Sunteți pe pagina 1din 491

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului


nr.1472 din 30 decembrie 2016

PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNI


pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană
în perioada 2017–2019
Numă- Prevederile Agenda de Asociere Măsurile de implementare Indicatorii de performanţă Instituţiile Termenul de Costuri
rul Acordului de Asociere responsabile realizare a estimative şi
artico-
lului măsurii şi sursa de
din termenul de acoperire a
Acord implementare cheltuielilor
potrivit
Acordului de
Asociere
1 2 3 4 5 6 7 8
TITLUL II. DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE
3 Obiectivele dialogului politic
(1) Dialogul politic în toate domeniile de interes reciproc, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele externe şi de securitate, precum şi reformele interne, este dezvoltat şi consolidat în
continuare între părţi. Acest lucru va antrena creşterea eficacităţii cooperării politice şi va promova convergenţa în ceea ce priveşte aspectele de politică externă şi de securitate
(2) Obiectivele dialogului I1. Evaluarea necesităţii de Decizie de revizuire Ministerul Afacerilor 2018 Nu implică
politic sînt: revizuire a Planului pentru adoptată Externe şi Integrării costuri
(a) Aprofundarea asocierii implementarea Acordului de Europene
politice şi sporirea Asociere
convergenţei şi a eficacităţii I2. Coordonarea 20 de şedinţe ale Comisiei 2017-2019
politice şi a politicii de interinstituţională a Guvernamentale pentru
securitate implementării Acordului de Integrare Europeană (CGIE)
Asociere pe an

(e) Consolidarea respectării Asigurarea aplicării legilor L1. Act de modificare Lege intrată în vigoare Consiliul pentru Trimestrul II, Nu implică
principiilor democratice, a şi reglementărilor Proiectul de lege pentru prevenirea şi 2018 costuri
statului de drept şi a bunei împotriva discriminării din modificarea şi completarea eliminarea
guvernanţe, a drepturilor orice motiv, inclusiv a unor acte legislative discriminării şi
omului şi a libertăţilor Legii cu privire la (în vederea consolidării asigurarea egalităţii;
fundamentale, inclusiv a asigurarea egalităţii, şi cadrului normativ ce Ministerul Justiţiei
drepturilor persoanelor care consolidarea capacităţii reglementează activitatea şi
aparţin minorităţilor, precum Consiliului pentru competenţele Consiliului
şi contribuirea la consolidarea prevenirea şi eliminarea pentru prevenirea şi
reformelor politice naţionale discriminării („Consiliul eliminarea discriminării şi
pentru egalitate”); asigurarea egalităţii)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ratificarea Protocolului L2. Act nou Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, Nu implică
nr. 12 la Convenţia pentru Proiectul de lege de 2019 costuri
apărarea drepturilor ratificare a Protocolului
omului și a libertăţilor nr.12 la Convenţia pentru
fundamentale apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale
Punerea în aplicare a I3. Crearea condiţiilor Lege de modificare intrată în Ministerul Economiei Trimestrul IV,
legislaţiei privind necesare privind asigurarea vigoare; şi Infrastructurii; 2019
accesibilitatea pentru accesibilităţii pentru Inspecţia de Stat în
persoanele cu dizabilităţi persoanele cu dizabilităţi Construcţii;
Normative aprobate şi Administraţia de Stat a
Sporirea accesibilităţii la implementate Drumurilor;
clădirile publice, drumuri, Agenţia Naţională
transport și informaţie Transport Auto;
pentru persoanele cu Agenţia Naţională
dizabilităţi pentru Reglementare în
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia Informaţiei

Punerea în aplicare a I4. Implementarea Prevederile Convenţiei ONU Autorităţile publice Anual, Costurile sînt
prevederilor Convenţiei Programului naţional de puse în aplicare de toate responsabile trimestrul IV, aprobate în
Naţiunilor Unite privind incluziune socială a autorităţile publice 2017-2019 Planul de
drepturile persoanelor cu persoanelor cu dizabilităţi responsabile; acţiuni pentru
dizabilităţi pentru anii 2017-2022, implementarea
aprobat prin Hotărîrea Prevederile Programului Programului
Guvernului nr. 723 din naţional implementate de naţional
8 septembrie 2017 toate autorităţile publice
responsabile
Semnarea Protocolului L3. Act nou Protocolul opţional semnat Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Nu implică
opţional la Convenţia Proiectul actului normativ Externe şi Integrării 2018 costuri
privind drepturile de semnare a Protocolului Europene;
persoanelor cu dizabilităţi opţional privind drepturile Ministerul Sănătăţii,
persoanelor cu dizabilităţi Muncii și Protecţiei
Sociale
L4. Act nou Lege intrată în vigoare Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Nu implică
Proiectul de lege cu privire Interne 2018 costuri
la carabinieri
1 2 3 4 5 6 7 8
Adoptarea unei Strategii I5. Implementarea acţiunilor Prevederi din Strategie Ministerul Afacerilor Anual 81086,6 mii lei
de dezvoltare a trupelor de prevăzute pentru anii 2018- implementate pentru Interne trimestrul IV
carabinieri şi asigurarea 2019 în Planul de acţiuni perioada vizată 2018,2019
progreselor în privind implementarea
implementarea strategiei Strategiei de reformare a
Trupelor de Carabinieri
pentru anii 2017-2020
aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr. 357 din
31 mai 2017
I6. Profesionalizarea Efectiv de Carabinieri Ministerul Afacerilor Anual, 62444,3 mii lei
personalului, orientarea de profesionalizat (64%) ; Interne trimestrul IV,
resurse către pregătirea Sistem de management al 2018, 2019
poliţienească a efectivelor, resurselor umane şi
astfel încît să se asigure comunicare cu comunitatea
noua abordare a misiunilor îmbunătăţit
şi schimbarea de atitudine în
relaţia cu populaţia
I7. Consolidarea Unităţi cu infrastructură, Ministerul Afacerilor Anual, 29323,5 mii lei
capacităţilor de intervenţie echipament şi dotare Interne trimestrul IV,
prin dotarea cu echipament logistică îmbunătăţite 2018, 2019
şi tehnică specială a
subdiviziunilor
Carabinierilor responsabile
de menţinerea, asigurarea şi
restabilirea ordinii publice,
precum şi de executarea
altor misiuni stabilite prin
lege
L5. Act nou Lege intrată în vigoare Ministerul Sănătăţii, Trimestrul IV, În limita
Proiectul de lege de semnare Muncii şi Protecţiei 2019 bugetului
a Protocolului opţional la Sociale instituţiei
Pactul internaţional privind
drepturile economice,
sociale şi culturale
SL1. Act nou Hotărîre de Guvern intrată Biroul Relaţii Trimestrul I, În limita
Proiectul hotărîrii de în vigoare Interetnice 2017 bugetului
Guvern privind aprobarea instituţiei;
Planului de acţiuni pentru Proiecte de
anii 2017-2020 pentru asistenţă tehnică
implementarea Strategiei de
consolidare a relaţiilor
interetnice în Republica
Moldova pentru anii 2017-
2027
1 2 3 4 5 6 7 8
SL2. Act nou Hotărîre de Guvern intrată Ministerul Justiţiei; Semestrul I, Nu implică
Proiectul hotărîrii de Guvern în vigoare Ministerul Sănătăţii, 2017 costuri
privind aprobarea Muncii şi Protecţiei
Regulamentului de activitate Sociale;
al Comisiei Ministerul Finanţelor
interdepartamentale pentru
compensarea financiară de
către stat a prejudiciului
cauzat prin infracţiune
Implementarea Strategiei SL3. Act nou Hotărîre de Guvern în Ministerul Afacerilor Trimestrul I, Nu implică
de securitate şi ordine Proiectul hotărîrii de Guvern vigoare Interne 2017 costuri
publică, inclusiv în ceea ce privind Strategia naţională
priveşte ordinea publică şi de ordine şi securitate
gestionarea mulţimilor publică
SL4. Act nou Hotărîre de Guvern în Ministerul Afacerilor Semestrul I, Nu implică
Proiectul hotărîrii de Guvern vigoare Interne 2017 costuri
privind Strategia de
reformare a carabinierilor
Continuarea implementării I8. Acreditarea Laboratoare criminalistice Ministerul Afacerilor Semestrul II, În limitele
Strategiei de dezvoltare a laboratoarelor criminalistice acreditate Interne 2018 bugetului
poliţiei pentru perioada şi de expertiză judiciară autorităţii
2016-2020, cu accent
special pe modernizarea,
în cadrul forţelor de
poliţie, a următoarelor: (a)
gestionarea resurselor
umane; (b) tehnicile de
gestionare; şi (c)
capacităţile operaţionale
(respectarea drepturilor
fundamentale ale omului
în tratamentul persoanelor
aflate în arestul poliţiei;
dezvoltarea unor relaţii
efective cu publicul larg;
actualizarea mediului TIC;
îmbunătăţirea capacităţilor
de investigare la locul
infracţiunii şi dezvoltarea
în continuare a strategiei
anticorupţie)
1 2 3 4 5 6 7 8
I9. Raportarea anuală pe Raport de progres elaborat Ministerul Afacerilor Anual În limita
indicatorii Strategiei de Interne trimestrul IV bugetului
dezvoltare a poliţiei pentru 2017-2019 autorităţii
2016-2010
I10. Implementarea Concept de management de Ministerul Afacerilor Semestrul II, Surse externe de
conceptului de management risc implementat Interne 2019 finanţare
de risc (Fundaţia Hanns
Seidel)
Finalizarea instituirii unei I11. Revizuirea cadrului de Regulament al IGP revizuit Ministerul Afacerilor Trimestrul I, Nu necesită
organizaţii de poliţie funcţionare şi organizare al şi aprobat Interne 2019 cheltuieli
responsabile, de încredere Inspectoratului General al
şi eficace, integrată în Poliției prin descentralizarea
Ministerul Afacerilor în conformitate cu
Interne. Conducerea principiile stabilite de
politică din partea reforma administraţiei
ministerului va fi restrînsă publice centrale
la stabilirea priorităţilor
strategice şi a politicilor
generale ale forţelor de
poliţie. Nu va exista niciun
drept de injoncţiune (nici
pozitivă, nici negativă) în
ceea ce priveşte activităţile
operaţionale ale forţelor de
poliţie
I12. Sincronizarea acţiunilor Plan de acţiuni elaborat şi Ministerul Afacerilor Semestrul I Nu necesită
de consolidare a aprobat Interne 2018 cheltuieli
capacităţilor Inspectoratului
General al Poliției cu
transferul anumitor
competenţe către structura
de Carabinieri
Instituirea unui sistem L6. Act nou Act normativ intrat în Ministerul Afacerilor Trimestrul I, În limitele
eficace de protecţie a Elaborarea proiectului de act vigoare Interne 2019 bugetului
martorilor (unitate normativ privind autorităţii
specializată) şi acordarea reglementarea schimbării
garanţiilor necesare în identităţii persoanelor
vederea protejării protejate
martorilor de intimidări şi
ameninţări fizice
1 2 3 4 5 6 7 8
L7. Act nou Act normativ intrat în Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limitele
Elaborarea proiectului vigoare Interne; 2019 bugetului
actului normativ cu privire Ministerul Justiţiei instituţiei,
la reglementarea integrării în estimativ
alt mediu social a 120 mii lei
persoanelor protejate pentru vizita de
studiu
1 2 3 4 5 6 7 8
Promovarea unei culturi a I13. Crearea structurii Structura anti-corupţie Ministerul Afacerilor Semestrul I, Suport bugetar
integrităţii şi a valorilor anticorupţie în cadrul creată Interne 2018 pentru reforma
etice în cadrul Ministerului poliţiei Poliţiei
Afacerilor Interne şi al
poliţiei în ansamblu.
Elaborarea de norme şi
standarde de conduită în
vederea prevenirii şi
sancţionării efective a
faptelor ilegale din cadrul
poliţiei. Crearea de
instrumente de evaluare a
eficienţei şi eficacităţii
activităţilor poliţiei
I14. Operaţionalizarea Structura anticorupţie Ministerul Afacerilor Semestrul II, Suport bugetar
structurii anticorupţie în operaţională Interne 2019 pentru reforma
cadrul poliţiei Poliţiei
Instituirea unui Centru I15. Demararea proiectului Lansarea proiectului Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Suport bugetar
comun de instruire pentru TWINNING privind Interne 2018 pentru reforma
aplicarea legii (CIPAL), în reforma sistemului Poliţiei
vederea asigurării unei poliţienesc de pregătire Implementarea proiectului Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Suport bugetar
formări adecvate, de bază iniţială şi continuă Interne 2019 pentru reforma
şi de specializare, la locul Poliţiei
de muncă, inclusiv
formare de înaltă
specializare, în cazul în
care este necesară. Pe baza
Acordului de lucru din
2012 dintre Republica
Moldova şi Academia de
Poliţie a UE (CEPOL),
CIPAL va dezvolta o
strînsă relaţie operaţională
cu CEPOL
Demararea punerii în I16. Realizarea Planului de Raport de implementare Biroul Relaţii Trimestrul IV, 50 000 lei;
aplicare a Strategiei de acţiuni pentru anii 2017- elaborat anual Interetnice; 2019 Proiecte de
consolidare a relaţiilor 2020 pentru implementarea Ministerele de resort asistenţă tehnică
interetnice 2017-2027 și Strategiei de consolidare a Număr de acţiuni din plan
adoptarea planului de relaţiilor interetnice în realizate
acţiune relevant Republica Moldova pentru
anii 2017-2027
Număr de şedinţe ale
grupului de lucru organizate

Raport anual elaborat 50 000 lei;


1 2 3 4 5 6 7 8
Finalizarea și punerea în I17. Implementarea Număr de acţiuni din plan Biroul Relaţii Trimestrul IV, Proiecte de
aplicare ulterioară a noului Planului de acţiuni privind realizate Interetnice; 2017, 2018, asistenţă tehnică
Plan naţional de acţiune în susţinerea populaţiei de Săptămînă dedicată Zilei Ministerele de resort 2019
domeniul drepturilor etnie romă din Republica Internaţionale a Romilor,
omului, cu accent pe Moldova pentru anii 2016- anual
grupurile cele mai 2020, Hotărîrea Guvernului
Număr de persoane de etnie
vulnerabile, și coordonarea nr. 734 din 9 iunie 2016
romă angajate în cîmpul
proceselor bugetare și de
muncii/numărde copii romi
planificare în vederea
integraţi în sistemul
alocării de resurse
educaţional
suficiente pentru punerea
în aplicare efectivă a Număr de şedinţe ale
acestuia grupului de lucru
interministerial organizate
Realizarea de progrese în I18. Configurarea opţiunilor Număr de consultări Ministerul Educaţiei, Trimestrul IV, În limita
ceea ce privește aplicarea, de ratificare a Cartei publice cu organele Culturii și Cercetării; 2019 bugetului
ca proiect-pilot, a Cartei europene a limbilor administraţiei publice Biroul Relaţii instituţiei
europene a limbilor regionale sau minoritare centrale, organizaţiile Interetnice;
regionale sau minoritare în persoanelor aparţinînd Ministerul
șapte localităţi, ca parte a minorităţilor naţionale, Afacerilor
efortului Republicii experţii naţionali Externe și Integrării
Moldova de ratificare a asupra proiectului de Europene
cartei; instrument/lege de
ratificare a Cartei;
Luarea în considerare a I19. Consultarea cu Consultări publice Biroul Relaţii 9 ianuarie, Nu implică
recomandărilor formulate societatea civilă a celei de-a (autorităţile publice centrale, Interetnice; 2017 costuri;
de structurile și experţii IV-a Opinie a Comitetului autorităţile publice locale, Ministerele de resort Proiecte de
Consiliului Europei cu Consultativ al Consiliului societatea civilă etc.) asistenţă tehnică
privire la conformitatea cu Europei privind Convenţia-
Convenţia-cadru pentru cadru pentru protecţia
protecţia minorităţilor minorităţilor naţionale
naţionale și implementarea I20. Prezentarea poziţiei Comentarii elaborate şi Biroul Relaţii 31 ianuarie, În limita
acestora în acord cu Republicii Moldova pe prezentate Comitetului Interetnice; 2017 bugetului
structurile și experţii marginea Opiniei a IV-a a Consultativ al Consiliului Ministerele de resort instituţiei;
menţionaţi. În acest Comitetului Consultativ al Europei 20 000 lei
context, luarea în Consiliului Europei privind
considerare a asigurării Convenţia-cadru pentru
drepturilor persoanelor protecţia minorităţilor
care aparţin minorităţilor naţionale
naţionale, inclusiv prin
dialog și consultări cu I21. Implementarea 1 seminar de follow-up Biroul Relaţii Trimestrul IV,
acestea, precum și a Rezoluţiei adoptate de către organizat Interetnice; 2019
avizelor relevante ale
1 2 3 4 5 6 7 8
Comisiei de la Veneţia a Comitetul de Miniştri al Documente referitoare la Ministerele de resort În limita
Consiliului Europei; Consiliului Europei privind Moldova adoptate de bugetului
implementarea de către Consiliul Europei, traduse şi instituţiei;
Republica Moldova a editate în 6 limbi (româna,
prevederilor Convenţiei- ucraineană, rusă, găgăuză, 50 000 lei
cadru pentru protecţia bulgară, romani)
minorităţilor naţionale

I22. Instruirea angajaţilor în Număr de formatori instruiţi Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
domeniul prevenirii în cadrul cursurilor de durată Interne 2018 bugetului
violenţei domestice scurtă (1-5 zile) şi medie (1- autorităţii;
30 zile) Alte surse

Asigurarea punerii în I23. Organizarea activităţilor Număr de activităţi Institutul Naţional al Trimestrul IV, În limita
aplicare a cadrului de instruire pentru desfăşurate; Justiţiei 2017 bugetului
legislativ şi de politică judecători şi procurori Număr de persoane instruite instituţiei
existent privind violenţa în privind prevederile legale
familie internaţionale şi naţionale
referitoare la violenţa în
bază de gen
ratificarea Convenţiei L8. Act nou Lege de ratificare intrată în Ministerul Sănătăţii, Trimestrul IV, În limita
pentru prevenirea și Proiectul de lege de vigoare Muncii și Protecţiei 2019 bugetului
combaterea violenţei faţă ratificare a Convenţiei Sociale instituţiei
de femei și a violenţei pentru prevenirea și
domestice combaterea violenţei faţă de
femei și a violenţei
domestice

4 Reforma internă
Părţile cooperează în Finalizarea reformei L1. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei; Trimestrul II, Nu implică
următoarele domenii: instituţiei Avocatului Proiectul de lege pentru Oficiul Avocatului 2017 costuri
(a) dezvoltarea, consolidarea Poporului, prin completarea Constituţiei Poporului
şi creşterea stabilităţii şi a îmbunătăţirea Legii nr. 52 Republicii Moldova
eficacităţii instituţiilor din 3 aprilie 2014 cu (cu dispoziţii privind
democratice şi a statului de privire la Avocatul Avocatul Poporului)
drept Poporului L2. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei; Trimestrul II, Nu implică
(Ombudsmanul), în Proiectul de lege pentru Oficiul Avocatului 2017 costuri
conformitate cu modificarea şi completarea Poporului
recomandările Comisiei de unor acte legislative
la Veneţia, şi asigurarea (salarizarea Avocatului
finanţării acesteia conform Poporului şi a personalului
Principiilor de la Paris; încadrat în oficiu)
1 2 3 4 5 6 7 8
L3. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul I , Nu implică
Proiectul de lege privind 2019 costuri
modificarea / completarea
unor acte legislative
(modificarea legii cu privire
la Avocatul Poporului în
conformitate cu
recomandările Comisiei de
la Veneţia)
SL1. Act de modificare Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Afacerilor Semestrul II, Nu implică
Proiectul hotărîrii de vigoare Interne 2018 costuri
Guvern pentru modificarea
Hotărîrilor nr. 986 din 24
decembrie 2012 „Cu privire
la structura şi efectivul-
limită ale Inspectoratului
General al Poliţiei” şi
nr.283 din 24 aprilie 2013
„Pentru aprobarea
Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului General al
Poliţiei al Ministerului
Afacerilor Interne”
SL2. Act de modificare Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Nu implică
Proiectul hotărîrii de Guvern vigoare Interne 2018 costuri
privind amendarea Hotărîrii
Guvernului nr. 1206 din 2
noiembrie 2016 „Cu privire
la Centrul Naţional de
Coordonare Integrată a
Acţiunilor de Ordine
Publică”
SL3. Act nou Ordin intrat în vigoare Ministerul Afacerilor Trimestrul I, În limita
Proiectul ordinului privind Interne 2017 bugetului şi din
aprobarea Regulamentului- surse de
cadru privind finanţare
interoperabilitatea suplimentare
managementului operaţional
SL4. Act nou Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Nu implică
Proiectul hotărîrii vigoare Interne 2019 costuri
Guvernului pentru aprobarea
Conceptului privind
activitatea poliţienească
comunitară
1 2 3 4 5 6 7 8
SL 5. Asigurarea cu edificiu Act normativ aprobat Cancelaria de Stat; Trimestrul IV, În limita
pentru activitatea eficientă a privind modalitatea de Ministerul Finanţelor; 2017 bugetului de stat
Ombudsmanului gestionare a imobilului Ministerul Justiţiei

SL6. Asigurarea cu edificiu Act normativ aprobat Cancelaria de Stat; Trimestrul IV, În limita
pentru activitatea eficientă a privind modalitatea de Ministerul Finanţelor; 2017 bugetului de stat
Consiliului pentru gestionare a imobilului Ministerul Justiţiei
prevenirea şi eliminarea
discriminării şi asigurarea
egalităţii
Implementarea poliţiei I1. Implementarea Număr de personal instruit Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiecte de
comunitare şi asigurarea Conceptului privind în cadrul cursurilor de durată Interne 2019 asistenţă tehnică
faptului că cetăţenii pot activitatea poliţienească scurtă (1-5 zile) şi medie (1-
aborda cu uşurinţă poliţia comunitară 30 zile)
pentru informaţii
I2. Implementarea Plan de acţiuni implementat Ministerul Afacerilor Semestrul II, Proiect finanţat
proiectului consolidarea Interne 2019 de Guvernul
parteneriatului Poliţie- Regatului
comunitate Suediei

I3. Crearea a 2 orăşele 1 orăşel în or. Rezina creat şi Ministerul Afacerilor Semestrul II, Proiect finanţat
siguranţă rutieră pentru amenajat Interne 2019 de Ministerul
copii, prin intermediul 1 orăşel în mun. Chişinău Federal de
proiectului Poliţia în creat şi amenajat Interne al
comunitate, finanţat de Germaniei
Ministerul Federal de
Interne al Germaniei
I4. Extinderea reţelei 1 centru mobil pentru Ministerul Afacerilor Semestrul I, Proiect finanţat
centrelor mobile de Direcţia de Poliţie a mun. Interne 2018 de Ministerul
prevenire şi informare a Chişinău procurat Federal de
populaţiei Interne al
1 centru mobil pentru UTA Semestrul II, Germaniei
Găgăuzia 2018
I5. Crearea şi Studiu de fezabilitate Ministerul Economiei Trimestrul IV, Proiecte de
operaţionalizarea ghişeului elaborat şi aprobat şi Infrastructurii 2017 asistenţă
unic privind prestarea Echipament procurat tehnică;
serviciilor publice şi 1 000 000 euro
eliberarea actelor permisive Ghişeu unic creat şi Trimestrul IV,
pentru desfăşurarea operaţionalizat 2019
activităţii de întreprinzător
Studiu de fezabilitate Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiecte de
elaborat şi aprobat Interne 2017 asistenţă tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8
I6. Dezvoltarea Sistemului Echipament procurat şi Trimestrul IV,
de comunicare TETRA la instalat 2019
nivelul poliţiei
Sistem operaţional Trimestrul IV,
2019
I7. Consolidarea Raport de evaluare a Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiecte de
capacităţilor laboratoarelor necesităţilor elaborat Interne 2017 asistenţă
criminalistice (expertiză tehnică;
foto/video şi fonoscopice, Echipament procurat Trimestrul IV, 750 mii euro
examinare preliminară şi 2019
conservare a substanţelor Număr de persoane instruite Trimestrul IV,
chimice toxice şi în domeniul examinării 2019
radiologice) criminalistice preliminare în
cadrul cursurilor de durată
scurtă (1-5 zile) şi medie (1-
30 zile)
Laboratoare operaţionale şi Trimestrul IV,
funcţionale 2019
I8. Consolidarea Laboratoare mobile Ministerul Afacerilor Trimestrul II, Proiecte de
capacităţilor de prim răspuns specializate pentru cazurile Interne 2019 asistenţă tehnică
ale subdiviziunilor Poliţiei la CBRN procurate
cazurile chimice, biologice, Mijloace de protecţie fizică
radiologice şi nucleare procurate
(CBRN)
Număr de persoane instruite
în domeniul cercetării la faţa Trimestrul IV,
locului în cadrul cursurilor 2019
de durată scurtă (1-5 zile) şi
medie (1-30 zile)
I9. Crearea laboratorului de Studiu de fezabilitate Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 3,5 mil. euro;
expertiză genetico-judiciară elaborat Interne 2017 Alte surse
(ADN)
Plan de implementare Trimestrul IV,
elaborat 2017
Echipament procurat Trimestrul IV,
2019
Număr de persoane instruite Trimestrul IV,
în domeniul expertizei 2019
genetico-judiciare (ADN)
Laborator creat şi Trimestrul IV,
operaţionalizat 2019
Pachet pentru acreditarea Trimestrul IV,
laboratoarelor expediat 2019
I10. Dezvoltarea Centrului Centrul operaţionalizat şi Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
Naţional de Coordonare funcţional Interne 2018 bugetului
1 2 3 4 5 6 7 8
Integrată a Acţiunilor de Soluţii software Trimestrul IV, instituţiei şi alte
Ordine Publică implementate 2018 surse
Personal instruit în Trimestrul IV,
gestionarea situaţiilor de 2019
criză în domeniul ordinii
publice în cadrul cursurilor
de durată scurtă (1-5 zile) şi
medie (1-30 zile)
I11. Consolidarea Personal instruit în cadrul Ministerul Afacerilor Trimestrial, Nu implică
capacităţilor instituţionale în cursurilor de durată scurtă Interne 2017 costuri
domeniul managementului (1-5 zile) şi medie (1-30
operaţional şi analiza zile)
riscului
(b) asigurarea respectării Adoptarea şi punerea în L4. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul II, Nu implică
drepturilor omului şi a aplicare a modificărilor Proiectul de lege pentru 2017 costuri
libertăţilor fundamentale aduse legislaţiei privind modificarea Codului penal
infracţiunile motivate de (combaterea crimelor bazate
ură, pentru a o alinia la pe ură)
standardele europene. L5. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Nu implică
Intensificarea eforturilor Proiectul de lege pentru Trimestrul I, costuri
de investigare şi de modificarea şi completarea 2018
contracarare a unor acte legislative
discursurilor de incitare la (prevederile Codului penal,
ură şi a infracţiunilor Codului de procedură
motivate de ură, precum şi penală, Codului de executare
de asigurare a accesului privind umanizarea politicii
efectiv al victimelor la penale)
justiţie

Adoptarea unei noi legi L6. Act nou Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul II, Nu implică
privind organizaţiile Proiectul de lege cu privire 2018 costuri
neguvernamentale, în la organizaţiile necomerciale
conformitate cu
standardele internaţionale,
care, printre altele, va
îmbunătăţi cadrul juridic
pentru participarea
efectivă a societăţii civile
în procesul decizional
1 2 3 4 5 6 7 8
L7. Act nou Hotărîre intrată în vigoare Ministerul Justiţiei; Trimestrul I, Nu implică
Finalizarea şi punerea în
Proiectul hotărîrii Ministerul Afacerilor 2018 costuri
aplicare ulterioară a noului
Parlamentului privind Externe şi Integrării
Plan naţional de acţiune în
aprobarea Planului naţional Europene;
domeniul drepturilor
de acţiuni în domeniul Cancelaria de Stat
omului, cu accent pe
drepturilor omului 2018-
grupurile cele mai
2022 pentru implementarea
vulnerabile, şi coordonarea
recomandărilor adresate
proceselor bugetare şi de
Republicii Moldova în
planificare în vederea
cadrul Evaluării Periodice
alocării de resurse
Universale din ciclul II,
suficiente pentru punerea
procedurilor speciale şi
în aplicare efectivă a
comitetelor convenţionale
acestuia
ale ONU, UE şi Consiliului
Europei
SL7. Act nou Ordin interdepartamental Ministerul Afacerilor Trimestrul II, Nu implică
Proiectul ordinului intrat în vigoare Interne; 2018 costuri
interdepartamental privind Ministerul Justiţiei
aprobarea Ghidului, cu (Departamentul
instrucţiuni detaliate, clare şi instituţiilor
precise privind gestionarea penitenciare);
aplicării forţei fizice în Centrul Naţional
exerciţiul funcţiei Anticorupţie;
Ministerul Finanţelor
(Serviciul Vamal);
Procuratura Generală
SL8. Act nou Act normativ intrat în Ministerul Justiţiei Trimestrul II, Nu implică
Instituirea unui consiliu
Proiectul de act normativ vigoare 2018 costuri
naţional şi a unui
privind crearea unui
secretariat care să
Consiliu naţional şi a unui
elaboreze noul Plan
Secretariat permanent în
naţional de acţiune în
vederea elaborării şi
domeniul drepturilor
evaluării documentelor de
omului, să monitorizeze şi
politici, raportării şi
să raporteze cu privire la
monitorizării implementării
implementarea acestuia
recomandărilor
internaţionale în domeniul
drepturilor omului, inclusiv
a noului Plan naţional de
acţiuni în domeniul
drepturilor omului pentru
perioada 2018-2022
1 2 3 4 5 6 7 8
asigurarea funcţionării I12. Asigurarea funcţionării Buget aprobat conform Ministerul Finanţelor; 2017 În limita
Mecanismului naţional de Mecanismului naţional de prevederilor art. 37 şi art. 31 Oficiul Avocatului bugetului
prevenire a torturii, în prevenire a torturii în alin. (8) din Legea nr. 52 din Poporului instituţiei;
conformitate cu conformitate cu prevederile 3 aprilie 2014 cu privire la Total 525 mii lei
articolul 18 punctul 3 din art. 18 alin. (3) din Avocatul Poporului
Protocolul opţional la Protocolul opţional la (Ombudsmanul)
Convenţia Naţiunilor Convenţia împotriva torturii
Unite împotriva torturii și şi a altor pedepse sau
altor pedepse ori tratamente cu cruzime,
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
inumane sau degradante
Instituirea unui cadru I13. Instruirea procurorilor Număr de persoane instruite Institutul Naţional al Trimestrial/ În limita
cuprinzător de politică şi judecătorilor în domeniul Justiţiei semestrial, bugetului
pentru prevenirea şi prevenirii torturii şi relelor 2017-2019 instituţiei
combaterea impunităţii, pe tratamente
baza orientărilor privind
eradicarea impunităţii
pentru încălcări grave ale
drepturilor omului
(Consiliul Europei, 2011)

Asigurarea unei
investigaţii şi a unor
sancţiuni eficace pentru
tortură şi maltratare
Protejarea drepturilor I14. Modernizarea Număr de spaţii de detenţie Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, În limita
procedurale ale sistemului penitenciar prin amenajate conform 2019 bugetului
persoanelor aflate în îmbunătăţirea condiţiilor de standardelor naţionale instituţiei şi din
arestul poliţiei şi al detenţie alte surse
Centrului Naţional
Anticorupţie (CNA) şi în
detenţie provizorie
I15. Stabilirea indicatorilor Listă de indicatori întocmită Ministerul Justiţiei Trimestrul III, Nu implică
statistici ce vor fi colectaţi ţinînd cont de solicitările 2017 costuri
permanent prin sistemul Consiliului Europei
electronic de evidenţă a
persoanelor supravegheate
I16. Instruirea consilierilor 84 de consilieri instruiţi Ministerul Justiţiei Trimestrul III, În limita
de probaţiune în elaborarea 2017 bugetului
referatelor presentinţiale de Număr de instruiri instituţiei sau
evaluare a personalităţii desfăşurate din
alte surse –
97 075 lei
Soluţionarea efectivă a Număr de plîngeri Procuratura Generală; Trimestrul I, În limita
oricăror cazuri semnalate înregistrate Ministerul Justiţiei; 2018, 2019 bugetului
1 2 3 4 5 6 7 8
de maltratare a deţinuţilor I17. Documentarea eficientă Număr de cercetări de Ministerul Finanţelor instituţiei şi din
de către agenţii de aplicare şi promptă a cazurilor de serviciu desfăşurate (Serviciul Vamal); alte surse
a legii, în special în cadrul tortură şi rele tratamente Centrul Naţional
detenţiei preventive Anticorupţie

Asigurarea unei anchete şi


a unor sancţiuni eficace
pentru tortură şi maltratare
Protejarea drepturilor I18. Implementarea Planul de implementare a Ministerul Afacerilor Semestrul I, Proiect finanţat
procedurale ale proiectului „Garanţii proiectului implementat Interne; 2018 de Fundaţia
persoanelor aflate în procesuale la etapa urmării Procuratura Generală; „Soros-
detenţie sau în arest penale” Centrul Naţional Moldova”
preventiv la Poliţie sau la Procedură standard de Anticorupţie; Semestrul II,
Centrul Naţional operare privind respectarea Ministerul Justiţiei 2018
Anticorupţie (CNA) drepturilor şi garanţiilor
procesuale la etapa reţinerii,
inclusiv reţinerea în stradă,
examinarea corporală şi
încarcerarea elaborată şi
aprobată
I19. Amenajarea, în cadrul 9 spaţii pentru întrevederile Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 80 mii lei
subdiviziunilor poliţieneşti private ale deţinutului cu Interne; 2019
şi al izolatoarelor de detenţie avocatul în cadrul
provizorie, a spaţiilor pentru subdiviziunilor poliţiei Ministerul Justiţiei
întrevederea persoanelor amenajate
reţinute, arestate,
condamnate, în condiţii de
confidenţialitate, cu avocaţii
Îmbunătăţirea condiţiilor I20. Elaborarea standardelor Standarde elaborate şi Ministerul Afacerilor Trimestrul II, Nu implică
de arest preventiv din minime privind condiţiile de aprobate Interne 2018 costuri
cadrul poliţiei detenţie preventivă din
cadrul Poliţiei
I21. Modernizarea spaţiilor 9 izolatoare de detenţie Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 27 mil. lei
de detenţie preventivă din provizorie renovate Interne 2019
cadrul Poliţiei
I22. Elaborarea standardelor Standarde elaborate şi Ministerul Afacerilor Trimestrul III, Nu implică
minime pentru unităţile de aprobate Interne 2018 costuri
transport specializate
I23. Achiziţionarea de 25 de transporturi Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 173 mil. lei
transport specializat pentru achiziţionate Interne 2019
transportarea persoanelor
aflate în custodia Poliţiei
1 2 3 4 5 6 7 8
I24. Instalarea sistemelor de 100% din izolatoarele de Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 1,25 mil. lei
monitorizare video pe detenţie provizorie renovate Interne 2019
perimetru şi în spaţiile de supravegheate video;
detenţie, precum şi în 100% din unităţile de
unităţile de transport transport achiziţionate
specializate monitorizate video
I25. Crearea sistemului Sistem electronic creat Ministerul Justiţiei; Trimestrul IV, 6 mil. lei –
electronic de evidenţă şi Ministerul Afacerilor 2019 suportul bugetar
gestionare a deţinuţilor din Interne; pentru reforma
izolatoarelor de detenţie Centrul Naţional Poliţiei
provizorie Antirocupţie
Pe baza bunelor practici SL9. Crearea unui Consiliu Hotărîre de Guvern Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Nu necesită
ale UE, asigurarea reprezentat de ONG-uri care elaborată şi aprobată Interne 2018 costuri
existenţei unui mecanism va asigura monitorizarea şi
independent de funcţionarea Poliţiei avînd la
monitorizare a poliţiei, baza un regulament aprobat
care va monitoriza prin hotărîre de Guvern
funcţionarea în ansamblu a
poliţiei şi modul în care
toţi funcţionarii cu atribuţii
poliţieneşti îşi desfăşoară
activităţile poliţieneşti
Sporirea capacităţii de I26. Constituirea şi 4 dispecerate constituite şi Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 1,5 mil. lei
reacţie rapidă a poliţiei operaţionalizarea operaţionale Interne 2019
dispeceratelor regionale
gestionare forţe pentru
situaţii de urgenţă
I27. Constituirea Centrului Centrul de coordonare a Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 8,45 mil. lei
de coordonare a misiunilor misiunilor Poliţiei creat Interne 2019
Poliţiei
(c) Realizarea de noi progrese Asigurarea recrutării L8. Act de modificare Lege intrată în vigoare Institutul Naţional al Trimestrul II, Nu implică
în ceea ce priveşte reforma judecătorilor şi Proiectul de lege pentru Justiţiei; 2018 costuri
sistemului judiciar şi a procurorilor de către o completarea Legii cu privire Ministerul Justiţiei
legislaţiei, astfel încît să se autoritate independentă la statutul judecătorului nr.
asigure independenţa prin intermediul unor 544 din 20 iulie 1995
sistemului judiciar, să se criterii transparente, bazate (introducerea la art. 6 alin.
consolideze capacitatea pe merite şi obiective şi al (2), cu după cuvintele
administrativă a acestuia şi să unor proceduri de selecţie „profesor de drept titular în
se garanteze imparţialitatea şi echitabile, inclusiv al unor instituţiile de învăţămînt
eficacitatea organismelor de examene scrise obligatorii superior acreditate” a
asigurare a respectării legii şi al unui portofoliu cuvintelor „formator al
naţional de locuri de Institutului Naţional al
muncă vacante, în Justiţiei”)
conformitate cu
standardele europene
1 2 3 4 5 6 7 8
I28. Organizarea şi Numărul de candidaţi Institutul Naţional al Anual În limitele
desfăşurarea examenului de evaluaţi Justiţiei; bugetelor
capacitate pentru candidaţii Consiliul Superior al instituţionale
la funcţia de procuror. Procurorilor

I29. Organizarea Numărul de procurori Consiliul Superior al semestrial În limita


concursurilor pentru angajaţi Procurorilor bugetului
accederea în funcţia de instituţiei
procuror
SL10. Act nou Hotărîre de Parlament Ministerul Justiţiei Trimestrul I, În limita
Proiectul hotărîrii intrată în vigoare 2017 bugetului
Parlamentului cu privire la instituţiei
aprobarea Planului de
construire a clădirilor noi
şi/sau de renovare a
clădirilor existente, necesare
pentru buna funcţionare a
sistemului instanţelor
judecătoreşti
SL11. Act nou Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, Nu implică
Proiectul hotărîrii vigoare 2018 costuri
Guvernului privind crearea
Centrului de Monitorizare
Electronică
Asigurarea promovării I30. Evaluarea oportunităţii Evaluare efectuată; Consiliul Superior al Trimestrul I, Nu implică
judecătorilor şi modificării Regulamentului Regulament modificat la Magistraturii; 2018 costuri
procurorilor, inclusiv în cu privire la criteriile de necesitate Institutul Naţional al
cazul procurorilor şefi şi în selecţie, promovare şi Justiţiei
instanţele superioare, de transferare a
către o autoritate judecătorilor, aprobat prin
independentă prin Hotărîrea Consiliului
intermediul unor criterii Superior al Magistraturii nr.
transparente, obiective şi 211/8 din 5 martie 2013,
bazate pe merite şi al unor prin introducerea criteriului
proceduri de selecţie separat „activitatea de
echitabile, în conformitate formator la Institutul
cu standardele europene Naţional al Justiţiei”
I31. Evaluarea Număr de procurori evaluaţi Consiliul Superior al Semestrial, În limitele
performanţelor procurorilor Procurorilor 2018-2019 bugetului
în funcţie
1 2 3 4 5 6 7 8
I32. Aprecierea procurorilor Număr de procurori Consiliul Superior al Semestrial, În limitele
din perspectiva funcţiilor la apreciaţi; Procurorilor 2018-2019 bugetului
care aplică pentru Număr de procurori
transfer/promovare transferaţi/promovaţi
Asigurarea implementării I33. Elaborarea Comentariu elaborat Consiliul Superior al Trimestrul IV, Surse
efective a unor norme comentariului la Codul de Procurorilor 2018 instituţionale,
disciplinare şi coduri etică al procurorului cu suportul
deontologice pentru donatorilor
judecători şi procurori, externi
inclusiv a unor garanţii
procedurale, asigurarea
autonomiei Inspecţiei
Judiciare faţă de Consiliul
Superior al Magistraturii,
precum şi asigurarea unor
mecanisme de plîngere
accesibile publicului
Consolidarea I34. Asigurarea funcţionării Buget aprobat; Consiliul Superior al Semestrul I , În limitele
independenţei Consiliului Consiliului Superior al Sediu asigurat; Procurorilor 2018 bugetului
Superior al Procurorilor, în Procurorilor ca organ Personal al aparatului instituţiei
conformitate cu independent cu sediu şi Consiliului Superior al
dispoziţiile Legii din 25 aparat administrativ propriu Procurorilor angajat
februarie 2016 cu privire
la Procuratură, şi
continuarea fermă a
reformei cuprinzătoare a
Procuraturii, inclusiv
punerea în aplicare a noii
legislaţii
I 35. Asigurarea cu Echipament achiziţionat Consiliul Superior al Semestrul I, Din bugetul
echipament IT a Consiliului Procurorilor 2018 instituţiei şi alte
Superior al Procurorilor surse externe
I36. Detaşarea procurorilor Procurori detaşaţi Consiliul Superior al Semestrul I,
aleşi în componenţa Procurorilor; 2018
Consiliului Superior al Procuratura Generală
Procurorilor

Asigurarea independenţei I37. Asigurarea Structura Procuraturii Procuratura Generală Trimestrul I, În limita
depline a tuturor implementării prevederilor aprobată 2018 bugetului
procurorilor şi reducerea Legii nr. 3 din 25 februarie instituţiei
rolului de supraveghere al 2016 cu privire la
Procuraturii generale, Procuratură, care asigură
astfel cum prevede noua reducerea rolului de
Lege cu privire la supraveghere al Procuraturii
Procuratură Generale
1 2 3 4 5 6 7 8
I38. Asigurarea Echipamente procurate; Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 65 mii lei;
funcţionalităţii Centrului de Centrul de Monitorizare 2019 În limita
Monitorizare Electronică Electronică funcţional bugetului
instituţiei şi din
alte surse
(d) continuarea reformei Implementarea Strategiei L9. Act nou Lege intrată în vigoare Cancelaria de Stat; Trimestrul I, Nu implică
administraţiei publice şi de reformă a administraţiei Proiectul de lege cu privire Ministerul Justiţiei 2017 costuri
crearea unui corp al publice (RAP) şi a la Guvern
funcţionarilor publici strategiilor subiacente,
responsabil, eficient, elaborate în 2016 în
transparent şi profesionist consultare cu
OCDE/SIGMA şi cu
comunitatea donatorilor.
Reorganizarea instituţiilor
guvernamentale, a
autorităţilor administrative
şi a întreprinderilor de stat
în vederea sporirii
responsabilităţii, a
eficacităţii şi a eficienţei
acestora.
- consolidarea stabilităţii, a
independenţei şi a
eficacităţii instituţiilor care
garantează democraţia şi
statul de drept în
Republica Moldova,
inclusiv printr-o reformă
cuprinzătoare a
administraţiei publice şi
prin reformarea gestionării
finanţelor publice
SL12. Act nou Proiectul Hotărîre de Guvern intrată în Cancelaria de Stat; Trimestrul II, Proiecte de
hotărîrii Guvernului privind vigoare Ministerul Finanţelor; 2017 asistenţă tehnică
optimizarea numărului şi Autorităţile
funcţiilor autorităţilor administrative centrale
administrative şi instituţiilor
publice
1 2 3 4 5 6 7 8
SL13. Act nou Metodologie adoptată şi Cancelaria de Stat; Trimestrul IV, Proiecte de
Proiectul hotărîrii implementată în urma Ministerul Finanţelor 2018 asistenţă
Guvernului privind pilotării tehnică–
aprobarea metodologiei de 1 656 mii lei
autoevaluare a autorităţilor
şi instituţiilor publice (în
baza principiilor
administraţiei publice ale
SIGMA şi Cadrului Comun
de Evaluare al Institutului
European pentru
Administrare Publică)
SL14. Act de modificare Regulament în vigoare Ministerul Afacerilor Semestrul I, În limita
Proiectul de modificare a Interne 2017 bugetului şi din
Regulamentului privind alte surse
formarea profesională
continuă în cadrul
subdiviziunilor Ministerului
Afacerilor Interne
SL15. Act nou Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiecte de
Proiectul hotărîrii vigoare Interne 2019 asistenţă tehnică
Guvernului privind crearea
Centrului multifuncţional de
instruire a personalului
autorităţilor de aplicare a
legii
(e) Asigurarea eficacităţii în Îmbunătăţirea SL16. Act nou Ordin interdepartamental Centrul Naţional Trimestrul II, Nu implică
lupta împotriva corupţiei, mecanismului de Proiectul ordinului intrat în vigoare Anticorupţie; 2018 costuri
îndeosebi în vederea coordonare şi cooperare în interdepartamental privind Procuratura Generală;
îmbunătăţirii cooperării cadrul combaterii corupţiei aprobarea mecanismelor de Ministerul Afacerilor
internaţionale privind între agenţiile anticorupţie, ţinere a statisticii pe Interne;
combaterea corupţiei, precum cum ar fi Centrul Naţional corupţie, conform Ministerul Justiţiei
şi a asigurării unei puneri în Anticorupţie, Autoritatea prevederilor actelor
aplicare eficace a Naţională de Integritate, internaţionale
instrumentelor juridice Procuratura Generală,
internaţionale relevante, cum Serviciul protecţie internă I39. Revizuirea Acordurilor Acorduri revizuite/semnate Centrul Naţional Trimestrul IV, Proiectul
ar fi Convenţia Organizaţiei şi anticorupţie din cadrul de colaborare între organele Anticorupţie; 2018 „Controlul
Naţiunilor Unite împotriva Ministerului de aplicare a legii, în Procuratura Generală; corupţiei prin
corupţiei din 2003 Afacerilor Interne şi vederea îmbunătăţirii Ministerul Afacerilor aplicarea legii şi
Serviciul de Informaţii şi mecanismului de coordonare Interne; prevenire”
Securitate în combaterea corupţiei Autoritatea Naţională (CLEP),
de Integritate; Consiliul
Serviciul de Informaţii Europei/ UE
şi Securitate şi altele
1 2 3 4 5 6 7 8
Iniţierea punerii în aplicare I40. Realizarea Strategiei Rapoarte de evaluare a Centrul Naţional Trimestrul I, Bugetul
efective a noii Strategii de naţionale de integritate şi Strategiei naţionale de Anticorupţie; 2018-2019 instituţiilor
integritate şi anticorupţie, anticorupţie 2017-2020 integritate şi anticorupţie Instituţiile de resort responsabile de
ca instrument strategic elaborate implementarea
conceput Strategiei
pentru prevenirea şi naţionale de
reducerea corupţiei în integritate si
conformitate cu valorile şi anticorupţie;
standardele Uniunii Proiecte de
Europene. Consolidarea asistenţă externă
capacităţilor Grupului de
monitorizare a
implementării Strategiei
naţionale de integritate şi
anticorupţie, în strînsă
cooperare cu Parlamentul,
Guvernul, sistemul
judiciar, sectorul privat şi
societatea civilă
Îmbunătăţirea sistemului Număr de cazuri investigate Procuratura Generală; anual, Nu implică
de investigare şi urmărire Trimestrul IV, costuri
1 2 3 4 5 6 7 8
penală a funcţionarilor de I41. Intensificarea luptei cu Număr de condamnări Ministerul Justiţiei 2018-2019
nivel înalt pentru cazuri de corupţia la nivel înalt şi
corupţie, asigurîndu-se corupţia politică
transparenţa şi
imparţialitatea
procedurilor judiciare,
printre altele prin crearea
condiţiilor pentru o
acoperire mediatică
deschisă. În acest sens,
Procuratura Anticorupţie
ar trebui să se axeze pe
corupţia la nivel înalt şi să
îşi consolideze capacităţile
în materie de combatere a
corupţiei la nivel înalt;
Obţinerea de rezultate mai
tangibile în combaterea
corupţiei prin
îmbunătăţirea rezultatelor
autorităţilor de combatere
a corupţiei, prin sancţiuni
mai eficace şi prin
condamnări efective, în
special în cazul
funcţionarilor de nivel
înalt
I42. Investigarea riguroasă a Cauze penale investigate; Procuratura Generală; Permanent, În limita
fraudelor bancare, cu scopul Informaţii elaborate Centrul Naţional pînă la bugetelor şi cu
recuperării banilor deturnaţi, Anticorupţie finalizarea asistenţa
şi elaborarea de rapoarte anchetelor partenerilor
periodice cu privire la externi
progresele investigaţiei, în
mod transparent
Modificarea legislaţiei L10. Act nou Proiectul de lege intrat în Ministerul Justiţiei; Trimestrul IV În limita
pentru restrîngerea Proiectul de lege pentru vigoare Procuratura Generală; 2019 bugetelor şi cu
mandatului Procuraturii modificarea şi completarea Centrul Naţional asistenţa
Anticorupţie la corupţia de unor acte legislative în Anticorupţie partenerilor
nivel înalt şi transferul vederea stabilirii externi
altor cauze de corupţie competenţei materiale a
care au fost investigate de Procuraturii Anticorupţie la
Centrul Naţional investigarea cazurilor de
Anticorupţie corupţie la nivel înalt, iar a
către procurorii obişnuiţi procuraturilor teritoriale la
investigarea celorlalte cazuri
de corupţie
1 2 3 4 5 6 7 8
I43. Completarea şi Chestionarul de Centrul Naţional Nu implică
expedierea chestionarului de autoevaluare expediat Anticorupţie; Trimestrul II, costuri
autoevaluare privind Biroului ONU pentru alte instituţii 2017
implementarea de către Droguri şi Criminalitate responsabile de
Republica Moldova a implementarea
Convenţiei ONU împotriva Convenţiei
corupţiei din 2003 (capitolul
II şi V)
I44. Raportul de evaluare a Raport de evaluare Centrul Naţional Trimestrul III, Nu implică
implementării de către definitivat şi aprobat Anticorupţie; 2018 costuri
Republica Moldova a alte instituţii
Convenţiei ONU împotriva responsabile de
corupţiei din 2003 implementarea
(Capitolul II şi V) Convenţiei
I45. Participarea experţilor Raport de evaluare elaborat Centrul Naţional Anual, În limita
guvernamentali ai Republicii şi aprobat Anticorupţie trimestrul IV bugetului
Moldova în calitate de 2017, 2018, instituţiei şi din
evaluatori în cadrul 2019 alte surse
procesului de evaluare a
implementării Convenţiei
ONU împotriva corupţiei
din 2003
Asigurarea tranziţiei I46. Implementarea Sistem online funcţional Autoritatea Naţională Trimestrul I, În limita
treptate către depunerea sistemului online de de Integritate 2018 bugetului
declaraţiilor online depunere a declaraţiei de instituţiei;
avere şi interese personale Proiect finanţat
din surse
externe
Asigurarea funcţionării I47. Consolidarea Lege de modificare a Autoritatea Naţională Trimestrul II,
depline a Autorităţii capacităţilor instituţionale cadrului normative ce de Integritate 2018
Naţionale de Integritate ale Autorităţii Naţionale de reglementează activitatea şi
Integritate competenţele Autorităţii
Naţionale de Integritate
intrată în vigoare
Acte normative interne
intrate în vigoare
Revizuirea bugetului pentru
2018 şi planificarea bugetară
pentru 2019-2021
Aprobarea schemei de
încadrare a Autorităţii
Naţionale de Integritate
Organizarea concursurilor
pentru suplinirea funcţiilor
de inspectori de integritate
1 2 3 4 5 6 7 8
Dotarea cu spaţiu şi
echipament tehnic
5 Politica externă şi de securitate
Consolidarea cooperării L1. Act nou Lege de ratificare intrată în Serviciul de Informaţii Trimestrul III, În limita
practice în materie de Proiectul de lege pentru vigoare şi Securitate; 2017 bugetului
prevenire a conflictelor şi ratificarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor instituţiei
de gestionare a situaţiilor Republica Moldova şi UE Externe şi Integrării
de criză, prin facilitarea privind procedurile de Europene
participării Republicii securitate pentru schimbul
Moldova la operaţiile de informaţii clasificate
civile şi militare de
gestionare a crizelor
conduse de UE, şi
furnizarea de consultanţă
şi activităţi de formare în
domeniul politicii de
apărare şi securitate
comună (PSAC) (pe baza
Acordului-cadru de
participare, aflat în vigoare
de la 1 iulie 2013, şi a
cadrului multilateral al
Grupului privind PSAC
din cadrul Parteneriatului
estic
1 2 3 4 5 6 7 8
(1) Părţile îşi intensifică Consolidarea cooperării I1. Implementarea Detaşarea a cel puţin unui Grupul de lucru Anual , În limita
dialogul şi cooperarea şi practice în materie de Acordului-cadru de expert pe an privind coordonarea Trimestrul IV, bugetului
promovează convergenţa prevenire a conflictelor şi participare a Republicii participării Republicii 2017-2019 autorităţii/alte
treptată în domeniul politicii de gestionare a situaţiilor Moldova la operaţiunile de Moldova la Politica de surse;
externe şi de securitate, de criză, prin facilitarea gestionare a crizelor ale UE securitate şi apărare Alocaţii
inclusiv în domeniul politicii participării Republicii prin detaşarea experţilor în comună a UE bugetare
de securitate şi apărare Moldova la operaţiile misiuni în domeniul politicii (diurna) –
comună (PSAC), şi abordează, civile şi militare de de securitate şi apărare 15 mii dolari
în special, aspecte privind gestionare a crizelor comună (6 luni);
prevenirea conflictelor şi conduse de UE Surse externe
gestionarea crizelor, (transport,
stabilitatea regională, cazare, hrană,
dezarmarea, neproliferarea, asigurare
controlul armamentului şi medicală) –
controlul exporturilor de 10 480 euro
armament. Cooperarea se
bazează pe valori comune şi
pe interese reciproce şi
urmăreşte creşterea
convergenţei şi a eficacităţii
politicilor, făcînd apel la
forurile bilaterale,
internaţionale şi regionale
I2. Participarea la Număr de reuniuni; Ministerul Afacerilor Semestrial, Nu implică
consultările Republica Aprecierea rezultatelor Externe şi Integrării 2017-2019 costuri
Moldova –Uniunea consultărilor Europene; (acoperirea
Europeană privind Politica Ministerul Apărării; cheltuielilor de
de securitate şi apărare Ministerul Afacerilor către
comună (staff to staff Interne organizatori)
consultations)
I3. Organizarea şedinţelor şi Număr de şedinţe, întruniri, Serviciul de Informaţii Trimestrial, În limita
întrunirilor cu reprezentanţii cooperări şi schimb de şi Securitate; 2017-2019 bugetului
organelor naţionale de drept informaţii realizate Ministerul Apărării; instituţiei
şi ai serviciilor speciale Ministerul Afacerilor
partenere în vederea Interne;
asigurării şi aprofundării Procuratura Generală;
schimbului de informaţii pe Centrul Naţional
palierul prevenirii Anticorupţie;
tendinţelor autonomist- alte instituţii abilitate
separatiste, gestionării
situaţiilor de criză, asigurării
stabilităţii regionale,
dezarmării populaţiei şi
neproliferării armamentului
(2) Părţile îşi reafirmă I4. Asigurarea respectării de Număr de alinieri la Ministerul Afacerilor Raportare În limita
1 2 3 4 5 6 7 8
angajamentul faţă de către Republica Moldova a declaraţii Externe şi Integrării anuală; bugetului
principiile de respectare a principiilor suveranităţii şi Europene Trimestrul IV, instituţiei şi din
suveranităţii, a integrităţii integrităţii teritoriale, 2017-2019 alte surse
teritoriale, a inviolabilităţii inviolabilităţii hotarelor şi
frontierelor şi a independenţei, independenţei, conform
stabilite în Carta Organizaţiei celor stabilite în Carta ONU
Naţiunilor Unite şi în Actul şi Actul Final de la Helsinki
final de la Helsinki din 1975 din 1975 al Conferinţei
al Conferinţei pentru pentru Securitate şi
Securitate şi Cooperare în Cooperare în Europa,
Europa, precum şi faţă de precum şi faţă de
promovarea acestor principii promovarea acestor principii
în relaţiile lor bilaterale şi în relaţiile bilaterale şi
multilaterale multilaterale
6 Curtea Penală Internaţională
(1) Părţile reafirmă că cele Punerea în aplicare a I1. Acordarea asistenţei Număr de cazuri de acordare Procuratura Generală; Trimestrul IV, Nu implică
mai grave infracţiuni care Statutului de la Roma al juridice corespunzătoare în a asistenţei juridice Ministerul Justiţiei anual costuri
preocupă întreaga comunitate Curţii Penale cazurile de solicitare din
internaţională nu trebuie să Internaţionale şi a partea Curţii Penale
rămînă nepedepsite şi că instrumentelor sale Internaţionale
trebuie să se asigure urmărirea conexe, acordîndu-se
penală eficace a acestora, prin atenţia cuvenită menţinerii
adoptarea de măsuri la nivel integrităţii acestuia
naţional şi internaţional,
inclusiv la nivelul Curţii
Penale Internaţionale (CPI)
(2) Părţile consideră că L1. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei; Trimestrul III , Nu implică
înfiinţarea şi funcţionarea Proiectul de lege pentru Procuratura Generală; 2018 costuri
eficace a CPI constituie o modificarea şi completarea Ministerul Afacerilor
evoluţie importantă pentru unor acte legislative în Interne
pacea şi justiţia internaţională. vederea asigurării cooperării
Părţile convin să sprijine CPI eficiente cu Curtea Penală
prin punerea în aplicare a Internaţională
Statutului de la Roma al Curţii
Penale Internaţionale şi a
instrumentelor sale conexe,
ţinînd seama în mod
corespunzător de menţinerea
integrităţii acestuia
7 Prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor
1 2 3 4 5 6 7 8
Părţile îmbunătăţesc 2.2.Dialogul politic, buna L1. Act nou Lege intrată în vigoare Serviciul de Informaţii Semestrul I, În limita
cooperarea practică în ceea ce guvernanţă şi Proiectul de lege privind şi Securitate 2018 bugetului
priveşte prevenirea consolidarea instituţiilor adoptarea Concepţiei instituţiei
conflictelor şi gestionarea securităţii informaţionale a
crizelor, în special în vederea (i) Consolidarea Republicii Moldova
unei posibile participări a stabilităţii, a independenţei
Republicii Moldova la şi a eficacităţii instituţiilor
operaţiunile civile şi militare care garantează democraţia
de gestionare a crizelor, şi statul de drept în
conduse de UE, precum şi la Republica Moldova,
exerciţiile şi activităţile de inclusiv printr-o reformă
formare relevante, de la caz la cuprinzătoare a
caz, şi ca urmare a unei administraţiei publice şi
posibile invitaţii din partea prin reformarea gestionării
UE finanţelor publice
I1. Dezvoltarea Număr de consultări cu Ministerul Apărării; Semestrial În limita
capabilităţilor instituţionale experţii/instituţiile UE Ministerul Afacerilor 2017-2019 bugetului
şi ale experţilor naţionali de Interne; Ministerul instituţiei şi din
participare la Număr de proiecte realizate Justiţiei; Serviciul de alte surse
operaţiuni/misiuni UE, cu UE Informaţii şi Securitate;
ONU, OSCE Număr de contingente Ministerul Afacerilor
naţionale aflate în misiunile Externe şi Integrării
internaţionale Europene

I2. Asigurarea participării Cîte trei persoane instruite Ministerul Apărării; Semestrial, Nu implică
experţilor naţionali la semestrial Ministerul Afacerilor 2017-2019 costuri
cursuri de instruire, Interne; (participarea la
traininguri, seminare Ministerul Justiţiei; activităţi de
relevante în vederea Procuratura Generală; instruire, care
familiarizării cu procesul Serviciul de Informaţii sînt acoperite
decizional în domeniul şi Securitate; financiar în
politicii de securitate şi Ministerul Afacerilor totalitate de
apărare comună Externe şi Integrării către
Europene organizatori)
8 Stabilitatea regională
1 2 3 4 5 6 7 8
(1) Părţile îşi intensifică Menţinerea funcţionalităţii I1. Continuarea negocierilor Număr de ședinţe în cadrul Cancelaria de Stat Semestrial, În limita
eforturile comune de tuturor platformelor de în cadrul tuturor grupurilor de lucru; (Biroul politici de 2017-2019 bugetului
promovare a stabilităţii, dialog şi a formatelor de platformelor de dialog Număr de documente reintegrare); instituţiei
securităţii şi dezvoltării negociere existente, în pentru reglementarea semnate Ministerul Afacerilor
democratice în regiune şi, în vederea identificării unor transnistreană (5+2, 1+1, Externe şi Integrării
special, colaborează în soluţii viabile la grupuri de lucru sectoriale), Europene
vederea soluţionării paşnice a problemele cu care se orientate spre obţinerea unor
conflictelor regionale confruntă populaţia de pe rezultate concrete pe toate
ambele maluri ale rîului cele trei coşuri ale agendei
Nistru şi a aplanării de negocieri, iniţierea
cuprinzătoare şi paşnice a discuţiilor pe aspectele
conflictului transnistrean, instituţionale, politice şi de
pe baza suveranităţii şi securitate, precum şi
integrităţii teritoriale determinarea unui statut
Republicii Moldova în juridic special al regiunii cu
cadrul frontierelor sale respectarea suveranităţii şi
recunoscute la nivel integrităţii teritoriale a
internaţional, cu un statut Republicii Moldova în
juridic special pentru cadrul frontierelor sale
regiunea transnistreană internaţional recunoscute
I2. Asigurarea unui dialog Conferinţe, întrevederi, Cancelaria de Stat Semestrial, În limita
permanent cu partenerii reuniuni internaţionale, (Biroul politici de 2017-2019 bugetului
externi şi organizaţiile mese rotunde, studii, reintegrare); Ministerul instituţiei
internaţionale în vederea rapoarte Afacerilor Externe şi
promovării procesului de Integrării Europene
reglementare a conflictului
transnistrean şi a politicilor
de reintegrare a ţării
I3. Atragerea sprijinului Reuniuni şi conferinţe Ministerul Afacerilor Semestrial, În limita
internaţional în vederea internaţionale organizate, Externe 2017-2019 bugetului
realizării obiectivelor declaraţii publice şi şi Integrării Europene; instituţiei şi din
privind retragerea de pe alocuţiuni rostite, Ministerul Apărării; alte surse
teritoriul Republicii acţiuni realizate Ministerul Afacerilor
Moldova a forţelor armate Interne;
străine fără statut juridic Cancelaria de Stat
determinat şi demararea (Biroul politici de
discuţiilor vizînd reintegrare)
transformarea actualei
operaţiuni de menţinere a
păcii într-o misiune
multinaţională civilă, sub
mandat internaţional
1 2 3 4 5 6 7 8
(2) Părţile îşi reiterează Elaborarea unei viziuni SL1. Instituirea cadrului Număr de acte normative Cancelaria de Stat Semestrial, În limita
angajamentul de a găsi o asupra soluţionării juridic necesar pentru elaborate, promovate şi (Biroul politici de 2017-2019 bugetului
soluţie durabilă la problema conflictului transnistrean, avansarea politicilor de avizate; reintegrare); instituţiei
transnistreană, respectînd pe ca bază pentru reintegrare a ţării şi Număr de mecanisme autorităţile
deplin suveranitatea şi desfăşurarea dialogului cu elaborarea mecanismelor elaborate, coordonate şi administraţiei publice
integritatea teritorială a partea transnistreană provizorii de soluţionare a implementate centrale
Republicii Moldova, precum problemelor cu care se
şi de a facilita în comun confruntă populaţia şi
reabilitarea postconflict. În agenţii economici din
aşteptarea unei soluţionări şi regiunea transnistreană
fără a aduce atingere
formatului de negociere
stabilit, problema
transnistreană va constitui
unul dintre principalele
subiecte de pe agenda
dialogului politic şi a
cooperării dintre părţi, precum
şi în dialogul şi cooperarea cu
alţi actori internaţionali
interesaţi
Menţinerea cooperării I4. Cooperarea Proiecte implementate; Cancelaria de Stat Semestrial, În limita
efective dintre UE și multidimensională UE- Acţiuni finanţate; (Biroul politici de 2017-2019 bugetului
Republica Moldova în Republica Moldova în Cuantum al mijloacelor reintegrare); instituţiei şi din
vederea soluţionării realizarea programelor financiare valorificate; Ministerul Afacerilor alte surse
conflictului transnistrean și umanitare, sociale şi de Categorii de beneficiari Externe şi Integrării
promovarea unor măsuri infrastructură în zona de Europene
de consolidare a încrederii, securitate şi regiunea
în formatele convenite, transnistreană, precum şi a
inclusiv prin consultări celor ce vizează măsurile de
privind acţiunile ce consolidare a încrederii între
urmează a fi întreprinse în populaţia de pe ambele
etapa postsoluţionare maluri ale Nistrului
I5. Valorificarea asistenţei Număr de proiecte realizate; Cancelaria de Stat Semestrial, În limita
tehnice oferite de UE în Categorii de beneficiari; (Biroul politici de 2017-2019 bugetului
vederea sprijinirii procesului Expertize desfăşurate; reintegrare); instituţiei şi din
de reglementare şi realizării Specialişti implicaţi Ministerul Afacerilor alte surse
politicilor postconflict Externe şi Integrării
Europene
I6. Promovarea politicilor Politici sectoriale promovate Cancelaria de Stat Semestrial, În limita
sectoriale în domeniul (Biroul politici de 2017-2019 bugetului
reintegrării ţării reintegrare); instituţiei
Autorităţile
administraţiei publice
centrale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dezvoltarea unor I7. Realizarea acţiunilor Acţiuni realizate Cancelaria de Stat Semestrial, În limita
platforme de dialog între menite să asigure protecţia (Biroul politici de 2017-2019 bugetului
reprezentanţii societăţii drepturilor omului în reintegrare); instituţiei
civile şi organele mass- regiunea transnistreană şi Ministerul Justiţiei;
media de pe cele două libera circulaţie între cele Ministerul Educaţiei;
maluri ale rîului Nistru două maluri ale Nistrului, cu Ministerul Afacerilor
luarea în considerare a Interne;
recomandărilor formulate de Ministerul Economiei
organizaţiile internaţionale şi Infrastructurii;
la care Republica Moldova Ministerul Finanţelor;
este parte Oficiul Avocatului
Poporului
Consolidarea dialogului, I8. Asistarea implementării Număr de acţiuni realizate, Ministerul Economiei Semestrial, În limita
cu scopul de a explica acţiunilor stabilite în progrese înregistrate; şi Infrastructurii; 2017-2019 bugetului
beneficiile aduse de Acordul de Asociere Număr de companii Cancelaria de Stat instituţiei şi din
Acordul de Asociere şi de Republica Moldova – beneficiare din regiune (Biroul politici de alte surse
a asigura aplicabilitatea Uniunea Europeană în reintegrare);
acestuia pe întreg teritoriul vederea asigurării Ministerul Finanţelor
Republicii Moldova, cu aplicabilităţii acestuia pe (Serviciul Vamal);
adoptarea concomitentă de întreg teritoriul Republicii Ministerul Agriculturii,
măsuri de legalizare a Moldova, facilitării Dezvoltării Regionale
activităţii agenţilor valorificării de către şi Mediului;
economici de pe malul antreprenorii din regiunea Ministerul Afacerilor
stîng al rîului Nistru transnistreană a potenţialului Externe şi Integrării
comerţului cu UE şi a Europene
conformării activităţii
acestora la cerinţele
legislaţiei naţionale în
vigoare
I9. Intensificarea cooperării Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
cu Misiunea EUBAM în Parteneriat consolidat; Externe şi Integrării 2019 bugetului
vederea soluţionării Activităţi realizate în comun Europene; instituţiei şi din
problemelor de interes Ministerul Finanţelor alte surse
comun (Serviciul Vamal);
Ministerul Afacerilor
Interne;
Cancelaria de Stat
(Biroul politici de
reintegrare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Continuarea dialogului I10. Implementarea Ministerul Afacerilor Semestrial, În limita
constructiv cu toţi instrumentelor de cooperare Reuniuni desfăşurate; Externe şi Integrării 2017-2019 bugetului
omologii relevanţi legat de moldo-ucraineană în Acorduri bilaterale semnate; Europene; instituţiei şi din
situaţia existenă în domeniul managementului Măsuri realizate Ministerul Finanţelor alte surse
segmentul central frontierelor, demarcării şi (Serviciul Vamal);
(transnistrean) al frontierei asigurării securităţii Ministerul Afacerilor
dintre Republica Moldova acestora, inclusiv pe Interne;
şi Ucraina segmentul transnistrean Cancelaria de Stat
(Biroul politici de
reintegrare)
9 Armele de distrugere în masă
(1) Părţile consideră că Adoptarea unei strategii SL1. Act nou Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Afacerilor Semestrul I, În limita
proliferarea armelor de cuprinzătoare de Proiectul hotărîrii vigoare Externe şi Integrării 2018 bugetului
distrugere în masă (ADM) şi a combatere a proliferării Guvernului privind Europene; instituţiei şi din
vectorilor acestora, atît către ADM şi în domeniul adoptarea Strategiei Ministerul Apărării; alte surse
actori statali, cît şi către actori CBRN, precum şi a unui naţionale în domeniul Agenţia Naţională de
nestatali, reprezintă una dintre plan naţional de acţiune neproliferării armelor de Reglementare a
cele mai grave ameninţări la aferent distrugere în masă şi de Activităţilor Nucleare
adresa păcii şi stabilităţii – Cooperarea şi atenuare a riscurilor şi Radiologice;
internaţionale. Prin urmare, contribuirea la combaterea chimice, biologice, Ministerul Finanţelor
părţile convin să coopereze şi proliferării ADM şi a radiologice şi nucleare (Serviciul Vamal);
să contribuie la combaterea materialelor conexe, (CBRN), precum şi a Ministerul Afacerilor
proliferării ADM şi a precum şi a vectorilor Planului de acţiuni pentru Interne (Inspectoratul
vectorilor acestora prin acestora, prin respectarea implementarea Strategiei General al Poliţiei de
respectarea în totalitate şi prin în totalitate şi prin punerea Frontieră;
punerea în aplicare la nivel în aplicare la nivel naţional Inspectoratul General
naţional a obligaţiilor care le a obligaţiilor actuale care pentru Situaţii de
revin în temeiul tratatelor şi le revin părţilor în temeiul Urgenţă); Ministerul
acordurilor internaţionale tratatelor şi al acordurilor Agriculturii,
privind dezarmarea şi internaţionale privind Dezvoltării Regionale
neproliferarea şi a altor dezarmarea şi şi Mediului;
obligaţii internaţionale neproliferarea, precum şi a Serviciul de Informaţii
relevante. Părţile convin că altor obligaţii şi Securitate;
această dispoziţie reprezintă internaţionale relevante Ministerul Economiei
un element esenţial al şi Infrastructurii;
prezentului acord Ministerul Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei
Sociale;
Agenţia Naţională
pentru Siguranţa
Alimentelor;
Procuratura Generală;
Academia de Ştiinţe a
Moldovei
1 2 3 4 5 6 7 8
I1. Cooperarea şi Schimb de informaţii cu Ministerul Afacerilor Semestrial, În limita
participarea la combaterea serviciile partenere efectuat Externe şi Integrării; 2017-2019 bugetului
proliferării armelor de Europene Ministerul instituţiei şi din
distrugere în masă, precum Apărării; alte surse
şi materialele şi mijloacelor Ministerul Afacerilor
de livrare a acestora Interne;
Serviciul de Informaţii
şi Securitate
I2. Cooperarea continuă în Cooperări comune realizate Ministerul Economiei Semestrial, În limita
domeniul controlului şi Infrastructurii; 2017-2019 bugetului
exporturilor tehnologiilor şi Ministerul Apărării; instituţiei şi din
echipamentelor militare Ministerul Afacerilor alte surse
Interne;
Serviciul de Informaţii
şi Securitate;
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene;
Ministerul Finanţelor
(Serviciul Vamal)
(2) În plus, părţile convin să Instituirea unui sistem SL2. Act de modificare Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Economiei Trimestrul III, În limita
coopereze şi să contribuie la eficace de control naţional Proiectul de modificare a vigoare şi Infrastructurii 2018 bugetului
combaterea proliferării ADM al exporturilor şi al Hotărîrii Guvernului nr.606 instituţiei şi din
şi a vectorilor acestora prin: tranzitului de mărfuri din 15 mai 2002 „Cu privire alte surse
(b) instituirea unui sistem legate de ADM, inclusiv la Sistemul naţional de
eficace de control al de control al tehnologiilor control al exportului,
exporturilor naţionale, care să cu dublă utilizare din reexportului, importului şi
controleze atît exporturile, cît perspectiva utilizării finale tranzitului de mărfuri
şi tranzitul bunurilor legate de a ADM, cu sancţiuni strategice în Republica
ADM, inclusiv un control al efective în cazul Moldova”
utilizării finale a tehnologiilor nerespectării controalelor
cu dublă utilizare legată de la export
ADM, şi care să prevadă
sancţiuni eficace în cazul
încălcării controalelor
exporturilor
1 2 3 4 5 6 7 8
Combaterea SL3. Act de modificare Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Economiei Trimestrul III, În limita
exportului/importului ilicit Proiectul pentru modificarea vigoare şi Infrastructurii 2018 bugetului
de arme de calibru mic şi Hotărîrii Guvernului nr.606 instituţiei şi din
armament uşor, inclusiv cu din 15 mai 2002 „Cu privire alte surse
muniţia aferentă, în baza la Sistemul naţional de
acordurilor internaţionale control al exportului,
actuale şi a rezoluţiilor reexportului, importului şi
Consiliului de Securitate al tranzitului de mărfuri
ONU, precum şi a strategice în Republica
angajamentelor asumate în Moldova”. Modificarea
temeiul altor instrumente Nomenclatorului mărfurilor
internaţionale aplicabile în strategice supuse controlului
acest domeniu în conformitate cu lista de
control a UE
I3. Implementarea Serviciu electronic Ministerul Economiei Trimestrul III, În limita
serviciului electronic de implementat şi Infrastructurii 2018 bugetului
eliberare a autorizaţiilor instituţiei şi din
pentru export, reexport, alte surse
import şi tranzit de mărfuri
strategice, în colaborare cu
experţi internaţionali
(3) Părţile convin să instituie un dialog politic periodic, care să însoţească şi să consolideze aceste elemente
10 Armele de calibru mic şi armamentul uşor şi controlul exporturilor de arme convenţionale
(1) Părţile recunosc că Dezvoltarea unor SL1. Act nou Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Nu implică
fabricarea, transferul şi modalităţi de cooperare cu Proiectul hotărîrii vigoare Interne; 2018 costuri
circulaţia ilicite de arme de privire la combaterea Guvernului privind crearea Ministerul Afacerilor
calibru mic şi armament uşor traficului de arme şi la Comisiei naţionale pentru Externe şi Integrării
(SALW), inclusiv muniţia distrugerea stocurilor monitorizarea circulaţiei Europene;
aferentă, precum şi armelor de calibru mic şi Ministerul Apărării
acumularea în exces a armamentului uşor
acestora, gestionarea lor SL2. Act nou Hotărîre de Guvern intrată în Comisia naţională Trimestrul IV, Nu implică
ineficientă, stocurile Proiectul hotărîrii vigoare pentru monitorizarea 2019 costuri
securizate în mod Guvernului privind circulaţiei armelor de
necorespunzător şi răspîndirea adoptarea Strategiei calibru mic şi
necontrolată a acestor arme naţionale pentru prevenirea armamentului uşor
reprezintă în continuare o fabricării, transferului şi
ameninţare gravă la adresa circulaţiei ilicite de arme de
păcii şi securităţii calibru mic şi armament
internaţionale uşor
(2) Părţile convin să respecte Dezvoltarea unor SL3. Act nou Ordin intrat în vigoare Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Alte surse;
şi să execute pe deplin modalităţi de cooperare şi Interne 2018 500 mii lei
1 2 3 4 5 6 7 8
obligaţiile care le revin în ceea de schimb de informaţii cu Proiectul ordinului privind Echipament procurat Trimestrul IV,
ce priveşte combaterea privire la detectarea şi mecanismul de marcare a 2019
comerţului ilicit cu SALW, urmărirea armelor ilegale armelor din circuitul civil,
inclusiv cu muniţia aferentă, importate în Republica
în temeiul acordurilor Moldova
internaţionale în vigoare şi al
rezoluţiilor Consiliului de
Securitate al ONU, precum şi
angajamentele care le revin în
cadrul altor instrumente
internaţionale aplicabile în
acest domeniu, cum ar fi
Programul de acţiune al ONU
pentru prevenirea, combaterea
şi eradicarea comerţului ilicit
cu SALW sub toate aspectele
sale
Continuarea cooperării în SL4. Act de modificare Studiu de fezabilitate Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Alte surse;
domeniul controlului Proiectul de modificare a privind definirea procesului Interne 2018 120 mii euro
exporturilor de arme Hotărîrii Guvernului „Cu business elaborat
convenţionale, în lumina privire la Registrul de stat
poziţiei comune a UE privind evidenţa armelor Hotărîre de Guvern intrată în Trimestrul IV,
privind controlul convenţionale” vigoare 2019
exporturilor de tehnologie Soft achiziţionat
şi echipament militar
I1. Organizarea măsurilor de Exerciţii de topire a armelor Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Alte surse;
distrugere prin topirea desfăşurate (1000–1500 Interne 2019 660 mii lei
armelor cu destinaţie civilă arme topite)
retrase din circuitul civil
11 Cooperarea internaţională în lupta împotriva terorismului

(1) Părţile convin să Asigurarea faptului că L1. Act nou Lege intrată în vigoare Serviciul de Informaţii Trimestrul II, În limita
colaboreze la nivel bilateral, legea privind combaterea Proiectul de lege cu privire şi Securitate; 2017 bugetului
regional şi internaţional pentru terorismului se bazează pe la prevenirea şi combaterea Ministerul Apărării; instituţiei şi din
a preveni şi a combate drepturile omului şi este terorismului Ministerul Afacerilor alte surse
terorismul în conformitate cu revizuită de către Interne;
dreptul internaţional, cu Comisia de la Veneţia Ministerul Justiţiei
rezoluţiile ONU în domeniu,
cu standardele internaţionale
în domeniul drepturilor
omului, cu dreptul refugiaţilor
şi cu dreptul umanitar
1 2 3 4 5 6 7 8
Cooperarea în domeniul I1. Cooperarea pentru Prevederi ale convenţiilor Serviciul de Informaţii Semestrial, În limita
prevenirii terorismului realizarea prevederilor privind prevenirea, şi Securitate; 2017-2019 bugetului
tratatelor încheiate la nivel suprimarea şi reprimarea Ministerul Apărării; instituţiei şi din
internaţional şi regional terorismului internaţional Ministerul Afacerilor alte surse
privind prevenirea, realizate Interne;
Realizarea unui schimb de suprimarea şi reprimarea Număr de cereri executate în Ministerul Justiţiei
informaţii privind terorismului internaţional raport cu cele parvenite
organizaţiile şi grupările
teroriste, activităţile
acestora şi reţelele lor de
sprijin, în conformitate cu
dreptul internaţional şi cu
legislaţia adoptată de către
părţi, inclusiv prin
intermediul
Acordului privind
cooperarea operaţională şi
strategică dintre Republica
Moldova şi Europol,
precum şi prin intermediul
Acordului de cooperare
dintre Republica Moldova
şi Eurojust
I2. Dezvoltarea cooperării Număr de ţări/organizaţii cu Serviciul de Informaţii Semestrial, În limita
interinstituţionale, regionale care a fost elaborat şi şi Securitate; alte 2017-2019 bugetului
şi internaţionale în vederea implementat Mecanismul de instituţii de stat, instituţiei şi din
prevenirii şi combaterii cooperare conform competenţelor alte surse
terorismului interinstituţională, la nivel legale
regional şi internaţional
(2) În acest sens, părţile Cooperarea în vederea I3. Aprofundarea schimbului Număr de acţiuni de schimb Serviciul de Informaţii Semestrial, În limita
cooperează în special în consolidării consensului de informaţii cu instituţiile de informaţii cu serviciile şi Securitate; 2017-2019 bugetului
vederea aprofundării internaţional cu privire la omoloage din alte state pe partenere efectuat alte instituţii de stat, instituţiei
consensului internaţional combaterea terorismului linia prevenirii şi combaterii conform competenţelor
privind lupta împotriva bazată pe drepturile terorismului legale
terorismului, inclusiv prin omului, inclusiv în ceea ce
definirea juridică a actelor priveşte definiţia juridică a
teroriste şi prin iniţierea de actelor de terorism;
demersuri în vederea ajungerii
la un acord referitor la
Convenţia generală privind
terorismul internaţional
1 2 3 4 5 6 7 8
I4. Efectuarea schimbului Număr de acţiuni de schimb Serviciul de Informaţii Semestrial, În limita
de informaţii operative cu de informaţii operative cu şi Securitate 2017-2019 bugetului
serviciile speciale partenere serviciile partenere realizat instituţiei şi din
pe cazuri şi situaţii concrete, alte surse
conform procedurilor
stabilite
(3) În cadrul punerii în Continuarea îmbunătăţirii I5. Desfăşurarea dialogului Număr de întrevederi cu Serviciul de Informaţii Semestrial În limita
aplicare integrale a Rezoluţiei
cadrului legislativ şi de cu partenerii externi în partenerii externi; şi Securitate; 2017-2019 bugetului
1373 (2001) a Consiliului de
reglementare naţional în vederea preluării bunelor Alte instituţii de stat, instituţiei şi din
Securitate al ONU şi a altor
domeniul combaterii practici de implementare a Număr de documente conform competenţelor alte surse
instrumente ale ONU terorismului, în special cu instrumentelor şi semnate legale
relevante, precum şi a respectarea deplină a convenţiilor ONU în
convenţiilor şi instrumentelor
statului de drept, a domeniul prevenirii şi
internaţionale aplicabile, în
dreptului internaţional al combaterii terorismului
conformitate cu dreptul drepturilor omului, a
internaţional şi cu legislaţia
dreptului umanitar şi al
părţilor, părţile fac schimb de
refugiaţilor şi în deplină
informaţii cu privire la conformitate cu
organizaţiile şi grupurileconvenţiile relevante ale
teroriste, la activităţileONU şi ale Consiliului
acestora şi la reţelele deEuropei, cum ar fi
sprijin Convenţia din 2005 a
Consiliului Europei
privind prevenirea
terorismului (CETS 196) şi
protocolul adiţional la
aceasta, precum şi
Convenţia Consiliului
Europei privind spălarea,
descoperirea, sechestrarea
şi confiscarea produselor
infracţiunii şi finanţarea
terorismului (CETS 198)
TITLUL III. JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE
12 Supremaţia legii
1 2 3 4 5 6 7 8
(1) În cadrul cooperării în L1. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, În limita
spaţiul de libertate, securitate Proiectul de lege pentru 2018 bugetului
şi justiţie, părţile acordă o modificarea și completarea autorităţii
importanţă deosebită Constituţiei Republicii
promovării statului de drept, Moldova în partea ce ţine de
inclusiv independenţei termenul iniţial de numire a
sistemului judiciar, accesului judecătorilor şi selectarea
la justiţie şi dreptului la un judecătorilor Curţii Supreme
proces echitabil de Justiţie, precum şi în
vederea concretizării rolului
Consiliului Superior al
Magistraturii în procesul de
autoadministrare a
sistemului judecătoresc,
componenţei şi
competenţelor acestuia

L2. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul I, În limita
Proiectul de lege privind 2019 bugetului
modificarea și completarea autorităţii
unor acte legislative
(modificarea cadrului
normativ conex necesar
implementării modificărilor
operate în Constituţia
Republicii Moldova în
partea ce se referă la
sistemul judecătoresc)
L3. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul II, În limita
Proiectul de lege pentru 2019 bugetului
modificarea Constituţiei autorităţii
Republicii Moldova în
partea ce ţine de componenţa
şi criteriile de selectare a
judecătorilor Curţii
Constituţionale
L4. Act nou Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul II, În limita
Proiectul de lege cu privire 2018 bugetului
la Curtea Constituţională autorităţii
1 2 3 4 5 6 7 8
L5. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul II, În limita
Proiectul de lege privind 2018 bugetului
modificarea și completarea autorităţii
unor acte legislative
(consolidarea capacităţilor
funcţionale ale Consiliului
Superior al Magistraturii și
Inspecţiei Judiciare și
aducerea în concordanţă a
legislaţiei referitoare la
răspunderea disciplinară a
judecătorilor cu
recomandările Comisiei de
la Veneţia)
L6. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul I, În limita
Proiectul de lege pentru 2018 bugetului
modificarea și completarea autorităţii
Codului de procedură civilă
(diminuarea duratei
proceselor de judecată prin
simplificarea procedurilor)
L7. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul II, În limita
Proiectul de lege privind 2018 bugetului
modificarea și completarea autorităţii
unor acte legislative
(elaborarea şi asigurarea
implementării criteriilor de
calitate a deciziilor
instanţelor de judecată,
unificarea practicii judiciare
şi reformarea regulilor
privind motivarea deciziilor
instanţelor de judecată,
conform standardelor
internaţionale, pentru
garantarea dreptului la un
proces echitabil)
1 2 3 4 5 6 7 8
I1. Implementarea Planului Măsuri implementate Ministerul Justiţiei; Trimestrul IV, În limita
de construcţie/renovare a potrivit etapelor stabilite în Ministerul Finanţelor anual bugetului
clădirilor instanţelor Planul de autorităţii;
judecătorești reorganizate construcţie/renovare a Alte surse;
potrivit Legii nr. 76 din clădirilor instanţelor Costuri
21 aprilie 2016 cu privire la judecătorești reorganizate estimative:
reorganizarea instanţelor 263 671,9 mii
judecătorești lei (suma
estimată pentru
perioada de
referinţă cu
excepţia
costului pentru
lucrările de
expertizare și
demolare a
clădirilor)
I2. Dezvoltarea Programului Reconfigurări efectuate; Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, În limita
integrat de gestionare a anual bugetului
dosarelor, dotarea tehnico- Număr de instanţe dotate cu autorităţii;
materială a instanţelor cu echipament necesar Alte surse;
echipamentul necesar Costuri
aplicării acestuia în vederea estimative:
asigurării reconfigurărilor și 40 mil. lei
funcţionării Programului (suma estimată
integrat de gestionare a pentru perioada
dosarelor, potrivit Legii nr. de referinţă)
76 din 21 aprilie 2016 cu
privire la reorganizarea
instanţelor judecătorești
realizarea de progrese în I3. Specializarea Număr de procurori Procuratura Generală Trimestrul IV, Nu implică
ceea ce privește reforma procurorilor din cadrul specializaţi 2017 costuri
cuprinzătoare a urmăririi Procuraturii pentru
penale, inclusiv prin Combaterea Criminalităţii
procurori specializaţi în Organizate şi Cauze Speciale
criminalitate organizată și în investigarea crimelor de:
corupţie contrabandă, trafic de fiinţe
umane, trafic de arme,
infracţiuni economice, crime
cibernetice
I4. Instruirea procurorilor în Număr de procurori instruiţi Institutul Naţional al Trimestrul IV, În limita
investigarea diferitor tipuri Justiţiei 2017 bugetului
de crimă organizată și Procuratura Generală autorităţilor
corupţie
1 2 3 4 5 6 7 8
I5. Publicarea raportului de Raport făcut public Procuratura Generală anual În limita
activitate al procurorului bugetului
specializat care se ocupă de instituţiei și cu
combaterea criminalităţii asistenţa
organizate partenerilor
externi
(2) Părţile cooperează pe Adoptarea legii privind L8. Act de modificare Lege intrată Centrul Naţional Trimestrul I, Nu implică
deplin cu privire la sancţiuni proporţionale cu Proiectul de lege privind în vigoare Anticorupţie 2018 costuri
funcţionarea eficace a efect descurajator pentru sancţiunile demotivante
instituţiilor în domeniul infracţiuni de corupţie și pentru acte de corupţie, acte
asigurării respectării legii şi al de spălare de bani asimilate corupţiei, conexe
administrării justiţiei actelor de corupţie şi celor
asimilate corupţiei, fapte
coruptibile
L9. Act nou Hotărîre de Parlament intrată Centrul Naţional Trimestrul I, Proiectul de
Proiectul hotărîrii în vigoare Anticorupţie 2017 asistenţă tehnică
Parlamentului privind „Consolidarea
aprobarea Strategiei funcţiei de
naţionale de integritate şi prevenire a
anticorupţie 2017-2020 şi a corupţie şi a
Planului de acţiuni pentru funcţiei analitice
implementarea acesteia ale Centrului
Naţional
Anticorupţie”,
implementat de
către Programul
Naţiunilor Unite
pentru
Dezvoltare
Moldova, cu
suportul
financiar al
Ministerului
Afacerilor
Externe al
Norvegiei
13 Protecţia datelor cu caracter personal
(1) Părţile convin să coopereze L1. Act nou Lege intrată în vigoare Centrul Naţional pentru Trimestrul II, În limita
în vederea asigurării unui Proiectul de lege privind Protecţia Datelor cu 2018 bugetului
nivel înalt de protecţie a regimul mijloacelor video Caracter Personal; autorităţilor
datelor cu caracter personal în Ministerul Afacerilor
conformitate cu instrumentele Interne;
juridice şi cu standardele Centrul Naţional
internaţionale, ale UE şi ale Anticorupţie
Consiliului Europei Ministerul Justiţiei
1 2 3 4 5 6 7 8
L2. Act de modificare Lege intrată în vigoare Centrul Naţional pentru Trimestrul III, În limita
Proiectul de lege privind Protecţia Datelor cu 2018 bugetului
modificarea şi completarea Caracter Personal; autorităţilor
Legii nr. 71-XVI din 22 Agenţia Servicii
martie 2007 cu privire la Publice;
registre Ministerul Justiţiei

L3. Act de modificare Lege intrată în vigoare Centrul Naţional pentru Trimestrul III, În limita
Proiectul de lege privind Protecţia Datelor cu 2018 bugetului
modificarea și completarea Caracter Personal; autorităţilor
Legii nr. 273-XIII din 9 Agenţia Servicii
noiembrie 1994 privind Publice
actele de identitate în
sistemul naţional de
pașapoarte
L4. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, În limita
Proiectul de lege privind 2019 bugetului
modificarea și completarea autorităţilor
Legii nr. 294-XVI din 21
decembrie 2007 privind
partidele politice
L5. Act de modificare Lege intrată în vigoare Trimestrul II, În limita
Proiectul de lege pentru Ministerul Justiţiei; 2018 bugetului
modificarea şi completarea Centrul Naţional pentru autorităţii
unor acte legislative (Legea Protecţia Datelor cu
nr.797-XIII pentru adoptarea Caracter Personal
Regulamentului
Parlamentului, Legea nr. 39-
XIII din 7 aprilie 1994
despre statutul deputatului în
Parlament)
1 2 3 4 5 6 7 8
L6. Act de modificare Lege intrată în vigoare Centrul Naţional pentru Trimestrul III, În limita
Proiectul de lege privind Protecţia Datelor cu 2018 bugetului
modificarea şi completarea Caracter Personal; autorităţii
unor acte legislative Ministerul Afacerilor
(Legea nr.133 din 8 iulie Interne;
2011 privind protecţia Procuratura Generală;
datelor cu caracter personal, Serviciul de Informaţii
Legea nr.59 din 29 martie și Securitate;
2012 privind activitatea Ministerul Justiţiei;
specială de investigaţii, Centrul Naţional
Legea nr.320 din 27 Anticorupţie
decembrie 2012 cu privire la
activitatea Poliţiei şi statutul
poliţistului, Legea nr.3 din
25 februarie 2016 cu privire
la Procuratură, Legea
nr.753-XIV din 23
decembrie 1999 privind
Serviciul de Informaţii şi
Securitate al Republicii
Moldova, Legea nr. 544-
XIII din 20 iulie 1995 cu
privire la statutul
judecătorului, Legea nr.
1104-XV din 6 iunie 2002
cu privire la Centrul
Naţional Anticorupţie, Legea
nr. 190-XVI din 26 iulie
2007 cu privire la prevenirea
și combaterea spălării
banilor și finanţării
terorismului, Legea nr. 245-
XVI din 27 noiembrie 2008
cu privire la secretul de stat,
Codul civil al Republicii
Moldova nr. 1107-XV din 6
iunie 2002, Codul de
procedură civilă al
Republicii Moldova nr. 225-
XV din 30 mai 2003, Codul
contravenţional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din
24 octombrie 2008, Codul
de executare al Republicii
Moldova nr. 443-XV din
24 decembrie 2004; Codul
de procedură penală al
1 2 3 4 5 6 7 8
(2) Orice prelucrare a datelor I1. Înregistrarea tuturor Sisteme de date cu caracter Procuratura Generală Trimestrul IV, În limita
cu caracter personal intră sub sistemelor de date cu personal înregistrate Centrul pentru 2018 bugetului
incidenţa dispoziţiilor legale caracter personal gestionate Protecţia Datelor cu autorităţilor
menţionate în anexa I la de Procuratură în Registrul Caracter Personal
prezentul acord. Transferul de de evidenţă a operatorilor de
date cu caracter personal între date cu caracter personal
părţi are loc numai dacă acesta
este necesar pentru punerea în
aplicare, de către autorităţile
competente ale părţilor, a
prezentului acord sau a altor
acorduri încheiate între părţi
I2. Înregistrarea operatorilor Numărul autorităţilor Autorităţile publice Trimestrul IV, În limita
şi a sistemelor de evidenţă a publice înregistrate în centrale şi locale; 2019 bugetului
datelor cu caracter personal calitate de operatori în Centrul Naţional pentru autorităţilor;
gestionate de autorităţile Registrul de evidenţă a Protecţia Datelor cu În limita
publice în Registrul de operatorilor de date cu Caracter Personal bugetului
evidenţă a operatorilor de caracter personal Centrului
date cu caracter personal Naţional pentru
Protecţia
Datelor cu
Caracter
Personal
SL1. Acte noi Instrucţiuni privind Centrul Naţional pentru Trimestrul IV, Proiectul
Proiectele instrucţiunilor prelucrarea datelor cu Protecţia Datelor cu 2019 Twinning
Centrului Naţional pentru caracter personal în sectoare Caracter Personal „Consolidarea
Protecţia Datelor cu Caracter precum sănătate, financiar, capacităţilor
Personal privind prelucrarea poliţienesc, comunicaţiilor Centrului
datelor cu caracter personal electronice, mass-mediei şi Naţional pentru
supravegherii video Protecţia
Datelor cu
Caracter
Personal”;
În limita
bugetului
autorităţii;
Alte surse
1 2 3 4 5 6 7 8
I3. Formarea profesională a Toţi angajaţii Centrului Centrul Naţional pentru Trimestrul IV, Proiectul
personalului Centrului Naţional pentru Protecţia Protecţia Datelor cu 2019 Twinning
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal Caracter Personal “Consolidarea
Datelor cu Caracter Personal instruiţi privind principiile capacităţilor
prin instruire continuă, protecţiei datelor cu caracter Centrului
schimb de experienţă cu personal Naţional pentru
instituţiile străine, seminare, Protecţia
traininguri, vizite de studiu, Datelor cu
conferinţe internaţionale Caracter
Personal”
I4. Sensibilizarea publicului Număr de persoane instruite; Centrul Naţional pentru Trimestrul IV, În limita
larg privind importanţa număr de traininguri de Protecţia Datelor cu 2019 bugetului
protecţiei persoanelor în scurtă durată organizate; Caracter Personal Centrului
ceea ce priveşte prelucrarea număr mese rotunde privind Naţional pentru
datelor cu caracter personal conceptele de „viaţă Protecţia
privată”, „date cu caracter Datelor cu
personal”, cu privire la Caracter
beneficiile rezultate din Personal;
protecţia datelor cu caracter Proiectul
personal, a consecinţelor Twinning
negative care pot apărea „Consolidarea
odată cu nerespectarea capacităţilor
regimului de Centrului
confidenţialitate şi securitate Naţional pentru
a prelucrării acestor date, Protecţia
precum şi a rolului protecţiei Datelor cu
datelor cu caracter personal Caracter
în dezvoltarea economică, Personal”
socială şi culturală a ţării
1 2 3 4 5 6 7 8
I5. Crearea unui sistem Număr de Centrul Naţional pentru Trimestrul IV, Proiectul
durabil pentru instruirea consultaţii/instruiri ale Protecţia Datelor cu 2019 Twinning
angajaţilor din serviciul reprezentanţilor operatorilor Caracter Personal „Consolidarea
public şi angajaţilor din alte de date cu caracter personal capacităţilor
instituţii privind principiile oferite Centrului
de protecţie a datelor cu Naţional pentru
caracter personal Protecţia
Datelor cu
Caracter
Personal”;
În limita
bugetului
Centrului
Naţional pentru
Protecţia
Datelor cu
Caracter
Personal
1 2 3 4 5 6 7 8
I6. Cooperarea cu agenţiile 3 vizite de studiu în vederea Centrul Naţional pentru Trimestrul IV, În limita
Uniunii Europene în preluării bunelor practici în Protecţia Datelor cu 2019 bugetului
procesul de implementare a implementarea Caracter Personal Centrului
Regulamentului (UE) Regulamentului (UE) Naţional pentru
2016/679 al Parlamentului 2016/679 din 27 aprilie 2016 Protecţia
European şi al Consiliului (2016/679) şi a Directivei Datelor cu
din 27 aprilie 2016 privind (UE) 2016/680 efectuate Caracter
protecţia persoanelor fizice Personal
în ceea ce priveşte Proiectul
prelucrarea datelor cu Twinning
caracter personal şi privind „Consolidarea
libera circulaţie acestor date capacităţilor
şi a Directivei 2016/680 a Centrului
Parlamentului European şi a Naţional pentru
Consiliului din 27 aprilie Protecţia
2016 privind protecţia Datelor cu
persoanelor fizice referitor la Caracter
prelucrarea datelor cu Personal”
caracter personal de către
autorităţile competente în
scopul prevenirii, depistării,
investigării sau urmăririi
penale a infracţiunilor sau al
executării pedepselor şi
privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a
Deciziei-cadru 2008/977/JAI
a Consiliului

I7. Implementarea Legii nr. Planuri de acţiuni adoptate Autorităţile publice Trimestrul IV, În limita
133 din 8 iulie 2011 privind de către autorităţile publice vizate 2019 bugetului
protecţia datelor cu caracter autorităţilor;
personal şi a legislaţiei în Alte surse
domeniul protecţiei datelor
cu caracter personal

I8. Intensificarea dialogului Relaţiile de cooperare cu Centrul Naţional pentru Trimestrul IV, În limita
cu autorităţile de control al autorităţile pentru protecţia Protecţia Datelor cu 2019 bugetului
prelucrării datelor cu datelor cu caracter personal Caracter Personal Centrului
caracter personal în vederea din alte state fortificate Naţional pentru
eficientizării acţiunilor Protecţia
vizînd asigurarea unui nivel Datelor cu
adecvat de protecţie a Caracter
datelor cu caracter personal Personal
1 2 3 4 5 6 7 8
14 Cooperarea în domeniul migraţiei, al azilului şi al gestionării frontierelor
(1) Părţile reafirmă importanţa unei gestionări comune a fluxurilor de migraţie între teritoriile lor şi consolidează dialogul amplu purtat în prezent cu privire la toate aspectele legate de
migraţie, inclusiv migraţia legală, protecţia internaţională, migraţia ilegală, traficul de migranţi şi traficul de persoane
(2) Aceasta se axează, în Continuarea consolidării I1. Elaborarea anuală a Două compendii elaborate și Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limitele
special, pe: sistemului de colectare și Compendiului statistic al publicate Interne; 2018 bugetelor
(a) Cauzele şi consecinţele analiză de date privind Profilului Migraţional Extins Agenţia Servicii autorităţilor –
migraţiei fluxurile de migraţie și Publice; 30 mii lei
azilul, prin actualizarea Ministerul Afacerilor
Profilului Migraţional Externe şi Integrării
Extins, și continuarea Europene;
elaborării de rapoarte de Ministerul Sănătăţii,
evaluare și de analiză a Muncii și Protecţiei
riscurilor în materie de Sociale;
migraţie și azil Ministerul Educaţiei,
Culturii și Cercetării;
Biroul Naţional de
Statistică;
Cancelaria de Stat
I2. Elaborarea Raportului Un raport elaborat Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
analitic al Profilului Interne; 2019 bugetului
Migraţional Extins al Agenţia Servicii autorităţilor –
Republicii Moldova Publice; 30 mii lei
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene;
Ministerul Sănătăţii,
Muncii și Protecţiei
Sociale;
Ministerul Educaţiei,
Culturii și Cercetării;
Biroul Naţional de
Statistică;
Cancelaria de Stat
1 2 3 4 5 6 7 8
Continuarea dezvoltării I3. Desfășurarea periodică a Număr de ședinţe Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
cooperării practice în reuniunilor grupurilor desfășurate Interne; anual bugetului
cadrul Parteneriatului tematice de lucru pentru Agenţia Servicii autorităţilor –
pentru mobilitate UE- examinarea rezultatelor Publice; 90 mii lei
Republica Moldova Raportului analitic al Ministerul Afacerilor
Profilului Migraţional Externe şi Integrării
Extins, precum şi a Europene;
tendinţelor şi necesităţilor de Ministerul Sănătăţii,
dezvoltare a politicilor în Muncii și Protecţiei
domeniul migraţiei Sociale;
Ministerul Educaţiei,
Culturii și Cercetării;
Biroul Naţional de
Statistică;
Cancelaria de Stat
I4. Consolidarea continuă a Număr de personal instruit Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
capacităţilor unităţii de în cadrul cursurilor de durată Interne anual bugetului
analiză a informaţiei prin scurtă (1-5 zile) și medie (6- autorităţii –
participarea la seminare şi 30 zile) 70 mii lei;
traininguri privind Alte surse
elaborarea indicatorilor în
domeniul migraţiei
I5. Actualizarea și Număr de proceduri Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
modernizarea procedurilor actualizate/ modernizate Interne 2019 bugetului
de schimb de date în cadrul autorităţii;
Sistemului informaţional Alte surse
integrat automatizat de stat
„Migraţie şi azil”
Continuarea punerii în I6. Elaborarea Plan elaborat și aprobat de Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
aplicare efective a instrumentelor de evaluare și Guvern Interne; 2017 bugetului
legislaţiei în domeniul coordonare a acţiunilor Ministerul Sănătăţii, autorităţii;
azilului, care oferă un autorităţilor statului în cazul Muncii și Protecţiei Alte surse
cadru solid pentru protecţia situaţiilor de aflux sporit de Sociale;
persoanelor care necesită migranţi Ministerul Economiei
protecţie internaţională, și Infrastructurii;
consolidînd infrastructura Ministerul Apărării;
centrului de cazare
Serviciul de Informaţii
și Securitate
1 2 3 4 5 6 7 8
SL1. Act nou Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
Proiectul hotărîrii vigoare Interne 2017 bugetului
Guvernului pentru autorităţii
consolidarea cadrului
normativ privind condiţiile
de recepţie a solicitanţilor de
azil
Instruirea funcţionarilor I7. Organizarea continuă a Număr de activităţi Institutul Naţional al Trimestrul IV, În limita
publici, a angajaţilor din seminarelor pentru desfăşurate; Justiţiei anual bugetului
cadrul MAI, a judecători şi procurori în Număr de persoane instruite autorităţii
judecătorilor și a domeniul migraţiei şi
magistraţilor cu privire la azilului
azil și la migraţie
I8. Gestionarea eficientă a State de personal Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
Centrului de cazare (mărirea completate Interne 2017 bugetului
statului de personal) autorităţii –
500 mii lei
1 2 3 4 5 6 7 8
(b) Elaborarea şi punerea în
aplicare a legislaţiei şi a
practicilor naţionale privind
protecţia internaţională, în
vederea respectării
dispoziţiilor Convenţiei de la
Geneva privind statutul
refugiaţilor din 1951, a
Protocolului privind statutul
refugiaţilor din 1967 şi a altor
instrumente internaţionale
relevante şi în vederea
asigurării respectării
principiului nereturnării

I9. Consolidarea cooperării Număr de activităţi Ministerul Afacerilor Trimestrul IV 25 mii lei
cu societatea civilă pentru desfășurate; Interne 2018
promovarea activităţilor Număr de persoane deservite
centrelor de creaţie în baza
planurilor anuale
I10. Optimizarea procesului Număr de rapoarte elaborate Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
de colectare a informaţiei pe ţară Interne 2019 bugetului
din ţările de origine prin autorităţii
schimb de informaţii cu
autorităţile competente ale Alte surse
statelor Uniunii Europene
I11. Implementarea Număr de module studiate; Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiectul de
Curriculumului european al Număr de personal instruit Interne 2018 asitenţă tehnică
azilului în cadrul cursurilor de scurtă „Iniţiativa de
durată (1-5 zile) și de durată calitate în
medie (6-30 zile) sistemele de azil
din Europa de
Est și Caucazul
de Sud”, faza II
1 2 3 4 5 6 7 8
I12. Organizarea Număr de personal instruit Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
seminarelor, instruirilor, în cadrul cursurilor de scurtă Interne anual bugetului
trainingurilor privind durată (1-5 zile) și de durată Institutul Naţional al autorităţii;
standardele de calitate în medie (6-30 zile) Justiţiei Alte surse
procedura de azil pentru toţi
actorii implicaţi
I13. Organizarea Număr de personalul instruit Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 150 mii lei
seminarelor, instruirilor, în cadrul cursurilor de scurtă Interne anual
trainingurilor privind durată (1-5 zile) și de durată
procedura de recunoaștere a medie (6-30 zile)
statutului de apatrid pentru
toţi actorii implicaţi
(c) Normele în materie de Consolidarea activităţii SL2. Acte noi Hotărîre de Guvern în Ministerul Afacerilor Trimestrul II, În limita
admisie, drepturile şi statutul Biroului migraţie și azil în Proiectul hotărîrii vigoare; Interne 2018 bugetului
persoanelor admise, calitate de actor principal Guvernului și proiectele Standarde operaţionale în autorităţii
tratamentul echitabil şi în cadrul sistemului de actelor Ministerului vigoare
integrarea persoanelor care nu evidenţă și de gestionare a Afacerilor Interne pentru
au cetăţenia statului-gazdă, fluxurilor de migraţie prin: consolidarea cadrului
aflate în situaţie de şedere (1) consolidarea cadrului normativ, în scopul de a
legală, precum şi educaţia, juridic, a condiţiilor de facilita documentarea
formarea şi măsurile de primire și a documentaţiei străinilor
combatere a rasismului şi a cu privire la străini
xenofobiei L1. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limitele
Proiectul legii pentru Interne; 2018 resurselor
revizuirea cadrului legal în Ministerul Sănătăţii, bugetare şi din
domeniul integrării străinilor Muncii și Protecţiei fondurile
Sociale; extrabugetare
Ministerul Educaţiei,
Culturii și Cercetării
Consolidarea în continuare SL3. Act nou Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limitele
a cadrului de integrare Proiectul hotărîrii vigoare Interne; 2017 resurselor
existent prin intermediul Guvernului privind Ministerul Sănătăţii, bugetare şi din
unor centre de integrare operaţionalizarea centrelor Muncii și Protecţiei fondurile
de integrare pentru străini Sociale; extrabugetare
Ministerul Educaţiei,
Culturii și Cercetării
1 2 3 4 5 6 7 8
SL4. Act nou Hotărîrea de Guvern intrată Ministerul Afacerilor Trimestrul II, În limitele
Consolidarea Biroului în vigoare Interne 2018 resurselor
migraţie şi azil în baza bugetare şi din
recomandărilor analizei fondurile
funcţionale a Ministerului extrabugetare
Afacerilor Interne şi a
raporturilor de evaluare a
dezvoltării instituţionale a
Biroului migraţie și azil prin
înfiinţarea componentelor
necesare şi asigurarea
necesarului de personal
pentru îndeplinirea
misiunilor şi atribuţiilor
Consolidarea activităţii I14. Consolidarea Expertiză privind starea Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limitele
Biroului migraţie și azil în funcţionării subdiviziunilor tehnică a edificiului Interne 2019 resurselor
calitate de actor principal Biroului migraţie și azil din efectuată; bugetare şi din
în cadrul sistemului de mun. Chișinău prin Proiect de arhitectură și caiet fondurile
evidenţă și de gestionare a redislocarea într-un singur de sarcini întocmite; extrabugetare
fluxurilor de migraţie prin: local și renovarea edificiului Deviz de cheltuieli întocmit;
(3) îmbunătăţirea existent Licitaţie publică realizată;
infrastructurii, precum și Edificiu renovat
alocarea resurselor
financiare și umane
necesare
I15. Instituirea Centrului de Centru instituit și funcţional Ministerul Afacerilor Trimestrul II, În limitele
Apel în cadrul Biroului Interne 2018 resurselor
migraţie și azil bugetare şi din
fondurile
extrabugetare
I16. Eficientizarea activităţii Număr de acorduri de Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limitele
Ghișeului unic de schimb de date semnate Interne 2019 resurselor
documentare a străinilor prin bugetare şi din
diversificarea schimbului de fondurile
date între diferita autorităţi extrabugetare
L2. Act de modificare Lege intrată în vigoare Ministerul Sănătăţii, Trimestrul IV, În limita
Ajustarea legislaţiei Muncii și Protecţiei 2018 bugetului
naţionale în domeniul Sociale autorităţii
migraţiei de muncă la
cerinţele pieţei forţei de
muncă (domeniul IT,
investiţii, tehnologii etc.)
1 2 3 4 5 6 7 8
I17. Instruirea continuă a Număr de personal instruit Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 100 mii lei
angajaţilor Biroului migraţie în cadrul cursurilor de scurtă Interne anual
și azil prin traininguri, durată (1-5 zile) și de durată
seminare, vizite de studiu, medie (1-30 zile)
preluarea practicilor statelor
membre UE
I18. Desfășurarea Număr de activităţi realizate; Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 60 mii lei
activităţilor de informare Număr de persoane Interne anual
pentru a exclude informate
manifestările de rasism şi
xenofobie
I19. Realizarea schimbului Două vizite de studiu Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 80 mii lei
de informaţii şi de bune efectuate Interne anual
practici cu statele membre
ale UE privind integrarea
străinilor, refugiaţilor şi
beneficiarilor de protecţie
internaţională
I20. Elaborarea studiului Studiu publicat Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limitele
MIPEX (Indicele Politicilor Interne 2018 resurselor
de Integrare a Migranţilor) bugetare și din
fondurile
extrabugetare
SL5. Înfiinţarea şi asigurarea Ordin al Ministerului Ministerul Afacerilor Trimestrul I, În limita
activităţii Grupului de lucru Afacerilor Interne de creare Interne 2018 bugetului
interdepartamental al a Grupului de lucru intrat în autorităţii;
Ministerului Afacerilor vigoare; Alte surse
Interne în domeniul
combaterii șederii ilegale a Număr de ședinţe
străinilor și returnării desfășurate
acestora
I21. Evaluarea ex-post a Raport de evaluare aprobat; Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 100 mii lei
mecanismului de combatere Interne 2018
a șederii ilegale a străinilor Număr de recomandări
înaintate
1 2 3 4 5 6 7 8
(d) Instituirea unei politici Consolidarea activităţii SL6. Act de modificare Ordin al Ministerului Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
preventive eficace împotriva Biroului migraţie și azil în Proiectul ordinului Afacerilor Interne intrat în Interne 2019 bugetului
migraţiei ilegale, a traficului calitate de actor principal Ministerului Afacerilor vigoare autorităţii;
de migranţi şi de persoane, în cadrul sistemului de Interne privind actualizarea Alte surse
inclusiv a unor mijloace de evidenţă și de gestionare a metodologiilor de depistare
combatere a reţelelor de fluxurilor de migraţie prin: a migranţilor ilegali în
traficanţi de migranţi şi de (2) consolidarea serviciilor teritoriu în baza evaluării
persoane şi de asigurare a regionale în ceea ce efectuate
protecţiei victimelor acestui privește combaterea șederii
tip de trafic ilegale a străinilor și
evidenţa acestora
I22. Consolidarea Număr de personal instruit Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, 80 mii lei
capacităţilor instituţiei în cadrul cursurilor de scurtă Interne 2019
responsabile de combaterea durată (1-5 zile) și de durată
şederii ilegale a străinilor, medie (6-30 zile)
evidenţa străinilor şi
implementarea procedurilor
de îndepărtare prin seminare,
traininguri, instruiri, vizite
de studiu, pregătirea
formatorilor
I23. Acordarea serviciilor de Implementarea și utilizarea Agenţia Servicii Trimestrul I, În limita
recunoaştere facială (FRS) integrală a serviciilor de Publice; 2017 bugetului
autorităţilor eligibile, recunoaştere facială, în Ministerul Afacerilor autorităţilor;
inclusiv celor care colaborare cu Serviciul Interne; Alte surse
monitorizează fluxurile Vamal și Inspectoratul Ministerul Finanţelor
migraţionale General al Poliţiei de
Frontieră ale Republicii
Moldova
Consolidarea I24. Acordarea serviciilor de Directoriul naţional al Agenţia Servicii Trimestrul I , În limita
infrastructurii existente utilizare a Directoriului cheilor publice complet Publice 2017 bugetului
(inclusiv a centrelor de naţional al cheilor publice operaţional și interoperabil autorităţii;
detenţie) și a personalului (NPKD) autorităţilor cu sistemele Organizaţiei Alte surse
organismelor responsabile, eligibile, inclusiv celor care Internaţionale a Aviaţiei
în vederea returnării monitorizează fluxurile Civile și non-ICAO
efective a resortisanţilor migraţionale
ţărilor terţe aflaţi în situaţie
de ședere ilegală sau care
tranzitează ilegal teritoriul
Republicii Moldova,
asigurarea respectării
drepturilor omului în cazul
imigranţilor aflaţi în
custodie publică
1 2 3 4 5 6 7 8
(f) În domeniul gestionării SL7. Act nou Hotărîre de Guvern intrată Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Nu implică
frontierelor şi al securităţii Proiectul hotărîrii în vigoare Interne; 2018 costuri
documentelor, cooperarea se Guvernului cu privire la Consiliul Naţional
axează pe chestiuni privind aprobarea Strategiei pentru Managementul
organizarea, formarea, cele naţionale de management Integrat al Frontierei de
mai bune practici şi alte integrat al frontierei de stat Stat
măsuri operaţionale, precum şi pe termen lung
consolidarea cooperării dintre
Agenţia Europeană pentru
Gestionarea Cooperării
Operative la Frontierele
Externe ale Statelor Membre
ale Uniunii Europene
(FRONTEX) şi serviciile
poliţiei de frontieră ale
Republicii Moldova
I25. Consolidarea sistemului Sistem naţional funcţional Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiectul de
de coordonare a securităţii din punct de vedere al Interne 2018 asistenţă tehnică
frontaliere procedurilor, dotărilor și „Armele de
pregătirii personalului distrugere în
masă – Program
de prevenire a
proliferării”,
finanţat de către
Statele Unite al
Americii
I26. Implementarea Planului Raport de evaluare elaborat Ministerul Afacerilor Trimestrul I, În limita
de cooperare cu Agenţia Interne 2018 bugetului
Europeană pentru Poliţia de autorităţii
Frontieră și Garda de Coastă
(FRONTEX) pentru anii
2015-2017
Consolidarea în continuare I27. Semnarea Planului de Plan de cooperare pentru Ministerul Afacerilor Trimestrul I, Nu implică
a gestionării frontierelor și cooperare cu Agenţia anii 2018-2020 semnat Interne 2018 costuri
menţinerea calităţii ridicate Europeană pentru Poliţia de
a verificărilor la frontiere Frontieră și Garda de Coastă
și a supravegherii (FRONTEX) pentru anii
frontierelor, precum și 2018-2020
extinderea și modernizarea
instalaţiilor de
supraveghere video fixe și
mobile
1 2 3 4 5 6 7 8
I28. Implementarea Planului Activităţi organizate și Ministerul Afacerilor Trimestrul IV În limita
de cooperare cu Agenţia desfășurate; Interne anual bugetului
Europeană pentru Poliţia de Rapoarte de progres anuale autorităţii
Frontieră și Garda de Coastă elaborate
(FRONTEX) pentru anii
2018-2020
I29. Participarea angajaţilor Număr de personalul Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Surse externe
din cadrul Biroului migraţie instruit; Interne anual
și azil la operţiunile de Număr misiunilor comune
returnare colectivă,
organizate sub egida Agenţia
Europeană pentru Poliţia de
Frontieră și Garda de Coastă
(FRONTEX), în cadrul
implementării Acordului de
readmisie Republica
Moldova - UE
I30. Implementarea, inclusiv Propuneri de proiecte Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
prin intermediul proiectelor promovate; Interne anual bugetului
de asistenţă externă, a Tehnologii moderne autorităţii;
tehnologiilor moderne de implementate Alte surse
control al frontierei și
schimb de informaţii
I31. Semnarea și Protocol semnat și Ministerul Afacerilor Trimestru IV, În limita
implementarea Protocolului implementat Interne 2019 bugetului
dintre Inspectoratul General autorităţii;
al Poliţiei de Frontieră al Alte surse
Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii
Moldova, Serviciul Vamal al
Republicii Moldova şi
Administraţia Serviciului
Grăniceresc de Stat al
Ucrainei şi Serviciul Fiscal
de Stat al Ucrainei privind
punctele de contact la
frontiera de stat moldo-
ucraineană
1 2 3 4 5 6 7 8
I32. Semnarea și Acord semnat și Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Nu implică
implementarea Acordului implementat Interne 2019 costuri
dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Cabinetul de
Miniştri al Ucrainei privind
cooperarea la efectuarea
controlului în comun al
persoanelor, al mijloacelor
de transport şi al mărfurilor
la frontiera de stat moldo-
ucraineană
Consolidarea gestionării I33. Continuarea cooperării Linia frontierei de stat Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
comune a frontierelor la cu statele vecine în vederea transpusă în teren; Interne 2019 bugetului
frontiera dintre UE și finalizării procesului de Documente finale de autorităţii;
Republica Moldova, demarcare a frontierei de stat demarcare elaborate Alte surse
inclusiv prin controale
comune la frontieră și
schimb de informaţii
(inclusiv înainte de sosire)
I34. Negocierea proiectului Proiectul Protocolului Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
Protocolului dintre negociat Interne 2018 bugetului
Inspectoratul General al autorităţii
Poliţiei de Frontieră al
Ministerului Afacerilor
Interne din Republica
Moldova și Inspectoratul
General al Poliţiei de
Frontieră din cadrul
Ministerului Administraţiei
şi Internelor din România
privind constituirea și
activitatea echipelor mixte
de patrulare la frontiera de
stat comună
1 2 3 4 5 6 7 8
I35. Dezvoltarea Subdiviziuni din subordinea Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiecte de
Punerea la dispoziţie în infrastructurii frontierei de Inspectoratului General al Interne anual asistenţă externă
continuare a infrastructurii, stat, îmbunătăţirea Poliţiei de Frontieră și în limita
a echipamentelor tehnice, a capacităţilor reconstruite şi date în bugetului
sistemelor informatice și a de asigurare a mentenanţei exploatare; autorităţii
resurselor financiare și echipamentelor și sistemelor Mentenanţa infrastructurii
umane adecvate, în gestionate IT, sistemelor
conformitate cu Strategia informaţionale, sistemelor
privind gestionarea de supraveghere fixă și
integrată a frontierelor mobile asigurată;
(GIF) și planul de acţiune Reţeaua fixă de comunicare
ale Republicii Moldova extinsă
Consolidarea sistemului de I36. Consolidarea sistemului Sistem naţional funcţional Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
coordonare la frontieră la naţional funcţional din punct Interne 2018 bugetului
nivel naţional de vedere al procedurilor, autorităţii
dotărilor și pregătirii
personalului
1 2 3 4 5 6 7 8
Modernizarea tabloului I37. Continuarea Sistem informaţional Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiecte de
situaţional la nivel naţional implementării sistemului funcţional și baza normativă Interne 2018 asistenţă externă
și local prin consolidarea informaţional al Centrului elaborate și în limita
analizei riscurilor, a operaţional de coordonare bugetului
analizei informaţiilor și a (SI COC) autorităţii
schimburilor de informaţii conform
cu partenerii naţionali și Acordului de
internaţionali finanţare dintre
Guvernul
Republicii
Moldova şi
Uniunea
Europeană
privind suportul
în
implementarea
Planului de
acţiuni privind
liberalizarea
regimului de
vize, aprobat
prin Hotărîrea
Guvernului
nr.526 din 3
iulie 2014 și
Contractului
nr.105-SR din
16 august 2016
privind
contracararea
serviciilor de
creare a
Sistemului
informaţional
„Centrul
Operaţional de
Coordonare”
(COC)
(3) De asemenea, cooperarea I38. Evaluarea rezultatelor Studiu complex de evaluare Cancelaria de Stat Trimestrul III, Alte surse
poate facilita migraţia Planului de acţiuni pentru a rezultatelor Planului de 2018
circulară în interesul anii 2016-2018 privind acţiuni pentru anii 2016-
dezvoltării implementarea Strategiei 2018 privind implementarea
naţionale „Diaspora-2025” Strategiei naţionale
„Diaspora-2025” realizat
1 2 3 4 5 6 7 8
SL8. Act de modificare Hotărîre de Guvern intrată în Cancelaria de Stat Trimestrul IV, Nu implică
Proiectul hotărîrii vigoare 2018 costuri
Guvernului cu privire la
aprobarea Planului de
acţiuni pentru anii 2019-
2021 privind implementarea
Strategiei naţionale
„Diaspora-2025”
15 Circulaţia persoanelor
(1) Părţile garantează punerea Continuarea punerii în I1. Semnarea cu statele Număr de protocoale Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
în aplicare integrală a aplicare a acordului de membre UE a protocoalelor semnate Interne anual bugetului
următoarelor acte: readmisie dintre UE și adiţionale la Acordul dintre autorităţii
(a) Acordul dintre Republica Moldova și Republica Moldova şi
Comunitatea Europeană şi continuarea acordării de Comunitatea Europeană
Republica Moldova privind asistenţă pentru privind readmisia
readmisia persoanelor aflate în reintegrarea cetăţenilor persoanelor aflate în situaţie
situaţie de şedere ilegală, care Republicii Moldova de şedere ilegală
a intrat în vigoare la data de
1 ianuarie 2008
I2. Semnarea cu statele terţe Număr de acorduri semnate Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
a acordurilor de readmisie a Interne anual bugetului
persoanelor aflate în situaţie autorităţii
de ședere ilegală
16 Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale

(1) Părţile cooperează în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea tuturor formelor de activităţi infracţionale şi ilegale, organizate sau nu, inclusiv cele cu caracter transnaţional, cum ar fi:

(a) traficul de migranţi şi Aprobarea și SL1. Act nou Hotărîre de Guvern intrată în Secretariatul permanent Trimestrul II, Alte surse –
traficul de persoane implementarea Strategiei Proiectul hotărîrii vigoare al Comitetului naţional 2018 aproximativ
naţionale de prevenire și Guvernului Cu privire la pentru combaterea 13 mii euro
combatere a traficului de aprobarea Strategiei traficului de fiinţe
fiinţe umane pentru naţionale de prevenire şi umane;
perioada 2017-2022, care combatere a traficului de Autorităţile publice
va acoperi și sistemul fiinţe umane pentru anii centrale
naţional de referire 2018-2023 şi a Planului de
acțiuni pentru anii 2018-
2020 privind implementarea
acesteia
I1. Asigurarea asistenţei şi Numărul de cazuri de Ministerul Sănătăţii, Semestrial, În limita
protecţiei victimelor asistenţă acordată Muncii şi Protecţiei 2018 - 2019 bugetului
traficului de fiinţe umane în Sociale aprobat
cadrul serviciilor
specializate
1 2 3 4 5 6 7 8
Simplificarea în continuare I2. Valorificarea schimbului Număr de informaţii/ Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
a fluxului de informaţii de informaţii prin solicitări primite/expediate Interne; 2019 bugetului
prin îmbunătăţirea intermediul PA a Europol Ministerul Afacerilor autorităţii
comunicării și a cooperării „Phoenix” Externe și Integrării
dintre Europol și unităţile Europene
multidisciplinare naţionale
de aplicare a legii din
Republica Moldova,
precum și dintre aceste
unităţi
Consolidarea capacităţilor I3. Instruirea Număr de specialiști Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limitele
instituţiilor de aplicare a reprezentanţilor instituţiilor instruiţi; Interne; 2019 resurselor
legii, pentru a asigura de drept în domeniul Ministerul Justiţiei; bugetare şi din
cooperarea cu agenţiile UE prevenirii și combaterii Procuratura Generală fondurile
în ceea ce privește traficului de fiinţe umane; extrabugetare
prevenirea și combaterea
traficului de fiinţe umane Participarea la vizite de Număr de vizite de lucru,
lucru, ateliere, instruiri, ateliere, instruiri, mese
mese rotunde; rotunde desfășurate;

Desfășurarea campaniilor de Număr de campanii


prevenire a fenomenului de organizate și desfășurate
trafic de persoane
I4. Studiu cu privire la Studiu realizat Ministerul Muncii, Trimestrul II, Alte surse –
evaluarea implementării Protecţiei Sociale şi 2017 aproximativ
Strategiei Sistemului Familiei 3000 dolari
naţional de referire pentru SUA
protecţia şi asistenţa
victimelor şi potenţialelor
victime ale traficului de
fiinţe umane pe anii 2009-
2016, aprobată prin
Hotărîrea Parlamentului nr.
257 din 5 decembrie 2008
I5. Elaborarea unei sinteze Sinteză elaborată Procuratura Generală Trimestrul I, Nu implică
privind starea de fapt în 2018 costuri
domeniul investigării şi
judecării cazurilor de trafic
de fiinţe umane în vederea
unificării practicii în
domeniul investigării şi
judecării cazurilor de trafic
de fiinţe umane
1 2 3 4 5 6 7 8
(b) contrabanda şi traficul de I6. Dezvoltarea Conceptului Structură de organizare a Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiectul de
bunuri, inclusiv în domeniul de activitate poliţienească Centrului de Analiză a Interne 2019 asistenţă tehnică
armelor de calibru mic şi al bazată pe informaţii Informaţiei modificată; a Uniunii
drogurilor ilicite (Intelligence-led policing) și Produse analitice procurate Europene
extinderea acestuia pe întreg „Twinning”
teritoriul Republicii
Moldova
I7. Operaţionalizarea Puncte locale Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Suport bugetar
punctelor locale ale operaţionalizate în nordul, Interne 2017 pentru reforma
Consiliului naţional de sudul şi centrul ţării; Poliţiei
coordonare a activităţii de număr de ședinţe
prevenire și combatere a desfăşurate;
criminalităţii organizate Număr de decizii luate
I8. Extinderea Sistemului de Sistem de recunoaștere Ministerul Afacerilor Semestrul I, Alte surse
recunoaștere facială (Face facială pilotat Interne 2019
Recognition System) în
activitatea Poliţiei
I9. Consolidarea Structură de organizare a Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Alte surse
capacităţilor Poliţiei de unităţii specializate Interne 2018
prevenire și combatere a modificată;
terorismului Personal instruit;
Exerciţii de simulare
organizate
(c) activităţile economice şi Punerea în aplicare a noii I10. Instruirea continuă a Număr de activităţi Institutul Naţional al Trimestru IV, Alocaţii
financiare ilegale, cum ar fi Strategii anticorupţie și de personalului instanţelor desfăşurate; Justiţiei; anual bugetare
contrafacerea, frauda fiscală şi integritate, cu scopul de a judecătoreşti şi a Număr de persoane instruite Procuratura Generală;
fraudele legate de achiziţiile preveni și de a reduce consultanţilor procurorilor în Consiliul Superior al
publice corupţia în mod efectiv, în domeniul prevenirii şi Magistraturii
conformitate cu valorile și combaterii corupţiei
standardele Uniunii
Europene.
Continuarea sensibilizării
cu privire la diferite forme
și tipuri de corupţie și la
modalităţile de prevenire a
acestora
Crearea și îmbunătăţirea I11. Îmbunătăţirea Notă de concept elaborată și Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiect finanţat
efectivă a unui sistem de capacităţilor de investigare a aprobată; Interne 2019 de Regatul
investigaţii financiare axat infracţiunilor economice Plan de implementare Suediei
pe descoperirea, elaborat;
sechestrarea și confiscarea Număr de personal instruit
activelor provenite din în cadrul cursurilor de scurtă
criminalitatea organizată durată (1-5 zile) și de durată
medie (6-30 zile)
1 2 3 4 5 6 7 8
LT1. Act de modificare Lege intrată în vigoare Banca Naţională a Trimestrul III,
Proiectul de lege pentru Moldovei; 2019
modificarea și completarea Ministerul
unor acte legislative (Legea Afacerilor
nr.548-XIII din 21 iulie 1995 Interne
cu privire la Banca
Naţională a Moldovei;
Legea nr.68 din 14 aprilie
2016 cu privire la expertiza
judiciară și statutul
expertului judiciar; Legea
nr.320 din 27 decembrie
2012 cu privire la activitatea
Poliţiei și statutul
poliţistului, etc.), în scopul
îmbunătăţirii cadrului legal
existent în domeniul
prevenirii și combaterii
falsului de însemne
monetare

Transpune parţial:
- 1. Regulamentul (CE) nr.
1338/2001 al Consiliului din
28 iunie 2001 de definire a
măsurilor necesare protecţiei
monedei euro împotriva
falsificării;
- 2. Decizia Băncii Centrale
Europene din 16 septembrie
2010 privind verificarea
autenticităţii și a calităţii și
repunerea în circulaţie a
bancnotelor euro
(BCE/2010/14)
(e) corupţia activă şi cea I12. Instruirea personalului Număr de cursuri organizate; Ministerul Justiţiei; Trimestrul IV, Alte surse
pasivă, atît în sectorul privat, sistemului penitenciar în Număr de persoane instruite Centrul Naţional anual
cît şi în cel public, inclusiv domeniul prevenirii și Anticorupţie
abuzul de funcţii şi traficul de combaterii corupţiei
influenţă
1 2 3 4 5 6 7 8
Implementarea în I13. Desfăşurarea Număr de evaluări ale Centrul Naţional Trimestrul IV, În limita
continuare a sistemului de evaluărilor integrităţii integrităţii instituţionale Anticorupţie anual bugetului
evaluare a integrităţii instituţionale desfăşurate autorităţilor
instituţionale de către
Centrul Naţional
Anticorupţie și de
gestionare
a riscurilor de corupţie de
către instituţiile publice
Continuarea sensibilizării I14. Instruirea personalului Număr de instruiri pentru Centrul Naţional Trimestrul IV, În limita
cu privire la diferite forme organelor de drept şi justiţiei entităţile publice Anticorupţie anual bugetului
și tipuri de corupţie și la în domeniul prevenirii şi autorităţilor
modalităţile de prevenire a combaterii corupţiei, în
acestora. Ar trebui ca vederea cultivării climatului
periodic să se deruleze de integritate instituţională,
campanii de informare. inclusiv în vederea elaborării
Instrumentele și strategiile planurilor de integritate
de comunicare trebuie
adaptate
publicului vizat, iar
efectele lor trebuie
evaluate în mod regulat
L1. Act de modificare Lege intrată în vigoare Centrul Naţional Trimestrul II, Nu implică
Proiectul de lege pentru Anticorupţie; 2017 costuri
modificarea Codului de Ministerul Justiţiei
procedură penală şi a Legii
nr. 1104-XV din 6 iunie
2002 cu privire la Centrul
Naţional Anticorupţie
(revizuirea competenţelor
Centrului Naţional
Anticorupţie de examinare a
cauzelor de corupţie mică, în
contextul reformei
Procuraturii Anticorupţie,
creării Agenţiei pentru
recuperarea bunurilor
infracţionale și desemnarea
Centrului Naţional
Anticorupţie în calitate de
punct principal de contact
pentru Oficiul European de
Luptă Antifraudă)
1 2 3 4 5 6 7 8
Elaborarea și L2. Act nou Lege intrată în vigoare Centrul Naţional Trimestrul I, Proiectul de
îmbunătăţirea unui cadru Proiectul legii integrităţii Anticorupţie 2017 asistenţă tehnică
juridic cuprinzător și (expertiză
coerent pentru promovarea legislativă
integrităţii în sectorul oferită de către
public Consiliul
Europei)
Punerea în aplicare a legii SL2. Acte noi Acte normative intrate în Centrul Naţional Trimestrul II, Nu implică
privind integritatea Proiectele actelor normative vigoare Anticorupţie 2018 costuri
privind ajustarea cadrului
juridic la Legea integrităţii
SL3. Acte de modificare Acte normative Centrul Naţional Trimestrul II, Nu implică
Proiecte de acte normative interne/departamentale Anticorupţie; 2018 costuri
interne/departamentale în intrate în vigoare autorităţile publice
vederea implementării Legii centrale
integrităţii
I15. Elaborarea și Ghid elaborat şi diseminat Centrul Naţional Trimestrul II, Proiectul de
Instituirea unui cadru
diseminarea Ghidului Anticorupţie 2018 asistenţă tehnică
juridic funcţional pentru
metodologic pentru agenţii implementat de
protecţia denunţătorilor
publici privind denunţarea către PNUD-
actelor de corupţie, corupţiei Moldova pînă în
active, raportarea cadourilor 2017
şi influenţelor
necorespunzătoare
L3. Act nou Lege intrată în vigoare Centrul Naţional Trimestrul I,
Proiectul de lege cu privire Anticorupţie 2018
la protecţia avertizorilor de
integritate
SL4. Acte noi Acte normative Centrul Naţional Trimestrul II, Nu implică
Proiectele de acte normative interne/departamentale Anticorupţie; 2018 costuri
interne/departamentale în intrate în vigoare autorităţile publice
vederea implementării Legii centrale
cu privire la protecţia
avertizorilor de integritate
I16. Instruirea Număr de instruiri, activităţi Centrul Naţional Trimestrul IV, În limita
reprezentanţilor sectorului comune desfăşurate; Anticorupţie 2018 bugetului
public şi privat privind Număr de persoane instruite autorităţii;
mecanismul de aplicare a Alte surse
instituţiei de avertizori de
integritate
1 2 3 4 5 6 7 8
I17. Crearea softului pentru Soft pentru platforma Centrul Naţional Trimestrul I, Proiectul de
platforma electronică de electronică creat Anticorupţie 2018 asistenţă tehnică
integritate a entităţilor implementat de
publice către PNUD-
Moldova pînă în
2017
(f) falsificarea de documente I18. Consolidarea 100 de funcţionari publici Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Suportul bugetar
şi prezentarea de declaraţii capacităţilor şi dezvoltarea instruiţi anual Interne; anual al Uniunii
false abilităţilor privind depistarea Ministerul Afacerilor Europene – 60
documentelor false, precum Externe şi Integrării mii lei anual
şi a falsului în documente Europene;
Agenţia Servicii
Publice;
Centrul Naţional
Anticorupţie

(g) criminalitatea informatică I19. Elaborarea unei sinteze Sinteză elaborată Procuratura Generală Trimestrul I, Nu implică
privind starea de fapt în 2018 costuri
domeniul investigării și
judecării cazurilor de
criminalitate informatică în
vederea unificării practicii
de investigare și judecare a
cazurilor de criminalitate
informatică și conexe
acestora
I20. Instruirea judecătorilor Număr de activităţi Institutul Naţional al Trimestrul IV, În limita
şi procurorilor în domeniul desfăşurate; Justiţiei 2017 bugetului
investigării, urmăririi penale Număr de persoane instruite autorităţii
şi judecării infracţiunilor
informatice
I21. Consolidarea Număr de personal instruit Ministerul Afacerilor Trimestrul III, În limita
capacităţilor în domeniul în cadrul cursurilor de durată Interne 2018 bugetului
prevenirii și combaterii scurtă (1-5 zile) și medie (6- autorităţii;
crimelor informatice 30 zile); Alte surse
Operaţiuni organizate
Consolidarea cooperării cu I22. Asigurarea unei Număr de cazuri de schimb Ministerul Afacerilor Trimestrul II, În limita
Centrul european de cooperări eficiente cu de date cu Europol; Interne 2019 bugetului
combatere a criminalităţii Centrul european de Număr de personal instruit autorităţii;
informatice (EC3) din combatere a criminalităţii în cadrul cursurilor de scurtă Alte surse
cadrul Europolului informatice (EC3) din cadrul durată (1-5 zile) și de durată
Europol medie (6-30 zile)

Operaţiuni desfășurate
1 2 3 4 5 6 7 8
Explorarea posibilităţilor I23. Includerea subiectului Număr de reuniuni; Ministerul Afacerilor Trimestrul IV,
de cooperare specifică în privind cooperarea pe aprecierea rezultatelor Externe şi Integrării 2018-2019
domeniul protecţiei marginea protecţiei consultărilor Europene;
infrastructurilor critice, infrastructurii critice pe Serviciul de Informaţii
astfel cum se descrie în agenda consultărilor şi Securitate;
Directiva 2008/114/CE a Republica Moldova-UE în Ministerul Afacerilor
Consiliului, ţinînd seama și domeniul politicii de Interne
de Directiva (UE) securitate şi apărare comune
2016/1148 a Parlamentului a UE
European și a Consiliului,
precum și de legătura cu
combaterea ameninţărilor
hibride, pe baza
programelor de asistenţă
anterioare în domeniul
rezilienţei cibernetice ale
UE și ale altor donatori
Intensificarea cooperării în I24. Implementarea Rapoarte semestriale de Ministerul Economiei Trimestrul IV,
vederea îmbunătăţirii Programului naţional de implementare; şi Infrastructurii; 2019
rezilienţei și a pregătirii securitate cibernetică a Centrul de
cibernetice: facilitarea Republicii Moldova pentru Telecomunicaţii
elaborării Strategiei anii 2016-2020, aprobat prin Speciale;
naţionale de securitate Hotărîrea Guvernului nr.811 Serviciul de Informaţii
cibernetică post-2020 din 29 octombrie 2015 şi Securitate
bazate pe o abordare
multilaterală, instituirea I25. Iniţierea procesului de Grup de lucru creat;
unei echipe naţionale de elaborare a Strategiei
intervenţie în caz de naţionale de securitate
incidente de securitate cibernetică post-2020
informatică (CERT),
promovarea instituirii unor I26. Instituirea unei echipe Echipă instituită
cadre și structuri de naţionale de intervenţie în
coordonare adecvate între caz de incidente de
entităţi din sectorul public securitate informatică
și cu sectorul privat (CERT)
Conlucrarea în vederea I27. Participarea la ședinţe Număr de ședinţe Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
asigurării implementării comune și instruiri cu desfășurate Interne 2019 bugetului
măsurilor OSCE de reprezentanţii OSCE în instituţiei;
consolidare a încrederii în vederea implementării Suport OSCE
domeniul ciberneticii, care măsurilor OSCE de Număr de instruiri
vizează sporirea consolidare a încrederii în organizate
transparenţei și a domeniul ciberneticii
cooperării la nivel regional
și subregional
1 2 3 4 5 6 7 8
I28. Implementarea Acces la baza de date ICSE Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Alte surse
Proiectului internaţional a Organizaţiei Internaţionale Interne 2018
„Child Sexual Exploitation a Poliţiei Criminale;
Database Connectivity and Număr de angajaţi instruiţi
Awareness Raising
Enhancement I-CARE”
I29.Valorificarea Număr de schimburi de date Ministerul Afacerilor Trimestrul IV În limita
oportunităţii de schimb de cu Europol Interne 2019 bugetului
informaţii prin intermediul insituţiei
punctului focal TWINS al
Europol

I30.Organizarea activităţilor Număr de evenimente Ministerul Justiţiei; Trimestrul IV, În limita


comune de instruire în desfășurate Ministerul Afacerilor anual bugetului
parteneriat cu Ministerul Interne instituţiei
Justiţiei
Investirea în consolidarea I31. Îmbunătăţirea Campanii de informare Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Alte surse
capacităţilor (inclusiv ale capacităţilor de prevenire a desfășurate; Interne 2018
autorităţilor judiciare exploatării sexuale online Spoturi informative
penale), a know-how-ului elaborate;
și a specializării în Materiale informative
domeniul combaterii diseminate;
criminalităţii informatice Număr de persoane
(acţiuni adaptate în informate
domeniul criminalităţii
informatice, programe
bilaterale de justiţie/
poliţie)
Consolidarea capacităţii I32. Crearea parteneriatului Parteneriat creat; Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Proiectul de
unităţii de investigaţie de schimb de informaţii în Număr de personal instruit Interne 2018 asistenţă tehnică
relevante în efortul de a domeniul securităţii în cadrul cursurilor de scurtă și schimb de
identifica copiii care au cibernetice în Republica durată (1-5 zile) și de durată informații al UE
devenit victime ale Moldova medie (6-30 zile) (TAIEX)
abuzului sexual, în special
ale pornografiei infantile
1 2 3 4 5 6 7 8
I33. Organizarea cursurilor Număr de evenimente Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
de instruire privind desfășurate Interne 2018 bugetului
prevenirea și combaterea instituţiei;
crimelor cibernetice, inclusiv Surse externe
a aspectelor legislative
modificate în contextul
ratificării Convenţiei
Consiliului Europei pentru
protecţia copiilor împotriva
exploatării sexuale şi a
abuzurilor sexuale
I34.Crearea unei reţele de Număr de evenimente Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
persoane responsabile din desfășurate Interne 2018 bugetului
cadrul secţiilor investigaţii instituţiei
infracţiuni ale
inspectoratelor de poliţie pe
linia de activitate privind
prevenirea și combaterea
crimelor cibernetice, inclusiv
a exploatării sexuale online a
copiilor
I35. Acordarea şi primirea Număr de cereri executate în Procuratura Generală; Trimestrul IV, Suport bugetar
asistenţei juridice privind raport cu cele recepţionate Ministerul Justiţiei anual al UE
infracţiunile vizate de
Convenţia Organizaţiei
Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale
organizate (UNTOC) din
2000, schimbul de informaţii
cu celelalte state care au
aderat la Convenţie
1 2 3 4 5 6 7 8
(2) Părţile intensifică Definirea și delimitarea în I36. Utilizarea eficientă a Număr de echipe comune de Procuratura Generală; Trimestrul IV, Nu implică
cooperarea bilaterală, termeni clari a echipelor comune de investigaţie utilizate Ministerul Afacerilor anual costuri
regională şi internaţională competenţelor și investigaţie în investigarea Interne;
între organele de asigurare a atribuţiilor poliţiei care cazurilor de criminalitate Centrul Naţional
respectării legii, inclusiv trebuie exercitate în scopul organizată Anticorupţie; Serviciul
consolidarea cooperării dintre culegerii de informaţii și al Vamal
Oficiul European de Poliţie colectării și utilizării de
(Europol) şi autorităţile probe (criminalistice)
competente ale Republicii
Moldova. Părţile se angajează
să pună în aplicare în mod
eficace standardele
internaţionale relevante şi, în
special, cele consacrate în
Convenţia Organizaţiei
Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale
organizate (UNTOC) din 2000
şi cele trei protocoale la
aceasta, în Convenţia
Organizaţiei Naţiunilor Unite
împotriva corupţiei din 2003 şi
în instrumentele relevante ale
Consiliului Europei privind
prevenirea şi combaterea
corupţiei
I37. Organizarea instruirilor Număr de activităţi Institutul Naţional al Trimestrul IV, În limita
în domeniul activităţii desfăşurate; Justiţiei anual bugetului
speciale de investigaţie Număr de persoane instruite autorităţii
Descrierea în mod clar a I38. Implementarea Modul informaţional Ministerul Afacerilor Semestrul I, Suport bugetar
instrumentelor (inclusiv a modulului informaţional implementat Interne 2019 pentru reforma
mijloacelor speciale de agenda poliţistului și a Poliţiei
investigare atunci cînd componentei de legitimări în
urmează a fi utilizate) și a activitatea unităţilor
condiţiilor în care acestea poliţienești
pot fi utilizate în cadrul
unei investigaţii
1 2 3 4 5 6 7 8
Implementarea în I39.Elaborarea Procedurii Procedură operaţională Ministerul Afacerilor Trimestrul I, În limita
continuare și consolidarea operaţionale standard standard elaborată și Interne 2018 bugetului
pe întreg teritoriul a privind activitatea specială aprobată autorităţii
conceptului de activităţi de investigaţii desfășurată de
poliţienești bazate pe Poliţie
informaţii, ceea ce
presupune un sistem bine
dezvoltat de analiză și
gestionare a riscurilor și a
ameninţărilor (metodologia
Europol aplicată în
contextul SOCTA)
I40.Implementarea Program procurat și Ministerul Afacerilor Semestrul II 300 mii euro
programului EVIDENCE implementat Interne 2019
(produs proiectat pentru
prelucrarea și gestionarea
electronică a informaţiei
privind corpurile delicte)
I41. Asigurarea accesului la Accesul la baza de date Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
baza de date ADN a ADN al Organizaţiei Interne 2019 bugetului
Organizaţiei Internaţionale a Internaţionale a Poliţiei autorităţii
Poliţiei Criminale Interpol Criminale Interpol asigurat Alte surse
pentru Centrul tehnico –
criminalistic și expertize
judiciare
Asigurarea că, în cadrul I42.Conectarea Centrului Conectare realizată Ministerul Afacerilor Trimestrul I Nu implică
unei structuri tehnico-criminalistic și Interne 2019 costuri
administrative unice expertize judiciare la
(Punctul Unic de Contact – extensia @ccpi.gov.md
SPOC), unităţile centrale
pentru cooperare
poliţienească internaţională
(Unitatea Naţională
Europol și Biroul Central
Naţional Interpol) au acces
la bazele de date naţionale
și internaţionale relevante
I43. Asigurarea schimbului Număr de solicitări privind Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
securizat de date și asistenţa/schimbul de date și Interne 2019 bugetului
informaţii dintre autorităţile informaţii realizat cu autorităţii
naţionale de aplicare a legii Europol
și Europol
1 2 3 4 5 6 7 8
Intensificarea cooperării și I44. Participarea în cadrul Număr de ședinţe Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
a schimbului de date dintre ședinţelor comune desfășurate Interne; anual bugetului
Republica Moldova și desfășurate sub egida Serviciul de Informaţii autorităţii
Europol (din punct de Europol și Securitate;
vedere calitativ și Procuratura Generală;
cantitativ) în cauzele Serviciul Vamal
penale transfrontaliere
I45. Crearea structurii de Structură creată în cadrul Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
management strategic și Inspectoratului General de Interne 2019 bugetului
operaţionalizarea acesteia la Poliţie instituţiei
nivelul Inspectoratului
General de Poliţie
Dezvoltarea analizei I46. Elaborarea și aprobarea Strategie elaborată si Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Nu implică
strategice a fenomenelor Strategiei de prevenire și aprobată Interne 2019 cheltuieli
infracţionale, atît la nivel combatere a criminalităţii
global, cît și la nivel organizate 2020 - 2022
sectorial, și împărtășirea
acesteia cu autorităţile
competente de aplicare a
legii și Europol
Elaborarea unor planuri de I47.Implementarea Conceptul Intelligence-led Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Suport bugetar
acţiune multianuale care să conceptului de activitate Policing implementat Interne 2019 pentru reforma
definească priorităţile poliţienească bazată pe Poliţiei
operaţionale ale agenţiilor informaţii Intelligence-led
de aplicare a legii, pe baza Policing
evaluării ameninţării pe
care o reprezintă formele
grave de criminalitate și
criminalitatea organizată

I48.Elaborarea și aprobarea Procedură operaţională Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita


unei proceduri operaţionale standard elaborată și Interne 2018 bugetului
standard comune de aprobată autorităţilor
organizare, funcţionare și
dotare a subdiviziunilor de
investigaţii, urmărire penală
și a criminalisticii
Descrierea în mod clar a I49.Elaborarea unei Procedură operaţională Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, În limita
instrumentelor (inclusiv a proceduri operaţionale standard elaborată și Interne 2018 bugetului
mijloacelor speciale de standard privind utilizarea aprobată autorităţilor
investigare atunci cînd tehnicii speciale destinate
urmează a fi utilizate) și a obţinerii ascunse a
condiţiilor în care acestea informaţiei de către
pot fi utilizate în cadrul subdiviziunile de
unei investigaţii investigaţie ale Poliţiei
1 2 3 4 5 6 7 8
I50. Consolidarea Acordurile de colaborare cu Banca Naţională a Trimestrul III, În limita
mecanismului de colaborare instituţiile din Uniunea Moldovei; 2019 bugetului
interinstituţională a Europeană competente în Ministerul autorităţilor
organelor abilitate în combaterea falsului Afacerilor
prevenirea și combaterea însemnelor monetare Interne
falsului de însemne încheiate
monetare
17 Lupta împotriva drogurilor ilicite
(1) În limitele competenţelor Implementarea unei SL1. Act nou Act interdepartamental intrat Ministerul Afacerilor Trimestrul I, Nu implică
şi prerogativelor fiecăreia, repartizări clare a Proiectul actului în vigoare Interne; 2018 costuri
părţile cooperează în vederea sarcinilor și a coordonării interdepartamental pentru Procuratura Generală;
adoptării unei abordări între autorităţile stabilirea rolurilor şi Serviciul Vamal
echilibrate şi integrate cu competente în domeniul competenţelor clare între
privire la lupta împotriva reducerii cererii de instituţiile competente la
drogurilor. Politicile şi droguri, precum și între prevenirea şi investigarea
acţiunile în acest domeniu au autorităţile implicate în traficului de droguri
drept obiectiv să consolideze reducerea ofertei de
structurile de combatere a droguri
drogurilor ilicite, să reducă SL2. Act nou Hotărîre de Guvern intrată în Ministerul Afacerilor Trimestru I, Nu implică
oferta, traficul şi cererea de Proiectul hotărîrii vigoare Interne; 2017 costuri
droguri ilicite şi să gestioneze Guvernului pentru aprobarea Comisia Naţională
consecinţele abuzului de Planului naţional de acţiuni Antidrog
droguri asupra sănătăţii şi a antidrog pentru anii 2017-
societăţii, precum şi să prevină 2018
în mod mai eficace deturnarea SL3. Act de modificare Hotărîre de Guvern intrată Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, Nu implică
precursorilor chimici utilizaţi Proiectul hotărîrii în vigoare Interne 2019 costuri
pentru fabricarea ilicită a Guvernului cu privire la
drogurilor şi a substanţelor modificarea Hotărîrii
psihotrope Guvernului nr. 79 din 23
ianuarie 2006 „Privind
aprobarea Listei substanţelor
stupefiante, psihotrope şi a
plantelor care conţin astfel
de substanţe depistate în
trafic ilicit, precum şi
cantităţile acestora”, în
vederea facilitării procedurii
de completare a listelor cu
aceste substanţe
1 2 3 4 5 6 7 8
I1. Instituirea Comitetului de Comitet instituit Ministerul Afacerilor Trimestrul I, În limita
reprezentanţi ai Comisiei Interne 2017 bugetului
Naţionale Antidrog, compus autorităţii –
din funcţionari publici din 10 mii lei
cadrul ministerelor relevante (organizarea
responsabile pentru ședinţelor de
probleme de politică în lucru)
domeniul drogurilor
Realizarea unei repartizări I2. Elaborarea și aprobarea Strategie elaborată și Ministerul Afacerilor Semestrul I, Nu necesită
clare şi a coordonării între Strategiei naţionale antidrog aprobată Interne; 2019 costuri
autorităţile competente în pentru perioada 2019-2026 Membrii Comisiei
domeniul cererii de Naţionale Antidrog
droguri, precum şi între
autorităţile implicate în
reducerea ofertei de
droguri

Extinderea coordonării
spre toate aspectele
politicii în materie de
droguri, inclusiv aspectele
sociale și de sănătate
publică, măsurile de
punere în
aplicare, cooperarea intern
aţională și politica pentru
tineret
I3. Executarea acţiunilor Numărul de acţiuni realizate Ministerul Afacerilor Trimestrul IV În limita
aferente Planului naţional de Interne; 2018 bugetului
acţiuni antidrog pentru anii Membrii Comisiei autorităţilor
2017-2018 Naţionale Antidrog
1 2 3 4 5 6 7 8
(2) Părţile convin asupra SL4. Act de modificare Hotărîre de Guvern intrată Ministerul Sănătăţii, Trimestrul IV, În limita
metodelor de cooperare Proiectul hotărîrii în vigoare Muncii și Protecţiei 2019 bugetului
necesare pentru atingerea Guvernului pentru Sociale autorităţii
acestor obiective. Acţiunile se completarea, conform
întemeiază pe principii solicitărilor, a tabelelor şi
stabilite de comun acord, în listelor substanţelor
conformitate cu convenţiile stupefiante, psihotrope şi
internaţionale în domeniu, precursorilor acestora,
Strategia UE în materie de supuse controlului, aprobate
droguri (2013-2020), prin Hotărîrea Guvernului
Declaraţia politică privind nr.1088 din 5 octombrie
orientările care trebuie urmate 2004 „Cu privire la
pentru reducerea cererii de aprobarea tabelelor şi listelor
droguri, adoptate în cadrul substanţelor stupefiante,
celei de-a 20-a sesiuni speciale psihotrope şi precursorilor
a Adunării Generale a acestora, supuse controlului”
Organizaţiei Naţiunilor Unite
privind drogurile, din iunie I4. Eficientizarea acţiunilor Număr de operaţiuni Serviciul Vamal Trimestrul IV, În limita
1998 de contracarare a traficului comune naţionale și anual bugetului
ilicit de droguri de către internaţionale cu participarea autorităţii
Serviciul Vamal Serviciului Vamal;
Număr de capturi de droguri;
Cantitatea de droguri
reţinută
Participarea la reţeaua I5. Elaborarea Raportului Raport elaborat și transmis și Ministerul Sănătăţii, Trimestrul II, Nu necesită
europeană de informaţii anual privind consumul și remis autorităţilor naţionale Muncii și Protecţiei 2018 cheltuieli
privind drogurile și traficul ilicit de droguri în și EMCDDA Sociale;
toxicomania (Reitox) a Republica Moldova prin Ministerul Afacerilor
Observatorului European prezentarea informaţiei Interne
pentru Droguri și solicitate observatorului
Toxicomanie (EMCDDA) naţional
și la reuniunile relevante
ale experţilor organizate de
EMCDDA, în limitele
bugetului disponibil
18 Spălarea de bani şi finanţarea terorismului
(1) Părţile cooperează pentru a Alinierea legislaţiei cu cea L1. Act nou Lege intrată în vigoare Ministerul Justiţiei; Trimestrul I, Nu implică
preveni utilizarea sistemelor de a patra Directivă Proiectul de lege cu privire Serviciul Prevenirea şi 2018 costuri
lor financiare şi a celor privind combaterea spălării la prevenirea și combaterea Combaterea Spălării
nefinanciare relevante în banilor și a finanţării spălării banilor și finanţării Banilor
scopul spălării veniturilor terorismului; terorismului
provenite din activităţi
1 2 3 4 5 6 7 8
infracţionale, precum şi în Consolidarea regimului de SL1.Elaborarea şi adoptarea Acte legislative modificate şi Agenţia Servicii Trimestrul IV Nu implică
scopul finanţării terorismului. îngheţare preventivă a cadrului normativ pentru completate Publice; 2018 costuri
Această cooperare cuprinde şi fondurilor, acordîndu-se implementarea cerinţelor Serviciul Fiscal de Stat
recuperarea activelor sau a entităţilor de raportare Legii nr. 308 din 22
fondurilor provenite din relevante competenţa de a decembrie 2017 cu privire la
veniturile obţinute din suspenda tranzacţiile prevenirea şi combaterea
infracţiuni financiare suspecte; spălării banilor şi finanţării
terorismului legate de
Îmbunătăţirea și punerea în instituirea mecanismului de
aplicare a unui cadru înregistrare şi menţinere a
juridic solid de combatere datelor cu privire la
a spălării banilor și a beneficiarul efectiv al
finanţării persoanelor juridice şi
terorismului, care să fie în întreprinzătorii individuali,
conformitate cu rezoluţiile instituirea şi menţinerea
Consiliului de Securitate al Registrului conturilor de
ONU și cu recomandările plăţi şi bancare ale
Grupului persoanelor fizice.şi juridice
de Acţiune Financiară SL2.Elaborarea şi adoptarea Instrucţiune adoptată Serviciul Prevenirea şi Trimestrul, III Nu implică
Internaţională și să Instrucţiunii cu privire la Combaterea Spălării 2018 costuri
respecte rezultatele aplicarea măsurilor Banilor
evaluărilor reciproce din asiguratorii prevăzute de art.
cadrul MONEYVAL 33 din Legea nr. 308 din 22
decembrie 2017 cu privire la
prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării
terorismului
SL3. Act nou Act interdepartamental în Serviciul Prevenirea şi Trimestrul IV, Nu implică
Proiectul de act vigoare Combaterea Spălării 2018 costuri
interdepartamental pentru Banilor;
aprobarea mecanismelor de Centrul Naţional
ţinere a statisticii privind Anticorupţie;
spălarea banilor, conform Procuratura Generală;
prevederilor actelor Banca Naţională a
internaţionale Moldovei;
Ministerul Justiţiei;
Ministerul Afacerilor
Interne;
Comisia Naţională a
Pieţei Financiare;
Ministerul Finanţelor;
Ministerul Economiei
şi Infrastructurii
1 2 3 4 5 6 7 8
I1.Participarea şi Chestionare completate Serviciul Prevenirea şi Trimestrul I Implică costuri
prezentarea progreselor corect şi informaţii Combaterea Spălării 2018 de traducere in
conform cerinţelor către prezentate complet şi în Banilor; limba engleza
experţii Comitetului termen Ministerul Afacerilor
MONEYVAL pentru a Externe şi Integrării
permite evaluarea Republicii Europene;
Moldovei în runda V de Centrul Naţional
evaluare Anticorupţie;
Procuratura Generală;
Banca Naţională a
Moldovei;
Comisia Naţională a
Pieţii Financiare;
Ministerul Afacerilor
Interne;
Serviciul de Informaţii
şi Securitate;
Serviciul Vamal;
Ministerul Finanţelor;
Agenţia Servicii
Publice;
Serviciul Fiscal de Stat;
Ministerul Justiţiei;
Ministerul Economiei
şi Infrastructurii;
Biroul Naţional de
Statistică;
Camera de Stat pentru
Supravegherea
Marcării;
Camera Notarială;
Uniunea Avocaţilor din
Republica Moldova

Sporirea capacităţilor I2. Consolidarea Număr de state de personal Ministerul Finanţelor; Trimestru I, Implică costuri
tehnice și operaţionale ale capacităţilor operaţionale ale majorat, buget ajustat, Serviciul Prevenirea şi 2018 suplimentare
Unităţii de informaţii Serviciului Prevenirea şi sisteme hardware şi software Combaterea Spălării
financiare în vederea Combaterea Spălării Banilor procurate Banilor
îndeplinirii efective prin alocarea resurselor
a tuturor sarcinilor din necesare desfăşurării
domeniul combaterii activităţii în conformitate cu
spălării banilor/finanţării Legea nr. 308 din 22
terorismului, în special în decembrie 2017 cu privire la
ceea ce privește prevenirea şi combaterea
îmbunătăţirea informaţiilor spălării banilor şi finanţării
financiare; terorismului
1 2 3 4 5 6 7 8
I3. Asigurarea condiţiilor Sediu repartizat şi amenajat; Ministerul Finanţelor; Trimestrul II, Implică costuri
necesare pentru activitatea Reţele IT, intranet şi internet Serviciul Prevenirea şi 2018 suplimentare
Serviciului Prevenirea şi asigurate Combaterea Spălării
Combaterea Spălării Banilor Banilor,
ca autoritate independentă
Adoptarea Regulamentului Ordin al directorului Serviciul Prevenirea şi Trimestrul II,
de activitate al Serviciului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării 2018
Prevenirea şi Combaterea Combaterea Spălării Banilor Banilor
Spălării Banilor
Unitatea de informaţii I4. Identificarea şi Număr de tranzacţii suspecte Serviciul Prevenirea şi Trimestrul IV, Nu implică
financiare ar trebui să diseminarea tipologiilor de diseminate de către Serviciul Combaterea Spălării anual costuri
cerceteze în măsură din ce spălare a banilor şi eventual Prevenirea şi Banilor
în ce mai mare și în mod de finanţare a terorismului Combaterea Spălării Banilor
proactiv acuzaţiile de către Serviciul Prevenirea către organele competente;
de spălare a banilor și de şi Combaterea Spălării Tipuri de tipologii şi scheme
finanţare a terorismului, Banilor. de legalizare a bunurilor;
începînd cu organismele Aplicarea unui regim de Număr de cauze penale
supuse obligaţiei de sancţionare descurajator pornite în urma diseminării
raportare care semnalează entităţilor raportoare pentru şi măsurile de investigaţii
sistematic tranzacţiile neconformitatea cu financiare efectuate;
suspecte și care ar trebui prevederile legislaţiei în Măsuri asiguratorii aplicate
sancţionate în cazul domeniul prevenirii şi de către Serviciul Prevenirea
neraportării combaterii spălării banilor şi şi Combaterea Spălării
finanţării terorismului Banilor şi valoarea bunurilor
ulterior sechestrate şi
confiscate în cadrul urmăririi
penale;
Valoare a amenzilor şi cauze
ale sancţionării entităţilor
raportoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Elaborarea de ghiduri și de SL4. Elaborarea şi adoptarea Acte normative intrate în Serviciul Prevenirea şi Trimestrul III, Nu implică
instrucţiuni pentru de către organele cu funcţii vigoare; Combaterea Spălării 2018 costuri
organismele supuse de supraveghere a entităţilor Regulamente şi ghiduri Banilor;
obligaţiei de raportare care raportoare a actelor publicate Banca Naţională a
raportează sistematic normative, a recomandărilor Moldovei;
tranzacţii suspecte, pentru şi ghidurilor aferente Comisia Naţională a
a crește eficacitatea punerii implementării de către Pieţei Financiare,
în aplicare a legislaţiei entităţile supravegheate a Camera Notarială;
naţionale de combatere a Legii nr. 308 din 22 Uniunea Avocaţilor din
spălării banilor și a decembrie 2017 cu privire la Moldova;
finanţării terorismului prevenirea şi combaterea Camera de Stat pentru
spălării banilor şi finanţării Supravegherea
terorismului Marcării;
Ministerul Finanţelor;
Ministerul Economiei
şi Infrastructurii
Punerea în aplicare a unei I5. Elaborarea Strategiei Strategie elaborată Centrul Naţional Trimestrul IV, Proiectul UE şi
politici/strategii generale pentru recuperarea bunurilor Anticorupţie 2018 al Consiliului
cu privire la criminalitatea infracţionale (Agenţia de Recuperare Europei
financiară și la a Bunurilor „Controlul
investigaţiile financiare, Infracţionale) corupţiei prin
care să implice toate aplicarea legii şi
autorităţile competente, prevenire”
inclusiv autorităţile de
urmărire penală, cu scopul
de a accelera investigaţiile
complexe și de lungă
durată în domeniul
criminalităţii financiare.
Includerea în strategie a
conceptului de investigaţii
financiare paralele și de
activităţi poliţienești
bazate pe informaţii,
pentru a permite elaborarea
unor măsuri proactive de
executare pe baza analizei
datelor
1 2 3 4 5 6 7 8
I6.Elaborarea instrucţiunilor Instrucţiuni şi recomandări Centrul Naţional Trimestrul II, Surse interne ale
şi recomandărilor metodice adoptate şi implementate Anticorupţie 2018 instituţiilor;
cu privire la procedura (Agenţiade Recuperare Proiecte de
efectuării investigaţilor a Bunurilor
asistenţă externă
financiare paralele Infracţionale),
Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne; Serviciul
Vamal
Punerea în aplicare a unei
legislaţii solide și
ambiţioase de sechestrare
și confiscare a activelor,
care să depășească
standardele minime
stabilite la nivelul UE,
incluzînd astfel, de
exemplu, și dispoziţii
privind confiscarea care nu
se bazează pe o
condamnare (sau
confiscare civilă)
(2) Cooperarea în acest Îmbunătăţirea cooperării I7. Asigurarea schimbului de Număr de cereri executate în Serviciul Prevenirea şi Permanent În limita
domeniu permite realizarea operaţionale dintre informaţii în domeniul raport cu cele recepţionate Combaterea Spălării bugetului
unor schimburi de informaţii serviciile și unităţile de prevenirii şi combaterii Banilor; autorităţii
utile în cadrul legislaţiilor informaţii financiare, de spălării banilor şi finanţării Centrul Naţional
respective ale părţilor şi poliţie, de inspecţie terorismului de către Anticorupţie; Serviciul
adoptarea de standarde financiară, fiscale și organele competente de Informaţii şi
adecvate pentru combaterea vamale, prin intermediul Securitate;
spălării de bani şi a finanţării interoperabilităţii și al Ministerul Afacerilor
terorismului, echivalente cu schimburilor de date (de Interne; Banca
cele adoptate de organismele exemplu, pe bază de Naţională a Moldovei;
internaţionale relevante care acorduri adaptate privind Comisia Naţională a
acţionează în acest domeniu, schimbul de date). Ar Pieţei Financiare;
cum ar fi Grupul de Acţiune trebui numiţi ofiţeri de Ministerul Finanţelor;
Financiară Internaţională în legătură între servicii, Ministerul Economiei
domeniul spălării de bani pentru a facilita şi Infrastructurii
(FATF) cooperarea operaţională.
Ar trebui să se aibă în
vedere și schimburile
temporare de personal în
scopuri de formare
1 2 3 4 5 6 7 8
(2) Cooperarea în acest Îmbunătăţirea cooperării
domeniu permite realizarea operaţionale dintre
unor schimburi de informaţii serviciile și unităţile de
utile în cadrul legislaţiilor informaţii financiare, de
respective ale părţilor şi poliţie, de inspecţie
adoptarea de standarde financiară, fiscale și
adecvate pentru combaterea vamale, prin intermediul
spălării de bani şi a finanţării interoperabilităţii și al
terorismului, echivalente cu schimburilor de date (de
cele adoptate de organismele exemplu, pe bază de
internaţionale relevante care acorduri adaptate privind
acţionează în acest domeniu, schimbul de date). Ar
cum ar fi Grupul de Acţiune trebui numiţi ofiţeri de
Financiară Internaţională în legătură între servicii,
domeniul spălării de bani pentru a facilita
(FATF) cooperarea operaţională.
Ar trebui să se aibă în
vedere și schimburile
temporare de personal în
scopuri de formare;
I8. Executarea și Număr de cereri executate în Procuratura Generală; Trimestrul IV, În limita
transmiterea cererilor de raport cu cele parvenite Ministerul Justiţiei anual bugetului
comisii rogatorii în autorităţii
domeniul spălării banilor,
finanţării terorismului şi al
crimelor predicate
SL5. Act nou Ordin interdepartamental Serviciul Prevenirea şi Trimestrul III, Nu implică
Proiectul Ordinului intrat în vigoare Combaterea Spălării 2018 costuri
interdepartamental privind Banilor;
procedura de obţinere şi Centrul Naţional
prelucrare a informaţiilor de Anticorupţie;
interes Ministerul Justiţiei;
Procuratura Generală;
Ministerul Afacerilor
Interne;
Serviciul Vamal;
Serviciul de Informaţii
şi Securitate
I9. Elaborarea şi semnarea Acorduri negociate şi Serviciul Prevenirea şi Trimestrul II, Nu implică
acordurilor de colaborare semnate Combaterea Spălării 2018 costuri
dintre Serviciul Prevenirea şi Banilor
Combaterea Spălării Banilor
şi autorităţile naţionale
competente
1 2 3 4 5 6 7 8
19 Combaterea terorismului
Părţile convin să coopereze în domeniul prevenirii şi al suprimării actelor de terorism, în deplină conformitate cu principiile statului de drept, cu dreptul internaţional în domeniul
drepturilor omului, cu dreptul refugiaţilor şi dreptul umanitar, precum şi în conformitate cu Strategia globală a ONU de combatere a terorismului din 2006 şi cu actele cu putere de lege şi
actele administrative respective ale părţilor. Acestea trebuie să procedeze astfel, în special în cadrul punerii în aplicare depline a Rezoluţiilor 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) şi 1904
(2009) ale Consiliului de Securitate al ONU şi a altor instrumente ale ONU în domeniu, precum şi a convenţiilor şi a instrumentelor internaţionale aplicabile:

(a) prin schimbul de informaţii Consolidarea schimbului I1. Implementarea Strategiei Prevederi ale Strategiei Serviciul de Informaţii Trimestrul IV, În limita
privind grupările teroriste şi de informaţii cu UE și globale a ONU împotriva globale a ONU şi altor şi Securitate; anual bugetului
reţelele lor de sprijin, în statele sale membre terorismului din 2006, altor instrumente ale ONU Autorităţile publice autorităţilor
conformitate cu reglementările privind terorismul, instrumente ale ONU, a implementate centrale
internaţionale şi naţionale migraţia ilegală, spălarea convenţiilor şi altor
de bani și aspecte instrumente internaţionale
financiare aplicabile; consolidarea
capacităţilor instituţionale
prin preluarea experienţei
altor state în domeniul
combaterii terorismului
2.3.Politica externă și de I2. Asigurarea schimbului de Schimb de informaţii şi Serviciul de Informaţii Semestrial În limita
securitate informaţii şi de opinii opinii cu serviciile partenere, şi Securitate; bugetului
privind tendinţele alte instituţii şi organizaţii Ministerul Afacerilor autorităţilor
Terorismul, neproliferarea terorismului, metodele şi interesate efectuat Interne
armelor de distrugere în mijloacele de combatere a
terorismului, inclusiv a
masă (ADM) și exporturile
schimbului de practici în
ilegale de arme Priorităţi domeniul apărării dreptului
pe termen scurt omului în lupta împotriva
fenomenului vizat
- realizarea unui schimb de I3. Actualizarea listelor Modificări şi completări Serviciul de Informaţii Trimestrial În limita
informaţii privind persoanelor, grupurilor şi realizate şi Securitate bugetului
organizaţiile și grupările entităţilor implicate în autorităţii
teroriste, activităţile activităţi teroriste menţinute
acestora și reţelele lor de de organele responsabile ale
ONU şi UE
sprijin, în conformitate cu
I4. Elaborarea şi prezentarea Rapoarte naţionale elaborate Serviciul de Informaţii Semestrial În limita
dreptul internaţional și cu
în adresa partenerilor externi şi prezentate şi Securitate bugetului
legislaţia adoptată de către (ONU, CODEXTER, autorităţii
părţi, inclusiv prin OSCE) a rapoartelor
intermediul Acordului naţionale privind măsurile
privind cooperarea întreprinse în domeniul
operaţională și strategică prevenirii şi combaterii
terorismului
1 2 3 4 5 6 7 8
(b) prin schimbul de opinii cu dintre Republica Moldova I5. Asigurarea schimbului de Schimb de informaţii cu Serviciul de Informaţii Semestrial În limita
privire la tendinţele și Europol, precum și prin informaţii cu serviciile serviciile partenere realizat şi Securitate; bugetului
terorismului şi la mijloacele şi intermediul Acordului de speciale partenere din alte Autorităţile publice autorităţilor
metodele de combatere a state şi organizaţiile centrale
cooperare dintre Republica
acestui fenomen, inclusiv în internaţionale cu privire la
domenii tehnice şi în domeniul Moldova și Eurojust; tendinţele terorismului,
formării, precum şi prin mijloacele şi metodele de
schimbul de experienţă în ceea - cooperarea în domeniul prevenire şi combatere a
ce priveşte prevenirea prevenirii terorismului; acestui fenomen
terorismului
I6. Instituirea, optimizarea şi Propuneri elaborate şi Serviciul de Informaţii Semestrial În limita
consolidarea structurilor măsuri realizate şi Securitate; bugetului
Priorităţi pe termen mediu interne responsabile de Autorităţile publice autorităţii
colaborarea naţională şi centrale
- cooperarea în vederea internaţională pe segmentul Alte surse
consolidării consensului prevenirii şi combaterii
internaţional cu privire la terorismului
combaterea terorismului
bazată pe drepturile
omului, inclusiv în ceea ce
privește definiţia juridică a
actelor de terorism;
(c) prin schimbul de cele mai I7. Participarea la Schimb de practici şi număr Serviciul de Informaţii Semestrial În limita
bune practici în domeniul platformele multilaterale de participări realizate şi Securitate; bugetului
protecţiei drepturilor omului privind apărarea drepturilor Autorităţile publice autorităţii
în lupta împotriva terorismului omului în lupta împotriva centrale
terorismului
20 Cooperare judiciară
(1) Părţile convin să dezvolte Consolidarea cooperării I1. Implementarea Număr de cereri executate în Ministerul Justiţiei; Trimestrul IV, În limita
o cooperare judiciară în judiciare în materie penală instrumentelor internaţionale raport cu cele recepţionate Serviciul de Informaţii anual bugetului
materie civilă şi comercială în prin aderarea la convenţiile relevante ale ONU şi ale şi Securitate; autorităţii
ceea ce priveşte negocierea, relevante, în special la cele Consiliului Europei în Procuratura Generală;
ratificarea şi punerea în ale Consiliului Europei, și vederea dezvoltării Centrul Naţional
aplicare a convenţiilor prin punerea în aplicare a cooperării juridice în materie Anticorupţie;
multilaterale privind acestora civilă, comercială şi penală Ministerul Afacerilor
cooperarea judiciară în Interne
materie civilă şi, în special, a
convenţiilor Conferinţei de la
Haga de drept internaţional
privat în domeniul cooperării
judiciare şi al litigiilor
internaţionale, precum şi în
domeniul protecţiei copilului
1 2 3 4 5 6 7 8
(2) În ceea ce priveşte Intensificarea cooperării I2. Punerea în aplicare a Act de revizuire anuală a Procuratura Generală; Trimestrul I, Nu implică
cooperarea judiciară în dintre Republica Moldova Acordului de cooperare implementării Acordului de Centrul Naţional pentru anual costuri
materie penală, părţile depun și Eurojust (din punct de dintre Republica Moldova și cooperare dintre Republica Protecţia Datelor cu
eforturi în vederea vedere calitativ și Eurojust Moldova și Eurojust Caracter Personal
intensificării cooperării cantitativ) în cauzele
privind asistenţa juridică penale transfrontaliere
reciprocă. Aceasta ar include,
după caz, aderarea la
instrumentele internaţionale
relevante ale ONU şi ale
Consiliului Europei şi punerea
în aplicare a acestora, precum
şi o mai strînsă cooperare cu
Eurojust
I3. Cooperarea cu Eurojust Număr de cazuri de asistenţă Procuratura Generală Trimestrul IV, Nu implică
pe cazuri concrete reciprocă cu Eurojust anual costuri

TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ

CAPITOLUL 1. REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

21 Cooperarea se L1. Act nou Proiect Cancelaria Trimestrul I, 2018 2 080 mii lei;
axează pe Proiectul Codului aprobat și de Stat; Asistenţa
dezvoltarea administrativ remis Ministerul partenerilor de
unei Parlamentului Justiţiei; dezvoltare
administraţii ; Academia
publice Cod intrat în de
eficiente şi vigoare Administra
responsabile în re Publică;
Republica Academia
Moldova, cu de Știinţe a
scopul de a Moldovei
sprijini
instituirea
statului de
drept, de a
garanta faptul
că instituţiile
de stat
funcţionează în
folosul întregii
populaţii din
Republica
Moldova şi de
a promova
dezvoltarea
1 2 3 4 5 6 7 8
armonioasă a
relaţiilor dintre
Republica
Moldova şi
partenerii săi.
Se acordă o
atenţie
deosebită
modernizării şi
dezvoltării
funcţiilor
executive, în
scopul de a
oferi servicii de
calitate pentru
cetăţenii
Republicii
Moldova
22 Cooperarea 2.2. Dialogul politic, buna guvernanţă L1. Proiectul de lege privind Lege intrată Ministerul Semestrul II, 2018 În limitele
include și consolidarea instituţiilor sistemul unitar de salarizare în vigoare Finanţelor resurselor
următoarele - Introducerea uni sistem de salarizare în sectorul bugetar bugetului de
domenii: transparent și mai competitiv pentru stat; Alte surse
(a) angajaţii din sectorul public, pentru a
Dezvoltarea atrage și a reţine talentele
instituţională și
funcţională a
autorităţilor
publice pentru
a spori
eficienţa
activităţii
acestora și
pentru a
asigura un
proces de luare
a deciziilor și
de planificare
strategică
eficient,
participativ și
transparent
1 2 3 4 5 6 7 8
Cooperarea
include
următoarele
domenii:
(a) Dezvoltarea
instituţională şi
funcţională a
autorităţilor
publice pentru
a spori
eficienţa
activităţii
acestora şi
pentru a
asigura un
proces de luare
a deciziilor şi
de planificare
strategică
eficient,
participativ şi
transparent
1 2 3 4 5 6 7 8
I1. Act nou Hotărîrea Cancelaria Trimestrul IV 2017; Costuri
Proiectul hotărîrii Guvernului de Stat; suplimentare
Guvernului cu privire la intrată în Autorităţile nu vor fi
coordonarea politicii de stat vigoare; publice suportate;
în domeniul diasporă, Număr de centrale; Trimestrul IV 2019
migraţie și dezvoltare documente de
politici Asistenţa
sectoriale partenerilor de
aprobate dezvoltare
periodic cu
integrarea
domeniului
diasporă,
migraţie și
dezvoltare;
Număr de
planuri locale
de dezvoltare
care au
integrat
migraţia și
cooperarea cu
diaspora
Număr de
activităţi
realizate la
nivel local și
naţional
pentru și cu
diaspora
Republicii
Moldova
(b) I2. Cadru de reglementare e- Hotărîre de Agenţia 2018-2020 Suma
Modernizarea Guvernare în conformitate Guvern Relaţii financiară
serviciilor cu bunele practici europene, intrată în Funciare și estimativă;
publice, inclusiv oferirea unui acces vigoare Cadastru; Alocaţii
inclusiv mai mare la datele bugetare, total
introducerea și geospaţiale guvernamentale Autorităţile (1+2+3)
punerea în pentru cetăţeni şi mediul de publice inclusiv:
aplicare a e- afaceri centrale Proiectul UE
Guvernării, în implicate Twinning
vederea în crearea pentru Agenţia
creșterii infrastructu Relaţii
eficienţei rii Funciare și
furnizării de naţionale Cadastru –
servicii pentru de date Îmbunătăţirea
1 2 3 4 5 6 7 8
cetăţeni și a spaţiale Serviciilor de
reducerii date spaţiale
costurilor în Republica
aferente Moldova
desfășurării de conform
activităţi standardelor
economice UE și
Directivei
INSPIRE;
Asistenţă
tehnică din
partea
Guvernului
Regatului
Norvegiei
„Harta
Digitală de
Bază”
(c) Crearea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, bazat pe principiul responsabilităţii manageriale și pe delegarea eficace a autorităţii, precum și pe recrutarea,
formarea, evaluarea și remunerarea efectuate în condiţii echitabile și transparente
(d) Gestionarea eficace și profesionistă a resurselor umane și dezvoltarea carierei
(e) Promovarea valorilor etice în rîndul funcţionarilor publici
23 Cooperarea I1. Consolidarea Număr de Cancelaria Trimestrul IV, 2019 Asistenţa
vizează toate capacităţilor autorităţilor cursuri de de Stat; partenerilor de
nivelurile administraţiei publice instruiri Autorităţile dezvoltare
administraţiei centrale și locale implicate tematice de publice
publice, în domeniul diaspora, scurtă durată centrale;
inclusiv migraţie și dezvoltare (1-3 zile) Academia
administraţia (DMD) pentru de
locală persoane în Administra
domeniul re Publică
diaspora,
migraţie și
dezvoltare din
autorităţile
publice
centrale și
locale
(regiunile
Nord, Centru,
Sud);
Număr de
persoane
instruite în
domeniul
1 2 3 4 5 6 7 8
diaspora,
migraţie și
dezvoltare din
autorităţile
publice
centrale și
autorităţile
publice locale
ale regiunilor
Nord, Centru,
Sud)

I2. Elaborarea raportului Rapoarte Cancelaria Trimestrul I, 2019


privind implementarea anuale şi de Stat
Strategiei naţionale de raportul final
descentralizare pentru anii de
2012-2018 monitorizare
a
implementării
Strategiei
prezentate
spre
examinare şi
aprobare
Comisiei
paritare
pentru
descentralizar
e, Guvernului
şi
Parlamentului
CAPITOLUL 2. DIALOGUL ECONOMIC

24 (1) UE și Republica Moldova facilitează procesul de reformă economică, îmbunătăţind înţelegerea mecanismelor fundamentale ale economiei fiecăreia dintre ele.
Cooperarea dintre părţi are drept scop promovarea unor politici economice pertinente pentru economiile de piaţă funcţionale, precum și elaborarea și punerea în aplicare
a acestor politici economice
(2) Republica Moldova depune eforturi în sensul instituirii unei economii de piaţă funcţionale și al apropierii treptate a politicilor sale de cele ale UE, în conformitate cu
1 2 3 4 5 6 7 8
principiile directoare ale unor politici fiscale și macroeconomice solide, inclusiv independenţa băncii centrale și stabilitatea preţurilor, soliditatea finanţelor publice și
sustenabilitatea balanţei de plăţi
25 (1) În acest I1. Pregătirea anuală a Materiale Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
scop, părţile rapoartelor privind politica întocmite Economiei bugetare;
convin să macroeconomică şi şi În limita
coopereze în reformele structurale, Infrastructu bugetului
următoarele precum şi privind rii; aprobat
domenii: performanţele şi Ministerul
(a) Schimbul perspectivele Finanţelor
de informaţii macroeconomice, strategiile
privind de dezvoltare economică
politicile
1 2 3 4 5 6 7 8
macroecono- I2. Efectuarea schimbului de 1 subcomitet Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
mice și experienţă cu UE în pentru Economiei bugetare;
reformele domeniu cooperare şi În limita
structurale, economică și Infrastructu bugetului
precum și sectorială rii; aprobat;
privind organizat Ministerul asistenţa
rezultatele și anual; Finanţelor; partenerilor de
perspectivele Minim 1 Banca dezvoltare
macroeconomi vizită de Naţională;
ce și strategiile studiu Biroul
de dezvoltare efectuată în Naţional de
economică domeniul Statistică
(b) Analiza în prognozării
comun a macroeconom
aspectelor ice, precum și
economice de altor aspecte
interes relevante
reciproc, angajamentul
inclusiv ui respectiv
elaborarea unor
măsuri de
politică
economică și a
instrumentelor
necesare pentru
punerea în
aplicare a
acestora, cum
ar fi metodele
de previziuni
economice și
elaborarea de
documente
strategice
privind
politicile, în
vederea
consolidării
procesului de
elaborare a
politicilor
Republicii
Moldova în
conformitate cu
principiile și cu
practicile UE,
precum și
1 2 3 4 5 6 7 8
(2) Cooperarea include, de asemenea, schimbul de informaţii cu privire la principiile și funcţionarea uniunii economice și monetare europene (UEM)

26 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol

CAPITOLUL 3. DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE, CONTABILITATE ȘI AUDIT ȘI GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

27 (1) Recunoscînd importanţa unui set eficace de norme și practici în domeniul dreptului societăţilor comerciale și al guvernanţei corporative, precum și în domeniul
contabilităţii și al auditului, în sensul instituirii unei economii de piaţă pe deplin funcţionale și al promovării schimburilor comerciale între părţi, acestea convin să
coopereze în ceea ce privește:
(a) Protecţia acţionarilor, a creditorilor și a altor părţi interesate în conformitate cu normele UE în domeniu
(b) Introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul
contabilităţii și al auditului
(c) Dezvoltarea în continuare a politicii în materie de guvernanţă corporativă în conformitate cu standardele internaţionale, precum și apropierea treptată între normele
Republicii Moldova și normele și recomandările UE în acest domeniu. Notă: în partea ce se referă la bănci,a se vedea măsurile de implementare din articolul 249
(Apropierea treptată) aferente apropierii legislaţiei naţionale de Directiva 2013/36/UE și de Regulamentul (UE) nr. 575/2013

(2) Normele și recomandările relevante ale UE sînt enumerate în anexa II la prezentul acord

28 Părţile urmăresc să facă I1. Digitalizarea bazei de Soft Agenţia Trimestrul II, 2019 Costuri
schimb de informaţii şi de date a Camerei Înregistrării achiziţionat și Servicii estimative:
expertiză în ceea ce priveşte de Stat pentru a permite implementat Publice 20 mil. lei –
atît sistemele existente, cît şi depunerea, menţinerea și asistenţa UE
noile evoluţii relevante în obţinerea informaţiilor în
aceste domenii. În plus, părţile conformitate cu cerinţele
depun eforturi pentru a art.2 și 3 din Directiva
îmbunătăţi schimbul de 2009/101/CE
informaţii dintre registrele
comerciale ale statelor
membre şi registrul naţional al
societăţilor comerciale din
Republica Moldova
29 Va avea loc un dialog periodic I1. Organizarea reuniunilor Reuniune Ministerul Trimestrul, II 2017;
cu privire la aspectele Subcomitetului pentru organizată cel Finanţelor; Trimestrul, II 2018;
reglementate de prezentul cooperare economică și în puţin o dată Ministerul Trimestrul, II 2019
capitol alte sectoare, pe an Economiei
Cluster I: „Dialog economic, şi
managementul finanţelor Infrastructu
publice, statistică, servicii rii;
financiare, clauze de control Curtea de
şi antifraudă” Conturi;
Banca
Naţională a
Moldovei;
Comisia
Naţională a
Pieţei
1 2 3 4 5 6 7 8
Financiare;
Biroul
Naţional de
Statistică
30 Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaţionale menţionate în anexa II la prezentul
acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă:
Directiva 78/855/CEE a LT1. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2018; Alocaţii
Consiliului din 9 octombrie Proiectul de lege pentru în vigoare Economiei bugetare;
1978 în temeiul articolului 54 modificarea și completarea şi Acordul de Asociere Asistenţa
alineatul (3) litera (g) din unor acte legislative (Codul Infrastructu (Anexa II la capitolul donatorilor
tratat, privind fuziunile civil al Republicii Moldova rii; 3) – septembrie 2017
societăţilor comerciale pe nr.1107-XV din 6 iunie Comisia
acţiuni, astfel cum a fost 2002, Legea nr.1134-XIII Naţională a
modificată prin Directivele din 2 aprilie 1997 privind Pieţei
2007/63/CE şi 2009/109/CE societăţile pe acţiuni) Financiare;
Ministerul
Transpune: Justiţiei
Directiva 2011/35/UE (text
codificat)/ abrogă Directiva
78/855/CEE)
Directiva 82/891/CEEa LT2. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2018; Alocaţii
Consiliului din 17 decembrie Proiectul de lege pentru în vigoare Economiei bugetare;
1982 în temeiul articolului 54 modificarea și completarea şi Acordul de Asociere Asistenţa
alineatul (3) litera (g) din unor acte legislative (Codul Infrastructu (Anexa II la capitolul donatorilor
tratat, privind divizarea civil al Republicii Moldova rii; 3) – septembrie 2017
societăţilor comerciale pe nr.1107-XV din 6 iunie Comisia
acţiuni, astfel cum a fost 2002, Legea nr.1134-XIII Naţională a
modificată prin Directivele din 2 aprilie 1997 privind Pieţei
2007/63/CE şi 2009/109/CE societăţile pe acţiuni) Financiare;
Ministerul
Transpune: Justiţiei
Directiva 82/891/CEE
Directiva 2009/102/CE a LT3. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, 2017 Alocaţii
Parlamentului European și a Proiectul de lege pentru în vigoare Economiei Acordul de Asociere bugetare;
Consiliului din 16 septembrie modificarea și completarea şi (anexa II la capitolul 3) Asistenţa
2009 în materie de drept al unor acte legislative (Codul Infrastructu – septembrie 2017 donatorilor
societăţilor comerciale privind civil al Republicii Moldova rii;
societăţile comerciale cu nr.1107-XV din 6 iunie Ministerul
răspundere limitată cu asociat 2002, Legea nr. 135-XVI din Justiţiei;
unic 14 iunie 2007 privind Alte
societăţile cu răspundere autorităţi
limitată) publice
vizate
Transpune:
Directiva 2009/102/CE
1 2 3 4 5 6 7 8
A doua Directivă 77/91/CEE LT4. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2018; 300 mii lei –
a Consiliului din 13 Proiectul de lege pentru în vigoare Economiei Acordul de Asociere Bugetul
decembrie 1976 de modificarea şi completarea şi (anexa II la capitolul 3) Comisiei
coordonare, în vederea Legii nr.1134-XIII din 2 Infrastructu – septembrie 2016 Naţionale a
echivalării, a garanţiilor aprilie 1997 privind rii; Pieţei
impuse societăţilor în statele societăţile pe acţiuni Comisia Financiare;
membre, în înţelesul Naţională a Asistenţă
articolului 58 al doilea Transpune: Pieţei externă
paragraf din tratat, pentru Directiva 2012/30/UE Financiare (proiect
protejarea intereselor (reformare)/ abrogă DCFTA)
asociaţilor sau terţilor, în ceea Directiva 77/91/CEE)
ce privește constituirea
societăţilor comerciale pe
acţiuni și menţinerea și
modificarea capitalului
acestora, astfel cum a fost
modificată prin Directivele
92/101/CEE, 2006/68/CE și
2009/109/CE
Directiva 2007/36/CE a LT5. Act de modificare Lege intrată Comisia Trimestrul III 2018;
Parlamentului European şi Proiectul de lege pentru în vigoare Naţională a Acordul de Asociere
Consiliului din 11 iulie 2007 modificarea şi completarea Pieţei (anexa II la capitolul 3)
privind exercitarea anumitor unor acte legislative. Financiare – septembrie 2017
drepturi ale acţionarilor în Transpune:
cadrl socităţilor comerciale
cotate la bursă Directiva 2007/36/CE
Directiva 78/660/CEEa 2.6 Dezvoltarea LT6. Act nou Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2017; Din contul
Consiliului din 25 iulie 1978 economică și Proiectul legii contabilităţii în vigoare Finanţelor programelor
în temeiul articolului 54 oportunităţile de piaţă Transpune: Acordul de Asociere bugetare ale
alineatul (3) litera (g) din (anexa II la capitolul autorităţilor
- Dreptul societăţilor
tratat, privind conturile anuale Directiva 2013/34/UE/ 3); publice
ale anumitor forme de comerciale, contabilitatea abrogă Directiva 78/660/CE
societăţi comerciale și auditul și guvernanţa și Directiva 83/349/CEE) Cu implementarea din
A patra Directivă corporativă 1 ianuarie 2019
78/660/CEE a Consiliului din
25 iulie 1978 în temeiul - Apropierea legislaţiei
articolului 54 alineatul (3) Republicii Moldova
litera (g) din tratat, privind referitoare la audit
conturile anuale ale anumitor
forme de societăţi contabilitate de
1 2 3 4 5 6 7 8
A șaptea Directivă instrumentele UE și
83/349/CEE a Consiliului din internaţionale, astfel cum
13 iunie 1983 în temeiul sînt enumerate în anexa II
articolului 54 alineatul (3)
la Acordul de Asociere.
litera (g) din tratat, privind
conturile consolidate
- Dezvoltarea capacităţii
administrative a
instituţiilor de stat ale
Republicii Moldova
implicate în punerea în
aplicare a dreptului
societăţilor comerciale, a
contabilităţii și auditului și
a guvernanţei corporative
Directiva 2006/43/CE a LT7. Act nou Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2017;
Parlamentului European și a Proiectul de lege privind în vigoare Finanţelor Acordul de Asociere
Consiliului din 17 mai 2006 auditul situaţiilor financiare. (anexa II la capitolul 3)
privind auditul legal al – septembrie 2017
conturilor anuale și al Transpune:
conturilor consolidate, de Directiva 2006/43/CE Cu implementarea din
modificare a Directivelor 1 ianuarie 2019
78/660/CEE și 83/349/CEE
ale Consiliului și de abrogare
a Directivei 84/253/CEE a
Consiliului
CAPITOLUL 4. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, POLITICA SOCIALĂ ȘI EGALITATEA DE ȘANSE

31 Părţile își consolidează dialogul și cooperarea cu privire la promovarea Agendei privind munca decentă a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), politica privind
ocuparea forţei de muncă, sănătatea și securitatea la locul de muncă, dialogul social, protecţia socială, incluziunea socială, egalitatea de șanse între femei și bărbaţi,
combaterea practicilor de discriminare și drepturile sociale, contribuind astfel la promovarea unui număr sporit de locuri de muncă și de o calitate mai bună, la reducerea
sărăciei, la consolidarea coeziunii sociale, la dezvoltarea durabilă și la îmbunătăţirea calităţii vieţii
32 Cooperarea, bazată pe I1. Dezvoltarea Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
schimbul de informaţii și pe mecanismelor pentru Guvern Sănătăţii, resurselor
cele mai bune practici, poate finanţarea serviciilor sociale intrată în Muncii și bugetare
acoperi o serie de aspecte care vigoare
Protecţiei
urmează să fie identificate
printre următoarele domenii: Sociale;
(a) Reducerea sărăciei și Ministerul
îmbunătăţirea coeziunii Finanţelor;
sociale Cancelaria
de Stat
1 2 3 4 5 6 7 8
(b) Politica privind ocuparea L1. Act nou Lege intrată Ministerul Trimestrul II, 2018 Bugetul de
forţei de muncă, al cărei Proiectul de lege privind în vigoare Sănătăţii, stat –
obiectiv este sporirea ocuparea forţei de muncă Muncii și 100 mil. lei
numărului și a calităţii
Protecţiei
locurilor de muncă, prin
asigurarea unor condiţii de Sociale
muncă decente, inclusiv în
vederea reducerii economiei
informale și a muncii SL1. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul II, 2018 Nu necesită
nedeclarate Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Sănătăţii,
pentru aprobarea procedurii intrată în Muncii și
implementare a Legii cu vigoare Protecţiei
privire la promovarea Sociale;
ocupării forţei de muncă Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă
(c) Promovarea unor măsuri I2. Modernizarea Agenţiei Agenţia Ministerul
active pe piaţa forţei de muncă Naţionale pentru Ocuparea Naţională Sănătăţii, 2018-2019 Surse externe
și a unor servicii de ocupare a Forţei de Muncă și pentru Muncii și –
forţei de muncă eficiente în structurilor sale teritoriale Ocuparea 40 mil.lei,
Protecţiei
vederea modernizării pieţelor Forţei de neincluse în
forţei de muncă și a adaptării Muncă Sociale Cadrul bugetar
la necesităţile acestei pieţei reorganizată; pe termen
Sistem mediu
informaţional
*I3. Elaborarea și îmbunătăţit; Surse externe,
implementarea conceptului Personal Trimestrul IV, 2017 estimativ:
Observatorului Pieţei instruit; 300 mii lei
Muncii Management
pe rezultate
implementat;
Concept
elaborat;
Observator
creat
(d) Încurajarea unor pieţe ale SL2. Elaborarea şi Strategie Ministerul Trimestrul I, 2017 Nu necesită
forţei de muncă și a unor aprobarea Strategiei privind aprobată Sănătăţii,
sisteme de securitate socială ocuparea forţei de muncă Muncii și
mai favorabile incluziunii,
Protecţiei
care să integreze persoanele
dezavantajate, inclusiv Sociale
persoanele cu handicap și cele
care aparţin minorităţilor
1 2 3 4 5 6 7 8
(e) Gestionarea eficientă a I4. Iniţierea și negocierea Acorduri în Ministerul Trimestrul I, 2017 – În limita
migraţiei forţei de muncă, al acordurilor bilaterale în domeniul Sănătăţii, trimestrul IV, 2019 surselor
cărei obiectiv este domeniul migraţiei de migraţiei de Muncii și bugetare
consolidarea impactului muncă cu statele de muncă Protecţiei alocate
pozitiv asupra dezvoltării destinaţie a lucrătorilor iniţiate/negoci Sociale;
migranţi ate Ministerul
Afacerilor
Externe și
Integrării
Europene
(f) Egalitatea de șanse, care SL3. Implementarea Rapoarte Ministerul Trimestrul I, anual În limitele
vizează îmbunătăţirea Hotărîrii Guvernului nr.259 anuale de Sănătăţii, resurselor
egalităţii de gen și asigurarea din 28 aprilie 2017 „Cu monitorizare Muncii și bugetare
egalităţii de șanse între bărbaţi privire la aprobarea Protecţiei
elaborate
și femei, precum și Strategiei pentru asigurarea Sociale
combaterea discriminărilor de egalităţii între femei şi
orice tip bărbaţi în Republica
Moldova pe anii 2017-2021
şi a Planului de acţiuni
privind implementarea
acesteia”

(g) Politica socială, care Ministerul


vizează sporirea nivelului de I5. Continuarea activităţii de Acorduri de Sănătăţii,
protecţie socială, inclusiv în iniţiere și negociere a securitate Muncii și Trimestrul I, 2017 – 855172,628
domeniul asistenţei sociale și acordurilor bilaterale de socială trimestrul IV, 2019 lei;
Protecţiei
al asigurărilor sociale, precum securitate socială cu statele semnate
și modernizarea sistemelor de de destinaţie a lucrătorilor Sociale; Bugetul de
protecţie socială în ceea ce migranţi Ministerul stat
privește calitatea, Afacerilor
accesibilitatea și viabilitatea Externe și
financiară Integrării
Europene

(h) Consolidarea participării I6. Realizarea consultărilor Număr de Ministerul 2017-2019 Alocaţii
partenerilor sociali și tripartite între partenerii ședinţe Sănătăţii, bugetare;
promovarea dialogului social, sociali în problemele ce ţin desfășurate Muncii și Nu presupune
inclusiv prin consolidarea de domeniul muncii şi în costuri
Protecţiei
capacităţii tuturor părţilor problemele social- suplimentare
interesate economice de interes Sociale;
naţional Confederaţi
a Naţională
1 2 3 4 5 6 7 8
Coordonarea cu sindicatele a
şi patronatele la nivel Sindicatelo
naţional a tuturor actelor r;
normative în domeniul
Confederaţi
raporturilor de muncă
a Naţională
a
Patronatulu
i din
Republica
Moldova

(i) Promovarea sănătăţii și a siguranţei la locul de muncă

33 Părţile încurajează implicarea tuturor părţilor interesate relevante, inclusiv a organizaţiilor societăţii civile și îndeosebi a partenerilor sociali, în ceea ce privește
elaborarea politicilor și reformele din Republica Moldova, precum și cooperarea dintre părţi în temeiul prezentului acord
34 Părţile vizează îmbunătăţirea cooperării privind ocuparea forţei de muncă și politicile sociale în toate forurile și organizaţiile relevante de la nivel regional, multilateral și
internaţional
35 Părţile promovează răspunderea și responsabilitatea socială a întreprinderilor și încurajează practicile comerciale responsabile, cum ar fi cele promovate de iniţiativa
„Global Compact” a ONU și de Declaraţia tripartită de principii a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind întreprinderile multinaţionale și politica socială
36 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol

37 Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaţionale menţionate în anexa III la Acordul de
Asociere, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă:

Angajamentul de a armoniza LT1. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, Alocaţii
legislaţia cu Directiva Proiectul de lege pentru în vigoare Sănătăţii, 2017; bugetare;
98/59/CE a Consiliului din 20 modificarea şi completarea Muncii și Acordul de Asociere Nu presupune
iulie 1998 privind apropierea Codului muncii nr. 154-XV (anexa III la Capitolul costuri
Protecţiei
legislaţiilor statelor membre din 28 martie 2000 4) – septembrie 2018 suplimentare
cu privire la concedierile Sociale
colective Transpune:
Directiva 98/59/CE
1 2 3 4 5 6 7 8
Republica Moldova realizează SLT1. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul III,
apropierea legislaţiei sale Proiectul hotărîrii Guvern Sănătăţii, 2018; În limitele
naţionale de actele normative Guvernului pentru punerea intrată în Muncii și Acordul de Asociere resurselor
ale UE și de instrumentele în aplicare a principiului vigoare (anexa III la capitolul bugetare
Protecţiei
internaţionale menţionate în egalităţii de tratament între 4) – septembrie 2018
anexa III la prezentul acord, în persoane, fără deosebire de Sociale
conformitate cu dispoziţiile rasă sau origine etnică
din anexa respectivă:
Transpune:
Combaterea discriminării și Directiva 2000/43/CE
egalitatea de șanse între femei
și bărbaţi

Directiva 2000/43/CE a
Consiliului din 29 iunie 2000
de punere în aplicare a
principiului egalităţii de
tratament între persoane, fără
deosebire de rasă sau origine
etnică

Directiva 97/81/CE a LT2. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, 2017;
Consiliului din 15 decembrie Proiectul de lege pentru în vigoare Sănătăţii,
1997 privind acordul-cadru cu modificarea și completarea Muncii și
privire la munca pe fracţiune Codului Muncii al
Protecţiei
de normă, încheiat între Republicii Moldova nr. 154-
UCIPE, CEIP şi CES XV din 28 martie 2000 Sociale Acordul de Asociere
Directiva 2001/23/CE din 12 (anexa III la capitolul
martie 2001 privind Transpune: 4) – septembrie 2017
apropierea legislaţiilor statelor 1. Directiva 97/81/CE
membre referitoare la 2. Directiva 2001/23/CE
menţinerea drepturilor 3. Directiva 2002/14/CE
lucrătorilor în cazul
transferului de întreprinderi,
unităţi sau părţi de
întreprinderi sau unităţi
Directiva 2002/14/CE a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 11 martie 2002
de stabilire a unui cadru
general de informare şi
consultare a lucrătorilor din
Comunitatea Europeană
Directiva 2003/88/CE a SLT2. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul I, 2019; 15 mii lei –
Parlamentului European şi a Proiectul hotărîrii Guvern Economiei Conform Administraţia Bugetul de
1 2 3 4 5 6 7 8
Consiliului din 4 noiembrie Guvernului privind punerea intrată în şi de Stat a Aviaţiei Civile stat
2003 privind anumite aspecte în aplicare a Acordului vigoare Infrastructu – 3 ani din momentul
ale organizării timpului de European privind rii intrării în vigoare a
lucru organizarea timpului de Acordului
lucru al personalului mobil Notă: Administraţia de
din aviaţia civilă, încheiat de Stat a Aviaţiei Civile
Asociaţia companiilor nu a intrat încă în
europene de navigaţie vigoare
aeriană (AEA), Federaţia
europeană a lucrătorilor din
transporturi (ETF), Asociaţia
europeană a personalului
tehnic navigant (ECA),
Asociaţia europeană a
companiilor aviatice din
regiunile Europei (ERA) și
Asociaţia internaţională a
liniilor aeriene rezervate în
sistem.

Transpune:

1. Directiva 2003/88/CE
2. Directiva 2000/79/CE
Directiva 2000/78/CE a LT3. Act de modificare Lege intrată Ministerul 2018 Nu necesită
Consiliului din 27 noiembrie în vigoare Sănătăţii,
2000 de creare a unui cadru Proiectul de lege privind Muncii și
general în favoarea egalităţii ocuparea forţei de muncă Protecţiei
de tratament în ceea ce
priveşte încadrarea în muncă Sociale
și ocuparea forţei de muncă
Transpune:

1. Directiva 2000/78/CE

Directiva 79/7/CEE a LT4. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, 2018;
Consiliului din 19 decembrie Proiectul de lege privind în vigoare Sănătăţii,
1978 privind aplicarea treptată modificarea și completarea Muncii și Acordul de Asociere
a principiului egalităţii de unor acte legislative (Legea (anexa III la capitolul
Protecţiei
tratament între bărbaţi și nr. 156-XIV din 4) – septembrie 2018
femei în domeniul securităţii 14 octombrie 1998 privind Sociale
sociale sistemul public de pensii,
Legea nr. 289-XV din 22
iulie 2004 privind
1 2 3 4 5 6 7 8
indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară
de muncă şi alte prestaţii de
asigurări sociale)

Transpune:
Directiva 79/7/CEE
CAPITOLUL 5. PROTECŢIA CONSUMATORILOR

38 Părţile cooperează pentru a asigura un nivel înalt de protecţie a consumatorilor și pentru a se ajunge la compatibilitatea dintre sistemele lor de protecţie a consumatorilor

39 Pentru a atinge aceste obiective, cooperarea poate include, după caz:


(a) Urmărirea apropierii legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor, care să aibă la bază priorităţile menţionate în anexa IV la prezentul acord, evitînd totodată
barierele în calea comerţului pentru a garanta consumatorilor posibilitatea reală de a alege
(b) Promovarea schimbului de informaţii privind sistemele de protecţie a consumatorilor, inclusiv legislaţia în materie de protecţie a consumatorilor și asigurarea
respectării acesteia, siguranţa produselor de consum, inclusiv supravegherea pieţei, sisteme și instrumente de informare a consumatorilor, instruirea consumatorilor,
abilitarea și despăgubirea acestora, precum și contracte de vînzare și de prestări de servicii încheiate între comercianţi și consumatori
(c) Promovarea activităţilor de formare a funcţionarilor din administraţie și a altor reprezentanţi ai intereselor consumatorilor
(d) Încurajarea dezvoltării asociaţiilor independente de consumatori, inclusiv a organizaţiilor neguvernamentale de consumatori (ONG), și a contactelor între
reprezentanţii grupurilor de consumatori, precum și colaborarea dintre autorităţi și ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul protecţiei consumatorilor
40 Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaţionale menţionate în anexa IV la prezentul
acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă

Regulamentul (CE) – Revizuirea integrală a LT1. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2018; Alocaţii
nr.2006/2004 al Parlamentului acquis-ului în materie de Proiectul de lege pentru în vigoare Economiei bugetare;
European şi al Consiliului din protecţie a consumatorilor modificarea şi completarea și Acordul de Asociere
27 octombrie 2004 privind adoptat în Republica Legii nr.105-XV din 13 Infrastructu (anexa IV, capitolul 5 – Se încadrează
cooperarea dintre autorităţile Moldova pînă în prezent, martie 2003 privind rii septembrie 2018) în cheltuielile
naţionale însărcinate să conform acquis-ului UE protecţia consumatorilor. de personal în
asigure aplicarea legislaţiei în adoptat recent în acest sectorul
materie de protecţie a domeniu (astfel cum se Transpune: bugetar al
consumatorului menţionează în anexa IV Regulamentul Ministerului
(Regulamentul privind la Acordul de Asociere) 2006/2004/CE Economiei și
cooperarea în materie de – Implementarea Planului Infrastructurii
protecţie a consumatorului) multianual de dezvoltare
instituţională a Agenţiei
pentru Protecţia
Consumatorilor (APC)
– Instituirea și activarea
unui sistem naţional care
să permită comunicarea
eficientă între părţile
interesate de la nivel
naţional cu privire la
produsele de consum
1 2 3 4 5 6 7 8
nealimentare periculoase și
la retragerea acestora
– Continuarea dezvoltării
și punerii în aplicare a
procedurilor de gestionare,
analiză și control bazate pe
riscuri pentru produsele
alimentare și nealimentare
– Evaluarea periodică a
Planului multianual de
dezvoltare instituţională a
APC și, dacă este necesar,
revizuirea acestuia
– Consolidarea capacităţii
administrative în ceea ce
privește asigurarea
protecţiei consumatorilor
în Republica Moldova, în
special prin instruirea
funcţionarilor
guvernamentali și a altor
reprezentanţi ai intereselor
consumatorilor cu privire
la transpunerea legislaţiei
UE și la punerea în
aplicare și asigurarea
respectării ulterioare a
acesteia
Decizia 2009/251/CE a Adoptarea legislaţiei SLT1. Acte noi Hotărîre de Ministerul Trimestrul II, 2019; Alocaţii
Comisiei din 17 martie 2009 necesare de punere în 1. Proiectul hotărîrii Guvern Agriculturii Acordul de Asociere bugetare;
prin care se solicită statelor aplicare în diverse Guvernului pentru aprobarea intrată în , (anexa IV – septembrie Se încadrează
membre să se asigure că subsectoare ale mediului, Regulamentului privind vigoare Dezvoltării 2018) în cheltuielile
produsele care conţin produsul în special în ceea ce interdicţiile şi restricţiile la Regionale de personal în
biociddimetilfumurat nu sînt privește calitatea apei și producerea, introducerea pe și sectorul
întroduse sau puse la gospodărirea apelor, piaţă, utilizarea şi exportul Mediului; bugetar al
dispoziţie pe piaţă gestionarea deșeurilor, substanţelor chimice; Ministerul Ministerului
gestionarea substanţelor Sănătăţii, Economiei și
chimice, protejarea naturii, 2. Proiectul hotărîrii Muncii și Infrastructurii
calitatea aerului și Guvernului pentru aprobarea Protecţiei
poluarea industrială, în Regulamentului sanitar Sociale
vederea îndeplinirii privind plasarea pe piaţă şi
obligaţiilor descrise în utilizarea produselor biocide
Acordul de Asociere
Transpune:
Decizia 2009/251/CE
(Notă: Această Decizie și-a
1 2 3 4 5 6 7 8
încetat acţiunea pe 15
martie 2013, iar acţiunea ei
nu a fost prorogată)
Recomandarea Comisiei din LT2. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, 2019; Alocaţii
30 martie 1998 privind în vigoare Economiei bugetare;
principiile aplicabile organelor Proiectul de lege pentru și Acordul de Asociere Se încadrează
responsabile cu soluţionarea modificarea și completarea Infrastructu (anexa IV – Nu se în cheltuielile
extrajudiciară a litigiilor în Legii nr.137 din 3 iulie 2015 rii aplică) de personal în
materie de consum cu privire la mediere sectorul
(98/257/CE) bugetar al
Transpune: Ministerului
Recomandarea Comisiei Economiei și
98/257/CE Infrastructurii
Recomandarea Comisiei din LT3. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, 2019; Alocaţii
4 aprilie 2001 privind în vigoare Economiei bugetare;
principiile aplicabile organelor Proiectul de lege pentru și Acordul de Asociere
extrajudiciare implicate în modificarea și completarea Infrastructu (anexa IV – Nu se Se încadrează
soluţionarea consensuală a Legii nr.137 din 3 iulie 2015 rii aplică) în cheltuielile
litigiilor în materie de consum cu privire la mediere de personal în
(2001/310/CE) sectorul
Transpune: bugetar al
Recomandarea Comisiei Ministerului
2001/310/CE Economiei și
Infrastructurii
CAPITOLUL 6. STATISTICI

41 Părţile își dezvoltă și își I1. Elaborarea seriilor Aplicaţie Banca Trimestrul IV, 2018
consolidează cooperarea în dinamice pentru indicatorii elaborată și Naţională a
materie de statistică, conturilor internaţionale funcţională; Moldovei
contribuind prin aceasta la conform Manualului serii dinamice
obiectivul pe termen lung de Balanţei de Plăţi al Fondului elaborate sau
furnizare promptă a unor date Monetar Internaţional, actualizate
statistice, comparabile la nivel versiunea a 6-a (MBP6,
internaţional și fiabile. Se 2009), prin utilizarea
estimează că un sistem aplicaţiei interne dedicate
1 2 3 4 5 6 7 8
statistic naţional durabil, I2. Elaborarea principalilor Indicatori Banca Trimestrul IV, anual
eficient și independent din indicatori ai statisticii principali ai Naţională a
punct de vedere profesional va conturilor internaţionale cu statisticii Moldovei
produce informaţii relevante UE conturilor
pentru cetăţenii, internationale
întreprinderile și factorii de cu UE
decizie din UE și din elaboraţi
Republica Moldova,
permiţîndu-le astfel să ia
decizii în cunoștinţă de cauză.
Sistemul statistic naţional ar
trebui să respecte principiile
fundamentale ale statisticilor
oficiale adoptate de ONU,
ţinînd cont de acquis-ul UE în
domeniul statistic, inclusiv de
Codul de bune practici al
statisticilor europene, pentru a
alinia sistemul statistic
naţional la normele și
standardele europene

42 Cooperarea are drept scop: 1. Aprobarea Legii cu LT1. Act nou Lege intrată Biroul Trimestrul IV, 2017
(a) Consolidarea în continuare privire la statistica oficială, Proiectul de lege cu privire în vigoare Naţional de
a capacităţii sistemului elaborată pe baza la statistica oficială Statistică
statistic naţional, cu accent pe Regulamentului (CE) nr.
un temei juridic solid, pe 223/2009 al Parlamentului Transpune:
producerea de date și de European și al Consiliului 1. Regulamentul
metadate adecvate, pe politica (1) privind statisticile 223/2009/CE;
în materie de diseminare și pe europene și pe baza legii 2. Codul de practici al
uşurinţa în utilizare, ţinînd generice privind statistica statisticilor europene,
cont de diversele grupuri de oficială pentru ţările din adoptat de Comitetul
utilizatori, inclusiv de sectorul Europa de Est, Caucaz și Statistic European la 28
public și de cel privat, de Asia Centrală; septembrie 2011
comunitatea academică și de 2.Asigurarea
alţi utilizatori independenţei profesionale
și instituţionale a Biroului
Naţional de Statistică al
Republicii Moldova în
cadrul implementării
viitoarei reforme a
administraţiei publice, prin
menţinerea statutului său și
1 2 3 4 5 6 7 8
a poziţiei sale actuale în
cadrul administraţiei
publice
(b) Alinierea progresivă a Asigurarea calculării I1. Elaborarea metodologiei Metodologie Biroul 2019 Asistenţă
sistemului statistic al „indicelui armonizat al de calculare a „Indicelui aprobată; Naţional de tehnică
Republicii Moldova la preţurilor de consum” armonizat al preţurilor de Aplicaţie Statistică
Sistemul Statistic European (IAPC) în conformitate cu consum” (IAPC) conform elaborată şi
standardele UE standardelor UE: efectuarea funcţională;
calculelor experimentale ale 30 persoane
Indicelui armonizat al instruite
preţurilor de consum

I2. Armonizarea statisticilor Metodologia Biroul 2019 Asistenţă


privind locurile de muncă privind Naţional de tehnică
vacante cu normele statistica Statistică
europene locurilor de
muncă
vacante
aprobată
I3. Organizarea şi realizarea Cercetare Biroul 2017
cercetării statistice privind realizată; Naţional de
tranziţia de la muncă la Rezultate Statistică
pensionare în conformitate diseminate
cu normele UE (modul la
Ancheta forţei de muncă)

Implementarea I4. Implementarea Metodologie Biroul 2018


metodologiei SCN metodologiei SCN aprobată Naţional de Asistenţă
2008/SEC 2010 și 2008/SEC 2010 Statistică tehnică
recalcularea seriilor de
timp pentru principalii I5. Recalcularea seriei Indicatori Biroul 2019 Asistenţă
indicatori macroeconomici dinamice în conformitate cu macroeconom Naţional de tehnică
în conformitate cu Metodologia SCN ici Statistică
metodologia aprobată 2008/SEC 2010 ajustaţi

(c) Ajustarea furnizării de date Aprobarea clasificării I6. Elaboarea și consultarea Versiune Biroul Trimestrul, II 2017 Proiectul UE
către UE, luînd în considerare NUTS conform versiunii naţionale a elaborată; Naţional de STATREG
aplicarea metodologilor Regulamentului (CE) nr. proiectului Nomenclatorului Şedinţă Statistică;
europene și internaţionale 1059/2003 al comun al unităţilor publică Ministerul
relevante, inclusiv clasificările Parlamentului European și teritoriale de statistică organizată Agriculturii
(NUTS) ,
1 2 3 4 5 6 7 8
al Consiliului (2), cu SLT1. Act nou Hotărîre de Dezvoltării
modificările ulterioare Proiectul hotărîrii Guvern Regionale
Guvernului privind intrată în și
instituirea unui nomenclator vigoare Mediului;
comun al unităţilor Cancelaria
teritoriale de statistică de Stat;
(NUTS) Ministerul
Economiei
Transpune: și
Regulamentul Infrastructu
1059/2003/CE rii
(d) Îmbunătăţirea capacităţii I7. Participarea personalului Numărul de Biroul 2018-2019 Trimestrul Asistenţă
profesionale și de gestionare a antrenat în prelucrarea și persoane Naţional de IV, anual tehnică
personalului statistic naţional elaborarea indicilor statistici instruite Statistică;
pentru a facilita aplicarea la cursuri de instruire Banca
standardelor statistice ale UE specializate Naţională a
și a contribui la dezvoltarea Moldovei
sistemului statistic al I8. Elaborarea strategiei Strategie
Republicii Moldova privind managementul elaborată Biroul Trimestrul IV, 2019 Asistenţă
resurselor umane și a Naţional de tehnică
planurilor anuale de acţiuni Statistică
(e) Schimbul de experienţă I9. Participarea anuală în Prezenţă a cel Biroul 2017-2019 Asistenţă
între părţi cu privire la cadrul seminarului de nivel puţin o Naţional de tehnică
dezvoltarea know-how-ului în înalt organizat de către persoană Statistică
domeniul statistic Comisia Europeană
(EUROSTAT), Conferinţa
Statisticienilor Europeni
(CES)
(f) Promovarea Implementarea unui sistem SL1. Act nou Ghiduri și Biroul Trimestrul II, 2018
managementului calităţii de management al calităţii Proiectul hotărîrii Colegiului instrucţiuni Naţional de
totale a ansamblului în cadrul statisticilor Biroului Naţional de privind Statistică
proceselor de producere și de oficiale, în conformitate cu Statistică pentru aprobarea politica de
diseminare a statisticilor standardele europene ghidurilor şi instrucţiunilor calitate Trimestrul II 2019
privind politica de calitate aprobate;
în statistică
Ghiduri și
instrucţiuni
privind
politica de
calitate
implementate
în activitatea
Biroului
Naţional de
Statistică
1 2 3 4 5 6 7 8
43 Părţile cooperează în cadrul Diseminarea rezultatelor I1. Elaborarea şi publicarea Rezultate Biroul Trimestrul II, 2017 Asistenţă
Sistemului Statistic European, finale ale Recensămîntului culegerilor tematice privind finale ale Naţional de tehnică,
în care Eurostat este Populaţiei și al Locuinţelor rezultatelor finale ale recensămîntul Statistică Bugetul de
autoritatea statistică (RPL) 2014 și recensămîntului populaţiei şi ui stat;
europeană. Cooperarea se îmbunătăţirea statisticilor al locuinţelor din anul 2014 publicate
axează inclusiv pe: privind populaţia prin
(a) Statistici demografice, extinderea utilizării
inclusiv recensăminte, și surselor de date Hărţi tematice Trimestrul I, 2017
statistici sociale administrative proiectate

Asistenţă
tehnică;
Bugetul de
stat

LT1. Act nou


Proiectul de lege cu privire
la Recensămîntul populaţiei Lege aprobată Trimestrul IV, 2018
şi al locuinţelor, runda
mondială 2020

Transpune:
Regulamentul 763/2008/CE
SL1. Proiectul hotărîrii de Hotărîre de Trimestrul I, 2019
Guvern privind executarea Guvern
Legii cu privire la aprobată
Recensămîntul populaţiei şi
al locuinţelor, runda
mondială 2020
I2. Elaborarea metodologiei Metodologie Biroul Trimestrul IV, 2019
de implementare a studiului elaborată Naţional de Asistenţă
EU-SILC în statistica Statistică tehnică
naţională

(b) Statistici agricole, inclusiv I3. Reorganizarea și Cadru nou de Trimestrul I, 2019 Asistenţă
recensăminte agricole și perfecţionarea cercetărilor eșantionare tehnică;
statistici în materie de mediu statistice selective în elaborat; Bugetul de
agricultură stat
Cercetare
statistică
implementată
1 2 3 4 5 6 7 8
Dezvoltarea capacităţilor I4. Pregătirea către Principii Biroul Trimestrul IV, 2019 Asistenţă
Ministerului Agriculturii, Recensămîntul general organizatoric Naţional de tehnică –
Dezvoltării Regionale agricol – runda mondială, o- Statistică 1254 mii lei
şi Mediului în ceea 2020 metodologice Ministerul
ce privește statisticile şi Agriculturii
agricole și analiza instrumentar ,
economică elaborate Dezvoltării
Regionale
și
Mediului;
Agenţia
Relaţii
Funciare și
Cadastru

I4.1. Dezvoltarea Instruiri Ministerul 2018-2019 În limitele


capacităţilor Ministerului organizate; Agriculturii Raportare anual resurselor
Agriculturii Dezvoltării vizite de , trimestrul IV bugetare,
Regionale și Mediului în studii Dezvoltării Asistenţă
ceea ce privește statisticile Regionale tehnică
agricole și de mediu și
Mediului;
Agenţia
Relaţii
Funciare și
Cadastru;
Biroul
Naţional de
Statistică
(c) Statistici comerciale, I5. Analiza modalităţilor de Raport Biroul Trimestrul IV, 2019 Asistenţă
inclusiv registrele producere a statisticilor de privind Naţional de tehnică și
întreprinderilor și utilizarea afaceri privind filialele posibilităţile Statistică financiară
surselor administrative în străine (FATS – Foreign de producere
scopuri statistice affiliate trade statistics) și a statisticilor
iniţierea elaborării respective
metodologiei de producere a elaborat
statisticilor FATS
1 2 3 4 5 6 7 8
I5.1. Analiza cererii interne Cel puţin 2 Trimestrul II, 2018
faţă de statisticile ședinţe cu
comerciale privind filialele potenţialii
străine beneficiari de
date

I5.2. Definirea cu potenţialii Cel puţin 2 Trimestrul IV, 2018


beneficiari de statistici FATS ședinţe cu
a unui set de indicatori de beneficiarii
interes prioritar de statistici
FATS și
definirea
setului de
indicatori
prioritari
Studiu de
I5.3. Analiza posibilităţii fezabilitate
producerii setului de efectuat cu Trimestrul IV, 2018
indicatori coordonat cu definirea
beneficiarii interni modalităţilor
de producere
a setului de
indicatori
prioritari

I5.4. Evaluarea costurilor și Concluzii în Trimestrul IV, 2019


calcularea raportului baza studiului
eficienţă/cost de
fezabilitate,
coordonate cu
potenţialii
beneficiari de
statistici
1 2 3 4 5 6 7 8
I5.5. Iniţierea elaborării Responsabilit
Metodologiei de producere a ăţi și domenii Trimestrul IV, 2019
statisticii FATS de activitate
definite și
repartizate de
comun acord
(Banca
Naţională a
Moldovei–
Biroul
Naţional de
Statistică–
beneficiarii
de date)
I6. Desfășurarea sondajelor Sondaj Banca Trimestrul IV, 2019 Asistenţă
în domeniul serviciilor de efectuat și Naţională a tehnică și
călători raport analitic Moldovei; financiară
prezentat Biroul
Naţional de
Statistică
I6.1. Elaborarea cerinţelor Cel puţin 2 Trimestrul IV, 2018
faţă de sondaj ședinţe
finalizate cu
cerinţe
elaborate de
comun acord

I6.2. Efectuarea sondajului Sondaj


de către o unitate efectuat și 2018-2019
specializată contractată din rezultate
exterior prezentate

Cel puţin 2
I6.3. Analiza rezultatelor ședinţe de Trimestrul IV, 2019
sondajului analiză a
rezultatelor
sondajului,
concluzii
privind
utilizarea
rezultatelor
date
1 2 3 4 5 6 7 8

I7. Elaborarea metodologiei


şi implementarea Indicatori Biroul 2017
indicatorilor privind statistici Naţional de
statistica inovaţională elaboraţi Statistică
conform cerinţelor UE

(d) Statistici macroeconomice, I8. Elaborarea unui caiet de Caiet de Banca 2018 Asistenţă
inclusiv conturi naţionale, sarcini pentru crearea sarcini Naţională a tehnică
statistici de comerţ exterior și softului ce va fi utilizat la elaborat Moldovei
statistici în materie de preluarea, verificarea,
investiţii străine directe procesarea, validarea și
extragerea datelor CDIS, cu
grad sporit de detaliere
I9. Contractarea unui agent Soft testat Banca Trimestrul IV, 2019 Asistenţă
economic specializat în Naţională a tehnică
scopul elaborării softului Moldovei;
pentru preluarea, verificarea, Biroul
procesarea, validarea și Naţional de
extragerea datelor CDIS Statistică
(Coordinated Direct
Investment Survey), cu grad
sporit de detaliere
(e) Statistici în materie de I10. Elaborarea unui caiet de Caiet de Biroul Trimestrul I, 2017 Asistenţă
energie, inclusiv bilanţuri sarcini pentru crearea sarcini Naţional de tehnică
softului de preluare, elaborat Statistică
verificare, procesare,
validare și extragere a
datelor statistice energetice
I11. Crearea softului pentru Soft elaborat Biroul Trimestrul IV, 2017 Asistenţă
preluarea, verificarea, și funcţional Naţional de tehnică
procesarea, validarea și Statistică
extragerea datelor statistice
energetice
1 2 3 4 5 6 7 8
(f) Statistici regionale Elaborarea de estimări I12. Elaborarea produsului Indicatori Biroul Trimestrul IV, 2019 Asistenţă
pentru conturile regionale, regional brut şi recalcularea macroeconom Naţional de tehnică
urmînd metodologia SCN seriei dinamice a produsului ici în profil Statistică
1993/SEC 1995 regional brut în conformitate regional
cu Metodologia Sistemului disponibili
conturilor naţionale al
Organizaţiei Naţiunilor
Unite 2008/Sistemului
European de Conturi 2010

I13. Reconcilierea calculelor


produsului regional brut,
preţuri curente și
comparabile cu produsul
intern brut

(g) Activităţi orizontale, Implementarea unui sistem I14. Instruirea specialiștilor Cel puţin Biroul Trimestrul II, 2019 Asistenţă
inclusiv clasificări statistice, de management al calităţii din sistemul statistic 30% din Naţional de tehnică
managementul calităţii, în cadrul statisticilor naţional privind sistemul de personal Statistică
activităţi de formare, oficiale, în conformitate cu management al calităţii și instruit
diseminare și utilizarea standardele europene documentare a proceselor
tehnologiilor moderne ale statistice
informaţiei

Cel puţin 2 Trimestrul IV 2019


I15. Documentarea cercetări Biroul
proceselor statistice în baza statistice Naţional de
modelului generic al documentate Statistică
proceselor statistice conform
(GSBPM) proceselor
GSBPM
44 Părţile fac, printre altele, schimb de informaţii și de experienţă și își dezvoltă cooperarea, ţinînd seama de experienţa deja acumulată în ceea ce privește reforma
sistemului statistic lansată în cadrul diverselor programe de asistenţă. Eforturile sînt direcţionate spre alinierea în continuare la acquis-ul UE în domeniul statistic, pe
baza strategiei naţionale pentru dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova și ţinînd seama de dezvoltarea Sistemului Statistic European. În procesul de
producere a datelor statistice se pune accentul pe dezvoltarea în continuare a anchetelor prin sondaj și pe utilizarea registrelor administrative, ţinînd totodată seama de
nevoia de a reduce sarcina de răspuns. Datele sînt relevante pentru elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniile cheie ale vieţii sociale și economice
45
Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. În măsura în care este posibil, activităţile întreprinse în cadrul Sistemului Statistic
European, inclusiv cele referitoare la formare, ar trebui să fie deschise participării Republicii Moldova
1 2 3 4 5 6 7 8

46 (1) Părţile se angajează să I1. Reanimarea Consiliului Hotărîre de Biroul 2017-2019 Bugetul de
instituie și să revizuiască în Statistic prin includerea Guvern Naţional de stat
mod periodic un program de activităţii acestuia în aprobată; Statistică;
apropiere treptată a legislaţiei procesul de luare a deciziilor
Republicii Moldova de Regulament Banca
acquis-ul UE în domeniul de Naţională a
statisticii funcţionare Moldovei
aprobat

(2) Acquis-ul UE în domeniul statisticii este prevăzut în Culegerea de cerinţe statistice, actualizată în fiecare an, considerată de către părţi ca fiind anexată la prezentul
acord (anexa V)
CAPITOLUL 7. GESTIONAREA FINANŢELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN, INSPECŢIA FINANCIARĂ ȘI AUDITUL
EXTERN
47 Cooperarea în domeniul reglementat de prezentul capitol se concentrează pe punerea în aplicare a standardelor internaţionale, precum și a bunelor practici ale UE în
acest domeniu, care vor contribui la dezvoltarea unui sistem modern de gestionare a finanţelor publice în Republica Moldova, care să fie compatibil cu principiile de
bază ale UE și cu principiile internaţionale în materie de transparenţă, responsabilitate, economie, eficienţă și eficacitate
2.2. Dialogul politic, I1. Elaborarea bugetului în Buget Ministerul Trimestrul IV, 2017;
buna guvernanţă şi conformitate cu indicatorii elaborat Finanţelor Trimestrul IV, 2018
consolidarea instituţiilor din Acordul FMI

– Stabilirea unui buget


echilibrat în conformitate
cu acordul FMI, cu
suficiente resurse
financiare pentru
realizarea reformelor
planificate

– Consolidarea capacităţii I2. Implementarea Strategiei Rapoarte de Ministerul Trimestrul I, 2018;


Ministerului Finanţelor de managementului finanţelor implementare Finanţelor; Trimestrul I, 2019
a-și îndeplini rolul de publice actualizate elaborate şi Inspecţia
autoritate fiscală centrală și diseminate; Financiară;
de a asigura sustenabilitatea Măsuri de Ministerul
fiscală reformă Economiei
realizate şi
Infrastructu
rii
1 2 3 4 5 6 7 8
48 Sisteme bugetare și de L1. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, 2019 Din contul
contabilitate Proiectul de lege privind în vigoare Finanţelor programelor
(a)Îmbunătăţirea și modificarea Legii finanţelor bugetare ale
sistematizarea documentelor publice şi responsabilităţii autorităţii
în materie de reglementare bugetar-fiscale nr. 181 din publice;
referitoare la sistemele 25 iulie 2014
bugetare, contabile, de Alte surse
trezorerie și de raportare, (asistenţă
precum și armonizarea tehnică din
acestora pe baza unor partea UE) – a
standarde internaţionale, se vedea
respectînd totodată bunele măsura I1
practici aplicate în sectorul
public al UE
2.2. Dialogul politic, SL1. Act nou Proiect al Ministerul Trimestrul IV, 2019; Proiectul
buna guvernanţă şi Proiectul ordinului privind Ordinului Finanţelor Intrarea în vigoare – managementul
consolidarea instituţiilor aprobarea Standardelor privind după 2 ani finanţelor
naţionale de contabilitate aprobarea publice –
Reformarea treptată a pentru sectorul public Standardelor 45 mii euro
standardelor naţionale de naţionale de
contabilitate publică şi de contabilitate
raportare externă pentru
sectorul
elaborate
(b) Dezvoltarea continuă a I1. Definitivarea studiilor Studii Ministerul Trimestrul IV, 2017 Alte surse
planificării bugetare privind guvernanţa fiscală în realizate Finanţelor (asistenţă
multianuale și alinierea la Moldova în raport cu tehnică din
bunele practici ale UE practicile UE şi relevanţa partea UE) –
instituirii unui consiliu fiscal 18,0 mii euro,
în Republica Moldova inclusiv
măsura L1
1 2 3 4 5 6 7 8
I2. Consolidarea Formatori Ministerul Trimestrul II, 2017 Alte surse
capacităţilor autorităţilor instruiţi în Finanţelor (asistenţă
publice în domeniul cadrul tehnică din
monitorizării şi evaluării seminarului partea
programelor bugetare de 3 zile: Programul
50 de Naţiunilor
persoane din Unite pentru
cadrul Dezvoltare
Ministerul Slovacia) –
Finanţelor şi 48,5 mii dolari
autorităţilor SUA
publice
centrale;
70 de
persoane din
cadrul
direcţiilor
finanţe ale
autorităţilor
publice locale

2.2. Dialogul politic, I3. Analiza premiselor Analiza şi Ministerul Trimestrul I, 2018
buna guvernanţă și necesare pentru instituirea estimări Finanţelor;
consolidarea instituţiilor unui program de investiţii efectuate Centrul de
publice multianual continuu
Implement
– Instituirea unui program la nivel naţional sub
conducerea Ministerului are a
de investiţii publice Reformelor
multianual continuu, sub Finanţelor
conducerea Ministerului ;
Finanţelor, pentru Ministerul
asigurarea investiţiilor Economiei
prioritare la nivel naţional și
în cadrul bugetar Infrastructu
multianual rii;
Ministerul
Agriculturii
,
Dezvoltării
Regionale
și
Mediului;
Alte
autorităţi
publice
1 2 3 4 5 6 7 8
centrale

I4. Consolidarea măsurilor Program de Ministerul Trimestrul I, 2018


existente de planificare a investiţii Finanţelor;
investiţiilor publice cu publice Centrul de
accent pe procesul de elaborat şi
Implement
prioritizare inclus în
Cadrul are a
bugetar pe Reformelor
termen mediu ;
Ministerul
Economiei
și
Infrastructu
rii;
Ministerul
Agriculturii
,
Dezvoltării
Regionale
și
Mediului;
Alte
autorităţi
publice
centrale
(c) Analizarea practicilor ţărilor europene în ceea ce privește relaţiile dintre bugetele ţărilor respective pentru a îmbunătăţi acest sector în Republica Moldova

(d) Încurajarea apropierii procedurilor de achiziţii de practicile existente la nivelul UE, precum și

(e) Schimbul de informaţii, de experienţă și de bune practici, inclusiv prin schimbul de personal și prin acţiuni comune de formare în acest domeniu
1 2 3 4 5 6 7 8
49 Controlul intern, inspecţia 2.2. Dialogul politic, I1. Elaborarea Programului Program Ministerul Trimestrul I, 2018 Din contul
financiară şi auditul extern buna guvernanţă și de dezvoltare a controlului aprobat Finanţelor programelor
Părţile cooperează, de consolidarea instituţiilor financiar public intern bugetare ale
asemenea, în ceea ce privește: pentru anii 2018-2020 autorităţii
(a) Îmbunătăţirea în - Adoptarea unei noi publice
continuare a sistemului de Strategii de control
control intern (inclusiv funcţia financiar public intern
de audit intern independentă
din punct de vedere
funcţional) în ceea ce privește
autorităţile de stat și cele
locale prin intermediul
armonizării cu standardele și
metodologiile internaţionale
general acceptate, precum și
cu bunele practici ale UE
I2. Crearea şi suplinirea cu 35 de Autorităţile Trimestrul IV, 2019 Din contul
personal a subdiviziunilor de subdiviziuni administraţ programelor
audit intern în cadrul de audit iei publice bugetare ale
autorităţilor publice centrale intern create centrale; autorităţii
şi locale de nivelul al doilea şi suplinite cu publice
personal în
cadrul
autorităţilor
administraţiei
publice locale
de nivelul al
doilea;

14
subdiviziuni
de audit
intern create
şi suplinite cu
personal în
cadrul
autorităţilor
administraţiei
publice
centrale
1 2 3 4 5 6 7 8
I3. Fortificarea capacităţilor Cel puţin 3 Ministerul Pe parcursul anului
managerilor pentru activităţi de Finanţelor
implementarea/dezvoltarea instruire
sistemului de management realizate
financiar şi control în
entităţile publice

I4. Fortificarea capacităţilor Cel puţin 3 Ministerul Pe parcursul anului


auditorilor interni din activităţi de Finanţelor
sectorul public instruire
realizate

(b) Dezvoltarea unui sistem 2.2. Dialogul politic, I5. Clarificarea rolului și Reglementare Ministerul Trimestrul I, 2018 Din contul
corespunzător de inspecţie buna guvernanţă și atribuţiilor Inspecţiei de organizare Finanţelor programelor
financiară, care va completa consolidarea instituţiilor Financiare conform și funcţionare bugetare ale
funcţia de audit intern, fără a recomandărilor partenerilor revizuită și autorităţii
se suprapune însă acesteia, și Îmbunătăţirea în de dezvoltare și bunelor aprobată publice
va asigura controlul adecvat al continuare a MFP şi practici
veniturilor și al cheltuielilor implementarea efectivă a
publice pe parcursul unei strategiei actualizate în I6. Crearea capacităţilor 100% Ministerul Trimestrul IV 2019
perioade de tranziţie și ulterior materie de MFP pentru efectuarea auditelor personal Finanţelor
sectoriale de interes naţional instruit; (Inspecţia
Plan strategic Financiară)
elaborat și
aprobat
(c) Cooperarea eficace între I7. Organizarea întrunirilor Cel puţin 1 Ministerul Pe parcursul anului
actorii implicaţi în gestiunea pentru dezvoltarea şedinţă Finanţelor;
și controlul financiar, auditul controlului financiar public desfăşurată Curtea de
și inspecţia cu actorii intern (anual) Conturi
responsabili de buget,
trezorerie și contabilitate
pentru a stimula dezvoltarea
guvernanţei
(d) Consolidarea I8. Realizarea schimbului de Cel puţin 5 Ministerul Pe parcursul anului
competenţelor Unităţii experienţă și bune practici ședinţe Finanţelor
centrale de armonizare pentru cu statele membre UE desfășurate
controlul financiar intern
public (PIFC)
1 2 3 4 5 6 7 8
(e) Punerea în aplicare a L2. Act de modificare Lege intrată Curtea de Trimestrul I, 2018 (Aproximativ
standardelor de audit extern Proiectul de lege pentru în vigoare Conturi suma 197,0
acceptate la nivel internaţional modificarea şi completarea mii lei);
ale Organizaţiei Internaţionale unor acte legislative (Legea Alocaţii
a Instituţiilor Supreme de Curţii de Conturi nr. 261- bugetare, total
Audit (INTOSAI) XVI din 5 decembrie 2008, inclusiv:
Legea nr.48 din 22 martie bugetul de stat
2012 privind sistemul de – 197,0 mii lei
salarizare a funcţionarilor
publici

I9. Instruirea angajaţilor Cel puţin Curtea de Pe parcursul anului Aproximativ


Curţii de Conturi privind 25% din Conturi 90,0 mii lei;
aplicarea Standardului angajaţi Alocaţii
internaţional pentru instruiţi anual bugetare, total
instituţiile supreme de audit inclusiv:
(ISSAI) - bugetul de
stat – 90,0 mii
lei;
Alte surse
extrabugetare
(f) Schimbul de informaţii, de I10. Asigurarea unui Ședinţe/atelie Curtea de Anii 2017-2019 (Aproximativ
experienţă și de bune practici, mecanism eficient de re de lucru Conturi 10,0 mii lei);
printre altele cu ajutorul comunicare/colaborare cu organizate Alocaţii
schimbului de personal și al Unitatea Centrală de bugetare, total
acţiunilor comune de formare Armonizare din cadrul inclusiv:
în acest domeniu Ministerului Finanţelor, bugetul de stat
Asociaţia Auditorilor Interni –
din Republica Moldova 10,0 mii lei
Participare la Curtea de Trimestrul IV, 2019 (Aproximativ
I11. Participarea la Congresul Conturi 123,0 mii lei)
Congresul al XXIII -lea al INCOSAI
Organizației Internaționale a
Instituțiilor Supreme de
Audit (INCOSAI)

I12. Organizarea ședinţei Ședinţă Curtea de Trimestrul I, 2017 (Aproximativ


Consiliului de Conducere organizată Conturi 164,0 mii lei)
EUROSAI
1 2 3 4 5 6 7 8
50 Lupta împotriva fraudei și a Asigurarea asistenţei și a I1. Realizarea schimbului de Număr de Centrul Permanent Resurse
corupţiei cooperării efective cu experienţe şi bune practici instruiri, Naţional bugetare;
Părţile vor coopera, de instituţiile și organismele cu statele membre UE în activităţi Anticorupţi Proiecte de
asemenea, în ceea ce privește: relevante ale UE, inclusiv domeniul prevenirii şi comune e; asistenţă
(a) Schimbul de informaţii, de cu Oficiul European de combaterii fraudelor şi desfăşurate Procuratura externă
experienţă și de bune practici Luptă Antifraudă (OLAF) corupţiei în gestionarea Generală;
în cazul controalelor și al fondurilor UE Ministerul
inspecţiilor la faţa locului Afacerilor
legate de gestionarea și Interne;
controlul fondurilor UE, Ministerul
care să se realizeze în Finanţelor;
conformitate cu normele și Curtea de
procedurile aplicabile Conturi;
Cancelaria
de Stat;
Autoritatea
Naţională
de
Integritate
(b) Îmbunătăţirea metodelor I2. Utilizarea pe larg a Investigaţii Centrul
de combatere și de prevenire a investigaţiilor financiare în financiare Naţional 2017-2019 Nu necesită
fraudei și a corupţiei în cadrul combaterii fraudelor efectuate Anticorupţi costuri
domeniile reglementate de e;
prezentul capitol, inclusiv Procuratura
cooperarea între organismele Generală
administrative relevante
(c) Asigurarea unei cooperări I3. Antrenarea experţilor Cazuri Centrul Anual Nu necesită
eficace cu instituţiile și Oficiul European de Luptă examinate cu Naţional costuri
organismele relevante ale UE, Antifraudă la examinarea asistenţa Anticorupţi
în cazul controalelor, fraudării fondurilor UE Oficiului e;
inspecţiilor și auditurilor la European de Procuratura
faţa locului legate de Luptă Generală
gestiunea și controlul Antifraudă
fondurilor UE, conform
normelor și procedurilor
relevante
51 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol

CAPITOLUL 8. FISCALITATE

52 Părţile cooperează pentru a consolida buna guvernanţă în domeniul fiscal, în vederea îmbunătăţirii în continuare a relaţiilor economice, a comerţului, a investiţiilor și a
concurenţei loiale
53 În ceea ce privește articolul 52 2.6 Dezvoltarea L1. SL1. Elaborarea Ministerul Continuu Din contul
din prezentul acord, părţile economică și propunerilor aferente Lege intrată Finanţelor; programelor
recunosc și se angajează să oportunităţile de piaţă modificării şi completării în vigoare; bugetare ale
pună în aplicare principiile legislaţiei fiscale privind autorităţii
1 2 3 4 5 6 7 8
bunei guvernanţe în domeniul Fiscalitatea eficientizarea procedurilor Hotărîre de Serviciul publice
fiscal, și anume, principiul de administrare fiscală, Guvern Fiscal de
transparenţei, al schimbului de – Îmbunătăţirea cooperării pentru excluderea barierelor intrată în Stat
informaţii și al concurenţei fiscale internaţionale în care împiedică facilitarea vigoare
loiale în domeniul fiscal, la vederea sporirii bunei colectării impozitelor şi
care au aderat statele membre guvernanţe în domeniul taxelor
la nivelul UE. În acest sens, fiscal, și anume prin
fără a aduce atingere aplicarea principiilor
competenţelor UE și ale transparenţei, schimbului
statelor membre, părţile de informaţii și
îmbunătăţesc cooperarea concurenţei fiscale
internaţională în domeniul echitabile
fiscal, facilitează colectarea
veniturilor fiscale legale și
elaborează măsuri în vederea
punerii în aplicare eficace a
principiilor menţionate
anterior
54 Părţile își dezvoltă și își 2.6. Dezvoltarea L2. SL2.Modificarea Lege intrată Ministerul 6 luni după aprobarea Din contul
consolidează cooperarea care economică și legislaţiei în vederea în vigoare; Finanţelor; Legii Serviciului Fiscal programelor
urmărește îmbunătăţirea și oportunităţile de piaţă aducerii actelor legislative și Hotărîre de Serviciul de Stat bugetare ale
dezvoltarea regimului fiscal și Fiscalitatea normative în corespundere Guvern Fiscal de autorităţii
a administraţiei fiscale din cu Legea Serviciului Fiscal intrată în Stat publice
Republica Moldova, inclusiv – Îmbunătăţirea capacităţii de Stat vigoare Ministerele
consolidarea capacităţii de administraţiei fiscale prin şi alte
colectare și control, cu un consolidarea autorităţi
accent deosebit pe procedurile managementului publice
de rambursare a taxei pe schimbării, realizarea centrale
valoarea adăugată (TVA), reformei instituţionale și
pentru a evita acumularea operaţionale, contribuirea
arieratelor, pentru a asigura la procesul de integrare
colectarea eficace a europeană și modernizarea
impozitelor și pentru a tehnologiilor
consolida combaterea fraudei informaţionale
fiscale și a evaziunii fiscale.
Părţile depun eforturi pentru a
consolida cooperarea și
schimburile de experienţă în
combaterea fraudei fiscale, în
special a fraudei de tip carusel
1 2 3 4 5 6 7 8
2.6. Dezvoltarea I1. Elaborarea sistemului Specificaţii Serviciul Trimestrul II, 2018 Din contul
economică și informaţional automatizat, tehnice Fiscal de programelor
oportunităţile de piaţă care va permite gestionarea aprobate; Stat bugetare ale
Fiscalitatea managementului riscurilor Sistem autorităţii
– Adoptarea de de conformare informaţional publice
măsuri vizînd asigurarea elaborat şi
impunerii și colectării implementat
echitabile și eficiente a
impozitelor directe
2.6 Dezvoltarea I2. Implementarea Sarcină Serviciul Trimestrul IV, 2019 Sursă externă
economică și sistemului informaţional tehnică Fiscal de de finanţare
oportunităţile de piaţă automatizat „Managementul elaborată; Stat
Fiscalitatea cazurilor” 6 din 8
module
– Îmbunătăţirea capacităţii implementate
administraţiei fiscale în în termen (cel
scopul evitării acumulării puţin 80% de
arieratelor, asigurării executare a
colectării eficace a obiectivului)
impozitelor și consolidării
combaterii fraudei fiscale
și evitării obligaţiilor
fiscale
55 Părţile își dezvoltă cooperarea 2.6. Dezvoltarea LT1. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, 2017; Din contul
și își armonizează politicile în economică şi condiţiile de Proiect de lege pentru în vigoare Finanţelor Trimestrul IV, 2018; programelor
ceea ce privește contracararea piaţă modificarea și completarea Trimestrul IV, 2019; bugetare ale
și combaterea fraudei și a Fiscalitatea Codului fiscal nr.1163-XIII Acordul de Asociere autorităţilor
contrabandei cu produse din 24 aprilie 1997, (anexa VI la capitolul publice
supuse accizelor. Cooperarea - Adoptarea de măsuri de majorarea graduală a cotei 8)
include, printre altele, armonizare a politicilor de accizelor pentru ţigaretele cu Ratele – 2025
aproprierea treptată a ratelor combatere a fraudei și a filtru și fără filtru.
accizelor la produse din tutun, contrabandei cu produse
în măsura posibilului, ţinînd supuse accizelor Transpune:
seama de constrîngerile Directiva 2011/64/UE
contextului regional, inclusiv
printr-un dialog la nivel
regional și în conformitate cu - Adoptarea de măsuri L1. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, 2019
Convenţia-cadru pentru vizînd asigurarea Proiect de lege pentru în vigoare Finanţelor
controlul tutunului a impunerii și colectării modificarea şi completarea
Organizaţiei Mondiale a echitabile și eficiente a titlului II din Codul fiscal
Sănătăţii din 2003 (CCCT a impozitelor directe nr.1163-XIII din 24 aprilie
OMS). În acest scop, părţile 1997, în partea ce ţine de
depun eforturi să își impozitul pe venitul
consolideze cooperarea în persoanelor fizice și juridice
context regional
1 2 3 4 5 6 7 8
56 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol

57 Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaţionale menţionate în anexa VI la prezentul
acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă
Directiva 2006/112/CE a 2.6. Dezvoltarea LT1. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2019; Din contul
Consiliului din 28 noiembrie economică şi condiţiile de Proiectul de lege pentru în vigoare Finanţelor programelor
2006 privind sistemul comun piaţă modificarea și completarea Acordul de Asociere bugetare ale
al taxei pe valoare adăugată Fiscalitatea Codului fiscal nr.1163-XIII (Anexa VI la capitolul autorităţilor
din 24 aprilie 1997 8) – septembrie 2019 publice
- Armonizarea Codului
fiscal al Republicii Transpune:
Moldova în materie de Directiva 2006/112/CE
A treisprezecea directivă a TVA și accize cu LT2. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2019;
Consiliului din 17 noiembrie directivele relevante ale Proiect de lege pentru în vigoare Finanţelor
1986 privind armonizarea UE, în conformitate cu modificarea și completarea Acordul de Asociere
legislaţiilor dispoziţiile din anexa VI la Codului fiscal nr.1163-XIII (anexa VI la capitolul
statelor membre referitoare la AA; din 24 aprilie 1997 8) – septembrie 2019
impozitele pe cifra de afaceri
– Sisteme de restituire a taxei - Apropierea legislaţiei Transpune:
pe valoarea adăugată Republicii Moldova în Directiva 86/560/CE
persoanelor impozabile care materie de scutiri de TVA
nu sînt stabilite pe teritoriul și accize de legislaţia UE,
Comunităţii în conformitate cu anexa
(86/560/CEE) – pentru alte VI din AA
persoane impozabile decît
persoanele juridice
Directiva 2003/96/CE a LT3. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2019;
Consiliului din 27 octombrie Proiect de lege pentru în vigoare Finanţelor
2003 privind restructurarea modificarea și completarea Acordul de Asociere
cadrului comunitar de Codului fiscal nr.1163-XIII (anexa VI la capitolul
impozitare a produselor din 24 aprilie 1997. 8) – septembrie 2019,
energetice şi a electricităţii cu excepţia
Transpune: prevederilor privind
Directiva 2003/96/CE tarifele (ratele de
impozitare)
Directiva 2007/74/CE a LT4. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2018;
Consiliului din 20 decembrie Proiect de lege pentru în vigoare Finanţelor
2007 privind scutirea de taxa modificarea și completarea Acordul de Asociere
pe valoare adăugată și de Codului fiscal nr.1163-XIII (anexa VI la Capitolul
accize pentru bunurile din 24 aprilie 1997 și a 8) – septembrie 2017
importate de către persoanele Codului vamal nr.1149-XIV
care călătoresc din ţări terţe din 20 iulie 2000

Transpune:
Directiva 2007/74/CE
1 2 3 4 5 6 7 8
Directiva 92/83/CEE a LT5. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2017;
Consiliului din 19 octombrie Proiectul de lege pentru în vigoare Finanţelor
1992 privind armonizarea modificarea și completarea Acordul de Asociere
structurilor accizelor la alcool Codului fiscal nr.1163-XIII (anexa VI la capitolul
și băuturi alcoolice din 24 aprilie 1997. 8) – septembrie 2017

Transpune:
Directiva 92/83/CEE
Directiva 2008/118/CE a LT6. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2017;
Consiliului din 16 decembrie Proiectul de lege pentru în vigoare Finanţelor
2008 privind regimul general modificarea și completarea Acordul de Asociere
al accizelor în partea ce ţine Codului fiscal nr.1163-XIII (anexa VI la capitolul
de aplicarea articolului 1 al din 24 aprilie 1997. 8) – septembrie 2016
Directivei
Transpune:
Directiva 2008/118/CE
CAPITOLUL 9. SERVICIILE FINANCIARE

58 Recunoscînd importanţa unui set eficace de reguli şi practici în domeniile serviciilor financiare pentru a institui o economie de piaţă pe deplin funcţională şi pentru a
promova schimburile comerciale între părţi, acestea convin să coopereze în domeniul serviciilor financiare în conformitate cu următoarele obiective:
(a) Sprijinirea procesului de adaptare a reglementărilor în sectorul serviciilor financiare la nevoile unei economii de piaţă deschise
(b) Asigurarea unei protecţii eficace și adecvate a investitorilor și a altor consumatori de servicii financiare
Notă: în partea ce se referă la bănci, a se vedea măsurile de implementare din articolul 249 (Apropierea treptată) aferente apropierii legislaţiei naţionale de Directiva
2013/36/UE şi de Regulamentul (UE) nr.575/2013
((c) Asigurarea stabilităţii şi SL1. Acte noi Constituirea Banca Trimestrul II, 2019 Asistenţă
integrităţii sistemului Constituirea Depozitarului Depozitarului Naţională a tehnică
financiar al Republicii central unic al valorilor central unic al Moldovei; externă și
Moldova în toate elementele mobiliare și elaborarea valorilor Comisia alocarea
sale reglementărilor mobiliare și Naţională a resurselor în
Depozitarului central unic al aprobarea Pieţei limita
valorilor mobiliare în reglementăril Financiare; bugetului
conformitate cu or și Ministerul Băncii
Regulamentul (UE) politicilor Finanţelor Naţionale a
nr. 909/2014 al acestuia Moldovei
Parlamentului European și al
Consiliului din 23 iulie 2014
privind îmbunătăţirea
decontării titlurilor de
valoare în UE și privind
depozitarii centrali de titluri
de valoare
1 2 3 4 5 6 7 8
2.6. Dezvoltarea I1. Dezvoltarea Instrumente Banca Trimestrul IV, 2019 Asistenţă
economică și instrumentelor de dezvoltate și Naţională a tehnică
oportunităţile de piaţă supraveghere implementate Moldovei externă
macroprudenţială la nivelul preconziată în
Priorităţi pe termen mediu:
Băncii Naţionale a Moldovei cadrul unui
- elaborarea unui cadru de proiect
supraveghere Twinning
macroprudenţială I2. Reorganizarea Comitet Banca Trimestrul II, 2018
Comitetului Naţional de Naţional de Naţională a
Stabilitate Financiară Stabilitate Moldovei;
Financiară Comisia
reorganizat Naţională a
Pieţei
Financiare;
Cancelaria
de Stat;
Ministerul
Economiei
și
Infrastructu
rii;
Ministerul
Finanţelor
(d) Promovarea cooperării 2.6. Dezvoltarea I3. Promovarea dialogului și Acorduri de Banca Permanent
dintre diferiţii actori ai economică și a cooperării dintre Banca cooperare Naţională a
sistemului financiar, inclusiv oportunităţile de piaţă Naţională a Moldovei și negociate sau Moldovei
autorităţile de reglementare și autorităţile de reglementare/ încheiate
de control Serviciile financiare supraveghere a societăţilor
de credit din Uniunea
Priorităţi pe termen scurt: Europeană în vederea
negocierii și încheierii
- stabilirea de contacte și acordurilor de cooperare
realizarea unui schimb de
informaţii cu
supraveghetorii financiari
din UE. În special, UE va
acorda autorităţilor din
Republica Moldova
sprijinul necesar în
vederea încheierii de
acorduri privind schimbul
de informaţii și cooperarea
în domeniul serviciilor
financiare cu autorităţile
relevante de reglementare
și de supraveghere din UE
1 2 3 4 5 6 7 8
(de exemplu, Banca
Centrală Europeană și
autorităţile din statele
membre ale UE);

- realizarea unui schimb de


informaţii prompte,
relevante și precise cu
privire la situaţia actuală a
legislaţiei existente în
Republica Moldova
(e) Asigurarea supravegherii 2.6. Dezvoltarea I4. Crearea cadrului nou de Proceduri Banca Trimestrul IV, 2019 Asistenţă
independente și eficace economică și supraveghere prudenţială a aprobate; Naţională a tehnică oferită
oportunităţile de piaţă băncilor bazată pe procesul Moldovei în contextul
de supraveghere și evaluare Instrumente și Misiunii
Serviciile financiare (SREP) a cadrului de sisteme de Uniunii
administrare a activităţii, supraveghere Europene de
Priorităţi pe termen mediu: care include cel puţin dezvoltate; Consiliere în
managementul riscului și Politici
- crearea unui nou cadru de guvernanţa internă în bănci Personal Publice pentru
instruit și Republica
reglementare și de
calificat în Moldova;
supraveghere, care să fie domeniul Asistenţă
conform standardelor de supravegherii tehnică oferită
reglementare convenite la bazate pe de
nivel internaţional, riscuri Departamentul
incluzînd o nouă abordare de Trezorerie
și noi mijloace și al SUA
I5. Implementarea soluţiei Soft Banca Trimestrul III, 2018 În limita
instrumente de
pentru eficientizarea implementat Naţională a bugetului
supraveghere; procesului de licenţiere, și funcţional Moldovei instituţiei
autorizare și notificare
- instituirea unui cadru
cuprinzător pentru I6. Implementarea soluţiei Soft Banca Trimestrul IV, 2018 În limita
îmbunătăţirea guvernanţei privind monitorizarea implementat Naţională a bugetului
corporative și a gestionării transparenţei acţionarilor şi și funcţional Moldovei instituţiei
riscurilor în sectorul analiza la distanţă a
bancar și financiar tranzacţiilor băncilor în
scopul prevenirii și
combaterii spălării banilor şi
finanţării terorismului

59 (1) Părţile încurajează cooperarea dintre autorităţile de reglementare și de control competente, inclusiv schimbul de informaţii, împărtășirea experienţei privind pieţele
financiare și alte măsuri de acest fel.
Notă: în partea ce se referă la bănci, a se vedea măsura de implementare din articolul 58 litera (d)
1 2 3 4 5 6 7 8
(2) O atenţie deosebită se acordă dezvoltării capacităţii administrative a acestor autorităţi, inclusiv prin schimbul de personal și prin acţiuni comune de formare
60 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol

61 Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaţionale menţionate în anexa XXVIII-A la
prezentul acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă.
Notă: a se vedea măsurile de implementare din articolul 249 (Apropierea treptată)
CAPITOLUL 10. POLITICA INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ

62 Părţile își dezvoltă și își L1. Act nou Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, 2018 Alocaţii
consolidează cooperarea Proiect de lege privind în vigoare Economiei bugetare;
privind politica industrială și activitatea întreprinderilor și În limita
antreprenorială, îmbunătăţind de familie Infrastructu bugetului
astfel mediul de afaceri pentru rii; aprobat
toţi operatorii economici, dar Ministerul
cu un accent deosebit pe Finanţelor;
întreprinderile mici și mijlocii Ministerul
(IMM-uri). Cooperarea sporită Sănătăţii,
ar trebui să îmbunătăţească Muncii și
cadrul administrativ și de
Protecţiei
reglementare atît pentru
întreprinderile din UE, cît și Sociale
pentru cele din Republica
Moldova care funcţionează în
UE și în Republica Moldova,
și ar trebui să fie întemeiată pe
politicile industriale și pe
politicile privind IMM-urile
ale UE, ţinînd seama de
principiile și de practicile
recunoscute la nivel
internaţional în acest domeniu
1 2 3 4 5 6 7 8
63 În acest scop, părţile - Punerea în aplicare a I1. Examinarea practicilor 2 evenimente Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
cooperează pentru: Strategiei de dezvoltare a statelor membre UE și organizate/ Economiei bugetare;
(a) (a) Aplicarea strategiei sectorului IMM pentru ţărilor ENP în vederea participări; și În limita
destinate dezvoltării IMM- perioada 2012-2020 și a ajustării politicilor la 2 note de Infrastructu bugetului
urilor, bazate pe principiile planului de acţiune aferent, principiile Small Business conlucrare rii; aprobat
iniţiativei în favoarea în conformitate cu noua Act elaborate Organizaţia
întreprinderilor mici („Small lege privind IMM-urile, cu pentru
Business Act” pentru Europa) versiunea revizuită a Foii Dezvoltare
și monitorizarea procesului de de parcurs privind a
punere în aplicare prin dialog competitivitatea, specifică Sectorului
și raportare periodică. Această acestei ţări, precum și cu Întreprinde
cooperare se axează, de Strategia naţională de rilor Mici
asemenea, pe atragere a investiţiilor și și Mijlocii;
microîntreprinderi, care sînt promovare a exporturilor Ministerul
extrem de importante, atît pentru perioada 2016-2020 Educaţiei,
pentru economia UE, cît și și cu planul de acţiune Culturii şi
pentru cea a Republicii aferent; Cercetării
Moldova I2. Implementarea 300 de femei Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
- Implementarea foii de programului „Femei în consultate/ins Economiei bugetare total
parcurs naţionale și a afaceri” truite și – 55 mil. lei;
recomandărilor formulate 10 mil. lei Infrastructu inclusiv:
în urma evaluării iniţiativei granturi rii; Suport
SBA (Small Business Act); acordate Organizaţia bugetar;
anual; pentru Proiecte
- Cooperarea cu privire la 100 de afaceri Dezvoltare finanţate din
implementarea foii de fondate şi a surse externe
parcurs pentru administrate Sectorului
îmbunătăţirea de femei; Întreprinde
competitivităţii Republicii 15 mil. lei rilor Mici
Moldova anual – și Mijlocii
volumul
investiţiilor
atrase în
economie
1 2 3 4 5 6 7 8
I3. Elaborarea şi Program Ministerul Trimestrul I, 2018 Alocaţii
implementarea unui aprobat Economiei bugetare total
instrument de finanţare și – 50 mil. lei;
destinat tinerilor cu idei Infrastructu inclusiv:
inovative de a-şi lansa rii; Suport
afaceri în special în zonele Organizaţia bugetar;
rurale „Start pentru tineri” pentru Proiecte
Dezvoltare finanţate din
a surse externe
Sectorului
Întreprinde
rilor Mici
și Mijlocii
I4. Implementarea 500 de tineri Ministerul Trimestrul IV, 2018
programului de susţinere a consultaţi/ghi Economiei
tinerilor antreprenori daţi anual; și
350 de tineri Infrastructu
instruiţi rii;
anual; Organizaţia
Număr de pentru
companii Dezvoltare
create; a
20 mil. lei Sectorului
granturi Întreprinde
pentru capital rilor Mici
de start și Mijlocii
acordate;
Număr de
locuri de
muncă noi
create
I5. Acordarea garanţiilor 130 de Organizaţia Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
financiare întreprinderilor garanţii active pentru bugetare total
mici și mijlocii la credite anual, Dezvoltare – 75 mil. lei;
bancare inclusiv 30% a inclusiv:
companiilor Sectorului Suport
gestionate de Întreprinde bugetar;
femei; rilor Mici Proiecte
Volumul și Mijlocii finanţate din
creditelor surse externe
garantate
1 2 3 4 5 6 7 8
I6. Implementarea 250 de Organizaţia Trimestrul IV, 2018 Alocaţii
Programului de atragere a migranţi şi pentru bugetare total
remitenţelor în economie rude de Dezvoltare – 40 mil. lei;
„PARE 1+1” gradul I ale a
acestora Sectorului inclusiv:
instruiţi Întreprinde Suport
anual, rilor Mici bugetar;
inclusiv 30% și Mijlocii Proiecte
femei; finanţate din
160 de surse externe
proiecte
investiţionale
finanţate
anual,
inclusiv 30%
gestionate de
femei;
Suma
granturilor
acordate;
80 mil. lei
anual –
volumul
investiţiilor
efectuate în
economie
I7. Implementarea 1 900 de Organizaţia Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
Programului de instruire întreprinderi pentru bugetare total
continuă „Gestiunea mici și Dezvoltare – 2,1 mil. lei;
eficientă a afacerii” mijlocii a
instruite Sectorului inclusiv:
anual, Întreprinde Suport
inclusiv 30% rilor Mici bugetar;
femei; și Mijlocii Proiecte
15 localităţi finanţate din
acoperite, surse externe
raportate la
numărul total
de localităţi
1 2 3 4 5 6 7 8
(b) Crearea condiţiilor-cadru I8. Realizarea Foii de Raport de Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
mai bune, prin schimbul de parcurs pentru ameliorarea monitorizare Economiei bugetare;
informaţii și de bune practici, competitivităţii Republicii elaborat și În limitele
contribuind astfel la Moldova (Hotărîrea semestrial/an Infrastructu bugetului
îmbunătăţirea competitivităţii. Guvernului nr. 4 din ual; Nivel de rii; aprobat și
Această cooperare include 14 ianuarie 2014) realizare (%); Institutul mijloacelor
gestionarea schimbărilor Raport anual Naţional de financiare
structurale (restructurarea), de evaluare a Cercetări alocate de
dezvoltarea parteneriatelor competitivităţ Economice partenerii de
public-privat, aspecte legate ii Republicii ; Agenţia dezvoltare
de mediu și energie, cum ar fi Moldova; de
eficienţa energetică și o Număr de Investiţii;
producţie mai ecologică reuniuni ale Autorităţile
Consiliului publice
pentru centrale
Competitivita relevante
te
desfășurate;
Număr de
acte
normative
elaborate/apro
bate
I9. Consolidarea dialogului 2 reuniuni Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
public-privat prin organizate Economiei bugetare;
intermediul Consiliului anual și În limita
consultativ al Infrastructu bugetului
întreprinderilor mari și rii; aprobat
mijlocii Autorităţile
publice
centrale
relevante
I10. Elaborarea și Program Ministerul Trimestrul IV, 2018 Alocaţii
implementarea unor elaborat; Economiei bugetare, total
programe de adaptare a Volum al și – 60 mil. lei (3
întreprinderilor mari și mijloacelor Infrastructu mil. euro);
mijlocii la „economia verde” atrase pentru rii; inclusiv:
capitalizarea Organizaţia Proiecte
programului pentru finanţate din
Dezvoltare surse externe
a – 60 mil. lei
Sectorului (3 mil. euro)
Întreprinde
rilor Mici
și Mijlocii
1 2 3 4 5 6 7 8
Directiva 2014/23/UE a LT1. Act nou Lege intrată Ministerul Trimestrul III, 2018; Alocaţii
Parlamentului European și a Proiect de lege privind în vigoare Economiei bugetare, total
Consiliului din 26 februarie concesiunile de lucrări și și Acordul de Asociere – 30,0 mii lei;
2014 privind atribuirea servicii Infrastructu (Anexa XXIX-B) – inclusiv:
contractelor de concesiune rii septembrie 2018 Suport bugetar
Armonizare: – 25,0 mii lei;
Directiva 2014/23/UE Alte – 5,0 mii
lei
SL1. Act de modificare Hotărîre de Agenţia Trimestrul IV, 2017 Alocaţii
Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Proprietăţii bugetare, total
privind completarea intrată în Publice – 30,0 mii lei;
anexelor nr.1 și nr.2 la vigoare inclusiv:
Hotărîrea Guvernului nr.419 Suport bugetar
din 18 iunie 2012 „Cu – 25,0 mii lei;
privire la aprobarea listei Alte – 5,0 mii
bunurilor proprietate a lei
statului şi a listei lucrărilor
şi serviciilor de interes
public naţional propuse
parteneriatului public-
privat”
SL2. Act de modificare Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Economiei bugetare, total
privind modificarea Hotărîrii intrată în și – 30,0 mii lei;
Guvernului nr. 476 din 4 vigoare Infrastructu inclusiv:
iulie 2012 „Pentru aprobarea rii; Suport bugetar
Regulamentului privind Agenţia – 25,0 mii lei;
procedurile standard şi Proprietăţii Alte – 5,0 mii
condiţiile generale de Publice lei
selectare a partenerului
privat”
I11. Elaborarea Ghidului Ghid publicat Ministerul Trimestrul III, 2017 Alocaţii
pentru proiectele de pe pagina Economiei bugetare, total
parteneriat public-privat web a și – 50,0 mii lei
Agenţiei Infrastructu
Proprietăţii rii;
Publice Agenţia
Proprietăţii
Publice
1 2 3 4 5 6 7 8
I12. Elaborarea Metodologie Ministerul Trimestrul I, 2018 Alocaţii
Metodologiei de aprobată Economiei bugetare, total
monitorizare și evaluare a și – 25,0 mii lei
contractelor de parteneriat Infrastructu
public-privat încheiate rii;
Agenţia
Proprietăţii
Publice
I13. Organizarea atelierelor 4 evenimente Agenţia Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
de lucru în domeniul organizate Proprietăţii bugetare, total
parteneriatului public-privat anual Publice – 150,0 mii lei
la nivelul autorităţilor
publice centrale și locale, cu
implicarea instituţiilor
financiare și a mediului de
afaceri
I14. Participarea 5 persoane Agenţia Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
colaboratorilor Direcţiei instruite în Proprietăţii bugetare, total
parteneriat public-privat din domeniul Publice – 500,0 mii
cadrul Agenţiei Proprietății parteneriatulu lei;
Publice la studii și instruiri i public-privat
externe în cadrul inclusiv:
cursurilor de Suport bugetar
scurtă durată –400,0 mii lei;
(1-5 zile), de Alte surse
durată medie (asistenţă
(6-30 de zile), tehnică) –
de lungă 100,0 mii lei
durată (mai
mult de 30 de
zile)
I15. Participarea la 2 participări Agenţia Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
evenimente internaţionale anual Proprietăţii bugetare, total
din domeniul parteneriatului Publice – 400,0 mii lei
public-privat (intern/extern)
(c) Simplificarea şi I16. Realizarea Planului de Raport Ministerul Trimestrul IV, 2017 Alocaţii
raţionalizarea reglementărilor acţiuni pentru elaborat Economiei bugetare
și practicilor în materie de implementarea Strategiei anual; și
reglementare, cu un accent reformei cadrului de Nivel de Infrastructu
specific pe schimbul de bune reglementare a activităţii de îndeplinire rii;
practici privind tehnicile de întreprinzător pentru anii (%)/anual; Autorităţile
reglementare, inclusiv 2013-2020 Număr de administraţ
principiile UE acte iei publice
normative centrale
adoptate/apro
1 2 3 4 5 6 7 8
bate; Număr
de măsuri
realizate

L1. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul II, 2017 Alocaţii
Proiect de lege pentru în vigoare Economiei bugetare;
modificarea şi completarea și În limitele
actelor legislative în vederea Infrastructu bugetului
aprobării rezultatelor rii aprobat;
optimizărilor licenţelor, Mijloace
actelor permisive şi a noului financiare
nomenclator al actelor alocate de
permisive partenerii de
dezvoltare
L2. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul II, 2017 Alocaţii
Proiect de lege pentru în vigoare Economiei bugetare;
modificarea şi completarea și În limitele
actelor legislative în vederea Infrastructu bugetului
realizării reformei cadrului rii aprobat;
instituţional în domeniul Mijloace
controlului de stat financiare
alocate de
partenerii de
dezvoltare
(d) Încurajarea dezvoltării - Punerea în aplicare a I17. Realizarea Planului de Raport Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
politicii în domeniul inovării, iniţiativelor de consolidare acţiuni pentru elaborat Economiei bugetare;
prin schimbul de informaţii și a capacităţilor de inovare, implementarea Strategiei anual; și Costuri
de bune practici privind în conformitate cu noua inovaţionale a Republicii Nivel de Infrastructu estimative:
comercializarea în domeniul iniţiativă EU4Innovation Moldova pentru perioada îndeplinire rii; 1,6 mld lei
cercetării și al dezvoltării lansată în cadrul 2013-2020 „Inovaţii pentru (%)/anual; Academia pentru 2013-
(inclusiv instrumente de Parteneriatului estic, competitivitate” Număr de de Știinţe a 2020, inclusiv
sprijin pentru întreprinderile promovînd elaborarea unor măsuri Moldovei; din bugetul de
nou-înfiinţate bazate pe măsuri de politică și a unor realizate; Autorităţile stat – circa
tehnologie), dezvoltarea de stimulente pentru Număr de publice 1,0 mld lei
poluri (clustere) și accesul la sprijinirea întreprinderilor acte centrale
finanţare inovatoare normative relevante
adoptate/apro
bate
1 2 3 4 5 6 7 8
I18. Dezvoltarea, 3 proiecte- Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
implementarea și pilot lansate; Economiei bugetare;
promovarea politicii 3 și Mijloace
clustereale de stat sectoare/regiu Infrastructu financiare
ni rii; alocate de
identificate; Agenţia partenerii de
3 instruiri Naţională dezvoltare
tematice pentru
organizate Cercetare
și
Dezvoltare;
Organizaţia
pentru
Dezvoltare
a
Sectorului
Întreprinde
rilor Mici
și Mijlocii;
Autorităţile
publice
centrale
relevante
I19. Crearea primului parc Ministerul Trimestrul IV, 2017 (1000,0 lei
pentru tehnologia Întreprinderi Economiei buget);
informaţiei, în conformitate mici și și Suma
cu prevederile Legii nr.77 mijlocii Infrastructu financiară
din 21 aprilie 2016 cu înregistrate rii; estimativă
privire la parcurile pentru Academia
tehnologia informaţiei de Știinţe a
Moldovei;
Agenţia
pentru
Inovare şi
Transfer
Tehnologic
1 2 3 4 5 6 7 8
I20. Susţinerea prin diverse Număr de Agenţia Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
programe a capacităţii întreprinderi Naţională bugetare (total
întreprinderilor mici şi mici și pentru estimat);
mijlocii de absorbţie a mijlocii Cercetare Resursele
tehnologiilor inovative finanţate și partenerilor de
autohtone Dezvoltare; dezvoltare,
Organizaţia investiţii
pentru private (BS)
Dezvoltare 24,0
a
Sectorului
Întreprinde
rilor Mici
și Mijloci
I21. Crearea reţelelor de Reţele create Agenţia Trimestrul IV, 2018 Alocaţii
comunicare și cooperare în și funcţionale Naţională bugetare, total
cadrul incubatoarelor de pentru (BS) 0,2
inovare din Republica Cercetare
Moldova și
Dezvoltare
(e) Încurajarea intensificării - Implementarea efectivă a I22. Elaborarea şi Program Ministerul Trimestrul IV, 2019 Suma
contactelor între Programului pentru implementarea unui program aprobat Economiei financiară
întreprinderile din UE și competitivitatea de susţinere a afacerilor cu și estimativă;
întreprinderile din Republica întreprinderilor și a potenţial de creştere înalt și Infrastructu
Moldova și între aceste întreprinderilor mici și internaţionalizarea rii; Alocaţii
întreprinderi și autorităţile din mijlocii (COSME), care întreprinderilor mici şi Organizaţia bugetare, total
UE și din Republica Moldova include iniţiative precum mijlocii pentru – 20 mil. lei
Reţeaua întreprinderilor Dezvoltare (BS) 0,2;
europene (EEN), Erasmus a
pentru tineri antreprenori, Sectorului inclusiv:
proiecte de cooperare între Întreprinde Suport
clustere etc., prin rilor Mici bugetar;
consolidarea capacităţii și Proiecte
părţilor interesate Mijlocii finanţate din
relevante din cadrul surse externe
1 2 3 4 5 6 7 8
instituţiilor și al sectorului I23. Acordarea asistenţei Număr de Academia Trimestrul IV, 2018 Suma
privat din Republica informaţionale şi persoane de Știinţe a financiară
Moldova; metodologice instituţiilor de informate Moldovei; estimativă;
cercetare şi companiilor Reţeaua
- Crearea de legături între private pentru elaborarea şi Punctelor Alocaţii
dezvoltarea IMM-urilor și promovarea proiectelor Naţionale bugetare, total
oportunităţilor create de acestora în cadrul de Contact; (BS) 0,2;
DCFTA, inclusiv prin Programului „Orizont 2020” Agenţia
reţele (de sprijin) de Naţională Alte surse
afaceri (cum ar fi EEN) și pentru (finanţare
prin clustere, precum și Cercetare europeană)
finalizarea elaborării unei și - HORIZON
politici speciale pentru Dezvoltare 2020 – 0,2
clustere în acest context; I24. Promovarea bunelor Număr de Academia Trimestrul IV, 2017 Suma
practici de transfer persoane de Știinţe a financiară
- Implementarea tehnologic şi afaceri participante Moldovei; estimativă;
elementelor legate de inovaţionale prin Agenţia
exporturi pentru 2018- participarea întreprinderilor pentru Alte surse
2020 ale Strategiei în programe şi proiecte Inovare şi (GIZ):
naţionale de atragere a internaţionale în domeniu Transfer Proiect al
investiţiilor și promovare a Tehnologic Programului
exporturilor pentru Transfrontalier
perioada 2016-2020, Moldova-
inclusiv o evaluare la Ucraina – 0,5
jumătatea perioadei a I25. Participarea la tîrguri și Număr de Agenţia Trimestrul IV, 2019 Suma
acestei Strategii, în 2018 expoziţii naţionale și evenimente Naţională financiară
internaţionale în vederea organizate pentru estimativă;
promovării produselor și (atinse); Cercetare
tehnologiilor noi obţinute în Număr de și Alocaţii
urma implementării exponate Dezvoltare bugetare, total
proiectelor de inovare și prezentate (BS) – 0,3
transfer tehnologic
1 2 3 4 5 6 7 8
I26. Dezvoltarea reţelei Număr anual Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
incubatoarelor de afaceri de Economiei bugetare, total
incubatoare și – 60 mil. lei;
create; Infrastructu
Număr de rii; inclusiv:
rezidenţi în Organizaţia Suport
cadrul pentru bugetar;
incubatoarelo Dezvoltare Proiecte
r de afaceri, a finanţate din
inclusiv Sectorului surse externe
femei; Întreprinde
Număr de rilor Mici
locuri de și Mijlocii
muncă,
inclusiv
pentru femei
I27. Participarea Număr anual Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
reprezentanţilor Republicii de Economiei bugetare;
Moldova (sectorul public, evenimente și În limita
privat, asociativ, academic) de participare Infrastructu bugetului
în cadrul platformelor pentru rii; aprobat
întreprinderile mici și Organizaţia
mijlocii la nivel european, pentru
regional, bilateral Dezvoltare
a
Sectorului
Întreprinde
rilor Mici
și Mijlocii;
Organizaţia
de Atragere
a
Investiţiilor
și
Promovare
a
Exportului
din
Moldova
1 2 3 4 5 6 7 8
I28. Asigurarea accesului Număr anual Organizaţia Trimestrul IV, 2019 Surse
întreprinderilor mici și de consultaţii pentru extrabugetare;
mijlocii la serviciile acordate; Dezvoltare
integrate în cadrul Număr anual a Programul
„Enterprise Europe de sesiuni de Sectorului „COSME”
Network” (EEN)” informare şi Întreprinde
instruire rilor Mici
organizate; și Mijlocii
Număr anual
de
evenimente
de brokeraj
organizate;
Număr anual
de profiluri
înregistrate pe
platforma
„Enterprise
Europe
Network”
1 2 3 4 5 6 7 8
SL3. Realizarea Planului de Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
acţiuni pentru rapoarte Economiei bugetare;
implementarea Strategiei elaborate; și Costuri
naţionale de atragere a Nivel de Infrastructu estimative,
investiţiilor și promovare a implementare rii; total –166,2
exportului pentru anii 2016- a Strategiei Organizaţia mil. lei;
2020, aprobată prin (%); Număr de Atragere inclusiv:
Hotărîrea Guvernului nr.511 de acţiuni a Suport bugetar
din 25 aprilie 2016 realizate; Investiţiilor – 1,9 mil. lei;
Număr de şi Proiecte
acte Promovare finanţate din
normative a surse externe
elaborate/apro Exportului – 164,3 mil.
bate din lei
Moldova;
Organizaţia
pentru
Dezvoltare
a
Sectorului
Întreprinde
rilor Mici
și Mijlocii;
Autorităţile
publice
centrale
relevante
(f) Sprijinirea desfășurării - Consolidarea rolului I29. Implementarea Număr de Organizaţia Trimestrul IV, 2019 Alocaţii
unor activităţi în materie de asociaţiilor de afaceri și de Programului „Promovarea măsuri de Atragere bugetare;
promovare a exporturilor în IMM-uri (inclusiv al exportului” realizate; a Asistenţa
Republica Moldova asociaţiilor sectoriale), în Număr anual Investiţiilor donatorilor
vederea îmbunătăţirii de contracte și
dialogului public-privat; de afaceri Promovare
încheiate; a
- Creșterea capacităţii de Număr anual Exportului
export a Republicii de studii de din
Moldova, inclusiv prin identificare a Moldova;
lansarea de scheme de potenţialilor Ministerul
sprijin (granturi) specifice investitori Economiei
pentru companii, elaborate; și
financiare și nefinanciare, Număr anual Infrastrutur
destinate dezvoltării de oferte ii
exporturilor elaborate
(g) Facilitarea modernizării și - Dezvoltarea unei politici L3. Act de modificare Legi intrate în Ministerul Trimestrul IV, 2017 Alocaţii
restructurării industriei industriale axate pe Modificarea și completarea vigoare Economiei bugetare
Republicii Moldova în dezvoltarea infrastructurii cadrului legal existent de și
1 2 3 4 5 6 7 8
anumite sectoare și inovare; susţinere a sectoarelor Infrastructu
productive și dezvoltare a rii;
- Creșterea capacităţii de instrumentelor infrastructurii Organizaţia
export a Republicii antreprenoriale (parcuri de Atragere
Moldova, inclusiv prin industriale și zone a
lansarea de scheme de economice libere): Investiţiilor
sprijin (granturi) specifice - promovarea proiectului de și
pentru companii, lege pentru modificarea şi Promovare
financiare și nefinanciare, completarea unor acte a
destinate dezvoltării legislative, inclusiv Legea Exportului
exporturilor nr.182 din 15 iulie 2010 cu din
privire la parcurile Moldova;
industriale, Codul Organizaţia
contravenţional al Republicii pentru
Moldova Dezvoltare
- nr.218-XVI din a
24 octombrie 2008 etc. Sectorului
Promovarea proiectului de Întreprinde
lege pentru modificarea şi rilor Mici
completarea unor acte și Mijlocii
legislative (cu referire la
Legea nr.440-XV din
27 iulie 2001 cu privire la
zonele economice libere,
Legea nr.625-XIII din
3 noiembrie 1995 cu privire
la Zona Antreprenoriatului
Liber „Expo-Business-
Chișinău”, Legea
nr. 1529-XIII din
19 februarie 1998 privind
Zona Antreprenoriatului
Liber – Parcul de Producţie
„Taraclia”, Codul fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie
1997)
I30. Realizarea politicii în Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 Sursele
domeniul creării, dezvoltării acte Economiei investitorilor
și funcţionării parcurilor normative și locali și străini
industriale elaborate/ Infrastructu
aprobate; rii;
Număr de Întreprinde
rapoarte rile
elaborate; administrat
Număr de oare ale
locuri de parcurilor
1 2 3 4 5 6 7 8
muncă create; industriale
Volum al
investiţiilor
realizate
I31. Realizarea politicii în Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 Sursele
domeniul creării, dezvoltării acte Economiei investitorilor
și funcţionării Zonelor normative și locali și străini
Economice Libere elaborate/ Infrastructu
aprobate; rii
Număr de
rapoarte
elaborate;
Număr de
locuri de
muncă create;
Volum al
investiţiilor
realizate
64 Va avea loc un dialog periodic I1. Organizarea reuniunilor Desfăşurarea Ministerul Trimestrul III, 2017;
cu privire la aspectele Clusterului II reuniunilor Economiei Trimestrul III, 2018;
reglementate de prezentul „Politică industrială şi cel puţin o și Trimestrul III, 2019
capitol. Aceasta va atrage, de antreprenorială, sectorul dată pe an Infrastructu
asemenea, participarea unor minier şi al materiilor prime, rii
reprezentanţi ai turism, protecţia
întreprinderilor din UE și din consumatorului, dreptul
Republica Moldova societăţilor comerciale şi
guvernanţă corporativă şi
fiscalitate”
CAPITOLUL 11. SECTORUL MINIER ȘI AL MATERIILOR PRIME

65 Părţile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în domeniul industriilor miniere și al comerţului cu materii prime, avînd drept obiectiv promovarea înţelegerii
reciproce, îmbunătăţirea mediului de afaceri, schimbul de informaţii și cooperarea privind aspectele neenergetice, legate în special de extracţia minereurilor metalifere și
a mineralelor industriale
66 În acest scop, părţile Părţile vor face schimb de I1. Schimbul de informaţii Informaţii, Ministerul Trimestrul III, 2019 În limitele
cooperează în următoarele informaţii cu privire la în domeniul valorificării acte Agriculturii resurselor
domenii: sectorul minier și al industriale a zăcămintelor de normative , bugetare
(a) Schimbul de informaţii materiilor prime, pentru a substanţe minerale utile transmise/
Dezvoltării
între părţi cu privire la ajunge la o mai bună preluate
evoluţiile în sectoarele lor înţelegere a direcţiilor și Regionale
miniere și ale materiilor prime politicilor lor strategice și Mediului
respective. Discuţiile se
vor purta prin intermediul
subcomitetului specific
(b) Schimbul de informaţii cu I2. Asigurarea schimbului de Informaţii, Ministerul Trimestrul IV, 2017; În limitele
privire la aspecte legate de informaţii acte Economiei Trimestrul IV, 2018; resurselor
1 2 3 4 5 6 7 8
comerţul cu materii prime, în normative și Trimestrul IV, 2019 bugetare
vederea promovării transmise/ Infrastructu
schimburilor bilaterale preluate rii
(c) Schimbul de informaţii și I3. Schimbul de informaţii Informaţii, Ministerul Trimestrul III, 2019 În limitele
de cele mai bune practici în în domeniul cercetărilor acte Agriculturii resurselor
ceea ce privește aspecte legate geologice și extinderii bazei normative , bugetare
de dezvoltarea durabilă a de materie primă minerală transmise/
Dezvoltării
industriilor miniere preluate;
Vizite de Regionale
lucru și Mediului
organizate
pentru
3 specialiști
din domeniu
(d) Schimbul de informaţii și I4. Preluarea bunelor 2 vizite de Ministerul Trimestrul III, 2019 În limitele
de cele mai bune practici în practici în domeniul lucru pentru 4 Agriculturii resurselor
ceea ce privește activităţile de exercitării controlului specialiști din , bugetare
formare, competenţele și geologic de stat şi domeniu
Dezvoltării
siguranţa în industriile miniere supravegherea minieră de organizate
stat Regionale
și Mediului

I5. Organizarea și 2 reuniuni Ministerul Trimestrul IV, 2019


participarea la reuniunile organizate, Agriculturii
Subcomitetului de Asociere desfășurate ,
RM–UE – Cluster II
Dezvoltării
„Politica industrială și
antreprenorială, sectorul Regionale
minier și al materiilor prime, și Mediului
turism, protecţia
consumatorului și
fiscalitate”
CAPITOLUL 12. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

67 Părţile cooperează pentru a promova dezvoltarea agricolă și rurală, îndeosebi prin apropierea treptată a politicilor și a legislaţiei
1 2 3 4 5 6 7 8
68 Cooperarea dintre părţi în - Dezvoltarea capacităţilor I1. Elaborarea unui plan de Plan aprobat Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
domeniul agriculturii și al administraţiilor centrale și instruire şi consolidare a prin ordin al Agriculturii resurselor
dezvoltării rurale acoperă, locale în ceea ce privește capacităţilor, care va include ministrului , bugetare;
printre altele, următoarele politicile de dezvoltare activităţi de agriculturii Dezvoltării Asistenţă
subiecte: rurală instruire/asistenţă tehnică dezvoltării Regionale externă
(b) Consolidarea capacităţilor referitoare la elaborarea şi regionale și și
administrative la nivel central aplicarea politicilor în mediului; Mediului;
și local, în planificarea, conformitate cu Număr de Agenţia de
evaluarea și punerea în reglementările și cu cele mai instruiri și Intervenţie
aplicare a politicilor în bune practici ale UE vizite de şi Plăţi
conformitate cu (inclusiv TAIEX şi asistenţa studiu pentru
reglementările și cu cele mai tehnică oferită pentru realizate Agricultură
bune practici ale UE implementarea ENPARD),
precum și participarea la
instruirile și vizitele de
studiu planificate
- Consolidarea capacităţii I2. Consolidarea Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 Proiectul
Agenţiei de Plăţi în capacităţilor instituţionale instruiri Agriculturii Twinning
vederea asigurării ale Agenţiei de Intervenţie și realizate , „Consolidarea
transparenţei, a eficienţei Plăţi pentru Agricultură Dezvoltării capacităţilor şi
și a previzibilităţii Regionale competenţelor
ajutorului de stat plătit și Agenţiei de
Mediului; Intervenţie şi
Agenţia de Plăţi pentru
Intervenţie Agricultură
şi Plăţi din Moldova”
pentru
Agricultură
(c) Promovarea modernizării - Elaborarea și punerea în I3. Asigurarea realizării Raport Ministerul Anual
și a caracterului durabil al aplicare a cadrului politic, prevederilor Strategiei privind Agriculturii
producţiei agricole juridic și instituţional naţionale pentru dezvoltarea nivelul de ,
(inclusiv a cerinţelor agricolă şi rurală pentru anii realizare a Dezvoltării
privind siguranţa 2014-2020 şi Planului de strategiei în Regionale
alimentelor, a politicii în acţiuni pentru % și Mediului
domeniul calităţii, a implementarea Strategiei
standardelor de I3.1. Revizuirea și Hotărîre de Ministerul Trimestrul II, 2018 În limitele
comercializare și actualizarea Strategiei Guvern Agriculturii resurselor
referitoare la agricultura naţionale pentru dezvoltarea intrată în , bugetare
ecologică) în domeniul agricolă şi rurală pentru anii vigoare Dezvoltării disponibile și
agriculturii și al dezvoltării 2014-2020 şi Planului de Regionale asistenţei
rurale acţiuni pentru și Mediului tehnice oferite
implementarea Strategiei pentru
implementarea
ENPARD
1 2 3 4 5 6 7 8
I3.2. Elaborarea unui Concept și Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
concept pentru strategiile de metodologie Agriculturii resurselor
dezvoltare locală și a unei aprobate , bugetare
metodologii de Dezvoltării disponibile
implementare a abordării Regionale
LEADER și Mediului
- Elaborarea, promovarea I3.3. Elaborarea și Hotărîre de Ministerul Trimestrul III, 2018 În limitele
și implementarea de promovarea proiectului Guvern Agriculturii resurselor
programe sectoriale pentru Planului general de intrată în , bugetare
subsectoare agricole gestionare a crizelor în vigoare Dezvoltării disponibile
specifice sectorul alimentelor și Regionale
furajelor și
Mediului;
Agenţia
Naţională
pentru
Siguranţa
Alimentelo
r
I3.4. Elaborarea unui Hotărîre de Ministerul Trimestrul III, 2019 În limitele
Program de promovare a Guvern Agriculturii resurselor
produselor alimentare intrată în , bugetare
vigoare Dezvoltării disponibile;
Regionale Asistenţă
și externă
Mediului;
Agenţia
Naţională
pentru
Siguranţa
Alimentelo
r
- Îmbunătăţirea utilizării I3.5. Elaborarea unui studiu Studiu Academia Trimestrul I, 2019 În limitele
durabile a resurselor de privind posibilitatea elaborat de Știinţe a resurselor
apă în sectorul utilizării apelor subterane Moldovei; bugetare
agroalimentar, prin pentru irigare Ministerul disponibile
utilizarea de noi tehnologii Agriculturii
,
Dezvoltării
Regionale
și Mediului
1 2 3 4 5 6 7 8
- Îmbunătăţirea utilizării I3.6. Stimularea Valoarea Ministerul Trimestrul IV, Asistenţă
durabile a terenurilor în deţinătorilor de terenuri stimulenetelor Agriculturii 2019 externă (IFAD
sectorul agroalimentar privind gestionarea durabilă acordate; , MAC-P)
a terenurilor agricole Suprafeţe de Dezvoltării
terenuri pe Regionale
care s-au și
aplicat Mediului;
tehnologii de Agenţia de
gestionare Intervenţie
durabilă şi Plăţi
pentru
Agricultură
I3.7. Consolidarea Suprafaţa Ministerul Trimestrul IV, În limitele
terenurilor agricole exploataţiilor Agriculturii 2019 resurselor
agricole , bugetare
consolidate Dezvoltării disponibile;
Regionale Asistenţă
și externă
Mediului;
Agenţia de
Intervenţie
şi Plăţi
pentru
Agricultură
I3.8. Conservarea și sporirea Măsuri Ministerul Anual În limitele
fertilităţii solurilor realizate Agriculturii resurselor
(implementarea acţiunilor , bugetare
din cadrul Programului Dezvoltării disponibile –
aprobat prin Hotărîrea Regionale 51,0 mil. lei
Guvernului nr. 554 din și
14 iulie 2017) Mediului; Asistenţă
Agenţia externă
Relaţii
Funciare și
Cadastru
- Elaborarea unui cadastru I3.9. Elaborarea Conceptului Concept Ministerul Trimestrul IV, În limitele
actualizat și transparent ca Cadastrului agricol al aprobat Agriculturii 2019 resurselor
bază pentru monitorizarea Republicii Moldova , bugetare
utilizării terenurilor, Dezvoltării disponibile;
precum și facilitarea Regionale Asistenţă
reformei funciare și a și externă
consolidării exploataţiilor Mediului;
agricole, în vederea Întreprinde
îmbunătăţirii situaţiei rea de Stat
structurale a sectorului „Centrul
1 2 3 4 5 6 7 8
agroalimentar și a Informaţio
implementării politicilor nal
agricole și de dezvoltare Agricol”
rurală
- Reducerea I3.10. Implementarea Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
vulnerabilităţii sectorului sistemelor de protecţie a producători Agriculturii resurselor
agricol în faţa pericolelor culturilor agricole contra agricoli care , bugetare;
climatice condiţiilor climatice şi-au asigurat Dezvoltării Asistenţă
nefavorabile (îngheţuri, riscurile în Regionale externă
grindină etc.) agricultură; și Mediului
Suprafaţa
culturilor
agricole
protejată,
hectare
I 3.11. Lucrări de fertilizare Tehnologii Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
organică pentru aplicarea conservative Agriculturii resurselor
tehnologiilor conservative pentru , bugetare
de prelucrare a solurilor sporirea Dezvoltării
fertilităţii Regionale
solurilor pe și
4000 ha Mediului;
Agenţia
Relaţii
Funciare și
Cadastru
(d) Schimbul de cunoștinţe și I4. Organizarea, cu suportul Conferinţă Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
de bune practici referitoare la Delegaţiei UE în Moldova, a organizată Agriculturii resurselor
politici de dezvoltare rurală unei Conferinţe în domeniul , bugetare;
pentru a promova bunăstarea agriculturii şi dezvoltării Dezvoltării Asistenţă
economică a comunităţilor rurale Regionale externă
rurale și Mediului

(e) Îmbunătăţirea - Îmbunătăţirea I5. Armonizarea legislaţiei Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
competitivităţii sectorului competitivităţii producţiei naţionale din domeniul acte europene Agriculturii resurselor
agricol și a eficienţei și agricole și a diversificării agriculturii, măsurilor transpuse în , bugetare
transparenţei pieţelor activităţilor economice din sanitare şi fitosanitare la legislaţia Dezvoltării
zonele rurale; acquis-ul comunitar naţională Regionale
conform angajamentelor și Mediului
- Elaborarea și punerea în asumate (în special Anexele
aplicare a cadrului politic, VII şi XXIV-B la Acordul de
juridic și instituţional Asociere)
1 2 3 4 5 6 7 8
(inclusiv a cerinţelor I6. Suportul la crearea şi/sau Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
privind siguranţa modernizarea infrastructurii grupuri de Agriculturii resurselor
alimentelor, a politicii în postrecoltare în regiunile producători , bugetare;
domeniul calităţii, a rurale; Dezvoltării Asistenţă
standardelor de Facilitarea asocierii Regionale externă
comercializare și producătorilor agricoli în și
referitoare la agricultura grupuri de producători Mediului;
ecologică) în domeniul agricoli şi alte forme de Agenţia de
agriculturii și al dezvoltării asociere Intervenţie
rurale şi Plăţi
pentru
Agricultură
I6.1. Promovarea Campanii de Ministerul În limitele
implementării abordării informare Agriculturii resurselor
LEADER la nivel central, realizate; , bugetare;
regional și local Număr de Dezvoltării Asistenţă
instruiri Regionale externă
organizate și
Mediului;
Agenţia de
Intervenţie
şi Plăţi
pentru
Agricultură
- Punerea în aplicare a *L1. Act nou Lege intrată Ministerul Trimestrul I, 2017 În limitele
Legii generale cu privire la Proiect de lege privind în vigoare Agriculturii resurselor
principiile subvenţionării principiile de subvenţionare , bugetare
în agricultură și dezvoltare a producătorilor agricoli Dezvoltării
rurală, îmbunătăţind astfel Regionale
punerea în aplicare a și
politicilor în acest Mediului;
domeniu Agenţia de
Intervenţie
şi Plăţi
pentru
Agricultură
I 6.2. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii resurselor
cu privire la modificarea și intrată în , bugetare
completarea Hotărîrii vigoare Dezvoltării
Guvernului nr.455 din Regionale
21 iunie 2017 și Mediului
1 2 3 4 5 6 7 8
*I7. Realizarea Nivel de Ministerul Trimestrul IV, 2017; În limitele
condiţionalităţilor aferente realizare a Agriculturii Trimestrul IV, 2018 resurselor
Programului ENPARD Programului , bugetare;
estimat de Dezvoltării Asistenţă
misiunea de Regionale externă
evaluare; și Mediului
Suma
debursată
(f) Promovarea unor politici în I8. Consolidarea Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
domeniul calităţii și a capacităţilor instituţionale în măsuri Agriculturii resurselor
mecanismelor lor de control, vederea îmbunătăţirii implementate , bugetare;
în special privind indicaţiile sistemului de control şi Dezvoltării Asistenţă
geografice și agricultura certificare a producţiei Regionale externă
ecologică ecologice în corespundere și
cu standardele europene Mediului,
cu suportul
partenerilor
de
dezvoltare
I9. Asigurarea și organizarea Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
cursurilor de instruire pentru cursuri Agriculturii resurselor
reprezentanţii organismelor organizate , bugetare;
de inspecţie și certificare a Dezvoltării Asistenţă
produselor ecologice Regionale externă
și
Mediului,
cu suportul
partenerilor
de
dezvoltare
I10. Organizarea Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
seminarelor, meselor acţiuni/măsuri Agriculturii resurselor
rotunde în scopul informării organizate , bugetare;
producătorilor agricoli cu Dezvoltării Asistenţă
privire la standardele de Regionale externă
certificare a produselor și Mediului
ecologice
(g) Diseminarea cunoștinţelor I11. Îmbunătăţirea Număr de Ministerul Permanent Bugetul de
către producătorii agricoli și serviciilor de extensiune ore/servicii Agriculturii stat –
promovarea serviciilor de rurală prestate prestate , 10,0 mil. lei
informare publică a acestora producătorilor agricoli Dezvoltării pentru anul
Regionale 2017
și
Mediului;
Asociaţia
1 2 3 4 5 6 7 8
pentru
Controlul
si
Siguranţa
Alimentelo
r
(h) Consolidarea armonizării aspectelor abordate în cadrul organizaţiilor internaţionale la care părţile sînt membre

69 Va avea loc un dialog periodic I1. Asigurarea schimbului Număr de Ministerul Trimestrul III, 2017;
cu privire la aspectele periodic de informaţii cu informaţii Agriculturii Trimestrul III, 2018;
reglementate de prezentul privire la progresul realizării prezentate; , Trimestrul III, 2019
capitol angajamentelor, inclusiv în Reuniune Dezvoltării
cadrul reuniunii anuale a organizată Regionale
clusterului V „Agricultură şi și
dezvoltare rurală, pescuit şi Mediului;
politică maritimă, dezvoltare Ministerul
regională, cooperare la nivel Economiei
transfrontalier şi regional” și
Infrastructu
rii
70 Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaţionale menţionate în anexa VII la prezentul
acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă:
Produse de origine vegetală - Elaborarea și punerea în LT1. Act nou Lege intrată Ministerul Trimestrul I, 2018; 18 mii lei;
Regulamentul de punere în aplicare a cadrului politic, Proiect de lege cu privire la în vigoare Agriculturii Acordul de Asociere În limitele
aplicare (UE) nr.543/2011 al juridic și instituţional controlul de conformitate cu , (Anexa VII la capitolul resurselor
Comisiei din 7 iunie 2011 de (inclusiv a cerinţelor cerinţele de calitate pentru Dezvoltării 12) – septembrie 2017 bugetare
stabilire a normelor de privind siguranţa fructe şi legume proaspete. Regionale disponibile
aplicare a Regulamentului alimentelor, a politicii în și Mediului
(CE) nr.1234/2007 al domeniul calităţii, a Transpune:
Consiliului în ceea ce priveşte standardelor de Regulamentul
sectorul fructelor şi legumelor comercializare și 543/2011/UE/a abrogat
şi sectorul fructelor şi referitoare la agricultura Regulamentul
legumelor prelucrate ecologică) în domeniul 1580/2007/CE
agriculturii și al dezvoltării
rurale
I1. Instruirea inspectorilor Număr de Agenţia Trimestrul IV, 2018
Agenţiei Naţionale pentru persoane Naţională
Siguranţa Alimentelor în instruite pentru
vederea implementării Siguranţa
prevederilor cadrului Alimentelo
normativ armonizat r
1 2 3 4 5 6 7 8
I2. Elaborarea procedurilor Proceduri de Agenţia Trimestrul IV, 2018
de control și prelevare a control Naţională
probelor la fructe și legume elaborate pentru
proaspete Siguranţa
Alimentelo
r
SLT1. Act de modificare Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2017 Alocaţii
Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii (Anexa VII la capitolul bugetare
privind modificarea Hotărîrii intrată în , 12) – septembrie 2017
Guvernului nr. 929 din 31 vigoare Dezvoltării
decembrie 2009 „Cu privire Regionale
la aprobarea Reglementării și Mediului
tehnice „Cerinţe de calitate
şi comercializare pentru
fructe şi legume proaspete”.

Transpune:
Regulamentul
nr.543/2011/UE/ a abrogat
Regulamentul
nr.1580/2007/CE
I2. Desfășurarea instruirilor 4 instruiri Agenţia Trimestrul IV, 2018 În limitele
pentru inspectorii din desfășurate; Naţională resurselor
teritoriu 160 de pentru bugetare
inspectori Siguranţa disponibile, cu
teritoriali Alimentelo atragerea
instruiți r fondurilor
I3. Elaborarea procedurilor 2 proceduri externe
speciale de control în elaborate
domeniu
70 și Produse de origine animală SLT2. Act de modificare Hotărîre de Ministerul Trimestrul I, 2018; Alocaţii
181 Regulamentul (UE) Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii Acordul de Asociere bugetare
nr.101/2013 al Comisiei din 4 pentru modificarea și intrată în , (art.181, Anexa XXIV-
februarie 2013 privind completarea Hotărîrii vigoare Dezvoltării B) – 2016
utilizarea acidului lactic Guvernului nr.696 din Regionale
pentru reducerea contaminării 4 august 2010 „Cu privire la și Mediului
microbiologice de suprafaţă a aprobarea Reglementării
carcaselor de bovine tehnice „Carne – materie
primă. Producerea, importul
şi comercializarea”

Transpune:
Regulamentul (UE)
nr.101/2013
1 2 3 4 5 6 7 8
I4. Desfășurarea instruirilor 1 instruire Agenţia Trimestrul I, 2019 În limitele
pentru inspectorii din desfășurată; Naţională resurselor
teritoriu 80 de pentru bugetare
inspectori Siguranţa disponibile, cu
teritoriali Alimentelo atragerea
instruiți r fondurilor
I5. Elaborarea procedurilor Proceduri externe
speciale de control în elaborate
domeniu

I6. Desfășurarea instruirilor 1 instruire


pentru colaboratorii Î.S. desfășurată;
„Centrul Republican de 3 colaboratori
Diagnostică Veterinară” din laborator
(CRDV) instruiți
70 Regulamentul (UE) SLT3. Act de modificare Hotărîre de Ministerul Trimestrul I, 2018; Alocaţii
nr.1308/2013 al Parlamentului Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii Acordul de Asociere bugetare
European şi al Consiliului din pentru modificarea și intrată în , (Anexa VII la capitolul
17 decembrie 2013 de completarea Hotărîrii vigoare Dezvoltării 12) – septembrie 2019
instituire a unei organizări Guvernului nr. 611 din Regionale
specifice a pieţelor produselor 5 iulie 2010 „Cu privire la și Mediului
agricole şi de abrogare a aprobarea Reglementării
Regulamentelor (CEE) tehnice „Lapte şi produse
nr.922/72, (CEE) nr.234/79, lactate”.
(CE) nr.1037/2001 şi (CE)
nr.1234/2007 ale Consiliului Transpune:
(CELEX:32013R1308) 1. Regulamentul (UE)
nr.1308/2013/ a abrogat
Regulamentul (CE)
nr.1234/2007;
2. Directiva 2001/114
SLT4. Act nou
Proiectul hotărîrii de Guvern Trimestrul I, 2018;
cu privire la aprobarea
Metodologiei de analiză și
testare a laptelui tratat
termic destinat consumului
uman direct. Acordul de Asociere
(Anexa VII la capitolul
Transpune: 12) – septembrie 2019
Regulamentul (UE)
nr.1308/2013/ a abrogat
Regulamentul (CE)
nr.1234/2007
1 2 3 4 5 6 7 8
Directiva 2001/114/CE a SLT5. Act de modificare Hotărîre de Ministerul Trimestrul I, 2018 Alocaţii
Consiliului din 20 decembrie Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii bugetare
2001 privind anumite tipuri de pentru modificarea și intrată în ,
lapte conservat, parţial sau completarea Hotărîrii vigoare Dezvoltării
integral deshidratat şi destinat Guvernului nr.611 din 5 iulie Regionale
consumului uman 2010 „Cu privire la și Mediului
aprobarea Reglementării
tehnice „Lapte şi produse
lactate”.

Transpune:
Directiva 2001/114/CE
Regulamentul (CE) SLT6. Act nou Hotărîre de Trimestrul II, 2017; Alocaţii
nr.273/2008 al Comisiei din 5 Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern bugetare
martie 2008 de stabilire a cu privire la aprobarea intrată în Acordul de Asociere
normelor de aplicare a Cerinţelor privind metodele vigoare: (Anexa VII la capitolul
Regulamentului (CE) de analiză şi evaluare ∗în curs de 2 12) – septembrie 2018
nr.1255/1999 al Consiliului calitativă a laptelui şi ani de la data
privind metodele de analiză şi produselor lactate. publicării,
evaluare calitativă a laptelui şi adică în 2019
a produselor lactate Transpune:
Regulamentul (CE)
nr.273/2008
I7. Desfășurarea instruirilor 1 instruire Agenţia Trimestrul II, 2018 În limitele
pentru inspectorii din desfășurată; Naţională resurselor
teritoriu 80 de pentru bugetare
inspectori Siguranţa disponibile, cu
teritoriali Alimentelo atragerea
instruiți r fondurilor
I8. Elaborarea procedurilor Proceduri externe
speciale de control în elaborate
domeniu
I9. Desfășurarea instruirilor 1 instruire
pentru colaboratorii Î.S. desfășurată;
„Centrul Republican de 3 colaboratori
Diagnostică Veterinară” din laborator
(CRDV) instruiți
1 2 3 4 5 6 7 8
Regulamentul (CE) LT2. Act nou Lege intrată Ministerul Trimestrul II, 2017
nr.1249/2008 al Comisiei din Proiect de lege privind în vigoare Agriculturii
10 decembrie 2008 de clasificarea carcaselor de , Acordul de Asociere Alocaţii
stabilire a normelor de bovine, porcine şi ovine. Dezvoltării (Anexa VII la capitolul bugetare
aplicare a grilelor comunitare Regionale 12) – septembrie 2019
de clasificare a carcaselor de Transpune: și Mediului
bovine, porcine şi ovine şi 1. Regulamentul (UE) Acordul de Asociere
privind raportarea preţurilor nr.1308/2013/ a abrogat (Anexa VII la capitolul
acestora Regulamentul 12) – septembrie 2018
nr.1234/2007/CE;
2. Regulamentul (CE)
nr.1249/2008
Regulamentul (UE) LT3. Proiect de lege privind Lege intrată Ministerul Trimestrul II, 2017
nr.1308/2013 al Parlamentului clasificarea carcaselor de în vigoare Agriculturii
European şi al Consiliului din bovine, porcine şi ovine. ,
17 decembrie 2013 de Dezvoltării
instituire a unei organizări Transpune: Regionale
comune a pieţelor produselor Regulamentul (UE) și Mediului
agricole şi de abrogare a nr.1308/2013
Regulamentelor (CEE)
nr.922/72, (CEE) nr.234/79,
(CE) nr.1037/2001 şi (CE)
nr.1234/2007 ale Consiliului
I11. Desfășurarea instruirilor 1 instruire Agenţia Trimestrul III, 2017 În limitele
pentru inspectorii din desfășurată; Naţională resurselor
teritoriu 80 de pentru bugetare
inspectori Siguranţa disponibile, cu
teritoriali Alimentelo atragerea
instruiți r fondurilor
externe
I12. Elaborarea 1 procedură
procedurilor speciale de elaborată
control în domeniu

Regulamentul (CE) SLT7. Act de modificare Hotărîre de Ministerul Trimestrul I, 2018 Alocaţii
nr.1760/2000 al Consiliului şi Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii bugetare;
al Parlamentului European din pentru modificarea şi intrată în , În limitele
17 iulie 2000 de stabilire a completarea Hotărîrii vigoare Dezvoltării resurselor
unui sistem de identificare şi Guvernului nr.1406 din Regionale bugetare
înregistrare a bovinelor şi 10 decembrie 2008 „Pentru și Mediului disponibile, cu
privind etichetarea cărnii de aprobarea Normei sanitar- atragerea
vită şi mînzat şi a produselor veterinare privind fondurilor
din carne de vită şi mînzat şi clasificarea şi sistemul de externe
de abrogare a Regulamentului etichetare a cărnii de bovine,
(CE) nr.820/97 al Consiliului precum şi a produselor din
(CELEX: 32000R1760) carne de bovine”.
1 2 3 4 5 6 7 8

Transpune:
1. Regulamentul (UE) Acordul de Asociere
nr.1308/2013, care a abrogat (Anexa VII la capitolul
Regulamentul (CE) 12) – septembrie 2019
nr.1234/2007;
2. Regulamentul (CE)
nr.1760/2000;
3. Regulamentul (CE)
nr.1825/2000;
4. Regulamentul (CE)
nr.566/2008

Regulamentul (CE) I13. Desfășurarea 1 instruire Agenţia


nr.566/2008 al Comisiei din instruirilor pentru inspectorii desfășurată; Naţională
18 iunie 2008 de stabilire a din teritoriu 80 de pentru
normelor de aplicare a inspectori Siguranţa
Regulamentului (CE) teritoriali Alimentelo
nr.1234/2007 al Consiliului în instruiți r
ceea ce priveşte
comercializarea cărnii
provenind de la bovine în
vîrstă de 12 luni sau mai
tinere
Agricultură ecologică - Elaborarea și punerea în LT3. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul I, 2018; Alocaţii
aplicare a cadrului politic, Proiect de lege pentru în vigoare Agriculturii bugetare
Regulamentul (CE) juridic și instituţional modificarea și completarea , Acordul de Asociere
nr.889/2008 al Comisiei din 5 (inclusiv a cerinţelor Legii nr. 115-XVI din Dezvoltării (Anexa VII la capitolul
septembrie 2008 de stabilire a privind siguranţa 9 iunie 2005 cu privire la Regionale 12) – septembrie 2018
normelor de aplicare a alimentelor, a politicii în producţia agroalimentară și Mediului
Regulamentului (CE) nr. domeniul calităţii, a ecologică.
834/2007 al Consiliului standardelor de
privind producţia ecologică și comercializare și Transpune:
etichetarea produselor referitoare la agricultura 1. Regulamentul (CE)
ecologice în ceea ce privește ecologică) în domeniul nr.889/2008;
producţia ecologică, agriculturii și al dezvoltării 2. Regulamentul (CE)
etichetarea și controlul rurale; nr.834/2007;
3. Regulamentul (CE)
nr.1235/2008
1 2 3 4 5 6 7 8
- Simplificarea certificării SLT8. Act de modificare
produselor agroalimentare Proiectul hotarîrii de Guvern Hotărîre de
pentru import/export pentru modificarea Hotărîrii Guvern
Guvernului nr.149 din intrată în
10 februarie 2006 „Pentru vigoare
implementarea Legii cu
privire la producţia
agroalimentară ecologică”.

Transpune:
1. Regulamentul (CE)
nr.889/2008;
2. Regulamentul (CE)
nr.834/2007;
3. Regulamentul (CE)
nr.1235/2008

Regulamentul de punere în - Elaborarea și punerea în SLT9. Act de modificare Hotărîre de Ministerul Trimestrul I, 2018; Alocaţii
aplicare (UE) nr.392/2013 al aplicare a cadrului politic, Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii bugetare
Comisiei din 29 aprilie 2013 juridic și instituţional privind modificarea Hotărîrii intrată în , Acordul de Asociere
de modificare a (inclusiv a cerinţelor Guvernului nr.149 din 10 vigoare Dezvoltării (Anexa VII la capitolul
Regulamentului (CE) privind siguranţa februarie 2006 „Pentru Regionale 12) – septembrie 2018
nr.889/2008 în ceea ce alimentelor, a politicii în implementarea Legii cu și Mediului
privește sistemul de control al domeniul calităţii, a privire la producţia
producţiei ecologice standardelor de agroalimentară ecologică”.
comercializare și
referitoare la agricultura Transpune:
ecologică) în domeniul Regulamentul de punere în
agriculturii și al dezvoltării aplicare (UE) nr. 392/2013;
rurale; Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 567/2013
- Simplificarea certificării
produselor agroalimentare
pentru import/export

Regulamentul (CEE) SLT10. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, Alocaţii
nr.1601/91 al Consiliului din Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii 2019 bugetare
10 iunie 1991 de stabilire a pentru aprobarea intrată în ,
normelor generale privind Regulamentului privind vigoare Dezvoltării
definirea, descrierea şi definirea, descrierea şi Regionale
prezentarea vinurilor prezentarea vinurilor și Mediului
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi
aromatizate pe bază de vin şi a a cocteilurilor aromatizate
cocteilurilor aromatizate din din produse vitivinicole.
produse vitivinicole
1 2 3 4 5 6 7 8
Transpune:
Regulamentul (UE)
nr.251/2014, care a abrogat
Regulamentul (CEE)
nr.1601/91
Regulamentul (CE) SLT11. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul I, 2018 Alocaţii
nr.1234/2007 al Consiliului Proiectul hotărîrii de GuvernGuvern Agriculturii bugetare
din 22 octombrie 2007 de privind aprobarea intrată în ,
instituire a unei organizări Programului naţional de vigoare Dezvoltării
comune a pieţelor agricole și acţiuni pentru îmbunătăţirea Regionale
privind dispoziţii specifice condiţiilor de producere și și Mediului
referitoare la anumite produse comercializare a produselor
agricole (Regulamentul unic apicole.
OCP)
Regulamentul (CE) Transpune:
nr.917/2004 al Comisiei din 1. Regulamentul (UE) nr.
29 aprilie 2004 de stabilire a 1308/2013, care a abrogat
normelor de punere în aplicare Regulamentul (CE)
a Regulamentului (CE) nr.1234/2007;
nr.797/2004 al Consiliului 2. Regulamentul delegat
referitor la acţiunile care au ca (UE) nr.2015/1366, care a
scop îmbunătăţirea condiţiilor abrogat Regulamentul (CE)
de producere și de nr.917/2004
comercializare a produselor
apicole
Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind
organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie și privind controalele în sectorul
vitivinicol
Regulamentul (CE) SLT12. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul II, 2017 Alocaţii
nr.798/2008 al Comisiei din 8 Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii bugetare
august 2008 de stabilire a unei cu privire la aprobarea intrată în ,
liste a ţărilor terţe, teritoriilor, Normei sanitar-veterinare vigoare Dezvoltării
zonelor sau compartimentelor privind importul și tranzitul Regionale
din care pot fi importate în păsărilor de curte, precum și și Mediului
Comunitate și pot tranzita a cerinţelor de certificare
Comunitatea păsările de curte sanitar-veterinare.
și produsele de pasăre, precum
și a cerinţelor de certificare Transpune:
sanitar-veterinară Regulamentul (CE)
(Regulamentul (CE) nr.798/2008
nr.798/2008 abrogă Decizia
Comisiei nr.696/2006/CE din
28 august 2006)
CAPITOLUL 13. PESCUITUL ȘI POLITICA MARITIMĂ
1 2 3 4 5 6 7 8
71 Politica în domeniul - Promovarea unei L1. Act de modificare Lege intrată Ministerul Trimestrul I, 2018 În limitele
pescuitului abordări integrate a Proiect de lege de în vigoare Agriculturii resurselor
Părţile își dezvoltă și își afacerilor maritime, prin modificare şi completare a , bugetare
consolidează cooperarea desemnarea unui punct Legii nr.149-XVI din 8 iunie Dezvoltării
privind aspecte referitoare la naţional de contact, și 2006 privind fondul piscicol, Regionale
guvernanţă în domeniul participarea la iniţiativele pescuitul şi piscicultura, în și Mediului
maritim și al pescuitului, UE la nivel de bazin vederea îmbunătăţirii
dezvoltînd astfel o cooperare maritim în vederea fondului piscicol
bilaterală și multilaterală mai identificării domeniilor de
strînsă în sectorul pescuitului. interes comun pentru
De asemenea, părţile cooperarea și dezvoltarea
încurajează o abordare de proiecte în regiunea
integrată a chestiunilor legate Mării Negre
de pescuit și promovează
dezvoltarea durabilă a acestui
sector

SL1. Actde modificare Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele


Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii resurselor
pentru modificarea şi intrată în , bugetare
completarea Regulamentului vigoare Dezvoltării
privind autorizarea Regionale
pescuitului în obiectivele și Mediului
acvatice, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.888
6 august 2007
SL2. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
Planul de acţiuni privind Guvern Agriculturii resurselor
dezvoltarea sectorului intrată în , bugetare
piscicol şi conservarea vigoare Dezvoltării
resurselor genetice piscicole Regionale
în bazinele artificiale ale și Mediului
Republicii Moldova
I1. Desemnarea unui punct Ordin al Ministerul Trimestrul III, 2018 În limitele
naţional de contact și ministrului Agriculturii resurselor
participarea la iniţiativele agriculturii, , bugetare
UE la nivel de bazin maritim dezvoltării Dezvoltării
în vederea identificării regionale și Regionale
domeniilor de interes comun mediului și Mediului
pentru cooperarea și intrat în
dezvoltarea de proiecte în vigoare
regiunea Mării Negre
1 2 3 4 5 6 7 8
72 Părţile întreprind acţiuni - Intensificarea cooperării I1. Schimb de informaţii, Informaţii, Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
comune, fac schimb de și a acţiunilor întreprinse organizarea de întruniri cu acte Agriculturii resurselor
informaţii și își oferă reciproc în sensul pescuitului partenerii europeni în normative , bugetare
sprijin pentru a promova: durabil în Marea Neagră, domeniul conservării și transmise/ Dezvoltării
(a) Buna guvernanţă și cele în contextul cadrelor gestionării stocurilor de preluate; Regionale
mai bune practici în bilaterale și multilaterale, peşte Întruniri și Mediului
gestionarea activităţilor de în conformitate cu organizate/
pescuit pentru a asigura Declaraţia tuturor statelor vizite
conservarea și gestionarea riverane, semnată la efectuate
stocurilor de peşte într-un mod București în 2016, și pe
durabil, pe baza unei abordări baza unei abordări
ecosistemice; ecosistemice a gestionării
(b) Pescuitul responsabil și pescuitului
gestionarea pescuitului în
conformitate cu principiile
dezvoltării durabile, astfel
încît să se conserve stocurile
de peşte și ecosistemele într-o
stare sănătoasă;
(c) Cooperarea prin
intermediul unor organizaţii
regionale corespunzătoare,
responsabile de gestionarea și
conservarea resurselor
acvatice vii
I2. Stabilirea sectoarelor Sectoare Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
prohibite pentru pescuit pe stabilite Agriculturii resurselor
fiecare district bazinier , bugetare
acvatic în parte Dezvoltării
Regionale
și Mediului
I3. Coordonarea cu statele Întîlniri și Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
vecine cu privire la acţiuni Agriculturii resurselor
eforturile de pescuit, comune , bugetare
uneltele de pescuit admise întreprinse; Dezvoltării
pentru practicarea Pescuit de Regionale
pescuitului comercial și control şi în și Mediului
sectoarele bazinelor acvatice scop ştiinţific
piscicole transfrontaliere efectuat
1 2 3 4 5 6 7 8
- Sporirea cooperării I4. Cooperarea cu instituţiile Proiecte/măsu Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
administrative, știinţifice și știinţifice de profil din ţările ri privind Agriculturii resurselor
tehnice cu scopul de a UE în scopul determinării ameliorarea , bugetare
îmbunătăţi monitorizarea stării resurselor piscicole și piscicolă Dezvoltării
și controlul activităţilor de măsurilor de conservare a iniţiate Regionale
pescuit și comerţ cu resurselor acvatice vii și Mediului
produse pescărești, precum
și trasabilitatea acestora, în
vederea combaterii eficace I5. Semnarea Acordului Acord semnat Ministerul Trimestrul I, 2019 În limitele
a pescuitului ilegal, între Republica Moldova și Agriculturii resurselor
nedeclarat și Comisia Generală pentru , bugetare
nereglementat (pescuit Pescuit în Marea Mediterană Dezvoltării
INN) (GFCM) Regionale
și Mediului
1 2 3 4 5 6 7 8
73 Părţile acordă sprijin unor I1. Asigurarea reglementării Măsuri de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
iniţiative precum schimbul pescuitului comercial și reglementare Agriculturii resurselor
reciproc de experienţă și implementarea unor măsuri și control , bugetare
acordarea de sprijin, pentru a eficiente de monitoring și aplicate Dezvoltării
asigura punerea în aplicare a control asupra activităţilor Regionale
unei politici durabile în de pescuit și Mediului
domeniul pescuitului,
inclusiv:
(a) Gestionarea resurselor
piscicole și de acvacultură;
(b) Inspecţia și controlul
activităţilor de pescuit,
precum și dezvoltarea de
structuri administrative și
judiciare corespunzătoare,
capabile să aplice măsuri
adecvate;
(c) Colectarea de date privind
capturile, debarcările și de
date biologice și economice;
(d) Îmbunătăţirea eficienţei
pieţelor, în special prin
promovarea organizaţiilor de
producători, furnizarea de
informaţii către consumatori și
prin standarde de marketing și
trasabilitate;
(e) Dezvoltarea unei politici
structurale pentru sectorul
pescuitului, acordîndu-se o
atenţie deosebită dezvoltării
durabile a zonelor pescărești
care sînt definite ca fiind o
zonă cu un ţărm lacustru ori
incluzînd iazuri sau un estuar
și care prezintă un nivel
semnificativ de ocupare a
forţei de muncă în sectorul
pescuitului
I2. Elaborarea planului de Plan de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
acţiuni comun de combatere acţiuni Agriculturii resurselor
a pescuitului ilegal, aprobat , bugetare
nedeclarat şi nereglementat Dezvoltării
Regionale
și Mediului
1 2 3 4 5 6 7 8
I3. Controale și razii Controale și Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
comune cu alte instituţii ale razii comune Agriculturii resurselor
autorităţilor publice centrale, desfășurate , bugetare
regionale şi locale, inclusiv Dezvoltării
structurile din statele vecine Regionale
și Mediului
I4. Colectarea de date Rapoarte cu Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
privind capturile, privire la Agriculturii resurselor
debarcările, de date capturile , bugetare
biologice și economice pescuitului Dezvoltării
comercial Regionale
elaborate; și Mediului
Contravenţii,
amenzi
aplicate
SL1. Act de modificare Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Agriculturii resurselor
pentru modificarea intrată în , bugetare
Regulamentului privind vigoare Dezvoltării
autorizarea pescuitului în Regionale
obiectivele acvatice, aprobat și Mediului
prin Hotărîrea Guvernului
nr.888 din 6 august 2007
74 Politica maritimă I1. Asigurarea participării Rată de Ministerul Anual În limitele
Ţinînd seama de cooperarea în delegaţiei naţionale la participare a Economiei resurselor
domeniile pescuitului, reuniunile persoanelor de experţilor și bugetare;
transporturilor, mediului și în contact pentru proiectul de naţionali; Infrastructu Sprijinul
alte politici aferente cooperare din cadrul Proiecte şi rii; Comisiei
domeniului maritim, părţile Politicii Maritime Integrate iniţiative Ministerul Europene
dezvoltă, de asemenea, în regiunile bazinului Mării lansate şi Afacerilor
cooperarea și sprijinul Negre aprobate în Externe şi
reciproc, dacă este cazul, în interesul Integrării
ceea ce privește aspectele Republicii Europene
maritime, în special prin Moldova
susţinerea activă a unei
abordări integrate a afacerilor
maritime și a bunei
guvernanţe în regiunea Mării
Negre în cadrul forurilor
maritime internaţionale
competente
75 Va avea loc un dialog periodic I1. Asigurarea schimbului Număr de Ministerul Trimestrul III, 2017;
cu privire la aspectele periodic de informaţii, informaţii Agriculturii Trimestrul III, 2018;
reglementate de prezentul inclusiv în cadrul reuniunii prezentate; , Trimestrul III, 2019
capitol anuale a clusterului V 3 reuniuni Dezvoltării
1 2 3 4 5 6 7 8
„Agricultură şi dezvoltare organizate Regionale
rurală, pescuit şi politică și
maritimă, dezvoltare Mediului;
regională, cooperare la nivel Ministerul
transfrontalier şi regional” Economiei
și
Infrastructu
rii
CAPITOLUL 14. COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC

76 Părţile convin să își continue cooperarea actuală referitoare la aspecte legate de energie pe baza principiilor de parteneriat, interes reciproc, transparenţă și previzibilitate.
Cooperarea ar trebui să aibă drept scop eficienţa energetică, integrarea pieţelor și convergenţa în materie de reglementare în sectorul energetic, ţinînd seama de
necesitatea de a asigura competitivitatea și accesul la energie sigură, durabilă din punct de vedere ecologic și la preţuri accesibile, inclusiv prin dispoziţiile Tratatului de
instituire a Comunităţii Energiei
77 Cooperarea include, printre Actualizarea Strategiei Strategie Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
altele, următoarele domenii și Energetice a Republicii revizuită Economiei alocaţiilor
obiective: Moldova și bugetare
(a) Elaborarea de strategii și Infrastructu
politici în domeniul energiei SL1. Act de modificare rii
Revizuirea Strategiei
energetice a Republicii
Moldova pînă în anul 2030
(b) Dezvoltarea unor pieţe ale I1. Certificarea operatorului Sistem de Agenţia Trimestrul IV, 2018 În limitele
energiei competitive, sistemului de transport al transport al Naţională resurselor
transparente și energiei electrice (OST) energiei pentru disponibile şi
nediscriminatorii în electrice (Î.S. Reglement asistenţei
conformitate cu standardele „Moldelectric are în tehnice
UE, inclusiv cu obligaţiile a”) certificat Energetică; acordate de
prevăzute în Tratatul de Ministerul partenerii de
instituire a Comunităţii Economiei dezvoltare
Energiei, prin reforme și
normative și prin participarea Infrastructu
la cooperarea regională în rii
domeniul energetic

I2. Desemnarea furnizorului Furnizor Ministerul Trimestrul III, 2017 În limitele


central de energie electrică central de Economiei alocaţiilor
energie bugetare
electrică
desemnat
1 2 3 4 5 6 7 8
I3. Metodologia de Hotărîre Agenţia Trimestrul II, 2018
calculare, de aprobare și de intrată în Naţională
aplicare a tarifelor vigoare pentru
reglementate pentru Reglement
serviciul de distribuţie a are în
energiei electrice Energetică
I4. Metodologia de Hotărîre Agenţia Trimestrul II, 2018
calculare, de aprobare şi de intrată în Naţională
aplicare a preţurilor vigoare pentru
reglementate pentru energia Reglement
electrică furnizată de are în
furnizorul serviciului Energetică
universal şi de furnizorul de
ultimă opţiune
I5. Regulamentul privind Hotărîre Agenţia Trimestrul II, 2018
racordarea la reţelele intrată în Naţională
de gaze naturale şi prestarea vigoare pentru
serviciilor de transport şi de Reglement
distribuţie a gazelor naturale are în
Energetică
I6. Regulamentul privind Hotărîre Agenţia Trimestrul II, 2018
furnizarea gazelor naturale intrată în Naţională
vigoare pentru
Reglement
are în
Energetică
I7. Regulamentul privind Hotărîre Agenţia Trimestrul II, 2018
privind racordarea la reţelele intrată în Naţională
electrice şi prestarea vigoare pentru
serviciilor de transport şi de Reglement
distribuţie a energiei are în
electrice Energetică
I8. Regulamentul privind Hotărîre Agenţia Trimestrul II, 2018
furnizarea energiei electrice intrată în Naţională
vigoare pentru
Reglement
are în
Energetică
I9. Regulile pieţei gazelor Hotărîre Agenţia Trimestrul IV, 2018
naturale intrată în Naţională
vigoare pentru
Reglement
are în
Energetică
1 2 3 4 5 6 7 8
I10. Regulile pieţei energiei Hotărîre Agenţia Trimestrul IV, 2018
electrice intrată în Naţională
vigoare pentru
Reglement
are în
Energetică
(c) Dezvoltarea unui climat de I11. Elaborarea Catalogului Catalog de Ministerul Trimestrul III, 2019 În limitele
investiţii atractiv și stabil prin de măsuri, definit în măsuri Economiei resurselor
abordarea condiţiilor conformitate cu Manualul de elaborat și și disponibile şi
instituţionale, juridice, fiscale operare şi recomandările definitivat Infrastructu din suportul
și de alt tip tehnice ale ENTSO-E conform rii; acordat de
Acordului Alte ENTSO-E;
privind autorităţi Partenerii de
condiţiile de vizate dezvoltare
interconectare
a sistemului
energetic al
Ucrainei și
Republicii
Moldova cu
sistemul
energetic al
Europei
continentalele
(d) Infrastructura energetică, Diversificarea surselor Proiect tehnic Ministerul Trimestrul IV 2018 În limitele
inclusiv proiecte de interes energetice: elaborat Economiei alocaţiilor
comun, pentru a diversifica construcţia interconexiunii și bugetare și
sursele și furnizorii de energie electroenergetice Infrastructu finanţării
și rutele de transport în mod Isaccea–Vulcănești– rii externe
eficient din punct de vedere Chișinău (împrumuturi
economic și ecologic, printre de la Banca
altele prin facilitarea de Europeană
investiţii finanţate prin I12. Elaborarea proiectului pentru
împrumuturi și granturi; tehnic Reconstrucţie
(e) Îmbunătăţirea și şi Dezvoltare,
consolidarea stabilităţii și a Banca
securităţii pe termen lung a Europeană de
furnizării și a comerţului cu Investiţii etc.)
energie, a tranzitului și a
transportului de energie, pe o
bază reciproc avantajoasă și
nediscriminatorie, în
conformitate cu normele UE
și cu cele internaţionale
1 2 3 4 5 6 7 8
*I13. Construcţia Grad de Unitatea Trimestrul IV, 2019
interconexiunii; finalizare al consolidată
Monitorizarea/coordonarea construcţiei; pentru
procesului de implementare Proces-verbal implementa
a etapei a II-a privind de terminare a rea și
construcţia Interconectorului lucrărilor monitorizar
de gaze naturale Iaşi– eliberat; ea
Ungheni– Chișinău Proces de proiectelor
(gazoductul Ungheni– recepţie finală în
Chişinău) a lucrărilor domeniul
energeticii;
Ministerul
Economiei
și
Infrastructu
rii

I14. Monitorizarea/ Proiect tehnic Unitatea 2018


coordonarea procesului de elaborat consolidată
elaborare a proiectului pentru
tehnic implementa
rea și
monitorizar
ea
proiectelor
în
domeniul
energeticii;
Ministerul
Economiei
și
Infrastructu
rii
1 2 3 4 5 6 7 8
I15. Monitorizarea/ Grad de Unitatea 2019
coordonarea procesului de finalizare al consolidată
construcţie interconexiunii construcţiei pentru
implementa
rea și
monitorizar
ea
proiectelor
în
domeniul
energeticii;
Ministerul
Economiei
și
Infrastructu
rii
(f) Promovarea eficienţei *SLT1. Elaborarea și Hotărîri de Ministerul 2019 În limitele
energetice și a economiei de aprobarea cadrului normativ Guvern Economiei resurselor
energie, printre altele în ceea secundar la Legea nr.128 din intrate în și bugetare, cu
ce privește performanţa 11 iulie 2014 privind vigoare; Infrastructu suportul
energetică a clădirilor, precum performanţa energetică a Transpunere rii; partenerilor de
și dezvoltarea și sprijinirea clădirilor totală a Agenţia dezvoltare
surselor regenerabile de Directivei pentru (Secretariatul
energie în mod economic și Transpune: Eficienţă Comunităţii
ecologic Directiva 2010/31/UE Energetică Energetice,
UE etc.)

SLT2. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele


Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Economiei resurselor
cu privire la aprobarea intrată în și bugetare, cu
Regulamentului privind vigoare Infrastructu suportul
inspecţia periodică a rii; partenerilor de
sistemelor de climatizare Agenţia dezvoltare
pentru
Transpune: Eficienţă
Directiva 2010/31/UE Energetică
1 2 3 4 5 6 7 8
SLT3. Act nou Hotărîre de
Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern
pentru aprobarea intrată în
Regulamentului cu privire la vigoare
autorizarea evaluatorilor de
clădiri și inspectorilor
sistemelor de încălzire

Transpune:
Directiva 2010/31/UE
SLT4. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018
Proiectul hotărîrii de Guvern Guvern Economiei
privind aprobarea Planului intrată în și
naţional pentru creşterea vigoare Infrastructu
numărului de clădiri al căror rii;
consum de energie este Agenţia
aproape egal cu zero pentru
Eficienţă
Transpune: Energetică
Directiva 2010/31/UE
*I16. Implementarea Grad de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
Planului naţional de acţiuni implementare Economiei resurselor
în domeniul eficienţei a Planului de și bugetare, cu
energetice pentru anii 2016- acţiuni (a Infrastructu suportul
2018 măsurilor rii; instrumentelor
planificate); Agenţia financiare
Ponderea pentru puse la
economiilor Eficienţă dispoziţie de
de energie Energetică către donatori
realizate/ și partenerii de
obţinute dezvoltare
I17. Implementarea Planului Grad de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
naţional de acţiuni în implementare Economiei resurselor
domeniul energiei din surse a Planului de și bugetare, cu
regenerabile pentru anii acţiuni (a Infrastructu suportul
2013-2020 măsurilor rii; instrumentelor
planificate); Agenţia financiare
Ponderea pentru puse la
energiei din Eficienţă dispoziţie de
surse Energetică către donatori
regenerabile și partenerii de
în consumul dezvoltare
final brut de
energie
1 2 3 4 5 6 7 8
(g) Reducerea emisiilor de *I18. Implementarea Legii Număr de Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
gaze cu efect de seră, inclusiv privind etichetarea produse noi Economiei resurselor
prin proiecte în domeniul produselor cu impact vizate de şi bugetare
eficienţei energetice și al energetic cadrul juridic Infrastructu
energiei din surse regenerabile cu privire la rii;
etichetarea Agenţia
energetică; pentru
Număr de Protecţia
acţiuni de Consumato
supraveghere rilor şi
și control al Supraveghe
pieţei rea Pieţei;
realizate; Agenţia
Număr de pentru
categorii de Eficienţă
produse cu Energetică
impact
energetic
verificate
LT1. Promovarea Lege intrată Ministerul Trimestrul I, 2018 În limitele
proiectului de lege pentru în vigoare Economiei resurselor
completarea și modificarea implementată și bugetare
Legii nr.10 din 26 februarie Infrastructu
2016 privind promovarea rii
utilizării energiei din surse
regenerabile (inclusiv cu
integrarea elementelor de
piaţă și a ajutorului de stat)
1 2 3 4 5 6 7 8
SLT5. Implementarea Legii Ponderea Ministerul 2018 În limitele
pentru completarea şi energiei Economiei resurselor
modificarea Legii nr.10 din regenerabile și bugetare
26 februarie 2016 în consumul Infrastructu
final brut de rii
energie;
Ponderea
energiei
electrice
regenerabile
în consumul
final brut de
energie
electrică;
Număr de
producători
de energie
electrică
regenerabilă
activi
(capacitate
instalată,
electricitate
generată etc.)
SL2. Act nou Hotărîrea Agenţia Trimestrul III, 2018
Elaborarea și aprobarea Consiliului de Naţională
proiectului Regulamentului Administraţie pentru
privind confirmarea al Agenţiei Reglement
statutului de producător Naţionale are în
eligibil pentru Energetică
Reglementare
în Energetică
intrată în
vigoare
1 2 3 4 5 6 7 8
SL3. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul I, 2018 În limitele
Proiectul hotărîii de Guvern Guvern Economiei resurselor
privind aprobarea intrată în şi bugetare, cu
Regulamentului cu privire la vigoare Infrastructu suportul
desfășurarea licitaţiilor rii partenerilor de
pentru oferirea statutului de dezvoltare
producător eligibil (Delegaţia
UE,
Secretariatul
Comunităţii
Energetice,
UE etc.)
SL4. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
Aprobarea hotărîrii de Guvern Economiei resurselor
Guvern cu privire la intrată în şi bugetare, cu
aprobarea Regulamentului vigoare Infrastructu suportul
privind criteriile de rii partenerilor de
durabilitate pentru dezvoltare
biocarburanţi și procedura (Agenţia
de verificare a respectării Statelor Unite
criteriilor de durabilitate la ale Americii
producerea biocarburanţilor pentru
Dezvoltare
Internaţională,
Secretariatul
Comunităţii
Energetice,
UE etc.)
*I19. Implementarea Legii Lege Ministerul Trimestrul IV, 2019 În limitele
privind promovarea utilizării implementată Economiei resurselor
energiei din surse și bugetare, cu
regenerabile Infrastructu suportul
rii; partenerilor de
Agenţia dezvoltare
pentru (Secretariatul
Eficienţă Comunităţii
Energetică; Energetice,
Ministerul UE etc.)
Agriculturii
,
Dezvoltării
Regionale
și Mediului
SLT6. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
Proiectul hotărîrii de Guvern Agriculturii resurselor
1 2 3 4 5 6 7 8
Guvern privind aprobarea intrată în , bugetare, cu
Metodologiei de calcul al vigoare Dezvoltării suportul
impactului biocarburanţilor Regionale partenerilor de
asupra emisiilor de gaze cu și dezvoltare
efect de seră Mediului; (Secretariatul
Ministerul Comunităţii
Transpune: Economiei Energetice,
Anexa V a Directivei și UE etc.)
2009/28/CE Infrastructu
rii
SL5. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
Proiectul hotărîrii de Guvern Economiei resurselor
Guvern pentru aprobarea intrată în și bugetare, cu
Regulamentului privind vigoare Infrastructu suportul
certificarea instalatorilor de rii partenerilor de
cazane, furnale sau sobe pe dezvoltare
bază de biomasă, de sisteme (Agenția
fotovoltaice solare şi termice Statelor Unite
solare, de sisteme ale Americii
geotermale de mică pentru
adîncime şi pompe de Dezvoltare
căldură, cu capacitatea ce nu Internațională)
depășește 50 kilowaţi
SL6. Act nou Hotărîre a Agenţia Trimestrul I, 2018 În limitele
Proiectul hotărîrii Consiliului Naţională resurselor
Consiliului de Administrare intrată în pentru bugetare, cu
al Agenţiei Naţionale pentru vigoare Reglement suportul
Reglementare în Energetică are în partenerilor de
cu privire la aprobarea Energetică dezvoltare
Regulamentului privind (Agenţia
garanţiile de origine pentru Statelor Unite
energia electrică produsă din ale Americii
surse regenerabile de energie pentru
Dezvoltare
Internaţională,
Secretariatul
Comunităţii
Energetice,
UE etc.)
SL7. Act nou Hotărîre a Agenţia Trimestrul I, 2018 În limitele
Proiectul hotărîrii Consiliului Naţională resurselor
Consiliului de Administrare intrată în pentru bugetare, cu
al Agenţiei Naţionale pentru vigoare Reglement suportul
Reglementare în Energetică are în partenerilor de
privind aprobarea Energetică dezvoltare
1 2 3 4 5 6 7 8
Metodologiei de (Agenţia
determinare, aprobare și Statelor Unite
aplicare a preţurilor-plafon ale Americii
și a tarifelor fixe pentru pentru
energia electrică produsă din Dezvoltare
surse regenerabile Internaţională,
Secretariatul
Comunităţii
Energetice,
UE etc.)
*LT2. Promovarea Proiectul de Ministerul Trimestrul II, 2018 În limitele
proiectului de lege cu privire lege adoptat Economiei resurselor
la eficienţa energetică și bugetare, cu
Infrastructu suportul
Transpune: rii partenerilor de
Directiva 27/2012/UE dezvoltare
(UE, Agenţia
Statelor Unite
ale Americii
pentru
Dezvoltare
Internaţională,
Secretariatul
Comunităţii
Energetice)
*SL8. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
Aprobarea proiectului Guvern Economiei resurselor
hotărîrii de Guvern pentru aprobată și bugetare, cu
aprobarea Regulamentului Infarstructu suportul
cu privire la autoritatea rii partenerilor de
responsabilă de dezvoltare
implementarea politicilor în (UE, Agenţia
domeniul eficienţei Statelor Unite
energetice ale Americii
pentru
Dezvoltare
Internaţională,
Secretariatul
Comunităţii
Energetice)
SLT7. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
Aprobarea proiectului Guvern Economiei resurselor
hotărîrii de Guvern pentru aprobată și bugetare, cu
aprobarea Regulamentului Infarstructu suportul
cu privire la etichetarea rii partenerilor de
1 2 3 4 5 6 7 8
energetică a aspiratoarelor dezvoltare

Transpune:
Regulamentul delegat (UE)
nr. 665/2013 al Comisiei din
3 mai 2013 de completare a
Directivei 2010/30/UE a
Parlamentului European și a
Consiliului în ceea ce
privește etichetarea
energetică a aspiratoarelor

SLT8. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele


Aprobarea proiectului Guvern Economiei resurselor
hotărîrii de Guvern pentru aprobată și bugetare, cu
aprobarea Regulamentului Infarstructu suportul
cu privire la etichetarea rii partenerilor de
energetică a instalaţiilor dezvoltare
pentru încălzirea apei, a
rezervoarelor pentru apă
caldă și a pachetelor de
instalaţie pentru încălzirea
apei și dispozitiv solar

Transpune:
Regulamentul delegat (UE)
nr. 812/2013 al Comisiei din
18 februarie 2013 de
completare a Directivei
2010/30/UE a Parlamentului
European și a Consiliului în
ceea ce privește etichetarea
energetică a instalaţiilor
pentru încălzirea apei, a
rezervoarelor pentru apă
caldă și a pachetelor de
instalaţie pentru încălzirea
apei și dispozitiv solar
SLT9. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2018 În limitele
Aprobarea proiectului Guvern Economiei resurselor
hotărîrii de Guvern pentru aprobată și bugetare, cu
aprobarea Regulamentului Infarstructu suportul
cu privire la etichetarea rii partenerilor de
energetică a instalaţiilor dezvoltare
pentru încălzirea incintelor,
a instalaţiilor de încălzire cu
1 2 3 4 5 6 7 8
funcţie dublă, a pachetelor
de instalaţie pentru
încălzirea incintelor,
regulator de temperatură și
dispozitiv solar și a
pachetelor de instalaţie de
încălzire cu funcţie dublă,
regulator de temperatură și
dispozitiv solar

Transpune:
Regulamentul delegat (UE)
nr. 811/2013 al Comisiei din
18 februarie 2013 de
completare a Directivei
2010/30/UE a Parlamentului
European și a Consiliului în
ceea ce privește etichetarea
energetică a instalaţiilor
pentru încălzirea incintelor,
a instalaţiilor de încălzire cu
funcţie dublă, a pachetelor
de instalaţie pentru
încălzirea incintelor,
regulator de temperatură și
dispozitiv solar și a
pachetelor de instalaţie de
încălzire cu funcţie dublă,
regulator de temperatură și
dispozitiv solar
(h) Cooperarea știinţifică și I20. Cercetarea impactului Studiu Academia 2017-2019 În limitele
tehnică și schimbul de soluţiilor de realizare a realizat de Știinţe a resurselor
informaţii pentru dezvoltarea interconexiunilor cu Moldovei; bugetare și din
și îmbunătăţirea tehnologiilor sistemul electroenergetic al Institutul fondurile
în producţia, transportul, României în baza liniei de extrabugetare
furnizarea și utilizarea finală a electrice aeriene (LEA) Energetică
energiei, acordîndu-se o 330/400 kV, inclusiv a
atenţie deosebită tehnologiilor liniilor electrice dirijate
ecologice și eficiente din autocompensate (LEDA) şi
punct de vedere energetic a staţiilor back-to-back
1 2 3 4 5 6 7 8
I21. Cercetarea impactului Studiu Academia 2017-2019 În limitele
dezvoltării generării realizat de Știinţe a resurselor
distribuite, inclusiv cu Moldovei; bugetare și din
participarea surselor Institutul fondurile
regenerabile de energie, de extrabugetare
asupra regimului de Energetică
funcţionare a sistemului
electroenergetic al
Republicii Moldova
78 Va avea loc un dialog periodic *I1. Asigurarea menţinerii Număr de Ministerul Pe parcursul anului În limitele
cu privire la aspectele unui dialog permanent cu ședinţe Economiei resurselor
reglementate de prezentul UE și alte instituţii organizate/ și bugetare
capitol comunitare/internaţionale în desfășurate/n Infrastructu
domeniul energetic umăr de rii
(Secretariatul Comunităţii participări
Energetice, Secretariatul
Cartei Energiei, platforma
CESEC, platforma EaP etc.)
79 Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaţionale menţionate în anexa VIII la prezentul
acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă
Petrol LT1. Act nou Lege intrată Ministerul Trimestrul I, 2018; În limitele
Directiva 2009/119/CE a Proiectul de lege cu privire în vigoare Agriculturii Acordul de Asociere resurselor
Consiliului din 14 septembrie la crearea și menţinerea , (Anexa VIII la bugetare
2009 privind obligaţia statelor nivelului minim al stocurilor Dezvoltării capitolul 14) – termen
membre de a menţine un nivel petroliere Regionale pentru implementare
minim de rezerve de ţiţei și 2023
şi/sau de produse petroliere Transpune: Mediului;
Directiva 2009/119/CE Ministerul
Economiei
și
Infrastructu
rii
Regulamentul (CE) SLT1. Act nou Hotărîre a Agenţia Trimestrul I, 2018; Autorii
nr.714/2009 Proiectul hotărîrii Consiliului Naţională Acordul de Asociere prezentului
al Parlamentului European şi Consiliului de Administrare de pentru (Anexa VIII la Regulament
al Consiliului din 13 iulie al Agenţiei Naţionale pentru Administrare Reglement capitolul 14) estimează că
2009 privind condiţiile de Reglementare în Energetică al Agenţiei are în doar Agenţia
acces la reţea pentru cu privire la aprobarea Naţionale Energetică; Naţională
schimburile transfrontaliere de Regulamentului privind pentru Î.S. pentru
energie electrică accesul la reţelele electrice Reglementare „Moldelect Reglementare
de transport pentru în Energetică rica” în Energetică
schimburile transfrontaliere intrată în ar putea
și gestionarea congestiilor vigoare suporta unele
costuri
Transpune: suplimentare
1 2 3 4 5 6 7 8
Regulamentul (CE) elaborării şi
nr.714/2009 publicării unui
nou
regulament.
Costurile
estimative vor
alcătui
aproximativ 4
000 lei;
Sursa de
acoperire a
cheltuielilor –
bugetul
Agenţiei
Prospectarea şi explorarea LT2. Act nou Lege intrată Ministerul Trimestrul IV, 2018; În limitele
hidrocarburilor Proiectul de lege privind în vigoare Agriculturii Acordul de Asociere resurselor
Directiva 94/22/CE a petrolul , (Anexa VIII la bugetare
Parlamentului European și a Dezvoltării capitolul 14) –
Consiliului din 30 mai 1994 Transpune: Regionale septembrie 2017
privind condiţiile de acordare Directiva 94/22/CE și
şi folosire a autorizaţiilor de Mediului;
prospectare, explorare şi Ministerul
extracţie a hidrocarburilor Economiei
și
Infrastructu
rii

I1. Cercetarea zăcămintelor Lucrări Ministerul Trimestrul IV, 2019 Surse


existente realizate; Agriculturii financiare din
Studiu , partea
realizat Dezvoltării agentului
Regionale economic
și Mediului
SLT 3. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2019; În limitele
Proiectul hotărîrii de Guvern Agriculturii Acordul de Asociere resurselor
Guvern pentru aprobarea intrată în , (Anexa VIII la bugetare
Regulamentului privind vigoare Dezvoltării capitolul 14) –
condiţiile de acordare şi Regionale septembrie 2017
folosire a autorizaţiilor de și
prospectare, explorare şi Mediului;
extracţie a hidrocarburilor Ministerul
Economiei
Transpune: și
Directiva 94/22/CE Infrastructu
rii
1 2 3 4 5 6 7 8
Decizia Consiliului SLT 4. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul IV, 2017; În limitele
nr. 2006/1005/CE din Proiectul hotărîrii de Guvern Economiei Acordul de Asociere resurselor
18 decembrie 2006 privind Guvern privind coordonarea intrată în și (Anexa VIII la bugetare
încheierea Acordului dintre programelor de etichetare vigoare Infrastructu capitolul 14) –
Guvernul Statelor Unite ale referitoare la eficienţa rii septembrie 2017
Americii și Comunitatea energetică a echipamentelor
Europeană privind de birou, ca urmare a
coordonarea programelor de aprobării legii privind
etichetare referitoare la etichetarea energetică
eficienţa energetică a
echipamentelor de birou Transpune:
Decizia Consiliului
nr. 2006/1005/CE
Regulamentul (CE) SLT 5. Act nou Hotărîre de Ministerul Trimestrul I, 2018; În limitele
nr. 1222/2009 al Proiectul hotărîrii de Guvern Economiei Acordul de Asociere resurselor
Parlamentului European și al Guvern pentru aprobarea intrată în și (Anexa VIII la bugetare,
Consiliului din 25 noiembrie Regulamentului privind vigoare Infrastructu capitolul14) – cu suportul
2009 privind etichetarea etichetarea pneurilor în ceea rii septembrie 2017 partenerilor de
pneurilor în ceea ce priveşte ce priveşte eficienţa dezvoltare
eficienţa consumului de consumului de combustibil (Agenţia
combustibil şi alţi parametri şi alţi parametri esenţiali, ca Statelor Unite
esenţiali urmare a aprobării legii ale Americii
privind etichetarea pentru
energetică Dezvoltare
Internaţională,
Transpune: Secretariatul
Regulamentul (CE) Comunităţii
nr. 1222/2009 Energetice,
UE etc.)

CAPITOLUL 15. TRANSPORTURI

80 Părţile:
(a) își extind și își consolidează cooperarea în domeniul transporturilor pentru a contribui la dezvoltarea unor sisteme de transport durabile;
(b) promovează operaţiuni de transport eficiente, desfăşurate în condiţii de siguranţă și securitate, precum și intermodalitatea și interoperabilitatea sistemelor de transport;
(c) depun eforturi pentru a îmbunătăţi principalele legături de transport între teritoriile lor
81 Cooperarea include, Transporturile I1. Finanţare suficientă a Mărimea fondului Ministerul Trimestrul IV, Mărimea fondului
printre altele, următoarele - Implementarea lucrărilor de modernizare, rutier nu mai mică Finanţelor 2019 rutier nu mai mică
domenii: Strategiei reabilitare şi întreţinere a de: de:
(a) Elaborarea unei cuprinzătoare de drumurilor publice 2017 – 1815 mil. lei; 2017 – 1815 mil.
politici naţionale durabile transport și logistică 2018 – 1715,8 mil. lei;
în domeniul pentru perioada lei; 2018 – 1715,8
transporturilor care să 2013-2022; 2019 – 2195 mil. lei mil. lei;
reglementeze toate - Consolidarea 2019 – 2195 mil.
modurile de transport, în Fondului rutier, lei;
special pentru a asigura asigurîndu-se În limitele
sisteme de transport totodată o finanţare acumulărilor în
eficiente și sigure și stabilă pentru fondul rutier
pentru a promova implementarea
integrarea consideraţiilor contractelor de
din domeniul întreţinere bazate pe
transporturilor în alte performanţă (CIBP)
domenii de politică
I2. Crearea autorităţii care ar Autoritate creată și Ministerul Trimestrul IV, În limitele
implementa politica statului funcţională Economiei și 2019 resurselor
în domeniul siguranţei Infrastructurii; bugetare
rutiere Ministerul
Finanţelor;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Ministerul
Sănătăţii, Muncii
și Protecţiei
Sociale
Implementarea I3. Implementarea Sistemul de cîntărire Ministerul Trimestrul III, În limitele
Strategiei sistemului de cîntărire în în mișcare a Economiei şi 2018; resurselor
cuprinzătoare de mișcare a vehiculelor vehiculelor Infrastructurii În Planul de bugetare
transport și logistică implementat ; acţiuni al
pentru perioada Guvernului
2013-2022 pentru anii
2016-2018,
aprobat prin
Hotărîrea
Guvernului
nr. 890 din
20 iulie 2016,
această măsură
este prevăzută
la acţiunea 1.7,
autoritatea
responsabilă
fiind Ministerul
Transporturilor
şi Infrastructurii
Drumurilor și
termenul de
realizare –
trimestrul III
2018
L2. Act de modificare Lege intrată în Ministerul Trimestrul I, În limitele
Proiect de lege cu privire la vigoare Economiei și 2017 resurselor
modificarea și completarea Infrastructurii bugetare
Legii nr. 599-XIV din 30
septembrie 1999 pentru
aprobarea Codului
navigaţiei maritime
comerciale al Republicii
Moldova
SL1. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul II, În limitele
Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018 resurselor
cu privire la aprobarea Infrastructurii bugetare
regulamentului de
funcţionare a Agenţiei
Navale
I4. Crearea Biroului de Biroul de Investigare Ministerul Trimestrul IV, În limitele
Investigare a Accidentelor a Accidentelor creat Economiei și 2018 resurselor
Infrastructurii bugetare
(b) Elaborarea unor Implementarea I5. Elaborarea şi 8 normative tehnice Ministerul Trimestrul IV, În limitele
strategii sectoriale prin Strategiei implementarea normelor din domeniul Economiei și 2019 resurselor
prisma politicii naţionale cuprinzătoare de tehnice şi standardelor drumurilor preluate Infrastructurii bugetare
în domeniul transportului transport și logistică ajustate la cerinţele de la Partea română,
(inclusiv cerinţele legale pentru perioada internaţionale și ale Uniunii ajustate și aprobate în
pentru modernizarea 2013-2022 Europene în domeniul Republica Moldova
echipamentului tehnic și a infrastructurii, prin
flotelor de transport, în conlucrare cu Compania
conformitate cu cele mai Națională de Administrare a
înalte standarde Infrastructurii Rutiere a
internaţionale) rutier, României
feroviar, pe căi navigabile
interioare, aerian, precum
și a intermodalităţii,
inclusiv a calendarelor și
a obiectivelor de referinţă
în materie de punere în
aplicare, a definirii
responsabilităţilor
administrative și a
planurilor financiare
Implementarea I6. Elaborarea şi Politica privind Ministerul Trimestrul IV, În limitele
Strategiei implementarea unei noi eficientizarea Economiei și 2019 resurselor
cuprinzătoare de politici privind întreţinerii drumurilor Infrastructurii bugetare;
transport și logistică eficientizarea întreţinerii locale aprobată Sursele Fondului
pentru perioada drumurilor locale rutier
2013-2022
Implementarea I7. Asigurarea reabilitării, 420 km de drumuri Ministerul Trimestrul IV, În limitele
Strategiei modernizării, reparaţiei şi naţionale reabilitate/ Economiei și 2019 resurselor
cuprinzătoare de întreţinerii corespunzătoare construite Infrastructurii; bugetare;
transport și logistică a drumurilor din reţeaua Ministerul Surse externe;
pentru perioada prioritară de drumuri Finanţelor Fondul rutier
2013-2022 naţionale
(c) Îmbunătăţirea politicii Implementarea I8. Asigurarea reparaţiei 600 km de drumuri Ministerul Trimestrul IV, În limitele
în domeniul Strategiei drumurilor locale locale reparate Economiei și 2019 resurselor
infrastructurii în vederea cuprinzătoare de Infrastructurii bugetare;
unei mai bune identificări transport și logistică Fondul rutier
și evaluări a proiectelor pentru perioada
de infrastructură pentru 2013-2022
diferitele moduri de
transport
Consolidarea I9. Implementarea Proiect-pilot Ministerul Trimestrul IV, În limitele
Fondului rutier, proiectului-pilot pentru implementat; Economiei și 2019 resurselor
asigurîndu-se întreţinerea bazată pe Raport de Infrastructurii bugetare;
totodată o finanţare performanţă prin aplicarea implementare a Surse externe
stabilă pentru contractelor multianuale de proiectului-pilot
implementarea întreţinere elaborat
contractelor de
întreţinere bazate pe
performanţă (CIBP)
(d) Dezvoltarea unor Implementarea I10. Implementarea Nivelul de Ministerul Trimestrul IV, În limitele
strategii de finanţare care Strategiei Strategiei de transport și implementare a Economiei și 2017 resurselor
pun accentul pe cuprinzătoare de logistică pentru 2013- Strategiei (raport) Infrastructurii bugetare
întreţinere, pe transport și logistică 2022/Planului de acţiuni
constrîngerile în materie pentru perioada
de capacităţi şi pe 2013-2022
infrastructurile de
legătură care lipsesc,
precum şi activarea şi
promovarea participării
sectorului privat la
proiecte de transport
I11. Modernizarea Aeroportul Ministerul Trimestrul IV,
Aeroportului Internaţional Internaţional Bălţi Economiei și 2019
Bălţi modernizat și Infrastructurii
funcţional

I12. Crearea Fondului Fondul aviaţiei civile Ministerul Trimestrul I,


aviaţiei civile creat Economiei și 2019
Infrastructurii

*I13. Restructurarea Î.S. Întreprindere Ministerul Trimestrul II, 1,51 mil. euro
„Calea Ferată din Moldova” restructurată conform Economiei și 2019
practicilor Infrastructurii
comunitare
(e) Aderarea la L3. Act nou Lege intrată în Ministerul Trimestrul I, În limitele
organizaţiile și acordurile Proiect de lege cu privire la vigoare Economiei și 2019 resurselor
internaţionale relevante în aderarea Republicii Infrastructurii bugetare
domeniul transporturilor, Moldova la Convenţia (Notă: După
inclusiv la procedurile de privind transporturile aprobarea
asigurare a punerii în internaţionale feroviare Noului Cod
aplicare riguroase și a (COTIF) din 9 mai 1980, feroviar)
respectării eficace a semnată la Berna
acordurilor și a
convenţiilor
internaţionale în
domeniul transporturilor
L4. Act nou Lege intrată în Ministerul Trimestrul IV, În limitele
Proiect de lege cu privire la vigoare Economiei și 2017 resurselor
aderarea Republicii Infrastructurii bugetare
Moldova la Protocolul
privind aspecte specifice ale
echipamentelor aeronautice,
adoptat la Cape Town la
16 noiembrie 2001
(g) Promovarea utilizării I14. Elaborarea unui sistem Sistem implementat Ministerul Trimestrul IV, 1 500 000 euro
sistemelor inteligente de de soft integral pentru Economiei și 2019 din fonduri oferite
transport și a tehnologiei transportul naval Infrastructurii de donatorii
informaţiei în gestionarea internaţionali
și exploatarea tuturor
modurilor de transport,
precum și sprijinirea
intermodalităţii și a
cooperării în utilizarea
sistemelor spaţiale și a
aplicaţiilor comerciale
care facilitează
transportul
82 (1) Cooperarea vizează, Dezvoltarea I1. Continuarea a) 55 km ai drumului Ministerul Trimestrul IV, În limitele
de asemenea, infrastructurii, în modernizării şi reabilitării R16 reabilitaţi; Economiei și 2019 resurselor
îmbunătăţirea circulaţiei special prin infrastructurii de transport b) 31 km reabilitaţi și Infrastructurii bugetare şi din
pasagerilor și a bunurilor, pregătirea și prioritare pe direcţiile de 66 km construiţi pe fondurile externe
sporirea fluidităţii implementarea de conexiune cu TEN-T și drumul M3 (ocoliri
fluxurilor de transport proiecte suplimentare ţările terţe din regiune, și ale localităţilor);
dintre Republica pentru dezvoltarea anume: c) 104 km ai
Moldova, Uniunea reţelei centrale a) reabilitarea drumului drumului R1
Europeană și ţările terţe TEN-T extinse, astfel R16 Bălţi – Fălești – reabilitaţi;
din regiune, prin cum s-a convenit în Sculeni; d) 31 km ai drumului
eliminarea obstacolelor cadrul reuniunii b) reabilitarea și extinderea R9 reabilitaţi
administrative, tehnice și ministeriale drumului M3 Chișinău –
de alt tip, îmbunătăţirea organizate în 2016 la Cimișlia – Vulcănești –
reţelelor de transport și Rotterdam, cu ocazia Giurgiulești;
modernizarea zilelor TEN-T c) reabilitarea drumului R1
infrastructurii în special Chișinău – Ungheni –
pe axele principale care Sculeni;
leagă părţile. Această d) reabilitarea drumului R9
cooperare include acţiuni Soroca – Arionești
menite să faciliteze
procesul de trecere a
frontierei
I2. Modernizarea şi a) Proiectele Ministerul Trimestrul I, Din sursele
reabilitarea infrastructurii de prioritare identificate Economiei și 2017 externe (oferite de
transport feroviar prioritare b) Fișele de proiecte Infrastructurii; Trimestrul II, Banca Europeană
pe direcţiile de conexiune cu elaborate Î.S. „Calea Ferată 2017 pentru
TEN-T c) Procedura de din Moldova” Trimestrul IV, Reconstrucţie și
tender pentru 2017 Dezvoltare;
asistenţa tehnică Banca Europeană
iniţiată de Investiţii,
d) Studii de Trimestrul III, Uniunea
fezabilitate realizate 2018 Europeană)
e) Implementarea Trimestrul II,
proiectelor 2019
83 Va avea loc un dialog I1. Organizarea de cel puţin Reuniune Ministerul Trimestrul IV,
periodic cu privire la o dată pe an a reuniunilor desfăşurată; Economieiși 2017;
aspectele reglementate de clusterului 3 al Concluzii Infrastructurii; Trimestrul IV,
prezentul capitol Subcomitetului II „Energie, operaţionale aprobate Ministerul 2018;
mediu, politici climatice, Agriculturii, Trimestrul IV,
transport și protecţie civilă” Dezvoltării 2019
Regionale și
Mediului
84 Părţile cooperează în ceea ce privește îmbunătăţirea legăturilor de transport în conformitate cu dispoziţiile menţionate în anexa IX la prezentul acord

Anexa IX Dezvoltarea I1. Promovarea proiectului Drumul M14 Brest – Ministerul Trimestrul IV, În limitele
2. În acest context, părţile infrastructurii, în de reabilitare a drumului Briceni – Chișinău – Economiei și 2019 resurselor
recunosc importanţa special prin M14 Brest – Briceni – Tiraspol – Odesa Infrastructurii bugetare;
punerii în aplicare a pregătirea și Chișinău – Tiraspol – Odesa reabilitat; Fonduri externe
principalelor măsuri implementarea de și finalizarea reabilitării Finanţare identificată
prioritare ale strategiei proiecte suplimentare drumului M3 Chișinău – pentru reabilitarea
privind investiţiile în pentru dezvoltarea Cimișlia – Vulcănești – sectorului Criva –
infrastructura de transport reţelei centrale TEN- Giurgiulești Bălţi;
din Republica Moldova, T extinse, astfel cum Studiu de fezabilitate
care vizează reabilitarea s-a convenit în cadrul și documentaţia de
și extinderea unor legături reuniunii ministeriale proiect pentru
feroviare și rutiere de organizate în 2016 la reabilitarea și
importanţă internaţională Rotterdam, cu ocazia extinderea sectorului
ce traversează teritoriul zilelor TEN-T Chișinău – Bălţi
Republicii Moldova, elaborate;
începînd cu drumurile M3 Chișinău –
naţionale M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești
Giurgiulești și M14 Brest – Giurgiulești;
– Briceni – Tiraspol – 31 km reabilitaţi și
Odesa, precum și 66 km construiţi
actualizarea și (ocoliri ale
modernizarea localităţilor)
conexiunilor feroviare cu
ţările învecinate, utilizate
pentru traficul
internaţional și pentru
tranzit
(e) Adoptarea unor acţiuni de facilitare a trecerii frontierei, în conformitate cu dispoziţiile capitolului 5 (Regimul vamal și facilitarea comerţului) din titlul V (Comerţ și
aspecte legate de comerţ) din prezentul acord, care vizează îmbunătăţirea funcţionării reţelei de transport în vederea îmbunătăţirii fluidităţii fluxurilor de transport dintre
UE, Republica Moldova și partenerii regionali
(h) Dezvoltarea, la nivel I2. Crearea serviciului de Serviciu funcţional Ministerul Trimestrul II, În limitele
regional, a unor sisteme monitorizare şi dirijare a Economiei și 2018 resurselor
eficiente de gestionare a navelor maritime, ca Infrastructurii bugetare
traficului, cum ar fi subdiviziune a Agenţiei
Sistemul european de Navale a Republicii
management al traficului Moldova
feroviar (ERTMS), care
să asigure rentabilitatea,
interoperabilitatea și un
nivel ridicat al calităţii
I3. Colaborarea cu Agenţia Sistem naţional Ministerul Trimestrul IV, În limitele
Europeană pentru Siguranţa integrat în sistemul Economiei și 2019 resurselor
Maritimă în vederea european SafeSeaNet Infrastructurii bugetare
utilizării sistemului
SafeSeaNet
I4. Adaptarea parţială a Sistem naţional Ministerul Trimestrul II, În limitele
sistemului naţional la parţial compatibil cu Economiei și 2019 resurselor
Sistemul european de Sistemul european de Infrastructurii; bugetare;
management al traficului management al Î.S. „Calea Ferată Asistenţă
feroviar prin implementarea traficului feroviar din Moldova” financiară externă
prevederilor Directivei
2016/798/UE
4. Părţile vor coopera Dezvoltarea I5. Actualizarea, după caz, Sectorul Edineţ – Ministerul Trimestrul IV, În limitele
pentru a stabili reţeaua infrastructurii, în a propunerilor pe marginea Otaci – frontiera cu Economiei și 2019 resurselor
strategică de transport a special prin reţelei strategice de Ucraina (drumul Infrastructurii bugetare
Republicii Moldova pregătirea și conectare a regiunii naţional R8) inclus în
conectată la reţeaua TEN- implementarea de Parteneriatului Estic reţeaua de conexiune
T și la reţelele din regiune proiecte suplimentare (inclusiv Moldova) la TEN- la TEN-T
pentru dezvoltarea T, aprobată în cadrul
reţelei centrale TEN- Reuniunii Miniştrilor
T extinse, astfel cum Transporturilor UE şi
s-a convenit în cadrul Parteneriatului Estic şi
reuniunii ministeriale Consiliul Miniştrilor
organizate în 2016 la Transporturilor UE la 20-21
Rotterdam, cu ocazia iunie 2016 la Rotterdam
zilelor TEN-T
Dezvoltarea I6. În baza Listei proiectelor Nivel de finalizare a Ministerul Trimestrul IV, În limitele
infrastructurii, în prioritare spre finanţare de construcţiei podului Economiei și 2019 resurselor
special prin către UE, aprobată odată cu peste rîul Prut în Infrastructurii bugetare;
pregătirea și Reţeaua strategică de regiunea Ungheni Fonduri externe
implementarea de conectare a regiunii (MD) – Ungheni
proiecte suplimentare Parteneriatul Estic (inclusiv (RO);
pentru dezvoltarea Moldova) la TEN-T (iunie Statutul proiectului
reţelei centrale TEN- 2016, Rotterdam), sînt de construcţie a
T extinse, astfel cum identificate următoarele conexiunii acestuia la
s-a convenit în cadrul obiective pe termen mediu: drumul naţional M14
reuniunii ministeriale a) promovarea construcţiei
organizate în 2016 la podului Ungheni (MD) –
Rotterdam, cu ocazia Ungheni (RO) peste rîul
zilelor TEN-T Prut și promovarea
proiectului de conexiune a
acestuia la drumul naţional
M14
I7. b) reabilitarea drumului Finanţare identificată Ministerul Trimestrul IV, În limitele
naţional M14 Brest – pentru reabilitarea Economiei și 2019 resurselor
Briceni – Chişinău – Odesa sectorului Criva – Infrastructurii bugetare;
pe tronsonul Chişinău – Bălţi; Fonduri externe
Criva Studiu de fezabilitate
și documentaţia de
proiect pentru
reabilitarea și
extinderea sectorului
Chișinău – Bălţi
elaborate
85 Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaţionale menţionate în anexa X și în anexa
XXVIII D la prezentul acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexele respective
Transport rutier

Condiţii tehnice SLT1. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul III, În limitele
Directiva 96/53/CE a Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018; resurselor
Consiliului din 25 iulie pentru aprobarea Infrastructurii Acordul de bugetare
1996 de stabilire, pentru Regulamentului cu privire la Asociere
anumite vehicule rutiere efectuarea pe drumurile (anexa X la
care circulă în interiorul publice a transporturilor capitolul 15) –
Comunităţii, a rutiere cu greutăţi şi/sau Anexa X –
dimensiunilor maxime gabarite ce depăşesc limitele septembrie 2017
autorizate în traficul stabilite
naţional și internaţional
Transpune:
Directiva 96/53/CE
Condiţii tehnice SLT2. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul III, În limitele
Directiva 2009/40/CE a Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018; resurselor
Parlamentului European pentru aprobarea Infrastructurii Acordul de bugetare
și a Consiliului din 6 mai Regulamentului cu privire la Asociere
2009 privind inspecţia inspecţia tehnică periodică a (anexa X la
tehnică auto pentru vehiculelor rutiere capitolul 15) –
autovehicule și remorcile septembrie 2017
acestora Transpune:
Directiva 2014/45/UE, care
a abrogat Directiva
2009/40/CE
Condiţii sociale L1. Act de modificare Lege intrată în Ministerul Trimestrul III, În limitele
Directiva 2006/22/CE a Proiect de lege privind vigoare Economiei și 2018; resurselor
Parlamentului European modificarea Codului Infrastructurii Acordul de bugetare
și a Consiliului din transporturilor rutiere Asociere
15 martie 2006 privind nr. 150 din 17 iulie 2014 (anexa X la
condiţiile minime pentru capitolul 15) –
punerea în aplicare a Transpune: septembrie 2017
Regulamentelor (CEE) 1. 1. Directiva 2006/22/CE;
nr. 3820/85 și (CEE) 2. Directiva 2002/15/CE
nr. 3821/85 ale
Consiliului privind
legislaţia socială
referitoare la activităţile
de transport rutier
Condiţii sociale
Directiva 2002/15/CE a
Parlamentului European
și a Consiliului din
11 martie 2002 privind
organizarea timpului de
lucru al persoanelor care
efectuează activităţi
mobile de transport rutier
Transport feroviar
Acces la piaţă și LT1. Act nou Lege intrată în Ministerul Trimestrul II, În limitele
infrastructuri Proiect de lege pentru vigoare Economiei și 2019; resurselor
Directiva 2012/34/UE a aprobarea Codului feroviar Infrastructurii bugetare şi din
Parlamentului European al Republicii Moldova sursele externe
și a Consiliului din oferite de
21 noiembrie 2012 Transpune: 1. Acordul de Banca Europeană
privind instituirea 1. Directiva 2012/34/UE, Asociere pentru
spaţiului feroviar unic care a abrogat Directiva (anexa X la Reconstrucţie şi
european; 91/440/CE și Directiva capitolul 15) – Dezvoltare
Directiva 2001/14/CE a 2001/14/CE; septembrie
Parlamentului European 2018;
și a Consiliului din 2. Regulamentul (UE)
26 februarie 2001 privind nr. 913/2010; 2. Acordul de
alocarea capacităţilor de Asociere
infrastructură feroviară, 3. Directiva (UE) 2016/798 (anexa X la
tarifarea utilizării (implementare din 16 iunie capitolul 15) –
infrastructurii feroviare și 2019), care a abrogat septembrie
certificarea în materie de Directiva 2004/49/CE; 2018;
siguranţă;
Regulamentul (UE) 4. Directiva 2007/59/CE; 3. Acordul de
nr. 913/2010 al Asociere
Parlamentului European 5. Directiva (UE) 2016/797 (anexa X la
și al Consiliului din și Directiva (UE) 2016/798 capitolul 15) –
22 septembrie 2010 (implementare din 16 iunie septembrie
privind reţeaua feroviară 2019), care a abrogat 2018;
europeană pentru un Directiva 2008/57/CE;
transport de marfă 4. Acordul de
competitiv; 6. Regulamentul (CE) Asociere
nr. 1370/2007; (anexa X la
Norme tehnice și de capitolul 15) –
siguranţă, 7. Regulamentul (CE) septembrie
interoperabilitate nr. 1371/2007; 2018;
Directiva 2004/49/CE a
Parlamentului European 8. Directiva 92/106/CEE 5. Acordul de
și a Consiliului din Asociere
29 aprilie 2004 privind (anexa X la
siguranţa căilor ferate capitolul 15) –
comunitare; septembrie
Directiva 2007/59/CE a 2018;
Parlamentului European
şi a Consiliului din 6. Acordul de
23 octombrie 2007 Asociere
privind certificarea (anexa X la
mecanicilor de capitolul 15) –
locomotivă care conduc septembrie
locomotive și trenuri în 2020;
sistemul feroviar
comunitar; 7. Acordul de
Apropiere L1. Act de modificare Lege intrată în Ministerul Trimestrul III, În limitele
Funcţionarea pieţei Proiect de lege de vigoare Economiei și 2018; resurselor
Directiva 96/75/CE a modificare a Legii nr. 176 Infrastructurii Anexa X la bugetare
Consiliului din din 12 iulie 2013 privind Acordul de
19 noiembrie 1996 transportul naval intern al Asociere –
privind sistemele de Republicii Moldova 1 septembrie
navlosire și de stabilire a 2017
preţurilor în transportul Transpune:
naţional și internaţional 1. Directiva 96/75/CE;
pe căile navigabile 2. Directiva 2008/68/CE;
interioare în Comunitate; 3. Directiva 2005/44/CE

Apropiere: Directiva
2008/68/CE a
Parlamentului European
și a Consiliului din
24 septembrie 2008
privind transportul
interior de mărfuri
periculoase;

Apropiere:
Directiva 2005/44/CE a
Parlamentului European
și a Consiliului din
7 septembrie 2005 privind
serviciile de informaţii
fluviale (RIS) armonizate
pe căile navigabile
interioare de pe teritoriul
Comunităţii
Accesul la profesie SLT1. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul IV, În limitele
Directiva 87/540/CEE a Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018; resurselor
Consiliului din privind accesul la profesia Infrastructurii Acordul de bugetare
9 noiembrie 1987 privind de transportator de mărfuri Asociere
iniţierea profesiei de pe cale navigabilă în (anexa X la
operator de transport de transportul naţional şi capitolul 15) –
mărfuri pe cale navigabilă internaţional şi privind septembrie 2017
în transportul naţional și recunoaşterea reciprocă a
internaţional și privind diplomelor, certificatelor şi a
recunoașterea reciprocă a altor titluri oficiale de
diplomelor, certificatelor calificare pentru această
și altor titluri oficiale de activitate
calificare pentru această
activitate Transpune:
Directiva 87/540/CEE
Siguranţă SLT2. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul IV, În limitele
Directiva 96/50/CE a Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018; resurselor
Consiliului din 23 iulie privind condiţiile de Infrastructurii Acordul de bugetare
1996 privind armonizarea obţinere a brevetelor de Asociere
condiţiilor de obţinere a conducător al navei de (anexa X la
brevetelor de comandant navigaţie internă pentru capitolul 15) –
de navă pentru transportul transportarea mărfurilor și septembrie 2017
de mărfuri și călători pe călătorilor
căile navigabile interioare
din Comunitate Transpune:
Directiva 96/50/CE
Siguranţă SLT3. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul IV, În limitele
Directiva 2006/87/CE a Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2019; resurselor
Parlamentului European privind aprobarea cerinţelor Infrastructurii Acordul de bugetare
și a Consiliului din tehnice pentru navele de Asociere
12 decembrie 2006 de navigaţie interioară (anexa X la
stabilire a cerinţelor capitolul 15) –
tehnice pentru navele de Transpune: septembrie 2019
navigaţie interioară Directiva 2016/629/UE, care
a abrogat Directiva
2006/87/CE
Transport aerian
Regulamentul (CE) LT1. Act nou Lege intrată în Ministerul Trimestrul II, 20 000 lei;
nr. 300/2008 al Proiect de lege privind vigoare Economiei și 2018 Bugetul de stat;
Parlamentului European securitatea aeronautică cu un Infrastructurii Alte surse
şi al Consiliului din nou cuprins (asistenţă tehnică
11 martie 2008 privind UE „Suport şi
norme comune în Transpune: asistenţă în
domeniul securităţii 1. Regulamentul (CE) domeniul aviaţiei
aviaţiei civile şi de nr. 300/2008; civile ţărilor din
abrogare a 2. Regulamentul (UE) Parteneriatul Estic
Regulamentului (CE) nr. 1254/2009; şi Asia Centrală”)
nr. 2320/2002; 3. Regulamentul (UE)
Regulamentul (UE) nr. 72/2010
nr. 18/2010 al Comisiei
din 8 ianuarie 2010 de
modificare a
Regulamentului (CE)
nr. 300/2008 al
Parlamentului European
şi al Consiliului în ceea
ce priveşte specificaţiile
pentru programele
naţionale de control al
calităţii în domeniul
securităţii aviaţiei civile;
Regulamentul (UE)
nr. 1254/2009 al
Comisiei din
18 decembrie 2009 de
stabilire a criteriilor care
să permită statelor
membre să deroge de la
standardele de bază
comune privind
securitatea aviaţiei civile
şi să adopte măsuri de
securitate alternative;
Regulamentul (UE)
nr. 72/2010 al Comisiei
din 26 ianuarie 2010 de
stabilire a procedurilor de
efectuare a inspecţiilor
Comisiei în domeniul
securităţii aeronautice
SLT1. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul II, În limitele
Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018 resurselor
cu privire la aprobarea Infrastructurii bugetare
Programului naţional de disponibile și din
securitate a aviaţiei civile alte surse
(asistenţă tehnică
Transpune: UE „Suport şi
Regulamentul (CE) asistenţă în
nr. 2015/98 domeniul aviaţiei
civile ţărilor din
Parteneriatul Estic
şi Asia Centrală”)
Regulamentul (UE) SLT2. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul IV, 10 000 lei;
nr. 598/2014 al Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018 Bugetul de stat
Parlamentului European pentru aprobarea Infrastructurii
și al Consiliului din Regulamentului de stabilire
16 aprilie 2014 de a normelor și procedurilor cu
stabilire a normelor și a privire la introducerea
procedurilor cu privire la restricţiilor de operare
introducerea restricţiilor referitoare la zgomot pe
de operare referitoare la aeroporturile din Republica
zgomot pe aeroporturile Moldova în cadrul unei
din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate
abordări echilibrate și de
abrogare a Directivei Transpune:
2002/30/CE Regulamentul (UE)
nr. 598/2014
Regulamentul (UE) SLT3. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul I, 20 000 lei;
nr. 139/2014 al Comisiei Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018 Bugetul de stat;
din 12 februarie 2014 de pentru aprobarea Infrastructurii Alte surse
stabilire a cerinţelor Regulamentului privind (asistenţă tehnică
tehnice și a procedurilor procedurile administrative UE „Suport şi
administrative referitoare referitoare la aerodromuri asistenţă în
la aerodromuri în temeiul domeniul aviaţiei
Regulamentului (CE) Transpune: civile ţărilor din
nr. 216/2008 al Regulamentul (UE) Parteneriatul Estic
Parlamentului European nr. 139/2014 şi Asia Centrală”)
și al Consiliului
Directiva 96/67/CE a SLT4. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul IV, 10 000 lei;
Consiliului din Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2017 Bugetul de stat;
15 octombrie 1996 pentru aprobarea Infrastructurii Alte surse
privind accesul la piaţa Regulamentului privind (asistenţă tehnică
serviciilor de handling la accesul la piaţa serviciilor de UE „Suport şi
sol în aeroporturile handling la sol în asistenţă în
Comunităţii aeroporturile Republicii domeniul aviaţiei
Moldova civile ţărilor din
Parteneriatul Estic
Transpune: şi Asia Centrală”)
Directiva 96/67/CE
I1. Transpunerea Comitet instituit Ministerul Trimestrul II,
elementelor din Directivă Economiei și 2018
prin instituirea Comitetului Infrastructurii/
Utilizatorilor Aeroportului Comitetul de
Supraveghere a
Concesionării
Regulamentul (UE) LT2. Act nou Lege intrată în Ministerul Trimestrul III, 70 000 lei;
nr. 996/2010 al Proiect de lege cu privire la vigoare Economiei și 2018 Bugetul de stat
Parlamentului European investigarea accidentelor şi Infrastructurii
şi al Consiliului din incidentelor în transporturi
20 octombrie 2010
privind investigarea şi Transpune:
prevenirea accidentelor şi Regulamentul (UE)
incidentelor survenite în nr. 996/2010
aviaţia civilă şi de
abrogare a Directivei
94/56/CE
Regulamentul (UE) SLT5. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul I, 15 000 lei;
nr. 748/2012 al Comisiei Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2019 Bugetul de stat;
din 3 august 2012 de cu privire la certificarea Infrastructurii Alte surse
stabilire a normelor de pentru navigabilitate și (asistenţă tehnică
punere în aplicare privind mediu a aeronavelor și a UE „Suport şi
certificarea pentru produselor, pieselor și asistenţă în
navigabilitate şi mediu a echipamentelor aferente, domeniul aviaţiei
aeronavelor şi a precum și certificarea civile ţărilor din
produselor, pieselor şi organizaţiilor de proiectare Parteneriatul Estic
echipamentelor aferente, și producţie şi Asia Centrală”)
precum şi certificarea
organizaţiilor de Transpune:
proiectare şi producţie Regulamentul (UE)
(Text cu relevanţă pentru nr. 748/2012
SEE)
Regulamentul (CEE) SLT6. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul I, 15 000 lei;
nr. 95/93 al Consiliului Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018 Bugetul de stat
din 18 ianuarie 1993 cu privire lapentru aprobarea Infrastructurii
privind normele comune Regulamentului privind
de alocare a sloturilor alocarea sloturilor orare pe
orare pe aeroporturile aeroporturile din Republica
comunitare Moldova

Transpune:
Regulamentul (CEE)
nr. 95/93
Regulamentul (CE) SLT7. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul II, 15 000 lei;
nr. 768/2006 al Comisiei Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018 Bugetul de stat
din 19 mai 2006 de cu privire la stabilirea unei Infrastructurii
punere în aplicare a liste comunitare a
Directivei 2004/36/CE a transportatorilor aerieni care
Parlamentului European se supun unei interdicţii de
şi a Consiliului cu privire exploatare pe teritoriul
la colectarea şi la Comunităţii și de informare
schimbul de informaţii a pasagerilor transportului
referitoare la siguranţa aerian cu privire la
aeronavelor care folosesc identitatea transportatorului
aeroporturile comunitare aerian efectiv
şi la gestionarea
sistemului informaţional Transpune:
(Text cu relevanţă pentru 1. Regulamentul (CE)
SEE); nr. 768/2006;
Regulamentul (CE) 2. Regulamentul (CE)
nr. 2111/2005 al nr. 2111/2005;
Parlamentului European 3. Regulamentul (CE)
şi al Consiliului din nr. 473/2006;
14 decembrie 2005 de 4. Regulamentul (CE)
stabilire a unei liste nr. 474/2006
comunitare a
transportatorilor aerieni
care se supun unei
interdicţii de exploatare
pe teritoriul Comunităţii
şi de informare a
pasagerilor transportului
aerian cu privire la
identitatea
transportatorului aerian
efectiv şi de abrogare a
articolului 9 din Directiva
2004/36/CE (Text cu
relevanţă pentru SEE);
Regulamentul (CE)
nr. 473/2006 al Comisiei
din 22 martie 2006 de
stabilire a normelor de
aplicare pentru lista
comunitară a
transportatorilor aerieni
care se supun unei
interdicţii de exploatare
pe teritoriul Comunităţii
menţionate la capitolul II
din Regulamentul (CE)
Regulamentul (CE) LT3. Act nou Lege intrată în Ministerul Trimestrul I, În limitele
nr. 216/2008 al Proiectul Codului aerian vigoare Economiei și 2018 resurselor
Parlamentului European Infrastructurii bugetare
şi al Consiliului din Transpune: disponibile
20 februarie 2008 privind Regulamentul (CE)
normele comune în nr. 216/2008
domeniul aviaţiei civile şi
instituirea unei Agenţii
Europene de Siguranţă a
Aviaţiei şi de abrogare a
Directivei 91/670/CEE a
Consiliului, a
Regulamentului (CE)
nr. 1592/2002 şi a
Directivei 2004/36/CE,
publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii
Europene L 79 din
19 martie 2008, Anexa III
din ASAC
Regulamentul (UE) SLT8. Act nou Hotărîre de Guvern Ministerul Trimestrul IV,
nr. 965/2012 al Comisiei Proiectul hotărîrii de Guvern intrată în vigoare Economiei și 2018
din 5 octombrie 2012 de pentru aprobarea