Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare formativă are drept obiectiv general pe acela de a susține

învățarea prin acordarea unui feedback prompt elevilor cu privire la


stadiul atingerii rezultatelor planificate ale învățării și este însoțită de
îndrumarea corespunzătoare, individualizată, a acestora.

Evaluare curentă, continuă, internă, evaluarea formativă este parte a


procesului de formare a competențelor profesionale și realizarea
acesteia este orientată de specificațiile privind probele de evaluare
aferente fiecărei competențe/rezultat al învâțârii stipulate de Standardul
de pregătire profesională. Proiectarea și realizarea este făcută în
conformitate cu recomandările metodologice specifice ale curricumului
asociat calificării, ca parte integrantă a procesului de formare, indiferent
unde și de către cine este realizat: în clasă, laboratoare și ateliere de
către cadrele didactice, în întreprindere, la angenții economici, pe toată
durata pregătirii practice, de către cadrele didactice responsabile cu
pregătirea practică și tutori, specialiști, din rândul angajaților, desemnați
de agentul economic pentru îndrumarea și urmărirea activității de
instruire practică.

Evaluarea curentă a unităților de competențe cheie respectă, în


învățământul profesional și tehnic, principiul conform căruia modul în
care este proiectat procesul de formare corespunde modului în care este
realizată evaluarea competențelor/rezultatelor învățării. Astfel,
dobândirea competențelor cheie se evaluează în mod agregat în situațiile
în care s-a realizat agregarea unității respective și separat, în situațiile în
care unitatea de competențe cheie este proiectată în acest fel în
curriculum. Rezultatele finale al evaluării pentru fiecare modul
condiționează accesul elevilor la examenul de certificare.

Pregătirea și experiența evaluatorului sunt esentială în realizarea unei


evaluări de calitate. Ea cere tact și implicare responsabilă în parcurgerea
tuturor etapelor pentru realizarea unui feedback corespunzator. Unele
dintre procedurile privind planificarea, proiectarea și realizarea evaluării
sunt prezentate în Manualul de evaluare realizat sub coordonarea
CNDIPT în cadrul Programului Phare.

Evaluarea presupune măsurare, apreciere și formularea judecăților de


valoare. Realizarea acestor procese se face conform unor metode de
evaluare operaționalizate de instrumentele de evaluare. Elaborarea unor
instrumente de evaluare de calitate, adecvate obiectivelor evaluării, este
o activitate complexă și dificilă care cere imaginație, creativitate dar, în
primul rând, o foarte bună pregătire de specialitate și psihopedagogică.

Instrumentele de evaluare cuprind solicitările specifice adresate elevilor


de a genera și transmite informații în vederea aprecierii și emiterii unor
judecăți de valoare referitoare la procesele de învățare și rezultatele
învățării în raport cu criterii prestabililte. Auxiliarele curriculare conțin
exemple de astfel de probe de evaluare. Prin proiectele Phare,
componenta Dezvoltare Instituțională, au fost elaborate, de asemenea,
astfel de exemple de proceduri de evaluare. Un număr semnificativ de
instrumente de evaluare au fost elaborate în cadrul proiectului
Învățământul profesional și tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanțat din
Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013.