Sunteți pe pagina 1din 214

Program Operaţional Capital Uman

CERERE DE FINANŢARE
ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituţia: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman

Numele şi prenumele persoanei care


Număr de înregistrare…………….........
înregistrează…………………………..

Data înregistrării ……………................. Semnătura……………………………..

Cod apel: POCU/74/6/18 Cod proiect 106867

Titlul proiectului „ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie”

Componenta 1 Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”

Axa Prioritară Educaţie şi competenţe

Operaţiunea

Schema de ajutor de stat


TITLUL PROIECTULUI

„ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie”

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie: ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"


Tipul Organizaţiei: organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 29965689


Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi 138
fundaţiilor:
Cod CAEN principal: 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

Data infiinţării: 26/03/2012

Înregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: NU

Adresa poştală: Municipiul Bucureşti, România, Str. Aleea Compozitorilor nr. 6A, , judeţul Bucureşti, cod poştal -, România

Telefon/Fax: -/-
Adresa e-mail:

Pagina Web:

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie: PRE?EDINTE
Nume: MIRELA-ELENA ENE
Telefon/Fax: 0742025293 / -
Adresă de e-mail: proiecte@prosocietate.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift


RO52 RZBR 0000 RAIFFEISEN BANK AGENT.ROND B-
0600 1551 1115 S.A. COSBUC DL.LIBERTATII,NR4,BL117,SE
C4, nr.4, Localitate Municipiul
Bucureşti, Cod postal:

EXERCIŢII FINANCIARE -

Număr
Cifra de Capital social Capital social Profit în Venituri Cheltuieli
Perioada mediu de Active totale Venituri totale Profit NET
afaceri subscris propriu exploatare cercetare cercetare
salariaţi
01/01/2013 -
1 6,615.00 6,500.00 0.00 700.00 301.00 301.00 0.00 0.00
31/12/2013
01/01/2014 -
8 0.00 543,543.00 54,836.00 700.00 0.00 -91,050.00 -91,050.00 0.00 0.00
31/12/2014
01/01/2015 -
7 0.00 259,026.00 611,169.00 0.00 700.00 1,805.00 1,805.00 0.00 0.00
31/12/2015
01/01/2016 -
1 0.00 176,583.00 272,122.00 0.00 700.00 162,712.00 162,712.00 0.00 0.00
31/12/2016

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

2
Cod SMIS: 51331

Titlul proiectului: ReASPIR CRESCENDO

Nr. de înregistrare contract: 5209/08.04.2014 / 08 APR 2014


Dată începere: 09 APR 2014
Dată finalizare: 08 DEC 2015
Valoarea totală proiect: 4,476,381.13 LEI
Valoare eligibilă proiect: 4,476,381.13 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 687,138.32 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 0.00 LEI
Rambursare efectivă: 628,857.10 LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.34 LEI din data de 01 IUN 2013

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

OBIECTIVUL PRINCIPAL al proiectului: Proiectul isi propune sa contribuie la cresterea ocupabilitatii fortei de munca pe termen lung, prin
actiuni active, inovative şi preventive asupra categoriilor cu risc crescut de pe piata muncii, în special someri tineri şi someri de lungă
durată, de la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Est, Sud Muntenia, Vest, Centru, Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov. În acest sens, proiectul
propune crearea la nivelul a şase regiuni de dezvoltare a unei Reţele de Asistenţă Profesională Integrată Re-ASPIR CRESCEND: unde
persoana în căutarea unui loc de muncă şi/sau şomerul beneficiază de toate serviciile necesare în vederea reinserţiei ulteriore pe piaţa
muncii: *informarea privind ocupaţiile solicitate, cerinţele angajatorilor; *evaluarea şi stabilirea traseului profesional; *îndrumarea către
cursuri de FPC, către alte forme şi mijloace de dezvoltare a competenţelor profesionale; *participarea la cursuri de pregătire, în corelaţie
cu ocupaţiile solicitate la nivelul industriilor/sectoarelor economice în creştere; *suport prin tehnici moderne de a se prezenta în condiţii
optime la un interviu, de a-şi organiza propria căutare a locui de muncă, finalizând prin *acţiuni de plasare pe piaţa muncii. Reţeaua va
consta dintr-un centrul naţional (Bucureşti) şi din 5 centre regionale (Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Ploieşti, Braşov), la nivelul cărora vor
funcţiona programele integrate şi se vor asigura servicii de informare, consiliere şi orientare profesională şi mediere pentru grupul ţintă de
600 de persoane, dintre care 290 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi 310 persoane şomere.
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului se va realiza prin următoarele obiective specifice: O1: Corelarea mai eficiente intre competentele
cerute si cele oferite pe piata muncii prin dezvoltarea unei reţele de asistenta, consiliere si orientare profesionala pentru 600 membri ai
grupurilor ţinta. O2:Îmbunătăţirea competenţelor profesionale prin participarea la cursuri de FPC a cel puţin 546 persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă şi/sau şomere. O3: Creşterea gradului de vizibilitate pe piaţa muncii a cel puţin 600 de persoane
(şomerilor/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă), prin organizarea 1 burse a locurilor de muncă; prin job-cluburi si servicii
specializate; O4: Creşterea gradului de informare şi conştientizare a cel puţin 2.000 de persoane din categoriile cu risc pe piaţa muncii cu
privire la oportunităţile serviciile integrate de asistenţă.
Rezultate

Proiectul îşi propune să ofere o alternativă la serviciile clasice de consiliere şi să dezvolte o reţea de centre de asistenţă în cadrul căreia
participantul să beneficieze de setul complete de programe integrate, realizate în mod personalizat, susţinând implicarea sa activă.
Proiectul contribuie la creşterea numărului de persoane ocupate – venind în întâmpinarea ţintelor fixate de documentele cadrul POSDRU
şi planurile naţionale de relansare economică şi la stimularea antreprenoriatului în rândul persoanelor şomere/în căutarea unui loc de
muncă. Proiectul facilitează o adaptarea a şomerilor de lungă durată, în special cei de peste 45 ani cu tehnologiile TIC, în cadrul jobclub-
urilor şi totodată prin aceste acţiuni inovative acţionează pentru reducerea sentimentului de inutilitate, respingere, izolare socio-
profesională a acestor persoane. Derularea activitatilor mentionate anterior (asistenta, informare, sprijin in planificarea carierei, sprijin
logistic si tehnic pentru initierea de noi afaceri, sprijin in utilizarea TIC) va favoriza imbunatatirea situatiei grupurilor tinta din punct de
vedere al informarii, pregatirii, accesului pe piata.
În practică, proiectul a depăşit indicatorii prevăzuţi în cererea de finanţare, astfel:
- 1670 beneficiari ai măsurilor din cadrul reţelei de asistenta, consiliere si orientare profesionala şi mediere profesională, formare
şi antreprenoriat.
- 566 şomeri de lungă durată participanţi la programele integrate.
- 933 Persoane din grupul ţintă calificate, dintre care 315 şomeri de lungă durată instruiţi
- 92 de persoane din grupul ţintă şi-au găsit un loc de muncă
- 15 persoane au demarat o activitate independentă.
- Peste 15.000 de persoane informate privind proiectul.
- 3 târguri de locuri de muncă organizate
Activităţi finanţate

PL1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI


1.1.Activitati de iniţiere

3
1.2.Planificarea si coordonarea activitatilor
1.3.Managementul informatiei si comunicarii
1.4.Managementul resurselor
1.5.Evaluare si Auditare
1.6.Activitati de inchidere
PL 2 ACHIZI?II
2.1. Elaborarea/actualizarea listei de achizitii si a planului de achizitii
2.2. Elaborarea documentatiei necesare si lansarea procedurilor de achizitii
2.3. Evaluarea si selectia ofertantilor. Semnarea şi derularea contractelor
PL3 FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE DE ASISTEN?Ă ?I PREGĂTIRE
3.1. Acţiuni de conştientizare şi informare a persoanelor aflate în şomaj (de lungă durată)
3.2. Dezvoltarea metodologiilor şi materialelor suport pentru serviciile de asistenţă şi pregătire (fişe de evaluare, programă curs, etc.).
Însuşirea de către personalul din centru a metodologiilor şi materialelor
3.3. OB?INEREA AUTORIZA?IILOR/ ACREDITĂRILOR NECESARE (P1 – furnizor de servicii specializate de stimulare a ocupării forţei
de muncă; P2 – furnizor de FPC)
3.4. Susţinerea serviciilor de informare, consiliere şi orientare
3.5. Organizarea de jobclub-uri. Instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă
3.6. Organizarea şi susţinerea programelor de fpc. Examinarea şi certificarea cursanţilor
3.7. Organizarea şi susţinerea programelor de fpc. Examinarea şi certificarea cursanţilor
PL 4 FURNIZAREA DE SERVICII DE MEDIERE ?I PLASARE PE PIA?A MUNCII
4.1. Organizarea şi realizarea serviciilor de mediere
4.2. Organizarea şi susţinerea unei burse a locurilor de muncă
4.3. Organizarea şi susţinerea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente / iniţiere afacere
PL 5 ACTIVITĂ?I DE INFORMARE ?I PUBLICITATE
5.1. Organizarea si realizarea conferintei de lansare proiect.
5.2. Pregatirea şi dezvoltarea strategiei de diseminare a rezultatelor
5.3. Elaborarea şi diseminarea materialelor informative şi de promovare
5.4. Organizare şi susţinere acţiuni informare (newsletter, acţiuni de diseminare intermediară, anunţuri presă)
5.5. Realizarea şi funcţionare site proiect
5.6. Organizarea si realizarea conferintei finale de proiect

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Constituită în 2011, ASOCIA?IA PRO SOCIETATE deţine experienţă în domeniul formarii profesionale şi in implementarea de proiecte cu
finanţare europeană. Din 2014 derulează cursuri de instruire autorizate ANC pentru 6 programe de FPC (lucrător comercial, operator
calculator, inspector resurse umane, asistent manager, auditor în domeniul calităţii şi competenţe antreprenoriale). Totodată, organizează
şi susţine sesiuni de training pentru competenţe de comunicare, negociere şi gestiune a afacerii, managementul riscurilor şi
managementul timpului, coaching, etc. Între aprilie 2014 şi decembrie 2015, ASOCIA?IA a fost partener în cadrul proiectului ReASPIR
CRESCENDO ID 125131 (proiect cu o durată de 20 de luni implementat în cadrul POSDRU 2007 – 2013, DMI 5.1), destinat măsurilor
active de ocupare a persoanelor şomere. În cadrul acestuia ASOCIA?IA a gestionat componenta de formare profesională autorizată
pentru grupul ţintă la nivelul a 5 centre naţionale, şi componenta de consultanta antreprenoriala. Între 2013 şi 2015 a elaborat prin
personalul propriu, trei proiecte POSDRU, care au fost aprobate (ReASPIR CRESCENDO ID 125131 – măsuri de ocupare; ARCA ID
149509 şi ARGO 150149 – măsuri pentru dezvoltarea antreprenorialului). Expertiza din domeniul managementului de proiect şi al formării
profesionale acumulată în activitatea anterioară, va fi valorificată în cadrul proiectelor actuale.

Membru 1

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie: "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Tipul Organizaţiei: instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditată

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 18775522


Număr de înregistrare la
Decizia nr.70/28,06.2006
Registrul autorităţilor publice:
Cod CAEN principal: 8531 - Invatamant secundar general

Data infiinţării: 19/06/2006

Înregistrat in scopuri de TVA: NU


Entitate de drept public: NU

Adresa poştală: Municipiul Focşani, România, Str. Alecu Sihleanu nr. 6, , judeţul Vrancea, cod poştal 620105,
România
Telefon/Fax: 0237213779 / 0237213779

Adresa e-mail: cjrae_vn2007@yahoo.com


Pagina Web: www.cjraevn.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

4
Funcţie: Director
Nume: Liliana Jeny MIHAI

Telefon/Fax: 0766319076 / 0237213779


Adresă de e-mail: lili_mihai76@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift


RO23TREZ24A65 24A650704100101 TREZORERIA FOCSANI BD INDEPENDENTEI, nr.24,
0704100101X MUNICIPIULUI Localitate Municipiul Focşani,
FOCSANI Cod postal: 620112,Vrancea,
România

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Număr
Cifra de Capital social Capital social Profit în Venituri Cheltuieli
Perioada mediu de Active totale Venituri totale Profit NET
afaceri subscris propriu exploatare cercetare cercetare
salariaţi
01/01/2013 -
46 336,598.00 1,578,553.00 -722,119.00 -722,119.00
31/12/2013
01/01/2014 -
46 342,944.00 377,155.00 -1,574,504.00 -1,574,504.00
31/12/2014
01/01/2015 -
46 1,007,405.00 579,587.00 -2,311,204.00 -2,311,204.00
31/12/2015

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Titlul proiectului: CRESC în Vrancea!- Copiii remigraţi în Vrancea-educaţi,sprijiniţi,consiliaţi"

Nr. de înregistrare contract: 09/13.02.2015/SEE / 13 FEB 2015


Dată începere: 13 FEB 2015
Dată finalizare: 31 IAN 2017
Valoarea totală proiect: 2,257,686.00
Valoare eligibilă proiect:
Valoare eligibilă beneficiar:
Valoare sprijin beneficiar:
Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare: Fondul Român de Dezvoltare Socială
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Proiectul CRESC în Vrancea! vizează facilitarea reintegrării sociale şi educaţionale a copiilor remigraţi prin implementarea unor măsuri
active de consiliere psiho-educaţională a copiilor şi a unor activităţi de dezvoltare a competenţelor părinţilor şi specialiştilor.
Proiectul presupune înfiinţarea a 3 Centre Zonale de Asistenţă Psiho-educaţională a Copiilor Remigraţi în Focşani, Adjud şi Mărăşeşti
care să asigure accesul a 300 de copii remigraţi la resurse educaţionale specifice şi consiliere în domeniu, accesul a 300 de părinţi la
programe de educaţie parentală adaptate şi dezvoltarea competenţelor specifice a 540 de profesionişti în domeniu.
Activităţi desfăşurate de către aplicant:
Campanii de informare şi educare pt. creşterea nivelului de conştientizare a nevoii de educaţie
Consilierea psiho-educaţională a copiilor remigraţi

5
Activităţi de educaţie remedială pentru facilitarea reintegrării socio-educaţionale a copiilor remigraţi
Consilierea psiho-educaţională a părinţilor
Formarea cadrelor didactice pentru facilitarea reintegrării socio-educaţionale a copiilor remigraţi
Formarea altor specialişti implicaţi în facilitarea reintegrării socio-educaţionale a copiilor remigraţi
Activităţi inovative pentru facilitarea reintegrării socio-educaţionale a copiilor remigraţi

Rezultate

Campanii de informare şi educare pt. creşterea nivelului de conştientizare a nevoii de educaţie


Înfiinţarea celor 3 Centre Zonale de Asistenţă Psiho-educaţională a Copiiilor Remigraţi
Consilierea psiho-educaţională a copiilor remigraţi
Activităţi de educaţie remedială pentru facilitarea reintegrării socio-educaţionale a copiilor remigraţi
Activităţi de educaţie informală pentru copiii remigraţi (tabere de vară)
Consilierea psiho-educaţională a părinţilor
Formarea cadrelor didactice pentru facilitarea reintegrării socio-educaţionale a copiilor remigraţi
Formarea altor specialişti implicaţi în facilitarea reintegrării socio-educaţionale a copiilor remigraţi
Activităţi inovative pentru facilitarea reintegrării socio-educaţionale a copiilor remigraţi

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Titlul proiectului: ASPIR/ Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din Jude'ul Vrancea

Nr. de înregistrare contract: 14H/15.05.2015 / 15 MAI 2015


Dată începere: 15 MAI 2015
Dată finalizare: 31 IAN 2017
Valoarea totală proiect: 775,081.00
Valoare eligibilă proiect:
Valoare eligibilă beneficiar:
Valoare sprijin beneficiar:
Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare: Fondul Român de Dezvoltare Socială
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Proiectul ASPIR vizează elaborarea şi implementarea la nivel judeţean a unor măsuri coerente de combatere a inegalităţii, discriminării şi
marginalizării populaţiei rome, stabilirea unor relaţii de parteneriat eficient între reprezentanţii autorităţilor locale, unităţilor şcolare,
reprezentanţii serviciilor publice şi ONG-urilor, populaţiei rome, dezvoltarea competenţelor şi expertizei profesioniştilor implicaţi în
domeniul incluziunii sociale, în special în cadrul celor 15 unităţi administrativ teritoriale din judeţ în care procentul populaţiei rome este
semnificativ.
Activităţi desfăşurate de către aplicant:
Studii
Campanii de informare şi conştientizare
Activităţi de tip reţea
Instruiri
Dezvoltare şi testarea de politici, strategii etc.
Diseminare şi publicitate

Rezultate

STUDII
- Studiu privind implicarea autorităţilor locale în reducerea expunerii pers. defavorizate la contexte discriminatorii
- Studiu privind implicarea instit. educaţionale în reducerea expunerii pers. defavorizate la contexte discriminatorii
- Studiu privind expunerea persoanelor defavorizate la contexte discriminatorii
CAMPANII DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE

6
- Campanii de informare şi conştientizare a reprezentanţilor autorităţilor locale din judeţ
- Campanii de informare şi conştientizare a reprezentanţilor instituţiilor educaţionale din judeţ
- Campanii de informare şi conştientizare a reprezentanţilor populaţiei majoritare din judeţ
ACTIVITĂŢI DE TIP REŢEA
- Seminarii de schimb şi transfer de bune practici privind combaterea practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale
- Conferinţe privind exemplele de bune practici privind combaterea practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale
- Ateliere de lucru privind dezvoltarea unor soluţii de combatere a practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale
INSTRUIRI
- Sesiuni de instruire adresate factorilor de decizie din autorităţile locale
- Sesiuni de instruire adesate factorilor de decizie şi specialiştilor din ONG-uri
- Sesiuni de instruire adresate specialiştilor din serviciile publice (profesori, poliţişti, asistenţi sociali, psihologi)
- Sesiuni de instruire adresate reprezentanţilor grupurilor locale de iniţiativă
- Sesiuni de instruire adresate reprezentanţilor grupurilor vulnerabile
DEZVOLTARE ŞI TESTAREA DE POLITICI, STRATEGII ETC.
- Procedură privind colaborarea dintre instituţiile publice şi comunitate pentru asigurarea accesului la educaţiei şi egalităţii de şanse
- Strategie de dezvoltare instituţională pentru asigurarea accesului la educaţie şi egalităţii de şanse
- Instrument de evaluare a segregării în comunitatea locală
- Instrument de evaluare a segregării în instituţiile şcolare
- Metodologie de identificare precoce a expunerii persoanelor defavorizate la contexte / măsuri discriminatorii în comunitate sau în şcoală
- Plan de acţiune privind incluziunea şcolară a grupurilor dezavantajate, adaptat condiţiilor locale

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Înfiinţat în anul 2016, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea este o instituţie conexă a învăţământului special. În
prezent, CJRAE Vrancea are 46 de persoane angajate, dintre care 31 de persoane sunt profesori consilieri şcolari, 9 profesori logopezi şi
un asistent social.
Conform OMECTS 5555/2011, art. 5, obiectivele principale ale activităţii CJRAE sunt:
a) cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor
psihoindividuale şi sociale;
b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsibiopsihosocial al fiecărui
copil/tânăr;
c) informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;
d) colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa
şcolară, socială şi profesională;
e) implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării
sociale a copiilor/tinerilor;
f) organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile
extraşcolare/timpul liber;
g) organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.
Conform OMECTS 5555/2011, art. 8, CJRAE dezvoltă următoarele servicii de :
a) asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională
b) terapii logopedice
c) evaluare, orientare/reorientare a copiilo/tinerilor cu CES;

Membru 2

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie: LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MARASESTI

Tipul Organizaţiei: instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditată

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 4410666


Număr de înregistrare la
n/a
Registrul autorităţilor publice:
Cod CAEN principal: 8531 - Invatamant secundar general

Data infiinţării: 30/07/1993

Înregistrat in scopuri de TVA: NU


Entitate de drept public: DA

Adresa poştală: Oraş Mărăşeşti, România, Str. Republicii nr. 74, , judeţul Vrancea, cod poştal -, România

Telefon/Fax: 0723260221 / -

Adresa e-mail: liceulmar@yahoo.com


Pagina Web: www.liceuleremiagrigorescu.ro

7
REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie: Director
Nume: DANIELA IACOB

Telefon/Fax: 0764553219 / -
Adresă de e-mail: ioandaniela@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift


RO85TREZ24A65 24A650402200130 Trezorerie Adjud Siret, nr.32, Localitate
0402200130X Municipiul Adjud, Cod postal:
,Vrancea, România

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Număr
Cifra de Capital social Capital social Profit în Venituri Cheltuieli
Perioada mediu de Active totale Venituri totale Profit NET
afaceri subscris propriu exploatare cercetare cercetare
salariaţi
01/01/2013 -
43 941,411.00 2,888.00
31/12/2013
01/01/2014 -
46 834,708.00 5,261.00
31/12/2014
01/01/2015 -
39 783,687.00 110.00
31/12/2015

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Înfiinţată în 1974, unitatea de învăţământ preuniversitar publica acreditata - Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” a integrat din 2016 în
structura sa şcolile arondate Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” şi Grădiniţa „ Lizuca”.
Este singura instituţie de învăţământ pentru nivelul secundar superior din Mărăşeşti, iar rezultatele şcolare ale elevilor, în cadrul
competiţiilor / olimpiadelor, demonstrează potenţialul existent la nivel local pentru încurajarea şi sprijinirea tinerilor.Referitor la schema de
personal aceasta cuprinde 78 de cadre didactice (titulari sau suplinitori), personal suport şi administrativ. De asemenea, in anul 2016 -
2017, scolarizeaza peste 800 de elevi.
Referitor la pachetele de activităţi pe care le va coordona / în care se va implica pe durata proiectului, trebuie menţionat că în prezent
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” derulează in mod periodic:
? Programul „Şcoală după şcoală”
? Dezvoltarea de instrumente şi metode educaţionale alternative- educaţia nonformală
? Activităţi de informare, consiliere şi mediere a copiilor şi elevilor care trec de la un ciclu şcolar la altul
? Iniţierea de ateliere motivaţionale, creative, acţiuni de recreere şi de stimulare a interesului pentru şcoală, atragerea elevului la
şcoală.

Membru 3

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie: "ORASUL MARASESTI"/Proiecte

Tipul Organizaţiei: unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 4410623


Număr de înregistrare la
42166
Registrul autorităţilor publice:
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala

Data infiinţării: 30/07/1993

Înregistrat in scopuri de TVA: NU


Entitate de drept public: NU

Adresa poştală: Oraş Mărăşeşti, România, Str. Siret nr. 1, str. Siret, nr. 1, Oras Marasesti, Judet Vrancea, Romania,
judeţul Vrancea, cod poştal 625200, România

8
Telefon/Fax: 0237260550 / 0237260550

Adresa e-mail: primaria@primariamarasesti.ro


Pagina Web: www.primariamarasesti.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie: Primar
Nume: VALERICA DOREL CHITIC

Telefon/Fax: 0733679959 / 0237260550


Adresă de e-mail: primaria@primariamarasesti.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift


RO91TREZ24A70 RO91TREZ24A705000 TREZOERIA TREZOERIA Siret, nr.fn, Localitate Municipiul TREZROBU
5000201900X 201900X MUNICIPIULUI MUNICIPIULUI Adjud, Cod postal:
ADJUD ADJUD 625100,Vrancea, România

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Număr
Cifra de Capital social Capital social Profit în Venituri Cheltuieli
Perioada mediu de Active totale Venituri totale Profit NET
afaceri subscris propriu exploatare cercetare cercetare
salariaţi
01/01/2013 -
105 86,918,741.00 9,708,456.00 76,692,868.00 1,372,342.00
31/12/2013
01/01/2014 -
108 92,608,035.00 11,808,215.00 80,932,213.00 7,434,459.00
31/12/2014
01/01/2015 -
110 119,480,761.00 22,732,648.00 109,477,207.00 6,503,164.00
31/12/2015
01/01/2016 -
110 112,714,624.00 19,021,577.00 104,116,092.00 192,329.00 0.00 0.00
31/12/2016

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Titlul proiectului: Modernizare drumuri in interiorul comunitatii Modruzeni, Cartier Nou , zona Abator –servicii de
promovare si ingrijire a sanatatii, servicii legate de protectia mediului
Nr. de înregistrare contract: 115/12.12.2011 / 12 DEC 2011
Dată începere: 12 DEC 2011
Dată finalizare: 12 DEC 2012
Valoarea totală proiect: 581,603.85 EURO
Valoare eligibilă proiect: 581,603.85 EURO
Valoare eligibilă beneficiar: 581,603.85 EURO
Valoare sprijin beneficiar: 35,383.95 EURO
Rambursare efectivă: 546,219.90 EURO
Entitate finanţatoare: Fondul Român de Dezvoltare Socială
Curs de schimb: 4.23 LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

9
Obiective

Strazile propuse pentru modernizare prezinta degradari si deformatii specifice strazilor din balast cum ar fi: lipsa sistem rutier, fagase,
gropi care afecteaza circulatia rutiera, degadari de margine, lipsa acostamente, latime suficienta pe unele sectoare. Prin componenta de
infrastructură se urmăreşte în principal: modernizarea strazilor Iasomiei, Privighetorii si o parte din str. Cartier Nou cu o lungime totala de
781.93 m, construirea a 60 ml santuri din beton si 157 m santuri din pamant. Aceste drumuri sunt in comunitate si fac legatura cu
principalele institutii publice.
Componenta de servicii sociale vizează doua laturi si anume: organizarea unor campanii de promovare si ingrijire a sanatatii, o
componenta privind protectia mediului.Campania de promovare si ingrijire a sanatatii se adreseaza fetelor tinere (14-18 ani),femeilor si
familiilor sarace apartinand comunitatii din Modruzeni Cartier Nou 2 zona Abator,in scopul formarii de aptitudini si comportamente care sa
conduca la cresterea nivelului general al starii de sanatate. In cadrul componentei privind protectia mediului se vor achizitiona pubele si
se vor realiza campanii de informare si educare a populatiei in sensul implicarii comunitatii in activitati de curatire si protejare a mediului
inconjurator.
Obiective:
a) Cresterea accesului comunitatii rome la servicii de educatie, sanatate prin imbunatatirea cailor de acces(Modernizarea a
781,93 ml drum in cadrul comunitatii, construirea a 60 m santuri de beton, 157 m santuri din pamant, realizarea a 3 podete tubulare)
b) Constientizarea unui numar de 80 persoane cu privire la adoptarea de practici de igiena la nivel individual si la nivelul familiei
intr-un interval de 8 luni (achizitionarea si dotarea comunitatii rome cu 80 de pubele si 6 containere de gunoi)
c) Realizarea a doua campanii astfel : 1-Campanie de promovare si ingrijire a sanatatii; 1-Campanie privind protectia mediului

Rezultate

o pentru 430 persoane se vor imbunatati conditiile de trai prin realizarea unor lucrari in infrastructura.
o accesul comunitatii de romi catre servicii publice (dispensar uman, primarie, scoala, gradinita, politie, biserica) si private
(magazin alimentar) vor fi mult usurate.
o vor beneficia de informatii cu privire la practicile la nivel individual si la nivelul familiei 80 membrii ai comunitatii.
o cresterea accesului membrilor comunitatii rome la servicii de sanatate.
o 25 fete, 45 femei si 10 familii vor fi consiliate si constientizate in legatura cu normele de igiena la nivel individual si la nivelul
familiei.
o Se vor desfasura servicii de promovare prin consiliere si prin campanii de informare pe probleme de igiena si sanatate la nivel
individual si la nivelul familiei.
o 300 pliante distribuite cu privire la practicile de igiena la nivel individual si la nivelul familiei si protectia mediului inconjurator.
Beneficii specifice:
Pe infrastructura:
a) 781,93 ml drum modernizat in cadrul comunitatii, astfel se vor imbunatati caile de acces spre principalele institutii publice
locale (Primarie, Politie, Scoala, Biserica, Dispensar)

b) Modernizarea drumurilor din interiorul comunitatii si realizarea 60 m santuri de beton si 157 m santuri de pamant va elimina
acumularea apelor pluviale in locuintele etnicilor romi
Pe partea sociala:
a) Vom pregati pentru viata 25 tinere intre 14 -18 ani, 45 de femei si 10 familii care vor deveni mai constiente in practicile de
igiena.
b) Vom realiza doua campanii in domeniile: promovare si ingrijire a sanatatii, protectia mediului

Impactul preconizat al proiectului (rezultate aşteptate pe termen lung)


- creşterea accesului romilor din această comunitate la serviciile sociale comunitare conform nevoilor reale ale acestora;
- integrarea socială a comunităţilor de romi din această zonă şi implicarea lor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă orasul;
- îmbunătăţirea condiţiilor de trai a comunităţii rome din zona vizată;
- crestera gradului de confort, civilizatie la nivelul comunitatii;
- formarea de aptitudini si comportamente care sa conduca la cresterea nivelului starii de sanatate a membrilor comunitatii;
- imbunatatirea calitatii vietii prin protejarea mediului natural

Activităţi finanţate

o pentru 430 persoane se vor imbunatati conditiile de trai prin realizarea unor lucrari in infrastructura.
o accesul comunitatii de romi catre servicii publice (dispensar uman, primarie, scoala, gradinita, politie, biserica) si private
(magazin alimentar) vor fi mult usurate.
o vor beneficia de informatii cu privire la practicile la nivel individual si la nivelul familiei 80 membrii ai comunitatii.
o cresterea accesului membrilor comunitatii rome la servicii de sanatate.
o 25 fete, 45 femei si 10 familii vor fi consiliate si constientizate in legatura cu normele de igiena la nivel individual si la nivelul
familiei.
o Se vor desfasura servicii de promovare prin consiliere si prin campanii de informare pe probleme de igiena si sanatate la nivel
individual si la nivelul familiei.
o 300 pliante distribuite cu privire la practicile de igiena la nivel individual si la nivelul familiei si protectia mediului inconjurator.
Beneficii specifice:
Pe infrastructura:
a) 781,93 ml drum modernizat in cadrul comunitatii, astfel se vor imbunatati caile de acces spre principalele institutii publice
locale (Primarie, Politie, Scoala, Biserica, Dispensar)

b) Modernizarea drumurilor din interiorul comunitatii si realizarea 60 m santuri de beton si 157 m santuri de pamant va elimina
acumularea apelor pluviale in locuintele etnicilor romi
Pe partea sociala:
a) Vom pregati pentru viata 25 tinere intre 14 -18 ani, 45 de femei si 10 familii care vor deveni mai constiente in practicile de
igiena.
b) Vom realiza doua campanii in domeniile: promovare si ingrijire a sanatatii, protectia mediului

Cod SMIS:

Titlul proiectului: Sanse pentru drepturi egale identificarea si legalizarea asezarilor terenurilor si locuintelor care apartin
membrilor comunitatii rome din orasul Marasesti

10
Nr. de înregistrare contract: 1520/ 26.06.2014 / 26 IUN 2014
Dată începere: 26 IUN 2014
Dată finalizare: 02 IAN 2015
Valoarea totală proiect: 189,150.00 LEI
Valoare eligibilă proiect: 189,150.00 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 189,150.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 40,000.00 LEI
Rambursare efectivă: 93,073.00 LEI
Entitate finanţatoare: Fondul Român de Dezvoltare Socială
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general : Asigurarea respectării drepturilor cetăţeneşti pentru cetăţenii aparţinând minorităţii romilor din oraşul Mărăşeşti, de
către instituţiile locale şi partenerii sociali în vederea soluţionării condiţiilor legale de locuit în aşezările în care aceştia locuiesc.
Obiective specifice:
- Realizarea documentaţiilor tehnice pentru stabilirea precisă a suprafeţelor funciare pentru 120 de gospodării din oraşul
Mărăşeşti, pe o perioadă de 5 luni;
- Asigurarea accesului la condiţii legale de locuit, adecvate pentru un număr de 120 de gospodării din oraşul Mărăşeşti;
Imbunătăţirea în mare măsură a imaginii colective de sine şi a imaginii publice a comunităţii de romi.

Rezultate

Rezultate(indicatori)
• 2 conferinţe de presă realizate;
• 3 comunicate de presă publicate, 300 de pliante elaborate şi distribuite, 30 afişe tipărite şi expuse, 60 mape de presă elaborate
şi distribuite;
• 120 documentaţii tehnice pentru stabilirea precisă a suprafeţelor funciare realizate şi predate beneficiarilor;
• Asigurarea accesului la condiţii legale de locuit, adecvate pentru un număr de 120 de gospodării din oraşul Mărăşeşti;
bază de date creată cu numărul real de gospodării pentru care nu au fost întocmite documentaţii tehnice

Activităţi finanţate

Rezultate(indicatori)
• 2 conferinţe de presă realizate;
• 3 comunicate de presă publicate, 300 de pliante elaborate şi distribuite, 30 afişe tipărite şi expuse, 60 mape de presă elaborate
şi distribuite;
• 120 documentaţii tehnice pentru stabilirea precisă a suprafeţelor funciare realizate şi predate beneficiarilor;
• Asigurarea accesului la condiţii legale de locuit, adecvate pentru un număr de 120 de gospodării din oraşul Mărăşeşti;
bază de date creată cu numărul real de gospodării pentru care nu au fost întocmite documentaţii tehnice

Cod SMIS:

Titlul proiectului: Sanse la integrare pentru copiii si tinerii aflati in situatii de risc din comunitatea Cartier Nou ,oras
Marasesti ,judetul Vrancea
Nr. de înregistrare contract: 16L/10.11.2014 / 10 NOI 2014
Dată începere: 10 NOI 2014
Dată finalizare: 10 NOI 2015
Valoarea totală proiect: 117,672,807.00 LEI
Valoare eligibilă proiect: 117,672,807.00 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 117,672,807.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectivă: 747,943.00 LEI
Entitate finanţatoare: Guvernul României

11
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Scopul proiectului
Proiectul işi propune îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor de etnie romă, aflaţi în situaţii de risc, prin implicarea activă a părinţilor,
furnizorilor de servicii sociale şi a comunităţii în evoluţia lor în cadrul unui centru de zi, pe parcursul unei de perioade de 21 de luni.
Obiective
A) Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor a unui număr de 20 de tineri, aflaţi în situaţii de risc, în vederea îmbunătăţirii accesului la piaţa
muncii, prin organizarea unor sesiuni de instruire, îndrumare, consiliere şi asistenţă pentru găsirea unui loc de muncă în decursul unei
perioade de 15 luni
B) Creşterea cu 70 % a gradului de conştientizare în rândul familiilor de etnie romă şi a comunităţii locale asupra importantei educatiei,
prin initierea si derularea unei campanii de informare şi educare,pe parcursul a 15 luni.
C) Creşterea cu 80% a gradului de acces la servicii adaptate nevoilor copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc prin modernizarea şi
dotarea unui Centru de zi multifuncţional într-o perioadă de 21 luni.

Rezultate

Proiectul contribuie la reducerea disparităţilor sociale din SEE


Indicatori ai programului la care contribuie proiectul:
Sprijin pentru copii în vederea integrării şcolare, consiliere
Număr de copii care beneficiază direct de serviciile proiectului 40
Dintre care copii de etnie romă 40
Dintre care fete 20
Servicii de ocupare pentru tineri, servicii de consiliere
Număr de tineri care beneficiază direct de serviciile proiectului 20
Dintre care tineri de etnie romă 20
Dintre care fete 10
Modernizare Centru zi
Număr de facilităţi sociale (centre etc.) înfiinţate/dezvoltate şi care furnizează servicii pentru grupuri vulnerabile de copii şi/sau tineri-1
Proiectul susţine: incluziunea socială, accesul la educaţie formală şi non-formală, educaţia parentală, formare profesională, servicii de
ocupare pentru tineri.
Număr de masuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile formate din copii şi tineri la risc-6
Servicii de consiliere pentru părinţi
Număr de părinţi/tutori ai copiilor şi/sau tinerilor aflaţi în situaţii de risc care nu beneficiau anterior de sprijin adecvat şi care primesc
servicii specifice de suport (consiliere etc.)-60
Activităţi pentru profesionişti (schimburi de experienţă, vizite de studiu etc.)
Număr de specialişti/profesionişti/ voluntari care furnizează servicii copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile şi care au
dobândit cunoştinţe şi abilităţi specifice-6

Activităţi finanţate

Proiectul contribuie la reducerea disparităţilor sociale din SEE


Indicatori ai programului la care contribuie proiectul:
Sprijin pentru copii în vederea integrării şcolare, consiliere
Număr de copii care beneficiază direct de serviciile proiectului 40
Dintre care copii de etnie romă 40
Dintre care fete 20
Servicii de ocupare pentru tineri, servicii de consiliere
Număr de tineri care beneficiază direct de serviciile proiectului 20
Dintre care tineri de etnie romă 20
Dintre care fete 10
Modernizare Centru zi
Număr de facilităţi sociale (centre etc.) înfiinţate/dezvoltate şi care furnizează servicii pentru grupuri vulnerabile de copii şi/sau tineri-1
Proiectul susţine: incluziunea socială, accesul la educaţie formală şi non-formală, educaţia parentală, formare profesională, servicii de
ocupare pentru tineri.
Număr de masuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile formate din copii şi tineri la risc-6
Servicii de consiliere pentru părinţi
Număr de părinţi/tutori ai copiilor şi/sau tinerilor aflaţi în situaţii de risc care nu beneficiau anterior de sprijin adecvat şi care primesc
servicii specifice de suport (consiliere etc.)-60
Activităţi pentru profesionişti (schimburi de experienţă, vizite de studiu etc.)
Număr de specialişti/profesionişti/ voluntari care furnizează servicii copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile şi care au
dobândit cunoştinţe şi abilităţi specifice-6

12
Cod SMIS: 103065

Titlul proiectului: Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judetul Vrancea
Nr. de înregistrare contract: POCU/1//4/1/103065 / 10 OCT 2016
Dată începere: 11 OCT 2016
Dată finalizare: 10 OCT 2019
Valoarea totală proiect: 19,214,798.83 LEI
Valoare eligibilă proiect: 19,214,798.83 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 9,918,290.47 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 9,719,924.68 LEI
Rambursare efectivă: LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Implementarea unor masuri si interventii in domeniul educatiei (pentru un numar de minim 130 copii (din care minim 27% romi si 35%
femei) si 50 parintii ai acestora (din care minim 27% romi si 35% femei) prin actiuni precum:
- oferirea de servicii de informare si consiliere pentru copii si parinti din comunitatea marginalizata identificata in vederea prevenirii riscului
de abandon scolar precum si pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie
- activitati de tip „scoala dupa scoala” pentru copii din invatamantul primar si secundar (minim 130 copii)
- activitati de tip recreational prin dotari sportive si organizare tabere tematice
- furnizarea de servicii de acompaniere pentru copii din invatamantul primar si secundar (asigurarea de haine, incaltaminte, rechizite) si
stimulente financiare pentru aproximativ 130 copii ce obtin o imbunatatire a rezultatelor scolare precum si 15 pachete motivante pentru
cadrele didactice ce se implica in prevenirea abandonului scolar
2. Implementarea unor masuri si interventii in domeniul ocuparii fortei de munca pentru un numar de 375 persoane (din care minim 27%
romi si 35% femei) prin actiuni precum:
- activitati de plasare in programe de ucenicie la locul de munca a unui numar de 10 tineri din comunitatea marginalizata identificata
- activitati de sprijin in gasirea unui loc de munca prin oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala, servicii de plasare pe
piata muncii, activitati de formare profesionala (pentru 365 persoane)
- acordarea de sprijin persoanelor interesate din grupul tinta (50 persoane) in vederea deschiderii unei afaceri proprii (consiliere,
consultanta, formare antreprenoriala, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri, suport in infiintarea afacerii)
- organizarea unor concursuri de planuri de afaceri in urma carora se vor acorda 15 de premii de 25000 euro pentru fiecare plan de
afaceri castigator (micro-granturi)
- acordarea de subventii de angajare pentru un numar de 50 persoane din grupul tinta
3. Implementarea unor masuri si interventii in domeniul dezvoltarii si furnizarii de servicii medico-sociale destinate tuturor persoanelor din
grupul tinta (600 persoane din care minim 27% romi si 35% femei) prin actiuni precum:
- infiintarea unui centru comunitar integrat pentru persoanele din comunitatea marginalizata in cadrul caruia sa se ofere servicii de
informare si promovare a utilizarii fortei de munca la nivelul comunitatii, informatii privind locurile de munca disponibile la nivelul
comunitatii dar si la nivel de judet si zone apropiate acestuia, asistenta in directionarea persoanelor din grupul tinta catre
autoritatile/organizatiile responsabile cu rezolvarea anumitor aspecte precum: inscriere copil la gradinita/scoala/liceu, depunere dosar
somaj, obtinere documente de stare civila, inscriere la cursuri formare profesionala, inscriere la medic familie etc
- organizarea de work-shop-uri pe teme socio-medicale precum igiena personala, masuri de preventie a bolilor, cu accent pe bolile
cronice, prevenirea sarcinilor la minore, prevenirea decesului la minori, acordarea primului ajutor, protectia mediului si rezistenta la
dezastre neturale.
- acordarea de pachete de investigatii medicale pentru toti cei 600 membrii ai grupului tinta Imbunatatirea conditiilor de locuit si a
sigurantei locative prin realizarea unor activitati de igienizare (pentru un numar de 370 gospodarii din care 27% gospodarii rome) precum
si prin imbunatatirea unui drum de acces ce va fi folosit de toate persoanele din grupul tinta (600 persoane) cat si de celelalte persoane
din comunitatea marginalizata si oferirea de servicii juridice in vederea reglementarii actelor de proprietate (pentru un numar de 30
gospodarii).
5. Combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului, prin organizarea de campanii de informare si constientizare la nivelul
comunitatii cu accent pe implicarea activa a membrilor acesteia in scopul promovarii nediscriminarii si egalitatatii de sanse.
Rezultate

A. Masuri de educatie (activitatea 3):


- 130 de copii beneficiari de servicii/interventii precum: • informare si consiliere (SA 3.2); participarea la program de tip ”scoala dupa
scoala” - SDS (SA 3.3); masuri de acompaniere (SA 3.4)
- 50 de parinti/tutori ai copiilor participanti la activitatile educationale ce vor beneficia de servicii de informare si consiliere
B. Masuri de ocupare (activitatea 4)

13
- 375 de persoane din grupul tinta, din care: 10 participanti la programe de ucenicie (SA 4.2); 375 participanti la activitati de informare,
consiliere si mediere precum si 365 participanti la cursuri de formare profesionala de nivel I si II, initiere (SA 4.3), din care 50 participanti
la cursuri de antreprenoriat in vederea organizarii unui concurs de planuri de afaceri si acordarii a 15 microgranturi pentru deschiderea
unei afaceri (SA 4.4)
C. Masuri medico-sociale (activitatea 5) pentru 600 persoane ce vor beneficia de:
- servicii oferite de centrul de asistenta comunitara integrata nou infiintat precum si de beneficiile parteneriatelor incheiate in scopul
sustinerii comunitatii marginalizate integrate (SA 5.1)
- sesiuni de lucru(work-shopuri) cu teme sociale si medicale (SA 5.2)
- servicii medicale prin furnizarea unor pachete complexe de evaluare medicala (SA 5.3)
D. Masuri de locuire (activitatea 6)
- 370 locuinte (minim 370 persoane) ce vor beneficia de servicii de igienizare
- 600 persoane ce vor beneficia de pe urma imbunatatirii cailor de acces
E. Masuri in domeniul acordarii de asistenta juridica (activitatea 7)
- 30 gospodarii (30 persoane) ce vor beneficia de clarificarea situatiei juridice a actelor de proprietate
F. Masuri de combatere a discriminarii (activitatea 8)
- 600 persoane beneficiare ale rezultatelor campaniilor de promovare a nediscriminarii si a egalitatii de sanse
Activităţi finanţate

furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin pentru comunitatea marginalizata roma din orasul Marasesti, judetul Vrancea, in
vederea reducerii numarului de persoane aflate in excluziune sociala si risc de saracie.
Proiectul corespunde obiectivelor POCU 2014-2020 avand ca scop imbunatatirea conditiei persoanelor din comunitatea marginalizata,
intr-o maniera sustenabila, adaptata cerintelor societatii moderne prin asigurarea unor interventii integrate in domeniul educatiei, ocuparii
fortei de munca si antreprenoriatului, locuirii si acordarii de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de proprietate, in domeniul
soial si socio-medical si nu in ultimul rand in domeniul asigurarii de tratament egal si al nediscriminarii.
Proiectul propus se încadreaza în Axa prioritara 4 a POCU (Incluziunea sociala si combaterea saraciei), Obiectivul Tematic 9
(Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari), Prioritatea de Investitii 9.ii (Integrarea socio-economica a
comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii), Obiectivul specific 4.1 Reducerea numarului de pers. aflate in risc de saracie si excluziune
sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome. Totodata, prin indicatorii stabiliti, proiectul se
incadreaza in indicatorii de realizare imediata si de rezultat aferenti POCU, respectiv: 4S37, 4S3, 4S43, si 4S39.
Cod SMIS: 114899

Titlul proiectului: Parteneriat Integrat pentru Dezvoltarea Durabila a 4 Comunitati Marginalizate din Marasesti

Nr. de înregistrare contract: 140/4/2/114899 / 15 FEB 2018


Dată începere: 16 FEB 2018
Dată finalizare: 15 FEB 2021
Valoarea totală proiect: 9,706,885.77 LEI
Valoare eligibilă proiect: 9,706,885.77 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 1,450,881.60 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,421,863.97 LEI
Rambursare efectivă: LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

OS 1: Cresterea gradului de participare la educa?ie si de reducere a abandonului scolar în rândurile a cel pu?in 120 de elevi din
comunita?ile marginalizate, prin implementarea unui set de masuri de informare, consiliere, sprijin financiare si activita?i creative,
motiva?ionale, recreative, ocupa?ionale pe toata durata proiectului.
*Obiectivul corespunde pachetului de lucru (PL 1) INTERVEN?II ÎN DOMENIUL EDUCA?IEI. Va fi masurat prin rezultatele de proiect: R1
si R2. Contribuie la îndeplinirea INDICATORULUI 4S43 - Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunita?ile
marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (minim 2 masuri) vizate prin proiect (560 pers).
2. OS 2: Cresterea si diversificarea sanselor pe pia?a muncii în rândurile a 280 persoane si angajarea a 84 de persoane din 4 comunita?i
marginalizate, prin masuri specifice de consiliere profesionala, mediere si plasare pe pia?a muncii, instruire si încurajarea a ini?iativelor
antreprenoriale, pe toata durata proiectului.
*Obiectivul corespunde pachetului de lucru (PL 2) INTERVEN?II ÎN DOMENIUL OCUPARII FOR?EI DE MUNCA Va fi masurat prin
rezultatele de proiect: R3, R4, R5, R6 si R7. Contribuie la îndeplinirea INDICATORULUI 4S43 - Persoane aflate în risc de saracie si
excluziune sociala din comunita?ile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (minim 2 masuri) vizate prin proiect (560 pers);
INDICATORULUI 4S37 - Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunita?ile marginalizate care dobândesc o
calificare la încetarea calita?ii de participant (238 pers.); INDICATORULUI 4S38 - Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala

14
din comunita?ile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calita?ii de
participant (84 pers.)
3. OS 3: Cresterea calita?ii vie?ii în rândurile a cel pu?in 120 de persoane din comunita?ile marginalizate prin participarea la servicii
sociale si medicale, pe durata proiectului.
*Obiectivul corespunde pachetului de lucru (PL 3) INTERVEN?II ÎN DOMENIUL SERVICILOR SOCIALE ?I MEDICALE Va fi masurat prin
rezultatele de proiect: R8 si R9. Contribuie la îndeplinirea INDICATORULUI 4S43 - Persoane aflate în risc de saracie si excluziune
sociala din comunita?ile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (minim 2 masuri) vizate prin proiect (560 pers);
INDICATORULUI 4S44 - Servicii la nivelul comunita?ilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de
sprijin (4 serv. dezvoltate/implementate); INDICATORULUI 4S39 - Servicii func?ionale oferite la nivelul comunita?ilor marginalizate aflate
în risc de saracie si excluziune sociala (4 serv.).
4. OS 4: Îmbunata?irea condi?iilor de locuit de la nivelul a 80 de gospodarii prin masuri specifice de igienizare, repara?ii, dotare si
monitorizare a starii gospodariei în urma interven?iilor, pe durata 16 luni de proiect.
*Obiectivul corespunde pachetului de lucru (PL 4) INTERVEN?II ÎN DOMENIUL ÎMBUNATA?IRII CONDI?IILOR DE LOCUIT Va fi
masurat prin rezultatele de proiect: R10. Contribuie la îndeplinirea INDICATORULUI 4S43 - Persoane aflate în risc de saracie si
excluziune sociala din comunita?ile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (minim 2 masuri) vizate prin proiect (560 pers).
5. OS 5: Promovarea spiritului de comunitate si de apartenen?a, prin masuri de inovare sociala, în rândul a min. 560 de persoane din cele
4 zone marginalizate din Marasesti, pentru a-si depasi condi?ia de saracie si excluziune sociala. *Obiectivul corespunde pachetului de
lucru (PL 5) CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SI INOVARE SOCIALA Va fi masurat prin rezultatele de proiect: R11 si R12. Contribuie
la îndeplinirea INDICATORULUI 4S45 - Comunita?i marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin
(4 comunita?i).
Rezultate

120 copii vor participa la activitati de informare si consiliere si la actiuni practice de tip „Scoala dupa Scoala”: ateliere creative,
ocupationale, motivationale, recreative etc.; 60 de copii vor beneficia de sprijin financiar pentru continuarea studiilor;
30 familii cu copii agresivi / cu probleme de comportament vor beneficia de consiliere specializata;
120 de parinti vor participa la programul de educatie parentala;
280 de persoane vor beneficia de servicii de ocupare;
- 238 de persoane vor fi calificate;
84 de persoane vor fi angajate;
7 persoane vor fi sprijinite pentru înfiintarea propriei afaceri (7 firme nou create);
80 de persoane vor beneficia de conditii de locuit adecvate prin efectuarea lucrarilor de reparatii si de igienizare pentru 80 de gospodarii;
120 de persoane vor beneficia de Programul de sprijin pentru comunitate, prin interventiile echipei mobile;
180 de persoane vor participa la cursuri si seminarii privind stilul de viata sanatos, igiena, cursuri de prim ajutor, cresterea stimei de sine
etc;
90 de persoane vor participa la actiuni de educare privind bolile cu transmitere sexuala si prevenirea sarcinilor la vârste fragede;
90 de persoane vor participa la actiunile de ecologizare si infrumusetare a spatiilor verzi din zonele marginalizate.
120 de persoane vor beneficia de pachetul de analize de sânge de baza;
50 de persoane vor beneficia de consultatii specializate pentru afectiuni precum cardio-vasculare, diabet, neurologice, etc.;
50 de persoane vor beneficia de consultatii pentru prevenirea si depistarea bolilor cu specific feminin;
50 de persoane, dintre care 25 copii/tineri vor beneficia de servicii stomatologice de baza.

Activităţi finanţate

Furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin (în domeniul educatiei, ocupare, social-medical si privind starea locuintei), pentru 560
de persoane din 4 comunitati marginalizate, din orasul Marasesti, judetul Vrancea, pe durata a 36 de luni, în vederea reducerii numarului
de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala.
Activitati:
Interventii in domeniul EDUCATIEI
Interventii in domeniul OCUPARII FORTEI DE MUNCA
3. Interventii in domeniul SERVICILOR SOCIALE si MEDICALE
4. Interventii in domeniul ÎMBUNATATIRII CONDITIILOR DE LOCUIT
5. CENTRU COMUNITAR INTEGRAT si INOVARE SOCIALA
6. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Cod SMIS: 106867

Titlul proiectului: „ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educatie”

Nr. de înregistrare contract: POCU 74/6/18/106867 / 16 MAI 2018


Dată începere: 17 MAI 2018
Dată finalizare: 15 MAI 2021
Valoarea totală proiect: 6,587,899.88 LEI
Valoare eligibilă proiect: 6,587,899.88 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 1,708,906.48 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,674,728.35 LEI
Rambursare efectivă: LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

15
Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

OS1. Facilitarea accesului la educa?ie si cresterea participarii în înva?amântul ante-scolar si prescolar în rândurile a 200 de copii din
medii defavorizate din Marasesti, prin masuri de informare si sprijin financiar pe durata proiectului.
Acest obiectiv corespunde activita?ii 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNAR / ADULT si va fi masurat prin
indicatorii: Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educa?ie (EICP)
2. OS2. Reducerea parasirii timpurii a scolii în rândurile a 450 de scolari din zone marginalizate din Marasesti, prin derularea Programului
?coala dupa scoala, prin dezvoltarea 1 serviciu de consiliere voca?ionala si prin activita?i recreative, motiva?ionale si de sprijin financiar.
Acest obiectiv corespunde activita?ii 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNAR / ADULT si va fi masurat prin
indicatorii: Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educa?ie (înva?amântul primar si secundar).
3. OS3. Reîntoarcerea la sistemul format de educa?ie/formare pentru 50 de tineri/adul?i din Marasesti care nu si-au finalizat studiile, prin
Programul A doua sansa pe durata proiectului.
Acest obiectiv corespunde activita?ii 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNAR / ADULT si va fi masurat prin
indicatorii:
- Copii/ tineri/ adul?i care au finalizat programe de tip a doua sansa, urmare a sprijinului primit.
- Copii/ tineri/ adul?i care ob?in o calificare la finalizarea programelor de tip a doua sansa
- Tineri/ adul?i care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educa?ie (reîntoarcerea la sistemul formal de educa?ie si
formare)
4. OS4. Îmbunata?irea competen?elor profesionale a 90 de cadre didactice din Marasesti prin sus?inerea de cursuri de formare si ateliere
de schimb de bune practici.
Acest obiectiv corespunde activita?ii 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC si va fi masurat prin
indicatorii:
- Personal didactic/ personal de sprijin care si-a îmbunata?it nivelul de competente/ certificat
- Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare/ schimb de bune practici etc
5. OS5. Cresterea gradului de implicare a comunita?ii locale în actul educa?ional, prin dezvoltarea 1 Re?ele de Parteneriat, prin
derularea 1 Campanii de informare si organizarea a 20 de cursuri de educa?ie parentala pentru 200 de familii.
Acest obiectiv corespunde activita?ii 3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE; fara indicatori de rezultat la nivel de
program.
Rezultate

200 de persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educatie, dintre care:
- 20 ante scolari (0 – 2 ani) intre care vor fi 5 copii de etnie roma si 5 din mediul rural;
- 180 prescolari (3 – 5 ani) intre care vor fi 45 copii de etnie roma si 10 din mediul rural
450 de persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educatie (învăţământ primar si secundar),
repartizaţi astfel:
- din învăţământul primar (6-10 ani) 200 persoane, intre care 50 de etnie roma si 10 din mediul rural;
- din învăţământul gimnazial (11-14 ani) 200 persoane, dintre care 50 de etnie roma si 10 din mediul rural;
- din învăţământul secundar superior (14-16 ani) 50 persoane, intre care 13 de etnie roma si 10 din mediul rural.
50 tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educatie (reîntoarcere la sistemul formal de educatie si
formare), repartizaţi astfel:
- 16 tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani care nu au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare
clasei neabsolvite;
- 8 tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsa între 12-16 ani care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare
clasei neabsolvite;
- 10 adulţi (25-64 ani) care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;
- 16 adulţi (16-24 ani) care au un loc de munca si nu au absolvit învăţământul obligatoriu;
90 persoane din categoria personal didactic/ personal de sprijin care îşi va îmbunătăţi nivelul de competente/ certificat prin participarea la
programe de formare/schimb de bune practici etc;
200 de familii din comunitati.

Activităţi finanţate

PL 1 - INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare
1.3. Organizarea şi derularea programului ?coală după şcoală
1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
1.5. Activităţi extra curriculare şi motivaţionale
1.6. Acordarea de sprijin financiar şi material. Asigurare dotări pentru dezvoltarea activităţilor.

PL 2 - INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesionala
2.2. Transfer de experienţă / schimb de bune practici pentru personalul didactic
2.3. Acordarea de stimulente pentru performanţă

PL 3 - INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE


3.1. Parteneriat strategic pentru viitorul educaţiei şi al tinerilor din Mărăşeşti
3.2. „?coala mea în Mărăşeşti” – Campanie de informare şi conştientizare
3.3. Program de educaţie parentală

PL 4 - MANAGEMENTUL DE PROIECT

16
Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Fii Mărăşeşti !

Informaţii înregistrare solicitare: 103376 / 15 SEP 2016

Valoarea totală proiect: LEI


Valoare eligibilă proiect: LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.4623 LEI din data de 30 APR 2016

Obiective

Reducerea numarului de comunităţi marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de
măsuri integrate
Rezultate

Reducerea numarului de comunităţi marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de
măsuri integrate
Activităţi finanţate

1. activitati educationale
2. activitati ocupare
3. activitati medico sociale
4. activitati locuire
5. activitati nediscriminare

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Orasul Marasesti se afla in partea nord-estica a judetului Vrancea, situat in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a Romaniei. Primul act
autentic care atesta documentar existenta Marasestiului este din timpul lui Vasile Lupu, datat 4 aprilie 1641,asezarea continuand sa
existe de-a lungul timpului. In componenta orasului Marasesti, pe langa orasul propriu-zis, intra localitatile: Doaga, Modruzeni, Haret,
Padureni si Calimanesti. Cartierul Doaga apartine orasului numai cu locuintele si exploatatiile industriale, feroviare si de turism, aflate pe
malul stang al paraului Susita, fiind individualizat de satul Doaga, care apartine de comuna Garoafa. Din punct de vedere demografic,
orasul este un oras mic, a carui populatie depaseste cu putin 10 mii de locuitori cu domiciliu sau resedinta stabila in 2011 , la nivelul
orasului Marasesti. Din punct de vedere al dimensiunilor cheie pentru proietul de faţă, educaţia, locuirea, ocuparea şi serviciile socio-
medicale, sunt prezenţi toţi indicatorii necesari pentru a putea considera comunitatea din orasul Marasesti drept una marginalizată şi de
risc. Din acest punct de vedere, se impun o serie de măsuri esenţiale pentru a putea schimba, treptat, statutul comunei, a îmbunătăţi
calitatea vieţii şi a modifica în sens pozitiv indicatorii de dezvoltare problematici. Serviciul public de asistenţă socială din Orasul Marasesti
a fost înfiinţat pe 16.10.2014 fiind acreditat de MMFPSPV cu certificat seria AF nr. 001533. Dpdv al istoricului de proiecte, primaria are
experienta in accesarea de fonduri norvegiene, din Fondul Social European sau de la Guvrentul Romaniei (in sectiunea Finantari au fost
prezentate o parte din proiectele implementate).

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

document experienta similara_PRO 1.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 document experienta finantare nerambursabila 1 - Pro Societate
B7852B855
Nota privind neaplicarea procedurii de selectie.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 NOTA PRIVIND NEAPLICAREA PROCEDURII DE SELECTIE
B7852B855 PARTENERI

autorizatie ANC_formare competente antreprenoriale.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 autorizatii formare 2 - PRO SOCIETATE
B7852B855
autorizatie ANC_formare auditor.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 autorizatii formare 1 - PRO SOCIETATE
B7852B855
Statut Asociatie Pro Societate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 statut - PRO SOCIETATE
B7852B855
diplome, proiecte ed, parteneriate, a doua sansa.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 documente experienta relevanta - PARTENER LICEU
B7852B855
declaratii ELIGIB, DUBLA FINAN., TVA.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 DECLARATII ELIGIBILITATE, DUBLA FINANTARE SI TVA -
B7852B855 PARTENER LICEU

17
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

document experienta similara_PARTENER CJRAE.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 document experienta similara_PARTENER CJRAE
B7852B855
document acreditare serv.sociale_PARTENER UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 document acreditare serv.sociale_PARTENER UAT
B7852B855
declaratie dubla finantare_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 declaratie dubla finantare_PARTENER CJRAE
B7852B855
bilant 2015_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 bilant 2015_PARTENER CJRAE
B7852B855
Analiza de nevoi_ViaEdu.pdf
4333DB0252FA5A02308393F040293FC3AF6B4DD5C3D8E69AE53DDA 16/12/2016 Analiza de nevoi_ViaEdu
B0DA04E902
document experienta similara proiect_PARTENER UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 document experienta similara proiect_PARTENER UAT
B7852B855
Iacob Daniela_COORDONATOR PARTENER LICEU.pdf
C1C17262B2B0646C07A34E3DAF6A3411315418FD861042AA41DC20F 16/12/2016 CV şi documente suport - COORDONATOR PARTENER LICEU
72AA56B92
document experienta similara_PRO 2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 document experienta finantare nerambursabila 2 - Pro Societate
B7852B855
CV si diplome Mirela ENE_MANAGER PROIECT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV şi diplome MP - Pro Societate
B7852B855
autorizatie ANC_formare IRU.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 autorizatii formare 3 - PRO SOCIETATE
B7852B855
declaratii PRO SOCIETATE semnate final.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 DECLARATII ELIBIL., TVA, DUBLA FINANTARE SI ANGAJAMENT
B7852B855
Act Constitutiv Pro Societate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 act constitutiv - PRO SOCIETATE
B7852B855
bilanturi.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 DOCUMENTE SUPORT - BILANTURI - PARTENER LICEU
B7852B855
Matricea logica_ViaEdu semnat.pdf
58DDFF5C5320635561DE431E98A08124802A52EB31EA6719EB632DA 16/12/2016 Matricea Logica_ViaEdu
B47E7E834
Nota justificativa_ViaEdu.pdf
4BB8767A9D55E33F18CA9E880E685537E839A367B4F9AD169695714 16/12/2016 Nota justificativa_ViaEdu
039F05B27
declarati eligibilitate_PARTENER UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 declarati eligibilitate_PARTENER UAT
B7852B855
documente constitutive 3_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 documente constitutive 3_PARTENER CJRAE
B7852B855
documente constitutive 2_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 documente constitutive 2_PARTENER CJRAE
B7852B855
document experienta similara 2_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 document experienta similara 2_PARTENER CJRAE
B7852B855
documente constitutive_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 documente constitutive_PARTENER CJRAE
B7852B855
declaratie TVA_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 declaratie TVA_PARTENER CJRAE
B7852B855
declaratie eligibilitate_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 declaratie eligibilitate_PARTENER CJRAE
B7852B855
bilant 2014_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 bilant 2014_PARTENER CJRAE
B7852B855
ACORD PARTENERIAT_ViaEdu.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 ACORD PARTENERIAT_ViaEdu
B7852B855
Acord asociere_Scoala nr. 2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 Acord asociere_Scoala nr. 2
B7852B855

18
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

bilant 2013_PARTENER CJRAE.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 bilant 2013_PARTENER CJRAE
B7852B855
imputernicire_PARTENER UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 imputernicire_PARTENER UAT
B7852B855
declaratie TVA_PARTENER UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 declaratie TVA_PARTENER UAT
B7852B855
declaratie dubla finantare_PARTENER UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 declaratie dubla finantare_PARTENER UAT
B7852B855
Analiza si oferte preturi achizitie dotari CJRAE- Echipamente IT.pdf
95889FC2FFEBDA395948967654AF3988193D7B4A9EB4BA74927459A 10/10/2017 Analiza si oferte preturi achizitie dotari CJRAE- Echipamente IT
93B3295C6
171009_Raspuns solicitare clarificari.pdf
385FBB8C4962EDD511D2004C1D2480648675966ACE08A7365638015 10/10/2017 171009_Raspuns solicitare clarificari
BEB70CC98
Analiza si oferte preturi achizitie dotari Centru Educational Integrat -
Echipamente IT.pdf
0F7CA51A03F14DE2ACAB9E41EDE0CFDD89D6C583E733AE199E55A 10/10/2017 Analiza si oferte preturi achizitie dotari Centru Educational Integrat -
194B6B3DBB9 Echipamente IT
Analiza si oferte preturi achizitie dotari Liceu - Echipamente IT si
mobilier.pdf
3C5A7071BC1249310A437F2C0188F6236125BE7551DD4F1F24DCBA9 10/10/2017 Analiza si oferte preturi achizitie dotari Liceu - Echipamente IT si
3CF067B0C mobilier
Analiza si oferte preturi achizitie dotari Centru Educational Integrat -
Mobilier.pdf
BA220300E3A0005A720DFD9127A59DF25CCDFB332FFE76FC0C006A 10/10/2017 Analiza si oferte preturi achizitie dotari Centru Educational Integrat -
13A832921E Mobilier
C2 - FORMULAR_2_DECLARATIE EVITARE DUBLA
FINANTARE_SOLICITANT.pdf
8440E76F84946225B409F222B8C1B2A535C732580A7F8A784F357EE7 15/01/2018 C2 - FORMULARUL_2_PRO_SOCIETATE_refacut
DC2336D8
C2 - Bilant_PRO_SOCIETATE_2013.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - BILANT_2013_PRO_SOCIETATE
B7852B855
C2 - Bilant_PRO_SOCIETATE_2014.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - BILANT_2014_PRO_SOCIETATE
B7852B855
C2 - Bilant_PRO_SOCIETATE_2015.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - BILANT_2015_PRO_SOCIETATE
B7852B855
C2 - FIF_PREFINANTARE_PRO_SOCIETATE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - FIF_PREFINNANTARE_PRO_SOCIETATE
B7852B855
C2 - FIF_rambursare_PRO_SOCIETATE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - FIF_RAMBURSARE_PRO_SOCIETATE
B7852B855
CERTIFICAT_ANAF_PRO_SOCIETATE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - CERTIFICAT_ANAF_PRO_SOCIETATE
B7852B855
CERTIFICAT_TAXE_LOCALE_PRO_SOCIETATE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - CERTIFICAT_TAXE_LOCALE_PRO_SOCIETATE
B7852B855
C2 - AGA_PRO_SOCIETATE - SEMNARE CONTRACT FINANTARE - ID
106867.pdf
03B0968921674100470AF334B9E9ACE5D6A25070F5DB147B0815F11 15/01/2018 C2 - IMPUTERNICIRE_SEMNARE_CONTRACT_FINANTARE
FA64A0DC4
C2 - LISTA_ACHIZITII_PRO_SOCIETATE_PROIECT_ID_114899.pdf
9D1D1D281F5199C253F9427C63160095106DA3E892CF87D3EDFA95 15/01/2018 C2 - LISTA_ACHIZITII_PRO_SOCIETATE_PROIECT_ID_114899 -
D529441640 (ANEXA LA) FORMULARUL 2

C2 - LISTA_ACHIZITII_UAT_PROIECT_ID_114899.pdf
CE3719736BAC6A8FC1DB7043AB610D7F6FAE1EBF3405A11069B3C1 15/01/2018 C2 - LISTA_ACHIZITII_UAT_PROIECT_ID_114899 (ANEXA LA
24F4B06E0C FORMULARUL 2)

C2 - DECLARATIE_EVITAREA_DUBLEI_FINANTARI_UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - FORMULARUL_2_UAT_refacut
B7852B855
C2 - Formular_2_CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - FORMULARUL_2_CJRAE_refacut
B7852B855
C2 - Formular_5_CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - FORMULARUL_5_CJRAE_refacut
B7852B855
C2 - FIF_SI_ALTE_DOCUMENTE_CONT - LICEU.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - FIF_LICEU
B7852B855
C2 - DECLARATIE_AN _INFIINTARE_UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - DECLATARIE_AN_INFIINTARE_UAT
B7852B855

19
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

C2 - Formular 5 - UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - FORMULARUL_5_UAT_refacut
B7852B855
C2 - Formular_3- UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - FORMULARUL_3_UAT
B7852B855
C2 - FIF_SI_ALTE_DOCUMENTE_CONT - UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - FIF_UAT
B7852B855
C3 - FIF_TREZORERIE_CERERE_PLATA_PRO_SOCETATE.pdf
E6B989B40E65C33BAF11D449EF4A6BA480F6BA3A6AA7C433AB9CA 23/01/2018 C3 - FIF_TREZORERIE_CERERE_PLATA_PRO_SOCIETATE
6F3A6DDF35E
C3 - Lista_achizitii_UAT_Proiect_ID_103065_Anexa_Formular_2.pdf
86C4FB5C3112666FC2F91020AB8B406A47A181A2E5384F2603C4764 23/01/2018 C3 - Lista_achiziţii_UAT_Proiect_ID_103065_Anexa_Formular_
EBB766448
C3 - Formular_2_UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 23/01/2018 C3 - Formular_2_UAT
B7852B855
C3 - FIF_CONTURI_CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 23/01/2018 C3 - FIF_CONTURI_CJRAE
B7852B855
C3 - Comunicare_Garanti_Bank_conturi_proiect_ViaEdu_ID_106867.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 23/01/2018 C3 - Comunicare_Garanti_Bank_conturi_proiect_PRO_SOCIETATE
B7852B855

C3 - ACORD_PARTENERIAT_MODIFICAT_CU_COTA_TVA.pdf
23/01/2018 C3 -
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
ACRD_PARTENERIAT_RESEMNAT_CU_MODIFICARE_COTA_TV
B7852B855
A
C4 - Comunicare_deschidere_cont_CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 27/01/2018 C4 - Comunicare_deschidere_cont_CJRAE
B7852B855
C4 - FIF_CJRAE - semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 27/01/2018 C4 - FIF_CJRAE
B7852B855
C5 - FIF_PREFINANTARE_PRO_SOCIETATE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 02/02/2018 C5 - FIF_PREFINANTARE_PRO_SOCIETATE
B7852B855
C5 -
COMUNICARE_CONTURI_PREF_SI_RAMB_PRO_SOCIETATE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 02/02/2018 C5 - COMUNICARE_CONTURI_PREF_SI_RAMB_PRO_SOCIETAT
B7852B855
C5 - FIF_RAMBURSARE_PRO_SOCIETATE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 02/02/2018 C5 - FIF_RAMBURSARE_PRO_SOCIETATE
B7852B855
C 6 - FIF_CJRAE_RAMBURSARE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/02/2018 C 6 - FIF_CJRAE_RAMBURSARE
B7852B855
C 6 - FIF_CJRAE_PREFINANTARE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/02/2018 C 6 - FIF_CJRAE_PREFINANTARE
B7852B855
C 7 - Certificat_ANAF_PRO_SOCIETATE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/02/2018 C 7 - Certificat_ANAF_PRO_SOCIETATE
B7852B855
C 7 - CERTIFICAT_Taxe_locale PRO_SOCIETATE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/02/2018 C 7 - CERTIFICAT_Taxe_locale PRO_SOCIETATE
B7852B855
C 7 - FIF_CJRAE_RAMBURSARE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/02/2018 C 7 - FIF_CJRAE_RAMBURSARE
B7852B855
C 7 - FIF_CJRAE_PREFINANTARE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/02/2018 C 7 - FIF_CJRAE_PREFINANTARE
B7852B855
C 7 - COMUNICARE_Trezorerie conturi_CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/02/2018 C 7 - COMUNICARE_Trezorerie conturi_CJRAE
B7852B855
Certificat_DITL_PRO_SOCIETATE_S.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 14/05/2018 Certificat_DITL_PRO_SOCIETATE
B7852B855
Certificat_ANAF_Pro_Societate_S.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 14/05/2018 Certificat_ANAF_Pro_Societate
B7852B855
F-PO-DGPECU-12.46 Notificare nr. 1 modificare contract finantare_S.pdf
A5D36F9FF6CE7B08A9DA9D8F74CCEFF90FEF70C68A48CA9CEF89B 12/06/2018 F-PO-DGPECU-12.46 Notificare nr. 1 modificare contract finantare
344B0DDECA3
Notificare initiere modificari contractuale (1)_S.pdf
0245AB46966D21383F389C7005A1A6A389C76E2CF0E794B29A0A84C 13/06/2018 Notificare initiere modificari contractuale
5BB90BDC7

20
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Notificare initiere modificari contractuale.pdf


84FE7D03CBA7D0891D01A72F5834D6B15990FB03FB625F15EFC5FA 20/10/2018 N_2_Notificare initiere modificari contractuale
8D4A474E6A
F-PO-DGPECU-12.46 Notificare nr. 2 modificare contract finantare.pdf
916CCE0A437F7413118FC1482DFA6F6B198928F34094A3A679383F80 20/10/2018 N_2_F-PO-DGPECU-12.46 Notificare nr. 2 modificare contract
12AC6C44 finantare
F-PO-DGPECU-12.46 Notificare nr. 2 modificare contract
finantare_V_1_s.pdf
FB8F8551EB0C1FAB652AF62722AD4EC0CFC0C36644E6F295F059AA 30/10/2018 F-PO-DGPECU-12.46 Notificare nr. 2 modificare contract
05FDBF5FF5 finantare_V_1

N_2_CV_doc_Guguianu_Alina_Gerrmina_s.pdf
BCB00D8B8D54B10991195CEE2B24CDF2B684E9D86671C7E07F75D1 30/10/2018 N_2_CV_doc_Guguianu_Alina_Gerrmina
D73CE244D7
N_2_CV_doc_Ioana Chercu_s.pdf
6388C12FF2DC6AB47D9264E68F0F14976AB8974C9598BF6438AB701 30/10/2018 N_2_CV_doc_Ioana Chercu
0DF3AFB7A
N_2_CV_doc_Mariana_Ursu_s.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 30/10/2018 N_2_CV_doc_Mariana_Ursu
B7852B855
N_2_CV_doc_NEDELCU_Cristina_s.pdf
9922E6CFC52AEF3DC7A94925ED3316DBCBF235622CB10E766ACD7 30/10/2018 N_2_CV_doc_NEDELCU_Cristin
EFD65283B8D
N_2_Expert_inovare_resp_sociala_Claudia SACRIERU_s.pdf
539AC1D0BCBF5FF2E9D6FE39B68E3AAA3BD3E17AA2464CB0666C6 30/10/2018 N_2_Expert_inovare_resp_sociala_Claudia SACRIERU
CD0ECA7CB8D
N_2_Adeverinte_confirmare_vechime_experti_propusi_Notficare_2_s.pdf
DA0BB00A96C4A0033BA534B115B3CA559227BA5DB5605236097C6D 30/10/2018 N_2_Adeverinte_confirmare_vechime_experti_propusi
D59623030B
N_2_Declaratii_renuntare_personal_CJRAE_s.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 30/10/2018 N_2_Declaratii_renuntare_personal_CJRAE
B7852B855

Atribute proiect

Tip proiect: Proiecte FSE

Proiect major: NU

CCI:

Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM): NU

Proiect fazat: NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană: NU

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru NU


Tineri (ILMT):
Sprijinul public va constitui ajutor de stat: NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP): NU

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000: NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD: NU

Proiectul este instrument financiar: NU

Responsabil de proiect

Nume şi prenume : ENE MIRELA-ELENA


Funcţie : MANAGER PROIECT
Telefon : 0742025293
Fax :
Adresă e-mail : office@prosocietate.ro

21
Persoană de contact

Nume şi prenume : ENE MIRELA-ELENA


Funcţie : MANAGER PROIECT
Telefon : 0742025293
Fax :
Adresă e-mail : office@prosocietate.ro

Capacitate solicitant

Lider - ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Sursa de cofinanţare
Contribuţie privată

Calitatea entităţii în proiect


furnizor de formare

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă
Contribuţia proiectului la TEMA SECUNDARĂ:
Prin măsurile sale, proiectul contribuie la realizarea următoarelor teme secundare:
1. INOVARE SOCIALĂ;

2. UTILIZAREA TIC.

Capacitate financiară

NA

Capacitate tehnică

NA

Capacitate juridică
NA

Membru 1 - "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Sursa de cofinanţare
Buget local

Calitatea entităţii în proiect


Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

22
Membru 2 - LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MARASESTI

Sursa de cofinanţare
Venituri proprii ale autorităţii publice

Calitatea entităţii în proiect


Nivel ISCED 1-3

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă
NA

Capacitate financiară

NA

Capacitate tehnică

NA

Capacitate juridică
NA

Membru 3 - "ORASUL MARASESTI"/Proiecte

Sursa de cofinanţare
Buget local

Calitatea entităţii în proiect


Autoritate publică locală cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă
NA

Capacitate financiară

NA

Capacitate tehnică

NA

Capacitate juridică
NA

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informaţii proiect
Regiunea Sud-Est Proiectul are o durată de 36 de luni şi vizează un set de măsuri în domeniul educaţiei,
pentru a reduce abandonul şcolar în rândurile tinerilor din Mărăşeşti. Proiectul include ca
Judeţul Vrancea Parteneri - Autoritatea Locală şi 1 din cele două instituţii de învăţământ cu personalitate
Localitatea Oraş Mărăşeşti juridică. De asemenea, a fost semnat un Acord de asociere cu cealaltă unitate de
invatamant preşcolar din localitate.
Proiectul se adresează tuturor categoriilor de grup ţintă: ante şcolari, preşcolari, şcolari,
A doua şansă, cadre didactice şi familie.
Măsurile integrate şi inovative în domeniul educaţiei vor fi viza în special copii romi (25%
din GT) şi copii din mediul rural (satele aparţinătoare). Aceste intervenţii vor fi realizate la

23
nivelul unui Centru Educaţional Integrat.

24
DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: crearea unui set de mecanisme eficiente şi inovatoare destinate implementării unor măsuri
integrate, în domeniul educaţiei din localitatea Mărăşeşti, cu scopul de a reduce / preveni părăsirea timpurie a şcolii (în rândurile
copiilor/elevilor/tinerilor), de a îmbunătăţi actul educaţional (profesori) şi de a creşte nivelul de implicare a comunităţii locale (factori
interesaţi – autorităţi locale, potenţiali angajatori, părinţi, ONG-uri, etc.).

Proiectul are o durată de 36 de luni şi este implementat la nivelul parteneriatului creat între: ASOCIA?IA PRO SOCIETATE SF. CIPRIAN
(în calitate de Lider de Parteneriat), CENTRUL JUDE?EAN DE RESURSE ?I ASISTEN?Ă VRANCEA, (CJRAE, Partener), LICEUL
TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU” (Partener) şi UAT Mărăşeşti (Partener).
PARTENERIATUL creat, pentru implementarea „ViaEdu – Un viitor mai bun prin Educaţie” garantează capacitatea tehnica si
administrativa necesara in desfăşurarea efectiva a fiecarei etape, precum si sustenabilitatea instituţionala si financiara. Expertiza la nivelul
parteneriatului urmăreşte să acopere toate activităţile planificate şi să propună o metodologie de implementare focalizată pe
complementaritate:
*PRO SOCIETATE a implementat un proiect cu finanţare nerambursabilă în domeniul formării profesionale a grupurilor vulnerabile
(şomeri, tineri etc.) şi derulează activităţi de voluntariat pentru copii/tineri.
*CJRAE furnizează servicii specializate de asistenţă, consiliere şi orientare în carieră pentru elevi, implicit prin instrumente online şi a
derulat proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru dezvoltarea de instrumente pentru nondiscriminare şi îmbunătăţirea parteneriatului
public-privat din sfera educaţională.
*Liceul Tehnologic din Mărăşeşti asigură grupul ţintă – copii/elevi/tineri din medii defavorizate, în special etnie romă, mediul rural şi din
familii cu venituri reduse. A realizat activităţi de informare şi educarea copiilor privind un mediu de viaţă sănătos, a participat cu elevii la
proiectele interjudeţene pe tema protejăm natura; a realizat ateliere practice şi creative pentru căminul de persoane din localitate în
vederea reducerii marginalizării sociale a unor categorii de persoane, prin implicarea voluntară a elevilor în acest sens. De asemenea,
derulează Programul A doua şansă.
*UAT Mărăşeşti a iniţiat şi derulat proiecte cu finanţare nerambursabilă din Granturi SEE destinate grupurilor defavorizate – accent pe
comunitatea romă din localitate, cu scopul de a reduce manifestările discriminatorii şi de a susţine inserţia socio-profesională a acestor
categorii în viaţa din Mărăşeşti. De asemenea, manifestă o atitudine deschisă spre dezvoltarea de măsuri socio-educaţionale care să
contribuie la îmbunătăţirea situaţiei din Mărăşeşti şi la consolidarea colaborării cu mediul de afaceri.
Pentru fundamentarea planului de activităţi şi a măsurilor de intervenţie, a fost efectuată o ANALIZĂ DE NEVOIE în rândul instituţiilor de
învăţământ din localitate – Liceul Tehnologic Eremia Grigorescu şi ?coala nr. 2. Rezultatele analizei de nevoi au fost utilizate pentru
fundamentarea planului de activităţi din cadrul proiectului. Analiza de nevoi a furnizat date concrete privind profilul si situaţia grupului ţintă.
Menţiune: în Mărăşeşti funcţionează 2 instituţii de învăţământ coordonatoare - Liceul Tehnologic Eremia Grigorescu şi ?coala nr. 2 care
au unităţi nivel ISCED 0 – 2.
Ambele instituţii au fost incluse în proiect – Liceul în calitate de partener, ?coala nr. 2 în calitate de partener asociat = intervenţiile
integrate din proiect cuprind tot mediul educaţional local. Ambele instituţii reprezintă unităţi şcolare defavorizate şi apar in Anexa 1 privind
ierarhizarea unitatilor scolare defavorizate

PLANUL DE ACTIVITĂ?I a fost structurată pe trei pachete de activităţi principale (AP) concentrate în jurul celor trei categorii de grup ţintă,
aşa cum au fost acestea identificate în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice:
- Copii / elevi / tineri
- Personal didactic
- Familie (şi comunitate)

1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


1.1. Dezvoltarea de instrumente şi metode educaţionale alternative
Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului - * pct. 1.3.1 a) Asigurarea de programe educaţionale de calitate – i)
intervenţii de bază.

1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare


Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului - * pct. 1.3.1 a) Asigurarea de programe educaţionale de calitate – i)
intervenţii de bază.

1.3. Organizarea şi derularea programului ?coală după şcoală


Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului - * pct. 1.3.1 a) Asigurarea de programe educaţionale de calitate – i)
intervenţii de bază.

1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”


Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului - * pct. 1.3.1 a) Asigurarea de programe educaţionale de calitate – i)
intervenţii de bază.

1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale


Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului - * pct. 1.3.1 a) Asigurarea de programe educaţionale de calitate – ii)
intervenţii suplimentare.

1.6. Acordarea de sprijin financiar şi material


Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului - *pct. 1.3.1 b) Activităţi care facilitează accesul la servicii
educaţionale – sprijin financiar.

2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de pregătire a personalului didactic.
Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului - * pct. 1.3.3 a) Programe de dezvoltare profesională a cadrelor
didactice.

2.2. Transfer de experienţă / schimb de bune practici pentru personalul didactic


Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului - * pct. 1.3.3 c) Crearea de reţele de sprijin profesional între

25
profesori / profesionişti în educaţie (activităţi de transfer de expertiză şi bune practici).

3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE


3.1. Parteneriat strategic pentru viitorul educaţiei şi a tinerilor în Mărăşeşti
Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului, astfel:
* pct. 1.3.2 b) Dezvoltarea de mecanisme locale de susţinere (prin acţiunea de organizare a reţelei de parteneri, identificarea/aplicarea de
instrumente specifice de intervenţie, prin implicarea angajatorilor şi organizarea a 2 grupuri locale de sprijin pentru nondiscriminare şi
voluntariat);
* pct. 1.3.2 a) Sprijin pentru asigurarea educaţiei de calitate (prin alcătuirea unei echipe mixte de specialişti din educaţie, personal didactic,
asistent social etc.)
* pct. 1.3.1 b)iii Activităţi de identificare / înscriere / aducere / readucere la şcoală a copiilor şi tinerilor (prin caravana „Hai la şcoală” şi
activităţile echipei mobile de pe teren).

3.2. „?coala ta în Mărăşeşti” – Campanie de informare şi conştientizare


Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului - pct. 1.3.2 c) Desfăşurarea de activităţi de informare şi
conştientizare locală.

3.3. Program de educaţie parentală


Această sub-activit. este corelată cu acţiunile din Ghidul Solicitantului - pct. 1.3.1 a) Asigurarea de servicii şi programe educaţionale de
calitate – intervenţii de bază.

Schema de activităţi este completată cu pachetul de măsuri transversale (AT) pentru managementul proiectului: organizare, coordonare,
monitorizare, achiziţii, informare şi publicitate - 4 (AT) MANAGEMENTUL PROIECTULUI.

Schema de activităţi propune un pachet de intervenţii planificate în mod coerent şi simplu:


- pentru a permite verificarea corespondenţei cu *ghidul solicitantului;
- pentru a facilita procesul de *raportare & evaluare către / de către autoritatea de management, pe durata implementării;
- pentru a respecta corelaţia logică dintre obiective – activităţi – rezultate – indicatori.

LOCALIZARE: proiectul se adresează grupului ţintă eligibil din Oraşul Mărăşeşti, iar activităţile vor fi susţinute, mai ales, în cadrul
Centrului Educaţional Integrat, pregătit prin intermediul proiectului.

REZULTATELE PLANIFICATE sunt:


*200 preşcolari, dintre care 20 ante-şcolari vor beneficia de măsuri integrate pentru înscrierea/atragerea/sprijinirea în vederea
participării/menţinerii în procesul educaţional.
*450 şcolari vor beneficia de măsuri integrate pentru înscrierea/atragerea/sprijinirea în vederea participării/menţinerii în procesul
educaţional.
*50 tineri/adulţi prin programul A doua şansă vor relua studiile/se vor întoarce în sistemul de formare.
*90 de cadre didactice beneficiază de sesiuni de formare, schimb de bune practici şi transfer de expertiză, implicit prin elemente digitale,
pentru dezvoltarea competenţelor transversale.
*200 de preşcolari şi 450 şcolari vor fi implicaţi în activităţi creative, motivaţionale şi extra curriculare. pentru dezvoltarea competenţelor
cheie.
*300 de preşcolari şi şcolari beneficiază de sprijin financiar pentru continuarea studiilor.
*50 de tineri/adulţi participanţi la A doua şansă/tip A doua şansa beneficiază de sprijin financiar pentru reluarea şi finalizarea studiilor.
*200 de familii sunt conştientizate privind rolul educaţiei în dezvoltarea copilului / elevului, prin participarea la un program de educaţie
parentală.
*5 angajatori locali şi 3 angajatori judeţeni sunt implicaţi în activităţi de informare, voluntariat şi practică pentru A doua şansă.
*1 echipă mixtă de specialişti creată şi 1 Reţea de parteneriat pentru educaţie dezvoltată (angajatori – autoritate publică – mediul
educaţional – comunitate locală).
*1 campanie de informare şi conştientizare a comunităţii privind educaţia, implicarea locală prin voluntariat şi nondiscriminarea.
*2 Grupuri de sprijin locale dezvoltate.

Prin obiectivele şi rezultatele planificate, proiectul contribuie la realizarea ţintelor POCU pentru 2014 – 2020 şi ale Strategiei PT?, în ceea
ce priveşte prevenirea reducerii abandonului şcolar, prin măsuri: *de intervenţie; *prevenire; *compensare.
În acelaşi timp, în cadrul proiectului sunt create mecanisme pentru asigurarea SUSTENABILITĂ?II FINANCIARE ?I INSTITU?IONALE
pentru intervenţiile dezvoltate pe durata celor 36 luni = 1 Reţea de Parteneriat Strategic pentru Educaţie, în care sunt incluşi 5 angajatori
locali şi 1 echipă mixtă de specialişti (asistent social, consilieri, cadre didactice, reprezentanţi ONG, asociaţii de părinţi etc).

Efectul pozitiv pe care proiectul il va genera pe termen lung este atât unul cu impact la nivelul celor 2 unităţi de învăţământ, cât şi la nivelul
comunităţii locale. Pe termen lung, acest efect pozitiv poate fi cuantificat in următoarele elemente:
? Construirea unei baze metodologice şi instituţionale adecvate pentru intervenţii în educaţia din Mărăşeşti, prin echipa mixtă de
experţi (3.1) şi prin funcţionalitatea Centrului Educaţional Integrat (1.6).
? Creşterea numărului de iniţiative locale pentru dezvoltarea comunităţii prin implicarea a 2 Grupuri de Sprijin (3.1) şi premierea
elevilor cu activităţi de voluntariat.
? Dezvoltarea competenţelor cheie ale tinerilor (1.3 şi 1.5) şi pregătirea acestora pentru piaţa muncii, prin facilitarea conexiunilor
şi transferului de experienţe cu mediul de business local (3.1).
? Reducerea ratei de abandon şcolar în rândurile a cel puţin 40% dintre copii/elevii din localitate prin măsurile de prevenire,
intervenţie şi compensare (activ. 1).
? Sustinerea mediului economic local prin parteneriatul între angajatori – instituţii de invaţământ (3.2)
? Creşterea ratei de ocupare şi integrarea pe piaţa muncii a unor categorii vulnerabile – tinerii fără studii, tinerii din comunităţi de
etnie romă/mediul rural (1.4)
? Cresterea şanselor de ocupare în rândul absolvenţilor, prin comunicarea cu angajatorii privind calificările solicitate / posturile
disponibile (3.1).
? Cresterea nivelului de competente profesionale specifice cadrelor didactice prin participarea la programe de formare (2.1) şi
prin facilitarea contactului cu specialişti din domenii conexe actului educaţional (2.2)
? Creşterea interesului elevului pentru şcoală prin dotarea adecvată cu echipamente necesare pentru a obţine rezultate şcolar –
laborator de informatică şi de limbi străine (1.6)
? Creşterea interesului elevilor din ciclul secundar inferior pentru a urma liceul din localitate, pentru ca deţin o bază metodologică
şi o infrastructură adecv. pentru a face performanţă (1.6).
? Reducerea şanselor de abandon în rândul comunităţii rome, prin implicarea şi sprijinirea a 25% pers. din total GT.
? Dezvoltarea de strategii si politici locale care sa sustina educaţia şi Centrul Educaţional Integrat.
? Inovarea sociala la nivel local şi regional prin impactul proiectului, al activitatilor si instrumentelor dezvoltate.
? Sustinerea dezvoltarii durabile, atat din punct de vedere al elementelor specifice privind protectia mediului inconjurator cat si in

26
ceea ce priveste dezvoltarea socio-economica în localitate.
? Promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării prin campania de informare, prin activităţile privind un stil de viaţă sănătos,
prin pachetele de acţiuni pentru părinţi.
? Promovarea utilizarii TIC si elementelor inovative.

Obiectivele specifice ale proiectului


1. OS1. Facilitarea accesului la educaţie şi creşterea participării în învăţământul ante-şcolar şi preşcolar în rândurile a 200 de copii
din medii defavorizate din Mărăşeşti, prin măsuri de informare şi sprijin financiar pe durata proiectului.
Acest obiectiv corespunde activităţii 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT şi va fi măsurat
prin indicatorii: Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP)

2. OS2. Reducerea părăsirii timpurii a şcolii în rândurile a 450 de şcolari din zone marginalizate din Mărăşeşti, prin derularea
Programului ?coala după şcoală, prin dezvoltarea 1 serviciu de consiliere vocaţională şi prin activităţi recreative, motivaţionale şi
de sprijin financiar.
Acest obiectiv corespunde activităţii 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT şi va fi măsurat
prin indicatorii: Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi
secundar).

3. OS3. Reîntoarcerea la sistemul format de educaţie/formare pentru 50 de tineri/adulţi din Mărăşeşti care nu şi-au finalizat studiile,
prin Programul A doua şansă pe durata proiectului.
Acest obiectiv corespunde activităţii 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT şi va fi măsurat
prin indicatorii:
- Copii/ tineri/ adulţi care au finalizat programe de tip a doua şansă, urmare a sprijinului primit.
- Copii/ tineri/ adulţi care obţin o calificare la finalizarea programelor de tip a doua şansă
- Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de
educaţie şi formare)

4. OS4. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale a 90 de cadre didactice din Mărăşeşti prin susţinerea de cursuri de formare şi
ateliere de schimb de bune practici.
Acest obiectiv corespunde activităţii 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC şi va fi măsurat prin
indicatorii:
- Personal didactic/ personal de sprijin care şi-a îmbunătăţit nivelul de competente/ certificat
- Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc

5. OS5. Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în actul educaţional, prin dezvoltarea 1 Reţele de Parteneriat, prin
derularea 1 Campanii de informare şi organizarea a 20 de cursuri de educaţie parentală pentru 200 de familii.
Acest obiectiv corespunde activităţii 3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE; fără indicatori de rezultat la nivel
de program.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Activitate 1.1/R1:
- 1 set de instrumente inovative dezvoltate şi aplicate în cele 2 instituţii de învăţământ preuniversitar din Mărăşeşti,
pentru ciclurile preşcolar, primar, secundar inferior şi secundar superior.
- Secvenţe de predare utilizând TIC;
- Staţie de radio integrată şi utilizată în procesul educaţional
- 700 de membrii grup ţintă proveniţi din medii defavorizate beneficiază de metode educaţionale alternative
- 700 de planuri educaţionale individualizate realizate.
Rezultatele aferente sub-activ. (1.1) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCA?IE ?I PREVENIREA ABANDONULUI
?COLAR, prin dezvoltarea şi implementarea de metode activ-participative, interactive, inovative etc.

2. Activitate 1.2/R2:
- 1 serviciu de informare/consiliere şi mediere vocaţională şi în carieră a elevilor dezvoltat şi funcţional;
- min. 6 prezentări anuale privind trecerea de la un ciclu şcolar la altul;
- min. 10 ateliere/job club-uri organizate – consiliere privind cariera;
- min. 300 de acţiuni individuale de consiliere vocaţională şi în carieră; implică min. 2 şedinţe participant şi min. 300 de
trasee educaţionale dezvoltate.
Rezultatele aferente sub-activ. (1.2) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCA?IE ?I PREVENIREA ABANDONULUI
?COLAR, prin dezvoltarea şi implementarea de servicii de orientare/mediere şcolară şi vocaţională şi prin activităţi de pregătire a
copilului/elevului pentru trecerea la un alt ciclu şcolar.

3. Activitate 1.3/R3:
- 1 program ?coală după ?coală organizat şi derulat timp de 34 de luni;
- 200 de copii nivel ante şcolar şi preşcolar participanţi la activităţile ?coală după ?coală;
- 450 de elevi nivel şcolar participanţi la activităţile ?coală după ?coală; dintre care min. 200 nivel primar, min. 200 nivel
secundar inferior şi min. 50 nivel secundar superior;
- Ateliere/întâlniri pentru efectuarea temelor, activităţi prin joc, etc. organizate şi susţinute conform programului ?coală
după şcoală;
- 2 grupe elevi/arie interes (5 arii tematice) organizate pentru accelerarea învăţării şi performanţei;
- 1 clasă de teatru cu 30 elevi organizată; min. 5 proiecţii de teatru susţinute;
- 1 club sportiv organizat şi funcţional;
- Min. 10 grupe din pachetul de pregătire pentru viaţă; proiecte trimestriale dezvoltate de fiecare grupă şi susţinute la
şcoală şi pe durata evenimentelor campaniei (3.2).

27
Rezultatele aferente sub-activ. (1.3) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCA?IE ?I PREVENIREA ABANDONULUI
?COLAR, prin dezvoltarea şi implementarea programului ?coală după şcoală.

4. Activitate 1.4/R4:
- 1 Program A doua şansă/tip A doua şansă dezvoltat;
- 50 de tineri/adulţi participanţi la Programul A doua şansă/tip A doua şansă, dintre care min. 15 persoane la grupa de
învăţământ primar şi min. 35 persoane la învăţământ secundar;
- 50 de tineri/adulţi îşi finalizează studiile în cadrul Programului.
- Min. 2 cursuri de pregătire profesională asigurate – 35 de absolvenţi certificaţi.
Rezultatele aferente sub-activ. (1.4) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCA?IE ?I PREVENIREA ABANDONULUI
?COLAR, prin dezvoltarea şi implementarea programului A doua şansă/tip A doua şansă.

5. Activitate 1.5/R5:
- 1 pachet de activităţi extra curriculare şi motivaţionale dezvoltat;
- 2 proiecţii de film/animaţie organizate săptămânal;
- 700 de participanţi per proiect la evenimentul Săptămâna de film/animaţie;
- 68 de ateliere de creaţie şi meşteşugit pe proiect;
- 20 participanţi/atelier cu o durată de 2 ore;
- Min. 5 cursuri de educaţie antreprenorială
- 10 excursii organizate; min. 400 copii participanţi la excursii;
- 3 tabere organizate; min. 120 copii/tineri participanţi în tabere.
Rezultatele aferente sub-activ. (1.5) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCA?IE ?I PREVENIREA ABANDONULUI
?COLAR, prin dezvoltarea de activităţi extra curriculare, motivaţionale, orientate spre nevoile copilului şi dobândirea de
competenţe cheie (comunicare, lucrul în echipă, etc.)

6. Activitate 1.6/R6:
- 1 metodologie de acordare a sprijinului financiar dezvoltată şi publicată;
- 3 apeluri pentru depunerea cererilor de sprijin lansate;
- Cereri evaluate şi rezultate publicate;
- 50 de subvenţii acordate pentru participanţii la A doua şansă;
- 100 de subvenţii de sprijin pentru anteşcolari şi preşcolari;
- 200 de subvenţii pentru şcolari.
- 1 Centrul Educaţional Integrat pregătit, dotat şi funcţional;
- 1 laborator de limbi străine dotat şi funcţional;
- 1 laborator de informatică dotat şi funcţional.
Rezultatele aferente sub-activ. (1.6) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICII EDUCA?IONALE şi
ÎMBUNĂTĂ?IREA SERVICIILOR oferite prin abordarea nevoilor copiilor/tinerilor, asigurarea de sprijin financiar şi asigurarea de
echipamente şi spaţii necesare.

7. Activitate 2.1/R7:
- 4 programe de formare acreditate ANC organizate şi susţinute;
- 9 programe de dezvoltare a competenţelor didactice acredicate MENCS organizate şi susţinute;
- Calendarul sesiunilor de instruire realizat, participanţi înscrişi, suporturi de curs elaborate;
- Anunţuri de lansare/examen; documente cursanţi completate şi avizate;
- 4 grupe de instruire pentru cursul TIC / competenţe digitale susţinute; 45 de absolvenţi certificaţi;
- 4 grupe de instruire pentru cursul competenţe civice şi sociale susţinute; 45 de absolvenţi certificaţi;
- 4 grupe de instruire pentru cursul formator susţinute; 45 de absolvenţi certificaţi;
- 4 grupe de instruire pentru cursul competenţe antreprenoriale susţinute; 45 de absolvenţi certificaţi;
- 9 grupe de instruire pentru dezvoltarea competenţelor didactice prin cursuri cu credite transferabile – organizate şi
susţinute; 90 de certificate didactice acordate
Rezultatele aferente sub-activ. (2.1) contribuie la DEZVOLTAREA CAPACITĂ?II RESURSELOR UMANE DIN ?COLI prin
dezvoltarea competenţelor transversale în domenii de interes actului educaţional.

8. Activitate 2.2/R8:
- 3 activităţi tip masă rotundă şi 9 ateliere educaţionale organizate cu 90 cadre didactice GT, pentru schimb de bune
practici;
- 1 portal online pentru comunicare, transfer de expertiză, interrelaţionare între specialişti în educaţie, social etc.
- 15 cursuri în regim webinar disponibile prin portalul online
Rezultatele aferente sub-activ. (2.2) contribuie la DEZVOLTAREA CAPACITĂ?II RESURSELOR UMANE DIN ?COLI prin
crearea de reţele de sprijin profesional.

9. Activitate 2.3/R9:
- 1 metodologie de acordare a stimulentelor de performanţă dezvoltată şi comunicată;
- 3 concursuri anuale organizate – apeluri de concurs, regulamente publicate;
- Dosare de candidatură evaluate şi rezultate publicate;
- 15 burse de performanţă acordate / an;
- 45 de stimulente de performanţă acordate pe durata proiectului, pentru 45 de cadre didactice pentru max. 2 luni/pers.
Rezultatele aferente sub-activ. (2.3) contribuie la DEZVOLTAREA CAPACITĂ?II RESURSELOR UMANE DIN ?COLI prin
acordarea de stimulente pentru performanţă.

10. Activitate 3.1/R10:


- 1 reţea de Parteneriat Strategic pentru educaţie cu 14 membrii (mediul public-privat) organizată şi funcţională, dintre
care 5 angajatori;
- 1 echipă mixtă de specialişti (profesori, asistent social consilieri educaţionali, membrii ONG, asociaţii părinţi etc)
organizată pentru intervenţii pe teren – identificarea/atragerea copiilor/elevilor la şcoală, identificarea cazurilor cu risc de
excluziune, etc.
- 12 evenimente organizate în cadrul Reţelei, dintre care Caravana anuală „Vreau la şcoală” şi 9 întâlniri cu angajatorii;
- 50 de elevi participanţi la evenimentele cu angajatorii;
- 1 fond de susţinere pentru revista liceului – rezultat al parteneriatului public – privat şi pentru premierea a 10 elevi;
- 1 pagină dedicată locurilor de muncă de la nivel local/judeţean, creată de voluntarii Reţelei şi disponibilă pe site-ul de
proiect;

28
- 2 grupuri de sprijin funcţionale.
Rezultatele aferente sub-activ. (3.1) contribuie la ÎMBUNĂTĂ?IREA ?I DIVERSIFICAREA SERVICIILOR EDUCA?IONALE prin
dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional şi parteneriate între actorii relevanţi

11. Activitate 3.2/R11:


- 1 campanie de informare şi conştientizare organizată şi derulată în mediul online şi offline;
- 5 de bannere online afişate lunar / în total, 180 bannere online pentru 36 de luni, pe site-urile de interes pentru grupul
ţintă;
- 20 video scurte diseminate în mediul on-line;
- 5 articole în cadrul Revistei Liceului „Eremia Grigorescu”, disponibilă în format electronic.
- 32 de activităţi de informare;
- 12 evenimente de conştientizare;
- peste 600 de materiale (afişe / flyere) diseminate.
- min 50% din populaţia oraşului Mărăşeşti este informată cu privire la participarea parentală la îngrijirea copiilor, cu
privire la valorile incluziunii sociale, cu privire la nondiscriminare, dezvoltare durabilă, etc. (aprox. 4.500 persoane, dintre care
1.700 elevi la nivel local);
- min. 600 de participanţi la evenimentele offline ale Campaniei (câte 50 part/eveniment).
Rezultatele aferente sub-activ. (3.2) contribuie la ÎMBUNĂTĂ?IREA ?I DIVERSIFICAREA SERVICIILOR EDUCA?IONALE prin
desfăşurarea unei campanii de informare şi conştientizare.

12. Activitate 3.3/R12:


- 1 schemă personalizată de sprijin a părinţilor dezvoltată pentru 200 de familii.
- 1 program de educaţie parentală implementat în Mărăşeşti;
- 1 suport de educaţie parentală elaborat; instrumente de lucru pentru sesiunile de educaţie parentală dezvoltate /
aplicate.
- min. 20 sesiuni de curs organizate şi 400 de ore de educaţie parentală livrate;
- min. 200 familii participante.
Rezultatele aferente sub-activ. (3.3) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCA?IE ?I PREVENIREA ABANDONULUI
?COLAR, prin realizarea de cursuri de educaţie parentală şi conştientizare a familiei privind rolul educaţiei în dezvoltarea
copilului.

13. P.L 4/R13:


Acest rezultat corespunde activităţii transversale de management de proiect. Rezultatele preconizate sunt:
- 1 sediu de proiect organizat;
- Resurse si utilitati alocate pentru lansare activităţilor;
- 1 organigrama de proiect aprobata;
- Decizii interne elaborate;
- Conturi de proiect deschise;
- Proceduri de lucru pentru managementul proiectului aprobate;
- 1 Carta de Proiect aprobata;
- 1 şedinţa de kick-off organizata, materiale pregatite, echipa de proiect mobilizata.
- Planuri de proiect elaborate si comunicate echipei de experţi.
- Registrul de livrabile dezvoltat / actualizat periodic.
- Rapoarte de activitate colectate, verificate si avizate;
- Instrumente de management de proiect dezvoltate/ actualizate lunar sau trimestrial (rapoarte de monitorizare, rapoarte
de progres, registru de riscuri etc.)
- Instrumente pentru eficien?a comunicarii interne si externe dezvoltate / actualizate / comunicate echipei.
- Resurse umane, mat., finan. coordonate;
- Cash-flow de proiect actualizat perioadic;
- Facturi / deconturi / state – intocmite/ verificate;
- Cereri de rambursare/ cereri de plata întocmite, transmise si avizate;
- 1 arhiva de proiect organizata;
- Acţiuni de închidere realizate corespunzator;
- Documentaţie de atribuire – specificaţii tehnice lansate / publicate;
- servicii si produse asigurate;
- evenimente de informare si promovare a proiectului realizate;
- Newsletters trimestrial publicat
- 1 site de proiect funcţional.
- 500 de materiale de informare pentru publicitatea proiectului;

Context

ASPECTE CONCRETE ?I RELEVANTE PRIVIND LOCUL DE DESFĂSURARE A PROIECTULUI


Proiectul se adresează grupului ţintă eligibil din Oraşul Mărăşeşti, iar activităţile vor fi susţinute, mai ales, în cadrul Centrului Educaţional
Integrat – un spaţiu dotat cu echipamente şi resurse necesare procesului educaţional şi accesibile tuturor membrilor GT din localitate
(implicit celor din mediul rural).
Orasul Marasesti are în componenţă pe lângă oraşul propriu-zis şi localităţile rurale Doaga, Modruzeni, Haret, Padureni si Calimanesti,
deservind o populaţie de aprox. 10.000 locuitori, cf. Recensământului din 2011 (estim. Sub 8.000 locuitori permanenţi cf. datelor
administrative ale Primăriei). Din populaţia totală, 10% sunt de etnie romă din datele oficiale, deşi realitatea demonstrează un număr mai
mare de persoane, care refuză să se declare de etnie romă din motive ce ţin de prejudecăţi.
Conform datele prezentate în Atlasul zonelor urbane marginalizate, 57.114 persoane, din totalul de 1.362.011 populaţia urbană din
regiunea Sud-Est, locuiesc în zone marginalizate . La nivelul judeţului Vrancea, 6,3% din populaţia urbană locuieşte în zone marginalizată,
adică 7.752,71 locuitori din totalul de 123.059 declaraţi la recensământul din 2011. Valoarea depăşeşte media regiunii Sud-Est (4,19%) şi
plasează judeţul Vrancea pe locul patru la nivel naţional din punct de vedere a numărului de persoane din mediul urban în zone
marginalizate (cele mai mari valori cu populaţie urbană marginalizată se înregistrează în Tulcea – 8,6%, Covasna – 7,2% şi Hunedoara
7%).
Datele se prezintă şi mai dramatic la nivelul Oraşului Mărăşeşti care deţine o rată a marginalizării de 31,44% , dintr-un total estimav de

29
10.671 locuitori, conform Recensământului din 2011. La nivelul judeţului Vrancea, Mărăşeşti înregistrează cel mai mare număr de locuitori
urbani în zone marginalizate, iar la nivelul Regiunii Sud-Est se situează pe locul al doilea după oraşul Băneasa din judeţul Constanţa, cu o
rată de 34,51%.
Extrapolând, procentul ridicat de populaţie în risc de sărăcie şi excluziune socială atins în judeţul Vrancea (a patra valoare la nivel
naţional), este confirmat de datele de la nivel local; din totalul de 7.752,71 persoane vrâncene din medii urbane în zone marginalizate,
aprox. 2.437 locuiesc în Mărăşeşti. Această cifră este depăşită la nivel naţional doar de 4 localităţi: Podu Iloaiei (Iaşi) – 39,01%, Olteniţa
(Călăraşi) – 36,47%, Băneasa (Constanţa) – 34,51%, ?tefăneşti (Botoşani) – 33,82%.
Iar una dintre CAUZELE intensificării fenomenului de marginalizare in Mărăşeşti o reprezintă abandonul şcolar / nivelul scăzut de educaţie
al copiilor/elevilor / parintilor = aşa cum a reieşit din analiza de nevoi.
În localitatea Mărăşeşti, în cadrul institutiilor de invatamant existente, sunt şcolarizaţi în anul 2016 – 2017, un număr de 1.441 de elevi
repartizaţi (comparativ cu anul trecut, numărul populaţiei şcolare a scăzut cu aproximativ 20%) astfel:
- 224 preşcolari
- 522 elevi în învăţământul primar
- 495 elevi in învăţământul gimnazial
- 200 elevi in învăţământul liceal
Dintre acestia, cel putin 398 elevi sunt de etnie roma (dintre care 109 elevi de etnie roma inscrisi in ciclul primar si 189 elevi de etnie roma
in învăţământul gimnazial).
La nivelul localităţii Mărăşeşti, pregnanţa / intensitatea fenomenului de marginalizare poate fi observată din datele analizei de nevoi,
conform căreia:
*Din totalul de 224 PRE?COLARI: 164 trăiesc în comunităţi marginalizate; 150 provin din familii cu statut socio-economic scăzut (sărace);
23 provin din familii monoparentale
*Din totalul de 522 elevi inscrisi in ÎNVĂ?ĂMÂNTUL PRIMAR: 398 trăiesc în zone marginalizate; 85 de primar provin din familii cu statut
socio-economic scăzut (sărace); 80 provin din familii monoparentale;
*Din totalul de 495 elevi inscrisi in INVATAMANTUL GIMNAZIAL: 355 traiesc în zone defavorizate; 315 provin din familii cu statut socio-
economic scăzut (sărace); 105 provin din familii monoparentale;
*Din totalul de 200 elevi inscrisi la LICEU, 102 provin din zone defavorizate; 50 provin din familii cu statut socio-economic scăzut (sărace);
45 provin din familii monoparentale.
Având în vedere că valorile aferente unor categorii se suprapun, se poate constata o corelaţie intre statutul de zonă marginalizată – nivelul
scăzut de salarizare/venituri – situaţia familială (parinte unic etc.)
Mai mult, 90 dintre copii ce urmează cursurile primare si 76 dintre elevii de la gimnaziu au minim 1 parinte plecat la munca in strainate.
In acelasi timp, referitor la nivelul de educatie al parintilor:
*58% dintre prescolari provin din familii cu nivel scăzut de educaţie al parintilor;
*67% dintre elevii primari si gimnaziali provin din familii cu nivel scăzut de educaţie al parintilor;
*51% dintre liceeni provin din familii cu nivel scăzut de educaţie al parintilor;
De asemenea, conform datelor prelucrate din analiza de nevoi, doar 10 elevi au dizabilitati / cerinte educationale speciali, in timp ce alti 60
de elevi se află in situaţii demonstrabile de risc.
Rezultatele analizei de nevoi, evidenţiază faptul ca peste 54% dintre părinţii nu au finalizat 8 clase, în timp ce 15% dintre parinti au min. 8
clase şi doar 1% au studii superioare = date colectate de la Liceul Tehnologic
La nivelul Scolii nr. 2, situatia se prezinta diferit: 50% dintre părinti au 8 clase sau 10 clase; in timp ce doar 5% dintre parinti nu au finalizat
invatamantul gimnazial de 8 clase.
Rezultatele analizei de nevoi arata ca frecventa şcolara a copiilor din grupuri vulnerabile este mai scazuta decat a celorlalti, in special
pentru invatamantul gimnazial si liceal – ceea ce demonstreaza un NIVEL CRESCUT DE RISC IN RANDUL ACESTORA DE A RENUNTA
LA STUDII.

Aceste date trebuie corelate cu situatia scolara si nivelul de absenteism de la cursuri. Situatia scolara demonstreaza faptul ca elevii din
grupuri marginalizate sunt cei mai supusi riscului educational, inregistrand performante scolare scazute, nivel scazut de promovabilitate si
un numar ridicat de absente. Matematică, limba română sau limbile straine si modulele de specialitate sunt cateva dintre materiile care
pun probleme elevilor in ceea ce priveste promovabilitatea. Totodata, informatiile din cadrul analizei, subliniaz faptul ca dificultati in a
promova clasa au in special elevii cu o frecventa redusa.

La nivel de gimnaziu 36 de elevi au avut situatia scolara neincheiata si 46 au fost corigenti in anul 2015 – 2016 = date pentru Liceului
Tehnologic. De asemenea, la nivelul aceleasi unitati scolare au existat in anul 2015 – 2016 peste 6266 absente nemotive la nivel de ciclu
primar, 22362 absente nemotivate pentru gimnaziu si 16375 absente nemotivate pentru ciclul liceal. In cadrul Scolii nr. 2, cele mai multe
absente nemotivate de regasesc la ciclul gimnazial. 3678. Situaţia materială precară din familie, familii monoparentale sau cu părinţi
plecaţi în străinătate, nivel educaţional scăzut al părinţilor reprezinta cateva CAUZE are duc la situaţia de absenţe nemotivate.

Alte CAUZE care cresc şansele de risc educaţional/risc de abandon şcolar:


*Situaţia materială precară, ceea ce ii determină să îşi caute un loc de muncă de la vârste fragede;
*nivel educaţional scăzut al părinţilor, cuantumul redus al burselor acordate de stat.
*nivelul scazut de instruire determina cresterea nr. nasteri de la varste fragede, asociate cu renuntarea la studii.

Referitor la numărul cadrelor didactice existente in unitatile de invatamant din Măraşeşti, acesta este de 96, dintre care peste 50% sunt
navetisti (provin din alta localitate), iar 18 profesori sunt suplinitori. La nivelul Scolii nr. 2 nu exista mediator şcolar, nu există consilier
şcolar, iar psihologul are normă partiala, ca atare serviciile de informare şi consiliere vocationala ale elevilor sunt slab realizate. In acelasi
timp, personalul didactic din cadrul unitatii a fost implicat in mica masura in programe de specializare / dezvoltare a competentelor
profesionale. La nivelul Liceului Tehnologic, exista mediator şcolar si consilier doar ca acestia au norma partiala si nu acopera solicitarile
de servicii specializate. De asemenea, serviciile de informare şi consiliere realizate in cadrul liceului au pus accentul pe elementele
precum: frecventa la ore, comunicare, rezolvarea conflictelor, educatie interculturala, igiena, etc.

Referitor la infrastructura scolara, ambele unitati au semnalat faptul ca este depasita tehnologic si ca trebuie realizate dotari pentru
laboratoarele de informatica si pentru spatiile de curs, pentru a asigura un mediu adecvat actului educational care sa incurajeze elevul sa
participe la ore. De asemenea, la nivelul Liceului Tehnologic a fost identificata necesitatea unui laborator de limbi straine pentru a incuraja
performanta educationala in aceasta directie, având in vedere si rezultatele şcolare ale copiilor.

SOLUTIA ALEASĂ PENTRU REZOLVAREA NEVOII identificate – risc educaţional crescut în rândurile copiilor / tinerilor din Mărăşeşti –
se fundamentează pe rezultatele analizei de nevoi şi răspunde CAUZELOR detaliate anterior. Partenerii PROPUN un set de
MECANISME INOVATIVE pentru a IMPLEMENTA MĂSURI INTEGRATE în vederea:
*reducerii părăsirii timpurie a şcolii in randurile copiilor; măsuri de intervenţie, prevenire şi compensare;*imbunatatirii mediului educational:
pregatirea cadrelor didactice si infrastructura disponibila;*creşterii gradului de implicare al familiei si implicit al comunitatii in sustinerea
procesului educational.
INFORMATII privind CORELATIA cu strategii / programe – asigurate in sectiunea GRUP TINTA, din lipsa de spaţiu.

30
Justificare
Probleme vizate in cadrul proiectului:
1. FRECVENTA ?COLARA A COPIILOR DIN GRUPURI VULNERABILE este mai scazuta decat a celorlalti, in special pentru
invatamantul gimnazial si liceal – ceea ce demonstreaza un NIVEL CRESCUT DE RISC IN RANDUL ACESTORA DE A RENUNTA LA
STUDII.
2. REZULTATELE, SITUATIA SCOLARA SI NIVELUL DE ABSENTEISM DE LA CURSURI. Situatia scolara demonstreaza faptul
ca elevii din grupuri marginalizate sunt cei mai supusi riscului educational, inregistrand performante scolare scazute, nivel scazut de
promovabilitate si un numar ridicat de absente. Matematică, limba română sau limbile straine si modulele de specialitate sunt cateva
dintre materiile care pun probleme elevilor in ceea ce priveste promovabilitatea. Totodata, informatiile din cadrul analizei, subliniaza faptul
ca dificultati in a promova clasa au, in special, elevii cu o frecventa redusa. La nivel de gimnaziu 36 de elevi au avut situatia scolara
neincheiata si 46 au fost corigenti in anul 2015 – 2016 = date pentru Liceului Tehnologic. De asemenea, la nivelul aceleasi unitati scolare
au existat in anul 2015 – 2016 peste 6266 absente nemotive la nivel de ciclu primar, 22362 absente nemotivate pentru gimnaziu si 16375
absente nemotivate pentru ciclul liceal. In cadrul Scolii nr. 2, cele mai multe absente nemotivate de regasesc la ciclul gimnazial. 3678.
Situaţia materială precară din familie, familii monoparentale sau cu părinţi plecaţi în străinătate, nivel educaţional scăzut al părinţilor
reprezinta cateva CAUZE are duc la situaţia de absenţe nemotivate.
3. RISC EDUCA?IONAL/risc de abandon şcolar ridicat pentru GT din familii cu venituri mici/zone marginalizate.
4. personal implicat in actul educational INSUFICIENT SI SLAB PREGATIT pentru o educatie moderna
5. INFRASTRUCTURA SCOLARA DEPASITA tehnologic, lipsa unor dotari pentru laboratoarele de informatica si pentru spatiile
de curs, pentru a asigura un mediu adecvat actului educational care sa incurajeze elevul sa participe la ore.

Efecte negative:
- Oraşul Mărăşeşti deţine o rată a marginalizării de 31,44% , dintr-un total estimav de 10.671 locuitori.
- Efectele negative ale marginalizării: (1)limitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele din comunităţi marginalizate; (2)
risc crescut de şomaj în rândurile tinerilor din comunităţile marginalizate, care de regulă nu finalizează învăţământul obligatoriu; (3)venituri
mai mici şi / sau nedeclarate pentru persoanele din comunităţi marginalizate; (4)probleme medicale generate de lipsa accesului la
infrastructura adecvată, implicit sarcini de la vârste fragede; (5) perpetuarea situaţiei la nivelul familiilor din medii defavorizate, antrenând
acest ciclu al marginalizării la nivel de zonă/cartier;(6)infrastructura din gospodării este precară/deficitară ca urmare a nivelului de venituri
scăzute;
- intensificărea fenomenului de marginalizare in Mărăşeşti este determinta de nivelul scăzut de educaţie al copiilor/elevilor /
parintilor, insa in acelasi timp atrage un nivel ridicat de abandon şcolar, aşa cum a reieşit din analiza de nevoi.
CONSECIN?ELE NESOLU?IONĂRII PROBLEMEI/problemelor asupra grupului ţintă vizat:
- intensificarea marginalizarii;
- cresterea riscului de excludere sociala
- cresterea abandonului scolar peste situatia actuala
- nivel scazut de educatie in randul tinerilor ceea ce atrage risc ridicat de excludere de pe piata muncii si risc ridicat de saracie
- dicriminare accentuata la nivelul populatiei urbane/rurale/roma
SURSE DE INFORMARE – STUDII / ANALIZE.
Analiza de nevoi este documentul prin care Partenerii furnizează informaţii despre situaţia existentă, în vederea pregătirii şi depunerii
cererii de finanţare cu titlul „ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie”, în cadrul PCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 Educaţie şi
Competenţe, Prioritatea de investiţii 10i; cerere de finanţare ce propune un set de intervenţii integrate şi soluţii pentru reducerea şi
prevenirea abandonului şcolar în rândul tinerilor din Mărăşeşti, cu accent pe comunitatea romă şi pe mediul rural.Situaţia existenta la
nivelul oraşului Mărăşeşti în ceea ce priveste mediul educational, precum şi datele colectate in cadrul analizei au fost asigura in sectiunea
CONTEXT la descrierea aspectelor relevante privind locul de desfasurare al proiectului.
NEVOILE GRUPULUI ?INTĂ sunt detaliate si în secţiunea GRUP ?INTĂ. Ele au rezultat în urma analizei de nevoi întreprinse de către
Asociaţia Pro Societate în luna octombrie 2016, pe baza aplicării de metode cantitative (chestionar, studiu date statistice) şi calitative de
cercetare (discutii cu factorii interesati). Datele analizei au fost furnizate in cadrul sectiunii CONTEXT la descrierea situatiei concrete si
relevante pentru proiect.
(1) NEVOI EDUCA?IONALE: *nivel scăzut a motivaţiei pentru a învăţa/finaliza şcoala în rândul tinerilor din comunităţi marginalizate; *nivel
scăzut de interes pentru studiu şi nivel scăzut de competenţe dobândite de elev prin cursurile din învatământul obligatoriu; *valoarea
redusă a burselor de studiu. = SE INTERVINE prin sub-activ. motivaţionale şi extra curriculare (1.5), prin imbunătăţirea sistemului
educaţional local (instrumente, infrastructură, cadre didactice – pentru a atrage atentia elevului – 1.1) şi prin acordarea a 300 de subvenţii
de sprijin a copiilor aflati in situatie de risc educational (1.6).
(2) NEVOI SOCIALE ?I DE DEZVOLTARE: *nivel scăzut a încrederii în sine; *nivel scăzut de implicare în activităţi extracurriculare şi de
voluntariat; *lipsa/realizarea insuficienta a serviciilor de consiliere/orientare în carieră = SE INTERVINE prin sub-activ. din pachetul de
pregătire pentru viata din cadrul programului scoala dupa scoala (1.3); prin activătile de voluntariat (3.1) şi prin dezvoltarea unui serviciu
performant de consiliere si orientare vocationala, accesibil tuturor copiilor/tinerilo (1.2).
(3) NEVOI LEGATE DE INFRASTRUCTURA ?COLARĂ: *lipsa infrastructurii adecvate pentru studiu; *acces limitat/dificil la programele
scoala dupa scoala, in special pentru copii din mediul rural; *calitatea slabă a sistemului de predare; abilităţile şi metodele de predare ale
cadrelor didactice nu sunt corelate cu metodele moderne şi sunt inadecvate pentru a răspunde nevoilor grupurilor aflate în situaţie de risc
= SE INTERVINE prin sub-activ. de dotare a unitatii scolare si a Centrului Educationa Integrat, deschis tuturor copiilor/elevilor (sub-activ.
1.6), prin dezvoltarea competentelor cadrelor didactice (2.1 si 2.2) pentru a eficientiza modul în care se desfăşoară orele de curs şi pentru
a integra mai bine tehnologia in curricula existenta; prin dezvoltarea unui program scoala dupa scoala la nivelul comunitatii in centrul
educational, care sa asigura spatii, resurse si personal specializat si pentru copii/elevii din mediul rural (1.3).
(4) NEVOI LEGATE DE MEDIUL FAMILIAL: *nivel scăzut de percepere a beneficiilor scolarizării la nivel de familie; *participarea scăzută
la educaţie a părinţilor în multe comunităţi rurale = SE INTERVINE prin sub-activ. de educatie parentală a 200 de familii (3.3) şi prin
campania de conştientizare (3.2).
(5) NEVOI LEGATE DE MEDIUL ?COLAR: *lipsa de comunicare între diferitele niveluri ale sistemului educaţional şi părinţi/ comunitate şi
alte instituţii relevante la nivel local; *lipsa de initiative/proiecte şcolare de mici dimensiuni demarate de către elevi pentru dezvoltarea de
competente cheie – egalitate de sanse, comunicare, protectia mediului, lucrul in echipa etc. = SE INTERVINE prin sub-activ. din cadrul
Reţelei de Parteneriat (echipă de specialişti, cadrul de lucru şi comunicare între diferitii actori, grupuri de sprijin, actiuni de voluntariat,
parteneriate cu angajatorii pentru practica etc.)
(6) NEVOI LEGATE DE VIA?A PROFESIONALĂ: *posibilităţile reduse de angajare; *insuficienta corelare între oferta educaţională şi
specificul economic local = SE INTERVINE prin responsabilizarea angajatorilor (3.1) şi dezvoltarea comunicării/parteneriatului cu aceştia,
pentru asigurarea 10 locuri de practică şi realizarea 1 fond de sprijin financiar a revistei liceului.
(7) NEVOI LEGATE DE ACTIVITĂ?I RECREATIVE/MOTIVA?IONALE pentru a creşte implicare la şcoala şi a reduce tendinta de
renuntare la studii = SE INTERVINE prin sub-activ. 1.3, 1.4 şi 1.5 care facilitează accesul la activităţi pentru stimularea performantei,
pentru accelerarea invatarii şi reducerea decalajelor, prin participarea la ateliere, cursuri, tabere, excursii etc.
IMPACT/VALOARE ADAUGATA:1.proiectul faciliteaza accesul la educaţie şi cresterea participarii în învăţământul ante-şcolar şi preşcolar,
sa reduca parasirea timpurie a scolii în rândurile a 650 de copii din medii defavorizate din Mărăşeşti, sa readuca 50 de tineri/adulti in

31
sistemul formal de educatie si formare persoane care nu si-au finalizat studiile. Se urmareste, de asemenea, reducerea marginalizarii si
discriminarii in randul populatiei scolare prin o mai buna integrare in comunitate a persoanelor de etnie roma si a celor care provin din
mediul rural.2Prin actiuni inovative, proiectul contribuie la creşterea responsabilizării sociale în rândul angajatorilor, autorităţilor publice şi a
comunităţii in general – cu impact direct asupra dezvoltarii mediului educaţional din Mărăşeşti.3Prin actiunile de combatere a
discriminărilor şi de promovare a egalităţii de sanse, proiectul contribuie la realizarea unui mediu mai incluziv pentru cetăţenii din
Mărăşeşti, cu accent pe componenta de implicare voluntară în comunitate.4Prin instruirea cadrelor didactice se intervine pentru creşterea
performanenţelor şcolare în rândul elevilor, pentru abordarea corespunzătoare a situaţiilor conflictuale/de risc etc. şi pentru diversificarea
metodelor tradiţionale din procesul de predare – învăţare pentru a motiva în deajuns elevii.5Prin dezvoltarea unei infrastructuri
educationale adaptate noilor tehnologii şi pentru a obtine rezultate scolare, se intervine pentru ca copilul / elevul să rămână să studieze in
Mărăşeşti (să nu opteze pentru a face liceul în Focsani, unde beneficiază de o baza educaţionala mai buna).6Prin implicarea comunităţii-
sustenabil.demersuri educat.

Grup ţintă

GRUP ?INTĂ:
Grupul ţintă al proiectului este format din:
(1) Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP): 200, dintre care:
- 20 ante şcolari (0 – 2 ani): dintre care 5 copii de etnie roma şi 5 din mediul rural
- 180 preşcolari (3 – 5 ani): dintre care 45 copii de etnie roma şi 10 din mediul rural

(2) Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar): 450
participanţi, repartizaţi astfel:
- Elevi din învăţământul primar (6-10 ani): 200 pers, dintre care 50 de etnie romă şi 10 din mediul rural.
- Elevi din învăţământul gimnazial (11-14 ani): 200 pers, dintre care 50 de etnie romă şi 10 din mediul rural.
- Elevi din învăţământul secundar superior (14-16 ani): 50 pers, dintre care 13 de etnie romă şi 10 din mediul rural.
-
(3) Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de educaţie şi
formare): 50 participanţi, repartizaţi astfel:
- Tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care nu au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite: 16 participanţi;
- Tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12--16 ani care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite: 8 participanţi;
- Adulţi 25-64 ani care nu au absolvit învăţământul obligatoriu: 10 participanţi;
- Tineri 16-24 ani care au un loc de muncă şi nu au absolvit învăţământul obligatoriu: 16 participanţi.
*dintre cei 50 participanţi la Programul A doua sansă, min 35 vor dobândi o calificare.

(4) Personal didactic/ personal de sprijin care şi-a îmbunătăţit nivelul de competente/ certificat prin participarea la programe de formare/
schimb de bune practici etc: 90 participanţi

(5) Familia / comunitatea: 200 de familii implicate

METODOLOGIA DE IDENTIFICARE a GT format din copii/ elevi/ tineri şi adulti A doua sansa: acest demers se va realiza utilizând
următoarele instrumente:
(1) echipa mixtă de specialişti din cadrul sub-activ. (3.1);
(2) cadrele didactice implicate in proiect;
(3) prin intermediul celor 2 unităţi şcolare coordonatoare care au acces direct la grupul ţintă;
(4) prin măsurile de informare / promovare a proiectului şi rolului educaţiei din cadrul sub-activ (3.2).
De altfel, grupul ţintă (preşcolar si scolar) a fost identificat încă din faza de elaborare a proiectului, având în vedere faptul ca la nivel local
a fost realizată analiza de nevoi care a evidenţiat ca exista un total de 1447 de preşcolari si elevi, dintre care 1019 trăiesc în zone
defavorizate / în familii cu statut socio-economic scăzut. Dintre aceştia proiectul se adresează unui nr. de 650 copii şi elevi, la care se
adaugă 50 de tineri/adulţi pentru A doua şansa.

METODOLOGIA DE IDENTIFICARE a GT format din profesori: in perioada de realizare a analizei de nevoi, peste 90% dintre cadrele
didactice din localitate si-au manifestat interesul implicării in proiect atât in calitate de experţi/voluntari, cât şi in calitate de participanţi
pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi pentru îmbunătăţirea actului didactic.

METODOLOGIA DE IDENTIFICARE a GT format din părinţi/ familie:


(1) prin activitatea de teren şi caravanele întreprinse de echipa mixtă de intervenţie, implicit cu suportul asistentului social care cunoaşte
realitatea locală (sub-activ. 3.1).
(2) prin impactul şi dimensiunea evenimentelor de informare şi conştientizare, mai ales în mediul online – pentru că facilitează transferul
de informaţie în timp real către o categorie numeroasă de persoane (sub-activ. 3.2).

ELEMENTE DE ATRAGERE, MOTIVARE SI MENTINERE IN PROIECT. Proiectul îşi propune sa mentina atentia si dorinta de implicare a
persoanelor din grupul tinta – copii/elevi/tineri - la un nivel cat mai ridicat pe toata perioada derularii activitatilor. Astfel, prin intermediul
proiectului, vor fi asigurate următoarele mecanisme de atragere, motivare si menţinere in proiect:

(1) acordarea de subvenţii financiare pentru sprijinirea participării la educaţie (300 de subvenţii – sub-activ. 1.6);
(2) dotarea unităţilor de învăţământ pentru a crea un mediu prietenos şi încurajator pentru performantă (sub-activ. 1.6);
(3) diversificarea / inovarea secvenţelor de predare/învăţare prin elemente digitale care atrag copii/elevii şi încurajează prezenta la clasă
(sub-activ. 1.1);
(4) dezvoltarea unui Centru Educaţional Integrat care să asigure accesul copiilor la resurse educaţionale şi extra curriculare după
finalizarea orelor, precum şi accesul la un set de servicii suport (consiliere, informare etc.) prin sub-activ. 1.6;
(5) realizarea de tabere si excursii şcolare pentru min. 40 participanţi/eveniment, atrăgând astfel interesul elevilor de a participa la scoală;
implicit, stimularea interesului prin incurajarea pasiunilor/hobby-uri specifice – sport, arte, teatru etc. – în cadrul Programului Scoala dupa
Scoală.
(6) implicarea familiei in educaţie prin conştientizarea rolului acesteia pentru dezvoltarea copilului, în cadrul sesiunilor de educaţie
parentală (sub-activ. 3.2);
(7) realizarea unei campanii de conştientizare şi informare prin instrumente variate online şi offline, care angrenează toţi factorii interesaţi
de la nivel local (autorităţi publice – angajatori – asociatii de părinti – ONG – reprezentanti ai elevilor si unitatilor de invatamant –
specialisti in educatie, asistenta sociala, consiliere si mediere in cariera etc.) pe durata a 36 de luni

32
(8) acordarea a 10 premii elevilor implicati in activitati de voluntariat si cu rezultate scolare notabile.

ELEMENTE DE ATRAGERE, MOTIVARE SI MENTINERE IN PROIECT pentru CADRELE DIDACTICE:


(1) acordarea a 45 de burse pentru performanţa şcolara (sub-activ. 2.3);
(2) facilitarea accesului la programe de formare acreditate ANC şi MENCS – mai ales că profesorii de la Scoala nr. 2 (partener asociat) au
fost implicati in mica masura in astfel de programe de pregatire (sub-activ. 2.1).
(3) facilitarea accesului la un grup mixt de specialisti privind intervenţiile in educaţie prin componenta de mese rotunde şi ateliere şi prin
componenta TIC / online (sub-activ. 2.2).

METODOLOGIA DE ÎNREGISTRARE / SELEC?IE A GT pentru implicarea în proiect şi acordarea subvenţiilor/burselor este detaliată în
cadrul sub-activ. (1.6) şi (2.3).

MODALITATEA DE IMPLICARE A GT în cadrul proiectului:


(1) prin intermediul instrumentelor dezvoltate în cadrul Reţelei de Parteneriat Strategic pentru Educaţie(sub-activ. 3.1);
(2) prin intermediul Grupurilor de Sprijin (sub-activ. 3.1) care vor integra elevi şi reprezentanţi ai mediului ONG;
(3) prin intermediul activităţilor / echipelor de lucru din cadrul programului şcoala după şcoală etc.
(4) prin intermediul evenimentelor de voluntariat şi de conştientizare, care vor aduna la un loc specialişti din diverse medii, reprezentanţi
locali, copii şi familii etc. (sub-activ. 3.1 şi 3.2).

CORELA?IA CU STRATEGII – PROGRAME:


Proiectul răspunde priorităţilor identificate în Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România, pentru a reduce abandonul
în rândul populaţiei şcolare. Părăsirea timpurie a şcolii (PT?) este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-24
de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) şi care nu mai urmează nicio altă formă de şcolarizare
sau formare profesională. În 2013, rata la nivel naţional a fost de 17,3%, iar ţinta fixată pentru 2020 de către România este de 11,3%,
ceea ce înseamnă măsuri intense pentru reducerea PT?.
Fenomenul PT? contribuie major la excluziunea socială ulterioară a tinerilor care părăsesc prematur şcoala. Aceştia sunt mai predispuşi
riscului asociat şomajului şi celui de a fi slab plătiţi dată ce găsesc un loc de muncă. Pe de altă parte, estimările europene arată că în
următorii 10 ani, doar 1 din 10 locuri de muncă vor fi accesate de către o persoană care a părăsit şcoala; dacă la nivel naţional, rata PT?
se menţine crescută, această problemă va genera costuri publice şi sociale suplimentare – venituri fiscale mai reduse, costuri ridicate cu
serviciile publice şi prestaţiile sociale, aşa cum se semnalează în Strategia privind PT?. În contextul declinului demografic şi a îmbătrânirii
populaţiei, fenomenul PT? generează la nivel regional şi local alte riscuri asociate: *avem, pe de o parte, o populaţie îmbătrânită,
dependentă de contribuţiile sociale şi de pensii; *pe de altă parte, un nr. scăzut al populaţiei tinere, iar dintre aceştia, peste 17% părăsesc
sistemul de învăţământ fără a deţine abilităţile şi formarea solicitate pe piaţa muncii; *ceea ce înseamnă că vom avea un număr din ce în
ce mai redus de populaţie activă şi ocupată, care deţine calificări solicitate pe piaţa muncii şi un nivel de venit pentru a asigura un trai
decent.
Datele statistice disponibile vin să susţină cele prezentate anterior. La nivel naţional, doar 66,8% din forţa de muncă este ocupată,
comparativ cu ţinta UE privind ocuparea în rândurile populaţiei cu vârste între 24 – 64 ani (70% până în 2020). Pentru ocuparea
productivă a forţei de muncă, Strategia PT? insistă pe eficientizarea sectorului educaţional şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, implicit
combaterea fenomenului de abandon şcolar. La nivelul regiunii Sud-Est, valoarea ratei de ocupare se situează sub media naţională
(62,8%), în schimb, pentru judeţul Vrancea, media este mai mare 68,1% (dintre care 68,9% în rândul femeilor, valoare ce depăşeşte
media similară regională – doar 60,2% dintre femeile din Sud-Est au un loc de muncă). Datele au fost furnizate de către INSSE la nivelul
anului 2015. Statistici similare nu există oficial pentru localitatea Mărăşeşti. Pentru aceasta, conform INSSE şi AJOFM Vrancea ponderea
şomerilor înregistraţi la final de 2015 a fost de 7,62%, cu un nivel mai ridicat în rândul populaţiei masculine din Mărăşeşti, unde şomajul
declarat a fost de 9,38%. Valoarea înregistrată în Mărăşeşti privind nr. şomerilor declaraţi depăşeşte cu mult media la nivel de judeţ pentru
2015 (3,42%). Cauzele sunt următoarele: *permanentizarea situaţiei privind nivel scăzut de pregătire/instruire ; *lipsa locurilor de muncă
variate, în special în rândurile populaţiei masculine (în condiţiile în care în localitate predomină confecţiile). Aceste cauze sunt susţinute
prin statisticile privind repartizarea şomerilor pe nivel de instruire. La nivelul judeţului Vrancea, peste 82% (6.513 pers.). dintre şomerii
înregistraţi (7.877 pers.) au terminat max. 8 clase. Situaţia se manifestă în mod acut în oraşul Mărăşeşti, unde conform datelor furnizate în
Strategia de dezvoltare 2007 – 2013, doar 30% dintre tinerii care termină studiile obligatorii se angajează. Nu există alte date statistice
oficiale la nivel de localitate. Nu există o Strategie de dezvoltare a localităţii pentru intervalul 2014 – 2020.
Impactul riscurilor prezentate se resimt, mai ales, în oraşele mici de provincie (cum este şi cazul Mărăşeştiului) şi în mediul rural, afectând
comunităţile dezavantajate în mod tradiţional – minoritatea romă, populaţia rurală, familiile numeroase sau familiile monoparentale,
persoanele cu dizabilităţi, etc. O localitate a cărei rată de PT? este ridicată se confruntă cu probleme legate de forţa de muncă şi şomaj,
de coeziune socială şi de competitivitate in general, toate elementele fiind aplicabile pentru Mărăşeşti, care deţine, din anul 2000 statutul
de localitate defavorizată. Iar în 2014 a fost inclusă în Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, situându-se pe locul 5 de
marginalizare, la nivel national. Rata de marginalizare este de 31,44%, ceea ce înseamnă că sunt înregistrate valori ridicate pentru toate
cele 3 elemente analizate: *nivel scăzut de capital uman (min. 22% dintre populaţia a absolvit max. 8 clase, min. 8% dintre populaţie
suferă de boli cornice); *nivel scăzut de ocupare (min. 22,5% din populaţia cu vârste între 16- 64 ani nu este incadrată formal pe piaţa
muncii sau în sistemul de educaţie); *condiţii precare de locuit. Iar această perspectivă atrage după sine o realitate cruntă – generalizarea
sau permanentizarea fenomenului de PT? şi a efectelor sale – şomaj, excluziune socială şi sărăcie. Copilul/tânărul provenit dintr-o familie
cu părinţi care au abandonat de timpuriu şcoala, are mari şanse de a urma acelaşi traseu, conform analizelor UNICEF şi a statisticilor
disponibile în Strategia PT?.
Strategia identifică ca necesare pentru reducerea PT? la nivel local, aplicarea unui set integrat de măsuri de prevenire, intervenţie şi
compensare. Proiectul ViaEdu integrează, în planul său de activităţi, instrumente specifice pentru fiecare tip de măsură şi se adresează
tuturor categoriilor de GT identificate în Strategie: copii ante-şcolari şi preşcolari, elevi în ciclurile primare, secundar inferior şi secundar
superior, tinerii care au abandonat şcoala, cadre didactice, părinţi, comunitate. De asemenea, Strategia insistă pe abordarea
corespunzătoare a principalelor categorii demografice vizate de fenomenul PT?: rural, romi, familii monoparentale, etc. Proiectul îşi
propune să răspundă nevoilor acestor grupuri pentru a reduce factorii care determină abandonul şcolar şi pentru a creşte implicarea
familiei în viaţa şcolară a copilului/tânărului. Pe de altă parte, sunt îmbunătăţite condiţiile şcolare pentru a stimula interesul
copilului/tânărului în a continua studiile şi a obţine competenţe şi abilităţi practice şi sociale relevante pentru viaţa de viitor adult.
Astfel, sunt dezvoltate şi aplicate instrumente inovative de predare / lucru la clasă pentru a motiva, încuraja şi atrage elevul să rămână în
sistemul şcolar (sub-activ. 1.1). Sunt organizate pachete de sprijin pentru reducerea decalajelor la învăţătură şi a încuraja performanţa
(sub-activ. 1.3), combinate cu acţiuni extracurriculare de facilitare a unor competenţe sociale şi de viaţă în rândul elevilor / tinerilor (ateliere
/ tabere / excursii / cursuri motivaţionale şi artistice etc. prin sub-activ. 1.5). În paralel, se insistă pe componenta de consiliere şi orientare a
copiilor/elevilor pentru a facilita înscrierea la şcoală şi trecerea de la un ciclu şcolar la altul (sub-activ. 1.2). Lipsa resurselor este tratată în
mod corespunzător prin pachete de sprijin financiar şi material (sub-activ. 1.5) pentru copii din familii cu venituri mici, dezavantajate, din
mediul rural şi comunitatea roma. Iar programul A doua şansă / tip A doua şansă vine în întâmpinarea celor care nu şi-au finalizat studiile
obligatorii şi le asigură o calificare (sub-activ. 1.4). Aşadar prin Activitatea Principală 1 sunt realizate măsuri efective de prevenire,
intervenţie şi compensare pentru 200 anteşcolari şi preşcolari, 450 de şcolari şi 50 de part.la A doua şansă. În acelaşi timp, pentru
sustenabilitatea măsurilor ce vizează mediul educaţional din Mărăşeşti, sunt întreprinse demersuri de informare, conştientizare şi educare
a părinţilor/familiei privind rolul educaţiei şi necesitatea implicării în viaţa şcolarului (sub-activ. 3.2 şi 3.3), fiind vizate peste 200 de familii
dezavantajate din localitate.
În corelaţie cu sferele de intervenţie descrise în Strategia PT?, proiectul intervine pentru dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice şi

33
instruirea acestora în direcţia utilizării TIC şi a tehnicilor inovative pe durata procesului de predare (sub-activ. 2.1 şi 2.2 – care se vor
adresa celor 90 de cadre didactice). Iar dezvoltarea de mecanisme pentru sustenabilitatea intervenţiei în educaţie se va realiza prin
parteneriatul între autorităţi – angajatori – instituţii de învăţământ şi comunitate (sub-activ. 3.1 şi 3.2).
Planul de activităţi – amintit mai sus – răspunde următoarelor priorităţi din cadrul Strategiei:
- Pilonul 1: Asigurarea accesului la educaţie şi o educaţie de calitate pentru toţi copiii. Măsurile proiectului au în vedere
creşterea ratelor de înscriere în educaţia timpurie (educaţie antepreşcolară, copii de la naştere la 3 ani şi învăţământul preşcolar – copii de
la 3 la 6 ani), învăţământul primar şi secundar inferior. De asemenea, educaţia de calitate reprezintă şi responsabilitatea cadrelor didactice
(prin formarea continuă şi prin tehnici inovative şi incluzive de predare), precum şi responsabilitatea comunităţii locale (autorităţi-
angajatori-familie) care intervin pentru susţinerea şi promovarea performanţelor şcolare, a calificării etc.
- Pilonul 2: Asigurarea finalizării studiilor obligatorii de către toţi copiii – acest pilon se va concentra pe îmbunătăţirea retenţiei în
sistemul de învăţământ obligatoriu, prin activităţi de genul ?coală după şcoală, precum şi prin măsuri întreprinse de echipe mixte pentru a
facilita tranziţia de la un ciclu şcolar la altul. (toate acestea fac obiectul proiectului).
- Pilonul 3: Reintegrarea persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala în sistemul de educaţie – prin programul A doua şansă.

Prin pachetele sale de activităţi proiectul vizează un DEMERS INTEGRATĂ şi MĂSURI DE PREVENIRE, INTERVEN?IE şi
COMPENSARE.

Corelaţia cu Strategia Europa 2020:


Totodată, pentru a asigura principiul egalităţii de şanse în educaţie, indiferent de caracteristicile individuale, măsurile din cadrul proiectului
sunt relevante – pentru că sprijină comunităţile şi familiile marginalizate şi în risc de excluziune socială (aşa cum au fost acestea detaliate
în secţiunea Grup ?intă şi în Analiza de nevoi). Intervenţia din cadrul proiectului = sprijin financiar şi material, pentru a nu renunţa la
şcoală, din lipsă de resurse şi sprijin specializat (consiliere, orientare, conştientizare, acţiuni extracurriculare) pentru a reduce decalajele în
materie de rezultate şcolare. Aşadar, proiectul abordează obiectivul de CRE?TERE INCLUZIVĂ formulat prin STRATEGIA EUROPA
2020.
Performanţa educaţională şi îmbunătăţirea nivelurilor de formare satisfac cerinţele unei economii bazate pe cunoaştere şi contribuie la
atingerea obiectivelor STRATEGIEI EUROPA 2020 privind CRE?TEREA INTELIGENTĂ. Cursurile din cadrul programului A doua şansă
şi instruirea cadrelor didactice sunt măsuri efective prin care se îmbunătăţeşte nivelul de pregătire atât al tinerilor, cât şi al profesorilor, cu
impact pe termen lung asupra *pieţei muncii (angajarea tinerilor) şi asupra *mediului educaţional (performanţele elevilor) = deci, prin
aceste acţiuni, proiectul îndeplineşte şi obiectivul Strategiei 2020 de CRE?TERE SUS?INUTĂ.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru România în relaţia cu UE, si anume:
ACORDUL DE PARTENERIAT (AP) 2014-2020 menţionează că: (1) combaterea şomajului în rândul tinerilor şi îmbunătăţirea
competenţelor pentru accesul la piaţa muncii reprezintă o prioritate principală a României pentru intervalul 2014 – 2020; (2) vor fi
încurajate iniţiativele care vor viza îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare, în special, pentru copii de vârstă fragedă, învăţământ
primar şi secudar, la nivelul comunităţilor defavorizate; (3) atingerea, pana in anul 2020, a unei rate de ocupare a fortei de munca de 75%
şi reducerea abandonului şcolar la 11,3%. Proiectul răspunde acestor obiective întrucât prevede măsuri de creştere a retenţiei şcolare şi
de facilitare a unor competenţe cheie în rândul viitorilor absolvenţi. Totodată, prin aria sa de acoperire, proiectul intervine la nivelul tuturor
ciclurilor educaţionale din Mărăşeşti şi la nivelul celor 2 instituţii de învăţământ cu personalitate juridică (implicit şi unităţile arondate din
mediul rural). Pe de altă parte, proiectul are un grup ţintă de min. 10% populaţie romă şi pune accent pe familiile din cartierele
defavorizate ale Mărăşeştiului.

Proiectul vizează RECOMANDARILE SPECIFICE DE ?ARA 2015-2016 prin diminuarea ratei de inactivitate si utilizarea potenţialului de
munca existent în Mărăşeşti prin: *dezvoltarea mecanismelor locale de parteneriat între comunitate – autorităţi publice – angajatori (sub-
activ. 3.1); *finalizarea studiilor obligatorii pentru tinerii care au abandonat şcoala şi asigurarea unei formări iniţiale (sub-activ. 1.4);
*utilizarea resurselor locale (voluntari, asociaţii de părinţi, ONG-uri, etc) pentru a întări rolul Parteneriatului pentru educaţie.
De asemenea, una dintre recomandările de ţară (recomandarea 14) este legată de diminuarea riscului de sărăcie şi excluziune socială.
Prin intervenţiile în educaţia din Mărăşeşti, proiectul urmăreşte şi reducerea gradului de excluziune socială, având în vedere faptul că rata
locală de marginalizare este de peste 33.4%, conform datelor din Atlasul zonelor urbane marginalizate (2014).
Proiectul răspunde şi recomandării 15 – care face referire la părăsirea timpurie a şcolii şi nivelul ridicat al acestui fenomen în România,
mult peste media UE şi la manifestarea lui în special în comunităţile rome şi rural.

NEVOILE GRUPULUI ?INTĂ. Ele au rezultat în urma analizei de nevoi întreprinse de către Asociaţia Pro Societate în luna octombrie
2016, pe baza aplicării de metode cantitative (chestionar, studiu date statistice) şi calitative de cercetare (discutii cu factorii interesati).
Datele analizei au fost furnizate in cadrul sectiunii CONTEXT la descrierea situatiei concrete si relevante pentru proiect.
(1) NEVOI EDUCA?IONALE: *nivel scăzut a motivaţiei pentru a învăţa/finaliza şcoala în rândul tinerilor din comunităţi marginalizate; *nivel
scăzut de interes pentru studiu şi nivel scăzut de competenţe dobândite de elev prin cursurile din învatământul obligatoriu; *valoarea
redusă a burselor de studiu. = SE INTERVINE prin sub-activ. motivaţionale şi extra curriculare (1.5), prin imbunătăţirea sistemului
educaţional local (instrumente, infrastructură, cadre didactice – pentru a atrage atentia elevului – 1.1) şi prin acordarea a 300 de subvenţii
de sprijin a copiilor aflati in situatie de risc educational (1.6).
(2) NEVOI SOCIALE ?I DE DEZVOLTARE: *nivel scăzut a încrederii în sine; *nivel scăzut de implicare în activităţi extracurriculare şi de
voluntariat; *lipsa/realizarea insuficienta a serviciilor de consiliere/orientare în carieră.
(3) NEVOI LEGATE DE INFRASTRUCTURA ?COLARĂ: *lipsa infrastructurii adecvate pentru studiu; *acces limitat/dificil la programele
scoala dupa scoala, in special pentru copii din mediul rural; *calitatea slabă a sistemului de predare; abilităţile şi metodele de predare ale
cadrelor didactice nu sunt corelate cu metodele moderne şi sunt inadecvate pentru a răspunde nevoilor grupurilor aflate în situaţie de risc
= SE INTERVINE prin sub-activ. de dotare a unitatii scolare si a Centrului Educationa Integrat, deschis tuturor copiilor/elevilor (sub-activ.
1.6), prin dezvoltarea competentelor cadrelor didactice (2.1 si 2.2) pentru a eficientiza modul în care se desfăşoară orele de curs şi pentru
a integra mai bine tehnologia in curricula existenta; prin dezvoltarea unui program scoala dupa scoala la nivelul comunitatii in centrul
educational, care sa asigura spatii, resurse si personal specializat si pentru copii/elevii din mediul rural (1.3).
(4) NEVOI LEGATE DE MEDIUL FAMILIAL: *nivel scăzut de percepere a beneficiilor scolarizării la nivel de familie; *participarea scăzută
la educaţie a părinţilor în multe comunităţi rurale = SE INTERVINE prin sub-activ. de educatie parentală a 200 de familii (3.3) şi prin
campania de conştientizare (3.2).
(5) NEVOI LEGATE DE MEDIUL ?COLAR: *lipsa de comunicare între diferitele niveluri ale sistemului educaţional şi părinţi/ comunitate şi
alte instituţii relevante la nivel local; *lipsa de initiative/proiecte şcolare de mici dimensiuni demarate de către elevi pentru dezvoltarea de
competente cheie – egalitate de sanse, comunicare, protectia mediului, lucrul in echipa etc
(6) NEVOI LEGATE DE VIA?A PROFESIONALĂ: *posibilităţile reduse de angajare; *insuficienta corelare între oferta educaţională şi
specificul economic local
(7) NEVOIE LEGATE DE ACTIVITĂ?I RECREATIVE/MOTIVA?IONALE pentru a creşte implicare la şcoala şi a reduce tendinta de
renuntare la studii = SE INTERVINE prin sub-activ. 1.3, 1.4 şi 1.5 care facilitează accesul la activităţi pentru stimularea performantei,
pentru accelerarea invatarii şi reducerea decalajelor, prin participarea la ateliere, cursuri, tabere, excursii etc.
Modul in care sunt abordate problemele si nevoile grupului tinta este detaliat la sectiunea JUSTIFICARE unde sunt solicitate informatii
despre probleme, efecte si solutii.

34
Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul include inca din timpul implementarii actiuni concrete menite să asigure sustenabilitate:
(1) implicarea autorităţii locale;
(2) implicarea a 5 angajatori locali şi 3 judeţeni în sprijinirea intervenţiilor în educaţie;
(3) dezvoltarea de programe, precum Scoala dupa scoala si A doua sansa, atragând participarea institutiilor de invatamant (Liceul –
Partener, Scoala nr. 2 – Partener Asociat) si a autoritatii locale.
(4) actiunile concrete de PTS şi de reintoarcere la sistemul de educaţie şi formare – se realizează cu implicarea angajatorilor, care
angajatorii vor prezenta locurile de muncă disponibile şi competenţele necesare şi vor asigura 10 locuri de practică. De asemenea, vor
constitui un fond de susţinere a revistei Liceului Tehnologic Eremia Grigorescu şi pentru premierea a 10 elevi/tineri pe durata proiectului
(5) susţinerea iniţiativelor educaţionale se va realiza prin actiuni de voluntariat gestionate de către cele 2 Grupuri de sprijin.
(6)activitatea de pregătire a cadrelor didactice (2.1 şi 2.2) vizează sustenabilitatea ulterioară a proiectului, pentru că:
- vor fi pregătite cadre didactice care, după finalizarea implementării, vor face parte din echipa mobilă; Pentru a garanta
funcţionalitatea măsurilor, min. 7 cadre didactice din grupul ţintă vor fi integrate în echipa mobilă şi vor realiza, în anul 3 de proiect, acţiuni
alături de echipa mobilă.
- vor fi pregătite cadre didactice care vor susţine cursurile de educaţie parentală. Pentru a garanta funcţionalitatea măsurilor,
min. 2 cadre didactice din grupul ţintă vor fi integrate în echipa mobilă şi vor realiza, în anul 3 de proiect, acţiuni alături de experţii
proiectului.

SUSTENABILITATEA INSTITU?IONALĂ A STRUCTURILOR Solicitantul si partenerii acestuia isi vor continua activitatea curenta, dupa
finalizarea proiectului cu performante imbunatatite ca urmare a experientei castigate si a rezultatelor dezvoltate pe parcursul implementarii
proiectului. În cadrul proiectului vor fi dezvoltate, operationalizate si sustinute dupa finalizarea proiectului urmatoarele structuri:
(1) Programul scoala dupa scoala, care va integra si componenta de activitati recreative si motivationale – activitatile vor fi realizate de
catre cadrele didactice pregatite prin proiect.
(2) Programul a doua sansa – activitatile vor fi realizate de catre cadrele didactice pregatite prin proiect
(3) Reţeaua de Parteneriat şi echipa mixtă – care vor continua activităţile de inscriere/atragere la scoala a copiilor; şi comunicarea cu
mediul de afaceri/angajatori pentru componenta de sustenabilitate financiară.
(4) Serviciul de informare, consiliere si orientare vocationala a elevilor – vor fi realizate atât de cadrele didactice pregătite prin proiect, cât
şi în regim de voluntariat de experţii CJRAE.
(5) Centrul Educational Integrat – va fi gestionat de către autoritatea publică locală, care va identifica şi aloca resurse financiare pentru
continuarea activităţilor in cadrul centrului şi intretinerea infrastructurii existente.

Programele scoala dupa scoala si a doua sansa vor fi extinse si catre alte zone marginalizate din judet, prin implicarea celor 2 grupuri de
sprijin şi a cadrelor didactice in regim voluntar. Aceştia vor valorifica experienţa acumulat prin implicarea în cadrul proiectului şi vor
contribui la transferul / multiplicarea acestor cunoştinţe şi către alte persoane din comunitate.
Revista liceului şi pagină specială dedicată locurilor de muncă disponibile de pe site-ul proiectului şi platformele de social media ale
proiectului = vor fi realizate/actualizate de o echipă de min. 3 voluntari din rândul elevilor / tinerilor.

SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ
Dupa incetarea finantarii din fondurile comunitare, finantarea proiectului se va face din fonduri proprii, principalele surse fiind: bugetul
local, taxe de participare la programele de formare autorizate, sponsorizari, identificare de noi finantari (surse private de sprijin,
programele anuale ale unor instituţii bancare în domeniul responsabilităţii sociale, educaţie, Erasmus+, etc.).

VALORIFICAREA REZULTATELOR proiectului dupa finalizarea acestuia are doua componente, una informaţionala si una institutionala.
(1) Componenta informationala va fi realizata cu precadere in mediul online, in primul rand prin paginile web şi social media ale
partenerilor, care vor asigura transferul informatiilor relevante catre toate entitatile interesate de implementarea proiectului. Informatiile
relevante cuprind obiectivele, activitatile, rezultatele, campaniile de constientizare, materialele realizate, etc.
(2)Componenta organizationala va fi reprezentată de activitatea de la nivelul Centrului Educational Integrat care va continua după
finalizarea proiectului prin intermediul echipei de voluntari si a celor 2 Grupuri de sprijin. Resursele materiale achizitionate prin proiect,
strategia campaniei de constientizare, suporturile de curs, se vor utiliza pentru desfasurarea altor programe similare în localităţile cu risc
educaţional crescut din judetul Vrancea.

Totodata, experienta dobandita in comun de către parteneri prin implementarea acestui proiect, va fi utilizata pentru a replica intervenţiile
din cadrul proiectului catre ale zone aflate in risc de saracie din cadrul orasului Marasesti.
Sustenabilitatea proiectului va fi sustinuta de extinderea rezultatelor in urmatoarele directii: *replicarea - dezvoltarea strategiei proiectului
pentru public ţintă din alte comunităţi marginalizate din Vrancea, interesate de interventii in educatie, nediscriminare, formare), estimandu-
se extinderea ofertei de formare si la alte niveluri/standarde ocupationale nou aparute sau solicitate pe viitor de catre angajatori / mediul
didactic. Se va avea in vedere valorificarea posibilităţilor de promovare si considerare a proiectului ca un exemplu de buna practica care
cu siguranta va mai fi derulat si in alte comunitati marginalizate (se va elabora un ghid de bune practici); Avand in vedere ca orasul
Marasesti se afla in Atlasul zonelor Urbane Marginalizate, proiectul va reprezenta un punct de plecare catre replicarea actiunilor si catre
alte zone marginalizate si in risc educational. Solicitantul si partenerii acestuia poseda resurse materiale si financiare pentru a continua
activitatile din cadrul proiectului in cadrul altor proiecte asemenatoare sau prin constituirea sa intr-un centru de know-how in acest
domeniu; *transferul de rezultate către alte domenii/sectoare – se va realiza prin intervenţi autorităţii locale care va include lecţiile
dobândite din proiect în strategia de dezvoltare a orasului şi va disemina informaţii privind rezultatele/bunele practici dezvoltate prin
proiect, către autoritatile judetene si nationale (pentru a fi integrate in strategii/programe relevante); *diseminarea în comunitatea online.

Acţiunile din proiect vizează inovarea socială, prin faptul că utilizează resurse locale pentru a răspunde unor nevoi concrete ale comunităţii
– acolo unde bugetul instituţiei nu permite angajarea de personal specializat suplimentar (consilier / mediator / specialist educaţie
parentală), acest rol va fi îndeplinit de un cadru didactic instruit, în acest sens. Este inclus un expert de inovare si pentru relaţia cu
angajatorii. Este dezvoltată o Reţea de Parteneriat Strategic pentru Educatia din Mărăşeşti – sub auspiciile căreia vor actiona toate
instrumentele inovative de la nivel de comunitate. Au fost avute in vedere bune practici / expertize dobândite de parteneri in alte proiecte
similare si adaptate la resursele locale.

Actiunile din proiect vizează competenţele digitale / TIC pentru ca: *pregăteşte cadrele didactice in acest sens; *include TIC in procesul de
predare; *faciliteaza trasferul de expertiza in mediul educaţional prin portalul online (2.2); *include TIC in sustinerea sesiunilor de
consiliere de grup; etc.; *este dotat laboratorul de informatica al Liceului pentru ca elevii sa fie pregătiţi în spiritul TIC.

35
Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:
În cadrul proiectului a fost implicata ca partener UAT MĂRĂ?E?TI care va asigura si sustenabilitatea institutionala si financiara a
interventiilor / structurilor dezvoltate prin ViaEdu.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
NA

Transferabilitatea rezultatelor
Totodata, experienta dobandita in comun de către parteneri prin implementarea acestui proiect, va fi utilizata pentru a replica intervenţiile
din cadrul proiectului catre ale zone aflate in risc de saracie din cadrul orasului Marasesti.
Sustenabilitatea proiectului va fi sustinuta de extinderea rezultatelor in urmatoarele directii: *replicarea - dezvoltarea strategiei proiectului
pentru public ţintă din alte comunităţi marginalizate din Vrancea, interesate de interventii in educatie, nediscriminare, formare), estimandu-
se extinderea ofertei de formare si la alte niveluri/standarde ocupationale nou aparute sau solicitate pe viitor de catre angajatori / mediul
didactic. Se va avea in vedere valorificarea posibilităţilor de promovare si considerare a proiectului ca un exemplu de buna practica care
cu siguranta va mai fi derulat si in alte comunitati marginalizate (se va elabora un ghid de bune practici); Avand in vedere ca orasul
Marasesti se afla in Atlasul zonelor Urbane Marginalizate, proiectul va reprezenta un punct de plecare catre replicarea actiunilor si catre
alte zone marginalizate si in risc educational. Solicitantul si partenerii acestuia poseda resurse materiale si financiare pentru a continua
activitatile din cadrul proiectului in cadrul altor proiecte asemenatoare sau prin constituirea sa intr-un centru de know-how in acest
domeniu; *transferul de rezultate către alte domenii/sectoare – se va realiza prin intervenţia autorităţii locale care va include lecţiile
dobândite din proiect, în strategia de dezvoltare a orasului pentru 2014 - 2020 şi va disemina informaţii privind rezultatele/bunele practici
dezvoltate prin proiect, către autoritatile judetene si nationale (pentru a fi integrate in strategii/programe relevante); *diseminarea în
comunitatea online a expertizei si know-how-ului pe care proiectul l-a facilitat in mediul organizational al Partenerilor

Relevanţă

Referitoare la proiect
Prin scopul şi obiectivele sale, proiectul contribuie la realizarea Priorităţii de investiţii 10.i. din cadrul POCU 2014 – 2010, care vizează
reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la educaţie şi răspunde celor 4 Obiective Specifice
aferente apelului „?coală pentru toţi”. Astfel, proiectul constă într-un set de intervenţii integrate - centrate pe copil/elev/tânăr în vederea
eliminării obstacolelor care îl împiedică să meargă la şcoală şi pentru transformarea mediului educaţional într-unul prietenos. Proiectul
acţionează pentru ca 200 de anteşcolari şi preşcolari şi 450 de şcolari să fie sprijiniţi pentru înscrierea/participarea în sistemul de
învăţământ şi pentru ca 50 de tineri să îşi reia/finalizeze studiile obligatorii. În paralel, proiectul intervine pentru crearea unui mediul
educaţional de calitate la nivelul oraşului Mărăşeşti, prin formarea a 90 de cadre didactice şi prin implicarea actorilor locali în susţinerea
educaţiei (angajatori, comunitate, voluntari, autorităţi publice etc.). Prin localizarea sa, în Mărăşeşti (unde 33,4% dintre populaţie este
marginalizată – locul 5 la nivel naţional, cf. Atlasului zonelor urbane marginalizate din 2014) proiectul abordează, în special, membrii ai
grupului ţintă din categorii demografice dezavantajate: romi, mediu rural, famiilii cu venituri mici, familii monoparentale, familii cu nivel
scăzut de educaţie etc. = răspunde obiectivelor POCU de a atenua discrepanţele inter şi intraregionale şi de a reduce riscul de sărăcie şi
excluziune socială.
Referitoare la SUERD
NA

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii


Din lipsă de spaţiu Corelaţia cu Strategia privind PT? – descrisă la secţiunea Grup ?intă/ Justificare.

Referitor la corespondenţa proiectului cu STRATEGIA DE DEZVOLTARE A LOCALITĂ?II MĂRĂ?E?TI, aceasta din urmă nu există într-o
variantă actualizată, fiind disponibilă doar pentru 2007-2013, iar ţintele stabilite în domeniul educaţiei aflându-se în stadiu incipient de
îndeplinire. Ca atare, proiectul răspunde nevoii acute de intervenţii structurate în educaţie, pentru a combate fenomenul de sărăcie,
excluziune şi abandon şcolar din Mărăşeşti.

De altfel, aceste probleme au fost semnalate şi în cadrul celor 2 ANALIZE LA NIVEL DE COMUNITATE, dezvoltate în iun-iul.2016 pentru
APL; rezultat al anchetei de teren în urma căreia au fost validate 7 zone marginalizate cf. criteriilor Băncii Mondiale (dintre care min. 1
zonă rurală şi min. 2 locuite de romi).
Prin sfera de activităţi, proiectul continuă demersul de incluziune socială demarat de Autoritatea Publică prin Granturile SEE 2009-2014 -
proiectului „?ANSE LA INTEGRARE PENTRU COPIII SI TINERII AFLA?I IN SITUATII DE RISC DIN COMUNITATEA CARTIER NOU,
ORAS MARASESTI, JUDETUL VRANCEA”, prin care au fost realizate măsuri pentru 40 de copii în vederea continuării studiilor şi pentru
20 de tineri în vederea integrării pe piaţa muncii.

Totodată, proiectul utilizează bune practici dezvoltate/identificate în cadrul „ASPIR – ACCES LA SERVICII PUBLICE PENTRU
INTEGRAREA ROMILOR DIN JUDEŢUL VRANCEA” – proiect derulat de Partenerul CJRAE prin Granturile SEE 2009-2014 (obiectiv:
îmbunătăţirea accesului la servicii publice, educaţie şi formare, constituirea de reţele de experţi).

Strategii relevante:

- Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România

- Recomandări Specifice de ?ară 2014

- Acord de Parteneriat 2014-2020

36
Riscuri

Riscul este o componentă inerentă a tuturor activităţilor unui proiect, indiferent dacă este vorba de o activitate mai simplă sau de o
activitate mai complexă.
Se va elabora un PLAN DE GESTIONARE A RISCURILOR pentru două aspecte:
RISC POSIBIL - MĂSURI DE PREVEN?IE (orice măsură pentru a preveni un risc posibil transformarea acestuia în risc manifestat)
RISC MANIFESTAT - MĂSURI DE CONTINGEN?Ă (orice măsură propusă/implementată în momentul materializării/identificării unui risc
materializat pentru a reduce/diminua impactul/efecte riscului asupra activităţilor organizaţiei)
Riscurile ce pot influenţa desfăşurarea proiectului sunt de natură financiară, tehnică şi legislativă. Faţă de riscurile identificate, se propun
măsuri de prevenire a apariţiei riscului, de diminuare sau, în cazul apariţiei, de contracarare.
Detaliere riscuri

Nr.
Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
crt.
1. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Utilizarea unui set de instrumente de management de proiect
pentru coordonarea si monitorizarea permanenta a proiectului:
Nerespectarea termenelor din contractul de finanţare. - Plan de lucru lunar;
- Verificare periodică Gantt;
Probabilitate de apariţie = scăzută - Acţiuni de monitorizare internă;
- ?edinţe de lucru cu echipa pentru a şti în permanenţă
care este stadiul îndeplinirii activităţii;
- Detalierea activităţilor pe etape şi sub-etape cu
intervale reduse de timp şi permanent monitorizare.
Colaborarea şi comunicarea cu Autoritatea Contractantă în
cazul în care aspectele neînplinite / nerespectate pot face
obiectul unor modificări contractuale.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

2. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Utilizarea unui set de instrumente de management de proiect


pentru coordonarea si monitorizarea permanenta a proiectului:
Abateri de la îndeplinirea obiectivelor proiectului. - Carta proiectului stabileşte componentele proiectului
(livrabile, rezultate, resurse parametrii de calitate în raport cu
Probabilitate de apariţie = scăzută CF), organizare, roluri, responsabilităţi la nivelul proiectului (în
corelaţie cu CF).
- Detalierea planului de acţiune (planul de lucru): gantt
– obiective – rezultate – resurse la nivel macro (1 an de
implementare) şi la nivel micro (1 lună de implementare).
- Monitorizarea activităţilor şi obiectivelor prin discuţii şi
şedinţe cu echipa de proiect.
Aplicarea de corecţii punctuale pentru itemii / obiectivul în risc
de neîndeplinire: intensificarea măsurilor de
informare/promovare; flexibilitatea programului de formare.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

3. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Utilizarea unui set de instrumente şi management de proiect


care stabilesc, evaluează şi monitorizarea modul în care sunt
Abateri de la parametrii de performanţă şi calitate ai îndepliniţi parametrii de performanţă şi calitate:
proiectului. - Carta Proiectului: stabileşte setul de parametrii de
performanţă şi calitate pentru fiecare componentă / livrabil al
Probabilitate de apariţie = scăzută proiectului;
- Planul de lucru lunar: indică criteriul de performanţă
la care trebuie să ajungă componenta / livrabilul;
- Registrul de livrabile: evaluează şi monitorizează
starea livrabilului (control de calitate) şi specifică modalitate de
remediere / revizuire.
- Acţiunile de monitorizare documentară completează
demersurile de evaluare a documentelor/informaţiilor;

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

4. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Identificarea acestor situaţii la timp prin acţiunile de organizare
şi planificare (planul de lucru), prin acţiunile de comunicare
Nerespectarea duratei activităţilor / Necesitatea prelungirii internă (şedinţele de proiect) şi prin acţiunile de monitorizare
duratei activităţilor – din motive obiective. (rapoarte de monitorizare). De asemenea, colectarea şi
Riscul de neîncadrare in graficul de derulare al activităţilor verificarea rapoartelor de activitate ale echipei de experţi va
permite înregistrarea stadiului de realizare a activităţii – dacă
Probabilitate de apariţie = scăzută aceasta este în grafic, dacă se impun corecţii interne (in termen
de resurse / timp); dacă se impun corecţii privind parametrii de
calitate; dacă se impun modificări ce implică aprobarea din
partea Autorităţii Contractante.

37
Nr.
Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
crt.
Comunicarea, în termenul legal precizat în contractul de
finanţare, cu Autoritatea Contractantă în vederea aprobării unei
notificări de prelungire a duratei activităţilor.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

5. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Implicarea unui număr de participanţi mai mare decât numărul
de grup ţintă previzionat pentru a acoperi eventuale situaţii de
Interes scăzut din partea grupului ţintă referitor la participarea abandon / renunţare la activităţi din cadrul proiectului.
în cadrul proiectului. Intensificarea şi diversificarea măsurilor de informare şi
atragere: *implicarea voluntarilor locali; *includerea unui Expert
Probabilitate de apariţie = medie de Voluntariat în echipa de proiect; *dezvoltarea şi susţinerea
unei campanii de informare şi conştientizare privind rolul
educaţiei; *acordarea de stimulente şi subvenţii pentru a
încuraja prezenţa la activităţile şcolare; *cursuri de educaţie
parentală pentru implicarea familiei în procesul educaţional.

Utilizarea parteneriatelor locale şi a canalelor proprii de


comunicare ale Partenerilor ca „porţi” de interacţiune cu grupul
ţintă.

Acţiuni susţinute de promovare şi comunicare cu grupul ţintă,


într-un mod interactiv şi atractiv: interviuri / testimoniale /
mesaje video etc.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

6. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Măsurile informative şi educative din cadrul Campaniei, a


programului ?coală pentru toţi şi A doua şansă au fost
Risc de abandon în rândul grupului ţintă – copii/elevi/tineri şi completate de măsuri inovative şi interactive, pentru a atrage
Adulţi a doua şansă interesul copiilor / elevilor şi a reduce astfel riscurile de
Probabilitate de apariţie = scăzută abandon şcolar, implicit de abandon pe durata proiectului.

Grupul ţintă – copii/elevi – a fost identificat împreună cu


Partenerul 2 din faza de scriere a proiectului. Prin activitatea
sa, Partenerul are acces la acest grup ţintă. De asemenea, în
calitate de partener asociat a fost implicată şi ?coala nr. 2, care
de asemenea contează pe un grup ţintă numeros.

De asemenea, au fost incluse activităţi recreative şi


motivaţionale – tabere, excursii, utilizarea TIC în secvenţele de
predare, ateliere etc. – pentru a diversifica procesul educaţional
şi a crea un mediu prietenos pentru copil.

O altă măsură preventivă pentru evitarea abandonului în grupul


ţintă din proiect = Condiţionarea acordării subvenţiei de
prezenţa la activităţile informative, educative, motivaţionale etc.

Premierea a 10 elevi cu rezultate şcolare şi implicare în


activităţi de voluntariat = măsură de stimulare a
interesului/prezenţei grupului ţintă.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

7. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Acordarea de stimulente de performanţă pentru a încuraja


prezenţa în proiect şi integrarea instrumentelor inovative în
Risc de abandon în rândul grupului ţintă – cadre didactice procesul de predare.

Probabilitate de apariţie = scăzută Includerea în proiect de experţi din rândul cadrelor didactice.

Includerea de specialişti din domenii diverse – educaţie,


promovare, asistenţă socială, teme orizontale etc. pentru a
dezvolta intervenţii integrate care să stimuleze şi implicarea
cadrelor didactice.

Evenimente comune destinate transferului de expertiză care să


încurajeze prezenţa cadrelor didactice şi implicarea activă;
suport prin platforma online.

38
Nr.
Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
crt.
Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT
SEMNIFICATIV.

8. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Se va implementa un sistem eficient de management al


documentelor. În cadrul activităţilor de management de proiect
Volum mare de documente de proiect, formulare, fişe, solicitantul va elabora:
materiale elaborate / utilizate / completate de către grupul ţintă - Un set de reguli de arhivare, denumire/salvare
– care îngreunează activitatea curentă, procedurile de arhivare electronică a documentelor;
etc. - O procedură de arhivare internă a documentelor (în
format fizic în format electronic).
Probabilitate de apariţie = medie - Se va ţine cont de livrabilele / componentele
principale definite în Carta proiectului – pentru fiecare pachet
de lucru, pentru a evita volumul excesiv de formulare.
Cele trei materiale vor fi prezentate experţilor în cadrul şedinţei
de kick-off – pentru a-şi corela acţiunile concrete cu sistemul de
management al documentelor de la nivel intern.
Managerul de proiect şi coordonatorii partenerilor vor
avea/actualiza periodic arhiva electronică cu documentele de
proiect elaborate / aprobate.
Realizarea unei arhive fizice, organizată pe activităţi / parteneri.
Actualizarea periodică a registrului de intrări-ieşiri pentru
trasabilitatea corectă a documentelor.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

9. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Se vor întocmi specificaţii tehnice corelate cu activitatea şi cu


ceea ce există pe piaţă, respectând legislaţia în vigoare.
Neprezentarea niciunui ofertant în cadrul unei / unor proceduri Dacă la o procedură de achiziţie se prezintă nimeni, se va relua
de achiziţie lansate. procedura de achiziţie, iar până la finalizarea acesteia
partenerii şi solicitantul vor asigura din surse proprii cele
Probabilitate de apariţie = scăzută necesare derulării activităţilor de proiect.

Bugetul este corelat cu activitatile si obiectivele proiectului si a


fost dimensionat in mod realist in baza unor oferte primite de la
furnizori de bunuri si servicii din piata cat si prin prospectarea
pietei prin intermediul mediului online.
Atat solicitantul cat si partenerii, au luat aceasta masura pentru
a se asigura ca preturile bugetate sunt reale si conforme cu
preturile pietei, tocmai pentru a evita situatii precum depasirea
anumitor capitole bugetare si eventuale intarzieri determinate
de aceste elemente, in implementare. Eventualele fluctuatii ce
pot surveni pana la momentul realizarii efective a achizitiei nu
vor fi de natura sa afecteze implementarea proiectului. De
asemenea, in planificare au fost luate in considerare toate
necesitatile, astfel incat riscul aparitiei anumitor costuri
aditionale sa fie eliminat. Totusi, in eventualitatea unor astfel de
situatii se pot redistribui alocarile liniilor bugetare unde s-au
inregistrat economii.
Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT
SEMNIFICATIV.

10. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Graficul de livrări şi plăţi va fi semnat cu furnizorul / prestatorul
la semnarea contractului. Acesta prevede cantitatea comenzilor
Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale din partea unui furnizor şi termenul de livrare. Expertul de achiziţii va monitoriza
/ prestator – impact asupra derulării activităţilor. respectarea graficului. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor
contractuale din partea unui furnizor / prestator, se va relua
Probabilitate de apariţie = scăzută procedura de achiziţie; se vor aplica penalităţi respectivului
furnizor cf. contract de achiziţie.
Se vor identifica măsuri optime pentru utilizarea / realocarea
resurselor proprii ale partenerilor în cadrul activităţilor care
depindeau de serviciile / produsele neonorate.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

11. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ În primă fază transferul de responsabilităţi între alţi experţi cu
atribuţii similare / cu expertiză similară pentru a evita blocarea
Plecarea unui expert – impact asupra activităţii (implementare, activităţii.
durată, rezultate). Lansarea unei proceduri de selecţie şi recrutare expert cu un
profil similar celui care pleacă
Probabilitate de apariţie = medie Notificarea înlocuirii expertului către Autoritatea Contractantă şi

39
Nr.
Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
crt.
transmiterea noului profil pentru aprobare.
Solicitantul şi partenerii deţin resurse umane suficiente şi pot
acoperi perioada de tranziţie de la un expert la altul.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

12. RISC DE NATURĂ TEHNICĂ Existenţa unui manager de proiect şi a 3 coordonatori din
partea Partenerilor care se vor asigura în permanenţă de
Deficit de coordonare între membrii echipei de proiect, ce implementarea activităţilor conform planificării anterioare şi a
provin din organizaţii diferite, datorat unei culturi unei rigori impuse de sistemele de monitorizare şi raportare
organizaţionale distincte. internă.
Alocarea precisă a sarcinilor între experţi, conform Fişelor de
Probabilitate de apariţie = medie Post; nominalizarea de experţi individuali pe componente
specifice; de ex. teme orizontale, voluntariat, campanie, etc. –
astfel încât
Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT
SEMNIFICATIV.

13. RISC DE NATURĂ LEGISTALITIVĂ Identificarea şi măsurarea impactului asupra proiectului –


bugetului.
Modificarea cadrului legal cu impact asupra proiectului – Comunicarea cu Autoritatea Contractantă pentru integrarea
modificarea cotelor de TVA, modificarea contribuţiilor sociale, acestor modificări legale de la nivel naţional, în structura de
introducerea unor noi taxe etc. – modificări legale naţionale. buget a proiectului.

Probabilitate de apariţie = medie Fiecare situaţie va fi tratată individual - soluţii adecvate


negociate cu fiecare prestator în parte – acoperirea
eventualelor pretenţii suplimentare din fonduri proprii,
renegocieri contractuale.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT MEDIU.

14. RISC DE NATURĂ FINANCIARĂ Aceste situaţii se produc din două motive:
- Economii pentru că valoarea contractului de achiziţie
Identificarea unor economii / depăşiri pe linii bugetare – din încheiat este sub valoarea procedurii lansate;
motive obiective. - Depăşiri pentru că grupul ţintă participant este mai
mare ca număr decât cel previzionat în CF.
Probabilitate de apariţie = medie - Depăşirile pot fi cauzate de asemenea de creşterea
numărului de ore de lucru / creşterea formularelor / activităţii de
management ca urmare a instrucţiunilor autorităţii contractante
privind pregătirea şi transmiterea cererilor de rambursare.
Informarea Autorităţii Contractante cu privire la aceste situaţii şi
prezentarea documentelor legale specificate în contractul de
finanţare. (realocări bugetare, după caz; creşterea grupului
ţintă – cf. instrucţiuni în vigoare).

Monitorizarea internă a procedurilor de achiziţii (valoarea


estimativă versus valoare contractată); monitorizarea gradului
de implicare a resurselor umane / materiale.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

15. RISC DE NATURĂ FINANCIARĂ Comunicarea cu Autoritatea Contractantă pentru înţelegerea


acestor modificări.
Modificarea procedurilor de decontare / rambursare a Comunicarea cu Autoritatea Contractantă pentru integrarea
cheltuielilor şi/sau procedurilor de pre finanţare / cereri de acestor modificări, în structura de buget a proiectului.
plată (modificare termene de plată; modificarea valorilor ce pot Solicitantul va asigura accesul la un volum de fonduri proprii
fi solicitate la prefinanţare etc.). care să acopere eventualele modificări de finanţare. Solicitantul
Întârzierea plăţilor / amânarea termenelor de plată. va identifica şi atrage surse private de finanţare pentru
implementarea activităţilor
Probabilitate de apariţie = crescută Dezvoltarea şi actualizarea permanentă a cash-flowului de
proiect pentru a preveni situaţiile de întârziere / modificare a
termenelor de plată. Programarea cheltuielilor proiectului astfel
încât sa se poată face un rulaj al fondurilor nerambursabile
primite la cererile de rambursare/plata/prefinanţare.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT MEDIU.

40
Nr.
Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
crt.
16. RISC DE NATURĂ FINANCIARĂ Identificarea din timp a resurselor financiare necesare asigurării
unui cash-flow pozitiv in perioada de implementare a
In paralel cu proiectul, solicitantul şi partenerii mai proiectului.
implementează şi alte proiecte, ceea ce poate determina Identificarea surselor din care se va asigura cofinanţarea
blocaje financiare. proiectului.
Contactarea unor instituţii de creditare sau a altor terţi pentru a
Probabilitate de apariţie = medie. asigura necesarul de fonduri pentru o mai buna implementare a
proiectului.
Programarea cheltuielilor proiectului astfel încât sa se poată
face un rulaj al fondurilor nerambursabile primite la cererile de
rambursare/plata/prefinanţare.
Negocierea cu furnizorii a unor termene de plata flexibile.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

17. RISC DE NATURĂ FINANCIARĂ Solicitantul şi Partenerii vor avea fiecare implicat câte un
responsabil financiar care va monitoriza execuţia bugetului, va
Cheltuieli neeligibile / depăşiri de buget pe categorii de verifica valorile unitare / totale incluse în procedurile de
cheltuieli. achiziţie şi valorile achiziţionate, va pregăti cererile de
rambursare în conformitate cu instrucţiunile în vigoare privind
Probabilitate de apariţie = scăzută. eligibilitatea cheltuielilor.

Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT


SEMNIFICATIV.

18. RISC DE NATURĂ FINANCIARĂ Pentru anticiparea efectelor negative ale acestui risc, partenerii
Riscul ca persoanele care primesc subvenţia să: - nu se vor avea in vedere următoarele masuri:
prezinte la activităţile aferente; - să nu înregistreze rezultate (1) o metodologie riguroasa de desfăşurare a activitatilor (a.i.
şcolare notabile; - să nu finalizeze cursurile de calificare din sa beneficieze de subvenţie doar persoanele care îndeplinesc
cadrul Programului A doua şansă, etc. criteriile de acces şi selecţie – aşa cum au fost definite în CF,
Probabilitate de apariţie = medie. în conformitate cu Ghidul Solicitantului.

(2) o metodologie riguroasă de monitorizare a rezultatelor


şcolare ale tinerilor şi de înregistrare a prezenţei părinţilor la
activităţile de educaţie parentală

(3) asumarea de către părinte /tutore a obligaţiilor ce revin prin


acordarea subvenţiei, sub rezerva restituirii fondurilor alocate.
(4) implicarea unui nr. suficienţi de experţi în faza de
monitorizare / evaluare a rezultatelor şcolare, pe domenii de
expertiză: consiliere, şcoală, GT, informare etc.
Măsura de diminuare / remediere are un IMPACT
SEMNIFICATIV.

Principii orizontale

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitate de gen
Grup Tinta = GT; Proiectul respectă egal. intre femei si barbati,urmăreşte eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de
sex, in domeniul muncii, educatiei, informarii şi accesului la activit. implementate:
- Există o cultură organizaţionale favorabilă incluziunii la nivelul parteneriatului;
- Procedurile,metod. de lucru = transparente, includ referinţe la egalit.de şanse, aplicarea şi monitorizarea pe durata proiectului.
- Instruirea experţilor pe teme de egalitate de şanse, tratament şi dobândirea de cunoştinţe cu privire la inegalităţi;
- Echilibrul de gen în cadrul echipelor de manag., experti;
- 1 expert pentru componenta teme orizontale = evaluează/monitorizează modul de respectare a egalităţii de şanse şi
nondiscriminării în selecţia GT; diseminează informaţii despre principiile egalităţii de şanse pe durata activităţilor cu GT.
- Remuneraţie egală femei/bărbaţi în proiect;
- Accesibilitatea la informaţie pe durata procedurilor de achiziţie.Produsele achiziţionate nu reprezintă risc de excluziune sociala.
- Au fost identificate măsuri specifice raportate la nevoile GT în faza de pregătire a proiectului;Acces egal al GT la activit.proiect;
min. 45% din GT femei.
- Acţiuni de informare şi conştientizare pe tema egalităţii de şanse (1.5, 3.2, 3.3).
- Documentele în relaţia cu GT= elaborate folosind un limbaj adecvat, explicit, fără asocieri legate de stereotipii
- Materialele conţin mesaje scurte de promovare a egalităţii de şanse.

41
- 1 modul de conştientizare cu privire la egalit.şanse.tratam. în curricula de formare;
- Utilizare canale media variate (online, offline, reţele sociale) pentru o informare transparenta.

Nediscriminare
Proiectul isi propune participarea deplina si efectiva a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire pe criterii de sex,
origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala etc.
Astfel, proiectul se centrează pe participanţi (200 preşcolari şi 450 şcolari) din medii defavorizate cu risc de excluziune socială, în special
copii din mediul rural, cei de etnie romă, familii monoparentale şi/sau cu venituri scăzute, cu scopul de a asigura tuturor şanse egale la
educaţie, implicit reîntoarcerea în sistemul de educaţie pentru finalizarea studiilor (50).
Proceduri acordare a subvenţii şi stimulente de performanţă = deschise si transparente - se vor acorda sanse egale persoanelor
indiferent de apartenenta la vreo categorie vulnerabila; Selectia furnizorilor pentru achizitii = proces transparent, documentaţiile vor fi
publice; Selecţia experţi proiect = bazat doar pe competente profesionale; Activ. proiect includ organizarea unui Grup de Sprjin pe tema
nondiscrimării, format din min. 10 voluntari, care prin min. 30 evenimente să disemineze informaţii despre discriminare, forme de
combatere etc. Se combate segregare prin activit.în clase mixte din toate unit.de invatamant din Mărăşeşti.Prevederi legale: Constitutia
Romaniei, Codul Muncii, OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Reg. privind FSE 1304/2013;
Strategia europeana 2010-2020 pentru persoanele cu handicap; Strategia de incluziune a minoritatii rome 2015-2020; SN O societate
fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati 2016-2020; Carta Drepturilor Fundamentale a UE; Legea nr.448/2006 privind protectia si
promovarea drept.pers.handicap.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi


*Pentru ca nu am avut suficient spaţiu in sectiunea la EGALITATE DE SANSE, se continua menţionând baza legală. În pregătirea
proiectului şi pe durata implementării acestuia se au în vedere următoarele Prevederi legale: *Strateg. cadru Nediscriminare si sanse
egale pentru toti *SN in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati 2014-2017 *Regulam. privind FSE 1304/2013 *Strategia
UE2020 *Directiva 2006/54/CE privind egalit.sanse intre barbati si femei *Legea nr.202/2002 *Ghid privind integrarea principiilor
orizontale. *Consortiul de parteneri va promova aceeasi atitudine deschisa si nediscriminatorie pe care o are in activitatea de zi cu zi si, in
relatiile dezvoltate în cadrul proiectului cu angajatii, colaboratorii, partenerii, sub-contractanţii/furnizorii de servicii si bunuri. În acest sens,
documentatiile tehnice elaborate pentru atribuirea contractelor de achizitii vor promova egalitatea de sanse şi vor fi disponibile pe site-ul
proiectului. *De asemenea, în ceea ce priveşte egalitatea de gen va fi promovată independenţa economică a femeilor, prin finalizarea
studiilor şi dobândirea unor competenţe relevante pe piaţa muncii, care să faciliteze angajarea şi asigurarea unei surse de venit.

Schimbări demografice

NA

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte
Partenerii, in cadrul activitatilor desfasurate vor incerca internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili, principiul avand
scopul de a incuraja organizatiile care polueaza sa-si imbunatateasca procesele astfel incat impactul negativ asupra mediului inconjurator
sa se diminueze. Acest lucru implica constientizarea implicatiilor asupra mediului ale serviciilor dezvoltate de catre solicitant si parteneri
pe toata durata proiectului.
Prin constientizarea implicatiilor, in cadrul activitatilor proiectului, solicitantul si partenerii isi iau angajamentul de a pune in practica
prevederile legale si orientarile cuprinse in strategiile nationale si europene in domeniu, tinand cont de impactul pozitiv pe care
implementarea acestor prevederi il poate avea asupra mediului inconjurator.
Pe langa asumarea principiului, in cadrul proiectului se va avea in vedere diseminarea efectelor pozitive ale respectarii legislatiei in acest
domeniu, in cadrul: evenimentelor desfasurate pe durata Campaniei (3.2), conferintelor de proiect (4.4), activităţilor extracurriculare cu
elevii/tinerii (1.5). Pe pliantele informative ale proiectului vor exista sloganuri, in acest sens, de genul “poluatorul plăteşte”.

Protecţia biodiversităţii
Avand in vedere ca proiectul nu vizeaza constructii sau alte activitati care sa aiba un impact negativ asupra mediului, ca de exemplu
proiecte de investitii in infrastructura, acesta nu face obiectul unei evaluari de impact asupra mediului. Proiectul nu se desfasoara in arii
naturale protejate, nu are un impact asupra calitatii aerului, apei sau solului, si nu utilizeaza substante periculoase. Prin urmare in cadrul
proiectului, pentru realizarea acestui aspect, ne-am concentrat pe informarea şi diseminarea de materiale care au vedere protectia sau
imbunatatirea mediului, protejarea si conservarea biodiversitatii si utilizarea eficienta a resurselor.
Partenerii isi vor asuma in cadrul proiectului, respectarea biodiversitatii, colectarea selectiva si corespunzatoare a deseurilor si
diminuarea posibilelor efecte negative asupra mediului inconjurator.
Conform Ghidului privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii
2014-2020 (partea II, pag. 8), biodiversitatea implică 4 niveluri de abordare, dintre care unul este reprezentat de DIVERSITATE
ETNOCULTURALĂ. Prin includerea comunităţii rome (min. 10% din grupul ţintă copii/elevi/tineri) proiectul vizează asigurarea şi
menţinerea acestei diversităţi etnoculturale.
De asemenea, pentru „internalizarea” unui model de dezvoltare durabilă, inclusiv pe perioada de sustenabilitate, vor fi utilizate cele două
Grupuri de sprijin şi ONG-urile locale. Iar pe durata proiectului, va fi introdus un modul specific de dezvoltare durabilă în cadrul tuturor
sesiunilor de formare profesională.

Utilizarea eficientă a resurselor


Pentru componenta de dezvoltare durabilă, a fost inclus în cadrul proiectului, un Expert Teme Orizontale, responsabil cu pregătirea şi
diseminarea de mesaje relevante cu privire la protecţia mediului,utilizarea resurselor,reducerea poluării şi prevenirea efectelor dezastrelor
naturale(cf. FP).
Partenerii se vor asigura că activităţile contribuie la eficientizarea consumului de resurse, că vor fi utilizate eficient si sustenabil, prin
aplicarea unor reguli si inducerea unor comportamente de consum rational al resurselor.
MĂSURI SPEFICE:
-imprimarea fata-verso a documentelor si imprimarea doar a documentelor necesare;
-recliclarea materialelor de hârtie;
-arhivarea, pe cat posibil electronic, cu exceptia cazurilor in care este obligatorie utilizarea suportului de hartie (facturi, chitante, rapoarte
predate).

42
-email-urile vor avea în semnătură textul „Think before printing. Please consider your environmental responsibility”.
-achizitiile de echipamente vor fi realizate avandu-se in vedere nivelul de consum si poluare al acestora, unul dintre criteriile de selectie
reprezentandu-l profilul ecologic ridicat al viitoarelor dotari.
-folosirea mijloacelor de comunicare electronica (videoconferinţei, apeluri telefonice, skype) pentru a limita impactul negativ al
transportului.
-utilizarea resurselor locale (voluntari, spaţii, materiale, facilităţi etc.).
In cadrul activ. extracurriculare (1.5), a trainingurilor pentru profesori (2.1), a sesiunilor de educaţie parentală (3.3), Expertul Teme
Orizontale va instrui participanţii cu privire la modalităţi concrete de economisire a resurselor. Iar materialele tipărite ale proiectului vor
conţine mesaje care promoveaza dezvoltarea durabila.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice


Proiectul contribuie la indeplinirea tintelor de atenuare a schimbarilor climatice asumate in cadrul Strategiei Europa 2020, prin sustinerea
colectarii selective a deseurilor si prin promovarea reducerii volumului de deseuri in activitatile legate de implementare.
Solicitantul şi partenerii REALIZEAZĂ, în mod curent, PRACTICI SPECIFICE CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI:
-reducerea consumului de energie: prin utilizarea de surse economice de iluminat; prin imprimarea documentelor absolut necesare şi prin
utilizarea (achiziţionarea) de echipamente performante energetic;
-colectarea şi reciclarea deşeurilor din hârtie;
-gestionarea eficientă a resurselor şi reducerea poluării(utilizarea cu precădere a documentelor pe suport electronic – se reduc cantitatea
de hârtie imprimată şi consumul de tonner şi energie).
Proiectul vizeaza GENERALIZAREA ACESTOR PRACTICI PE DURATA DE IMPLEMENTARE, acoperind toate sferele de intervenţie
(şcoală, familie, comunitate). Expertul Teme Orizontale va dezvolta CON?INUTURI relevante cu privire la protecţia mediului, atenuarea si
adaptarea la schimbarile climatice si dezvoltare durabila. Aceste vor fi DIFUZATE în cadrul tuturor activ. cu grupul ţintă – atât în MEDIUL
ONLINE (reţele de social media, prin mesaje text şi video), cât şi pe DURATA CONFERIN?ELOR, CURSURILOR, ATELIERELOR
ORGANIZATE (vor fi afişate mesaje sub formă de banner).
Fiecare eveniment va conţine min. 10 minute de prezentare despre dezvoltarea durabilă şi rolul educaţiei / tânărului în atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Rezilienţa la dezastre
Avand in vedere ca prevenirea situatiilor de urgenta are un impact major in diminuarea consecintelor si chiar in reducerea schimbarilor
climatice, pregatirea pentru astfel de situatii joaca un rol esential in adaptarea la schimbarile climatice. În desfasurarea activitatilor
proiectului, se va avea in vedere analizarea si gestionarea riscurilor, pentru a reduce vulnerabilitatea in fata dezastrelor si asigurarea
demersurilor care sprijina pregatirea, prevenirea si atenuarea riscurilor la toate nivelurile - aceste aspecte vor fi asigurate de fiecare
partener in parte. Va fi respectata legislaţia in vigoare cu privire la situatiile de urgenta. Demersuri specifice:
1. Un rol esenţial îl va avea autoritatea locală - realizează informări periodice despre prevenirea situaţiilor de urgenţă - va include
aceste măsuri în cadrul evenimentelor gestionate în proiect (prin Coordonatorul Partenerului UAT Mărăşeşti).
2. Fiecare persoana angajată în proiect va beneficia de instructaj PSI si SSM.
3. Participanţii la sub-activ (2.1) şi (2.2) vor fi informati cu privire la procedurile si legile in domeniu, în special aplicabilitatea
acestora în spaţiile de curs.
4. În cadrul sesiunilor de prim ajutor (sub-activ. 1.5) vor fi prezentate măsurile de protecţie şi de limitare a efectelor dezastrelor
naturale (în special, cutremure).
5. În cadrul sub-activ. (3.2) vor fi publicate trimestrial, pe paginile de social media ale proiectului, prezentări video/text despre:
*măsurile specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă; *măsuri de protecţie şi reguli de comportare în caz de dezastre.

Metodologie

ACRONIME: manager proiect MP; echipa proiect EP; coordonator partener CP, coord. activitate CA, fise post FP.
(1) MANAGEMENTUL PROIECTULUI
COORDONAREA GENERALĂ A PARTENERIATULUI creat între Asociaţia Pro Societate, CJRAE Vrancea, Liceul Tehnologic Mărăşeşti şi
Primăria Mărăşeşti. Structura organizaţională = tip matriceal; o parte din membrii echipei de proiect = dubla subordonare faţa de CP/CA si faţa
de MP (a se vedea FP). Un rol important in derularea proiectului il va avea Comitetul de decizie, din care fac parte: MP şi CP.
Comitetul se intalneste trimestrial pentru a lua deciziile strategice impuse de implementarea proiectului. Ca niveluri de autoritate desemnate pe
proiect, ierarhic, vom avea: *comitetul de decizie, *MP; *CP; *experţi cheie; *experţi specifici - cu atribute decizionale diferite in functie de
ariede intervenţie în proiect (cf. FP). Resursele la nivelul fiecărui Partener: *umane, *materiale şi *financiare (cf. Acord.Parteneriat).
Referitor la EP, parteneriatul a considerat 2 aspecte: necesarul optim de experţi pt atingerea rezultatelor asumate pe activităţile proiectului;
evitarea dublării atribuţiilor alocate unui expert. Dimensiunea grupului ţintă, dinamica activităţilor = presupun mai mulţi exp. specifici de la cei 4
parteneri. Precizări: *rolurile si repartizarea atributiilor expertilor = detaliate în sectiunea Resurse Umane, implicit rol MP, a se vedea FP;
*categoria de exp. specificată în buget (<5 ani; (5-10)ani; >10 ani).
ECHIPA DE MANAGEMENT: MP, asistent proiect (AMP), RF, expert informare si publicitate, expert achizitii. MP şi AMP vor convoca experţii,
vor pregăti sediul de proiect, vor dezvolta mat.pentru kick-off (4.1). Vor fi încheiate contracte de muncă etc. MP şi AMP vor elabora proceduri
specifice (arhivare, monitorizare, raportare) comunicate echipei de experţi. MP va realiza planul lunar de activ. (4.1), stabilind rezultate,
alocând res.pe fiecare pachet şi repartizând sarcinile concrete expertilor. AMP comunică sarcinile alocate echipei, colectează RA ale experţilor
la final de lună. În eventualitatea unor neconcordanţe va informa MP, care va adopta măs. necesare (4.2). În paralel, exp.informare şi
publicitate dezvoltă strategia de comunicare la nivel proiect (4.1). AMP pregăteşte şedinţele de proiect (4.1). Fiecare şedinţă se va încheia cu o
minută, semnată de către toţi participanţii. MP aplică instrumente de monitorizare şi control (4.2) şi coordonează pregătirea cererilor de
rambursare (4.2): RF va pregăti documentele financiare; AMP şi MP vor pregăti doc.tehnice Vor fi întreprinse demersurile periodice de
centralizare documente,facturi,rap., etc, asigurându-se un mediu adecvat pentru conservarea acestora.
În paralel, exp.achiziţii pregăteşte procedurile de achiziţii (4.3) – referate de necesitate, întocmirea documentaţiei, lansarea procedurii,
evaluarea ofertelor, semnarea contractelor. Aditional, vor fi implementate MASURILE MINIME INFORMARE ?I PUBLICITATE de către
exp.informare: 2 evenimente lansare / închidere proiect; 1 site proiect; 2 comunicate de presă; newsletters trimestrial; 500 de mat.info
diseminate (descrise detaliat în sub-activ. 4.4).

(2) IMPLEMENTAREA fiecarei activitati a proiectului = structurata in 5 faze:


*Stabilirea actorilor;
*Planificarea;
*Executia;
*Controlul;
*Incheierea proiectului.

STABILIREA actorilor - in faza de pregătire a proiectului, pe criterii legate de relevanta a expertizei, urmărind maximum de eficienta si

43
eficacitate in utilizarea resurselor.

PLANIFICAREA proiectului (METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂ?ILOR) va presupune următoarea succesiune de etape:


1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT: în primă fază, vor fi dezvoltate instrumente inovative şi
alternative pentru a stimula interesul pentru şcoala al elevului; vor fi stabilite modalităţile de integrare şi monitorizare a acestora la nivelul
claselor ţintă (1.1); în paralel se vor elabora planurile educaţionale individualizate, în baza cărora se vor organiza serviciile de consiliere şi
mediere în carieră (1.2), programul şcoala după şcoala (1.3) şi programul a doua şansă (1.4). Măsurile vor fi completate cu pachete de
intervenţii pentru susţinerea financiară a elevilor (1.6) şi pentru stimularea creativităţii/dobândirea de competenţe cheie (tabere, ateliere, cursuri
motivaţionale – 1.5).
2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC: cadrele didactice din cele 2 unit.invatamant vor fi sprijine in procesul
de dezvoltare a competentelor transversale prin susţinerea de sesiuni de formare acred
itata (2.1) si prin dezvoltarea de instrumente practice şi TIC pentru transferul de expertiza (2.2). Se va urmări ca măsurile de schimb de bune
practici sa fie realizate in primele luni, pentru a facilita utilizarea instrumentelor inovative (1.1) in cadrul activit. cu elevii. Accesul la reţele de
sprijin profesional se va realiza continuu pe durata proiectului, printr-un portal online care va facilita inclusiv tutoriale si cursuri in format webinar
pentru GT (2.2).
3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE: în paralel, cu inovarea cadrului educaţional in materie de metode şi instrumente
atractive pentru elevi, se va dezvolta 1 campanie de informare şi conştientizare a comunităţii privind rolul educaţiei (3.2), se vor organiza
caravane, deplasări din casa in casa, formarea echipei mixte pentru înscrierea la scoala, identificarea cazurilor cu probleme sociale/financiare
(3.1) in vederea acordarii de sprijin. Parteneriatele cu comunitate locala se vor materializa in acordarea a 10 premii si 1 fond de susţinere a
revistei liceului, de asemenea se va impulsiona comunicarea dintre angajatori – absolvenţi (3.1) privind piata muncii; iar implicarea familiilor in
programul de educatie parentala va completa setul de interventii integrate.
5 (AT) MANAGEMENTUL DE PROIECT = măsuri transversale pt a asigura respect. obiectivelor asumate; *Planificarea si coordonarea
activitatilor (performanta in utilizarea timpului, resurselor, alocarea sarcinilor, managementul riscurilor); *Managementul informatiei si

In faza EXECUTIA, vor fi implementate etapele din faza PLANIFICARE, valorificand la maximum resursele şi expertiza partenerilor.

Faza CONTROLUL (MONITORIZARE INTERNĂ - a se vedea si descriere sub-activ. 1.2) = verificarea implementarii pasilor din: proceduri de
lucru, plan de management al riscului, al calitatii, plan financiar, de comunicare al achizitiilor, inclusiv formularele/modelele de documente. In
timpul implementarii va fi detaliata modalitatea de realizare a monitorizarii in cadrul unei proceduri care va cuprinde: 1)Obiectivul monitorizarii:
concentrarea pe rezultate si indicatori, se va urmari respectarea si eventual adaptarea planificarii tehnice (activit.) si financiare(cash-flow) si
planificarea CRC/CP/CPrefin.,monitorizarea resurselor (umane,materiale,financiare), atingerea indicatorilor, rezultatelor, raportarea intre
parteneri. Daca se inreg.devieri se vor aplica masuri corective. 2)Instrumente: colectarea, analiza, evaluarea informatiilor prin rapoarte
periodice, fise de pontaj verificate, aprobate de MP? intalniri periodice ale echipei de proiect; contabilitate distincta; conturi speciale pt proiect.
3)Resursele: CP vor asigura monitoriz.interna la nivelul Parteneri in timp ce MP va monitoriza la nivelul S cat si la nivel de proiect cu suport din
partea echipei admin. Toti expertii vor monitoriza continuu evolutia acestuia si vor semnala orice situatie CP/MP. 4)Perioada: Atat in faza
initiala (la depunerea CF ,identificand resurse necesare mobilizate/achizitionate pt atingere indicatori/rezultate), cat si continuu (cand apar
semnale/posibile devieri)si la final. 5)Responsabilitatile fiecarui expert–detaliate in FP.

Faza FINALIZAREA SI ASIG.SUSTENABILITATII va viza o analiza a implementarii proiectului si se va concretiza in documente de bilant si
proiectii si recomandari, baza a sustenabitatii proiectului

(3) MĂSURILE MINIME DE INFORMARE ?I PUBLICITATE:


1. Asigurarea vizibilităţii proiectului. La intrarea in toate sediile de proiect (sediu adminstrativ, spaţii activităţi cu grupul ţintă etc.) se va
expune un AFIS cu date despre proiect: surse de finanţare, obiective, durată etc.
2. Solicitantul şi Partenerii se vor asigura că cei care participă în cadrul proiectului sunt informaţi în mod specific cu privire la sprijinul
acordat prin FSE/ ILMT. Astfel, se vor organiza 2 evenimente pentru lansarea şi închiderea proiectului şi se vor transmite anunţuri / comunicate
de presă privind acestea. În cadrul evenimentelor / comunicatelor se vor preciza sursele de finanţare. Pe durata implementării proiectului,
vizibilitatea surselor de finanţare şi informarea adecvată a potenţialilor participanţi se va realiza prin: *newsletters trimestrial publicat pe site şi
pe paginile de socializare ale proiectului; diseminare de materiale tipărite (pliante / afişe etc.).
3. Orice fel de documente referitoare la implementarea proiectelor şi publicate pentru public sau participanţi, inclusiv certificatele de
prezenţă sau alte certificate, trebuie să includă o menţiune cu privire la faptul că operaţiunea a fost sprijinită în cadrul FSE/ ILMT. Astfel, toate
documente / materialele (hartii A4, brosuri, pliante, web-site) poartă antetul stabilit si mentiunea: „Proiect cofinantat POCU 2014-2020”
impreuna cu sloganul POCU. Pe materiale / echipamente se vor lipi autocolante in locuri vizibile. Toate publicatiile din proiect vor avea pe
ultima pagina o caseta cu textul prevăzut in Manualul de Identitate Vizuală. Site-ul va avea link catre pagina programului POCU, MFE, CE şi va
respecta elementele de identitate vizuala, inclusiv mesajul obligatoriu de postat pe prima pagina, conform Manualului de Identitate Vizuala.

Indicatori prestabiliţi

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat


Regiuni mai
Unitate Valoare Anul de Din care Din care Regiuni
Denumire indicator Valoare ţintă puţin
măsură referinţă referinţă Femei Bărbaţi dezvoltate
dezvoltate
Copii/ tineri/ adulţi care au finalizat
programe de tip a doua şansă, urmare Nr. 50.00
a sprijinului primit
Personal didactic/ personal de sprijin
care şi-a îmbunătăţit nivelul de Nr. 90.00
competente/ certificat
Copii/ tineri/ adulţi care au finalizat
programe de tip a doua şansă, urmare
a sprijinului primit, din care: - Adulţi 25- Nr. 10.00
64 ani care nu au absolvit învăţământul
obligatoriu
Copii/ tineri/ adulţi care obţin o calificare
la finalizarea programelor de tip a doua
şansă, din care: - Tineri 16-24 ani care Nr. 16.00
au un loc de muncă şi care nu au

44
Regiuni mai
Unitate Valoare Anul de Din care Din care Regiuni
Denumire indicator Valoare ţintă puţin
măsură referinţă referinţă Femei Bărbaţi dezvoltate
dezvoltate
absolvit învăţământul obligatoriu Nr. 16.00
Copii/ tineri/ adulţi care au finalizat
programe de tip a doua şansă, urmare
a sprijinului primit, din care: - Tineri 16- Nr. 16.00
24 ani care au un loc de muncă şi nu
au absolvit învăţământul obligatoriu
Copii/ tineri/ adulţi care au finalizat
programe de tip a doua şansă, urmare
a sprijinului primit, din care: - Tineri
care au părăsit timpuriu şcoala, cu Nr. 8.00
vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au
depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite
Copii/ tineri/ adulţi care obţin o calificare
la finalizarea programelor de tip a doua Nr. 35.00
şansă
Copii/ tineri/ adulţi care obţin o calificare
la finalizarea programelor de tip a doua
şansă, din care: - Tineri care au părăsit
timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între Nr. 3.00
12-16 care au depăşit cu cel puţin 4 ani
vârsta corespunzătoare clasei
neabsolvite

Indicatori prestabiliţi de realizare


Regiuni mai
Unitate Din care Din care Regiuni
Denumire indicator Valoare ţintă puţin
măsură Femei Bărbaţi dezvoltate
dezvoltate
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani, din Nr. 10.00
care: Din zona rurală
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
Nr. 13.00
care: - Elevi din învăţământul secundar superior (14-16 ani),
din care: - Roma
Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la
programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de
educaţie şi formare), din care: - Tineri care au părăsit timpuriu
Nr. 2.00
şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12--16 ani care au depăşit cu
cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, din
care: - Roma
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
Nr. 200.00
la programe de educaţie (EICP)
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
Nr. 20.00
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
Nr. 450.00
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar)
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
Nr. 50.00
care: - Elevi din învăţământul primar (6-10 ani), din care: -
Roma
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din Nr. 50.00
care: - Elevi din învăţământul secundar superior (14-16 ani)
Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la
programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de
educaţie şi formare), din care: - Tineri care au părăsit timpuriu
Nr. 4.00
şcoala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care nu au depăşit cu
cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, din
care: - Roma
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, din Nr. 5.00
care: - Roma
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
Nr. 180.00
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani
Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la
programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de
educaţie şi formare), din care: - Tineri care au părăsit timpuriu
Nr. 2.00
şcoala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care nu au depăşit cu
cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, din
care: - Din zona rurală
Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la
programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de
educaţie şi formare), din care: - Tineri care au părăsit timpuriu
Nr. 2.00
şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12--16 ani care au depăşit cu
cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, din
care: - Din zona rurală
Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la
programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de Nr. 50.00
educaţie şi formare)
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani, din Nr. 45.00
care: - Roma
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
Nr. 10.00
care: - Elevi din învăţământul primar (6-10 ani), din care: - Din
zona rurală
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din Nr. 200.00
care: - Elevi din învăţământul gimnazial (11-14 ani)

45
Regiuni mai
Unitate Din care Din care Regiuni
Denumire indicator Valoare ţintă puţin
măsură Femei Bărbaţi dezvoltate
dezvoltate
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
Nr. 50.00
care: - Elevi din învăţământul gimnazial (11-14 ani), din care: -
Roma
Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de
Nr. 90.00
programe de formare/ schimb de bune practici etc
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, din Nr. 5.00
care: - Din zona rurală
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din Nr. 200.00
care: - Elevi din învăţământul primar (6-10 ani)
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
Nr. 10.00
care: - Elevi din învăţământul gimnazial (11-14 ani), din care: -
Din zona rurală
Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la
programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de
educaţie şi formare), din care: - Tineri care au părăsit timpuriu Nr. 16.00
şcoala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care nu au depăşit cu
cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
Nr. 10.00
care: - Elevi din învăţământul secundar superior (14-16 ani),
din care: - Din zona rurală
Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la
programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de
educaţie şi formare), din care: - Tineri care au părăsit timpuriu Nr. 8.00
şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12--16 ani care au depăşit cu
cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite

Plan de achiziţii

Lider - ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Titlul achiziţiei: Materiale practice pentru curs calificare

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona materiale practice pentru cursurile de calificare/formare iniţială din cadrul
Programului A doua şansă. În medie 35 persoane dintre cei 50 GT la A doua şansă, vor susţine
cursuri de calificare, fiind identificate meseriile croitorie/cosmetica; mecanică/service auto. Partea
practica a cursurilor de calificare reprezinta 2/3 din total ore, se susţine la angajator şi implică
asigurarea de materiale practice - halat, set protecţie, etc. În funcţie de programul de instruire
susţinut, se va definitiva lista cu materialele necesare. Cost unitar participant = 100 lei/materiale de
curs.

CPV: 30192000-1 - Accesorii de birou


Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 4,165.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iunie 2018
Dată semnare contract: 24 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Titlul achiziţiei: Servicii de organizare evenimente GT elevi

Descrierea achiziţiei: Se vor organiza 10 excursii şi 3 tabere şcolare, cu câte 40 participanţi fiecare. Excursia va avea o
durată de 1 zi; tabăra va avea o durată de 10 zile. Costul excursiei per particip. include min:
transport autocar şi 2 mese/zi. Costul taberei per particip. include min: transportul, cazarea pentru 7
zile, 3 mese zi şi activităţi recreative/de dezvoltare a copilului. Cost mediu excursie: 100 lei/particip.
Cost mediu tabără: 1000 lei/particip.

CPV: 79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii , 79956000-0 - Servicii de organizare de târguri şi


expoziţii
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 190,400.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iunie 2018

46
Dată semnare contract: 25 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Titlul achiziţiei: Materiale consumabile şi materiale practice pentru ateliere creative

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona materiale consumabile şi materiale practice pentru susţinerea activităţilor creative,
motivaţionale, recreative din cadrul (1.5). Astfel, având în vedere diversitatea atelierelor planificate la
(1.5), a fost alocat un cost mediu / participant / proiect. Acesta include: materiale pentru atelier
desen/pictură/olărit; materiale pentru croşetat/reciclare prin joc; alte consumabile solicitate de către
lector pentru realizarea atelierului. Nr. participanţi = 650 GT; Cost mediu = 40 lei/particip.

CPV: 30191000-4 - Echipament de birou, cu excepţia mobilierului


Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 30,940.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iunie 2018
Dată semnare contract: 24 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Titlul achiziţiei: Servicii de editare - tipărire materiale informative GT

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona servicii de editare şi tipărire suporturi de curs pentru programele de FPC
autorizate susţinute de către Liderul de Parteneriat. Cantitate = 180 suporturi de curs; 90 GT * 2
cursuri acreditat ANC = 180 de cursanţi/ suporturi; Cost mediu = 45 lei. Suporturile de curs vor avea
min. 80 pag. color; prindere prin spiră/capse; copertă plastifiată color; format A4.

CPV: 79970000-4 - Servicii de editare , 79800000-2 - Servicii tipografice şi servicii conexe


Tip contract: Servicii
Valoare contract: 9,639.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iunie 2018
Dată semnare contract: 25 Iunie 2017
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Titlul achiziţiei: Servicii de cazare internă

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona servicii de cazare internă pentru experţii Liderului de Parteneriat, care nu provin
din Mărăşeşti; în vederea susţinerii activităţilor cu grupul ţintă în Mărăşeşti. Cazarea va fi asigurată
în Focşani (în Mărăşeşti nu există structuri hoteliere), iar distanţa mică de 25 km dintre localităţi
facilitează deplasarea rapidă. Se va opta pentru serviciile de cazare, în perioadele cu activitate
intensă, în vederea reducerii costurilor cu deplasarea periodică de la Bucureşti la Mărăşeşti.
Cantitatea = 300 nopti cazare; Preţ 150 lei/noapte. 1 camera dublă la hotel în regim 3 stele în
Focsani, pentru facilita deplasare la Mărăşeşti având în vedere că experţii provin din Bucureşti.

CPV: 55110000-4 - Servicii de cazare la hotel


Tip contract: Servicii
Valoare contract: 49,050.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iunie 2018
Dată semnare contract: 25 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Titlul achiziţiei: Servicii specializate - formare profesională

47
Descrierea achiziţiei: Se vor subcontracta servicii de formare a personalului didactic prin cursuri de dezvoltare a
competenţelor didactice cu acreditare MENCS. Nr. participanţi cursuri: 90 pers. Cost mediu
participant = 200 lei. Lista cursurilor inclusă în CF - 9 grupe de curs, cu min. 10 participanţi/grupă.

CPV: 80530000-8 - Servicii de formare profesională


Tip contract: Servicii
Valoare contract: 21,420.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iunie 2018
Dată semnare contract: 25 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Titlul achiziţiei: Produse de papetărie, consumabile şi birotică. Tonnere

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona produse consumabile si de papetarie necesare pentru sustinerea activităţilor cu
grupul ţintă în cadrul Centrului Educaţional Integrat, pe durata celor 36 de luni, pentru toate
activităţile în care este implicat Partenerul. Materialele consumabile necesare minime sunt: hârtie,
flipchart, markere, agrafe, dosare, tonnere, suporturi cursuri educaţie antreprenorială etc. Vor fi
realizate rapoarte, fişe traseu vocaţional, liste prezenţă, prezentări flipchart, dosare participanţi,
planuri educaţionale individualizate, prezentări pentru atelierele de consiliere etc. Costul mediu
diferă în funcţie de activitate/nr. participanţi/ tip consumabil - detaliat în buget.

CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 73,780.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 29 Iunie 2018
Dată semnare contract: 25 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Titlul achiziţiei: Servicii de organizare evenimente pentru grupul ţintă - personal didactic

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona servicii de organizare evenimente din cadrul sub-activ. (2.2), pentru transfer de
expertiză/bune practici la nivelul celor 90 de cadre didactice GT. În acest sens, se vor susţine 3
mese rotunde, cu câte 30 participanţi fiecare şi 9 ateliere tematice cu câte 10 participanţi fiecare.
Evenimentele vor avea o durată de 2 zile. Evenimentelor vor fi susţinute în altă localitate decât cea
din proiect. Pretul mediu eveniment include transport, 1 noapte de cazare, masă * 2 zile, 1 sală
dotată pe durata activităţii. Cantitate = 3 mese rotunde; Pret unitar eveniment = 30 participanti/masa
rotunda * 600 lei/participant = 18.000 lei; Cantitate = 9 ateliere; Pret unitar eveniment = 10
participanti/atelier * 700 lei/participant = 7.000 lei. Preţurile unitar/participant difera în funcţie de
cantitatea participanţilor - discount din partea prestatorului pentru grupuri mai mari.

CPV: 79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii , 79956000-0 - Servicii de organizare de târguri şi


expoziţii
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 139,230.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 28 Iunie 2018
Dată semnare contract: 25 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Titlul achiziţiei: Produse IT - CJRAE

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona echipamente FEDR pentru buna derulare a activităţilor în care sunt implicaţi
experţii proprii. Sunt necesare următoarele echipamente: 4 laptop, 1 imprimantă, 1 videoproiector.
Laptop: sistem Office instalat, licenţă antivirus, windows 7, 15.6 display, conectare wireless, ram 8

48
gb, 3 porturi usb, mouse. Videoproiector cu husă. Imprimantă color sistem wireless.

CPV: 30213000-5 - Computere personale , 30000000-9 - Echipament informatic şi accesorii de birou, cu


excepţia mobilierului şi a pachetelor software , 30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru
computer , 30232110-8 - Imprimante laser , 38652120-7 - Videoproiectoare , 44800000-8 - Vopsele,
lacuri şi masticuri
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 19,099.50 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 28 Iunie 2018
Dată semnare contract: 21 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Titlul achiziţiei: Servicii închiriere / abonament lunar platformă online

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona servicii acces platformă online pentru transfer de bune practici. Conform activităţii
(2.2), reţeaua de expertiză la nivelul specialiştilor în educaţie şi schimbul de bune practici se va
realiza prin intermediul unei platforme online - usor de accesat de pe site-ul de proiect, cu logare
gratuită cu user şi parolă. Se va utiliza un format platformă existent, care va fi legată la site-ul de
proiect, iar costurile sunt raportate la nr. de utilizatori care accesează pe lună platforma. S-a propus
o medie de 90 utilizatori timp de 24 luni de proiect = 2160 accesări proiect, la un preţ mediu de 3
euro/utilizator/lună. Platforma va permite conectarea în acelaşi timp a celor 90 de utilizatori,
vizualizarea de materiale în format video/tutoriale, implicit forumul de discuţii etc.

CPV: 72416000-9 - Furnizori de servicii de aplicaţii , 72415000-2 - Servicii de găzduire pentru operarea
de site-uri WWW (World Wide Web) , 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World
Wide Web)
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 34,318.70 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 28 Iunie 2018
Dată semnare contract: 25 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MARASESTI

Titlul achiziţiei: Produse IT - staţie radio

Descrierea achiziţiei: Se va achiziţiona 1 staţie de sonorizare ce va fi integrată în cadrul unităţii şcolare Partener 2, ca
instrument educaţional inovativ. Functionarea este simpla: prin difuzoare, sunetul pleaca din
computer sau CD-player (ori alta sursa de muzica) si este difuzat in intreaga scoala. Staţia
conectată la sistemul de supraveghere si incendiu; Sistemul de sonorizare permite difuzarea de
muzica in pauze sau la diferite evenimente; Difuzarea anunturilor simultan in scoala direct de la
microfon sau redand mesaje inregistrate. Structura sistemului este compusa din amplificator de
putere (pa 100V,) incinte acustice, microafoane (pentru anunturi) si proiectoare de sunet.
Cantitate:1 bucată; Preţ mediu: 8.000 lei fără TVA.

CPV: 32344230-7 - Staţii radio

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 9,520.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 28 Iunie 2018
Dată semnare contract: 22 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MARASESTI

Titlul achiziţiei: Produse IT - dotarea unităţii de învăţământ

49
Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona următoarele echipamente FEDR care vor fi folosite în procesul educaţional din
cadrul unităţilor arondate Liceului: *5 ecrane interactive cu stativ din inox cu 2 picioare şi tabletă
interactivă de min. 21inch (monitor); * 2 videoproiectoare utilizate în cadrul unităţii şcolare, pe
durata lecţiei pentru a integra metode interactive şi TIC în secvenţele de predare. Caracteristici:
Luminozitate, distanta proiectare min 0.4 m, zgomot maxim 30 dBa, capabil DoUSB, conectivitate
USB; * 30 de desktop-uri pentru dotarea laboratorului de informatică.

CPV: 30213300-8 - Computer de birou , 38652120-7 - Videoproiectoare

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 120,428.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 21 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 29 Iunie 2018
Dată semnare contract: 24 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MARASESTI

Titlul achiziţiei: Produse mobilier de birou - dotarea unităţilor de învăţământ defavorizate

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona produse de mobilier şcolar pentru dotarea laboratorului de informatică: birouri şi
scaune adecvate pentru cele 30 desktop din laborator.

CPV: 39160000-1 - Mobilier şcolar

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 12,852.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 27 Iunie 2018
Dată semnare contract: 22 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MARASESTI

Titlul achiziţiei: Produse de papetărie, consumabile şi birotică. Tonnere

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona produse consumabile si de papetarie necesare pentru sustinerea activităţilor cu
grupul ţintă în cadrul Centrului Educaţional Integrat, pe durata celor 36 de luni, pentru toate
activităţile în care este implicat Partenerul. Materialele consumabile necesare minime sunt: hârtie,
flipchart, markere, agrafe, dosare, tonnere, suporturi cursuri educaţie antreprenorială etc. Vor fi
realizate rapoarte, fişe traseu vocaţional, liste prezenţă, prezentări flipchart, dosare participanţi,
planuri educaţionale individualizate, prezentări pentru atelierele de consiliere etc. Costul mediu
diferă în funcţie de activitate/nr. participanţi/ tip consumabil - detaliat în buget.

CPV: 30125100-2 - Cartuşe de toner , 30192700-8 - Papetărie

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 61,761.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 29 Iunie 2018
Dată semnare contract: 24 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MARASESTI

Titlul achiziţiei: Produse IT - laborator limbi străine

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona echipamente pentru 1 laborator de limbi străine cu traducere simultană, pentru
min. 30 elevi. Caracteristici tehnice: unitate centrală profesori cu 2 console electronice digitale,
console elevi; include software laborator fonetic şi interfaţa programului uşor de utilizat şi instalare
gratuită. A fost ataşată oferta.

CPV: 30231000-7 - Ecrane şi console de computere , 30211000-1 - Unitate centrală de procesare

50
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 32,130.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 29 Iunie 2018
Dată semnare contract: 23 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - "ORASUL MARASESTI"/Proiecte

Titlul achiziţiei: Produse IT - dotarea Centrului Educaţional Integrat

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona echipamente FEDR pentru dotarea corespunzătoare a spaţiilor Centrului
Educaţional Integrat, în cadrul căruia vor fi susţinute activităţile proiectului: 1 ecran interactiv; 2
table interactive; 5 desktopuri; 5 laptop-uri; 2 videoproiectoare; 2 multifuncţionale; 1 aparat foto; 1
router acces internet. Ecranul şi tablele interactive vor fi utilizate pe durata activităţilor Scoala după
scoala şi activităţilor recreative şi motivaţionale. Desktop-urile vor fi utilizate în cadrul lecţiilor din
programul Scoala după şcoală. Laptop-urile sunt necesare expertilor din Centru pentru realizarea
materialelor/prezentărilor pentru activitatea cu GT. Videoproiectorul va fi utilizat atât în Centrul
Educaţional, cât şi pe durata evenimentelor Campaniei şi în cadrul cursurilor de formare a
personalului didactic. Iar multifuncţionalele sunt necesare pentru pregătirea materialelor de GT
realizate intern. Echipamentele IT sunt integrate în procesul ed
CPV: 30213300-8 - Computer de birou , 30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru computer ,
32351200-0 - Ecrane , 30213200-7 - Tablet PC , 38652120-7 - Videoproiectoare
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 73,887.10 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 25 Iunie 2018
Dată semnare contract: 23 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - "ORASUL MARASESTI"/Proiecte

Titlul achiziţiei: Produse de mobilier de birou - Dotarea Centrului Educaţional Integrat

Descrierea achiziţiei: "Se vor achiziţiona produse de mobilier necesare pentru dotarea Centrului Educaţional Integrat în
vederea susţinerii activităţilor
SALĂ PRE?COLARI: 30 măsuţe preşcolari standard - format dreptunghiular (900*500*550mm) sau
rotund (diametru 850 mm); 30 scaune preşcolari din lemn în combinaţie cu plastic; 6 dulapuri cu
min. 3 spaţii depozitare pentru sală preşcolari;
SALĂ ?COLARI: 12 scaune cu măsuţă încorporată reglabile pentru şcolari (structura metalica este
realizata din teava ovala vopsita in camp electrostatic sau, optional, nichelata-cromata; sezut si
spatar din lemn stratificat, tapitate cu stofa sau, optional, cu piele ecologica, mulate in doua plane
ergonomice. Prevazut cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua. Scaunul este dotat cu o
masuta rabatabila pentru scris.); 2 dulapuri depozitare sală şcolari;
SPA?II ?EDIN?E/CONSILIERE ACTIVIT. DE GRUP: 2 mese şedinţă cu 6 locuri fiecare; scaune
pentru cele 2 mese;
SPA?IU BIROU EXPER
CPV: 39130000-2 - Mobilier de birou , 39160000-1 - Mobilier şcolar

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 36,785.28 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iunie 2018
Dată semnare contract: 25 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - "ORASUL MARASESTI"/Proiecte

Titlul achiziţiei: Produse de papetărie, consumabile şi birotică. Tonnere

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona produse consumabile si de papetarie necesare pentru sustinerea activităţilor cu
grupul ţintă în cadrul Centrului Educaţional Integrat, pe durata celor 36 de luni, pentru toate
activităţile în care este implicat Partenerul. Materialele consumabile necesare minime sunt: hârtie,
flipchart, markere, agrafe, dosare, tonnere, suporturi cursuri educaţie antreprenorială etc. Vor fi

51
realizate rapoarte, fişe traseu vocaţional, liste prezenţă, prezentări flipchart, dosare participanţi,
planuri educaţionale individualizate, prezentări pentru atelierele de consiliere etc. Costul mediu
diferă în funcţie de activitate/nr. participanţi/ tip consumabil - detaliat în buget.

CPV: 30125100-2 - Cartuşe de toner , 30192700-8 - Papetărie

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 65,045.40 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iunie 2018
Dată semnare contract: 25 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - "ORASUL MARASESTI"/Proiecte

Titlul achiziţiei: Servicii de organizare evenimente Campanie

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona servicii pentru organizarea a 24 evenimente dintre care 12 pe durata activităţilor
Reţelei şi 12 pe durata Campaniei. Pentru fiecare eveniment se vor asigura un set de resurse:
catering, sală, echipamente portabile, transport, etc. cf. descrierii buget.

CPV: 79952100-3 - Servicii de organizare de evenimente culturale

Tip contract: Servicii


Valoare contract: 114,240.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 25 Iunie 2018
Dată semnare contract: 25 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - "ORASUL MARASESTI"/Proiecte

Titlul achiziţiei: Servicii de editare - tipărire materiale informative GT

Descrierea achiziţiei: Se vor achizitiona servicii de editare si tiparire pentru realizarea materialelor de informare pe durata
Campaniei. Acestea vor fi realizate sub forma unei BRO?URI diseminate in randul grupului tinta, pe
durata activitatilor de informare şi a celor 12 evenimente (sub-activ. 3.2), cu câte 50
participanţi/eveniment = 600 participanţi. Broşură = caracteristici: 600 buc.; format A5, min. 8 de
pagini,interior color, lucios, prindere prin capsare. Preţ unitar = cf. prospectare piaţă 3 lei / buc.
pentru caracteristicile prezentate.

CPV: 79970000-4 - Servicii de editare

Tip contract: Servicii


Valoare contract: 2,142.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 25 Iunie 2018
Dată semnare contract: 24 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - "ORASUL MARASESTI"/Proiecte

Titlul achiziţiei: Servicii de promovare on-line

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona servicii de promovare online, prin bannere / mesaje pe site-urile / reţelele de
social media utilizate de GT. Promovarea online reprezintă un mijloc de informare, conştientizare şi
mobilizare adecvată a grupului ţintă în cadrul activităţilor proiectului. Promovarea on-line face parte
din cadrul campaniei de informare (sub-activ. 3.2) şi va include mesaje privind intervenţiile
proiectului în educaţie. Cantitatea = nr. aparitii / lunare * nr. luni sub-activ. 3.2 = 5 aparitii / lunare *
36 luni. Preţul unitar = 80 lei / apariţii per lună.

CPV: 79342200-5 - Servicii de promovare

52
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 17,136.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 28 Iunie 2018
Dată semnare contract: 25 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - "ORASUL MARASESTI"/Proiecte

Titlul achiziţiei: Servicii de transport participanţi

Descrierea achiziţiei: Se vor achiziţiona servicii de transport pentru participanţi la evenimentele Campaniei/Reţelei:
*transport grup ţintă din mediul rural la evenimentele din Mărăşeşti/Focşani; *transport grup ţintă din
Mărăşeşti la evenimentele susţinute în Focşani. Cantitatea = nr. serviciu de transport dus-intors
asigurat. Se estimează ca va fi necesar un microbuz cu 14 locuri pentru transport. Cost unitar = 200
lei/ serviciu.

CPV: 60100000-9 - Servicii de transport rutier

Tip contract: Servicii


Valoare contract: 2,856.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 20 Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 28 Iunie 2018
Dată semnare contract: 23 Iunie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr.
crt. Rol Nume persoană Codul ocupaţiei
1 MANAGER PROIECT ENE MIRELA-ELENA 242101 manager proiect
2 EXPERT TEME ORIZONTALE 341204 facilitator de dezvoltare comunitara
3 EXPERT VOLUNTARIAT 341204 facilitator de dezvoltare comunitara
4 COORDONATOR FORMARE 242401 formator
5 ASISTENT FORMARE 333306 analist resurse umane
FORMATOR / LECTOR - 4
6 242401 formator
persoane
EVALUATOR ANC - 32 pesoane (2
7 242401 formator
pers pentru fiecare din cele16 gr)
psiholog in specialitatea psihologie
EXPERT ACTIVITĂ?I
8 263407 educationala, consiliere scolara si
RECREATIVE ?I MOTIVA?IONALE
EXPERT SELEC?IE ?I
9 333306 analist resurse umane
MONITORIZARE GRUP TINTA
COORDONATOR PARTENER UAT
10 LUCA ELENA 122313 director proiect
MĂRĂ?E?TI
11 ASISTENT SOCIAL 263501 asistent social nivel superior
COORDONATOR CAMPANIE
12 INFORMARE SI CON?TIENTIZARE 243201 specialist in relatii publice

COORDONATOR RE?EA DE
13 PARTENERIAT STRATEGIC 242221 expert/specialist in parteneriat public privat

EXPERT INOVARE ?I
14 242106 manager de inovare
RESPONSABILITATE SOCIALĂ
COORDONATOR PARTENER
15 IACOB DANIELA 122313 director proiect
LICEU
16 CONSILIER ?COLAR/MEDIATOR 235903 consilier scolar

17 EXPERT TEHNICI INOVATIVE ?I 235103 consilier invatamant

53
ADAPTARE CURRICULA
EXPERT 1 ACTIVITĂ?I LICEU ?I A
18 233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal
DOUA ?ANSĂ
EXPERT 2 ACTIVITĂ?I LICEU ?I A
19 233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal
DOUA SANSA
20 EXPERT 1 ACTIVITATI GIMNAZIU 233002 profesor in invatamantul gimnazial
21 EXPERT 2 ACTIVITATI GIMNAZIU 233002 profesor in invatamantul gimnazial
EXPERT ACTIVITATI PRIMAR ?I A
22 234102 invatator
DOUA SANSA
EXPERT ACTIVITATI
23 234202 educatoare
PRE?COLARI
COORDONATOR PARTENER
24 MIHAI LILIANA JENY 122313 director proiect
CJRAE
psiholog in specialitatea psihologie
25 CONSILIER EDUCA?IONAL 1 263407 educationala, consiliere scolara si

psiholog in specialitatea psihologie


26 CONSILIER EDUCA?IONAL 2 263407 educationala, consiliere scolara si

EXPERT TEHNICI
27 235103 consilier invatamant
EDUCATIONALE INOVATIVE
28 EXPERT EDUCATIE PARENTALA 263411 psiholog
29 ASISTENT MANAGER 334303 asistent manager
30 EXPERT ACHIZI?II PUBLICE 214946 expert achizitii publice
31 RESPONSABIL FINANCIAR 241102 expert contabil-verificator
32 EXPERT PUBLICITATE 243201 specialist in relatii publice
33 SECRETARĂ 412001 secretara
LECTOR ACTIVITATI CREATIVE -
34 242401 formator
6 persoane

54
1. Rol: MANAGER PROIECT
Nume persoană: ENE MIRELA-ELENA
Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare - nivel licenţă juridic.


- 4 ani

Experienţă solicitată Experienta profesionala specifica în proiecte cu finanţare


nerambursabilă
Formări suplimentare domeniului de activitate al postului – management de proiect, etc.
- 6 ani

Competenţe solicitate Competente de leadership, abilitati de management, capacitate de


analiza si decizie;
Abilitati de comunicare si relationare interpersonala;
Competente de organizare, coordonare si administrare resurse;
Asumarea responsabilitatilor.

Curriculum vitae

2. Rol: EXPERT TEME ORIZONTALE


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 341204 facilitator de dezvoltare comunitara
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă


Specializări suplimentare – resurse umane. - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţa profesională în proiecte


organizaţionale, instruirii personalului, proceduri de calitate internă. - 3 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

3. Rol: EXPERT VOLUNTARIAT


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 341204 facilitator de dezvoltare comunitara
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii medii finalizate. - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă în activităţi/proiecte similare: voluntariat pentru comunitate/campanii cu tinerii etc. - 2
ani

Competenţe solicitate Organizare de evenimente.


Capacitate de lucru in echipa;
Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

55
Curriculum vitae

4. Rol: COORDONATOR FORMARE


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 242401 formator
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare nivel licenţă (profil umanist / psihologie /managemet.
Calificări suplimentare în managementul resurselor umane şi certificat de formator. - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă în activităţi similare – organizarea procesului de formare profesională într-un proiect cu
finanţare nerambursabilă. - 1 ani

Competenţe solicitate Organizare de evenimente.


Capacitate de lucru in echipa;
Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

5. Rol: ASISTENT FORMARE


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 333306 analist resurse umane
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare nivel licenţă - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă în activităţi similare – organizarea formării profesionale în cadrul unui proiect cu
finanţare nerambursabilă - 1 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse
domenii de activitate;

Curriculum vitae

6. Rol: FORMATOR / LECTOR - 4 persoane


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 242401 formator
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare nivel licenta. - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă în activităţi/proiecte similare. - 2 ani

Competenţe solicitate

56
Capacitate de analiza si sinteza;
Competenţe de comunicare;
Rezistenţă la efort şi stres.

Curriculum vitae

7. Rol: EVALUATOR ANC - 32 pesoane (2 pers pentru fiecare din cele16 gr)
Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 242401 formator
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul programului de formare - 1 ani

Competenţe solicitate Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii
de activitate: Rezistenţă la efort şi stres;
Comportament etic, integritate;
Capacitate de acordare şi transmitere de informaţii.

Curriculum vitae

8. Rol: EXPERT ACTIVITĂ?I RECREATIVE ?I MOTIVA?IONALE


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 263407 psiholog in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare nivel licenţă (psihologie) - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în proiecte cu finanţare nerambursabilă. - 0.6 ani

Competenţe solicitate Competenţe de comunicare;


Capacitate de lucru in echipa;
Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate

Curriculum vitae

9. Rol: EXPERT SELEC?IE ?I MONITORIZARE GRUP TINTA


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 333306 analist resurse umane
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare nivel licenţă (administrativ / juridic / umanist / ştiinţe sociale / economic) - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în proiecte cu finanţare nerambursabilă. - 5 ani

57
Competenţe solicitate Competenţe de comunicare;
Capacitate de lucru in echipa;
Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate

Curriculum vitae

10. Rol: COORDONATOR PARTENER UAT MĂRĂ?E?TI


Nume persoană: LUCA ELENA
Codul ocupaţiei: 122313 director proiect
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă


Master în studii europene pentru administraţie publică. - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul public


Calificări suplimentare: manager proiect. - 6 ani

Competenţe solicitate Project management, integrare europeana


Capacitate de lucru in echipa;
Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

11. Rol: ASISTENT SOCIAL


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 263501 asistent social nivel superior
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare nivel licenţă. - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională specifică – asistenţă socială. - 1 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

12. Rol: COORDONATOR CAMPANIE INFORMARE SI CON?TIENTIZARE


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 243201 specialist in relatii publice
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă (economic/comunicare/relaţii publice). - 3 ani

Experienţă solicitată

58
Experienţă în activităţi/proiecte similare ce implică campanii/ evenimente de
promovare/comunicare = 5 ani
Min. experienţă relevantă în proiecte cu finanţare nerambursabilă - 1 an - 5 ani

Competenţe solicitate Organizare de evenimente.


Capacitate de lucru in echipa;
Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

13. Rol: COORDONATOR RE?EA DE PARTENERIAT STRATEGIC PENTRU EDUCATIE


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 242221 expert/specialist in parteneriat public privat
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare nivel licenţă. - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională specifică – parteneriate locale şi/sau pregătirea de strategii de dezvoltare.
- 3 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

14. Rol: EXPERT INOVARE ?I RESPONSABILITATE SOCIALĂ


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 242106 manager de inovare
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare nivel licenţă - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională specifică – politici/strategii publice / activităţi pentru membrii comunităţi /
politici sociale - 3 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

15. Rol: COORDONATOR PARTENER LICEU


Nume persoană: IACOB DANIELA
Codul ocupaţiei: 122313 director proiect
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată

59
Studii superioare – nivel licenţă - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul educational. - 10 ani

Competenţe solicitate Project management


Capacitate de lucru in echipa;
Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

16. Rol: CONSILIER ?COLAR/MEDIATOR


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 235903 consilier scolar
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă (asistenta sociala/ psihologie) - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul educational - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

17. Rol: EXPERT TEHNICI INOVATIVE ?I ADAPTARE CURRICULA


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 235103 consilier invatamant
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul educational - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

18. Rol: EXPERT 1 ACTIVITĂ?I LICEU ?I A DOUA ?ANSĂ


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal
Atribuţii:

60
Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională cadru didactic - 3 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

19. Rol: EXPERT 2 ACTIVITĂ?I LICEU ?I A DOUA SANSA


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională cadru didactic - 3 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

20. Rol: EXPERT 1 ACTIVITATI GIMNAZIU


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională cadru didactic - 3 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

21. Rol: EXPERT 2 ACTIVITATI GIMNAZIU


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial

61
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională cadru didactic. - 3 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

22. Rol: EXPERT ACTIVITATI PRIMAR ?I A DOUA SANSA


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 234102 invatator
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională cadru didactic. - 3 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

23. Rol: EXPERT ACTIVITATI PRE?COLARI


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 234202 educatoare
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă . - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională cadru didactic - 3 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

62
24. Rol: COORDONATOR PARTENER CJRAE
Nume persoană: MIHAI LILIANA JENY
Codul ocupaţiei: 122313 director proiect
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul educational - 10 ani

Competenţe solicitate Project management


Capacitate de lucru in echipa;
Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

25. Rol: CONSILIER EDUCA?IONAL 1


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 263407 psiholog in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul educational - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

26. Rol: CONSILIER EDUCA?IONAL 2


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 263407 psiholog in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul educational - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

63
27. Rol: EXPERT TEHNICI EDUCATIONALE INOVATIVE
Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 235103 consilier invatamant
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul educational - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

28. Rol: EXPERT EDUCATIE PARENTALA


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 263411 psiholog
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul educational - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate de lucru in echipa;


Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres;
Capacitate de a relaţiona cu persoane din diferite culturi şi din diverse domenii de activitate;

Curriculum vitae

29. Rol: ASISTENT MANAGER


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă (profil juridic / economic / ştiinţe sociale) - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională minimă solicitată în managementul de


proiect. Pregătire specifică - Curs de manager proiect / expert accesare fonduri - 3 ani

Competenţe solicitate Competente manageriale si de resurse umane;


Capacitate de analiza si sinteza;
Competenţe de comunicare;
Rezistenţă la efort şi stres.

Curriculum vitae

64
30. Rol: EXPERT ACHIZI?II PUBLICE
Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă (profil juridic / umanist) - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţa profesionala specifica în domeniul achiziţiilor publice – min. 1 an.
Experienţa profesională specifică în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă – min. 6 luni
Formare suplimentară – curs expert achiziţii publice - 1 ani

Competenţe solicitate Cunoştinţe temeinice în domeniul achiziţiilor publice;


Capacitate de analiza si sinteza;
Rezistenţă la efort şi stres;

Curriculum vitae

31. Rol: RESPONSABIL FINANCIAR


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 241102 expert contabil-verificator
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă (profil economic) - 4 ani

Experienţă solicitată Experienţă minimă in domeniul financiar – contabil – 3 ani


Experienţă profesională specifică – participarea într-un proiect cu
fonduri nerambursabile pe o poziţie similară – 1 an. - 1 ani

Competenţe solicitate Cunoştinţe solide în domeniul legislaţiei şi procedurilor financiarcontabile;


Capacitate de analiza si sinteza;
Capacitate de a rezolva problemele;
Rezistenţă la efort şi stres;
Cunoştinţe bune de operare PC şi soft raportări financiare.

Curriculum vitae

32. Rol: EXPERT PUBLICITATE


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 243201 specialist in relatii publice
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă (profil economic / social / stiinte exacte / tehnic) - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţa profesionala specifica în domeniul marketing /promovare / publicitate – min. 2 ani.
Experienţa profesională specifică în cadrul proiectelor cu finanţare neramb – min. 6 luni
Formare suplim – curs / acreditări Photoshop/Corel - 2 ani

Competenţe solicitate Cunostinte specifice programe de editare / grafica;


Cunostinte in domeniul promovarii si organizarii de evenimente;

65
Receptivitate, orientare catre nou, flexibilitate si creativitate;
Capacitate de planificare si organizare a activităţii.

Curriculum vitae

33. Rol: SECRETARĂ


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 412001 secretara
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare – nivel licenţă - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă profesională minimă pe o poziţie de asistent / secretar / office manager - 1 ani

Competenţe solicitate Cunoştinţe solide de operare PC;


Capacitate de analiza si sinteza;
Rezistenţă la efort şi stres.

Curriculum vitae

34. Rol: LECTOR ACTIVITATI CREATIVE - 6 persoane


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 242401 formator
Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare nivel licenta - 3 ani

Experienţă solicitată Experienţă în activităţi/proiecte similare. - 2 ani

Competenţe solicitate Capacitate de analiza si sinteza;


Competenţe de comunicare;
Rezistenţă la efort şi stres.

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Fişe post_experti LICEU.pdf


00FD4D349039562492A21A777604AE961F0C7181891B3D55F8880C54 16/12/2016 FISA POST EXPERTI LICEU
58395380
Fişe post_experti PRO.pdf
B01DD165824AF3FE34D01C3736F6FE3A25395143264C29060A1DD79 16/12/2016 FISA POST EXPERTI PRO
B82D0422F
Fişe post_experti UAT.pdf
5A6A294005DCC5C6A97992AB6DD86A8B2343938F265FCFAE1AA8A4 16/12/2016 FISA POST EXPERTI UAT
3F2B55C8BC
Fisa post MP.pdf
38EF4E3F02F3B7CD6054C26EEB22226621EECB102A51932B294CF1 16/12/2016 FISA POST MANAGER PROIECT
16C7EE6939
Fişe post_personal suport management.pdf
70B49A4355740A16E7072F92EC35F279DBA62D62E0A073CBC1A15A 16/12/2016 FISA POST PERSONAL SUPORT MANAGEMENT
2D79FCBBA8

66
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CV si diplome Mirela ENE_MANAGER PROIECT.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV si diplome MP_MIRELA-ELENA ENE
B7852B855
Iacob Daniela_COORDONATOR PARTENER LICEU.pdf
C1C17262B2B0646C07A34E3DAF6A3411315418FD861042AA41DC20F 16/12/2016 CV si diplome COORDONATOR PARTENER LICEU_DANIELA
72AA56B92 IACOB

Amariei Roxana Andreea_EXP.GIMNAZIU 1.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV si diplome EXPERT GIMNAZIU_PARTENER LICEU
B7852B855
Anghel lavinia_EXP. EDUCATIE SECUNDARA SI A DOUA SANSA 1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV si diplome EXPERT EDUCATIE SECUNDARA SI A DOUA
B7852B855 SANSA_PARTENER LICEU

Bînzar Sorina_EXP. EDUCATIE PRE?COLARA.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV si diplome EXPERT EDUCA?IE PRE?COLARA_PARTENER
B7852B855 LICEU

Boina Anca Mihaela_EXP. TEHNICI INOVATIVE.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV si diplome EXPERT TEHNICI INOVATIVE SI ADAPTARE
B7852B855 CURRICUA_PARTENER LICEU

ZAHARIA ANAMARIA-FLORINA_EXP. GIMNAZIU 2.pdf


0A2FE594548601F8793C179D0EB0302EB9ACD430EF1FE266F1AC8E 16/12/2016 CV si diplome EXPERT GIMNAZIU 2_PARTENER LICEU
01FC3827F8
Mihalcea Daniela_Exp. EDUCATIE PRIMARA.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV si diplome EXPERT EDUCA?IE PRIMARA_PARTENER LICEU
B7852B855
Manolache Mihaela_EXP. CONSILIER.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV si diplome EXPERT CONSILIER_PARTENER LICEU
B7852B855
Costache Emilia Nicoleta_EXP. EDUCATIE SECUNDARA SI A DOUA
SANSA 2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV si diplome EXPERT EDU. SECUNDARA SI A DOUA
B7852B855 SANSA_PARTENER LICEU

Fişe post_experti CJRAE.pdf


1089BBAAB34CF0B8ED124A36DE6616FAECE3064B08DD7AAD091EB 16/12/2016 FISA POST EXPERTI CJRAE
0ED597B8D58
CV Mihai Liliana Jeny_Coordonator PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV Mihai Liliana Jeny_Coordonator PARTENER CJRAE
B7852B855
CV Brebulet Silviu_Consilier educational_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV Brebulet Silviu_Consilier educational_PARTENER CJRAE
B7852B855
CV Bicoiu Laura_Exp.Tehnici inovative_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV Bicoiu Laura_Exp.Tehnici inovative_PARTENER CJRAE
B7852B855
CV Hirsu Madalina_Exp.edu.parent_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV Hirsu Madalina_Exp.edu.parent_PARTENER CJRAE
B7852B855
CV Ciomaga Florentina_consilier educational_PARTENER CJRAE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV Ciomaga Florentina_consilier educational_PARTENER CJRAE
B7852B855
CV Luca Elena_Coordonator Partener UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 16/12/2016 CV Luca Elena_Coordonator Partener UAT
B7852B855
C2 - Expert_voluntariat - Ionut Bulancea - completat.pdf
3464FF0E2A6F46D1B5BA7E8084574018B4EA25B41724F317BBADA78 15/01/2018 C2 - Expert_voluntariat - Ionut Bulancea -
8F16C827D completat_PRO_SOCIETATE

C2 - Expert_teme_orizontale - Sabina FATI - completat.pdf


15/01/2018 C2 - CV-
D9DA299A0D716D735246BB4D30659FFB570DBE54635D7E3558827D
SI_DOCUM_SUPLIMENTARE_EXPERT_TEME_ORIZONTALE_SAB
24673D3356
INA_FATI_PRO_SOCIETATE
C2 -
INCADRARE_SLARII_ORARE_EXPERTI_CONFORM_CORIGENDUM_
POCU_4.pdf 15/01/2018 C2 -
741F7F37CFA22D61B791AD17F31CCA56E43640D716F25223258E842
INCADRARE_SLARII_ORARE_EXPERTI_CONFORM_CORIGENDU
57E52832C
M_POCU_4
C2 - Tabel_centralizator_experti.pdf
67FA73BB605AA27EDC004677098C862D159577EE1EEC767C04A6FD 15/01/2018 C2 - Tabel_centralizator_experti_ACTUALZAT
26422C356C
C2 - Asistent_formare - Georgiana Andriciuc - completat.pdf
F85632078EE8A32B6D4F8FDFE53A4EA4D46D72E8D94B2DD2206140 15/01/2018 C2 - Asistent_formare - Georgiana Andriciuc -
DCF2F8BE9D completat_PRO_SOCIETATE
C2 - Expert_activitati_recreative_si_motivationale_Lidia_Avram -
completat.pdf
EDFB8FCD098E4B958393A9EB627EDC92B7D411240F66FAFBE06CB 15/01/2018 C2 - Expert_activitati_recreative_si_motivationale_Lidia_Avram -
D62ADA1D425 completat_PRO_SOCIETATE
C2 - Expert_inovare_si_responsabilitate_sociala - DUMITRU_VIOLETA -
UAT.pdf
15/01/2018 C2 -
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
Expert_inovare_si_responsabilitate_sociala_DUMITRU_VIOLETA_UA
B7852B855
T
C2 - CV_Asistent_social_TUCHILUS_ELENA - UAT - redepus.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - REDEPUNERE_CV_Asistent_social_TUCHILUS_ELENA_UAT
B7852B855

67
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

C2 - Coordonator_retea_partenerat_RUSU_NICOLETA - UAT.pdf
15/01/2018 C2 -
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
COMPLETARE_DOCUMENTE_Coordonator_retea_partenerat_RUS
B7852B855
U_NICOLETA_UAT

C2 - Documente_suplimentare_Manager_proiect _MIRELA _ENE.pdf


15/01/2018 C2 -
2B9FE6D87B61BF7A17B75C74A89634FB7B7C952B07575371CB83200
DOCUMENTE_SUPLIMENTARE_EXPERIENTA_MANAGER_PROIE
5E58D37B5
CT_MIRELA_ENE

C2 - Coordonator_partenert_LUCA_ELENA - UAT.pdf
15/01/2018 C2 -
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
COMPLETARE_DOCUMENTE_Coordonator_partenert_LUCA_ELEN
B7852B855
A_UAT
C2 - Coordonator_campanie_informare_SAGHIN_ALEXANDRA -
UAT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - Coordonator_campanie_informare_SAGHIN_ALEXANDRA_UAT
B7852B855
C2 - Fise_post_experti_UAT_modificate.pdf
79FD349CAB38DACF6FD83811421CD6ABD489CAF20BDAD4772DCA 15/01/2018 C2 - Fise_post_experti_UAT_modificate
FDE321B33465

C2 - Exp_2_activ_LICEU_si_a_doua_sansa - Anghel Lavinia.pdf


15/01/2018 C2 -
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
REDEPUNERE_DOC_Exp_2_activ_LICEU_si_a_doua_sansa_Anghe
B7852B855
l Lavinia_LICEU
C2 - Consilier_scolar - Stoica Olimpia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - Consilier_scolar_Stoica_Olimpia_LICEU
B7852B855
C2 - Fise post_experti PRO_SOCIETATE_completate.pdf
604F1121E385E4F287F527760C98A23BB9061C2EF5304A09AA584FF0 15/01/2018 C2 - Fise post_experti PRO_SOCIETATE_completate
C8D4EBB4
C2 - Coordonator_formare - Mache Marian Gheorghita.pdf
CC48277ED96DDF59690555D76753A39E42A0E1FEEB8300D1FBA6C7 15/01/2018 C2 - Coordonator_formare - Mache Marian
0BD023CDA4 Gheorghita_PRO_SOCIETATE
C2 - CONSILIER_EDUCATIONAL_1_LAURA_MARA_BICOIU -
CJRAE.pdf
15/01/2018 C2 -
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
CONSILIER_EDUCATIONAL_1_LAURA_MARA_BICOIU_REFACUT
B7852B855
_CJRAE
C2 -
CONSILIER_EDUCATIONAL_2_STELUTA_FLORENTINA_CIOMAGA -
CJRAE.pdf 15/01/2018 C2 -
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
CONSILIER_EDUCATIONAL_2_STELUTA_FLORENTINA_CIOMAG
B7852B855
A_SEMNAT_CJRAE
C2 - Fise post_experti_LICEU - modificate.pdf
87C4EAEAF4455F85FE492C95BE9ABDCE8BC29E4A198A23DD7BD54 15/01/2018 C2 - FISE_POST_MODIFICATE_COMPLETATE_LICEU
E3E6D7AB3B2
C2 - Exp_tehnici_inovative_si_adaptare_curricula - Murariu Gabriela
Crimona.pdf
15/01/2018 C2 -
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
REDEPUNERE_DOC_Exp_tehnici_inovative_si_adaptare_curricula_
B7852B855
Murariu Gabriela Crimona_LICEU
C2 - Exp_1_activ_GIMNAZIU - Costache Emilia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/01/2018 C2 - REDEPUNERE_DOC_Exp_1_activ_GIMNAZIU_Costache
B7852B855 Emilia_LICEU

C3 - Fise_post_experti_UAT_modificate.pdf
9FCEEC869686DB88A0B5FDB632524C5738F3F556D48B5F8DD62394 23/01/2018 C3 - Fise_post_experti_UAT_modificate
F28FE9567D
C3 - CV_Saghin_Alexandra_refacut.pdf
C4A16EB9D8A8C9D773FE3B2D2488837759F5E960007A6D46DFC5A7 23/01/2018 C3 - CV_Saghin_Alexandra_refacut
CE3647AB19
C3 - Formularul_1_Tabel_centralizator_experti.pdf
6454C4BC492B1DEAD37BADC42E57818C39A686CA2A4C6B4738EA9 23/01/2018 C3 - Formularul_1_Tabel_centralizator_experti
B49596C4C0F
N_2_Consilier_educatie_1_Guguianu_Alina_Partener_1.pdf
17D51B7666EF37A3EE1885037B955390AABA959A629D59702051F4B 20/10/2018 N_2_Consilier_educatie_1_Guguianu_Alina_Partener_1
403BDE804
N_2_Formularul_1_Tabel_centralizator_experti_VARIANTA_INITIALA.pdf
6454C4BC492B1DEAD37BADC42E57818C39A686CA2A4C6B4738EA9 20/10/2018 N_2_Formularul_1_Tabel_centralizator_experti_VARIANTA_INITIALA
B49596C4C0F
N_2_Formularul_1_Tabel_centralizator_experti_VARIANTA_MODOFICA
TA.pdf
ED0FC3708ABC311048FF168FCA78831A8D51C549846C5BD2BC06D1 20/10/2018 N_2_Formularul_1_Tabel_centralizator_experti_VARIANTA_MODOFI
2C1FAE7891 CATA

N_2_Expert_educatie_parentala_Mariana_Ursu_Partener_1.pdf
266AB171F5FDDA1C6805D70EAEC3CA5C268A68815A485E94584F5C 20/10/2018 N_2_Expert_educatie_parentala_Mariana_Ursu_Partener_1
2FC3C613B0
N_2_Expert_tehnici_educationale_inovative_Cherciu
Ioana_Partener_1.pdf
D5510C04193F68C13C61909CE240489CDB0BFC860ACD7A091C0C55 20/10/2018 N_2_Expert_tehnici_educationale_inovative_Cherciu
693193FD47 Ioana_Partener_1

N_2_Expert_inovare_resp_sociala_Claudia SACRIERU_Partener_3.pdf
79A62F6389FBB5B4A486B0487D5386DB5DF371E433570C671B63C2C 20/10/2018 N_2_Expert_inovare_resp_sociala_Claudia SACRIERU_Partener_3
EC49A378D
N_2_Consilier_educatie_2_NEDELCU_Cristina_Partener_1.pdf
549740E04FCD8910581316D4FE22B6C686F62233AACABC01DEFC45 20/10/2018 N_2_Consilier_educatie_2_NEDELCU_Cristina_Partener_1
8030BF1342

68
Resurse materiale implicate
Amplasament 1 Pus la dispoziţie de: ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN" (Lider)

AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT

Adresa:Strada Aleea Compozitorilor nr. 6A, spatii adecvate pentru management proiect, Localitatea: Municipiul Bucureşti, Cod poştal: -,
Judeţul: Bucureşti, Ţara: România

Resursă Cantitate Partener


echipamente IT - imprimanta color 1 buc ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"
echipamente IT - laptop 3 buc ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"
echipamente IT - videoproiector 1 buc ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"
autoturism 1 buc ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"
spaţii birou 1 buc ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Amplasament 2 Pus la dispoziţie de: "ORASUL MARASESTI"/Proiecte (Membru)

AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI

Adresa:Strada Strada Siret nr. 1, spatiu pentru activitati organizatorice şi sedinte, Localitatea: Oraş Mărăşeşti, Cod poştal: 625200,
Judeţul: Vrancea, Ţara: România

Resursă Cantitate Partener


echipament IT - calculator 1 buc "ORASUL MARASESTI"/Proiecte
spatiu întâlniri şi şedinte - dotat cu mobilier (masă şi scaune) 1 buc "ORASUL MARASESTI"/Proiecte

Amplasament 3 Pus la dispoziţie de: "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA" (Membru)

AMPLASAMENT CJRAE

Adresa:Strada Strada Alehu Sihleanu nr. 6, spatii pentru activitati organizatorice şi şedinţe, Localitatea: Municipiul Focşani, Cod poştal:
na, Judeţul: Vrancea, Ţara: România

Resursă Cantitate Partener


resurse materiale - echipamente IT, birou 1 buc "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA"

Amplasament 4 Pus la dispoziţie de: LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MARASESTI (Membru)

AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU

Adresa:Strada Strada Republicii nr. 74, spaţii pentru activităţile din proiect cu copii/elevii/tinerii, Localitatea: Oraş Mărăşeşti, Cod poştal:
na, Judeţul: Vrancea, Ţara: România

Resursă Cantitate Partener


săli curs pentru activităţile cu elevii 20 buc LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU"
MARASESTI

Amplasament 5 Pus la dispoziţie de: "ORASUL MARASESTI"/Proiecte (Membru)

AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT

Adresa:Strada Strada Republicii nr. 74, spaţii adecvate pentru activităţile din proiect - educaţionale, informare, formare, conştientizare,
Localitatea: Oraş Mărăşeşti, Cod poştal: na, Judeţul: Vrancea, Ţara: România

Resursă Cantitate Partener


spatiu adecvat pentru activitatile din cadrul proiectului - cu 4 buc "ORASUL MARASESTI"/Proiecte
elevii, profesorii, părinţii - săli disponibile

Activităţi previzionate

Activitate: 1 (AP) INTERVENŢII INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT

Subactivităţi

69
1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de Sub-activitatea are o durată de 36 luni şi se va realiza continuu pe parcursul proiectului, fiind
instrumente/metode educaţionale gestionată de către Expertul tehnici educative inovative – Partener CJRAE.
alternative Această sub-activitatea implică identificarea, dezvoltarea şi aplicarea de metode, tehnici,
17 Mai 2018 - 16 Mai 2021 instrumente alternative şi activ-participative de educaţie, cu accent pe prevenirea abandonului
şcolar şi dobândirea de noi competenţe de către elev. Prin integrarea acestor instrumente în
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE actul educaţional, elevul va percepe şcoala ca un mediu prietenos.
"SF.CIPRIAN" Sub-activitatea are două componente:
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA 1. IDENTIFICAREA UNUI SET DE INSTRUMENTE ?I METODE: având în vedere rezultatele
GRIGORESCU" MARASESTI analizei de nevoi de la nivelul unităţilor de învăţământ, au fost identificate, în această fază, o
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE serie de elemente inovative, ce cresc interesul elevului pentru actul educaţional, urmând ca în
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" faza de implementare, acestea să fie completate şi aplicate. Dintre acestea, enumerăm:
- Integrarea TIC în predarea la clasă: utilizarea unor platforme online gratuite (de
exemplu www.prezi.com;http://www.mykoolio.com/despre-platforma.html, https://wand.
education/index.html etc.) pentru a crea lecţii / secvenţele de instruire; dotarea sălilor de clasă
cu tablete şi utilizarea acestora în procesul de predare.
- Realizarea unei staţii de radio intern în liceul şi transmiterea de ştiri de interes pe
durata pauzelor; organizarea unor concursuri cu premii pe baza informaţiilor / cunoştinţelor de
la radio; de asemenea, prin staţia de sonorizare se pot transmite anunţuri de interes pentru
elevi, implicit cele legate de activităţile proiectului; precum şi muzică pe durata pauzelor. Acest
sistem va fi amplasat în apropiere de cancelarie, putând fi utilizat atât de elevi, cât şi de
profesori.
- Recompensarea claselor cu o zi liberă în care pot organiza activităţi extra-
curriculare; etc.
- Sistemul de notare la unele discipline încurajează participarea la ?coală după
şcoală şi la activităţile de voluntariat din cadrul (3.1) şi (3.2). De exemplu, la educaţie civică /
ştiinţele naturii / arte / etc. o notă pe semestru să fie acordată pentru implicare şi competenţe
dobândite în activităţile ?coală după şcoală şi activităţi extra-curriculare. Accentul pe motivarea
participării şi pe reducerea presiunii exercitate de sistemul de notare.
- Realizarea unor lecţii în spaţii non-convenţionale: de ex. pentru cei mici să îi ducem
la piaţă să înveţe legumele; realizarea unor activităţi recreative, motivaţionale şi
extracurriculare prin sport, artă etc.
- Implicarea unor actori locali în susţinerea lecţiei: de ex. invitarea unui reprezentant
de la poliţia rutieră; invitarea unui medic pentru a explica de ce este important să ne spălăm pe
mâini etc, invitarea unui sportiv local (tânăr) pentru a încuraja practicarea sportului etc.
- Centrarea actului educaţional pe dobândirea de competenţe - cum ar fi TIC,
competenţe lingvistice, competenţe de citire – prin organizarea şi dezvoltarea programului
?coală după şcoală cu pachetele de intervenţie specifice (atât pentru corectarea
blocajelor/deficienţelor educaţionale, cât şi pentru stimularea performanţelor.
- Organizarea şi derularea programului A doua şansă/ tip A doua şansă pentru a
facilita accesul la educaţie şi instruire tinerilor care au abandonat studiile.
Setul de instrumente / metode inovative a fost propus împreună cu Partenerul CJRAE,
integrând bune practici identificate în implementarea proiectului „ASPIR – Acces la Servicii
Publice pentru Integrarea Romilor din judeţul Vrancea”. Acesta a fost dezvoltat de către CJRAE
prin Granturile SEE 2009-2014, între mai 2015 – aprilie 2016, fiind centrat pe identificarea şi
aplicare de măsuri pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare, în special în
comunitatea romă din Vrancea. Iar ca un demers concret au fost efectuate vizite de studiu la
partenerii din Norvegia, pentru cunoaşterea sistemului de învăţământ preşcolar din statele
nordice. Ca urmare a schimbului de experienţă, au fost asimilate o serie de practici inovative
privind procesul educaţional; practici pe care cadrele didactice le pot implementa/dezvolta prin
prezentul proiect. Totodată, în cadrul proiectului „ASPIR” a fost dezvoltată o metodologie
inovativă pentru eficientizarea comunicării între actorii publici şi privaţi privind facilitarea
egalităţii de şanse, promovarea incluziunii educaţionale şi socio-profesionale a membrilor
grupurilor dezavantajate la nivelul ariei de implementare a proiectului. Iar aceste rezultate ale
proiectului „ASPIR” au fost utilizate în elaborarea „ViaEdu” şi vor fi multiplicate în implementare.

2. APLICAREA SETULUI DE INSTRUMENTE / METODE / TEHNICI pe durata proiectului la


nivelul grupului ţintă (200 de ante şcolari şi preşcolari, 450 de şcolari şi 50 participanţi A doua
şansă).
Aceste metode educaţionale interactive şi inovative, rezultate prin implicarea integrată a
experţilor Partenerilor, vor fi prezentate în detaliu şi îmbunătăţite pe parcursul sub-activit. (2.2).
Se va monitoriza şi evalua modul în care cadrele didactice vor aplica instrumentele la clasă.
Pentru dezvoltarea seturilor de instrumente şi metode, Expertul tehnici educative inovative
(Partener CJRAE) va lucra împreună cu Expert tehnici inovative si adaptare curricula (Partener
LICEU), întocmind pentru fiecare instrument o metodologie de aplicare şi activităţile specifice
prin care se va implementa la nivelul celor 2 unităţi şcolare defavorizate, în clasele cu grup
ţintă. De asemenea, vor elabora un plan educaţional individualizat pentru fiecare copil / elev din
grupul ţintă şi vor monitoriza implementarea planului pe durata proiectului, asistând inclusiv la
orele de clasă.
Planul educaţional individualizat dezvoltat pentru cei 700 copii/elevi/tineri şi/sau adulţi A doua
şansă, va include următoarele:
- Va identifica şi va prioritiza necesităţile de învăţare;
- Va stabili setul personalizat de măsuri şi acţiuni care să răspundă acestor
necesităţi;
- Va stabili ce specialişti/experţi intervin în procesul educaţional şi de dezvoltare a
copilului/tânărului;
- Va permite monitorizarea şi evaluarea progreselor educaţionale.
Integrarea / participarea elevilor la activităţile ?coală după şcoală / A doua şansă / serviciile de
consiliere / atelierele recreative, etc. se va realiza in baza planului educaţional individualizat.
De asemenea, se va urmări ca prin planul educaţional individualizat să fie orientaţi
copii/elevii/tinerii către o activitate extracurriculară/motivaţională şi către acţiuni de voluntariat.
Expertul Activităţi Recreative şi Motivaţionale va dezvolta periodic seturile de informaţii de
interes diseminate pe durata pauzelor, prin staţia de radio. Va completa planul educaţional
individualizat cu recomandări specifice privind evenimentele/atelierele/cursurile extracurriculare

70
ce corespund profilului şi vârstei grupului ţintă. Expertul Teme Orizontale va furniza conţinuturi
relevante privind principiile dezvoltării durabile şi ale egalităţii de şanse.

Amplasamente AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 1.1/R1:
- 1 set de instrumente inovative dezvoltate şi aplicate în cele 2 instituţii de
învăţământ preuniversitar din Mărăşeşti, pentru ciclurile preşcolar, primar, secundar inferior şi
secundar superior.
- Secvenţe de predare utilizând TIC;
- Staţie de radio integrată şi utilizată în procesul educaţional
- 700 de membrii grup ţintă proveniţi din medii defavorizate beneficiază de metode
educaţionale alternative
- 700 de planuri educaţionale individualizate realizate.
Rezultatele aferente sub-activ. (1.1) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE
ŞI PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR, prin dezvoltarea şi implementarea de metode
activ-participative, interactive, inovative etc.

1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului 1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare
de informare / consiliere / mediere / Sub-activitatea va avea o durată de 34 de luni şi va fi demarată după dezvoltarea planului de
orientare măsuri educaţionale alternative din cadrul sub-activ. 1.1 (pentru ca în baza
17 Iulie 2018 - 16 Mai 2021 instrumentelor/metodelor/tehnicilor propuse şi a planului educaţional individualizat, să fie
organizat serviciul de informare şi consiliere).
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE Serviciul de informare şi consiliere va fi susţinut de către cei 2 Consilieri Educaţionali CJRAE,
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" iar activităţile propriu-zise se vor desfăşura în cadrul Centrului Educaţional Integrat. Totodată,
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA având în vedere dimensiunea grupului ţintă (200 anteşcolari şi preşcolari; 450 şcolari şi 50 A
GRIGORESCU" MARASESTI doua şansă), în derularea serviciilor individuale de consiliere/mediere în carieră se va implica şi
1 Consiliere/mediator – expert al Partenerului LICEU (în perioadele de suprapuneri, cu solicitări
multiple etc.).

Sub-activitatea vizează două componente:


1. ORIENTAREA ?I CONSILIEREA VOCA?IONALĂ / ÎN CARIERĂ
Acest serviciu va fi dezvoltat cu precădere pentru elevii claselor VII-VIII şi ai claselor IX – X-a.
De asemenea serviciul va putea fi accesat de către participanţii la programul A doua şansă.
Consilierea si orientarea scolara si profesionala tinde sa-l facă pe elev sau tanar coparticipant
la propriul destin, prin informare, educare, autoformare, autoorientare, capabil de a face alegeri
scolar-profesionale rationale, justificate si motivante.
Astfel vor fi organizate ACTIVITĂ?I INDIVIDUALE şi ACTIVITĂ?I DE GRUP.

Activităţile individuale vor avea o componentă de discuţie liberă cu consilierul şi o componentă


ce constă în aplicarea unui chestionar de autoevaluare. În baza input-urilor obţinute astfel, se
va elabora TRASEUL EDUCA?IONAL al elevului/tânărului. Planificarea traseului educational
face parte din planul de cariera si se refera la alegerea rationala a formelor de educatie (scoli,
cursuri, facultati, formari) care permit dobandirea cunostintelor si formarea abilitatilor si
competentelor necesare profesiei dorite. Aceasta alegere are la baza un demers de explorare a
traseelor educationale si ocupationale in raport cu profesia aleasa. Planificarea traseului
educaţional este un demers continuu – traseul poate fi actualizat etc.
Activităţile individuale vor avea o frecvenţă săptămânală, în funcţie de programările elevilor
pentru dezvoltarea traseului educaţional, iar durata va fi flexibilă (min. 1 oră); de asemenea, se
va urmări ca fiecare participant să realizeze min. 2 şedinţe cu consilierul (*stabilirea traseului;
*feedback/actualizări privind traseul educaţional).
Activităţile de grup vor fi susţinute cu o frecvenţă trimestrială, sub formă de ATELIERE/JOB
CLUB-URI în cadrul cărora consilierii vor prezenta informaţii relevante privind piaţa muncii,
angajatori, cum căutăm un loc de muncă, competenţe cheie din instruirea obligatorii pentru a
creştere şansele de integrare pe piaţa muncii, dificultăţi legate de decizia de carieră,
managementul carierei, stereotipuri
legate de profesii etc. Durata va fi de 1 zi, cu estimativ 10 participanţi/atelier. (preferabil, pe
durata vacanţelor).
2. INFORMAREA, CONSILIEREA ?I MEDIEREA COPIILOR ?I ELEVILOR CARE TREC DE
LA UN CICLU ?COLAR LA ALTUL
Această componentă va fi realizată anual şi va completa măsurile specifice dezvoltate de către
echipa mixtă de specialişti, prin informările pe teren, din cadrul sub-activit. 3.1. Astfel, cei 2
consilieri educaţionali vor susţine anual 2 prezentări (la începutul şi la finalul anului şcolar), în
fiecare clasă cu membrii grup ţintă; fiecare prezentare având o durată de 30 minute.
Trecerea de la un ciclu gimnazial la altul presupune schimbări profunde pentru elevi:
- trecerea de la un singur cadru didactic ce predă aproape toate materiile, la mai
multe cadre didactice (fiecare specializat pe o materie);
- trecerea de la un anumit stil de predare (propriu învăţătorului şi specific ciclului
primar) la stiluri diverse de predare;
- trecerea de la manuale, caiete, planşe şi alte auxiliare didactice colorate şi atractive,
la altele mai “serioase”;
- diversificarea conţinuturilor materiilor din programa şcolară;
- trecerea de la un sistem de notare la altul: calificativele sunt înlocuite cu note;

71
- redimensionarea orarului şi a întregului program al elevului;
- creşterea volumului de teme pentru acasă etc.
Se va urmări ca în cadrul prezentărilor să asiste şi părinţii; recomandabil, acestea să fie
realizate în timpul şedinţelor cu părinţii, pentru a explica şi familiei schimbarea profundă din
viaţa elevului şi a accentua rolul informării/consilierii, implicit prin proiect, pentru a face faţă
acesteia.
În funcţie de dinamica claselor de elevi şi de solicitările cadrelor didactice, serviciul poate fi
completat prin discuţii individuale cu copii/tinerii/părinţii, etc.

Amplasamente AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 1.2/R2:
- 1 serviciu de informare/consiliere şi mediere vocaţională şi în carieră a elevilor
dezvoltat şi funcţional;
- min. 6 prezentări anuale privind trecerea de la un ciclu şcolar la altul;
- min. 10 ateliere/job club-uri organizate – consiliere privind cariera;
- min. 300 de acţiuni individuale de consiliere vocaţională şi în carieră; implică min. 2
şedinţe participant şi min. 300 de trasee educaţionale dezvoltate.
Rezultatele aferente sub-activ. (1.2) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE
ŞI PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR, prin dezvoltarea şi implementarea de servicii de
orientare/mediere şcolară şi vocaţională şi prin activităţi de pregătire a copilului/elevului pentru
trecerea la un alt ciclu şcolar.

1.3. Organizarea şi derularea programului Sub-activitatea va avea o durată de 34 de luni şi va fi demarată după dezvoltarea planului de
?coală după şcoală măsuri educaţionale alternative din cadrul sub-activ. 1.1 (pentru ca în baza
17 Iulie 2018 - 16 Mai 2021 instrumentelor/metodelor/tehnicilor propuse şi a planului educaţional individualizat, să fie
organizate acţiunile tip ?coală după şcoală).
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE
"SF.CIPRIAN" Faza de pregătire:
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE Programul „?coala după şcoală” (?D?) este un program complementar programului şcolar
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală, pentru consolidarea
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA competenţelor, învăţare remedială şi accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative şi
GRIGORESCU" MARASESTI de timp liber şi se adresează atât elevilor din învăţământul primar, cât şi elevilor din
învăţământul secundar. Programul se va realiza în funcţie de metodologia MENCS – Ordin
5349/2011.
Programul SDS se va desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu (în funcţie de
orarul fiecărui nivel de studiu), iar activităţile vor fi susţinute în special în cadrul Centrului
Educaţional Integrat, fiind facilitate participanţilor, resurse materiale şi educaţionale (hrană,
consumabile, cărţi, etc).
Programul se poate organiza modular, pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de
învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi nevoile identificate, prin combinarea pachetelor de
activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile.
Programul se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi), constituite după opţiunile şi
nevoile identificate în faza de elaborare a proiectului. Activităţile sunt proiectate, organizate şi
susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar (experţii Partenerului Liceu),
cu suportul celor 2 Consilieri Educaţionali CJRAE.

Faza de susţinere: se vor organiza grupe de elevi pentru toate ciclurile şcolare vizate prin
proiect:
1. COMPONENTA CICLU ANTE ?COLAR, PRE?COLAR ?I PRIMAR: se vor organiza grupe
de max. 12 copii, au activităţi min. de 2 ori/săptămână, timp de 34 de luni; grupele vor fi
organizate pe nivel ante şcolar şi preşcolar (în total, 200 de copii beneficiază de activităţi
Scoală după şcoală) şi nivel primar (din totalul de 450 şcolari grup ţintă, min. 200 vor fi din
învăţământul primar şi vor participa la activităţi Scoală după şcoală).
Grupele de primar vor fi mixte cu elevi de la cl. I - IV, atât din mediul rural, cât şi din
comunitatea romă. Activităţile ?coală după şcoală vor pune accent pe supraveghere şi
îndrumare în efectuarea temelor, activităţi de încurajare a lecturii independente, activităţi
tematice de învăţare prin joc etc.

2. COMPONENTA CICLU GIMNAZIAL ?I LICEAL (SECUNDAR INFERIOR ?I SUPERIOR): se


vor organiza grupe de max. 12 copii, au activităţi min. de 2 ori/săptămână, timp de 34 de luni;
grupele vor fi organizate pe nivel gimnazial – secundar inferior (din totalul de 450 şcolari grup
ţintă, min. 200 vor fi din învăţământul gimnazial şi vor participa la activităţi Scoală după şcoală)
şi nivel liceal – secundar superior (din totalul de 450 şcolari grup ţintă, min. 50 vor fi din
învăţământul liceal IX – X şi vor participa la activităţi Scoală după şcoală).
Activităţile ?coală după şcoală pentru nivelul secundar inferior şi superior vor implica minin
următoarele:
- PACHET DE ACTIVITĂ?I PENTRU ACCELERAREA ÎNVĂ?ĂRII ?I
PERFORMAN?Ă: 5 arii de interes (ştiinţe exacte, sport, artă, ştiinţe umane, limbi străine), min.
2 grupe pe fiecare arie. Se va încuraja realizarea revistei liceului de către una dintre grupe;
organizarea unei trupe de teatru şi a unei echipe de fotbal. Ateliere creative vor urmări
dezvoltarea competenţelor artistice şi comunicaţionale în rândurile elevilor / tinerilor,
promovarea spiritului de echipă şi creşterea stimei de sine, etc. *Se va forma 1 clasă de teatru
cu 30 elevi, repetiţiile (cursurile) vor fi bilunare. Pe durata proiectului, membrii clasei de teatru

72
vor pregăti şi prezenta min. 5 piese de teatru per proiect (în medie 2 piese/an). *1 club sportiv
care va reuni elevi pasionaţi de fotbal/cros care se vor antrena în medie 2 ori/ săptămână, pe
terenul de sport.

- PACHET DE ACTIVITĂ?I DE SPRIJIN PENTRU REDUCEREA DECALAJELOR LA


CLASĂ ?I EFECTUAREA TEMELOR. Min. 3 întâlniri / săptămână care implică şi efectuarea
temelor, şi asigurarea unei mese calde (se va avea în vedere o durată de 3 ore min.).

- PACHETUL DE ACTIVITĂ?I DE PREGĂTIRE PENTRU VIA?Ă. Se va centra pe


activităţi de dezvoltare personală şi va fi completat cu participarea elevilor/copiilor la activităţile
extra-curriculare / motivaţionale (1.5). Activităţile vor fi organizate de către elevi – contribuind la
dezvoltarea iniţiativei şi a lucrului în echipă. Astfel, se vor organiza min. 10 grupe cu câte 12
elevi / grupă, care se vor întâlni lunar. La nivelul fiecărei echipe se vor stabili roluri şi atribuţii;
fiecare echipă va prezenta trimestrial un proiect pe o temă la alegere dintre: *nutriţie şi stil de
viaţă; *igienă şi educaţie pentru sănătate; *egalitate de şanse şi nondiscriminare; *mediul şi
dezvoltarea durabilă; *voluntariat şi dezvoltarea comunităţii în care trăim. Pentru pregătirea
activităţii vor fi utilizate elemente TIC – cercetare pe site-uri de specialitate, întocmirea unei
prezentări în power point, pregătirea unui discurs / dezbateri, etc. Proiectul în sine poate fi
realizat sub formă de dezbatere (argumentare – competenţe de comunicare); sub formă de
concurs (stimularea interesului); sub formă de jocuri de rol; sub formă de prezentare interactivă
cu tehnici TIC, sau poate consta în voluntariat pentru a-i ajuta pe cei din clasele I – IV la lecţii;
voluntariat să plantăm / înfrumuseţăm oraşul. Prezentarea proiectului se va realiza fie la nivelul
clasei / claselor de unde provin elevii; fie în cadrul evenimentelor asociate campaniei din cadrul
sub-activit. 3.2, atunci când tematica evenimentului este similară cu proiectele elevilor (se
încurajează interacţiunea dintre toate grupurile ţintă şi implicarea directă a elevilor în
evenimentele proiectului).
Experţii cadre didactice ai Partenerului LICEU vor organiza elevii pe grupe şi pachete de
activităţi, în funcţie de ciclul şcolar şi vor derula/superviza activităţile specifice cu aceştia în
cadrul programului ?coală după ?coală. Consilierii educaţionali ai Partenerului CJRAE vor
monitoriza rezultatele şi impactul programului ?coală după ?coală (raportări anuale în baza
rezultatelor şcolare şi a interesului elevilor). Expertul Activităţi Recreative şi Motivaţionale se va
implica în realizarea activităţilor din pachetul de pregătire pentru viaţă, asigurând suport elevilor
în vederea organizării pe grupe de lucru şi în vederea elaborării/desfăşurării proiectelor.

Amplasamente AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
Rezultate previzionate Activitate 1.3/R3:
- 1 program Şcoală după Şcoală organizat şi derulat timp de 34 de luni;
- 200 de copii nivel ante şcolar şi preşcolar participanţi la activităţile Şcoală după
Şcoală;
- 450 de elevi nivel şcolar participanţi la activităţile Şcoală după Şcoală; dintre care
min. 200 nivel primar, min. 200 nivel secundar inferior şi min. 50 nivel secundar superior;
- Ateliere/întâlniri pentru efectuarea temelor, activităţi prin joc, etc. organizate şi
susţinute conform programului Şcoală după şcoală;
- 2 grupe elevi/arie interes (5 arii tematice) organizate pentru accelerarea învăţării şi
performanţei;
- 1 clasă de teatru cu 30 elevi organizată; min. 5 proiecţii de teatru susţinute;
- 1 club sportiv organizat şi funcţional;
- Min. 10 grupe din pachetul de pregătire pentru viaţă; proiecte trimestriale
dezvoltate de fiecare grupă şi susţinute la şcoală şi pe durata evenimentelor campaniei (3.2).
Rezultatele aferente sub-activ. (1.3) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE
ŞI PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR, prin dezvoltarea şi implementarea programului
Şcoală după şcoală.

1.4. Organizarea programului „A doua Sub-activitatea va avea o durată de 34 de luni şi va fi demarată după dezvoltarea planului de
şansă” / tip „A doua şansă” măsuri educaţionale alternative din cadrul sub-activ. 1.1 (pentru ca în baza
17 Iulie 2018 - 16 Mai 2021 instrumentelor/metodelor/tehnicilor propuse şi a planului educaţional individualizat, să fie
organizate acţiunile tip A doua şansă).
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE
"SF.CIPRIAN" Faza de pregătire:
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE Identificarea şi atragerea grupului ţintă se va realiza prin activitatea echipei mixte de intervenţie
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" (sub-activ. 3.1), iar demersurile de înscriere la program (1.4) se vor realiza în baza
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA metodologiei Ordin 5248/2011, în două sesiuni octombrie şi februarie.
GRIGORESCU" MARASESTI Având în vedere categoriile de grup ţintă – preşcolari, şcolari – precum şi dimensiunea
acestora, vor fi implicaţi cei 2 Consilieri Educaţionali CJRAE, experţii cadre didactice ai
Partenerului Liceu şi Coordonatorul de formare al Solicitantului.
Programul „A doua şansă” / tip A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor,
proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat
învăţământul primar şi gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea
continuării şi finalizării învăţământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele
activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate.
Activităţile din cadrul (1.4) vor fi organizate pe nivel de instruire (învăţământ primar şi
secundar), se vor adresa atât celor care nu au depăşit cu 4 ani vârsta clasei neabsolvite, cât şi
celor care au depăşit această vârstă, pentru a răspunde nevoilor identificate la momentul
scrierii proiectului, în conformitate cu indicatorii asumaţi.

73
Faza de susţinere:
Se vor organiza min. 2 grupe:
*Grupa învăţământ primar, pentru cei care:
- Nu au participat deloc la educaţia formală – şcolară;
- Au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar – indiferent de momentul şi
motivele abandonului;
- Nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.
- Au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta clasei neabsolvite.
- Nu au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta clasei neabsolvite.

*Grupa învăţâmânt secundar, pentru cei care:


- Au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul A doua şansă) dar
nu şi-au continuat educaţia mai departe;
- Au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau
VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ – indiferent de
momentul şi motivele abandonului.
- Au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta clasei neabsolvite.
- Nu au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta clasei neabsolvite.

La nivelul fiecărei grupe, învăţarea se va realiza în echipe mici, între 8 – 15 pers. Cursurile se
vor desfăşura, în cadrul Centrului Educaţional Integrat, după mai multe variante de orar (în
timpul săptămânii după-amiaza sau seara, sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc.) în
funcţie de posibilităţile cursanţilor şi ale cadrelor didactice. Sunt planificate ore pentru
consultaţii individuale la dispoziţia elevilor.
Repartizarea participanţilor pe nivel de învăţământ se va realiza în implementare, în funcţie de
numărul de solicitări; în medie, min. 15 participanţi la învăţământ primar şi 35 participanţi la
învăţământ secundar (în faza de elaborare a analizei), dar aceste valori pot fluctua în funcţie de
participanţii înscrişi efectiv. Ca atare, a fost alocat 1 expert cadru didactic pentru nivel primar şi
2 experţi nivel secundar.
Conform metodologiei MENCS privind organizarea programului A doua şansă, programul va
avea o durată flexibilă: 2 ani pentru învăţământul primar; 3 ani pentru învăţământul secundar,
acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională.
Referitor la pregătirea profesională, în funcţie de acordurile dezvoltate cu angajatorii (sub-activ.
3.1), se vor organiza min. 1 curs calificare şi/sau formare iniţială croitorie şi/sau cosmetică; min.
1 curs mecanică/service auto. Programul de pregătire va fi confirmat în implementare şi în
funcţie de solicitările participanţilor la A doua şansă, care pot fi diferite de opţiunile comunicate
în faza de scriere de proiect.

Faza de evaluare/monitorizare:
Cei 2 Consilieri Educaţionali CJRAE vor superviza şi monitoriza derularea programului (nivel
primar şi secundar, fiecare expert pe câte un nivel de învăţământ) şi vor propune după caz
soluţii/măsuri de creştere a interesului participanţilor la A doua şansă.

Amplasamente AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 1.4/R4:
- 1 Program A doua şansă/tip A doua şansă dezvoltat;
- 50 de tineri/adulţi participanţi la Programul A doua şansă/tip A doua şansă, dintre
care min. 15 persoane la grupa de învăţământ primar şi min. 35 persoane la învăţământ
secundar;
- 50 de tineri/adulţi îşi finalizează studiile în cadrul Programului.
- Min. 2 cursuri de pregătire profesională asigurate – 35 de absolvenţi certificaţi.
Rezultatele aferente sub-activ. (1.4) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE
ŞI PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR, prin dezvoltarea şi implementarea programului A
doua şansă/tip A doua şansă.

1.5. Activităţi extracurriculare şi Sub-activitatea va avea o durată de 34 de luni şi va fi demarată după dezvoltarea planului de
motivaţionale măsuri educaţionale alternative din cadrul sub-activ. 1.1 (pentru ca în baza
17 Iulie 2018 - 16 Mai 2021 instrumentelor/metodelor/tehnicilor propuse şi a planului educaţional individualizat, să fie
organizate acţiunile extracurriculare şi motivaţionale). Având în vedere categoriile de grup ţintă
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE – preşcolari, şcolari – precum şi dimensiunea acestora, activităţile vor avea o frecvenţă lunara
"SF.CIPRIAN" şi/sau trimestrială şi vor fi gestionate de către Expertul Activităţi Recreative şi Motivaţionale.

Sub-activitatea include ateliere motivaţionale, creative, acţiuni de recreere şi de stimulare a


interesului pentru şcoală, etc.:
1. SĂPTĂMÂNA DE FILM/ANIMA?IE organizată săptămânal: va implica 2 proiecţii de
film/animaţie per săptămână. Va fi susţinută în cadrul CEI (Centrul Educaţional Integrat) în
regim de week-end şi/sau în clasă (la ore). Vor fi proiectate filme/animaţii educative,
motivaţionale, istorice, culturale etc. adaptate la profilul şi vârsta participantului (durata
proiecţiilor 1 – 2 ore). În medie, 40-50 elevi vor participa săptămânal la această activitate.
Proiecţiile vor permite şi copiilor ce nu au acces la facilităţile multimedia/cinema să afle
informaţii instructive într-un mod atractiv şi prietenos. In cadrul săptămânii de film vor fi

74
prezentate, inclusiv, conţinuturi în format video privind egalitatea de şanse şi mediul
înconjurător. Expertul Activităţi Recreative şi Motivaţionale va planifica calendarul săptămânii
de film împreună cu Experţii Partenerului Liceu, astfel încât fiecare elev grup ţintă să
beneficieze de min. 1 eveniment. Tematica materialelor video prezentate va fi stabilită şi
împreună cu Experţii Partenerului CJRAE şi ai Partenerului Liceu, dar şi în funcţie de sugestiile
elevilor. Expertul Activităţi Recreative şi Motivaţionale va identifica şi va pregăti conţinuturile
relevante pentru a fi incluse în săptămâna de film; va asista la derularea activităţii.

2. ATELIERUL DE CREA?IE ?I ME?TERIT va fi organizat lunar, în cadrul celor 2 unităţi de


învăţământ (implicit structuri arondate), pe durata anului şcolar, în clasă, în special, în orele de
dirigenţie, desen, atelier tehnic, etc. Atelierul va avea o durată de min. 2 ore şi o tematică
variată: activităţi de cusut şi tricotat, activităţi de pictură/olărit/artă murală/ reciclare manuală a
hârtiei – în funcţie de interesele/solicitările elevilor. În medie, vor fi 2 ateliere/lună (câte 1 pentru
fiecare şcoală), 68 de ateliere/proiect. În medie 20 participanţi / atelier (în funcţie de
dimensiunea clasei). În cadrul atelierelor de creaţie şi meşterit, copii şi tinerii vor dobândi
abilităţi practice (cum să facem lucrurile din gospodărie/cum să refacem lucrurile, cum şi ce
reutilizăm) şi competenţe sociale şi comunicaţionale (lucrul în echipă, etc.). Expertul Activităţi
Recreative şi Motivaţionale va fi responsabil cu planificarea atelierului (clasă, interval susţinere,
temă atelier), va asigura resursele necesare (lectori specializaţi, materiale, etc.) şi va asista la
desfăşurarea acestuia.

3. CURSURI DE EDUCA?IE ANTREPRENORIAT vor fi organizate începând cu luna 6 de


implementare şi vor avea o frecvenţă semestrială. Vor fi susţinute de către cadrele didactice
care vor participa la programul de formare competenţe antreprenoriale (acreditat ANC, în
cadrul sub-activ. 2.1). Pentru eficientizarea utilizării resurselor şi pentru a asigura o intervenţie
integrată (care să continue şi după finalizarea proiectului), cursurile vor fi organizate în spaţiul
Centrului Comunitar Integrat pe durata săptămânii „?coala Altfel”. Se vor adresa atât
preşcolarilor, cât şi elevilor de la primar, secundar inferior şi secundar superior. Vor avea o
durată medie de 1 zi. Rolul cursurilor este de a cunoaşte tipurile de resurse financiare, accesul
la acestea, de a lua decizii cât mai bune privind banii şi de a-şi gestiona eficient resursele
financiare, pentru a evita pe viitor permanenţa în cercul vicios al dependenţei de ajutor social /
şomaj. De asemenea, rolul cursurilor este de a asigura un set de competenţe cheie pentru
copii/elevi şi tineri în vederea iniţierii de acţiuni de voluntariat şi proiecte la nivel de clasă/şcoală
privind atragerea şi gestionarea de fonduri pentru activităţile educaţionale. Expertul Activităţi
Recreative şi Motivaţionale va planifica cursurile şi va superviza derularea acestora. După caz,
va identifica speackeri motivaţionali – angajatori, voluntari ONG, etc.

4. Vor fi organizate, în timpul anului şcolar, 10 EXCURSII, cu o medie de 40 elevi / excursie


(vor viza obiective turistice, culturale, antreprenoriale etc.), cu o durată de 1 zi / excursie;
Responsabil pentru organizarea şi realizarea excursiilor va fi Expertul Activităţi Recreative şi
Motivaţionale.

5. Vor fi organizate 3 TABERE, în timpul vacanţelor şcolare, cu o medie de 40 elevi/tabără şi o


durată de 1 săptămână/tabără. Responsabil pentru organizarea şi realizarea taberelor va fi
Expertul Activităţi Recreative şi Motivaţionale. În cadrul taberelor, copii vor participa la
jocuri/activităţi educative.

Amplasamente AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 1.5/R5:
- 1 pachet de activităţi extra curriculare şi motivaţionale dezvoltat;
- 2 proiecţii de film/animaţie organizate săptămânal;
- 700 de participanţi per proiect la evenimentul Săptămâna de film/animaţie;
- 68 de ateliere de creaţie şi meşteşugit pe proiect;
- 20 participanţi/atelier cu o durată de 2 ore;
- Min. 5 cursuri de educaţie antreprenorială
- 10 excursii organizate; min. 400 copii participanţi la excursii;
- 3 tabere organizate; min. 120 copii/tineri participanţi în tabere.
Rezultatele aferente sub-activ. (1.5) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE
ŞI PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR, prin dezvoltarea de activităţi extra curriculare,
motivaţionale, orientate spre nevoile copilului şi dobândirea de competenţe cheie
(comunicare, lucrul în echipă, etc.)

1.6. Acordarea de sprijin financiar şi Sub-activitatea face parte din setul de măsuri care facilitează accesul la servicii educaţionale,
material. Asigurare dotări pentru prin abordarea nevoilor copiilor/elevilor/tinerilor şi prin asigurarea de spaţii şi echipamente
dezvoltarea activitatii necesare dezvoltării propice a activităţilor educaţionale.
17 Mai 2018 - 16 Mai 2021 Sub-activitatea va avea o durată continuă şi va fi coordonată de către Expertul Selecţie şi
Monitorizare Grup ?intă (ESM). Va include:
"ORASUL MARASESTI"/Proiecte - Dezvoltarea corespunzătoare a unui Centru Educaţional Integrat (CEI) ca spaţiu
dotat cu echipamente şi resurse necesare procesului educaţional. Asigurarea de echipamente
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE
necesare în cadrul spaţiilor Partenerului 2.
"SF.CIPRIAN"
- Înscrierea grupului ţintă – categoria copii/elevi/tineri din cadrul şcolilor defavorizate
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA din Mărăşeşti, implicit tineri care nu au finalizat studiile – la activităţile proiectului şi în vederea
GRIGORESCU" MARASESTI acordării de sprijin financiar.
- Monitorizarea grupului ţintă – copii/elevi/tineri – ca urmare a acordării sprijinului
financiar şi a participării la sub-activ. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
ASIGURARE SPA?II ?I ECHIPAMENTE (lista dotărilor este detaliată în bugetul proiectului):

75
Pentru asigurarea unui mediu educaţional propice propunem urmatoarele:
- Un laborator de limbi străine în cadrul Liceului Tehnologic Eremia Grigorescu.
În acest moment, aici nu există un laborator de limbi străine, deşi elevii înregistrează
performanţe remarcabile la concursurile şcolare. Absenţa unei astfel de facilităţi descurajează
copii să continue liceul în Mărăşeşti; de cele mai multe ori, aceştia merg către liceele din
Focşani (sunt mai bine dotate.)
- Dotarea şi modernizarea laboratorului de informatică din cadrul liceului
În acest moment, laboratorul de informatică deţine o infrastructură depăşită tehnologic şi
insuficientă pentru cei peste 500 de elevi ai unităţii şcolare. Pe de altă parte, integrarea
elementelor TIC în procesul de predare trebuie să fie completată de existenţa resurelor TIC –
echipamente şi conexiuni internet – adecvate.
- Dezvoltarea Centrului Educaţional Integrat şi dotarea acestuia.
Acest centru va susţine activităţi educative, recreative şi cu părinţii şi va oferi resurse
educaţionale disponibile la nivel local. În cadrul Centrului se vor desfăşura următoarele:
*activităţile recreative şi extracurriculare (sub-activ. 1.5);
*şedinţe de consiliere/orientare elevi (sub-activ. 1.2);
*activităţi din cadrul Programului ?coală după ?coală (sub-activ. 1.3);
*activităţile din cadrul Programului A doua şansă (sub-activ. 1.4);
*sesiunile de formare a personalului didactic (sub-activ. 2.1);
*evenimente/acţiuni din cadrul măsurilor Reţelei de Parteneriat pentru Educaţie (intervenţiile
Grupurilor de Sprijin - sub-activ. 3.1);
*evenimente/acţiuni din cadrul Campaniei de informare şi conştientizare (sub-activ. 3.2);
*cursurile şi activităţile de educaţie parentală (sub-activ. 3.3).
Resursele disponibile: calculatoare şi conexiune internet, materiale didactice, materiale pentru
activităţile practice recreative, etc. Spaţiul şi resursele din Centru vor putea fi utilizate de către
toţi membrii grupului ţintă pe durata proiectului, iar partenerii vor acţiona ulterior pentru
menţinerea destinaţiei CEI, pe perioada de sustenabilitate. Pentru că dezvoltarea acestui
centru educaţional are impact la nivelul întregii comunităţi din Mărăşeşti, Partenerul UAT se va
implica, prin Coordonatorul său, în dotarea/pregătirea CEI
GRUP ?INTĂ – ÎNSCRIERE, SPRIJIN, MONITORIZARE:
Înscrierea si monitorizarea parcursului elevului /tânărului vor fi realizate în cadrul (1.6). ESM va
întreprinde toate măsurile obligatorii cf. Ghidului Solicitantului. Se va asigura că toţi participanţii
înscrişi respectă cerinţele minime referitoare la eligibilitatea grupului ţintă conform apelului
„Scoală pentru toţi”. Pe durata implementării proiectului, va monitoriza prezenţa acestora la
activităţile specifice, va centraliza, analiza şi raporta documentele şi informaţiile legate de
implicarea grupului ţintă. Va dezvolta metodologia de acordare a stimulentelor materiale şi
financiare pentru membrii grupului ţintă ce provin din unităţile şcolare defavorizate din
Mărăşeşti. În baza metodologiei, va stabili împreună cu Partenerii, copii/elevii/tinerii inclusiv A
doua şansă care vor beneficia de sprijin financiar şi material. Va superviza respectarea şi
îndeplinirea criteriilor în baza cărora a fost acordat sprijinul.
METODOLOGIA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR:
1. ASPECTE GENERALE:
SPRIJINUL FINANCIAR pentru copil, elev, tânăr şi/sau adult din programul A doua şansă are
rolul de a acoperi unele nevoi imediate care împiedică participarea la educaţie şi a stimula
frecvenţa regulată. Sprijinul face parte din cadrul categoriei acţiunilor cu impact direct
ACCESULUI LA EDUCA?IE ?I PREVENIREA/REDUCEREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ?COLII
(1.3.1 a) intervenţii de bază cf. Ghid Solicitant).
Acest proces de acordare a sprijinului se va realiza în conformitate cu prevederile Ghidului
Solicitantului şi cu Anexa 6 Linii directoare privind acordarea de sprijin financiar.
2. INFORMA?II PRIVIND ELIGIBILITATEA BENEFICIARILOR DE SPRIJIN:
Sprijinul va fi acordat tuturor celor care îndeplinesc cerinţele minime privind grupul ţintă vizat:
copii/elevi/tineri şi/sau adulţi A doua şansă care locuiesc în Mărăşeşti / învaţă la şcolile
defavorizate din Mărăşeşti (implicit comune aparţinătoare) şi participă la măsurile dedicate
facilitării accesului la educaţie. dezvoltării competenţelor transversale (sub-activ. 2.1).
3. CERIN?E DE ACCES:
În pregatirea analizei de nevoi, au fost identificate o serie de familii care necesită sprijin
financiar pentru menţinerea la şcoală a copilului. În implementare, prin activitatea echipei mixte
de intervenţie (3.1), aceste familii (şi nu numai) vor fi informate despre posibilitatea acordării de
sprijin financiar, în vederea susţinerii copilului la şcoală. Se va elabora Metodologia care va fi
publică (online pe site-ul de proiect şi fizic la sediul CEI)si care va stabili etapele de urmat :
informarea familiilor; depunerea unei cereri scrise de către părinte/tutore/adult în vederea
solicitării sprijinului; analiza/evaluarea situaţiei familiei şi selecţia beneficiarilor sprijinului;
publicarea rezultatelor; acordarea sprijinului şi monitorizarea. Părinţii/tutorii minorilor şi adulţii
din A doua şansă pot depune o cerere prin care confirmă că nu deţin resurse financiare
suficiente pentru susţinerea copilului la şcoală şi prin care îşi asumă respectarea condiţiilor
obligatorii privind sprijinul. Echipa mixtă va verifica corectitudinea informaţiilor la domiciliul
participantului. ESM va prelua şi centraliza toate cererile; se va asigura că vor fi evaluate doar
cazurile care corespund cu realitatea, în baza confirmării/constatării emise de echipa mixtă. Va
întocmi un raport cu toate cererile primite pe care îl va transmite echipei de evaluare. Pentru a
asigura acces egal tuturor participanţilor, un copil/tânăr/adult poate beneficia de sprijin financiar
pentru max. 1 an proiect(12 luni).
4. CRITERII DE EVALUARE şi SELEC?IE:
Pentru a realiza un proces de selecţie transparent şi echidistant, precum şi pentru a sprijini
comunităţile care sunt vizate în mod acut de riscul de marginalizare/excluziune şi, implicit, de
abandon şcolar, fiecare cerere va fi analizată şi punctată de la 1 la 100, în funcţie de:
- Provenienţă mediu rural;
- etnie romă;
- familie monoparentală/cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate;
- dizabilităţi;
- din familie cu mai mult de 3 copii;
- performanţe şcolare scăzute (nr. absenţe, caz de corigenţe/repetenţie);
- performanţe şcolare deosebite (participări/premii concursuri, olimpiade);
- va face parte/face parte din Grupurile de Sprjin voluntariat (3.1);

76
- locuieşte în gospodării cu nicio sursă de venit / o singură sursă de venit (doar 1
părinte lucrează);
- locuieşte în gospodării fără condiţii materiale – alimentare cu apă/energie
electrică/dotări etc.
Grila şi punctele aferente fiecărui criteriu vor fi definitivate în faza de implementare.
5. INFORMA?II PRIVIND CONSTITUIREA ECHIPEI DE EVALUARE:
Echipa de evaluare va avea un număr impar de membrii, constituit din min:ESM; 3 membrii din
cadrul echipei mixte de intervenţie (descrisă la sub-activit. 3.1), dintre care 1 va fi asistentul
social; 1 reprezentant de la ?coala nr. 2; 1 reprezentant de la Liceul Tehnologic E. Grigorescu;
Coordonatorul Partenerului UAT.
Fiecare membru va semna o declaraţie privind evitarea conflictului de interese, şi asigurarea
unui tratament echidistant şi non discriminatoriu privind fiecare cerere evaluată.
6. VALOARE ?I FORMĂ DE ACORDARE:
Sprijinul financiar este acordat sub formă de subvenţie. Valoarea standard este de 100 lei/lună
pentru copil care frecventează creşa/grădiniţa/şcoala şi 200 lei/lună tânăr/adult care
frecventează programul A doua şansă.
Vor fi acordate 50 de subvenţii pentru tânăr / adult participant la A doua şansă; 100 de
subvenţii pentru anteşcolari şi preşcolari; 200 de subvenţii pentru şcolari. Fiecare subvenţie
acordată pentru max. 12 luni.
7. OBLIGA?IILE BENEFICIARILOR DE SPRIJIN FINANCIAR
Acordarea sprijinului financiar =condiţionată de frecvenţa regulată a copilului la
creşă/grădiniţă/şcoală şi de parcurgerea etapelor din planul educaţional de dezvoltare
personalizat/programul de sprijin individualizat (pentru copii) şi din schema personalizată de
sprijin (pentru părinte). Pentru participanţii la programul A doua şansă, sprijinul este condiţionat
si de rezultatele şcolare ale tânărului.
8. INFORMA?II PRIVIND MODALITATEA DE MONITORIZARE A ÎNDEPLINIRII
CONDI?IILOR DE ACCES
ESM va centraliza rezultatele evaluărilor cererilor de sprijin financiar şi va publica lista
beneficiarilor anuali. Împreună cu Coordonatorul Partenerului UAT va pregăti procedurile de
acordare a subvenţiilor.
ESM va superviza îndeplinirea condiţiilor de acces pe toată durata pentru care participantul
beneficiază de subvenţie – min.12 luni. Va verifica periodic situaţia fiecărui participant şi va
emite un raport trimestrial.

Amplasamente AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI - Str. Strada Siret, nr. 1, Oraş Mărăşeşti, cod poştal
625200, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 1.6/R6:
- 1 metodologie de acordare a sprijinului financiar dezvoltată şi publicată;
- 3 apeluri pentru depunerea cererilor de sprijin lansate;
- Cereri evaluate şi rezultate publicate;
- 50 de subvenţii acordate pentru participanţii la A doua şansă;
- 100 de subvenţii de sprijin pentru anteşcolari şi preşcolari;
- 200 de subvenţii pentru şcolari.
- 1 Centrul Educaţional Integrat pregătit, dotat şi funcţional;
- 1 laborator de limbi străine dotat şi funcţional;
- 1 laborator de informatică dotat şi funcţional.
Rezultatele aferente sub-activ. (1.6) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICII
EDUCAŢIONALE şi ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR oferite prin abordarea nevoilor
copiilor/tinerilor, asigurarea de sprijin financiar şi asigurarea de echipamente şi spaţii
necesare.

Activitate: 2 (AP) INTERVENŢII INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC

Subactivităţi

2.1. Organizarea şi susţinerea de Sub-activitatea va avea o durată de 36 de luni şi se va adresa grupului ţintă – cadre didactice
programe de dezvoltare profesională care predau în instituţiile de învăţământ din Mărăşeşti (90 pers.).
17 Mai 2018 - 16 Mai 2021 Pentru a îmbunătăţi actul educaţional şi pentru a diversifica metodele de învăţare, va fi
organizat un set de intervenţii integrate pentru personalul didactic, astfel:
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE - În cadrul (2.1) au fost identificate şi propuse cursurile solicitate de către cadrele
"SF.CIPRIAN" didactice, ca urmare a analizei la nivelul mediului educaţional local = set de programe de
instruire în rândul celor 90 cadre didactice grup ţintă, pentru dezvoltarea de competenţe
transversale;
- În cadrul (2.2) au fost planificate sesiuni de schimb de experienţe pe subiecte
concrete din activitatea didactică de zi cu zi pentru a completa cunoştinţele personalului
didactic.
Sub-activitatea (2.1) va fi organizată şi coordonată de către Liderul de Parteneriat, prin
Coordonatorul de Formare şi va avea o durată continuă având în vedere următoarele:
*dimensiunea grupului ţintă; *componenţa diferită şi complexă a membrilor grupului ţintă (cadre
didactice pentru nivel preşcolar, primar, gimnaziu, secundar etc.); *opţiunile variate de cursuri
pe care le-au identificat ca necesare prin Analiza de nevoi; *calendarul activităţilor şcolare, care
nu permite profesorului să lipsească în timpul săptămânii; *evitarea suprapunerii cu măsurile

77
din cadrul (2.2); *procedurile şi metodologiile ANC şi MECS privind organizarea, susţinerea şi
certificarea formării, care impun etape şi termene privind anunţarea/derularea/finalizarea
cursurilor; *documentele standard care trebuie completate/raportate la ANC/MECS privind
cursanţii (cataloage cursanţi, registre matricole, cereri eliberare diplome etc.) şi care presupun
un consum suplimentar de timp.
Sub-activitatea implică un set de etape:
- Calendarul sesiunilor de instruire;
- Înscrierea participanţilor în funcţie de opţiunea aleasă în faza de pregătire a
proiectului;
- Dezvoltarea suporturilor de curs şi a instrumentelor formative;
- Anunţarea cursurilor la ANC / subcontractarea cursurilor acreditate MENCS;
- Dezvoltarea instrumentelor de evaluare;
- Organizarea examinării şi certificarea ANC/MENCS.
Coordonatorul de Formare, Asistentul de Formare şi lectorii vor acţiona pentru desfăşurarea
acestor etape, conform atribuţiilor din fişa postului. În acelaşi timp, Coordonatorul de formare
va superviza întreg procesul, identificând/gestionând eventuale riscuri legate de
calendar/participanţi şi va organiza procedurile de evaluare şi certificare conform legislaţiei în
vigoare.
Cursurile vor fi susţinute în cadrul Centrului Educaţional Integrat. Fiecare curs va avea o
componentă teoretică şi o componentă practică (activităţi didactice specifice cu elevi),
lectorii/formatorii monitorizând cursantul pe durata susţinerii componentei practice.
În baza analizei de nevoi, au fost identificate următoarele cursuri acreditate ANC:
? TIC / competenţe digitale (durată min. 60 ore): 45 dintre cei 90 membrii ai grupului
ţintă au optat pentru cursul de formator. Vor fi organizate 4 grupe, cu max. 14 persoane.
Programa de instruire se va centra pe cunoaşterea şi utilizarea de unelte digitale pentru a fi
inserate în secvenţe de instruire. Astfel, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar din
Mărăşeşti, indiferent de materia predată, deprind cum să îşi familiarizeze elevii cu tendinţe şi
concepte specifice educaţiei din secolul 21, precum învăţare digitală, inclusiv conţinut digital,
Web 2.0, reţele sociale, resurse şi unelte online. Competenţele transversale dobândite:
*utilizarea eficientă a mediul online ca resursă în procesul de predare-învăţare, de la website-
uri, la platforme de comunicare şi reţele sociale; *crearea de conţinuturi digitale pentru materiile
pe care le predau.
? Competenţe sociale şi civice (durată min. 40 ore): 45 dintre cei 90 membrii ai
grupului ţintă au optat pentru cursul de formator. Vor fi organizate 4 grupe, cu max. 14
persoane. Programa de instruire se va centra pe dezvoltarea competenţelor transversale care
sunt necesare în activitatea didactică de zi cu zi, pentru că vizează tocmai elemente de
*nondiscriminare, *egalitate de şanse, *spirit civic şi implicare în comunitate, *stil de viaţă
sănătos, *comunicare constructivă, *gestionarea conflictelor.
? Formator (durată min. 60 ore): 45 dintre cei 90 membrii ai grupului ţintă au optat
pentru cursul de formator. Vor fi organizate 4 grupe, cu max. 14 persoane. Competenţele
transversale dobândite sunt acelea care ţin de managementul formării, fiind utile atât pentru
procesul didactic, cât şi pentru iniţierea de proiecte extracurriculare destinate dezvoltării
elevului/adultului.
? Competenţe antreprenoriale (durată 56 ore): 45 dintre cei 90 membrii ai grupului
ţintă au optat pentru cursul de formator. Vor fi organizate 4 grupe, cu max. 14 persoane.
Competenţele transversale dobândite, de către cadrele didactice, permit la nivel de clasă:
*dezvoltarea de proiecte educaţionale în interiorul/în afara şcolii, inclusiv pentru atragerea de
fonduri; *includerea de noţiuni de bază privind educaţia financiară în cadrul orelor de dirigenţie
şi educaţie civică; *prezentarea oportunităţilor de carieră, implicit ocuparea pe cont propriu prin
iniţiative antreprenoriale (cu accent pe clasele IX -X) etc. Cursul va avea un modul destinat
educaţiei financiare şi un modul destinat posibilităţilor de angajarea pe cont propriu (facilitatorii
antreprenoriatului – bussiness angels, reţele de mentori, platforme online de sprijin a start up-
urilor, etc.).
Aşadar, fiecare cadru didactic membru GT va realiza min. 2 cursuri autorizate ANC prin
intermediul proiectului, conform solicitărilor evidenţiate în Analiza de nevoi.
Cursurile acreditate ANC vor fi susţinute de către personalul Liderului de Parteneriat, care
deţine expertiză în domeniul formării profesionale continue. Cursurile se vor finaliza prin
susţinerea unui examen, în prezenţa unei comisii de evaluatori desemnaţi de către ANC.
Absolvenţii primesc un certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional de către Ministerul
Muncii şi Ministerul Educaţiei.
În baza analizei de nevoi, au fost solicitate următoarele cursuri acreditate MENCS cu credite
transferabile:
? Promovarea parteneriatului în educaţie
? Managementul activităţii de voluntariat
? Pro – mediere în organizaţiile şcolare
? Consilierea şi orientarea în carieră a elevului
? Managementul clasei de elevi – managementul conflictelor
? Optimizarea învăţării în programe „şcoală după şcoală”
? Educaţie incluzivă: dimensiune, provocări, soluţii
? A doua şansă în educaţie
? Modalităţi de formare a competenţelor cheie la preşcolar şi şcolarul mic
Fiecare curs are o durată de min. 60 ore şi 15 creditate profesionale transferabile. Cei 90 de
participanţi, vor fi organizaţi în 9 grupe, cu câte 10 persoane, fiecare grupând participând la 1
dintre cele 9 cursuri propuse.
De asemenea, pentru stabilirea listei de cursuri au fost avute în vedere ofertele pentru
programele de formare continuă a cadrelor didactice, asigurate pentru anul 2016 – 2017, la
nivel naţional de către furnizorii acreditaţi MENCS (în special, Casele Corpului Didactic).
Cursurile se finalizează prin susţinerea unui colocviu în şedinţă publică (in conf. cu art. 20 litera
f, din O.M.Ed.C. 4611/2005) şi prin predarea unui portofoliu (de min. 15 pag). Pentru absolvirea
cursurilor, se obţin certificate de competenţe didactice.
De altfel, cursuri acreditate MENCS permit dobândirea de competenţe în domenii care
contribuie la prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi la transformarea mediului şcolar
într-unul prietenos şi atractiv pentru copil/elev. Totodată, sunt pregătite cadrele didactice pentru

78
a continua activităţile proiectului după finalizarea implementării, prin identificarea, atragerea şi
gestionarea de noi finanţări, prin implicarea voluntară a comunităţii, prin menţinerea
parteneriatelor strategice cu actorii relevanţi, prin formarea competenţelor elevului / tânărului
pentru piaţa muncii (competenţe TIC, competenţe de comunicare/stil de viaţă, etc.).
Metodologia de derulare a cursurilor acreditate ANC respectă legislaţia în domeniul formării
profesionale continue (conform OUG 129/2000): *programă de curs autorizată; *anunţarea
cursului / examenului la ANC; *susţinerea examenului; *completarea documentelor de curs
(contracte formare, liste prezenţă, catalog cursanţi, procese verbale, registru matricol, etc.);
*solicitarea, completarea şi emiterea diplomelor.
Metodologia de derulare a cursurilor acreditate MENCS cu credite profesionale transferabile
respectă legislaţia în domeniu (ORDIN Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar).
Referitor la derularea efectivă a formării: nr. de ore alocate programului de formare – 40 ore
sau 60 ore – se vor realiza fie în format de 4 ore/zi, fie în format de 8 ore/zi (regim de week-
end), în funcţie de disponibilitatea cadrelor didactice şi a calendarului şcolar. Ceea ce
înseamnă, că în medie un curs va avea o durată de min. 3 săptămâni şi de max. 2 luni, implicit
dezvoltarea proiectului practic şi examinare.
40 ore = 4 ore/zi = 10 zile + examinare;
40 ore = 8 ore/zi = 5 zile + examinare (în regim de week-end = min. 3 săptămâni);
60 ore = 4 ore/zi = 15 zile + examinare;
60 ore = 8 ore/zi = 8 zile + examinare (în regim de week-end = min. 4 săptămâni);
Pentru acelaşi program de formare, grupele de instruire se vor desfăşura succesiv. În medie,
un program de formare pentru finalizarea instruirii la nivelul celor 4 grupe (TIC / competenţe
civice, de ex.) va avea o durată de min. 4 luni (1 lună/grupă) şi acest program va fi repartizat
uniform pe durata proiectului, pentru a acoperi toţi cei 3 ani de implementare.

Amplasamente AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 2.1/R7:
- 4 programe de formare acreditate ANC organizate şi susţinute;
- 9 programe de dezvoltare a competenţelor didactice acredicate MENCS organizate
şi susţinute;
- Calendarul sesiunilor de instruire realizat, participanţi înscrişi, suporturi de curs
elaborate;
- Anunţuri de lansare/examen; documente cursanţi completate şi avizate;
- 4 grupe de instruire pentru cursul TIC / competenţe digitale susţinute; 45 de
absolvenţi certificaţi;
- 4 grupe de instruire pentru cursul competenţe civice şi sociale susţinute; 45 de
absolvenţi certificaţi;
- 4 grupe de instruire pentru cursul formator susţinute; 45 de absolvenţi certificaţi;
- 4 grupe de instruire pentru cursul competenţe antreprenoriale susţinute; 45 de
absolvenţi certificaţi;
- 9 grupe de instruire pentru dezvoltarea competenţelor didactice prin cursuri cu
credite transferabile – organizate şi susţinute; 90 de certificate didactice acordate
Rezultatele aferente sub-activ. (2.1) contribuie la DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII
RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLI prin dezvoltarea competenţelor transversale în domenii
de interes actului educaţional.

2.2. Transfer de experienţă / schimb de Sub-activitatea va avea o durată de 34 de luni şi va fi demarată după finalizarea demersurilor
bune practici pentru personalul didactic de organizare a echipei mixte de specialişti (3.1) şi după lansarea sub-activ. (1.1) = pentru a
17 Iulie 2018 - 16 Mai 2021 implica, în acest proces de transfer şi bune practici, experţi din diferite domenii de intervenţie şi
expertiză (consiliere vocaţională şi în carieră, educaţia părinţilor, asistenţă socială, dezvoltare
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE curriculară şi instrumente inovative de lucru cu copii/elevii, etc) şi pentru a avea seturi de
"SF.CIPRIAN" instrumente inovative în procesul didactic, în vederea exemplificării/diseminării, acestor
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE instrumente, către cadrele didactice din localitate.
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" Sub-activitatea va fi organizată şi coordonată de către Partenerul CJRAE prin Expertul tehnici
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA educative inovative. Pentru facilitarea contactului cu mediul educaţional local, va fi implicat un
GRIGORESCU" MARASESTI expert din partea Partenerului LICEU - Expert tehnici inovative si adaptare curriculă.
Ambii experţi vor asigura transferul de experienţe, cunoştinţe, resurse educaţionale şi bune
practici pentru cadrele didactice grup ţintă ale proiectului (90 pers). Iar, Expertul Teme
Orizontale va furniza conţinuturi relevante privind principiile dezvoltării durabile şi ale egalităţii
de şanse.

Acţiunea are o componentă practică şi o componentă TIC. Teme principale abordate în cadrul
atelierelor / portalului online: *metode şi tehnici pentru a sprijini elevii să treacă de la un ciclu
şcolar la altul; *cum identificăm / cum combate discriminarea; *metode inovative de învăţare /
predare, inclusiv utilizând calculatorul şi internetul; *cum atragem / menţinem interesul copiilor
pentru educaţie; *rolul educaţiei pentru promovarea dezvoltării durabile; *educaţie parentală.

Componenta practică: vor fi organizate 3 activităţi de tip „masă rotundă” şi 9 ateliere


educaţionale.
Fiecare eveniment va avea o durată de 2 zile. Pentru activităţile tip „masă rotundă”, grupul ţintă
va fi împărţit în 3 echipe cu câte 30 participanţi. Pentru atelierele educaţionale, se vor organiza
echipe cu câte 10 participanţi. Componenta practică va fi finalizată în primul semestru de
activitate – pentru a înlesni şi prioritiza integrarea de noi tehnici educaţionale în procesul de
predare = astfel, dacă în cadrul (1.1) sunt dezvoltate tehnici/intrumente/metode, în cadrul (2.2)

79
grupul ţintă profesori este familiarizat cu aplicarea acestora la clasă, în vederea creşterii
interesului şi a motivaţiei elevului pentru şcoală. Cei doi experti (Expertul tehnici educative
inovative – CJRAE şi Expert tehnici inovative si adaptare curriculă - Liceu) vor susţine
prezentările din cadrul activităţilor, vor planifica calendarul întâlnirilor, vor pregăti materialele de
lucru (exemple din proiecte similare UE, prezentări power point, jocuri de rol, filmuleţe
educative etc.). Aceeaşi experţi vor evalua rezultatele activităţii şi vor monitoriza modul în care
cunoştinţele acumulate sunt regăsite în procesul de predare la clasă.

Componenta TIC: în cadrul site-ului de proiect, va fi creat un portal dedicat schimbului de bune
practici între cadrele didactice şi specialiştii în educaţie şi familie de la nivel judeţean (implicit,
membrii ai echipei mixte). Se va utiliza acest portal pentru interconectarea cu reţele similare de
experţi în domeniul educaţiei, implicit reţele de mentori pentru care să ofere sprijin personalului
din cele două unităţi şcolare din Mărăşeşti, după finalizarea proiectului.
Accesul va fi gratuit şi se va face prin logare cu user/parolă. Portal va cuprinde: resurse on-line
(articole, studii / materiale similare dezvoltate în alte proiecte), un forum de discuţie, materiale
video şi cursuri online gratuite tip webinar. În cadrul forumului de discuţii, cadrele didactice pot
împărtăşi experienţe comune, pot oferi soluţii la probleme similare, etc. Cursurile de tip webinar
sunt o metodă inovativă de a dobândi cunoştinţe / informaţii noi, într-un mod interactiv şi non-
formal. Pe durata proiectului, vor fi susţinute cel puţin 15 cursuri webinar, cu o durată de 2 ore
fiecare. Resursele online, programa şi conţinutul cursurilor vor fi dezvoltate de către cei doi
experţi tehnici inovative.

Designul sub-activităţii 2.2 a fost stabilit pornind de la necesităţile identificate în Analiza de


nevoi şi de la rezultatele înregistrate în proiecte similare.
Pentru componenta practică au fost valorificate rezultatele programului Aspire for Teachers =
program destinat învăţătorilor şi profesorilor şi se concentrează pe definirea educatorului
modern şi pe tehnicile didactice cu impact ridicat asupra elevilor.
Pentru componenta TIC au fost avute în vedere:
- modelul platformei iTeach, care reprezintă un mediu virtual avansat destinat
dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, integrând facilităţi specifice comunităţilor virtuale,
pentru informare şi formare, pentru facilitarea schimbului de experienţă, pentru dezvoltarea de
proiecte didactice la distanţă, pentru colaborare socio-profesională, pentru familiarizarea
naturală cu noile tehnologii. (http://iteach.ro/despre.html). Comunitatea online iTeach include
17288 cadre didactice de la nivel naţional şi se adresează exclusiv cadrelor didactice. Prin
proiect, portalul online va putea fi accesat şi de către alte tipuri de experţi relevanţi pentru
educaţie.
- modelul platformei de învăţare online European Schoolnet Academy care oferă
cadrelor didactice din toată Europa oportunităţi de dezvoltare profesională.
Cursurile oferite de aceasta sunt gratuite, accesibile tuturor celor interesaţi.
(europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/home).
- Modelul platformei Elearning.Romania care este un program naţional ce propune
creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic,
prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă
cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai
bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning.

Activitatea vizează sustenabilitatea ulterioară a proiectului, pentru că:


- vor fi pregătite cadre didactice care, după finalizarea implementării, vor face parte
din echipa mobilă; Pentru a garanta funcţionalitatea măsurilor, min. 7 cadre didactice din grupul
ţintă vor fi integrate în echipa mobilă şi vor realiza, în anul 3 de proiect, acţiuni alături de echipa
mobilă.
- vor fi pregătite cadre didactice care vor susţine cursurile de educaţie parentală.
Pentru a garanta funcţionalitatea măsurilor, min. 2 cadre didactice din grupul ţintă vor fi
integrate în echipa mobilă şi vor realiza, în anul 3 de proiect, acţiuni alături de experţii
proiectului.

Acţiunea vizează inovarea socială, prin faptul că utilizează resurse locale pentru a răspunde
unor nevoi concrete ale comunităţii – acolo unde bugetul instituţiei nu permite angajarea de
personal specializat suplimentar (consilier / mediator / specialist educaţie parentală), acest rol
va fi îndeplinit de un cadru didactic instruit, în acest sens.

Acţiunea completează măsurile de dezvoltare profesională a cadrelor didactice (sub-activitatea


2.1).

Amplasamente AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 2.2/R8:
- 3 activităţi tip masă rotundă şi 9 ateliere educaţionale organizate cu 90 cadre
didactice GT, pentru schimb de bune practici;
- 1 portal online pentru comunicare, transfer de expertiză, interrelaţionare între
specialişti în educaţie, social etc.
- 15 cursuri în regim webinar disponibile prin portalul online
Rezultatele aferente sub-activ. (2.2) contribuie la DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII

80
RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLI prin crearea de reţele de sprijin profesional.

2.3. Acordarea de stimulente pentru Sub-activitatea implică identificarea/selecţia şi acordarea de stimulente pentru performanţă,
performanţă cadrelor didactice participante la activităţile de formare. Acest proces se va realiza în
17 Iulie 2018 - 16 Mai 2021 conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului şi cu Anexa 8 Linii directoare privind
elaborarea metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanţă pentru cadrele
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE didactice. Stimulentele pentru performanţă fac parte din setul de intervenţii destinate
"SF.CIPRIAN" DEZVOLTĂRII CAPACITĂ?II RESURSELOR UMANE ÎN ?COLI (cf. Ghidului Solicitantului).
"ORASUL MARASESTI"/Proiecte Stimulentele pentru performanţă pentru cadrele didactice din Mărăşeşti sunt acordate în scopul
încurajării eforturilor depuse pentru punerea în practică, în activitatea didactică, a noţiunilor
învăţate pe parcursul formării. Astfel, sub-activitatea va fi demarată după iniţierea demersurilor
de pregătire/instruire a cadrelor didactice din sub-activ. 2.1 şi 2.2; şi va fi gestionată de către
Expertul Selecţie şi Monitorizare Grup ?intă. Acesta va dezvolta metodologia de acordare a
stimulentelor şi va comunica cadrelor didactice care sunt criteriile de selecţie în baza cărora se
acordă stimulentele, precum şi etapele / formalităţile pentru decontarea/asigurarea
stimulentelor.

METODOLOGIA DE ACORDARE A STIMULENTELOR va respecta principiile de


TRANSPAREN?Ă şi ACCES EGAL pentru toţi participanţii. Ca atare, va fi transmisă prin email
tuturor membrilor grupului ţintă vizat şi va fi disponibilă în format electronic pe site-ul
proiectului.

Metodologia va include următoarele:


1. ASPECTE GENERALE:
Stimulentele pentru performanţă sunt acordate cadrelor didactice pentru fiecare lună în care
participă la activităţi de formare (teoretice sau practice) şi au activitate didactică cu copiii, pe
parcursul anului şcolar şi în cadrul activităţilor estivale.

2. INFORMA?II PRIVIND ELIGIBILITATEA CADRELOR DIDACTICE:


Stimulentele de performanţă sunt acordate tuturor celor care îndeplinesc cerinţele minime
privind grupul ţintă vizat: cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în mediul educaţional
din Mărăşeşti (şcoli defavorizate) şi participă la măsurile dedicate dezvoltării competenţelor
transversale (sub-activ. 2.1).
Stimulentele de performanţă sunt acordate cadrelor didactice care pe parcursul unui an de
implementare au finalizat min. 1 curs acreditat ANC şi 1 curs acreditat MENCS (din lista celor
menţionate la sub-activ. 2.1).

3. CERIN?E DE ACCES:
În fiecare an se va organiza un concurs în baza căruia se vor stabili beneficiarii celor 15 burse
de performanţă, din rândul grupului ţintă eligibil descris la pct. 2. Regulamentul de participare
(condiţii de eligibilitate, format şi modalitate de înscriere, obligaţii beneficiari etc.) şi grila de
evaluare/selecţie vor fi publicate în cadrul apelului de concurs. Concursul va avea o durată de
min. 2 săptămâni, pentru ca participanţii să pregătească şi să prezinte dosarele de candidatură
care demonstrează îndeplinirea criteriilor de acces şi a criteriilor de selecţie, definite prin
Metodologie.
Dosarele vor fi transmise pe email în termenul precizat în apelul de concurs. Echipa de
evaluare va analiza dosarele depuse şi va acorda un punctaj de la 1 la 100 în funcţie de
îndeplinirea criteriilor din grila de evaluare şi selecţie.
În cadrul concursului, se va realiza o evaluare anuală a performanţei participantului din proiect,
în funcţie de planul de dezvoltare profesională stabilit împreună cu formatorul la începutul
programului de formare.
În baza rezultatelor se va întocmi o listă cu punctajele obţinute, care va fi comunicată public
prin instrumentele online ale proiectului (site, reţele de socializare etc.).
Pentru a asigura acces egal tuturor participanţilor şi a încuraja competitivitatea şi creşterea
performanţelor elevilor din cele 2 şcoli defavorizate din Mărăşeşti, 1 cadru didactic poate
beneficia de max. 1 bursă de performanţă pe proiect.

4. CRITERII DE EVALUARE şi SELEC?IE:


Grila de evaluare şi selecţie va include min. următoarele criterii:
- creşterea ratei de frecvenţă şcolară a copiilor, elevilor, tinerilor şi/sau adulţilor din
programul A doua şansă în situaţii de risc educaţional;
- îmbunătăţirea performanţelor educaţionale ale copiilor, elevilor, tinerilor şi/sau
adulţilor din programul A doua şansă din grupa/clasa cadrului didactic care beneficiază de
stimulentul pentru performanţă;
- nr. de iniţiative/ proiecte/acţiuni dezvoltate de către cadrul didactic cu clasa/elevii,
pe durata unui an şcolar şi cu impact în comunitate.

5. INFORMA?II PRIVIND CONSTITUIREA ECHIPEI DE EVALUARE:


Echipa de evaluare va fi constituită dintr-un număr impar de membrii, din care vor face parte
minim următorii:
- Expertul de selecţie/monitorizare care va verifica îndeplinirea criteriilor de
eligibilitate şi de acces;
- 1 Consilier Educaţional CJRAE care va verifica îndeplinirea criteriilor legate de
îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
- 1 reprezentant de la unitatea ?coala nr. 2 care va verifica îndeplinirea criteriilor
legate de creşterea ratei de frecvenţă şcolară în cadrul claselor ?colii nr. 2 – pentru cadrele
didactice ce predau aici;
- 1 reprezentant de la unitate Liceul Tehnologic Eremia Grigorescu care va verifica
îndeplinirea criteriilor legate de creşterea ratei de frecvenţă şcolară în cadrul claselor Liceului –
pentru cadrele didactice ce predau aici;
- Câte 1 reprezentant din partea celor 2 Asociaţii de Părinţi îndeplinirea criteriilor
legate de îmbunătăţirea performanţelor şcolare – relaţia cu elevii;

81
- Coordonatorul Partenerului UAT Mărăşeşti care va verifica criteriul legat de iniţiative
/ proiecte comunitare.
Fiecare membru din echipa de evaluare va semna o declaraţie privind evitarea conflictului de
interese, precum şi asigurarea unui tratament echidistant şi non discriminatoriu privind fiecare
candidatură depusă.

6. VALOARE ?I FORMĂ DE ACORDARE:


Stimulentele sunt acordate sub formă de bursă gestionată de Solicitant.
Valoarea standard a stimulentului pentru performanţă este de 100 de euro pe persoană pe
lună.
Având în vedere calendarul şi durata activităţilor formative, participantul poate beneficia de 1
bursă de performanţă pentru max. 2 luni. Valoarea unei burse de performanţă = 200 euro.
(în medie un curs formare = 1 lună, la care se adaugă faptul că fiecare participant trebuie să
susţină min. 2 cursuri pentru a respecta criteriile de selecţie din cadrul metodologiei).
Pe durata unui an şcolar, vor fi acordate max. 15 burse de performanţă, în valoare max. de 200
euro/fiecare, în baza criteriilor de selecţie şi performanţă desemnate mai sus.

7. OBLIGA?IILE BENEFICIARILOR DE BURSE DE PERFORMAN?Ă


Cadrele didactice care vor beneficia de burse de performanţă vor semna o declaraţie pe
propria răspundere prin care îşi vor asuma angajamentul că vor rămâne în şcoala ţintă timp de
cel puţin 4 semestre consecutive. În caz contrar, aceştia vor returna contravaloarea
stimulentelor primite, cu excepţia motivelor obiective/forţă majoră.
Obligaţiile beneficiarilor de burse vor fi publicate în cadrul regulamentului concursului.

8.CERIN?E DE DISEMINARE A REZULTATULUI COMPETI?IEI pentru stimulente pentru


performanţă.
Regulamentul anual de concurs, precum şi rezultatele selecţie vor fi publice în format electronic
pe platformele online ale proiectului, şi vor fi afişate la sediul Centrului Educaţional Integrat
pentru a fi consultate de publicul larg. Atât metodologia de acordare a stimulentelor, cât şi
regulamentul vor respecta va respecta principiile de TRANSPAREN?Ă şi ACCES EGAL pentru
toţi participanţii.

Amplasamente AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI - Str. Strada Siret, nr. 1, Oraş Mărăşeşti, cod poştal
625200, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 2.3/R9:
- 1 metodologie de acordare a stimulentelor de performanţă dezvoltată şi
comunicată;
- 3 concursuri anuale organizate – apeluri de concurs, regulamente publicate;
- Dosare de candidatură evaluate şi rezultate publicate;
- 15 burse de performanţă acordate / an;
- 45 de stimulente de performanţă acordate pe durata proiectului, pentru 45 de cadre
didactice pentru max. 2 luni/pers.
Rezultatele aferente sub-activ. (2.3) contribuie la DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII
RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLI prin acordarea de stimulente pentru performanţă.

Activitate: 3 (AP) INTERVENŢII PENTRU FAMILIE ŞI COMUNITATE

Subactivităţi

3.1. Parteneriat strategic pentru viitorul Această sub-activitate identifică mecanisme specifice de susţinere a procesului educaţional la
educaţiei şi a tinerilor în Mărăşeşti nivelul oraşului Mărăşeşti, mecanisme ce vor fi implementate prin parteneriatul strategic între
17 Mai 2018 - 16 Mai 2021 mediul educaţional – autorităţile publice – angajatorii – comunitatea locală. Având în vedere
complexitatea activităţii precum şi impactul vizat la nivel local şi judeţean, se va derula pe 36 de
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE luni, contând pe implicarea tuturor celor 4 parteneri, prin experţii proprii.
"SF.CIPRIAN" Acţiuni şi mecanisme:
"ORASUL MARASESTI"/Proiecte a. Organizarea RE?ELEI DE PARTENERI pentru educaţia în / din Mărăşeşti.
În primele două luni de implementare vor fi demarate demersurile pentru asigurarea
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE funcţionalităţii reţelei: *mobilizarea membrilor reţelei (desemnarea reprezentaţilor entităţilor în
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" cadrul reţelei); *elaborarea unui statut de organizare internă; *dezvoltarea strategiei de
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA intervenţie pe min. 7 ani (durata de proiect + sustenabilitate şi crearea premiselor pentru
GRIGORESCU" MARASESTI „înrădăcinarea / multiplicarea” practicilor / intervenţiilor din cadrul proiectului la nivelul
comunităţii din Mărăşeşti).
Din cadrul acesteia vor face parte:
- unităţile de învăţământ locale (Liceul tehnologic Eremia Grigorescu şi ?coala nr. 2
cu unităţile preşcolare şi şcolare arondate);
- autoritatea publică locală Mărăşeşti;
- 2 asociaţii de părinţi (ale celor două instituţii de învăţământ, asociaţii care sunt
constituite ca ONG-uri);
- profesionişti în educaţie (de la CJRAE);
- 3 ONG-uri locale (care activează pentru dezvoltarea comunităţilor de romi şi pentru
promovarea şi dezvoltarea culturii locale);
- principalii 5 angajatori locali.

82
Toţi membrii vor semna un acord comun de adeziune la Reţeaua de parteneri pentru educaţie.
Întâlnirile membrilor Reţelei vor fi lunare, cu o durată de 1 zi. Totodată, vor fi întreprinse
demersuri pentru atragerea / implicarea în cadrul activităţilor a altor entităţi relevante – precum
angajatori judeţeni şi inspectorate şcolare.
Responsabilul activităţii va fi Coordonatorul Reţelei de Parteneriat Strategic pentru Educaţie,
care va dezvolta materialele pentru funcţionarea Reţelei, va atrage şi mobiliza viitorii membrii.
Va fi susţinut de Expertul Voluntariat – va facilita implicarea şi adeziunea la Reţea a
reprezentanţilor Asociaţiilor de părinţi şi a ONG-urilor locale. În paralel, Expertul de Inovare şi
Responsabilitate socială va desemna măsuri clare privind componenta de inovare socială –
atragerea angajatorilor, utilizarea resurselor locale, implicarea comunităţii, etc.;
b. Identificarea şi aplicarea de INSTRUMENTE SPECIFICE DE INTERVEN?IE. În baza
strategiei Reţelei, vor fi stabilite un set de instrumente de intervenţie pentru a asigura
colaborarea între şcoli – autoritatea publică – angajatori – specialişti în educaţie – familie.
Printre instrumentele de acţiune, menţionăm: *constituirea unei echipe mixte de specialişti;
*comunicarea dintre şcoală şi angajatori (adaptarea curriculei cu elemente practice relevante
pentru piaţa muncii locale); *comunicarea dintre elevii din anii terminali şi angajatori (opţiuni de
angajare şi antreprenorialul ca soluţie de carieră); *organizarea a 2 grupuri locale tematice
(non-discriminare şi voluntariat). Setul de instrumente va fi evaluat / completat / îmbunătăţit
semestrial, după caz, în cadrul şedinţelor Reţelei. Fiecare instrument va fi tratat ca un
microproiect individual şi va avea desemnat un responsabil din cadrul membrilor Reţelei, sub
supravegherea Coordonatorului Reţelei.
Coordonatorul va gestiona funcţionarea efectivă a Reţelei şi va coordona echipa mixtă.
Expertul de Inovare şi Responsabilitate socială va înlesni comunicarea cu angajatorii şi va
acţiona pentru dezvoltarea de mecanisme de asigurare a sustenabilităţii proiectului educaţional
prin implicarea mediului de afaceri local şi judeţean.
c. Alcătuirea unei echipe mixte de specialişti / personal de intervenţie în educaţie. Această
echipă va include: 2 consilieri educaţionali (psiholog/psihopedagog) de la CJRAE; 1 asistent
social de la UAT; 1 reprezentant de la Asociaţia de Părinţi „?coala nr. 2”; 1 reprezentant de la
Asociaţia de Părinţi „Eremia Grigorescu”; 1 reprezentant al elevilor (cu vârsta peste 16 ani); 2
cadre didactice de la ?coala nr. 2 şi 2 cadre didactice de la Liceul Eremia Grigorescu, 1
consilier/mediator şcolar; 1 reprezentant ONG local
Rolul echipei mixte este: *identificarea & recrutarea & înscrierea copiilor la şcoală şi a tinerilor /
adulţilor în cadrul programului de tip „A doua şansă”; *aducerea / readucerea la şcoală a
copiilor / tinerilor din Mărăşeşti; *identificarea de cazuri sociale / familii cu probleme financiare,
medicale etc. pentru sprijinirea copiilor prin resurse materiale şi financiare, pentru a preveni
abandonul şcolar.
Echipa mixtă va funcţiona ca un serviciu mobil de sprijin din cadrul Reţelei:
- Caravana „Vreau la şcoală”. Timp de două săptămâni în luna septembrie, înainte de
începerea anului şcolar, echipa mixtă se va deplasa prin Mărăşeşti şi satele aferente pentru a
aduce / readuce copii şi tinerii la şcoală şi pentru a prezenta beneficiile educaţiei pentru viitorul
copilului / tânărului. De asemenea, în Mărăşeşti, în punctele principale de trafic (piaţă, parcul
central etc) vor fi montate „infodesk-uri” care vor prezenta paşii / documentele pentru înscrierea
la şcoală.
- Vor fi organizate grupuri de câte 3 experţi care se vor deplasa din casă în casă,
pentru a identifica şi a înscrie copii la grădiniţă / şcoală. Frecvenţă: săptămânal, timp de 4 luni /
an.
- Trimestrial, membrii echipei mobile vor culege date de pe teren pentru a preveni
abandonul şcolar – adică, vor merge la familiile copiilor / elevilor şi vor vedea care este starea
financiară / materială a acestora, unde există risc de abandon şcolar, unde sunt părinţi
dezinteresaţi / reticenţi faţă de actul educaţional, etc. În baza evaluării : *se va stabili
acordarea de ajutoare de sprijin a elevilor şi *se vor furniza input-uri pentru elaborarea schemei
personalizate de sprijin pentru părinţi (vor fi identificate min. 200 familii care vor beneficia de
această schemă, implicit de programul de educaţie parentală – 3.3 – şi care vor participa la
evenimentele de informare şi conştientizare din cadrul sub-activ. 3.2).
Intervenţiile pe teren pentru aducerea / readucerea la şcoală se vor concentra pe copii cu
vârste de 0 – 2 ani şi peste 3 ani care urmează să intre la creşă / grădiniţă şi pe tinerii / adulţii
care nu şi-au terminat studiile pentru includerea în programul „A doua şansă”.
Pentru aceste acţiuni, va fi utilă intervenţia asistentul social care cunoaşte realitatea din teren
(nr. de cazuri sociale, familiile care primesc ajutor social etc.). Consilierii educaţionali vor
interveni pentru motivarea şi atragerea la activităţile proiectului, corectând reticenţe şi
prejudecăţi. Cadrele didactice, reprezentantul elevilor şi cei ai asociaţilor de părinţi vor
împărtăşi din experienţele lor în raport cu grădiniţa / şcoala / liceul („tehnica de convingere prin
exemplu”) = se vor implica în regim de voluntariat, demonstrând astfel interesul comunităţii
pentru îmbunătăţirea mediului educaţional. Coordonatorul Reţelei va gestiona şi monitoriza
activitatea echipei mixte, insistând pe utilizarea resurselor locale şi eficientizarea costurilor,
prin: planificarea adecvată a deplasărilor/vizitelor corelând calendarul acestora cu evenimente
locale care atrag publicul ţintă; utilizarea spaţiilor publice pentru discuţii/dezbateri/prezentări;
implicarea liderilor de opinie de la nivelul comunităţii din Asociaţiile de părinţi şi din ONG-urile
locale etc.
Activitatea echipei mixte va avea la bază un grafic şi un set intermediar de rezultate de atins
anual. Coordonatorul echipei va evalua activitatea acestei anual şi va propune, după caz,
soluţii/îmbunătăţiri etc.
d. Responsabilizarea angajatorilor. Alături de cei 5 angajatori locali membrii ai Reţelei, pe
durata proiectului vor fi atraşi min. 3 angajatori judeţeni. Trei tipuri de măsuri:
- angajatori – mediu educaţional; Se vor organiza 6 întâlniri, pe durata proiectului,
între angajatori şi reprezentanţii mediului educaţional din Mărăşeşti. Accentul se va pune pe
analiza/adaptarea curriculei – componenta de opţionale şi cursuri tip A doua şansă, în vederea
identificării şi introducerii de module de formare adecvate cu posturile disponibile local şi
judeţean, implicit module pentru dobândirea de competenţe digitale. În cadrul întâlnirilor,
angajatorii vor prezenta locurile de muncă disponibile şi competenţele necesare şi vor asigura
10 locuri locuri de practică.
- UAT Mărăşeşti – angajatorii; vor constitui un fond de susţinere a revistei Liceului
Tehnologic Eremia Grigorescu şi pentru premierea a 10 elevi/tineri pe durata proiectului (pentru

83
implicarea în acţiuni de voluntariat şi pentru rezultatele şcolare). Vor acţiona pentru
identificarea unor mecanisme de sprijin a educaţiei din Mărăşeşti.
- angajatori – elevi; pe durata proiectului, vor fi organizate 3 întâlniri între
reprezentanţii angajatorilor şi elevii / tinerii din grupul ţintă (care doresc să afle mai multe
despre angajare / carieră). În cadrul acestora, se va încuraja componenta de antreprenoriat –
adică, angajatorii să prezinte prin exemple practice / situaţiile cu care s-au confruntat în
dezvoltarea afacerii şi să fie modele / surse de inspiraţie pentru tinerii care vor să îşi realizeze
propria afacere. Min. 50 de elevi / tineri participanţi la cele 3 întâlniri.
Pe site-ul proiectului, va fi creată o pagină specială dedicată locurilor de muncă disponibile la
angajatorii locali şi judeţeni. Culegerea şi actualizarea informaţiilor privind aceste locuri de
muncă vor fi realizate de o echipă de 3 voluntari din rândul elevilor / tinerilor. Pagina se va
adresa în special tinerilor din anii terminali şi participanţilor la „A doua şansă”.
e. Organizarea a 2 grupuri locale de sprijin: 1 grup pentru promovarea non-discriminării; 1 grup
pentru voluntariat.

Amplasamente AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI - Str. Strada Siret, nr. 1, Oraş Mărăşeşti, cod poştal
625200, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 3.1/R10:
- 1 reţea de Parteneriat Strategic pentru educaţie cu 14 membrii (mediul public-
privat) organizată şi funcţională, dintre care 5 angajatori;
- 1 echipă mixtă de specialişti (profesori, asistent social consilieri educaţionali,
membrii ONG, asociaţii părinţi etc) organizată pentru intervenţii pe teren –
identificarea/atragerea copiilor/elevilor la şcoală, identificarea cazurilor cu risc de excluziune,
etc.
- 12 evenimente organizate în cadrul Reţelei, dintre care Caravana anuală „Vreau la
şcoală” şi 9 întâlniri cu angajatorii;
- 50 de elevi participanţi la evenimentele cu angajatorii;
- 1 fond de susţinere pentru revista liceului – rezultat al parteneriatului public – privat
şi pentru premierea a 10 elevi;
- 1 pagină dedicată locurilor de muncă de la nivel local/judeţean, creată de voluntarii
Reţelei şi disponibilă pe site-ul de proiect;
- 2 grupuri de sprijin funcţionale.
Rezultatele aferente sub-activ. (3.1) contribuie la ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI DIVERSIFICAREA
SERVICIILOR EDUCAŢIONALE prin dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a
procesului educaţional şi parteneriate între actorii relevanţi

3.2. „?coala mea în Mărăşeşti” – Sub-activitatea va avea o durată de 36 de luni, având în vedere tematica complexă a măsurilor
Campanie de informare şi conştientizare de intervenţie în educaţia locală şi diversitatea grupului ţintă (copii, tineri, părinţi, profesori,
17 Mai 2018 - 16 Mai 2021 etc.). Ca atare, campania se va derula pe toată durata proiectului, pentru a genera o schimbare
de atitudine vizibilă la nivelul comunităţii locale din oraşul Mărăşeşti.
"ORASUL MARASESTI"/Proiecte
Sub-activ. (3.2) va fi gestionată de către Partenerul UAT Mărăşeşti, prin expertul Coordonator
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE Campanie Informare şi Conştientizare. În schimb, toţi cei 4 parteneri vor contribui la susţinerea
"SF.CIPRIAN" evenimentelor specifice, prin experţii şi canalele de comunicare proprii. Totodată, membrii
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE Reţelei (3.1) vor facilita diseminarea mesajului Campaniei în mediile online proprii şi / sau ale
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" grupurilor de prieteni. De asemenea, pentru realizarea Campaniei, vor fi implicate: *grupurile de
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA sprijin (pentru diseminare materiale, pentru atragerea participanţilor la evenimente, pentru
GRIGORESCU" MARASESTI pregătirea mesajului video/online etc.); *echipa mixtă de specialişti (pentru diseminarea în
cadrul familiilor).

Faza de pregătire: În primele 2 luni, în paralel cu crearea Reţelei de parteneriat pentru


educaţie, se vor dezvolta:
- Strategia campaniei – obiective, plan de promovare, canale, etc.;
- Instrumente specifice de comunicare / informare;
- Calendarul activităţilor Campaniei.

Faza de susţinere: Campania va avea o componentă online şi o componentă offline.

Mijloace de informare online:


- 1 campanie de informare online, prin postări / mesaje zilnice pe platformele de
social-media; pe canale proprii ale partenerilor (site, Facebook, LinkdIN);
- 5 de bannere online afişate lunar pe site-urile de interes pentru grupul ţintă;
- 20 video scurte diseminate în mediul on-line;
- 5 articole în cadrul Revistei Liceului „Eremia Grigorescu”, disponibilă în format
electronic.

Mijloace de informare offline:


- 32 de activităţi de informare;
- 12 evenimente de conştientizare;
- peste 600 de materiale (afişe / flyere) diseminate.

84
Tematica materialelor şi a acţiunilor din cadrul Campaniei: promovarea educaţiei parentale,
participarea echitabilă şi deplină a copiilor în învăţământul obligatoriu, nediscriminarea şi
incluziunea socială (cu accent pe comunitatea romă), importanţa educaţiei pentru dezvoltarea
unei cariere, implicarea socială şi voluntariatul pentru comunitate, rolul şcolii în comunitate şi
continuarea studiilor în Mărăşeşti, dezvoltarea durabilă prin educaţie şi voluntariat etc. Dintre
cele 12 evenimente, min. 2 vor fi dedicate părinţilor.
Fiecare partener va susţine 8 activităţi de informare şi 3 evenimente, sub îndrumarea expertului
Coordonator Campanie Informare şi Conştientizare.
Activităţile de informare vor fi lunare şi se vor susţine: *în cadrul orelor de clasă (inclusiv la
grădiniţele / şcolile arondate şi cele din mediul rural); *la sesiunile de educaţie parentală (din
cadrul sub-activ. 3.3); *la şedinţele cu părinţii; *la serbările şcolare; *la festivităţile locale din
Mărăşeşti. Activităţile de informare vor avea o durată de min. 30 minute. Se va pune un accent
deosebit pe informarea în rândul părinţilor, măsură care face parte din schema personalizată
de sprijin a părinţilor, fiind implicate şi asociaţiile de părinţi din cadrul Reţelei pentru
diseminarea acestor informaţii.
Evenimentele vor fi organizate în cadru formal cu o durată de 1 zi, sub formă de ateliere /
prezentări / conferinţe / dezbateri. În cadrul acestor vor fi integrate elemente TIC – filme
tematice / prezentări power point / concursuri online pe paginile de socializare. Un element de
inovare socială va fi reprezentat de piesa de teatru susţinută de către trupa Liceului; piesă care
va aborda tema egalităţii de şanse şi a non-discriminării (exemple practice uşor de identificat şi
soluţii de corectare a situaţiilor de discriminare / prejudecăţi). Piesa de teatru va fi organizată ca
un eveniment în sine din cadrul Campaniei şi va fi deschisă publicului larg. Totodată, în cadrul
evenimentelor vor fi invitaţi ca speackeri absolvenţi de la instituţiile de învăţământ din Mărăşeşti
care să împărtăşească din experienţa lor generaţiilor actuale; se va pune accent pe
prezentarea ca modele de urmat a tinerilor / adulţilor.

Referitor la gestionarea măsurilor din cadrul Campaniei:


- Coordonatorul Campanie va fi responsabil cu dezvoltarea şi aplicarea strategiei de
informare şi conştientizare, va realiza imaginea vizuală a campaniei şi elementele de grafică
din cadrul conţinuturilor informative, va elabora textele pentru mesajele de informare şi
conştientizare, va fi responsabil cu alegerea şi utilizarea canalelor media şi social media,
implicit actualizarea conţinuturilor (topics) prezentate prin intermediul acestora şi a planului
lunar de promovare a Campaniei. Va adapta prezentările/conţinuturile primite de la
experţi/coordonatori, pentru a fi încărcate în format video sau online, pentru a corespunde
principiilor de promovare, stabilite prin strategie. Va dezvolta, de asemenea, conţinuturi video şi
text relevante pentru implementarea Campaniei.
- Coordonatorii Partenerilor vor pregăti împreună cu Coordonatorul Campaniei
acţiunile şi evenimentele ce revin fiecărui Partener, adică calendarul, lista participanţilor, temale
abordate şi materiale necesare, forma de susţinere (ateliere, dezbatere, workshop, piesă de
teatru etc.), speackerii, etc. Coordonatorul va modera sau va susţine prezentările din cadrul
acţiunilor de informare şi a evenimentelor (după caz, în funcţie de specificul evenimentului).
- Expertul Teme Orizontale va facilita tuturor Partenerilor / coordonatorilor materiale
şi conţinuturi relevante, în format text şi video, privind egalitatea de şanse şi dezvoltarea
durabilă. În acest sens, va identifica inclusiv bune practici, studii de caz, proiecte similare
implementate la nivel regional, naţional şi comunitar UE, în domeniul educaţiei etc. De
asemenea, se va implica în pregătirea piesei de teatru furnizând exemple concrete privind
egalitatea de şanse şi nondiscriminarea.
- Expertul voluntariat va mobiliza membrii Grupurilor de Sprijin şi Asociaţiile de Părinţi
pentru suport în organizarea şi realizarea evenimentelor. Va contacta şi va atrage la
evenimente în calitate de speackeri, absolvenţii din anii anteriori. Va pune la dispoziţia
Partenerului responsabil de eveniment, resurse specifice ariei sale de expertiză (voluntariat)
etc.

Faza de evaluare: în ultimele 2 luni, în paralel cu finalizarea evenimentelor, se efectua o


analiză pentru a stabili impactul măsurilor de informare şi conştientizare în rândul comunităţii
locale şi a aprecia în ce măsură s-au produs schimbări de raportare / abordare în raport cu
subiectele principale ale Campaniei. În acest sens, se vor avea în vedere următoarele:
*evoluţia nr. de participanţi evenimente pe durata Campaniei; *temele de discuţii din mediul
online şi feedback-ul primit; *evoluţia indicatorilor privind prezenţa/rezultatele şcolare pe durata
proiectului la nivelul unităţilor de învăţământ din localitate; *nr. de iniţiative locale/proiecte
demarate de către organizaţiile de voluntari/ONG; *gradul de implicare al părinţilor în proiectele
şcolare etc.
Evaluarea va fi întreprinsă de către Coordonatorul Campaniei, care va beneficia de suport şi
informaţii (rezultate, input-uri obţinute) din partea Coordonatorilor Partenerilor, în funcţie de aria
de implicare/expertiză a fiecărui Partener.

Amplasamente AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI - Str. Strada Siret, nr. 1, Oraş Mărăşeşti, cod poştal
625200, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 3.2/R11:
- 1 campanie de informare şi conştientizare organizată şi derulată în mediul online şi
offline;

85
- 5 de bannere online afişate lunar / în total, 180 bannere online pentru 36 de luni, pe
site-urile de interes pentru grupul ţintă;
- 20 video scurte diseminate în mediul on-line;
- 5 articole în cadrul Revistei Liceului „Eremia Grigorescu”, disponibilă în format
electronic.
- 32 de activităţi de informare;
- 12 evenimente de conştientizare;
- peste 600 de materiale (afişe / flyere) diseminate.
- min 50% din populaţia oraşului Mărăşeşti este informată cu privire la participarea
parentală la îngrijirea copiilor, cu privire la valorile incluziunii sociale, cu privire la
nondiscriminare, dezvoltare durabilă, etc. (aprox. 4.500 persoane, dintre care 1.700 elevi la
nivel local);
- min. 600 de participanţi la evenimentele offline ale Campaniei (câte 50
part/eveniment).
Rezultatele aferente sub-activ. (3.2) contribuie la ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI DIVERSIFICAREA
SERVICIILOR EDUCAŢIONALE prin desfăşurarea unei campanii de informare şi
conştientizare.

3.3. Program de educaţie parentală Sub-activitatea va avea o durată de 34 de luni şi va fi lansată după finalizarea demersurilor de
organizare a echipei mixte de specialişti (3.1).
17 Iulie 2018 - 16 Mai 2021 Sub-activitatea va fi coordonată de către Partenerul CJRAE prin Expertul de educaţie
parentală. De asemenea, pentru atragerea şi implicarea adecvată a membrilor familiei, va
"ORASUL MARASESTI"/Proiecte acţiona asistentul social din partea UAT Mărăşeşti.
Sub-activitatea implică toate măsurile necesare pentru: *pregătirea sesiunilor de educaţie
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE parentală; *susţinerea şi funcţionalitatea programului de educaţie parentală; *monitorizarea &
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" evaluarea rezultatelor / impactului programului la nivel de familie şi comunitate.
Faza de pregătire: În baza rezultatelor analizei de nevoi şi a input-urilor furnizate de către
echipa mixtă privind situaţia familială în gospodăriile vizitate (3.1), expertul responsabil va
dezvolta o schema personalizată de sprijin a părinţilor pentru min. 200 de familii. Schema va
integra: *programul de educaţie parentală (care se va realiza prin sub-activ. 3.3) şi *
demersurile de informare, conştientizare şi de intervenţie la nivelul familiei, privind rolul
educaţiei în dezvoltarea copilului / tânărului (sub-activ. 3.2).
Referitor la schema de sprijin = Acţiunile menţionate sunt obligatorii pentru toate cele 200 de
familii, dar măsurile de intervenţie la nivelul familiei se vor individualiza de la caz la caz,
punându-se accentul pe elementele deficitare în relaţia dintre copil-părinte şi în gospodărie
pentru a reduce obstacolele care pot determina abandonul şcolar.
Faza de pregătire are o durată de max. 2 luni şi include: *dezvoltarea schemei de sprijin;
*elaborarea suportului şi *materialelor pentru sesiunile de educaţie parentală. Suportul de curs
va aborda subiecte specifice: abuzul în familie, neglijenţa, familia monoparentală, copilul cu
deficienţe, igiena copilului, boli, etc.
Faza de susţinere şi funcţionalitate:
Programul va urmări optimizarea comportamentelor parentale: încurajarea comportamentelor
de sprijin ale părinţilor; îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil, eliminarea comportamentelor
nefavorabile dezvoltării copilului (de ex., eliminarea atitudinilor reticente în rândul părinţilor:
„şcoala nu este o formă de obţine ajutorul social / alocaţia, a recunoaşte abandonul şcolar nu
este o ruşine, a recunoaşte situaţia specială a copilului cu probleme nu este o ruşine, etc.”).
Programul de educaţie parentală implică toate acţiunile şi resursele destinate părinţilor şi celor
care îngrijesc copii, cu scopul de a-i sprijini pe aceştia şi de a le îmbunătăţi capacitatea de a-şi
creşte copii.
Pentru eficienţa acestor intervenţii, în conformitate cu recomandările şi reglementările
internaţionale (UNICEF) privind educaţia parentală, sesiunile se vor derula pe termen lung =
min. 30 de luni.
Susţinerea efectivă a programului implică:
*20 sesiuni de curs de educaţie parentală; 2 sesiuni per trimestru.
*fiecare sesiune va avea aprox. 10 familii participante;
*fiecare sesiune va avea aprox.20 ore/curs;
*fiecare sesiune include: min. 1 vizită la domiciliul familiei şi 1 discuţie individuală cu părintele.
La cererea părintelui, expertul va asigura asistenţă / consiliere / informare personalizată.
Programul se va realiza în cadrul Centrului Educaţional Integrat (cursurile efective, întâlnirile
individuale), la domiciliul familiei (informarea părinţilor, monitorizarea impactului cursurilor de
educaţie parentală, înregistrarea schimbărilor pozitive în atitudinea părinţilor), în instituţia de
învăţământ (şedinţele cu părinţii, întâlniri programate).

De asemenea, în cadrul sesiunilor de educaţie parentală vor fi abordate aspecte ce ţin de


alimentaţie, igienă şi sănătate, completând la nivelul membrilor familiei, informaţii pe care copii
/ tinerii le primesc în cadrul Activităţii 1 INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL /
TÂNĂR / ADULT.
Modalităţi de recrutare a participanţilor la program: *la recomandarea echipelor mixte de
specialişti din cadrul sub-activ. (3.1), prin schemele personalizate de sprijin; *la cererea
părinţilor; *la recomandarea personalului didactic. Accent pe familiile din zone marginalizate
(cartierele cu populaţie romă şi zona rurală), cu risc de abandon şcolar, familia monoparentală,
familiile cu copii numeroşi şi / sau copii cu probleme (medicale etc.), aşa cum au fost
semnalate în Analiza de nevoi.
Modalităţi de menţinere a participanţilor la program: condiţionarea acordării sprijinului financiar
pentru elev / tânăr de prezenţa părintelui / familiei la educaţia parentală, conform indicaţiilor din
ghid şi metodologiei de acordarea stimulentelor financiar-materiale pentru copil/tânăr.

Faza de monitorizare şi evaluare a rezultatelor: monitorizarea va fi continuă pe durata


programului. La finalul fiecărei sesiuni, expertul va întocmi un raport de evaluare a situaţiei
familiale, în urma observaţiilor / constatărilor rezultate din comunicarea cu familia; în schimb, în
ultimele 2 luni de implementare, expertul va elabora un raport de impact, analizând efectele
şedinţelor de educaţie parentală la nivel macro (comunitate / cartier).

86
Amplasamente AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI - Str. Strada Siret, nr. 1, Oraş Mărăşeşti, cod poştal
625200, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate Activitate 3.3/R12:
- 1 schemă personalizată de sprijin a părinţilor dezvoltată pentru 200 de familii.
- 1 program de educaţie parentală implementat în Mărăşeşti;
- 1 suport de educaţie parentală elaborat; instrumente de lucru pentru sesiunile de
educaţie parentală dezvoltate / aplicate.
- min. 20 sesiuni de curs organizate şi 400 de ore de educaţie parentală livrate;
- min. 200 familii participante.
Rezultatele aferente sub-activ. (3.3) contribuie la FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE
ŞI PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR, prin realizarea de cursuri de educaţie parentală
şi conştientizare a familiei privind rolul educaţiei în dezvoltarea copilului.

Activitate: 4 (AT) MANAGEMENTUL DE PROIECT

Subactivităţi

4.1 Planificarea şi coordonarea activităţilor Sub-activitate transversală = durată echivalentă perioadei de implementare a proiectului.
şi resurselor. Coordonator sub-activ 4.1: managerul de proiect. Suport din partea echipei de management
17 Mai 2018 - 16 Mai 2021 (responsabil financiar, asistent proiect, expert informare şi publicitate).
În cadrul acestei sub-activităţi vor fi raportate:
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE - iniţierea proiectului;
"SF.CIPRIAN" - planificarea şi coordonare activităţilor;
"ORASUL MARASESTI"/Proiecte - managementul resurselor;
- managementul informaţiei şi comunicării;
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE - închiderea proiectului.
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" a). Demersurile de iniţiere ale proiectului: pe parcursul primei luni de implementare, vor fi
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA întreprinse măsuri pentru dezvoltarea cadrului necesar realizării proiectului în condiţii optime:
GRIGORESCU" MARASESTI *organizarea sediului de proiect: alocare şi amenajare spaţiu cu echipamente, utilităţi şi
consumabile necesare lansării activităţilor etc.;
*elaborarea/aprobarea organigramei de proiect, angajarea experţilor (contracte, fişe de post
etc.), elaborarea deciziilor interne (privind echipamente, personal, spaţii etc.), deschiderea
conturilor de proiect;
*organizarea şi realizarea şedinţei de kick-off, cu mobilizarea experţilor. În cadrul kick-off:
echipa de proiect este informată despre responsabilităţile specifice şi sunt prezentate
metodologiile de lucru şi raportare (şedinţe periodice, raportare şi comunicare, etc.).
*dezvoltarea procedurilor de lucru la nivelul departamentul de management de proiect:
procedură de arhivare, procedură de monitorizare a activităţilor, template-uri pentru
documentele utilizate de către experţi (planuri, strategii, rapoarte etc.);
*elaborarea şi aprobarea Cartei Proiectului – instrument de management de proiect, prin
intermediul căruia se integrează structura de proiectul în cadrul organizaţiei beneficiarului şi
partenerilor, şi sunt delimitate clar rolurile identificate în cadrul proiectului, precum şi nivelurile
de autoritate/ autonomie dintre acestea).
b). Funcţia de planificare şi coordonare a activităţilor va fi realizată prin intermediul unui plan de
lucru lunar. Acesta stabileşte acţiunile concrete pentru luna respectivă, resursele alocate,
rezultatele, livrabilele şi responsabilul / experţii. Planul va fi comunicat de către managerul de
proiect, echipei de experţi. Coordonatorii partenerilor se vor asigura de îndeplinirea acestui
plan în ceea ce priveşte componenta de activităţi proprii Partenerilor. Coordonarea va permite
crearea si menţinerea armoniei intre activităţi, parteneri si persoanele implicate in proiect.
Coordonarea va fi realizata pe doua planuri: *In plan intern, respectiv coordonarea
implementării activităţilor si coordonarea relaţiei dintre parteneri pentru implementare, din punct
de vedere tehnic si financiar. *In plan extern, respectiv coordonarea relaţiei cu Autoritatea de
Management, cu stakeholderii programului, cu entităţile beneficiare, cu presa si alte terţe părţi.
c). Managementul resurselor. Resursele alocate vor fi umane, materiale şi financiare.
Resursele umane: experţii implicaţi în activitatea / activităţile respective, cf. plan de lucru şi cf.
Detaliere Cerere de Finanţare. Atribuţii şi nivel de autonomie = indicat în fişa de post. Sarcini
concrete, lunare = specificate în planul de lucru şi monitorizate prin informaţiile furnizate în
raportul de activitate. Pentru deplasările efectuate în îndeplinirea atribuţiilor din cadrul
proiectului, experţii vor completa rapoarte de deplasare şi vor prezenta documente justificative
pentru decont transport / diurnă.
Resurse materiale: spaţii, echipamente, utilităţi necesare pentru derularea activităţii /
activităţilor. În acelaşi timp, pentru managementul resurselor materiale, se va întocmi un
registru de inventar al echipamentelor achiziţionate.
Resursele financiare: Se va realiza planificarea financiară detaliată (cash-flow lunar),
colectarea facturilor / deconturilor; întocmirea statelor de salarii, aprobarea cheltuielilor şi
efectuarea plăţilor.
d). Managementul informaţiei şi comunicării implică asigurarea fluxului informaţional eficient,
atât la nivel intern (între membrii echipei de proiect), cât şi la nivel extern (în relaţia cu
autoritatea contractantă, etc.). În acest sens, se va dezvolta un plan de comunicare. În prima
lună, va fi dezvoltată identitatea vizuală a proiectului (logo versiune vectorizată care redă cel
mai bine mesajul proiectului), în conformitate cu instrucţiunile de Manualul de Identitate
Vizuală. La nivel intern, se va încuraja comunicarea prin mijloace TIC: skype, email etc. pentru
a asigura accesul, în timp real, la informaţii. Lunar, vor fi convocate şedinţe de proiect, la nivelul
echipei de experţi. Pentru eficienţa comunicării, notele de discuţie aferente şedinţelor de lucru
vor fi transmise tuturor celor implicaţi.

87
Alte instrumente elaborate / utilizate: *registrul de intrări – ieşiri documente pentru evidenţa
documentelor din cadrul proiectului; *agende pentru şedinţele de proiect; *minutele şi listele de
prezenţă aferente şedinţelor. La nivel extern, comunicarea cu autoritatea contractantă va
implica transmiterea de solicitări de puncte de vedere / notificări / adrese, conform contractului
de finanţare.
e). Demersurile de închidere ale proiectului implică toate măsurile asociate închiderii, conform
Contractului de Finanţare, şi pregătirii acestuia pentru perioada de sustenabilitate: centralizarea
şi arhivarea documentelor, stocarea electronică a documentelor, păstrarea de mostre de
tipărituri, predarea echipamentelor utilizate de către experţi, închiderea contabilităţii de proiect,
etc.

Amplasamente AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI - Str. Strada Siret, nr. 1, Oraş Mărăşeşti, cod poştal
625200, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate P.L 4/R13:
Acest rezultat corespunde activităţii transversale de management de proiect. Rezultatele
preconizate sunt:
- 1 sediu de proiect organizat;
- Resurse si utilitati alocate pentru lansare activităţilor;
- 1 organigrama de proiect aprobata;
- Decizii interne elaborate;
- Conturi de proiect deschise;
- Proceduri de lucru pentru managementul proiectului aprobate;
- 1 Carta de Proiect aprobata;
- 1 şedinţa de kick-off organizata, materiale pregatite, echipa de proiect mobilizata.
- Planuri de proiect elaborate si comunicate echipei de experţi.
- Registrul de livrabile dezvoltat / actualizat periodic.
- Rapoarte de activitate colectate, verificate si avizate;
- Instrumente de management de proiect dezvoltate/ actualizate lunar sau trimestrial (rapoarte
de monitorizare, rapoarte
de progres, registru de riscuri etc.)
- Instrumente pentru eficien?a comunicarii interne si externe dezvoltate / actualizate /
comunicate echipei.
- Resurse umane, mat., finan. coordonate;
- Cash-flow de proiect actualizat perioadic;
- Facturi / deconturi / state – intocmite/ verificate;
- Cereri de rambursare/ cereri de plata întocmite, transmise si avizate;
- 1 arhiva de proiect organizata;
- Acţiuni de închidere realizate corespunzator;
- Documentaţie de atribuire – specificaţii tehnice lansate / publicate;
- servicii si produse asigurate;
- evenimente de informare si promovare a proiectului realizate;
- Newsletters trimestrial publicat
- 1 site de proiect funcţional.
- 500 de materiale de informare pentru publicitatea proiectului;

4.2. Monitorizarea, evaluarea şi auditarea Sub-activitate transversală = durată echivalentă perioadei de implementare a proiectului.
activităţilor. Coordonator sub-activ 4.2: managerul de proiect. Suport din partea echipei de management
17 Mai 2018 - 16 Mai 2021 (responsabil financiar, asistent proiect).
Pentru realizarea demersurilor de monitorizare, se va utiliza PROCEDURA DE
"ORASUL MARASESTI"/Proiecte MONITORIZARE elaborată în prima lună de implementare. În cadrul acesteia, se vor identifica
şi instrumente de control / evaluare utilizate pe durata monitorizării. Funcţia de monitorizare
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE implică două aspecte de bază: *analizarea rezultatelor / livrabilelor in comparaţie cu
"SF.CIPRIAN" standardele stabilite prin planul de lucru şi/sau registrul de livrabile şi *aplicarea de corecţii,
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA acolo unde este cazul. (procedura de monitorizare a activităţilor detaliată în secţiunea
GRIGORESCU" MARASESTI Metodologie).
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE Vor fi întreprinse:
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" a) acţiuni de monitorizare documentară = Managerul de proiect va aplica instrumente
corespunzătoare monitorizării documentare, vizând verificarea documentelor elaborate,
respectarea termenelor de livrare, respectarea formatelor standard, centralizarea electronică şi
în format de hârtie a documentelor conform regulamentelor.
b) vizite la sediile de susţinere activ. = În cadrul vizitelor, se va urmări conformitatea cu planul
de lucru, respectarea regulamentelor interne, etc.
Concluziile / recomandările, rezultate în urma acţiunilor de monitorizare, vor fi centralizate în
RAPORTUL DE MONITORIZARE (elaborat trimestrial de către MP).
De asemenea, pentru verificarea stadiului de îndeplinire a angajamentelor asumate prin
cererea de finanţare şi pentru gestionarea riscurilor, vor fi utilizate INSTRUMENTE DE
CONTROL / EVALUARE:
1. planul de lucru: asigură conformitatea cu graficul Gantt şi evidenţiază eventuale dependenţe
/ constrângeri între sub-activităţi;
2. rapoartele de activitate: colectate, verificate şi avizate lunar;
3. registrul de riscuri: actualizat lunar, pornind de la riscurile identificate la momentul elaborării

88
proiectului;
4. registrul de livrabile: stabileşte livrabilele proiectului (strategii, rapoarte, site, evenimente,
sedii proiect etc.); stabileşte criterii de calitate şi performanţă pentru toate componentele
livrabile ale proiectului şi evaluează în ce măsură au fost acestea îndeplinite.
Totodată, în cadrul acestei sub-activităţi vor fi raportate toate măsurile întreprinse pentru
PREGĂTIREA ?I DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE / CERERI DE PLATĂ,
respectând atât Instrucţiunile Autorităţii Contractante, cât şi prevederile Contractului de
Finanţare privind transmiterea acestora. Vor fi arhivate şi scanate documentele suport
(rapoarte de activitate, proceduri, achiziţii, metodologii, note de discuţie, documente grup ţintă
etc.) pentru activităţile realizate. Vor fi centralizate şi înregistrate electronic cheltuielile
efectuate, vor fi completate Anexele pentru depunerea cererilor de rambursare/ cereri de plată,
vor fi întocmite rapoarte privind progresul proiectului etc. Documentele financiar-contabile vor fi
verificate de către expertul contabil şi de către auditorul financiar.

Amplasamente AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI - Str. Strada Siret, nr. 1, Oraş Mărăşeşti, cod poştal
625200, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate P.L 4/R13:
Acest rezultat corespunde activităţii transversale de management de proiect. Rezultatele
preconizate sunt:
- 1 sediu de proiect organizat;
- Resurse si utilitati alocate pentru lansare activităţilor;
- 1 organigrama de proiect aprobata;
- Decizii interne elaborate;
- Conturi de proiect deschise;
- Proceduri de lucru pentru managementul proiectului aprobate;
- 1 Carta de Proiect aprobata;
- 1 şedinţa de kick-off organizata, materiale pregatite, echipa de proiect mobilizata.
- Planuri de proiect elaborate si comunicate echipei de experţi.
- Registrul de livrabile dezvoltat / actualizat periodic.
- Rapoarte de activitate colectate, verificate si avizate;
- Instrumente de management de proiect dezvoltate/ actualizate lunar sau trimestrial (rapoarte
de monitorizare, rapoarte
de progres, registru de riscuri etc.)
- Instrumente pentru eficien?a comunicarii interne si externe dezvoltate / actualizate /
comunicate echipei.
- Resurse umane, mat., finan. coordonate;
- Cash-flow de proiect actualizat perioadic;
- Facturi / deconturi / state – intocmite/ verificate;
- Cereri de rambursare/ cereri de plata întocmite, transmise si avizate;
- 1 arhiva de proiect organizata;
- Acţiuni de închidere realizate corespunzator;
- Documentaţie de atribuire – specificaţii tehnice lansate / publicate;
- servicii si produse asigurate;
- evenimente de informare si promovare a proiectului realizate;
- Newsletters trimestrial publicat
- 1 site de proiect funcţional.
- 500 de materiale de informare pentru publicitatea proiectului;

4.3. Planificarea şi derularea procedurilor Sub-activitate transversală


de achiziţii. Responsabil sub-activ 4.3: expertul de achiziţii publice, cu suport din partea managerului de
17 Mai 2018 - 16 Mai 2021 proiect şi a responsabilului financiar.
Sub-activitatea include un set de acţiuni specifice, privind organizarea şi derularea procedurilor
"ORASUL MARASESTI"/Proiecte de achiziţii publice, conform legislaţiei în vigoare: *elaborarea documentaţiei necesare şi
lansarea procedurilor de achiziţie; *evaluarea şi selecţia ofertanţilor; *semnarea şi derularea
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE contractelor.
"SF.CIPRIAN" În primă fază, se va întocmi un referat de necesitate şi se va realiza o notă de fundamentare a
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA valorii estimative, în funcţie de care se va alege tipul de procedură. Ulterior, se vor elabora
GRIGORESCU" MARASESTI specificaţiile tehnice şi se va publica procedura, respectând principiile transparenţei în rândurile
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE potenţialilor ofertanţi. Tot în cadrul acestei sub-activităţi, vor fi raportate demersurile de
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" evaluare şi selecţie a ofertanţilor (în funcţie de specificaţiile tehnice minime solicitate şi
respectarea criteriului de atribuire). Contractarea ofertantului declarat câştigător va fi urmată de
transmiterea comenzilor şi recepţia produselor / serviciilor.
SUBCONTRACTAREA va urmari cresterea eficientei financiare, vizand produse / servicii
concrete pentru care nici Solicitantul, nici Partenerul nu au expertiza necesara, astfel:
*materiale consumabile, materiale pentru cursurile practice, papetărie şi birotică necesare în
activităţile cu grupul ţintă pentru (1) susţinerea atelierelor/prezentărilor/evenimentelor/cursurilor
din cadrul Programului ?coală după ?coală, A doua ?ansă, a măsurilor motivaţionale şi
recreative etc.; (2) susţinerea dezbaterilor/întâlnirilor/prezentărilor dintre mediul educaţional –
angajatori – mediul public prin membrii Reţelei de Parteneriat; (2) susţinerea programului de
educaţie parentală, etc.

89
*editarea şi tipărirea de materiale pentru grupul ţintă: suporturi de curs pentru sesiunile de
formare şi broşuri GT pentru evenimentele Campaniei de informare şi conştientizare privind
rolul educaţiei;
*produse de mobilier de birou şi echipamente IT pentru dotarea unităţilor şcolare defavorizate
şi a Centrului Educaţional Integrat – în cadrul cărora se vor susţine activităţile proiectului;
*servicii de cazare internă pentru experţii Liderului de Parteneriat care nu provin din Mărăşeşti;
*servicii de organizare evenimente (sală, dotări, catering, transport particip. etc.) pentru cele 12
evenimente din cadrul Campaniei, pentru cele 12 evenimente Reţea de Parteneriat, pentru
schimbul de bune practici şi expertiză între cadrele didactice şi specialişti în educaţie, social,
consiliere etc. (3 mese rotunde şi 9 ateliere);
*servicii de organizare excursii şi tabere pentru grupul ţintă; 3 tabere cu cate 40
participanţi/fiecare, durată 7 zile, cu cazare, transport şi masă incluse, implicit activităţi
recreative şi educaţionale; 10 excursii cu câte 40 participanţi/fiecare.
*servicii de promovare online, prin text/baner pe site-uri de interes;
*servicii de transport participanţi GT la activităţile proiectului (evenimente, campanii, cursuri
etc.)
*subcontractarea de către Solicitant a pachetului de cursuri acreditate MENCS, pe care nu le
poate organiza pentru că nu este acreditat în acest sens;
*servicii de acces platformă online pentru transfer bune practici/expertiză, tutoriale video,
resurse educaţionale etc.
*realizarea măsurilor de informare şi publicitate a proiectului (cheltuieli indirecte).
Lista de achiziţii a fost detaliată pentru fiecare partener în parte. De asemenea, în secţiunea
Buget şi în secţiunea Plan de achiziţii a fost justificată necesitatea fiecărei achiziţii, precum şi
alocarea acesteia pe pachetele de activităţi.

Amplasamente AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI - Str. Strada Siret, nr. 1, Oraş Mărăşeşti, cod poştal
625200, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
Rezultate previzionate P.L 4/R13:
Acest rezultat corespunde activităţii transversale de management de proiect. Rezultatele
preconizate sunt:
- 1 sediu de proiect organizat;
- Resurse si utilitati alocate pentru lansare activităţilor;
- 1 organigrama de proiect aprobata;
- Decizii interne elaborate;
- Conturi de proiect deschise;
- Proceduri de lucru pentru managementul proiectului aprobate;
- 1 Carta de Proiect aprobata;
- 1 şedinţa de kick-off organizata, materiale pregatite, echipa de proiect mobilizata.
- Planuri de proiect elaborate si comunicate echipei de experţi.
- Registrul de livrabile dezvoltat / actualizat periodic.
- Rapoarte de activitate colectate, verificate si avizate;
- Instrumente de management de proiect dezvoltate/ actualizate lunar sau trimestrial (rapoarte
de monitorizare, rapoarte
de progres, registru de riscuri etc.)
- Instrumente pentru eficien?a comunicarii interne si externe dezvoltate / actualizate /
comunicate echipei.
- Resurse umane, mat., finan. coordonate;
- Cash-flow de proiect actualizat perioadic;
- Facturi / deconturi / state – intocmite/ verificate;
- Cereri de rambursare/ cereri de plata întocmite, transmise si avizate;
- 1 arhiva de proiect organizata;
- Acţiuni de închidere realizate corespunzator;
- Documentaţie de atribuire – specificaţii tehnice lansate / publicate;
- servicii si produse asigurate;
- evenimente de informare si promovare a proiectului realizate;
- Newsletters trimestrial publicat
- 1 site de proiect funcţional.
- 500 de materiale de informare pentru publicitatea proiectului;

4.4. Informare şi publicitate Sub-activitate transversală = durată echivalentă perioadei de implementare a proiectului.
Responsabil sub-activ 4.4: expertul de informare şi publicitate; suport din partea echipei de
17 Mai 2018 - 16 Mai 2021 management (manager de proiect, asistent manager).
Sub-activitatea implică:
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE a). Elaborarea / actualizarea strategiei de promovare a proiectului. Strategia fixează cadrul
"SF.CIPRIAN" pentru organizarea şi susţinerea acţiunilor transversale printr-o informare corectă, eficientă şi
"ORASUL MARASESTI"/Proiecte permanentă privind sursele de finanţare, obiectivele şi măsurile dezvoltate prin proiect, grupul
ţintă şi rezultatele planificate / atinse. Strategia ghidează modul în care sunt construite, aplicate
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA şi evaluate măsurile de informare şi publicitate, stabilind în acelaşi timp şi identitatea proiectului
GRIGORESCU" MARASESTI (logo, grafică, mesaje, etc.). Strategia enumeră instrumentele de comunicare. Strategia
stabileşte obiectivele procesului de comunicare: *creşterea notorietăţii proiectului; *construirea

90
încrederii în proiect ("brand building"); *trăsăturile mediului de comunicare.
b). Dezvoltarea şi diseminarea instrumentelor de info/promovare. În cadrul acestei sub-activităţi
vor fi realizate şi raportate un set de acţiuni pentru a asigura vizibilitatea proiectului şi a surselor
sale de finanţare.
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE Instrumente de informare şi promovare: *pregătirea şi lansarea unui comunicat de presă pentru
SI ASISTENTA EDUCATIONALA" începerea / finalizarea proiectului. *organizarea şi susţinerea unei conferinţe de lansare / final
de proiect. Pregătirea evenimentelor: definitivarea listei de invitaţi, elaborarea invitaţiei şi a
comunicatului de presă, stabilirea agendei evenimentului, pregătirea materialelor pentru
mapele participanţilor şi a indicatoarelor pentru sală, transmiterea invitaţiilor (50 de invitaţi) şi
centralizarea confirmărilor, stabilirea membrilor prezidiului şi a vorbitorilor, realizarea
prezentărilor / discursurilor vorbitorilor, vizualizarea / amenajarea spaţiului de conferinţă,
instalarea însemnelor de vizibilitate necesare. *dezvoltarea şi actualizarea periodică a site-ului
de proiect şi a platformelor social-media ale proiectului; informaţii privind calendarul activităţilor,
metodologii de participare / selecţie, informaţii privind rezultatele proiectului – vor fi disponibile
pe site / social media. *elaborarea unui newsletter trimestrial în versiune electronică, disponibil
pe site-ul de proiect. Newsletter-ul va prezenta publicului larg, rezultatele intermediare
înregistrate în implementarea proiectului. *elaborarea şi diseminarea a 500 de materiale de
informare şi promovare (agende, mape).
MASURI MINIME INFORMARE ?I PUBLICITATE – strategia de promovare stabileşte şi
cerinţele de publicitate în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală; strategia va fi
comunicată echipei de proiect pentru a respecta aceste cerinţe în derularea activităţilor proprii.
În paralel, managerul de proiect si coordonatorii partenerilor vor monitoriza respectarea
cerintelor de informare si promovare pe toată durata proiectului. Echipa de proiect se va
asigura că toate documente / materialele (hartii A4, brosuri, pliante, web-site) poartă antetul
stabilit si mentiunea: „Proiect cofinantat POCU 2014-2020” impreuna cu sloganul POCU. La
intrarea in toate sediile de proiect se va include un afis cu date despre proiect. Pe materiale /
echipamente se vor lipi autocolante in locuri vizibile. Se vor publica anunturi pentru a marca
lansarea/finalizarea proiectului. Toate publicatiile din proiect vor avea pe ultima pagina o caseta
cu textul prevăzut in Manualul de Identitate Vizuală. Site-ul va avea link catre pagina
programului POCU, MFE, CE etc. şi va respecta elementele de identitate vizuala, inclusiv
mesajul obligatoriu de postat pe prima pagina, conform Manualului de Identitate Vizuala.

Amplasamente AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI - Str. Strada Siret, nr. 1, Oraş Mărăşeşti, cod poştal
625200, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate P.L 4/R13:
Acest rezultat corespunde activităţii transversale de management de proiect. Rezultatele
preconizate sunt:
- 1 sediu de proiect organizat;
- Resurse si utilitati alocate pentru lansare activităţilor;
- 1 organigrama de proiect aprobata;
- Decizii interne elaborate;
- Conturi de proiect deschise;
- Proceduri de lucru pentru managementul proiectului aprobate;
- 1 Carta de Proiect aprobata;
- 1 şedinţa de kick-off organizata, materiale pregatite, echipa de proiect mobilizata.
- Planuri de proiect elaborate si comunicate echipei de experţi.
- Registrul de livrabile dezvoltat / actualizat periodic.
- Rapoarte de activitate colectate, verificate si avizate;
- Instrumente de management de proiect dezvoltate/ actualizate lunar sau trimestrial (rapoarte
de monitorizare, rapoarte
de progres, registru de riscuri etc.)
- Instrumente pentru eficien?a comunicarii interne si externe dezvoltate / actualizate /
comunicate echipei.
- Resurse umane, mat., finan. coordonate;
- Cash-flow de proiect actualizat perioadic;
- Facturi / deconturi / state – intocmite/ verificate;
- Cereri de rambursare/ cereri de plata întocmite, transmise si avizate;
- 1 arhiva de proiect organizata;
- Acţiuni de închidere realizate corespunzator;
- Documentaţie de atribuire – specificaţii tehnice lansate / publicate;
- servicii si produse asigurate;
- evenimente de informare si promovare a proiectului realizate;
- Newsletters trimestrial publicat
- 1 site de proiect funcţional.
- 500 de materiale de informare pentru publicitatea proiectului;

91
4.5. Activităţi aferente cheltuielilor indirecte null

17 Mai 2018 - 16 Mai 2021

"ORASUL MARASESTI"/Proiecte
ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE
"SF.CIPRIAN"
LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA
GRIGORESCU" MARASESTI
"CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE
SI ASISTENTA EDUCATIONALA"
Amplasamente AMPLASAMENT LIDER PARTENERIAT - Str. Aleea Compozitorilor, nr. 6A, Municipiul
Bucureşti, judeţul Bucureşti, România
AMPLASAMENT UAT MĂRĂ?E?TI - Str. Strada Siret, nr. 1, Oraş Mărăşeşti, cod poştal
625200, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CJRAE - Str. Strada Alehu Sihleanu, nr. 6, Municipiul Focşani, cod poştal
na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU - Str. Strada Republicii ,
nr. 74, Oraş Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
AMPLASAMENT CENTRU EDUCA?IONAL INTEGRAT - Str. Strada Republicii, nr. 74, Oraş
Mărăşeşti, cod poştal na, judeţul Vrancea, România
Rezultate previzionate P.L 4/R13:
Acest rezultat corespunde activităţii transversale de management de proiect. Rezultatele
preconizate sunt:
- 1 sediu de proiect organizat;
- Resurse si utilitati alocate pentru lansare activităţilor;
- 1 organigrama de proiect aprobata;
- Decizii interne elaborate;
- Conturi de proiect deschise;
- Proceduri de lucru pentru managementul proiectului aprobate;
- 1 Carta de Proiect aprobata;
- 1 şedinţa de kick-off organizata, materiale pregatite, echipa de proiect mobilizata.
- Planuri de proiect elaborate si comunicate echipei de experţi.
- Registrul de livrabile dezvoltat / actualizat periodic.
- Rapoarte de activitate colectate, verificate si avizate;
- Instrumente de management de proiect dezvoltate/ actualizate lunar sau trimestrial (rapoarte
de monitorizare, rapoarte
de progres, registru de riscuri etc.)
- Instrumente pentru eficien?a comunicarii interne si externe dezvoltate / actualizate /
comunicate echipei.
- Resurse umane, mat., finan. coordonate;
- Cash-flow de proiect actualizat perioadic;
- Facturi / deconturi / state – intocmite/ verificate;
- Cereri de rambursare/ cereri de plata întocmite, transmise si avizate;
- 1 arhiva de proiect organizata;
- Acţiuni de închidere realizate corespunzator;
- Documentaţie de atribuire – specificaţii tehnice lansate / publicate;
- servicii si produse asigurate;
- evenimente de informare si promovare a proiectului realizate;
- Newsletters trimestrial publicat
- 1 site de proiect funcţional.
- 500 de materiale de informare pentru publicitatea proiectului;

DURATA PROIECTULUI: 37 luni

92
BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activităţi şi cheltuieli

Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Teme Orizontale (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 12 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,430.00 Valoare totală [LEI] 29,160.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,160.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,160.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 29,160.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 29,160.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 29,160.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Teme Orizontale; experienţă < 5 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de
luni, în cadrul căreia se va preocupa de integrarea principiilor de egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă în instrumentele educaţionale
dezvoltate, în selecţia şi atragerea grupului ţintă, precum şi monitorizarea acestor principii pe durata proiectului. Pentru o implicare
echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 12 luni; sub-activ. 2.2 =
6 luni; 3.1 = 6 luni; 3.2 = 12 luni. S-a utilizat un net de 38,57 lei/ oră. Net lună = 2.430 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 14 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,430.00 Valoare totală [LEI] 34,020.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 34,020.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 34,020.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 34,020.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 34,020.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 34,020.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

93
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale; experienţă < 5 ani; Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună;
timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de organizarea activităţilor extracurriculare, motivaţionale şi creative. Pentru o
implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 14 luni; sub-
activ. 1.3 = 6 luni; sub-activ. 1.5 = 16 luni. S-a utilizat un net de 38,57 lei/oră. Net/ lună = 2.430 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa
Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 14 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,831.00 Valoare totală [LEI] 25,634.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,634.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 25,634.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 25,634.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 25,634.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 25,634.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (angajat+angajator) pentru Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale; experienţă < 5 ani; Va
lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de organizarea activităţilor extracurriculare, motivaţionale şi
creative. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ.
1.1 = 14 luni; sub-activ. 1.3 = 6 luni; sub-activ. 1.5 = 16 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/oră. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Teme Orizontale (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 12 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,831.00 Valoare totală [LEI] 21,972.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,972.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,972.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 21,972.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

94
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 21,972.00


Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 21,972.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE pentru Expert Teme Orizontale; experienţă < 5 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de
36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de integrarea principiilor de egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă în instrumentele
educaţionale dezvoltate, în selecţia şi atragerea grupului ţintă, precum şi monitorizarea acestor principii pe durata proiectului. Pentru o
implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 12 luni; sub-
activ. 2.2 = 6 luni; 3.1 = 6 luni; 3.2 = 12 luni. S-a utilizat un net de 38,57lei/ oră. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
transport experţi proprii

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 12 nr.deplasari


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 150.00 Valoare totală [LEI] 2,142.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,142.00
Valoare TVA [LEI] 342.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 1,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 342.00 Public [LEI] 2,142.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 2,142.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea transportului pentru experţii Liderului de Parteneriat de la Bucureşti la Mărăşeşti, pentru
stabilirea/dezvoltarea de instrumente/metode educaţionale alternative, cf. descrierii sub-activ. 1.1. Pentru eficientizarea costurilor,
CANTITATEA prevăzută este o medie estimativă, iar deplasările se vor realiza cumulat cu alte măsuri ce necesită prezenţa în Mărăşeşti.
CANTITATE = 1 deplasare/trimestru dus - intors = 12 deplasări; Preţ unitar = costul unei deplasări dus-intors = 7,5%, 200 km, estim. 15
litri, 4,5 lei/litru = 150 lei dus-intors. Decontare carburant.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
cazare experţi propri

95
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Achiziţie: Servicii de cazare internă

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 12 nr.nopti cazare


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 150.00 Valoare totală [LEI] 1,962.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,962.00
Valoare TVA [LEI] 162.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 1,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 162.00 Public [LEI] 1,962.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,962.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea nopţilor de cazare aferente deplasării experţilor Liderului de Parteneriat, pentru susţinerea activităţilor din
cadrul (1.1). Se vor achiziţiona servicii de cazare internă pentru experţii Liderului de Parteneriat, care nu provin din Mărăşeşti; în vederea
susţinerii activităţilor cu grupul ţintă în Mărăşeşti. De regulă, activitatea aferenta fiecarei deplasări va implica min. 2 zile = eficientizarea
utilizarii resurselor si se vor deplasa/caza 2 persoane. Cazarea va fi asigurată la un hotel de 3 stele în Focşani (în Mărăşeşti nu există
structuri hoteliere), iar distanţa mică de 25 km dintre localităţi facilitează deplasarea rapidă. Se va opta pentru serviciile de cazare, în
perioadele cu activitate intensă, în vederea reducerii costurilor cu deplasarea periodică de la Bucureşti la Mărăşeşti. Astfel, în medie 1
deplasare per trimestru = 12 deplasări pentru (1.1), fiecare deplasare min. 1 noapte cazare. Cantitatea = 12 nopti cazare; Preţ 150 lei. 1
camera dublă la hotel în regim 3 stele în Focsani, pentru facilita deplasare la Mărăşeşti având în vedere că experţii provin din Bucureşti.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.3. Organizarea şi derularea programului ?coală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,430.00 Valoare totală [LEI] 14,580.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,580.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,580.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 14,580.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 14,580.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 14,580.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale; experienţă < 5 ani; Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună;
timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de organizarea activităţilor extracurriculare, motivaţionale şi creative. Pentru o
implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 14 luni; sub-
activ. 1.3 = 6 luni; sub-activ. 1.5 = 16 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/oră. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

96
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.3. Organizarea şi derularea programului ?coală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,831.00 Valoare totală [LEI] 10,986.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,986.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,986.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 10,986.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 10,986.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 10,986.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale;
experienţă < 5 ani; Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de organizarea activităţilor
extracurriculare, motivaţionale şi creative. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune
următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 14 luni; sub-activ. 1.3 = 6 luni; sub-activ. 1.5 = 16 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/oră. Pentru
atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea
proiectului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
taxe eliberare certificate calificare A doua şansă

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 35 nr.participanti


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2.00 Valoare totală [LEI] 70.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 70.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 70.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 70.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 70.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 70.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea taxelor pentru certificate de calificare emise de ANC, pentru absolventii cursurilor din cadrul programului a

97
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"
doua sansa. Cantitatea = nr. certificate = 35; Pret unitar = 2 lei/certificat

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea
proiectului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
taxe de participare la programe de formare - nivel calificare pentru A doua şansă croitorie/mecanica

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 35 nr.taxe


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 400.00 Valoare totală [LEI] 14,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,000.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 14,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 14,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 14,000.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala include valoarea taxei pentru participarea a 35 membrii GT din programul A doua sansa la programe de calificare. In medie
400 lei/cursant

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
materiale practice cursuri calificare A doua şansă

Achiziţie: Materiale practice pentru curs calificare

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 35 nr.participanti


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 100.00 Valoare totală [LEI] 4,165.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,165.00
Valoare TVA [LEI] 665.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 665.00 Public [LEI] 4,165.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 4,165.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

98
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Justificarea cheltuielii
Se vor achiziţiona materiale practice pentru cursurile de calificare/formare iniţială din cadrul Programului A doua şansă. În medie 35
persoane dintre cei 50 GT la A doua şansă, vor susţine cursuri de calificare, fiind identificate meseriile croitorie/cosmetica;
mecanică/service auto. Partea practica a cursurilor de calificare reprezinta 2/3 din total ore, se susţine la angajator şi implică asigurarea
de materiale practice - halat, set protecţie, etc. În funcţie de programul de instruire susţinut, se va definitiva lista cu materialele necesare.
Nr. participanţi: 35; Cost unitar: 100 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Coordonator Formare (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 9 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,241.00 Valoare totală [LEI] 29,169.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,169.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,169.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 29,169.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 29,169.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 29,169.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Coordonator Formare; experienţă între 5 - 10 ani; Va lucra 4 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36
de luni, în cadrul căreia se va preocupa de gestionarea programelor de formare şi dezvoltare a competenţelor transversale pentru cadrele
didactice - prin instruire acreditată ANC şi MENCS - precum şi coordonarea cursurilor de calificare pentru participanţii la Programul A
doua şansă. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-
activ. 1.4 = 9 luni; sub-activ. 2.1 = 27 luni. S-a utilizat net de 38,58 lei/ oră. Net/lună = 3.241 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Asistent Formare (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 9 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,430.00 Valoare totală [LEI] 21,870.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,870.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,870.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 21,870.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 21,870.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 21,870.00

99
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Asistent Formare; experienţă < 5 ani; Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 34 de luni, în
cadrul căreia se va preocupa de organizarea activităţilor formative - adrese cursuri, documente cursanţi etc. Pentru o implicare echilibrată
a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.4 = 9 luni; sub-activ. 2.1 = 25 luni. S-a
utilizat net de 38,57 lei/oră. Net/ lună = 2.430 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Coordonator Formare (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 9 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,441.00 Valoare totală [LEI] 21,969.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,969.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,969.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 21,969.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 21,969.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 21,969.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Coordonator Formare; experienţă între 5 -
10 ani; Va lucra 4 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de gestionarea programelor de formare şi
dezvoltare a competenţelor transversale pentru cadrele didactice - prin instruire acreditată ANC şi MENCS - precum şi coordonarea
cursurilor de calificare pentru participanţii la Programul A doua şansă. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa
de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.4 = 9 luni; sub-activ. 2.1 = 27 luni. S-a utilizat net de 38,58 lei/ oră. Pentru
atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Asistent Formare (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 9 luna

100
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,831.00 Valoare totală [LEI] 16,479.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,479.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,479.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 16,479.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 16,479.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 16,479.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Asistent Formare; experienţă < 5 ani; Va
lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 34 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de organizarea activităţilor formative - adrese cursuri,
documente cursanţi etc. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea
distribuţie: sub-activ. 1.4 = 9 luni; sub-activ. 2.1 = 25 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/oră. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
materiale şi materii prime pentru cursurile şi atelierele creative - teatru, olărit, sport, et

Achiziţie: Materiale consumabile şi materiale practice pentru ateliere creative

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 650 nr.participanti


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 40.00 Valoare totală [LEI] 30,940.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 30,940.00
Valoare TVA [LEI] 4,940.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 26,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 4,940.00 Public [LEI] 30,940.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 30,940.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Se vor achiziţiona materiale consumabile şi materiale practice pentru susţinerea activităţilor creative, motivaţionale, recreative din cadrul
(1.5). Astfel, având în vedere diversitatea atelierelor planificate la (1.5), a fost alocat un cost mediu / participant / proiect. Acesta include:
materiale pentru atelier desen/pictură/olărit; materiale pentru croşetat/reciclare prin joc; alte consumabile solicitate de către lector pentru
realizarea atelierului. Nr. participanţi = 650 GT (pentru că se adresează preşcolarilor şi şcolarilor); Cost mediu = 40 lei/particip.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

101
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 16 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,430.00 Valoare totală [LEI] 38,880.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 38,880.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,880.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 38,880.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 38,880.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 38,880.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale; experienţă < 5 ani; Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună;
timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de organizarea activităţilor extracurriculare, motivaţionale şi creative. Pentru o
implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 14 luni; sub-
activ. 1.3 = 6 luni; sub-activ. 1.5 = 16 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/oră. Net/ lună = 2430 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
onorarii nete lectori ateliere creative

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 627.50 Valoare totală [LEI] 3,765.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,765.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,765.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 3,765.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 3,765.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,765.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă onorariile nete asigurate lectorilor pentru susţinerea celor 6 ateliere creative - de olărit, pictură etc. - pe durata
proiectului. Min. 1 lector/atelier care are o durată medie de 2 zile. S-a luat in calcul un net de 39,22 lei/ora si un numar de 16 ore de
activitate pentru fiecare lector/atelier. Net/lector/atelier = 627,50 lei.
Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT

102
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Subactivitatea: 1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale


Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii/taxe aferente onorarii lectori activitati creative

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 372.50 Valoare totală [LEI] 2,235.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,235.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,235.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 2,235.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 2,235.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 2,235.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă contributiile/taxele aferente onorariilor asigurate lectorilor pentru susţinerea celor 6 ateliere creative - de olărit,
pictură etc. - pe durata proiectului. Min. 1 lector/atelier care are o durată medie de 2 zile. S-a luat in calcul un net de 39,22 lei/ora si un
numar de 16 ore de activitate pentru fiecare lector/atelier.
Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 16 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,831.00 Valoare totală [LEI] 29,296.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,296.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,296.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 29,296.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 29,296.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 29,296.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Expert Activ.Recreative şi Motivaţionale;
experienţă < 5 ani; Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de organizarea activităţilor
extracurriculare, motivaţionale şi creative. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune
următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 14 luni; sub-activ. 1.3 = 6 luni; sub-activ. 1.5 = 16 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/oră. Pentru
atribuţii a se vedea Fişa Postului.

103
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
transport experţi proprii

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 108 nr.deplasari


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 150.00 Valoare totală [LEI] 19,278.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,278.00
Valoare TVA [LEI] 3,078.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 16,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 3,078.00 Public [LEI] 19,278.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 19,278.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea transportului pentru experţii Liderului de Parteneriat de la Bucureşti la Mărăşeşti, pentru realizarea de
ateliere/cursuri extra curriculare si motivationale, cf. descrierii sub-activ. 1.5. Pentru eficientizarea costurilor, CANTITATEA prevăzută este
o medie estimativă, iar deplasările se vor realiza cumulat cu alte măsuri ce necesită prezenţa în Mărăşeşti. CANTITATE = 3 deplasări pe
luna = 3 * 36 luni; Preţ unitar = costul unei deplasări dus-intors = 7,5%, 200 km, estim. 15 litri, 4,5 lei/litru = 150 lei dus-intors. Decontare
carburant. se va deplasa expertul activit.recreative şi managerul de proiect

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
cazare experţi proprii

Achiziţie: Servicii de cazare internă

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 108 nr.nopti


cazare
Pret unitar (fără TVA) [LEI] 150.00 Valoare totală [LEI] 17,658.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,658.00
Valoare TVA [LEI] 1,458.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 16,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 1,458.00 Public [LEI] 17,658.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 17,658.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

104
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea nopţilor de cazare aferente deplasării experţilor Liderului de Parteneriat, pentru susţinerea activităţilor din
cadrul (1.5). Se vor achiziţiona servicii de cazare internă pentru experţii Liderului de Parteneriat, care nu provin din Mărăşeşti; în vederea
susţinerii activităţilor cu grupul ţintă în Mărăşeşti. Cazarea va fi asigurată la un hotel de 3 stele în Focşani (în Mărăşeşti nu există structuri
hoteliere), iar distanţa mică de 25 km dintre localităţi facilitează deplasarea rapidă. Se va opta pentru serviciile de cazare, în perioadele cu
activitate intensă, în vederea reducerii costurilor cu deplasarea periodică de la Bucureşti la Mărăşeşti. Astfel, în medie 3 nopţi cazare per
lună pentru (1.5). Cantitatea = 108 nopti cazare proiect; Preţ 150 lei. 1 camera dublă la hotel în regim 3 stele în Focsani, pentru facilita
deplasare la Mărăşeşti având în vedere că experţii provin din Bucureşti - se va caza expertul activit.recreative şi managerul de proiect

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
diurna experti proprii

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 108 nr.deplasari


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 42.50 Valoare totală [LEI] 4,590.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,590.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,590.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,590.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 4,590.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 4,590.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea diurnei asigurate expertilor pentru deplasari ce depasesc 24h. Cantitatea = 108 zile; Preţ 42,5 lei. Corelat
cu cazare transport partener pentru sub-activ. 1.5

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
organizare 3 tabere elevi

Achiziţie: Servicii de organizare evenimente GT elevi

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3 nr.tabere


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 40,000.00 Valoare totală [LEI] 142,800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 120,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 142,800.00
Valoare TVA [LEI] 22,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 120,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 22,800.00 Public [LEI] 142,800.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 142,800.00

105
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Se vor organiza 10 excursii şi 3 tabere şcolare, cu câte 40 participanţi fiecare. Excursia va avea o durată de 1 zi; tabăra va avea o durată
de 10 zile. Costul excursiei per particip. include min: transport autocar şi 2 mese/zi. Costul taberei per particip. include min: transportul,
cazarea pentru 7 zile, 3 mese zi şi activităţi recreative/de dezvoltare a copilului. Cost mediu excursie: 100 lei/particip. Cost mediu tabără:
1000 lei/particip.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.5. Activităţi extracurriculare şi motivaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
organizare 10 excursii elevi

Achiziţie: Servicii de organizare evenimente GT elevi

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 10 nr.excursii


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totală [LEI] 47,600.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 40,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 47,600.00
Valoare TVA [LEI] 7,600.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 40,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 7,600.00 Public [LEI] 47,600.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 47,600.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Se vor organiza 10 excursii şi 3 tabere şcolare, cu câte 40 participanţi fiecare. Excursia va avea o durată de 1 zi; tabăra va avea o durată
de 10 zile. Costul excursiei per particip. include min: transport autocar şi 2 mese/zi. Costul taberei per particip. include min: transportul,
cazarea pentru 7 zile, 3 mese zi şi activităţi recreative/de dezvoltare a copilului. Cost mediu excursie: 100 lei/particip. Cost mediu tabără:
1000 lei/particip.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.6. Acordarea de sprijin financiar şi material. Asigurare dotări pentru dezvoltarea activitatii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Selecţie şi Monitorizare GT (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 20 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,241.00 Valoare totală [LEI] 64,820.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 64,820.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 64,820.00

106
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00


Eligibil [LEI] 64,820.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 64,820.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 64,820.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Selecţie şi Monitorizare GT; experienţă între 5 - 10 ani; Va lucra 4 ore/zi; 21
zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de înscrierea, selecţia şi monitorizarea GT şi a subvenţiilor/burselor
acordate. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ.
1.6 = 20 luni; sub-activ. 2.3 = 16 luni. S-a utilizat net de 38,58 lei/oră. Net/lună = 3.241 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.6. Acordarea de sprijin financiar şi material. Asigurare dotări pentru dezvoltarea activitatii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Selecţie şi Monitorizare GT (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 20 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,441.00 Valoare totală [LEI] 48,820.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 48,820.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 48,820.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 48,820.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 48,820.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 48,820.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Expert Selecţie şi Monitorizare GT;
experienţă între 5 - 10 ani; Va lucra 4 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de înscrierea, selecţia şi
monitorizarea GT şi a subvenţiilor/burselor acordate. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se
propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.6 = 20 luni; sub-activ. 2.3 = 16 luni. S-a utilizat net de 38,58 lei/ora. Pentru atribuţii a se
vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea
proiectului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii

107
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

taxe eliberare certificate de absolvire

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 270 nr. absolvenţi


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2.00 Valoare totală [LEI] 540.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 540.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 540.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 540.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 540.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 540.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea taxelor pentru certificate de absolvire emise de ANC, pentru cadrele didactice absolvente a programelor de
formare.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
onorarii nete formatori curs TIC

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,070.75 Valoare totală [LEI] 8,283.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,283.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,283.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,283.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 8,283.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,283.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă onorarii nete formatori pentru susţinerea programelor acreditate ANC pentru dezvoltarea competenţelor transversale
în cadrul grupului ţintă - personal didactic. Se vor organiza 4 grupe de formare cu max. 14 pers/grupă. Fiecare dintre cei 90 membrii grup
ţintă vor susţine 2 programe de formare pentru a răspunde nevoilor identificate la nivel local. Detalii privind repartizarea grupelor pe ore
de instruire - în plan activităţi; detalii privind responsabilităţile în Fişa postului. Se propune o valoare / per curs/grupă; durata medie variind
între 40 ore - 60 ore de instruire/grupa. S-a luat in calcul un net de 34,51 lei/ora si un numar de 60 ore de activitate pentru fiecare
formator/grupa. Net/lector/grupa = 2.070,75 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC

108
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională


Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Asistent Formare (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 25 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,430.00 Valoare totală [LEI] 60,750.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 60,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 60,750.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 60,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 60,750.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 60,750.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Asistent Formare; experienţă < 5 ani; Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 34 de luni, în
cadrul căreia se va preocupa de organizarea activităţilor formative - adrese cursuri, documente cursanţi etc. Pentru o implicare echilibrată
a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.4 = 9 luni; sub-activ. 2.1 = 25 luni. S-a
utilizat net de 38,57 lei/oră. Net lună = 2.430 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
onorarii nete membrii comisii evaluare ANC

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 32 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 125.50 Valoare totală [LEI] 4,016.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,016.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 4,016.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 4,016.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă onorariile nete asigurate comisiei de examinatori ANC pentru susţinerea evaluării cursanţilor. Se vor organiza 16
comisii de examinare (aferente celor 16 grupe de forrmare ANC) cu cate 2 examinatori/ comisie = 32 examinatori/ per proiect.
Examinarea poate sa dureze in medie 5 ore pentru o grupa de curs (examen scris+examen oral / sustinere de lucrare individuala) ceea
ce inseamna ca un evaluator va incasa o suma de 125,50 lei/comisie de examinare, respectiv 25,10 lei net / ora.

109
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Coordonator Formare (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 27 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,241.00 Valoare totală [LEI] 87,507.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 87,507.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 87,507.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 87,507.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 87,507.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 87,507.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Coordonator Formare; experienţă între 5 - 10 ani; Va lucra 4 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36
de luni, în cadrul căreia se va preocupa de gestionarea programelor de formare şi dezvoltare a competenţelor transversale pentru cadrele
didactice - prin instruire acreditată ANC şi MENCS - precum şi coordonarea cursurilor de calificare pentru participanţii la Programul A
doua şansă. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-
activ. 1.4 = 9 luni; sub-activ. 2.1 = 27 luni. S-a utilizat net de 38,58 lei/ oră. Net/lună = 3.241lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
onorarii nete formatori curs de Competenţe antreprenoriale

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,070.75 Valoare totală [LEI] 8,283.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,283.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,283.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,283.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 8,283.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,283.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

110
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă onorarii nete formatori pentru susţinerea programelor acreditate ANC pentru dezvoltarea competenţelor transversale
în cadrul grupului ţintă - personal didactic. Se vor organiza 4 grupe de formare cu max. 14 pers/grupă. Fiecare dintre cei 90 membrii grup
ţintă vor susţine 2 programe de formare pentru a răspunde nevoilor identificate la nivel local. Detalii privind repartizarea grupelor pe ore
de instruire - în plan activităţi; detalii privind responsabilităţile în Fişa postului. Se propune o valoare / per curs/grupă; durata medie variind
între 40 ore - 60 ore de instruire/grupa.
S-a luat in calcul un net de 34,51 lei/ora si un numar de 60 ore de activitate pentru fiecare formator/grupa. Net/formator/grupa = 2070,75
lei.
Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
onorarii nete formatori curs de formator

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,070.75 Valoare totală [LEI] 8,283.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,283.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,283.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,283.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 8,283.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,283.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă onorarii nete formatori pentru susţinerea programelor acreditate ANC pentru dezvoltarea competenţelor transversale
în cadrul grupului ţintă - personal didactic. Se vor organiza 4 grupe de formare cu max. 14 pers/grupă. Fiecare dintre cei 90 membrii grup
ţintă vor susţine 2 programe de formare pentru a răspunde nevoilor identificate la nivel local. Detalii privind repartizarea grupelor pe ore
de instruire - în plan activităţi; detalii privind responsabilităţile în Fişa postului. Se propune o valoare / per curs/grupă; durata medie variind
între 40 ore - 60 ore de instruire/grupa.
S-a luat in calcul un net de 34,51 lei/ora si un numar de 60 ore de activitate pentru fiecare formator/grupa. Net/lector/grupa = 2.070,75 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
onorarii nete formatori Curs competenţe sociale şi civice

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,537.37 Valoare totală [LEI] 6,149.48
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,149.48 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,149.48
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

111
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Eligibil [LEI] 6,149.48 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00


TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 6,149.48
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 6,149.48
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă onorarii nete formatori pentru susţinerea programelor acreditate ANC pentru dezvoltarea competenţelor transversale
în cadrul grupului ţintă - personal didactic. Se vor organiza 4 grupe de formare cu max. 14 pers/grupă. Fiecare dintre cei 90 membrii grup
ţintă vor susţine 2 programe de formare pentru a răspunde nevoilor identificate la nivel local. Detalii privind repartizarea grupelor pe ore
de instruire - în plan activităţi; detalii privind responsabilităţile în Fişa postului. Se propune o valoare / per curs/grupă; durata medie 40 de
ore de instruire/grupa.
S-a luat in calcul un net de 38,43 lei/ora si un numar de 40 ore de activitate pentru fiecare formator/grupa. Net/formator/grupa = 1.537,37
lei.
Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Coordonator Formare (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 27 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,441.00 Valoare totală [LEI] 65,907.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 65,907.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 65,907.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 65,907.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 65,907.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 65,907.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Coordonator Formare; experienţă între 5 -
10 ani; Va lucra 4 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de gestionarea programelor de formare şi
dezvoltare a competenţelor transversale pentru cadrele didactice - prin instruire acreditată ANC şi MENCS - precum şi coordonarea
cursurilor de calificare pentru participanţii la Programul A doua şansă. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa
de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.4 = 9 luni; sub-activ. 2.1 = 27 luni. S-a utilizat brut de 38,58 lei/ oră. Pentru
atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

112
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Asistent Formare (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 25 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,831.00 Valoare totală [LEI] 45,775.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,775.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 45,775.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 45,775.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 45,775.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 45,775.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Asistent Formare; experienţă < 5 ani; Va
lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 34 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de organizarea activităţilor formative - adrese cursuri,
documente cursanţi etc. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea
distribuţie: sub-activ. 1.4 = 9 luni; sub-activ. 2.1 = 25 luni. S-a utilizat net de38,57 lei/oră. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii/taxe formator Curs TIC

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,229.25 Valoare totală [LEI] 4,917.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,917.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,917.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,917.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 4,917.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 4,917.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă contributii / taxe formatori pentru susţinerea programelor acreditate ANC pentru dezvoltarea competenţelor
transversale în cadrul grupului ţintă - personal didactic. Se vor organiza 4 grupe de formare cu max. 14 pers/grupă. Fiecare dintre cei 90
membrii grup ţintă vor susţine 2 programe de formare pentru a răspunde nevoilor identificate la nivel local. Detalii privind repartizarea
grupelor pe ore de instruire - în plan activităţi; detalii privind responsabilităţile în Fişa postului. Se propune o valoare / per curs/grupă;
durata medie variind între 40 ore - 60 ore de instruire/grupa.
S-a luat in calcul un net de 34,51 lei/ora si un numar de 60 ore de activitate pentru fiecare formator/grupa.
Documente justificative
-

113
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii/taxe formator curs Competente sociale si civice

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 912.63 Valoare totală [LEI] 3,650.52
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,650.52 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,650.52
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 3,650.52 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 3,650.52
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,650.52
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă contributii / taxe formatori pentru susţinerea programelor acreditate ANC pentru dezvoltarea competenţelor
transversale în cadrul grupului ţintă - personal didactic. Se vor organiza 4 grupe de formare cu max. 14 pers/grupă. Fiecare dintre cei 90
membrii grup ţintă vor susţine 2 programe de formare pentru a răspunde nevoilor identificate la nivel local. Detalii privind repartizarea
grupelor pe ore de instruire - în plan activităţi; detalii privind responsabilităţile în Fişa postului. Se propune o valoare / per curs/grupă;
durata medie 40 ore de instruire/grupa.
S-a luat in calcul un net de 38,43 lei/ora si un numar de 40 ore de activitate pentru fiecare formator/grupa.
Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii / taxe formatori curs Competente antreprenoriale

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,229.25 Valoare totală [LEI] 4,917.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,917.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,917.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,917.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 4,917.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 4,917.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă contributii / taxe formatori pentru susţinerea programelor acreditate ANC pentru dezvoltarea competenţelor
transversale în cadrul grupului ţintă - personal didactic. Se vor organiza 4 grupe de formare cu max. 14 pers/grupă. Fiecare dintre cei 90

114
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"
membrii grup ţintă vor susţine 2 programe de formare pentru a răspunde nevoilor identificate la nivel local. Detalii privind repartizarea
grupelor pe ore de instruire - în plan activităţi; detalii privind responsabilităţile în Fişa postului. Se propune o valoare / per curs/grupă;
durata medie variind între 40 ore - 60 ore de instruire/grupa.
S-a luat in calcul un net de 34,51 lei/ora si un numar de 60 ore de activitate pentru fiecare formator/grupa.
Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii/taxe aferente onorarii evaluatori comisii ANC

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 32 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 74.50 Valoare totală [LEI] 2,384.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,384.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,384.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 2,384.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 2,384.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 2,384.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă contributii/taxe aferente onorariilor asigurate comisiei de examinatori ANC pentru susţinerea evaluării cursanţilor. Se
vor organiza 16 comisii de examinare (aferente celor 16 grupe de forrmare ANC) cu cate 2 examinatori/ comisie = 32 examinatori/ per
proiect.
Examinarea poate sa dureze in medie 5 ore pentru o grupa de curs (examen scris+examen oral / sustinere de lucrare individuala) ceea
ce inseamna ca un evaluator va incasa o suma de 125,50 lei/comisie de examinare, respectiv 25,10 lei net / ora.
Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii / taxe formatori curs Formator

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 nr. pers


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,229.25 Valoare totală [LEI] 4,917.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,917.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,917.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,917.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 4,917.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 4,917.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

115
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă contributii / taxe formatori pentru susţinerea programelor acreditate ANC pentru dezvoltarea competenţelor
transversale în cadrul grupului ţintă - personal didactic. Se vor organiza 4 grupe de formare cu max. 14 pers/grupă. Fiecare dintre cei 90
membrii grup ţintă vor susţine 2 programe de formare pentru a răspunde nevoilor identificate la nivel local. Detalii privind repartizarea
grupelor pe ore de instruire - în plan activităţi; detalii privind responsabilităţile în Fişa postului. Se propune o valoare / per curs/grupă;
durata medie variind între 40 ore - 60 ore de instruire/grupa.
S-a luat in calcul un net de 34,51 lei/ora si un numar de 60 ore de activitate pentru fiecare formator/grupa.
Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
cazare experţi propri

Achiziţie: Servicii de cazare internă

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 180 nr. nopţi


cazare
Pret unitar (fără TVA) [LEI] 150.00 Valoare totală [LEI] 29,430.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 27,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,430.00
Valoare TVA [LEI] 2,430.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 27,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 2,430.00 Public [LEI] 29,430.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 29,430.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea nopţilor de cazare aferente deplasării experţilor Liderului de Parteneriat, pentru susţinerea activităţilor din
cadrul (2.1). Se vor achiziţiona servicii de cazare internă pentru experţii Liderului de Parteneriat, care nu provin din Mărăşeşti; în vederea
susţinerii activităţilor cu grupul ţintă în Mărăşeşti. Cazarea va fi asigurată la un hotel de 3 stele în Focşani (în Mărăşeşti nu există structuri
hoteliere), iar distanţa mică de 25 km dintre localităţi facilitează deplasarea rapidă. Se va opta pentru serviciile de cazare, în perioadele cu
activitate intensă, în vederea reducerii costurilor cu deplasarea periodică de la Bucureşti la Mărăşeşti. Astfel, în medie 5 nopţi cazare per
lună pentru (2.1). Cantitatea = 180 nopti cazare proiect; Preţ 150 lei. 1 camera dublă la hotel în regim 3 stele în Focsani, pentru facilita
deplasare la Mărăşeşti având în vedere că experţii provin din Bucureşti - se vor caza atât experţii, cât şi formatorii

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
diurna experti proprii

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 180 nr. deplasări


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 42.50 Valoare totală [LEI] 7,650.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,650.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,650.00

116
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00


Eligibil [LEI] 7,650.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 7,650.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 7,650.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea diurnei asigurate expertilor pentru deplasari ce depasesc 24h. Cantitatea = 180 zile; Preţ 42,5 lei. Corelat
cu cazare transport partener pentru sub-activ. 2.1

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
transport experţi proprii

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 180 nr. deplasări


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 150.00 Valoare totală [LEI] 32,130.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 27,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 32,130.00
Valoare TVA [LEI] 5,130.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 27,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 5,130.00 Public [LEI] 32,130.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 32,130.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea transportului pentru experţii Liderului de Parteneriat de la Bucureşti la Mărăşeşti, pentru realizarea de
ateliere/cursuri extra curriculare si motivationale, cf. descrierii sub-activ. 2.1. Pentru eficientizarea costurilor, CANTITATEA prevăzută este
o medie estimativă, iar deplasările se vor realiza cumulat cu alte măsuri ce necesită prezenţa în Mărăşeşti. CANTITATE = 5 deplasări pe
luna = 3 * 36 luni; Preţ unitar = costul unei deplasări dus-intors = 7,5%, 200 km, estim. 15 litri, 4,5 lei/litru = 150 lei dus-intors. Decontare
carburant. Se vor deplasa coordonatorul de formare şi/sau lectorii/formatorii. Pentru eficientizarea costurilor - 2 deplasare masina mai
multi experti

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD

Descrierea cheltuielii
servicii specializate - formare profesională pentru profesori - dezvoltarea competenţelor didactice prin cursuri cu credite transferabile

117
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Achiziţie: Servicii specializate - formare profesională

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 90 nr. cursanţi


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 200.00 Valoare totală [LEI] 21,420.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,420.00
Valoare TVA [LEI] 3,420.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 18,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 3,420.00 Public [LEI] 21,420.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 21,420.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Se vor subcontracta servicii de formare a personalului didactic prin cursuri de dezvoltare a competenţelor didactice cu acreditare MENCS.
Nr. participanţi cursuri: 90 cadre didactice. Cost mediu participant = 200 lei. Lista cursurilor inclusă în CF - 9 grupe de curs, cu min. 10
participanţi/grupă.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.1. Organizarea şi susţinerea de programe de dezvoltare profesională
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
editare şi tipărire suporturi de curs

Achiziţie: Servicii de organizare evenimente GT elevi

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 180 nr. cursanţi


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 45.00 Valoare totală [LEI] 9,639.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,639.00
Valoare TVA [LEI] 1,539.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 1,539.00 Public [LEI] 9,639.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,639.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Se vor achiziţiona servicii de editare şi tipărire suporturi de curs pentru programele de FPC autorizate susţinute de către Liderul de
Parteneriat. Cantitate = 180 suporturi de curs; 90 GT * 2 cursuri acreditat ANC = 180 de cursanţi/ suporturi; Cost mediu = 45 lei.
Suporturile de curs vor avea min. 80 pag. color; prindere prin spiră/capse; copertă plastifiată color; format A4.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.2. Transfer de experienţă / schimb de bune practici pentru personalul didactic
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

118
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Teme Orizontale (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,430.00 Valoare totală [LEI] 14,580.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,580.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,580.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 14,580.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 14,580.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 14,580.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Teme Orizontale; experienţă < 5 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de
luni, în cadrul căreia se va preocupa de integrarea principiilor de egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă în instrumentele educaţionale
dezvoltate, în selecţia şi atragerea grupului ţintă, precum şi monitorizarea acestor principii pe durata proiectului. Pentru o implicare
echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 12 luni; sub-activ. 2.2 =
6 luni; 3.1 = 6 luni; 3.2 = 12 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/ oră. Net lună = 2.430 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.2. Transfer de experienţă / schimb de bune practici pentru personalul didactic
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Teme Orizontale (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,831.00 Valoare totală [LEI] 10,986.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,986.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,986.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 10,986.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 10,986.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 10,986.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Expert Teme Orizontale; experienţă < 5 ani.
Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de integrarea principiilor de egalitate de şanse şi
dezvoltare durabilă în instrumentele educaţionale dezvoltate, în selecţia şi atragerea grupului ţintă, precum şi monitorizarea acestor
principii pe durata proiectului. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea
distribuţie: sub-activ. 1.1 = 12 luni; sub-activ. 2.2 = 6 luni; 3.1 = 6 luni; 3.2 = 12 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/ oră. Pentru atribuţii a se
vedea Fişa Postului.

Documente justificative

119
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.3. Acordarea de stimulente pentru performanţă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Selecţie şi Monitorizare GT (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 16 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,241.00 Valoare totală [LEI] 51,856.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,856.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,856.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 51,856.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 51,856.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 51,856.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Selecţie şi Monitorizare GT; experienţă între 5 - 10 ani; Va lucra 4 ore/zi; 21
zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de înscrierea, selecţia şi monitorizarea GT şi a subvenţiilor/burselor
acordate. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ.
1.6 = 20 luni; sub-activ. 2.3 = 16 luni. S-a utilizat net de 38,58 lei/oră. Net/lună = 3.241 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.3. Acordarea de stimulente pentru performanţă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Selecţie şi Monitorizare GT (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 16 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,441.00 Valoare totală [LEI] 39,056.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 39,056.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,056.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 39,056.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 39,056.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 39,056.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

120
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Expert Selecţie şi Monitorizare GT;
experienţă între 5 - 10 ani; Va lucra 4 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de înscrierea, selecţia şi
monitorizarea GT şi a subvenţiilor/burselor acordate. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se
propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.6 = 20 luni; sub-activ. 2.3 = 16 luni. S-a utilizat net de 38,58 lei/oră. Pentru atribuţii a se
vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE


Subactivitatea: 3.1. Parteneriat strategic pentru viitorul educaţiei şi a tinerilor în Mărăşeşti
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Voluntariat (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 24 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,995.00 Valoare totală [LEI] 47,880.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 47,880.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 47,880.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 47,880.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 47,880.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 47,880.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Voluntariat; experienţă < 5 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni în
cadrul proiectului se va preocupa de atragerea comunităţii locale şi gestionare celor 2 grupuri de sprijin. Pentru o implicare echilibrată a
expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 3.1 = 24 luni; sub-activ. 3.2 = 12 luni. S-a
utilizat net de 31,67 lei/oră. Net lună = 1.995 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE


Subactivitatea: 3.1. Parteneriat strategic pentru viitorul educaţiei şi a tinerilor în Mărăşeşti
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Teme Orizontale (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,430.00 Valoare totală [LEI] 14,580.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,580.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,580.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 14,580.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 14,580.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 14,580.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

121
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Teme Orizontale; experienţă < 5 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de
luni, în cadrul căreia se va preocupa de integrarea principiilor de egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă în instrumentele educaţionale
dezvoltate, în selecţia şi atragerea grupului ţintă, precum şi monitorizarea acestor principii pe durata proiectului. Pentru o implicare
echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 12 luni; sub-activ. 2.2 =
6 luni; 3.1 = 6 luni; 3.2 = 12 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/ oră. Net lună = 2.430 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE


Subactivitatea: 3.1. Parteneriat strategic pentru viitorul educaţiei şi a tinerilor în Mărăşeşti
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Voluntariat (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 24 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,491.00 Valoare totală [LEI] 35,784.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 35,784.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,784.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 35,784.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 35,784.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 35,784.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Expert Voluntariat; experienţă < 5 ani. Va
lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni în cadrul proiectului se va preocupa de atragerea comunităţii locale şi gestionare celor 2
grupuri de sprijin. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie:
sub-activ. 3.1 = 24 luni; sub-activ. 3.2 = 12 luni. S-a utilizat net de 31,63 lei/oră. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE


Subactivitatea: 3.1. Parteneriat strategic pentru viitorul educaţiei şi a tinerilor în Mărăşeşti
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Teme Orizontale (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,831.00 Valoare totală [LEI] 10,986.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,986.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,986.00

122
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00


Eligibil [LEI] 10,986.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 10,986.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 10,986.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Expert Teme Orizontale; experienţă < 5 ani.
Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de integrarea principiilor de egalitate de şanse şi
dezvoltare durabilă în instrumentele educaţionale dezvoltate, în selecţia şi atragerea grupului ţintă, precum şi monitorizarea acestor
principii pe durata proiectului. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea
distribuţie: sub-activ. 1.1 = 12 luni; sub-activ. 2.2 = 6 luni; 3.1 = 6 luni; 3.2 = 12 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/ oră. Pentru atribuţii a se
vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE


Subactivitatea: 3.2. „?coala mea în Mărăşeşti” – Campanie de informare şi conştientizare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Teme Orizontale (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 12 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,430.00 Valoare totală [LEI] 29,160.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,160.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,160.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 29,160.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 29,160.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 29,160.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Teme Orizontale; experienţă < 5 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de
luni, în cadrul căreia se va preocupa de integrarea principiilor de egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă în instrumentele educaţionale
dezvoltate, în selecţia şi atragerea grupului ţintă, precum şi monitorizarea acestor principii pe durata proiectului. Pentru o implicare
echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 12 luni; sub-activ. 2.2 =
6 luni; 3.1 = 6 luni; 3.2 = 12 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/ oră. Net/luna 2.430 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE


Subactivitatea: 3.2. „?coala mea în Mărăşeşti” – Campanie de informare şi conştientizare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

123
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Descrierea cheltuielii
salariu net Expert Voluntariat (< 5 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 12 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,995.00 Valoare totală [LEI] 23,940.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,940.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,940.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 23,940.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 23,940.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 23,940.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert Voluntariat; experienţă < 5 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni în
cadrul proiectului se va preocupa de atragerea comunităţii locale şi gestionare celor 2 grupuri de sprijin. Pentru o implicare echilibrată a
expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 3.1 = 24 luni; sub-activ. 3.2 = 12 luni. S-a
utilizat net de 31,67 lei/oră. Net/lună = 1.995 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE


Subactivitatea: 3.2. „?coala mea în Mărăşeşti” – Campanie de informare şi conştientizare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Teme Orizontale (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 12 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,831.00 Valoare totală [LEI] 21,972.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,972.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,972.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 21,972.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 21,972.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 21,972.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Expert Teme Orizontale; experienţă < 5 ani.
Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni, în cadrul căreia se va preocupa de integrarea principiilor de egalitate de şanse şi
dezvoltare durabilă în instrumentele educaţionale dezvoltate, în selecţia şi atragerea grupului ţintă, precum şi monitorizarea acestor
principii pe durata proiectului. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea
distribuţie: sub-activ. 1.1 = 12 luni; sub-activ. 2.2 = 6 luni; 3.1 = 6 luni; 3.2 = 12 luni. S-a utilizat net de 38,57 lei/ oră. Pentru atribuţii a se
vedea Fişa Postului.

Documente justificative

124
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Activitatea: 3 (AP) INTERVEN?II PENTRU FAMILIE ?I COMUNITATE


Subactivitatea: 3.2. „?coala mea în Mărăşeşti” – Campanie de informare şi conştientizare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert Voluntariat (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 12 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,491.00 Valoare totală [LEI] 17,892.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,892.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,892.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 17,892.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 17,892.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 17,892.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Expert Voluntariat; experienţă < 5 ani. Va
lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni în cadrul proiectului se va preocupa de atragerea comunităţii locale şi gestionare celor 2
grupuri de sprijin. Pentru o implicare echilibrată a expertului în activităţile din sfera sa de expertiză, se propune următoarea distribuţie:
sub-activ. 3.1 = 24 luni; sub-activ. 3.2 = 12 luni. S-a utilizat brut de 45 lei/oră. Brut lună = 2835 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa
Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 4 (AT) MANAGEMENTUL DE PROIECT


Subactivitatea: 4.1 Planificarea şi coordonarea activităţilor şi resurselor.
Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Subcategorie cheltuială eligibilă: 23 - cheltuieli salariale cu managerul de proiect

Descrierea cheltuielii
salariu net MP (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 36 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 4,125.00 Valoare totală [LEI] 148,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 148,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 148,500.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 148,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 148,500.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 148,500.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

125
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Manager Proiect; experienţă între 5 - 10 ani. Va lucra 4 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 în
cadrul 4(AT) MANAGEMENT DE PROIECT. S-a utilizat net de 49,11 lei/ oră. Net/lună = 4.125 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa
Postului.
Documente justificative
-

Activitatea: 4 (AT) MANAGEMENTUL DE PROIECT


Subactivitatea: 4.2. Monitorizarea, evaluarea şi auditarea activităţilor.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale MP (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 36 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,108.00 Valoare totală [LEI] 111,888.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 111,888.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 111,888.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 111,888.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 111,888.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 111,888.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Manager Proiect; experienţă între 5 - 10 ani.
Va lucra 4 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 în cadrul 4(AT) MANAGEMENT DE PROIECT. S-a utilizat net de 49,11 lei/oră. Pentru atribuţii a
se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 4 (AT) MANAGEMENTUL DE PROIECT


Subactivitatea: 4.5. Activităţi aferente cheltuielilor indirecte
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)

Descrierea cheltuielii
cheltuieli administrative - total proiect

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială Cantitate: 1 total proiect


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 196,268.10 Valoare totală [LEI] 196,268.10
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 196,268.10 Valoare totală eligibilă [LEI] 196,268.10
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 196,268.10 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 196,268.10
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 196,268.10
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

126
Componenta 1 Lider- ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheluieli administrative - indirecte - rata forfetară de 15% din cheltuielile salariale directe. Cheltuielile administrative includ: salarii
personal echipa de management, costuri cu inchiriere spatiu proiect, consumabile management de proiect, informarea si promovarea
proiectului etc.

Documente justificative
-

Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
produse de papetărie, consumabile şi birotică

Achiziţie: Produse de papetărie, consumabile şi birotică. Tonnere

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 700 nr.


participanti
Pret unitar (fără TVA) [LEI] 60.00 Valoare totală [LEI] 49,980.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 42,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 49,980.00
Valoare TVA [LEI] 7,980.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 42,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 999.60
TVA eligibil [LEI] 7,980.00 Public [LEI] 49,980.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 48,980.40
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezinta valoarea produselor consumabile si de papetarie necesare pentru sustinerea activităţilor cu grupul ţintă în cadrul
Centrului Educaţional Integrat, utilizând intrumente/tehnici/metode interactive şi inovative. Sunt incluse consumabilele necesare pentru
toate activităţile şi măsurile identificate în cadrul planului de proiect: ateliere, şcoala după şcoala, a doua şansă,
dezbateri/concursuri/voluntariat, activităţi cu cadrele didactice grup ţintă, servicii de consiliere elevi, implicit, toate materialele ce vor fi
utilizate pentru serviciile şi programele specifice din cadrul proiectului. Aceste cheltuieli au fost alocate la nivelul Centrului Educaţional
Integrat, având în vedere că majoritatea activităţilor cu grupul ţintă se vor susţine în spaţiile acestuia, şi având în vedere o eficientizare a
utilizării/repartizării resurselor pe o singură componentă. Materialele consumabile necesare sunt: hârtie, flipchart, markere, agrafe,
dosare, etc. Vor fi realizate rapoarte, fişe traseu vocaţional, liste prezenţă, prezentări flipchart, dosare participanţi, planuri educaţionale
individualizate, prezentări pentru atelierele de consiliere etc. - acţiuni care necesită papetărie şi consumabile GT. A fost bugetat un cost
mediu per participant = 60 lei produse / particip./ per proiect. Având în vedere dinamica activităţilor şi repartizarea lor pe Parteneri, aceste
cheltuieli au fost detaliate pentru fiecare partener în parte.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
tonnere

Achiziţie: Produse de papetărie, consumabile şi birotică. Tonnere

127
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 36 nr. luni


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 275.00 Valoare totală [LEI] 11,781.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,781.00
Valoare TVA [LEI] 1,881.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 9,900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 235.62
TVA eligibil [LEI] 1,881.00 Public [LEI] 11,781.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 11,545.38
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea tonnerelor necesare pentru derularea activităţilor cu grupul ţintă = toate activităţile şi măsurile identificate
în planul de proiect, ce vor fi susţinute în cadrul Centrului Educaţional Integrat: ateliere, şcoala după şcoala, a doua şansă,
dezbateri/concursuri/voluntariat, implicit toate materialele ce vor fi utilizate pentru serviciile şi programele specifice din cadrul proiectului.
Costurile au fost alocate pe parteneri, având in vedere intervenţia specifică a fiecăruia. Sunt necesare tonnere pentru realizarea internă a
materialelor de lucru în cadrul respectivelor activ. (rapoarte, fişe, liste prezenţă, prezentări flipchart, dosare participanţi). A fost bugetat un
cost mediu per luna = 275 lei tonner / luna. (set 4 culori). Pentru eficientizarea costurilor, toate materialele necesare pentru activit. cu GT
vor fi realizate intern -cursuri, fişe de interviu, fişe de observaţie, fişe de evaluare, etc. Se vor utiliza de asemenea mijloacele TIC
disponibile în sală si prezentările power point, pentru a reduce consumul de hârtie în mod inutil.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,314.00 Valoare totală [LEI] 19,884.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 19,884.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,884.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 19,884.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 397.68
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 19,884.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 19,486.32
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani). Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; 36 de luni pe durata
proiectului coordonând activit. partenerului. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate
de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 6 luni; 1.2 = 4 luni; 1.3 = 4 luni; 1.4 = 4 luni; 2.2 = 4 luni; 3.1 = 4 luni;
3.2 = 6 luni; 3.3 = 4 luni S-a utilizat net de 52,60 lei/ oră. Net/lună = 3.314 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT

128
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative


Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Expert tehnici educaţionale inovative (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 18 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,873.00 Valoare totală [LEI] 51,714.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,714.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,714.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 51,714.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,034.28
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 51,714.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 50,679.72
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Expert tehnici educaţionale inovative; experienţă între 5 - 10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21
zile/lună; timp de 36 de luni pe durata proiectului - pentru identificarea şi aplicarea de tehnici inovative, activ particip în procesul de
învaţare si predare. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se
propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 18 luni; 2.2 = 18 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră. Net lună = 2.873 lei. Pentru atribuţii
a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Coordonator Partener CJRAE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,499.00 Valoare totală [LEI] 14,994.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,994.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,994.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 14,994.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 299.88
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 14,994.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 14,694.12
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani).
Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; 36 de luni pe durata proiectului coordonând activit. partenerului. Pentru o implicare echilibrată a expertului
pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 6 luni; 1.2 = 4

129
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"
luni; 1.3 = 4 luni; 1.4 = 4 luni; 2.2 = 4 luni; 3.1 = 4 luni; 3.2 = 6 luni; 3.3 = 4 luni S-a utilizat net de 52,60 lei/ oră. Pentru atribuţii a se vedea
Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Expert tehnici educaţionale inovative (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 18 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,163.00 Valoare totală [LEI] 38,934.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 38,934.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,934.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 38,934.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 778.68
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 38,934.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 38,155.32
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Expert tehnici educaţionale inovative;
experienţă între 5 - 10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni pe durata proiectului - pentru identificarea şi aplicarea de
tehnici inovative, activ particip în procesul de învaţare si predare. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate
acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 18 luni; 2.2 = 18 luni. S-a utilizat net de 45,60
lei/ oră. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.1. Dezvoltarea şi aplicarea de instrumente/metode educaţionale alternative
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
transport experţi proprii

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 72 nr. deplasări


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 20.00 Valoare totală [LEI] 1,713.60
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,440.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,713.60
Valoare TVA [LEI] 273.60 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 1,440.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 34.27
TVA eligibil [LEI] 273.60 Public [LEI] 1,713.60
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,679.33
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

130
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea transportului pentru experţii Partenerului CJRAE, de la Focşani la Mărăşeşti, pentru stabilirea/dezvoltarea
de instrumente/metode educaţionale alternative şi monitorizarea utilizării acestora în procesul de predare, cf. descrierii sub-activ. 1.1.
Pentru eficientizarea costurilor, CANTITATEA prevăzută este o medie estimativă, iar deplasările se vor realiza cumulat cu alte măsuri ce
necesită prezenţa în Mărăşeşti. CANTITATE = 1 deplasare/lună dus - intors * 2 experti/luna * 36 luni; Preţ unitar = 7,5% ,25 km , 2 litri
(4,5 lei/litru) = 20 lei dus-intors. Cost = 20 lei dus-intors * 72 deplasari. Decontare carburant.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Consilier Educaţional 2 (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 18 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,873.00 Valoare totală [LEI] 51,714.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,714.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,714.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 51,714.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,034.28
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 51,714.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 50,679.72
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Consilier Educaţional 2; experienţă între 5 - 10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36
de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si mediere vocationala, supervizarea programelor scoala
dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei, conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată
a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18
luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră. Net/lună = 2.873 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Consilier Educaţional 1 (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 18 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,873.00 Valoare totală [LEI] 51,714.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,714.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,714.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 51,714.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,034.28

131
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 51,714.00


Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 50,679.72
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Consilier Educaţional 1; experienţă între 5 - 10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36
de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si mediere vocationala, supervizarea programelor scoala
dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei, conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată
a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18
luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră. Net/lună = 2.873 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,314.00 Valoare totală [LEI] 13,256.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,256.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,256.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 13,256.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 265.12
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 13,256.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,990.88
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani). Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; 36 de luni pe durata
proiectului coordonând activit. partenerului. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate
de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 6 luni; 1.2 = 4 luni; 1.3 = 4 luni; 1.4 = 4 luni; 2.2 = 4 luni; 3.1 = 4 luni;
3.2 = 6 luni; 3.3 = 4 luni S-a utilizat net de 52,60 lei/ oră. Net/lună =3.314 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Consilier Educaţional 2 (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

132
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 18 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,163.00 Valoare totală [LEI] 38,934.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 38,934.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,934.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 38,934.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 778.68
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 38,934.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 38,155.32
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Consilier Educaţional 2; experienţă între 5 -
10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si
mediere vocationala, supervizarea programelor scoala dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei,
conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către
Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18 luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de45,60 lei/ oră.
Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Coordonator Partener CJRAE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,499.00 Valoare totală [LEI] 9,996.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,996.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,996.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 9,996.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 199.92
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 9,996.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,796.08
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani).
Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; 36 de luni pe durata proiectului coordonând activit. partenerului. Pentru o implicare echilibrată a expertului
pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 6 luni; 1.2 = 4
luni; 1.3 = 4 luni; 1.4 = 4 luni; 2.2 = 4 luni; 3.1 = 4 luni; 3.2 = 6 luni; 3.3 = 4 luni S-a utilizat net de 52,60 lei/ oră. Pentru atribuţii a se vedea
Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare

133
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale


Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Consilier Educaţional 1 (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 18 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,163.00 Valoare totală [LEI] 38,934.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 38,934.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,934.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 38,934.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 778.68
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 38,934.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 38,155.32
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Consilier Educaţional 1; experienţă între 5 -
10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si
mediere vocationala, supervizarea programelor scoala dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei,
conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către
Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18 luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră.
Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.2. Organizarea şi susţinerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
transport experţi proprii

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 34 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 300.00 Valoare totală [LEI] 12,138.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,138.00
Valoare TVA [LEI] 1,938.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 10,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 242.76
TVA eligibil [LEI] 1,938.00 Public [LEI] 12,138.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 11,895.24
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă valoarea transportului pentru experţii Partenerului CJRAE, de la Focşani la Mărăşeşti, pentru ssuţinerea serviciilor
de consiliere şi orientare vocationala, cf. descrierii sub-activ. 1.2. Pentru eficientizarea costurilor, CANTITATEA prevăzută este o medie
estimativă, iar deplasările se vor realiza cumulat cu alte măsuri ce necesită prezenţa în Mărăşeşti. CANTITATE = nr. luni = 34; Cost
unitar = 15 deplasare/lună dus - intors * 7,5% ,25 km , 2 litri (4,5 lei/litru) = 20 lei dus-intors * 15 deplasări/luna. Decontare carburant.

134
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.3. Organizarea şi derularea programului ?coală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Consilier Educaţional 2 (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,873.00 Valoare totală [LEI] 17,238.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,238.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,238.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 17,238.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 344.76
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 17,238.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 16,893.24
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Consilier Educaţional 2; experienţă între 5 - 10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36
de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si mediere vocationala, supervizarea programelor scoala
dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei, conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată
a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18
luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră. Net/lună = 2.873 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.3. Organizarea şi derularea programului ?coală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,314.00 Valoare totală [LEI] 13,256.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,256.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,256.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 13,256.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 265.12
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 13,256.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,990.88
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

135
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani). Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; 36 de luni pe durata
proiectului coordonând activit. partenerului. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate
de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 6 luni; 1.2 = 4 luni; 1.3 = 4 luni; 1.4 = 4 luni; 2.2 = 4 luni; 3.1 = 4 luni;
3.2 = 6 luni; 3.3 = 4 luni S-a utilizat net de 52,60 lei/ oră. Net/lună = 3.314 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.3. Organizarea şi derularea programului ?coală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Consilier Educaţional 1 (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,873.00 Valoare totală [LEI] 17,238.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,238.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,238.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 17,238.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 344.76
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 17,238.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 16,893.24
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Consilier Educaţional 1; experienţă între 5 - 10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36
de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si mediere vocationala, supervizarea programelor scoala
dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei, conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată
a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18
luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră. Net/lună = 2.873 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.3. Organizarea şi derularea programului ?coală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Coordonator Partener CJRAE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,499.00 Valoare totală [LEI] 9,996.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,996.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,996.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 9,996.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 199.92

136
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 9,996.00


Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,796.08
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani).
Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; 36 de luni pe durata proiectului coordonând activit. partenerului. Pentru o implicare echilibrată a expertului
pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 6 luni; 1.2 = 4
luni; 1.3 = 4 luni; 1.4 = 4 luni; 2.2 = 4 luni; 3.1 = 4 luni; 3.2 = 6 luni; 3.3 = 4 luni S-a utilizat net de 52,60 lei/ oră. Pentru atribuţii a se vedea
Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.3. Organizarea şi derularea programului ?coală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Consilier Educaţional 2 (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,163.00 Valoare totală [LEI] 12,978.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,978.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,978.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 12,978.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 259.56
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 12,978.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,718.44
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Consilier Educaţional 2; experienţă între 5 -
10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si
mediere vocationala, supervizarea programelor scoala dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei,
conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către
Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18 luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră.
Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.3. Organizarea şi derularea programului ?coală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Consilier Educaţional 1 (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

137
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,163.00 Valoare totală [LEI] 12,978.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,978.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,978.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 12,978.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 259.56
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 12,978.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,718.44
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Consilier Educaţional 1; experienţă între 5 -
10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si
mediere vocationala, supervizarea programelor scoala dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei,
conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către
Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18 luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră.
Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Consilier Educaţional 1 (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,873.00 Valoare totală [LEI] 17,238.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,238.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,238.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 17,238.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 344.76
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 17,238.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 16,893.24
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Consilier Educaţional 1; experienţă între 5 - 10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36
de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si mediere vocationala, supervizarea programelor scoala
dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei, conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată
a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18
luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră. Net/lună = 2.873 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.
Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT

138
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”


Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,314.00 Valoare totală [LEI] 13,256.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,256.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,256.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 13,256.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 265.12
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 13,256.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,990.88
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani). Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; 36 de luni pe durata
proiectului coordonând activit. partenerului. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate
de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 6 luni; 1.2 = 4 luni; 1.3 = 4 luni; 1.4 = 4 luni; 2.2 = 4 luni; 3.1 = 4 luni;
3.2 = 6 luni; 3.3 = 4 luni S-a utilizat net de 52,60 lei/ oră. Ne/lună = 3.314 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Consilier Educaţional 2 (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,873.00 Valoare totală [LEI] 17,238.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,238.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,238.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 17,238.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 344.76
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 17,238.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 16,893.24
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Consilier Educaţional 2; experienţă între 5 - 10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36
de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si mediere vocationala, supervizarea programelor scoala
dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei, conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată
a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18

139
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"
luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră. Net lună = 2.873 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Coordonator Partener CJRAE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,499.00 Valoare totală [LEI] 9,996.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,996.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,996.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 9,996.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 199.92
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 9,996.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,796.08
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani).
Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; 36 de luni pe durata proiectului coordonând activit. partenerului. Pentru o implicare echilibrată a expertului
pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 6 luni; 1.2 = 4
luni; 1.3 = 4 luni; 1.4 = 4 luni; 2.2 = 4 luni; 3.1 = 4 luni; 3.2 = 6 luni; 3.3 = 4 luni S-a utilizat net de 52,60 lei/ oră. Pentru atribuţii a se vedea
Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Consilier Educaţional 2 (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,163.00 Valoare totală [LEI] 12,978.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,978.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,978.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 12,978.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 259.56
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 12,978.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,718.44
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

140
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Consilier Educaţional 2; experienţă între 5 -
10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si
mediere vocationala, supervizarea programelor scoala dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei,
conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către
Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18 luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră.
Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 1 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TÂNĂR / ADULT


Subactivitatea: 1.4. Organizarea programului „A doua şansă” / tip „A doua şansă”
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contribuţii sociale Consilier Educaţional 1 (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 6 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,163.00 Valoare totală [LEI] 12,978.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,978.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,978.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 12,978.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 259.56
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 12,978.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,718.44
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă CONTRIBU?II SOCIALE (aprox. 32,5% angajat, 23% angajator) pentru Consilier Educaţional 1; experienţă între 5 -
10 ani. Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; timp de 36 de luni pe durata proiectului - organizarea si sustinerea serviciului de consiliere si
mediere vocationala, supervizarea programelor scoala dupa scoala si a doua sansa si implicare in echipa mixta din cadrul Retelei,
conform descriere sub-activitati. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate de către
Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.2 = 18 luni; 1.3 = 6 luni; 1.4 = 6 luni; 3.1 = 6 luni. S-a utilizat net de 45,60 lei/ oră.
Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.2. Transfer de experienţă / schimb de bune practici pentru personalul didactic
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 4 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,314.00 Valoare totală [LEI] 13,256.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,256.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,256.00

141
Componenta 1 Membru 1- "CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA"

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00


Eligibil [LEI] 13,256.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 265.12
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 13,256.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,990.88
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Cheltuiala reprezintă SALARIUL NET pentru Coordonator Partener CJRAE (> 10 ani). Va lucra 3 ore/zi; 21 zile/lună; 36 de luni pe durata
proiectului coordonând activit. partenerului. Pentru o implicare echilibrată a expertului pe durata proiectului, în toate acţiunile coordonate
de către Partener, se propune următoarea distribuţie: sub-activ. 1.1 = 6 luni; 1.2 = 4 luni; 1.3 = 4 luni; 1.4 = 4 luni; 2.2 = 4 luni; 3.1 = 4 luni;
3.2 = 6 luni; 3.3 = 4 luni S-a utilizat net de 52,60 lei/ oră. Net/lună = 3.314 lei. Pentru atribuţii a se vedea Fişa Postului.

Documente justificative
-

Activitatea: 2 (AP) INTERVEN?II INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC


Subactivitatea: 2.2. Transfer de experienţă / schimb de bune practici pentru personalul didactic
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
salariu net Expert tehnici educaţionale inovative (între 5 - 10 ani)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 18 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,873.00 Valoare totală [LEI] 51,714.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,714.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,714.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 51,714.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,034.28
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 51,714.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 50,679.72
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat: