Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL

ŞCOLAR
JUDEŢEAN
BOTOŞANI

4/X5 JUal ^ -Ok i-W*/.

PROIECTAREA ACTIVITĂTII
O

TITLUL ACTIVITĂŢII: Săptămâna meseriilor


DOMENIUL DE ÎNCADRARE A ACTIVITĂŢII: Ordinul M.E.N. nr 3136/20.02.2014
privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în
învăţământul professional de stat cu durata de 3 ani
TIPUL ACTIVITĂŢII: activitate extracurriculară
DATA/PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 07-11 aprilie 2014
LOC DE DESFĂŞURARE: Liceul Tehnologic "Nicolae Bâlcescu" Flămânzi şi/sau
agenţii economici parteneri
CADRELE DIDACTICE COORDONATOARE: Catedra "Tehnologii", diriginţii claselor
a Vlll-a
ALTE PERSOANE IMPLICATE: Agenţii economici parteneri
PARTENERI/COLABORATORI: Agenţii economici parteneri
RESURSE MATERIALE: Prezentări PowerPoint, materiale realizate de către
actualele clase de şcoală profesională, chestionare
RESURSE FINANCIARE:-
GRUP ŢINTĂ: elevii claselor a Vlll-a
BENEFICIARI DIRECŢI: elevii
BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea
SCOP: Consiliere şi orientare şcolară

Str. Dumitru Iov nr. 167,717155, Flămânzi Str. N. Iorga nr. 28,710213, Botoşani
Tel: +40 231 552119/fax +40 231 552119 Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052
Email: grscnbalcescuí¿!gmail.com email: office.isibt@gmail.com
|LICEULTEHNOLOGIC
"NICOLAEBALCESCir
FLĂMÂNZI

OBIECTIVE:
- promovarea învăţământului profesional şi tehnic;
- promovarea modului de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional şi tehnic cu durata de 3 ani;
- informarea privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul
profesional şi tehnic cu durata de 3 ani;
- prezentarea beneficiilor acestei forme de pregătire profesională;
- consilierea tuturor elevilor din clasa a Vlll-a, din învăţământul gimnazial,
cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul
profesional şi tehnic cu durata de 3 ani.
IMPACTUL: Se urmăreşte ca elevii claselor a Vlll-a, din învăţământul gimnazial,
să fie informaţi cu privire la oportunităţile oferite de aceasta formă de pregătire
profesională
ALTE MENŢIUNI/ANEXE:
Documente de referinţă:
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul
profesional de stat cu durata de 3 ani
Ordinul MEN nr. 3136/2014 privind învăţământul profesional de stat cu durata
de 3 ani
Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani
pentru anul şcolar 2014-2015

HG 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor


pentru elevii care frecventează invatamantul profesional

Str. Dumitru Iov nr. 167,717155, Flămânzi Str. N. Iorga nr. 28,710213, Botoşani
Tel: +40 231 552119/fax +40 231 552119 Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052
Email: grscnbaleescu@gmail.com email: office.isibt@gmail.com
INSPECTORATUL
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
BOTOŞANI

Calendarul săptămânii meseriilor


07-11 aprilie 2014
ZIUA ACTIVITATEA RESPONSABILI

07.IV.2014 Activitate de popularizare a ofertei de şcolarizare prin Catedra "Tehnologii"


clasa de şcoală profesională la nivelul claselor a Vlll-a Comisia CEAC
din cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu"
Diriginţii claselor a Vlll-a
Flămânzi
Aplicare de chestionare în vederea anticipării orientării
şcolare a elevilor claselor a Vlll-a
08.IV.2014 Realizare de expoziţie cu rezultatele activităţii actualelor Catedra "Tehnologii"
clase de şcoală profesională în holul Liceului Tehnologic
„Nicolae Bălcescu" Flămânzi

09.IV.2014 întâlnirea agenţilor economici cu viitorii absolvenţi ai Catedra "Tehnologii"


claselor a Vlll-a şi părinţii acestora/ vizite la agenţii Diriginţii claselor a Vlll-a
economici, în vederea evidenţierii avantajelor
învăţământului profesional şi tehnic cu durata de 3 ani

10.IV.2014 Activitate de popularizare a ofertei de şcolarizare prin Catedra "Tehnologii"


clasa de şcoală profesională la nivelul claselor a Vlll-a Comisia CEAC
din cadrul altor şcoli învecinate
Diriginţii claselor a Vlll-a
Aplicare de chestionare în vederea anticipării orientării
şcolare a elevilor claselor a Vlll-a
11.IV.2014 Ziua porţilor deschise la Liceul Tehnologic „Nicolae Catedra "Tehnologii"
Bălcescu" Flămânzi

Str. Dumitru Iov nr. 167, 717155, Flămânzi Str. N. Iorga nr. 28,710213, Botoşani
Tel: +40 231 552119/fax +40 231 552119 Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052
Email: grscnbalcescu@.gmail. corn email: office.isibt@gmail.com