Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 6 SEPTEMBRIE 2019, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a


Consiliului Local al Comunei Periam, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei
Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art. 123-126, art.129, art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.1-2, art.134
alin.4, art.137-139, art.141 și art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
participă la lucrările şedinţei extraordinare domnul primar DUMITRAȘ CORNEL, domnul Brad Dorin-
Gheorghe, înlocuitorul doamnei secretar Bronţ Daciana care se află în concediul legal de odihnă, precum
și următorii consilieri locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA, AVRAM IOAN-
MIRCEA, BUCȘE ADRIANA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL, DUMITRAȘ VIOREL,
HĂRDĂLĂU ANIŞOARA, HOJDA DIANA-MIHAELA, ȘTREANG NICOLAE-EUGEN-GHEORGHE
şi TAMAŞ CRISTIAN-MARIAN.
Sunt prezenţi 10 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr.118 din data de 6
septembrie 2019, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr. 6606/06.09.2019,
când le-a fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL propune următoarea

ORDINE DE Z I:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii utilajelor necesare desfășurării


activității de salubrizare pe raza U.A.T. Periam, precum și aprobarea încheierii unui contract
de prestări servicii de preluare și transfer deșeuri municipale cu operatorul S.C. POLARIS
HOLDING S.R.L.;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Agricol și Protecția mediului din
cadrul Primăriei Comunei Periam ); aviz Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului
Local Periam.
2. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și
transportării deșeurilor municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență
generată de nerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare
ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. – S.C. LIBRO EVENTS S.R.L.;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite și
taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2019;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite și
taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor
Publice al Comunei Periam pe anul 2019;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local
Periam.

Domnul Brad-Dorin Gheorghe, înlocuitorul doamnei secretar Bronţ Daciana, anunţă consiliul
local că domnii consilieri locali HULBĂR FLORIN, RUS ADRIAN, STRUTINSCHI RODICA,
USVAT VIORICA şi VLAD MARIA-ADRIANA nu pot participa la şedinţa ordinară, fiind plecaţi din
localitate şi supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei ordinare a
Consiliului Local Periam, care a avut loc în data de 29.08.2019.
Se votează cu 9 voturi „pentru” şi o "abţinere".

Domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).
1
I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi.
Doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, preşedintele comisiei II, dă citire materialelor de
la punctul 1: referatul de aprobare elaborat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de
specialitate, Proiectul de hotărâre nr. 1/06.09.2019 privind aprobarea închirierii utilajelor necesare
desfășurării activității de salubrizare pe raza U.A.T. Periam, precum și aprobarea încheierii unui
contract de prestări servicii de preluare și transfer deșeuri municipale cu operatorul S.C. POLARIS
HOLDING S.R.L. şi avizul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/06.09.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/06.09.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).
II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi.
Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor de la
punctul 2: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de
specialitate, Proiectul de hotărâre nr.2/06.09.2019 privind instituirea unei taxe speciale în vederea
colectării și transportării deșeurilor municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de
urgență generată de nerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare
ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. – S.C. LIBRO EVENTS S.R.L. și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/06.09.2019.
Domnul primar Dumitraş Cornel propune ca taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice
să fie în cuantum de 20 lei /gospodărie/lună, excepţie făcând deţinătorii de imobile care nu locuiesc
permanent în acestea şi care vor achita o taxă de 10 lei/gospodărie/lună, deţinătorii de case de vacanţă
locuibile la Periam-Port, care vor achita o taxă de 5 lei/gospodărie/lună şi pensionarii care au un venit pe
familie mai mic decât contravaloarea salariului net minim pe economie şi care vor fi scutiţi de la plata
taxei speciale de salubrizare iar taxa specială de salubrizare pentru persoane juridice (operatori
economici, instituții publice etc.) să fie în cuantum de 50 lei/sediu și/sau punct de lucru/lună, excepţie
făcând agenţii economici care au în obiectul de activitate comerţ sau producţie şi pentru care taxa
specială de salubrizare să fie de 150 lei/lună/sediu şi/sau punct de lucru/lună.
Nu se mai fac alte propuneri
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/06.09.2019 cu propunerea domnului primar
Dumitraş Cornel.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).
III. Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi.
Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor de la
punctul 3: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de
specialitate, adresa nr.2750/31.07.2019 Liceului Teoretic Periam, înregistrată la Primăria Comunei Periam
sub nr. 5662/31.07.2019, adresa Clubului Sportiv „Avântul” Periam având nr. de înregistrare
217/30.08.2019, înregistrată la Primaria Comunei Periam sub nr.6403/18.07.2019, adresa
nr.1086/28.08.2019 a D.G.R.F.P. Timișoara, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub
nr.6484/03.09.2019, Proiectul de hotărâre nr.3/06.09.2019 privind rectificarea bugetului local al
Comunei Periam pe anul 2019 şi și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/06.09.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/06.09.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).
IV. Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi.
Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor de la
punctul 4: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, Programul Anual al Achiziţiilor
Publice al Comunei Periam pe anul 2019, actualizat și înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.6591/06.09.2019, raportul compartimentului de specialitate, Proiectul de hotărâre nr.4/06.09.2019
privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Periam pe anul
2019 şi și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 4/06.09.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/06.09.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).

2
În încheiere, domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, mulţumeşte tuturor
celor prezenţi pentru participare la şedinţă şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare cu
convocare de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar Comună,
CĂPUȘAN IONEL BRONŢ DACIANA