Sunteți pe pagina 1din 7

FIȘA DISCIPLINEI

DREPT COMERCIAL

1. Date despre program


1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ
1.2. Facultatea DREPT
1.3. Departamentul ȘTIINȚE JURIDICE
1.4. Domeniul de studii DREPT
1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ
1.6. Programul de studii / Calificarea DREPT
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei DREPT COMERCIAL.TRANZACȚII COMERCILE
2.2. Titularul activităților de de curs Conferențiar univ.dr. Luminița TULEAȘCĂ
2.3. Titularul activităților de seminar Asist.univ. dr. Anca Balășoiu
2.4.Anul de III 2.5.Semestrul 5 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei DS
studiu
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1.Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 1 3.3.seminar/laborator 2
3.4. Total ore din planul de învățământ 42 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 28
Distribuția fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 25
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30
Consultații -
Examinări 4
Alte activități ............................................. -
3.7. Total ore studiu individual 119
3.8. Total ore pe semestru 105
3.9. Numărul de credite 3
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. De curriculum -
4.2. De competențe Nu este cazul
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. De desfășurare a Sala cu video proiector
cursului
5.2. De desfășurare a Nu este cazul
seminarului/ laboratorului
6. Competențele specifice acumulate
Competențe profesionale

1. Analiza caracteristicilor instituționale și funcționale ale circuitului comercial.


2. Însușirea conceptelor și a terminologiei specifice subiecților, operațiunilor și contractelor
din activitatea comercială.
3. Înțelegerea principiilor și a regulilor specifice subiecților, operațiunilor și contractelor din
activitatea comercială.
4. Aplicarea normelor și a procedurilor specifice subiecților, operațiunilor și contractelor din
activitatea comercială.
5. Capacitatea prevenirii și a soluționării litigiilor specifice activității comerciale.

Pagina 1 din 5
transversale
Competențe
Dezvoltarea capacității de reflexie critică și constructivă asupra consecințelor sociale și etice ale
activității economice și perfecționarea capacității de muncă în medii economico-sociale complexe
și condiții de autonomie decizională.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate )


7.1. Obiectivul general al Cunoașterea și utilizarea adecvată a conceptelor specifice dreptului comercial,
disciplinei precum și a principiilor și a regulilor specifice subiecților, operațiunilor și
contractelor din activitatea comercială.
7.2. Obiectivele specifice 1. Explicarea și interpretarea normelor și a procedurilor specifice subiecților,
operațiunilor și contractelor din activitatea comercială.
2. Cunoașterea caracteristicilor instituționale și funcționale ale circuitului
comercial.
3. Elaborarea și evaluarea contractelor din activitatea comercială.
4. Soluționarea unor cazuri practice implicînd instituții de drept comercial.
4. Intelegerea importantei și respectării normelor dreptului comercial de către
profesioniștii comercianți și ceilalți participanți la activitatea economică.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații

I. Instrumente principale în derularea


Prelegere si dezbatere
afacerilor
1. Fondul de comerț.
§ Noțiune. Natură juridică
§ Elementele fondului de comerț
§ Acte juridice privind fondul de comerț
2. Patrimoniul comercial
i. Noțiune. Forme.Natură juridică. Funcții
ii. Constituirea patrimoniului comercial
iii. Publicitatea patrimoniului comercial
iv. Drepturile creditorilor asupra
patrimoniului comercial
v. Fondul de comerț și patrimoniul comercial
II. Teoria generală a contractelor
comerciale
1. Concepte relevante
3. Reguli (speciale) privind formarea
contractelor comerciale
i. Principiile formării contractelor comerciale
ii. Clauzele abuzive din contractele încheiate
cu consumatorii și principiile formării
contractelor comerciale
iii. Reguli generale privind încheierea
contractelor comerciale
o Negocierea contractelor. Actele
preparatorii
o Momentul încheierii contractelor
iv. Încheierea contractelor comerciale prin
utilizarea contractelor-model. Clauzele
standard şi clauzele neobişnuite.

Pagina 2 din 5
4. Reguli speciale privind executarea
contractelor comerciale
i. Executarea contractelor comerciale;
ii. Răspunderea pentru nerespectarea
contractelor comerciale. Titluri executorii.
iii. Dobînzi, penalități și daune interese
5. Probele în materie comercială
i. Considerații generale. Principii;
ii. Înscrisurile în formă electronică.
Semnătura electronică;
iii. Înscrisurile pe suport informatic;
iv. Facturile comerciale;
v. Registrele comercianțulor;
vi. Proba cu martori în materie comercială.

6. Comerțul electronic
i. Concepte relevante;
ii. Contractele încheiate prin mijloace
electronice;
iii. Modalități și sisteme de plată electronice
(PayPal. Bitcoin.”Smart contracts”);
iv. Răspunderea furnizorilor de servicii ale
societăţii informaţionale.
III. Protectia consumatorilor în
contractele comerciale
1. Contractele de consum și contractele
comerciale;
2. Protecția consumatorilor în contractele
încheiate la distanță și în afara spațiilor
comerciale;
3. Protejarea populației împotriva activității
comerciale ilicite;
4. Practici comerciale nelegale

IV. Contracte comerciale speciale

1. Contractele translative de drepturi


i. Contractul de vînzare - Reguli speciale;
ii. Contractul de furnizare
2. Reprezentarea și intermedierea în afaceri
i. Contractul de comision
ii. Contractul de agenție
iii. Contractul de consignație.
3. Contractul de franciză
4. Contractele de finanțare a activității
comerciale:
i. Contractul de leasing;
ii. Contractul de report;
iii. Contractul de cont curent
iv. Contractele bancare.
o Principiile activității bancare
o Contractul de depozit
o Contractul de credit

Pagina 3 din 5
V. Garantarea tranzacțiilor
comerciale
1. Reguli speciale privind garanțiile
comerciale. Vânzarea produselor și garanțiile
comerciale asociate acestora.
2. Garanțiile reale în activitatea comercială
i. Regimul potecii asupra acțiunilor
ii. Regimul juridic al ipotecii asupra părților
sociale.
3. Garanțiile personale în activitatea
comercială:
i. Garanții ipotecari în contractele de credit
bancar;
ii. Garanțiile autonome – Scrisoarea de
garanție bancară; Acreditivul documentar;
Incasso-ul.
VI. Operațiuni comerciale speciale
1. Acordurile de asociere
i. Asocierea în participație
ii. Societatea în participație. Joint-venture.
Consorțiu.
2. Fiducia
i. Constituirea fiduciei
ii. Utilizarea și avantaje fiduciei

3. Transferul de afacere
i. Noțiune. Obiect. Domeniu de aplicare
ii. Operațiunile juridice prin care se realizeză
transferul unei afaceri
iii. Transferul de afacere și transferul de active.
Avantaje fiscale
iv. Transferul de afacere și restructurarea
societăților.
VII. Titlurile de valoare
1. Titlurile de valoare. Considerații generale
2. Cambia
3. Biletul la ordin
4. Cec-ul.
VIII. Eșecul activității comerciale.
Insolvența.
1. Considerații generale
2. Insolvența
i. Noțiune. Forme
ii. Prevenirea insolvenței. Concordatul
preventiv. Mandatul ad-hoc
3. Tratamentul insolvenței
i. Procedura insolvenței
ii. Principii. Caractere. Organele procedurii
insolvenței
iii. Reorganizarea judiciară
iv. Falimentul
4. Răspunderea pentru insolvența societăților
comerciale

Pagina 4 din 5
Bibliografie:
1. Luminita Tuleașcă, Drept comercial. Tranzacțiile comerciale, în curs de apariție, Ed. Universul
Juridic, 2019, București.
2. Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ediția a V-a, Ed.Universul Juridic, Bucuresti,
2016.
3. Gheorghe Piperea, Introducere in Dreptul contractelor profesionale, Ed.C.H.Beck, 2011.
4. Smaranda Angheni, Raporturile juridice dintre profesioniștii-comercianți, Ed. C.H. Beck, București,
2014.
Lista materialelor didactice suplimentare sunt reglementarile indicate la cursuri si seminarii si articolele din
revistele de specialitate juridica indicate in timpul cursului si seminarului.
8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații
1. Formarea și efectele contractelor 2h/temă/seminar
comerciale. Particularități. Dezbateri pe bază de referate
Studii de caz
2. Factoringul și Garanțiile comerciale.
3. Reguli speciale în comerțul electronic.
4. Protecția consumatorilor. Contractele
între profesoniștii comercianți și
consumatori
5. Fondul de comerț și patrimoniul de
afectațiune.
6. Transferul afacerilor
7. Reprezentare și intermedierea în afaceri.
8. Fiducia.
9. Furnizarea; Leasingul; Reportul.
10. Finanțarea afacerilor. Creditul bancar
11. Titlurile de credit
12. Deschiderea procedurii insolvenței
13. Reorganizarea și falimentul.
14. Mijloace juridice pentru reîntregirea
patrimoniului debitorului insolvent.
Bibliografie:
1. Luminita Tuleașcă, Drept comercial. Tranzacțiile comerciale, în curs de apariție, Ed. Universul
Juridic, aprilie 2019, București.
2. Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ediția a V-a, Ed.Universul Juridic, Bucuresti,
2016.
3. Gheorghe Piperea, Introducere in Dreptul Contractelor profesionale, Ed.C.H.Beck, 2011.
4. Smaranda Angheni, Raporturile juridice dintre profesioniștii-comercianți, Ed. C.H. Beck, București,
2014.
Lista materialelor didactice suplimentare sunt reglementarile indicate la cursuri si seminarii si articolele din
revistele de specialitate juridica indicate in timpul cursului si seminarului.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,


asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei este în concordanță cu cel al disciplinelor similare predate la facultățile de drept de
prestigiu din țară și din străinatate.

Pagina 5 din 5
Cunoștințele și competențele acumulate în cadrul disciplinei se bucură de recunoaștere la nivelul profesiilor
juridice, al asociațiilor profesionale și al angajatorilor reprezentativi.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1. Criterii de 10.2.Metode de evaluare 10.3. Pondere din
evaluare nota finală
(100%)
10.4. Curs Criteriul frecventei si Test curs – lucrare scrisă – spețe și/sau teste 80 % - din nota
performantei grilă obtinuta pe
Prezența la minim 3 parcursul
cursuri semestrului
10.5. Seminar Criteriul frecventei si Cunoașterea materiei/testări periodice prin 20% - din nota
performantei lucrări de control – 10% obtinuta pe
Prezența la minim 6 Participare la dezbateri – 10% parcursul
seminarii semestrului
10.6. Examen Lucrare scrisă – spețe și/sau teste grilă 80% din nota
finală + 20% din
nota obținută pe
parcursul
semestrului

10.7. Standard minim de performanță

I. Pentru nota 5 (cinci) : Obţinerea a minim 5 puncte prin însumarea punctajului obținut ca urmare a
testării periodice prin lucrări, a activității de seminar și a examinării finale (testul de la curs sau
examen), în condițiile absenței unor erori grave.
II. Pentru nota 10 (zece) : Obţinerea a 10 puncte prin însumarea punctajului obținut ca urmare a
testării periodice prin lucrări, a activității de seminar și a examinării finale (testul de la curs sau
examen).

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

30 septembrie 2018 _________________________ ___________________________

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

__________________________

Pagina 6 din 5
Pagina 7 din 5

S-ar putea să vă placă și