Sunteți pe pagina 1din 21

Subiecte Administrativ

Biletul nr 1.

1. Izvoarele dreptului administrativ

Izvorul de drept administrativ este forma specifica de exprimare a normelor de drept administrativ
care nasc, modifica sua sting raporturi de drept administrativ.

a) Izvoarele materiale reprezinta factorii sociali, economici, culturali care dau continut concret
dreptului pozitiv concentrand nevoile reale ale vietii

b) Izvoarele formale reprezinta formele prin care norma juridica este exprimata, cuprinzand reguli de
conduita general obligatorii.

Izvoare formale scrise:

1. Constitutia

2. Legile

3. Decretul Presedintelui Romaniei

4. Decretele-lege

5. Hotararile si ordonantele Guvernului

6. Actele administratiei centrale de specialitate

7. Acte emise de prefect

8. Actele administratiei publice locale

9. Tratatele internationale

Izvoare formale nescrise:

1. Principiile generale ale dreptului

2. Obiceiul juridic

3. Jurisprudenta

2. Consiliul local: constituire, organizare, functionare

Consiliul local este autoritate deliberativa a administratiei publice locale prin care se realizeaza
autonomia locala in comune, orase si municipii si se rezolva treburile publice din aceste unitati
administrativ-teritoriale.

Constituirea consiliului se face in baza Legii 215/2011 art 30-35. Termenul e de maxim 20 de zile de
la data alegerilor iar procedura debuteaza cu convocarea consilierilor declarati alesi de catre prefect.
Validarea este modalitatea prin care o autoritate a statului sau a administratiei publice locale este
confirmata in vederea ocuparii si exercitarii functiei respective.

In cadrul consiliului local se organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.


Principala atributie e analizarea si avizarea proiectelor de hotarari din domeniul lor de activitate. Se
mai pot organiza si comisii speciale de analiza si verificare.

Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, o data pe luna sau in sedinte extraordinare care se
desfasoara la cererea primarului sau unei treimi din numarul consilierilor.

La sedintele consiliului pot asista si lua cuvantul:


a) prefectul

b) presedintele consiliului judetean

c) deputatii si senatorii

d) minstrii

e) secretari de stat

In cadrul sedinte se intocmeste un PV care trebuie sa cuprinda:

a) date privind convocarea sedintei

b) dezbaterile care au loc in cadrul sedintei

c) modul in care si-a executat votul fiecare consilier

d) semnatura presedintelui de sedintah

Biletul Nr.2

1.Raportul de drept administrativ

Raportul juridic administrativ este raportul social reglementat de normele dreptului administrativ care
intervine in cadrul si pentru realizarea functiei executive a statului.

Momentul nasterii difera in functie de factorul determinant:

a) raportul aparut in temeiul unui act administrativ produce efecte din momentul intrarii in vigoare a
actului administrativ cu caracter normativ sau din moment comunicarii actului cu caracter individual

b) raportul aparut ca urmare a savarsirii unui fapt juridic material produce efecte din momentul
realizarii activitatii materiale

c) raportul aparut in temeiul direct al legii produce efecte din momentul intrarii in vigoare a legii

Stingerea raportului se produce odata cu:

a) realizarea obiectului

b) abrogarea, revocarea sau anularea actului care a general raportul juridic

c) moartea, desfiintarea sau disparitia subiectului pasiv

Trasaturi:

a) unul dintre subiecte este intotdeauna un purtator al puterii publice

b) raport de putere care apare in sfera relatiilor sociale, reglementat de normele dreptului
administrativ

Raportul juridic se compune din trei elemente: subiect, obiect, continut

Clasificare:

1. Raporturi de drept administrativ care se formeaza intre subiecte din cadrul admin publice:

a) raport de subordonare

b) raport de colaborare
c) raport de participare

2. Raporturi de drept administrativ care se formeaza intre subiecte de drept apartinand administratiei
publice si subiecte de drept din afara administratiei publice

a) raporturi de subordonare

b) raporturi de colaborare

2.Atributiile si Actele CL

Atributii (legea 215/2001):

a) privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si


serviciilor publice de interes local

-aproba statutul comunei, orasului sau municipiului

-exercita toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati


comerciale sau regii autonome

b) privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu:

- aproba bugetul local

- aproba contractarea imprumuturilor

-stabileste si aproba impozitele si taxele locale

c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului

-hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor

-aproba documentatiile de amenajare a teritoriului

d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni

-hotaraste acordarea unor sporuri personalului sanitar si didactic

-sprijina activitatea cultelor religioase

e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern

-hotaraste cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine in vederea
realizarii unor lucrari sau proiecte de interes local

-hotaraste infratirea comunei, orasului..

Actele Consiliului Local. Cl adopta hotarari. Proiectele de hotarari pot fi propuse de primar, consilieri
locali, viceprimar sau cetateni. Se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Majoritate absoluta:

a) hot privind bugetul local

b) hot privind contractarea de imprumuturi

c) hot care privesc taxele si impozitele

Majoritate calificata: hotarari privind patrimoniul.

Hotararile cu caracter individual se iau cu vot secret, celelalte cu vot deschis.

Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si isi produc efectele de la momentul aducerii lor la
cunostinta publica. Hotararile cu caracter individual devin obligatorii de la data comunicarii.
Subiectul 3:
1. Atribuțiile președintelui României

a) dupa criteriul conditiilor de exercitare

1. atributii care depind de aprobarea Parlamentului sau contrasemnarea de catre prim-ministru

2. atributii care nu sunt supuse unor conditii exterioare

b) dupa criteriul formelor tehnico-juridice:

1. atributii care se realizeaza prin decrete

2. prin operatiuni administrative

3. prin acte exclusiv politice

c) dupa criteriul continutului

1. atributii privind legiferarea

2. atributii privind organizarea si functionarea puterilor publice

3. atributii privind numirea sau revocarea unor autoritati publice

4. atributii in domeniul apararii tarii si asigurarii oridinii publice

5. atributii in domeniul politicii externe

6. alte atributii

d) dupa criteriul sarcinilor:

1. atributii specifice sefului de stat

2. atributii de realizare a functiei de sef al executivului

3. atributii de aparare a Constitutiei

e) criteriiul subiectelor:

1. atributii in raport cu parlamentul:

-adreseaza mesaje

-convoaca si dizolva parlamentul

-conulsa parlamentul

-promulga legile

2. atributii in raport cu GUvernul:

-desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru

-numeste Guvernul

-numeste si revoca membrii Guvernului

-poate cere urmarirea penala a membrilor Guvernului

-poate dispune suspendarea din functie a unui membru


-poate participa la sedintele GUvernului

3. atributii in raport cu alte autoritati ale administratiei publice

4. atributii in raport cu puterea judecatoreasca

5. atributii in raport cu Curtea Cnstitutionala

6. atributii in raport cu poporul

7. Atributii in domeniul securitatii nationale:

-comandant al fortelor armate

-presedinte al CSAT

-propune directorii serviciilor de informatii

8. Atributii in situatii exceptionale: starea de urgenta si starea de asediu

9. Atributii in domeniul politicii externe

-incheie tratate in numele Romaniei

-acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici

2. Raspunderea Consiliului Local. Dizolvarea Consiliului Local

Raspunderea consilierilor locali:

a) administrativ-disciplinara:

-avertisment

-chemarea la ordine

-retragerea cuvantului

-eliminarea din sala de sedinta

-excluderea temporara de la lucrari

- retragerea indemnizatiei de sedinta

b) administrativ-patrimoniala: consta in repararea prejudiciului cauzat prin hot consiliului local


declarata ilegala

c) raspunderea penala: retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata se transmit CL si prefectului in


termen de 24 de ore

d) raspunderea civila: intervine pentru pagubele produse cu vinovatie in patrimoniul unitatii


administrativ-teritoriale

Dizolvarea consiliului local

a) de drept:

-daca nu se intruneste timp de 2 luni consecutiv

-daca nu a adoptat in 3 sedinte consecutive nicio hotarare

-daca numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu


b) prin referendum local:

-in urma cererii adresate de cel putin 25% din cetatenii cu drept de vot

-are loc daca s-au pronuntat cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil
exprimate

Biletul 4:

1. Răspunderea Presedintelui

a) politica:

-intervine cand se savarsesc fapte grave de incalcare a Consti(art.95(1))

-poate fi suspendat din functie de Camera Dep si Senat in sedinta comuna cu votul majoritatii

-suspendarea e procedura premergatoare si obligatorie pentru eventuala demitere si trebuie


formulata de cel putin 1/3 din numarul parlamentarilor

b) penala:

-pentru fapte de inalta tradare (art.96)

-prima faza(politica) debuteaza cu o propunere de punere sub acuzare de catre o majoritate


absoluta a parlamentarilor

- a doua faza (tehnico-juridica) cuprinde urmarirea penala si judecarea presedintelui pentru


fapte de inalta tradare

2. Statutul primarului (Legea 393/2004)

Primarul indeplineste functie de autoritate publica si realizeaza:

a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor

b) asigura respectarea prevederilor Constitutiei si punerea in aplicare a legii

c) dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru punerea in aplicare a ordinelor si instructionilor
cu caracter normativ

Incompatibilitati:

a) functia de consilier local

b) functia de prefect sau subprefect

c) calitatea de functionar public

d) functia de deputat sau senator

e) functia de ministru

Drepturi:

a) dreptul de a primi indemnizatie lunara

b) dreptul de a i se supsenda contractul individual de munca

c) dreptul la decontarea cheltuielilor legate de exeritarea mandatului


d) dreptul de a beneficia de concedii de odihna

Obligatii:

a) obligatia de a-si exercita functia cu buna-credinta si fidelitate

b) obligatia de a pune la dispozitie consilierilor informatii necesare in vederea indeplinirii mandatului

c) obligatia de a organiza intalniri si audieri cu cetatenii

d) obligatia de a participa la curs de specializare in primul an de mandat

Suspendarea mandatului:

-se suspenda de drept in cazul arestului preventiv sau la domiciliu

-dureaza pana la incetarea de drept, revocarea sau inlocuirea masurii preventive

Incetarea mandatului inainte de termen:

a) demisie

b) incompatibilitate

c) schimbarea domiciliului

d) punerea sub interdictie judecatoreasca

e) pierderea drepturilor electorale

f) deces

Biletul 5 :

1. Rolul, functiile, constituirea Guvernului

Guvernul detine locul principal in organizarea administratiei publice.

Are doua roluri:

a) politic: asigura realizarea politicii interne si externe a tarii

b) administrativ: exercita conducerea generala a administratiei publice

Functiile Guvernului:

a) de strategie: elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare

b) de reglementare: elaborarea cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii


obiectivelor strategice

c) de administrare a proprietatii statului

d) functia de reprezentare: se asigura in numele statului pe plan intern si extern

e) functia de autoritate de stat: se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii


reglementarilor in diferite domenii

2. Atributiile si actele primarului

Atributii:
a) in calitate de reprezentant al statului

-indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea


serviciilor publice locale de profil

-ia masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a


recensamantului

b) referitoare la relatia cu consiliul local:

-prezinta CL un raport anual privind starea economica, sociala a unitatii administrativ-


teritoriale

-prezinta rapoarte si informari

c) referitoare la bugetul local:

-exercita functia de ordonator principal de credite

-intocmeste proiectul bugetului local

d) privind serviciile publice asigurate cetatenilor:

-coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul


aparatului de specialitate

-ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta

e) alte atributii

Actele primarului sunt acte administrative si se numesc dispozitii. Au caracter normativ sau
individual si devin executorii dupa ce au fost aduse la cunostinta publica sau comunicate persoanelor
interesate.

biletul 7

1. Componenta Guvernului

Guvernul este alcatuit din prim-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica adica
viceprim-ministri, ministrii de stat si ministrii delegati.

Pot fi membrii ai Guvernului persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au cetatenia romana

b) au domiciliul in tara

c) drepturi electorale

d) nu au suferit condamnari penale

e) nu se gasesc in cazurile de incompatibilitate


Incompatibilitati:

a) exercitarea altei functii publice de autoritate (exceptie deputat sau senator)

b) exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizate in cadrul unei organizatii cu scop
comercial

c) functii de conducere sau de reprezentare in cadrul societatilor comerciale

Functia de membru inceteaza prin:

a) demisie

b) revocare

c) pierderea drepturilor electorale

d) starea de incompatibilitate

e) deces

f) alte cazuri

Atributii ale prim-ministrului:

a) reprezinta Guvernul in relatia cu celelalte institutii

b) vice-presedintele CSAT

c) numeste si elibereaza din functie

d) prezinta Parlamentului declaratii si rapoarte si raspunde la intrebari sau interpelari

e) contrasemneaza decretele emise de Presedintele Romaniei

f) poate constitui comisii, consilii si alte comitete ministeriale

g) alte atributii prevazute de Constituie

In indeplinirea atributiilor prim-ministrul emite decizii, pe baza si in executarea legilor, ordonantelor


si hotararilor Guvernului.

Mandatul inceteaza:

a) demisie

b) pierderea drepturilor electorale

c) starea de incompatibilitate

d) deces

e) demitere

In aceste cazuri, Presedintele desemneaza un prim-ministru interimar.

2. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale

Este functionar public cu studii juridice sau administrative si se bucura de stabilitate in functie. Prin
aceasta functie se asigura legalitatea si stabilitatea in activitatea autoritatilor administratiei publice
locale. El nu poate exercita alte functii publice sau de demnitate publica. Nu poate fi membrul
vreunui partid politic. Nu poate fi sot, sotie, ruda de gradul 1 cu primarul sau viceprimarul.

Atributii:

a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui CJ

b) participa la sedintele CL si CJ

c) asigura gestionarea procedurilor administrative

d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hot CL

e) asigura transparenta si comunicarea dispozitiilor primarului si hotararilor CJ si CL

Bilet nr. 8

1. Actele Guvernului

Guvernul adopta acte juridice prin care se creeaza, modifica sau stinge raporturi juridice de drept
administrativ. Actele sunt hotarari sau ordonante (art.108(1) Consti). Hotararile se adopta pentru
organizarea executarii legilor. Ordonantele se adopta in domenii care nu fac obiectul legilor organize
in baza unei legi speciale de abilitare. Guvernul poate adopta si OUG in cond. art.115. Actele se
semneaza de prim-ministru si se contrasemneaza de ministri.

Hotararea este actul specific activitatii Guvernului prin care acesta pune in mexecutarea legea si
realizeaza conducerea generala a administratiei publice. Poate avea caracter normativ sau
individual. Cele normative pot fi:

a) acte ce reglementeaza relatiile sociale in administratia publica

b) hotarari prin care se aproba alte acte juridice care cuprind norme

Prin art 115, regimul delegarii legislative, Guvernul poate emite ordonante avand o putere delegata
in acest sens. Ele au caracter normativ de regula si sunt de doua feluri:

a) simple: se adopta in temeiul unei legi speciale de abilitare in domenii care nu fac obiectul legii
organice

b) de urgenta: se adopta direct in baza dispozitiilor constitutionale in situatii extraordinare, inclusiv


in domenii care fac obiectul legii organice

2. Cons judetean: constituire, organizare, functionare

Consiliul judetean este o autoritate deliberativa a administratiei publice locale, constituita la nivel
judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti ,municipale, in vederea
realizarii serviciilor publice de interes judetean.

CJ este compus din consilieri alesi prin vot, pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista,
de catre cetatenii cu drept de vot din respectiva unitate administrativ-teritoriala. In functie de
numarul locuitorilor din judet, numarul consilierilor poate fi de 31,33,35 sau 37.

Constituirea CJ se face in aceleasi conditii ca si CL. Termenul este de max 20 de zile de la data
alegerilor. La sedinta de constituire trebuie sa participe cel putin doua treimi din numarul
consilierilor alesi. CJ se declara legal constituit daca majoritatea consilierlor au fost validati si au
depus juramantul. In cazul in care nu se intruneste cvorumul de prezenta, prefectul acorda noi
termene, din 3 in 3 zile, pentru consilieri ca sa se prezinte la sedinta. De la data constituirii consiliul
judetean isi exercita mandatul pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Mandatul e de 4 ani.

In cadrul CJ se organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Atributia


comisiilor este de a analiza si aviza proiectele de hotarari din domeniul lor de activitate. Se mai pot
constitui si comisii speciale de analiza si verificare.

Sedintele ordinare se desfasoara lunar, la convocarea presedintelui CJ. Sedintele extraordinare se


desfasoara la cererea pres CJ sau a unei treimi din numarul membrilor consiliului. Convocarile se fac
in scris. Sedintele se desfasoara in prezenta majoritatii consilierilor in functie si sunt publice.

Biletul 9.

1. Raspunderea Guvernului.

Din dispozitiile constitutionale si legale reies urmatoarele tipuri de raspundere:

a) politica:

-se exercita in fata Parlamentului

-este cea mai grava forma de raspundere si se soldeaza cu demiterea Guvernului in urma
retragerii votului de incredere din partea Parlamentului

-motiunea de cenzura este singurulu mijloc constitutional prin care Parlamentul poate
retrage increderea: in prima etapa se realizeaza initierea de catre ¼ din nr parlamentarilor, in a doua
etapa are loc dezbaterea motiunii de cenzura, iar in ultima etapa ete votarea motiunii de cenzura de
majoritatea absoluta a parlamentarilor

-conform art.114, Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Parlamentului asupra unui
program, proiect de lege sau declaratie de politica general

b) raspunderea politica a fiecarui membru al Guvernului pentru activitatea Guvernului si actele sale

c) raspunderea penala a membrilor Guvernului pentru faptele comise in indeplinirea mandatului

d) raspundere administrativ-disciplinara concretizata in suspendarea din functie in cazul urmaririi


penale sau trimiterii in judecata

e) raspundere administrativ-patrimoniala pentru daunele produse printr-un act administrativ nelegal

f) raspundere administrativ-contraventionala

2. Actele si atributiile consiliului judetean

Atributiile CJ:

a) privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al CJ:

-alege doi vice-presedinti

-hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice


-aproba regulamentul de organizare si functionare a CJ

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului

-aproba buegtul propriu al judetului

-stabileste impozite si taxe

c) atributii privind gestionarea patrimoniului judetului

-hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor din proprietatea


publica a judetului’

-atribuie denumiri de obiective de interes judetean

d) atributii privind gestionarea sericiilor publice din subordine

-asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean

-sprijina activitatea cultelor religioase

e) atributii privind cooperarea interinstitutionala:

-hotaraste infratirea judetului cu alte unitati administrativ-teritoriale din alte tari

Actele Consiliului Judetean. CJ adopta hotarari. Proiectele de hotarari pot fi propuse de presedintele
CJ, consilieri judeteni, vicepres sau cetateni. Se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Majoritate absoluta:

a) hot privind bugetul judetean

b) hot privind contractarea de imprumuturi

c) hot care privesc taxele si impozitele

Majoritate calificata: hotarari privind patrimoniul.

Hotararile cu caracter individual se iau cu vot secret, celelalte cu vot deschis.

Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si isi produc efectele de la momentul aducerii lor la
cunostinta publica. Hotararile cu caracter individual devin obligatorii de la data comunicarii.

Bilet 12.

1.Principii ale organizarii si funct adm pub locale. Descentralizarea, deconcentrarea, eligibilitatea.

2. Atributiile si actele prefectului.

Biletul 13

1) Principii ale adm publice locale: principiul autonomiei locale, al consultarii cetatenilor si al dr.
minoritatilor de a-si folosi limba materna
Principiul autonomiei locale reprezinta dreptul recunoscut autoritatilor administratiei publice locale
de a decide asupra problemelor colectivitatilor teritoriale cu respectarea legalitatii si a interesului
local si cel regional.

Forme:

a) autonomia functionala: consta in recunoasterea posibilitatii pentru unele servicii publice locale de
a beneficia de autonomie in domeniul lor de activitate

b) autonomia teritoriala: prin care se recunoaste dreptul de a se autoadministra

Autonomia locala este numai administrativa si financiara si priveste organizarea, functionarea,


competentele si atributiile precum si gestionarea resurselor. In baza acestui principiu, autoritatile
administratiei publice locale exercita competente:

a) exclusive: sunt atribuite prin lege si in temeiul lor au dreptul de decizie si dispun de resuresele si
mijloacele necesare indeplinirii obiectivelor

b) partajate: sunt exercitate impreuna cu alte niveluri ale administratie publice, cu separarea puterii
de decizie si finantarii

c)delegate: sunt atribuite prin lege alaturi de resursele necesare pentru indeplinirea obiectivelor in
numele autoritatilor publice centrale si in limitele stabilite de acestea

Principiul consultarii cetatenilor

Consultarea se face prin referendum sau prin alta forma de participare a cetatentilor la solutionarea
unor probleme de interes deosebit. Consultarea nu are forta juridica obligatorie ci reprezinta doar
un element de orientare a autoritatilor.

Dreptul minoritatilor de a-si folosi limba

Art 120(2) din Constitutie prevede ca in unitatile adminstrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand
unei minoritati au o pondere semnificativa se asigura folosirea limbii minoritatii in scris si oral in
raport cu autoritatile administratiei locale si cu serviciile publice deconcentrate. Ponderea trebuie sa
fie mai mare de 20%. Totodata, trebuie sa se asigure inscriptionarea denumirii localitatilor si
institutiilor publice si in limba acelei minoritati. Actele emise sau adoptate de autoritatile
administratiei publice locale sunt redactate obligatoriu in lb romana.

2)Functia publica

Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in termenul legii, in


scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, locala si
autoritatile administrative autonome.

Trasaturi fundamentale:

a) are atributii determinate si specializate, stabilite prin lege sau acte juridice unilaterale

b) are caracter permanent si functionare continua

c) este organizata pentru a satisface interesele generale, publice

d) asigura un raport optim intre atributiile de conducere si cele de executie


e) titularul functiei publice e o persoana fizica legal investita

Principii:

a) legalitate

b) transparenta

c) eficacitate

d)responsabilitate

e) subordonare ierarhica

Clasificare:

a) dupa modul de realizare a competentelor:

1.functii generale: atributii si responsabilitati generale si comune tuturor autoritatilor si


institutiilor

2. functii specifice: atributii si responsabilitati specifice

b) dupa criteriul competentei teritoriale:

1. functii de stat: cele stabilite si avizate in cadrul ministerelor, organelor de spcialitate ale
administratiei publice centrale

2. functii publice teritoriale: stabilite si avizate in cadrul prefectului, serviciilor publice


deconcentrate ale ministerelor si celorlaltor organe

3. functii publice locale: stabilite si avizate in cadrul aparatului propriu al autoritatilor


administratiei publice locale

c) dupa nivelul studiilor necesare ocuparii functiei:

1. functii de clasa 1: studii superioare de licenta

2. functii de clasa 2: studii superioare de scurta durata

3. functii de clasa 3: studii liceale

d) dupa criteriul nivelului atributiilor titularului

1. categoria inaltilor functionari publici

2. categoria functionarilor de conducere

3. categoria functionarilor de executie

Biletul nr.14:

1.Statutul consilierul local. Statutul delegatului satesc

Consilierul local are statutul de ales local si este reglementat prin legea 393/2004 privind Statutul
alesilor locali.
2. Cariera functionarului public

Se intelege ansamblul situatiilor juridic si efectele produse, de la data nasterii raportului de serviciu
pana la momentul incetarii acestuia.

Principii care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei:

a) competenta

b) competitia

c) egalitatea de sanse

d) profesionalismul

e) motivarea

f) transparenta

Biletul nr.16:

1. Organul administratiei publice.

Structura organizationala care are personalitate de drept public si actioneaza din oficiu pentru
executarea legii sau pentru prestarea serviciilor publice sub controlul direct sau indirect al
Parlamentului.

Trasaturi:

a) organele administratiei sunt persoane juridice de drept public

b) infiintate prin lege sau in baza legii

c) activitatea de a executa legi in interesul statului si a colectivitatilor locale

d) actioneaza continuu si din oficiu

e) actele juridice sunt supuse unui control de legalitate

f) activitatea e realizata de un personal de specialitate

Sarcinile organelor reprezinta ansamblul necesitatilor sociale, evaluate politic si consacrate prin
norme juridice.

a) sarcini de executie: executarea consta in interpretarea unor texte, identificarea si punerea in


practica a unor mijloace, adaptarea mijloacelor si procedurilor la imprejurarile concrete

b) sarcini de elaborare: reprezinta stabilirea liniilor generale fata de care isi conformeaza actiunea si
pregatirea unor texte care stabilesc conduite obligatorii dupa ce sunt adoptate de guvern

2. Drepturile si obligatiile functionarului public

Drepturi:

a) la opinie
b) de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea statutului legal si care il vizeaza

c) dreptul de asociere in sindicate sau organizatii profesionale

d) dreptul la greva

e) dreptul la salariu

f) dreptul la concediu de odihna

g) dreptul la conditii normale de munca

h) dreptul la asistenta medicala

Obligatii:

a) obligatia de a indeplini indatoririle de serviciu cu profesionalism si impartialitate

b) obligatia de a se abtine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii

c) obligatia de a nu ocupa functii de conducere in structura partidelor politice sau altor organizatii cu
acelasi regim juridic

d) obligatia de a respecta normele de conduita profesionala si civica

e) obligatia de a se abtine in exercitarea functiei sa isi exprime convingerile politice

f) obligatia de a pastra secretul de stat, de serviciu

Biletul 19:

1. Actele Președintelui. Administrația Prezidențială.

Pentru realizarea atributiilor sale, Presedintele emite acte politice (mesaje, declaratii, apeluri,
sesizari) si emite acte juridice. Actele juridice emise se numesc decrete si sunt manifestari unilaterale
de vointa, realizate in scopul de a produce efecte juridice, putand avea caracter normativ sau
individual. Acestea sunt contrasemnate de prim-ministru si reprezinta o forma de validitate a actului.
Astfel, Parlamentul exercita un control parlamentar indirect asupra Presedintelui prin intermediul
prim-ministrului.

Im scopul indeplinirii atributiilor sale, Presedintele dispune de un aparat administrativ numit


Administratia Prezidentiala. Este instituia publica cu personalitate juridica si curpinde totalitatea
serviciilor publice aflate la dispozitia Presedintelui pentru realizarea atributiilor sale. Este formata
din persoane detasate din ministere si alte autoritati publice. Functiile de conducere sunt: consilier
prezidential si consilier de stat.

2. Răspunderea funcționarilor publici

Biletul nr 20:
1. Organizarea Guvernului

Secretariatul General al Guvernului este structura cu personalitate juridica din cadrul Aparatului de
lucru al Guvernului. Este elementul de legatura si de stabilitate a guvernarii asigurand continuitatea
derularii operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare.
Atributii:

a) pregateste si organizeaza reuniunilr pregatitoare sedintei Guvernului

b) asigura suportul tehnic pentru desfasurarea lor

c) redacteaza stenogramele sedintelor Guvernului

d) initiaza proiecte de acte normative

e) avizeaza proiecte de acte normative

f) reprezinta Guvernul in fata instantelor judecatoresti

g) asigura relatia cu Parlamentul si cu ministerele

Secretariatul General este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de mininstru. Este
ordonator principal de credite si este ajutat de doi secretari generali adjuncti. Emite ordine si
instructiuni. Personalul e alcatuit din demnitari, functionari publici si din personal contractual.

Cancelaria Prim-ministrului este structura fara personalitate juridica, in subordinea directa a prim-
ministrului.

Atributii:

a) coordoneaza procesul de formulare si implementare a strategiilor si politicilor in acord cu programul


de Guvernare

b) contribuie in domeniul strategiilor guvernamentale

c) asigura coordonarea elaborarii si implementarii politicilor guvernamentale

d) mentine legaturi cu ambasadele straine in Romania

e) initiaza sau avieaza proiecte de acte normative

Cancelaria e condusa de seful Cancelariei Prim-Ministrului care are statut de membru al Guvernului si
emite ordine si instructiuni. In cadrul Cancelariei isi desfasoara activitatea secretari de stat si consilieri
de stat, numiti si eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului.

Departamentele sunt structuri organizatorice, cu sau fara personalitate juridica, sub coordonarea
prim-ministrului. Rolul e de coordonare si sinteza in domenii de interes general.

Departamente:

a) pentru relatia cu parlamentul

b) pentru lupta antifrauda

c) corpul de control al prim-ministrului

d) pentru relatii interetnice

e) alte departamente (ex.centenar)

2. Administratia publica, functionarii publici

Categoriile de functionari publici se realizeaza dupa criteriul atributiilor exercitate (inalti functionari
si functionari publici de conducere) si criteriul experientei profesionale (functionari definitivi si
debutanti)
Inaltii functionari publici realizeaza managementul la nivel superior in administratia publica centrala
si in autoritatilor administrative autonome.

Persoane:

a) secretar general si adjunct al Guvernului

b) secretar general si adjunct din ministere

c) prefect si subprefect

d) inspector guvernamental

Functionarii publici de conducere:

a) directori generali si adjuncti din aparatul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si


celelorlalte organe de specialitate

b) director si director adjunct din aparatul autoritatilor administrativ autonome

c) secretar al unitatii administrativ-teritoriale

d) sef de serviciu

e) sef de birou

Functionarii publici de executie

Dupa ierarhizare:

a) de clasa 1

b) de clasa 2

c) de clasa 3

Dupa gradele profesionale:

a) superior

b) principal

c) asistent

d) debutant

Functionari publici definitivi se poate face din urmatoarele categorii:

a) cei care au efectuat perioada de stagiu si au obtinut un rezultat corespunzator la evaluare

b) cei care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in specialitatea
studiilor necesare ocuparii functiei publice de minimum 12, 8 sau 6 luni

Functionari publici debutanti sunt persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei
functii publice de grad profesional debutant. Formarea practica se face in perioada de stagiu care
poate dura 12,8 sau 6 luni. La finalul stagiului va fi numit functionar de executie definitiv sau va fi
eliberat din functie in conformitate cu rezultatele obtinute.
1.Serviciul public

Reprezinta activitatea organizata sau autoruizata de o autoritate a administratiei publice pentru


satisfacerea unor nevoi sociale, apreciate de puterea politica ca fiind de interes public.

Serviciul public administrativ este acel organism administrativ infiintat prin lege sau pe baza legii, de
catre stat, judet sau comuna, pentru satisfacerea in mod continuu a unor interese specificie ale
membrilor societatii.

Notiunii de serviciu public i se recunoaste valoarea de ordin constituional si se poate regasi in trei
articole: 120(1) deconcentrarea sericiilor publice este un principiu de baza a administratiei publice din
unitatile administrativ -teritoriale. 122(1) defineste consiliul judetean ca fiind autoirtatea administratiei
publice pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti in vederea realizarii serviciilor
publice de interes judetean. 123(2) prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice
centrale.

Trasaturi:

a) scopul serviciului public il reprezinta satisfacerea unor nevoi de interes general

b) serviciul public poate fi realizat de agenti publici sua de agenti privati autorizati de o persoana
publica

c) serviciul public se realizeaza in mod regulat si continuu

d) serviciul public este oferit publicului in mod egal si uneori gratuit

e) serviciul public se realizeaza in regim de drept public care poate fi administrativ sau cu elemente
de drept comun

f) actele juridice realizate de agenti sunt acte administrative intrand in competenta instantei de
contencios administrativ

Clasificari:

a) dupa criteriul interesului pe care il deserveste serviciul public: servicii de interes national sau local

b) dupa criteriul subiectului carea realizeaza serviciul public: servicii prestate de persoane juridice
publice sau autoritati publice si persoane juridice private autorizate de o persoana publica

c) dupa criteriul obiectului de activitate: pastrarea oridinii publice, asistenta sociala si igiena, arta si
cultura, activitati economice

2. Modificarea, suspendarea, incetarea raportului de serviciu

Actul de numire intr-o functie publica este un act juridic unilateral de vointa emis in baza legii de o
autoritate publica sau de o institutie publica din administratia centrala sau locala. In baza actului
administrativ de numire ia nastere si se exercita un raport de serviciu care este un raport de drept
public, avand ca obiect realizarea puterii publice.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeaza pe perioada nedeterminata. Prin exceptie de la


regula, functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate
in urmatoarele conditii:

a) prin redistribuirea funtionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice
pentru ocuparea functiei publice respective

b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs in conditiile legii, in situatia in care in orpul de
rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti
1.Ministerele și organele de specialitate din subordinea ministerelor

Ministerele sunt organe de specialitate ale administratiei publice centrale care realizeaza politica
guvernamentala in domeniile de activitate ale acestora. Constitutia Romaniei stabileste la art. 116 si
117 caraterul ministerelor de organe de specialitate subordonate Guvernului, atribuind legiuitorului
competenta de a reglementa cadrul juridic specific cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea
acestora.

Clasificare:

a) ministere cu activitate economica si financiara

b) ministere cu activitate sociala, culturala, stiintifica si educativa

c) ministere cu activitate de realizare a politicii externe si de aparare a statului

d) ministere cu activitate de ocrotire a ordinii de drept si de organizare a administratiei publice

Legea 90/2001 reglementeaza organizarea si functionarea ministerelor. Ministerele sunt organizate


intr-u structura piramidala cuprinzand departamente, directii servicii si birouri.

Art. 117(2): ministerele pot infiinta organe de specialitate in subordinea lor cu indeplinirea a doua
conditii:

a) sa existe avizul Curtii de Conturi

b) competenta de a infiinta organe de specialitate sa fie recunoscuta de lege

Clasificare:

a) agentii

b) secretariate

c) autoritati

d) institute

e) oficii

2. Președintele consiliului județean: atribuții, acte, răspundere

Atributii:

a) privind functionarea aparatului de specialitate al consilului judetean, a institutiilor si serviciilor


publice de interes judetean si a societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean:

-intocmeste si supune spre aprobare consiliului judetean regulamentul de organizare si


functionare a acestuia

-numeste, sactioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de


serviciu sau de munca pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judetean

b) privind relatia cu consiliul judetean:

-conduce sedintele

-prezinta rapoarte cu privire la modul de indeplinire a obligatiilor sale


-propune numirea, sanctionarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau a
raporturilor de munca pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean

c) atributii privind bugetul propriu al judetului

-exercita functia de coordonator principal de credite

-intocmeste proiectului bugetului judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le


supune spre aprobare consiliului judetean

-urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare

-initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emisiuni de titluri de valoare in


numele judetului

d) privind relatia cu alte autoritati ale administratiei publice locale si serviciile publice:

-indruma activitatile de stare civila si autoritate tutelara desfasurate in comune si orase

-poate acorda sprijin, asistenta tehnica sau juridica consiliilor locale sau primarilor

e) privind serviciile publice de interes judetean:

-coordoneaza realizarea serviciilor publice si de utilitate publica de interes judetean

-ia masuri pentru organizarea executarii activitatilor din domeniile aflate in competenta
consiliului judetean

f) alte atributii prevazute de lege

Actele presedintelui consiliului judetean se numesc dispozitii si sunt acte administrative care pot
avea caracter normativ sau individual. El semneaza doua categorii de acte administrative: hotararile
consiliului judetean si dispozitiile pe care le emite. Dispozitiile sunt contrasemnate de secretarul
general al unitatii administrativ-teritoriale.

Tipuri de raspundere:

a) administrativ-disciplinara: mustrare, avertisment, diminuarea indemnizatiei, eliberarea din functie

b) administrativ-patrimoniala: consta in repararea prejudiciului cauzat prin dispozitia emisa

c) administrativ-contraventionala: amenda de la 1000 la 5000 de lei

d) raspunderea penala