Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială „Regele Mihai I” Sector 6

Examen de corigenţă la matematică


Clasa a VII-a
iulie 2019
Varianta 2

Timp de lucru 90 min. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finală
se obţine prin ȋmpărţirea punctajului obţinut la 10.

Subiectul I(30 p)-Pe foaia de examen se trec doar rezultatele

1. Rezultatul calculului 7x+11x este ... .


2. Media aritmetică a numerelor a=3- 7 şi b=3+ 7 este egală cu......
3. Aria unui trapez cu baza mare de 10 cm, baza mică de 4 cm și înălțimea de 8 cm este egală
cu......cm2.
4. Paralelogramul este patrulaterul cu laturile opuse …….
5. Dintre numerele 5 3 şi 3 7 mai mare este numărul….
6. Dacă aria unui pătrat este egală cu 64 cm2, atunci latura pătratului este egală cu ......cm.

Subiectul II(30 p)- Pe foaia de examen se trece litera corespunzătoare răspunsului corect

1. Media geometică a numerelor 3 şi 27 este egală cu ….


A. 9 B. 15 C. 9 3 D. 12 6
2
2. Calculând (x-3) se obține ...
A. x2+6x+3 B. x2-6x+9 C. x2-3x+9 D. x2+2x+9
3. Diagonalele rombului sunt:
A. congruente B. perpendiculare C. identice D. paralele
4. Un triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 6 cm și respectiv 8 cm, are lungimea ipotenuzei
de......
A. 14 cm B. 18 cm C. 10 cm D. 12 cm
2 7 15
5. Calculând  
3 5 21 se obține:
1 7 5 2
A.  B. C. D.
3 2 2 3
6. Aria cercului cu raza de 8 cm este egală cu ….cm.
A.64  B. 36  C. 16  D. 24 

Subiectul III(30 p)-Pe foaia de examen se trec rezolvările complete

1. (10 p) Calculaţi: a) (x+3) 2 +(x-2) 2 +(x-3)(x+3); b) 324  36


2. (5 p) Descompuneţi în factori: a) 9x 2 -16; b) 6x2-12x
3. (15 p) Un triunghi dreptunghic ABC cu m( A)=900 are ipotenuza de 6 cm și m( B)=300 .
Calculaţi: a) lungimile catetelor AB şi AC;
b) lungimea ȋnălţimii corespunzătoare ipotenuzei;
c) aria triunghiului ABC.

Examen de corigenţă la matematică


Școala Gimnazială „Regele Mihai I” Sector 6
Clasa a VII-a
Varianta 2
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

SUBIECTUL I
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim
prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.

Număr item 1 2 3 4 5 6
Rezultate 18x 3 56 paralele 5 3 8
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL II
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim
prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.

Număr item 1 2 3 4 5 6
Rezultate A B B C A A
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL III
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
maxim corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

1a (x+3)2=x2+6x+9 2p
(x-2)2=x2-4x+4 2p
(x-3)(x+3)=x2-9 2p
finalizare 3x2+2x+4 1p
1b 324 =18 1p
36 =6 1p
finalizare 12 1p
2 a) 9x2-16=(3x-4)(3x+4) 3p
b) 6x2-12x=6x(x-2) 2p
3a AC=BC/2; AC=3 cm 3p
AB2=BC2-AC2 2p
AB= 3 3 cm 2p
3b h=AB∙AC/BC 3p
3 3 3p
h= cm
2
3c 9 3 2p
A= AB∙AC/2; A= cm2
2

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
obţinut la 10.

S-ar putea să vă placă și