Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEORETIC BĂNEASA DIRECTOR

G.P.N ,,SF.ANDREI,, BĂNEASA PROF.RĂDOI MARIAN


JUD. CONSTANŢA

RESPONSABIL COMISIA METODICĂ


PROF.RĂDANȚU NICOLETA

Raport privind evaluarea sumativă


Grupa Mică A
An şcolar 2018/2019

În semestrul al II-lea, au fost inregistrati un numar de 20 copii. Au


fost evaluaţi 16 copii.
Evaluarea sumativă de la sfârşitul semestrului II al grupei mici a
urmărit gradul de progres al fiecărui copil în parte şi al grupei în
ansamblu de la evaluarea iniţială şi până acum. Pe lângă funcţiile de
măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, s-a pus accent pe funcţia
de reglare a demersului didactic s-a urmărit în primul rand socializarea
copiilor şi dezvoltarea şi corectarea limbajului.

Acest lucru a determinat elaborarea şi punerea în practică a unor


modalităţi şi forme cât mai eficiente de realizare a evaluării, prin care să
se surprindă cât mai fidel şi să oglindească clar performanţele
preşcolarului în raport cu obiectivele stabilite.

Având în vedere faptul că pe parcursul acestui semestru s-a lucrat


tot mai mult abordând conţinuturile din perspectivă interdisciplinară, am
considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinutul din
aceleaşi perspective. Pentru a nu abuza de fişele de lucru, am selectat şi
aplicat probe de evaluare care să permită preşcolarului să se manifeste
liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor cunoştinţele dodândite şi
capacitatea de aplicare a acestora în practică.

Prin evaluarea interdisciplinară, datorită posibilităţii pe care


preşcolarul o are de a se folosi de cât mai multe materiale, el are prilejul
să aplice cunoştinţele din mai multe domenii, exersându-şi capacităţile
de transfer.
Evaluarea s-a desfăşurat prin probe orale,jocuri didactice:”Roata
anotimpurilor”,”Ce persopnaje au venit la noi,”Ne pregătim să plecăm în
vacanţa mare” fişe de cunoaşterea mediului,convorbiri,discuţii
libere,după imagini,concursuri de cântece şi poezii,desene şi picturi din
cele patru anotimpuri,lucrări practice-Tablouri din cele 4 anotinpuri,prin
jocurile distractive,jocuri de masă,jocuri de rol am urmărit socializarea
copiilor,educarea limbajului.

1.Constatări privind comportamentul cognitiv:

Marea majoritate a copiilor din grupă au un potenţial cognitiv


bun,numără până la 3,cunosc pătratul,cercul şi triunghiul;capacităţi
perceptive bine dezvoltate, spirit de observaţie, gândire logică ,
capacitate flexibilă de operare cu noţiuni, date, ritm de învăţare bun, cu
mici excepţii care se încadrează la un nivel mediu. Copiii se implică în
activităţi unii dintre ei răspund corect în propoziții simple și
dezvoltate,.dau dovadă de curiozitate, iniţiativă, sunt creativi în jocurile
de construcţie,de rol. În urma evaluării am constatat că majoritatea
copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător. Ei
descriu , enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante,
animale , obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele
observate ; nu toţi denumesc corect anotimpurile , nu asociază corect
imaginea cu anotimpul cerut ; nu respectă ordinea efectuării operaţiilor
din sarcina didactică. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o
durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii , folosirea
defectuoasă a limbajului matematic.

2.Constatări privind comportamentul verbal:

Comportamentele verbale măsurate au fost atinse de majoritatea


copiilor.Cu ajutorul părinţilor prin discuţii despre importanţa limbajului în
dezvoltarea unui copil,părinţii au înţeles şi s-au preocupat de copii şi
acasă. Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea
limbajului oral şi a comunicării orale, fiind solicitaţi în rezolvarea unor
sarcini mai complicate, cu grad de dificultate mai ridicat.Unii copiii
folosesc corect cărţile,caietele,privesc imaginile le descriu . Referitor la
educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul
vocabularului cât şi exprimarea. Sunt şi unii copii care prezintă o
exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi gramatical ,
prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi memoria
voluntară sunt slab dezvoltate de scurtă durată ; acest lucru ducând la
reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste .

3. Constatări privind comportamentul psihomotor:

Copiii participă cu mult interes la activităţile de educaţie fizică,la


jocurile de mişcare,jocuri de rol.Ca urmare vom aplica programe de
exersare individuală, antrenând şi familia în acest sens. Pentru ceilalţi
copii vom desfăşura activităţi de orientare în spaţiu după un reper dat,
dezvoltare fizică generală, gimnastică de înviorare zilnică, divertisment,
acţiuni de educaţie fizică, jocuri în aer liber.Majoritatea copiilor ţin corect
creionul în mână,îşi coordonează mişcările în realizarea unor teme. În
urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect
deprinderile motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite
contexte , de asemenea execută mişcări care necesită orientare spaţială
şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei
corporale , în păstrarea rândului , nu execută alergarea cu gura închisă,
pe vârfuri , etc.. În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea
ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de lucru ( creion, pensulă,
cretă) ; modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori
diferite utilizând tehnici specifice.Sunt unele probleme în ceeea ce
priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină , respectarea proporţiilor ;
rigiditatea mâinilor Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul
activităţilor practice , utilizându-le corect în cadrul diferitelor tehnici
însuşite realizând în general lucrări practice estetice. Nu toţi copiii
finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a asambla întregul
din părţile lui componente ; coordonarea ambelor mâini nu este
perfecţionată.

4. Comportament socio-afectiv:

Fiind grupa mică copiii nu manifestă iniţiativă în alegerea unor


jocuri, în executarea unor sarcini colective. Socializarea prin joc este
foarte bună;pentru optimizarea acesteia se vor folosi în continuare ca
modalităţi de realizare :jocurile cu subiect şi roluri, lucrul în echipă,
cooperarea.

Grupa, în ansamblul ei, prezintă un comportament socio-afectiv


bun , cu unele mici excepţii(copii cu personalitate puternică care uneori,
din dorinţa de afirmare conturbă activitatea celorlalţi). Majoritatea copiilor
acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup , însă , există şi unii
copii care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur.
Unii copii colaborează în grup pentru realizarea unei sarcini , pe când
alţii , preferă lucrul (jocul) individual.

Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în


anumite situaţii problemă , conştientizează consecinţele pozitive şi
negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi , îşi adaptează
comportamentul la diferite situaţii .

Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt


mai rezervaţi , nu au iniţiativă, dar răspund bine provocărilor.

Constatări şi măsuri ameliorative privind comportamentul


psihomotor: Prescolarii redau grafic, nu utilizează elemente de limbaj
plastic, aspecte caracteristice celor 4 anotimpuri. Realizeaza cu ajutorul
adulţilor tablouri din cele 4 anotimpuri utilizand diferite tehnici: rupere,
mototolire, lipire. Executa corect exercitii pentru cunoasterea
posibilitatilor motrice ale corpului;
Pentru toţi ceilalţi copii se vor desfăşura activităţi de orientare în
spaţiu după un reper dat, dezvoltare fizică generală, gimnastică de
înviorare zilnică, mişcări libere după sunetul muzicii, activităţi de educaţie
fizică, jocuri în aer liber etc.

Concluzii finale

Putem concluziona că s-a înregistrat un progres, atât individual, cât


şi în ansamblul grupei, al cărui nivel a crescut pe parcursul anului şcolar
2018-2019, ceea ce dovedeşte că măsurile ameliorative luate au fost
eficiente, obiectivele stabilite au fost accesibile, iar activităţile de învăţare
adaptate caracteristicilor individuale şi ritmului propriu de dezvoltare a
fiecărui copil.

Rezultatele evaluării sumative asigură datele necesare pentru


stabilirea unor obiective accesibile , pentru elaborarea unei planificări a
activităţilor instructiv – educative pentru perioada următoare din grupa
mijlocie care să ţină cont de datele culese, utilizarea acestor mijloace ,
metode , tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi
deprinderilor de bază , necesare integrării active în activităţile
educaţionale din învăţământul preşcolar.

Cei 16 copii evaluaţi au obţinut următoarele rezultate:12 au


comportamente însuşite, 3 comportamente în dezvoltare și 1 necesită
sprijin.

Evaluare iniţială Evaluare sumativă Evaluare finală


Copii înscriși Copii Copii Copii Copii Copii
evaluați înscriși evaluați înscriși evaluați
21 20 20 17 20 16

comportamente comportamente comportamente


A D NS A D NS A D NS
8 6 6 10 4 3 12 3 1

ÎNTOCMIT,

Profesor învățământ preșcolar: Pascariu Ionela

S-ar putea să vă placă și