Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de lecţie

Clasa a XII-a(anul III)


Profesor:
Tema lecţiei: Reprezentarea geometrică a integralei definite. Aria subgraficului unei funcţii.
Tipul lecţiei: Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe și de aplicare.

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost
definite.
2. Prelucrarean datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile
matematice.
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei
situaţii concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
algoritmilor de prelucrare a acestora.
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii – problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din
diferite domenii.

Competenţe specifice:
C. 1. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor integrale definite.
C. 2. Explicarea opţiunilor de calcul al integralelor definite, în scopul optimizării soluţiilor.
C. 3. Aplicarea calculului diferenţial sau integral în probleme practice.
C. 4. Exprimarea calitativă sau cantitativă a variaţiei ariei subgraficului unei funcţii prin
determinarea primitivei sau a integralei funcţiei.
C. 5. Determinarea ariei unui domeniu, folosind calculul integral şi compararea cu rezultatele
obţinute prin aplicarea unor formule geometrice cunoscute anterior.

Valori şi atitudini:
1. Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi acţiune.
2. Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a perseverenţei
şi a capacităţii de concentrare.
3. Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în
arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii.
4. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii
cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice.
5. Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi
profesională.

1
Desfăşurarea lecţiei

Strategii
Etapele lecţiei Conţinutul lecţiei
didactice
1. Moment Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea lecţiei
Conversaţie
organizatoric (curăţenie, lumină, ţinută…). Verificarea prezenţei elevilor.
2. Captarea Verificarea frontală a temei, calitativ şi cantitativ (prin
Conversaţie
atenţiei sondaj).
3. Anunţarea Ne propunem să discutăm despre
temei şi a Reprezentarea geometrică a integralei definite. Aria
Conversaţie
obiectivelor subgraficului unei funcţii.

4. Prezentarea Teoremă. Dacă f:[a,b]  R este o funcţie continuă, pozitivă,


conţinutului şi iar:
dirijarea  f = x, y   R / a  x  b, 0  y  f ( x) este subgraficul lui f,
2

învăţării b
atunci mulţimea  f
, are arie şi aria(  f ) =  f ( x)dx .
a

Comentarii.
1) Dacă f(x)  0, graficul lui f este situat deasupra axei Ox 
aria(  f )  0;
2) Dacă f(x)  0, graficul lui f este situat sub axa Ox  aria(
b

 f
) = -  f ( x)dx .
a

3)Dacă f,g: [a,b]  R sunt continue astfel încât: f(x)  g(x), Conversaţie
 x  [a,b]  mulţimea:  f , g =
Explicaţie

x, y   R 2

/ a  x  b, f ( x)  y  g ( x) are arie şi

  =  g ( x)  f ( x)dx .
b
aria f ,g
a

Aplicaţii. 1)Calculaţi aria mulţimii  f


, în cazurile:
x
a) f:[0,1]  R, f(x) = x2 ; b) f:[0, 2]  R, f(x) = ;c)
x3
f:[0,1]  R, f(x) = xex .
2) Calculaţi aria mulţimii  f ,g
, dacă:
1) f(x) = x3, g(x) = x2 , x  [0, 1]; 2) f(x) = - x , g(x) = x,x
 [0, 4].
5. Asigurarea Fişa de lucru Munca
feedback-ului independenta
și la tablă
6. Evaluare Profesorul rezolvă la tablă exerciţiile dificile.
Conversaţie
Aprecierea elevilor care s-au remarcat la lecţie (+, – eventual
Explicaţie
finalizare cu notă în catalog).
7. Tema pentru Fişa de lucru exerciţiile care nu s-a reușit să se rezolve în
acasă clasă. Conversaţie

2
3