Sunteți pe pagina 1din 2
MMHHCTEPCTBO CEMLCKOFO XO3sICTBA, PEFHOHAJIBHOFO PA3BHTHA H OKPYAAIOULEH CPE,AbI PECIYBJINKH MOLLIOBA APEHTCTBO OKPYKAIOULEH CPEJIbI LABORATORUL DE REFERINTA DE MEDIU LABORATORUL PENTRU CALITATEA APEL MINISTERUL AGRICULTURM, DEZVOLTARM REGIONALE $I MEDIULUL ‘AL REPUBLICH MOLDOVA. AGENTIA DE MEDIU 20-746 MD-2072 mun.Chiginau, str. Grenoble, 134 tel. 0: Raport de incercari a probelor de apa nr, 269 din 04 septembrie 2019 1. Denumirea obiectului— SA ..Apa-Canal Chisinau”. statia de epurare 2. Locul de prelevare a probei — nr.1 — deversarea apei dupa procesul de epurare din statia de epurare in r, Bic: nr. 2—am nr. 3~aval 3. Scopul prelevarii — respectarea valorilor limita admisibile la deversare in emisar (HG 25.11.2013, Anexa nr, 2) Volumul apelor reziduale deversate DN aplicat la egantionare SM SR ISO 5667-10:2007 Caracterul probei — probe unice Volumul probei — 3 probe + 1.5 litri Conditiile de prelevare a probei—normale . Condi 0. Indicii de analizi — pH, oxigenul dizolvat (02), consumul_chimic de oxigen (CCO-Cr), ;sumul_biochimic de oxigen (CBO.), materii in suspensie (MS), cloruri (CI), azot amoniacal (NINH,’), fosfor total (Pui). detergenti anioni activi 11, Data si ora prelevarii probei ~ 29.08.2019 le de transportare a probei T’C ~4°C seen ane 12. Reprezentantul Laboratorului - sef Laboratorul pentru calitatea apei Prodan Petru funefia, numele, prenumele 13, Reprezentantul intreprinderii — Visnevschi Alexandru-sef statiei de epurare funcfia, numele, prenumele 14. inceputul incercarilor 29.08 Finalizarea incercarilor 04.09.2019 15. Documente ce stabilese valorile limita admisibile: 1. Indicatorii de calitate ai apelor uzate industriale evacuate tn refelele de canalizare ale localitiqilor se contin tn Anexa nr.1, HG 950 din 25.11.2013. 2. Valorile lima de tncarcare cu poluanti a apelor uzate industriale gi urbane evacuate in corpurile de ap& se contin in Anexa nr2, HG 950 din 25.11. 2013 3. Cerinfele de calitate @ mediului pentru apele de suprafata se contin in Anexa 1, HG 890 din 12.11.2013, 4, Normele sanitare privind calitatea apei potabile se contin in Anexa nr.2, HG 934 din 15.08.2007, 16, Abater conditiile de mediu, observatii LCA AM Chisinau Cod: REA Editia: 117.01,2019 Pagina I din , adaugari sau excluderi din metoda de analiza, informatii referitoare la Rezultatele incerearilor probelor de apa Data 04 septembrie 2019 Nr Valorile Limita Valori obtinute dio | Parametrii de ealitate Metoda de | Admisibile, mgdm* | analiza | HG 950din25.11.2013 | wrt | ond | ord ‘Anexa 2 "| pH, Unitayi pt SM SR EN ISO 65-85 773 | 808 | 7.82 10523:2014 : : 2 | Oxigen dizotvat, mgOxdm? SM SR EN : 7 4,68 | 0,89 | 258132011 * | Materii in suspensie (MS), | SMSTAS | 118,0 conformavizuui| 45.2 | 124 | 436 mg/d? 16953:2007 al MADRM_ a Consumul chimic de SASK ISD 1250 249.4 | 53.78 | 144.4] oxigen (CCO-Cr), £6060:2006 i A mgOy/dm? _ ® | Consumul biochimicde | SMSREN 189% | 98,0 contormaviauui | 121,16 | 9,86 | 75.96 oxigen (CBOs), mgOy/dm? 1:2012 al MADRM s © | Cloruri (Cr), myam? SM SR ISO 300,0 117.7 | 92.18 | 105.5 9297:2012 i 7 | Azot amoniacal (N-NH",), | SMSR ISO 7150- 20 8613 | 88 | 78,19 mg/dm? 1:2005 : ® | Fosfor total (Pusu) mgiam? | SM SR EN ISO 20 356 | 1.76 | 688 - 6878.2011 ° | Detergenti sintetict aniont ] ape g2.13.05 08 24,76 | 2,32. | 21.66 activi biodegradab | mgidm? os ae AVIZ: in conformitate cu analizele de laborator efectuate in proba de apa uzatd, prelevati la evacuare din statie si deversaté in r. Bic, s-au depistat_depisiri_ale_valorilor-limita_de incdreare cu poluanti a apelor uzate evacuate in corpurile de apa (HG 950 din 25.11.2013, Anexa_nr. 2) la _urmatorii_parametri de calitate: CCO-Cr - de 2.0 ori; CBOs - 1,23 ori: N/NH,' - de 43.0 ori; P (total) - de 4.28 ori: detergenti - de 49,52 ori. Concomitent s-a constatat, ci deversarea apelor uzate neepurate de la statia de epurare are un impact negativ asupra calit&tii apelor r. Bic, manifestata prin majorarea concetratiilor de poluanti in proba de apa prelevati in aval de deversare in-raport cu proba de apa prelevata in_amonte de deversare la _urmatorii_parametri:; CCO-Cr - de 2,68 ori; CBOs - 7,7 ori N/NH," - de 8,9 ori; MS - 3,5 ori: detergenti - de 9,33 ori si micsorarea continutului de oxigen Qp - de 5,25 ori zultatele incercdrilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsd, coeficientul de acoperire K = 2, ew nivelul de ineredere 2 =95% ‘Nota :Rezulatle se refer numai la objet ncaa, reproducercaraportul nu se permite id acordul Laborato Seful Laboratorului de referinfa de mediu___ ee A Leah F : . ‘ABORATORUL Seful Laboratorului pentru calitatea apei ue P. Prodanls ,°f pe nerennqA LCA AM Chisindu Cod: Ri-A Ediia: V17.01.2019

S-ar putea să vă placă și