Sunteți pe pagina 1din 11

Subcompetențe: Data: Nr.

ore: Conținuturi: Activități de învățare și Observații:


Elevul/eleva va fi evaluare:
capabil/capabilă:
Capitolul I. Reacții chimice. (12ore)
1 Formula chimică. Determinarea Exerciții: Aplicarea algoritmului de
Să definească noțiunile: valenței elementelor după alcătuire a formulelor chimice după
cantitatea de substanță, molul, formula chimică. Alcătuirea valență. Determinarea valenței
masă molară, reacția chimică, formulelor după valență. elementelor în baza formulei
substanța inițială, produsul chimice, pentru substanțe binare.
reacției, coeficient, reacție de 2 Masa molecular relativă.
combinare, reacție de Calcularea masei molecular
descompunere. relative în baza formulei chimice.

Să diferențieze fenomenele în 3 Cantitatea de substanță, molul.


Masa molară. Determinarea Rezolvarea problemelor:
chimice și fizice.
cantității de substanță, cunoscând Aplicații de calcul în baza formulei
masa substanței. chimice: Mr, M, , m.
Să exemplifice fenomenele
Determinarea cantității unei
chimice observate în lumea
substanțe după cantitatea altei
înconjurătoare în corelație cu 4 Determinarea masei pe baza
cantității de substanță, utilizând substanțe participante.
semnele reacțiilor chimice; reacții
de combinare, reacții de noțiunea de masă molară.
descompunere. Determinarea cantității de subst,
cunoscând masa substanței.
Să explice L.C.M.S; condițiile de
declanșare și decurgere a 5 Fenomene fizice și chimice. Activitatea experimentală:
reacțiilor chimice. Reacția chimică. Semnele Determinarea semnelor reacțiilor
reacțiilor chimice. Legea chimice în baza experimentului
Să determine formulele chimice conservării masei substanței. chimic.
după valență și invers.
6 Ecuații chimice. Stabilirea Exerciții:
Să efectueze calcule în baza coeficienților în ecuații chimice. Exerciții în baza ecuațiilor chimice:
7
formulei chimice: Mr, M, , m. Stabilirea coeficienților; citirea
ecuațiilor chimice după formule;
comentarea sensului fizic al
coeficiențiilor.
8 Tipul de reacții chimice: reacții Instructaj:
de combinare, de descompunere. Respectarea tehnicii securității în
Să coreleze L.C.M.S cu Condițiile de declanșare și laboratorul de chimie.
necesitatea stabilirii coeficienți în desfășurare a reacțiilor chimice. Activitate experimentală:
ecuațiile reacțiilor chimice. Demonstarea reacțiilor chimice de
combinare, de descompunere și
Să determine cantitatea de identificarea semnelor reacțiilor
substanță în baza ecuației chimice.
chimice, cunoscând cantitatea
altei substanțe participante. 9 Calcule în baza ecuației a Exerciții:
cantității unei substanțe, Aplicarea algoritmului de rezolvare a
Să estimeze importanța reacțiilor cunoscând cantitatea altei problemelor în baza ecuației chimice,
chimice pentru dezvoltarea substanțe participante. în situații diferite.
tehnologiilor moderne și în viața
cotidiană. 10 Generalizarea și sistematizarea Activitate creativă (individual\în
materiei de studio pe modulul I grup):
Să elaboreze o lucrare creativă la Prezentarea prin scheme, desene,
tema: “Reacțiile chimice”. eseuri a unor R.C; a importanței
reacțiilor chimice din mediu.

11 Evaluare formativă.
12 Analiza evaluări.
Capitolul II. Oxigenul. Hidrogenul. (19ore).
13 Aerul din jurul nostru. Elaborarea schemei:
Să elaboreze o lucrare creativă la Compoziția aerului. Oxigenul ca Agenți poluanți ai aerului.
tema: “Reacțiile chimice”. parte component a aerului.

Să descrie compoziția aerului, 14 Oxigenul – element chimic și Exerciții:


importanța lui ca o resursă substanță simplă. Răspândirea Descrierea oxigenului (cel mai
naturală a planetei, circuitul oxigenului în mediu. Oxigenul și răspândit element pe pământ).
oxigenului în mediu, alotropia ozonul, importanța și rolul lor Compararea oxigenului cu ozonul
oxigenului. biologic. Noțiunea de alotropie.îî (prin diagrama Venn).
Elaborarea schemei:
Răspândirea oxigenului în mediu.
15 Obținerea oxigenului: în mediu Exerciții:
Să definească noțiunile: (fotosinteza), în industrie, în Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor
catalizator, oxid, indicator, reacție laborator(descompunerea apei, chimice, ce elucidează metodele de
de substituție. permanganatului de potasiu, obținere.
peroxidului de hidrogen). Experiența de laborator Nr.1.
Să explice identificarea și Noțiunea de catalizator. Obținerea oxigenului (prin
metodele de obținere a oxigenului Proprietățile fizice. Identificarea descompunerea H2O2) și
și a hidrogenului în laborator și în oxigenului. identificarea lui.
industrie.

16 Proprietățile chimice ale


17 oxigenului: reacțiile de ardere Exerciții:
(oxidare). Interacțiunea cu Corelarea proprietăților fizice și
nemetalele (hidrogen, sulf, fofor, chimice ale oxigenului cu metodele
Să investigheze experimental: carbon, azot), metale (calciu, de colectare ale lui
obținerea, colectarea oxigenului magneziu, aluminiu, fier, cupru),
și identificarea lui; acțiunea substanțele compuse (metanul).
soluțiilor de acizii și baze alcaline
asupra indicatorilor.
18 Condițiile de inflamare și
Să exemplifice proprietățile stingere. Arderea în oxigen și în
chimice ale oxigenului și ale aer. Păstrarea și utilizarea
hidrogenului prin ecuațiile substanțelor inflamabile. Elaborarea schemei:
reacțiilor; șirurile genetice pentru Poluarea aerului. Aerul în casa Circuitul oxigenului în mediu.
metale și nemetale. noastră. Utilizarea oxigenului.
Circuitul oxigenului în mediu.
Să exemplifice proprietățile
chimice ale oxigenului și ale 19 Oxizi: compoziția, denumirea. Exerciții:
hidrogenului prin ecuațiile Noțiuni despre oxizi acizi și Alcătuirea formulelor de oxizi, după
reacțiilor; șirurile genetice pentru bazici, acizi oxigenați, baze. valență și denumirea lor.
metale și nemetale. Indicatori. Exemplificarea oxizilor, acizilor, din
viața cotidiană.
Experiența de laborator nr.2-3:
Acțiunea soluțiilor de acizi oxigenați
și baze alcaline asupra indicatorilor.
20 Noțiuni despre șirurile genetice Exerciții:
ale metalelor și nemetalelor. Alcătuirea șirurilor genetice pentru
metale și nemetale.

21 Rezolvarea problemelor și Rezolvarea problemelor:


exercițiilor. Calcule în baza corelaților dintre
Să compare oxigenul și cantitatea de substanță, masă molară,
hidrogenul conform algoritmul: masa substanței; calculi după
poziția în S.P, răspândirea în ecuațiile chimice în baza noțiunii de
mediu, proprietățile, obținerea, cantitate de substanță.
identificarea, colectarea,
utilizarea, importanța și rolul 22 Evaluare formativă.
biologic; condițiile deinflamare și Hidrogenul – element al Exerciții:
stingere, păstrare și utilizarea
23
Universului. Răspândirea în Descrierea hidrogenului (cel mai
substanțelor inflamabile, arderea mediu, rolul biologic și răspândit element al Universului).
în oxigen și în aer. importanța. Hidrogenul – Compararea hidrogenului și
element chimic și substanță oxigenului (prin diagrama Venn).
Să stabilească legătura cauză - simplă. Elaborarea schemei:
efect dintre: reacția de ardere / Răspândirea hidrogenului în mediu.
oxidare și formarea oxizilor,
utilizarea oxigenului și Obținerea hidrogenului prin Exerciții:
hidrogenului în viața cotidiană și
24
descompunerea metanului, apei, Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor
proprietățile fizice, chimice și interacțiunea metalelor (Zn, Al, chimice, ce elucidează metodele de
acțiunea biologică. Fe, Mg) cu acid sulfuric/clorhid. obținere ale hidrogenului.
Seria de substituire a metalelor. Activitate experimentală:
Să estimeze procesele de ardere Reacția de substituție. Identifica. Obținerea hidrogenului și
ca sursă de energie și poluare a hidrogenului. identificarea lui.
aerului.
25 Proprietățile fizice și chimice ale Exerciții:
Să propună măsurile de protecție
26 hidrogenului. Interacțiunea cu Corelarea proprietăților fizice și
a aerului.
nemetalele (O2; S; N2; C), oxizii chimice ale hidrogenului cu
metalelor (CuO; Fe2O3). metodele de colectare a lui.
27 Utilizarea hidrogenului. Noțiunea Exerciții:
de acizi (neoxigenați), săruri: Alcătuirea formulelor de oxizi, acizi,
Să identifice oxizii, acizii, bazele Definirea, compoziția, baze, săruri după valență și
și sărurile în baza formulei nomenclatura. denumirea lor. Exemplificarea
chimice. acizilor, sărurilor din viața cotidiană.
Experiența de laborator nr.4.
Să alcătuiască denumirile Acțiunea soluțiilor de acizi
substanțelor conform formule neoxigenați asupra indicatorilor.
chimice și invers. Experiența de laborator nr.5.
Familiarizarea cu mostre de săruri.
Să rezolve probleme de calcul de
28 Rezolvarea problemelor și Rezolvarea problemelor:
determinare a cantității de
exercițiilor. Calcule în baza corelațiilor dintre
substanță în baza ecuațiilor
cantitatea de substanță, masă molară,
reacțiilor la tema: “Oxigenul.
masa substanței; calcule după
Hidrogenul”.
ecuațiile chimice în baza noțiunii de
cantitatea de substanță.
Să generalizeze prin scheme de
repercunoștințele la tema studiată. 29 Generalizarea și sistematizarea Activitate creativă (individual/în
materiei de studio pe capitolul II. grup):
Să manifeste responsibilitate și Studiu de caz: investigarea
grijă față de protecția aerului și a experimentală a apei distilate și a
mediului. diferitor soluții cu indicatori.
30 Evaluare formativă.
31 Analiza evaluării.
Capitolul III. Substanțele compuse. Principalele clase de compuși anorganici. (17 ore)
Să definească noțiunile: oxizi, 32 Clasificarea substanțelor Exerciții:
oxizi acizi, oxizi bazici, acizi, anorganice după compoziție, Clasificarea substanțelor în oxizi
baze, săruri, reacția de schimb. după solubilitate. Tabelul (acizi și bazici), acizi (oxigenați și
solubilității. Legătura genetic neoxigenați), baze (solubile și
Să coreleze denumirile oxiziilor, dintre clasele de compuși insolubile), săruri.
aciziilor, bazelor, sărurilor cu anorganici.
compoziția lor și invers.
33 Acizii. Acizii din jurul nostrum,
Să clasifice substanțele anorgan. 34 importanța și utilizarea în mediu,
după compoziție și solubilitate. în viața omului. Acțiunea asupra
organismului uman.
Clasificarea acizilor: neoxigenați;
oxigenați; tari; slabi. Denumirile Exerciții:
Să alcătuiască schema legături. acizilor și resturilor acide (HCl; Deducerea proprietăților chimice și a
genetice a oxizilor, acizilor, H2S; H2SO3; H2SO4; H3PO4; metodelor de obținere ale acizilor în
bazelor, sărurilor în baza șiruri H2CO3; H2SiO3). baza schemei legăturii genetice.
genetice. Proprietățile chimice generale ale Elaborarea și explicarea unei scheme
acizilor: acțiunea asupra privind formarea ploilor acide și
Să aplice schema legăturilor indicatorilor, interacțiunea cu acidularea apei naturale.
genetice a substanțelor anorganice metalele, oxizii bazici, bazele Activitate experimentală:
la determinarea proprietăților solubile, insolubile, sărurile. Experiența de laborator nr.6.
chimice și metodelor de obținere a Reacția de schimb. Obținerea: Proprietățile chimice generale ale
oxizilor, acizilor, bazelor, interacțiunea oxizilor acizi cu acizilor.
sărurilor. apa, a nemetalelor cu hidrogenul,
a sărurilor și acizi).

35 Rezolvarea problemelor la tema: Rezolvarea problemelor:


“Acizii” Determinarea masei unei substanțe în
baza ecuației chimice, cunoscând
Să ilustreze prin ecuații cantitatea / masei altei substanțe
molecular proprietățile chimice și participante.
metodele de obținere a oxizi,
acizilor, bazelor, sărurilor. 36 Bazele. Importanța, utlilizarea,
37 acțiunea asupra organismului
Să investigheze experimental uman. Clasificarea bazelor:
proprietățile chimice generale ale insolubile și solubile / alcaline. Exerciții:
acizilor, bazelor și sărurilor Proprietățile chimice generale a Deducerea proprietăților chimice și a
conform instrucțiunilor propuse. bazelor alcaline (acțiunea asupra metodelor de obținere a bazelor în
indicatorilor, interacțiunea cu baza scheme legăturii genetice.
Să elaboreze rapoarte despre oxizi acizi, acizii, sărurile); a Experiența de laborator nr.7.
activitatea experimental conform bazelor insolubile (interacțiunea Proprietățile chimice generale ale
algoritmului: obiectiv, mod de cu acizii, descompunerea). bazelor.
lucru, observații, interpretarea Metodele de obținere a bazelor
rezultatelor, concluzii. (interacțiunea metalelor alcaline
cu apa, oxizilor bazici cu apa,
sărurilor cu baze alcaline).
38 Rezolvarea problemelor la tema: Rezolvarea problemelor:
“Bazele” Determinarea masei unei substanțe în
baza ecuației chimice, cunoscând
cantitatea / masa altei substanțe
participante.

39 Oxizii. Oxizii în viața noastră. Exerciții:


Clasificarea: oxizi acizi, oxizi Deducerea proprietăților chimice și
Să utilizeze adecvat limbajul bazici. Proprietățile chimice metodele de obținere a oxizilor în
specific chimiei în diverse situații generale și metodele de obținere baza schemei legăturii genetice.
de comunicare, în scris și oral. (oxidarea substanțelor simple și Experiența de laborator nr.8.
compuse, descompunerea Proprietățile chimice generale ale
Să rezolve probleme de hidroxizilor insolubili, sărurilor, oxizilor.
determinare a masei unei acizilor).
substanțe în baza ecuației
chimice, cunoscând cantitatea / 40 Rezolvarea problemelor la tema: Rezolvarea problemelor:
masa altei substanțe. “Oxizii”. Determinarea masei unei substanțe în
baza ecuației chimice, cunoscând
Să utilizeze diverse surse cantitatea / masa altei substanțe
didactice pentru elaborarea și participante.
prezentarea unei lucrări creative la
tema studiată. 41 Sărurile. Cele mai importante
42 săruri în viața omului, rolul Exerciții:
biologic și utilizarea lor. Săruri Deducerea proprietăților chimice și
utilizate în uz casnic, în medicină. metodele de obținere a sărurilor în
Proprietățile chimice generale ale baza schemei legăturii genetice.
sărurilor: interacțiunea substanțe Experiența de laborator nr.9.
simple, oxizilor, oxizilor acizi și a Proprietățile chimice generale ale
acizilor cu bazele alcaline; a sărurilor.
metalelor, oxizilor bazici și
bazelor cu acizi; reacții de
schimb dintre săruri.
43 Rezolvarea problemelor la tema: Rezolvarea problemelor:
“Sărurile”. Determinarea masei unei substanțe în
baza ecuației chimice, cunoscând
cantitatea / masa altei substanțe
participante.

44 Legătura genetică și reciprocă Exerciții:


45 dintre principalele clase de Scrierea formulelor chimice a
compuși anorganici. substanțelor anorganice din diferite
clase după denumire. Deducerea
Să estimeze importanța și rolul proprietăților chimice ale compușilor
biologic al oxizilor, acizilor, anorganici din diferite clase în baza
bazelor și sărurilor. schemei legăturii genetice.
Alcătuirea denumirii substanțelor
Să prezinte clasificarea anorganice din diferite clase după
compușilor anorganici și formula. Exemplificarea legăturii
legăturilor lor genetice prin genetice prin scrierea ecuațiilor
scheme, tabele etc. reacțiilor chimice.

Să aprecieze rolul apei în viața 46 Lucrare practică nr.1: Elaborarea și prezentarea unei
cotidiană și rolul vital al soluții. “Legătura reciprocă dintre lucrări creative.
principalele clase de compuși
anorganici”

47 Generalizarea și sistematizarea Activitate creativă (individual/în


materiei de studio pe capitolul III grup):
Elaborarea și prezentarea unei lucrări
creative în urma unui demers de
investigare la una din temele
propuse: “Precipitații acide”, “Rolul
biologic și utilizarea sărurilor”,
“Oxizii în viața noastră”, “Utilizarea
bazelor în viața cotidiană”.

48 Evaluare formativă
Capitolul IV. Apa – substanța vieții. Soluțiile. Disocierea electrolitică. (15 ore)
Să definească noțiunile: solvent, 49 Apa din jurul nostru. Importanța
substanța dizolvată, soluție, partea apei. Proprietățile fizice ale apei. Exerciții:
de masă a substanței dizolvate, Proprietățile chimice: Caracterizarea proprietăților chimice
electrolit, neelectrolit, disociere descompunerea, interacțiunea cu ale apei prin ecuații chimice.
electrolitică, electrolit tare și slab, metalele (Na, K, Ca, Fe); Modelarea structurii moleculei de apă
reacții ionice. nemetalele (Cl2); oxizii bazici, și explicarea proprietăților fizice ale
oxizii acizi. apei.
Să descrie răspândirea în natură,
compoziția, structura, proprietățile 50 Apa ca solvent. Solubilitatea Rezolvarea problemelor:
fizice și chimice ale apei; apa acizilor, bazelor și sărurilor în Determinarea părții de masă a
potabilă, apa naturală, apa distilată,
51
apă. Soluții. substanței dizolvate în soluție.
apa minerală, apa dură; metodele Compoziția soluțiilor. Partea de Determinarea maselor substanțelor
de epurare a apei. masă a substanței dizolvate în necesare pentru prepararea soluției cu
soluție. Rolul vital și importanța o anumită masă și parte de masă a
Să scrie și să citească ecuațiile de soluțiilor în viața cotidiană. substanței dizolvate.
disociere electrolitică pentru acizi
tari, baze alcaline, săruri. Lucrare practică nr.2: Elaborarea și prezentarea unei
52
“Prepararea soluției de clorură lucrări creative.
Să alcătuiască ecuațiile reacțiilor de sodiu cu o anumită parte de
de schimb ionic în formă masă a substanței dizolvate”.
molecular, ionică completă și
ionică redusă.
53 Apa naturală ca amestec de Exerciții:
substanțe dizolvate. Caracterizarea apelor natural,
Să caracterizeze compoziția
Apa distilată. Apa minerală și identificarea surselor de poluare,
soluțiilor prin noțiunea de parte de
ionii ce se conțin în ea. formularea cerințelor față de apa
masă a substanței dizolvate.
potabilă. Principiul de obținere a apei
distilate.
Să efectueze calcule în baza
Elaborarea schemelor/tabelelor de
corelației dintre partea de masă a
prezentare/comparare a apei distilate,
substanței dizolvate în soluție –
potabile etc.
masa substanței dizolvate – masa
Elaborarea și prezentarea unei lucrări
soluției – masa apei – volumul
creative, de exemplu: “Rolul
apei.
therapeutic al apei minerale”.
Interpretarea datelor prezentate pe
etichetele sticlelor de apă minerală.
54 Electoconductibilitatea soluțiilor Activitate experimental:
Să prepare o soluție cu o anumită în comparație cu apa distilată. Demonstrarea conductibilității unor
parte de masă a substanței Electrolit, neelectrolit, electrolit soluții
dizolvate. tare și slab.

Să investigheze experimental 55 Disocierea electrolitică a acizilor, Exerciții:


condițiile de realizare a reacțiilor 56 bazelor alcaline, sărurilor. Ecuații Scrierea ecuațiilor de disociere pentru
de schimb ionic. de disociere electrolitică a acizilor acizi tari (ecuații sumare), baze
Să elaboreze rapoarte depre (ecuații sumare), bazelor alcaline, alcaline, săruri.
activitatea experimentală conform sărurilor. Acizi tari și slabi.
algoritmului: obiectiv, mod de
lucru, observații, interpretarea 57 Reacțiile de schimb ionic (reacții
rezultatelor, concluziilor. 58 ionice). Ecuații ionice complete și Exerciții:
reduse. Condiții de realizare a Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor de
Să utilizeze T.S ca suport reacțiilor ionice: formarea schimb ionic în formă moleculară,
informativ despre solubilitatea gazului, sedimentului, ionică completă, ionică redusă.
substanțelor în apă și disocierea electrolitului slab (apa).
lor. Să argumenteze cerințele față
de apa potabilă, calitatea apei și 59 Rezolvarea problemelor și Exerciții:
necesitatea purificării ei. exerciților. Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor de
schimb ionic în formă moleculară,
Să coreleze varietățile apei și ionică completă, ionică redusă.
caractersticele lor cu utilizarea
inofensivă. 60 Lucrare practică nr.3: Elaborarea și prezentarea unei
“Reacțiile de schimb ionic”. lucrări creative.
Să estimeze problemele resurselor
de apă și calității apei potabile în 61 Apa potabilă. Calitatea apei Exerciții:
R.M. potabile în Republica Moldova. Descrierea metodelor de epurare a
Duritatea apei. Sursele de pouare apei natural. Modelarea procesului de
Să manifeste responsabilitatea și a apei. Apa pură, epurarea apei. epurare a apei în condiții casnice.
grijă față de protecția apelor
naturale, apei potabile și a sănătății 62 Generalizarea și sistematizarea Activitate creativă (individual/în
personale. materiei de studio pe capitolul IV grup):
Efectuarea unei investigații pentru a
determina factorii care influențează
dizolvarea.
63 Evaluare formativă.
Capitolul V. Substanțele din jurul nostru. (7 ore)
Să exemplifice substanțele ce se 64 Reprezentanții claselor de Exerciții:
conțin în mediu în corelație cu 65 compuși anorganici și Exemplificarea și carcaterizarea
clasa de compuși, reacțiile posibile substanțelor simple utilizate substanțelor anorganice prezente în
și utilizarea lor. frecvent în viața cotidiană; aer, apă, sol.
prezenți în aer, apă, sol. Elucidarea proprietăților unor
Să argumenteze importanța unor Denumirile, compoziția, substanțe utilizate frecvent în viața
substanțe utilizate frecvent în viața proprietățile, utilizarea. cotidiană.
cotidiană. Corelarea utilizării ale unor substanțe
simple și compuse cu proprietățile
Să realizeze, în mod teoretic / acestora.
experimental, transformările
chimice ale substanțelor 66 Reacții chimice: clasificarea, Exerciții:
anorganice. 67 utilizarea, impactul lor pentru Aplicarea schemei legăturii genetice
mediu și viața omului. dintre clasele de substanțe anorganice
Să prezinte informația despre pentru sistematizarea și generalizarea
clasele de substanțe anorganice sub materiei studiate.
formă de tabele, scheme, desene
etc. 68 Legătura genetic dintre clasele de Exerciții:
69 compuși anorganici. Realizarea schemelor de transformări
Să estimeze importanța studierii Recapitularea materiei studiate. chimice în baza legăturii genetice.
substanțelor și transformărilor lor,
70
Activitate creativă (individual/în
avantajele pe care le oferă chimia grup):
pentru viața cotidiană în rezolvarea Prezentarea portofoliului de creație la
problemelor de mediu. chimie.