Sunteți pe pagina 1din 10

Aplicații de bază în

măsurarea și asamblarea
produselor în atelierul
de instruire practică

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ


(CDL)

CLASA A X-A

Liceu tehnologic – ciclu inferior

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică

- Reactualizat septembrie 2019 -


Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Aplicații de bază în măsurarea și asamblarea produselor în atelierul de instruire practică – CDL
__________________________________________________________________________________________

Date de identificare a CDL

1. Instituţia de învăţământ: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad


2. Denumirea instituției publice partenere: nu e cazul
3. Titlul CDL: Aplicații de bază în măsurarea și asamblarea produselor în atelierul de
instruire practică
4. Tipul CDL-ului: de aprofundare
5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională: Tehnic/Mecanică
6. Calificarea profesională: Tehnician proiectant CAD
7. Clasa: a X-a
8. Număr ore: 90 de ore
9. Autorii
 Unitatea de învăţământ:
Ing. prof. Emilia Ban – Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Ing. prof. Angelica Sabău – Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad

COORDONARE I.S.J. ARAD:


Ing. prof. Vasile Borza – Inspector şcolar pentru Învăţământ profesional şi tehnic

Învăţământ liceal – ciclul inferior Clasa a X-a


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
-1-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Aplicații de bază în măsurarea și asamblarea produselor în atelierul de instruire practică – CDL
__________________________________________________________________________________________

1. NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul A Applliiccaațțiiii ddee bbaazzăă îînn m


măăssuurraarreeaa șșii aassaam
mbbllaarreeaa pprroodduusseelloorr îînn aatteelliieerruull
ddee iinnssttrruuiirree pprraaccttiiccăă, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Mecanică, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică aferente clasei a X-a, ciclul inferior al liceului.
Modulul este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe,
abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Mecanică, sau continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
Are menirea de a veni în întâmpinarea nevoilor locale şi a intereselor elevilor, în
scopul de a diversifica şi personaliza parcursurile de formare la clasa a XI-a pentru
calificarea profesională: „Tehnician proiectant CAD”.
Stabilirea tipurilor de aplicaţii va avea în vedere corelarea lor cu domeniul de
pregătire generală în care se pregătesc elevii, rezolvarea sarcinilor de lucru se va face fie
prin aplicaţii individuale, fie prin activităţi în grup, favorizând lucrul în echipă şi
responsabilitatea pentru sarcina primită.
Provocările noului mileniu impun adaptări şi transformări rapide, ca răspuns la
tendințele şi procesele care se manifestă pe scara mondială: globalizarea, societatea
cunoașterii, digitalizarea, postmodernismul. Factorul principal al schimbării este
reprezentat de creşterea competiției, iar capacitatea de a învăţa mai repede şi mai bine
decât competitorii tăi ar putea fi singurul avantaj care să susţină competiția.
Acest curriculum se studiază pe parcursul unui an şcolar – 90 de ore (3 săptămâni,
5X6 ore/săptămână, în cadrul stagiilor de pregătire practică), din care:
 instruire practică – 90 ore.

Curriculum-ul A Applliiccaațțiiii ddee bbaazzăă îînn m


măăssuurraarreeaa șșii aassaam
mbbllaarreeaa pprroodduusseelloorr îînn
aatteelliieerruull ddee iinnssttrruuiirree pprraaccttiiccăă a fost elaborat avându-se în vedere următoarele:

 Standardele de Pregătire Profesională impuse de OMENCS 4121/13.06.2016


 planuri de învățământ și CRR impuse de OMEN 3915/18.05.2017
 necesitatea de a oferi răspunsuri adecvate cerințelor sociale
 repere metodologice privind proiectarea CDL pentru clasele a IX-a și a X-a impuse
de OMEN 3914/18.05.2017
 analiza documentelor de planificare educaţională pe termen scurt şi mediu PLAI
Arad, PAS – Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Arad
 noua structură a sistemului de învățământ din România
 necesitatea de a oferi răspunsuri adecvate cerințelor sociale.
Parcurgerea temelor ce intră în componenţa acestei discipline are ca scop:
 stimularea cooperării între instituțiile care se ocupă cu formarea profesională
 dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale

Învăţământ liceal – ciclul inferior Clasa a X-a


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
-2-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Aplicații de bază în măsurarea și asamblarea produselor în atelierul de instruire practică – CDL
__________________________________________________________________________________________
 crearea unei forţe de muncă bine calificate, competitive
 percepţia angajatorilor cu privire la nevoile de formare
 promovarea valorilor democratice în curriculum care să le permită viitorilor
absolvenţi să devină cetățeni responsabili ai unei societăți deschise.

2. STRUCTURĂ MODUL
a. Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și
modul

Unitățile de rezultate ale învățării tehnice generale (URÎ) atribuite disciplinei A Applliiccaațțiiii
ddee bbaazzăă îînn m
măăssuurraarreeaa șșii aassaam
mbbllaarreeaa pprroodduusseelloorr îînn aatteelliieerruull ddee iinnssttrruuiirree pprraaccttiiccăă sunt:
„Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale” și ”Realizarea
asamblărilor mecanice”.

Cunoștințele din cadrul rezultatelor învățării ale acestor URÎ, conform Standardelor
de Pregătire Profesională, sunt:

 Sistemul International de unităţi de măsură


 mărimi fizice
 mijloace de măsurare și control, metode de măsurare
 structura procesului tehnologic de asamblare
 documentația tehnologică necesară realizării operaţiei de asamblare, metode de
asamblare
 operaţii pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării
 SDV-uri și utilaje necesare executării operaţiilor pregătitoare
 NSSM specifice operaţiilor tehnologice pregătitoare executate în vederea
asamblării

Învăţământ liceal – ciclul inferior Clasa a X-a


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
-3-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Aplicații de bază în măsurarea și asamblarea produselor în atelierul de instruire practică – CDL
__________________________________________________________________________________________

b. Corelarea dintre rezultatele învățării din SPP și conținuturile învățării

Rezultatele învățării
Conținuturile învățării Situații de învățare
Cunoștințe Abilități Atitudini
Unitățile din SI Competenţe-cheie:
4.2.1. Enumerarea
Unități fundamentale (de bază) – denumire, a învăţa să înveți, de
unităţilor de
mărime de măsurat, simbol a stăpâni metodologia
măsură din
Unități suplimentare – denumire, mărime de de integrare a
4.1.3. Sistemul
măsurat, simbol cunoștințelor de bază,
Sistemul International de
Unități derivate – denumire, mărime de măsurat, dezvoltarea capaci-
International de unităţi,
simbol tăților intelectuale şi
unităţi de măsură corespunzătoare
Exemple de unitǎţi SI derivate, exprimate prin psihomotorii ale
mărimilor de bază
unităţi fundamentale elevilor.
din domeniul
Exemple de unitǎţi SI derivate, având denumiri Competenţe
mecanic și electric
4.3.1. Respectarea speciale specifice: de aplicare
normelor a tehnicilor de
4.2.2. Efectuarea acumulare, înregis-
4.1.3. ergonomice la locul Multiplii şi submultiplii unităților de măsură pentru
transformărilor de trare, reprezentare,
Mărimi fizice de muncă mărimile mecanice. Aplicații
unități de măsură interpretare și comu-
nicare a informațiilor,
4.2.3. Selectarea a aplica tehnici
metodelor și a interactive de acumu-
mijloacelor de lare.
4.1.3.
măsurare și Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice Diferențierea cunoș-
Mijloace de
control în funcţie Metode de măsurare a mărimilor geometrice. tințelor elevilor prin:
măsurare și control,
de mărimea de Aplicații abordarea tuturor sti-
metode de măsurare
măsurat și de lurilor de învăţare
domeniul ei de (auditiv, vizual, prac-
variație tic sau prin contact
6.1.1. 6.2.1. Realizarea 6.3.3. Preocuparea Procesul tehnologic de asamblare Tipuri de direct), formarea de
Structura procesului schemei de pentru procese perechi de elevi cu
tehnologic de asamblare a unui documentare Produsul și componentele sale. Aplicații aptitudini diferite care
asamblare produs simplu folosind tehnologia Metode de asamblare. Aplicații

Învăţământ liceal – ciclul inferior Clasa a X-a


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
-4-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Aplicații de bază în măsurarea și asamblarea produselor în atelierul de instruire practică – CDL
__________________________________________________________________________________________
6.1.1. informaţiei Schema lanțurilor de dimensiuni se pot ajuta reciproc
Documentația Schița de asamblare Diferențierea
6.2.1. Realizarea
tehnologică Schema de asamblare sarcinilor şi timpului
schemei de
necesară realizării Fişa tehnologică de asamblare alocat, prin:
asamblare a unui
operaţiei de Planul de operaţii de asamblare prezentarea temelor
produs simplu
asamblare, metode Ciclograma asamblă în mai multe moduri,
de asamblare Aplicații fixarea de sarcini în
6.2.2. Alegerea funcţie de abilităţi,
Retuşarea
SDV- fixarea sarcinilor de la
Răzuirea
urilor/utilajelor uşor la greu
Rodarea
6.1.1. necesare Diferențierea
Lepuirea
Operaţii pregătitoare executării răspunsului prin:
Lustruirea
aplicate pieselor în operațiilor utilizarea autoevaluării
Găurirea
vederea asamblării pregătitoare şi solicitarea elevilor
Alezarea
aplicate pieselor de a-şi impune obiec-
Filetarea
în vederea tive
Spălarea pieselor în vederea asamblării
asamblării
6.2.3. Utilizarea
6.1.1. SDV-urilor /
SDV-uri și utilaje necesare executării operaţiilor
SDV-uri și utilaje utilajelor necesare
de: retuşare, răzuire, rodare, lepuire, lustruire,
necesare executării în vederea
găurire, alezare, filetare, spălarea pieselor în
operaţiilor executării
vederea asamblării
pregătitoare operațiilor
pregătitoare
6.1.1.
NSSM specifice 6.2.38. Utilizarea
NSSM specifice executării operaţiilor de:
operaţiilor corectă a
retuşare, răzuire, rodare, lepuire, lustruire,
tehnologice vocabularului
găurire, alezare, filetare, spălarea pieselor în
pregătitoare comun și a celui
vederea asamblării
executate în vederea de specialitate
asamblării

Învăţământ liceal – ciclul inferior Clasa a X-a


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
-5-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Aplicații de bază în măsurarea și asamblarea produselor în atelierul de instruire practică – CDL
__________________________________________________________________________________________

3. LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente,


unelte și instrumente, machete, materii prime și materiale,
documentații tehnice, economice, juridice etc.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală
sau la operatorul economic)
1. Instrumente de măsură şi AMC-uri
2. Bancuri de lucru, menghine
3. SDV-uri / utilaje specifice operaţiilor tehnologice pregătitoare
4. Mijloace de măsurat şi verificat
5. Internet
6. Echipamente de protecție specifice
7. Manuale, auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, planșe didactice,
reviste de specialitate, documentație tehnică (desene de execuţie, fişe tehnologice,
cărți tehnice)
8. Videoproiector, calculator, softuri educaţionale
9. Internet

4. SUGESTII METODOLOGICE
Conținuturile modulului A Applliiccaațțiiii ddee bbaazzăă îînn m
măăssuurraarreeaa șșii aassaam
mbbllaarreeaa pprroodduusseelloorr
îînn aatteelliieerruull ddee iinnssttrruuiirree pprraaccttiiccăă trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată
cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care
predau conținutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe
anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat
în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoștințelor de către colectivul instruit.
Modulul are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului
educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
atelierele de specialitate, din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate
conform recomandărilor din SPP.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de
învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale
fiecărui elev, inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie

Învăţământ liceal – ciclul inferior Clasa a X-a


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
-6-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Aplicații de bază în măsurarea și asamblarea produselor în atelierul de instruire practică – CDL
__________________________________________________________________________________________
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al
elevului
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoașterii, prin recurgere la modele concrete
- însușirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul
individual, investigația științifică, studiul de caz etc.), care oferă deschiderea spre
autoinstruire, spre învăţare continuă.

5. SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea trebuie sa fie de tip continuu, corelată cu criteriile de performanţă şi cu


tipul problemelor de evaluare precizate în Standardele de Pregătire Profesională
corespunzătoare calificării, o singură competență fiind evaluată o singură dată.
Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către profesorul de instruire practică
pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de
aplicabilitate, iar ca metode de evaluare recomandăm:
- observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea
conceptelor, capacităților şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată
- investigația
- autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi
standardele educaţionale şi îşi poate impune/modifică programul propriu de învăţare
- metoda exercițiilor practice
Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specifice.
La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback de felicitare. În
cazul unei încercări nereușite, este esenţială transmiterea unui feedback clar şi
constructiv. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus
la insucces, identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare, precum şi sprijinul suplimentar
de care elevul are nevoie.
Evaluarea finală se realizează printr-o probă cu caracter integrator la sfârșitul
procesului de predare/ învăţare, pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea
acestora, precizați în standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează
asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoștințelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Reevaluarea trebuie să utilizeze același instrument, deși locul de desfăşurare a
evaluării poate fi modificat.
Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de
evaluare de la celelalte module.

Învăţământ liceal – ciclul inferior Clasa a X-a


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
-7-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Aplicații de bază în măsurarea și asamblarea produselor în atelierul de instruire practică – CDL
__________________________________________________________________________________________

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

 probe practice
 portofoliu, instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor
 fişe de lucru
 fişe de observaţie
 fişe de autoevaluare
 miniproiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport
 portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor.

Învăţământ liceal – ciclul inferior Clasa a X-a


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
-8-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Aplicații de bază în măsurarea și asamblarea produselor în atelierul de instruire practică – CDL
__________________________________________________________________________________________

6. BIBLIOGRAFIE

1. Dodoc P. – Metrologie generală, E.D.P. Bucureşti, 1979;


2. Ioan Cerghit – Metode de învățământ, Editura Polirom, 2006
3. Manole M., Ionescu M.G. ș.a. – Asamblări mecanice – manual pentru clasa a XI-a,
Editura Akademos Art, București, 2007
4. Oprea Crenguţa – Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică,
2009
5. Pavelescu M. – Asamblări mecanice, manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică
și Pedagogică, Bucureşti, 2007
6. Tănăsescu M., Gheorghiu T. – Măsurări tehnice, Editura ARAMIS, 2005
7. www.scribd.com/document/127033650 – Conf.univ.dr. Păun C. – Metode de
predare/învățare bazate pe stimularea creativității
8. *** – surse internet

Învăţământ liceal – ciclul inferior Clasa a X-a


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
-9-