Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Data: 23.10.2017
Școala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” Români
Disciplina : Opțional „Genuri și specii literare”
Clasa a VIII-a
Propunător: Chelariu Delia
Unitatea de învățare: Genul Liric. Imnul
Titlul activității: ,,Deșteaptă-te, române!” de Andrei Mureșanu
Tipul lecției: de achiziționare de noi cunoștințe

Competente generale, sociale si civice


1. Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare.
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situația de comunicare monologată și dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competente specifice vizate


1.1 înțelegerea semnificației generale a unui mesaj oral.
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat.
2.5 cooperarea în interacțiunile de grup.
3.2 recunoașterea modalităților specific de organizare a textului epic și a procedeelor de expresivitate în textul liric.
4.1 exprimarea, în scris, a propriilor opinii și atitudini.

Valori si atitudini
 Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diverse mesaje receptate.
 Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare prin conștientizarea impactului limbajului asupra celorlalți și prin nevoia de
a înțelege și de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social.
 Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba română și recunoașterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală și îmbogățirea
orizontului cultural.
Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1- să desprindă sentimentele exprimate selectând cuvintele-cheie din versurile date;
O2- să precizeze tema versurilor date.
O3 – să identifice procedeele de expresivitate artistică și elementele de versificație;
O4 – să argumenteze propriile opinii referitoare la textul dat;

Strategia didactică:
1. Metode și procedee: conversația, explicația, analiza gramaticală, exercițiul.
2. Frome de organizare a elevilor: activitate frontală combinată cu activitatea independentă.
3. Resurse:capacitățile de învățare ale elevilor; cunoștințele însușite anterior de către elevi despre complement.
4. Materiale didactice: fișe de lucru, tablă, cretă.
5. Bibliografie: Alexandru Crișan (coord.) Limba română. Manual pentru clasa a VII-a, ed. Humanitas Educațional, București, 1999.
Daniela Toma Osadcii, Nadia Șutelcă, Limba și literatura română. Auxiliar pentru clasa a VII-a, ed. Delfin, Pitești, 2015.
SCENARIU DIDACTIC

N Momentele Obiectiv
e
Detalieri de conținut Activități de învățare Strategie didactică Itemi de evaluare
r. lecției operațio

Timp
cr nale Metode şi Mijloace de Forme de
t procedee învăţământ organizare a
activității
1 Moment 1 Pregătirea materialelor Frontal
organizatoric min necesare desfășurării
lecției
2 Actualizarea 5 Verificarea temei Se verifică tema Explicaţia Caiete de Frontal Evaluarea orală
cunoștințelor min pentru acasă pentru acasă prin Conversaţia teme a răspunsurilor
învățate sondaj, corectându- Individual
anterior se eventualele
greșeli.
3 Captarea 3 Profesorul le împarte Elevii completează Jocul didactic Fișa de lucru Frontal Evaluarea orală
atenției. min elevilor anexa 1 rebusul. a răspunsurilor
Spargerea (rebus) Individual
gheții
4 Anunțarea 1 Profesorul scrie pe Elevii își notează pe Expunerea Tabla Frontal
temei și a min tablă titlul lecției și caiete titlul lecției. Caietele
obiectivelor anunță obiectivele elevilor
operaționale operaționale.
5 Dirijarea O1 15 Profesorul citește în Elevii ascultă cu Conversaţia Frontal
învățării min întregime textul atenție textul citit și
propus. răspund întrebărilor
Se discută pe rând, pe adresate de profesor.
scurt, fiecare strofă.
Pornind de la
O1 10 Profesorul propune Elevii completează Exercițiul Fișă de lucru Pe grupe strofele date,
indică: elementele
O2 min elevilor completarea cadranele respectând Conversația (anexa 2) de versificație,
O3 anexei 2 (cadrane) cerințele date. Explicația figuri de stil,
O4 Cadranele vor fi sentimente-cuvinte-
completate ulterior și cheie, tema
pe tablă. versurilor date.
O1 10 Profesorul împarte Elevii se consultă și Exercițiul Fișă de lucru Pe grupe Transcrie, din
O2 min elevilor spre rezolvare completează, pe Conversația (anexa 3) versurile date:
O3 anexa 3 ce conține rând, răspunsurile Explicația În perechi doi termeni din
O4 cerințe comune, dar și cerințelor date. sfera
diferențiate, în funcție solemnității, a
de strofele avute în măreției,
vedere. versurile ce
sugerează
solidaritatea
românilor în
fața pericolelor,
verbe la modul
Fişe de lucru imperativ,
formule ale
adresării
directe, mărci
ale prezenței
eu-lui liric.
6 Obţinerea O1 8 Profesorul le dă Elevii citesc, cu Exercițiul Fişe de lucru Individual Încercuiește
performanţei min elevilor spre atenție, enunțurile Conversația litera A pentru
completare anexa 4 date, indicând Explicația răspunsul
valoarea de adevăr considerat
sau falsitate a adevărat sau
acestora. litera F pentru
răspunsul
considerat fals.
7 Asigurarea O2 4 Profesorul împarte Elevii își notează Conversația Frontal La alegere:
retenției și a min elevilor fișa cu tema tema pentru acasă. Explicația 1)Explică
semnificația titlului
transferului pentru acasă. prin referire la
conținutul textului
studiat (8-10
rânduri)
2)Completează
jurnalul cu dublă
intrare: lumea
mea, lumea
textului, alegând o
strofă din opera
literară studiată.
Anexa 1
Completează următorul rebus pentru a obține, pe coloana A-B, denumirea speciei literare pe care o vom discuta astăzi.
A
1

3
4

B
1) Scrie un sinonim pentru cuvântul ”popor”.
2) Ziua Eroilor se serbează la............................................Eroilor.
3) Eroii au făcut ................................neamului nostru.
4) Românii, în luptă, au dat dovadă de mult................................
5) Strămoșii noștri s-au purtat în luptă ca niște............................

Anexa 1
Completează următorul rebus pentru a obține, pe coloana A-B, denumirea speciei literare pe care o vom discuta astăzi.
A
1 N A Ț I U N E
M O N U M E N T U L
3 C I N S T E
4 C U R A J
L E I

B
1) Scrie un sinonim pentru cuvântul ”popor”.
2) Ziua Eroilor se serbează la............................................Eroilor.
3) Eroii au făcut ................................neamului nostru.
4) Românii, în luptă, au dat dovadă de mult................................
5) Strămoșii noștri s-au purtat în luptă ca niște............................

Anexa 2
Completează cadranele date cu următoarele informații din text:

Indică elementele de versificație (rima, ritmul și măsura versurilor) 1. Precizează sentimentele exprimate.
2. Notează cuvintele-cheie care trimit la aceste sentimente.

Transcrie două figuri de stil diferite şi comentează, la alegere, una. Precizează tema versurilor indicate

N.B. Grupa nr.1 va avea în vedere primele patru strofe, grupa nr.2, următoarele patru strofe, iar grupa nr.3 va studia ultimele trei strofe.

Anexa 3 a
Grupa nr.1

Citește, cu atenție, versurile date, pentru a rezolva corect cerințele propuse.

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,


În care te-adânciră barbarii de tirani
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.
Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.
Înalţă-ţi lata frunte şi cată-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinicii sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii.
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
Viaţă-n libertate ori moarte" strigă toţi.
(Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu )

1) Transcrie doi termeni din sfera solemnității, a măreției.


2) Scrie un verb aflat la modul imperativ și explică semnificația sa afectivă.
3) Precizează numele celor trei eroi ai neamului la care face referire poetul în acest text.
4) Evidențiază două trăsături de caracter ale înaintașilor noștri, surprinse în versurile subliniate.

Anexa 3 b
Grupa nr.2

Citește, cu atenție, versurile date, pentru a rezolva corect cerințele propuse.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate


Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi
Dar noi, pătrunşi la suflet de sânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi.
O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrămi în ochi pe orişicare,
În astfel de pericul s-ar face vânzători.
De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc.
N-ajunge iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne de Domnul că vii nu o primim.
(Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu )

1) Transcrie doi termeni din sfera solemnității, a măreției.


2) Scrie versurile prin care poetul sugerează solidaritatea românilor în fața pericolelor.
3) Indică, prin rescriere, o formulă a adresării directe.
4) Scrie două mărci lexico-gramaticale ale prezenței eu-lui liric în text.

Anexa 3 c
Grupa nr.3

Citește, cu atenție, versurile date, pentru a rezolva corect cerințele propuse.


N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug de seculi ca vitele-l purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, cu oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm.
Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri.
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri.
Preoţi, cu crucea-n frunte căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost'pământ.
(Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu )

1) Transcrie versurile prin care poetul sugerează solidaritatea românilor în fața pericolelor.
2) Scrie un verb aflat la modul imperativ și explică semnificația sa afectivă.
3) Indică, prin rescriere, o formulă a adresării directe.
4) Scrie două mărci lexico-gramaticale ale prezenței eu-lui liric în text.

Anexa 4
Citește fiecare dintre afirmațiile următoare și încercuiește litera A, pentru răspunsul considerat adevărat, sau
litera F, pentru afirmația considerată incorectă, corectând în acest caz enunțul:

A/F Textul aparține genului epic.


A/F Sentimentele poetului Andrei Mureșanu sunt exprimate în mod direct.
A/F Versul Viaţă-n libertate ori moarte" strigă toţi. conține o comparație.
A/F Domnitorii români menționați devin figuri simbolice ale libertății și ale jertfei.
A/F În acest discurs solemn, Andrei Mureșanu promovează idei înălțătoare.
Anexa 4

Citește fiecare dintre afirmațiile următoare și încercuiește litera A, pentru răspunsul considerat adevărat, sau litera F, pentru afirmația
considerată incorectă, corectând în acest caz enunțul:

A/F Textul aparține genului epic.


A/F Sentimentele poetului Andrei Mureșanu sunt exprimate în mod direct.
A/F Versul Viaţă-n libertate ori moarte" strigă toţi. conține o comparație.
A/F Domnitorii români menționați devin figuri simbolice ale libertății și ale jertfei.
A/F În acest discurs solemn, Andrei Mureșanu promovează idei înălțătoare.

Anexa 4

Citește fiecare dintre afirmațiile următoare și încercuiește litera A, pentru răspunsul considerat adevărat, sau litera F, pentru afirmația
considerată incorectă, corectând în acest caz enunțul:

A/F Textul aparține genului epic.


A/F Sentimentele poetului Andrei Mureșanu sunt exprimate în mod direct.
A/F Versul Viaţă-n libertate ori moarte" strigă toţi. conține o comparație.
A/F Domnitorii români menționați devin figuri simbolice ale libertății și ale jertfei.
A/F În acest discurs solemn, Andrei Mureșanu promovează idei înălțătoare.

Anexa 4

Citește fiecare dintre afirmațiile următoare și încercuiește litera A, pentru răspunsul considerat adevărat, sau litera F, pentru afirmația
considerată incorectă, corectând în acest caz enunțul:

A/F Textul aparține genului epic.


A/F Sentimentele poetului Andrei Mureșanu sunt exprimate în mod direct.
A/F Versul Viaţă-n libertate ori moarte" strigă toţi. conține o comparație.
A/F Domnitorii români menționați devin figuri simbolice ale libertății și ale jertfei.
A/F În acest discurs solemn, Andrei Mureșanu promovează idei înălțătoare.

S-ar putea să vă placă și