Sunteți pe pagina 1din 6

 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :Grup Scolar Industrial de Electrotehnică şiTelecomunicaţii-CONSTANŢA Avizat,

 ANUL ŞCOLAR: 2011- 2012 Director


 DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ
 CLASA: a XI-a, Ruta directă, L2, FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC
 NR. ORE /SĂPTĂMÂNĂ: 2 ore Avizat,
 PROFESOR: ŞTEFĂNESCU AURA Şef de catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
 Semestrul I - 15 săptămâni
 Semestrul al II-lea - 18 săptămâni(inclusiv săptămâna „Şcoala altfel”)
 Total: 33 săptămâni
 Cf planului cadru aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 3488 / 23.03.2006;
 Manual pentru clasa a XI-a : Limba franceză (Limba modernă L2) ; - manual aprobat prin Ordinul min. Nr: 4446 din 19.06.2006 (cf
programei analitice aprobate prin Ord nr. 3410/17.03.2006)
 Autori :Doina Groza, Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu ; Editura : Corint, 2006
 Program: 37 săptămâni : 33 săpt. Teorie > 33 x 2 = 66 ore /an + 4 săpt.de Instruire practică
 Nivelurile ţintă pentru finele clasei a XII-a, ruta directă de calificare, respectiv pentru finele clasei a XIII-a, ruta progresivă de calificare prin
S.A.M. + anul de completare, specificate prin raportare la Cadrul European Comun de Referinţă, vor fi următoarele:
 LIMBA MODERNĂ 2 (ruta directă de calificare, toate calificările profesionale şi ruta progresivă de calificare)
o nivelul B 2 – pentru competenţele de receptare ; nivelul B 1 – pentru competenţele de producere
Unitatea Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. Săptă Obs
de ore mâna
învăţare alocate
U0  Recapitulare iniţială:.si Evaluare 2.1.Identificarea de informaţii factuale necesare pentru 5 Sem.
Bilanţ iniţială o sarcină de lucru în texte pe teme legate de domeniul -1 S1 I
iniţial TEMA : DOMENIUL PERSONAL> Viaţa de activitate -1 Se alocă
La vie personală: comportament social, opţiuni pentru 2.4. Realizarea de acţiuni pe baza unor instrucţiuni 5 ore în
scolaire carieră, hobby-uri scrise 1 S2 loc de 4
Elemente de construcţia comunicării 3.2. Formularea clară şi politicoasă a informaţiilor şi -1 ore: prin

1
 ADJECTIVUL si PRONUMELE: întrebărilor -1 TESTUL
posesive,demonstrative,nehotarâte; 3.3.Descrierea de activităţi, stări şi experienţe personale iniţial de
adjectivul numeral cardinal legate de viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate 1 oră
 VERBUL - timpurile verbale cf
(INDICATIV: MECTS
prezent,imperfect,viitor/perfect
compus,mai mult ca perfect;
CONDITIONAL prezent si trecut;
CONJUNCTIV prezent); -1 S3
 Familia lexicală
Funcţii comunicative ale limbii:
 Exprimarea propriului punct de vedere
 TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
U1 TEMA: DOMENIUL PERSONAL: Universul 1.2 Extragerea, din mesaje orale, de informaţii 5 Se alocă
Ado- adolescenţei (cultură, sport, timp liber) .Relaţii esenţiale pentru a rezolva o sarcină de lucru -1 5 ore în
lescence, interpersonale 3.3 Descrierea de activităţi, stări şi experienţe personale -1 S4 loc de 6
amitié, »Relations entre les jeunes. L’univers affectif des legate de viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate -1 ore.
amour jeunes » 5.2 Susţinerea cu argumente a propriilor opinii în -1 S5
Funcţii comunicative ale limbii conversaţii de teme diverse de interes -1
 A DESCRIE persoane
 A EXPRIMA sentimente
Elemente de construcţia comunicării
 Acordul PARTICIPIULUI trecut
U2 TEMA : DOMENIUL PUBLIC 1.1 Identificarea de informaţii cheie pentru decodarea 6
Itinéraires  aspecte din viaţa contemporană(socio- sensului global al mesajelor orale -1 S6
franco- economice/ştiinţifice/tehnice/ecologice/st 2.2 Scanarea unui text mai lung pentru identificarea de -1
phones rategii de utilizare a resurselor) detalii specifice pentru rezolvarea unei sarcini -1 S7
 transporturi moderne, locuri şi servicii 2.3 Identificarea sensului cu ajutorul contextului, în -1
publice în societatea contemporană ; texte pe teme legate de specialitate -1 S8
“Transports modernes : lieux publics ; pays, 3.2 Formularea clară şi politicoasă a informaţiilor şi -1
régions francophones » întrebărilor
3.3 Descrierea de activităţi, stări şi experienţe personale
2
Funcţii comunicative ale limbii legate de viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate
 A INCADRA/A SITUA un eveniment în 5.1 Exprimarea propriilor opinii şi puncte de vedere
timp legate de domeniul de activitate
Elemente de construcţia comunicării 5.2 Susţinerea cu argumente a propriilor opinii în
 VERBUL : timpul PERFECT SIMPLU conversaţii de teme diverse de interes
 TEXTUL NARATIV

U3 TEMA:DOMENIUL PERSONAL 1.2 Extragerea, din mesaje orale, de informaţii 6


Adultes et  relaţii interpersonale/profesionale, viaţa esenţiale pentru a rezolva o sarcină de lucru -1 S9
enfants : de echipă » La vie personnelle ;relations 2.1 Identificarea de informaţii factuale necesare pentru -1
respect et entre les générations » o sarcină de lucru în texte pe teme legate de domeniul -1 S10
confiance Funcţii comunicative ale limbii de activitate -1
 A DESCRIEe fapte/atitudini 3.3 Descrierea de activităţi, stări şi experienţe personale -1 S11
 A EXPRIMA interdicţia de a face ceva legate de viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate -1
Elemente de construcţia comunicării
 Verbul: CONJUNCTIVUL
prezent/utilizare
U4 TEMA:DOMENIUL PUBLIC 1.4.Identificarea sensului unor elemente de vocabular 6
En ville  aspecte din viaţa contemporană (socio- nefamiliare cu ajutorul contextului şi prin asocieri 2.2 -1 S12
ou à la economice/ştiinţifice/tehnice/ecologice/ Scanarea unui text mai lung pentru identificarea de -1
campagne?  strategii de utilizare a resurselor) ; detalii specifice pentru rezolvarea unei sarcini -1 S13
 viaţa citadină şi viaţa rurală; »La vie 2.3 Identificarea sensului cu ajutorul contextului, în -1
citadine et la vie rurale : types d’habitat texte pe teme legate de specialitate -1 S14
et styles de vie» ; 3.2 Formularea clară şi politicoasă a informaţiilor şi -1
 tipuri de habitat şi stiluri de viaţă întrebărilor
Funcţii comunicative ale limbii 3.3 Descrierea de activităţi, stări şi experienţe personale
 A DESCRIE locuri (a localiza în spaţiu) legate de viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate
Elemente de construcţia comunicării 5.5 Participarea la conversaţii folosind un limbaj
 VERBUL: CONJUNCTIVUL trecut; adecvat la context
 Textul descriptiv
Bilanţ 1 Evaluare 3.3 Descrierea de activităţi, stări şi experienţe personale 2
TEMA : DOMENIUL PERSONAL legate de viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate -1 S15
3
 Viaţa personală -1
Elemente de construcţia comunicării
 VERBUL : Indicativ/ Conjunctiv
U5 TEMA : DOMENIUL PUBLIC Mass-media. 1.2 Extragerea, din mesaje orale, de informaţii 8 Sem.
Espace Funcţiile comunicative ale limbii: esenţiale pentru a rezolva o sarcină de lucru -1 S16 II
télécommun  A da si a cere informatii personale 3.1 Oferirea şi solicitarea de informaţii necesare pentru -1
ications  A povesti experiente personale la prezent îndeplinirea unei sarcini de lucru -1 S17
si la trecut -1
 A incuraja pe cineva 3.2 Formularea clară şi politicoasă a informaţiilor şi -1 S18
Elemente de construcţia comunicării întrebărilor -1
 INDICATIVUL-Prezent -consolidare 3.3 Descrierea de activităţi, stări şi experienţe personale -1 S19
 INDICATIVUL –Perfectul compus – legate de viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate -1
consolidare
U6 TEMA: DOMENIUL PUBLIC :Oraşe de interes 1.4 Identificarea sensului unor elemente de vocabular 8
Balade turistic si cultural.Regiuni,sărbători şi tradiţii nefamiliare cu ajutorul contextului şi prin asocieri -1 S20
provençale franceze 2.2 Scanarea unui text mai lung pentru identificarea de -1
detalii specifice pentru rezolvarea unei sarcini -1 S21
Funcţiile comunicative ale limbii : -1
 A EXPRIMA obligatia 4.3 Utilizarea de convenţii specifice comunicării scrise -1 S22
 A EXPRIMA îndoiala, frica formale şi informale -1
Elemente de construcţia comunicării: -1 S23
 VERBUL: CONJUNCTIVUL - -1
consolidare;
 FRAZA impersonală
Bilanţ 2 4
1.1 Identificarea de informaţii cheie pentru decodarea
Evaluare semestrială sensului global al mesajelor orale -1
-1 S24
Tema : Cultura francofonă 1.4 Identificarea sensului unor elemente de vocabular
-1
nefamiliare cu ajutorul contextului şi prin asocieri S25
-1
U7 TEMA : DOMENIUL EDUCAŢIONAL 2.3 Identificarea sensului cu ajutorul contextului, în 6
L’EUROPE  Descoperiri ştiinţifice şi tehnice Aspecte -1 S26
4
sans din viaţa contemporană (socio- texte pe teme legate de specialitate -1
frontières economice/ştiinţifice/tehnice/ecologice/st 2.4 Realizarea de acţiuni pe baza unor instrucţiuni S27
rategii de utilizare a resurselor); scrise « Şcoa
Funcţiile comunicative ale limbii: 3.4 Prezentarea de produse şi servicii specifice la
 A FACE predictii domeniului ocupaţional -1 altfel
 A CONTRAZICE -1 »
 A COMBATE un punct de vedere -1 S28
 A EXPRIMA probabilitatea -1
 A EXPRIMA posibilitatea S29
Elemente de construcţia comunicării :
 DIATEZA pasivă
 ADVERBUL de cantitate
U8 TEMA : Aspecte din viaţa contemporană (socio – 1.3 Identificarea de idei şi opinii exprimate în mesaje 5
Des economice /ştiinţifice /tehnice /ecologice orale/discuţii cu caracter profesional -1 S30
spectacles /strategii de utilizare a resurselor) 2.3 Identificarea sensului cu ajutorul contextului, în -1
pour tous Funcţiile comunicative ale limbii: texte pe teme legate de specialitate -1 S31
 A FORMULA comparaţii -1
 A LOCALIZA în spaţiu 5.4 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii -1 S32
Elemente de construcţia comunicării : atunci când informaţia nu este înţeleasă imediat, în
 Prepoziţii. Conjuncţii conversaţii
 ADVERBE de loc, de timp,de mod (grade
de comparaţie)
Bilanţ Evaluarea finală 3.3. Descrierea de activităţi, stări şi experienţe personale 3
final Prezentare teme de portofoliu legate viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate -1
4.3 Utilizarea de convenţii specifice comunicării scrise -1 S33
formale şi informale -1

5.2 Susţinerea cu argumente a propriilor opinii în


conversaţii de teme diverse de interes
5.3 Solicitarea în mod adecvat a opiniilor
interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea

5
6