Sunteți pe pagina 1din 7

Organigrama Agenției Turismului din Republica Moldova

Conducerea
Director general

Director general adjunct Colegiu- organ consultativ


Consiliu Consultativ
(9 membri)

PLATON Nicolae - director general al Agenţiei


Cabinetul Directorului General Turismului, preşedinte al Colegiulu
(cu statut de serviciu) RUSU Stanislav - vicedirector general al Agenţiei
Turismului
CALMÎC Octavian - viceministru al economiei
POSTICĂ Gheorghe - viceministru al culturii
Subdiviziuni
ȚAPIȘ Valentina - viceministru al mediului
GHERASIM Boris - viceministru al transporturilor şi
infrastructuriidrumurilor
HÎNCU Dragoş - viceministru al tineretului şi
sportului
Integrare Europeană și Protocol

PURICE Dorin - șef al DepartamentuluiPoliţiei de


Serviciul Analiză, Monitorizare

Serviciul Economie şi Finanţe

Frontieră
Comunicare cu Mass-Media

CHIRIAC Liubomir - expert, Institutul pentru


Direcţia Politici, Dezvoltare

Serviciul Resurse Umane


Democraţie şi Iniţiative Sociale „Viitorul”
Direcție Reglementare și

Serviciul e-Transformare
Serviciul Relații Externe,
și Evaluarea politicilor
Turistică și Marketing

Serviciul Informare şi

Serviciul Audit Intern


Control al Calității

Serviciul Juridic
Director general

a) asigură respectarea conformă a actelor legislative şi normative și realizarea sarcinilor atribuite Agenţiei;
b) aprobă regulamentele subdiviziunilor Agenţiei; repartizează obligaţiile de funcţii şi stabileşte gradul de responsabilitate a vicedirectorului general, a şefilor
subdiviziunilor şi ai instituţiilor subordonate;
c) modifică şi ajustează statul de personal al aparatului central, în funcţie de necesitatea optimizării formelor organizatorice, în limitele structurii şi efectivului aprobate
de Guvern, precum şi ale fondului de retribuire a muncii;
d) numeşte în şi eliberează din funcţie angajaţii Agenţiei; încheie şi reziliază contracte cu conducătorii instituţiilor subordonate; aplică în privinţa lor măsuri de
stimulare sau disciplinare, în conformitate cu legislaţia;
e) coordonează elaborarea proiectului bugetului anual al Agenţiei şi, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind alocarea suplimentară a resurselor financiare
pentru acţiuni concrete; exercită controlul asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare;
f) emite ordine ce vizează activitatea de bază a Agenţiei şi controlează executarea lor;
g) propune Guvernului componenţa nominală a Colegiului Agenţiei, organizează şi prezidează şedinţele acestuia;
h) reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoanele juridice de drept public şi privat;
i) reprezintă, în numele Guvernului, interesele statului în relaţiile cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străine, încheie şi reziliază contracte şi alte acte juridice,
conform competenţelor atribuite;
j) exercită şi alte împuterniciri atribuite prin lege.

Directo adjunct
1.Coordonează elaborarea proiectelor şi avizelor asupra proiectelor de acte normative/legislative cu privire la dezvoltarea turismului, precum şi elaborarea documentelor de
politici publice în domeniul turismului;
2.Coordonează activitatea de dezvoltare a turismului intern și receptor;
3.Coordonează și monitorizează activitățile ce țin de raportarea statistică în domeniul turismului;
4.Coordonează dezvoltarea turismului intern şi internaţional într-un mod integrat, echilibrat şi durabil, prin includerea în circuitul turistic internaţional a patrimoniului turistic
naţional;
5.Asigură comunicarea eficientă cu partenerii de dezvoltare, organismele finanțatoare, organizațiile internaționale de profil;
6.Contribuie la crearea unui climat favorabil pentru atragerea investiţiilor în domeniul turismului.

Cabinetul Directorului General (cu statut de serviciu)

1. Consultă Directorul general al Agenţiei Turismului în probleme de ordin general în exercitarea atribuţiilor funcţionale;
2. Acumulează informaţia necesară de la autorităţile de resort pentru soluţionarea chestiunilor de importanţă parvenite către Directorul general al Agenţiei şi întocmește
rapoarte analitice din domeniul turistic;
3. Asigură comunicarea eficientă a Agenţiei Turismului cu societatea civilă şi mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete despre
activitatea autorităţii, monitorizează procesul de asigurare a transparenţei activităţii Agenţiei Turismului;
4. Asigură buna organizarea și desfășurare a ședințelor Colegiului Agenției Turismului;
5. Asigură comunicarea Directorul general cu Consiliul Consultativ al Agenției Turismului;
6. Coordonează acţiunile ce ţin de relaţiile externe ale Agenţiei Turismului, inclusiv întrevederile conducerii Agenţiei cu organismele internaţionale şi conducătorii misiunilor
diplomatice;
7. Întreține corespondența internațională pe subiectele activității Directorului general;
8. Identifică parteneri de dezvoltare pentru activitatea eficientă a Directorului general;
9. Coordonează procesul de conlucrare cu proiectele internaţionale de asistenţă tehnică;
10. Monitorizează actualizarea paginii WEB și veridicitatea informației plasate;
11. Participă la elaborare de proiecte ce ține de asistența financiară internă și externă;
12. Asistă Directorul general la elaborarea agendei săptămânale;
13. Participă la pregătirea rapoartelor și discursurilor Directorului general pentru întruniri;
14. Participă la diverse emisiuni radio și TV ce ține de problematica turistică

Direcție Reglementare și Control al Calități

Participă la conducerea/managementul Direcţiei ;

1. Elaborează planurile de activități şi a rapoartele privind activitatea Direcţiei;


2. Organizează activitatea de pregătire profesionala a personalului direcţiei;
3. Elaborează propunerile de perfecţionare a legislaţiei;
4. Asigură desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de reglementare şi control al calităţii, inclusiv în colaborare cu alte instituţii abilitate;
5. Asigură conformitatea activităţii colaboratorilor cu politicile, procedurile, regulamentele Agenţiei.
6. Participă la desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de reglementare şi control al calităţii, inclusiv în colaborare cu alte instituţii abilitate;
7. Perfectează în termen şi calitativ toate materialele primite la executare cu aplicarea şi respectarea strictă a legislaţiei;
8. Participă la elaborarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei;
9. Participă la elaborarea planurilor de acțiuni şi a rapoartelor privind activitatea Direcţiei;
10. Pregăteşte materialele pentru popularizarea şi mediatizarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de Direcţie
11. Participă la desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de reglementare şi control al calităţii, inclusiv în colaborare cu alte instituţii abilitate;
12. Perfectează în termen şi calitativ a toate materialele primite la executare cu aplicarea şi respectarea strictă a legislaţiei;
13. Participă la elaborarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei;
14. Participă la elaborarea planurilor de activități şi a rapoartelor privind activitatea Direcţiei;
15. Pregăteşte materialele pentru popularizarea şi mediatizarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de Direcţie.
16. Participă la desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de reglementare şi control al calităţii, inclusiv în colaborare cu alte instituţii abilitate;
17. Perfectează în termen şi calitativ a toate materialele primite la executare cu aplicarea şi respectarea strictă a legislaţiei;
18. Participă la elaborarea planurilor de activități şi a rapoartelor privind activitatea Direcţiei;
19. Pregăteşte materialele pentru popularizarea şi mediatizarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de Direcţie;
20. Asigură evidenţa registrelor Direcţiei.

Serviciul Analiză, Monitorizare și Evaluarea politicilor

1. Elaborează proiecte de politici publice în domeniul turismului;


2. Coordonează modul de elaborare şi implementare a cadrului legal şi normativ, a strategiilor şi politicilor statului în domeniul turismului;
3. Coordonează procesul de implementare în plan naţional a strategiilor şi politicilor statului în domeniu;
4. Monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor şi politicilor statului în domeniu;
5. Asigură coordonarea activităţii de elaborare a politicilor în domeniul turismului;
6. Consolidează capacităţile de planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în domeniu;
7. Analizează proiectele de acte normative în domeniul turismului elaborate atît de autorităţile internaţionale cît şi naţionale pentru a fi asigurată concordanţa acestora cu
politicile existente;
8. Facilitează participarea tuturor factorilor interesaţi la procesul de elaborare, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în domeniul turismului.
Serviciul Economie şi Finanţe

1. Organizează, monitorizează și stabilește prioritățile activității Serviciului.


2. Organizează, monitorizează și coordonează procesul de planificare, utilizare și raportare a resurselor în vederea realizării atribuţiilor funcţionale ale Agenției;
3. Contribuie la elaborarea documentelor de politici publice în domeniul turismului și coordonează elaborarea proiectului Cadrului Bugetar pe Termen Mediu în
domeniul turismului și a proiectului bugetului anual al Agenţiei;
4. Coordonează activitatea întreprinderilor din subordinea Agenţiei și ține evidenţa proprietăţii publice din ramura turismului;
5. Asigură elaborarea proiectelor şi avizelor asupra proiectelor de acte normative/legislative în domeniul turismului;
6. Organizează şi coordonează evidenţa contabilă a executării devizelor de cheltuieli ale Agenției conform formei de evidență a notelor contabile în corespundere cu
legislația în vigoare;
7. Participă la elaborarea și gestionarea de proiecte ce țin de asistența financiară internă și externă;
8. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative şi politici publice de management financiar în domeniul turismului;
9. Realizează procesul de organizare corectă a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;
10. . Participă la procesul de achiziţie, primire, predare şi efectuare a inventarierii resurselor băneşti, decontărilor şi valorilor materiale, determină la timp şi corect
rezultatele inventarierii şi reflectarea lor în evidenţa contabilă;
11. Exercită controlul și poartă răspundere asupra integrităţii fondurilor fixe, a obiectelor de mică valoare şi de scurtă durată şi materialelor la locurile lor de păstrare şi
utilizare.
12. Calculează în termen plăţile salariale şi asigură achitarea acestora, inclusiv defalcările contribuţiilor obligatorii conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
13. Întocmește și prezintă în termen rapoartele aferente salariului;
14. Gestionează domeniul achiziţiilor publice;

Serviciul Relații Externe, Integrare Europeană și Protocol

SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE SERVICIULUI


1. Coordonează procesul de stabilire şi dezvoltare a relaţiilor externe ale Agenţiei;
2. Asigură colaborarea cu Organizaţia Mondială a Turismului (OMT).
3. Coordonează procesul de implementare a standardelor europene şi celor internaţionale în planul
naţional de domeniu;
4. Monitorizează iniţierea, semnarea şi implementarea acordurilor şi programelor internaţionale în domeniul turismului;
5. Participă la elaborarea proiectelor tratatelor internaţionale bilaterale şi multilaterale ce ţin de domeniul turismului conform procedurii interne a Republicii Moldova prevăzute de
legislaţia în vigoare;
6. Coordonează întrevederile conducerii Agenţiei cu conducătorii misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău;
7. Coordonează atragerea investiţiilor pe termen mediu şi scurt în domeniul turismului.
Serviciul Informare şi Comunicare cu Mass-Media

1. Asigură comunicarea eficientă a Agenţiei Turismului cu societatea civilă şi mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete despre
activitatea autorităţii;
2. Asigură transparenţa în activitatea Agenţiei Turismului şi accesul publicului larg la informaţia oficială;
3. Monitorizează presa şi opinia publică pentru asigurarea cunoaşterii atitudinei publicului privind iniţiativele lansate de Agenţie;
4. Asigură actuaţizarea informaţională a paginii web a Agenţiei;
5. Asigură recepționarea apelurilor telefonice în anticameră, întocmește agenda de lucru și coordonează audiența la Directorul general;
6. Coordonează elaborarea Nomenclatorului dosarelor Agenției, conlucrează cu Serviciul de Stat de Arhivă a Republicii Moldova privind arhivarea dosarelor;
7. Execută lucrările de secretariat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.618 din 05.10.1993 și a Nomenclatorului dosarelor Agenției;
8. Consultă funcţionarii autorităţii privind menţinerea bunelor relaţii cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă, organizează întîlnirile oficiale ale conducerii Agenţiei cu
reprezentanţii mijloacelor mass-media.

Serviciul e-Transformare

1. Participă la elaborarea documentelor de politici şi planificare strategică în domeniul e-Transformare pentru industria turismului;
2. Coordonează procesul de e-Transformare la nivelul Agenţiei şi sectorul turistic;
3. Participă la procesul de reinginerie a proceselor interne şi serviciilor publice, monitorizează aplicarea eficientă a TI pentru performanţa instituţională şi servicii publice eficiente;
4. Gestionează proiecte TI, coordonează investiţiile şi achiziţiile în domeniul TI;
5. Gestionează soluţiile tehnologice, resursele TI şi procesul de consolidare a capacităţii pentru Guvernarea electronică;
6. Asigură integrarea Agenției în colaborarea intersectorială pentru realizarea Guvernării electronice;
7. Identifică parteneriate potențiale în domeniul TI și coordonează realizarea lor.

Serviciul Juridic

1. Gestionează activitatea de relaţii cu publicul şi de soluţionare a petiţiilor adresate Agenţiei;


2. Asigură protecţia drepturilor subiecţilor raporturilor juridice din domeniul turismului;
3. Reprezintă în instanţele judecătoreşti interesele Agenţiei;
4. Elaborează proiecte şi avize asupra proiectelor de acte normative/legislative cu privire la turism, precum şi proiecte de ordine şi de dispoziţii ale Directorului general al Agenţiei;
5. Participă la lucrările efectuate de alte subdiviziuni structurale privind selectarea şi prezentarea, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, a actelor normative ale Agenţiei pentru
efectuarea expertizei juridice şi înregistrarea de stat la Ministerul Justiţiei;
6. Generalizează, în comun cu subdiviziunile Agenţiei, practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova, elaborează propuneri privind perfecţionarea ei şi le prezintă spre examinare
conducerii Agenţiei.

Serviciul Resurse Umane

1. Participă la elaborarea documentelor de politici pentru domeniul turismului;


2. Elaborează proiecte şi avize asupra proiectelor de acte normative/legislative cu privire la domeniului turistic, reglementarea funcţiei publice şi a raporturilor de muncă a personalului
din autorităţile publice şi instituţiilor din subordine;
3. Asigură promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane din cadrul Agenţiei;
4. Elaborează proiecte de ordine ale directorului Agenţiei, în partea ce ţine de resursele umane;
5. Administrează personalul prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea
implementării în cadrul Agenţiei a procedurilor de personal;
6. Ţine evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice;
7. Acordă asistenţă informaţională şi metodologică conducerii şi personalului Agenţiei în domeniu procedurilor de personal în cadrul autorităţilor publice.

Serviciul Audit Intern


1. Efectuează auditul intern în cadrul autorităţii publice și în cadrul entităților subordonate Agenției;
2. Participă la procesul de elaborare a proiectelor de acte normative şi politici publice în domeniul turismului la capitolul managementul financiar şi control;
3. Acordă consultanţă şi asigură obiectiv evaluarea sistemul de management financiar şi control;
4. Oferă recomandări privind perfecţionarea şi îmbunătăţirea managementului financiar al entităţii publice;
5. Acordă asistenţă informaţională şi metodologică conducerii şi personalului Agenţiei în domeniu.

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Turismului

I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Turismului (în continuare – Regulament) stabileşte misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile Agenţiei
Turismului (în continuare – Agenţie), precum şi modul de organizare a acesteia.
2. Agenţia este o autoritate administrativă centrală de specialitate subordonată Guvernului, cu sediul în mun.Chişinău, care elaborează şi promovează politica statului în
domeniul turismului.
3. Agenţia are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, precum şi de conturi trezoreriale, mijloace financiare şi materiale.
4. În activitatea sa Agenţia se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legi, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi
dispoziţiile Guvernului, de alte acte normative, de tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
5. Agenţia îşi exercită atribuţiile în strînsă conlucrare cu ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, agenţi economici cu orice tip de proprietate şi
formă de organizare, alte persoane juridice din Republica Moldova şi din străinătate.
6. Finanţarea activităţii Agenţiei se efectuează din contul bugetului de stat, precum şi al mijloacelor speciale formate şi administrate, în conformitate cu legislaţia.

II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Agenţiei


7. Misiunea Agenţiei constă în elaborarea şi implementarea cadrului legislativ şi normativ, a strategiilor şi politicilor statului în domeniul turismului; dezvoltarea turismului
intern şi promovarea ţării ca destinaţie turistică pe plan extern; protecţia drepturilor subiecţilor raporturilor juridice din domeniul turismului; precum şi asigurarea prestării la
standarde internaţionale a serviciilor turistice.
8. În vederea realizării misiunii sale, Agenţiei ii revin următoarele funcţii de bază:
a) asigurarea dezvoltării durabile a turismului;
b) crearea condiţiilor pentru pregătirea şi perfecţionarea continuă a cadrelor din industria turismului, inclusiv prin crearea unităţilor de instruire şi producere;
c) asigurarea utilizării raţionale a resurselor turistice şi respectării măsurilor de conservare şi protecţie a mediului în zonele şi staţiunile turistice;
d) asigurarea colaborării internaţionale în domeniul turismului, prin încheierea şi executarea tratatelor internaţionale din domeniu;
e) contribuirea, în limitele competenţei, la crearea premiselor pentru dezvoltarea turismului rural, în scopul reducerii disparităţilor regionale;
f) coordonarea dezvoltării turismului intern şi internaţional într-un mod integrat, echilibrat şi durabil, prin includerea în circuitul turistic internaţional a patrimoniului turistic
naţional;
10. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
a) să adopte şi să emită, în limitele competenţei stabilite de legislaţia în vigoare, instrucţiuni şi alte acte normative ce ţin de reglementarea relaţiilor din domeniul de
activitate;
b) să elibereze şi să anuleze autorizaţii (acte de clasificare, brevete etc.), în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, societăţile comerciale şi organizaţiile necomerciale informaţia
necesară pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin;
d) să participe, în calitate de membru cu drepturi depline, în activitatea asociaţiilor şi uniunilor regionale şi internaţionale specializate în domeniu;
e) să utilizeze, în scopul realizării sarcinilor sale, ajutorul tehnic şi financiar oferit de organizaţiile internaţionale şi de donatorii interni şi externi;
f) să posede şi să administreze bunurile ce i-au fost transmise, precum şi cele procurate ca urmare a activităţii desfăşurate în conformitate cu împuternicirile sale;
g) să antreneze, prin acord reciproc, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale la examinarea şi soluţionarea problemelor din domeniul turismului;
h) să poarte tratative şi să încheie contracte şi acorduri, în condiţiile legii, cu persoane juridice şi fizice din Republica Moldova şi din alte state;
i) să înainteze Guvernului propuneri de creare, reorganizare sau dizolvare, în condiţiile legii, a instituţiilor subordonate;
j) să efectueze expertiza proiectelor ce ţin de domeniul turismului;
k) să coordoneze activitatea instituţiilor din subordine şi a altor persoane juridice de drept public şi privat în problemele ce ţin de competenta sa;
l) să administreze, în numele statului, cota-parte pe care acesta o deţine în societăţile comerciale.

III. Organizarea activităţii Agenţiei


11. Agenţia este condusă de directorul general, numit în şi eliberat din funcţie de Guvern.
Directorul general este asistat în activitatea sa de către un director general adjunctl. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu a
acestuia se face, în condiţiile legii, de către Guvern.
12. Directorul general:
a) asigură respectarea conformă a actelor legislative şi normative, realizarea sarcinilor ce decurg din prezentul Regulament şi poartă răspundere personală pentru
exercitarea funcţiilor atribuite Agenţiei;
b) aprobă regulamentele subdiviziunilor Agenţiei; repartizează obligaţiile de funcţii şi stabileşte gradul de responsabilitate a directorului general adjunct, a şefilor
subdiviziunilor şi ai instituţiilor subordonate;
c) modifică şi ajustează statul de personal al aparatului central, în funcţie de necesitatea optimizării formelor organizatorice, în limitele structurii şi efectivului aprobate de
Guvern, precum şi ale fondului de retribuire a muncii;
d) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează, modifică, suspendă şi încetează
raporturile de muncă cu personalul contractual al Agenţiei şi conducătorii instituţiilor subordonate;
e) coordonează elaborarea proiectului bugetului anual al Agenţiei şi, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind alocarea suplimentară a resurselor financiare pentru
acţiuni concrete; exercită controlul asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare;
f) emite ordine ce vizează activitatea de bază a Agenţiei şi controlează executarea lor;
g) propune Guvernului componenţa nominală a Colegiului Agenţiei, organizează şi prezidează şedinţele acestuia;
h) reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoanele juridice de drept public şi privat;
i) reprezintă, în numele Guvernului, interesele statului în relaţiile cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străine, încheie şi reziliază contracte şi alte acte juridice, conform
competenţelor atribuite;
j) exercită şi alte împuterniciri atribuite prin lege.
13. În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul general poate fi asistat de un cabinet, care este o subdiviziune interioară distinctă cu personal propriu, avînd statut de serviciu.
14. În cadrul Agenţiei se creează un organ consultativ, Colegiul Agenţiei, compus din 9 membri. Componenţa nominală a Colegiului se aprobă de Guvern, iar Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea acestuia – prin ordinul directorului general.
15. Actele oficiale ale Agenţiei şi corespondenţa acesteia sînt semnate de directorul general, iar în lipsa acestuia – de directorul general adjunct sau de o altă persoană
desemnată prin ordinul directorului general.
16. Semnătura pe actele Agenţiei este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme.
17. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.851 din 21 decembrie 2009