Sunteți pe pagina 1din 7

l\'t,A"ReA &€AT,{S,{mU ]V,[ARIA CESSRELCIATE Lu$,ffildKTA COJ{}{.

ARU

CAREIEN NKMK$-CU xrgC3R€cA {$${$cffi f}$AIA {-.&X''gHtA ng af .q gaAU

CAgg,T
DE **SERVATTE PSIH*PEBAGOGTilA
A Fffi"H$COLAKTJL{JH

ROVIMET} PUBLISHERS
#fu'&r#d s' ffi'ffi f,"4 P.sf,Fg#tr&"#,4 #0 GFf,,4,4
c#tr r9, u E"u N d#ffi ffiTCGe,4 K
$, {e cunoa7tersw r*pillului ?
{mser"ssetc&
Reprezinth activitatea sistemaficfl gi c*ncinuS prin care edutcat**s:ea
cutregc d;tte refbri,oare la particularitAiile cte v$rstd gi individuals ale c*piilor
din gruph. Tutbin*nd diferite ixet*de gi instrumente de cercetare, aceasta
prelucreazd datele otr{inute ?n vederea c*nfigur*rii profilu3a:i psih*logic at
**pi1u1ui. !n f'unc{ie cle aceste rezultate, stabileryte strategiile educa{ionale tra
nivelutr posibilit6gil*i" reale ale ccpiilor, in vederea realizBrii r"riiui prc:#-arn
educativ individuahzat.
?n sens mai larg. obiectul cilnoaqterii psihopedagagice este constituit
de personaiitatea copilului.
2. fre te este necessrd cwttCI*gterea cotrttl'r,s{{,&8 ?
Necesitatea cun*agterii psihopedagr:gice rezultfr din:
* sarcina maiorS ce revine gr6clini{ei ds a-l prcg*ti pcntru qcoal[ gi
via{a;
- principiile reformei inv6f6rn6ntului, care prCIryrclveazd pers*nalizarea
acf*lui diclactic in scopul dezvoltdrii c*piheiui ?n func{ie de ritmul propriu de
dezvoltare, de disponibilitdiile genetice;
-re$pectarea principiilor pedagogice (al accesibilit${ii, al trat6rii
diferen{iate qi individuaiizate);
- adaptarea strategiiiar de pr*ieetar*, organizare gi evaluare in funclie
cle legit*{ile dezvoltiuii psihofizice ryi indiviciu*tre ale c,opilului.
3, Cwre swntfrarccliile cwn*agterii psihoped*gogice 7
Cunaagterea psihopedagogicd a copiilor nu reprezint6 un scop ?n
sine, ci este un element necesar pentru fiecare educatoare ?n vederea
organiz*rii strategiei educa{ionale. Aceasta ?ndeplineqte unn*toareie funclii:
- .fwnc{ia diagnosticd - const* in precizarea unui diagiiastic pedagogic
pe baza informa{iilor referitoare la nivelul de dezv*ltare psihofizicd, care s6
a*igure alegerea cetror rnai eticiente naoelalitfl{i de interv'en{ie edLtcativb; se
reatrizcazfr prin evalu*ri iniliale la ?nceput de ciclu, de an qcotrar, cie modul de
instruire sau de pr*iect;
- .fwnt:{ic pr"ognosticd- se referd la anticiparea tendin{elor qi ritrx*1*i
de evolulie ale copilutrui, permii6nd educatoarei s5 valorifice,, c$t mai
eficient, potenlialul de dezvoltare al acestuia; se reatriz*az& in etapa de
proiec{are a obiectivel*r, con{inuturilor qi demersul*i *duca{ional;
- .fwwgi* Cr regt'*?'e - repn*zint5 q:ara*terul g:cru:lane*t nl crl**arytcrii
psil:*pedag*gice, fi;lf* p*rt:rite er*t-lc,atc]*rei r*giare:e ryi ameli*rar#a c*ntinet*
a d*n:*rsr.lri3*r didac{i**, difenenfi*rea gi *himr inctividunliznrea ac*s[*ra; sc
r*ai iz*ar* in evaluarea cm*tinr"r$ {fbrr:nntiv*);
- Jwwr:{ia rfe twfiswwrsre datele culsse fn urry};} cun*aryterii
psiltopeelagelgiee a *:CIpil*lui e**stituie o surs* pfnnarufnt[ de inf"*rmare, $]u
numai 6:entru edu*at*are, dar ryi pentru p;arir:qi salt per"rtr* ?r:v*!itclr; se
realizsaz* p* t*t parcurs*l demsrs*l*i educ*gi*nal;
- .fuwr:{icr de c*ndi{i*er*re rs deci:iilor pedagogice - pr*$$l"tpun* ea ?n
haza datelor artr{inu€e s6 se stabineasc* direc{iite de ac{iune flavorabile
clezvoltffrii [a maximum a p*ten{ialitbtrilor psihclf,rzice inctrivieiuale atre
caipiilor; se rmanif'est& la granila dintre diagnez6 gi pr*gnoz5.
4" {wre ssaset c*wdigii{e sawe| F:sarue cwxttsogterigssi1etpe#wgogi,*e 7
Pentru realizarca tlnei buno crnl*a$teri psih*pedagcgice, educatcarsa
tr*br:i*:
- s6 d*veeieasc[ * bun6 pregfttir* te*retic* gi practic* ?n domenir"rl
psihopedagogi ei prerycolane;
* s* cuncascil stadiile norinale cle dezv*ltare fizic* gi psihic6 alc
c*piilor;
- sd precizez* clar obiectivel* rlrm[rite (ce este necesar s6 cu::.*ascfi
despre copii, despre trf,siturile caracteristi*e ryi ca:nciiliile clezvoit6rii 1*r');
- s* asigure r,rn cliraat edr"rcalianal fbvorabil {triirfind cont c6 acesta
p*ate ac{ir:na c& factc}r favr:rizator salr, ctirnpotriv6, inhibat*r pe*tnr
stimularea activit*{ii copiilcrf};
- s5 adapteze metodele gi instrumentele folosite la partieularitfilile
psihatizice ale ccpiil*r;
- sfi prelucrrtze pi sfi interpreteze ccrect datehs oblinute ?n unna
aplic5rii testelor de evaluare initriald.

I
5. #s fretasa{e s# tutc*msa$ wdce*se€omres rfe'.u.pne **pi{?
a) *at* gen*ral* elespre carpilelem*ste bi*gra{i**; clcupa{ia
pfirin{il*r: nurnfrrui c"ne c*pii fn familic: bali qi asp*cte femitiatc cc p*t avra
influem{e negatll'* i}$},}pra eiezl'el}t*rii e*piluiui; c*neiiqii n:*teri*tr*; clirn*t
ed**ativ; m*dutr dm tratare a c*pitrului ?* far*itrie; atilrldincn fbn:iliei "f'a{6 d*
gradinila; star*a s5n$t5{ii; cXezvoltarea fizi*5 ete .
b'} identitnt*a psih*-fizicffi m *opilului - cum esfe a*pilul:
s pnnticaa3arit#4itr* individuale;
@ pa*icularit6lile determinate de v*rsta cron*logict1;
€ ag:titudinitre c*pilulwi;
c ritmul s6u eie activitate ryi inr,6{are;
. stitul pr*dii*ct ?n aclimne gi inv6{are;
s capmcitatea de con*entrare asupra activit5litr*r;
6 dificult6tri rne adaptare gi de ?nv[{are.
c) A*{icinile copilului cuffi ac{ioneaz6 c*pilu1 oL} *bicctele ryi
fcn*ltaen*ie din jur pi cu semcnii sdi:
. ratanipularea obiectelor;
s identificarea els*rentelclr **mponente;
I reclrnoa$tereaparticuSaritElilor;
G m*clul de a*{innare predilect;
{ tipul de activit[tri;
€ condiliiXe ?n car'e aceste activitHli au loc.
d) R*la{iile ps{ho-scciaie ale copilului. Cu*r interrela{i*neaz5 el:
o cu ceilalgi c*pii;
s cu ad*l1ii din gradinila;
€ e$ cei din faniilie;
o cu educatoarea;
o cu *rice persoan6 cu care vine in contact.
5t Ca*n p**€e *tno*:g{e educut{}areu capilwl pregeolur?
Caile prin care putem cun*agte copil*l sunt:
a) *arnonqtere* directffi:
probel* ryi s**lele do c1*zvoltare);

b) cuxxrowrytere indirect5 * prin disculii cu cei care i1 cunosc pe


co6ril (p*rin{i, fra{i, *eilal1i copii din grup[].
Hdueat*areaare }a?nderufin6 nproxirnativ aceleasimebde ca?npsih*lcgiagenmal5"
Faptul cd srrtriectul cercetat il reprezintb copilul, cb aetivit}{ile studiate sur:t
cele de joc ryi de inv*!a::e atrage dup* sine individualizarea acestor metode pfilcltnl
ryi stabilirea rtiferit5 aponrtrerii ac*st*m ?n investigarca gi cun*aqterea cop{lului.
Astfei, Bsihol*gia c*pitului psih*logia dern'*Xtftrii utinizenz6 apr*xin:ativ
ryi
a**}*aq{ t::et*cle pe ilanff }e a*cJeliibthxea:zh, chiar Ie sinlpSiSi*B san }e in*veax* c*in
o&uza insufiaientei dezvolt*:i psihiec a e*pilu.lmi (d*zv*ltnrem c*caduit*i vcrbale in
sufreientfi rn6smr&. imper{bc{iunil* nlern*riei, instan:ilitatea, ima'6rulsivitatea etc.).
7" {* wxet*de fesfcps#ne p*ntrw csaxaraaery€ere* r*pf\a$wi prerycsdrsrf
A) €:t psih*l*gia capilulu"i se fblosesc urm$toarel* n:etficfe:
s obse:va{iapsihopedagogie6;
* experime*ttll;
s ecnvCIrtrirea;
€ metcda anatrizei produselor activit&Xii:
s tehraicile s*eiometrice;
* rnet*cfa testelor qi pr*belor psiholCIgice .
B) Psihol*gia dezv*it5rii folosegte un:n*toarel* metode:
o metoda observatriei;
& metoda csfissffilt6rii grafice a pref*rin6elar;
& metcda consflffin*rii grafice a progreselor copiilor;
& met*da portofoliului;
s testul gi prr:t:a d*cin:o]*gic5.
Nmt6: * mare frecv*n|5 de utilizare in gr*dinitra o are observa{ia
psihopeciagcgicb, urmatd de celelalte metcde enunlate urai sus.

7" 1. Met$dm *&servagiei

i SeflxeE{ie
tlhserva{ic psihopedag*gicd - const6 ?n ur:rn#rirea intenlionat6 gi
?nregistrarsa ex&ctd, sistematic* a diferitelor manifest[ri cmu:p*rtamentale
ale copiiului {grupului) a$a cuul se prezintb ele in rnod natural.
€ Ktapc - in aplicanea riguroasd qi *ficientfl a obsen afiei:
c preg6tirea cercetStorului ?n vecnerea realiz&rii observa{iei
(d*cumentarea, s*Sectarea instrumentelor, tehnicil*r etc. )
e *F:servarea prcpriri-zisE;
* aztaltza,prelucrarea pi inteqpretanea datelor ob{inute.
* Sc*pul observil{"[i
€ anc6tuirea prsgranxul*i edr.r*ativ;
o c*nsemnareeprogreselcr;
o schirnbarea umCIr eshnici ryi metode didactice;
& cricntarea atentriei educatoarei po procesuX ctczvolt*rii qi pfl
p*sibilit6lile de interven{ie;
{* stahilirea deciz{i1or corecte ?n pr*gram.

1{}
s {}E**ec*ive{e ohserv*{€*$ curese€* {dinecf#}
& c*lec€area inforlnaliilar - culcgerea datr:for despre conlil ffeea cs
s* poatc ved*,;i, auzi gi nota;
& int*rpretarea dagel*r - sernnifi*a{ia pe car* ectucatcarea * de
datel*r refbrita:ar* ia *clpil;
s m*del*r*a **mportamentelor eeXucativf, pe baza & oeea f* se $tie
d*spre copi1.

t C*mgfrnrltul qlbsee"vagS*i {M. KEa6*, 199-$) esfe reprszenfmt ele:


* ,,sitxrpt*xaaatfem stab{lil" (tr5s6turi1e bioconstitu{ialnals atre
individului gi trds*turile fizionomice);
o ousicatpt*rmaffica lahiE6"
{conduit*le f]exibile, rn*bi1e cum ar fr
conduita motcrie, verhal[, mimica).

4. N*E&: Psihice litrU POT FI STUIIIAT'H,,


a CUNOSCUTH iII E4OD IXR.f,,CT, Ci
- proccscle prin modalitElile lor de manifestare ?n
- stalile f
I

* ?nsr.agirileJ concluitfl, oar* vor duce la elapistarea


ufiGr semnifica{ii cu pr:ivire la structurile
de perscnalitate ale copilului: aptirudini,
tenrperament, caracter.
0 ForrneieCIhserva€Eei;
{}upd anumite criterii observalia se clasific6 in cbserv'alii:
a) - spontan[ {ocaziona16, accidentalS)
- argamizat[ met*dic {qtiin{ific)
b) - dileet5
- indirect[
c) - transversald (I. Halban)
- indirect6
d) - de teren {G.D.Landsh*ere, fi. Montrnollin)
- de laborator
e) - iutegrald
- selectiv6
f] - continu6
- discantinuil,.
Dataritl conrpeten{elor restrfinse educatc}area pcate folosi urmhtoarele forme:
fl. *bservafia *irectf, - calea principald de obtrinere n unor
infbrmalii asupra c**rp*rtamentelor c*piilor.

l1