Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

ROMÂNIA

UNIVERSITATEA de MEDICINĂ, FACULTATEA DE MEDICINĂ


FARMACIE, ȘTIINȚE și TEHNOLOGIE Departamentul M2
Disciplina Științele Motricității
din TÂRGU MUREȘ

GHID
de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a programului de formare
psihopedagogică - curs de zi , Nivel 1 - DPPD
(anul universitar 2018-2019)

Programul de formare psihopedagogică, Nivel 1, se încheie cu examen de absolvire, realizat pe


bază de colocviu. Participarea cursanților este condiţionată de promovarea tuturor celorlalte discipline
prevăzute de planul de învăţământ al programul de formare psihopedagogică / Nivel 1.

I. Conţinutul evaluării __________________________________________________

Finalizarea programului de formare psihopedagogică se realizează prin susţinerea unui


portofoliu didactic în cadrul unui colocviu, care va cuprinde:
a) un proiect didactic, pentru un tip de lecţie, o clasă și condiţii la alegere, care să reflecte
cunoștinţele acumulate de cursant în cadrul disciplinelor de studiu aferente Nivelului I;
b) un referat cu tematică din disciplinele pedagogice, care să abordeze unul dintre aspectele
apreciate ca fiind importante în raport specialitatea fiecărui student/cursant;
c) un referat cu tematică din disciplinele psihologice, care să analizeze aspecte cu caracter psiho-
socio-comportamental, ca un elemente care condiţionează și induc eficienţa activităţii didactice
individuale, în raport specialitatea fiecărui cursant.
Aprecierea portofoliului didactic se va realiza pe baza cerinţelor pe care trebuie să le respecte
cele trei documente din componenţa sa.
Notarea se va realiza de către comisia de evaluare, prin note întregi, până la nota 10, inclusiv.
Promovarea colocviului se realizează cu minimum nota 6.

II. Cerinţe privind elaborarea portofoliului didactic ___________________________

1. Pentru fiecare dintre cele trei materiale solicitate se vor folosi referințele teoretice și
bibliografice utilizate prin parcurgerea disciplinelor de studiu aferente Nivelului I.
2. Pentru fiecare dintre cele două referate structura va fi următoarea:
o introducere și argumentare alegerii temei;
o scopul referatului;
o actualitatea temei și reflectarea problematicii în literatura de specialitate
o dezvoltarea conținutului temei, planul de idei;
o concluzii (ex. contribuții la formarea de cadru didactic);
o propuneri (modalități de aplicare în exercitarea profesiei etc.)
o bibliografie
o după caz, anexe

Adresa: Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu Nr.38, cod poştal 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: nicolae.neagu@umfst.ro | Tel: +40.265.215551, int.232 / 282 / 283
Ministerul Educaţiei Naționale
ROMÂNIA

UNIVERSITATEA de MEDICINĂ, FACULTATEA DE MEDICINĂ


FARMACIE, ȘTIINȚE și TEHNOLOGIE Departamentul M2
Disciplina Științele Motricității
din TÂRGU MUREȘ

III. Criterii sintetice și perioada de evaluare ___________________________________

• Vor fi evaluate: concepţia, viziunea personală, originalitatea, noutatea, aplicabilitatea și


concordanța cu scopul propus în elaborarea portofoliului.
• Colocviul va avea loc în perioada 15-21 februarie 2019, sala C47. Data exactă și ora vor fi
transmise cursanților pe e-mail și postate de site-ul DPPD al UMFST, după 1 februarie
2019.

IV. Propuneri privind conținutul referatului nr. 1 _______________________________

Proiect didactic: se va realiza pentru un tip de lecţie și condiţii, la alegere.


Tematica: în relație cu elementele de conținut ale predării unei discipline la alegere, în funcție de
opțiunea și specialitatea cursantului.
Notă: se pot utiliza elemente de conținut din proiectul / proiectele didactice elaborate în contextul cerințelor /disciplină de
studiu, aferente Nivelului I.

V. Propuneri privind tematica referatului nr. 2 - Discipline pedagogice ______________

Tematica orientativă (accent pe elemente aplicative ale temelor recomandate):


• Tendinţe în educaţia contemporană, consecinţe asupra disciplinei pe care o predă sau urmează
să o predea cursantul;
• Obiectivele educaţiei și conţinuturile curriculare: determinarea, selecţia și organizarea
conţinuturilor curriculare specifice;
• Contribuţia disciplinei predate la realizarea obiectivelor celorlalte componente ale educaţiei.
• Strategii și tehnologii didactice;
• Tipuri predare-învățare, pornind de la teoriile învăţării;
• Conceptul integrat de predare-învăţare. Forme și stiluri de predare. Relaţia predare-învăţare-
evaluare în disciplina de studiu a fiecărui cursant;
• Metodologia instruirii: metodă, metodologie; forme și tipuri de metode în predare-învăţare la
diferite cicluri de învăţământ;
• Comunicarea didactică: definiţie, conţinut, forme de manifestare; importanţa comunicării
didactice în predare;
• Modalități de organizare a procesului de învăţământ;
• Normativitatea activităţilor de predare-învăţare: principiile didacticii; relaţia principiu și
valoarea performanţelor în predare-învăţare. Particularităţi ale disciplinei de studiu a fiecărui
cursant;
• Conceptul de evaluare: evaluare, măsurare, notare; problematica standardelor de evaluare;

VI. Propuneri privind tematica referatului nr. 3 ______________________________

Discipline psihologice (accent pe elemente aplicative ale temelor recomandate


• Avantajele și limitele sistemelor educaționale bazate pe competiție sau pe cooperare.
(Managementul clasei de elevi);
• Tehnici sau strategii de gestiune eficientă privind situațiile conflictuale din grupul școlar.
(Managementul clasei de elevi);

Adresa: Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu Nr.38, cod poştal 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: nicolae.neagu@umfst.ro | Tel: +40.265.215551, int.232 / 282 / 283
Ministerul Educaţiei Naționale
ROMÂNIA

UNIVERSITATEA de MEDICINĂ, FACULTATEA DE MEDICINĂ


FARMACIE, ȘTIINȚE și TEHNOLOGIE Departamentul M2
Disciplina Științele Motricității
din TÂRGU MUREȘ

• Repere privind utilizarea metodei observației pentru cunoașterea și descrierea elevilor.


(Psihologia educației);
• Dimensiunile personalității (temperament, caracter și aptitudini); specific și comun în
adaptarea elevilor la mediul școlar. (Psihologia educației);
• Modificabilitatea structurilor implicate în demersul educațional; interdependența dintre
criteriile utilizate în învățarea mediată (Feuerstein). (Psihologia educației);
• Învățarea și dezvoltarea din perspectiva Teoriilor Constructiviste (Piaget) și Socioculturale
(Vîgotski). (Psihologia educației);
• Verigile, condiţiile și factorii asociativi ai învăţării. Veriga cognitivă a învăţării;
• Rolul motivaţiei și afectivităţii în susţinerea și orientarea activităţii școlare;
• Sentimentele intelectuale, estetice, morale. Evoluţia morală (Modelul Kohlberg)
• Succesul și eșecul școlar. Factorii determinativi. Anticiparea și prevenirea eșecului școlar.
• Psihologia grupurilor școlare. Metodele de cunoaștere și de intervenţie la nivelul grupurilor
școlare.

VII. Cerinţe privind predarea materialelor și susţinerea orală a portofoliului didactic în cadrul
colocviului
• Cursantul va opta pentru susţinerea orală a unuia dintre cele trei referate, componente ale
portofoliului;
• Formatul print este A4 și semnat, minimum 3 pagini / referat (exclusiv anexele), margini 2,2,2,2
cm.; fonturi: Calibri, Times New Roman sau Arial – dimensiune 12.
• Înaintea numelui și semnăturii, fiecare cursant va insera următorul text:
„Prezentul material a fost realizat cu respectarea deontologiei academice și a normativelor legate de
copyright și plagiat”
• Materialul print și semnat se predă la data examinării.
• Prezentare orală PPTX, aprox. 5-7 min.

Notă: Pentru unele precizări suplimentare, fiecare cadru didactic care a predat la cursuri, la solicitare,
vă va acorda coordonare, îndrumare și consiliere.

DIRECTOR DPPD,
Prof. dr. Nicolae Neagu

Adresa: Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu Nr.38, cod poştal 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: nicolae.neagu@umfst.ro | Tel: +40.265.215551, int.232 / 282 / 283