost inregistrata.
Declinarea cererii reconventionale NU este posibila, intrucat efectele prorogarii de competenta continua si
dupa disjungere.
Cu toate acestea, disjungerea NU poate fi dispusa in cazurile anume prevazute de lege sau daca
judecaresa ambelor cererei se impune pentru solutionarea unitara a procesului.
Exemplu: nu poate fi disjunsa cererea reconventionala prin care intr-un proces de partaj se cere completarea
masei bunurilor de impartit ori reductiunea liberalitatiilor excesiva
De asemenea, nu e posibila disjungerea cererii reconventionale prin care paratul solicita stabilirea la
el a locuintei copilului, daca prin cererea principala se urmareste obligarea paratului la pensia de intretinere.
Cererea reconventioanala se bucura de independenta procesuala si va fi solutionata chiar daca
reclamantul a renuntat la judecata cererii principale sau la dreptul subiectiv dedus judecatii.

Solutii ce pot fi date cererii reconvenționale


1.Se admite in intregime atat cererea principala, cat si cererea reconventionala

2. Se admite in intregime o cerere, iar pe cealalta o va admite numai in parte

3.Se va admite in intregime o cerere, iar pe cealalta o respinge

4.Se admite in parte o cerere, iar pe cealalta o va respinge

5.Admite, in parte, ambele cereri sau respinge ambele cereri

Citarea si comunicarea actelor de procedura


Citarea
Citarea este actul de procedura prin care participantii la actul civil sunt instiintati cu privire la
prezenta procesului, a termenului si a locului unde are loc judecata, a necesitatii indeplinirii unor obligatii
prevazute de lege sau fixate de judecator.
Comunicarea este tot un act de procedura, care consta in tansmiterea altui act de procedura indeplinit
de catre oricare dintre participantii la procesul civil (parti, instanta, procuror, grefier, etc.)
Prin citarea partilor si comunicarea catelor de procedura se asigura respectarea a doua principii
fundamentale ale procesului civil:

-Principiul contradictorialitatii
-Principiul dreptului la aparare
Normele au caracter imperativ, ceea ce inseamna ca instanta nu poate lua orice masura intr-un proces
decat daca partile sunt legal citate ori sunt prezente, personal sau prin reprezentant, cu exceptia cazurilor
cand prin lege se prevede altfel.
De aceea, conform art. 160 alin (3), in lipsa partii nelegal citate, neregularitatea privind procedura de
citare a acesteia poate fi invocata si de celelalte parti ori din oficiu, insa numai la termenul la care ea s-a
produs.
Instanta, ori de cate ori, constata ca partea care lipseste, nu a fost citate cu respectarea cerintelor
prevazute de lege, aceasta va amana judecarea si va dispune sa se faca citarea acesteia sub sanctiunea
nulitatii.

Reguli conturate in materia citarii (art. 153CPC)


1.Judecata in procesul civil se face cu citarea partilor, inafara de cazul in care legea prevede altfel.
2.In procesul civil partile nu sunt obligate sa se infatiseze la judecata, ceea ce este obligatoriu este ca partilor
sa li se asigure posibilitatea de a se infatisa la judecata, iar acesta se realizeaza prin citarea lor legala.

Cuprinsul citației
Art 157- Citația va cuprinde:
a) denumirea instanței, sediul ei și, când este cazul, alt loc decât sediul instanței unde urmează să se
desfășoare judecarea procesului;
b) data emiterii citației
;c) numărul dosarului;
d) anul, luna, ziua și ora înfățișării;
e) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a celui citat, precum și locul unde se citează;
f) calitatea celui citat;
g) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții potrivnice și obiectul cererii;
h) indicarea, dacă este cazul, a taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar datorate de cel citat;
i) mențiunea că, prin înmânarea citației, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau
convențional ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței pentru un termen de
judecată, cel citat este considerat că are în cunoștință și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care
citația i-a fost înmânată;
j) alte mențiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanță;
k) ștampila instanței și semnătura grefierului.(2) În citație se menționează, când este cazul, orice date
necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum și dacă citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau
dacă cel citat este obligat să prezinte anumite înscrisuri ori dacă i se comunică odată cu citația alte acte de
procedură. În cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie, în citație se va menționa obligația pârâtului
de a-și pregăti apărarea pentru primul termen de judecată, propunând probele de care înțelege să se
folosească, sub sancțiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres.(3) Cerințele de la alin. (1) lit.
a), c), d), e) și k) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității.

Locul citării
Art 155 - Locul citării(1) Vor fi citați:

1. statul, prin Ministerul Finanțelor Publice sau alte organe anume desemnate în acest scop de lege, la sediul acestora;
2. unitățile administrativ-teritoriale și celelalte persoane juridice de drept public, prin cei însărcinați să le reprezinte în
justiție, la sediul acestora;

3. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentanții lor, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul
dezmembrământului lor

;4. asociațiile, societățile și alte entități fără personalitate juridică constituite potrivit legii, prin reprezentantul
desemnat, la sediul sau domiciliul acestuia;

5. cei supuși procedurii insolvenței, precum și creditorii acestora, la domiciliul sau, după caz, la sediul acestora; după
deschiderea procedurii, citarea va fi efectuată potrivit legii speciale;

6. persoanele fizice, la domiciliul lor; în cazul în care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la reședința
cunoscută ori la locul ales de ele; în lipsa acestora, citarea poate fi făcută la locul cunoscut unde își desfășoară
permanent activitatea curentă;

7. incapabilii sau cei cu capacitate de exercițiu restrânsă, prin reprezentanții sau ocrotitorii lor legali, la domiciliul ori
sediul acestora, după caz; în caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face prin acest curator,
la sediul său profesional;

8. bolnavii internați în unități sanitare, la administrația acestora

9. militarii încazarmați, la unitatea din care fac parte, prin comandamentul acesteia;

10. cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale, alta decât militară, dacă nu au domiciliul
cunoscut, la căpitănia portului unde este înregistrată nava;

11. deținuții, la administrația locului de deținere;

12. personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și cetățenii români trimiși să lucreze în cadrul
personalului organizațiilor internaționale, precum și membrii de familie care locuiesc cu ei, cât timp se află în
străinătate, prin Ministerul Afacerilor Externe; alți cetățeni români, aflați în străinătate în interes de serviciu, inclusiv
membrii familiilor care îi însoțesc, prin organele centrale care i-au trimis sau în subordinea cărora se află unitatea care
i-a trimis în străinătate;

13. persoanele care se află în străinătate, altele decât cele prevăzute la pct. 12, dacă au domiciliul sau reședința
cunoscută, printr-o citație scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire,
recipisa de predare a scrisorii la poșta română, în cuprinsul căreia vor fi menționate actele ce se expediază, ținând loc
de dovadă a îndeplinirii procedurii, dacă prin tratate sau convenții internaționale la care este parte România ori prin
acte normative speciale nu se prevede altfel. Dacă domiciliul sau reședința celor aflați în străinătate nu este
cunoscut/cunoscută, citarea se face potrivit art. 167. În toate cazurile, dacă cei aflați în străinătate au mandatar
cunoscut în țară, va fi citat numai acesta din urmă;

14. cei cu domiciliul sau reședința necunoscută, potrivit art. 167;

15. moștenitorii, până la intervenirea lor în proces, printr-un curator special numit de instanță, la domiciliul
acestuia.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) pct. 1 și 2, statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, unitățile
administrativ-teritoriale, precum și celelalte persoane juridice de drept public își pot alege un sediu procesual la care
vor fi comunicate toate actele de procedură.
Citarea prin publicitate
Potrivit art. 167 CPC, cand reclamantul invedereaza motivat ca a desi a facut tot ce ii sta in putinta,
Nu a reausit sa afle domiciliul paratului sau orice alt loc potrivit legii, instanta va cita prin citarea prin
publicitate.
Citarea prin publicitate se face prin afisarea citatiei la :
1.Usa instantei
2.Pe portalul instantei de judecata competente
3.La ultimul domiciliu cunoscut al celui citat
Toate cele trei modalitati se dispun deodata! In plus, in cazurile in care se apreciaza necesar, instanta
va dispune si publicarea citatiei in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar central de larga
raspandire(art. 167 alin 2).
Odata cu incuviintarea citarii in mod public, instanta alege un reprezentant membru al Baroului ce
este citat la dezbateri pentru a reprezenta interesele paratului si aceasta se adauga celor 3 prime modalitati
(afisarea la usa instantei, pe portal, la ultimul domiciliu).

Alegerea locului citarii si al comunicarii actelor de procedura


In caz de alegere de domiciliu sau, dupa caz, de sediu, daca partea a aratat si persoana insarcinata cu
primirea actelor de procedura, comunicarea acestora se va face la acea persoana, iar in lipsa unei asemenea
mentiuni, comunicarea se va face dupa caz potrivit art.155-156. Partea poate alege ca toate actele de
procedura sa fie aduse la casuta postala.

Schimbarea locului citrarii


Daca in cursul procesului una dintre parti a schimbat locul unde a fost citata, ea este obligata sa
incunostiinteze instanta, indicand locul unde va fi citata la termenele urmatoare, precum si partea adversa
prin scrisoare recomandata, a carei recipisa de predare se va depune la dosar odata cu cererea prin care se
instiinteaza instanta despre citarea locului ciitarii. In cazul in care o partea nu face aceasta incunostiintare,
procedura de citare pentru aceeasi instanta este valabil indeplinita la vechiul loc de citare.

Organe competente și modalități de comunicare-art. 154


(1) Comunicarea citațiilor și a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenții procedurali ai
instanței sau prin orice alt salariat al acesteia, precum și prin agenți ori salariați ai altor instanțe, în ale căror
circumscripții se află cel căruia i se comunică actul.
(2) Comunicarea se face în plic închis, la care se alătură dovada de înmânare/procesul-verbal și înștiințarea
prevăzute la art. 163. Plicul va purta mențiunea "PENTRU JUSTIȚIE. A SE ÎNMÂNA CU PRIORITATE".
(3) Instanța solicitată, când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru altă instanță, este
obligată să ia de îndată măsurile necesare, potrivit legii, și să trimită instanței solicitante dovezile de
îndeplinire a procedurii.
(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (1) nu este posibilă, aceasta se va face prin poştă, cu scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire, în plic închis, la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal
şi înştiinţarea prevăzute la art. 163.
(5) La cererea părții interesate și pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedură se va putea face în mod
nemijlocit prin executori judecătorești, care vor fi ținuți să îndeplinească formalitățile procedurale prevăzute
în prezentul capitol, sau prin servicii de curierat rapid, în acest din urmă caz dispozițiile alin. (4) fiind
aplicabile în mod corespunzător.
(6) Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă
electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia,
dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea actelor de procedură va fi
însoţită de semnătura electronică extinsă a instanţei care va înlocui ştampila instanţei şi semnătura
grefierului de şedinţă din menţiunile obligatorii ale citaţiei. Fiecare instanţă va avea o singură semnătură
electronică extinsă pentru citaţii şi acte de procedură.”
(6)1 Citatiile si celelalte acte de procedura mentionate la alin 6 se considera comunicate la momentul la care
au primit mesaj din partea sistemului folosit ca au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.
(7) Instanța va verifica efectuarea procedurilor de citare și comunicare dispuse pentru fiecare termen și, Art.
152. - Art. 153. - Art. 154. - Tiparit de Legestart.ro la 13.08.2018. Document Lege5 - Copyright © 2018
Indaco Systems. 33/259 când este cazul, va lua măsuri de refacere a acestor proceduri, precum și pentru
folosirea altor mijloace ce pot asigura înștiințarea părților pentru înfățișarea la termen.
(8) În scopul obținerii datelor și informațiilor necesare realizării procedurii de comunicare a citațiilor, a
altor acte de procedură, precum și îndeplinirii oricărei atribuții proprii activității de judecată, instanțele au
drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare deținute de autorități și
instituții publice. Acestea au obligația de a lua măsurile necesare în vederea asigurării accesului direct al
instanțelor la bazele de date electronice și sistemele de informare deținute.
Situatii ce pot aparea la comunicarea situatiei-art.163
(1) Comunicarea citației se va face persoanei în drept să o primească, care va semna dovada de înmânare
certificată de agentul însărcinat cu înmânarea.
(2) Dacă destinatarul primește citația, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate,
nu o poate semna, agentul va întocmi un proces-verbal în care va arăta aceste împrejurări. Art. 160. - Art.
161. - Art. 162. - Art. 163. - Tiparit de Legestart.ro la 13.08.2018. Document Lege5 - Copyright © 2018
Indaco Systems. 36/259
(3) Dacă destinatarul refuză să primească citația, agentul o va depune în cutia poștală. În lipsa cutiei poștale,
va afișa pe ușa locuinței destinatarului o înștiințare care trebuie să cuprindă: a) anul, luna, ziua și ora când
depunerea sau, după caz, afișarea a fost făcută; b) numele și prenumele celui care a făcut depunerea sau,
după caz, afișarea și funcția acestuia; c) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința, respectiv
sediul celui înștiințat; d) numărul dosarului în legătură cu care se face înștiințarea și denumirea instanței pe
rolul căreia se află dosarul, cu indicarea sediului acesteia; e) arătarea actelor de procedură despre a căror
comunicare este vorba; f) mențiunea că după o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la afișarea înștiințării ori,
când există urgență, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se prezinte la sediul instanței de
judecată pentru a i se comunica citația. Când domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul acestuia nu se află
în localitatea unde instanța de judecată își are sediul, înștiințarea va cuprinde mențiunea că pentru a i se
comunica citația destinatarul este în drept să se prezinte la sediul primăriei în a cărei rază teritorială locuiește
sau își are sediul; g) mențiunea că, în cazul în care, fără motive temeinice, destinatarul nu se prezintă pentru
comunicarea citației în interiorul termenului de 7 zile sau, după caz, al termenului de 3 zile prevăzut la lit. f),
citația se consideră comunicată la împlinirea acestui termen; h) semnătura celui care a depus sau afișat
înștiințarea.
(4) Mențiunile de la alin. (3) lit. c) -g) se completează de către grefa instanței. Termenele prevăzute la alin.
(3) lit. f) și g) se calculează zi cu zi.
(5) Despre împrejurările arătate la alin. (3) agentul va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde mențiunile
arătate la art. 164, acesta făcând dovada până la înscrierea în fals cu privire la faptele constatate personal de
cel care l-a încheiat.
(6) Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reședință sau, după caz, sediu, agentul îi va înmâna citația
unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei alte persoane majore care locuiește cu destinatarul ori
care, în mod obișnuit, îi primește corespondența.
(7) Când destinatarul locuiește într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe apartamente și nu este
găsit la această locuință a sa, agentul îi va comunica citația administratorului, portarului sau celui care, în
mod obișnuit, îl înlocuiește. În aceste cazuri, persoana care primește citația va semna dovada de primire,
agentul certificându-i identitatea și semnătura și încheind un proces-verbal cu privire la aceste împrejurări.
Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(8) În cazul în care lipsesc persoanele prevăzute la alin. (6) și (7), precum și atunci când acestea, deși
prezente, refuză să primească actul, sunt aplicabile dispozițiile alin. (3) - (5).
(9) În cazurile prevăzute la alin. (3) și (8), agentul are obligația ca, în termen de cel mult 24 de ore de la
depunerea sau afișarea înștiințării, să depună citația, precum și procesul-verbal prevăzut la alin. (5), la sediul
instanței de judecată care a emis citația ori, după caz, la cel al primăriei în raza căreia destinatarul locuiește
sau își are sediul, urmând ca acestea să comunice citația.
(10) Când părții sau reprezentantului ei i s-a înmânat citația de către funcționarul anume desemnat în cadrul
primăriei, acesta are obligația ca, în termen de cel mult 24 de ore de la înmânare, să înainteze instanței de
judecată dovada de înmânare prevăzută la alin. (1), precum și procesul-verbal prevăzut la alin. (5).
(11) Când termenul prevăzut la alin. (3) lit. f) s-a împlinit fără ca partea sau un reprezentant al ei să se
prezinte la primărie pentru a i se înmâna citația, funcționarul anume însărcinat din cadrul primăriei va
înainta instanței de judecată, de îndată, citația ce trebuia comunicată, precum și procesul-verbal prevăzut la
alin. (5).
(111) Atunci când comunicarea actelor s-a realizat potrivit prevederilor art. 154 alin. (6) mesajul de
comunicare către destinatar primit de la sistem constituie dovada de comunicare. Acesta se va lista şi se va
ataşa la dosarul cauzei.
(12) Dispozițiile prezentului articol se aplică și la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură.

Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea


Daca partea prezenta in instanta personal sau prin reprezentant nu a primit citatia sau a primit-o intr-
un termen mai scurt potrivit art. 159 ori exista o alta cauza de nulitate privind citatia sau procedura de
inmanare a acesteia, procesul se amana la cererea partii interesate.
Orice neregularitate cu privire la citare Nu este luata in considerare.
In cazul in care nu s-a cerut amanarea, precum si in cazul in care partea lipsa la termen la care s-a
produs neregularitatea nu a invocat-o la termenul ulterior, daca la acest termen ea a fost prezenta sau legal
citata.
In lipsa partii nelegal citate, neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocata si
de celelalte parti ori din oficiu insa numai la termeniul la carea ea s-a produs.
Art. 165 Procedura se socotește îndeplinită
1. la data semnării dovezii de înmânare ori, după caz, a încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 164,
indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal;
2. în cazul citării ori comunicării altui act de procedură efectuate prin poștă sau curierat rapid, potrivit art.
154 alin. (4) și (5), procedura se socotește îndeplinită la data semnării de către parte a confirmării de primire
ori a consemnării, potrivit art. 163, de către funcționarul poștal sau de către curier a refuzului acesteia de a
primi corespondența;
3. în cazul citării sau comunicării altui act de procedură efectuate potrivit prevederilor art. 154 alin. (6),
procedura se socoteşte îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a expedierii, certificată de grefierul care
a făcut transmisiunea.
Comunicarea între avocați sau consilieri juridici
Art. 169: După sesizarea instanței, dacă părțile au avocat sau consilier juridic, cererile, întâmpinările ori alte
acte se pot comunica direct între aceștia. În acest caz, cel care primește cererea va atesta primirea pe însuși
exemplarul care urmează a fi depus la instanță sau, după caz, prin orice alte mijloace care asigură
îndeplinirea acestei proceduri.

Comunicarea în instanță
Art. 170 (1) Partea prezentă în instanță personal, prin avocat sau prin alt reprezentant este obligată să
primească actele de procedură și orice înscris folosit în proces, care i se comunică în ședință. Dacă se refuză
primirea, actele și înscrisurile se consideră comunicate prin depunerea lor la dosar, de unde, la cerere, partea
le poate primi sub semnătură.
(2) Partea are dreptul să ridice și între termene, sub semnătură, actele de procedură și înscrisurile prevăzute
la alin. (1).
Termenul in cunostinta -art. 229 (DE ÎNVĂȚAT FOARTE BINE PENTRU EXAMEN INSTITUȚIA
TERMENULUI ÎN CUNOȘTINȚĂ!)

Care este beneficiul reglementarii?


1.Reducerea costurilor procesuale
2.Reducerea duratei procesului

Cine are termenul in cunostinta?


1.Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta
2.Partea care a fost prezenta la un termen de judecata, personal sau prin reprezentant legal sau conventional,
chiar imputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul
3.Partea careia, personal sau prin reprezentant ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea
corespondentei, i s-a inmanat citatia pentru un termen de judecata
4.Partea care are termen in cunostinta este considerata ca ea cunoaste toate termenele de judecata ulterioare
aceluia pentru care a fost inmanata citatia.
Prin exceptie, institutia termenului in cunostinta nu se aplica in urmatoarele cazuri:
 in cazul reluarii judecatii dupa ce a fost suspendata
 in cazul cand procesul se repune pe rol
 cand partea este chemata la interogatoriu inafara de cazul in care a fost prezenta la in care a fost prezenta
la incuviintarea lui, cand s-a stabilit si termenul pentru luarea acestuia
 cand pentru motive temeinice instanta a dispus ca partea sa fie citata la fiecare termen
 in cazul in care instanta de apel sau de recurs fixeaza termen pentru rejudecarea fondului procesului dupa
anularea hotararii primei instante sau dupa casarea cu retinere
De asemenea militarii incazarmati sunt citati la fecare termen de judecata. Detinutii sunt
citati la fiecare termen de judecata.
In afara de aceste situatii reglementate la art. 129 (alin. 3-4) mai sunt si alte situatii in care,
potrivit CPC, pentru savarsirea unor acet de procedura, partiile trebuie sa ffie citate, astfel:

Art. 304 Denunțarea înscrisului ca fals


(2) Dacă partea care folosește înscrisul nu este prezentă, instanța va ordona ca aceasta să se prezinte personal
pentru a lua cunoștință de denunțarea înscrisului ca fals, să depună originalul și să dea explicațiile necesare.
Art. 299 Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
(2) Cercetarea acestor înscrisuri, dacă este necesară, se va face, cu citarea părților, de un judecător delegat
sau, dacă înscrisul se găsește în altă localitate, prin comisie rogatorie, de către instanța
respectivă.

Art.314 Imposibilitatea de prezentare


Martorul care, din cauză de boală sau altă împiedicare gravă, nu poate veni în instanță va putea fi ascultat la
locul unde se află, cu citarea părților.
Art. 346 Efectuarea cercetării la fața locului
(1) Cercetarea la fața locului se face, cu citarea părților, de către judecătorul delegat sau de către întregul
complet de judecată. Prezența procurorului este obligatorie când participarea acestuia la judecată este cerută
de lege.
Art. 332 Recuzarea expertului
(2) Recuzările se judecă cu citarea părților și a expertului.
Art. 339 Drepturi bănești ale expertului
(2) La cererea motivată a experților, ținându-se seama de lucrarea efectuată, instanța va putea majora
onorariul cuvenit acestora, prin încheiere executorie, dată cu citarea părților, însă numai după depunerea
raportului, a răspunsului la eventualele obiecțiuni sau a raportului suplimentar, după caz.
Art. 230 Preschimbarea termenului
Termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea
oricăreia dintre părți. Completul de judecată învestit cu judecarea cauzei hotărăște în camera de consiliu,
fără citarea părților. Părțile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat. Dispozițiile art. 241 alin. (3) sunt
aplicabile.

Preschimbarea termenului de judecata


(sediul materiei art. 230 )
 Termenul de judecata nu poate fi preschimbat:
 decat pentru motive temeinice
 din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti
 Completul de judecata investit cu judecarea cauzei hotaraste in camera de consiliu fara citarea partii, iar
partile sunt citate de indata fara noul termen.
Astfel, ele trebuie sa priveasca pe cel ce solicita preschimbarea poate fi ceruta de oricare
dintre parti sau de instanta din oficiu, intrucat intervenientul accesoriu poate savarsi doar acte de procedura
ce nu contravin in interesul partii in favoarea careia intervine, el nu poate cere preschimbarea termenului
daca insasi partea respectiva nu a actionat in acest sens.
 Nici cel chemat in garantie nu poate cere preschimbarea daca nu o cere si cel ce la chemat in proces.
 Preschimbarea oricarui termen de judecata, inclusiv primul este de competenta completului pe rolul
careia se afla dosarul.
 Completul analizeaza cererea in camera de consiliu fara citarea partilor si va da o incheiere ce nu poate fi
atacat decat odata cu fondul.
 Pentru dovedirea motivelor de preschimbare a partilor pot sa fie indatorate sa depuna dovezi nefiind
suficienta simpla sustinere a partii ca nu s-ar justifica preschimbarea.

Sedinta de judecata

Are 3 momente:
1.Activitatea premergatoare sedintei de judecata
2.Activitate din timpul sedintei de judecata
3.Activitate ulterioara sedintei de judecata

1.Activitatea premergatoare a sedintei de judecata: rolul important il are grefierul de sedinta care are
următoarele îndatoriri:
 intocmeste toate comunicarile privind procesul,
 preda corespondenta la arhiva in vederea expedierii
 redacteaza incheierile de sedinta
 verifica legalitatea procedurii citate
 informeaza presedintele completului despre deficienta constatate
 intocmeste lista cu procese ce se dezbat in acea zi si e afisata pe portalul instantei dar si la usa instantei
cu cel putin o ora inaintea inceperii sedintei
 completeaza condica de sedinta de judecata

2.Activitatea din timpul sedintei de judecata


Rolul grefierul:
 Este prezent in sala de judecata inaintea inceperii sedintei pentru a putea pune la dispozitia partilor
dosarele pentru consultare.
 Asigura prezenta la usa a aprodului
 Verifica buna functionare a sistemului de sonorizare si inregistrare pentru apelul persoanelor chemate in
fata instantei de judecata
 anunta publicul cu referire la intrarea in sala a judecatorului
Atribuțiil Presedintelui de complet:
 Conduce sedinta de judecata in sensul ca el deschide, suspenda si ridica sedinta.
 Da cuvantul mai intai reclamantului, apoi paratului, precum si celorlalte parti in proces in functie de
pozitia acestora.
 Reprezentantul Ministerului Public vorbeste cel din urma exceptand cazul cand a pornit actiunea. Alte
persoane sau organe care participa la proces li se va da cuvantul in limita drepturilor pe care le au in
proces.
 Intervenientul principal vorbeste dupa reclamant. Intervenientul accesoriu va lua in schim cuvantul dupa
partea in folosul careia a intervenit.
 Cel chemat in judecata in conditiile articolului 68, dobandeste pozitia procesuala de reclamant, deci va
avea cuvantul dupa reclamant.
 Chematul in garantie va vorbi dupa partea ce l-a introdus in proces.
 Cel aratat ca titular al dreptului, daca se afla in locul paratului, va avea cuvantul asemenea partii pe care
a inlocuit-o; iar daca ramane in proces in calitate de intervenient principal, vorbeste dupa reclamant.
 Presedintele poate da cuvantul partilor si de mai multe ori, in aceeasi ordine insa poate limita in timp
interventia fiecarei parti, insa in acest caz trebuie sa puna in vedere partii inainte de a da cuvantul timpul
pe care acesta il are la dispozitie.
 Judecatorii sau partile pot pune intrebari celorlalti participanti la proces numai prin mijlocirea
presedintelui, care poate insa incuviinta ca acestia sa puna intrebarile direct.Ordinea in care se pun
intrebarile se stabileste de catre presedinte.
 Presedintele exercita politia sedintei, putand lua masuri pentru pastrarea ordinii si a bunei cuviinte.
 Daca numai este loc in sala de sedinta ,presedintele le poate cere celor care au venit mai tarziu sau care
depasesc numarul locurilor existente sa paraseasca sala.
 Nimeni nu poate fi lasat in sala cu arme, cu exceptia cazului in care le poarta in exercitarea serviciului pe
care il indeplineste in fata instantei
 Persoanele ce iau parte la sedinta sunt obligate sa aiba o purtare si o tinuta cuviincioasa.
 Cei ce se adreseaza instantei in sedinta publica trebuie sa ste in picioare, insa Presedintele poate
incuviinta, atunci cand apreciaza ca este necesar, exceptii de la aceast indatorire.
 Pot fi indepartati din sala minorii si cei ce au vesminte necuviincioase.
 Daca inainte de inchiderea dezbaterilor, una dintre parti este indepartata din sala aceasta va fi chemata in
sala pentru a i se pune in vedere actele esentiale efectuate in lipsa ei. Aceste dispozitii nu se aplica in
cazul in care partea indepartata este asistata de un aparator care a ramas in sala.
 Daca cel ce tulbura linistea este avocatul si datorita lui dezbaterile nu se mai pot realiza, procesul se
amana aplicandu-se amenda judiciara.
 Daca in cursul sedintei se savarseste o infractiune, Presedintele o constata si il identifica pe faptuitor.
Procesul astfel intocmit se trimite procurorului, instanta putand dispune retinerea faptuitorului.