Sunteți pe pagina 1din 2
yal, | — CONSILIUL JUDETEAN cLUY @ eke SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU corn |) af CLUJ-NAPOCA SPITALUL| ‘DE COPII| Str. Mofilor nr. 68, tel,: 0264/597706, fax: 0264/599463 Vl colerwes} E-mail: oce@spiicoch.r0; Web: wwwspicocleyae SC Adevarul Digital Media SRL in atentia D-lui Remus Florescu Ca rispuns Ja solicitarea D-voastra din data de 28.08.2019, va comunic&m urmatoarele: Flecare medic primar abilitat si trateze 0 astfel de patologie, hotiiraste daca este Sau nu necesara intervenfia chirurgicala dupa realizarea procedurilor care constau in reducerea ortopedica si imobilizarea gipsati ulterioara ei, De asemenea, medicul curant consiliazi aparfinatorii in ceea ce priveste regimnl de viati al bolnavului pe perioada imobilizarii pentru evitarea deteriorari imobilizarii prin acfiuni noi traumatologice cum ar fi accidentele de Joacé, accidentele rutiere, ciideri de alt nivel sau de acelasi niveljete. Aceste Actiuni sunt facilitate de prezenta imobilizarii gipsate care devine un factor favorizant in pierderea mai usoara a echilibrului provocéind traumatisme noi care degradeazi imobilizarea si evident, actiunea ei la nivelul focarelor de fractura cu aparitia unor noi fracturi sau/si deplasiti ale fragmentelor osoase. Din evaluarea efectuatii de medicul curant, apartinitoarea a uitat si menfioneze ca minora pe care o are in ingrijire a ajuns la starea focarului de fractura pe care a constatat-o in data de 21.08.2019 ca urmare a cAderii de pe bicicleté, pe care a fost lisaté si 0 foloseascd cu riscurile asumate desi imobilizarea era prezent& si mama primise instructiunile necesare. Rezultatul c&derii respective a fost refiacturarea osului radius cu angulare in focarul de fractura. {mn cazul copiilor eu patologie ortopedicd, momentul in care este necesar& interventia chirurgicala este decisi de citre medicul ottoped pe baza unor criterii cunoscute de etre specialigti in domeniu, unul dintre ele fiind gradul de angulatie al fracturii, informatie pe care, mama copilului mengionat in adresa dumneavoastra a primit-o cu ocazia evaluarilor anterioare. Este Incheiat un acord cu Spitalul Clinic de Recuperare Cluj Napoca pentru rezolvarea urgenfelor ce necesité interventie chirurgicald pentru — situati inopinate. Spitalul de Copii depune eforturi pentru asigurarea urgenfelor ortopedice, Pacienfii sunt evaluati de cdtre medici rezidenti/specialisti/primari cu respectarea limitelor de competenta si implicarea familiei in ceea ce priveste ingrijirea la domiciliu a copiilor ce necesiti imobilizare (evitarea traumatismelor, a activitifilor cu rise de cddere pe membrul fracturat, misuri de igien’).