Sunteți pe pagina 1din 104

Cuprins

I. Preliminarii. ..................................................................................................................................2
II. Repere conceptuale referitor la meserii conexe. ..........................................................................3
III. Concepţia curriculumului modular.............................................................................................3
IV. Sistemul de competenţe ce asigură calificarea profesională. .....................................................5
V. Structura modulelor .....................................................................................................................5
VI. Administrarea curriculumului modular ......................................................................................7
Modulul 1. Securitatea şi Sănătatea Muncii și protecția mediului ambiant. ...................................8
Modulul 2. Lăcătușărie asamblări mecanice, toleranțe și ajustaje. ................................................11
Modulul 3. Exploatarea SDV-urilor şi utilajelor corespunzătoare. ................................................23
Modulul 4. Noţiuni generale despre automobile ............................................................................29
Modulul 5. Desenul tehnic. ............................................................................................................34
Modulul 6. Mentenanța motoarelor cu ardere internă. ...................................................................39
Modulul 7. Metenanța echipamentului electric şi electronic .........................................................51
Modulul 8. Mentenanța transmisiei automobilului .......................................................................60
Modulul 9. Mentenanţa organelor de susţinere şi rulare a automobilului ......................................71
Modulul 10. Mentenanţa organelor de conducere a automobilului ...............................................81
Modulul 11. Mentenanța Cadrului şi caroseriei .............................................................................90
VIII. Sugestii metodologice ...........................................................................................................98
IX. Sugestii de evaluare .................................................................................................................99
X. Referințe bibliografice ............................................................................................................101

1
I. Preliminarii.
Realizarea unui învăţământ profesional de calitate în contextul realităţilor socio-economice actuale
impune o nouă abordare a procesului de învăţământ, care vizează formarea la elevi a unui sistem de
competențe necesare pentru integrarea pe piaţa muncii şi pentru învăţarea pe parcursul întregii vieți.
O modalitate de modernizare a ofertelor educaționale racordate la cerințele pieței muncii și totodată,
axate pe elev, sunt programele pentru meserii conexe.
Prezentul curriculum reprezintă un document normativ-reglator şi constituie reperul conceptual de
formare profesională, care specifică finalităţile de învăţare și descrie condiţiile de formare a
competențelor profesionale pentru instruirea iniţială la meseriile conexe Mecanic auto- Lăcătuș
redresare caroserie.
Fiind un document preponderent proiectat pentru a asigura formarea profesională la meseriile
conexe, curriculumul este suficient de flexibil și respectiv, poate fi utilizat în vederea formărilor
profesionale pe meserii separate.
Curriculumul este destinat cadrelor didactice din învăţământul profesional secundar, autorilor de
manuale şi materiale didactice, factorilor de decizie şi părinţilor.
Urmare parcurgerii prezentului curriculum, proiectat pentru instruirea profesională la meseriile
conexe, elevului vor fi acordate 2 calificări profesionale:
1. Mecanic auto
2. Lăcătuș redresare caroserii.
Mentenanţa, preventivă sau corectivă, reprezintă totalitatea operațiilor de întreținere şi reparare a
unui sistem tehnic şi constituie un obiectiv deosebit de important pentru domeniul automobilelor.
Pentru mecanicul auto mentenanţa cuprinde organizarea, disciplina şi controlul operațiilor de
întreținere în scopul menținerii unor sisteme tehnice, a autovehiculelor în cazul de faţă, la nivelele
maxime de operativitate, siguranță, exactitate şi rentabilitate în condițiile unei exploatări tehnice cu
costuri cât mai reduse.
Mecanicul auto se ocupă în principiu cu diagnosticarea disfuncţionalităţilor autovehiculelor,
efectuarea lucrărilor de întreținere şi reparație la mecanismele autovehiculului/motorului, etanșarea
sistemelor (ungere, răcire, alimentare cu combustibil), executarea lucrărilor de întreținere şi
reparație la punți şi suspensii, la sistemul de direcție, la sistemul de frânare, la sistemul de
transmisie, oferirea de consultanţă de specialitate altor persoane din cadrul organizației, clienților şi
terților, precum şi cu asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă.
Redresorul de caroserii trebuie sa ofere soluția optimă din punct de vedere tehnic, calitativ,
economic și al siguranței autovehicului în circulaţie, cunoştinţe de sudură, cunoașterea naturii
materialelor (rezistentele și punctele critice) și cunoașterea diverselor tipuri de caroserii.
Identificarea și remedierea defectelor ale cadrului sau caroseriei automobilelor; Cunoașterea
utilajelor de lucru necesare în atelierul de redresarea caroseriilor ; Cunoașterea reperelor unei
caroserii, atât cele demonabile, cât și cele fixe; Realizarea protecției anticorosivă a caroseriei
automobilului; Recondiționarea estetică a caroseriei.

2
II. Repere conceptuale referitor la meserii conexe.
Meserii conexe sunt meseriile care fac parte din același domeniu ocupațional și pentru
exercitarea cărora, specialistul trebuie să dețină un set comun de cunoștințe generale şi de
specialitate, abilități practice și competențe profesionale (generale și specifice).
Meseriile conexe sunt identificate în baza standardelor ocupaționale, precum și în baza
calificărilor profesionale. Standardele ocupaționale determină competențele generale și descriu
competențele specifice prin atribuțiile și sarcinile profesionale, precum și prin indicatorii de
performanță, iar calificările profesionale indică abilitățile și descriu cunoștințele care asigură
formarea acestora, fapt care permite dezvoltarea competențelor specifice. Meseriile conexe sunt
determinate în baza unei analize comparative a competențelor generale și specifice din standardul
ocupațional, precum și a cunoștințelor și abilităților asociate competențelor specifice din calificarea
profesională. Astfel, relația dintre cele două ocupații este exprimată prin compararea a ceea ce
trebuie să știe și ce trebuie să facă muncitorul în fiecare dintre cele două meserii. Setul de
cunoștințe, abilități și competențe (generale și specifice) proprii ambelor meserii constituie trunchiul
comun care asigură conexiunea dintre cele două meserii. În așa fel, stăpânirea unei meserii face
posibilă exercitarea unor atribuții/sarcini profesionale proprii celeilalte meserii, numite și înrudite.
Pe lângă aspectele comune ambelor ocupații, meseriile conexe sunt caracterizate și prin competențe
profesionale distincte pentru fiecare meserie. În dependență de gradul de omogenitate a
cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale, dar și de nivelul de complexitate al
meseriilor, există mai multe tipuri de meserii conexe, ceea ce determină parcursul didactic al
formării profesionale. În cazul meseriilor conexe Instalator instalații de încălzire şi echipamente
solare - Instalator instalații, aparate şi echipamente de ventilare şi climatizare, nivelul de
complexitate a celor două meserii este același, iar gradul de omogenitate (competențe profesionale
comune) este redus. Reieșind din specificul acestor meserii conexe, se propune următoarea
modalitate de organizare a procesului de instruire în școală, practicii în producție și a examenului de
calificare: 1. Procesul de instruire începe cu modulul comun, după care se parcurg, în mod succesiv,
modulele specifice fiecărei meserii. 2. Practica în producție se organizează separat pentru fiecare
meserie. 3. Examenul de calificare este susținut gradual, fiind constituit din 2 componente/etape:
prima componentă a examenului va fi susținută după terminarea modulelor pentru Instalator
instalații de încălzire şi echipamente solare, cea de-a doua componentă – după finisarea instruirii la
meseria Instalator instalații, aparate şi echipamente de ventilare şi climatizare. După promovarea
fiecărei componente de examen, elevului îi va fi acordată categoria de calificare. Durata propusă
pentru formarea competențelor profesionale pentru calificarea Instalator instalații de încălzire şi
echipamente solare, dar care include și modulul comun, este 2 ani. Deținând competențele
profesionale proprii Instalatorului instalații de încălzire şi echipamente solare, instruirea
profesională pentru calificarea Instalator instalații, aparate şi echipamente de ventilare şi climatizare
poate fi realizată într-o perioadă mai scurtă de timp – 1 an.

III. Concepţia curriculumului modular.


Piaţa muncii, în conformitate cu schimbările sociale actuale, cu progresul ştiinţific din diverse
domenii, determină orientări conceptuale noi în sistemul de învăţământ profesional tehnic secundar.
Convingerea asupra eficienţei noii modalităţi de formare profesională este consolidată şi de către
bunele practici ale altor state.
Atât nivelul de calificare, cât şi specificul activităţii profesionale, a cărei esenţă constă în rezolvarea
sarcinilor sau realizarea lucrărilor specifice, scot în evidenţă necesitatea deţinerii unui sistem de
competenţe, a căror formare şi demonstrare în procesul de instruire, garantează calitatea activităţii
pe piaţa muncii.
Evoluţia domeniului de formare profesională la nivelul profesional tehnic secundar, dezvoltarea
ştiinţelor educaţiei şi promovarea în contextul acestora a noilor paradigme (centrarea pe cel ce
învaţă, centrarea pe competenţe, constructivismul), dezvoltarea tehnologiilor în domeniul
profesional respectiv, au conturat necesitatea schimbării concepţiei de formare profesională.
Contextul formării şi integrării socioprofesionale demonstrează necesitatea conceperii pregătirii
profesionale în baza curriculumului axat pe formarea competenţelor, iar modalitatea optimă de
formare a competențelor profesionale este organizarea demersului didactic pe module.
Abordarea modulară în formarea profesională are multiple avantaje:

3
- realizează principalul deziderat al perioadei actuale: stabileşte legătura dintre cerinţele pieţei
muncii şi formarea profesională;
-reflectă o paradigmă educaţională nouă, care are drept finalitate formarea competenţelor;
- permite abordarea integrativă a conţinuturilor;
-contribuie la reducerea dublării informaţiilor;
-asigură conexiunea acţiunilor profesorilor şi elevilor în vederea formării competenţelor;
- asigură îmbinarea necesară a teoriei şi practicii;
-creează condiţii pentru o evaluare autentică.
Prezentul curriculum este structurat pe module, conținutul căruia derivă din Standardul
Ocupațional și Calificarea Profesională pentru profesiile vizate. Modulele sunt proiectate pe baza
unor principii complementare şi au scopul de a pregăti elevul pentru realizarea anumitor sarcini de
muncă. Structurarea modulară a curriculumului oferă posibilitatea de a dobândi cunoştinţe, abilităţi
şi atitudini, și respeciv, de a forma competențele profesionale.
Abordarea modulară reflectată în curriculum determină drept element-cheie al procesului de
formare profesională - competenţa. Complexitatea competenţei generează complexitatea
conţinuturilor, a căror eşalonare nu are la bază principiul repartiţiei pe discipline, ci selectarea şi
integrarea acestora într-un mesaj educaţional, care susţine formarea competenţelor. Pertinenţa,
relevanţa conţinuturilor în modul este stabilită în raport cu contribuţia acestora la formarea unei
competenţe sau unui set de competențe profesionale.
Abordarea modulară este în esenţă interdisciplinară, deoarece conţinuturile fuzionează funcţional
în raport cu finalitatea. Accentul este pus pe selectarea anumitor aspecte a materiei de studiu din
diverse domenii/discipline, precum şi a activităţilor de învăţare, şi integrarea acestora în unităţi
logice de învăţare/module care urmează a fi însuşite într-o anumită perioadă de timp pentru a forma
competenţe profesionale cerute la locul de muncă. Prin urmare, conţinuturile modulului sunt predate
în manieră integrată pentru construirea unei viziuni holistice a realităţii, fapt care impune elevul să
descopere sensul unitar şi liantul acestor conținuturi.
Curriculumul modular schimbă în esenţă concepţia procesului didactic, prin operarea unor
schimbări majore în conceptualizarea tuturor celor 3 ipostaze ale procesului: predarea – învăţarea –
evaluarea.
Se schimbă substanţial procesul predării. Se renunţă la predarea conţinuturilor prin anumite teme,
care mai degrabă demonstrează exigenţa de consecutivitate în interiorul disciplinei, fără a soluţiona
problema intercorelării conţinuturilor tuturor disciplinelor. În contextul curriculumului modular,
predarea elementelor de conţinut este axată spre rezolvarea unor sarcini concrete, de aceea
conţinutul se predă în consecutivitatea determinată de logica şi specificul situaţiei de rezolvat.
Abordarea modulară nu pune accent pe profesorul la disciplină, ci pe profesorul sau mai degrabă
pe echipa cadrelor didactice, care realizează modulul, respectând principiul continuităţii şi
complementarităţii în procesul de formare profesională.
Se produc schimbări de esenţă în procesul învăţării. Elevul dobândeşte cunoştinţe, pornind de la
necesitatea realizării unei sarcini concrete. Contează foarte mult îmbinarea judicioasă a
cunoştinţelor teoretice cu cele practice. Deoarece nivelul de calificare îi solicită competenţe
concrete, un rol aparte îl au abilităţile. Din aceste considerente, exersarea în ateliere este obligatorie,
fiind modalitatea cea mai eficientă de învăţare.
Devine imperios necesar de a corela modalitatea de predare-învăţare modulară cu evaluarea
modulară. Evaluarea se axează pe constatarea şi aprecierea competenţelor, ce demonstrează un
anumit nivel de performanţă. Sunt importante toate tipurile de evaluare:
iniţială/diagnostică, pentru a constata prerechizitul necesar pentru formarea competențelor
profesionale;
curentă/formativă, pentru a ghida formarea competenţelor;
finală/sumativă, pentru a constata şi aprecia deţinerea competenţei.
Fără a neglija un careva tip de evaluare, subliniem că din punct de vedere conceptual, un rol
deosebit îl are evaluarea finală/sumativă, realizată la sfârşitul modulului, prin care elevul dovedește
deținerea competențelor profesionale specifice modulului. Profesorul sau echipa cadrelor didactice
trebuie să-şi coopereze eforturile pentru a concepe, organiza şi realiza o evaluare în bază de criterii
clare, fapt care va demonstra eficienţa procesului de instruire profesională.
Ordinea modulelor se stabileşte în baza logicii formării sistemului de competenţe, fiind axată pe
valorificarea maximă a principiului complementarităţii funcţionale. Pornind de la accepţia dată
4
competenţei, curriculumul reflectă cunoştinţele, abilităţile şi resursele de formare a acestora în
scopul realizării unor sarcini/activităţi/procese, care demonstrează competenţa profesională.
Administrarea modulului stabileşte criteriile de corelare a diverselor elemente ale acestuia, în mare
parte, punând accent pe corelarea dintre competenţe/finalităţi, conţinuturi şi modalităţile de
realizare. Prin prezentarea acestui element de structură este monitorizată şi dimensiunea timp a
curriculumului.

IV. Sistemul de competenţe ce asigură calificarea profesională.


Elementul de bază al Curriculumului sunt competenţele ce trebuie formate în procesul de instruire
profesională. Competenţele din Curriculum sunt clasificate în următoarele categorii:
Competenţele profesionale generale determinate pentru Mecanic auto-Lăcătuș redresor caroserie
sunt:
CG1. Organizarea eficientă a locului de muncă.
CG2. Integrarea progreselor tehnologice şi tendinţelor de dezvoltare din domeniul construcției de
mașini în activitatea profesională.
CG3. Aplicarea normelor de sănătate, securitate în muncă şi de protecţie antiincendiară.
CG4. Întocmirea şi analizarea documentaţiei tehnice în vederea respectării normelor tehnice la
executarea proceselor de lucru.
CG5. Respectarea cadrului legal şi normativ-reglator de referinţă în procesul de realizare a
atribuţiilor ocupaţionale.
CG6. Comunicarea în diverse circumstanţe în raport cu membrii echipei de lucru, superiorii şi alte
persoane de referinţă, în limbaj profesional specific domeniului.
CG7. Aplicarea procedurilor de calitate.
CG8. Acţionarea în baza cerinţelor şi valorilor profesionale în vederea asigurării rezultatelor optime
la locul de muncă.
CG9. Aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător.

Competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, deprinderi practice şi


atitudini corespunzătoare unei ocupaţii/meserii, necesare pentru realizarea unui grup de sarcini de
lucru la nivelul aşteptărilor angajatorului, fiind aplicabile în diverse contexte de muncă.
Mecanic auto-Lăcătuș redresor caroserie trebuie să deţină următoarele competenţe profesionale
specifice:
CS1. Efectuarea lucrărilor de lăcătuşărie.
CS2. Instalarea utilajelor şi echipamentelor de lucru mecanice, electrice, electronice, pneumatice,
hidraulice şi/sau combinate.
CS3. Efectuarea lucrărilor de pornire şi reglare a utilajelor şi echipamentelor de lucru.
CS4. Configurarea utilajelor şi echipamentelor .
CS5. Întreţinerea utilajelor şi echipamentelor de lucru.
CS6. Repararea utilajelor şi echipamentelor de lucru.
CS7. Finalizarea procesului de lucru.

V. Structura modulelor
Competenţele, fiind elementul de bază, dar şi finalitatea curriculumului, determină modulele de
formare profesională. Modulul este o unitate de învăţare deschisă şi flexibilă, cu finalităţi de
învăţare/rezultatele învățării (unități de competenţă) foarte clare, scopul căruia este formarea la elev
a unui comportament specific meseriei.
Finalităţile de învăţare (unitățile de competenţă) integrează atât competenţele generale, care
constituie fundamentul pentru formarea competenţelor profesionale specifice, cât şi competenţele
specifice, care demonstrează realizarea atribuţiilor/sarcinilor ocupaţionale cu diferit grad de
complexitate.
Modulul este o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile teoretice,
cât şi pentru cele practice. O condiţie prioritară de parcurgere a modulului este aplicarea imediată a
cunoştinţelor teoretice achiziţionate, în realizarea activităţilor practice.
Modulele nu sunt unităţi de învăţare independente. Acestea corelează logic în vederea formării

5
competenţelor, fapt care determină consecutivitatea parcurgerii acestora: de la module simple spre
module complexe, de la module generale spre module tehnice. Totodată, modulele sunt unităţi de
învăţare interdependente din punct de vedere al competențelor profesionale generale, dar cu un grad
mare de autonomie în ceea ce privește competențele profesionale specifice. De aceea,
consecutivitatea modulelor rămâne, în mare parte, flexibilă cu excepția primului modul, care este
introductiv.
Realizarea modulelor se desfășoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp şi se
finalizează prin evaluare.
Modulul de instruire este constituit din următoarele componente:
titlul modulului – reprezintă o sarcină specifică la locul de muncă;
scopul modulului – descrie intenţia procesului de învăţare şi indică performanţa pe care
trebuie să o demonstreze elevul la sfârşit de modul;
unitățile de competenţă (rezultatele învățării) – indică cunoștințele, abilitățile și
competențele pe care elevul va fi capabil să le demonstreze la sfârșit de modul, în rezultatul
învăţării;
administrarea modulului – indică numărul de ore total, recomandat pentru lecţiile teoretice
şi cele practice în vederea formării unităților de competență, pentru lecții de totalizare (dacă
este cazul), precum și evaluare. Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut este flexibilă şi
rămâne la discreția cadrelor didactice.
achizițiile teoretice și practice:
- cunoștințele teoretice reprezintă un sistem integru şi combinatoriu de conţinuturi
din diverse discipline ale domeniului profesional, asigură fomarea abilităților.
Ordinea secvenţelor de conţinut, în cadrul aceluiaşi modul, poate fi schimbată, dacă
nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale;
- abilitățile practice care vor fi formate în vederea dezvoltării competențelor/unităților
de competență specifice modulului;
- lucrări practice – recomandă tipul de lucrări prin care se pun în aplicare cunoștințele
teoretice și se exersează abilitățile practice, contribuind, astfel la formarea competenței.
specificații metodologice – sunt propuse unele recomandări specifice modulului;
sugestii de evaluare – reprezintă recomandări cu privire la evaluarea cunoștințelor,
abilităților, competențelor la final de modul.
resursele materiale necesare pentru realizarea activităţilor practice, care reprezintă
echipamentul tehnologic şi materia primă.

6
VI. Administrarea curriculumului modular
În rezultatul asocierii competenţelor generale cu cele specifice pentru meseria Mecanic auto
redresor caroserie au fost definite următoarele module de instruire, care pentru învăţământul
profesional cu durata studiilor de 2 ani poate fi administrat astfel:

Nr. Modulele de instruire Total


crit ore Instruire Instruire Practica în
teoretică practică producție
1 SSM şi protecţia mediului ambiant 68 50 18
2 Lăcătuşărie, asamblări mecanice 42 60
102
toleranţe şi ajustaje
3 Exploatarea SDV-urilor şi utilajelor 60 42
102
corespunzătoare
4 Noţiuni generale despre automobile 34 34
5 Desenul tehnic 34 22 12
6 Mentenanța motoarelor cu ardere 132 72
204
internă
Total anul I 684 340 204 140
7 Mentenanța echipamentului electric şi 102 78
180
electronic
8 Mentenanța transmisiei automobilului 180 90 90
9 Suspensia, instalaţii speciale la autom 180 108 72
Total anul II 820 300 240 280
10 Mentenanța organelor de conducere 216 96 120
11 Mentenanța cadrului şi acaroseriei 336 168 168
12 Bazele Antreprenoriatului 72 72 -
Total anul III 1024 264 288 400
Total ore 2528 904 732 820

7
Modulul 1. Securitatea şi Sănătatea Muncii și protecția mediului ambiant.
Scopul modulului: Sesizarea gravităţii riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, de asemenea şi formarea unor deprinderi adecvate în
vederea evitării lor sunt obiective a căror atingere se poate asigura printr-un proces continuu de educare începând încă din şcoală, în cadrul educaţiei
tehnologice.
Protecţia muncii poate fi definită ca un sistem de măsuri şi mijloace social economice, organizatorice, tehnice, curative profilactice, care acţionează în
baza actelor legislative şi nominative în scopul: asigurării securităţii, păstrării sănătăţii şi menţinerii capacităţii apte ale elevului în procesul muncii.

Administrarea modulului:
Unităţi de competenţe IT IP Total
UC1 Respectarea legislaţiei referitor la protecţia muncii 10 - 10
UC2 Aplicarea regulilor de securitate antiincendiară 10 4 14
UC3 Acordarea primului ajutor 10 4 14
UC4 Echipamente tehnice 10 4 14
UC5 Mediul de muncă 8 - 8
Evaluare 2 6 8
Total 50 18 68

Achiziţii teoretice şi practice

Unitatea de competenţă 1. Respectarea legislaţiei referitor la protecţia muncii


Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
- Respectarea normelor de protecţie a - Noţiuni de bază SSM (Securitate
muncii în conformitate cu legile în şi Sănătate în Muncă).
vigoare - Acţiunile întreprinse la
- Aplicarea prevederilor referitor la îmbunătăţirea continuă a
protecţia muncii. Managementul mediului.
Legislaţia muncii.
- Instruirea muncitorilor.Tipuri de
instruire.
- Norme şi reguli ai securităţii
muncii la locul de lucru.
Total 10 -
Unitatea de competenţă 2.- Aplicarea regulilor de securitate antiincendiară
8
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
- Identificarea tipurilor de incendii. - Tipuri de incendii şi clasificarea LP 1. Simularea acţiunilor în caz de incendiu.
- Identificarea materialele inflamabile. lor. LP 2. Aplicarea procedeelor de stingere a
- Utilizarea practici de prevenire a - Materialele inflamabile. incendiului.
incendiilor conform normelor. - Incendii. Prevenirea lor.
- Întreprinde acţiuni necesare în caz de - Acţiunile întreprinse în caz de
incendiu. incendiu.
- Respectarea normelor de securitate - Procedee de stingere a
antiincendiară. incendiului.
- Stingerea incendiilor
Total 10 4
Unitatea de competenţă 3.- Acordarea primului ajutor
- Identificarea tipuri de traumatisme. - Principii de bază pentru LP 3. Acordarea primului ajutor medical în caz de
- Respectarea regulamentului de prevenirea accidentelor de muncă. hemoragie şi hemostază.
securitate. - Practici de prevenire a LP 4. Acordarea primului ajutor medical în caz de
- Utilizarea practici de prevenire a accidentelor. şoc, leşin.
accidentelor. - Acţiuni întreprinse pentru LP 5. Acordarea primului ajutor medical în caz de
- Întreprinderea acţiunilor pentru acordarea primului ajutor şi intoxicaţie cu bioxid de carbon.
acordarea primului ajutor. tehnici de salvare a vieţii în caz LP 6. Simularea tehnicilor de salvare a vieţii în
- Utilizează tehnici de salvare a vieţii de: hemoragii, pierderea acordarea primului ajutor.
conform cazului. cunoştinţei, stare de şoc, răni,
- Identificarea bolilor profesionale şi fracturi, arsuri, traumatisme
cauzele apariţiei. cauzate de curentelectric.
- Executarea măsuri de prevenire a - Bolile profesionale, cauzele
bolilor profesionale. apariţiei şi prevenirea lor.
- Importanţa programelor de
sănătate şi securitate ocupaţională
Total 10 4

9
Unitatea de competenţă 4.- Echipamente tehnice

- Identificarea echipamentului tehnic. - Echipamente individuale de LP 7. Clasificarea echipamentelor tehnice în


- Aplicarea echipamentelor tehnice în protecție funcție de zona protejată
funcție de zona protejată -pentru protecția capului
-pentru protecția ochilor
-pentru protecția corpului
-părțile respiratorii
-protecția auditivă
-în funcție de tipul de activitate
la care este folosit
-împotriva stropilor de produși
chimici
-împotriva căldurii și a riscului
de incendiu
Total 10 4
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
Unitatea de competenţă 5.- Mediul de muncă
- Implimentarea mediilor de lucru - Interrelațiile organismului uman
productive activitatea antropogenă. cu mediul ambient.
- Determinareafactorilor de poluare a - Interacțiunea mediului
surselor. înconjurător cu factorii care
- Respectarea regimului de lucru determină calitatea vieții și starea
- Determinarea surselor care au impact de sănătate a omului.
asupra sănătății. - Principiile de bază în elaborarea
- Identificarea nocivităților determinate măsurilor de prevenire/reducere a
de habitat. impactului nefast al factorilor
- Analiza sarcinilor societății în nocivi de mediu asupra sănătății.
domeniul ameliorării sănătății - Posibilitățile de folosire a
mediului. factorilor naturali în scopul
- Promovării sănătății și
reabilitării.
- Organizarea corectă a instruirii

8
pentru sănătate a populației în
domeniul sănătății mediului.
Total 8 -

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:


Pentru realizarea finalităţilor modulului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de bază la următoarele subiecte:
 Exprimarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
 Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice (curentul electric, arderea și stingerea focului).
 Proprietăţile fizico-chimice ale soluţiilor de spălare şi dezinfectare.
 Evaluarea consecinţelor acţiunii curentului electric asupra propriei persoane şi a mediului.
 Utilizarea calculatorului (editare de text, internet, calcul tabelar).
Specificaţii metodologice:
Modulul 1 Securitatea şi sănătatea în muncă este un modul introductiv, axat pe formarea competenţelor profesionale generale şi specifice de aplicarea
prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi de securizarea procesului şi locului de lucru.
Modulul reprezintă o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile teoretice, cît şi pentru cele practice. Scopul modulului
fiind formarea la elevi a competenţelor profesionale, o condiţie prioritară de parcurgere a modulului este aplicarea imediată a cunoştinţelor teoretice
achiziţionate, în realizarea activităţilor practice.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul
modulului, rămâne la discreţia cadrelor didactice responsabile de realizarea modulului. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de
nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru
instruirea teoretică şi practică, va fi flexibil. În numărul total de ore alocate stagiilor de practică se include atât instruirea practică cât şi practica în
producere.
Pentru realizarea cu succes a procesului de instruire, cadrele didactice vor utiliza activităţi de instruire centrate pe elev şi vor aplica metode de învăţare
cu caracter activparticipativ. (Vezi Sugestii metodologice)
Sugestii de evaluare:
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.
Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative
prin test scris cu diferite tipuri de itemi, precum şi test practic, prin care elevul va demonstra că este capabil să:
-Aplice norme legislative a securităţii privind protecţia muncii şi a sănătăţii.
− Recunoască prompt situaţiile periculoase pentru a preveni accidentele la locul de muncă.
− Identifice indicatoarele de avertizare a pericolelor la locul de muncă.
− Utilizeze echipamentul de lucru şi de protecţie specific lucrărilor executate.
− Utilizeze diverse metode de anunţare a alarmei de salvare.

9
− Demonstreze acţiuni corecte de stingere a incendiilor.
− Recunoască manifestările în caz de accident.
− Utilizeze materialele din trusa de prim ajutor.
− Aplice tehnici de acordare a primului ajutor la locul de muncă.
Pentru evaluarea abilităţilor practice/competenţelor profesionale se recomandă:
− Probă practică de simularea situaţiei de stingere a incendiilor.
− Probă practică de simularea situaţiei de acordare a primului ajutor.
Resurse materiale:
Echipament:
Pichet pentru stingerea incendiilor (lopată, topor, găleată). Detectoare de fum, pături pentru acoperirea flăcării, furtun pentru stingerea incendiilor,
stingător cu apă sub presiune, stingător cu pulbere sau spumă, butoi cu capacitatea 100-200 l, trusa medicală.
Materiale consumabile: combustibil tip diesel, 1 kg de grăsimi, nisip, apă, rezervă pentru stingătorul cu apă sub presiune, stingătorul cu pulbere uscată,
trusă de prim ajutor
Echipament de securitate:
Îmbrăcăminte de protecţie: salopetă, ochelari, mască - respirator, mănuşi, cizme.
Regulamente ce conţin instrucţiuni de lucru:
Regulamentele naţionale ale Republicii Moldova de sănătate şi securitate ocupaţională în transpot.
Materiale didactice:
Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime: set de planşe didactice, materiale foto/video, documentaţie
tehnică, fişe tehnologice
Material de instruire:
− Legislaţia muncii: Timpul de muncă şi timpul de odihnă
− Legislaţia muncii privind protecţia muncii
− Legea privind protecţia mediului
− Instrucțiunea Protecția mediului ambiant
− Instrucțiunea Protecția de factorii vătămători profesionali, bolile profesionale şi prevenirea lor
− Igiena individuală şi întreţinerea locului de muncă
− Principiile de bază şi regulile practice ale economiei de mişcări şi reducerea oboselii
Bibliografie:
1. Olaru E., Securitatea şi sănătatea în muncă, Editare – Ch., UTM, 2012.

10
Modulul 2. Lăcătușărie asamblări mecanice, toleranțe și ajustaje.
Scopul modulului: Formarea competenţelor profesionale generale în domeniul de activitate, necesare pentru iniţiere în meserie şi constituirea
fundamentului pentru formarea competenţelor specifice, proiectate în modulele ulterioare ce vor fi studiate.
Administrarea modulului:

Unităţi de competenţe IT IP Total


UC1 Citirea şi realizarea schiţei pieselor mecanice 6 6 12
UC2 Alegerea materialului semifabricatului pentru executarea 6 6 16
piesei mecanice simple.
UC3 Măsurarea mărimelor tehnice specifice în domeniu 6 6 12
UC4 Realizarea pieselor mecanice simple prin operaţii de 6 12 18
lăcătuşărie generală
UC5 Realizarea asamblărilor mecanice nedemontabile 6 6 12
UC6 Realizarea asamblărilor mecanice demontabile 6 12 18
UC7 Montarea organelor de maşini în subasambluri mecanice 6 6 12
Evaluare modul 2 6 8
Total 42 60 102

11
Achiziţii teoretice şi practice:
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
Unitatea de competenţă 1. – Citirea şi realizarea schiţei pieselor mecanice
- -Materiale şi instrumente necesare pentru LP 8. Reprezentarea liniilor
- Interpretarea informaţiei înscrise în schiţa întocmirea schiţei piesei mecanice. desenului şi caracterelor.
piesei mecanice în vederea executării ei. - -Normele generale utilizate la întocmirea LP 9. Construirea proiecţiilor
- Selectarea materialelor şi instrumentelor schiţei piesei mecanice (tipuri de linii, punctelor în sistemul ortogonal.
pentru întocmirea schiţei piesei mecanice. formate, indicator). LP 10. Reprezentarea schiţei piesei
- Realizarea schiţei piesei mecanice simple în- -Reguli de reprezentare în proiecţie mecanice de tip axă/osie.
vederea executării ei. ortogonală a pieselor. LP 11. Reprezentarea schiţei piesei
- -Principii şi metode de cotare a pieselor mecanice de tip corp cu goluri.
mecanice reprezentate.
- -Abaterile de prelucrare(abateri
- dimensionale, abateri de formă şi de
- poziţie).

Total 6 6
Unitatea de competenţă 2. Alegerea materialului semifabricatului pentru executarea piesei mecanice simple.
- Identificarea materialului semifabricatului - -Proprietăţi chimice, fizice, mecanice şi LP 12. Identificarea semifabricatelor
din informaţia înscrisă în schiţa piesei - tehnologice ale materialelor metalice. pieselor din metale feroase.
mecanice. - -Aliaje feroase: oţeluri şi fonte. LP 13. Identificarea
- Identificarea materialelor după culoare, - -Tratamente termice aplicate aliajelor semifabricatelor/pieselor din metale
aspect. - feroase. şi aliaje neferoase.
- Alegerea materialului în vederea executării- -Metale şi aliaje neferoase: aluminiu şi LP 14. Identificarea semifabricatelor
unei pieese de reparaţie simple în aliaje sale; cuprul şi aliajele sale. /pieselor din mase plastice.
conformitate cu - -Semifabricate: table, platbande, bare,
condiţiile de funcţionare ulterioare a acesteia. - profiluri, ţevi, sârme.
- Interpretarea proprietăţilor şi compoziţiei
materialului în conformitate cu simbolizarea
alfanumerică/numerică a acestuia.

12
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
- Interpretarea cauzelor ieşirii din funcţiune a- -Simbolizarea alfanumerică/numerică a
piesei mecanice în corespundere cu materialelor.
aspectul exterior a defectului. - -Materiale polimerice. Materiale
compozite.
- Reprezentarea grafică şi simbolică a
- materialului piesei în schiţa acesteia.

Total 6 6
Unitatea de competenţă 3. Măsurarea mărimelor tehnice specifice în domeniu
- Utilizarea unităţilor de măsură din Sistemul- -Noţiuni fundamentale din teoria LP 15. Asigurarea preciziei în
Internaţional de unităţi, corespunzătoare - măsurărilor(Sistemul Internaţional de asamblări cu suprafeţe plane şi
mărimilor de bază din domeniul mecanic. unităţi de măsură, mărimi fizice, mijloace cilindrice.
- Efectuarea transformărilor de unităţi de de măsură şi control, metode de LP 16. Analiza preciziei prelucrării
măsură. Selectarea metodei şi a mijloacelormăsurare, erori de măsurare – tipuri, piesei după desenul tehnic.
de măsurare şi control în funcţie de cauze, relaţii matematice de LP 17. Realizarea măsurărilor tehnice
mărimea de măsurat şi de domeniul ei de determinare). a dimensiunilor geometrice în
variaţie. - -Mijloace de măsură şi control pentru domeniul de activitate a lăcătuşului.
- Verificarea calibrării mijlocului de măsurare.
lungimi. LP 18. Controlul bătăii radiale
- Determinarea erorilor în procesul de - -Mijloace de măsură şi control pentru suprafeţelor exterioare şi abaterilor cu
măsurare, calculul procentual. unghiuri. comparatoare.
- Prelucrarea matematică a valorilor măsurate. - -Mijloace de măsură şi control pentru LP 19. Controlul abaterilor de la
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate suprafeţe.
în formă a suprafeţelor interioare cu
muncă specifice operaţiilor de măsurare. - -Mijloace de măsură şi control pentru comparatoare.
mase.
- -Mijloace de măsură şi control pentru
forţe.

13
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice
ore ore
recomandate
-Mijloace de măsură şi control pentru
mărimi cinematice: viteză, turaţii.
-Mijloace de măsură şi control pentru
filete.
-Mijloace de măsură şi control pentru
roţi dinţate.
Total 4 6
Unitatea de competenţă 4. Realizarea pieselor mecanice simple prin operaţii de lăcătuşărie generală
- Organizarea locului de muncă. - -Atelier de lăcătuşărie: dotarea LP 20. Selectarea sculelor necesare
- Selectarea operaţiei de lăcătuşărie în - -Atelierului, cerinţe ergonomice de pentru executarea lucrărilor de
corespundere cu factorii determinant organizare a locului de muncă. lăcătuşărie generală.
(material, dimensiuni, precizie). - -Metode, tehnologii şi mijloace de LP 21. Executarea operaţiilor de
- Stabilirea ordinei executării operaţiilor de curăţare a semifabricatelor. lăcătuşărie generală în conformitate
lăcătuşărie în corespundere cu procesul tehnologic- -Metode, tehnologii şi mijloace de cu documentaţia tehnică (sarcină
de prelucrare. curăţare a semifabricatelor. complexă: realizarea unui produs ce
- Alegerea utilajelor, sculelor, dispozitivelor-şi-Metode, tehnologii şi mijloace de încadrează executarea tuturor
verificatoarelor în funcţie de operaţia de îndreptare a semifabricatelor operaţiilor de lăcătuşărie generală)
lăcătuşărie executată. - -Metode, tehnologii şi mijloace de
- Executarea lucrărilor de curăţare a trasare.
semifabricatelor. - -Debitarea manuală a semifabricatelor
- Executarea lucrărilor de îndreptare a prin forfecare, dăltuire şi aşchiere (SDV-
semifabricatelor. uri, tehnologii de execuţie,metode de
- Executarea lucrărilor de trasare a control, norme de securitate şi sănătate în
semifabricatelor. muncă).
- Executarea lucrărilor de debitare a - -Metode, tehnologii de îndoire
semifabricatelor. manuală a semifabricatelor.
- Stabilirea calculului lungimii
semifabricatelor

14
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
- necesare obţinerii unei piese prin operaţia execuţie, metode de control a
de îndoire. semifabricatelor prelucrate prin
- Executarea lucrărilor de îndoire manuală a operaţia de îndoire, norme de
tablelor, barelor şi profilurilor, ţevilor şi securitate şi sănătate în muncă).
sârmelor. - -Noţiuni generale despre prelucrarea prin
- Executarea controlului calităţii aşchiere a materialelor metalice (adaos de
semifabricatelor prelucrate la prelucrare,tipuri de aşchii,scule
curăţare,debitare, trasare şi îndoire aşchietoare,mişcări necesare la
manuală. aşchiere,regim de aşchiere).
- Alegerea SDV-urilor în funcţie de forma - -Pilirea metalelor (clasificarea pilelor,
suprafeţelor de prelucrat şi de materialul tehnologii de execuţie,metode de control a
semifabricatului. suprafeţelor prelucrate prin pilire, norme
- Stabilirea adaosului de prelucrare la de securitate şi sănătate în muncă).
executarea unei piese. - -Tehnologia de execuţie a operaţiei de
- Definirea parametrilor regimului de pilire manuală a semifabricatelor;
aşchiere. - -Metode de pilire: după tipul mişcării
- Executarea lucrărilor de pilire manuală a (pilire transversală, longitudinală,
suprafeţelor. circulară, în cruce);
- Executarea controlului calităţii suprafeţelor după tipul suprafeţei (pilire
prelucrate prin pilire. exterioară, interioară, convexă,
- Executarea lucrărilor de curăţire de bavuri concavă);
şi impurităţi a suprafeţelor şi muchiilor după adaosul de prelucrare (pilire de
semifabricatelor prin operaţia de polizare. degroşare, de finisare);
- Executarea operaţiei de găurire a - -Polizarea pieselor (pietre de polizor,
semifabricatelor. tipuri de polizoare,metode de verificare şi
- Executarea lucrărilor de prelucrare a montare a pietrelor de polizor, tehnologia
găurilor pin alezare,teşire, lărgire, lamare şide execuţie, norme de securitate şi
adâncire. sănătate în muncă).
- Colectarea diferenţială a deşeurilor
rezultate în urma prelucrărilor

15
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
- Verficarea elementelor geometrice ale - -Tehnologia de execuţie a operaţiei de
filetului. găurirea (SDV-uri,maşini de
- Executarea lucrărilor de filetare manuală a găurit,tehnologii de execuţie,
filetelor exterioare. metode de control, norme de
- Executarea lucrărilor de filetare manuală a securitate şi sănătate în muncă).
filetelor interioare. - -Prelucrarea găurilor prin alezare,
- Executarea controlului calităţii filetelor. teşire, lărgire, lamare şi adâncire.
- Utilizarea documentaţiei - -Elemente geometrice ale filetului,
tehnice/tehnologice pentru executarea clasificarea filetelor.
operaţiilor de lăcătuşărie generală. - -Filetarea manuală exterioară (SDV-
- Utilizarea vocabularului comun şi a celui uri, tehnologii de execuţie, metode de
de specialitate. control, norme de securitate şi sănătate
- Stabilirea metodei de comunicare/raportareîn muncă).
a rezultatelor activităţii profesionale - -Filetarea manuală interioară (SDV-uri,
desfăşurate. tehnologii de execuţie, metode de
control, norme de securitate şi sănătate
în muncă).
- -Documentaţia tehnologică utilizată în
atelierul de lăcătuşărie (întocmirea fişei
tehnologice după desenul de execuţie al
piesei, informaţiile tehnologice la
nivelul
- operaţiei).
Total 6 12
Unitatea de competenţă 5. Realizarea asamblărilor mecanice nedemontabile
- Identificarea îmbinărilor nedemontabile pe - -Tipuri de asamblări nedemontabile. LP 22. Realizarea asamblării prin
desene de ansamblu. Avantajele – dezavantajele utilizării nituire.
- Organizarea locurilor de muncă specifice acestora în construcţia automobilului. LP 23. Realizarea asamblării prin
executării îmbinărilor nedemontabile. lipire.
LP 24. Realizarea asamblării prin
încleiere.

16
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
- Alegerea materialelor consumabile, SDV- - -Generalităţi asamblări prin sudare.
urilor şi utilajelor necesare executării - -Metode, tehnologii şi mijloace de
asamblării nedemontabile. realizare a asamblării prin lipire.
- Stabilirea regimurilor de funcţionare a - -Metode, tehnologii şi mijloace de
utilajelor utilizate pentru realizarea realizare a asamblării prin încleiere.
îmbinării nedemontabile. - -Reprezentarea şi notarea asamblărilor
- Realizarea lucrărilor de asamblare prin nedemontabile pe desene de ansamblu.
nituire. Norme de securitate şi sănătate în
- Identificarea şi localizarea asamblării prin muncă specifice la executarea
sudare. asamblărilor nedemontabile.
- Realizarea lucrărilor de asamblare prin - -Norme de prevenire şi stingere a
lipire. incendiilor la executarea asamblărilor
- Realizarea lucrărilor de asamblare prin nedemontabile.
încleiere. - -Norme de protecţie a mediului.
- Verificarea calităţii realizării asamblărilor.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în
muncă la executarea asamblărilor
nedemontabile.
- Aplicarea normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor la executarea asamblărilor
nedemontab.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
Total 6 6
Unitatea de competenţă 6. Realizarea asamblărilor mecanice demontabile
- Alegerea SDV-urilor şi utilajelor necesare - -Asamblări prin formă: asamblări prin LP 25. Realizarea asamblărilor
executării asamblării demontabile. pene; asamblări prin caneluri; asamblări filetate.
- Realizarea lucrărilor de asamblare prin cu profiluri poligonale; asamblări cu LP 26. Realizarea asamblărilor
filet. ştifturi şi bolţuri. elastice.
- Realizarea lucrărilor de asamblare prin - -Tipuri, parametrii constructivi, LP 27. Realizarea asamblărilor prin
formă. Realizarea lucrărilor de asamblare reprezentarea grafică şi simbolică, scule formă.
prin forţe de frecare. utilizate la realizarea asamblării, LP 28. Realizarea asamblărilor prin
- Realizarea asamblărilor elastice. tehnologii de execuţie a asamblării, forțe de frecare.
- Verificarea calităţii realizării asamblărilor cerinţe la asamblare, siguranţa în

17
demontabile. exploatare.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate
în muncă la executarea asamblărilor
demontabile.

Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.


ore ore
- Aplicarea normelor de prevenire şi stingere- -Asamblări prin forţe de frecare:
a incendiilor la executarea asamblărilor. asamblări prin strângere; asamblări cu
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.inele tronconice; asamblări cu brăţări
elastice.
- -Tipuri,parametrii constructivi,
reprezentarea grafică şi simbolică, scule
utilizate la realizarea asamblării, tehnologii
de execuţie a asamblării, cerinţe la
asamblare, siguranţa în exploatare.
- -Asamblări elastice: arcuri din
oţel(elicoidale, în foi, disc, inelare, bară de
torsiune, spirale plane); arcuri din cauciuc.
- -Tipuri,parametrii constructivi,
reprezentarea grafică şi simbolică, scule
- Utilizate la realizarea asamblării,
tehnologii.
- -Norme de securitate şi sănătate în muncă
specifice la executarea asamblărilor
nedemontabile.
- -Norme de prevenire şi stingere a
incendiilor la executarea asamblărilor
nedemontabile.
- -Norme de protecţie a mediului

Total 6 6

18
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 7. -Montarea organelor de maşini în subasambluri mecanice.
- Identificarea organelor de maşini pe desene - -Noţiuni generale despre organe de LP 29. Montarea subansamblului
de ansamblu. maşini(rol, clasificare, forţe preluate de mecanic (arbore – lagăr de
- Organizarea locurilor de muncă specifice către organe de maşini, tipuri de solicitări alunecare).
executării de montare – demontare a simple, condiţii impuse organelor de LP 30. Montarea subansamblului
organelor de maşini în ansambluri maşini). mecanic (arbore – lagăr cu
mecanice. - -Organe în mişcare de rotaţie: arbori şi rostogolire).
- Alegerea SDV-urilor şi utilajelor necesare osii(rol,părţi componente, clasificare, LP 31. Montarea cuplajelor fixe şi
executării montării organelor de maşini. materiale de execuţie, reprezentarea mobile. Montarea circuitului
- Selectează materialele de etanşare necesare grafică, montarea arborilor). hidraulic de acţionare.
în procesul de montare a organelor de - -Organe de legătură pentru transmiterea
maşini mişcării de rotaţie: cuplaje(rol tipuri
- Realizarea lucrărilor de montare a arborilor constructive, reprezentarea grafică;
şi osiilor. montarea cuplajelor, SDV-uri necesare la
- Realizarea lucrărilor de montare a lagărelor montarea cuplajelor).
de alunecare. - -Lagăre de alunecare (rol, clasificare,
- Realizarea lucrărilor de montare a lagărelor utilizare, elemente constructive,
cu rostogolire. materiale utilizate, reprezentarea grafică,
- Realizarea lucrărilor de montare a lubrifierea lagărelor de alunecare,
circuitului hidraulic. montarea şi demontarea lagărelor de
- Verificarea calităţii realizării montării alunecare, SDV-uri necesare la montarea
organelor de maşini în subasambluri lagărelor de alunecare.)
mecanice. - -Lagăre cu rostogolire(rol, clasificare,
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate utilizare, elemente constructive, materiale
în muncă la executarea montării organelor utilizate, reprezentarea grafică, lubrifierea
de maşini. lagărelor cu rostogolire, etanşarea
- Aplicarea normelor de prevenire şi stingere lagărelor cu rostogolire, montarea şi
a incendiilor la executarea montării demontarea lagărelor cu rostogolire,
organelor de maşini. SDV-uri necesare la montarea lagărelor
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.cu rostogolire.

19
Total 6 12

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:


Nu se atestă precondiţii pentru studierea modulului, este modulul iniţial de formare a competenţelor profesionale generale.
Specificaţii metodologice:
Formarea competenţelor profesionale generale în cadrul modulului Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice este asigurată prin
realizarea următoarelor activităţi didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.
În cadrul instruirii teoretice se vor forma cunoştinţe faptice vizând lucrările de lăcătuşărie generală, componentele organelor de maşini. Abilităţile de
executare a lucrărilor de lăcătuşărie generală, realizarea asamblărilor nedemontabile şi demontabile, montarea organelor de maşini în subasambluri
mecanice vor fi dobândite de elevi în cadrul activităţilor de instruire practică. Aceste două forme de activitate didactică vor asigura şi formarea
atitudinilor necesare pentru activitatea profesională.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi adapta procesul didactic la particularităţile elevilor;
de a centra procesul de predare/învăţare pe elev, necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce
va permite elevilor să deţină abilităţi de soluţionare a problemelor practice, în procesul activităţii la întreprinderile de transport auto şi staţiile de
service auto. Lucrul în grup, simularea, discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc.
contribuie la învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc,
precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi a creativităţii elevilor.
Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de
dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe
modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.
Activităţile de instrire practică se vor realiza prepoderent în cadrul atelierelor instituţiei de învăţămînt după studierea fundamentării teoretice a
lucrării practice ce trebuie să fie desfăşurată. La executarea lucrărilor practice din cadrul unităţilor de competenţă UC1, UC3 şi UC4 elevii vor lucra
individual în baza sarcinii puse de
maistru instructor. La realizarea lucrărilor practice din cadrul UC2, UC5, UC6 şi UC7 elevii for fi repartizaţi în echipe a câte 2-3 persoane, fiecarea
echipă vor realiza lucrările planificate din cadrul unităţii de competenţă prin rotaţie.
Sugestii de evaluare:
În cadrul modulului Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice se va realiza evaluarea formativă/continuă a fiecărei unităţi de
competenţă şi evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului.
Evaluarea cunoştinţelor formate în cadrul instruirii teoretice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrumente

20
de evaluare scrisă se recomandă de a aplica fişe de lucru, teste.
Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor formate în cadrul lucrărilor practice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea criteriilor şi indicatorilor de
realizare prezentaţi mai jos:

Criterii şi indicatori de realizare, punctajul acordat

Nr. Criterii de realizare şi punctajul acordat Indicatori de realizare şi punctajul acordat


1. Primirea şi planificarea sarcinii de Alegerea organelor de asamblare/materialelor, conform documentaţiei tehnice 10
20
lucru Alegerea SDV – urilor şi utilajelor în vederea executării unei asamblări 10
2. Realizarea sarcinii de lucru Executarea operaţiei de asamblare 30
Folosirea corespunzătoare a SDV – urilor şi utilajelor în procesul de asamblare 10
70 Verificarea ansamblului executat 10
Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă 10
Încadrarea în timpul acordat 10
3. Prezentarea şi promovarea sarcinii Utilizarea vocabularului de specialitate în prezentarea ansamblului realizat, metodei
10 10
de lucru de control a calităţii aplicate.

Evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea examenului format din două
probe: teoretică şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei
sarcini de lucru din cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de
realizare prezentaţi mai sus. Se recomandă ca ponderea calificativului obţinut la proba practică să constituie 60% din nota finală a evaluării
sumative.
Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe, notebook, proiector multimedia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.
Echipament tehnologic:
Atelierul de lăcătuşărie şi montaj este destinat executării unei game variate de operaţii tehnologice, la piese ce urmează a fi montate în
subansambluri sau ansambluri (maşini, instalaţii, mecanisme, dispozitive etc.). Atelierul trebuie organizat astfel încât să se asigure condiţii
referitoare la : spaţii, iluminat, ventilaţie, dotarea cu sculele, dispozitivele, verificatoarele şi utilajele necesare etc.
În spaţiul destinat atelierului, se vor amplasa bancurile de lucru, maşinile şi utilajele specifice, astfel încât să se creeze treceri şi căi de circulaţie, care
se vor marca vizibil pe margine prin dungi de culoare contrastantă faţă de culoarea par-doselii, iar lumina să cadă din partea stângă a lăcătuşului.
Resurse materiale necesare reprezentării schiţei piesei mecanice:
Planşetă, riglă gradată, echere, compasuri, florare, creioane, gumă de şters, hârtie de desen;

21
Seturi de corpuri geometrice, piese;
Piese mecanice simple.
Resurse materiale necesare pentru executarea lucrărilor de lăcătuşărie generală şi măsurări tehnice:
Perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor;
SDV-uri pentru operaţia de îndreptare manuală: placă de îndreptat, ciocane, nicovale;
SDV – uri folosite la trasare: masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler;
SDV – uri folosite la debitarea manuală: foarfece manuale, cleşti pentru tăiat, fierăstraie manuale, dălţi, rigle, şublere, echere;
SDV – uri folosite la îndoirea manuală: menghină, nicovală, dispozitive pentru îndoirea ţevilor, dorn cilindric cu manivelă, şublere, rigle, raportoare,
şabloane;
scule şi verificatoare folosite la pilire: pile de diferite tipuri, şublere, rigle de control, echere, şabloane;
polizoare: stabile şi portabile;
scule şi verificatoare folosite la polizare: pietre de polizor, şublere;
scule şi verificatoare folosite la găurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa
maşinii, şublere, micrometre;
scule şi verificatoare folosite la alezare, teşire, lărgire: alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere, micrometre;
SDV – uri folosite la filetarea manuală: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere, şublere, micrometre, calibre-tampon, calibre–inel;
Semifabricate: table, platbande, bare, profiluri, ţevi, sârme.
Resurse materiale necesare pentru realizarea asamblării şi montării organelor de maşini în ansambluri mecanice:
Organe de asamblare: nituri, şuruburi, piuliţe, şaibe, pene, arcuri, flanşe, fitinguri, armături;
Organe de maşini complexe: arbori, osii, cuplaje, lagăre cu alunecare, rulmenţi;
Fluide tehnice: uleiuri, unsori;
SDV-uri specifice operaţiilor de asamblare demontabile şi nedemontabile: truse de chei, ciocane, cleşte, şurubelniţe, extractoare de nituri, căpuitoare,
ciocan de lipit, maşină de găurit, cleşte pentru nituri;
Materiale consumabile: aliaje de lipire, fluxuri, nituri, adezivi;
Utilaje şi inventare de producere: banc de lucru, menghină, prese.
Echipament de securitate: îmbrăcăminte profesională; antifoane şi ochelari de protecţie.
1. Resurse didactice recomandate:
2. Aurel Ciocîrlea- Vasilescu; Mariana Constantin “Asamblări mecanice”. Manual pentru clasa XI-a.
3. Aurel Ciocîrlea- Vasilescu; Mariana Constantin “Sisteme de transmitere a mişcării” Manual pentru clasa XI-a.
4. G.P.Viatkin şi al. „Desen de construcţii de maşini”, Chişinău, Lumina, 1991.
5. Gh. Zgură, N. Atanasiu, N. Arieşeanu, Gh. Peptea – Utilajul şi tehnologia lucrărilor mecanice, E.D.P. Bucureşti, 1987
6. M.Ceapă, G. Popovici, T. Russu, A. Botez „Desen tehnic. Cotarea”, „Tehnica-Info”, 2002.
7. T.Pleşcan „Grafica inginerească”, Chişinău, „Tehnica-Info”, 2003.
8. Tonea A., Cârstea N. - Elemente de tehnologie generală, E.D.P., Bucureşti 2000.
9. Viorica Constantin; Vasile Palade; “Organe de Maşini şi Mecanisme” Volumul I , Editura Fundaţiei Universale “Dunărea de Jos” Galaţi

22
Modulul 3. Exploatarea SDV-urilor şi utilajelor corespunzătoare.
Scopul modulului: Alegerea și utilizarea SDV-urilor și echipamentelor de lăcătușărie, în vederea realizării de produse finite (piese metalice și
nemetalice de diferite forme și dimensiuni) în funcție de procedeul ales și specificațiile tehnologice indicate în documentația specifică.
Cuprinderea cunoștințelor și deprindelor necesare alegerii și manevrării SDV-urilor și echipmentelor necesare lucrului, precum și menținerea lor în
stare optimă de funcționare.
Administrarea modulului:
Unităţi de competenţe IT IP Total
UC1 Utilizarea Sistemului internațional de unități de măsură 4 6 10
UC2 Selectarea metodelor și mijloacelor de măsurare 10 6 16
UC3 Măsurarea mărimilor geometrice, dimensiuni liniare, unghiulare 12 6 18
UC4 Măsurarea mărimilor mecanice, dinamometre, balanțe, viteze 12 6 18
UC5 Măsurarea mărimilor fiziochimice, densitate, temperatură, vâscozitate 10 6 16
UC6 Măsurarea mărimilor electrice, tensiune, intensitate, rezistență 10 6 16
Evaluare 2 6 8
Total 60 42 102

Achiziţii teoretice şi practice


Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
Ore Ore
Unitatea de competenţă 1. - Sistemul internaţional de unităţi de măsură
- Utilizarea sistemelor de unități de măsură - Cunoașterea unităților LP 32. Lucrări practice de laborator cu folosirea
- Asigurarea corectitudinii de folosire a - fundamentale de măsură -instrumentelor de măsură
instrumentelor de măsură digital, șublere, asistemului international -unelte de trasat
micrometrul - noțiunile fizice mărimea și -aparate de măsură
- Selectarea sistemelor de unități de măsură unitatea. -instrumente de măsură cu certificate de verificare
din sistemul international - Metodele de măsurare directe. -șubler digital pentru atelier
- Citirea și utilizarea metodelor de măsurare - Instrumentele de măsură -utilizarea măsurătorului digital pentru grosimi
- Aranjarea rațională a unităților de măsură - unelte de trasat aparate de LP 33. Folosirea mijloacelor de protecție a
- Alegerea instrumentelor pentru măsurare măsură, micrometrul utilajului de măsurat
- Utilizarea terminologiei specific - comparatoare digitale. LP 34. Pregătirea semifabricatelor, pieselor,
procesului de măsurare cu: micrometru, - Simbolizarea unităților de mecanismelor pentru măsurare, conform fișei
șublerul măsură, suprafețe liniare tehnologice
- suprafețe plane,distanțe, LP 35. Realizarea măsurărilor la cilindrii blocului
motor arborelui cu came și arborele cotit
Total 4 6

23
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
Ore Ore
Unitatea de competenţă 2. - Procesul de măsurare și componentele sale, metode și mijloace de măsurare
- Formularea solicitărilor față de - Procesul de măsurare. LP 36. Elemente cu funcție de efectuare a
echipamentele de măsurat. - Operații necesare privind operațiilor aritmetice; operații analitice, operații
- Măsurări prin deplasarea unui indicator în solicitarea, obținerea, logice, metodele electrice de măsurare
fața unei scare gradate,mărimea transmiterea, recepția și LP 37. Utilizarea metodelor de măsurare direct
fundamental, noțiuni de lungime,unitatea prelucrarea semnalului. (măsurarea temperaturii, presiunii cu manometrul)
fundamental pentru lungimi. - Elementele intervinite în LP 38. Efectuarea măsurărilor curente, măsuri de
procesul măsurării lungimi cu repere (ruletă, riglă metalică),măsuri
metoda de măsurare de lungimi terminale (lera, calibru, calalan-
mijloacele de măsurare. paralelă, sigurarea locului de muncă cu material,
- Metode de măsurare statice echipamente de lucru, scule și dispozitive
- valoarea constantă în intervalul
de timp.
- Clasificarea mijloacelor de
măsurare.
- Instrumente, aparate, mașini și
instalații de măsurat.
Total 10 6
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
Ore Ore
Unitatea de competenţă 3.- Măsurarea mărimilor geometrice, dimensiuni liniare, unghiulare.
- Executarea operaţiilor pregătitoare pentru - Mărimile geometrice ale unui
utilizarea tehnicilor de măsurare obiect LP 39. Măsurarea şi controlul lungimilor
- Utilizarea tehnicilor de măsurare pentru - Măsurarea, controlul LP 40. Efectuarea măsurărilor mărimilor
determinarea mărimilor tehnice specifice dimensiunilor liniare, mărimilor geometrice, folosirea trusei mijloacelor de
lucrărilor practice unghiulare, suprafeţelor, măsurat, respectarea S.S.M şi P.M.
- Identificarea simbolurilor şi semnelor volumelor LP 41. Verificarea şi elatonarea aparatele pentru
convenţionale. - Mijloace de măsură şi control a măsurarea mărimilor geometrice.
- Realizarea operaţiilor de măsurare şi dimensiunilor geometrice ale LP 42. Măsurarea cu dispozitive electronice a
control a dimensiunilor geometrice ale pieselor, subansamblurilor mărimilor geometrice, aplicarea procedurilor de
pieselor, utilizînd şublere, micrometre, (operaţii de măsurare şi soft calitate, utilizarea aparatelor, dispozitivelor de
comparatoare. educaţional). măsură şi control se face ţinînd cont de specificaţiile
din fişa tehnologică, desfăşurarea activităţilor în
echipă.
Total 12 6

24
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
Ore Ore
Unitatea de competenţă 4.- Măsurarea mărimilor mecanice, dinamometre, balanţe, viteze
- Organizarea ergonomică a locurilor de - Fişe instructive tehnologice. LP 43. Folosirea dinamometrului cu element
muncă. - Forţa este o mărime vectorială, elastic la măsurarea forţelor:elastic de formă
- Realizarea de schiţe şi desene tehnice caracterizată prin: mărimea inelară, dinamometrul ranbic, dinamometrul furcă.
pentru piese, aparate simple, mijloace forţei, valoarea numerică a LP 44. Citirea şi interpretarea scărilor gradate,
pentru măsurarea forţelor (dinamometre). acesteia, suportul forţei. citirea unităţilor de măsură:1kg forţă pe metru
- Folosirea dinamometrului cu element sensul forţei, punctul de pătrat, 1mm coloană de mercur, 1 atmosferă
elastic, la tracţiune cît şi compresiune. aplicaţie. tehnică,1 atmosferă fizică.
-avantajele dinamometrelor hidraulice cu piston - Principiul de funcţionare a LP 45. Uutilizarea aparatelor pentru măsurarea:
-dinamometre pneumatice dinamometrului cu piston. presiunii în pneuri, utilizarea vitezometrului cu
-dinamometre electromecanice. - Măsurarea variaţiei de presiune kilometraj, utilizarea tahometrelor.
-avantajele mijloacelor de măsurare cu traductor prin aflarea forţei ce acţionează
electric. asupra grinzii.

Total 12 6
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
Ore Ore
Unitatea de competenţă 5.- Măsurarea mărimilor fizico-chimice, densitate, temperatură şi vâscozitate
- Măsurarea densităţii prin cântărirea unui - Densitatea influienţată de LP 46. Organizarea lucrărilor de întreţinere şi
volum constant. temperatură şi presiune. reparaţie a mijloacelor de măsură
- Determinarea densităţii cu picnometru. - Construcţia şi funcţionarea LP 47. Măsurarea densităţii electrolitului
- Determinarea conductivităţii electrolitice a mijloacelor de măsură. LP 48. Selectarea şi utilizarea aparatelor de
unei soluţii apoase. - Funcţionarea aparatelor pentru măsură a temperaturii.
- Determinarea vâscozităţii cu măsurarea densităţii. LP 49. Executarea operaţiilor de măsurarea
vâscozimetrul. - Mijloace de măsură pentru temperaturii.
- Formarea priceperilor şi deprinderilor de mărimi termice:termometre cu LP 50. Măsurarea vâscozităţii, utilizarea
măsurare a vâscozităţii uleiurilor pentru rezistenţă electrică, traductoare aparatelor necesare pentru măsurarea vâscozităţii.
automobil. de temperatură.
- Termocuplu, termometre
manometrice.
- Metodele folosite la
determinarea vâscozităţii.
- Utilajul folosit la măsurarea
vâscozităţii uleiurilor.

25
- Calcularea vâscozităţii.

Total 10 6
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
Ore Ore
Unitatea de competenţă 6.- Măsurarea mărimilor electrice, tensiune, intensitate, rezistenţă
- Realizarea de schiţe şi desene tehnice - Cerinţe referitoare la LP 51. Montarea aparatelor electrice de joasă
pentru piese simple. organizarea ergonomică a tensiune, înaltă tensiune.
- Identificarea simbolurilor şi semnelor locului de muncă. LP 52. Utilizarea aparatelor de joasă, înaltă
convenţionale utilizînd în E.E.A. - Fişele instructiv tehnologice, tensiune.
- Identificarea materialelor utilizate la - Scheme de instalaţii LP 53. Revizia şi reglarea aparatelor de măsură şi
realizarea componentelor E:E.A. electrice. control.
- Decodificarea marcajelor inscripţionale pe - Lucrări pregătitoare ale -executarea răsucirii firelor.
corpul rezistoarelor, condensatoarelor procesului tehnologic. -efectuarea controlului electric al cablurilor.
electrice. - Modalităţi de avertizare a -efectuarea controlului electric al alternatorului,
- Asocierea mărimilor electrice cu unităţile pericolelor la locul de muncă. -generatorului de curent alternativ, continuu.
de măsură corespunzătoare. - Clasificarea şi caracteristica LP 54. Realizarea conexiunilor în instalaţia
- Realizarea de circuite electronice cu generală ale materialelor. electrică a demarorului, generatorului,
rezistoare, condensatoare asociate în serie, electrotehnice: din punct de acumulatorului.
paralel şi mixt. vedere electric. LP 55. Diagnosticarea defectelor în EEA
- Selectarea aparatelor de măsură în funcţie - Materiale utilizate la realizarea
de mărimea electrică de măsurat. componentelor EEA:materiale
- Efectuarea reglajelor ale aparatelor de semiconductoare, materiale
măsurat. conductoare, materiale
- Citirea indicaţiei aparatelor de măsurat. magnetice, materiale
- Utilizarea vocabularului de specialitate în electroizolante.
procesul de comunicare la locul de muncă. - Componentele EEA: electrice
şi electronice, conductoare şi,
cabluri electrice, contacte,
electrice, izolatoare şi piese
izolante, miezuri magnetice
mecanisme de acţionare.
- Mărimi electrice:
intensitatea curentului electric,
tensiunea electrică rezistenţa.
Total 10 6

26
Precondiţii necesare pentru studierea modulului:
Nu se atestă precondiţii pentru studierea modulului, este modulul iniţial de formare a competenţelor profesionale generale.
Specificaţii metodologice:
Formarea competenţelor profesionale generale în cadrul modulului ,,Exploatarea SDV-urilor și utilajelor corespunzătoare” este asigurată prin
realizarea următoarelor activităţi didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.
În cadrul instruirii teoretice se vor forma cunoştinţe faptice vizând lucrările de lăcătuşărie generală, componentele organelor de maşini. Această formă
de activitate didactică vor asigura şi formarea atitudinilor necesare pentru activitatea profesională.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de
a centra procesul de predare/învăţare pe elev, necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va
permite elevilor să deţină abilităţi de soluţionare a problemelor practice, în procesul activităţii la întreprinderile de transport auto şi staţiile de service
auto. Lucrul în grup, simularea, discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc. contribuie la
învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a
spiritului de echipă, competiţional şi a creativităţii elevilor.
Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea
temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum şi
pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.
Activităţile de instrire practică se vor realiza prepoderent în cadrul atelierelor instituţiei de învăţămînt după studierea fundamentării teoretice a lucrării
practice ce trebuie să fie desfăşurată. La executarea lucrărilor practice din cadrul unităţilor de competenţă UC3,UC4, UC5 şi UC6 elevii vor lucra
individual în baza sarcinii puse de maistru instructor. La realizarea lucrărilor practice din cadrul UC1, UC2, elevii for fi repartizaţi în echipe a câte 2-3
persoane, fiecarea echipă vor realiza lucrările planificate din cadrul unităţii de competenţă prin rotaţie.
Sugestii de evaluare:
În cadrul modulului ,,Exploatarea SDV-urilor și utilajelor corespunzătoare” se va realiza evaluarea formativă/continuă a fiecărei unităţi de competenţă
şi evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului.
Evaluarea cunoştinţelor formate în cadrul instruirii teoretice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrumente de
evaluare scrisă se recomandă de a aplica fişe de lucru, teste.
Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor formate în cadrul lucrărilor practice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea criteriilor şi indicatorilor de
realizare prezentaţi mai jos:
Evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea examenului format din două probe:
teoretică şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru
din cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi
mai sus. Se recomandă ca ponderea calificativului obţinut la proba practică să constituie 60% din nota finală a evaluării sumative.
Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe, notebook, proiector multimedia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.
Echipament tehnologic:

27
Atelierul de lăcătuşărie şi montaj este destinat executării unei game variate de operaţii tehnologice, la (maşini, instalaţii, mecanisme, dispozitive etc.).
Atelierul trebuie organizat astfel încât să se asigure condiţii referitoare la : spaţii, iluminat, ventilaţie, dotarea cu sculele, dispozitivele, verificatoarele şi
utilajele necesare etc.
În spaţiul destinat atelierului, se vor amplasa bancurile de lucru, maşinile şi utilajele specifice, astfel încât să se creeze treceri şi căi de circulaţie, care
se vor marca vizibil pe margine prin dungi de culoare contrastantă faţă de culoarea par-doselii, iar lumina să cadă din partea stângă a lăcătuşului.
Resurse materiale necesare reprezentării schiţei piesei mecanice:
- Planşetă, riglă gradată, echere, compasuri, florare, creioane, gumă de şters, hârtie de desen;
- Seturi de corpuri geometrice, piese;
- Piese mecanice simple.
Resurse materiale necesare pentru executarea lucrărilor de măsurări tehnice:
- Perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor;
- SDV-uri pentru operaţia de îndreptare manuală: placă de îndreptat, ciocane, nicovale;
- SDV – uri folosite la trasare: masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler;
- SDV – uri folosite la debitarea manuală: foarfece manuale, cleşti pentru tăiat, fierăstraie manuale, dălţi, rigle, şublere, echere;
- scule şi verificatoare folosite la pilire: şublere, rigle de control, echere, şabloane;
- polizoare: stabile şi portabile;
- scule şi verificatoare folosite la polizare: pietre de polizor, şublere;
- scule şi verificatoare folosite la găurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa
maşinii, şublere, micrometre;
- scule şi verificatoare folosite la alezare, teşire, lărgire: alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere, micrometre;
- SDV – uri folosite la filetarea manuală: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere, şublere, micrometre, calibre-tampon, calibre–inel;
- Semifabricate: table, platbande, bare, profiluri, ţevi, sârme.
Resurse materiale necesare pentru realizarea asamblării şi montării organelor de maşini în ansambluri mecanice:
- Organe de asamblare: nituri, şuruburi, piuliţe, şaibe, pene, arcuri, flanşe, fitinguri, armături;
- Organe de maşini complexe: arbori, osii, cuplaje, lagăre cu alunecare, rulmenţi;
- Fluide tehnice: uleiuri, unsori;
- SDV-uri specifice operaţiilor de asamblare demontabile şi nedemontabile: truse de chei, ciocane, cleşte, şurubelniţe, extractoare de nituri,
căpuitoare, ciocan de lipit, maşină de găurit, cleşte pentru nituri;
- Materiale consumabile: aliaje de lipire, fluxuri, nituri, adezivi;
- Utilaje şi inventare de producere: banc de lucru, menghină, prese.
Echipament de securitate: îmbrăcăminte profesională; antifoane şi ochelari de protecţie.
Resurse didactice recomandate:
1. Aurel Ciocîrlea- Vasilescu; Mariana Constantin “Asamblări mecanice”. Manual pentru clasa XI-a.
2. Aurel Ciocîrlea- Vasilescu; Mariana Constantin “Sisteme de transmitere a mişcării” Manual pentru clasa XI-a.
3. Gh. Zgură, N. Atanasiu, N. Arieşeanu, Gh. Peptea – Utilajul şi tehnologia lucrărilor mecanice, E.D.P. Bucureşti, 1987
4. Tonea A., Cârstea N. - Elemente de tehnologie generală, E.D.P., Bucureşti 2000.
5. Viorica Constantin; Vasile Palade; “Organe de Maşini şi Mecanisme” Volumul I , Editura Fundaţiei Universale “Dunărea de Jos” Galaţi

28
Modulul 4. Noţiuni generale despre automobile
Scopul modulului: Manifestarea interesului faţă de evoluţiile tehnologice în domeniul construcţiei şi funcţionării automobilului, inclusiv prin
identificarea unor repere istorice.
Compararea diferitor variante constructive ale componentelor auto din punct de vedere funcţional, al performanţelor, avantajelor, dezavantajelor şi
domeniilor de utilizare
Administrarea modulului:
Unităţi de competenţe IT IP Total
UC1 Determinarea componetelor de bază a automobilului 2 - 2
UC2 Aplicarea procedurii de pregătire a automobilului 8 - 8
UC3 Clasificarea automobilelolr 8 - 6
UC4 Asamblarea automobilelor 10 - 12
UC5 Rodajul automobilelor 4 - 4
Evaluare 2 - 2
Total 34 - 34

Achiziţii teoretice şi practice


Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
Unitatea de competenţă 1. - Determinarea componetelor de bază a automobilului
- Localizare pe automobil a componentelor - Compunerea generală a
şi identificarea legăturilor funcţionale cu automobilului.
alte componente. - Parametrii caracteristici ai
mijloacelor de transport rutier.
- Clasificarea automobilelor.
- Organizarea generală a
automobilului.
- Soluţiile constructive ale
automobilului.
Total 2 -
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
Unitatea de competenţă 2. -Aplicarea procedeurilor de pregătire a automobilului
- Aplicarea procedeurilor de pregătire a - Etape de operaţii de pregătire a
automobilului nou. automobilului nou.
- Protejarea automobilului. - Protejarea automobilului.

29
- Culegerea şi utilizarea datelor tehnice. - Identificarea automobilului.
- Pregătirea utilajului şi ridicarea vehicolului,- Culegerea şi utilizarea datelor
curăţirea vehicolului (interior, exterior). tehnice.
- Efectuarea reglajelor. - Pregătirea utilajului şi ridicarea
- Ajustarea nivelului fluidelor şi vehicolului.
presiunilor conform prescripţiilor tehnice - Curăţirea vehicolului (interior,
ale constructorului. exterior).
- Exploatarea mijloacelor de lucru pentru - Efectuarea reglajelor.
pregătirea automobilului. - Ajustarea nivelului fluidelor şi
- Efectuarea mentenanţei de bază, conform presiunilor conform, prescripţiilor
fişelor de întreţinere standartizate. tehnice ale constructorului.
- Efectuarea operaţiilor specifice reviziei - Operaţii şi mijloace de lucru
tehnice, periodice, sezoniere şi zilnice ale utilizate pentru mentenanţa de bază a
automobilului. automobilelor, verificarea stării
- Aplicarea normelor de sănătate, securitate în vehicolului.
muncă. - Golirea şi înlocuirea fluidelor de
- Aplicarea normelor de protecţie a lucru, înlocuirea ,consumabilelor.
mediului. - Înlocuirea pneurilor,echilibrarea
- Utilizarea corectă a vocabularuluide roţilor, înlocuirea elementelor simple
specialitate. - Revizii tehnice (RT-1 şi RT-2).
- Norme desănătate şi securitate în
muncă.
- Norme de protecţia mediului.
Total 8 -
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
Ore ore
Unitatea de competenţă 3. - Clasificarea automobilelor

30
- Caracteristica şi clasificarea - Criteriile de clasificare a
automobilelor în funcţie de destinaţie: automobilelor în funcţie de
-automobile destinate transportului de persoane. destinaţie:
-automobilelor destinate transportului de automobile destinate transportului
mărfuri. de persoane.
-automobilelor cu destinaţie multiple. automobilelor destinate
- Caracteristica şi clasificarea după transportului de mărfuri.
particularităţile constructive: automobilelor cu destinaţie
-după tipul motorului. multiple.
-după particularităţile constructive. - După particularităţile constructive,
-după capacitatea de trecere. după tipul motorului.
- Caracteristica şi clasificarea - După capacitatea de trecere.
autoturismelor: - Clasificarea autoturismelor:
-după capacitatea cilindrică. - după capacitatea cilindrică.
-după tipul caroseriei. - după tipul caroseriei.
- Caracteristica şi clasificarea autobuselor: - Clasificarea autobuselor:
-după destinaţie. - după destinaţie
-după numărul de locuri şi lungimea de gabarit. - după numărul de locuri şi
- Caracteristica şi clasificarea lungimea de gabarit.
automobilelor pentru transportul - Automobile pentru transportul
mărfurilor: mărfurilor:
-autoutilitară. - autoutilitară
-autocamionetă. - autocamionetă
-autocamion. - autocamion
-autobasculantă. - autobasculantă
- Automobile cu destinaţie specială - Automobile cu destinaţie specială.

Total 8 -
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
Ore ore
Unitatea de competenţă 4. - Asamblarea automobilelor

31
- Procesul tehnologic de asamblare: - Organizarea generală a
caroseria automobilului, cadrul automobilului. automobilelor:
- Principalele operaţii şi utilaje pentru - Caroseria automobilului.
protecţia caroseriei. - Cadrul automobilului.
- Pregătirea suprafeţelor într-un agregat - Protecţia şi vopsirea caroseriei.
compartimentat, grunduirea suprafeţelor - Pregătirea suprafeţelor într-un
şlefuirea suprafeţelor, aplicarea unor straturi agregat compartimentat.
protectoare, vopsirea. - Grunduirea suprafeţelor.
- Procesul de asamblare generală a - Șlefuirea suprafeţelor.
automobilelor cu SDV-uri: maşini de - Aplicarea unor straturi protector
înşurubat - Vopsirea.
dispozitive mobile cu cilindri de forţă, aparat de - Compunerea şi asamblarea
reglat geometria roţilor din faţă, utilaje pentru cadrului.
verificarea sistemelor de frînare, instalaţii de - Procesul de asamblare generală a
alimentare speciale. automobilelor cu SDV-uri:
- Reglajul sistemului de frînare. - Maşini de înşurubat.
- Reglajul cursei libere a pedalei ambreajului- Dispozitive mobile cu cilindri de
- Controlul tehnic al asamblării forţă.
automobilului: după locul de efectuare a - Aparat de reglat geometria roţilor
operaţiilor de control, după poziţia din faţă.
operaţiilor de control în cadrul procesului - Utilaje pentru verificarea
de asamblare. sistemelor de frînare.
- Repararea fără demontarea unor - Instalaţii de alimentare speciale
subansambluri, repararea cu demontarea - Reglajul sistemului de frînare.
punţii - Reglajul cursei libere a pedalei
- Demontarea motorului şi accesorilor. ambreajului.
- Repararea cu ajutorul unui stand special.
Total 10 -
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
Ore ore
Unitatea de competenţă 5. - Rodajul automobilelor
- Condiţiile impuse rodajului - Destinaţia rodajului automobilelor
automobilelor. - Regulile rodajului automobilului
- Probe funcţionale ale automobilelor. - Probe funcţionale ale
- Controlul şi îngrijirea zilnică. automobilului.
- Aplicarea normelor de sănătate şi - Controlul şi îngrijirea zilnică
securitate a muncii. - Aplicarea normelor de sănătate şi

32
- Aplicarea normelor de protecţie a securitate a muncii.
mediului
Total 4 - -
Precondiţii necesare pentru studierea modulului:
Studierea modulului ,,Noţiuni generale despre automobile” va fi mai eficientă în cazul când elevii au studiat modulului ,,Lăcătușărie asamblări
mecanice, toleranțe și ajustaje”.
Specificaţii metodologice:
Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice în cadrul modulului ,,Noţiuni generale despre automobile”este asigurată prin realizarea
următoarelor activităţi didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.
În cadrul instruirii teoretice se vor forma cunoştinţe faptice vizând construcţia generală a automobilului, principiile şi tehnologia de mentenanţă
generală a automobilului. Abilităţile de localizare a componentelor şi executare a lucrărilor de mentenanţă generală a automobilelor vor fi dobândite de
elevi în cadrul activităţilor de instruire practică. Aceste două forme de activitate didactică vor asigura şi formarea atitudinilor necesare pentru
activitatea profesională.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de
a centra procesul de predare/învăţare pe elev, necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va
permite elevilor să deţină abilităţi de soluţionare a problemelor practice, în procesul activităţii la întreprinderile de transport auto şi staţiile de service
auto. Lucrul în grup, simularea, discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc. contribuie la
învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a
spiritului de echipă, competiţional şi a creativităţii elevilorRepartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor
didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a
cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.
Sugestii de evaluare:
În cadrul modulului ,,Noţiuni generale despre automobile”se va realiza evaluarea formativă/continuă a fiecărei unităţi de competenţă şi evaluarea
sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului.
Evaluarea cunoştinţelor formate în cadrul instruirii teoretice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrumente de
evaluare scrisă se recomandă de a aplica fişe de lucru, teste
Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe cu componente a automobilului, notebook, proiector multimedia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune
la internet.
Echipament tehnologic:
Utilaje: Elevator/canal de revizie; echipament de curăţare/spălare automobil; maşină de jantat roţi; maşină de echilibrat roţi; echipamente service ulei.
SDV: trusă scule mecanic auto; manometru presiune roţi; lampă portabilă(12V), huse protecţie automobil.
Materiale consumabile/materie primă: fluide tehnice; materiale consumabile(filtre, bujii, curele, plăcuţe frână); detergenţi de curăţare – spălare; lavete.
Echipament de securitate: îmbrăcăminte profesională; lucrarea practică Curăţarea internă şi externă a automobilului - salopetă şi încălţăminte din
materiale impermeabile.
Resurse didactice recomandate:
Frăţilă Gh., Frăţilă Mariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.

33
M. Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipamente auto. Manual pentru licee indusriale Cl. a IX-a ;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică , R.A. Bucureşti
Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.
www.e-automobile.ro
Modulul 5. Desenul tehnic.

Scopul modulului: Dezvoltarea continuă a producţiei industriale, operaţii de sistematizare şi unificare a regulilor şi convenţiilor de reprezentare,
proiectare, executare, control sub denumirea de standartizare. Desenul tehnic este mijlocul de reprezentare grafică după anumite reguli convenţionale,
folosirea metodelor geometrice.

Unităţi de competenţă IT IP Total


UC1. Citirea desenelor tehnice industriale 8 4 12

UC2. Executarea schiţelor după model şi a desenelor tehnice la scară 6 4 10

UC3. Reprezentarea şi notarea pieselor standard 6 4 10

Evaluare sumativă 2 0 2

Total 22 12 34

Achiziţii teoretice şi practice


Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
Unitatea de competenţă 1. Citirea desenelor tehnice industriale
- Pregătirea rechizitelor şi a locului de - -Utilitatea desenelor în tehnică. LP 56. Liniile desenului.
muncă pentru desen. - -Clasificarea desenelor tehnice. LP 57. Scrierea tehnică.
- Aplicarea construcţiilor geometrice în - -Destinaţia fiecărui rechizit şi pregătirea LP 58. Împărţirea circumferinţei de rază dată
practică pentru realizarea desenelor sa pentru lucru. în N părţi.
tehnice. - -Tipuri de standarde şi rolul acestora în LP 59. Racordările.
- Reprezentarea proiecţiilor ortogonale desenul tehnic. LP 60. Ovalul.
în desenul industrial. - -Linii utilizate în desenul tehnic. LP 61. Reprezentarea în vedere a unei piese
- Cotarea în desenul industrial. - Împărţirea circumferinţelor şi a simple.
unghiurilor în părţi egale. LP 62. Reprezentarea în secţiune a unei piese
-Reprezentarea racordărilor. simple.
- -Reprezentarea ovalelor şi a elipsei. LP 63. Elementele cotării.

34
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
- -Reguli de reprezentare.
- -Reprezentarea în vedere a formelor
constructive pline:
- -Alegerea vederii principale.
- -Stabilirea numărului minim de proiecţii.
- -Contur aparent, muchie reală, muchie
fictivă.
- -Reprezentarea convenţională a
suprafeţelor plane.
- -Reprezentarea în secţiune a formelor
constructive cu goluri:
- -Clasificarea secţiunilor.
- -Reprezentarea rupturilor.
- -Reguli de notare a secţiunilor şi
rupturilor.
- -Execuţia grafică, înscrierea şi
dispunerea pe desen a cotelor.
- -Cotarea pieselor conice şi înclinate.
-
Total 8 4
Unitatea de competenţă 2. Executarea schiţelor după model şi a desenelor tehnice la scară
- Alcătuirea schiţei după model. - -Fazele premergătoare executării schiţei. LP 64. Executarea schiţei după model.
- Alcătuirea desenului tehnic la scară. -Etapele de executare a schiţei. LP 65. Executarea unui desen la scară.
- -Reguli de execuţie a unei schiţe după
model.
- -Etapele alcătuirii unui desen tehnic la
scară.
Total 6 4
Unitatea de competenţă 3. Reprezentarea şi notarea pieselor standarde
- Reprezentarea pieselor de tip arbore. - Părţile componente ale unei piese LP 66. Reprezentarea arborelui.
- Reprezentarea pieselor filetate - de tip arbore. LP 67. Reprezentarea îmbinărilor prin filet.

35
Abilităţi Cunoştinţe Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
ore ore
- Reprezentarea flanşelor. - Cotarea arborilor. LP 68. Reprezentarea flanşelor.
- Reprezentarea pieselor cu elemente de - Elementele geometrice ale filetului. LP 69. Desenul la scară a unei roţi dinţate
angrenare. - Principalele tipuri de filete cilindrice.
- Reprezentarea roţilor de curea. standardizate. LP 70. Desenul la scară a unei roţi de curea.
- Cotarea şi notarea filetelor.
- Reguli generale de reprezentare a
flanşelor.
- Reguli de reprezentare a pieselor cu
elemente de angrenare.
- Tipuri de angrenare.
- Reguli de reprezentare a roţilor de
curea.

Total 6 4

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:


Pentru realizarea finalităţilor modului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de bază la următoarele subiecte:
Noţiune de măsurare în domeniul tehnic.Transformarea unităților de măsură.
Utilizarea de instrumente şi accesorii specifice domeniului (echer, raportor, etc).
Specificaţii metodologice:
Studierea Modulului ,,Desen tehnic”, urmărește formarea capacității de analiză a nivelului de competențe dobândite prin învățare, în scopul
orientării ulterioare spre o anumită carieră profesională și dezvoltarea capacității de comunicare, folosind un limbaj specializat, specific din domeniul
tehnic.
Conținuturile trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de
nivelul iniţial de pregătire. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de
dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia
didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit. Modulul,, Desen tehnic” are o structură elastică, deci poate încorpora, în
orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate din unitatea de învăţământ, echipate corespunzător (rechizite
adecvate, seturi de piese, mape cu desene, planşe, proiector, instalaţie video, calculator). Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin
proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Pentru atingerea competenţelor dorite, activităţile de învăţare / predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi
centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice.

36
Pentru atingerea de către elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului, recomandăm ca în procesul de învăţare / predare să se utilizeze
cu precădere metode bazate pe acţiune, cum ar fi efectuarea de lucrări practice, aplicative, citirea şi interpretarea desenelor simple, metode explorative
(observarea directă, observarea independentă ), metode expozitive ( explicaţia, descrierea, exemplificarea ).
Parcurgerea conținuturilor este obligatorie iar ordinea în care acestea urmează a fi parcurse fiind cea redată în „Conţinuturile învăţării”.
În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii ale educaţiei:
 elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor.
 elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare.
 elevii au stiluri proprii de învăţare ; ei învaţă în moduri diferite, cu viteze diferite şi din experienţe diferite.
 participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare.
 elevii învaţă cel mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”.
Procesul de predare - învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere:
 diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat, prin:
 gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens fişe de lucru;
 fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite;
 fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi;
 prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuţie sau grafic);
 diferenţierea cunoştinţelor elevilor, prin:
 abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic sau prin contact direct);
 formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc;
 utilizarea verificării de către un coleg, verificării prin îndrumător, grupurilor de studiu:
 diferenţierea răspunsului, prin:
 utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective.
Sugestii de evaluare:
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic măsoară eficienţa întregului proces instructiv-
educativ. Evaluarea rezultatelor învăţării are ca scop recunoaşterea rezultatelor învăţării, specifice unităţii de rezultate ale învăţării propusă în
standardul de pregătire profesională, demonstrate de cel care învaţă.
Evaluarea poate fi:
A. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.
Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de
timp.

37
Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul
de pregătire profesională.
B. Finală
Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi care informează dacă cel evaluat este capabil să
realizeze activitatea specifică unităţii de rezultate ale învăţării, la nivelul calitativ stabilit de standardul de pregătire profesională. Aprecierea se va
realiza pe baza criteriilor şi indicatorilor de realizare şi ponderea acestora, precizate în standardul de pregătire profesională al calificării.
Recomandăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
Fişe de observaţie.
Fişe test.
Fişe de lucru.
Fişe de autoevaluare.
Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,
Itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.
Lucrări practice.
Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele-cheie şi competenţele profesionale generale, conform standardului
ocupaţional.
Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării
sumative prin teste (practic şi teoretic), prin care elevul va demonstra că este capabil să:
-respecte standardele referitoare la desenele tehnice;
-citească desenele tehnice, schiţele, desenele de asamblare;
-deseneze schiţe;
-elaboreze desene de execuţie de piese şi/sau ansambluri de piese;
-aleagă corect rechizitele de desenare.
În procesul de evaluare, elevul va avea acces la regulamente şi documente tehnologice relevante pentru demonstrarea competenţelor. După
administrarea testului de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.
Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului:
- Rechizite adecvate.
- Șubler ȘȚ-1.
- Seturi de piese.
Materiale didactice:
Planşe informative; fişe de lucru; tabele; scheme; materiale foto-video; desene; notebook, proiector; mostre de piese, ansamblu de piese panouri.
Literatura:
1. Viatchin G. Andreeva A., ş.a. Desenul tehnic de construcţii de maşini. Trad. Căpăţînă I.- Ch. Lumina, 1991. 344p.
2. Боголюбов С.К., Черчение. М. Машиностроение,1989, 333с.
3. Боголюбов С.К., Индивидуальные задания по курсу черчения., Альянс. Москва 2007. 370с

38
Modulul 6. Mentenanța motoarelor cu ardere internă.
Scopul modulului: Formarea competenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie curentă a motoarelor cu ardere
internă, formarea competenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru mentenanţa motoarelor cu ardere internă, aplicarea
normelor de securitate şi sănătate în muncă la executarea lucrărilor.
Administrarea modulului:
Unităţi de competenţă IT IP Total
UC 1. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a mecanismului motor. 26 18 36
UC 2. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a mecanismului de distribuţie a gazelor. 24 12 34
UC 3. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalației de răcire. 18 6 18
UC 4. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalației de ungere. 18 6 18
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalațiilor de alimentare pentru
UC 5. 22 12 34
motoarele cu aprindere prin scânteie.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalațiilor de alimentare a motoarelor
UC 6. 22 12 34
cu aprindere prin compresie.
Evaluare modul 2 6 8
Total 132 72 204
Achiziţii teoretice şi practice:
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 1. – Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a mecanismului motor
- Identificarea şi localizarea - Construcţia generală a motoarelor cu LP 71. Determinarea stării tehnice
componentelor mecanismului motor ardere internă. generale de funcționare a motorului
(bielă-manivelă). - Parametrii constructivi și mărimi cu ardere internă.
- Aprecierea funcţională calitativă şi - caracteristice ale motoarelor cu ardere LP 72. Întreținerea tehnică a
cantitativă. internă cu piston. mecanismului motor.
- Starea tehnică a componentelor - Clasificarea motoarelor cu ardere internă. LP 73. Demontarea-montarea
mecanismului, motor. - Principiul de funcționare a motoarelor cu motorului cu ardere internă de pe
- Consultarea şi stabilirea nomenclaturii ardere internă. cadru/caroserie.
lucrărilor de întreţinere tehnică a - Ciclurile reale de funcționare a LP 74. Demontarea-montarea părților
mecanismului motor în corespundere cu motoarelor cu ardere internă. componente ale mecanismului motor.
recomandările producătorilor de - Rolul mecanismului motor. LP 75. Curățarea/spălarea și
automobile. - Rolul și părțile componente a organelor defectarea pieselor mecanismului
- Consultarea recomandărilor fixe și mobile ale mecanismului motor. motor.

39
producătorilor de automobile şi - Simptomele mecanismului motor,
determinarea condiţiilor tehnice la defectele, metodele de depistare și
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică remediere.
și reparaţie curentă a mecanismului - Lucrările de întreținere tehnică a
motor. mecanismului motor.
- Selectarea echipamentelor şi SDV - Recomandările și condițiile tehnice la
(sculelor,dispozitivelor şi realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
verificatoarelor) pentru realizarea sau reparaţie curentă a mecanismului
lucrărilor de întreţinere tehnică sau motor.
reparaţie curentă a mecanismului motor. - Echipamentele şi SDV (sculele,
- Selectarea materialelor de exploatare dispozitivele şi verificatoarele) pentru
utilizate la întreţinerea tehnică a realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
mecanismului motor în corespundere cu sau reparaţie curentă a mecanismului
recomandările producătorilor de motor.
automobile. - Materialele de exploatare utilizate la
- Executarea lucrărilor de întreţinere întreţinerea tehnică a mecanismului motor.
tehnică amecanismului motor. - Procesele tehnologice de întreţinere
- Executarea lucrărilor de demontare – tehnică și reparație curentă a
remontarea a motorului cu ardere internă. mecanismului motor.
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – - Normele de securitate şi sănătate în
asamblare a componentelor muncă la executarea lucrărilor de
mecanismului motor. întreţinere tehnică și reparație curentă a
- Defectarea componentelor (pieselor) mecanismului motor.
mecanismului motor. - Măsurile pentru protecţia mediului
- Stabilirea nomenclaturi şi necesarului de ambiant.
piese de schimb, de materiale
consumabile necesare la reparaţie curentă
a mecanismului motor.
- Verificarea calităţii reparării
componentelor mecanismului motor.
Total 26 18

40
Nr. Nr.
Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
Abilităţi ore ore
Unitatea de competenţă 2. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a mecanismului de distribuţie a gazelor
- Identificarea şi localizarea - Rolul mecanismului de distribuție a LP 76. Întreținerea tehnică a
componentelor mecanismului de gazelor. mecanismului de distribuție a
distribuţie. - Clasificarea mecanismului de distribuție gazelor.
- Aprecierea funcţională calitativă şi a gazelor. LP 77. Demontarea-montarea părților
cantitativă starea tehnică a - Construcția și principiul de funcționare a componente ale mecanismului de
componentelor mecanismului de mecanismului de distribuție a gazelor. distribuție a gazelor.
distribuţie a gazelor. - Soluții constructive ale mecanismului de LP 78. Defectarea părților
- Selectarea echipamentelor şi SDV distribuție a gazelor. componente ale
(sculelor,dispozitivelor şi - Simptomele mecanismului de distribuție LP 79. mecanismului de distribuție a
verificatoarelor) pentru realizarea a gazelor, defectele, metodele de depistare gazelor.
lucrărilor de întreţinere tehnică sau și remediere.
reparaţie curentă a mecanismului de - Lucrările de întreținere tehnică a
distribuţie a gazelor. mecanismului de distribuție a gazelor.
- Selectarea materialelor de exploatare - Recomandările și condițiile tehnice la
utilizate la întreţinerea tehnică a - realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
mecanismului de distribuţie a gazelor în sau reparaţie curentă a mecanismului de
corespundere cu recomandările distribuție a gazelor.
producătorilor de automobile. - Echipamentele şi SDV (sculele,
- Executarea lucrărilor de întreţinere dispozitivele şi verificatoarele) pentru
tehnică amecanismului de distribuţie a realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
gazelor. sau reparaţie curentă a mecanismului de
- Executarea lucrărilor de demontare – distribuție a gazelor.
remontare a mecanismului de distribuţie - Materialele de exploatare utilizate la
a gazelor. - întreţinerea tehnică a mecanismului de
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – distribuție a gazelor.
asamblare a componentelor - Procesele tehnologice de întreţinere
mecanismului de distribuţie a gazelor. tehnică și reparație curentă a
- Defectarea componentelor(pieselor) mecanismului de distribuție a gazelor.
mecanismului de distribuţie a gazelor. - Normele de securitate şi sănătate în
- Stabilirea nomenclaturi şi necesarului de muncă la executarea lucrărilor de
piese de schimb, de materiale întreţinere tehnică și reparație curentă a

41
consumabile necesare la reparaţia curentă mecanismului de distribuție a gazelor.
a mecanismului de distribuție a gazelor. - Măsurile pentru protecţia mediului
- Verificarea calităţii reparării ambiant.
componentelor mecanismului de
distribuţie a gazelor.
- Aplicarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă, protecţia mediului
ambiant.
Total 24 12
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 3. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalației de răcire.
- Identificarea şi localizarea - Rolul instalației de răcire. LP 80. Întreținerea tehnică a
componentelor instalației de răcire. - Lichide de răcire a MAI (Motoare cu instalației de răcire.
- Aprecierea funcţională calitativă şi Ardere Internă). LP 81. Demontarea-montarea
cantitativă, starea tehnică a - Clasificarea instalațiilor de răcire. elementelor componente ale
componentelor instalației de răcire. - Construcția și principiul de funcționare a instalației de răcire.
- Selectarea echipamentelor şi SDV instalațiilor de răcire.
(sculelor,dispozitivelor şi - Soluții constructive ale instalațiilor de
verificatoarelor) pentru realizarea răcire.
lucrărilor de întreţinere tehnică și - Simptomele instalației de răcire defectele
reparaţie curentă a instalației de răcire. metodele de depistare și remediere.
- Selectarea materialelor de exploatare - Lucrările de întreținere tehnică a
utilizate la întreţinerea tehnică a instalației de răcire.
instalației de răcire în corespundere cu - Recomandările și condițiile tehnice la
recomandările producătorilor de realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
automobile. și reparaţie curentă a instalației de răcire.
- Executarea lucrărilor de întreţinere - Echipamentele şi SDV (sculele,
tehnică a instalației de răcire. dispozitivele şi verificatoarele) pentru
- Executarea lucrărilor de demontare – realizarea lucrărilorde întreţinere tehnică și
remontarea instalației de răcire. reparaţie curentă a instalației de răcire.
- Executarea lucrărilor de dezasamblare - Materialele de exploatare utilizate la
asamblare a componentelor instalației de întreţinerea tehnică a instalației de răcire.
răcire. - Procesele tehnologice de întreţinere
- Defectarea componentelor(pieselor) tehnică și reparație curentă a instalației de
42
instalației de răcire. răcire.
- Stabilirea nomenclaturii şi necesarului de - Normele de securitate şi sănătate în
piese de schimb, de materiale muncă la executarea lucrărilor de
consumabile necesare la reparaţia curentă întreţinere tehnică și reparație curentă a
a instalației de raciere. instalației de răcire.
- Verificarea calităţii reparării - Măsurile pentru protecţia mediului
componentelor instalației de răcire. ambiant.
- Aplicarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă, protecţia mediului
ambiant.
Total 18 6
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 4. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalației de ungere
- Identificarea şi localizarea - Rolul instalației de ungere. LP 82. Întreținerea tehnică a
componentelor instalației de ungere. - Uleiuri pentru MAI (Motoare cu Ardere instalației de ungere.
- Aprecierea funcţională calitativă şi Internă). LP 83. Demontarea-montarea
cantitativă, starea tehnică a - Construcția și principiul de funcționare a elementelor componente ale
componentelor instalației de ungere. instalației de ungere. instalației de ungere.
- Consultarea şi stabilirea nomenclaturii - Metode de ungere utilizate pentru
lucrărilor de întreţinere tehnică a ungerea elementelor motorului.
instalației de ungere în corespundere cu - Soluții constructive de instalații de
recomandările producătorilor de ungere.
automobile. - Simptomele instalației de ungere,
- Consultarea recomandărilor defectele, metodele de depistare și
producătorilor de automobile şi remediere.
determinarea condiţiilor tehnice la - Lucrările de întreținere tehnică a
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică instalației de ungere.
și reparaţie curentă a instalației de - Recomandările și condițiile tehnice la
ungere. - realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
- Selectarea echipamentelor şi SDV și reparaţie curentă a instalației de ungere.
(sculelor, dispozitivelor şi - Echipamentele şi SDV (sculele,
verificatoarelor) pentru realizarea dispozitivele şi verificatoarele) pentru
lucrărilor de întreţinere tehnică și realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
reparaţie curentă a instalației de ungere. și reparaţie curentă a instalației de ungere.
43
- Selectarea materialelor de exploatare - Materialele de exploatare utilizate la
utilizate la întreţinerea tehnică a - întreţinerea tehnică a instalației de
instalației de ungere în corespundere cu ungere.
recomandările producătorilor de - Procesele tehnologice de întreţinere
automobile. tehnică și reparație curentă a instalației de
- Executarea lucrărilor de întreţinere ungere.
tehnică a instalației de răcire. - Normele de securitate şi sănătate în
- Executarea lucrărilor de demontare – muncă la executarea lucrărilor de
remontarea instalației de ungere. întreţinere tehnică și reparație curentă a
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – instalației de ungere.
asamblare acomponentelor instalației de - Măsurile pentru protecţia mediului
ungere. ambiant.
- Defectarea componentelor(pieselor)
instalației de ungere.
- Stabilirea nomenclaturii şi necesarului de
piese de schimb, de materiale
consumabile necesare la reparaţia curentă
a instalației de ungere.
Total 18 6
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 5. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalațiilor de alimentare pentru motoarele cu
aprindere prin scânteie
- Identificarea şi localizarea - Rolul instalației de alimentare. LP 84. Întreținerea tehnică a
componentelor instalațiilor de alimentare - Combustibili pentru MAS (motoare cu instalațiilor de alimentare cu benzină.
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin aprindere prin scânteie). LP 85. Demontarea-montarea
scânteie). - Noțiune de carburație. elementelor componente a
- Aprecierea funcţională calitativă şi - Construcția și principiul de funcționare a instalațiilor de alimentare cu benzin
cantitativă, starea tehnică a instalației de alimentare cu carburator. LP 86. Întreținerea tehnică a
componentelor instalațiilor de alimentare - Dispozitivele de dozare ale instalațiilor de alimentare cu
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin carburatorului. combustibili gazoși.
scânteie). - Instalația de alimentare prin injecție de LP 87. Demontarea-montarea
- Consultarea şi stabilirea nomenclaturii benzină. elementelor componente a
lucrărilor de întreţinere tehnică a - Construcția și principiul de funcționare a instalațiilor de alimentare cu
instalațiilor de alimentare pentru MAS instalației de alimentare cu injecție de combustibili gazoși.
44
(motoarele cu aprindere prin scânteie),în benzină.
corespundere cu recomandările - Soluții constructive de instalații cu
producătorilor deautomobile. injecție de benzină.
- Consultarea recomandărilor - Instalații de alimentare cu combustibili
producătorilor de automobile şi gazoși.
determinarea condiţiilor tehnice la - Construcția și principiul de funcționare a
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică instalației de alimentare cu gaz lichifiat.
și reparaţie curentă a instalațiilor de - Construcția și principiul de funcționare a
alimentare pentru MAS (motoarele cu instalației de alimentare cu gaz natural
aprindere prin scânteie). comprimat.
- Selectarea echipamentelor şi SDV - Soluții constructive ale instalațiilor de
(sculelor, dispozitivelor şi alimentare cu combustibili gazoși.
verificatoarelor) pentru realizarea - Simptomele instalațiilor de alimentare
lucrărilor de întreţinere tehnică și pentru MAS (motoare cu aprindere prin
reparaţie curentă a instalațiilor de scânteie), defectele, metodele de depistare
alimentare pentru MAS (motoarele cu și remediere.
aprindere prin scânteie). - Lucrările de întreținere tehnică a
- Selectarea materialelor de exploatare - Instalațiilor de alimentare pentru MAS
utilizate la întreţinerea tehnică a (motoarele cu aprindere prin scânteie).
instalațiilor de alimentare pentru MAS - Recomandările și condițiile tehnice la
(motoarele cu aprindere prin scânteie) în realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
corespundere cu recomandările și reparaţie curentă a instalațiilor de
producătorilor de automobile. alimentare pentru MAS (motoare cu
- Executarea lucrărilor de întreţinere aprindere prin scânteie).
tehnică a instalațiilor de alimentare - Echipamentele şi SDV (sculele,
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin - Dispozitivele şi verificatoarele) pentru
scânteie). realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
- Executarea lucrărilor de demontare – și reparaţie curentă a instalațiilor de
remontarea a instalațiilor de alimentare alimentare pentru MAS (motoarele cu
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin aprindere prin scânteie).
scânteie). - Materialele de exploatare utilizate la
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – întreţinerea tehnică a instalațiilor de
asamblare a componentelor instalațiilor - alimentare pentru MAS (motoarele cu
de alimentare pentru MAS (motoarele cu - aprindere prin scânteie).
aprindere prin scânteie). - Procesele tehnologice de întreţinere
45
- Defectarea componentelor (pieselor) tehnică și reparație curentă a instalațiilor
instalațiilor de alimentare pentru MAS de alimentare pentru MAS (motoarele cu
(motoarele cu aprindere prin scânteie) aprindere prin scânteie).
- Stabilirea nomenclaturii şi necesarului de - Măsurile pentru protecţia mediului
piese de schimb, de materiale ambiant.
consumabile necesare la reparaţie curentă
a instalațiilor de alimentare pentru MAS
(motoarele cu aprindere prin scânteie).
- Verificarea calităţii reparării
componentelor instalațiilor de alimentare
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin
scânteie).
- Aplicarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă, protecţia mediului
ambiant.
Total 22 12
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 6. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalațiilor de alimentare a motoarelor cu
aprindere prin compresie
- Identificarea şi localizarea componentelor - Combustibili pentru MAC (motoarele cu
instalațiilor de alimentare pentru MAC aprindere prin compresie).
(motoarele cu aprindere prin compresie). - Părțile componente și principiul de
- Aprecierea funcţională calitativă şi - funcționare a instalației de alimentare LP 88. Întreținerea tehnică a
cantitativă,starea tehnică a aMAC (motorului cu aprindere prin instalaților de alimentare a MAC
componentelor instalațiilor de alimentare compresie). (motoarele cu aprindere prin
pentru MAC (motoarele cu aprindere - Construcția și principiul de funcționare a compresie).
prin compresie). elementelor instalației de alimentare diesel LP 89. Demontarea-montarea
- Consultarea şi stabilirea nomenclaturii classic. elementelorcomponente a instalațiilor
lucrărilor de întreţinere tehnică a - Soluții constructive și principiul de de alimentare a MAC (motoarele cu
instalațiilor de alimentare pentru MAC funcționare a elementelor instalației de aprindere prin compresie).
(motoarele cu aprindere prin compresie), alimentare a MAC (motoarelor cu
în corespundere cu recomandările aprindere prin compresie) CDI,CDT,
producătorilor de automobile. CDTI, CRDI,D-4D, sistemul de injecție
- Selectarea echipamentelor şi SDV injector-pompă.
46
(sculelor, dispozitivelor şi - Simptomele instalațiilor de alimentare a
verificatoarelor) pentru realizarea MAC (motoarelor cu aprindere prin
lucrărilor de întreţinere tehnică și compresie), defectele, metodele de
reparaţie curentă a instalațiilor de depistare și remediere.
alimentare pentru MAC (motoarele cu - Lucrările de întreținere tehnică a
aprindere prin compresie). instalațiilor de alimentare pentru MAC
- Selectarea materialelor de exploatare (motoarelor cu aprindere prin compresie).
utilizate la întreţinerea tehnică a - Recomandările și condițiile tehnice la
instalațiilor de alimentare pentru MAC realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
(motoarele cu aprindere princompresie) și reparaţie curentă a instalațiilor de
în corespundere cu recomandările alimentare pentru MAC (motoarelor cu
producătorilor de automobile. aprindere prin compresie).
- Executarea lucrărilor de întreţinere - Echipamentele şi SDV (sculele,
tehnică a instalațiilor de alimentare - Dispozitivele şi verificatoarele) pentru
pentru MAC (motoarele cu aprindere realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
prin compresie). și reparaţie curentă ainstalațiilor de
- Executarea lucrărilor de demontare – alimentare pentru MAC (motoarelor cu
remontarea a instalațiilor de alimentare aprindere prin compresie).
pentru MAC. - Materialele de exploatare utilizate la
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – întreţinerea tehnică a instalațiilor de
asamblare a componentelor instalațiilor alimentare pentru MAC (motoarelor cu
de alimentare pentru MAC (motoarele cu aprindere prin compresie).
aprindere prin compresie). - Procesele tehnologice de întreţinere
- Defectarea componentelor (pieselor) tehnică și reparație curentă a instalațiilor
instalațiilor de alimentare pentru MAC de alimentare pentru MAC (motoarelor cu
(motoarele cu aprindere prin compresie). aprindere prin compresie).
- Stabilirea nomenclaturii şi necesarului de - Normele de securitate şi sănătate în
piese de schimb, de materiale muncă la executarea lucrărilor de
consumabile necesare la reparaţie curentă întreţinere tehnică și reparație curentă a
a instalațiilor de alimentare pentru MAC instalațiilor de alimentare pentru MAC
(motoarele cu aprindere prin compresie). (motoarelor cu aprindere prin compresie).
- Verificarea calităţii reparării - Măsurile pentru protecţia mediului
componentelor instalațiilor de alimentare ambiant.
pentru MAC .
Total 22 12
47
Precondiţii necesare pentru studierea modulului:
Studierea modulului Mentenanţa motoarelor cu ardere internă se va baza pe cunoștințele și abilitățile obținute din modulele:
-
Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice
-
Pregătirea pentru exploatare a automobilului
Specificaţii metodologice:
Conținutul modulului „Mentenanţa motoarelor cu ardere internă” trebuie să fie abordat într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de
particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Curricumul modular „ Mentenanţa motoarelor cu ardere internă ” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse
didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în auditorii și laboratoare din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform
recomandărilor precizate în unităţile de competenţe enumerate mai sus.

Activităţile de învăţare-predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile
practice.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile
individuale de învăţare ale fiecărui elev. Acestea vizează următoarele aspecte:
aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie; îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse
de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, lucrul cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup), cum ar fi discuţiile, asaltul de idei, etc.
Folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor
din Curriculum; însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea moduluilui „Mentenanţa motoarelor cu ardere internă” pot fi derulate
următoarele activităţi de învăţare:
 elaborarea de referate interdisciplinare;
 exerciţii de documentare din diferite surse (reviste de specialitate, cataloage de produse, internet, documentaţia tehnică furnizată de producători,
reprezentanţe sau unităţi de service);
 vizite de documentare la agenţii economici şi saloane auto;
 studii de caz asupra unor soluţii constructive pentru diferite componente ale motorului;
 vizionări de materiale video;
 discuţii.
Pentru formarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului „Mentenanţa motoarelor cu ardere internă”, se recomandă următoarele activităţi de
învăţare:
 exerciţii aplicative şi practice de identificare şi urmărire a funcţionării mecanismelor și instalațiilor motoarelor;
48
 exerciţii aplicative şi practice de identificare a materialelor auxiliare folosite la funcţionarea elementelor mecanismelor și instalațiilor motoarelor;
 exerciţii aplicative de citire a documentaţiei tehnice şi tehnologice.
 Se consideră ca nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat de fiecare dintre rezultatele învățării.

Sugestii de evaluare:
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ.
Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională. Evaluarea poate fi desfășurată cât
pentru cunoștințele teoretice atât și pentru abilitățile practice.

Evaluarea pentru cunoștințele teoretice se recomandă:


a. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de unitatea de competență: orale, scrise, practice.
Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de
evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.
b.Finală
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea formativă şi la final una sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi
numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.
Evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea examenului format din două probe:
teoretică şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru
din cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai
jos. Se recomandă ca ponderea calificativului obţinut la proba practică să constituie 60% din nota finală a evaluării sumative.

Nr. crt. Criterii de realizare şi punctajul acumulat Indicatorii de realizare şi punctajul acumulat
Primirea şi planificarea sarcinii de Pregătirea postului de lucru pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere tehnică și
1. 30 10
lucru reparație curentă a mecanismelor și instalațiilor motorului.
Selectarea utilajelor, echipamentelor de protecţie specifice sarcinii de lucru.
10
Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului
10
ambiant, normativele, caietului de sarcini.

49
Respectarea recomandărilor tehnologice în realizarea operaţiilor de control şi de
2. 50 10
Realizarea sarcinii de lucru reglaj ale a mecanismelor și instalațiilor motorului.
Executarea operaţiilor tehnologice specifice de control şi reglaj ale mecanismelor
și instalațiilor motorului, înlocuirea pieselor uzate.
20
Executarea operaţiilor de remediere a defectelor conform diagnosticării deja
efectuate.
Utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de lucru specifice sarcinii de lucru.
10
Înlocuirea materialelor de exploatare, precum şi a pieselor uzate. Întreţinerea
10
tehnică a mecanismelor și instalațiilor motorului.
Prezentarea şi promovarea sarcinii Documentele de lucru sunt întocmite corect.
3. 20 10
realizate
Terminologia de specialitate este folosită corect.
10

Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, set de planșe cu părțile componente și principiul de funcționare a mecanismelor și instalațiilor motorului, set de planșe cu
instrucțiuni privind lucrările de mentenanță a mecanismelor și instalațiilor motorului, notebook, proiector multimedia şi ecran, piese reale din construcția
mecanismelor și instalațiilor motorului, mostre, machete. Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.

Instruire practică: automobile în stare funcţională (minim un autoturism şi un autocamion), seturi de manuale cu privire la recomandările producătorilor
de automobile, soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.

Echipament tehnologic:

Elevator/canal de revizie; dulap cu scule; husă pentru protecție aripă auto; trusă cu cheie dinamometrică; echipamente şi SDV (scule, dispozitive şi
verificatoare) pentru realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică sau reparaţie curentă a mecanismelor și instalațiilor motorului, baie pentru spălarea
pieselor; baie cu ultrasunet pentru injectoare; stand pentru verificarea injectoarelor la MAS; stand pentru verificarea injectoarelor cu acționare hidraulică
la MAC; compresometru pentru MAS și MAC, manometru pentru verificarea presiunii uleiului în motor, tester pentru verificarea etanșietății instalației de
răcire, refractometru, termometru digital, dispozitiv pentru verificarea întinderilor curelelor, set de spioni, lampă portabilă(12V); stetoscop; stroboscop;
manometru pentru verificarea presiunii combustibilului instalației de alimentare a MAS și MAC; recuperator de ulei; tava pentru antigel uzat, trusă de
chei pentru filtre, multimetru.
Echipament de securitate:
Îmbrăcăminte profesională: salopetă şi încălţăminte din materiale impermeabile, ochelari de protecție, mănuși (la necesitate).

50
Materiale consumabile/materie primă:
Ulei de motor; lichde de răcire; materiale consumabile (filtre, bujii, curele, piese de schimb); silicon de etanșare, pastă de rodat supape, soluție pentru
spălarea pieselor; detergenți pentru aparate cu ultrasunete; detergenţi de curăţare – spălare; lavete

Resurse didactice recomandate:

Frăţilă Gh., Frăţilă Mariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.

Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.

Vladimir Ene, Tudor Ruusu, Gheorghe Stoianov, Octavian Ene, Lilia Buimestru Tehnologii avansate la alimentarea motoarelor auto: Chișinău 2003.

Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe, Carp Vasile Tehnologii performante în alimentarea motoarelor cu ardere internă: Editura ABC 2012.
www.e-automobile.ro
http://viamobile.ru/
www.autoprospect.ru

Modulul 7. Metenanța echipamentului electric şi electronic

Scopul modulului: Formarea competenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie curentă a echipamentului
electric a automobilului, formarea competenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru mentenanţa echipamentului electric auto,
aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la executarea lucrărilor.

Administrarea modulului:
Unităţi de competenţă IT IP Total
UC 1. Localizarea componentelor echipamentului electric 8 6 14
UC 2. Mentenanţa instalației de alimentare cu energie electrică 12 12 26
UC 3. Mentenanţa instalaţiei de pornire 18 6 24
UC 4. Mentenanţa instalaţiilor de aprindere 18 12 30
UC 5. Mentenanţa instalaţiilor de iluminare şi semnalizare optică/acustică 16 12 28
UC 6. Mentenanţa aparatelor de măsură şi control 16 12 28
UC 7. Controlul şi optimizarea funcţionării automobilului 12 12 24
Evaluare modul 2 6 8
Total 102 78 180
51
Achiziţii teoretice şi practice:
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 1. – Localizarea generala a echipamentului electric
- Stabilirea sistemelor şi componentelor - Destinaţia echipamentului electric-auto. LP 90. Întreținerea tehnică a
echipamentului electric-auto - Clasificarea echipamentului electric ; echipamentului electric.
- Analizarea cerinţelor tehnico-funcţionale - componentele circuitelor electrice pasiva LP 91. Demontarea-montarea
specifice ale echipamentul electric si active. părților componente a
- Cerinţele tehnico-funcţionale specifice echipamentului electric
ale echipamentul electric ; LP 92. Defectarea părților
- Schemele electrice. Simboluri şi reguli de componente a echipamentului
reprezentare grafică: electric.
- Principalele reguli şi simboluri de
reprezentare grafică a schemelor electrice;
- Clasificarea schemelor electrice;
- Componentele şi structura circuitelor
electrice;
Dispunerea conductoarelor şi
componentelor electrice
- Conectori, siguranţe şi relee utilizate în
construcţia vehiculelor rutiere:
- Întrerupătoare, comutatoare şi conectori:
rol funcţional, clasificare, soluţii
constructive, funcţionare, utilizare;
- Relee: rol funcţional, clasificare,
schemele electrice şi de conexiune,
utilizare;
- Siguranţe: rolul funcţional, clasificare,
soluţii constructive, utilizare.
- Exerciţii de citire a schemelor electrice şi
de localizare a componentelor.
Total 8 6
Unitatea de competenţă 2. Metenanța instalației de alimentare cu energie electrică
- Identificarea componentelor a instalatiei de - Baterii de acumulatoare, alternatoare şi LP 93. Localizarea si montarea
52
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
alimentare cu energie electrică al relee regulatoare de tensiune: rol instalației de alimentare cu energie
automobilelor funcţional, clasificare; electrică.
- Citirea schemelor electrice. - Soluţii constructive; LP 94. Întreținerea tehnică a
- Determinarea construcţiei şi funcţionării a - Principii de funcţionare şi parametrii instalației de alimentare cu energie
instalatiei de alimentare cu energie funcţionali; electrică.
electrică al automobilelor - Scheme electrice de conectare; LP 95. Demontarea-montarea
- Identificarea si aranjarea rationala a - Analiza comparativă a diferitelor tipuri părților componente a instalației de
instrumentelor si a dispozitivelor. de baterii de acumulatoare şi alternatoare; alimentare cu energie electrică.
- Aplicarea mijloacelor de protective. operaţii de întreţinere şi reparaţie. LP 96. Defectarea părților
- Executarea operaţiilor de demontare- - Masuri de securitate a muncii. componente a instalației de
montare, întreţinere şi reparare a instalatii alimentare cu energie electrică.
de alimentare cu energie electrică al
automobilelor.
- Verificarea calitatii lucrarilor efectuate.
Total 12 12
Unitatea de competenţă 3. Metenanța instalației de pornire cu demaror
- Identificarea componentelor a instalației de - Motorul electric de pornire – demarorul:
pornire cu demaror al automobilelor. - Destinaţie, condiţii pe care trebuie să le LP 97. Localizarea și montarea
- Citirea schemelor electrice. îndeplinească pornirea electrică; instalației de pornire cu demaror.
- Determinarea construcţiei şi funcţionării a - Clasificarea instalației de pornire LP 98. Întreținerea tehnică a
instalatiei de pornire cu demaror al electrică, elemente componente; instalației de pornire cu demaror.
automobilelor. - Schema electrică de conectare a LP 99. Demontarea-montarea
- Pregătirea instrumentelor și aparatelor de electromotorului de pornire (citirea şi părților componente a instalației de
diagnosticare. identificarea componentelor); pornire cu demaror.
- Identificarea și aranjarea rațională a - Construcţia şi funcţionarea demaroarelor; LP 100. Defectarea părților
instrumentelor și a dispozitivelor. - Analiza comparativă a sistemelor şi componente a instalației de pornire
- Aplicarea mijloacelor de protecţie demaroarelor utilizate în diferite cu demaror.
individuală. construcţii de automobile;
- Executarea operaţiilor de demontare- - Factorii care influenţează pornirea
montare, întreţinere şi reparare a instalației motoarelor;
de pornire cu demaror al automobilelor. - Operaţii de întreţinere şi reparaţie a
- Verificarea calității lucrărilor effectuate demarorului.

53
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Total
18 6
LP 101. Unitatea de competenţă 4. Mentenanţa instalaţiilor de aprindere
- Instalația de aprindere: LP 102. Localizarea și
- Rol funcţional, clasificare; montarea instalației de aprindere.
- Identificarea componentelor a instalației de
- Cerinţe faţă de sistemele moderne de LP 103. Întreținerea tehnică a
aprindere al automobilelor.
aprindere; instalației de aprindere.
- Citirea schemelor electrice.
- Parametrii de bază ai instalațiilor de LP 104. Demontarea-montarea
- Determinarea construcţiei şi funcţionării a
aprindere; părților componente a instalației de
instalatiei de aprindere al automobilelor
- Scheme electrice ale instalațiilor de aprindere.
- Pregătirea instrumentelor și aparatelor de
aprindere clasic şi electronic; LP 105. Defectarea părților
diagnosticare.
- Construcţia şi funcţionarea componente a instalației de
- Identificarea și aranjarea rațională a
componentelor instalațiilor de aprindere: aprindere.
instrumentelor și a dispozitivelor.
bobine de inducţie, bujii de aprindere,
- Aplicarea mijloacelor de protecţie
senzori;
individuală.
- Analiza comparativă a diverselor sisteme
- Executarea operaţiilor de demontare-
de aprindere;
montare, întreţinere şi reparare a instalației
- Operaţii de întreţinere şi reparaţie ale
de aprindere al automobilelor.
instalației de aprindere.
- Verificarea calității lucrărilor efectuate.
- Respectarea măsurilor de securitate a
muncii.
Total 18 12
Nr. Lucrări practice recomandate Nr.
Abilități Cunoștințe
ore ore
Unitatea de competenţă 5. Metenanța instalaţiei electrice pentru iluminarea şi semnalizare optică/acustică
- Localizarea componentelor instalaţiei - Instalaţia electrică pentru iluminare şi
electrice pentru iluminare şi semnalizare semnalizare optică: LP 106. Localizarea si
optică/acustică. - Scheme electrice ale instalaţiei pentru montarea instalației electrice pentru
- Interpretarea schemelor electrice. iluminarea şi semnalizare optică (citirea şi iluminarea şi semnalizare
- Determinarea construcţiei şi funcţionării identificarea componentelor); optică/acustică.
instalaţiei electrice pentru iluminarea şi - Faruri şi lămpi pentru semnalizare şi LP 107. Întreținerea tehnică a
semnalizare optică/acustică. iluminare, clasificare, construcţie şi instalaţiei electrice pentru iluminarea
- Stabilirea stării tehnice a componentelor funcţionare; şi semnalizare optică/acustică.
54
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
instalaţiei electrice pentru iluminare şi - Analiza comparativă a diferitelor tipuri LP 108. Demontarea-montarea
semnalizare optică/acustică. de faruri şi lămpi pentru automobile părților componente a instalaţiei
- Detectarea defectelor şi natura apariţiei - Comutatoare de lumini, relee de electrice pentru iluminarea şi
acestora. semnalizare, scheme de conectare; semnalizare optică/acustică.
- Executarea lucrărilor de diagnosticare şi - Instalaţia electrică pentru semnalizare LP 109. Defectarea părților
mentenanţă a instalaţieielectrice pentru iluminare acustică; componente a instalației electrice
şi semnalizare optică/acustică. Aplicarea - Operaţii de întreţinere şi reparaţie a pentru iluminarea şi semnalizare
mijloacelor de protecţie individuală. instalaţiei electrice pentru iluminarea şi optică/acustcă.
- Executarea operaţiilor de demontare- semnalizare optică/acustică.
montare, întreţinere şi reparare instalaţiei - Respectarea masurilor de securitate a
electrice pentru iluminarea şi semnalizare muncii.
optică/acustică.
Total 16 12
Unitatea de competenţă 6. - Metenanța instalaţiei ştergătoarelor şi spălătoarelor de parbriz
LP 110. Localizarea si
- Identificarea instalaţiei ştergătoarelor şi - Ştergătoarele şi spălătoarele de parbriz. montarea instalaţiei ştergătoarelor şi
spălătoarelor de parbriz de comunicare, - Incalzirea si climatizarea. spălătoarelor de parbriz.
securitate şi confort. - Electromotoare de acţionare. Pompe de LP 111. Întreținerea tehnică a
- Determinarea construcţiei şi funcţionării spălare. destinaţie; elemente componente; instalaţiei ştergătoarelor şi
instalaţiei ştergătoarelor şi spălătoarelor de - Construcţie, funcţionare; cheme electrice spălătoarelor de parbriz.
parbriz de conectare; operaţii de întreţinere şi LP 112. Demontarea-montarea
- Identificarea si aranjarea rationala a reparaţie. părților componente a instalaţiei
instrumentelor si a dispozitivelor - Respectarea măsurilor de securitate a ştergătoarelor şi spălătoarelor de
- Aplicarea mijloacelor de protecţie. muncii. parbriz .
- Executarea operaţiilor de demontare- LP 113. Defectarea părților
montare, întreţinere şi reparare. componente a instalaţiei
- Verificarea calității lucrărilor efectuate. ştergătoarelor şi spălătoarelor de
parbriz.
Total 16 12
Unitatea de competenţă 7. - Controlul şi optimizarea funcţionării automobilului

55
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
- Localizarea componentelor sistemelor LP 114. Executarea lucrărilor
pentru controlul şi optimizarea funcţionării - Controlul şi optimizarea funcţionării de diagnosticare.
automobilului. automobilului:
- Interpretarea schemelor electrice. - Unităţile electronice de comandă (UEC);
- Stabilirea stării tehnice a componentelor - Sistemul CAN (Controller Area Network
sistemelor pentru controlul şi optimizarea – reţea de control zonal);
funcţionării automobilului. - Sistemele de diagnosticare (OBD -
- Detectarea defectelor şi natura apariţiei OnBoard Diagnostic):
acesteia. - Conectorul OBD, protocoalele de
- Identificarea mijloacelor tehnice necesare comunicaţie utilizate pentru OBD,
intervenţiei stabilite. - Echipamentele de diagnosticare OBD.
- Consultarea recomandărilor, -
instrucţiunilor, softurilor producătorilor
auto.
- Executarea lucrărilor de diagnosticare.
Total 12 12

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:


Studierea modulului Echipamentul electric și electronic a automobilului se va baza pe cunoștințele și abilitățile obținute din modulele:
-
Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice
-
Pregătirea pentru exploatare a automobilului
- Motoare cu ardere internă
Specificaţii metodologice:
Conţinutul modulului se va prezenta elevilor într-o formă accesibilă, cu utilizarea ultimelor realizări ale ştiinţei şi tehnicii, a mijloacelor didactice de
instruire, mostrelor, planşelor, schemelor, standurilor de demonstrare, pieselor, ansamblurilor şi aparatelor. În cadrul predării modulului se vor aplica
următoarele tipuri de lecţie: mixtă, de comunicare/însuşire de cunoştinţe noi, de formare de priceperi şi deprinderi, de recapitulare şi sistematizare, de
evaluare. Metodele tradiţionale de predare şi cele interactive vor fi combinate cu elemente de instruire programată, excursii la întreprinderile de transport
auto şi staţiile de service auto. Efectuarea practicii la întreprindere.

Sugestii de evaluare:
După parcurgerea acestui modul, orice elev, indiferent de gradul de adaptabilitate pe care îl poate avea, trebuie să atingă indicatorii de performanţă impuşi
de competenţele dobândite.
1. Identifică componentele instalaţiilor electrice de pe mijlocul de transport.
56
2. Defineşte rolul funcţional al componentelor electrice în cadrul instalaţiei.
3. Compară variantele constructive ale componentelor şi instalaţiilor electrice ale automobilelor.
4. Aplică prescripţiile privind exploatarea instalaţiilor electrice de pe automobil.
Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională.
Se pot utiliza diferite metode de evaluare care să confere caracterul formativ al evaluării, folosind pe lângă metodele clasice şi metodele alternative ca:
- observarea sistematică a elevului
- investigarea
- proiectul
Autoevaluarea este una din metode care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează
propunerile.
Evaluarea pentru cunoștințele teoretice se recomandă:
a) În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării
1. 1.Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de unitatea de competență: orale, scrise, practice.
2. Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de
timp.
Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de
evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

b)Finală
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea formativă şi la final una sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi
numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.
Evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea examenului format din două probe:
teoretică şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru
din cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai
jos. Se recomandă ca ponderea calificativului obţinut la proba practică să constituie 60% din nota finală a evaluării sumative.

Nr. crt. Criterii de realizare şi punctajul acumulat Indicatorii de realizare şi punctajul acumulat
Pregătirea postului de lucru pentru efectuarea operaţiilor de
10
întreţinere tehnică și reparație curentă a componentelor electrice.
Selectarea utilajelor, echipamentelor de protecţie specifice sarcinii
1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru 30 10
de lucru.
Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia
10
mediului ambiant, normativele, caietului de sarcini.
57
Respectarea recomandărilor tehnologice în realizarea operaţiilor
10
de control şi de reglaj ale aparatelor electrice.
Executarea operaţiilor tehnologice specifice de control şi reglaj
ale aparatelor electrice, înlocuirea pieselor uzate.
10
Executarea operaţiilor de remediere a defectelor conform
10
2. 50 diagnosticării deja efectuate.
Realizarea sarcinii de lucru
Utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de lucru specifice
10
sarcinii de lucru.
Înlocuirea materialelor de exploatare, precum şi a pieselor uzate.
Întreţinerea tehnică a aparatelor electrice. 10
Actualizarea /setarea lămpilor de control la panoul de bord.
Documentele de lucru sunt întocmite corect. 10
3. Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate 20
Terminologia de specialitate este folosită corect. 10

Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, set de planșe cu părțile componente și principiul de funcționare a mecanismelor și instalațiilor motorului, set de planșe cu
instrucțiuni privind lucrările de mentenanță a mecanismelor și instalațiilor motorului, notebook, proiector multimedia şi ecran, piese reale din construcția
aparatelor și componentelor electrice, mostre, machete. Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.
Instruire practică: automobile în stare funcţională (minim un autoturism şi un autocamion), seturi de manuale cu privire la recomandările producătorilor
de automobile, soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.
Echipament tehnologic:
Cerințe față de sălile de curs: tablă şcolară, calculator, videoproiector şi ecran.
Cerinţe minime faţă de sălile pentru activităţi practice: atelier de echipament electric care asigură elevilor testarea diagnoză auto, un multimetru la 1 elevi,
standuri, cărţi tehnice, cabluri de conexiune, conectori-adaptori, areometru sau refractometru, furcă voltmetrică , tester pentru baterii de acumulatoare,
materiale de şters, mijloace individuale de protecţie, banc pentru verificarea generatoarelor şi demaroarelor, set de instrumente, set de şurubelniţe, bateri
de acumulatoare, alternator, demaror, componente ale sistemei de aprindere, senzori şi actuatoare, siguranţe, relee, faruri, becuri auto şi altele. Opţional:
calculatoare, conexiune la internet, softurle specializate Launch, Bosch.
În procesul de diagnoză a unui vehicul este folosit adesea analizoare de gaze, care pot fi utilizate pentru analiza de evacuare a gazelor arse şi a
echipamentelor pentru a diagnostica starea bateriei, precum şi lansatoare, mini-testeri şi alte echipamente auxiliare pentru a verifica starea masinii din
punct de vedere mecanic si al componentelor electrice.Componentă importantă a oricărui echipament de diagnoza pentru ateliere de reparaţii auto de
astăzi este un program complex, care ne ajută să rezolvam diverse probleme în diagnoza şi repararea maşinilor. Un exemplu de astfel de software pe
echipamentele de diagnoza poate servi ca Esi tronic Bosch.Esi tronic Programul împărţit în sectoare, care permite obţinerea de informaţii în funcţie de
nevoile diagnozei de masina.
Elevatoare, standuri speciale; Banc de testare a generatoarelor şi demaroarelor;
Materiale consumabile/materie primă:
58
Seturi de adaptoare şi imitatoare; Banc de testare a generatoarelor şi demaroarelor; Aparate pentru verificat şi reglat faruri; Prese şi extractoare; Seturi şi
truse de chei; Ciocane de lipit; Oscilografe; Truse specializate a electricianului autoSeturi de adaptoare şi imitatoare; Scule prelucrări mecanice; Testere şi
aparate diagnoză; Aparate şi instrumente de măsură şi control; Aparat de sudură prin contact; Compresor; Aparate şi instalaţii de curăţat; Robot de pornire
- redresor;
Sisteme de exhaustare; Scule speciale; Materiale consumabile la posturile electricianului auto
Echipament de securitate:
Instrucţiuni şi norme vizînd securitatea şi sănătatea în muncă, măsuri de prevenire a incendiilor; Registre de evidenţă a instructajelor; Mijloace de
protecţie individuale şi colective în muncă; Mijloace de stingere a incendiilor; Instrucţiuni, recomandări, fişe tehnice a producătorilor de autovehicule;
SOFT –uri specializate a producătorilor de vehicule; Fişe de verificare şi inventariere a locurilor de muncă; Instrucţiuni de montaj şi exploatare a utilajelor
şi echipamentelor. Echipamentul trebuie să fie ales în conformitate cu scopul protecţiei, condiţiile ergonomice şi să se potrivească cerintelor locului de
munca
Mănuşile de protecţie trebuie să fie etichetate cu marcajul CE, de către producător. Încălţămintea trebuie să protejeze împotriva: pătrunderii de umezelii,
materialelor fierbinţi topite sau incandescente, materialelor toxice, caustice sau iritante, dacă este cazul. În funcţie de cerinţe, tălpile trebuie să fie
protejate împotriva uzurii, a alunecărilor şi să fie antistatice. Zonele în care se cere protecţia ochilor şi a urechii trebuie semnalizate clar şi permanent.
Ochelarii trebuie să permită o vizibilitate bună. Protecţia ochilor şi a feţei trebuie să limiteze cât mai puţin posibil câmpul de vizibilitate. Când se
lucrează sub tensiune, echipamentul de protecţie trebuie să fie realizat din materiale izolatoare.
În funcţie de situaţie, îmbrăcămintea de protecţie necesară trebuie sa corespunda cerintelor. Elevii trebuie să fie instruiţi conform cerintelor lucrarilor
efectuate.
Materiale consumabile/materie primă: Materiale consumabile la metenanţa echipamentului electric şi electronic auto;
Cataloage şi SOFT –uri specializate a producătorilor de piese de schimb, accesorii şi materiale auto;
Fişe de evidenţă şi eliberare a pieselor de schimb şi materialelor. Instrucţiuni, recomandări, fişe tehnice a producătorilor de autovehicule;
SOFT –uri specializate a producătorilor de vehicule;
Resurse didactice recomandate:
1. Antonescu Elena, Frăţilă Mariana, Şteflea Alexandru - Instalaţii şi echipamente auto,
Tehnologia meseriei electromecanic auto, manual pentru liceele industriale, clasele a xi –a şi a xii –a, bucureşti, 1994, Editura didactică şi
pedagogică.
2. Samoilă Sterian, Tocaciuc Gheorghe, Cordonescu Gabriel – Instalaţii şi echipamente auto, tehnologia meseriei electrician auto, pentru şcoli
profesionale anii I-II, Editura didactică şi pedagogică, r.a., Bucureşti - 1994
3. Tocaciuc Gh. - Instalaţii şi echipamente auto, tehnologia meseriei electrician auto, pentru şcoli profesionale anul III, Editura didactică şi
pedagogică, r.a., Bucureşti – 1993
4. Alina Melnic, Simona Pavelescu , Miriana Wolf Iancovici, coordonator, Osain Angela - auxiliar curricular – modulul sisteme electrice şi
electronice ale automobilului, calificarea electrician-electronist auto, nivelul 3

59
Modulul 8. Mentenanța transmisiei automobilului
Scopul modulului: Formarea competenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie curentă a motoarelor cu
ardere internă, formarea competenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru mentenanţa motoarelor cu ardere internă, aplicarea
normelor de securitate şi sănătate în muncă la executarea lucrărilor.

Administrarea modulului:
Unităţi de competenţă IT IP Total
UC 1. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a ambreiajului 18 18 36
UC 2. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a cutiei de viteze 18 18 36
UC 3. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a transmisiei longitudinale(cardanice) 18 16 34
UC 4. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a punții motoare față 18 16 34
UC 5. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a punții motoare spate 16 16 32
Evaluare modul 2 6 8
Total 90 90 180

Achiziţii teoretice şi practice:


Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 1. – Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a ambreiajului
- Identificarea şi localizarea componentelor - Construcţia şi funcţionarea automobilului LP 115. Întreținerea tehnică a
ambreajului (rol, elemente constructive, principii de ambreiajului.
- Evaluarea funcţională calitativă şi funcţionare, parametrii caracteristici, LP 116. Demontarea-montarea
cantitativă, starea tehnică a componentelor regimuri de funcţionare) părților componente a ambreiajului.
ambreajului. - Transmisia automobilului: ambreiajul,
- Consultarea şi stabilirea nomenclaturii cutia de viteze, reductorul – distribuitor, LP 117. Defectarea părților
lucrărilor de întreţinere tehnică a transmisia cardanică (longitudinală), componente a ambreiajului.
ambreajului în corespundere cu puntea motoare (transmisia principală,
recomandările producătorilor de automobile. diferenţialul, arborii planetari, transmisia
- Consultarea recomandărilor producătorilor finală).
de automobile şi determinarea condiţiilor - Ansambluri şi subansambluri din
tehnice la realizarea lucrărilor de întreţinere construcţia ambreiajului: principii de
tehnică sau reparaţie curentă a ambreajului. asamblare, piese şi repere.
60
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
- Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, - Structura mecanizmelor, elemente
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru cinematice ale ambriajului.
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică - Clasificarea mecanismelor ,după varianta
sau reparaţie curentă a ambreajului. constructivă.
- Selectarea materialelor de exploatare - Materiale utilizate în construcţia
utilizate la întreţinerea tehnică a ambreajului ambriajelor.
în corespundere cu recomandările - Transmisii prin roţi de fricţiune,noţiuni
producătorilor de automobile. generale.
- Executarea operaţiilor de control, de ungere, - Instalaţii mecanice, hidra-ulice,
de strângere şi reglaj a ansamblurilor şi pneumatice, electrice, electromecanice din
subansamblurilor ambreiajului. construcţia ambreiajului : elemente
- Stabilirea succesiunii operaţiilor de montare componente, scheme structurale
/ demontare a componentelor automobilului (cinematice, hidraulice, pneumatice,
- Stabilirea şi repartizarea necesarul de resurse electrice, bloc).
pentru pregătirea şi efectuarea lucrărilor de - Lucrări de montare-demontare a
reparare. componentelor a ambreiajului (operaţii,
- Executarea lucrărilor de demontare – mijloace de lucru necesare, reguli şi
remontarea a ambreajului. proceduri).
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – - Simptome de funcţionare defectuoasă /
asamblare a componentelor ambreajului. nefuncţionare a componentelor
- Defectarea componentelor(pieselor) ambreiajului.
ambreajului. - Cauze posibile asociate simptomelor de
- Stabilirea nomenclaturi şi necesarului de funcţionare defectuoasă sau nefuncţionare
piese de schimb, de materiale consumabile a echipamentelor ambreiajului.
necesare la reparaţie curentă. - Lucrări de mentenanţă a ambreiajului
- Verificarea calităţii reparării componentelor. - scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate întreţinere şi reparaţii.
în muncă, protecţia mediului ambiant. - Documentaţia tehnică utilizată la
executarea operaţiilor de întreţinere
tehnică a ambreiajului.
- Operaţii de întreţinere a ambreiajului:
- curente (Ic): verificarea înainte de
plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea
61
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
zilnică, ungerea pieselor în mişcare,
verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
înlocuiri de piese
- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /
completarea fluidelor de lucru, reglări,
demontări ale subansamblurilor şi pieselor
care necesită operaţii de întreţinere /
înlocuire etc.
- Organizarea activităţilor de reparare a
ambreiajului. Norme de tehnica securităţii
muncii, de prevenire şi stingere a
incendiilor, specifice.
- Documentaţia tehnică utilizată la lucrări
de reparare (fişe tehnologice, planuri de
operaţii, manuale de reparaţii).
- Criterii de calitate a lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii ale motorului şi ale
celorlalte mecanisme, sisteme sau instalaţii
Total 18 18
Unitatea de competenţă 2. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a cutiei de viteze, cutiei de distribuție
- Identificarea şi localizarea componentelor - Compunerea generală a cutiei de viteze. LP 118. Întreținerea tehnică a
cutiei de viteze. - Parametrii principali ai cutiei de viteze cutiei de viteze, cutiei de distribuție.
- Foloseşte documentaţia tehnică pentru (dimensionali, de masă şi de performanţă).
localizarea componentelor pe automobil şi - Construcţia şi funcţionarea automobilului LP 119. Demontarea-montarea
identificarea legăturilor funcţionale cu alte (rol, elemente constructive, principii de părților componente a cutiei de
componente . funcţionare, parametrii caracteristici, viteze, cutiei de distribuție.
- Evaluarea funcţională calitativă şi regimuri de funcţionare).
cantitativă, starea tehnică a componentelor - Raport de transmisie, noțiuni generale. LP 120. Defectarea părților
cutiei de viteze. - Clasificarea materialelor şi domenii de componente a cutiei de viteze, cutiei
- Consultarea şi stabilirea nomenclaturii utilizare. de distribuție.
lucrărilor de întreţinere tehnică a cutiei de - Noţiuni de tribologie, frecare, ungere,
viteze în corespundere cu recomandările uzură.
producătorilor de automobile. - Asamblări demontabile , asamblări
62
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
- Consultarea recomandărilor producătorilor filetate, generalităţi.
de automobile şi determinarea condiţiilor - Materiale utilizate în construcţia cutiilor
tehnice la realizarea lucrărilor de întreţinere de viteze.
tehnică sau reparaţie curentă a cutiei de - Lubrifianți ,clasificarea uleiurilor,
viteze. - Transmisii cu roţi dinţate.
- Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, - Avantaje şi neajunsuri. constructive și de
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru funcționare.
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică - Instalaţii mecanice, hidra-ulice,
sau reparaţie curentă a ambreajului. pneumatice, electrice, electromecanice din
- Selectarea materialelor de exploatare construcţia cutiei de viteze : elemente
utilizate la întreţinerea tehnică a ambreajului componente, scheme structurale
în corespundere cu recomandările (cinematice, hidraulice, pneumatice,
producătorilor de automobile. electrice, bloc)
- Executa operaţiile de control, de ungere, de - Simptome de funcţionare defectuoasă /
strângere şi reglaj a ansamblurilor şi nefuncţionare a componentelor cutiei de
subansamblurilor cutiei de viteze viteze.
- Stabileşte succesiunea operaţiilor de montare - Cauze posibile asociate simptomelor de
/ demontare a componentelor cutiei de viteze funcţionare defectuoasă sau nefuncţionare
- Selectează mijloacele de lucru necesare a echipamentelor cutiei de viteze.
- Identifică piesele pereche - Organizarea activităţilor de reparare a
- Execută operaţiile de montare / demontare a cutiei de viteze. Norme de tehnica
componentelor cutiei de viteze securităţii muncii, de prevenire şi stingere
- Stabilieşte şi repartizează necesarul de a incendiilor, specifice.
resurse pentru pregătirea şi efectuarea - Documentaţia tehnică utilizată la lucrări
lucrărilor de reparare cutiei de viteze de reparare (fişe tehnologice, planuri de
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – operaţii, manuale de reparaţii).
asamblare a componentelor cutiei de viteze. - Criterii de calitate a lucrărilor de
- Defectarea componentelor(pieselor) cutiei întreţinere şi reparaţii ale motorului şi ale
de viteze. celorlalte mecanisme, sisteme sau
- Stabilirea nomenclaturi şi necesarului de instalaţi.i
piese de schimb, de materiale consumabile - Lucrări practice de control, verificare,
necesare la reparaţie curentă. măsurare, prelucrare / interpretare a
- Verificarea calităţii reparării componentelor. rezultatelor şi stabilirea diagnosticului cu
63
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate privire la starea tehnică a:cutiei de viteze.
în muncă, protecţia mediului ambiant.
Total 18 18
Unitatea de competenţă 3. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a transmisiei longitudinale (cardanice)
- Foloseşte documentaţia tehnică pentru - Ansambluri şi subansambluri din LP 121. Întreținerea tehnică a
localizarea componentelor pe automobil şi construcţia transmisiei longitudinale : transmisiei longitudinale.
identificarea legăturilor funcţionale cu alte principii de asamblare, piese şi repere.
component. - Instalaţii mecanice,a transmisiei LP 122. Demontarea-montarea
- Stabileşte succesiunea operaţiilor de montare longitudinale: elemente componente, părților componente a transmisiei
/ demontare a componentelor transmisiei scheme structurale (cinematice, hidraulice, longitudinale.
longitudinale. pneumatice).
- Selectează mijloacele de lucru necesare. - Asamblări prin caneluri, clasificarea
- Identifică piesele pereche. asamblărilor cu caneluri.
- Execută operaţiile de montare / demontare a - Unsori consistente clasificarea
componentelor transmisiei longitudinale. caracteristici generale.
- Recunoaşte diferitele variante constructive - Materiale utilizate în construcţia
de automobile şi componentele transmisiei transmisiilor longitudinale.
longitudinale. - Noţiuni de tribologie, frecare, ungere,
- Sesizează simptomele de funcţionare uzură.
defectuoasă sau nefuncţionalitate a - Lucrări de montare-demontare a
componentelor transmisiei longitudinale. componentelor a transmisiei longitudinale
- Asociază cauze posibile unor simptome de (operaţii, mijloace de lucru necesare,
nefuncţionalitate sau funcţionare reguli şi proceduri).
defectuoasă . - Simptome de funcţionare defectuoasă /
- Foloseşte documentaţia tehnică pentru nefuncţionare a componentelor transmisiei
identificarea şi localizarea unor defecte ale longitudinale.
componentelor auto. - Cauze posibile asociate simptomelor de
- Utilizează documentaţia tehnică pentru funcţionare defectuoasă sau ne funcţionare
stabilirea lucrărilor de mentenanţă (curente a echipamentelor transmisiei
şi periodice) a transmisiei longitudinale. longitudinale.
- Planifica lucrările de întreţinere tehnică a - Sistemul lucrărilor de mentenanţă
transmisiei longitudinale. - întreţineri tehnice zilnice şi periodice
- Identifica operaţiile şi succesiunea acestora - revizii tehnice.
64
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
în cadrul diferitelor lucrări de mentenanţă a - Lucrări de mentenanţă a transmisiei
transmisiei longitudinale. longitudinale -scule, dispozitive, instalaţii
- Selectează sculele, dispozitivele, instalaţiile şi utilaje de întreţinere şi reparaţii.
şi / sau utilajele necesare executării - Documentaţia tehnică utilizată la
operaţiilor de întreţinere a transmisiei executarea operaţiilor de întreţinere
longitudinale. tehnică a transmisiei longitudinale.
- Stabileşte şi repartizează necesarul de - Operaţii de întreţinere a transmisiei
resurse pentru operaţiile de întreţinere longitudinale:
curentă şi periodică (piese de schimb şi de - Curente (Ic): verificarea înainte de
rezervă, fluide de lucru, S.D.V.-uri si plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea
A.M.C.-uri, istalaţii şi utilaje etc.). zilnică, ungerea pieselor în mişcare,
- -Executa operaţiile de întreţinere curentă. verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
- Executa operaţiile de întreţinere periodică înlocuiri de piese
Ip1 şi Ip2. - Periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /
- Stabileşte şi repartizează necesarul de completarea materialelor lubrifiante,
resurse pentru pregătirea şi efectuarea reglări, demontări ale subansamblurilor şi
lucrărilor de revizie tehnică. pieselor care necesită operaţii de
- Executa operaţiile de spălare şi curăţare a întreţinere / înlocuire etc.
transmisiei cardanice. - Organizarea activităţilor de reparare a
- Executa operaţiile de control, de ungere, de transmisiei longitudinale.
strângere şi reglaj a ansamblurilor şi - Norme de tehnica securităţii muncii, de
subansamblurilor transmisiei longitudinale. prevenire şi stingere a incendiilor,
- Stabilieşte şi repartizează necesarul de specifice.
resurse pentru pregătirea şi efectuarea - Documentaţia tehnică utilizată la lucrări
lucrărilor de reparare. de reparare (fişe tehnologice, planuri de
- Executa operaţiile de reparare a operaţii, manuale de reparaţii).
echipamentelor automobilului şi - Criterii de calitate a lucrărilor de
componentelor acestora. întreţinere şi reparaţii ale motorului şi ale
celorlalte mecanisme, sisteme sau instalaţii
Total 18 16
Unitatea de competenţă 4. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a punții motoare față
- Identificarea şi localizarea componentelor a - Construcţia şi funcţionarea a punții LP 123. Întreținerea tehnică a
-
punții motoare față. motoare față (rol, elemente constructive, punții motoare față.
65
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
- Evaluarea funcţională calitativă şi principii de funcţionare, parametrii
cantitativă, starea tehnică a componentelor a caracteristici, regimuri de funcţionare). LP 124. Demontarea-montarea
punții motoare față. - Reductorul – distribuitor, diferențialul părților componente a punții motoare
- Consultarea şi stabilirea nomenclaturii transmisia principală, arborii planetari, față.
lucrărilor de întreţinere tehnică a punții transmisia finală).
motoare față. - Ansambluri şi subansambluri din LP 125. Defectarea părților
- Consultarea recomandărilor producătorilor construcţia a punții motoare față: principii componente a punții motoare față.
de automobile şi determinarea condiţiilor de asamblare, piese şi repere
tehnice la realizarea lucrărilor de întreţinere - Materiale utilizate în construcţia punții
tehnică sau reparaţie curentă a punții motoare din față.
motoare față. - Reductoare, tipuri constructive de
- Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, reductoare cu mai multe trept,. elemente
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru constructive.
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică - Instalaţii mecanice, hidra-ulice,
sau reparaţie curentă a punții motoare față . pneumatice, electrice, electromecanice din
- Selectarea materialelor de exploatare construcţia a punții motoare față: elemente
utilizate la întreţinerea tehnică a punții componente, scheme structurale
motoare față în corespundere cu (cinematice, hidraulice, pneumatice,
recomandările producătorilor de automobile. electrice, bloc).
- Executa operaţiile de control, de ungere, de - Simptome de funcţionare defectuoasă /
strângere şi reglaj a ansamblurilor şi nefuncţionare a componentelor a punții
subansamblurilor a punții motoare față. motoare față.
- Stabileşte succesiunea operaţiilor de montare - Cauze posibile asociate simptomelor de
/ demontare a componentelor punții motoare funcţionare defectuoasă sau nefuncţionare
față. a echipamentelor a punții motoare față.
- Stabilieşte şi repartizează necesarul de - Organizarea activităţilor de reparare a a
resurse pentru pregătirea şi efectuarea punții motoare față.
lucrărilor de reparare. - Norme de tehnica securităţii muncii, de
- Executarea lucrărilor de demontare – prevenire şi stingere a incendiilor,
remontarea a punții motoare față. specifice.
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – - Documentaţia tehnică utilizată la lucrări
asamblare a componentelor a punții motoare de reparare (fişe tehnologice, planuri de
față. operaţii, manuale de reparaţii).
66
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
- Defectarea componentelor(pieselor) a punții
motoare față.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate
în muncă, protecţia mediului ambiant.
Total 18 16
Unitatea de competenţă 5. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a punții motoare din spate
- Stabileşte succesiunea operaţiilor de montare - Ansambluri şi subansambluri din
/ demontare a componentelor punții motoare construcţia punții motoare din spate:
din spate. principii de asamblare, piese şi repere.
- Selectează mijloacele de lucru necesare - Instalaţii mecanice, a punții motoare din
- Identifică piesele pereche. spate: elemente componente, scheme
- Execută operaţiile de montare / demontare a structurale (cinematice, hidraulice,
componentelor a punții motoare din spate. pneumatice).
- Stabileşte avantajele şi dezavantajele unor - Noţiuni generale despre transmisii
variante constructive pentru aceleaşi mecanice, destinaţia şi clasificarea.
LP 126. Întreținerea tehnică a
componente ale punții motoare din spate. - Materiale utilizate în construcţia punții
punții motoare din spate.
- Sesizează simptomele de funcţionare motoare din față.
LP 127. Demontarea-montarea
defectuoasă sau nefuncţionalitate a - Reductoare, tipuri constructive de
părților componente a punții motoare
componentelor punții motoare din spate. reductoare cu mai multe trepte, elemente
din spate.
- Asociază cauze posibile unor simptome de constructive.
LP 128. Defectarea părților
nefuncţionalitate sau funcţionare - Transmisii cu roţi dinţate, noţiuni
componente a punții motoare din
defectuoasă. generale. Clasificarea, avantaje şi
spate.
- Foloseşte documentaţia tehnică pentru neajunsuri, constructive și de funcționare.
identificarea şi localizarea unor defecte ale - Noţiuni de tribologie, frecare, ungere.
componentelor auto. - Lucrări de montare-demontare a
- Identifica operaţiile şi succesiunea acestora - componentelor a punții motoare din spate
în cadrul diferitelor lucrări de mentenanţă a (operaţii, mijloace de lucru necesare,
punții motoare din spate. reguli şi proceduri).
- Selectează sculele, dispozitivele, instalaţiile - Simptome de funcţionare defectuoasă /
şi / sau utilajele necesare executării nefuncţionare a componentelor a punții
operaţiilor de întreţinere a punții motoare din motoare din spate.
spate. - Cauze posibile asociate simptomelor de
- Stabileşte şi repartizează necesarul de funcţionare defectuoasă sau nefuncţionare
67
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
resurse pentru operaţiile de întreţinere a echipamentelor a punții motoare.
curentă şi periodică. - Sistemul lucrărilor de mentenanţă
- Executa operaţiile de întreţinere curentă - întreţineri tehnice zilnice şi periodice
- Stabileşte şi repartizează necesarul de - Lucrări de mentenanţă a punții motoare
resurse pentru pregătirea şi efectuarea din spate -scule, dispozitive, instalaţii şi
lucrărilor de revizie tehnică. utilaje de întreţinere şi reparaţii.
- Executa operaţiile de spălare şi curăţare a a - Documentaţia tehnică utilizată la
punții motoare din spate. executarea operaţiilor de întreţinere
- Executa operaţiile de control, de ungere, de tehnică a punții motoare din spate
strângere şi reglaj a ansamblurilor şi - Operaţii de întreţinere a a punții motoare
subansamblurilor punții motoare din spate. din spate:
- Stabilieşte şi repartizează necesarul de - Curente (Ic): verificarea înainte de
resurse pentru pregătirea şi efectuarea plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea
lucrărilor de reparare. zilnică, ungerea pieselor în mişcare,
- Executa operaţiile de reparare a verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
echipamentelor automobilului şi înlocuiri de piese
componentelor acestora. - Norme de tehnica securităţii muncii, de
- Verifica îndeplinirea criteriilor de calitatea, prevenire şi stingere a incendiilor.
cantitate şi timp pentru lucrările executate.

Total 16 16

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:


Studierea modulului Mentenanţa componentelor transmisiei automobilului se va baza pe cunoștințele și abilitățile obținute din modulele:
 Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice
 Pregătirea pentru exploatare a automobilului
Specificaţii metodologice: Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în
considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Acestea vizează următoarele aspecte:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;

68
 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare,
observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de
echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite
competenţelor din modul;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
 elaborarea de referate interdisciplinare;
 exerciţii de documentare din diferite surse (cataloage de materiale şi mijloace de lucru utilizate la diagnosticarea întreţinerea şi reparea
automobilelor, Internet, documentaţia tehnică furnizată de producatori, reprezentanţe sau unităţi de service);
 vizite de documentare la agenţii economici cu obiect de activitate în domeniul mentenanţei şi reparării autovehiculelor sau cu parc propriu de
autovehicule;
 studii de caz asupra diferitelor tehnici şi tehnologii de testare, diagnosticare, întreţinere şi reparare a automobilelor;
 vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);
 discuţii.
Sugestii de evaluare: Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura eficienţa întregului proces
instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi :
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării;
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice;
 planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de
timp;
 va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora.
b. finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
 fişe de observaţie;
 fişe test;
 fişe de lucru;
 fişe de autoevaluare;
 teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip
întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

69
 proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul
de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi;
 studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea formativă şi la final cea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi
numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul.O competenţă se va evalua o singură dată.

Nr. crt. Criterii de realizare şi punctajul acumulat Indicatorii de realizare şi punctajul acumulat
Pregătirea postului de lucru pentru efectuarea operaţiilor de
întreţinere tehnică și reparație curentă a componentelor 10
transmisiei.
1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru 30 Selectarea utilajelor, echipamentelor de protecţie specifice sarcinii
10
de lucru.
Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia
10
mediului ambiant, normativele, caietului de sarcini.
Respectarea recomandărilor tehnologice în realizarea operaţiilor
10
de control şi de reglaj ale componentelor transmisiei
Executarea operaţiilor tehnologice specifice de control şi reglaj
ale componentelor transmisiei, înlocuirea pieselor uzate.
20
Executarea operaţiilor de remediere a defectelor conform
2. 50
Realizarea sarcinii de lucru diagnosticării deja efectuate.
Utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de lucru specifice
10
sarcinii de lucru.
Înlocuirea materialelor de exploatare, precum şi a pieselor uzate.
10
Întreţinerea tehnică a mecanismelor și componentelor transmisiei.
Prezentarea şi promovarea sarcinii Documentele de lucru sunt întocmite corect. 10
3. 20
realizate Terminologia de specialitate este folosită corect. 10
Echipament tehnologic: Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse minime:

 Computer, videoproiector, suporturi de curs / aplicative (audio-video), softuri educaţionale.


 Mijloace de testare şi diagnosticare: , debitmetre, manometre, stroboscoape, turometre, termometre, vâscozimetre, dispozitiv cu riglă gradată
pentru verificarea ambreiajului, aparate pentru verificarea şi reglarea jocurilor unghiulare, testere şi scanere auto, standuri şi echipamente de
măsurare şi / sau reglare computerizată (stand cu role, maşini de echilibrat roţi, standuri de frânare cu role, stand cu plăci, echipamente pentru
verificarea şi reglarea geometriei direcţiei.

70
 SDV-uri utilaje şi echipamente pentru întreţinerea şi repararea automobilelor (truse de scule, elevatoare, cricuri, macarale, suporturi, rederesoare şi
roboţi pentru pornirea motoarelor, recuperatoare de ulei, echipamente pentru reglarea geometriei direcţiei, echipamente pentru aer condiţionat,
tehnică de testare şi scanare a defectelor etc.).
Echipament de securitate: Haine de protecție, mănuși; ochelari de protecție; încălțăminte
Materiale consumabile/materie primă: Materiale lubrifiante, garnituri de etanșare, press-garnituri, elemente de fixare și strângere
Resurse didactice recomandate:
[1] Gheorghe Fraţilă, Mariana Fraţilă, Sterian Samoilă – Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2008
[2] Mihai Stratulat, Cristian Andrescu, – Diagnosticarea automobilului, Editura Ştiinţă & Tehnică, Bucureşti, 1997
[3] Rusu Sergiu Automobilul,Construcția, Întreținerea , Repararea Chișinău 2014
[4] *** – Norme interne se service auto
[5] *** – Cărţi tehnice ale automobilelor, manuale de înteţinere şi reparaţii.

Modulul 9. Mentenanţa organelor de susţinere şi rulare a automobilului


Scopul modulului: Formarea competenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie curentă a organelor de
susţinere şi rulare a automobilului, formarea competenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru mentenanţa organelor de
susţinere şi rulare a automobilului, aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la executarea lucrărilor.
Administrarea modulului:
Unităţi de competenţă IT IP Total
UC 1. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a suspensiei punții din față rigide și articulată. 26 16 42
UC 2. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a suspensiei punții din spate rigide și articulată. 26 16 42
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului, caroseria, elementelor elastice și
UC3. 30 16 46
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe înălțime a suspensiei.
UC 4. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a butucilor roților și pneurilor. 24 18 42
Evaluare modul 2 6 8
Total 108 72 180

71
Achiziţii teoretice şi practice:
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 1. – Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a suspensiei punții din față rigide și articulată.
- Identificarea şi localizarea componentelor
suspensiei punții din față rigide și
articulată. LP 129. Întreținerea tehnică a
- Construcţia şi funcţionare a suspensiei
- Evaluarea funcţională calitativă şi suspensiei punții din față rigide
punții din față rigide și articulată la
cantitativă, starea tehnică a componentelor LP 130. Demontarea-montarea
automobile: cadru, caroseria, punțile,
suspensiei punții din față rigide și părților componente a suspensiei
suspensia și roțile.
articulată. punții din față rigide
- Ansambluri şi subansambluri din
- Selectarea echipamentelor şi SDV LP 131. Defectarea părților
construcţia suspensiei punții din față rigide
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) componente a suspensiei punții din
și articulată: principii de asamblare, piese
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere față rigide.
şi repere.
tehnică sau reparaţie curentă a suspensiei
- Instalaţii cu acțiune mecanice, hidraulice,
punții din față rigide și articulată.
pneumatice, electrice, electromecanice din
- Selectarea materialelor de exploatare
construcţia organelor de susținere a
utilizate la întreţinerea tehnică a suspensiei LP 132. Întreținerea tehnică a
automobilului.
punții din față rigide și articulată în suspensiei punții din față articulate.
- Simptome de funcţionare defectuoasă /
corespundere cu recomandările
nefuncţionare a componentelor suspensiei
producătorilor de automobile. LP 133. Demontarea-montarea
punții din față rigide și articulată.
- Executarea operaţiile de control, de ungere, părților componente a suspensiei
- Lucrări de mentenanţă a suspensiei punții
și de strângere a suspensiei punții din față punții din față articulată.
din față rigide și articulată:
rigide și articulată ansamblurilor şi
- scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de
subansamblurilor. LP 134. Defectarea părților
întreţinere şi reparaţii.
- Stabilirea succesiunea operaţiilor de componente a suspensiei punții din
- Organizarea activităţilor de reparare a
montare / demontare a componentelor față articulată.
suspensiei punții din față rigide și
suspensiei punții din față rigide și
articulată. Norme de tehnica securităţii
articulată.
muncii, de prevenire şi stingere a
- Executarea lucrărilor de demontare –
incendiilor.
remontarea a suspensiei punții din față
rigide și articulată.
- Executarea lucrărilor de dezasamblare –
asamblare a componentelor suspensiei
72
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
punții din față rigide și articulată.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate
Total 26 16
Unitatea de competenţă 2. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a suspensiei punții din spate rigide și articulată.
- Identificarea şi localizarea componentelor a - Construcţia şi funcţionarea a suspensiei LP 135. Întreținerea tehnică a
suspensiei punții din spate rigide și punții din spate rigide și articulată (rol, suspensiei punții din spate rigide
articulată. elemente constructive, principii de LP 136. Demontarea-montarea
- Evaluarea funcţională calitativă, starea funcţionare, parametrii caracteristici, părților componente a suspensiei
tehnică a componentelor a suspensiei punții regimuri de funcţionare). punții din spate rigide
din spate rigide și articulată. - Ansambluri şi subansambluri din LP 137. Defectarea părților
- Selectarea echipamentelor şi SDV construcţia a suspensiei punții din spate componente a suspensiei punții din
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) rigide și articulată: principii de asamblare, spate rigide.
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere piese şi repere
tehnică sau reparaţie curentă a suspensiei - Instalaţii mecanice, hidra-ulice, LP 138. Întreținerea tehnică a
punții din spate rigide și articulată. pneumatice, electrice, electromecanice din suspensiei punții din spate articulate.
- Selectarea materialelor de exploatare construcţia a punții motoare față: elemente
utilizate la întreţinerea tehnică a suspensiei componente, scheme structurale LP 139. Demontarea-montarea
punții din spate rigide și articulată în (cinematice, hidraulice, pneumatice, părților componente a suspensiei
corespundere cu recomandările electrice, bloc). punții din spate articulate.
producătorilor de automobile. - Lucrări de montare-demontare a
- Executarea operaţiile de control, de componentelor a suspensiei punții din LP 140. Defectarea părților
ungere, de strângere şi reglaj a spate rigide și articulată (operaţii, mijloace componente a suspensiei punții din
ansamblurilor şi subansamblurilor a de lucru necesare, reguli şi proceduri). spate articulate.
suspensiei punții din spate rigide și - Simptome de funcţionare defectuoasă /
articulată. nefuncţionare a componentelor a p
- Stabilirea succesiunea operaţiilor de suspensiei punții din spate rigide și
montare / demontare a componentelor articulată.
suspensiei punții din spate rigide și - Cauze posibile asociate simptomelor de
articulată. funcţionare defectuoasă sau nefuncţionare
- Executarea lucrărilor de demontare – a echipamentelor a suspensiei punții din
remontarea a suspensiei punții din spate spate rigide și articulată.
rigide și articulată. - Operaţii de întreţinere a suspensiei punții
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – din spate rigide și articulată:
73
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
asamblare a componentelor a suspensiei
punții din spate rigide și articulată.
- Defectarea componentelor(pieselor) a
suspensiei punții din spate rigide și
articulată.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate
în muncă, protecţia mediului ambiant.
Total 26 16
Unitatea de competenţă 3. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului, caroseria, elementelor elastice și amortizatoarelor,
sistemului de reglare pe înălțime a suspensiei.
- Stabilirea succesiunea operaţiilor de - Ansambluri şi subansambluri din LP 141. Întreținerea tehnică a
montare / demontare a componentelor construcţia cadrului, caroseria, cadrului și caroseriei.
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică elementelor elestice și amortizatoarelor, LP 142. Demontarea-montarea
şi reparaţie a cadrului, caroseria, sistemului de reglare pe înălțime a părților componente a cadrului și
elementelor elestice și amortizatoarelor, suspensiei: principii de asamblare, piese şi caroseriei.
sistemului de reglare pe înălțime a repere.
suspensiei. - Instalaţii mecanice, a cadrului, caroseria, LP 143. Defectarea părților
- Executarea operaţiile de montare / elementelor elestice și amortizatoarelor, componente a cadrului și caroseriei.
demontare a componentelor la executarea sistemului de reglare pe înălțime a
lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie suspensiei: elemente componente, scheme
a cadrului, caroseria, elementelor elestice și structurale (cinematice, hidraulice,
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe pneumatice).
înălțime a suspensiei. - Lucrări de montare-demontare a
- Recunoaşterea diferitele variante componentelor a cadrului, caroseria,
constructive de automobile şi elementelor elestice și amortizatoarelor,
componentele la executarea lucrărilor de sistemului de reglare pe înălțime a
întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului, suspensiei (operaţii, mijloace de lucru LP 144. Întreținerea tehnică a
caroseria, elementelor elestice și necesare, reguli şi proceduri). elementelor elastice și
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe - Simptome de funcţionare defectuoasă / amortizatoarelor.
înălțime a suspensiei. nefuncţionare a componentelor a cadrului, LP 145. Demontarea-montarea
- Depistarea simptomelor de funcţionare caroseria, elementelor elestice și părților componente a elementelor
defectuoasă sau nefuncţionalitate a amortizatoarelor, sistemului de reglare pe elastice și amortizatoarelor.
componentelor a cadrului, caroseria, înălțime a suspensiei. LP 146. Defectarea părților
74
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
elementelor elestice și amortizatoarelor, - Cauze posibile asociate simptomelor de componente a elementelor elastice și
sistemului de reglare pe înălțime a funcţionare defectuoasă sau nefuncţionare amortizatoarelor.
suspensiei. a echipamentelor a cadrului, caroseria,
. elementelor elestice și amortizatoarelor,
- Utilizarea documentaţiei tehnice pentru sistemului de reglare pe înălțime a
stabilirea lucrărilor de mentenanţă (curente suspensiei.
şi periodice). - Sistemul lucrărilor de mentenanţă.
- Planificarea lucrărilor de întreţinere tehnică - Întreţineri tehnice zilnice şi periodice.
la executarea lucrărilor de întreţinere - Revizii tehnice.
tehnică şi reparaţie a cadrului, caroseria, - Lucrări de mentenanţă a cadrului,
elementelor elestice și amortizatoarelor, caroseria, elementelor elestice și
sistemului de reglare pe înălțime a amortizatoarelor, sistemului de reglare pe
suspensiei. înălțime a suspensiei, dispozitive, instalaţii
- Identificarea operaţiilor şi succesiunea şi utilaje de întreţinere şi reparaţii.
acestora în cadrul diferitelor lucrări de - Documentaţia tehnică utilizată la
mentenanţă a cadrului, caroseria, executarea operaţiilor de întreţinere
elementelor elestice și amortizatoarelor, tehnică a cadrului, caroseria, elementelor
sistemului de reglare pe înălțime a elestice și amortizatoarelor, sistemului de
suspensiei. reglare pe înălțime a suspensiei.
- Selectarea sculele, dispozitivele, instalaţiile - Operaţii de întreţinere a cadrului,
şi / sau utilajele necesare executării caroseria, elementelor elestice și
operaţiilor de întreţinere a cadrului, amortizatoarelor, sistemului de reglare pe
caroseria, elementelor elestice și înălțime a suspensiei.
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe - curente (Ic): verificarea înainte de
înălțime a suspensiei. plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea
- Execută operaţiile de întreţinere curentă zilnică, ungerea pieselor în mişcare,
- Execută operaţiile de întreţinere periodică verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
Ip1 şi Ip2. înlocuiri de piese
- Efectuează operaţiile de spălare şi curăţare - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /
a elementelor cadrului, caroseria, completarea materialelor lubrifiante,
elementelor elestice și amortizatoarelor, reglări, demontări ale subansamblurilor şi
sistemului de reglare pe înălțime a pieselor care necesită operaţii de
suspensiei. întreţinere / înlocuire etc.
75
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
- Realizează operaţiile de control, de ungere, - Norme de tehnica securităţii muncii, de
de strângere şi reglaj a ansamblurilor şi prevenire şi stingere a incendiilor,
subansamblurilor cadrului, caroseria, specifice.
elementelor elestice și amortizatoarelor,
sistemului de reglare pe înălțime a
suspensiei.
- Execută operaţiile de reparare a
echipamentelor automobilului şi
componentelor acestora.
- Verifică îndeplinirea criteriilor de calitatea,
cantitate şi timp pentru lucrările executate.
Total 30 16
Unitatea de competenţă 4. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a butucilor roților și pneurilor.
- Identificarea şi localizarea componentelor - Construcţia şi funcţionarea a butucilor
la executarea lucrărilor de întreţinere roților și pneurilor. (rol, elemente LP 147. Întreținerea tehnică a
tehnică şi reparaţie a butucilor roților și constructive, principii de funcţionare, butucilor roților și pneurilor.
pneurilor. parametrii caracteristici, regimuri de LP 148. Demontarea-montarea
- Selectarea echipamentelor şi SDV funcţionare). părților componente a butucilor
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) - Ansambluri şi subansambluri din roților și pneurilor.
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere construcţia a butucilor roților și pneurilor: LP 149. Defectarea părților
tehnică sau reparaţie curentă la executarea principii de asamblare, piese şi repere. componente a butucilor roților și
lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie - Lucrări de montare-demontare a pneurilor.
a butucilor roților și pneurilor. componentelor a butucilor roților și
- Selectarea materialelor de exploatare pneurilor (operaţii, mijloace de lucru
utilizate la întreţinerea tehnică la necesare, reguli şi proceduri).
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică - Simptome de funcţionare defectuoasă /
şi reparaţie a butucilor roților și pneurilor în nefuncţionare a componentelor a butucilor
corespundere cu recomandările roților și pneurilor.
producătorilor de automobile. - Cauze posibile asociate simptomelor de
- Executa operaţiile de control, de ungere, funcţionare defectuoasă sau nefuncţionare
de strângere şi reglaj a ansamblurilor şi a echipamentelor a butucilor roților și
subansamblurilor a butucilor roților și pneurilor.
pneurilor. - Lucrări de mentenanţă a butucilor roților
76
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
- Executarea lucrărilor de demontare și pneurilor, dispozitive, instalaţii şi utilaje
remontarea a la executarea lucrărilor de de întreţinere şi reparaţii documentaţia
întreţinere tehnică şi reparaţie a butucilor tehnică utilizată la executarea operaţiilor
roților și pneurilor. de întreţinere tehnică a butucilor roților și
- Executarea lucrărilor de dezasamblare pneurilor.
asamblare a componentelor la executarea - În mişcare, verificarea pe parcurs,
lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie reparaţii curente, înlocuiri de piese-
a butucilor roților și pneurilor. periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /
- Defectarea componentelor(pieselor) la completarea fluidelor de lucru, reglări,
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică demontări ale subansamblurilor şi pieselor
şi reparaţie a butucilor roților și pneurilor. care necesită operaţii de întreţinere /
- Verificarea calităţii reparării înlocuire etc.
componentelor
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate
în muncă, protecţia mediului ambiant.
Total 24 18

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:


Studierea modulului Mentenanţa organelor de susţinere şi rulare a automobilului se va baza pe cunoștințele și abilitățile obținute din modulele:
-
Formarea profesională și inițierea în meserie
-
Mentenanţa motoarelor cu ardere internă
-
Mentenanţa transmisiei automobilului

Specificaţii metodologice:
Conținutul modulului „ Mentenanţa organelor de susţinere şi rulare a automobilului” trebuie să fie abordat într-o manieră flexibilă, diferenţiată,
ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.
Curricumul modular „ Mentenanţa organelor de susţinere şi rulare a automobilului” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi
mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în auditorii și laboratoare din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate
conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe enumerate mai sus.
Activităţile de învăţare-predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile
practice.
77
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile
individuale de învăţare ale fiecărui elev. Acestea vizează următoarele aspecte:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare,
observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, lucrul cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul
colectiv (de echipă, de grup), cum ar fi discuţiile, asaltul de idei, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite
competenţelor din Curriculum;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea moduluilui „ Mentenanţa organelor de susţinere şi rulare a
automobilului” pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
- elaborarea de referate interdisciplinare;
- exerciţii de documentare din diferite surse (reviste de specialitate, cataloage de produse, internet, documentaţia tehnică furnizată de producători,
reprezentanţe sau unităţi de service);
- vizite de documentare la agenţii economici şi saloane auto;
- studii de caz asupra unor soluţii constructive pentru diferite componente ale motorului;
- vizionări de materiale video;
- discuţii.
Pentru formarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului „Mentenanţa organelor de susţinere şi rulare a automobilului”, se recomandă
următoarele activităţi de învăţare:
- exerciţii aplicative şi practice de identificare şi urmărire a funcţionării mecanismelor și instalațiilor organelor de susținere a automobilului;
- exerciţii aplicative şi practice de identificare a materialelor auxiliare folosite la funcţionarea elementelor mecanismelor și instalațiilor organelor de
susținere a automobilului;
- exerciţii aplicative de citire a documentaţiei tehnice şi tehnologice.
Se consideră ca nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat de fiecare dintre rezultatele învățării.
Sugestii de evaluare:
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-
educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.
 Evaluarea poate fi desfășurată cât pentru cunoștințele teoretice atât și pentru abilitățile practice.
Evaluarea pentru cunoștințele teoretice se recomandă:
78
a) În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării
3. 1.Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de unitatea de competență: orale, scrise, practice.
4. Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de
timp.
5. Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de
evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.
b)Finală
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea formativă şi la final una sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi
numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.
Evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea examenului format din două probe:
teoretică şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru
din cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai
jos. Se recomandă ca ponderea calificativului obţinut la proba practică să constituie 60% din nota finală a evaluării summative.

Criterii şi indicatori de realizare şi punctajul acordat


Nr. Criterii de realizare şi punctajul maxim
Indicatori de realizare şi punctajul maxim acordat
acordat
1. Primirea şi planificarea sarcinii de Pregătirea postului de lucru pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere tehnică și
10
lucru reparație curentă a mecanismelor și instalații organelor de susținere a automobilului.
30 Selectarea utilajelor, echipamentelor de protecţie specifice sarcinii de lucru. 10
Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului ambiant,
10
normativele, caietului de sarcini.
2. Realizarea sarcinii de lucru Respectarea recomandărilor tehnologice în realizarea operaţiilor decontrol şi de reglaj
10
ale elementelor mecanismelor și instalațiilor organelor de susținere a automobilului.
Executarea operaţiilor tehnologice specifice de control şi reglaj alemecanismelor și
10
instalațiilor organelor de susținere a automobilului, înlocuirea pieselor uzate.
50 Executarea operaţiilor de remediere a defectelor conform diagnosticării deja efectuate. 10
Utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de lucru specifice sarcinii de lucru. 10
Înlocuirea materialelor de exploatare, precum şi a pieselor uzate.Întreţinerea tehnică a
mecanismelor și instalațiilor organelor de susținere a automobilului. 10
Actualizarea /setarea lămpilor de control la panoul de bord.
3. Prezentarea şi promovarea sarcinii Documentele de lucru sunt întocmite corect. 10
20
de lucru Terminologia de specialitate este folosită corect. 10
79
Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, set de planșe cu părțile componente și principiul de funcționare a mecanismelor și instalațiilor organelor de susținere a
automobilului, set de planșe cu instrucțiuni privind lucrările de mentenanță a mecanismelor și instalațiilor organelor de susținere a automobilului,
notebook, proiector multimedia şi ecran, piese reale din construcția mecanismelor și instalațiilor organelor de susținere a automobilului, mostre, machete.
Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.
Instruire practică: automobile în stare funcţională (minim un autoturism şi un autocamion), seturi de manuale cu privire la recomandările producătorilor
de automobile, soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.
Echipament tehnologic:
Elevator/canal de revizie; dulap cu scule; husă pentru protecție aripă auto; trusă cu cheie dinamometrică; echipamente şi SDV (scule, dispozitive şi
verificatoare) pentru realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică sau reparaţie curentă a mecanismelor și instalațiilor organelor de susținere a automobilului,
baie pentru spălarea pieselor;; stand pentru verificarea suspensiei; stand pentru verificareași reglarea echilibrării roților; stand pentru verificareași reglarea
unghiurilor de înclinare a roților, manometru pentru verificarea presiunii aerului în roți, refractometru, termometru digital, dispozitiv pentru verificarea
arcurilor elicoidale, set de spioni, lampă portabilă(12V); stetoscop; recuperator de ulei; trusă de chei.
Echipament de securitate:
Îmbrăcăminte profesională: salopetă şi încălţăminte din materiale impermeabile, ochelari de protecție, mănuși (la necesitate).
Materiale consumabile/materie primă:
Ulei de motor; lichde de răcire; materiale consumabile (filtre, bujii, curele, piese de schimb); silicon de etanșare, pastă de rodat supape, soluție pentru
spălarea pieselor; detergenți pentru aparate cu ultrasunete; detergenţi de curăţare – spălare; lavete.
Resurse didactice recomandate:
Frăţilă Gh., Frăţilă Mariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.
Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.
Vladimir Ene, Tudor Ruusu, Gheorghe Stoianov, Octavian Ene, Lilia Buimestru Tehnologii avansate la alimentarea motoarelor auto: Chișinău 2003.
Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe, Carp Vasile Tehnologii performante în alimentarea motoarelor cu ardere internă: Editura ABC 2012.
www.e-automobile.ro
http://viamobile.ru/
www.autoprospect.ru

80
Modulul 10. Mentenanţa organelor de conducere a automobilului
Scopul modulului: Formarea competenţelor necesare pentru iniţiere în meserie şi constituirea fundamentului pentru formarea competenţelor profesionale
generale şi specifice, proiectate în modulele ulterioare ce vor fi studiate.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă IT IP Total


Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemului de direcție cu mecanism de
UC 1. 18 24 42
acționare mecanică.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemului de direcție cu servomecanism cu
UC 2. 20 24 44
acțiune hidraulică sau electrică.
UC 3. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelor de frânare cu acționare hidraulică. 20 24 44
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelor de frânare cu acționare
UC 4. 18 18 36
pneumatică.
UC 5. Executarea lucrărilor de întreținere tehnică și reparație a sistemului de frânare cu antiblocare ABS. 18 24 42
Evaluare modul 2 6 8
Total 96 120 216

Achiziţii teoretice şi practice:


Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 1. – Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemului de direcție cu mecanism de acționare
mecanică.
- Identificarea şi localizarea componentelor - Construcţia şi funcţionarea sistemului de
sistemului de direcție cu mecanism de direcție cu mecanism de acționare mecanic LP 150. Întreținerea tehnică a
acționare mecanic. (rolul, elemente constructive, principii de sistemului de direcție cu mecanism
- Evaluarea funcţională calitativă şi cantitativă, funcţionare, parametrii caracteristici). de acționare mecanică.
starea tehnică a componentelor sistemului de - Sistemul de direcție cu mecanism de LP 151. Demontarea-montarea
direcție cu mecanism de acționare mecanic. acționare mecanic: melc globoidal rolă și părților componente a sistemului de
- Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, rolă dublă;pinion și cremaliră; direcție cu mecanism de acționare
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru șurub,piuliță și sector dințat. mecanică.
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică sau - Ansambluri şi subansambluri din
81
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
reparaţie curentă a sistemului de direcție cu construcţia sistemului de direcție cu LP 152. Defectarea părților
mecanism de acționare mecanic. mecanism de acționare mecanic: principii componente a sistemului de direcție
- Selectarea materialelor de exploatare utilizate de asamblare, piese şi repere. cu mecanism de acționare mecanică.
la întreţinerea tehnică a sistemului de direcție - Instalaţii mecanice a sistemului de
cu mecanism de acționare mecanic în directive.
corespundere cu recomandările - Lucrări de montare-demontare a
producătorilor de automobile. componentelor sistemului de direcție cu
- Execută operaţiile de control, gresare, de mecanism de acționare mecanic (operaţii,
strângere şi reglaj a ansamblurilor şi mijloace de lucru necesare, reguli şi
subansamblurilor sistemului de direcție cu proceduri).
mecanism de acționare mecanic. - Simptome de funcţionare defectuoasă /
- Stabileşte succesiunea operaţiilor de montare nefuncţionare a componentelor sistemului
/ demontare a componentelor sistemului de de direcție cu mecanism de acționare
direcție cu mecanism de acționare mechanic mecanic.
automobilului. - Lucrări de mentenanţă a sistemului de
- Executarea lucrărilor de demontare – direcție cu mecanism de acționare mecanic
remontare a sistemului de direcție cu scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de
mecanism de acționare mecanic. întreţinere şi reparaţii.
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – - documentaţia tehnică utilizată la
asamblare a componentelor sistemului de executarea operaţiilor de întreţinere.
direcție cu mecanism de acționare mecanic. - Operaţii de întreţinere a sistemului de
- Defectarea componentelor(pieselor) direcție cu mecanism de acționare
sistemului de direcție cu mecanism de mecanic:
acționare mecanic.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate
în muncă, protecţia mediului ambiant.

Total 18 24
Unitatea de competenţă 2. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemului de direcție cu servomecanism cu acțiune
hidraulică sau electrică
- Identificarea şi localizarea componentelor - Construcţia şi funcţionarea sistemului de LP 153. Întreținerea tehnică a
sistemului de direcție cu servomecanism cu direcție cu servomecanism cu acțiune sistemului de direcție cu
acțiune hidraulică sau electrică. hidraulică sau electrică (rolul, elemente servomecanism cu acțiune hidraulică
82
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
- Evaluarea funcţională calitativă şi cantitativă, constructive, principii de funcţionare, sau electrică.
starea tehnică a componentelor sistemului de parametrii caracteristici).
direcție cu servomecanism cu acțiune - Sistemul de direcție cu servomechanism LP 154. Demontarea-montarea
hidraulică sau electrică. cu acțiune hidralică sau electrică: melc părților componente a sistemului de
- Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, globoidal rolă și rolă dublă;pinion și direcție cu servomecanism cu acțiune
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru cremaliră; șurub,piuliță și sector hidraulică sau electrică.
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică sau dințat;motor electric.
reparaţie curentă a sistemului de direcție cu - Ansambluri şi subansambluri din LP 155. Defectarea părților
servomecanism cu acțiune hidraulică sau construcţia sistemului de direcție cu componente a sistemului de direcție
electrică. servomecanism cu acțiune hidraulică sau cu servomecanism cu acțiune
- Selectarea materialelor de exploatare utilizate electrică: principii de asamblare, piese şi hidraulică sau electrică.
la întreţinerea tehnică a sistemului de direcție repere, scheme de circuit.
cu servomecanism cu acțiune hidraulică sau - Instalaţii mecanice, hidraulice sau
electrică în corespundere cu recomandările electronice a sistemului de direcție cu
producătorilor de automobile. servomecanism cu acțiune hidraulică sau
- Execută operaţiile de control, gresare, de electrică.
strângere şi reglaj a ansamblurilor şi - Lucrări de montare-demontare a
subansamblurilor sistemului de direcție cu componentelor sistemului de direcție cu
servomecanism cu acțiune hidraulică sau servomecanism cu acțiune hidraulică sau
electrică. electrică (operaţii, mijloace de lucru
- Stabilește succesiunea operaţiilor de montare necesare, reguli şi proceduri).
/ demontare a componentelor sistemului de - Simptome de funcţionare defectuoasă /
direcție cu servomecanism cu acțiune nefuncţionare a componentelor a
hidraulică. sistemului de direcție cu servomecanism
- Executarea lucrărilor de demontare – cu acțiune hidraulică sau electrică.
remontare a sistemului de direcție cu - Lucrări de mentenanţă a sistemului de
servomecanism cu acțiune hidraulică sau direcție cu servomecanism cu acțiune
electrică. hidraulică sau electrică scule, dispozitive,
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – instalaţii şi utilaje de întreţinere şi reparaţii
asamblare a componentelor sistemului de - documentaţia tehnică utilizată la
direcție cu servomecanism cu acțiune executarea operaţiilor de întreţinere.
hidraulică sau electrică. - Norme de tehnica securităţii muncii, de
- Verificarea calităţii reparării componentelor prevenire şi stingere a incendiilor,
83
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
sistemului de direcție cu servomecanism cu specifice.
acțiune hidraulică sau electrică.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate
în muncă, protecţia mediului ambiant.

Total 20 24
Unitatea de competenţă 3. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelor de frânare cu acționare hidraulică
- Identificarea şi localizarea componentelor - Rolul sistemului de frânare hidraulic.
sistemelor de frânare cu acționare hidraulică. - Lubrifianți utilizați pentru sisteme de LP 156. Întreținerea tehnică a
- Aprecierea funcţională calitativă şi frânare hidraulice. sistemului de frânare cu acționare
cantitativă, starea tehnică a sistemelor de - Clasificarea sistemelor de frânare cu hidraulică.
frânare cu acționare hidraulică. acționare hidraulică. LP 157. Demontarea-montarea
- Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, - Construcția și principiul de funcționare a părților componente a sistemului de
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru sistemelor de frânare cu acționare frânare cu acționare hidraulică.
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică sau hidraulică.
reparaţie curentă a sistemelor de frânare cu - Soluții constructive ale sistemelor de LP 158. Defectarea părților
acționare hidraulică. frânare cu acționare hidraulică. componente a sistemului de frânare
- Selectarea materialelor de exploatare utilizate - Simptome de nefuncționalitate corectă a cu acționare hidraulică.
la întreţinerea tehnică a sistemelor de frânare sistemelor de frânare cu acționare
cu acționare hidraulică în corespundere cu hidraulică , defectele, metodele de
recomandările producătorilor de automobile. depistare și remediere.
- Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică a - Lucrările de întreținere tehnică a
sistemelor de frânare cu acționare hidraulică. sistemelor de frânare cu acționare
- Executarea lucrărilor de demontare – hidraulică.
remontarea a sistemelor de frânare cu - Echipamentele şi SDV (sculele,
acționare hidraulică. dispozitivele şi verificatoarele) pentru
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
asamblare a componentelor sistemelor de și reparaţie curentă a sistemelor de frânare
frânare cu acționare hidraulică. cu acționare hidraulică.
- Defectarea componentelor (pieselor) - Materialele de exploatare utilizate la
sistemelor de frânare cu acționare hidraulică. întreţinerea tehnică a sistemelor de frânare
- Verificarea calităţii reparării componentelor cu acționare hidraulică.
sistemelor de frânare cu acționare hidraulică. - Procesele tehnologice de întreţinere
84
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate tehnică și reparație curentă a sistemelor de
în muncă, protecţia mediului ambiant. frânare cu acționare hidraulică.
- Normele de securitate şi sănătate în
muncă la executarea lucrărilor de
întreţinere tehnică și reparație.
Total 20 24
Unitatea de competenţă 4. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelor de frânare cu acționare pneumatică
- Identificarea şi localizarea componentelor - Rolul sistemelor de frânare cu acționare LP 159. Întreținerea tehnică a
sistemelor de frânare cu acționare pneumatică. sistemului de frânare cu acționare
pneumatică. - Clasificarea sistemelor de frânare cu pneumatică.
- Aprecierea funcţională calitativă şi acționare pneumatică.
cantitativă, starea tehnică a sistemelor de - Construcția și principiul de funcționare a LP 160. Demontarea-montarea
frânare cu acționare pneumatică. sistemelor de frânare cu acționare părților componente a sistemului de
- Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, pneumatică. frânare cu acționare pneumatică.
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru - Soluții constructive ale sistemelor de
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică sau frânare cu acționare pneumatică. LP 161. Defectarea părților
reparaţie curentă a sistemelor de frânare cu - Simptome de nefuncționalitate corectă a componente a sistemului de frânare
acționare pneumatică. sistemelor de frânare cu acționare, cu acționare pneumatică.
- Selectarea materialelor de exploatare utilizate pneumatică, defectele, metodele de
la întreţinerea tehnică a sistemelor de frânare depistare și remediere.
cu acționare pneumatică în corespundere cu - Lucrările de întreținere tehnică a
recomandările producătorilor de automobile. sistemelor de frânare cu acționare
- Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică a pneumatică.
sistemelor de frânare cu acționare - Echipamentele şi SDV (sculele,
pneumatică. dispozitivele şi verificatoarele) pentru
- Executarea lucrărilor de demontare – realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
remontarea a sistemelor de frânare cu și reparaţie curentă a sistemelor de frânare
acționare pneumatică. cu acționare pneumatică.
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – - Materialele de exploatare utilizate la
asamblare a componentelor sistemelor de întreţinerea tehnică a sistemelor de frânare
frânare cu acționare pneumatică. cu acționare pneumatică.
- Defectarea componentelor (pieselor) - Procesele tehnologice de întreţinere
sistemelor de frânare cu acționare tehnică și reparație curentă a sistemelor de
85
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
pneumatică. frânare cu acționare pneumatică.
- Verificarea calităţii reparării componentelor - Normele de securitate şi sănătate în
sistemelor de frânare cu acționare muncă la executarea lucrărilor de
pneumatică. întreţinere tehnică și reparație .
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate
în muncă, protecţia mediului ambiant.

Total 18 18
Unitatea de competenţă 5. Executarea lucrărilor de întreținere tehnică și reparație a sistemului de frânare cu antiblocare ABS.
- Identificarea şi localizarea componentelor - Rolul frânelor suplimentare și a LP 162. Întreținerea tehnică a
frânelor suplimentare și a sistemului sistemului electronic antipatinare ABS. sistemului de frânare cu antiblocare
electronic antipatinare ABS. - Clasificarea frânelor suplimentare și a ABS.
- Aprecierea funcţională calitativă şi sistemului electronic antipatinare ABS.
cantitativă, starea tehnică a frânelor - Construcția și principiul de funcționare a LP 163. Demontarea-montarea
suplimentare și a sistemului electronic frânelor suplimentare și a sistemului părților componente a sistemului de
antipatinare ABS. electronic antipatinare ABS. frânare cu antiblocare ABS.
- Consultarea şi stabilirea nomenclaturii - Soluții constructive ale frânelor
lucrărilor de întreţinere tehnică a frânelor suplimentare și a sistemului electronic LP 164. Defectarea părților
suplimentare și a sistemului electronic antipatinare ABS. componente a sistemului de frânare
antipatinare ABS în corespundere cu - Simptome de nefuncționalitate corectă a cu antiblocare ABS.
recomandările producătorilor de automobile. frânelor suplimentare și a sistemului
- Consultarea recomandărilor producătorilor de electronic antipatinare ABS, defectele,
automobile şi determinarea condiţiilor metodele de depistare și remediere.
tehnice la realizarea lucrărilor de întreţinere - Lucrările de întreținere tehnică a frânelor
tehnică și reparaţie curentă a frânelor suplimentare și a sistemului electronic
suplimentare și a sistemului electronic antipatinare ABS.
antipatinare ABS. - Recomandările și condițiile tehnice la
- Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru și reparaţie curentă a frânelor suplimentare
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică sau și a sistemului electronic antipatinare
reparaţie curentă a frânelor suplimentare și a ABS.

86
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
sistemului electronic antipatinare ABS. - Echipamentele şi SDV (sculele,
- Selectarea materialelor de exploatare utilizate dispozitivele şi verificatoarele) pentru
la întreţinerea tehnică a frânelor suplimentare realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
și a sistemului electronic antipatinare ABS și reparaţie curentă a frânelor suplimentare
în corespundere cu recomandările și a sistemului electronic antipatinare
producătorilor de automobile. ABS.
- Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică a - Materialele de exploatare utilizate la
frânelor suplimentare și a sistemului întreţinerea tehnică a frânelor suplimentare
electronic antipatinare ABS. și a sistemului electronic antipatinare
- Executarea lucrărilor de demontare – ABS.
remontarea a frânelor suplimentare și a - Procesele tehnologice de întreţinere
sistemului electronic antipatinare ABS. tehnică și reparație curentă a frânelor
- Executarea lucrărilor de dezasamblare – suplimentare și a sistemului electronic
asamblare a componentelor frânelor antipatinare ABS.
suplimentare și a sistemului electronic - Normele de securitate şi sănătate în
antipatinare ABS . muncă la executarea lucrărilor de
- Defectarea componentelor (pieselor) întreţinere tehnică și reparație curentă a
frânelor suplimentare și a sistemului frânelor suplimentare și a sistemului
electronic antipatinare ABS. electronic antipatinare ABS.
- Stabilirea nomenclaturi şi necesarului de - Măsurile pentru protecţia mediului
piese de schimb, de materiale consumabile ambiant.
necesare la reparaţie curentă a frânelor
suplimentare și a sistemului electronic
antipatinare ABS.
- Verificarea calităţii reparării componentelor
frânelor suplimentare și a sistemului
electronic antipatinare ABS.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate
în muncă, protecţia mediului ambiant.
Total 18 24

87
Precondiţii necesare pentru studierea modulului:
Studierea modulul Mentenanţa organelor de conducere a automobiluluiv a fi mai eficientă în cazul când elevii au studiat modulului
-
Formarea profesională și inițierea în meserie
-
Mentenanţa motoarelor cu ardere internă
-
Mentenanţa transmisiei automobilului
-
Metenanța organelor de susţinere şi rulare a automobilului.
Specificaţii metodologice:
Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice în cadrul modulului Mentenanţa organelor de conducere a automobiluluieste asigurată prin
realizarea următoarelor activităţi didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.
În cadrul instruirii teoretice se vor forma cunoştinţe faptice vizând construcţia generală a automobilului, principiile şi tehnologia de mentenanţă generală a
automobilului. Abilităţile de localizare a componentelor şi executare a lucrărilor de mentenanţă generală a automobilelor vor fi dobândite de elevi în
cadrul activităţilor de instruire practică. Aceste două forme de activitate didactică vor asigura şi formarea atitudinilor necesare pentru activitatea
profesională.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de a
centra procesul de predare/învăţare pe elev, necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va permite
elevilor să deţină abilităţi de soluţionare a problemelor practice, în procesul activităţii la întreprinderile de transport auto şi staţiile de service auto. Lucrul
în grup, simularea, discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc. contribuie la învăţarea
eficientă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă,
competiţional şi a creativităţii elevilor.
Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea
temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum şi
pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.
Activităţile de instrire practică se vor realiza prepoderent în cadrul atelierelor instituţiei de învăţământ după studierea fundamentării teoretice a lucrării
practice ce trebuie să fie desfăşurată. Lucrarea practică Curăţarea internă şi externă a automobilului se recomandă de a fi realizată în cadrul spălătoriilor
auto. La realizarea lucrărilor practice din cadrul UC1; UC3 şi UC4 elevii for fi repartizaţi în echipe a câte 3-4 persoane, fiecarea echipă vor realiza
lucrările planificate din cadrul unităţii de competenţă prin rotaţie. La realizarea lucrării practice din cadrul UC2 fiecare elev va primi o sarcină individuală
pe un anumit model de automobile. Gama de automobile implicate în activităţile practice trebuie să fie la posibilitate diversă, dar cel puţin va include un
model de autoturis şi un model de camion.
Sugestii de evaluare:
În cadrul modulului Mentenanţa organelor de conducere a automobilului se va realiza evaluarea formativă/continuă a fiecărei unităţi de competenţă şi
evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului.
Evaluarea cunoştinţelor formate în cadrul instruirii teoretice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrumente de
evaluare scrisă se recomandă de a aplica fişe de lucru, teste.
Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor formate în cadrul lucrărilor practice din UC3 şi UC4 se recomandă de a fi realizată prin aplicarea criteriilor şi
indicatorilor de realizare prezentaţi mai jos.

88
Criterii şi indicatori de realizare şi punctajul acordat
Nr. Criterii de realizare şi punctajul maxim
Indicatori de realizare şi punctajul maxim acordat
acordat
1. Primirea şi planificarea sarcinii de Identificarea şi localizarea componentelor automobilului 10
lucru Selectarea echipamentelor şi SDV pentru realizarea sarcinii puse 10
30
Selectarea materialelor consumabile şi fruidelor tehnice pentru realizarea sarcinii
10
puse
2. Realizarea sarcinii de lucru Respectarea succesiunii şi recomandaţiilor tehnologice de executare a lucrărilor.
10
Calitatea realizării operaţiilor tehnologice
Aplicarea adecvată a echipamentelor şi SDV 10
Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a
50 10
incendiilor şi a normelor de protecţie a mediului
Încadrarea în timpul acordat 10
Asigurarea integrităţii şi aspectului estetic a automobilului în timpul executării
10
lucrărilor de demontare - montare.
3. Prezentarea şi promovarea sarcinii Aplicarea corectă a termenologiei specifice de activitate 10
20
de lucru Completarea corectă a documentaţiei specifice 10

Evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea examenului format din două probe:
teoretică şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru
din cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai
sus. Se recomandă ca ponderea calificativului obţinut la proba practică să constituie 60% din nota finală a evaluării sumative.
Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe cu componente a automobilului, notebook, proiector multimedia şi ecran. Opţional: tablă interactivă.
Instruire practică: automobile în stare funcţională(minim un autoturism şi un autocamion), soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.
Echipament tehnologic:
Utilaje: Elevator/canal de revizie; echipament de curăţare/spălare automobil; maşină de jantat roţi; maşină de echilibrat roţi; echipamente service ulei.
SDV: trusă scule mecanic auto; manometru presiune roţi; lampă portabilă(12V), huse protecţie automobil.
Materiale consumabile/materie primă: fluide tehnice; materiale consumabile (filtre, bujii, curele, plăcuţe frână); detergenţi de curăţare – spălare; lavete.
Echipament de securitate: îmbrăcăminte profesională; salopetă şi încălţăminte din materiale impermeabile.
Resurse didactice recomandate:
1. Frăţilă Gh., Frăţilă Mariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.
2. M. Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipamente auto. Manual pentru licee indusriale Cl. a IX-a ;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică , R.A.Bucureşti,
1992.
3. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.
89
Modulul 11. Mentenanța cadrului şi caroseriei
Scopul modulului: Formarea competenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie curentă a caroseriei
automobilului, formarea competenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru repararea cadrului şi caroseriei, utilizarea utilajului
necesar operaţiilor de reparare a cadrului şi caroseriei, aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la executarea lucrărilor.
La finele acestui modul elevul trebuie să fie capabil de a:
1. Identifică părțile constructive ale cadrului și caroseriei.
2. Efectuează întreținerea curentă a cadrului și a caroseriei.
3. Localizează defectele.
4. Stabilește tehnologia de remediere.
5. Înlocuieşte ansamblurile nedemontabile (lipite, nituite, sudate )
6. Remediază principalele elemente deformate (şasiu, caroserie, elemente de caroserie).

Administrarea modulului:
Unităţi de competenţă IT IP Total
UC 1. Determinarea componetelor generale a automobilului 12 6 18
UC 2. Identificarea cracteristicilor funcțional constructive a cadrului automobilului 10 6 16
UC3. Identificarea cracteristicilor funcțional constructive a caroserei automobilului 24 12 36
UC 4. Alegerea utilajului necesar pentru repararea a cadrului şi caroseriei 40 48 88
UC 5. Repararea cadrului 22 18 40
UC 6. Repararea caroseriei 58 72 130
Evaluare modul 2 6 8
Total 168 168 336

90
Achiziţii teoretice şi practice:
Nr. Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe
ore recomandate ore
Unitatea de competenţă 1. – Determinarea componetelor generale a automobilului.
- Identificarea părților principale ale automobilului. - Istoria apariției automobilului.
- Descrierea organizării generale a autovehicolelor. - Construcția automobilului.
- Determinarea parametrilor constructive ale - Părțile principale ale automobilului.
automobilelor. - Organizarea generală a autoturismelor.
- Evaluarea funcţională calitativă şi cantitativă, starea - Clasificarea autobuzelor. LP 165. Organizarea
tehnică a componentelor automobilelor. - Clasificarea automobilelor de locului de muncă,
6
- Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, performanță. 12 securitatea și sănătatea în
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru realizarea - Clasificarea automobilelor pentru muncă la lucrul cu diferite
lucrărilor de întreţinere tehnică sau reparaţie. transportul mărfurilor. tipuri de automobile.
- Selectarea materialelor de exploatare utilizate la - Clasificarea automobilelor cu destinație
întreţinerea tehnică în corespundere cu specială.
recomandările producătorilor de automobile.
Total 12 6
Unitatea de competenţă 2. - Identificarea cracteristicilor funcțional constructive a cadrului automobilului.
- Recunoașterea cadrelor automobilelor. - Rolul cadrului. LP 166. Etanșarea
- Executarea operaţiile de control, de ungere, și de - Condițiile impuse unui cadru. cadrului împotriva
strângere a cadrului automobilului. - Construcția cadrului cu lonjeroane. prafului.
- Stabilirea succesiunii operaţiilor de montare / - Construcția cadrului cu tub central. LP 167. Etanșarea
demontare a componentelor cadrului automobilului - Construcția cadrului platformă. cadrului împotriva apei.
- Executarea lucrărilor de demontare – remontarea - Construcția cadrului combinat. 10 LP 168. Protejarea 6
acadrului automobilului. cadrului împotriva
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în coroziunii.
muncă, protecţia mediului ambiant. LP 169. Procesul
tehnologic de aplicarea
materialelor anticorosive.
Total 10 6
Unitatea de competenţă 3. - Identificarea cracteristicilor funcțional constructive a caroserei automobilului
- Recunoaște caroseriilor de autoturisme. - Rolul și condițiile impuse caroseriei. LP 170. Cauzele
- Identificarea caroseriilor după formă și destinație. - Clasificarea caroseriilor de autoturisme. apariției zgomotelor la
24 12
- Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, - Caracterizarea autoturismelor închise. automobile.
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru realizarea - Caracterizarea autoturismelor deschise. LP 171. Măsuri de
91
Nr. Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe
ore recomandate ore
lucrărilor de întreţinere tehnică sau reparaţie. - Caracterizarea autoturismelor înlăturare a zgomotelor.
- Selectarea materialelor de exploatare utilizate la transformabile. LP 172. Etanșarea
întreţinerea tehnică în corespundere cu - Caracterizarea autoturismelor speciale. caroseriei împotriva
recomandările producătorilor de automobile. - Construcția caroseriilor de autoturisme. prafului.
- Executarea operaţiile de control, de ungere, și de - Clasificarea caroseriilor de autobuze. LP 173. Etanșarea
strângere a caroseriei automobilului. - Construcția caroseriilor de autobuze. caroseriei împotriva apei.
- Stabilirea succesiunii operaţiilor de montare / - Clasificarea caroseriilor de autocamioane. LP 174. Protejarea
demontare a componentelor caroseriei - Construcția cabinelor. caroseriei împotriva
automobilulului - Construcția platformelor de coroziunii.
- Executarea lucrărilor de demontare – remontare a a autocamioane. LP 175. Procesul
croseriei automobilului. - Ventilarea naturală a caroseriilor. tehnologic de aplicarea
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în - Ventilarea forțată a caroseriilor. materialelor anticorosive.
muncă, protecţia mediului ambiant. - Încălzirea caroseriilor.
- Construcția instalației de încălzire cu apă.
- Construcția instalației de încălzire cu
sursă independentă.
- Condiționarea caroseriilor.
Total - 24 12
Unitatea de competenţă 4. -Alegerea utilajului necesar pentru repararea a cadrului şi caroseriei
- Identificarea mijloacelor de măsurare și verificare. - Organizarea atelierului de reparare. LP 176. Lucrări de
- Selecatare utilajelor necesare operațiilor de reparare. - Mijloace de măsurare și verificare. lăcătușărie.
- Efectuarea procedeelor de presare la rece. - Întreținerea și păstrarea instrumentelor. LP 177. Măsuri de
- Aplicarea operațiilor de presare la rece. - Utilaje pentru îndreptare. Tehnologia tehnică a securității
- Stabilirea criteriilor îmbinărilor sudate. îndreptării. muncii.
- Alegerea standurilor pentru îndreptare și control. - Utilaje pentru trasare. Tehnologia trasării. LP 178. Lucrări cu
- Utilaje pentru debitare. Tehnologia instrumente de măsurare și
40 48
debitării. control.
- Utilaje pentru îndoire. Tehnologia LP 179. Îndreptarea
îndoirii. metalului.
- Utilaje pentru pilire. Tehnologia pilirii. LP 180. Trasarea
- Tipuri de polizoare. Tehnologia polizării. metalului.
- Utilaje pentru găurire. Tehnologia LP 181. Debitarea
găuririi. metalului.
92
Nr. Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe
ore recomandate ore
- Utilaje pentru filetare. Tehnologia LP 182. Îndoirea
filetării. metalului.
- Utilaje pentru nituire. Tehnologia LP 183. Pilirea
nituirii. materialelor metalice și
- Utilaje pentru lipire. Tehnologia lipirii. nemetalice.
- Îmbinări prin sudare. LP 184. Polizarea
- Aparate de sudare, dispozitive și scule materialelor metalice și
ajutătoare. nemetalice.
- Presarea la rece. Procedeele de presare la LP 185. Găurirea
rece. materialelor metalice și
- Tehnologia operațiilor de presare la rece. nemetalice.
- Standuri pentru îndreptare și control. LP 186. Filetarea
Destinația și clasificarea lor. materialelor metalice și
nemetalice.
LP 187. Nituirea
materialelor metalice și
nemetalice.
LP 188. Lipirea
materialelor metalice și
nemetalice.
LP 189. Operații de
deformare.
Total 40 48
Unitatea de competenţă 5. Repararea cadrului.
- Stabilirea proceselor tehnologice de reparare a - Repararea cadrului la automobile cu LP 190. Repararea
cadrului automobilului. caroserie portantă. elementelor de cadrului
- Efectuarea operaţiile de control, de ungere, și de - Repararea cadrului la automobile cu deformată.
strângere a caroseriei. caroserie semi portantă cu cadru detașabil. LP 191. Situațiile
- Execută repararea cadrului la automobile cu - Verificarea perpendicularității cadrului. 22 cele mai întîlnite de 18
caroserie portantă. - Determinarea paralelismului deformare a tablelor și
- Execută repararea cadrului la automobile cu lonjeroanelor. modul de remediere a lor.
caroserie semi portantă cu cadru detașabil. - Determinarea liniei medii a unei fisuri. LP 192. Sudarea ca
- Execută verificarea perpendicularității cadrului. - Determinarea deplasării cadrului. proces de reparare a
93
Nr. Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe
ore recomandate ore
- Determină paralelismului lonjeroanelor. cadrului.
- Determină linia medie a unei fisuri.Determină LP 193. Aplicarea
deplasărea cadrului materialelor anticorrosive,
ca proces de reparare.
Total - 22 18
Unitatea de competenţă 6. Repararea caroseriei.
- Respectarea măsurilor de TSM la repararea - Înlocuirea planșeului de bord. LP 194. Repararea
elementelor caroseriei. - Demontarea cutiei de cărți. 58 elementelor de caroserie
- Efectuarea operaţiile de control, de ungere, și de - Înlocuirea pavilionului. deformată.
strângere a caroseriei. - Înlocuirea garniturii pavilionului. LP 195. Situațiile
- Stabilirea succesiunii operaţiilor de montare / - Repararea acoperișului. cele mai întâlnite de
demontare a componentelor cadrului automobilului - Repararea stâlpului central. deformare a tablelor și
- Execută înlocuirea garniturii pavilionului - Repararea pragului podelei. modul de remediere a lor.
- Execută repararea acoperișului. - Repararea podelei. LP 196. Lucrări de
- Execută repararea panourilor laterale ale aripilor - Repararea panourilor laterale ale aripilor montare și demontare a
autobuselor. autobuselor. elementelor caroseriei.
- Execută repararea capotei motor și a capotei - Repararea ușilor. LP 197. Îmbinări
portbagajului. - Repararea capotei motor și a capotei prin nituire, lipire și
- Execută repararea ușilor. portbagajului. sudare ca procese de
72
- Execută reglarea poziției capotei portbagajului - Reglarea poziției capotei motorului. reparare a caroseriei.
- Execută montarea oglinzilor. Reglarea lor - Reglarea poziției capotei portbagajului. LP 198. Aplicarea
- Execută montarea apărătoarelor de noroi - Repararea scării. materialelor anticorrosive,
- Repararea barelor de protecție. ca proces de reparare a
- Înlocuirea scaunelor. cadrului.
- Repararea carcaselor metalice ale
scaunelor.
- Înlocuirea tapițeriei scaunelor.
- Montarea oglinzilor. Reglarea lor.
Montarea dispozitivului de remorcare.
- Montarea apărătoarelor de noroi.
- Montarea spoilerului auto.

Total 58 72
94
Precondiţii necesare pentru studierea modulului:
Studierea modulul Cadrul şi caroseria va fi mai eficientă în cazul când elevii au studiat modululele
- Formarea profesională și inițierea în meserie
- Metenanța organelor de susţinere şi rulare a automobilului.
Specificaţii metodologice:
Modulul 10 „Cadrul și caroseria” reprezintă o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile teoretice, cât şi pentru cele
practice. O condiţie prioritară de parcurgere a modulului este aplicarea imediată a cunoştinţelor teoretice achiziţionate, în realizarea activităţilor practice.
Totodată, parcursul didactic al modulului va avea un caracter flexibil, care permite aplicarea atât a strategiilor didactice deductive (de la teorie spre
practică), cât şi strategilor didactice inductive (de la practică spre teorie).
Lecţiile de instruire teoretică şi practică pot să alterneze în dependenţă de strategiile şi metodele didactice aplicate, dar şi de condiţiile disponibile de
realizare a procesului de instruire. Pentru atingerea rezultatelor învăţării, cadrele didactice vor utiliza activităţi de instruire centrată pe elev. Ordinea de
parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului este recomandată, dar aceasta poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a
competenţelor profesionale.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul
modulului, rămâne la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de
cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru instruirea teoretică
şi practică, va rămâne neschimbat.
Ţinând cont de specificul modulului, se recomandă realizarea lucrărilor practice individual. Abilităţile practice de măsurare, trasare, tăiere, îndreptare,
burghiere, filetare, , montare, demontare, lipire și sudare vor fi formate în procesul de reparare a cadrului și caroseriei.
Sugestii de evaluare:
După parcurgerea acestui modul, orice elev, indiferent de gradul de adaptabilitate pe care îl poate avea, trebuie să atingă indicatorii de performanţă
impuşi de competenţele dobândite.
1. Identifică părțile constructive ale cadrului și caroseriei.
2. Efectuează întreținerea curentă a cadrului și a caroseriei.
3. Localizează defectele.
4. Stabilește tehnologia de remediere.
5. Înlocuieşte ansamblurile nedemontabile (lipite, nituite, sudate)
6. Remediază principalele elemente deformate (şasiu, caroserie, elemente de caroserie).
Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională.
Se pot utiliza diferite metode de evaluare care să confere caracterul formativ al evaluării, folosind pe lângă metodele clasice şi metodele alternative
ca:
- observarea sistematică a elevului
- investigarea
- proiectul
Autoevaluarea este una din metode care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi

95
motivează propunerile.
Evaluarea formativă
Evaluarea formativă în vederea învăţării are loc în perioada de practică comasată, principalul scop fiind acela de a oferi elevului feedback imediat,
pentru a-l sprijini în următoarele activităţi de învăţare şi dezvoltare.
Prin evaluarea formativă elevul practicant este sprijinit în cadrul procesului de învăţare. Prin această evaluare, maistrul-instructor află ce ştie elevul la
un moment dat, dacă există discrepanţe din punct de vedere al înţelegerii cunoştinţelor teoretice şi practice.
Evaluarea se va realiza pe parcursul perioadei de practica prin lucrări practice repartizate fiecărui elev sau unui grup de elevi (fiecare având în cadrul
grupului sarcini bine delimitate).
Evaluarea sumativă
Evaluarea sumativă stabileşte dacă elevul practicant a promovat sau nu stagiul de pregătire practică, dobândind astfel competenţelor specifice modului
respectiv.
Evaluarea sumativă necesită un grad mai mare de sprijin acordat elevilor din partea maistrului instructor decât evaluarea formativă.
La sfârşitul perioadei de practică elevul va trebui să prezinte un portofoliu care să conţină:
- fişele de observație pentru fiecare tema în parte;
- fişele de lucru pentru fiecare temă.
Pregătirea elevilor la sfârşitul perioadei de stagiu de pregătire practică poate fi testată printr-o verificare practică.
Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor formate în cadrul lucrărilor practice din UC3 şi UC4 se recomandă de a fi realizată prin aplicarea criteriilor şi
indicatorilor de realizare prezentaţi mai jos.
Criterii şi indicatori de realizare şi punctajul acordat
Nr. Criterii de realizare şi punctajul maxim
Indicatori de realizare şi punctajul maxim acordat
acordat
1. Primirea şi planificarea sarcinii de Identificarea şi localizarea componentelor automobilului 10
lucru Selectarea echipamentelor şi SDV pentru realizarea sarcinii puse 10
30
Selectarea materialelor consumabile şi fruidelor tehnice pentru realizarea sarcinii
10
puse
2. Realizarea sarcinii de lucru Respectarea succesiunii şi recomandaţiilor tehnologice de executare a lucrărilor.
10
Calitatea realizării operaţiilor tehnologice
Aplicarea adecvată a echipamentelor şi SDV 10
Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a
50 10
incendiilor şi a normelor de protecţie a mediului
Încadrarea în timpul acordat 10
Asigurarea integrităţii şi aspectului estetic a automobilului în timpul executării
10
lucrărilor de demontare - montare.
3. Prezentarea şi promovarea sarcinii Aplicarea corectă a termenologiei specifice de activitate 10
20
de lucru Completarea corectă a documentaţiei specifice 10
96
Evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea examenului format din două probe:
teoretică şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru
din cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai
sus. Se recomandă ca ponderea calificativului obţinut la proba practică să constituie 60% din nota finală a evaluării sumative.
Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe cu componente a automobilului, notebook, proiector multimedia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune la
internet.
Instruire practică: automobile în stare funcţională (minim un autoturism şi un autocamion), soft-uri specializate: TEHDOC; AUTODATA.
Echipament tehnologic:
Utilaje: Elevator/canal de revizie; echipament de curăţare/spălare automobil; repere, subansambluri și ansambluri ale caroseriilor auto.
SDV: truse de scule pentru tinichigerie, echipamente și utilaje necesare pentru lucrări de reparare a cadrului și caroseriei (demontare, îndreptare, lipire,
nituire, sudare, profilare, înlocuire, verificare, montare.
Materiale consumabile/materie primă: materiale și mijloace de lucru utilizate la întreținerea și repararea elementelor de caroserie); detergenţi de
curăţare – spălare; lavete.
Echipament de securitate: îmbrăcăminte profesională; lucrarea practică Curăţarea internă şi externă a automobilului - salopetă şi încălţăminte din
materiale impermeabile.
Literatura
1. Frățilă Ghe., Frățilă M., Samoilă St., ”Automobile. Cunoaștere, întreținere și reparare”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2009.
2. Constantin Arama, Adrian Mihai, Gheorghe Ruse, Dan Vaiteanu, Gheorghe Zatreanu, ”Automobilul de la A la Z, Editura Militara – București,
1985.
3. I. Sava, M. V. Popa, N. Dinescu, ”Tinichigiu-Vopsitor auto, manual pentru școli profesionale anii II și III, Editura Didactica și Pedagogica,
București, 1994.
4. Georgeta Bărbălău – Auxiliar curricular ”Repararea cadrului și a caroseriei”, 2009.
5. http://tvet.ro/Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/Mecanica/.

97
VIII. Sugestii metodologice

Abordarea modulară în formarea profesională este orientată spre formarea competenţelor profesionale.
Reuşita realizării finalităţilor curriculare depinde de managementul procesului didactic, corelarea
procesului de predare, învăţare şi evaluare. Formarea competenţelor este asigurată dacă este îmbinată
judicios predarea-învăţarea cunoştinţelor în cadrul orelor teoretice cu formarea abilităţilor în cadrul
atelierelor de instruire practică şi consolidarea acestora în cadrul stagiilor de practică. Predarea şi
învăţarea cunoştinţelor constituie o precondiţie a formării abilităţilor, dar funcţionalitatea acestora este
apreciată doar în raport cu importanţa lor în formarea abilităţilor, şi în final, cu formarea competenţelor.
Conţinuturile separate nu sunt o valoare în sine. Acestea dobândesc rolul de mesaj educaţional, doar
dacă printr-o abordare integratoare, constituie suportul informaţional al formării competenţei. De aceea,
este important ca profesorul şi maistrul sau echipa de profesori, să sincronizeze aspectul teoretic şi
practic al formării competenţelor. În acest context, strategia didactică se axează pe tehnologii
participative, care plasează elevul în contextul de învăţare bazat pe acţiune şi implicare responsabilă.
Eficiența procesului de învăţămînt poate fi asigurată de selectarea reușită a strategiilor și metodelor
didactice, mijloacelor de învățare și formelor de organizare, precum şi de îmbinarea armonioasă a
acestora cu situațiile de învățare. Un criteriu important de selectare și ordonare a strategiilor didactice
este gradul de dirijare sau de autonomie conferit elevilor în procesul învățării. Prin urmare se recomandă
aplicarea strategiilor didactice care deplasează accentul de la învățarea cu strictețe prescrisă și controlată
de profesor spre învățarea prin descoperire și cooperare. Pentru realizarea cu succes a procesului de
instruire, se recomandă aplicarea atât a strategiilor didactice deductive (al căror demers este de la
general spre particular, de la legi spre concretizarea lor în exemple, de la teorie spre practică), cât și
strategiilor inductive (de la concret spre abstract, de la practică spre teorie).
Metodele interactive asigură o instruire dinamică, formativă, motivantă, reflexivă, continuă. Metodele
cele mai recomandate în formarea profesională, care presupun îmbinarea cunoștințelor teoretice şi
abilităților practice sunt: demonstrația, observația, exercițiul, algoritmizarea, lucrarea practică,
problematizarea, studiul de caz, experimentul, proiectul etc.
- Demonstrația: metodă de explorare indirectă a realității, utilizată pentru a prezenta obiecte și
fenomene reale, pe baza unui material suport (natural, figurativ sau simbolic). Demonstrarea poate fi
realizată cu ajutorul obiectelor naturale sau cu substitute (bi-tridimensionale, simbolice) sau cu mijloace
tehnice audio-video.
- Observația: metodă de explorare directă a realității, care reprezintă urmărirea și înregistrarea
sistematică a datelor despre obiecte și fenomene, în scopul cunoașterii lor. Observația poate fi dirijată,
independentă, spontană, de scurtă/lungă durată.
- Exercițiul: metodă de acțiune reală asupra realității, care presupune executarea repetată, conștientă și
sistematică a unor acțiuni, operații sau procedee în scopul formării abilităților practice și intelectuale sau
a formării unei competențe. Exercițiile pot fi introductive, curente, de consolidare, de verificare,
individuale sau în grup, dirijate/semi-dirijate sau creative.
- Algoritmizarea: metodă didactică care presupune găsirea/identificarea de către profesor a înlănțuirii
(algoritmului) necesare a operațiilor activității de învățare. Prin calea algoritmizării, elevul însușește
cunoștințele sau tehnicile de lucru, prin simpla parcurgere a unei căi deja stabilite.
- Lucrarea practică: metodă didactică care constă în executarea de către elevi a unor sarcini cu caracter
aplicativ: de execuție, de fabricație, de reparație. Prin această metodă se realizează 70 formarea
abilităților, achiziționarea unor strategii de rezolvare a unor probleme practice, consolidarea
cunoștințelor și formarea competențelor. În comparație cu exercițiul practic, lucrarea practică presupune
un grad mai sporit de complexitate și de independență. Pentru realizarea lucrării practice, cadrul didactic
va explica și demonstra corect acțiunea de executat; elevii vor efectua acțiunea în mod repetat și în
diferite situații; exercițiile propuse trebuie să contribuie la creșterea progresivă a gradului de

98
independență a elevilor; profesorul asigură un control permanent, care treptat se transformă în
autocontrol.
- Problematizarea: metodă didactică care pune accent pe cercetarea-descoperirea unor cauze ori soluții la
o problemă. Cadrul didactic propune o situație-problemă cu mai multe alternative de rezolvare, care
generează elevilor îndoială, incertitudine, curiozitate și dorința de a descoperi soluția, iar elevii vor
putea să o rezolve dacă vor însuși noile cunoștințe care urmează să fie prezentate de către profesor.
- Studiul de caz: metodă de explorare directă a realității care presupune confruntarea elevului cu o
situație din viața reală ”caz”, cu scopul de a observa, înțelege, interpreta sau chiar soluționa. ”Cazul”
ales reflectă o situație tipică, reprezentativă, și semnificativă pentru un anumit sector industrial, este
autentic și implică o situație-problemă, care cere un diagnostic sau o decizie.
- Experimentul cu caracter aplicativ: metodă didactică prin care profesorul provoacă intenționat un
fenomen în scopul studierii acestuia. Experimentul poate fi demonstrativ, aplicativ, de laborator, natural,
individual/în echipă.
- Proiectul: metodă didactică care presupune cercetare orientată spre un scop bine precizat, care este
realizată prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu activități practice, finalizate cu un produs.
Pe lângă strategiile și metodele didactice, un rol important le revine mijloacelor didactice moderne
care motivează elevii pentru învățare şi formează competențele profesionale. Pentru realizarea
obiectivelor și dezvoltarea competențelor profesionale, se recomandă utilizarea mijloacelor audiovizuale
şi anume: computerul, notebook-ul, videoproiectorul, filmele didactice pe CD-uri, soft-urile
educaționale etc. Un alt tip de mijloace didactice eficiente sunt mijloacele didactice ilustrative: fişe
instructiv-tehnologice, cartele tehnologice, planșe referitoare la igiena personală a bucătarului, locul de
muncă şi activități realizate la locul de muncă, scheme tehnologice de preparare a bucatelor etc.

IX. Sugestii de evaluare


Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele
obținute în urma folosirii unor metode, tehnici și instrumente de măsurare și apreciere a rezultatelor
învățării.
În contextul structurării procesului de instruire pe module axate pe formare de competențe, evaluarea
modulului presupune demonstrarea de către elev a deținerii competențelor specifice modulului.
Evaluarea competențelor la final de modul va fi realizată în baza următoarelor principii:
- Competențele formate sunt evaluate în bază de criterii;
- Criteriile de evaluare sunt formulate în termeni de rezultate ale activităților/sarcinilor modulului;
- În procesul de evaluare se ține cont de dovezile referitor la deținerea competențelor de către elev;
- Acumularea de dovezi se realizează continuu pe perioada parcurgerii modulului.
- Evaluarea rezultatelor modulului se realizează în baza tuturor dovezilor, acumulate atât în procesul de
evaluare formativă, cât și sumativă.
Dacă pentru cadrul didactic evaluarea reprezintă ultima etapă în procesul de predare-învățare, atunci
pentru elev, evaluarea este punctul de plecare pentru învățare: elevii vor învăța ceea ce ei știu că va fi
evaluat!
O condiție de importanță majoră pentru asigurarea unei învățări eficiente este ca elevul să știe clar care
sunt așteptările la final de modul. Lipsa de claritate, în mare parte, va duce la evaluări negative,
dificultăți de învățare și performanțe joase ale elevilor.
Astfel, pentru a asigura parcurgerea cu succes a modulului și formarea competențelor profesionale,
specifice modulului, se recomandă ca la început de modul cadrul didactic să informeze elevii despre
ceea ce ei trebuie să fie capabili să facă/demonstreze la final de modul (rezultatele învățării), dar și
despre modalitatea și criteriile de evaluare.
Conexiunea dintre învățare și evaluare va fi asigurată la începutul procesului de învățare în așa fel ca
elevii să știe cum rezultatele lor vor fi măsurate. Deci, provocarea pentru cadrele didactice este să

99
asigure conexiunea dintre metodele didactice, tehnicile și criteriile de evaluare, precum și rezultatele
învățării. Această conexiune dintre predare, evaluare și finalitățile de învățare ajută ca întreaga
experiență de învățare să fie mai transparentă.
În procesul de formare profesională se utilizează o gamă amplă de modalități de evaluare:
- evaluarea inițială,
- evaluarea formativă,
- evaluarea sumativă,
-evaluarea pentru certificare.
Evaluarea inițială stabilește nivelul cunoștințelor, priceperilor, deprinderilor şi a competențelor formate
la elevi. În cadrul curriculumului acest tip de evaluare se realizează la începutul procesului de instruire
profesională cu scopul de a determina prezenţa competenţelor-cheie, care constituie o bază şi o premisă
de formare a competenţelor profesionale. Lipsa unor competenţe-cheie sau nivelul scăzut de
performanţă în demonstrarea anumitor competenţe-cheie (ca de exemplu: competenţele de învăţare,
competenţe în ştiinţe şi tehnologie), sporesc gradul de dificultate în formarea competenţelor
profesionale. Evaluarea iniţială indică cadrelor didactice, care este potenţialul elevilor, precum şi
aspectele ce necesită corectare sau îmbunătățire, realizate prin programe de recuperare.
În contextul unui învăţămînt axat pe competențe vectorul evaluării este orientat spre evaluarea
formativă – proces continuu de observare a formării elevului în procesul de instruire. Acest tip de
evaluare se realizează pe tot parcursul activității de instruire şi oferă un feedback relevant în legătură cu
procesul de formare a competențelor.
Metaforic vorbind, evaluarea formativă/continuă seamănă cu un proces de preparare a bucatelor. La
diverse etape, produsul este degustat, iar calitatea lui poate fi ameliorată prin adăugarea de ingrediente,
extinderea timpului de prelucrare termică etc. În acest context, evaluarea formativă permite o remediere
a procesului de învăţare la etapele timpurii, dar atunci cînd produsul este expus pe masă, remedierea nu
mai e posibilă, fiind vorba numai de un bilanț – evaluarea sumativă.
Astfel, valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă şi continuă a competențelor la
elevi reflectate în standardul ocupațional și calificarea profesională.
În acest context, în activitatea didactică va reuşi acel profesor care va oferi la lecții un set de sarcini
didactice pe nivele, elaborate în contextul taxonomiilor corespunzătoare, fapt care va permite
valorificarea la maximum a potențialului fiecărui elev şi va permite profesorului să ghideze şi să
monitorizeze activitatea de formare a competențelor profesionale la elevi.
Un interes deosebit prezintă lucrările practice, în cadrul cărora elevii sunt puşi în situaţia de a executa
ei însuși, sub conducerea şi îndrumarea maistrului, diferite sarcini cu caracter aplicativ în vederea
acumulării, fixării şi consolidării cunoştinţelor şi a formării abilităților. Astfel, lucrările practice
presupun un volum mai mare de muncă independentă din partea elevilor.
La probele practice se evaluează procesul de executare a operaţiei profesionale/sarcinii practice, și
calitatea produsului finit după anumite criterii de evaluare.
În cadrul activităţilor practice, vor fi aplicate teste/probe practice autentice prin care se evaluează
cunoștințele, abilitățile şi competenţele elevului, plasat într-o situaţie similară condiţiilor reale de viaţă
din activitatea profesională.
Evaluarea curentă/formativă se realizează prin diverse modalităţi: observarea comportamentului
elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului, discuţia/conversaţia, răspunsuri orale ale elevilor,
lucrări scrise, lucrările practice, prezentarea proiectelor individuale de activitate etc.
Prin evaluarea curentă/formativă, cadrele didactice informează elevul despre nivelul de performanţă; îl
motivează să se implice în dobîndirea competenţelor profesionale.
Evaluarea sumativă este o evaluare finală care evidenţiază nivelul de pregătire profesională a elevului
implicat într-o activitate de formare după o anumită perioadă de timp, fiind realizează prin: teste
sumative, examene, teste/probe practice etc. Acest tip de evaluare are drept scop atestarea progreselor
elevilor în formarea competenţelor și urmărește mai multe obiective:
100
- Oferă elevilor informații individuale referitor la rezultatele obținute, gradul/nivelul de deținere a
competențelor specifice modulului, precum și dificultățile de învățare.
- Oferă profesorului informații referitor la nivelul de deținere de către elevi a cunoștințelor, abilităților și
competențelor specifice modulului.
- Oferă profesorului informații referitor la modul și gradul de realizare de către elevi a activităților
planificate.
- Oferă profesorului informații de diagnosticare referitor la dificultățile cu care se confruntă elevii în
procesul de învățare și sugerează activități didactice suplimentare pentru îmbunătățirea procesului de
instruire.
- Armonizează instruirea cu obiectivele și rezultatele instruirii în mod continu.
Prezentul curriculum recomandă realizarea evaluărilor sumative la finele fiecărui modul. În scopul
aprecierii competențelor formate, se recomandă evaluarea atît a cunoștințelor teoretice, cît și a
abilităților practice, care solicită elevului demonstrarea competenţei profesionale. Autorii de curriculum
propun diverse sarcini/probe de evaluare la final de module, care vor orienta comportamentul
profesional al elevului spre demonstrarea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi, dar nu limitează cadrele
didactice doar la acestea. Echipa de profesori pot aplica și alte probe practice, cu condiția că prin aceste
probe elevii vor putea demonstra deținerea competențelor specifice modulului. Pentru evaluarea
competențelor vor fi clar stabiliţi indicatorii şi descriptorii de performanţă ai procesului şi produsului
realizat de către elev.
Evaluarea de certificare este un proces de evaluare a nivelului de cunoștințe, abilități, competențe ale
elevilor la sfârșitul unei perioade îndelungate de instruire (ciclu de învățământ). Conform curriculumului
o astfel de evaluare este realizată la încheierea procesului de instruire/formare, prin care elevul va
demonstra deținerea competențelor profesionale formate, după care acesta primeşte un certificat de
calificare.
Obiectivul major al evaluării este îmbunătățirea procesului de învățare. Deci, după evaluare, cadrele
didactice nu se vor opri doar la constatări, ci vor dezvolta demersurile didactice întreprinse și pe cele
viitoare, încercînd să îmbunătățească activitatea, și vor informa elevii despre rezultatele obținute și
despre ceea ce este de făcut în viitor.

X. Referințe bibliografice
1. Olaru E., Securitatea şi sănătatea în muncă” Editare – Ch., UTM, 2012.
2. Aurel Ciocîrlea- Vasilescu; Mariana Constantin “Asamblări mecanice”. Manual pentru clasa
XI-a.
3. Aurel Ciocîrlea- Vasilescu; Mariana Constantin “Sisteme de transmitere a mişcării” Manual
pentru clasa XI-a.
4. G.P.Viatkin şi al. „Desen de construcţii de maşini”, Chişinău, Lumina, 1991.
5. Gh. Zgură, N. Atanasiu, N. Arieşeanu, Gh. Peptea – Utilajul şi tehnologia lucrărilor
mecanice, E.D.P. Bucureşti, 1987.
6. M.Ceapă, G. Popovici, T. Russu, A. Botez „Desen tehnic. Cotare „Tehnica-Info”, 2002.
7. T.Pleşcan „Grafica inginerească”, Chişinău, „Tehnica-Info”, 2003.
8. Tonea A., Cârstea N. - Elemente de tehnologie generală, E.D.P., Bucureşti 2000.
9. Viorica Constantin; Vasile Palade; “Organe de Maşini şi Mecanisme” Volumul I , Editura
Fundaţiei Universale “Dunărea de Jos” Galaţi.
10. Frăţilă Gh., Frăţilă Mariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi
reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.
11. M. Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipamente auto. Manual pentru licee indusriale Cl. a
IX-a ;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1992.
12. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe ,,Construcţia automobilului” Lumina, 2010.
13. Viatchin G. Andreeva A., ş.a. Desenul tehnic de construcţii de maşini. Trad. Căpăţînă I.- Ch.
Lumina, 1991. 344p.
101
14. Боголюбов С.К., Черчение. М. Машиностроение,1989, 333с.
15. Боголюбов С.К., Индивидуальные задания по курсу черчения., Альянс. Москва 2007. 370с.
16. Vladimir Ene, Tudor Ruusu, Gheorghe Stoianov, Octavian Ene, Lilia Buimestru Tehnologii
avansate la alimentarea motoarelor auto: Chișinău 2003.
17. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe, Carp Vasile ,,Tehnologii performante în alimentarea
motoarelor cu ardere internă” Editura ABC 2012.
18. Resurse didactice recomandate: Antonescu Elena, Frăţilă Mariana, Şteflea Alexandru -
,,Instalaţii şi echipamente auto”.
19. ,,Tehnologia meseriei electromecanic auto, manual pentru liceele industriale” clasele a xi –a şi a
xii –a, bucureşti, 1994, editura didactică şi pedagogică, ș.a.
20. Samoilă Sterian, Tocaciuc Gheorghe, Cordonescu Gabriel ,,Instalaţii şi echipamente auto,
tehnologia meseriei electrician auto, pentru şcoli profesionale”. Editura didactică şi pedagogică,
r.a., Bucureşti – 1994.
21. Tocaciuc Gh. ,,Instalaţii şi echipamente auto, tehnologia meseriei electrician auto, pentru şcoli
profesionale anul III”, Editura didactică şi pedagogică, r.a., Bucureşti – 1993.
22. Alina Melnic, Simona Pavelescu , Miriana Wolf Iancovici, coordonator, Osain Angela -
,,Auxiliar curricular – modulul sisteme electrice şi electronice ale automobilului, calificarea
electrician-electronist auto, nivelul 3”.
23. Gheorghe Fraţilă, Mariana Fraţilă, Sterian Samoilă ,,Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi
reparare” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008.
24. Mihai Stratulat, Cristian Andrescu ,,Diagnosticarea automobilului” Editura Ştiinţă & Tehnică,
Bucureşti, 1997.
25. Rusu Sergiu ,,Automobilul,Construcția, Întreținerea , Repararea” Chișinău 2014
26. Constantin Arama, Adrian Mihai, Gheorghe Ruse, Dan Vaiteanu, Gheorghe Zatreanu,
”Automobilul de la A la Z”Editura Militara – București, 1985.
27. Sava, M. V. Popa, N. Dinescu, ”Tinichigiu-Vopsitor auto, manual pentru școli profesionale anii
II și III” Editura Didactica și Pedagogica, București, 1994.
28. Georgeta Bărbălău – ,,Auxiliar curricular ”Repararea cadrului și a caroseriei”, 2009,
http://tvet.ro/Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/Mecanica/.
29. www.e-automobile.ro
30. http://viamobile.ru/
31. www.autoprospect.ru
32. *** – Norme interne de service auto
33. *** – Cărţi tehnice ale automobilelor, manuale de înteţinere şi reparaţii

102