Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI

Facultatea de Medicină

TITLU ..............................................

Realizat de:
Grupele: .................... Seria ....., Anul V
Coordonator: Asist. Univ. Dr. Ileana Mardare

XX.10.2018
Cuprins:

Se realizează la final, atenție la concordanța cu capitolele și paginația proiectului!

..........
I. Partea generală X
Introducere X
1.1 Stadiul cunoașterii X

II. Partea specială


2.1. Scop, Obiective, Ipoteze X
2.1.1. Scop
2.1.2. Obiective
2.1.3. Ipoteze
Capitolul 3. Metodologie
...................................................
Capitotul 4. Rezultate
.............................................
.......................................
Capitolul 5. Discuții
------------------------
Concluzii și propuneri
Bibliografie
Anexa -

2
I. Partea generală

Introducere
Motivația alegerii temei
Importanța problemei

Stadiul cunoașterii
........................
II. Partea personală
Cap. 2.1. Scop, obiective, ipoteze
2.1.1. Scopul studiului
Acest studiu a fost realizat cu scopul de a .............................
2.1.2. Obiectivele studiului
Pentru atingerea scopului propus, au fost stabilite următoarele obiective:
O1.
O2.
O3. Min 3 - Max 5
O4.
O5.
........................
2.1.3. Ipotezele studiului
Pentru realizarea acestui demers de cercertare am formulat următoarele ipoteze:
Ipoteza 1.
Ipoteza 2. Cel putin câte o ipoteză pentru fiecare obiectiv, în ordinea
Ipoteza 3. obiectivelor, astfel încât să reiasă clar corespondența Ob - Ip
Ipoteza 4.
.........................................................................
Ipoteza N.

3
2.2. Metodologie
2.2.1. Tipul stdiului
Pentru a evalua ............. la .................... am realizat un studiu ..........................................

2.2.2. Durata studiului:


Demersul de cercetare a fost realizat în perioada XX - XX 2018, după calendarul
prezentat în Tabelul I.

Tabelul I. Calendarul de desfășurare al proiectului de cercetare


Nr. crt. Etapa Perioada/ Data
1. Elaborarea planului de cercetare
2. Aplicarea chestionarului
3. Analiza rezultatelor
4. Elaborarea raportului de cercetare
5. Comunicarea rezultatelor cercetării

2.2.3. Populația de studiu


Studiul a fost realizat pe un lot de XXX de subiecți,
..........................................selecționați pe baza unor criterii de includere și excludere.
Criteriile de includere - e.g. studenți din cadrul Facultății de Medicină a Universității de
Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, din anul V, care parcurg modulul Sănătate
Publică și Management (seriile II și VII), care au acceptat să completeze acest chestionar.
Criteriile de excludere - studenții de anul V din alte serii, cu exceptia studenților din
programul Erasmus care recuperează modulul de SPM.

2.2.4. Culegerea și prelucrarea datelor


a. Colectarea datelor
Instrumentul utilizat pentru colectarea datelor a fost un chestionar de opinie alcătuit din
X părți, după cum urmează:
ATENȚIE LA NR. DE SECȚIUNI ALE CHESTIONARULUI

4
- Partea I- generală - constă în câteva întrebări concepute de noi, cu ajutorul cărora au
fost colectate date socio-demografice referitoare la lotul de studenți pe care s-a realizat studiul:
- vârsta în ani împliniți
- genul - M/ F
- ...................................
- ................................... etc. .............
- Partea a II-a conține un chestionar standardizat ........................................., care
conține XX întrebări, ...........
.................... Detalii despre chestionar, conform descrierii lui în literatura - vezi
referințele..........................................................................................
ATENȚIE LA NR. DE SECȚIUNI ALE CHESTIONARULUI; POSIBIL MAI MULTE!
Chestionarul a fost aplicat on-line, prin intermediul sistemului Google Forms, la studenții
de anul V .........................descriere detaliată ....... ..............................,................

b. Validarea chestionarelor și realizarea bazei de date


Chestionarele completate au fost preluate sub protecția anonimatului și validate
individual, verificându-se respectarea criteriilor de includere / excludere a subiecților și a
următoarelor criterii de validare:
---------
----------
Am decis invalidarea a X chestionare, deoarece...................
Datele obținute au fost introduse în baza de date realizată în format Microsoft Excel
Office - versiunea XXXX.

2.2.5. Prelucrarea și analiza datelor


Prelucrarea datelor colectate cu ajutorul celor XXX chestionare validate s-a realizat cu
ajutorul aplicației Microsoft Office XXX - Microsoft Excel, prin metode utilizate în statistica
descriptivă - frecvența absolută / relativă și distribuția, calcule aritmetice pentru variabilele
cantitative ( + DETALIERE după caz)
Caracteristicile socio - demografice au fost analizate utilizând următoarele variabile:
a. Gen - masculin (M) , feminin (F)

5
b. Vârsta - descrieți grupele de vârstă
.......... c.d.e. .alte variabile........................................................................
...................................................................................
Răspunsurile la întrebările din partea a II-a a chestionarului au fost analizate după
cum urmează:
- individual sau grupate pe următoarele categorii - DACĂ AU FOST GRUPATE!
- pentru întrebările închise și cele mixte s-au calculat frecvența relativă și/sau frecvența
absolută pentru fiecare opțiune de răspuns, apoi s-a analizat distribuția acestora;
- răspunsurile la întrebările deschise au fost grupate pe categorii (care ?) apoi s-a analizat
frecvența relativă și distribuția acestora - DACĂ AU FOST INTREBĂRI DESCHISE!
- etc...................................
- pentru variabilele cantitative - ex. scor - scor mediu la nivelul întregului lot +/- deviația
standard, mediana și pe categorii (ex. scor mediu F vs. B, urban vs rural, apoi detaliat
urban Buc/urban altele/ rural, etc...), distribuție de scoruri
(ex diagramă cu coloane, cu reprezentarea distribuției scorurilor - cât % au bifat 0, ...., 10)
- .......................................
2.2.6. Considerații etice
................referiri la informare prealabilă, chestionar anonim,
confidențialitate, ..........................................

Capitolul 2.3. Prezentarea si analiza rezultatelor studiului

Chestionarul a fost completat de un număr de XXX respondenți, dintr-un număr de YYY


studenți invitați să participe la studiu - rata de răspuns fiind de X %. Am decis invalidarea a X
chestionare, deoarece.................... În final au fost luate în considerare pentru analiză un număr de
XXX chestionare.

2.3.1. Analiza lotului în funcție de caracteristicile socio-demografice -


Exemple : a) În funcție de vârstă
.......................................................................
b) In funcție de gen

6
--------------------------
c) In funcție de ..........
.... ETC - conform datelor colectate, în ordinea în care au fost colectate datele
ATENȚIE:
- Rezultatele se prezintă sub formă de text și se ilustrează prin grafice, NU INVERS!!!
- Exemplu: Din analiza datelor obținute din cele X chestionare validate a reieșit faptul
că 70% dintre respondenți sunt de genul feminin (Fig. 1).
Graficele:
- tipul de grafic ales în funcție de tipul de variabile analizate
Ex. histograma la variabilele cantitative continue
diagrama cu coloane/benzi pentru distribuția de frecvențe când avem scale
ordinale
- titlul în afara graficului - sus sau jos
- denumirea axelor
- scala de reprezentare adecvată

2.3.2. Rezultatele analizei răspunsurilor la chestionarul X


SE PREZINTĂ ÎN ORDINEA OBIECTIVELOR ȘI IPOTEZELOR, FĂRĂ A REPETA
OBIECTIVUL ȘI IPOTEZA LA CARE SE REFERĂ (le vom analiza și la discuții și repetiția e
plictisitoare)
Obiectivul 1:
Obiectivul 2 .......

2.4. Discuții
Analiza pe ipoteze:
Se confirmă ipoteza 1, referitoare la.............pentru că............
Se infirmă ipoteza 2, cu privire la ........... deoarece
Se confirmă partial ipoteza X, prin care presupuneam că ..............., întrucât .....................
Puncte tari
Puncte slabe/Limite
Compararea rezultatelor cu cele așteptate sau cu cele din alte studii, eventual

7
Concluzii și propuneri
Concluzii - dacă au fost atinse scopul și obiectivele
- cele mai importante concluzii - în ordinea obiectivelor, pentru fiecare obiectiv câte o
concluzie
Propuneri - exemple:
-

Bibliografie
...................
Anexă/e - Chestionarul + eventual altceva