Sunteți pe pagina 1din 3

Lista Harmony Yoga Chakrasana:

1. MULADHARA CHAKRA ASANAS:

1.1 Ganesha Mudra in Pada Virasana - Postura Eroului


1.2 Baddha Konasana - Postura Cizmarului
1.3 Bhadrasana - Postura Tronului
1.4 Gorakshasana - Postura Inteleptului Goraksha
1.5 Paschimottanasana - Postura Clestelui
1.6 Pada Hastasana - Postura Gorilei
1.7 Baddha Konasana! - Ardha Mandukasana
1.8 Sucirandrasana - Postura Ochiului de Ac
1.9 Prasarita Padottanasana
1.10 Pada Malasana- Postura Lunii
1.11 Kalyasana - Postura Zeitei Kali
1.12 Malasana - Postura Ghirlandei
1.13 Uttana Shvanakasana - Postura Catelului Jucaus
1.14 Samakonasana - Postura Sforii
1.15 Parshvottanasana
1.16 Mandukasana II- (Utkatasana)- Postura scaunului
1.17 Garuda Kalyasana- Postura Vulturului Zeitei Kali
1.18 Tittibhasana - Postura Licuriciului
1.19 Hasta Kalyasana- Postura mainii Zeitei Kali
1.20 Shashasana - Postura Iepurelui
1.21 Khanjanasana - Postura Codobaturei
1.22 Hasta Virabhadrasana-
1.23 Pada Janu Shirshasana
1.24 Ustrasana-Postura camilei
1.25 Marichyasana - Postura Inteleptului Marichy

2. SVADISTHANA CHAKRA ASANAS:

2.1 Sukhasana- Postura Usoara, Decenta , placuta


2.2 Hindolasana- Postura hamacului sau a leaganului
2.3 Yoni asana- Postura femeii ?
2.4 Upavishta Konasana-
2.5 Supta Bandha Konasana-Postrua unghiului strans pe spate
2.6 Mulabhandasana-Postura Radacinii
2.7 Parivritta Vishvavajrasana-
2.8 Urdhva Parshva Anantasana
2.9 Prapada Setu Bandha Sarvangasana Postura podului
2.10 Eka Pada Raja Kapotasana- Postura porumbelului regal
2.11 Urdhva Baddha Hastasana
2.12 Dandayamana Bharmanasana
2.13 Anantasana-Postura lui Vishnu (Vishnu's couch pose)
2.14 Grantadara
2.15 Tandavasana- Postura dansului lui Shiva
2.16 Supta Pada Ardha Gomukhasana
2.17 Niralamba Vyaghrasana
2.18 Vyaghrasana
2.19 Shalabhasana - Postura Lacustei
2.20 Padma Mudra Kalyasana

3. MANIPURA CHAKRA ASANAS :

3.1 Virabhadrasana 3.2 Utthita Trikonasana - Postura triunghiului


3.3 Paripurna Navasana- Postura Barcii
3.4 Mayurasana - Postura Paunului
3.5 Mandukasana - Postura Broastei
3.6 Chakra Bandhasana
3.7 Makara Dandasana - Plank
3.8 Supta Vajrasana - Postura Fulgerului la sol
3.9 Ardha Chandrasana - Postura Semilunii
3.10 Parivritta Padottanasana
3.11 Natarajasana I - Postura lui Shiva Dansatorul (Postura Regelui Dansator )
3.12 Parivritta Anjaneyasana
3.13 Vira Parampara
3.13 Viparita Virabadrasana I
3.14 Viparita Virabadrasana II
3.16 Dhanurasana - Postura Arcului
3.17 Ushtrasana - Postura Camilei
3.18 Natarajasana III - Postura lui Shiva Dansatorul
3.19 Svastikasana
3.20 Prapadasana
3.21 Prapada Utkatasana - Postura feroce,salbatica,fioroasa
3.22 Utthita Hasta Padangushtasana
3.23 Natarajasana II - Postura lui Shiva Dansatorul
3.24 Eka Pada Mukha Shvanasana
3.25 Parvatasana Mountain Pose

4. ANAHATHA CHAKRA ASANAS:

4.1 Eka Pada Prapadasana


4.2 Parshva Hasta Dandasana
4.3 Utthita Parshva Konasana
4.4 Parivritta Uttana Anjalyiasana
4.5 Ashva Sanchalanasana
4.6 Kurmasana - Postura Broastei Testoase
4.7 Eka Pada Indudalasana
4.8 Parivritta Konasana
4.9 Viparita Namaskar Tadasana
4.10 Vrikshasana Namaskar
4.11 Hasta Gomukhasana Vrikshasana
4.12 Tadasana Namaskar
4.13 Raja Kapotasana - Postura Porumbelului
4.14 Valakhilyasana
4.15 Vajrasana - Postura Diamantului
4.16 Bhujangasana - Postura Cobrei
4.17 Gomukhasana - Postura Vacii
4.18 Balasana - Postura Copilului

5. VISHUDHA CHAKRA ASANAS:

5.1 Ardha Matsyendrasana - Postura Inteleptului Matsyendra


5.2 Marichyasana
5.3 Ardha Marichyasana in Parivritta Ardha Vajrasana
5.4 Virabhadrasana II Postura razboinicului 2
5.5 Patan Vrikshasana
5.6 Setu Bandha Sarvangasana- Postura podului
5.7 Shimhasana - Postura Leului
5.8 Salamba Sarvangasana - Postura Lum�narii

7. SAHASRARA CHAKRA ASANAS

7.1 Padangushtasana-Postura degetlui mare de la picior


7.2 Ardha Shirshasana
7.3 Pindasana-Postura Fatului
7.4 Urdhva Padmasana - Postura Lotusului
7.5 Sahajoli Mudra I
7.6 Sahajoli Mudra II
7.7 Shirshasana - Postura stand in cap

Total: 128 de asane

Bandha:

Mudras:

Pranayama:

Maha Mudra: