Sunteți pe pagina 1din 10

Adina Grigore o Cristina lpate-Toma o Nicoleta-Sonia lonici

Claudia-Daniela Negriloiu o Augustina Anghel

cotrttJiltcARE
A/\\,

ITI TIFIBA ROMEilA


PEIITRU CTASA PREGATITOERE
FISE
t
DE LUCRU *

b
Acie de vorbiiril'd un obi
Evaluare iniliall

,
Acte de_vorbire: a saluta p.moini irnoriute, iiJ pieziirt"i
"alormulaonrgdminte
Reguli de comunicare eficientd. civilizara
,Elegp$e,-g14fice: plnctul, linia orizontald, linia verticali ,l
,: _;.:::;:;... ,::=_,_-:.::-r-. -..:-t.t:,:_.-,.
t___ ::..:.:.tr.:r1-i :.ai.i.'-ri=,-*=-
--,,--,
Cartea {coperte. loaie. pagind. texr. ilusrratii)
Audierea unci por esti. Numirea personajelor din povesre
Formularea de intrebarr si rispunsuri despre animale
i Elemente grafice: linii oblice,cdrligul ,t
- "-
l
L-\
-. Formularea t1e p;"p;;iii;;'"to;lntriiiu '
1
\ i Cuvinte cu sens asemAnitor
i. Dialogul. Formularea de intrebdri qi de rispunsuri i

#:nuinarui"u cur ;nr"lor dinrr-un enunr


-gl-ecturd
dupd benzi desenate/ ilustralii
]Crearea unei pagini de jurnal ilustrat i
I

lE=1999!tq-clq!99,-!in119ygb9.!.99q-!us,-q-v-q!ul,l
Ciriiea simbolurilor pentru vreme si a calendanrlui narurii
! Formularea/ oferirea de replici afirmative/ negative la I

i enunluri scurte care vizeazi informatii din text l


: Pozilia cuvintelor in enun{uri i
g*!ce: bucle. nodulerul
!!T.1.
,' f;;;ii;'W;;l'r"""i1ii ieiiatou.. iu JF.'i' u u.r'or
uv, I aproplat pnn mesaJe scune.foffn u larea de intrebdri si
c rispunsuri despre membrii lanriliei prieten io Desparlirea
JV crtrintelor in >ilabc. Pozitia silabelor in cuvinrerSilnboluri
neconrentionale lolosite jn exprimarea scrisa
I ' - '"':"'!
Sunetel6 a, m. titerele a, A, il,M
Formularea de intrebari si raspunsuri despre reguli de igrena
a limen rara si personala

Pozilia sunctelor in cur inre


I Selectarea unei imagini dintr-un set pentru.a indica despre ce'
i este vorba in mesaj
i...S.o--t_"119.t9ry4!-Sy:gtsyry-pI_Sp_S4!ilulqlmaginj;r4q9
Sunetele i, r. Literele i, I, r, R

unor secv dintr-un text audiat


@ "" obiecte gi ce persoane recuno;tiin imagine?

G
$G Metcigor este 9i e[ etev. Traseazi-i drumul citre gcoatS.
.f

q, ** **% ***
5
A
'!)' Te afli in sala de clas5. Priveste in iurul tiu.
Care sunt obiectele gi persdanete pe care [e observi?
Cunogti numele vreunuia dintre coiegi?

oo
-/

F dtso
ruoo
sffie8j

activitdti? i'/U; .ri


\ ... i.
Cum te-ai simtit in timput acestei
\._ -4. i'.;.i
\_ .:,/

6
EVATUARE INITIATA
I
f1t) D"nurn";te obiectete din imaginite de mai jos. Scrie X in caseta din dreptut
-z rechizitetor unui scotar.
,fi lncercuiegte.titera
'!/liecare imagine. corespunzitoare sunetului ini{iat at cuv6ntutui ce denumegte

ACE SUK
t*l
IMC RPO

ffi
)

SGB TDF LEN HJA


,fr\ Denumeste imaginite. Desparte in sitabe si scrie atitea liniufe cite sitabe are
'il fiecare cuvint.

'@ UninO punctele, obtii propozilia dat5. Reprezinti grafic propozitia gi cuvintete.

.l

Apreciazd in ce mdsurd ar realizal sarcinile din aceastd activitate.


7
dF-

-rC.

1. Acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, a se prez€nta,


formula o rugdminte
a rorTnula rugilmlnte
2. Reguli de comunicare eficientd, civilizati
3. Elemente grafice: punctul, linia orizontali, linia vertical[

Observi imaginea.
. Ce animale recunogti in imagine?
r Ce fac cocogii? Dar cdlelul 9i pisica?
o Exerseazd 9i tu, folosind formulele de salut, si prezintd{e colegului de bancd.
o Ce crezi cd o roagd clogca pe scroaf6?
o Formuleazd gi tu o rugdminte cdtre colegul tdu. Cum ai putea adresa aceeagi rugdminte cetre un
adult?

Deseneaz6 ochii puitor 9i m6tai


pentru acegtia, folosind puncte.

,.i
GROOOOOH t[#t,) #; '/\
%'--#
K-6. I Jt

H.
)

stf
i.
. ? Ei". iet
bd %. -b{
*.--

lmaginafi-v6 c6te un diatog/ o conversa(ie pentru fiecare dintre situatiite


prezentate. lnterpretati dialogurile in fala clasei.

*t
-

o in timpul comunicdrii cu o persoand priveste chipul acesteia.


6d*
s.-Y
v,f,D
rc
o Tonul vocii gi pozi{ia corpului trebuie sd fie adecvate.
o Foloseste cuvinte frumoase 9i potrivite. TL fi
ft"s srq1rrl" Ounctele de pe cusca c6inetuigitutpinite ftoritor, folosind tinii orizontale
trnil verticate.
.^

10
1. Cartea (coperte, foaie, pagind, text, ilustralii)
2. Audierea unei poveqti. Numirea personajelor din poveste
3. Formularea de intrebdri gi rdspunsuri despre animale
4. Elemente srafice: linii oblice. cArli

fi'J' Pi(igoiut a primit in dar o cafte ti


acum o studiaze. Privegte coperta fi'3/ Curios, pifigoiut risfoiegte cartea.
Ce observi pe paginile ei?
cirfii piligoiului si spune ce fel de
carte crezi ci este.

,fi
'il' Observi ;i tu doui cirli pe care [e ai [a indem6n5. Noteazi date, informalii
despre c5(iin tabelul de maijos.
COPERTE FOI/ FILE PAGINI TEXT ILUSTRATII

uJ
F
t
O
q\

ul
F
t

11

S-ar putea să vă placă și