Sunteți pe pagina 1din 9

Resurse financiare publice

Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor bănești dintr-o economie, care


sunt necesare realizării obiectivelor economice și sociale, într-un interval de timp determinat.

Resursele financiare = resurse financiare publice + resurse financiare private

Resursele financiare = resurse interne + resurse externe.

Resursele financiare publice reprezintă mijloace bănești aflate la dispoziția


administrațiilor publice.

Resursele bugetare reprezintă acea parte a resurselor financiare publice care este
cuprinsă în bugetele entităților publice.

Factori care pot influența resursele financiare publice

 Factori economici: creșterea economică => creșterea bazei de impozitare => creșterea
veniturilor fiscale
 Factori monetari :creșterea dobânzii => creșterea prețurilor=> creșterea valorii
nominale a încasărilor fiscale
 Factori sociali: creșterea anumitor nevoi sociale (cu educația, cu sănătatea, cu
protecția socială, cu cultura) => creșterea fiscalității => creșterea resurselor financiare publice
 Factori demografici: creșterea populației active => creșterea resurselor financiare
publice
 Factori politici și militari: creșterea anumitor necesități milatare sau luarea unor
măsuri de politică economică => creșterea veniturilor fiscale

Clasificarea resurselor financiare publice

Resursele financiare publice ce împart în:

 Venituri curente
 Venituri din capital
 Operațiuni financiare
 Donații
 Sume provenite de la Uniunea Europeană

Veniturile curente cuprind:

 Venituri fiscale (Impozite directe, Impozite indirecte)


 Contribuții
 Venituri nefiscale
Indicatori de nivel, de structură și de dinamincă
Indicatori de nivel

Indicatori privind nivelul veniturilor publice


1. Volumul veniturilor publice (totalitatea veniturilor publlice)

VPT  VPT i

Unde
VPT reprezintă veniturile publice totale
VPTi reprezintă venituirle publice totale pe categoria i

a) în expresie nominală (totalitatea veniturilor publice exprimate în prețurile curente


ale anului de calcul)

VPTn  VPT in

Unde
VPTn reprezintă veniturile publice totale nominale
VPTin reprezintă venituirle publice totale nominale pe categoria i
a) în expresie reală (totalitatea veniturilor publice exprimate în prețurile constante ale
unei perioade de bază- se obțin prin împărțirea valorilor nominale la un indice de preț:
deflatorul PIB sau indicele prețurilor)

VPTn
VPTr   100
IP
Unde
VPTr reprezintă veniturile publice totale reale
IP reprezintă indicele prețurilor
1. Ponderea veniturilor publice în PIB (exprimă partea din Produsul intern brut
realizat într-un an care se alocă pentru acoperirea nevoilor colective ale comunității)

VPT
%VPTPIB   100
PIB
Unde
%VPTPIB reprezintă ponderea veniturilor publice în PIB
PIB reprezintă Produsul Intern Brut
3. Venituri publice medii pe locuitor (suma alocată fiecărui locuitor în urma
redistribuirii resurselor în economie. Se poate exprima în monedă națională sau într-o
monedă care să asigure comparabilitatea datelor)
4.
VPT
VPloc 
Populatie
Unde
VPloc reprezintă venituri publice medii pe locuitor
Populatie reprezintă nr de locuitori
Indicatori de structură

Indicatori privind structura veniturilor publice


1. Ponderea fiecărei categorii de venituri în total venituri publice (exprimă modul
de formare a veniturilor publice totale, în funcție de proveniența fiecărei categorii de venit)

VPi
gsi   100
VPT
Unde
gsi ponderea categoriei i
VPi venituri publice aferente categoriei i

Indicatori de dinamică

1. Modificarea absolută a veniturilor publice ( exprimă suma cu care se modifică


volumul veniturilor publice de la o perioadă la alta)

VP  VP1  VP0


Unde
VP1 reprezintă volumul veniturilor publice din anul 1
VP0 reprezintă volumul veniturilor publice din anul 0

a) în expresie nominală (exprimă suma cu care se modifică volumul veniturilor publice


exprimate în prețurile curente ale perioadelor luate în considerare)

VPn  VPn1  VPn0


Unde
VPn1 reprezintă volumul veniturilor publice nominale din anul 1
VPn0 reprezintă volumul veniturilor publice nominale din anul 0
a) în expresie reală (exprimă suma cu care se modifică volumul veniturilor publice
exprimate în prețurile constante ale unei perioade de bază. Sunt evidențiate și influențele
determinate de nivelul prețurilor (crize mondiale, depreciere monetară, inflație)

VPr  VPr1  VPr 0


Unde
VPr1 reprezintă volumul veniturilor publice reale din anul 1
VPr 0 reprezintă volumul veniturilor publice reale din anul 0
2. Modificarea relativă a veniturilor publice (exprimă procentul cu care se modifică
veniturile publice de la o perioadă la alta)
VP  VP0
%VP  1  100
VP0
Unde
VP1 reprezintă volumul veniturilor publice din anul 1
VP0 reprezintă volumul veniturilor publice din anul 0
a) în expresie nominală (exprimă procentul cu care se modifică volumul veniturilor
publice exprimate în prețurile curente ale perioadelor luate în considerare)

VPn1  VPn0
%VPn   100
VPn0
Unde
VPn1 reprezintă volumul veniturilor publice nominale din anul 1
VPn0 reprezintă volumul veniturilor publice nominale din anul 0
a) în expresie reală (exprimă procentul cu care se modifică volumul veniturilor publice
exprimate în prețuri constante)
VP  VPr 0
%VPr  r1  100
VPr 0
Unde
VPr1 reprezintă volumul veniturilor publice reale din anul 1
VPr 0 reprezintă volumul veniturilor publice reale din anul 0
3. Modificarea ponderii veniturilor publice în PIB (exprimă modificarea proporției
de alocare PIB destinată acoperirii nevoilor colective)

VP1 VP0
%VPTPIB  (  )  100
PIB1 PIB0
Unde
VP1 reprezintă volumul veniturilor publice din anul 1
VP0 reprezintă volumul veniturilor publice din anul 0
PIB1 reprezintă Produsul Intern Brut din anul 1
PIB0 reprezintă Produsul Intern Brut din anul 0
4. Modificarea veniturilor publice medii pe locuitor ( exprimă modificarea gradului
de alocare a veniturilor publice pe cap de locuitor)

VP1 VP2
VPloc  
Populatia1 Populatia2
Unde
VP1 reprezintă volumul veniturilor publice din anul 1
VP0 reprezintă volumul veniturilor publice din anul 0
Populatie1 reprezintă nr de locuitori din anul 1
Populatie0 reprezintă nr de locuitori din anul 0
5. Modificarea structurii veniturilor publice (exprimă modificările care se produc la
nivelul categoriilor de venituri care alcătuiesc veniturile publice totale)

VPi1 VPi 0
g i  (  )  100
VPT1 VPT0
VPi1 reprezintă venituri publice aferente categoriei i din anul 1
VPi 0 reprezintă venituri publice aferente categoriei i din anul 0
VPT1 venituri publice totale aferente anului 1
VPT0 reprezintă veniturile publice totale aferente anului 0
6. Indicatorul privind corespondența dintre modificarea veniturilor publice și
modificarea PIB
VP1
 100
VP0 I
kVP / PIB   VP
PIB1 I PIB
 100
PIB0

Unde
IVP reprezintă indicele veniturilor publice
I PIB reprezintă indicele PIB

 Dacă k VP / PIB > 1, veniturile publice s-au modificat mai rapid decât PIB
 Dacă k VP / PIB = 1, veniturile publice s-au modificat cu aceeași mărime ca și PIB
 Dacă k VP / PIB < 1, veniturile publice s-au modificat mai puțin decât PIB
7. Elasticitatea veniturilor publice în raport cu PIB (exprimă modificarea
procentuală a veniturilor publice la modificarea cu 1% a PIB. Se află în același
interval cu indicatorul de corespondență și se raportează la valoarea 1.

VP1  VP0
 100
CP0
eVP / PIB 
PIB1  PIB0
 100
PIB0

Aplicații
1. Se cunosc următoarele informații

Buget/ unitatea monetară (milioane lei) Venituri Venituri Venituri Venituri Venituri
2011 2012 2013 2014 2015
Bugetul de stat 79317,2 87171,5 90561,4 95370,1 105705,6
Bugetul centralizator al unităților 51858,2 53441,7 56875,4 62331,4 71712,5
administrativ teritoriale (bugetele
locale)
Bugetul asigurărilor sociale 48141,9 48858,3 50111,6 52328,4 59944,1
Bugetul asigurărilor pentru șomaj 2409,4 1914,5 1772,5 1788,8 1817,2
Fondul național de asigurări sociale de 17821 19084,9 23063,6 22883,0 23301,0
sănătate
Bugetul de credite externe 0 0 0 0 0
Bugetul(tele) instituţiilor/activităţilor 18924,4 18064,3 17943,2 19092,8 23199,5
finanţate integral sau parţial din venituri
proprii
Bugetele fondurilor externe 765,5 441,4 200,6 289,6 484,9
nerambursabile
Bugetul Trezoreriei Statului 665,3 1062,8 1291,7 1054,4 810,5
Bugetul Companiei Naţionale de 8405,7 7464,8 7275,1 5735,6 4410,9
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
Titlurile de despăgubirile ale Autorităţii 0 0 0 0 0
Nationale pentru Restituirea
Proprietăţilor
Fondul Proprietatea 555,7 8,4 0 0 0
Total 228918,3 237512,5 249095,1 260873,9 204643,1

Alte informații:
An/Element PIB Populație Curs de Curs de IPC (an de IPC an de IPC an de
(milioane schimb schimb bază 2010) bază bază
lei) mediu mediiu decembrie decembrie
leu/euro leu/dolar anterior 2012
2011 547829 20121641 4,2379 3,0486 103,14 103,14 0,9528
2012 585200 20095966 4,4560 3,4682 108,24 104,95
2013 625617 20020074 4,4190 3,3279 109,92 101,55 101,55
2014 674.300 19947311 4,4446 3,3492 110,83 100,83 102,39
2015 704542 19819477 4,4155 3,3910 109,02 98,37 100,72

Să se calculeze indicatorii de nivel, de structură și de dinamică pentru anii 2011, 2012,


2013,2014,2015 pentru veniturile publice, indicatorul privind corespondența dintre veniturile
publice și PIB și elasticitatea veniturilor publice în raport cu PIB și să se interpreteze
rezultatele.

Rezolvare
Rezolvarea este similară cu cea prezentată în documentul cu cheltuielile publice, doar
că în loc de cheltuiala publică totală se trece venituri public total.

2. Se cunosc următoarele informații referitoare la veniturile bugetului de stat pentru anii


2012 și anii 2013
Element Anul 2012(mii Anul 2013 (mii
lei) lei)
Venituri totale din care 237512,5 249045,1
Impozit pe profit 10854,5 10925,7
Impozit pe venit 20956,7 22753,9
Impozite și taxe pe proprietate 4060,4 4403,2
TVA 50516 51827
Accize 20260,4 21106
Alte impozite și taxe pe bunuri și servicii 2081,6 1521,4
Impozit pe comerțul exterior (taxe vamale) 707,3 620
Contribuții de asigurări 52011 54727,1
Venituri nefiscale 29666,7 28927,6
Venituri din capital 652,7 649,7
Sume încasate de la UE în contul plăților 7979,1 8911,5
efectuate
PIB 585200 milioane 625617 milioane
lei lei
Curs de schimb mediu leu/euro 4,4560 4,4190
Să se calculeze indicatorii de nivel, de structură și de dinamică ai veniturilor publice,
indicatorul privind corespondența dintre veniturile publice și PIB, elasticitatea veniturilor
publice în raport cu PIB. Interpretați rezultatele. Nr de locuirori va fi luat cel din 2011,
precum și structura veniturilor publice în funcție de componentele veniturilor totale.

3. Cunoscând datele de la problema 1 (raportare față de 2012- sem venituri, prob 2-sem
ch), să se calculeze pentru perioada 2015/2011
a) Modificarea ponderii CPTC în PIB, respectiv a VPTC
b) Modificarea reală relativă a CPTC, respectiv a VPTC(ven publice totale consolidate)
c) Modificarea absolută a celor doi indicatori a CPTC și a VPTC medii pe locuitor,
exprimate în euro și în dolari
d) Coeficientul de elasticitate și indicatorul de corespondență între CPTC și PIB,
respectiv între VPTC și PIB.

Bugetul general consolidat

Bugetului general consolidat se compune din următoarele bugete:


 bugetul de stat
 bugetele general consolidate al unităţilor administrativ-teritoriale (bugetele locale)
 bugetul asigurărilor sociale de stat
 bugetul asigurărilor pentru şomaj
 bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
 bugetele creditelor externe (contractate de autorităţile centrale)
 bugetele instituţiilor/activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (din
administraţia centrală)
 bugetele fondurilor externe nerambursabile (din administraţia centrală)
 bugetul Trezoreriei Statului

Pe lângă acestea, avem și componente asimilate. Acestea sunt:

 bugetul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale


 titlurile de despăgubirile ale Autorităţii Nationale pentru Restituirea Proprietăţilor
 Fondul Proprietatea

Transferurile sunt viramentele de la un buget public la alt buget public. Acestea trebuie
să apară pe partea de cheltuieli al unui buget public, şi în aceeasși sumă, pe partea de venituri
ale altui buget public. Sumele şi cotele defalcate nu sunt transferuri deoarece apar sub formă
de stornare la veniturile unui buget public şi drept venit la un alt buget.

Calculul deficitului/excedentului bugetar

DBC  CTCA  VTCA


Unde
DBC este deficit bugetar consolidat
CTCA reprezintă cheltuielile totale consolidate și ajustate
VTCA reprezintă veniturile totale consolidate și ajustate

EBC  VTCA  CTCA

Unde
EBC este deficit bugetar consolidat

În cazul deficitului bugetar consolidat, cheltuielile totale consolidate și ajustate sunt


superioare veniturilor totale consolidate și ajustate. În cazul excedentului bugetar consolidat,
relația este inversă, adică veniturile totale consolidate și ajustate sunt superioare cheltuielilor
totale consolidate și ajustate.

VTCA  VTC  Operatiuni financiare pe venituri


CTCA  CTC  Operatiuni financiare pe cheltuieli

VTC  VT  Transferuri bugetare


CTC  CT  Transferuri bugetare

DBC
% DBC PIB   100
PIB
Unde
CTC reprezintă cheltuielile totale consolidate
VTC reprezintă veniturile totale consolidate și ajustate

Aplicații.
1. Cunoscându-se informațiile de la problema și și în plus, utilizând informațiile
suplimentare referitoare la operațiunile financiare din anul 2011, 2012,2013,2014,2015,
precum și la transferurile dintre bugete realizate calculați deficitul bugetar consolidat sau
excedentul bugetar consolidat și ponderea acestuia în PIB. Specificați care este valoarea
cheltuielilor totale consolidate și a cheltuielilor publice neconsolidate. Interpretați rezultatele
obținute.

Element Venituri Cheltuieli Operațiuni Operațiuni Cheltuieli- Venituri – PIB


/an totale totale financiare financiare transferuri transferuri
venituri (mil cheltuieli între bugete între bugete
lei)
2011 228918,3 257.492,2 6,9 4739,3 47344,6 47344,6 547.829
2012 237512,5 257.538,3 4,7 5256,6 44359,6 44359,6 585.200
2013 249095,1 269.882 6,6 5022,2 49042,8 49042,8 625.617
2014 260873,9 277.989 224,1 4846,2 46816,3 46816,3 674.300
2015 286386,2 303.755,9 28 7036,3 52804,0 52804,0 704542
VTC2015  VT2015  Transferuri bugetare2015  VTC2015  286386,2  52804  VTC2015  233582,2

CTC2015  CT2015  Transferuri bugetare2015  CTC2015  303755,9  52804  CTC2015  250951,9

VTCA  VTC  Operatiuni financiare pe venituri  VTCA  233582,2  28  VTCA  233554,2

CTCA  CTC  Operatiuni financiare pe cheltuieli  CTCA  250951.9  7036,3  CTCA  243915,6

CTCA  VTCA  DBC  CTCA  VTCA  DBC  243915,6  233554,2  DBC  10361,4

DBC 10361,4
% DBC PIB   100  % DBC PIB 2015   100  % DBC PIB 2015  1,47%
PIB 704542