Sunteți pe pagina 1din 2

14 ANUNȚURI MIERCURI / 19 IULIE 2017

obiect pretentii, in data de domeniul managementului de aprobat prin H.G. nr. 81/2003, cu Monitorul Oficial al României, 6. Năstasă Laura Elena, Psiho- răște: Art.1.Se confirmă toate
19.09.2017, ora 08:30, la Judeca- proiect, în cadrul POR 2014- modificările şi completările ulte- Partea I. Preşedintele Comite- logie educaţională. 7. Roșan demersurile și procedurile efec-
toria Iasi, cu sediul in str.Anas- 2020, apelul de proiecte rioare, cedează cu titlu gratuit tului director al Colegiului Psiho- Adrian Marian, Psihopedagogie tuate, măsurile adoptate, precum
tasie Panu nr. 25, Iasi, Sectia POR/102/2/2/ Îmbunătățirea către persoane fizice sau juridice logilor din România, Ion specială. Comisia de psihologie și actele emise de Consiliul Cole-
Civila, camera Sala 4, complet competitivității economice prin doi câini de serviciu care nu au Dafinoiu, Bucureşti, 16 iulie pentru apărare, ordine publică şi giului Psihologilor din România,
c17, reclamanta fiind Societatea creșterea productivității muncii fost valorificați conform prevede- 2017, Nr.4. Anexă. Rezultatele siguranţă naţională, Membru de Comitetul director al Cole-
Salubris S.A. Iasi, cu sediul in în IMM-uri, în sectoarele compe- rilor regulamentului mai sus alegerilor pentru forurile de Specialitatea: 1. Alexa Petrică, giului Psihologilor din România
Iasi, Sos. Nationala nr. 43, jud. titive identificate în SNC, pentru menţionat. Relaţii se pot obţine conducere ale Colegiului Psiholo- Psihologie aplicată în domeniul și de președintele interimar al
Iasi. proiectul intitulat “Consolidarea de la sediul unităţii sau de la gilor din România. Membrii siguranţei naționale; 2. Grigoraș Colegiului Psihologilor din
poziției pe piață a societății telefoanele: 0251.534.224, fax Comitetului Director al Cole- Petru Călin, Psihologie aplicată România în perioada 07 martie
l Domnul Pichiu Constantin, in Formplast SRL prin achiziția de 0251.524.464. giului Psihologilor din România. în domeniul siguranţei naționale; 2017 -15 iulie 2017, inclusiv, dar
calitate de parat, este chemat in echipamente inovative și perfor- Preşedintele Comitetului director 3. Kiss Csaba, Psihologie judicia- fără a se limita la: 1. Actul de
judecata in data de  3 august mante în loc.Orăştie, jud.Hune- l Dispoziţie nr. 4 din 16 iulie al Colegiului Psihologilor din ră-tehnica poligraf; 4. Kulcsar convocare cu titlul ”Convocator”
2017, orele 8:30, la Judecatoria doara”, cod SMIS 114311. Locul 2017 privind înregistrarea rezul- România  -Ion Dafinoiu -preşe- Cristina Nicoleta, Psihologie din data de 07.03.2017, al
Iasi, in dosarul civil de prestare a serviciilor: judeţul tatelor alegerilor pentru forurile dintele Colegiului Psihologilor aplicată în domeniul siguranţei ședinței extraordinare comune a
nr.  14865/245/2015,  avand ca Hunedoara, loc.Orăştie, str. de conducere ale Colegiului din România. Comisia de psiho- naţionale; 5.Liță Corneliu Ștefan, Consiliului Colegiului Psiholo-
obiect succesiune, in contradic- Nicolae Titulescu, nr.62B. Tipul Psihologilor din România. Având logie clinică şi psihoterapie: Psihologie aplicată în domeniul gilor din România și Comitetului
toriu cu Pichiu Elena s.a. contractului: contract de prestări în vedere rezultatele alegerilor Membru Specialitatea: 1. Badea siguranţei naţionale; 6. Mari- director al Colegiului Psiholo-
servicii- servicii de consultanţă în pentru forurile de conducere ale Victor, Consiliere psihologică; 2. neanu Vasile, Psihologie aplicată gilor din România din data de
domeniul managementului de Colegiului Psihologilor din Ciumăgeanu Mugur Daniel, în domeniul siguranţei naţionale; 9-10 aprilie 2017, emis de Eugen
DIVERSE proiect. Durata contractului: 12 România din data de 15 iulie Psihologie clinică; 3. Iancu 7. Turc Ştefania Mirela Oana , Avram la inițiativa majorității
l Activ Insolv SPRL Rm. luni. Valoarea estimată a contrac- 2017, transmise de către Valeriu, Psihologie clinică; Psihologie aplicată în domeniul membrilor Consiliul Colegiului
Valcea, str. Ferdinand nr. 34, tului: 73,274.00 lei fără TVA. Convenţia naţională a Colegiului 4.Lupu Viorel, Psihoterapie; 5. siguranţei naţionale. Comisia de Psihologilor din România și ai
lichidator judiciar, notifică Specificaţiile tehnice sunt puse la Psihologilor din România, în Minulescu Mihaela, Psihoterapie; metodologie: 1. Avram Eugen; 2. Comitetului director al Cole-
deschiderea procedurii simplifi- dispoziţie la sediul societăţii, din temeiul dispoziţiilor art. 51 din 6. Nedelcea Cătălin, Psihote- Brate Adrian Tudor; 3.Golu giului Psihologilor din România;
cate a insolventei împotriva judeţul Hunedoara, loc.Orăştie, Normele metodologice de apli- rapie; 7.Petrescu Cristian Florinda Tinella; 4.Răulea Ioan 2. Hotărârea nr.1 din data de
debitoarei Atramar SRL, CIF str.Nicolae Titulescu, nr.62B. care a Legii nr.213/2004 privind Constantin, Psihologie clinică; 8. Ciprian; 5. Robu Viorel; 6.Sava 10.04.2017 a Consiliului Cole-
16947320, număr ORC Pentru detalii ne puteţi contacta exercitarea profesiei de psiholog Sandovici Oana Maria, Psiho- Nicu Ionel; 7. Stan Aurel. giului Psihologilor din România
J38/1081/2004 cu sediul în loc. la telefon/fax: 0722.355.625, cu drept de liberă practică, înfiin- logie clinică; 9.Tănase Claudia, Comisia de deontologie şi disci- și a Comitetului director al Cole-
Stoiculesti, com. Susani, jud. email: m.giurgiu@formplast.ro, ţarea, organizarea şi funcţio- Consiliere psihologică; 10.Vasile plină: 1.Caxi Doina; 2. Duvac giului Psihologilor din România;
Va l c e a , p r i n i n c h e i e r e a persoană de contact: Mihai narea Colegiului Psihologilor din Diana Lucia, Psihoterapie, Ion; 3.Iliescu Dragoș; 4. Iocşa 3.Hotărârea nr.2 din data de
200/C/14.06.2017 pronunţată de Giurgiu. În acest sens, vă invităm România, aprobate prin Hotă- 11.Vladislav Elena Otilia, Psiho- Pora Loredana Ramona; 5. Ion 10.04.2017 a Consiliului Cole-
Tribunalul Vâlcea, secţia a-II-a să depuneţi ofertele Dumnea- rârea Guvernului nr.788/2005, cu logie clinică. Comisia de psiho- Andreea Romana; 6.Turcu Iusti- giului Psihologilor din România
c i v i l a , î n d o s a r u l n r. voastră de preţ conform specifi- completările ulterioare, şi ale logia muncii, transporturilor şi nian; 7. Veleanovici Armand și a Comitetului director al Cole-
3 3 4 7 / 9 0 / 2 0 1 7 . Te r m e n e : caţiilor tehnice, cu respectarea art.34 din Hotărârea Comitetului serviciilor, Membru Specialitatea Cătălin. giului Psihologilor din România;
26.07.2017 termenul pentru înre- preţului exprimat în Lei fără director al Colegiului Psiholo- 1.Anghel Elena, Psihologia trans- 4. Hotărârea nr.3 din data de
gistrarea creanţelor; 02.08.2017 TVA, până cel târziu 31.07.2017, gilor din România nr.1/2013 porturilor; 2. Bere Constantin, l Hotărâre privind confirmarea 10.04.2017 a Consiliului Cole-
termenul de intocmire si comuni- ora 16.00, prin curier sau depu- pentru aprobarea Procedurilor Psihologia transporturilor; 3. actelor emise de Consiliul Cole- giului Psihologilor din România
care a tabelului preliminar de nere directă la secretariatul privind organizarea şi desfăşu- Dima Doru, Psihologia muncii şi giului Psihologilor din România, și a Comitetului director al Cole-
creanţe; termenul pentru depu- societăţii din str.Nicolae Titu- rarea alegerilor pentru forurile organizaţională; 4. Grădinaru de Comitetul director al Cole- giului Psihologilor din România;
nerea eventualelor contestaţii la lescu, nr.62B, localitatea Orăştie, de conducere ale Colegiului Anghel Ilie, Psihologia aplicată giului Psihologilor din România 5.Hotărârea nr.4 din data de
tabelul preliminar este de 7 zile judeţ Hunedoara. Prestarea Psihologilor din România, preşe- în servicii; 5. Havârneanu Eugen și de președintele interimar al 10.04.2017 a Consiliului Cole-
de la data publicarii acestuia in serviciilor se va face la termenele dintele Comitetului director al Corneliu, Psihologia muncii şi Colegiului Psihologilor din giului Psihologilor din România
Buletinul procedurilor de insol- specificate în specificaţiile Colegiului Psihologilor din organizaţională; 6.Rus Mihaela, România în perioada 07 martie și a Comitetului director al Cole-
venta; 16.08.2017 termenul tehnice, iar preţurile din ofertă România hotărăşte: Articolul 1. Psihologia transporturilor; 7. 2017 -15 iulie 2017. În temeiul giului Psihologilor din România;
pentru intocmirea tabelului nu vor fi modificate sau actuali- Se înregistrează rezultatele alege- Vîrgă Delia Mihaela, Psihologia dispozițiilor art.27 lit.c) din 6.Hotărârea nr.1 din data de 10
definitiv de creanţe. Prima zate pe durata contractului. rilor pentru forurile de conducere muncii şi organizaţională. Legea nr.213/2004 privind exerci- aprilie 2017 a Comitetului
adunare a creditorilor va avea loc ale Colegiului Psihologilor din Comisia de psihologie educaţio- tarea profesiei de psiholog cu director al Colegiului Psiholo-
in data de 07.08.2017 ora 10,00 la l Unitatea Militară 0654 România, prevăzute în anexa nală, consiliere şcolară şi vocaţio- drept de liberă practică, înfiin- gilor din România; 7.Dispoziția
sediul lichidatorului judiciar si Craiova, cu sediul în strada care face parte integrantă din nală, Membru Specialitatea: 1. ţarea, organizarea şi funcţio- nr.1 a Președintelui interimar din
convoacă creditorii. Informatii Alexandru Macedonski, nr. 7, prezenta dispoziţie. Articolul 2. Anghel Stănilă Elena, Psihologie narea Colegiului Psihologilor din 12.04.2017 -pentru convocarea
suplimentare la tel. 0350414880, localitatea Craiova, în conformi- (1)Rezultatele alegerilor pentru educaţională; 2. Buică Belciu România, ținând cont și de Convenției Naționale a Cole-
0743050727, 0742307351. tate cu Secţiunea a IV-a din forurile de conducere ale Cole- Cristian, Psihopedagogie prevederile Art.11 alin.(4) din giului Psihologilor din România
Regulamentul privind organi- giului Psihologilor din România specială; 3. Cucu-Ciuhan Regulamentul de organizare și și pentru revocarea art.1 din
l SC Formplast SRL, cu sediul zarea şi desfăşurarea procedu- se publică pe site-ul pentru Geanina, Psihologie educaţio- funcționare internă a Colegiului Dispoziția Președintelui Cole-
în judeţul Hunedoara, loc. rilor pentru valorificarea alegeri al Colegiului Psihologilor nală; 4. Golu Ioana, Psihologie Psihologilor din România. giului Psihologilor din România
Orăştie, str.Nicolae Titulescu, bunurilor scoase din funcţiune, din România, www.alegericpr.ro, educaţională; 5. Maier Roxana Convenția națională a Colegiului nr.1/17.01.2017; 8.Dispoziția nr.2
nr.62B, intenţionează să achiziţi- aflate în administrarea Ministe- precum și în mass-media. (2) Viorica, Psihologie educaţională. Psihologilor din România hotă- a Președintelui interimar din
oneze servicii de consultanţă în rului Administraţiei şi Internelor, Prezenta dispoziţie se publică în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 23244675. Nr. 8161 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea
personal - 759. Dosar executare nr. 22338500. Nr. 8166 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Iulie, Ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea
bunurilor mobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 01, luna August, anul 2017, ora 09.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8,
cunoscut că în ziua de 01, luna august, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului FUNDAȚIA PENTRU
8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC DORU CONSTRUCT DEMOCRAȚIE, CULTURĂ ȘI LIBERTATE - FILIALA CĂLĂRAȘI, prima licitație. Denumirea bunului mobil.
SRL, prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care Descriere sumară: Autoturism Dacia Logan SD KSD9L, nr. înmatriculare CL 01 FDC, an fabricație
grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), 2002, nr. de identificare UU1KSD9L546248463, 1461 cmc, motorină, culoare gri. Drepturile reale și
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoutilitară Ford Tranzit, an fabricație 2008, număr identificare privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu se cunosc. Prețul de evaluare sau de pornire al
WF0NXXTTFN8R10223, motorină, culoare alb, CL-03-RID, Nu se cunosc, 25.100 lei, 19%. *) Regimul licitației, exclusiv TVA: 19.265 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. *) Regimul și cotele de taxă
și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de
prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte
prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data
de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a
pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscala 23710120, deschis la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la
Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru
persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f)
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine,
copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patri- respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
moniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător,
după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
telefon 0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 19.07.2017. 0242.312939, int. 159. Data afișării: 19.07.2017.
www.jurnalul.ro ANUNȚURI 15
12.04.2017 -pentru revocarea financiar și încheie în acest scop decide și aprobă modificările tehnice ale cadastrului. Unitatea Românescă Galaţi, nr.RO30 Persoanele interesate vor
Dispoziției Președintelui Cole- contractul cu o firmă speciali- necesare în structurile adminis- administrativ-teritorială Oraşul BRMA 0180 0180 2170 0000. cumpăra caietul de prezentare de
giului Psihologilor din România zată. Art.2.Se aprobă efectuarea trative ale Comitetului director, Dăbuleni, din judeţul Dolj, Prezentul anunţ constituie şi noti- la lichidatorul judiciar şi vor
nr.18/23.03.2017 -București; unui audit juridic extern a activi- conform art.30 lit.(d) din Legea anunţă publicarea documentelor ficare către creditori şi orice altă depune documentele de partici-
9.Dispoziția nr.3 a Președintelui tății Colegiului Psihologilor din 213/2004. Art.6.Comitetul tehnice ale cadastrului pentru persoană interesată în cauză. pare la licitaţie cu cel putin o zi
interimar din 12.04.2017 -pentru România. Comitetul director și director elaborează proiectul sectoarele cadastrale nr.4, înce- Relaţii suplimentare la telefon înainte de data licitaţiei. Licitaţia
revocarea Dispoziției Președin- președintele Colegiului stabilesc unui nou Regulament de organi- pând cu data de 24.07.2017, pe o 0236/470525; 0722/654481. va avea loc în 21.07.2017, ora
telui Colegiului Psihologilor din obiectivele, condițiile și perioada zare și funcționare internă a perioadă de 60 de zile, la sediul 14:30 la sediul lichidatorului, str.
România nr.23/06.04.2017 de vor face obiectul auditului Colegiului Psihologilor din Primăriei Dăbuleni, conform l Profiplast SRL prin lichidator Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
-Neamț și Covasna. Art.2. juridic și încheie în acest scop România și, în termen de 6 luni art.14 alin.(1) şi (2) din Legea judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
Prezenta hotărâre intră în contractul cu un furnizor specia- de la data adoptării prezentei, îl cadastrului şi a publicităţii imobi- la vânzare prin licitaţie publică in cazul neadjudecării vânzarea va
vigoare la data adoptării acesteia lizat. Art.3.Până la finalizarea pune în dezbaterea membrilor liare nr.7/1996, republicată, cu bloc (masina confectionat fi reluată în ziua de 28.07.2017 si
în Convenția națională a Cole- auditului juridic, activitățile Colegiului. Art. 7.Comitetul modificările şi completările ulte- manere pentru sacose, masina de 04.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi
giului Psihologilor din România. specifice de reprezentare, consul- director face modificările necesare rioare. Cererile de rectificare ale presat sacose, masina pentru loc.
Președintele Colegiului Psiholo- tanță și asistență juridică, activi- punerii actualului Regulament de documentelor tehnice vor putea fi debitat folie, compresor, etc) la
gilor din România, Prof.univ. tăţile de elaborare şi avizare a organizare și funcționare internă depuse la sediul primăriei şi pe preţul de evaluare redus cu 25% l FC PETROLUL SA prin lichi-
dr.Ion Dafinoiu, București, 15 proiectelor actelor administrative a Colegiului Psihologilor din site-ul Agenţiei Naţionale de de 18.445,50 lei fara TVA. dator judiciar VIA Insolv SPRL,
iulie 2017, Nr.1. emise de organele de conducere România în acord cu deciziile Cadastru şi Publicitate Imobi- Persoanele interesate vor scoate la vânzare prin licitaţie
ale Colegiului, activităţile de Convenției naționale în termen de liară. cumpăra caietul de prezentare de publica in bloc pornind de la
l Hotărâre privind o serie de dezvoltare, corelare şi integrare două luni. Art.8.Comitetul la lichidatorul judiciar şi vor valoarea de evaluare redus cu
măsuri de îmbunătățire a normativă şi instituţională a director elaborează proiectul unui depune documentele de partici- 50%, respectiv suma de 37.545,19
cadrului normativ și adminis- Colegiului în sistemul legislativ şi nou Cod deontologic al profesiei NOTIFICĂRI pare la licitaţie cu cel putin o zi lei fara TVA bunurile mobile din
trativ de desfășurare a activității instituţional al României şi al de psiholog cu drept de liberă l Dinamic Insolv IPURL în înainte de data licitaţiei. Licitaţia patrimoniul debitoarei situate in
psihologilor cu drept de liberă Uniunii Europene desfășurate de practică și al unui nou Cod de calitate de administrator judiciar va avea loc în 21.07.2017, ora incinta stadionului “Ilie Oana” -
practică. În temeiul dispozițiilor Departamentul juridic și de procedură disciplinară și în vă informează că împotriva S. 14:00 la sediul lichidatorului, str. corp administrativ (mobilier,
art.27 lit.c) din Legea nr. comunicare din cadrul structurii termen de 6 luni de la data adop- Amg – Divizia De Securitate Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. electronice, obiecte IT, aere
213/2004 privind exercitarea de suport a Colegiului, conform tării prezentei le pune în dezba- SRL având CUI 30885923, 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În conditionate, etc). Persoanele
profesiei de psiholog cu drept de art.59 alin.(1) din Regulamentul terea membrilor Colegiului. J06/693/2012, a fost deschisă cazul neadjudecării vânzarea va interesate vor cumpăra caietul de
liberă practică, înfiinţarea, orga- de organizare și funcționare Art.9.Consiliul Colegiului Psiho- procedura simplificata a falimen- fi reluată în ziua de 28.07.2017 si prezentare de la lichidatorul judi-
nizarea şi funcţionarea Cole- internă a Colegiului Psihologilor logilor din România va lua în tului prin Sentinţa civilă nr. 04.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi ciar şi vor depune documentele
giului Psihologilor din România, din România, se vor putea desfă- discuție cu celeritate (a) oportuni- 333/22.06.2017 din dosar nr. loc. de participare la licitaţie cu cel
a art.10 alin.(1) și a art.11 alin.(4) șura pe bază de contract încheiat tatea suspendării timbrelor profe- 1920/112/2017 al Tribunalului putin o zi înainte de data licita-
din Regulamentul de organizare cu un furnizor specializat în sionale sau înlocuirii acestora cu Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt l Profiplast SRL prin lichidator ţiei. Licitaţia va avea loc în
și funcționare internă a Cole- condițiile legii de președintele alte alternative securizate, (b) invitaţi să-şi depună cererile de judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 21.07.2017, ora 15:00 la sediul
giului Psihologilor din România, Colegiului Psihologilor din oportunitatea eliminării sau dimi- creanţe la grefa instanţei în la vânzare prin licitaţie publică la lichidatorului, str. Banatului,
pentru o mai bună îndeplinire a România. Art.4.De la data adop- nuării unor taxe. Consiliul Cole- temeiul Legii 85/2014. preţul de evaluare redus cu 25% nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
atribuțiilor Colegiului Psiholo- tării acestei Hotărâri în ședința giului Psihologilor din România de 42.615,00 lei fara TVA teren tel/fax 0244 519800. În cazul
gilor din România prevăzute la Convenției naționale a Colegiului va analiza oportunitatea obținerii intravilan (curti constructii) in neadjudecării vânzarea va fi
art.24 lit.a) -e) din Legea Psihologilor din România, depar- personalității juridice la nivel de LICITAȚII suprafata de 287 mp, nr. Cadas- reluată în ziua de 28.07.2017 si
213/2004 și rezolvarea gravelor tamentul juridic și de comunicare filiale ale Colegiului Psihologilor l Orizont Beta SRL Galaţi, prin tral 2178/1, carte funciara nr. 04.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi
disfuncții apărute în activitatea se reorganizează. Președintele din România. În termen de 3 luni lichidator judiciar, scoate la 22590 a localitatii Campina si loc.
Colegiului Psihologilor din Colegiului ia măsurile legale de la data adoptării prezentei cele vânzare prin licitaţie publică, în constructii (C3-spatiu productie
România ca urmare a unor regle- pentru aplicarea acestei hotărâri. două foruri de conducere vor datele de 26.07.2017, in suprafata masurata 141 mp, l FC PETROLUL SA prin lichi-
mentări adoptate și a deficien- Funcția de director general al pune în dezbaterea membrilor 02,09,16,23,30.08.2017, 06,13,20, suprafata construita 140,92 mp, dator judiciar VIA Insolv SPRL,
țelor constatate în îndeplinirea Colegiului Psihologilor din Colegiului soluțiile cu privire la 27.09.2017, 04,11.10.2017 ora C4-birou in suprafata masurata scoate la vânzare prin licitaţie
atribuțiilor departamentului România, înființată fără acordul aceste 3 activități. Art.10. 12.00, stoc materii prime, stoc 33 mp, suprafata construita publica in bloc pornind de la
juridic și de comunicare al Cole- Consiliului și al Comitetului Prezenta hotărâre intră în vigoare mărfuri specifice activităţii de 32,06 mp si C5-grup sanitar in valoarea de evaluare, respectiv
giului Psihologilor din România, director al Colegiului, se desfiin- la data adoptării acesteia în producere tâmplărie aluminiu la suprafata masurata 10 mp, suma de 160.006,64 lei fara TVA
Convenția națională a Colegiului țează. Art.5.În urma analizei Convenția națională a Colegiului preţul de 12.445 lei, plus TVA, suprafata construita 9,08 mp) bunurile mobile din patrimoniul
Psihologilor din România hotă- raportului de audit juridic și a Psihologilor din România. Preșe- preţuri la 10% din preţul stabilit situate in Campina, str. Plevnei, debitoarei situate in incinta stadi-
răște: Art.1.Se aprobă efectuarea stabilirii modalităților de optimi- dintele Colegiului Psihologilor din prin raportul de evaluare. Ofer- nr.63-65, jud. Prahova.Terenul ce onului “Ilie Oana” - stadion
unui audit financiar a activității zare a organizării activităților România, Prof.univ.dr.Ion Dafi- tanţii vor achita până la ora licita- face obiectul vanzarii este un (canapele, dulapuri,mese,
Colegiului Psihologilor din specifice prevăzute la art.59 alin. noiu. București, 15 iulie 2017, ţiei contravaloarea Caietului de teren cu inclinatie care prezinta comode, TV, aere conditionate,
România. Comitetul director și (1) din Regulamentul de organi- Nr.2. sarcini şi garanţia de 10% din alunecari de teren. Constructiile cusete, etc). Persoanele interesate
președintele Colegiului stabilesc zare și funcționare internă a preţul de vânzare în contul amplasate pe teren sunt grav vor cumpăra caietul de prezen-
obiectivele, condițiile și perioada Colegiului Psihologilor din l Anunţ prealabil privind colector al Orizont Beta SRL, afectate de alunecari de teren si tare de la lichidatorul judiciar şi
ce vor face obiectul auditului România, Consiliul Colegiului afişarea publică a documentelor CUI 1631646, deschis la Banca prezinta risc de prabusire. vor depune documentele de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar executare nr. 32675723. Nr. 8162 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea personal - 759. Dosar executare nr. 31841739. Nr. 8163 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Iulie, Ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea bunurilor mobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 01, luna August, anul 2017, ora 10.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, cunoscut că în ziua de 01, luna august, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 -
se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC GROZEA EXPEDITII 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC ROVARAL
S.R.L., prima licitație. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care RECYCLING SRL, prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și
grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al
TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autotractor Iveco, varianta Magirus LD44CE43, an fabricație 2000, nr. licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Semiremorcă cisternă, marca SLP,
identificare WJMM1VSK004228455, serie motor 007644, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-04-AOM, variantA 2D, caroserie cisternă transport produse petroliere, an fabricație 1997, nr. identificare
Nu se cunosc, 12.332 lei, 19%; Autotractor Iveco, varianta LD440E43T, an fabricație 2000, nr. UXM2C22PV22M1104, masa proprie: 8.550 kg, masa autorizată: 22.000kg, masa max. autorizată:
identificare WJMM1VSK004226406, serie motor 006079, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-63-PET, 29.550 kg, Sechestru BEJ Tănăsescu George Dorian, 13.285 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe
Nu se cunosc, 11.190 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de
locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a consti-
cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de tuirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației.
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația
RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscala 23710120, deschis la Trezorerie
de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei Municipiul Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele
care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după
... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. Data afișării: 19.07.2017. 0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 19.07.2017.