Sunteți pe pagina 1din 1

Şedinţa ORDINARĂ din data de 29.08.

2019 va avea următoarea:

ORDINE DE ZI M O D I FI CATĂ

1. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al


Consiliului Local al Comunei Periam, Județul Timiș, pentru mandatul 2016-2020;
- iniţiator: primar; raport al secretarului Comunei Periam; aviz Comisiile de specialitate
nr. I, II şi III din cadrul Consiliului Local Periam.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale


aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2019,
conform O.U.G. nr.57/2019;
- iniţiator: primar; raport al secretarului Comunei Periam; aviz Comisia de specialitate
nr. I din cadrul Consiliului Local Periam.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea din partea Consiliului Local Periam a trei
consilieri care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Periam în anul şcolar
2019-2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului soluţionare petiţii; aviz Comisia de
specialitate nr. III din cadrul Consiliului Local Periam.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în


Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul
şcolar 2019-2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului soluţionare petiţii; aviz Comisia de
specialitate nr. III din cadrul Consiliului Local Periam.

5. Diverse. Raport al compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei


Periam.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAŞ CORNEL