Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 10
Pentru: 10
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 73 din 06.09.2019

privind instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și transportării deșeurilor municipale
de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență generată de nerespectarea clauzelor
contractuale de către operatorul de salubrizare
ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. – S.C. LIBRO EVENTS S.R.L.

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 06.09.2019, având
în vedere următoarele:
- referatul de aprobare nr.6586/06.09.2019 prezentat de primarul Comunei Periam, Județul
Timiș;
- raportul compartimentului de specialitate nr.6587/06.09.2019 întocmit de doamna Ferchi
Simona-Elena, inspector I principal-impozite și taxe în cadrul Primăriei Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nr.6585/06.09.2019 întocmit de domnişoara Sorca
Octavia-Maria, inspector de specialitate debutant - protecția mediului în cadrul Primăriei Comunei
Periam în cadrul Primăriei Comunei Periam, prin care se arată că, în conformitate cu adresele și
notificarea ADID Timiș a fost încetat Contractul nr. 179l/28.09.2017 de delegare a gestiunii prin
concesiune a serviciilor de colectare și transport al deșeurilor municipale din Zona 2 Jimbolia, a
fost instituită o situație de urgență ca urmare a întreruperii activității de colectare și transport al
deșeurilor municipale de pe raza UAT Periam de către operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA
S.R.L. - LIBRO EVENTS S.R.L., existând riscul îmbolnăvirii populației și a animalelor din comună
prin poluarea aerului și a apei din pânza freatică, precum și degradarea mediului înconjurător;
- Hotărârea Consiliului Local Periam nr.45/13.05.2019 privind mandatarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș în vederea derulării procedurilor de reziliere a
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor
municipale în Zona 2, județul Timiş - Contractul nr.1791/28.09.2017 - din cadrul proiectului „Sistem
Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”;
- prevederile Procesului Verbal al Comitetului Local pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.)
Periam, întrunit în ședința din data de 02.09.2019;
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare;

1
- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.6 alin.1 lit.k, lit.l, lit.p și lit.o, ale art.7-8 alin.1 și ale art.26 alin.5 din
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată (r1);
- prevederile Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice
serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.6 și art.90 lit.b, lit.f și lit.h din O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată (r2);
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam ;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam ;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1 lit.d, art.129 alin.7 lit.h și lit.n, art.129
alin.14, art.134 alin.1 lit.a și alin.4, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) În vederea desfășurării activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, ca


urmare a situației de urgență instituită pe raza UAT Periam generată de nerespectarea clauzelor
contractuale și întreruperea activității operatorului zonal ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. –
S.C. LIBRO EVENTS S.R.L., se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane
fizice în cuantum de 20 lei /gospodărie/lună, excepţie făcând deţinătorii de imobile care nu locuiesc
permanent în acestea şi care vor achita o taxă de 10 lei/gospodărie/lună, deţinătorii de case de vacanţă
locuibile la Periam-Port, care vor achita o taxă de 5 lei/gospodărie/lună şi pensionarii care au un venit
pe familie mai mic decât contravaloarea salariului net minim pe economie şi care vor fi scutiţi de la
plata taxei speciale de salubrizare.
(2) Persoanele fizice care locuiesc pe raza U.A.T. Periam sunt obligate la plata taxei
speciale de salubrizare stabilită prin prezenta hotărâre a consiliului local, cu excepţia categoriilor de
persoane prevăzute la alin.(1).
(3) În cazul în care imobilele din proprietatea persoanelor fizice sunt date în chirie,
concesiune sau sub orice altă formă la persoane fizice sau la persoane juridice, plata taxei speciale de
salubrizare intră în obligaţia proprietarului imobilelor, cuantumul taxei speciale de salubrizare fiind cel
specific persoanelor fizice.
Art.2. În vederea desfășurării activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, ca
urmare a situației de urgență instituită pe raza UAT Periam generată de nerespectarea clauzelor
contractuale și întreruperea activității operatorului zonal ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. –
S.C. LIBRO EVENTS S.R.L., se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane
juridice (operatori economici, instituții publice etc.) în cuntum de 50 lei/sediu și/sau punct de
lucru/lună, excepţie făcând agenţii economici care au în obiectul de activitate comerţ sau producţie şi
pentru care taxa specială de salubrizare este de 150 lei/lună/sediu şi/sau punct de lucru/lună, iar
dacă sediul persoanei juridice se află la adresa de de domiciliu a unui asociat/administrator al persoanei
juridice, taxa specială de dalubrizare percepută va fi cea corespunzătoare persoanelor fizice.
Art.3. Taxele speciale menționate la art.1 și 2 din prezenta hotărâre se stabilesc pe perioadă
determinată până la desemnarea, conform prevederilor legale în vigoare, de către A.D.I.D. Timiș a
noului operator zonal, precum și până la stabilirea tarifelor care vor fi practicate de către respectivul
2
operator.
Art.4. Colectarea taxelor speciale prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre se va efectua prin
intermediul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în instanțele de contencios de către persoanele fizice
sau juridice interesate, în condițiile legii.
Art.6. Cu data prezentei hotărâri se revocă și își încetează aplicabilitatea orice prevederi
contrare.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul primar Dumitraş
Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe, precum și Compartimentul Agricol și
Protecția mediului din cadrul Primăriei Comunei Periam.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării
actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei
Periam;
- Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei Periam;
- S.C. POLARIS HOLDING S.R.L.;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:


L.S.
CĂPUŞAN IONEL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
? BRONŢ DACIANA
_______________
___________________________

3
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 73 / 2019
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 06/09/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 06/09/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 06/09/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 09/09/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 09/09/2019
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de
la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adresează.”