Sunteți pe pagina 1din 3

Diriginte de santier

CE ESTE UN DIRIGINTE DE SANTIER?

Diriginte de Santier - persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea


materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucr
constructii.

Diriginte de Santier si Inspector de Santier sunt una si aceeasi persoana, c


Ordinului nr. 448 / 3.04.2002 privind aprobarea Procedurii de autorizarea inspectorilo
care schimba denumirea de Diriginte de santier in Inspector de santier.

Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (prin Norm


Metodologice, cap.VI,sect.1,art.800,pct.2) impune obligativitatea urmaririi execu
prin diriginte de santier autorizat.

Acesta raspunde fata de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea rea
executiei lucrarilor de constructii, in baza unui contract de consultanta incheiat intre c
parti.Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statulu
executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Dirigintele de santier (inspector de santier) il reprezinta pe investitor in re


acestuia
cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de ser
realizarea
unei constructii.

DE CE UN DIRIGINTE DE SANTIER? AVANTAJE

Angajarea unui inspector de santier inainte de inceperea lucrarilor de constructii este nu doar o
foarte utila. Iata cateva dintre beneficiile acestei colaborari:

• RESPONSABILITATE. O firma de constructii are un program de control al calitatii lucrarilor, m


putin bine pus la punct. Inspectorul de santier intareste controlul de calitate si certifica prin sem
procese verbale, raspunzand in aceeasi masura cu constructorul in fata legii si a proprietarilor.
Responsabilitatea este totala in conditiile in care, in locul unei firme, se lucreaza cu echipe de m
regie proprie”, iar acestea nici macar nu apar in vreun act in Cartea Tehnica a Constructiei.

• ECONOMIE. De cele mai multe ori, bugetul initial al unei constructii este depasit cu sume im
cheltuieli suplimentare “neprevazute” s-ar putea diminua considerabil printr-un control detaliat
etapele si sub toate aspectele. Spre exemplu, in contractul cu constructorii trebuie incluse anum
pentru a evita plata unor lucrari incomplete sau de slaba calitate. Un alt exemplu: zidariile cu a
planeitate sau neparalelismul dintre ele pot duce la cheltuieli insemnate de materiale si manop
acestora. Iar exemplele sunt nenumarate si difera de la o casa la alta, de la un constructor
la altul.

• CUNOASTERE. Deseori pe santiere, proprietarii doresc modificari de pereti, de pozitii de usi


abia dupa ce acestea au fost executate. Analizand in detaliu toate aspectele constructiei si cuno
alternativele puteti lua hotarari in cunostiinta de cauza, evitand modificarile lucrarilor gata exe
Totodata va veti gasi in situatia de-a cunoaste fiecare detaliu al casei, ceea ce va deveni un ma
viitor, cand veti locui in acea casa.

SERVICII OFERITE

Pe baza termenilor contractului incheiat intre investitor si inspector, acesta din urma poate presta
servicii:

In perioada de pregatire a executarii lucrarilor,

1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute d


2. Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului.
3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea co
4. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.
5. Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori ate
cerintele stabilite prin Legea 10/1995.

6. Verifica existenta in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control


al proiectantului
7. Dupa caz, participa la pregatirea licitatiilor pentru executarea lucrarilor.
8. Participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referit
la calitate.
9. Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcina si bornele de reper precizate de proie
10. Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei.
11. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier.

In perioada de executare a lucrarilor,

1. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a cai


si a reglementarilor tehnice in vigoare.
2. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in
tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.
3. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au pre
sens.
4. Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urm
verificarilor.
5. Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascu
6. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate.
7. Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certif
fara agrement tehnic pentru materiale netraditionale sau din import sau fara declaratie de conform
8. Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic.
9. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera, conform caietelor de sarcini si norm
vigoare precum si a clauzelor contractuale speciale.
10. Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespun
punct de vedere calitativ.
11. Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunza
lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elabo
si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT.
12. Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si
participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcur
13. Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10 /1995 privind calitatea in constructii in c
de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba solutiile initiale.
14. Efectueaza, in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor e
15. Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant.
16. Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei c
documentele prevazute de reglementarile legale.
17. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia.

La receptia lucrarilor,

1. Participa la receptia lucrarilor, pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele ca


constructiei.
2. Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie.
3. Preda investitorului actele de receptie impreuna cu cartea tehnica a constructiei.

In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala,

Urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea