Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 11012 - Luni, 03.06.2019


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea DUMI SRL .................................................................................................................................................... 3

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea JUANITO ENERGY SRL ............................................................................................................................. 6
2. Societatea VISION IMPROVE SRL .............................................................................................................................. 7

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 7


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea PGG PRO ACTUAL SRL-D ......................................................................................................................... 7

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................... 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea E & M SRL ................................................................................................................................................... 8
2. Societatea ROMFIMGAL SRL ...................................................................................................................................... 9

Județul Harghita ............................................................................................................................................................... 9


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea TREND EN GROS SRL ............................................................................................................................... 9

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 10


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea INTERSAB CONSTRUCT SRL................................................................................................................. 10
2. Societatea IRIS IMPEX SRL ........................................................................................................................................ 11

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 12


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea SMART BAKER SRL ................................................................................................................................ 12
2. Societatea TURBOCIM SRL (FOSTA CONSTRUCT MATERIA COLUMBEANU SRL) ...................................... 12
3. Societatea BUCHAREST FILM STUDIOS S.A. (FOSTA STUDIOURILE MEDIA PRO SA) ................................. 12
4. Societatea MAGIC WORLD DEVELOPMENTS SA ................................................................................................. 15

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 21


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea ABM 2001 SRL........................................................................................................................................... 21
2. Societatea LORIANNE ART SRL ............................................................................................................................... 21
3. Societatea XELA SRL .................................................................................................................................................. 24

Județul Sălaj .................................................................................................................................................................... 25


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea PRINCESS DIFFUSION S.R.L. ................................................................................................................. 25

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 26
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 26
1. Societatea WEST SUIN SRL ....................................................................................................................................... 26

Județul Vaslui ................................................................................................................................................................. 27


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 27
1. Societatea VOLDOVIO CONSULT SRL .................................................................................................................... 27

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

Județul Bacău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DUMI SRL, cod unic de înregistrare: 2477589
Anunț
privind depunerea raportului de evaluare
a bunului imobil din patrimoniul debitorului SC Dumi SRL
Nr. 524/08/29.05.2019
1.Date privind dosarul: nr. 2794/110/2018. Tribunalul Bacău. Secţia civilă. Judecător sindic: Costea Angelica
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău
3.Debitor: SC Dumi SRL; În insolvență/In insolvency/En procedure collective. sediul social: loc. Slănic Moldova, str.
Ştefan cel Mare, nr. 18, bl. 18, et. P, jud. Bacău. Cod de Identificare Fiscală: 2477589, nr. de înregistrare la O.R.C.
J04/199/1992
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda. sediul ales: loc. Oneşti, str. Aleea
Zorelelor, nr. 1, bl. 1, sc. H, ap. 70, jud. Bacău. nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0961;CIF:
39177947. tel./fax 0334.410267; Mobil 0744.806548; email: iolanda.subtirelu@gmail.com
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Subţirelu Iolanda
5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda cu sediul în loc. Oneşti, str. Aleea Zorelelor, nr. 1, bl. 1,
sc. H, ap. 70, jud. Bacău, în calitate de administrator judiciar al SC Dumi SRL desemnat prin Încheierea nr. 685 din data
de 22.11.2018 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 2794/110/2018, - în temeiul art. 58 al.1 lit. q coroborat cu
dispoziţiile art. 62 şi art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
aduce la cunoştinţa creditorilor şi a oricărei persoane interesate
Depunerea la dosarul cauzei a Raportului de evaluare a bunului imobil ”Spaţiu comercial la parter de bloc”, din loc.
Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare, nr. 18, bl. 18, sc. A, parter, jud. Bacău
Raportul de evaluare a fost depus la Tribunalul Bacău, valorile rezultate fiind prezentate în Sinteza anexată prezentului
anunţ.
Informaţii suplimentare : Raportul de evaluare poate fi consultat la arhiva Tribunalului Bacău sau la sediul
administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda cu sediul în loc. Oneşti, str. Aleea
Zorelelor, nr. 1, bl. 1, sc. H, ap. 70, jud. Bacău, pe cheltuiala solicitantului. Oricare dintre creditori poate formula
obiecţiuni împotriva raportului de evaluare întocmit, în termen de maxim 5 zile de la data publicării în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a prezentului anunţ.
ANEXÃ – Sinteza evaluării
Extras raport evaluare privind Bunul imobil,Spaţiu comercial la parter de bloc”
din patrimoniul debitoarei SC Dumi SRL
Identificarea clientului
Prezentul raport de evaluare se adresează administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda –
Oneşti, în calitate de solicitant, fiind întocmit în conformitate cu solicitarea de evaluare formulată de acesta.
Destinatarul raportului de evaluare este Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda – Oneşti, societate
profesională de administrare judiciară/lichidare, înscrisă în Registrul Societăților Profesionale – RFO 1 - 0961 şi având
CUI 39177947.
Obiectul şi scopul evaluării:
Obiectul evaluării îl constituie spaţiul comercial, din oraşul Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare nr. 18, bl. 18, sc. A,
parter, jud. Bacău, cod poștal 605500, aflat în patrimoniul SC Dumi SRL
Activele care formează obiectul evaluării, sunt constituite dintr-un spaţiu comercial, aflat în proprietatea SC DUMI
SRL, iar dreptul evaluat este dreptul deplin de proprietate asupra construcţiilor şi terenului în cotă indiviză în
proprietate.
Spaţiu comercial - cu nr. cadastral 78/0
SC Dumi SRL
Nr. crt. Unitate individuala
Spațiu comercial; Sc = 153,06 mp; Su = 130,15 mp; Adresa: str. Stefan cel Mare nr. 18, bl. 18, sc. A,
1 parter, Slănic Moldova, jud. Bacău, cod poștal 605500; nr. cadastral 78/0, intabulat în Cartea Funciara nr.
60057-C1-U2 / Slănic Moldova
Scopul evaluării este evaluarea pentru stabilirea valorii de piaţă a garanţiilor şi pentru valorificarea bunului imobil din
patrimoniul debitoarei SC Dumi SRL.
Data evaluării: Data evaluării* la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare şi valorile estimate de către
evaluator este 28.05.2019.
Moneda în care se exprimă valoarea estimată
Opinia finală asupra valorii este prezentată în Lei şi în Euro.
Cursul de schimb valutar utilizat pentru exprimarea opiniei finale asupra valorii este de 4.7619 Lei pentru un Euro, curs
comunicat de către BNR pentru data de 28.05.2019, data evaluării.
Amploarea investigațiilor. Inspecția bunurilor.
Inspecția bunurilor a fost realizată de către evaluator Munteanu Ciprian Costel, la data de 20.12.2018, în prezența
reprezentantului administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Subțirelu Iolanda – Onești. La această dată
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

evaluatorul a procedat la inspectarea construcțiilor, identificându-le pe baza documentelor puse la dispoziție de către
solicitant, ocazie cu care a preluat şi fotografiat aspecte (foto atașate în Anexă), ce pun în evidență starea bunurilor la
data evaluării.
Natura şi sursa informațiilor utilizate în evaluare
La baza efectuării evaluării au stat:
- documentele puse la dispoziție de reprezentantul administratorului judiciar (fotocopii);
- constatările realizate cu ocazia inspecției (menționate la descrierea bunului);
- informațiile privind nivelul prețurilor practicate pe piață, preluate de pe internet (site-uri de specialitate);
Situația juridica
A fost evaluat dreptul absolut de proprietate asupra construcțiilor, descrise mai sus, aflate în proprietatea SC Dumi SRL,
conform documentelor puse la dispoziție de către reprezentantul solicitantului.
Estimarea valorii de piață a imobilelor analizate în prezentul raport de evaluare, a fost determinată în limita
documentelor și a informațiilor oferite de solicitanta, dar și a observațiilor făcute de evaluator în timpul inspecției. La
solicitarea reprezentantului Cabinetului Individual de Insolventa Subțirelu Iolanda – Onești, evaluarea s-a realizat
pentru unitatea individuala, formata din construcții şi terenul în cota indiviza în proprietate.
Sarcini: - conform extras CF 60057-C1-U2 Slănic Moldova nr. Cerere 298098 din 18.12.2018 – proprietatea este
grevata de sarcini
C1 – Act Administrativ nr. 102461 din 18.03.2015 – emis de Serviciul Fiscal Municipal Onești sechestru asigurator la
cererea Administrației Județene a Finanțelor Publice Baciu – Serviciul Fiscal Municipiul Onești pentru suma de 70.435
lei
C2 – Somație nr. 340/2017 din 15.06.2047 – emis de BEJ Mititelu Iosif. Se notează Urmărirea Silita imobiliara la
cererea creditorului Banca Transilvania prin BEJ Mititelu Iosif pentru suma de 254.931,57 lei
C3 – Hotărârea Judecătoreasca nr. 685/2018 din 22.11.2018 emis de Tribunalul Baciu – se notează deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei DUMI SRL
Aplicarea abordărilor de evaluare
Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piața așa cum a fost ea definita mai sus. Pentru determinarea
acestei valori au fost utilizate următoarele abordări:
- Abordarea prin piața: a fost aplicata. Deoarece exista suficienta omogenitate intre caracteristicile fizice ale
proprietarilor imobiliare de tipul celei evaluate, la nivel de județ, această abordare a putut fi aplicată pentru unitatea
individuala (construcții şi teren în cota indiviza în proprietate).
- Abordarea prin venit: a fost aplicata. Deoarece exista suficiente informații cu privire la închirierea de imobile (spatii
comerciale) similare/asimilabile, cu cele ale imobilelor subiect.
- Abordarea prin cost: nu a fost aplicata.
Pe baza valorilor obținute prin cele doua abordări evaluatorul își va formula opinia.
Procedura de evaluare este conforma cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către
ANEVAR.
Opinia finală asupra valorii:
Valoarea de piaţă a bunurilor imobile
Spatiu comercial – 283.972 lei, echivalent 59.634 €
La un curs de schimb valutar de 4.7619 Lei/Euro, comunicat de către BNR pentru data de 28.05.2019.
Valoarea nu conţine TVA
Precizări :
Administratorul judiciar precizează că bunul imobil evaluat în cadrul prezentului raport de evaluare, face obiectul
garanţiei constituite în favoarea creditorului A.J.F.P. Bacău, cu scopul înregistrării creanţei garantate în tabelul definitiv
al creditorilor în conformitate cu art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă.
Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda, în calitate de administrator judiciar al SC Dumi SRL
*
Anunț
privind depunerea raportului de evaluare a bunurilor imobile
din patrimoniul debitorului SC Dumi SRL
Nr. 526/08/29.05.2019
1.Date privind dosarul: nr. 2794/110/2018. Tribunalul Bacău. Secţia civilă. Judecător sindic: Costea Angelica
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău
3.Debitor: SC Dumi SRL; În insolvență/In insolvency/En procedure collective. sediul social: loc. Slănic Moldova, str.
Ştefan cel Mare, nr. 18, bl. 18, et. P, jud. Bacău. Cod de Identificare Fiscală: 2477589, nr. de înregistrare la O.R.C.
J04/199/1992
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda. sediul ales: loc. Oneşti, str. Aleea
Zorelelor, nr. 1, bl. 1, sc. H, ap. 70, jud. Bacău. nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0961;CIF:
39177947, tel./fax 0334.410267; Mobil 0744.806548; email: iolanda.subtirelu@gmail.com
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Subţirelu Iolanda
5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda cu sediul în loc. Oneşti, str. Aleea Zorelelor, nr. 1, bl. 1,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

sc. H, ap. 70, jud Bacău, în calitate de administrator judiciar al SC Dumi SRL desemnat prin Încheierea nr. 685 din data
de 22.11.2018 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 2794/110/2018, - în temeiul art. 58 al.1 lit.q coroborat cu
dispoziţiile art. 62 şi art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
aduce la cunoştinţa creditorilor şi a oricărei persoane interesate
Depunerea la dosarul cauzei a Raportului de evaluare a bunurilor imobile ,Spaţii comerciale la parter de bloc”
din loc. Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare, nr. 8, bl. 8, sc. B/C, parter, jud. Bacău
Raportul de evaluare a fost depus la Tribunalul Bacău, valorile rezultate fiind prezentate în Sinteza anexată prezentului
anunţ.
Informaţii suplimentare: Raportul de evaluare poate fi consultat la arhiva Tribunalului Bacău sau la sediul
administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda cu sediul în loc. Oneşti, str. Aleea
Zorelelor, nr. 1, bl. 1, sc. H, ap. 70, jud Bacău, pe cheltuiala solicitantului. Oricare dintre creditori poate formula
obiecţiuni împotriva raportului de evaluare întocmit, în termen de maxim 5 zile de la data publicării în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a prezentului anunţ.
Anexã – Sinteza evaluării
Extras raport evaluare privind Bunurile imobile,Spaţii comerciale la parter de bloc”
din patrimoniul debitoarei SC Dumi SRL
Identificarea clientului
Prezentul raport de evaluare se adresează administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda –
Oneşti, în calitate de solicitant, fiind întocmit în conformitate cu solicitarea de evaluare formulată de acesta.
Destinatarul raportului de evaluare este Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda – Oneşti, societate
profesională de administrare judiciară/lichidare, înscrisă în Registrul Societăților Profesionale – RFO 1 - 0961 şi având
CUI 39177947.
Obiectul şi scopul evaluării:
Obiectul evaluării este constituit din Spatii Comerciale, aflate în orașul Slănic Moldova, str. Stefan cel Mare nr. 8, bl. 8,
sc. B/C, parter, jud. Bacău, cod poștal 605500, care fac parte din patrimoniul SC DUMI SRL
Activele care formează obiectul evaluării, sunt constituite din trei spatii comerciale, aflate în proprietatea SC DUMI
SRL, iar dreptul evaluat este dreptul deplin de proprietate asupra construcțiilor şi terenului în cota indiviza în
proprietate.
Spatiu comercial magazin electrice” - cu nr. cadastral 7/B
SC Dumi SRL
Nr. crt. Unitate individuala
Spațiu comercial Magazin Electrice”; Sc = 99,59 mp; Su = 82,99 mp; Adresa: str. Stefan cel Mare nr. 8,
1 bl. 8, sc. B, parter, Slănic Moldova, jud. Bacău, cod poștal 605500;
Nr. cadastral 7/B; intabulat în Cartea Funciara nr. 60063-C1-U11 / Slănic Moldova
Spatiu comercial magazin alimentar” - cu nr. cadastral 7/C
S.C. Dumi SRL
Nr. crt. Unitate individuala
Spațiu comercial Magazin Alimentar”; Sc = 123,30 mp; Su = 95,04 mp; Adresa: str. Stefan cel Mare nr.
1 8, bl. 8, sc. C, parter, Slănic Moldova, jud. Bacău, cod poștal 605500;
Nr. cadastral 7/C; intabulat în Cartea Funciara nr. 60063-C1-U12 / Slănic Moldova
Spatiu comercial cafe bar” - cu nr. Cadastral 7/C;0;3
S.C. Dumi SRL
Nr. crt. Unitate individuala
Spațiu comercial Cafe Bar”; Sc = 67,10 mp; Adresa: str. Stefan cel Mare nr. 8, bl. 8, sc. C, parter, Slănic
1 Moldova, jud. Bacău, cod postal 605500; nr. cadastral 7/C;0;3; intabulat în Cartea Funciara nr. 60063-
C1-U13 / Slănic Moldova
Scopul evaluării: Scopul evaluării este evaluarea pentru stabilirea valorii de piaţă a garanţiilor şi pentru valorificarea
bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC DUMI SRL.
Data evaluării: Data evaluării* la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare şi valorile estimate de către
evaluator este 28.05.2019.
Moneda în care se exprimă valoarea estimată
Opinia finală asupra valorii este prezentată în Lei şi în Euro.
Cursul de schimb valutar utilizat pentru exprimarea opiniei finale asupra valorii este de 4.7619 Lei pentru un Euro, curs
comunicat de către BNR pentru data de 28.05.2019, data evaluării.
Amploarea investigațiilor. Inspecția bunurilor.
Inspecția bunurilor a fost realizată de către evaluator Munteanu Ciprian Costel, la data de 20.12.2018, în prezența
reprezentantului administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Subțirelu Iolanda – Onești. La această dată
evaluatorul a procedat la inspectarea construcțiilor, identificându-le pe baza documentelor puse la dispoziție de către
solicitant, ocazie cu care a preluat şi fotografiat aspecte (foto atașate în Anexă), ce pun în evidență starea bunurilor la
data evaluării.
Natura şi sursa informațiilor utilizate în evaluare

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

La baza efectuării evaluării au stat:


- documentele puse la dispoziție de reprezentantul administratorului judiciar (fotocopii);
- constatările realizate cu ocazia inspecției (menționate la descrierea bunului);
- informațiile privind nivelul prețurilor practicate pe piață, preluate de pe internet (site-uri de specialitate);
Situația juridica
A fost evaluat dreptul absolut de proprietate asupra construcțiilor şi terenului în cotă indiviză în proprietate, descrise
mai sus, aflate în proprietatea SC DUMI SRL, conform documentelor puse la dispoziție de către reprezentantul
solicitantului.
Estimarea valorii de piață a imobilelor analizate în prezentul raport de evaluare, a fost determinată în limita
documentelor și a informațiilor oferite de solicitanta, dar și a observațiilor făcute de evaluator în timpul inspecției. La
solicitarea reprezentantului Cabinetului Individual de Insolventa Subțirelu Iolanda – Onești, evaluarea s-a realizat
pentru unitatea individuala, formata din construcții şi terenul în cota indiviza în proprietate.
Aplicarea abordărilor de evaluare
Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piața așa cum a fost ea definita mai sus. Pentru determinarea
acestei valori au fost utilizate următoarele abordări:
- Abordarea prin piața: a fost aplicata. Deoarece exista suficienta omogenitate intre caracteristicile fizice ale
proprietăților imobiliare de tipul celei evaluate, la nivel de județ, această abordare a putut fi aplicată pentru unitatea
individuala (construcții şi teren în cota indiviza în proprietate).
- Abordarea prin venit: a fost aplicata. Deoarece exista suficiente informații cu privire la închirierea de imobile (spatii
comerciale) similare/asimilabile, cu cele ale imobilelor subiect.
- Abordarea prin cost: nu a fost aplicata.
Pe baza valorilor obținute prin cele doua abordări evaluatorul își va formula opinia.
Procedura de evaluare este conforma cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către
ANEVAR.
Opinia finală asupra valorii:
Valoarea de piaţă a bunurilor imobile
Spațiu comercial (CF 60063-C1-U11) - 190.468 lei, echivalent 39.998 €
Spațiu comercial (CF 60063-C1-U12) - 214.573 lei, echivalent 45.060 €
Spațiu comercial (CF 60063-C1-U13) - 119.950 lei, echivalent 25.190 €
La un curs de schimb valutar de 4.7619 Lei/Euro, comunicat de către BNR pentru data de 28.05.2019.
Valoarea nu conţine TVA
Precizări :
Administratorul judiciar precizează că bunurile imobile ,Spaţii comerciale la parter de bloc” din loc. Slănic Moldova,
str. Ştefan cel Mare, nr. 8, bl. 8, sc. B/C, parter, jud. Bacău, evaluate în cadrul prezentului raport de evaluare, nu fac
obiectul nici unei garanţii constituite în favoarea unui creditor, având drept scop înregistrarea creanţelor în tabelul
definitiv al creditorilor în conformitate cu art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă.
Cabinet Individual de Insolvenţă Subţirelu Iolanda în calitate de administrator judiciar al SC Dumi SRL

Județul Braşov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea JUANITO ENERGY SRL, cod unic de înregistrare: 32139040
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență
pentru debitorul Juanito Energy Srl
Nr. 1550/27.05.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1080/62/2019; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă; Judecător sindic: Monica-
Viorelia Deteșanu
2. Arhiva/registratura instanței: Adresă: Brașov, bd. 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brașov; Tel.: 0268/419.615; Program:
08:30-12:30
3. Debitor: Juanito Energy SRL; CIF: 32139040; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J8/1229/2013; Sediu: Brașov,
str. Ceferiștilor, nr. 69, jud. Brașov
4. Administrator judiciar: Alpinsolv SPRL; CIF: RO33983217; 00793; Sediu: Piatra Neamț, str. Plevnei, nr. 3, bl. g10,
sc. C, et. p, ap. 41, jud. Neamț; Adresa de corespondență: Piatra Neamț, str. Plevnei, nr. 3, bl. g10, sc. c, et. parter, jud.
Neamț; Tel.: 0787583617; Fax: 0233622408; E-mail: office@alpinsolv.ro; Nume și prenume reprezentant administrator
judiciar persoană juridică: Pitu Adriana-LacramioarA
5. Subscrisa Alpinsolv SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Juanito Energy Srl conform sentinței
654/SIND/15.05.2019 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1080/62/2019, în temeiul art.
99 alin. (1) și/sau alin. (2) și art. 100, alin. (1) și urm. din Legea 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) și art. 67 alin.
(1) sau, după caz, art. 74 și art. 67 alin. (2) din același act normativ, notifică:
6. Deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului Juanito Energy Srl prin sentința nr. 654/SIND/15.05.2019
pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1080/62/2019.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

7. Debitorul Juanito Energy Srl are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014.
8. Creditorii debitorului Juanito Energy Srl pot depune cerere de admitere a creanței în condițiile următoare:
8.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanței este 26.06.2019.
8.2. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, înregistrarea la tribunal și publicarea în BPI a tabelului
preliminar al creanțelor este 18.07.2019. Termenul de depunere a contestațiilor la creanțe este de 7 zile de la publicarea
tabelului preliminar în BPI.
8.3. Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului preliminar al creanțelor este 09.10.2019.
8.4. Termenul limită pentru întocmirea, înregistrarea la tribunal și publicarea în BPI a tabelului definitiv al creanțelor
este 12.08.2019.
9. Adunarea creditorilor va avea loc la data de 24.06.2019 ora 15:00 la sediul administratorului judiciar având pe
ordinea de zi: desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea numirii și stabilirea onorariului administratorului
judiciar.
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea
85/2014).
Administrator judiciar Alpinsolv SPRL
prin asociat coordonator Pitu Adriana-Lacramioara

2. Societatea VISION IMPROVE SRL, cod unic de înregistrare: 27284788


Depunere tabel definitiv consolidat
Numărul: 631 Data emiterii: 28.05.2019
1. Date privind dosarul: număr dosar 2294/62/2018, Tribunalul Braşov Secţia A II-A Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Monica Deteşanu. Termen 23.01.2019.
2. Debitor:: Societatea Vision Improve S.R.L, CUI 27284788, Sediul: Braşov, str. Aurel Vlaicu, nr. 59, jud. Braşov,
Număr de ordine în RC Braşov: J08/896/2010.
3. Lichidator judiciar: Cenţu SPRL; Sediul: str. Olarilor nr. 16, Braşov; Număr de înscriere în RSP UNPIR: 0258; CUI
22271116, tel/fax:0268/41.86.99, reprezentată prin Cenţu Aurel.
4. Subscrisa: Cenţu SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Vision Improve S.R.L, conform Sentinţei
civile nr. 377/Sind din 20.03.2019, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul 2294/62/2018, în temeiul art. 112 din
Legea 85/2014 comunică: Tabelul definitiv consolidat al obligaţiilor debitorului Vision Improve S.R.L - în insolvență
(1 filă).
5. Depunem prezenta într-un exemplar pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Tabelul definitiv al obligaţiilor debitorului Vision Improve S.R.L - în faliment.
Creanţa cf. Creanţa cf. Creanta tabel
Denumire creditor tabel tabel definitiv Procent Alte detalii
preliminar suplimentar consolidat
Creanţe bugetare cf art.161 punct 5 din legea 85/2014:
AJFP Braşov Creanță precizată
Str. Mihail Conform cererii de
40.812,00 0 34.812,00 100%
Kogălniceanu nr.7 creanță nr.
Braşov 6654/02.05.2019
Total creante bugetare 40.812,00 0 34.812,00 100%
Total General 40.812,00 0 34.812,00
Lichidator judiciar – Cențu SPRL
asoc. coordonator Cenţu Aurel

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PGG PRO ACTUAL SRL-D, cod unic de înregistrare: 32721927
Tabelul preliminar al creanţelor debitoarei SC PGG Pro Actual SRL
Nr.: 879/30.05.2019
1.Date privind dosarul: Număr dosar 1001/118/2019, Tribunal Constanța, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Iuliana
Tudoran
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa:Str. Traian nr.31 Număr de telefon:0241/551345, Programul arhivei/registraturii
instanţei:Luni-Vineri: 08.30-12.30
3.Debitor: SC PGG Pro Actual SRL, Cod de identificare fiscală 32721927, Număr de ordine în registrul comerţului:
J13/161/2014, sediul social: loc. Crucea, str. Lunga, nr.35, jud. Constanța
4.Administrator judiciar: C.I.I. Stănăşel Anca (fostă Frăţilă ), Sediul social: mun. Constanţa, str. Gheorghe Sion nr,1,
jud. Constanţa, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă:1B3884; Tel.0732.012.955, e-mail:
anka.fratila@gmail.com
5.Subsemnata: Stănăşel Anca (Frăţilă), în calitate de administrator judiciar al debitorului SC PGG Pro Actual SRL,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

conform Sentinţei civile nr. 587 din data de 02.04.2019 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în
dosarul 1001/118/2019, în temeiul art. 146 alin. (1) şi art.147 alin (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolventă, publică:
Tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei SC PGG Pro Actual SRL
Creanţa
Suma Procent
Nr. Sediu / domiciliu admisă în
Nume / denumire creditor solicitată de deţinut
crt creditor urma
creditor (%)
verificării
Grupa I art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014
Directia generala regionala a Constanţa, str. I.G.
1 123,226,00 123,226,00 100,00
finanţelor publice Galati Duca nr. 18
Total creanţe Grupa I 123,226,00 123,226,00 100,00

Total creanţe 123,226,00 123,226,00 100,00


Administrator judiciar, Stanasel Anca

Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea E & M SRL, cod unic de înregistrare: 4789080
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar
în procedura insolvenţei debitorului SC E & M SRL
Nr.: 639 Data emiterii: 30.05.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 942/121/2016, Tribunalul Galati, Secţia Civilă II, judecător sindic Diana Oancea
2.Arhiva/registratura instanţei: Galaţi, strada Brăilei nr. 153, Jud. Galaţi, număr de telefon 0236-460331
3.Debitor: SC E&M SRL, cod de identificare fiscală 4789080, cu sediul social în jud. Galaţi, localitatea Galaţi, str.
Siderurgistilor nr. 15,bl. SD10B, ap. 26, număr de ordine în registrul comerţului J17/2603/1993
4.Administrator special: Buruiană Ilinca Mirela
3. Administrator judiciar: CI Bontea Daniela., CIF 20266083, cu sediul în Galaţi, strada Poşta Veche nr. 76 şi birou
Regiment 11 Siret nr. 38, bl. C29, ap. 27, număr de ordine în tabelul practicienilor în insolvenţă 1B1184, telefon
0744470933, fax 0336418326
5. Subsemnata Bontea Daniela, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC E & M SRL în temeiul: art.59
coroborat cu art. 58 din Legea privind procedura insolvenţei comunică: Raportul lunar de activitate astfel întocmit, în
anexă, în număr de 1(una) file.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă
SC E & M SRL societate în insolvenţă
Tribunalul Galati
Dosar 942/121/2016
Termen administrativ de control: 16.09.2019
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor
privind procedura insolvenței pentru debitorul SC E & M SRL
Nr. 638/30.05.2019
Număr dosar 942/121/2016, Tribunalul Galaţi, Secţia II civilă, judecător sindic Diana Oancea
Temei juridic: art. 59 al. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: C.I. Bontea Daniela
Debitor: SC E & M SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale în continuarea
activității și completarea rapoartelor de activitate administrate cauzei:
Depun alăturat dovada publicării raportului de activitate 557 din 24.04.2019 prin BPI, precum și balanța lunii martie
corectată față de înscrisul depus alaturat raportului lunar 557/24.04.2019.
Motivat de depunerea la 30.05.2019 a situațiilor privind încasările și plățile aferente lunii aprilie 2019 putem
concluziona că debitorul continuă activitatea, fapt ce justifică menținerea debitorului în circuitul economic și putem
aprecia asupra rezultatului economic al debitorului.
Astfel, în luna aprilie 2019, debitorul pornește cu un sold de casă de 362,37 lei și de bancă de 836,53 lei. În lună face
încasări prin caserie de 110902,67 lei și prin bancă de 20080,02 lei.
Plățile în lună prin caserie sunt în sumă de 111258,92 lei și de 19878,29 lei prin bancă.
În dovedire atașăm balanța lunară, registrele de casă și bancă și centralizatorului din anexă.
Debitorul a achitat rata 19 din planul de reorganizare judiciară către creditorul bugetar. Atașăm dovada de plată lunară.
Precizăm că debitorul continuă activitatea, are obligațiile curente achitate în termen, precum și cheltuielile de procedură
lunare.
Programul de administrare a procedurii va fi întocmirea rapoartelor lunare de activitate privind încasările și plățile
debitorului și urmărirea îndeplinirii obligațiilor asumate prin planul confirmat.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

Administrator judiciar: av. Bontea Daniela

2. Societatea ROMFIMGAL SRL, cod unic de înregistrare: 23839045


Raport de activitate întocmit în baza art. 59 din Legea 85/2014
Nr. 424 din 30.05.2019
1.Date privind dosarul: Număr dosar 147/121/2016 al Tribunalului Galaţi, Secţia a-II-a Civilă, Judecător sindic: Aurel
Găitan.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi. Număr de telefon:
0236/460333,Fax: 0236/412130, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni - Vineri: 8:30-12:30.
3.1.Debitor: SC Romfimgal SRL, având cod de identificare fiscală 23839045, sediul social loc. Galaţi, str. Ionel Fernic,
nr. 1, bl.Y6, ap.31, jud. Galaţi, număr de ordine în registrul comerţului J17/904/2008; Tel., E-mail -;
4. Lichidator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având cod de identificare fiscală RO 20569559, sediul social în Bacău,
str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, cod poştal 600269, judeţ Bacău, număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă 2A0012, tel./fax 0234/542222, E-mail contexpert.bacau@gmail.com; Nume şi prenume reprezentant
lichidator judiciar persoană juridică: Cobzaru Radu;
5. Subscrisa Contexpert SPRL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Romfimgal SRL, conform
Sentinţei civile intermediară nr. 163 din 26.04.2016, pronunţată în Dosarul nr. 147/121/2016 al Tribunalului Galaţi,în
temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, publică:
6. Raportul de activitate întocmit în baza art. 59 di Legea nr. 85/2014, înregistrat cu nr.424 din 30.05.2019.
La data de 09.04.2019 a fost întocmit Raportul lichidatorului judiciar cu propunerea de închidere a procedurii
falimentului, în cond. art. 167 din Legea 85/2014, declanșat împotriva debitoarei SC Romfimgal SRL,înregistrat cu nr.
274,care a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 7424 în data de 10.04.2019. Dovada publicării o anexăm
prezentului raport.
Prin adresa nr. 422 din 30.05.2019 au fost depuse la dosarul cauzei situațiile financiare finale pentru debitoarea SC
Romfimgal SRL, solicitate de judecătorul sindic în încheierea din data de 17.04.2019.
În contul avere al debitoarei, conform extrasului din data de 30.04.2019, se află înregistrată suma de 5.235,49 lei, care
va fi distribuită conform planului de distribuție finală. Anexăm prezentului raport extrasul de cont din data de
30.04.2019.
Având în vedere faptul că:
- societatea debitoare nu mai deține bunuri de valorificat sau creanțe de recuperat, iar din urmărirea foștilor
administratori au rezultat încasări insuficiente;
- lichidităţile sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative (lichidatorul judiciar încasându-și parțial
onorariul, doar suma de 4.624,11 lei din totalul de 20.825 lei);
- acțiunea în atragerea răspunderii a fost soluționată la data de 12.04.2017 prin decizia nr. 127/A a Curții de Apel Galați;
- adunarea creditorilor a aprobat închiderea procedurii și continuarea executării foștilor administratori în dosarul de
executare nr. 466/2017, în temeiul art. 173 din Legea 85/2014,
Solicităm închiderea procedurii falimentului, în temeiul dispozițiilor art. 167 din Legea nr. 85/2014, privind procedura
insolvenței, întrucât nu se justifică continuarea procedurii și sporirea în mod nejustificat a cheltuielilor.
Supunem aprobării judecătorului sindic următoarele:
a) În conformitate cu dispozițiile art.180 al Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, vă solicităm să dispuneţi
descărcarea lichidatorului judiciar, precum şi a tuturor persoanelor care l-au asistat, de orice îndatoriri sau
responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi.
b) Solicităm aprobarea raportului de închidere a procedurii, pronunţarea unei sentinţe de închidere a procedurii şi
radierea debitoarei din Registrul comerţului, întrucât în averea debitoarei nu mai există sume de bani sau bunuri ce pot
fi valorificate, aplicabile fiind dispozițiile art. 167 din Legea nr. 85/2014.
c) Solicităm ca instanţa să dispună efectuarea din oficiu a menţiunii de dizolvare şi radiere de către Oficiul Registrului
Comerțului şi comunicarea către ANAF – AJFP.
Contexpert SPRL Bacău

Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TREND EN GROS SRL, cod unic de înregistrare: 14050084
Anunţ publicare tabel preliminar. SC Trend En Gros S.R.L
Nr. 813, Data: 31.05.2019
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 189/96/2019, Tribunalul Harghita, Secţia civilă Judecător sindic Sonia Vâga
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa - str. Szasz Endre, nr. 6, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, număr de telefon
0266/371.616, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – joi: 08.00 – 12.00, vineri: 08.00 – 10.00.
3.Debitor: SC Trend En Gros SRL, având Cod de identificare fiscală 14050084, cu sediul social în Sat Lueta, Comuna
Lueta nr. 1604, jud. Harghita, înregistrată la ORC Harghita sub nr. J19/204/2001
3.1. Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori:tabel preliminar
5.Lichidator judiciar: Lex Fori I.P.U.R.L., cod de identificare fiscală 20895830 sediul social strada Tudor Vladimirescu,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

numărul 47, localitatea Miercurea Ciuc, judeţul Harghita număr de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale: 0169
tel./fax 0266-372216 E-mail: lex_fori_lichidari@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană
juridică Duculeţ Elena
6.Subscrisa: Lex Fori I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Trend En Gros SRL, conform
Sentinţei civile nr. 517 din data 04.04.2019, pronunţată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 189/96/2019, anunţă:
Tabelul preliminar cuprinzând creanţele asupra averii debitoarei SC Trend En Gros SRL a fost depus şi afişat la uşa
Tribunalului Harghita la data de 29.05.2019
Informaţii suplimentare: Consultarea tabelului preliminar cuprinzând creanţele asupra averii debitoarei, se va face la
sediul lichidatorului judiciar sau la Tribunalul Harghita. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa
lichidatorului judiciar.
Tabel Preliminar al tuturor creantelor declarate
împotriva debitoareiS.C Trend En Gros S.R.L- Sat Lueta, Comuna Lueta –
Creanţe bugetare ( art. 161 pct.5)
Nr. Valoare Valoare Pondere
Denumire creditor Ordin Observaţii
crt. declarată acceptată %
Declaraţie de
1 D.G.R.F.P.BV - A.J.F.P.HR 42,929.00 42,929.00 V 100.00
creanţă
Total general 42,929.00 42,929.00 100.00
Lichidator judiciar, Lex Fori IPURL

Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea INTERSAB CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 25873710
Depunere raport de activitate
pentru debitoarea SC Intersab Construct SRL - societate în insolvenţă/ în insolvency/ en procedure collective
Nr. 2545/23.05.2019
1.. Date privind dosarul: nr. dosar: 7869/99/2012 (539/2012));
Tribunalul Iaşi-Secţia II Civilă- Faliment; Judecător sindic-Roxana Barbir;
2. Arhiva/registratura instanţei: N. Gane nr. 20 A, Iaşi, Programul arhivei/registraturii instanţei: 8.00-12.00;
3.Debitor: SC Intersab Construct SRL, sediu social în sat Păun, com. Bârnova, jud. Iaşi, având nr. de înregistrare în
R.C. J22/1368/2009, C.U.I. 25873710;
4. Lichidator judiciar: Consultanţă Reorganizare Lichidare SPRL, cod de identificare fiscală: 16993962, sediu social:
str. A. Panu nr. 27, bl. Moldova 3, et. 2, ap. 6, nr. de ordine în tabelul practicienilor în insolvenţă RSP 0020, tel. 0232-
261272 fax: 0232-232000, nume şi prenume lichidator judiciar: Moisescu Ioana Irina;
5. nr. de exemplare depuse: 2, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în BPI.
Raport de activitate
Raportul de activitate nr. 9733/20.02.2019 depus pentru termenul din data de 26.02.2019 a fost inaintat spre publicare
cu formularul de depunere nr. 2478/05.03.2019 şi a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 5323 din
data de 13.03.2019.
Procedura insolventii asupra debitoarei a fost deschisa inca din anul 2013.
În urma licitaţiilor organizate pentru valorificarea bunului aflat în patrimoniul debitoarei nu s-a înscris niciun ofertant.
Computerul pentru analiza gazelor Multilyzer NG este de generatie veche, anul de fabricatie fiind 2011.
Inca din anul 2015 se incearca valorificarea acestui bun.
In acest moment, consideram ca nu se justifică continuarea procedurii, deoarece chiar dacă s-ar reuși valorificarea
acestui Analizor gaze centrale termice Multilyzer NG cu 4 senzori + imprimanta, suma obtinuta nu ar acoperi
cheltuielile déjà efectuate în aceasta procedura.
In acest sens, lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru data de 20.05.2019 cu urmatoarea ordine de
zi:
1. Avansarea de catre creditori a sumelor de bani corespunzatoare derularii procedurii conf. Art. 131 al. 1 din Legea
85/2006 privind procedurile de prevenire a insolventei;
2. Închiderea procedurii insolvenţei asupra debitoarei SC Intersab Construct SRL
Nota:
Pana acum au fost organizate peste 100 de licitatii pentru Analizor gaze centrale termice Multilyzer NG cu 4 senzori +
imprimanta. Acest analizor, este de generatie veche, anul de fabricatie fiind 2011.
Convocarea Adunarii Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 9528 din data de
14.05.2019.
va solicităm acordarea unui termen de continuare a procedurii în vederea valorificarii bunurilor sau pentru intocmirea
raportului final şi a inchiderii procedurii
Lichidator judiciar, Consultanţă Reorganizare Lichidare SPRL,
prin av. Ioana Moisescu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

2. Societatea IRIS IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 13626619


Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar
în procedura generală de faliment
Nr.1626/780/24.05.2019
Termen: 04.06.2019
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 11527/99/2011 (5452011), Tribunalul Iaşi. Secţia Civilă-faliment Judecător-
sindic: Roxana Barbir
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna, nr.1A, jud. Iaşi
3.Debitor: SC Iris Impex SRL, În faliment/ Banckruptcy/En faillite, cu sediul social: mun. Iaşi, str. Sf. Andrei, nr.16A,
jud. Iaşi, număr de ordine în Registrul Comerţului: J22/173/1999, cod unic de înregistrare 13626619
4. Lichidator judiciar: Solvens S.P.R.L., cu sediul ales: mun. Iaşi, str. Armeană, nr.11, jud. Iaşi, nr.de înregistrare în
Registrul Societăţilor Profesionale: 0149; CIF: RO 20657154, Tel/fax: 0232/433533, Mobile:0724/335784,
0744/609310, www.lichidarijudiciare.com; email: solvens.iasi@gmail.com
Subscrisa, Solvens SPRL, cu sediul în mun. Iaşi, str. Armeană, nr.11, jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al SC
Iris Impex SRL desemnat prin Sentinţa Civilă nr.1281/17.09.2013, în dosarul nr.11527/99/2011 (nr.format vechi
545/2011), în temeiul art. 21, alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei comunică:
Raport
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
privind procedura insolvenței pentru debitorul SC Iris Impex SRL
I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile:
De la data de 20.03.2019, dată la care s-a depus la dosarul cauzei raportul de activitate înregistrat sub
nr.902/780/15.03.2019 în cadrul procedurii prevăzută de Legea nr.85/2006 s-au desfăşurat activităţi specifice, respectiv:
Se urmărește în continuare stadiul dosarelor aflate pe rolul diferitelor instanțe de judecată privind recuperarea creanțelor
SC Iris Impex SRL, astfel:
- În dosarul nr.6040/99/2015, aflat pe rolul Tribunalului Iaşi, ce are ca debitor pe SC Cimrom Grup Construct SRL, iar
SC Iris Impex SRL creditor chirografar, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei raportul cu propunere de
închidere a procedurii de faliment deschisă împotriva debitoarei.
Prin Sentința civilă nr.1583/02.11.2018 instanța aprobă raportul lichidatorului judiciar și dispune închiderea procedurii
de faliment deschisă împotriva debitoarei și radierea acesteia din registrul comerțului.
De asemenea, în dosarul nr.6040/99/2015/a2 ce are ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale a fostei conduceri a
debitoarei, respectiv a pârâților Dimian Victor și Dimian Parascheva și ca reclamant pe A.J.F.P. Iași, instanța prin
Sentința civilă nr.338/14.03.2019 a respins cererea reclamantei.
- În dosarul nr.3675/86/2013**, aflat pe rolul Tribunalului Suceava, ce are ca debitor pe SC Consir SA, iar pe SC Iris
Impex SRL în calitate de creditor chirografar, instanța acordă un nou termen pentru data de 04.06.2019 în vederea
derulării planului de reorganizare și a activității debitorului.
- În dosarul nr.6319/110/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, ce are ca debitor pe SC Pap Construct International
SRL, iar pe SC Iris Impex SRL în calitate de creditor chirografar, la termenul de judecată din data de 02.10.2018,
instanța dispune intrarea debitoarei SC Pap Construct International SRL în procedură generală de faliment, dizolvarea
societății, numește lichidatorul judiciar și stabilește termen pentru continuarea procedurii la data de 05.06.2019.
Având în vedere faptul că până la această dată nu s-a achitat nici o sumă de bani către SC Iris Impex SRL prin adresa
înregistrată sub nr.846/780/11.03.2019, am solicitat din nou lichidatorului judiciar al debitoarei, Ionescu și Asociații
SPRL, să ne comunice dacă există posibilitatea reală ca SC Iris Impex SRL să se îndestuleze cu vreo sumă de bani de la
SC Pap Construct International SRL.
Prin adresa nr.896/22.03.2019, Ionescu și Asociații SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Pap
Construct International SRL ne comunică faptul că este imposibil să se pronunțe cu privire la șansele pe care le are SC
Iris Impex SRL de recuperare a creanțelor întrucât nu dețin încă o evaluare a tuturor bunurilor debitoarei și că în
patrmoniul SC Pap Construct International SRL există un singur bun imobil în Onești (sechestru A.J.F.P.) și o serie de
bunuri mobile (mașini și utilaje).
- În dosarul nr.5864/99/2012, aflat pe rolul Tribunalului Iaşi, ce are ca debitor pe SC Constructii Feroviare Moldova
SRL, iar pe SC Iris Impex SRL în calitate de creditor chirografar, instanța confirmă planul de reorganizare modificat
propus de către debitoare și stabilește un nou termen de judecată la data de 12.09.2019.
Având în vedere faptul că până la această dată nu s-a achitat nicio sumă de bani către SC Iris Impex SRL prin adresa
înregistrată sub nr.847/780/11.03.2019, am solicitat din nou lichidatorului lichidatorul judiciar al debitoarei,
Eurobusiness LRJ SPRL să ne comunice dacă există posibilitatea reală ca SC Iris Impex SRL să se îndestuleze cu vreo
sumă de bani de la SC Construcții Feroviare Moldova SA
Prin adresa înregistrată sub nr.1514/01.04.2019, administratorul judiciar, Eurobusiness LRJ SPRL, ne transmite faptul
că potrivit tabelului definitiv rectificat nr.1967/23.10.2013 al obligațiilor debitoarei SC Construcții Feroviare Moldova
SA, creanța solicitată de SC Iris Impex SRL în cuantum de 607,68 lei a fost admisă integral și înscrisă în categoria
creanțelor chirografare, dar că potrivit planului de reorganizare pentru această categorie de creditori, în conformitate cu
bugetul de venituri și cheltuieli și cash-flowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu există resurse pentru
plata creanțelor, astfel încât s-a propus 0% din creanțe.
Așadar, în continuarea procedurii așteptăm să primim informațiile solicitate de la practicienii în insolvență desemnați în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

dosarele debitorilor, cu privire la șansele de recuperare a creanțelor SC Iris Impex SRL, iar în cazul în care șansele de
recupare sunt minime, vom proceda la întocmirea raportului final cu propunere de închidere a procedurii.
Faţă de cele arătate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea demersurilor privind recuperarea creanțelor
SC Iris Impex SRL ori a întocmirii raportului final cu propunerea de închidere a procedurii.
Solvens S.P.R.L .în calitate de lichidator judiciar al SC Iris Impex SRL

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SMART BAKER SRL, cod unic de înregistrare: 26404096
România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă
Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov
Dosar nr. 3438/93/2013
Termen: 13.06.2019, F7, ora 09.00 - cu menţiunea dacă formulează obiecţiuni la raportul final.
Citaţie
emisă la: ziua 25 luna 04 anul 2019.
Debitor SC Smart Baker SRL Magurele, str Atomistilor, nr. 122A, ap. Birou E4, jud.Ilfov. prin lichidator judiciar CII
Boştină Elena sector 3, Bucureşti, B-dul Burebista, nr. 1, bl. D15, sc. B, et. 5, ap. 55 CUI: 26404096
Toţi creditorii debitoarei
Cu menţiunea dacă formulează obiecţiuni la raportul final.
Sunt chemaţi la aceasta instanţă, Sala 4, completul F7, în ziua 13.06.2019, F7, ora 09.00, în calitate de creditor-debitor,
pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenţei
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

2. Societatea TURBOCIM SRL (FOSTA CONSTRUCT MATERIA COLUMBEANU SRL), cod unic de
înregistrare: 18552261
România, Tribunalul Ilfov, Secţia CIVILĂ
Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov
Dosar nr. 2782/93/2014
Termen: 26 .09.2019, F7, ora 09:00
Citaţie
emisă la: ziua 23 luna 05 anul 2019.
Turbocim S.R.L CUI 18552261, prin administrator judiciar Solinsolv SPRL - sector 1, Bucureşti, str. Cpt. Av. Nicolae
Drossu, nr. 27
Toti creditorii debitoarei
AJFP Ilfov -
1. Primăria Oraşului Tg. Cărbuneşti -
2. Marfin Leasing IFN România S.A -
3. Budura Adriana-Executor Judecatoresc -
4. Dumitru Vasilica Corina -
5. Isfanoni Timotei -
6. SC GDF Suez Energz Romania SA -
7. Budara Adriana -
8. SC Cez Vânzare SA -
9. Ion Columbeanu -
10. Adrian Irinel Columbeanu -
11. Tet Group SRL -
12. Promotion Group International SRL -
13. Mocanu Valentina Claudia -
14. Marfin Bank România SA -
sunt chemaţi la aceasta instanţă, Sala 4, completul F7, în ziua 26.09.2019, F7, ora 09:00, în calitate de creditor-debitor,
pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenţei - contestatie impotriva masurii administratorului judiciar.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

3. Societatea BUCHAREST FILM STUDIOS S.A. (FOSTA STUDIOURILE MEDIA PRO SA), cod unic de
înregistrare: 2788488
România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă
Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov
Dosar nr. 1244/93/2017/a6
Comunicare sentinţă civilă
emisă la: ziua 20 luna 05, anul 2019
Către,
Bucharest Film Studios SA, cu sediul în Buftea, strada Studioului nr. 1, jud. Ilfov, CUI 2788488, prin administrator
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

judiciar Dinu Urse şi Asociaţii SPRL, Bucureşti str. Buzești nr.71 et.5 ap. cam. 502-505, sector 1 - debitoare
Toti creditorii debitoarei
Media Pro Entertainment Romania SA, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Intrarea Margareta nr. 10, sector 2
Dac Air SA, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 2, biroul nr. 2, sector 1
Se comunică, alăturat Sentinţa civilă nr. 1194/2019 din data de 19 Aprilie 2019, pronunţată în dosarul nr.
1244/93/2017/a6 de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, privind debitorul Bucharest Film Studios SA, cu sediul în Buftea,
strada Studioului nr. 1, jud. Ilfov, CUI 2788488, prin administrator judiciar Dinu Urse şi Asociaţii SPRL, Bucureşti str.
Buzești nr.71 et.5 ap. cam. 502-505, sector 1.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Cod ECLI ECLI:RO:TBILF:2019:007.001194
România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă
Dosar nr. 1244/93/2017/a6
Sentinţa civilă nr. 1194/2019
Şedinţa publică din data de 19 Aprilie 2019
Tribunalul constituit din:
Preşedinte – judecător sindic - Lavinia Calina Roman
Grefier Alexandru Căruceriu
Pe rol judecarea cauzei privind pe creditor Media Pro Entertainment Romania SA şi pe debitor SC Bucharest Film
Studios SA, pârât DAC AIR SA, având ca obiect contestaţie la tabel publicat BPI 1349/22.01.2019. Dezbaterile au avut
loc în şedinţa publică din data de 28.03.2019, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte
integrantă din prezenta şi când instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 05.04.2019, 12.04.2019 şi 19.04.2019, când
a hotărât următoarele:
Instanţa,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 30.01.2019, contestatorul Media Pro Entertainment
Romania SA, în contradictoriu cu debitorul Bucharest Film Studios SA, în insolvenţă şi creditorul Dac Air SA, a
formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar de creanţe publicat în BPI nr. 1349/22.01.2019, prin care a solicitat
rectificarea tabelului prin modificarea punctului 24 din categoria IV – grupa creanţelor chirografare – art. 161, pct.B din
Tabelul preliminar în sensul înlăturării în întregime a creanţei de 9.452.683,77 lei a creditorului DAC AIR SA. În
motivare, se arată, în esenţă, că respectivul contract de cesiune de creanţă în baza căruia a fost înscrisă creanţa
creditorului Dac Air este lovit de nulitate absolută faţă de neplata preţului cesiunii, faţă de preţul disproporţionat în
raport cu valoarea creanţei, faţă de lipsa capacităţii legale de reprezentare a reprezentantului cedentului MPER, faţă de
intenţia de fraudare a intereselor societăţilor BFS şi MPE, faţă de lipsa formei autentice. Mai arată contestatoarea că
respectiva creanţă este prescrisă, de vreme ce administratorul judiciar a respins ca fiind prescrisă creanţa sa.
În drept, se invocă dispoziţiile Legii nr. 85/2014. În probatoriu se solicită proba cu înscrisuri şi expertiză contabilă.
Creditorul DAC AIR SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată sau ca
inadmisibilă. În motivare se arată, în esenţă, că cererea este inadmisibilă întrucât nu intră în competenţa judecătorului
sindic să analizeze pe calea contestaţiei la tabelul preliminar nulitatea contractului de cesiune. În ceea ce priveşte
motivele de nulitate invocate, se arată că preţul cesiunii a fost achitat, că nu a fost unul fictiv şi nici disproporţionat, că
actul încheiat nu era de natură să afecteze societăţile, iar semnatarul actului este Bobby Marius Paunescu ce era
directorul general al societăţii Bucharest Film Studios SA conform actului constitutiv şi Deciziei Consiliului de
Administratie din data de 25.02.2016. Se mai arată că forma autentică nu este necesară pentru valabilitatea contractului
de cesiune de creante întrucât nu transferă drepturi reale şi nu se constituie garanţii.
Referitor la incidenţa prescripţiei, se arată că urmare a încheierii contractului de cesiune de creanţă a fost întreruptă
prescripţia prin recunoaşterea făcută de debitor. În drept, se invocă dispoziţiile Legii nr. 85/2014. În probaţiune a
solicitat şi depus o serie de înscrisuri. Administratorul judiciar al debitorului a formulat întâmpinare prin care a solicitat
respingerea contestaţiei. În motivare, se arată că neplata cesiunii nu este motiv de nulitate, că judecătorul sindic nu se
poate pronunţa asupra nulităţii contractului de cesiune, astfel că cererea este inadmisibilă pe calea contestaţiei la tabelul
preliminar şi că cesiunea de creanţă îndeplineşte condiţiile legale, nefiind necesară încheierea formei autentice. În drept,
se invocă art. 111 din Legea nr.85/2014. În temeiul art. 258 raportat la art. 254 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa a
încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei. Analizând actele şi lucrările dosarului prezenta
instanţă reţine următoarele:
Procedura generală a insolvenţei a fost deschisă faţă de debitoarea Bucharest Film Studios SA prin sentinţa civilă nr.
3145/15.11.2018 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 1277/93/2017. În tabelul preliminar al creanţelor
debitorului Bucharest Film Studios SA publicat în BPI nr. 1349 din data de 22.01.2019, creditorul Dac Air SA, a fost
înscris cu suma de 9.452.683,77 lei în categoria creanţe chirografare. Împotriva tabelului preliminar a formulat
contestaţie Media Pro Entertainment Romania SA solicitând înlăturarea creanţei acestui creditor, faţă de nulitatea
titlului în baza căruia a operat înscrierea sau faţă de incidenţa prescripţiei. Potrivit art.111 din Legea nr. 85/2014,
(1) Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu
privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel.
(2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în
procedura generală, cât şi în procedura simplificată.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

(3) Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, precum şi de
toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe
care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării
contestaţiei.
(4) Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al
documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă,
precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul-sindic va putea
aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă.
(5) Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestaţiei şi a documentelor ce o însoţesc. Un
exemplar al întâmpinării se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea şi
contestatorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi debitorului, sub sancţiunea prevăzută de art. 208 alin.
(2) din Codul de procedură civilă.
(6) La termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe, judecătorul-
sindic va soluţiona deodată, printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile, chiar dacă pentru soluţionarea unora ar fi
nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate admite, în tot sau în parte, înscrierea
creanţelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv. Creanţele înscrise provizoriu vor avea toate drepturile
prevăzute de lege cu excepţia dreptului de a încasa sumele propuse spre distribuire. Acestea se vor consemna în contul
unic până la definitivarea creanţei.
(7) Dacă se admite creanţa fără dreptul de preferinţă pretins, aceasta va participa la repartiţiile sumelor obţinute din
valorificarea bunurilor negrevate de cauze de preferinţă.
(8) Din sumele care s-ar obţine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinţă contestat se va consemna
partea ce s-ar cuveni acelei creanţe.
Potrivit art. 105 din acelaşi act normativ,
(1) Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanţelor
constatate prin hotărâri judecătoreşti executorii, precum şi prin hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste
hotărâri judecătoreşti sau arbitrale sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul
judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanţe în mod corespunzător. În cazul în care instanţa de judecată,
anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă şi fondul dedus judecăţii, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va
proceda la verificarea acelei creanţe, notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parţiale a creanţei, potrivit
prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii înscrierii parţiale sau neînscrierii în tabel a
respectivei creanţe, creditorii pot formula contestaţie în condiţiile art. 59 alin. (5).
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele
prevăzute de legi speciale.
În speţă, se constată că între creditorul Media Pro Pictures SA, în calitate de împrumutător şi debitoarea Bucharest Film
Studios sa ( fostă Studiourile Media Pro SA), în calitate de împrumutat a intervenit contractul de împrumut nr.
1415/29.11.2012, prin care împrumutătorul a acordat împrumutatului suma de 48.000.000 RON, sumă ce trebuia
restituită până pe data de 29.05.2013. În contract s-au prevăzut dobânzi remuneratorii de 5,6% pe an şi dobânzi
penalizatoare de 1% pe an. Valoarea împrumutului a fost majorată prin actele adiţionale. De asemenea, termenul
scadent a fost prelungit succesiv prin mai multe acte adiţionale: act adiţional nr. 1/19.03.2013, act adiţional nr.
2/29.11.2013, act adiţional nr. 3/25.09.2014, act adiţional nr. 4, act adiţional nr. 5/14.07.2015, act adiţional
nr.6/24.08.2015, act adiţional nr.7/29.09.2015. În ultimul act adiţional s-a prevăzut că termenul restituirii împrumutului
este 31.10.2015.
La data de 23.01.2018, între împrumutătorul Media Pro Entertainment RomaniA SA, în calitate de cedent şi Societatea
Dac Air SA, în calitate de cesionar, respectiv Bucharest Film Studios SA, în calitate de debitor cedat, a intervenit
contractul de cesiune de creanţă nr.0622/23.01.2018, prin care cedentul – titular al unei creanţe certe în cuantum de
9.452.683,77 lei, împotriva debitorului cedat, reprezentând dobândă aferentă anului 2017, în cuantum de 5,6 % pe an
din împrumutul acordat prin contractul de împrumut nr.1415/29.11.2012 şi actele adiţionale- a cedat către cesionar
creanţa în sumă de 9.452.683,77 lei, pe care o deţine asupra debitorului cedat, Bucharest Film Studios SA. Acest
contract ce cesiune de creanţă a fost semnat de către părţile contractante, inclusiv de către debitorul cedat, fiind aplicate
şi ştampilele societăţilor. În ceea ce priveşte criticile de inadmisibilitate invocate de intimat prin întâmpinare, instanţa le
respinge, apreciind că judecătorul sindic are căderea să analizeze în cadrul contestaţiei la tabelul preliminar dacă creanţa
contestată este una certă, lichidă şi exigibilă, iar în cadrul analizei certitudinii creanţei este îndrituit să facă o analiză a
titlului din care rezultă. În continuare, instanţa va analiza motivele de nulitate invocate de contestator:
Tribunalul reţine că potrivit art. 1566 alin.1 Cod civil, cesiunea de creanţă este convenţia prin care creditorul cedent
transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ. Fiind vorba de un contract, cesiunea trebuie să întrunească toate
condiţiile de validitate ale contractelor, prevăzute de art. 1179 alin.1 Cod civil, referitoare la capacitate, consimţământ,
obiect determinat şi licit, cauză licită şi morală. În ceea ce priveşte condiţiile de formă, cesiunea se încheie valabil prin
simplul acord de voinţă al părţilor, fiind un contract consensul. Cesiunea cu titlu oneros este validă şi îşi produce
efectele între părţi, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei condiţii de formă, excepţie făcând situaţia în care legiuitorul
cere o anumită formă (exemplu cesiunea unui contract de vânzare a unui imobil). În speţă, se constată că, contractul de
cesiune de creanţă nr.0622/23.01.2018 îndeplineşte condiţiile de validitate de fond şi formă prescrise de lege. Neplata
cesiunii, invocată de contestator, nu reprezintă un motiv de nulitate a cesiunii, întrucât nu vizează condiţii de validitate a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

actului juridic, putând fi analizată numai din perspectiva executării contractului. În ceea ce priveşte preţul cesiunii, nu
se poate susţine că acesta este unul fictiv sau disproporţionat faţă de valoarea creanţei cedate, reţinând că aceste este
stabilit prin contractul de cesiune, a fost stabilit cu intenţia să fie plătit, obligaţia fiind executată astfel cum rezultă din
fişa cont analitică în care sunt evidenţiate plăţile efectuate prin ordin de plată conform contractului de cesiune. Prin
urmare, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 1665 Cod civil, referitoare la preţul fictiv sau derizoriu.
De asemenea, nu poate fi primită nici critica legată de puterea de reprezentare a semnatarului contractului de cesiune,
reţinând că cesiunea de contract a fost semnată, din partea cedentului, de către Polyana Daniela Luminiţa Cristescu, ce
era administrator al societăţii conform extrasului ORC. Mai mult, dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 31/1990 rep,
stabilesc că dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator, afară de stipulaţie contrară în actul
constitutiv, iar contestatoarea nu a făcut dovada că în actul constitutiv ar fi existat o astfel de stipulaţie. Totodată,
tribunalul are în vedere şi dispoziţiile art. 78 din Legea nr. 31/1990 rep, care stabilesc dreptul celorlalţi asociaţi de a
formula opoziţie împotriva operaţiunilor efectuate de un administrator cu depăşirea limitelor operaţiunilor obişnuite,
opoziţie ce nu s-a formulat în cazul contractului de cesiune încheiat. În ceea ce priveşte reprezentantul societăţii
debitoare care a semnat contractul de cesiune de creanţă, tribunalul reţine că nu prezintă relevantă persoana care a
semnat contractul, întrucât pentru valabilitatea cesiunii nu se cere consimţământul debitorului cedat, acesta nefiind parte
în contractul de cesiune, astfel că nu trebuie să îl semneze. Nici critica legată de lipsa formei autentice a contractului de
cesiune nu este întemeiată, având în vedere că potrivit art. 1573 Cod civil, creanţa este cedată prin simpla convenţie a
cedentului şi a cesionarului, fără notificarea debitorului. Prin urmare, legiuitorul nu prevede o anumită formă pentru
validitatea actului juridic, fiind vorba de un contract consensual. Mai mult, obiectul cesiunii a vizat un drept de creanţă,
astfel că nu era necesară forma autentică. Neperfectarea contractului de ipotecă nu afectează valabilitatea cesiunii de
creanţă.
Referitor la scopul ilicit al convenţiei, tribunalul reţine că nu se poate considera că prin încheierea convenţiei s-a urmărit
fraudarea intereselor societăţii în condiţiile în care obiectul cesiunii a vizat dobânda aferentă anului 2017, în cuantum de
5,6 % pe an din împrumutul acordat prin contractul de împrumut nr.1415/29.11.2012, iar scopul imediat a fost obţinerea
de lichidităţi în vederea stingerii unor creanţe. În ceea ce priveşte motivul subsidiar invocat referitor la stingerea
creanţei prin prescripţie, judecătorul sindic constată că dreptul principal ce a făcut obiectul dosarului nr.
1244/93/2017/a5 nu s-a stins prin prescripţie, întrucât a intervenit întreruperea cursului prescripţiei, astfel că nici
drepturile accesorii nu s-au prescris. Astfel, se constată că în cazul creanţei creditorului Media Pro Entertainment
Romania SA, cu care acesta a solicitat înscrierea la masa credală, a intervenit întreruperea cursului prescripţiei potrivit
art. 2537 pct.2 Cod civil, raportat la art. 2539 alin.2 teza a II- Cod civil, astfel cum s-a reţinut prin sentinţa civilă nr.
1123/12.04.2019 pronunţată în dosarul nr. 1244/93/2017/a5. Pentru aceste considerente, judecătorul sindic va respinge
contestaţia formulată de Media Pro Entertainment Romania SA, în contradictoriu cu debitorul Bucharest Film Studios
SA, în insolvenţă şi creditorul Dac Air SA, împotriva tabelului preliminar de creanţe publicat în BPI nr.
1349/22.01.2019, ca neîntemeiată.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Respinge contestaţia formulată de Media Pro Entertainment Romania SA, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Intrarea
Margareta nr. 10, sector 2, în contradictoriu cu debitorul Bucharest Film Studios SA, cu sediul în Buftea, strada
Studioului nr. 1, în insolvenţă şi creditorul Dac Air SA, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 2,
biroul nr. 2, sector 1, împotriva tabelului preliminar de creanţe publicat în BPI nr. 1349/22.01.2019, ca neîntemeiată.
Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul
Ilfov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţe, în temeiul art. 396 alin.2 Cod
procedură civilă, la data de 19.04.2019.
Preşedinte - judecător sindic, Grefier,
Roman Lavinia-Calina Căruceriu Alexandru

4. Societatea MAGIC WORLD DEVELOPMENTS SA, cod unic de înregistrare: 23574002


Număr dosar: 3546/93/2018; Termen 13.06.2019
Tribunal: Ilfov, Secția Civilă;
Administrator judiciar: T&A Insolvency IPURL, CIF: 37895070; RFO-0901; sediu: București, Sectorul 2, str. G-ral
David Praporgescu nr. 15; Tel.: 0213104886; Fax: 0213104886; E-mail: office@tarusiasociatii.ro. Nume și prenume
reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Andrei Țâru
Debitor: Magic World Developments SA
CIF: 23574002; nr. de ordine în Registrul Comerțului: J23/930/2008; sediu: Jud. Ilfov, sat Chiajna, comuna Chiajna, str.
Divertismentului nr.1, imobil acces, camera 11, et.2

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
Tabelul preliminar actualizat nr.1 al creanțelor împotriva debitorului Magic World Developments SA
Nr. 752/27.05.2019
Nr Creanța Creanța Creanța %
Nume creditor Sediu creditor Categorie % Total Observații
crt solicitată admisă respinsă Grupă
Creanțe garantate prevăzute de art. 159, pct. 3 din Legea nr. 85/2014
Olanda, De Cuserstreat 93,
1081 CN Amsterdam, cu
domiciliul ales pentru Contract de ipotecă
CANAL
1 comunicare în București, 57.800.323,96 57.800.323,96 0 Garantată 100 64,5200 mobiliară asupra creanțelor
FINANCES B.V.
B-dul Ion Mihalache, prezente și viitoare.
nr.127, bl. 6, ap.53, sector
1, la CI Albu Ana Andreea
TOTAL CREANȚE GARANTATE 57.800.323,96 57.800.323,96 0 100 64,5200 -
Creanțe prevăzute de art. 161, pct. 3 din Legea nr. 85/2014
2 Salariați - 16.527,00 16.527,00 0 Salarială 100 0,0184 -
TOTAL CREANȚE SALARIALE 16.527,00 16.527,00 0 100 0,0184 -
Creanțe prevăzute de art. 161, pct. 5 din Legea nr. 85/2014
D.G.R.F.P.
București, sector 2, str. Decizia nr.
3 București Serviciul 143.598,00 143.598,00 0 Bugetară 10,0411 0,1603
Speranţei, nr.40 3546/28.11.2018
Juridic Ilfov
PRIMĂRIA
Jud. Ilfov, Com. Chiajna,
4 COMUNEI 1.148.493,05 1.148.493,05 0 Bugetară 80,3088 1,2820 Titlu executoriu
str. Păcii nr. 75
CHIAJNA
ADMINISTRAȚIA București, sector 6, Splaiul
Notă de constatare din
5 FONDULUI Independenței nr. 294, corp 4.923,00 4.923,00 0 Bugetară 0,3442 0,0055
18.12.2018
PENTRU MEDIU A
Contracte de utilizare zonă
drum; creanța în cuantum
de 167.636,65 este născută
București, sector 6, b-dul
6 C.N.A.I.R. 300.718,65 133.082,00 167.636,65 Bugetară 9,3058 0,1486 după data de 28.11.2018,
Iuliu Maniu nr. 401A
data de deschidere a
procedurii, fiind o creanță
curentă
Pitești, Calea Câmpulung
ADMINISTRAȚIA nr. 6-8, cu sediul ales Factura ABAAV19 nr.
BAZINALĂ DE pentru comunicare în 451/18.01.2019, în
7 318,63 0 318,63 Bugetară 0 0
APĂ ARGEȘ- București, Splaiul cuantum de 318,63 lei, este
VEDEA Independenței nr.224, o creanță curentă
sector 6
TOTAL CREANȚE BUGETARE 1.598.051,33 1.430.096,05 167.955,28 100 1,5963 -
Creanțe chirografare prevăzute de art. 161 din Legea nr. 85/2014, pct.8, 9, 10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

Nr Creanța Creanța Creanța %


Nume creditor Sediu creditor Categorie % Total Observații
crt solicitată admisă respinsă Grupă
Olanda, De Cuserstreat 93,
Contracte de împrumut și
1081 CN Amsterdam, cu
dobânzile aferente,
domiciliul ales pentru
CANAL calculate până la data
8 comunicare în București, 11.701.215,04 11.701.215,04 0 Chirografară 38,5693 13,0616
FINANCES B.V. deschiderii procedurii cf.
B-dul Ion Mihalache,
înscrierilor din
nr.127, bl. 6, ap.53, sector
contabilitatea debitoarei
1, la CI Albu Ana Andreea
Com. Chiajna, str.
Divertismentului nr.1, cu
domiciliul ales pentru Contractul de împrumut
9 RANCH MILI SRL comunicare în București, 100.000,00 100.000,00 0 Chirografară 0,3296 0,1116 002/24.11.2016 nu este
B-dul Ion Mihalache, scadent în totalitate
nr.127, bl. 6, ap.53, sector
1, la CI Albu Ana Andreea
Com. Chiajna, str.
Divertismentului nr.1, cu
PARK EXPERT domiciliul ales pentru Contracte de împrumut;
10 SERVICES DTL comunicare în București, 2.712.423,12 2.712.423,12 0 Chirografară 8,9406 3,0278 creanță nescadentă în
SRL B-dul Ion Mihalache, totalitate
nr.127, bl. 6, ap.53, sector
1, la CI Albu Ana Andreea
Contracte de împrumut;
KOLATAS
11 905.068,60 905.068,60 0 Chirografară 2,9833 1,0103 creanță nescadentă în
ATHANASIOS
totalitate
Com. Chiajna, str.
Divertismentului nr.1, cu
domiciliul ales pentru Contracte de împrumut;
FUNDULEA
12 comunicare în București, 873.729,00 873.729,00 0 Chirografară 2,8800 0,9753 creanță nescadentă în
PROPERTIES SRL
B-dul Ion Mihalache, totalitate
nr.127, bl. 6, ap.53, sector
1, la CI Albu Ana Andreea
Com. Chiajna, str.
Divertismentului nr.1, cu
domiciliul ales pentru Contracte de împrumut;
MOARA VASLUI
13 comunicare în București, 41.861,20 41.861,20 0 Chirografară 0,1380 0,0467 creanță nescadentă în
SRL
B-dul Ion Mihalache, totalitate
nr.127, bl. 6, ap.53, sector
1, la CI Albu Ana Andreea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

Nr Creanța Creanța Creanța %


Nume creditor Sediu creditor Categorie % Total Observații
crt solicitată admisă respinsă Grupă
Com. Chiajna, str.
Divertismentului nr.1, cu
domiciliul ales pentru Contracte de împrumut;
ALFICOM INVEST
14 comunicare în București, 353.000,00 353.000,00 0 Chirografară 1,1636 0,3940 creanță nescadentă în
SRL
B-dul Ion Mihalache, totalitate
nr.127, bl. 6, ap.53, sector
1, la CI Albu Ana Andreea
Com. Chiajna, str.
Divertismentului nr.1, cu
DANUBIU domiciliul ales pentru Contracte de împrumut;
15 ENTERPRISES comunicare în București, 2.785.325,78 2.785.325,78 0 Chirografară 9,1809 3,1091 creanță nescadentă în
SRL B-dul Ion Mihalache, totalitate
nr.127, bl. 6, ap.53, sector
1, la CI Albu Ana Andreea
Ploiești, Șos. Vestului nr.
1A, et.1, cu sediul ales
EVOTRACKING Contract furnizare servicii
16 pentru comunicare în 1.487,35 1.487,35 0 Chirografară 0,0049 0,0017
SRL nr. 761/04.01.2012
Ploiești, str. Tudor
Vladimirescu nr.52A
Suma solicitată a fost
diminuată ca urmare a
actualizării tabelului, având
în vedere dispozițiile
deciziei civile nr.
București, sector 2, str. 713/02.04.2019, pronunțate
Emanoil Porumbaru nr. 47, de Î.C.C.J., în dosarul
cu sediul ales pentru 1626/93/2012*. Restul
LATSOS SW IBS
17 comunicare în București, 15.596.874,69 10.710.968,57 4.885.906,12 Chirografară 35,3053 11,9562 sumei acceptate la masa
SRL
sector 3, B-dul Regina credală se înscrie sub
Elisabeta nr. 3, et.2, condiție, până la
cam.12 soluționarea cererii de
revizuire, formulate în
dosarul nr. 6826/3/2011*,
dosar actual 767/2/2019,
aflat pe rolul Curții de Apel
București.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

Nr Creanța Creanța Creanța %


Nume creditor Sediu creditor Categorie % Total Observații
crt solicitată admisă respinsă Grupă
București, sector 5, str.
Ana Davila nr.5, cu sediul Creanța face obiectul
MEZANA ales pentru comunicare în dosarului 9882/94/2016,
18 81.797,43 0 81.797,43 Chirografară 0 0
CONSTRUCT SRL București, Bd. Mircea aflat pe rolul Tribunalului
Vodă nr. 35, bl. M27, et. 4, Ilfov
ap.10, sector 3
Garanție de bună execuție
C.C.A. TEHNOREX Măgureni, sat Cocorăștii
19 58.704,89 58.704,99 0 Chirografară 0,1935 0,0655 cf. Contract de lucrări
SRL Caplii, str. Principală 279
nr.788/13.04.2014
Com. Chiajna, str.
Divertismentului nr.1, cu
domiciliul ales pentru
EVER READY Contract de execuție lucrări
20 comunicare în București, 13.993,94 13.993,94 0 Chirografară 0,0461 0,0156
RENEWABLE SRL nr. 0001/16.02.2016
B-dul Ion Mihalache,
nr.127, bl. 6, ap.53, sector
1, la CI Albu Ana Andreea
CONTEXPERT
București, sector 1, str. Contract de prestări servicii
21 SUPPORT 1.632,66 1.632,66 0 Chirografară 0,0054 0,0018
Buzești nr.75, et.4 nr. 18.1/01.12.2017
SERVICES SRL
București, sector 5, str.
Fabrica de Chibrituri nr. 9-
11, cu sediul ales pentru
comunicare la C.A.
KONE Contract de prestări servicii
22 ABDELRAZEK 6.890,00 6.890,00 0 Chirografară 0,0227 0,0077
ASCENSORUL SA nr. 0030/22.08.2011
CORNELIA-CORINA,
București, sector 1, Bd.
Alexandru Ioan Cuza nr.
81, et. 3
Com. Chiajna, str.
Divertismentului nr.1, cu
SUSTEINABLE domiciliul ales pentru
Contract de prestări servicii
23 ENGINEERING comunicare în București, 15.735,68 15.735,68 0 Chirografară 0,0519 0,0176
din 01.03.2016
SOLUTIONS SRL B-dul Ion Mihalache,
nr.127, bl. 6, ap.53, sector
1, la CI Albu Ana Andreea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

Nr Creanța Creanța Creanța %


Nume creditor Sediu creditor Categorie % Total Observații
crt solicitată admisă respinsă Grupă
București, sector 1, B-dul
Ion Mihalache nr. 41-43,
cu sediul ales pentru Factura nr. 13301987 din
ENEL ENERGIE
24 comunicare în București, 26.270,27 0 26.270,27 Chirografară 0 0 07.11.2018 este scadentă la
MUNTENIA
sector 2, Bd. Dimitrie data de 07.12.2018
Pompei nr.10A, clădirea
C3, et.7
TELEKOM
Contract de prestări
ROMANIA București, sector 1, Piața
25 30.473,34 30.473,34 0 Chirografară 0,1004 0,0340 servicii; contracte vânzare-
COMMUNICATIO Presei Libere nr. 3-5
cumpărare
NS SA
Contract de prestări servicii
CONTEXPERT București, sector 1, str. nr. 1101/11.02.2014;
26 16.276,45 16.276,45 0 Chirografară 0,0537 0,0182
CONSULTING SRL Buzești nr.75, et.4 Contract de prestări servicii
nr. 1759.1/01.05.2014
Contract de prestări servicii
nr. 1405/05.05.2015;
creanța în cuantum de
DAB SECURITY București, sector 1, Șos.
27 10.320,00 9.368,00 952,00 Chirografară 0,0309 0,0105 1.554 lei este născută după
SRL București-Ploiești nr. 139A
data de 28.11.2018, data de
deschidere a procedurii,
fiind o creanță curentă
TOTAL CREANȚE CHIROGRAFARE 35.333.079,44 30.338.153,62 4.994.925,82 100 33,8651
TOTAL 94.747.981,73 89.585.100,63 5.162.881,10 100
1 Euro la data de 28.11.2018 = 4,6580 RON
Notă: Prezentul tabel cuprinde creanțele actualizate, stinse sau modificate, în temeiul art.108 alin.2 din legea 85/2014.
Administrator judiciar T&A Insolvency IPURL
prin asociat coordonator Andrei Țâru

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ABM 2001 SRL, cod unic de înregistrare: 14032738
Tribunalul Maramureș - Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 4103/100/2014
Judecător sindic: Nela Borcutean
Temei juridic: art. 59, alin. (1), din Legea nr. 85/2014
Lichidator judiciar: Proleader Insolv I.P.U.R.L.
Debitor: SC Abm 2001 SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite
Raport
întocmit conform dispozițiilor art. 59, alin. 1 din Legea nr. 85/2014,
cuprinzând descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor lichidatorului judiciar
în procedura de faliment a debitoarei SC Abm 2001 SRL, în perioada 12.03.2019 - 29.05.2019,
respectiv luna lunile martie, aprilie și mai ale anului 2019
Nr. 79/4103/29.05.2019
Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul
Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586,
înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFOII-0715, membru UNPIR în baza atestatului nr.
2A0715, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar
al SC Abm 2001 SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Bogdan Vodă, nr.
3A, ap. 29, județul Maramureș, având CUI 14032738, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/425/2001, numită
prin Sentința Civilă nr. 2867/09.06.2015, pronunțată de Tribunalul Maramureș - Secția a II-a de Contencios
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 4103/100/2014, în perioada 12.03.2019 - 29.05.2019, respectiv luna lunile martie,
aprilie și mai ale anului 2019, a întreprins următoarele activități:
- a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a raportului de activitate întocmit pentru termenul de
judecată anterior, respectiv cel din data de 12.03.2019, acesta fiind publicat în BPI nr. 5232/13.03.2019, conform
dovezii de publicare nr. 74429/13.03.2019;
- de asemenea, lichidatorul judiciar a consultat Buletinul Procedurilor de Insolvență pentru a se informa ce acte de
procedură au mai fost publicate în legătură cu societatea debitoare și a consultat portalul instanțelor de judecată pentru a
se informa care este stadiul dosarelor aflate pe rol și dacă au mai fost deschise noi litigii în sarcina societății debitoare;
- În ceea ce privește stadiul dos. nr. 4103/100/2014/a3 al Tribunalului Maramureș – Secția a II-a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal având ca obiect cererea de angajare a răspunderii materiale formulată de lichidatorul judiciar
Proleader Insolv IPURL în contradictoriu cu foștii administratori ai debitoarei, Zvuncă Gheorghe și Mihalca Vasile,
aducem la cunoștința instanței că dosarul are termen de judecată la data de 04.06.2019.
În ceea ce privește respectarea obligațiilor fiscale privind pe debitoarea SC ABM 2001 SRL, aducem la cunoștința
instanței că lichidatorul judiciar a procedat la depunerea următoarelor declarații fiscale:
- Declarația 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat, având indexul de încărcare nr. 169633156/04.04.2019;
Onorariul cuvenit lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. calculat conform Sentinței civile nr.
2867/09.06.2015, respectiv de la data numirii lichidatorului judiciar 09.06.2015 și până în prezent 29.05.2019 nu a fost
încasat din lipsa disponibilităților bănești ale debitoarei.
Pe parcursul derulării procedurii generale a insolvenței privind pe debitoarea SC Abm 2001 SRL, lichidatorul judiciar
Proleader Insolv I.P.U.R.L. a efectuat, în conformitate cu prevederile art. 39, pct. 1 din Legea nr. 85/2014 și în
conformitate cu prevederile art. 89, al. (2) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în
insolvenţă, cheltuieli de procedură în sumă totală de 423,84 lei, cheltuieli care au fost achitate din fondurile proprii ale
Proleader Insolv I.P.U.R.L. și ale căror documente justificative au fost prezentate în rapoartele de activitate anterioare.
Până în prezent, Proleader Insolv I.P.U.R.L. nu a facturat debitoarei SC Abm 2001 SRL și a nu a încasat din averea
acesteia cheltuielile de procedură achitate inițial din fondurile sale proprii în sumă totală de 423,84 lei.
Până în prezent, Proleader Insolv I.P.U.R.L. a efectuat în numele debitoarei SC ABM 2001 SRL cheltuieli de procedură
care au rămas neachitate, în sumă totală de 3.220,07 lei inclusiv TVA.
De la data întocmirii ultimului raport de activitate, când soldul contului de lichidare al debitoarei SC ABM SRL deschis
la BCR SA - Sucursala Suceava, nr. RO83RNCB0234146736900001, era 0,00 lei, nu s-au mai înregistrat încasări și
plăți, soldul acestui cont de la data de 29.05.2019 fiind de 0,00 lei.
Începând cu luna mai a anului 2016, în vederea optimizării costurilor generate de comisionarea bancară, lichidatorul
judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. a procedat la schimbarea băncii la care este deschis contul bancar de lichidare al
debitoarei SC ABM 2001 SRL, în prezent acesta având codul IBAN RO28BUCU1702235338693RON și fiind deschis
la Alpha Bank România SA - Sucursala Suceava.
De la data deschiderii contului bancar de lichidare la Alpha Bank România SA și până în prezent, nu s-au înregistrat
încasări și plăți, soldul acestui cont de la data de 29.05.2019 fiind de 0,00 lei.
Lichidator judiciar, Proleader Insolv I.P.U.R.L.
practician în insolvență, ec. Șerban Mihaiela-Gabriela

2. Societatea LORIANNE ART SRL, cod unic de înregistrare: 32761395


România, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
B-dul Republicii nr.2A
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

Dosar nr. 846/100/2017/a1


Comunicare sentinţa civilă nr.613
emisă la: ziua 22, luna 05, anul 2019
Către,
- Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia, cu sediul în Baia Mare, Bd. Independenţei nr.18/29, judeţul
Maramureş
- Pârâta Buda Livia domiciliată în Baia Mare, Bd. Republicii nr.50/56, judeţul Maramureş,
- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş (pentru efectuarea menţiunilor în registrul
comerţului)
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 613 din data de 23.04.2019, pronunţată în dosarul nr. 846/100/2017/a1
al Tribunalului Maramureş – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC
Lorianne Art S.R.L, cu sediul în loc. Vişeu de Sus, str. Moldova nr.2, judeţul Maramureş, înregistrată la ORC sub nr.
J24/120/2014, având C.U.I.32761395,
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Rodica Jula
*
România, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 846/100/2017/a1
Sentinţa civilă nr. 613
Şedinţa publică din 23.04.2019
Instanţa constituită din:
Preşedinte: Nela Borcutean - judecător sindic
Grefier: Rodica Jula
Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii formulată de reclamanta Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia, cu
sediul în Baia Mare, Bd. Independenţei nr.18/29, judeţul Maramureş în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
Lorianne ART S.R.L, cu sediul în loc. Vişeu de Sus, str. Moldova nr.2, judeţul Maramureş, înregistrată la ORC sub nr.
J24/120/2014, având C.U.I.32761395, în contradictoriu cu pârâta Buda Livia domiciliată în Baia Mare, Bd. Republicii
nr.50/56, judeţul Maramureş, având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea
85/2014). Se constată că dezbaterea pe fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din data de 09.04.2019, concluziile
lichidatorului fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din hotărâre,
pronunţarea soluţiei fiind amânată pentru data de azi, când, judecătorul-sindic sindic a pronunţat prezenta hotărâre.
Judecătorul-sindic
Asupra cauzei de faţă.,
Prin acţiunea înregistrată sub numărul de mai sus, lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia,
cu sediul în Baia Mare, Bd. Independenţei nr.18/29, judeţul Maramureş desemnat pentru falimentul debitoarei SC
Lorianne ART S.R.L, cu sediul în loc. Vişeu de Sus, str. Moldova nr.2, judeţul Maramureş, înregistrată la ORC sub nr.
J24/120/2014, având C.U.I.32761395, a solicitat ca prin hotărârea pronunţată să se dispună obligarea pârâtei BUDA
LIVIA domiciliată în Baia Mare, Bd. Republicii nr.50/56, judeţul Maramureş, la suportarea cu averea proprie pasivul
societăţii insolvente, până la concurenţa sumei de 41.368,06 lei. În motivarea acţiunii se arată că, în fapt prin Încheierea
civilă nr. 713 din data de 24.03.2017 pronunțată în dosarul nr. 846/100/2017 al Tribunalului Maramureș, s-a dispus
deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC LORIANE ART SRL, cu sediul în Vişeu de Sus, str.
Moldova, nr. 2, jud. Maramureş, J24/120/2014, CUI 32761395.
Prin aceeași hotărâre a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Augustin Lucia,
cu sediul profesional în Baia Mare, Bd. Independenței, nr. 18/29, jud. Maramureș.
După comunicarea hotărârii privind deschiderea procedurii de insolvenţă a debitoarei a solicitat administratorului
statutar predarea actelor contabile. În baza analizei informaţiilor conţinute în actele contabile s-a întocmit raportul
cuprinzând cauzele şi împrejurările producerii stării de insolvenţă a debitoarei, raport înregistrat la data de 16.06.2017.
Prin raportul de cauze s-a arătat faptul că societatea debitoare avea în patrimoniu, la data deschiderii procedurii,
următoarele bunuri, înregistrate în contabilitate ca active circulante:
• Mărfuri în valoare de 26.077,97 lei ( cont contabil 371);
• Clienți în valoare de 36.691,43 lei (conturi contabile 4111);
• Disponibilităţi băneşti în valoare de 702,64 lei reprezentând soldul casieriei.
Totodată, s-a menţionat în cuprinsul aceluiaşi raport, faptul că bunurile prezentate mai sus figurează scriptic în
evidenţele societăţii debitoare, inventarierea faptică a acestor bunuri nu a fost încă realizată, în cursul procedurii de
insolvenţă deschisă împotriva debitoarei. Valoarea actuală a tuturor bunurilor, care se vor identifica faptic în
patrimoniul debitoarei, urmând a fi prezentată în raportul de evaluare care se va întocmi.
Cauzele producerii stării de insolvenţă a debitoarei:
Prin raportul de cauze, la care s-a făcut trimitere mai sus, în condiţiile în care s-a apreciat că administratorul statutar al
debitoarei va fi de bună credinţă şi va preda bunurile societăţii debitoare (mărfuri şi soldul casieriei) şi va furniza
informaţii în vederea recuperării acestora (drepturile de creanţă), în baza actelor contabile prezentate a apreciat ca
producerea stării de insolvenţă a debitoarei a fost cauzată de:
- Lipsa activelor imobilizate care să susțină dezvoltarea activității şi slaba cerere pe piaţă pentru bunurile
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

comercializate;
- Blocajul financiar, impasul în care se află momentan societatea, datorită imposibilității achitării datoriilor către
furnizori.
În partea finală a raportului de cauze s-a arătat că nu a identificat cauze sau fapte care să fie de natură să antreneze
răspunderea vreunei persoane pentru ajungerea debitoarei în insolvenţă. De asemenea, s-a menţionat că în măsura în
care, pe viitor, după întocmirea inventarierii şi analizarea în detaliu a tuturor aspectelor menţionate, se vor identifica
astfel de fapte, lichidatorul judiciar va depune o completare la acest raport cu indicarea persoanelor cărora le-ar putea fi
imputabile. Identificarea faptelor care impun angajarea răspunderii patrimoniale persoanelor care au produs starea de
insolvenţă a debitoarei:
După cum s-a arătat în raportul de cauze iniţial, societatea debitoare figurează cu bunuri în patrimoniu, bunuri de natura
mărfurilor, a soldului casieriei şi a drepturilor de creanţă. De la înfiinţare până la data deschiderii procedurii societatea
debitoare Loriane Art SRL a avut un singur administrator, care a cumulat şi calitatea de asociat unic, în persoana d-nei
Buda Livia. În vederea inventarierii şi evaluării bunurilor din patrimoniul debitoarei a fost fixată, de comun acord cu
administratorul statutar, data de 04.07.2018. La data de 04.07.2018 administratorul statutar a precizat că nu este la
sediul firmei decât după ora 12,00. Fiind sunată în jurul orei 12,30 a precizat că inventarierea bunurilor în prezenţa unui
evaluator autorizat nu mai poate avea loc fiindcă era prea târziu, în condițiile în care anterior a precizat că inventarierea
poate avea doar după orele 12,00.
Rezultă că intenționat administratorul statutar nu a dorit să pună la dispoziție bunurile din patrimoniul firmei nici să
furnizeze informații despre acestea. Faptele săvârșite întrunesc ipotezele prevăzute de art. 169 alin. lit. a şi e din Legea
nr. 85/2014:
Fapta de a folosi bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane, faptă
prevăzută de art. 169 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014:
După cum s-a arătat, atunci când s-au analizat actele contabile societatea debitoare figurează cu bunuri în patrimoniu.
Aceste bunuri nu au fost predate lichidatorului judiciar în vederea valorificării şi îndestulării măcar în parte a drepturilor
creditorilor. Nepredarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei în scopul acoperirii pasivului creează prezumţia că
aceste bunuri au fost folosite în folosul administratorului. De principiu, administratorul statutar are obligația şi nu
dreptul de dispoziţie de a preda bunurile debitoarei către lichidatorul judiciar în vederea acoperirii pasivului. În
conformitate cu dispozițiile art. 73 alin. 1 lit. c şi e din Legea nr. 31/1990, administratorii sunt solidar răspunzători faţă
de societate pentru existenţa registrelor cerute de lege, de corecta lor ţinere şi de stricta îndeplinire a îndatoririlor pe
care legea şi actul constitutiv le impun.
Totodată, art. 151 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 precizează că intrarea în procedură de faliment presupune
inventarierea patrimoniului debitorului şi valorificarea acestuia. În lipsa predării bunurilor din patrimoniul debitorului şi
a furnizării oricăror informaţii legate de către bunurile din patrimoniul debitoarei există prezumţia că acestea au fost
folosite în interesul personal al administratorului statutar. Fapta de a deturna sau de a ascunde o parte din activul
persoanei juridice ori de a mări în mod fictiv pasivul acesteia, faptă prevăzută de art. 169 alin. 1 lit. e din Legea nr.
85/2014:
În conformitate cu actele contabile societatea debitoare înregistrează mai multe bunuri în patrimoniu. Aceste bunuri nu
a fost predat lichidatorului judiciar în vederea evaluării şi valorificării. Neîndeplinirea obligaţiei de predare a bunurilor
din patrimoniul debitoarei naşte prezumţia că acestea au fost însuşite de către administratorul statutar. Norma legală
conţinută în art. 169 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014 presupune mai multe ipoteze, în cauză fiind vorba de ipoteza de
a ascunde o parte a activului persoanei juridice, respectiv a bunurilor din patrimoniu. Pentru considerentele de mai sus
solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată respectiv obligarea pârâtei Buda Livia, în temeiul art. 169 alin. 1
lit. a şi e din Legea nr. 85/2014 la suportarea, cu averea proprie a pasivului societăţii debitoare, respectiv la nivelul
sumei de 41.368,06 lei.
Pârâta, deşi legal citată, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a formula eventuale apărări.
Examinând cererea pe fond, judecătorul-sindic reţine următoarele:
Prin Încheierea civilă nr. 713 din data de 24.03.2017 pronunțată în dosarul nr. 846/100/2017 al Tribunalului Maramureș,
s-a dispus deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC LORIANE ART SRL, cu sediul în Vişeu de Sus,
str. Moldova, nr. 2, jud. Maramureş, J24/120/2014, CUI 32761395, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar
Cabinet Individual de Insolvență Augustin Lucia.
În dosarul de faliment şi-au înregistrat declaraţii de creanţă: D.G.R.F.P. – prin A.J.F.P. Maramureş, SC Pyramis
România SRL, SC Temad CO SRL şi SC Roşu Company SRL. Astfel, potrivit tabelului definitiv al creanțelor întocmit
la data de 23.05.2017, cuantumul total al datoriilor împotriva debitoarei este de 41.368,06 lei. Temeiul de drept al
acţiunii dedusă judecăţii îl constituie dispoziţiile art.169 alin.1 lit.a şi e din Lege nr.85/2014, potrivit cărora La cererea
administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al
debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate
cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii,
precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele
fapte:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;”
Din raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei precum şi din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

completarea acestuia rezultă că la data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de societatea debitoare avea în patrimoniu
bunuri înregistrate în contabilitate: mărfuri în valoare de 26.077,97 lei; clienți în valoare de 36.691,43 lei şi
disponibilităţi băneşti în valoare de 702,64 lei reprezentând soldul casieriei
Pârâta, în calitate de administrator statutar al debitoarei nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar bunurile evidenţiate
în contabilitate în vederea inventarierii şi a evaluării, deşi a fost notificată în acest sens, şi iniţial a fost de acord cu o
întâlnire cu lichidatorul judiciar pentru finalizarea acestei operaţiuni. Nepredarea bunurilor din patrimoniul debitoarei şi
a furnizării oricăror informaţii legate de aceste bunuri, denotă faptul că pârâta le-a ascuns şi le-a folosit în folosul său
sau în cel al unei alte persoane, fapte prevăzute de art. 169, alin.1, lit.a şi e din Legea 85/2014. Prin aceste fapte pârâta a
contribuit la starea de insolvenţă a debitoarei motiv pentru care acţiunea lichidatorului judiciar va fi admisă cu
consecința obligării pârâtei la plata pasivului debitoarei în cuantum de 41.368,06 lei, potrivit tabelului definitiv al
creanțelor.
Pentru aceste motive, în numele legii hotărăşte:
Admite acţiunea formulată de reclamanta Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia, cu sediul în Baia Mare, Bd.
Independenţei nr.18/29, judeţul Maramureş în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Lorianne Art S.R.L, cu
sediul în loc. Vişeu de Sus, str. Moldova nr.2, judeţul Maramureş, înregistrată la ORC sub nr. J24/120/2014, având
C.U.I.32761395, în contradictoriu cu pârâta Buda Livia domiciliată în Baia Mare, Bd. Republicii nr.50/56, județul
Maramureș şi, în consecinţă:
Obligă pe pârâtă să suporte cu averea proprie pasivul debitoarei SC Lorianne Art S.R.L, până la concurența sumei de
41.368,06 lei. Executorie. Cu drept de apel în 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la sediul
Tribunalului Maramureş – Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată în şedinţa publică din
23.04.2019.
Preşedinte, Grefier,
Nela Borcutean Rodica Jula

3. Societatea XELA SRL, cod unic de înregistrare: 3811457


Raport
privind modul de îndeplinire a atribuţiilor de către lichidatorul judiciar
în procedura de faliment a debitoarei Xela SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite
Număr: 269 Data emiterii: 25.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar nr. 7268/100/2009, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Simona Oltean.
2. Registratura instanţei: Adresa: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, judeţul Maramureş. Număr de telefon: 0262-
218235. Programul registraturii instanţei: Luni-Vineri 08.00-13.00.
2.1. Debitor: Xela SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite. Cod de identificare fiscală: 3811457. sediul social: Baia
Mare, Bd. Bucureşti, nr. 55, judeţul Maramureş. Număr de ordine în registrul comerţului: J24/691/1993.
3.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Moldovan Renata. Cod fiscal: RO 25010760, sediul social: Baia
Mare, str. George Coşbuc, nr. 32/19, judeţul Maramureş. RFO I – 2136. tel/Fax: 0362-808832. Nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Moldovan Renata
4.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Moldovan Renata, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Xela
SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite, conform sentinţei civile nr. 980 din data de 16.02.2015, pronunţată de
Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 7268/100/2009, în temeiul
art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei comunică: Raport nr. 236/12.04.2019 privind modul de îndeplinire a
atribuţiilor de către lichidatorul judiciar în procedura de faliment a debitoarei Xela SRL – în faliment, în bankruptcy, en
faillite (anexă).
Anexă: Raport nr. 236/12.04.2019 privind modul de îndeplinire a atribuţiilor de către lichidatorul judiciar în procedura
de faliment a debitoarei Xela SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite
Prin sentinţa civilă nr. 176/17.01.2011 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul cu nr. 7268/100/2009 s-a
constatat starea de insolvenţă şi s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă prevăzută de către Legea
85/2006 privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei Xela SRL, cu sediul social în Baia Mare, Bd. Bucureşti, nr.
55, judeţul Maramureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr.
J24/691/1993, având CUI 3811457.
Prin aceeaşi sentinţă civilă a fost desemnat în calitate de administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă
Moldovan Renata, având sediul social în Baia Mare, strada George Coşbuc, nr.32/19, judeţul Maramureş. Ulterior, prin
sentinţa civilă nr. 980/16.02.2015 s-a dispus deschiderea procedurii generale de faliment.
I. Descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor:
Ultimul raport de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar, respectiv raportul nr. 34/15.01.2019 privind modul de
îndeplinire a atribuţiilor de către lichidatorul judiciar în procedura de faliment a debitoarei Xela SRL – în faliment, în
bankruptcy, en faillite a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (nr. 1561/23.01.2019).
Având în vedere dispoziţiile art. 13 şi urm. raportat la cele ale 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea şedinţei adunării
creditorilor pentru data de 30.01.2019, în vederea supunerii spre aprobare a raportului cu nr. 466/01.06.2018 privind
modalitatea de valorificare a bunurilor din averea debitoarei Xela SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, care
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

cuprinde şi regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare. Acest convocator a fost publicat
în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 1173/18.01.2019 şi comunicat creditorilor la data de 18.01.2019. - In
conformitate cu prevederile art. 14, alin. (6) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a
procedat la înregistrarea în data de 31.01.2019 a procesului-verbal al şedinţei adunării creditorilor, precum şi dovada
convocării acestora.
Acest proces-verbal a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2192/01.02.2019. - Având în vedere
dispoziţiile art. 13 şi urm. raportat la cele ale 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei din Legea 85/2006
privind procedura insolvenţei, precum şi a faptului că nu a fost întrunit cvorumul necesar ţinerii şedinţei adunării
creditorilor din data de 30.01.2019, lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea şedinţei adunării creditorilor pentru
data de 10.04.2019, în vederea supunerii spre aprobare a raportului cu nr. 466/01.06.2018 privind modalitatea de
valorificare a bunurilor din averea debitoarei Xela SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, care cuprinde şi
regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare. Acest convocator a fost publicat în Buletinul
procedurilor de insolvenţă nr. 7008/05.04.2019 şi comunicat creditorilor la data de 05.04.2019.
In conformitate cu prevederile art. 14, alin. (6) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a
procedat la înregistrarea în data de 11.04.2019 a procesului-verbal al şedinţei adunării creditorilor, precum şi dovada
convocării acestora.
Acest proces-verbal a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7472/11.04.2019. - La data de
08.04.2019, lichidatorul judiciar a procedat la înregistrarea (la data de 10.04.2019), afişarea (la data de 10.04.2019) şi
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă (nr. 7365/10.04.2019) a tabelului definitiv consolidat (actualizat),
cuprinzând creanţele împotriva averii debitoarei Xela SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, având în vedere
cesiunea de creanţă intervenită între Corporate Recovery Management SRL şi APS Fund Alpha uzavřený investiční
fond, a.s., conform Contractului de cesiune a creanţei din 16.12.2015, precum şi urmare a distribuirii sumei de
26.253,48 lei în contul creditorului Municipiul Baia Mare prin Primar, conform raportului nr. 158/10.03.2016 asupra
fondurilor obţinute din lichidare şi planul de distribuire din data de 10.03.2016.
Având în vedere dispoziţiile art. 13 şi urm. raportat la cele ale 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi a faptului că nu a fost întrunit cvorumul necesar ţinerii şedinţei
adunării creditorilor din data de 10.04.2019, lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea şedinţei adunării
creditorilor pentru data de 19.04.2019, în vederea supunerii spre aprobare a raportului cu nr. 466/01.06.2018 privind
modalitatea de valorificare a bunurilor din averea debitoarei Xela SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, care
cuprinde şi regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare, acest convocator fiind publicat în
Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 7470/11.04.2019.
II. Descrierea cheltuielilor cu procedura şi onorariile lichidatorului judiciar:
Cheltuielile ocazionate cu procedura de la data întocmirii ultimului raport de activitate şi până în prezent sunt în
cuantum de 166,10 lei, la care se adaugă onorariul lichidatorului judiciar. Având în vedere cele menţionate, solicităm
respectuos să acordaţi un termen în continuarea procedurii în vederea efectuării demersurilor de valorificare ale
bunurilor din averea debitoarei falite.
Cabinet Individual de Insolvenţă Moldovan Renata

Județul Sălaj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PRINCESS DIFFUSION S.R.L., cod unic de înregistrare: 37814679
Cabinet individual de insolvenţă Lazăr Ioan, Zalău, str. Aleea Liliacului, nr.4, judeţul Sălaj, mobil: 0741- 988030.
Număr dosar: 959/84/2018
Debitor: SC Princess Diffusion SRL, sediul social: Zalău, str. Aleea Astrei, nr.3, bl.L2, sc.A, et.2, ap.10, judeţul Sălaj,
CUI 37814679, J31/512/2017
Proces verbal al adunării creditorilor
Nr. 199/29.05.2019
Încheiat la sediul lichidatorului judiciar din Zalău, str. Aleea Liliacului, nr.4, cu ocazia adunării creditorilor debitorului
SC Princess Diffusion SRL, convocată în conformitate cu prevederile art.19 și urm. din Legea privind procedura
insolvenței nr.85/2014.
Ordinea de zi:
1.Aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din patrimoniul societății.
2.Aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare.
Desfășurarea adunării creditorilor, la inițiativa lichidatorului judiciar.
Cvorum: Lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerințele din Legea
privind procedura insolvenței.
Participare. La ședința Adunării creditorilor SC Princess Diffusion SRL, convocată și prezidată de către lichidatorul
judiciar, în data de 29.05.2019, ora 12, a votat prin corespondență creditorii:
1. A.J.F.P. Sălaj, care deține un procent de 97% din creanțele înscrise în tabelul definitiv al creanțelor.
Voturi prin corespondență
1. A.J.F.P. Sălaj
"AJFP Sălaj în calitate de creditor, aprobă raportul de evaluare a bunurilor din patrimoniul societății, caietul de sarcini
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

și regulamentul de vânzare, comunicate de lichidatorul judiciar,


Hotărâri: Se aprobă raportul de evaluare a bunurilor din patrimoniul societății, caietul de sarcini și regulamentul de
vânzare, comunicate de lichidatorul judiciar,
Lichidator judiciar, Cabinet individual de insolvență Lazăr Ioan

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea WEST SUIN SRL, cod unic de înregistrare: 18389092
România, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă
Mun. Timişoara, str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş
Dosar nr. 528/30/2019
Comunicare încheiere civilă din data de 18.04.2019
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş, Cod
de identificare fiscală: 14942091
Debitor: West Suin SRL, cu sediul în sat. Variaş, com. Variaş, FN, Ferma de Îngrăşare a Suinelor, jud. Timiş,
J35/465/2006, CUI 18389092.
Practician în insolvenţă: Popa & Rus Cabinete Asociate de Insolvenţă, cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 75, ap. 20
– 22, jud. Bihor
Se comunică, alăturat, copia Încheierii civile din data de 18.04.2019, pronunţată în dosarul nr. 528/30/2019 de
Tribunalul Timiş, Secţia a II –a Civilă – prin judecător sindic, privind debitorul West Suin SRL, cu sediul în sat. Variaş,
com. Variaş, FN, Ferma de Îngrăşare a Suinelor, jud. Timiş, J35/465/2006, CUI 18389092.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Document finalizat
Cod ECLI
România, Tribunalul Timiş - Secţia a II-a Civila
Dosar nr. 528/30/2019
Încheiere
Şedinţa camerei de consiliu din 18.04.2019
Instanţa constituită din:
Preşedinte - jud. sindic: Casiana Todor
Grefier: Mariana Budur
Pe rol se află judecarea cererii privind majorarea termenelor procedurale stabilite prin Sentința civilă nr.
343/21.03.2019, formulată de Popa & Rus Cabinete Asociate de Insolvenţă, cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 75,
ap. 20-22, jud. Bihor, în calitate de administrator judiciar al debitoarei West Suin SRL, cu sediul în sat. Variaş, com.
Variaş, FN, Ferma de Îngrăşare a Suinelor, jud. Timiş, J35/465/2006, CUI 18389092. Dată în camera de consiliu fără
citarea parţilor. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat,
judecătorul sindic reţine cererea spre soluţionare.
Judecătorul - sindic,
Deliberând constată:
Prin cererea înregistrată în dosarul pendinte la data de 10.04.2019, Popa & Rus Cabinete Asociate de Insolvenţă în
calitate de administrator judiciar al debitoarei West Suin SRL a solicitat în temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 respectiv
art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, majorarea termenelor prevăzute la art. 100 alin. 1 lit. b), c) și e) cu maximum de
30 de zile, datorită faptului că sentința de deschidere a procedurii de insolvență i-a fost comunicată prin Buletinul
Procedurilor de Insolvență abia în data de 05.04.2019, deci nu se poate încadra în termenul prevăzut de art. 100 alin. 1
din Legea nr. 85/2014. Totodată, s-a solicitat a se dispune majorarea termenului prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr.
85/2014, cu maximul prevăzut de lege și anume 40 de zile, datorită faptului că sentința de deschidere a procedurii de
insolvență i-a fost comunicată abia în data de 05.04.2019, în vederea întocmirii raportului privind cauzele și
împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență. În drept au fost invocate disp. art. 100 alin. 2 şi art. 97 alin.
1 din Legea nr. 85/2014.
Examinând cererea formulată de administratorul judiciar, motivele în fapt şi în drept invocate, văzând şi disp. art. 100
alin. 2 din Legea 85/2014, judecătorul sindic constată întemeiată cererea formulată, astfel că aceasta va fi admisă,
pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 100 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice,
judecătorul - sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi e) cu maximum 30 de
zile” iar conform dispozițiilor art. 97 alin. 1 teza a II-a din Legea 85/2014, La cererea motivată a administratorului
judiciar sau a lichidatorului judiciar, în cazuri de o complexitate ridicată, termenul poate fi prelungit de către
judecătorul-sindic cu o perioadă de maximum 40 de zile”. Prin Sentința civilă nr. 343/21.03.2019, pronunţată în dosarul
nr. 528/30/2019 al Tribunalului Timiş a fost deschisă procedura insolvenţei generale faţă de debitoarea West Suin SRL
fiind desemnat administrator judiciar Popa & Rus Cabinete Asociate de Insolvenţă, în vederea îndeplinirii atribuţiilor
prevăzute de art. 58 din Legea 85/2014. Instanța constată că se invocă imposibilitatea administratorului judiciar de a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

respecta termenele stabilite prin încheierea de deschidere a procedurii de insolvenţă şi de a trimite notificările şi de a-şi
îndeplini atribuţiile ce îi revin, întrucât Sentinţa civilă nr. 343/21.03.2019, prin care s-a dispus deschiderea procedurii
insolvenţei debitoarei i-a fost comunicată cu întârziere.
Având în vedere circumstanţele cauzei, respectiv, data primirii sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei de către
practicianul în insolvenţă desemnat, judecătorul sindic apreciază că se impune admiterea cererii privind majorarea
termenelor procedurale stabilite prin sentința civilă nr. 343/21.03.2019 formulată de Popa & Rus Cabinete Asociate de
Insolvenţă, în calitate de administrator judiciar al debitoarei West Suin SRL.
Pentru aceste considerente, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de administratorul judiciar al debitoarei West Suin SRL, Popa & Rus Cabinete Asociate de
Insolvenţă, cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 75, ap. 20-22, jud. Bihor, privind majorarea termenelor prevăzute în
Sentința civilă nr. 343/21.03.2019. Dispune majorarea termenelor prevăzute la art. 100 alin. 2 lit. b), c) și e) cu 30 de
zile. Dispune majorarea termenului prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, cu 40 de zile.
Dispune comunicarea prezentei încheieri practicianului în insolvenţă Popa & Rus Cabinete Asociate de Insolvenţă, cu
sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 75, ap. 20 – 22, jud. Bihor Dată în camera de consiliu şi pronunțată în şedinţa
publică din 18.04.2019.
Preşedinte - judecător sindic, Grefier,
Casiana Todor Mariana Budur

Județul Vaslui
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VOLDOVIO CONSULT SRL, cod unic de înregistrare: 30570593
Proces-verbal al adunării creditorilor
Date privind dosarul: Număr dosar: 912/89/2018, Tribunal Vaslui, Secţia: Civilă,
Judecător sindic: Adina Alexandru
Debitor: SC Voldovio Consult SRL Vaslui, Sediul: loc. Vaslui, str. Radu Negru, (Loc pentru viză Registratură)
bl. 262, sc. C, et. 2, ap. 8, jud. Vaslui; Număr de ordine în registrul comerţului
J/37/263/2012, CUI: 30570593
Vezi anexă: Instrucţiuni de completare
Încheiat astăzi, 24.05.2019, orele 11:00, la sediul Estconsult I.P.U.R.L. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, loc. Huşi, jud.
Vaslui cu ocazia întrunirii Adunării creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu
prevederile art. 47 şi urm. din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014
Ordinea de zi:
Aprobarea raportului de închidere a procedurii de insolvenţă pentru debitoarea SC Voldovio Consult SRL Vaslui.
Desfăşurarea adunării creditorilor:
Participare:
La şedinţa Adunării creditorilor SC Voldovio Consult SRL Vaslui, convocată şi prezidată de către lichidatorul
judiciar în data de 24.05.2019, orele 11:00, au fost prezenţi ori şi-au exprimat punctul de vedere următorii creditori:
- A.J.F.P. Vaslui – punct de vedere adr. nr. VSG_DEX 2604/22.05.2019 – 100%.
Adunarea creditorilor a fost convocată la iniţiativa lichidatorului judiciar prin adresa nr. 1514/09.05.2019.
Cvorum: Lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 49
alin. (1) şi (2) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014, respectiv au fost
prezenţi ori şi-au exprimat punctul de vedere creditori ale căror creanţe însumate reprezintă 100% din valoarea totală
a creanţelor împotriva averii debitorului.
Lichidatorul judiciar solicită aprobarea raportului de închidere a procedurii de insolvenţă pentru debitoarea SC
Voldovio Consult SRL Vaslui.
A.J.F.P. Vaslui aprobă raportul de închidere a procedurii de insolvenţă pentru debitoarea SC Voldovio Consult SRL
Vaslui.
Hotărâri:
Aprobarea raportului de închidere a procedurii de insolvenţă pentru debitoarea SC Voldovio Consult SRL Vaslui.
În conformitate cu prevederile art. 49, art. 174 şi următoarele din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, Adunarea creditorilor a hotărât cu unanimitate de voturi aprobarea raportului de
închidere a procedurii de insolvenţă pentru debitoarea SC Voldovio Consult SRL Vaslui.
Număr de exemplare: Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care câte 1 exemplar pentru
creditorii care şi-au exprimat punctul de vedere, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar, 1 exemplar pentru a fi depus
la dosarul cauzei.
Semnături:
Pentru creditori:
A.J.F.P. Vaslui creditor punct de vedere adr. nr. VSG_DEX 2604/22.05.2019
Vezi anexa

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11012/03.06.2019

Anexa – Denumirea creditorilor participanţi la adunarea creditorilor şi semnătura reprezentanţilor creditorilor la


adunarea creditorilor debitorului SC Voldovio Consult SRL Vaslui desfăşurată astăzi, 24.05.2019, la sediul
Estconsult I.P.U.R.L. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, mun. Huşi, jud. Vaslui
Calitatea
Nr. Denumirea/ numele şi Numele şi prenumele
reprezentantului Semnătura
crt. prenumele creditorului reprezentantului creditorului
creditorului
Consilier juridic superior Punct de vedere adr. nr. VSG_DEX
1 A.J.F.P. Vaslui
Loredana Lefter 2604/22.05.2019
Lichidator judiciar: Estconsult I.P.U.R.L.

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11012/03.06.2019 conţine 28 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28