Sunteți pe pagina 1din 4

Anul școlar 2019 – 2020 Anul şcolar 2019-2020 are 35 de săptămâni de cursuri.

Unitatea de învățământ: ________________________________________ Semestrul I: 15 săptămâni (I-XV): cursuri: 09.09.2019 – 20.12.2019


Profesor: ____________________________________________________ Număr total de ore pe semestrul I: 15 ore
Aria curriculară: Limbă și comunicare Semestrul al II-lea: 20 de săptămâni (XVI-XXXV) – cursuri: 13.01.2020 –
Disciplina de învățământ: Elemente de limbă latină și de cultură romanică 03.04.2020; 22.04.2020 – 12.06.2020
Clasa a VII-a Număr total de ore pe semestrul al II-lea: 20 de ore
Număr de ore pe săptămână: 1 oră Număr total de ore pe an școlar: 35 de ore
Manualul utilizat: Elemente de limbă latină și de cultură romanică. Clasa a
VII-a, Programul național „Școala altfel“ va fi planificat, în funcție de decizia școlii,
Autori: Marcela Grațianu, Alexandru Popp în perioada 07.10.2019 – 29.05.2020.
Editura Aramis, București, 2019
Avizat: Director / Responsabil comisie metodică:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE

1. Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba română și la alte limbi romanice/moderne
1.1 Identificarea unor elemente esențiale ale limbii latine în diverse contexte
1.2 Utilizarea elementelor lexicale și gramaticale într-o varietate de contexte, în limba latină și în limba română/alte limbi romanice/moderne
2. Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație greco-romană în dezvoltarea personalității și în asumarea identității socioculturale
2.1 Identificarea unor locuri, fapte, personaje, procese și concepte definitorii pentru civilizația romană
2.2 Identificarea unor modele culturale clasice relevante pentru reprezentarea lumii
2.3 Integrarea faptelor de cultură și civilizație romană în actualitate

1
SEMESTRUL I

Unitatea de Competențe Conţinuturi Număr de ore Săptămâna Observații


învăţare specifice
Recapitulare inițială 1 I

I. Elemente 1.1 1. Geneza limbilor – Limbă-mamă/Limbă-fiică, relația dintre factorul istoric și 2 II-III
de limbă 1.2 cel lingvistic
latină 2.1 1.1. Familii de limbi/limbile indo-europene/limba latină și limbile romanice
2.2 1.2. Limba – un organism viu
2.3
2. Alfabetul latin: egipteni > fenicieni > greci > romani > alfabetul pe care îl 2 IV-V
folosim astăzi
2.1. Cifre romane – cifre arabe
2.2. Semne lingvistice folosite ca simboluri în domeniul științelor
3. Lexic: istoria cuvintelor, de la latină la limbile moderne 5 VI-X
3.1. Diferența dintre moștenire și împrumut
3.2. Fondul latin al limbii române
3.3. Lexic latin în alte limbi romanice
3.4. Cuvinte de origine latină în limbi neromanice (cu insistență pe limba
engleză)
3.5. Vocabular internațional de origine greco-romană în diverse domenii ale
cunoașterii (științe exacte și discipline socio-umane)
4. Elemente de flexiune în limba latină şi în limba română (/limbi romanice) – 3 XI-XIII
analogii
4.1. Structura cuvântului. Evoluția în limbile moderne.
Trăsături definitorii ale flexiunii nominale și verbale. Elemente de sintaxă
4.2. Rolul cuvântului în enunț și context
Recapitulare 2 XIV-XV
Evaluare
Recapitulare semestrială
Evaluare semestrială
TOTAL DE ORE PE SEMESTRUL I 15

2
SEMESTRUL AL II-LEA

Unitatea de Competențe Conţinuturi Număr Săptămâna Observații


învăţare specifice de ore

II. Elemente de 1.1 1. Roma – de la cetatea lui Romulus la centrul lumii latinofone 3 XVI-XVIII
civilizație 1.2 1.1. Puterea romană. Evoluția în timp și spațiu
greco-romană 2.1 1.2. Procesul de romanizare
2.2 1.3. Formarea culturii europene. Elemente de cultură și civilizație romanică
și de cultură
2.2
romanică 2. Panteonul greco-roman – imagine a universului și a societății umane 2 XIX-XX
Zei și eroi: funcții și mituri fundamentale
3. Viața publică – viața privată. Mentalități 3 XXI-XXIII
3.1. Tipare socio-politice romane reflectate în actualitate (forme de
organizare comunitară, relația public-privat, cetățean-stat, urban-rural etc.)
3.2. Personalități romane
4. Arta greco-romană și moștenirea ei europeană 2 XXIV-XXV

Recapitulare 2 XXVI-XXVII
Evaluare
III. Valori 1.1 1. Modele de gândire și de raportare la lume, fundamentate etic, civic și 3 XXVIII-XXX
greco-romane 1.2 științific
perene 2.1 1.1. Modele de gândire și de raportare la lume, fundamentate etic (adevărul,
2.2 binele personal/public, moderația, gloria etc.) și civic (puterea cuvântului,
2.3 dialogul, respectul pentru celălalt, responsabilitate, cultura legii)
1.2. Modele de gândire și de raportare la lume, fundamentate științific
2. Modele estetice în artă 2 XXXI-XXXII

Recapitulare 3 XXXIII-XXXV
Evaluare
Recapitulare finală
Evaluare finală
TOTAL DE ORE PE SEMESTRUL AL II-LEA 20

TOTAL DE ORE PE AN ȘCOLAR 35

3
N.B.
• Planificarea calendaristică are la bază planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial aprobat prin OMENCȘ nr. 3590/05.04.2016, programa
școlară pentru disciplina Elemente de limbă latină și de cultură romanică, clasa a VII-a, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017 și structura anului școlar
2019-2020 aprobată prin OMEN nr. 3191/2019.
• Derularea activității didactice se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalul de desfășurare a programului „Școala altfel“, stabilit la nivelul fiecărei
unități de învățământ.
• Rubrica de Competenţe specifice cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate.
• Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; cadrul didactic stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le dobândească şi
poate extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
• Modalităţile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea instrumentelor complementare sugerate de programa școlară, susținute, propuse și promovate
de Elemente de limbă latină și de cultură romanică. Manual pentru clasa a VII-a, autori: Marcela Grațianu, Alexandru Popp, Editura Aramis, București,
2019.