Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 10
Pentru: 10
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 74 din 06.09.2019

privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2019

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de
Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 06.09.2019, având în
vedere următoarele:
- adresa nr.2750/31.07.2019 Liceului Teoretic Periam, înregistrată la Primăria Comunei Periam
sub nr. 5662/31.07.2019;
- adresa Clubului Sportiv „Avântul” Periam având nr. de înregistrare 217/30.08.2019, înregistrată
la Primaria Comunei Periam sub nr.6403/18.07.2019;
- adresa nr.1086/28.08.2019 a D.G.R.F.P. Timișoara și care a fost înregistrată la Primăria Comunei
Periam sub nr.6484/03.09.2019;
- referatul de aprobare nr.6588/06.09.2019 prezentat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.6589/03.09.2019 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam, prin care propune
consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2019;
- prevederile H.C.L. Periam nr.32/17.04.2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39, art.41 și ale art.49-51 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată (r1);
- prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam ;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam ;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.b, art.129 alin.4 lit.a, art.139
alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a, art.197 și art.199-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

1
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam pe


trimestrul III al anului 2019, după cum urmează:

Venituri - Trim. III: 94.000 lei


- 21.A.07.02.01Impozit pe terenuri de la persoane fizice 4.200 lei
- 21.A.11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 63.000 lei
- 21.A.16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 15.000 lei
- 21.A.18.50.00 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 3.000 lei
- 21.A.36.50.00 Alte venituri 8.800 lei

Cheltuieli -Trim. III: 94.000 lei


- 24.A.51.01.03.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (cotizație Gal Triplex Confinium) 10.000 lei
- 24.A.65.00.00.20.00.00 Bunuri și servicii –Liceu Teoretic Periam 8.500 lei
- 24.A.67.05.01.20.00.00 Bunuri și servicii - Clubul Sportiv “Avântul” Periam 61.100 lei
- 24.A.67.50.00.20.02.00Reparații curente 6.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.05.30 Obiecte de inventar 4.000 lei
- 24.A.83.03.30.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.400 lei

Redistribuire de credite - 551.800 lei


- 24.A.51.01.03.10.01.01 Salarii de baza 28.000 lei
- 24.A.51.01.03.10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 4.000 lei
- 24.A.51.01.03.10.01.17 Indemnizații de hrană 2.000 lei
- 24.A.51.01.03.85.01.01 Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF 3.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.30 PT, DDE, DTAC reabilitare, modernizare și dotare sediu
primărie Periam 60.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.30 PT, DDE, DTAC extindere sediu primărie 30.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.30 PT, DDE, DTAC extindere anexă sediu primărie 65.100 lei
- 24.A.65.04.02.71.01.30 SF pentru ,,Construire grădiniță cu 6 grupe cu program
prelungit, în regim P + 2E” 30.000 lei
- 24.A.65.04.02.71.01.30 Expert tehnic cooptat pentru procedura de achiziție publică de
lucrări- Dotare și reabilitare termică la Liceul Teoretic Periam 11.000 lei
- 24.A.67.05.01.71.01.30 Documentație tehnica - SF extindere Baza sportivă cu
sală fitness 17.850 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.01 Lucrări de ,,Construire capelă religioasă Cimitir Ortodox 2” 45.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 P.T. - Lucrări de amenajare spațiu public – Centru Civic 10.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Documentație tehnică - D.A.L.I. pentru reabilitare corp
clădire - ,,Școala veche” 30.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Parcuri de joacă copii 25.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 SF pentru piața agroalimentară 30.650 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 PT+DDE+CS+DTAC pentru execuție lucrări de parcări (nou) 16.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Lucrări de construcții de parcări (inclusiv cote ISC,CSC) 66.200 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.30 Documentație ,,Amenajare accese treceri pietoni” 3.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.30 Lucrări de ,,Amenajare accese treceri pietoni” 75.000
lei

Redistribuire de credite + 551.800 lei


- 24.A.51.01.03.20.02.00 Reparații curente (grădiniță) 5.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.30 Digitalizarea serviciilor publice 80.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 17.200 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat stradal
2
prin înlocuirea corpurilor clasice cu surse bazate pe LED 106.850 lei
- 24.A.83.03.30.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 14.800 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Documentație tehnică pentru execuție lucrări de pavare 8.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Lucrări de pavare (inclusiv cote ISC,CSC)293.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Asistență tehnică - lucrări de pavare 7.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.30 Studiu Fezabilitate ,,Amenajare stații autobuz” 7.300 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.30 S. F.,,Refacere accese și construire parcări Calea Aradului (Dj 682)” 12.650 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam şi doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Primăriei Comunei Periam.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timișoara;
- Trezoreriei Sânnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean Guler-Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul primăriei;
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- Liceului Teoretic Periam;
- Clubului Sportiv "AVÂNTUL" Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:


L.S.
CĂPUŞAN IONEL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
? BRONŢ DACIANA
_______________
___________________________

3
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 74/2019
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1
1 Adoptarea hotărârii ) 06/09/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 06/09/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 06/09/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 09/09/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 09/09/2019
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de
la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adresează.”