Sunteți pe pagina 1din 8

Aprobat

Director /Rotaru Violeta/

GIMNAZIUL HLINA
COMISIA METODICĂ CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ


la DEZVOLTARE PERSONALĂ
clasa a VIII -a
anul de studii 2018-2019
Profesor: Digolean Dulsineia, GDD

Coordonat Recomandat pentru aprobare


La şedinta comisei metodice nr.___ din __________ Director adjunct educație
Șeful comisiei metodice _________ / / __________ /Ciornîi Niculina/
Competențe specifice

• Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin explorarea sinelui și resurselor
sociale;
• Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor
personale și a mediului de viață;
• Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în menținerea sănătății
proprii;
• Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potențialului
personal și oportunităților pieței muncii;
• Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a
celor din jur.
Identitatea personală și relaționarea armonioasă
Competențe Unități de Conținuturi Numărul Data Stategii de
de ore
specifice competență predare/învățare
Exprimarea identității 1.1. Stabilirea relației 1 07.IX Exerciții de realizare a unor
personale în dintre succes, eșec și 1. Resursele personale. Capacități și calități. prezentări cu referire la resurse
relaționarea resurse personale, în personale și valoarea propriei
constructivă cu familia adaptarea eficientă la 2. Succesul și eșecul în dezvoltare. Pași în 1 14.IX persoane;
și ceilalți, prin diferite situații de viață; depășirea barierelor, dificultăților, obstacolelor.
explorarea sinelui și • Discuții dirijate „Decalogul
resurselor sociale; 1.2. Aplicarea normelor asertivității” pentru clarificarea
unui comportament 3. Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv. 1 21.IX celor 10 caracteristici ale
asertiv din perspectiva Tipuri și forme de comunicare. Modalități de comunicării asertive;
unor interacțiuni exprimare. Avantaje, dezavantaje.
pozitive școlare, • Jocuri de rol pentru exersarea
familiale și din 4. Conflictele – cauze și reacții. Aspecte abilităților de exprimare și
comunitate; pozitive și negative. Inevitabilitatea conflictelor. 1 28.IX soluționarea conflictelor;
Metode de soluționare.
1.3. Modelarea stilurilor • Dezbateri cu referire la
de exprimare a efectele succesului și eșecului
emoțiilor și 5. Relaționarea și acceptarea. Diversitatea asupra personalității.
sentimentelor în acord emoțiilor și sentimentelor: manifestare, 1 05.X
cu nevoile personale și acceptare/neacceptare, posibilități și limite. Produs Portofoliu Reflecții
ale celorlalți. personale
6. Lecție de sinteză/autoevaluare
1 12.X
Securitatea personală
Competențe Unități de Conținuturi Numărul Data Stategii de
de ore
specifice competență predare/învățare
1. Reguli de comportament în cazul incendiilor 1 19.X • Simularea diferitor situații
casnice și în localuri publice. Acțiuni personale și (prin imagini, filmulețe,
5.1. Descrierea colective de protecție și salvare. instrumente TIC) cu
modalității de acțiune 2. Traficul rutier. Semnele de circulație rutieră. întreprinderea acțiunilor de
în caz de incendiu, în Necesitatea cunoașterii semnelor de circulație ca 1 26.X formare a unui comportament
baza regulilor de pieton, pasager și conducător al mijloacelor de adecvat și responsabil în cazul
Adoptarea securitate; transport. incendiilor casnice și în
comportamentului 3. Securitatea elevului pe timpul vacanței. Situații localuri publice;
activ, centrat pe 5.2. Analiza posibilelor de pericol și risc. Reguli de comportament. Utilizarea 1 09.XI • Joc de rol pentru exersarea
responsabilitate, capcane on-line, privind bazinelor acvatice. Riscul de înec. Prim-ajutor în caz comportamentului în stradă și
privind securitatea riscul pentru de înec, mușcătură de insecte, intoxicații alimentare în alte locuri periculoase;
personală, starea de integritatea morală și etc. • Elaborarea unor proiecte de
bine a sa și a celor din viața elevului; 4.Securitatea ecologică în comunitate. Securitate activități referitoare la odihna
jur. ecologică. Modalități de asigurare. Implicare 1 16.XI activă a elevului și securitatea
5.3. Aprecierea personal lui în vacanță;
securității ecologice în 5. Oportunitățile și capcanele on-line. Avantajele 1 23.XI • Analiza unor studii de caz
comunitate, în baza și riscurile utilizării surselor de informare și sau din viața reală cu referire la
unor criterii oferite; 5.4. comunicare on-line. Posibile capcane. Mod de securitatea ecologică în
Proiectarea activităților reacționare. comunitate;.
în vacanță, din 6. Lecție de sinteză/autoevaluare 1 30.XI • Referate, postere cu tematica:
perspectiva asigurării Viață on-line: oportunități și
securității personale. capcane
Produs Pliant despre
securitatea elevului în vacanță,
elaborat în grup și repartizat în
instituție.
Asigurarea calității vieții
Competențe Unități de Conținuturi Numărul Data Stategii de
de ore
specifice competență predare/învățare
• Analiza unor experiențe de
1. Viața ca sursă de învățare. Roluri și implicații. 1 07.XII învățare din viața elevilor;
Diversitatea comportamentului, • Crearea unor
acceptare/neacceptare. povestiri/povețe despre
2.1. Identificarea comportamentul corect
posibilităților de 2.Publicitatea și consumul rațional. Necesități 1 14.XII manifestat în diverse situații
învățare prin reale și false. Calitatea produselor. Cheltuieli din viață;
Demonstrarea implicarea în viața raționale • Organizarea unei galerii a
autonomiei personale eroilor preferați din opere
comunității;
în realizarea unui 3. TEHNICA SECURITĂȚII 1 21.XII literare, cinema, arte, sport etc.,
comportament orientat care au manifestat verticalitate
spre valorificarea 2.2. Argumentarea 4.Comportamentul corect. Diversitatea situațiilor și curaj;
optimă a resurselor beneficiilor de manifestare: în familie, la școală, în locuri publice, • Discuții dirijate cu genericul:
personale și a mediului consumului rațional în activități de divertisment, în natură, în vacanță. „Știu să consum rațional”;
de viață; al unor produse și Apreciere și autoapreciere. 1 • Lecturi comentate
servicii, din „Accentuarea individualității
5. Verticalitatea și curajul. Semnificație și prin verticalitate și curaj”;
perspectiva unei
caracteristici. Necesitatea și importanța manifestării. • Exerciții de formulare a
vieți de calitate; Modalități și context de manifestare. 1 argumentelor pro sau contra
pentru o dezbatere de grup: „
2.3. Aprecierea 6. Implicarea ca sursă de dezvoltare. Importanța Voluntariatul trebuie să devină
importanței vieții active. Posibilități de implicare în viața obligație”.
verticalității și comunității. Proiecte personale și de grup. Beneficii Produs Poster Sunt mândru de
personale și comunitare. 1 comportamentul meu (desene,
curajului în
narațiuni, prin care să
manifestarea unui 7. Lecție de sinteză/autoevaluare 1 demonstreze un comportament
comportament corect, de valoare pentru sine și
corect. cei din jur).

Modul de viață sănătos


Competențe Unități de Conținuturi Numărul Data Stategii de
de ore
specifice competență predare/învățare
• Discuția dirijată: Moda în
3.1. Relatarea despre 1. Tendințele modei și sănătatea elevilor. Moda, diversitate și efectele ei asupra
aspectele riscante ale caracterul temporar. Diversitatea exprimării. 1 sănătății adolescenților;
modului de viață a Situațiile de viață și moda. Atitudinea moderată și • Prezentarea unor filmulețe
adolescentului cu rațională în raport cu sănătatea. despre tendința adolescenților
accentuarea impactului de a fi moderni (cool) și
Manifestarea asupra sănătății lui; 2.Comportamente riscante și infecțiile sexual 1 riscurile la care se supun;
comportamentului transmisibile. Infecții sexual transmisibile. Mod de • Redactarea unor fișe
centrat pe modul de 3.2. Stabilirea relației manifestare. Riscuri pentru sănătate și dezvoltarea informaționale pentru
dintre ulterioară. Modalități de prevenire a riscurilor. adolescenți despre factorii de
viață sănătos, prin
responsabilitate/irespon risc în cazul relațiilor sexuale
implicare activă în sabilitate față de propria 3. Sarcina în adolescență: riscuri pentru mamă și 1 neprotejate;
menținerea sănătății sănătate și consecințele copil. Riscuri de ordin fiziologic și social. • Aplicații „Imaginea de sine”,
proprii; pentru dezvoltarea Comportamentul adecvat și asumarea desenează-te așa cum te vezi,
ulterioară și starea de responsabilității de către fată și băiat. discută cu al tău coleg despre
bine; desen;
4.Adolescența și nutriția corectă. Nutriția și rolul 1 • Prezentarea unor filmulețe
3.3. Argumentarea acesteia în creșterea și dezvoltarea organismului. despre sarcină în adolescență,
necesității de a rezista Regimul alimentar corect. Pericolele unei alimentații infecții sexual transmisibile;
tentațiilor periculoase incorecte. Riscurile consumului de fast-food. • Studiu de caz: Toxicomania
pentru propria sănătate, și consecințele nefaste asupra
în baza informațiilor 5.Toxicomania: consecințe nefaste individuale și 1 organismului și a societății în
accesibile. sociale. Cauze ale toxicomaniei. Influențe asupra întregime.
dezvoltării psihofiziologice și sociale. Dificultatea Produs Poster elaborat în grup:
renunțării la substanțele toxice. Pericolul utilizării Substanțe toxice, care pot
medicamentelor fără prescripția medicului. declanșa dependența

6. Lecție de sinteză/autoevaluare 1

Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial


Competențe Unități de Conținuturi Numărul Data Stategii de
de ore
specifice competență predare/învățare
4.1. Corelarea acțiunilor Proiect individual la tema „Eu,
de evoluție în carieră cu 1.Piața muncii și deciziile de carieră. Piața 1 profesia și piața muncii”;
potențialul individual și muncii, specificul funcționării, factori de • Identificarea angajatorilor
perspectivele pieței dezvoltare. Profesii și meserii solicitate pe care pot oferi oportunități de
muncii; piața muncii din Republica Moldova. Piața practică în domeniul ales;
muncii și decizia de carieră. • Cercetarea gradului de
Proiectarea carierei, 4.2. Valorificarea solicitare a diferitor profesii pe
prin determinarea oportunităților oferite piața muncii din Republica
de comunitatea școlară, 2. Inteligențele multiple și profesiile.
traseului școlar Caracteristici ale diferitor tipuri de
1 Moldova;
locală și piața muncii • Analiza diferitor surse pentru
și/sau profesional, inteligență. Corelarea profesiilor cu tipul de
pentru lansarea a lua o decizie de carieră:
din perspectiva inițiativelor personale și inteligență dominant. rapoarte ANOFM
valorificării activităților (www.anofm.md), anunțuri de
potențialului antreprenoriale;
3. CV-ul și scrisoarea de intenție. Structură, angajare, articole ale experților,
personal și 1 opinii ale părinților,
secțiuni importante. Evaluarea produselor. profesioniștilor etc.;
oportunităților 4.3. Proiectarea
traseului educațional și • Colectarea informațiilor
pieței muncii;
profesional în baza 4. Voluntariatul și dezvoltarea personală. despre instituții care oferă
sistemului de atitudini Dezvoltare personală prin activități de 1 studii în domeniile preferate;
și valori. voluntariat. Domenii de implicare în activități • Realizarea testelor de
cunoaștere a aptitudinilor
de voluntariat. Planificarea activității de
pentru a planifica dezvoltarea
voluntariat. lor;
• Redactarea CV-urilor cu
5.De la idee la afacere. Evaluarea inițială a 1 diferită destinație;
ideilor de afaceri. Corelarea cu interesele • Identificarea persoanelor cu
comunității. Dezvoltarea ideii de afacere. experiență de voluntariat în
comunitate și a oportunităților
6. TEHNICA SECURITĂȚII
1 pentru activitatea de
6 .Proiectul de carieră. Atitudini și valori în 1 voluntariat.
deciziile de carieră. Traseu educațional/ Produs Proiect de carieră.
traseu profesional. Elaborarea și evaluarea Proiectul de carieră poate fi
proiectului în baza criteriilor stabilite. prezentat diferitor persoane
pentru a colecta feedback,
precum și celor care pot sprijini
7. Lecție de sinteză/autoevaluare realizarea activităților
planificate. În Proiect sunt
incluse și acțiunile de
1 voluntariat.
8.TEHNICA SECURITĂȚII

1
9. Plan de acțiuni pentru dezvoltarea personală 1 Prezentarea planului de acțiuni
pentru anul viitr