Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 29 AUGUST 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Periam, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art.123-126, art.129, art.133 alin.1, art.134 alin.1-2, art.134


alin.3 lit.a, art.137-139, art.141 și art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, participă la lucrările şedinţei ordinare domnul primar DUMITRAȘ CORNEL, domnul
Brad Dorin-Gheorghe, înlocuitorul doamnei secretar Bronţ Daciana care se află în concediul legal de
odihnă, precum și următorii consilieri locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA,
AVRAM IOAN-MIRCEA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL, HĂRDĂLĂU ANIŞOARA,
HULBĂR FLORIN, ȘTREANG NICOLAE-EUGEN-GHEORGHE, TAMAȘ CRISTIAN-MARIAN,
USVAT VIORICA și VLAD MARIA-ADRIANA.
Sunt prezenţi 10 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 108 din data de 23
august 2019, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr. 6206/23.08.2019,
când le-a fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL propune următoarea

ORDINE DE Z I:

1. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al


Consiliului Local al Comunei Periam, Județul Timiș, pentru mandatul 2016-2020;
- iniţiator: primar; raport al secretarului Comunei Periam; aviz Comisiile de specialitate
nr. I, II şi III din cadrul Consiliului Local Periam.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2019;
- iniţiator: primar; raport al secretarului Comunei Periam; aviz Comisia de specialitate
nr. I din cadrul Consiliului Local Periam.
3. Diverse. Raport al compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei
Periam.

Domnul Brad-Dorin Gheorghe, înlocuitorul doamnei secretar Bronţ Daciana, anunţă consiliul
local că domnii consilieri locali BUCȘE ADRIANA, DUMITRAȘ VIOREL, HOJDA DIANA-
MIHAELA, RUS ADRIAN și STRUTINSCHI RODICA nu pot participa la şedinţa ordinară, fiind
plecaţi din localitate şi supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local Periam, care a avut loc în data de 08.08.2019.
Se votează cu 9 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL, în calitate de iniţiator al proiectelor


de hotărâre, intervine şi solicită consiliului local aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei
ordinare cu încă două proiecte de hotărâre, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea din partea Consiliului Local Periam a trei consilieri
care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Periam în anul şcolar
2019-2020; iniţiator: primar; raport al compartimentului soluţionare petiţii; aviz Comisia
de specialitate nr. III din cadrul Consiliului Local Periam, acesta devenind punctul 3 al
Ordinii de zi modificate.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Teoretic
Periam în anul şcolar 2019-2020; iniţiator: primar; raport al compartimentului soluţionare
petiţii; aviz Comisia de specialitate nr. III din cadrul Consiliului Local Periam, acesta
devenind punctul 4 al Ordinii de zi modificate, drept urmare, Punctul 3 - Diverse. Raport al

1
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Periam de pe Ordinea de zi
iniţială devine punctul 4 al Ordinii de zi modificate.

Domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
iniţială.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).
Domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
modificată.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).

I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi modificate.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor de la
punctul 1: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul secretarului Comunei
Periam, Proiectul de hotărâre nr.1/23.08.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al Comunei Periam, Județul Timiș, pentru mandatul 2016-2020 și
avizul Comisiilor de specialitate nr. I, II şi III.
Comisiile de specialitate nr. I, II şi III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/23.08.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/23.08.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).

II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi modificate.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor de la
punctul 2: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul secretarului Comunei
Periam, adresa Instituției Prefectului-Jud.Timiș privind numărul maxim de posturi stabilit pentru anul
2019, Proiectul de hotărâre nr.2/23.08.2019 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului
de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru
anul 2019 şi avizul Comisiei de specialitate nr.I.
Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/23.08.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/23.08.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).

III. Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi modificate.


Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, dă citire materialelor de la punctul 3: adresa
Liceului Teoretic Periam, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul
compartimentului de specialitate - referent soluţionare petiţii, Proiectul de hotărâre nr.3/29.08.2019
privind desemnarea din partea Consiliului Local Periam a trei consilieri care să facă parte din
Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Periam în anul şcolar 2019-2020 şi avizul Comisiei de
specialitate nr.III.
Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/23.08.2019.
Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea propune ca domnii consilieri locali Strutinschi
Rodica, Hărdălău Anişoara şi Vlad Maria-Adriana să facă parte din Consiliul de Administraţie al
Liceului Teoretic Periam în anul şcolar 2019-2020.
Nu se mai fac alte propuneri.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.3/29.08.2019 cu propunerea domnului consilier
local Avram Ioan-Mircea.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).

IV. Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi modificate.


Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, dă citire materialelor de la punctul 4: adresa
Liceului Teoretic Periam, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul
compartimentului de specialitate - referent soluţionare petiţii, Proiectul de hotărâre nr.4/29.08.2019
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul şcolar 2019-2020 şi avizul
Comisiei de specialitate nr.III.
Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/23.08.2019.

2
Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, propune ca doamna consilier Arnăutu Elena-
Mariana să fie desemnată reprezentant al Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam și în anul şcolar 2019-2020.
Nu se mai fac alte propuneri.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/29.08.2019 cu propunerea domnului consilier
local Avram Ioan-Mircea.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).

V. Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi modificate: DIVERSE.


a) Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în semestrul I al
anului 2019 înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.6081/20.08.2019, întocmit
de doamna Nicolescu Olimpia-Angela, în calitate de inspector I principal-agricol în
cadrul Primăriei Comunei Periam; consiliul local ia act de conținutul documentelor, fără
obiecțiuni
b) Raport control al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş - Serviciul Evidenţa
Peesoanelor, încheiat în urma controlului tematic metodologic pe linie de evidenţă
a persoanelor la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Periam, desfăşurat la data de 28.03.2019, având nr.116/25.04.2019 şi înregistrat la
Primăria Comunei Periam sub nr.6117/21.08.2019; consiliul local ia act de conținutul
documentelor, fără obiecțiuni

În încheiere, domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, mulţumeşte tuturor
celor prezenţi pentru participare la şedinţă şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar Comună,
CĂPUȘAN IONEL BRONŢ DACIANA