Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Președinte,

Subsemnatul .............., cu domiciliul în mun........................, având codul


numeric personal ........................., cu domiciliul procesual ales pentru
comunicarea actelor de procedură in .............................................., în
contradictoriu cu pârâta........................., cu domiciliul în ..................................,
reprezentantul legal al minorei......................, nascuta la data de..............................,
formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ( REDUCERE PENSIE DE


INTRETINERE)

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună


reducerea, de la suma de la suma de ...........lei lunar a pensiei de întreținere
stabilită prin sentința nr......................., pronunțată de Judecătoria
......................ca urmare a diminuării veniturilor debitorului-reclamant.

În fapt, arătăm că prin sentinta civila .................. din ...................s-a stabilit


sa ii platesc minorei......................., fiica dintr-o casatorie anteriara, o pensie de
intretinere in cuantum de ..............lei lunar.
Invederez instantei ca incepand cu data de ................contractul individual de
munca a incetat conform art 81 alin 7 din Codul muncii, prin Decizia
.........................si ca la data de .....................mai figurez in evidentele fiscale cu un
venit impozabil de .............. lei, asa cum rezulta din Adeverinta de venit pe
anul......................

Potrivit art. 529 Cod civil:

“(1) Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele
celui care urmează a o plăti.
(2) Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din
venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3
sau mai mulţi copii.

De asemenea, in conformitate cu Art. 531 - Modificarea şi încetarea


pensiei de întreţinere

(1) Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care


prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit
împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî
încetarea plăţii ei.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 531 alin. (1) din C. civ.
În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri.
În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri, în copii
certificate pentru conformitate cu originalul, în doua exemplare:
- Copie Sentinta civila.....................;
- Copie CI ............................;
- Copie Adeverinta venit pe anul ..........:
- Copie Certificat de nastere...................;
- Copie Decizie nr........................;
Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.
2) din C. proc. civ.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în doua exemplare.

Data, Semnătura,

S-ar putea să vă placă și