Sunteți pe pagina 1din 20

Cuprins

Simona Ilea Pop, Ştiri din viaţa cetăţii şi a parohiei noastre������������������������������ 3


Lect. Univ. Dr. Nicolae Turcan, Teologia ortodoxă ca viață������������������������ 4
Dr. Eugenia Bîrlea, Iconoclasmul și Sinodul VII Ecumenic (Niceea, 787)������� 6
Dr. Paul Siladi, Un portret al Maicii Domnului�������������������������������������������� 8
Miahil Turcan, Idiotul sau lumina care salveaz����������������������������������������� 10
Fotograf Ovidiu Muraru, Din viața parohiei������������������������������������������� 12
Drd. George Mihai Rus, Moldova – Tărâm al credinței.
Mănăstirea Văratec, Neamț�������������������������������������������������������������������������� 14
Trainer Bogdan Oltean, Dăruiește ceea ce vrei să primești����������������������� 16
Instit. Graţiela Agrişan, Aripi de îngeraş�������������������������������������������������� 17
Știri din viața cetății și a parohiei noastre
Simona Ilea Pop

• Postul Sf. Marii (1-14 August) la • Vizionare de film în aer liber la Flo-
biserica Tuturor Sfinților din Florești. În rești. Proiecul cinematografic inițiat cu
fiecare an în prima jumătate a lunii august, ani în urmă de către parohia Cetatea Fetei
credincioșii ortodocși se pregătesc prin post își continuă proiecțiile și în această vară.
și rugăciune pentru sărbătoarea „Adormirea Astfel, iubitorii de film vor avea ocazia
Maicii Domnului”, cunoscută în popor şi să vizioneze și în acest an noi producții
sub denumirea de Uspenia (termenul slav) cinematografice, în aer liber. Proiecțiile
sau Sfânta Maria Mare. Biserica recoman- vor avea loc în zilele de 17-18 august de
dă ca în această perioadă de post, să fie la ora 21.00, în curtea bisericii, intrarea
citită zilnic rugăciunea „Paraclisul Maicii fiind liberă.
Domnului”. În biserica din Cetatea Fetei
Florești, a devenit o rânduiala obișnuită ca • Abonamente de tip card pentru linii-
în această perioadă (1-14 August), Slujba le din Cluj-Napoca. Compania de Trans-
Paraclisului să se oficieze în fiecare seară port Public (CTP) Cluj-Napoca anunță
de la ora 18.00, însoțită fiind de cântări că începând cu data de 1 septembrie 2019
și alte rugăciuni în cinstea Maicii Sfinte. nu se vor mai emite abonamente pe suport
de hârtie pentru liniile din Cluj-Napoca.
• În Postul Sf. Marii la Florești se va Cei care încă au abonamente nominale

Ştiri
desfășura cea de-a 9-a ediție a taberei de pe hârtie, sunt invitați începând din data
creație pentru copii „Hristos pe înțelesul de 15 iulie 2019 să achiziționeze cardurile
tuturor”. Organizată de către parohia nominale de la Centrele de vânzare Car-
Cetatea Fetei, tabăra se adresează copiilor duri. Clujenii vor trebui să meargă la unul
cu vârsta cuprinsă între 4-17 ani. Aceștia dintre aceste centre o singură dată, pentru
vor avea ocazia timp de o săptămână să emiterea cardului nominal. După aceea,
deprindă meşteşuguri mai vechi sau mai cardurile se vor putea încărca la oricare
noi, în cadrul diverselor ateliere de lucru dintre cele 61 de automate din stațiile de
organizate în incinta parohiei: artizanat transport, dar și la centrele de vânzare.
(quilling, modelaj lut și fimo), icoane pe Cardurile nenominale se pot achiziționa
sticlă, prescuri, muzică bisericească, teatru, și încărca de la automatele stradale și de
religie și filme religioase. Tabăra se va des- la centrele de vânzare.
făşura în perioada 7-14 august, între orele
15.30-17.30, iar taxa de înscriere este de 30 
lei (contravaloarea materialelor de lucru).
Înscrierile se fac telefonic, la nr. de tel.:
0745520020 (Pr. Decebal Gorea) până pe 3
data de 4 august, numărul de locuri fiind
limitat. Încheierea festivă a taberei va avea
loc în data de 15 august după Sf. Liturghie,
cu prezentarea lucrărilor realizate.
Teologia ortodoxă ca viață
Nicolae Turcan

T eologia ortodoxă reprezintă expre-


sia ideatică a vieții celei noi, aduse
oamenilor prin Evanghelia lui Hristos,
mula în cuvinte fără a experia înseamnă
a specula pur și simplu, adică a exersa o
formă de filosofie și a cădea în beția concep-
Cel care a venit pentru ca oamenii „viață telor care ignoră viața. Teologia ortodoxă
să aibă și din belșug să aibă” (In 10, 10). este mai întâi de toate o spiritualitate și
Nefiind o filosofie printre altele, pentru că abia apoi o expresie. „Teolog este cel ce se
nu izvorăște doar din jocurile autonome roagă și cel ce se roagă este teolog”3, afirma
ale rațiunii, teologia ortodoxă se înțelege Avva Marcu Ascetul.
pe sine ca expresie a acestei plenitudini de Am putea spune că teologia și sfințenia
viață în care omul conlucrează cu harul lui se presupun una pe cealaltă precum gân-
Dumnezeu pentru a ajunge la comuniunea direa și viața. Iată ce scria Sfântul Grigore
de dragoste cu Creatorul său. „În afara de Nazianz, supranumit și „Teologul”:
credinței teologia nu are niciun sens”1, „Nu aparține tuturor, vouă celorlalți, să
scria Vladimir Lossky. Credința este „în- filosofeze despre Dumnezeu. Nu e o calitate
credințarea celor nădăjduite, dovedirea ce se câștigă ieftin și a celor ce se târăsc
lucrurilor celor nevăzute” (Ev 11, 1), de pe jos. Voi mai adăuga că nu se poate face
Călăuza sufletului

aceea teologia lucrează pe două planuri, aceasta totdeauna, nici în fața tuturor, nici
pe cel nevăzut, al misterului, și pe cel vă- în toate, ci uneori și în fața unora și într-o
zut, al exprimării în cuvinte. Altfel spus, anumită măsură. Nu aparține tuturor, ci
teologia este încercarea de a exprima taina celor ce s-au exercitat și au fost învățați în
lui Dumnezeu în cuvinte, pe cât este cu contemplație și, înainte de aceasta, celor ce
putință, în măsura în care Dumnezeu au fost curățiți în suflet și în trup, sau cel
însuși, Cel „dincolo de toate”2, a ales să puțin se curățesc într-o anumită măsură.
se dezvăluie creaturilor Sale. Căci celui necurățit nu-i este asigurată
Nu există o teologie ortodoxă care să atingerea de cel curat, precum nici ochiului
fie doar o speculație filosofică nici măcar murdar raza soarelui.”4
în domeniul teologiei dogmatice. Dim- Înțeleasă astfel, teologia își dezvăluie
potrivă, teologia implică gândirea și viața, sensul ei cel mai înalt. Chiar dacă se poate
cunoașterea și contemplația, dogmele și afirma că teologia s-a născut din luptele cu
rugăciunea. Importanța cade pe faptul că ereziile și cu filosofia păgână, folosindu-se
Dumnezeul personal se revelează omului, adeseori de argumentele și termenii acesto-
teologia nefiind posibilă în afara inițiativei ra5, ea a făcut-o încercând să găsească cele
lui Dumnezeu și a legăturii cu El. A for- 3
Sf. Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească,
4 în Filocalia, vol. 1, ediția a IV-a, trad. Dumitru
1
Vladimir Lossky, Introducere în teologia ortodo- Stăniloae, Harisma, București, 1993, p. 247.
xă, trad. Lidia Rus și Remus Rus, Ed. Enciclopedică, 4
Sf. Grigore de Nazianz, Cele 5 cuvântări
București, 1993, p. 18. teologice (Dogmatica), trad. Dumitru Stăniloae,
2
A se vedea Sf. Dionisie Areopagitul, Despre Anastasia, București, 1993, pp. 12-13.
teologia mistică, în Opere complete, trad. Dumitru 5
Michael Prokurat, Alexander Golitzin și Mi-
Stăniloae, Paideia, București, pp. 247-250. chael D. Peterson, Historical Dictionary of the
mai potrivite cuvinte pentru exprimarea ist, atunci Ortodoxia poate fi acuzată că ar
misterului dumnezeiesc. Rugăciune, lau- fi un fel de erezie, fiindcă ea are pretenția
dă, liturghie, contemplație și vedere a lui adevărului. Este o opinie postmodernă, dar
Dumnezeu, paradox al Dumnezeului unic de fapt lucrurile nu stau în acest fel. Ereziile
în Treime lăudat6, toate aceste sensuri țin în împotriva cărora Ortodoxia a luptat de-a
modul cel mai firesc de teologia ortodoxă. lungul secolelor nu făceau decât să defor-
Teologia este o funcție a Bisericii pentru că meze revelația lui Dumnezeu pentru a o
se hrănește din viața Bisericii și o exprimă. înlocui cu logica oamenilor și cu învățături
Acestor sensuri li se adaugă și cel ști- contrare credinței Bisericii. Dogmele sunt
ințific: teologia se ajută de rezultatele și hotare (horoi) ale adevărului și au apărut
cercetările altor științe precum filologia, când Biserica a fost amenințată de erezii.8
istoria, arheologia și altele. Știința nu Ele exprimă viața Bisericii, bogă-
este confesională, ci neutră, ceea ția și plenitudinea experienței
ce îi asigură veridicitatea. Chiar lui Dumnezeu în Biserică și
dacă există o legitimă teologie sunt față de erezii precum
științifică, sensul cel mai viața dreaptă față de
înalt al teologiei orto- viața alterată.9 Inten-
doxe este dobândit în ția dogmelor nu este
orizontul spiritualității aceea de a se constitui
și vieții Bisericii. Teolo- într-un sistem concep-

Călăuza sufletului
gia se naște din experiența tual, ci de a menține vie,
și viața Bisericii, ca meditație, prin formulări și concepte,
reflecție și răspuns la provocările posibilitatea vieții de sfințenie.
timpului. Adevărul dogmelor „nu Valoarea învățăturilor dogmatice
se referă atât la înțelegerea corectă stă tocmai în faptul că se împlinesc
a lucrurilor, cât la o întâlnire vie și se desăvârșesc ca viață, depășind
cu Persoana lui Hristos, cuprinsă închiderea unui sistem filosofic.
în Scripturi, păstrată în definițiile Cu alte cuvinte, aspirația vieții
Sinoadelor Bisericii și experiată în duhovnicești nu este de a deveni te-
Sfintele Taine și în Biserică”.7 ologie, ci invers, aspirația teologiei este
Pentru lumea de astăzi diferența și aceea de a deveni viață duhovnicească.
diversitatea sunt valori în sine și, în raport 
cu acestea, orice pretenție de ortodoxie, de
opinie corectă, pare desuetă. Dacă toate
religiile sunt adevărate într-o anumită
măsură și niciuna în totalitate, după cum
opinează relativismul postmodern non-ate-
5
Orthodox Church, Scarecrow Press, Lanham, Md., 8
Christos Yannaras, Abecedar al credinței, trad.
& London, 1996, p. 319. Constantin Coman, Ed. Bizantină, București,
6
Prokurat, Golitzin și Peterson, Historical 1996, p. 26.
Dictionary of the Orthodox Church, pp. 319-320. 9
Nikos A. Matsoukas, Teologia dogmatică și
7
Andrew Louth, Introducere în teologia ortodoxă, simbolică, vol. II, trad. Nicușor Deciu, Ed. Bizan-
trad. Dragoș Mîrșanu, Doxologia, Iași, 2014, p. 24. tină, București, 2006, p. 13.
Iconoclasmul și Sinodul VII Ecumenic (Niceea, 787)
Eugenia Bîrlea

Ihristologice,
conoclasmul sau lupta împotriva icoa-
nelor a fost o continuare a disputelor
având rădăcinile în mono-
icoane, dar bun general. Acesta a impus
iconoclaști pe toate scaunele episcopale și
a început o întinsă propagandă, iar în anul
fizism, care refuza icoana Mântuitorului, 754 a convocat pe episcopii Imperiului
negându-I firea umană. Cauza luptei con- la un mare sinod, la Hieria, care urma să
tra icoanelor este pe de o parte dezvoltarea fie socotit al Vll-lea sinod ecumenic. Au
luată de cultul lor, în care creştinii ajungeau participat 338 episcopi, care s-au plecat
uneori la exagerări, pe de alta mentalitatea hotărârilor dictate și au hotărât ca orice
profană a unor împăraţi, influenţaţi de icoană să fie aruncată din casa Domnului.
polemica iudaică contra icoanelor, precum Cine se opunea, în cazul că era episcop sau
şi de reproşul califilor arabi care vedeau preot ori diacon, urma să fie depus, iar dacă
în ele idolatrie şi călcarea poruncii a Il-a era călugăr sau laic să fie anatematizat şi
a Decalogului (leş 20, 4). predat autorităţilor civile spre a fi judecat,
Iconoclasmul a cunoscut două mari ca unul ce s-a declarat duşman al Tatălui
etape. Prima este cea a împăratului Leon ceresc şi al dogmelor sfinte. Împăratul a
III Isaurul (717-747) și a fiului său Con- mai dispus ca şi moaştele sfinţilor să fie
Historia ecclesiastica

stantin V Copronimul (740-775), iar a profanate şi arse.


doua după urcarea pe tron a lui Leon al După închiderea sinodului, Constan-
V-lea Armeanul (813-820). tin V a ordonat ca toate bisericile să fie
Prima măsură iconoclastă, din 726, a despuiate de icoane, picturile murale şi
fost ordinul de îndepărtare a icoanelor din mozaicurile să fie arse şi acoperite cu un
biserici. Măsura imperială a scandalizat pe strat gros de var, iar pereţii rămaşi goi să
credincioşi şi a dat naştere la mari tulburări. fie împodobiți cu tablourile împăratului
Împăratul urmărea distrugerea icoanelor, și cu picturi inspirate din natură.
dar admitea cinstirea Sfintei Cruci. Creş- Majoritatea clerului superior a cedat
tinii din Constantinopol erau somaţi să-şi terorizat de puterea împăratului. O re-
aducă icoanele în pieţele publice, spre a fi zistență dârză au opus călugării, la fel de
arse. Cine se opunea era ars de viu sau tor- hotărât rezistând o serie de femei pioase,
turat. Mulţi creştini și călugări continuând precum şi mulţimea dreptcredincioasă.
să cinstească icoanele şi moaştele sfinţilor Urgia împăratului s-a revărsat şi asupra
au plătit cu viaţa curajul lor. unui mare număr de demnitari care, ma-
Apusul creştin a condamnat iconoclas- nifestându-și opoziția, au fost pedepsiţi
mul, pentru că, deşi în Apus icoanele aveau cu moartea sau exilul.
numai o utilizare estetică şi pedagogică, Cultul icoanelor a fost restabilit de
6 distrugerea acestor icoane afecta educaţia împărăteasa Irina (m. 802) care a con-
religioasă. dus treburile împărăției alături de fiul său
Lupta iconoclastă va continua cu mai minor, Constantiun VI Porfirogenetul
multă furie sub Constantin V Copronimul (780-797). Împreună cu patriarhul Con-
(740-775), un fanatic duşman al sfintelor stantinopolului, Tarasie (784-806), şi cu
papa Adrian I (772-795), împărăteasa Irina cele hotărâte de Sinodul al VII-lea Ecu-
a hotărât să fie convocat Sinodul al VII- menic de la Niceea din 787, sinodalii au
lea Ecumenic, care să anuleze hotărârile compus un text special de anatematizare
sinodului iconoclast de la Hiereia, din 754. a tuturor ereticilor în decursul istoriei.
La lucrările Sinodului VII de la Niceea Acest text precum şi toate dogmele Bise-
(24 septembrie - 13 octombrie 787) au par- ricii au fost citite în întreaga Biserică în
ticipat între 330 şi 367 de episcopi. Sinodul prima duminică din postul Paştilor, la 11
a combătut punct cu punct hotărârile sino- martie 843, zi care s-a numit Duminica
dului iconoclast de la Hieria, contestându-i Ortodoxiei. De atunci Biserica Ortodoxă
calitatea de „adunare ecumenică”, întrucât celebrează acestă victorie în fiecare an, în
la acesta nu au participat nici patriarhii din prima duminică din postul Paştilor.
Răsărit, nici episcopul Romei, iar hotărârile Împotriva iconoclasmului a scris Sfân-
dogmatice erau eretice. tul loan Damaschin (m. 749), monah
Lupta împotriva icoanelor a izbucnit teolog care a trăit la Damasc şi Ierusalim.
din nou, în timpul domniei împăratului Respingând învinuirea că prin cultul icoa-
Leon al V-lea Armeanul (813-820). Erezia nelor s-ar comite o idolatrie, el concepea
iconoclastă avea încă partizani, mai ales în icoana ca simbol şi mijlocitor cu sfântul
rândul armatei. În 815, împăratul cerea reprezentat. Icoana are un rol multiplu: de
patriarhului Nichifor ca icoanele să fie a împodobi biserica, de a învăţa din istoria

Historia ecclesiastica
aşezate în biserici la o înălţime care să nu Bisericii, de a însoţi cultul divin şi de a mij-
mai permită sărutarea lor. Mulţi au înţeles loci harul divin. S-au mai remarcat Sfântul
iminenţa unei noi persecuţii. În duminica Teodor Studitul, egumenul marii mănăstiri
Floriilor a anului 815, mii de călugări pur- Studion, Sfântul Nichifor Mărturisitorul,
tând icoane au defilat prin capitală într-o ca și Sfântul Grigorie Decapolitul, ale cărui
mare procesiune. Cu acest prilej începea moaște se află în Mănăstirea Bistrița din
o nouă persecuţie sângeroasă. Ea a făcut județul Vâlcea.
mai multe victime decât cea din timpul
lui Constantin V Copronimul: zeci de Bibliografie
episcopi au fost exilaţi, călugări torturaţi Ioan Rămureanu, Milan Șesan, Teodor
în închisori sau aruncaţi în mare în saci Bodogae, Istoria bisericească universală, vol.
cusuţi. Persecuţia a scăzut în intensitate I, București, I.B.M.B.O.R., 1987
pe vremea succesorilor lui Leon al V-lea. Nicolae Chifăr, Icoană, iconologie, ico-
Victoria definitivă asupra iconoclasș- nomahie, București, Basilica, 2018
tilor aparține împărătesei Teodora (842- Sfântul Ioan Damaschin, Cele trei
856). La Sinodul convocat în martie 843 la tratate contra iconoclaştilor, București,
Constantinopol au luat parte toţi episcopii, I.B.M.B.O.R., 2016
egumenii şi monahii care au suferit de-a 
lungul persecuţiilor iconoclaste. Partici- 7
panții au declarat valabile toate hotărârile
celor şapte sinoade ecumenice, au restabilit
cultul icoanelor şi au rostit anatema asupra
tuturor iconoclaştilor. Ca o completare la
Un portret al Maicii Domnului
Paul Siladi

P e Maica Domnului o cunoaştem mai


ales din icoanele ei , nelipsite din orice
1

biserică, o cunoaştem prin rugăciunile pe


Maria. Ambele sunt deosebit de frumoase
şi, spre deosebire de ce ne-am putea aştepta
de la un text bizantin, sunt foarte alerte.
Sfinți și sărbători

care i le adresăm şi din teologia Bisericii. În Epifanie Monahul se rezumă să prezinte


afara acestor surse, există şi nişte portrete, schematic şi totuşi foarte viu trăsăturile
atât fizice, cât şi morale, pe care ni le-a ei: „De statură era mijlocie, iar unii spun
transmis Tradiţia. O asemenea descrie- că era ceva peste cea mijlocie, pielea avea
re se găseşte în „Cuvântul despre viaţa culoarea grâului, părul era blonziu, ochii
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi frumoşi, de culoarea alunii aurii, sprân-
anii ei”, a celui care semnează Epifanie cene negre, nasul drept, mâinile, degetele
Monahul şi preotul, pe care o avem în şi faţa lungi, plină de graţie şi frumuseţe
limba română în traducerea arhid. Ioan dumnezeiască, neînfumurată, nesofisticată,
I. Ică jr. (Trei vieţi bizantine ale Maicii neatrasă spre moliciune, având o smerenie
Domnului, Deisis 2001). covârşitoare, de aceea, cum însăşi a zis, a
Epifanie Monahul a trăit la Constan- căutat spre ea Dumnezeu când L-a mărit
tinopol, la intersecţia secolelor al VIII-lea pe Domnul (Lc 1, 46.48); iubea şi purta
şi al IX-lea. În această perioadă scrie şi haine nevopsite, martor fiind sfântul ei văl.
textul său despre viaţa Maicii Domnului. Lucra veşminte de lână, care se foloseau la
O biografie scurtă, care rezumă o serie Templul Domnului, stăruind în rugăciuni,
de surse mai vechi, pe care de altfel le şi în citire, în post, în lucrul mâinilor şi în
8 enumeră în introducerea sa. În această toată virtutea; astfel încât prin felurimea şi
biografie găsim două portrete ale Fecioarei starea lucrurilor ei, Sfânta Maria devenise
1
Text publicat în Ziarul lumina, 17 februa- cu adevărat învăţătoare a multor femei.”
rie 2015, https://ziarullumina.ro/repere-si-idei/ Această descriere a Sfintei Fecioare, cu toate
un-portret-al-maicii-domnului-99115.html, data că începe prin înşiruirea caracteristicilor
accesării: 23 iulie 2019.
fizice, nu se rezumă doar la ele. Frumuseţea nu se lasă cucerite prin superficialitate
Maicii Domnului avea ca o componentă sau uşurătate, cum o numesc Părinţii.
esenţială smerenia, simplitatea şi curăţia Raportul dintre vorbă şi ascultare se cere
ei sufletească. a fi mereu favorabil ascultării; iar ascul-
La trăsăturile deja enunţate se mai tarea e un proces complex care implică
adaugă cele care alcătuiesc portretul ei atenţie, înţelegere, asumare şi aplicare.
sufletesc. Toate calităţile ei cumulate for- Râsul pe care îl critică asceţii este şi el
mează un adevărat ideal creştin, şlefuit un semn al uşurătăţii, neatenţiei şi chiar
apoi timp de generaţii în rândul celor mândriei; nu este râsul binevoitor, prie-
care ar putea fi socotiţi trupele de elită ale tenos sau terapeutic pe care îl găsim şi la
creştinismului, monahii. Dacă analizăm marii bătrâni. Apoi lipsa mâniei, respectul
portretul Maicii Domnului, pe de o parte, şi cinstea dată fiecărui om sunt semne de
şi idealul monahal, pe de altă parte, putem smerenie şi de dragoste pe care le întâlnim
cu foarte multă uşurinţă să înţelegem de la cei care împlinesc poruncile Domnului.
unde vine marea evlavie a călugărilor pen- Toate calităţile pe care le vedem la Maica
tru Născătoarea de Dumnezeu. Iată aşadar Domnului sunt de fapt virtuţi pe care
cum o descrie acelaşi Epifanie Monahul: monahii, dar şi orice creştin conştient şi
„serioasă în toate, vorbind puţin, repede asumat luptă din greu să le dobândească.
la ascultare, plăcută la vorbă, lipsită de Acestea toate o fac pe Fecioara Maria gata
îndrăzneală faţă de orice om, fără să râdă, să Îl primească pe Fiul lui Dumnezeu, care

Sfinţi şi sărbători
netulburată, fără să se mânie, închinătoare, de altfel Se sălăşluieşte în inima oricui se
respectuoasă, cinstind şi închinându-se sileşte să fie serios, grăbit să asculte, fără de
oricărui om, astfel încât toţi se mirau de îndrăzneală faţă de orice om, netulburat,
înţelegerea şi vorba ei“. nemânios şi cinstitor faţă de toţi.
Seriozitatea este cheia de intrare în 
viaţa duhovnicească. Cele ce ţin de veşnicie

9
Idiotul sau lumina care salvează
Mihail Turcan

P ersonajele lui Dostoievski par adeseori


mai vii decât multe persoane reale, iar
acest lucru se datorează, printre altele,
fiind un antidot împotriva lipsei sensului.
La Dostoievski, sensul există întotdeauna
din belșug – chiar dacă uneori personajele
faptului că majoritatea sunt construite în nu îl găsesc, el e acolo. În Frații Karama-
jurul unor nuclee dense și tensionate, în zov, de exemplu, sensul ne e pus în față,
care e greu să ne dăm seama ce e calitate iese la lumină; în Idiotul, sensul e mai
și ce e defect, sau dacă ceea ce noi con- degrabă undeva în fundal, arareori expli-
siderăm inofensiv nu cit. În ambele romane
va exploda mai târziu îi simțim prezența și,
cu consecințe drama- în același timp, ambele
tice și iremediabile. sunt romane creștine:
Unul dintre cele mai Frații Karamazov, pe
bune exemple în acest față – Idiotul, în ascuns.
sens îl reprezintă roma- Aceasta e și deosebirea
nul Idiotul1, publicat majoră dintre protago-
pentru prima dată în niștii lor: Alioșa Kara-
revista Russky Vestnik, mazov e frate de mă-
Recenzie

între anii 1868-1869. năstire, vorbește despre


Dostoievski și-a propus Hristos; prințul Mîșkin
să înfățișeze un perso- e laic, iar când vorbeș-
naj sublim, hristic și te despre credința lui,
cred că adevărata pro- păstrează mereu aceeași
vocare a fost să o facă negură prezentă pe tot
fără a interveni forțat parcursul romanului.
în parcursul unor per- Idiotul e remarca-
sonaje complexe care bil, printre altele, da-
par să-și construiască torită câtorva episoa-
singure destinele. Poa- de cheie, pe care le voi
te că, în principal, de caracteriza în termeni
soarta acestei provocări a depins și reușita simpli drept „întunecate” sau „luminoase”,
romanului. nu neapărat în acord cu caracteristica pre-
Idiotul e un roman amplu, împărțit dominantă, care de multe ori nici nu poate
în patru părți, în care nicio pagină nu e fi hotărâtă, ci ghidându-mă după esența
10 lipsită de importanță, niciun paragraf nu lor, pentru că, deși întreg romanul pare să
e întâmplător sau steril, în care personajele fie amenințat de un întuneric fatal, există
zugrăvite magistral ne reînvață ce e gelozia, în permanență o lumină care salvează.
ne dezvăluie forța umilinței și bogăția vieții, Astfel, dacă ar fi să aleg câteva momente
1
F.M. Dostoievski, Idiotul, traducere Emil în care întunericul e dens, insuportabil, dar
Iordache, Polirom, Iași, 1998, 622 pp. nu deznădăjduitor, aș începe cu refuzul
Nastasiei Filippovna de la sfârșitul primei izbăvitoare, atât de opusă vâltorii lumii.
părți. Crud, tăios și tipic dostoievskian. Întrevăzând-o, dar neștiind ce e, personaje-
E poate primul moment în care putem le de față rămân, pentru câteva clipe, ușor
întrezări cu adevărat măreția și gravitatea confuze. Aceeași lumină izbucnește mult
romanului, întrucât abia aici cititorul, mai puternic și mai vizibil în momentul
cunoscând deja lumina pe care o răspân- spargerii vazei, unul dintre cele mai cunos-
dește prințul în umilința și inocența lui, cute din roman. Dacă în episodul palmei
se lovește de întunericul funest care va lumina abia se întrevede, în acest al doilea
învălui întreaga carte. Acest întuneric se episod, ea se revarsă o vreme atât peste cei
intensifică din nou în momentele primei de față, cât și peste cititor: râsul plin de
crize a prințului, după o discuție intensă poftă, prietenesc al personajelor – atât de
cu Rogojin. Această discuție, probabil una nejustificat și de nepotrivit într-o situație
dintre cele mai savuroase și mai dense din ca aceea, dar atât de natural în roman –,
literatură, culminează cu secvența în care bunăvoința și înțelegerea pe care acestea
prințul vede tabloul lui Hans Holbein i-o arată prințului – toate sunt dovezi ale
cel Tânăr, un tablou sumbru cu un Iisus unei victorii a binelui, oricât de scurtă ar
care pare învins de moarte: „Tabloul ăsta! fi ea, ale unei salvări atât de realizabile,
strigă subit prințul, sub impresia unui gând încât pare înfăptuită.
neașteptat. Tabloul ăsta! Păi din pricina Taina prințului stă în inocența dezar-
acestui tablou unii ar putea să-și piardă mantă care îl însoțește pretutindeni, în
credința!”2. forța umilinței necunoscute lumii, toate

Recenzie
În acest întuneric însă se întrevede și izvorâte dintr-o credință vie, dar înnegu-
lumina salvatoare. Și nu există altă lumină rată. Poate că, deși prințul Mîșkin nu a
salvatoare decât lumina hristică, iar Dos- reușit să salveze celelalte personaje, deși s-a
toievski o știe. Amintind de cuvântul „Cui pierdut pe sine (sau poate tocmai pentru
te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și că s-a pierdut pe sine!), deși a eșuat, în
pe celălalt” (Matei 5, 39), reacția sublimă, aparență, – reușește, măcar într-o mică
încărcată de umilință, pe care o are prințul măsură, să ne salveze pe noi. Și cred că
în momentul în care Ganea îi dă o pal- tocmai în aceasta constă reușita romanului
mă răspândește o urmă din acea lumină lui Dostoievski.
2
Ibidem, p. 218. 

11
Din viața parohiei...

23 iunie 2019, Duminica Tuturor Sfinților

12
Școala parohială Mitropolitul Bartolomeu – premierea elevilor participanți
Din viața parohiei...

Activități organizate de hramul parohiei noastre:

13
Proiecții de film în aer liber
Moldova – Tărâm al credinței.
Mănăstirea Văratec, Neamț
George Mihai Rus

F
enomenul turistic a cunoscut o dezvol- în anul1839. Mănăstirea poartă hramul
tare foarte accentuată în ultima peri- „Adormirea Maicii Domnului”.
oadă, mai exact turismul religios. Așadar, Așezământul a fost inclus în anul 2015
regiunea istorică a Moldovei ne întâmpină pe lista monumentelor istorice din jude-
cu o paletă foarte diversificată de obiective țul Neamț, fiind constituită din: biserica
turistice monahale, în special în partea „Adormirea Maicii Domnului” (edificată
de nord a regiunii. Recomand vizitarea la începutul sec. XIX); turnul clopotniță
acestor opere de artă, bună parte din ele de poartă (sec. XIX), Biserica „Sf. Ioan
Turism religios

facând parte din patrimoniul UNESCO. Botezătorul” (1844), biserica „Schimbarea


Mănăstirea este amplasată în locali- la față” (1847) și chiliile (sec. XIX-XX).
tatea omonimă, comuna Agapia (Județul În ceea ce privește istoricul lăcașului,
Neamț), la poalele Munților Stânișoarei, biserica „Adormirea Maicii Domnului”
în imediata vecinătate a Parcului Natural a fost edificată între 1808-1812, fiind
Vănători Neamț, Cele mai apropiate centre sfințită în 1812. Pictura a fost realizată
urbane fiind Municipiul Piatra Neamț (la în anul 1841, iar ulterior a fost sfințită
40 km), respectiv orașul Târgul Neamț de către mitropolitul Veniamin Costachi,
(la 12 km). căruia i s-a pictat o pisanie deasupra ușii
Mănăstirea Văratec este cea mai mare de intrare în pronaos. În anul 1882, fresca
mănăstire de maici de pe teritoriul Ro- interioară a fost refăcută, în stil neobi-
mâniei, aici conviețuind 400 de maici. zantin. Datorită deteriorărilor, în special
Trecutul acestui așezământ a fost destul de a fumului, fresca a fost restaurată în anii
tumultos, însă încercăm să creionăm o evo- 1968-1969 de către pictorul restaurator
luție cronologică cât mai facilă cititorului. Arutium Avachian. Inițial, biserica avea
În anul 1785, Schimonahia Olimpiada două turle de zid (amplasate deasupra
fondează mănăstirea, împreună cu duhov- naosului și pronaosului). Ulterior, au fost
14 nicul Iosif. În sprijinul acestui deziderat, a adăugate alte două turle de dimensiuni
contribuit Paisie Velicicovschi, starețul mă- mai reduse, de lemn, deasupra altarului
năstirii Neamț. Ulterior, a fost trecută sub și a pridvorului. Anul 1900 marchează
administrarea Mănăstirii Agapia, pentru ca, un eveniment negru în istoria bisercii, în
în final, să își dobândească independența acest an acoperișul bisericii fiind afectat de
un incendiu, iar ulterior, turlele din lemn De-a lungul timpului, la mănăstirea
nu au mai fost refăcute. Văratec au locuit mai mulți oameni de
Legat de arhitectura edificului, biserica cultură și teologi, dintre care menționăm:
„Adormirea Maicii Domnului” este con- Veronica Micle, protosinghelul Nicodim
struită din pietre de râu și cărămidă. Are Măndiță, episcopul Partenie Ciopron,
un plan dreptunghiular, fără abside laterale, arhimandritul Bartolomeu Anania, aca-
iar absida altarului este semicirculară. Bi- demicianul Zoe Dumitrescu-Bușulenga.
serica este susținută de patru contraforturi În ceea ce privește literatura, mănăstirea
scunde, iar sub streașină, este înconjurată Văratec a fost descrisă în mai multe opere
de un brâu de ocnițe oarbe. Acoperișul este literare, care fac referire la zona Munților
decorat cu două turle de zid (pe naos și Neamțului. Printre autori, se numără: di-
pronaos) de formă semicirculară, sprijinite plomatul Wilhelm de Kotzebue, diploma-
pe baze poligonale înalte. Interiorul este tul Dimitrie Bolintineanu, memorialistul
divizat în patru încăperi: pridvor, pronaos, Nicolae T. Orășanu, marele scriitor Ion
naos și altar. Deasupra pridvorului este o Creangă, prozatorul Mihail Sadoveanu
tainiță, loc unde se păstrează odoarele de și scriitorul Calistrat Hogaș, scriitorul și
valoare ale mănăstirii. Între naos și pronaos teologul Gala Galaction.
sunt doi pilaștri masivi, cu capiteluri în stil Vizitarea mănăstirii și a împrejuri-
ionic. Lateral față de naos, sunt sculptate milor reprezintă un prilej de reculegere,
abside laterale în grosimea zidurilor. Ca- de încărcare cu energie pozitivă și, nu în

Turism religios
tapeteasma, care separă naosul de altar, ultimul rând, de dobândire de noi infor-
este sculptată în lemn de tisă și poleită cu mații despre zona Neamțului, o regiune
aur, fiind opera lui Constantin Zugravul cu o încărcătură istorică foarte consistentă
(1816). Absida altarului se prezintă sub și cu peisaje deosebite.
forma unei abside semicirculare, fiind
divizată într-o încăpere pentru diaconicon Webografie
pe latura sudică, respectiv o nișă pentru https://ro.wikipedia.org/wi-
proscomidiar pe latura nordică. ki/M%C4%83n%C4%83stirea_
Sub absida altarului este un osuar, unde V%C4%83ratec
au fost depuse osemintele maicilor, din https://www.crestinortodox.ro/bise-
vechiul cimitir al mănăstirii. În exteriorul rici-manastiri/mitropolia-moldovei-bu-
lăcașului, aproape de absida altarului, se covinei/manastirea-varatec-68100.html
găsesc mormintele acoperite de plăci fu- https://tmsi.ro/manastirea-agapia-ju-
nerare ale unor călugărițe care au jucat un detul-neamt/
rol important în comunitatea monahală http://visitromaniatoday.com/st_tour/
de la Văratec. neamt-monastery-tour/
În incinta mănăstirii a fost amenajat https://www.crestinortodox.ro/bise-
un muzeu (anii 1960-1961), unde turiștii rici-manastiri/mitropolia-moldovei-bu- 15
pot admira colecția de obiecte bisericești: covinei/manastirea-varatec-68100.html
broderii, icoane, vase liturgice, manuscrise, https://ziarulceahlaul.ro/astazi-incen-
cruci ș.a.m.d. diu-la-manastirea-varatec/

Dăruiește ceea ce vrei să primești
Bogdan Oltean
Dezvoltare personală

CMergem
e suntem în stare să facem pentru
siguranță?
la lucru să facem bani. Mer-
În alte cuvinte, ca să ajung și la o con-
cluzie: dacă vrem să simțim siguranță în
relația cu cineva avem nevoie să îi oferim
gem la școala să învățăm. Construim case acea siguranță mai întâi. Să oferim o at-
și blocuri care să ne protejeze. Plătim asi- mosferă de prietenie și colaborare, nu de
gurări și ne rugăm la Dumnezeu – toate dușmănie sau concurență. Cu un prieten
pentru un plus de liniște și siguranță în vobești mult mai ușor decât cu un inamic.
viața noastră. În plus, vrem siguranță și în Cu un colaborator mult mai ușor decât cu
relațiile noastre, nu-i așa? un concurent. Nu-i așa?
Ce mi-a scăpat mie o bună parte din Pentru respect, să oferim respect. Pen-
viața mea este minunat prezentat în ur- tru servicii folositoare, să oferim servicii
mătorul citat: „Dăruiește ceea ce vrei să folositoare. Pentru dragoste, să oferim
primești, pentru că primești ceea ce dă- dragoste. Să oferim ceea ce cerem, să dă-
ruiești.” Cui îi aparține acest citat nu mai ruim ceea ce dorim să primim.
știu, dar știu că funcționează. E obligatoriu să funcționeze de fiecare
Când eu dăruiesc vorbe și comporta- dată?
mente grele pentru că pentru un motiv Nu, dar este cea mai bună și sigura
16 sau altul (real sau presupus, ca să nu zic șansă pe care o avem.
imaginar) mă simt atacat, în general pri- Tu cât de bun prieten poți să fii?
mesc înapoi ce am dăruit... adică vorbe și Relații frumoase și împlinite,
coportamente grele. Și chiar și dacă nu le Numai bine!
primesc imediat, pot să îmi dau seama a 
doua zi, că relația a avut de suferit.
Aripi de îngeraş
Graţiela Agrişan

Mulțumirea niciun efect asupra lui. Poate, s-a gândit


- Povestiri terapeutice - Ghiţă, mulţumirea înseamnă să te simţi
- o poveste despre cât de puţin avem bine, indiferent dacă eşti perfect sau nu.
nevoie ca să ne putem simţi mulţumiţi - Dar există mai multe feluri de a te
simţi mulţumit? În loc să se întoarcă şi să
„Mulţumire era un cuvânt pe care şo- creadă că a găsit toate răspunsurile, Ghiţă
ricelul Ghiţă se poate să-l fi auzit, dar nu şi-a continuat călătoria, ca un explorator
se prea gândise la el înainte. Suna ca un care doreşte să descopere misterele junglei.
cuvânt pentru oameni mari. Totuşi, când În curând a auzit o pisică, torcând în
l-a auzit, Ghiţă s-a întrebat ce înseamnă. camera alăturată. După cum vă puteţi
Prima dată a început să se gândească la imagina, şoricelul Ghiţă era foarte grijuliu
acest cuvânt în timp ce îşi mânca pâinea când auzea o pisică, aşa că s-a apropiat cu
cu brânză topită în gaura sa din peretele multă prudență de perete.
colţului casei. Poate că mulţumirea, s-a Pisica Geta stătea ghemuită pe o ro-
gândit el, este sentimentul acela de dimi- gojină, lângă foc. Nu se mişca aproape
neaţă, când stomacul tău vrea mâncare şi tu deloc, cu excepţia mişcărilor ritmice ale

Aripi de îngeraş
îi dai două felii de pâine prăjită cu brânza pieptului şi stomacului, datorate felului
caldă în mijloc. Aceea ar fi mulţumirea relaxat în care respira. Muşchii ei arătau
pentru mine, dacă aş fi un stomăcel, s-a moi. Gura ei forma un zâmbet liniştit.
gândit Ghiţă. Poate aceasta este mulţumirea, s-a gândit
Dar oare mai însemna ceva? Era curios Ghiţă, să ai timp să te ghemuieşti, să-ţi laşi
să afle ce altceva ar putea fi, aşa că după respiraţia să fie înceată şi uşoară, să simţi
micul dejun s-a pornit într-o călătorie, confortul în muşchii tăi şi să te bucuri de
să vadă ce altceva ar putea afla despre gândurile tale liniştite.
mulţumire. A început să se întrebe dacă gândurile
Primul prieten pe care l-a întâlnit a pisicii erau mulţumite. Oare visa cum
fost ursuleţul Filip. Este Filip mulţumit? urmăreşte un şoricel? Oare visa cum îl
s-a întrebat Ghiţă. El pare fericit să stea urmăreşte pe el? Acesta ar putea fi un gând
liniştit acolo unde se întâmplă să fie şi să mulţumitor pentru Geta, şi-a spus Ghiţă
privească lumea cu un zâmbet relaxat, de încetişor, dar pentru mine s-ar putea să
ursuleţ. De asemenea, el este fericit dacă nu fie deloc mulţumitor să fiu urmărit de
cineva îl ia în braţe, se joacă cu el, sau o pisică. Apoi i-a venit un alt gând: Poate
îl îmbrăţişează. Poate, s-a gândit Ghiţă, ceea ce este mulţumitor pentru o persoană
mulţumirea înseamnă să te simţi bine, in- s-ar putea să nu fie acelaşi lucru pentru 17
diferent dacă eşti singur sau cu alţi oameni. altcineva.
Filip fusese atât de iubit şi îmbrăţişat, Ghiţă a trecut în vârful degeţelelor pe
încât părul său era ros în unele locuri, dar lângă Geta şi şi-a continuat explorarea
faptul că nu era perfect nu părea să aibă afară. Odată ajuns acolo, a auzit un ciripit
superb. Milica, ciocârlia, era căţărată pe
creanga copacului ei. Soarele se revărsa grabnică. Pentru că Tu ești Atotputernicul
delicat pe spatele ei, vântul uşor legăna doctor al sufletelor și al trupurilor noastre,
creanga, cerul deasupra era albastru şi Dumnezeule, iubitor de oameni și binefă-
parfumul florilor umplea aerul. Dacă aş cător al nostru. În Tine ne punem nădejdea
fi Milica, ciocârlia, s-a gândit Ghiță, aş și preamărim numele Tău, pe care-L vom
cânta şi eu fericit. Poate că mulţumirea slăvi pururea, zi și noapte.
înseamnă să apreciezi ce ai în jurul tău şi Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
să cânţi vesel despre asta. Amin.
Nu ştiu dacă Ghiţă şoricelul a desco-
perit tot ce este de ştiut despre mulţumire, Rugăciune pentru cei adormiți
sau dacă, în cazul în care şi-ar fi continuat În numele Tatălui și al Fiului și al Sfân-
călătoria, ar fi putut afla mult mai multe. tului Duh.
Poate ce aflase era suficient pentru el până Miluiește-i, Doamne Iisuse Hristoase,
la momentul respectiv. pe cei adormiți ai noștri: rude, binefăcă-
Totuşi, pot să ghicesc că atunci când tori și prieteni. Dăruiește-le împărăția Ta
Ghiţă s-a strecurat în patul său în seara cea cerească și viață veșnică. Pentru că Tu
aceea şi a închis ochii pentru a adormi, ești viața și învierea și odihna adormiților
a putut simţi mulţumirea văzută la Filip, robilor Tăi și Ție slavă Îți înălțăm, împre-
Geta şi Milica. Şi mă întreb dacă, ca şi ună și celui fără de început al Tău Părinte
şoricelul Ghiţă, te simţi şi tu un pic mai și Sfântului Duh.
Aripi de îngeraş

mulţumit.”1 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.


Amin.
Rugăciune pentru sănătate 
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfân-
tului Duh.
Doamne Iisuse Hristoase, Tu care prin
cuvânt poți să vindeci orice boală, Te rugăm
să ne păzești de orice rău și să ne dăruiești
sănătate.
Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești bunul
nostru Creator. Tu ne-ai dăruit viața. Tu
ne-ai dat sufletul și trupul. Tu ești ocroti-
torul sănătății și al vieții noastre. De aceea
Te rugăm, Doamne, scapă-ne de boală și
păzește sănătatea noastră.
Când ne îmbolnăvim, dă-ne mângă-
iere, alinare, curaj, nădejde și însănătoșire
18 1
Burns, George William, 101 Healing Stories for
Kids and Teens: Using Metaphors in Therapy, Library
of Congress Cataloging in Publication Data, Statele
Unite ale Americii, 2005, pp. 127-129, la http://
www.sapovestim.ro/uploads/1/2/9/0/12905115/
multumirea.pdf, data accesării: 23 iulie 2019.