Sunteți pe pagina 1din 173

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULUM NAȚIONAL

ARIA CURRICULARĂ
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

DISCIPLINA

LIMBA STRĂINĂ

clasele X - XII

Chişinău 2019

1
Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Proces verbal nr.22 din 05.07.2019)

PRELIMINARII

Curriculumul la Limba străină (LS) pentru învățământul liceal este parte componentă a
Curriculumului Național şi componentă a Ariei curriculare Limbă şi comunicare și reprezintă un
document reglator şi act normativ pentru implementare în procesul educațional în clasele liceale.
Prezentul curriculum este a patra generație de acest tip de documente și a doua generație de curricula
centrate pe competențe. Scopul Curriculumului pentru învățământul liceal constră în concretizarea și
valorificarea politicilor educaționale naţionale şi europene legate de procesul de proiectare-predare-
învăţare-evaluare a disciplinei LS la nivelul învățământului liceal.
Nevoia schimbărilor a fost condiţionată de mai mulți factori, precum:
• imperativul demarării unui nou ciclu curricular, urmare a expirării perioadei de funcționare a
ultimei generații de curriculum, aprobate în anul 2010;
• elaborarea şi promovarea unor noi politici educaționale și curriculare cu referire la dezvoltarea
sistemului de învățământ per ansamblu şi a sistemului de formare a competenţelor la LS în particular;
• revizitarea și îmbunătățirea aspectelor vulnerabile, depistate în procesul evaluării
Curriculumului Naţional, inclusiv al Curriculumului la LS, în baza experiențelor educaționale acumulate
de comunitatea profesorală din republică, precum și a rezultatelor evaluărilor naționale a competențelor
lingvistice ale elevilor;
• corelarea conținuturilor educaționale din Curriculumul la LS cu cele din curricula disciplinelor
conexe de la nivelul liceal, mai ales din aria Limbă şi comunicare;
• recomandările noilor documente europene privind elaborarea curricula la disciplina LS şi
achiziționarea eficientă a competențelor-cheie în cadrul învățământului obligatoriu;
• racordarea competențelor elevilor la nivelurile de performanță lingvistică conform noilor
completări la Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (2018).
Schimbările produse în plan european şi național care au dictat revizitarea sistemică a
Curriculumului sunt fundamentate de prevederile mai multor documente normative naționale și
internaționale de politici educaționale: Strategia sectorială „Educaţia 2020” (2014), Codul educației,
2014, Cadrul de Referință al Curriculumului Național, 2017, CURRICULUM DE BAZĂ. Sistem de
competențe pentru învățământul general, 2018, Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi,
2018, Standardele de Competențe Digitale pentru Cadrele Didactice din Învățământul General, 2015,
Standardele de Competențe Digitale ale Elevilor din Ciclul Primar, Gimnazial și Liceal, 2015.
Toate aceste documente promovează abordarea sistemică a conceptului de curriculum, modelul
de proiectare curriculară centrat pe competențe şi finalități, adică pe produs sau pe achizițiile finale ale
procesului complex de predare-învățare-evaluare. Menţionăm, totodată, faptul că
dezvoltările/reconceptualizările efectuate în cadrul Curriculumului actual au avut ca premisă elementele
de noutate ale CRCN: delimitarea clară a profilului absolventului, precizarea noţiunii de competenţă,
redefinirea și articularea în perspectivă pragmatic-funcțională a unor competenţe specifice, restructurarea
sau reorganizarea unor domenii, apariţia conceptului de unitate de competenţă care l-a substituit pe cel
de sub-competenţă etc., toate aceste aspecte fiind expuse mai amănunţit în Ghidul de implementare a
Curriculumului la disciplina LS (în continuare Ghid).
Acești factori au determinat orientarea conceptuală a Curriculumului la LS pentru nivelul liceal
spre formarea la elevi a competențelor de receptare, producere, interacțiune și mediere specifice nivelului
B1+ conform versiunii actualizate CECRL din 2018. În acest scop, Curriculumul prevede eșalonarea
corectă şi dozarea adecvată a conţinuturilor educaționale cu specificarea finalităților concrete pentru
fiecare clasă aparte, cu luarea în considerare a particularităților de vârstă şi de învățare ale elevilor

2
claselor liceale, cu ajustarea conținuturilor educaționale la cerințele actuale ale elevilor (exigenţa de
necesitate, utilitate, plăcere).
Funcțiile Curriculumului la LS reies din stipulările CRCN şi au caracter de conceptualizare şi
proiectare, de reglare şi normare, de orientare şi sincronizare cu tendințele naționale şi internaţionale
actuale în sistemul educațional, cum ar fi funcția reglatoare ce ţine de componenta teleologică și funcția
strategică ce se referă la componentele conținutală și procesuală.
Noul curriculum la nivel liceal abordează predarea limbii străine prin prisma a șase elemente
cheie: abordarea comunicativ-acţională / comunicativ-situativă, centrarea pe elev ca actor activ în
procesul de predare-învățare-evaluare, introducerea activităților transdisciplinare, promovarea
alternativelor metodologice de predare-învăţare-evaluare, evaluarea formativă și completă a învăţării și
concentrarea pe actualitate și contexte autentice de învățare.
Beneficiarii prezentului document sunt atât conceptori de curricula, autori de resurse didactice,
manageri și cadre didactice, elevi și părinți, cât și alte persoane interesate.

I. REPERE CONCEPTUALE
Curriculumul la disciplina LS este parte componentă a Curriculumului Național şi reprezintă un
sistem de concepte, procese, produse și finalități care asigură funcționalitatea și dezvoltarea disciplinei
LS la nivel de învățământ liceal.
Curricumulul la treapta liceală reflectă cele mai recente elemente de noutate ale Planului-cadru,
atât la nivel de unități de competențe, unități de conținut, activități și produse școlare recomandate, cât și
la cel de sugestii tematice, o componentă inovatoare al prezentului curriculum. Procesul de predare se va
axa și în continuare pe aspectul comunicativ şi abordarea acţională a limbii în vederea extinderii
competenţelor de comunicare în limba străină, în orientarea spre o alegere academică și profesională și
cultivarea atitudinilor respective la formarea personalităţii adolescentului. Au fost incluse activități și
sugestii tematice legate de discipline noi obligatorii incluse în Planul-cadru, cum ar fi dezvoltarea
personală, educația pentru societate și educația digitală. Acestea au rolul de a dezvolta nu doar
competențele lingvistice, sociolingvistice, pragmatice și (pluri/inter)culturale, dar și de a favoriza
autocunoașterea elevilor în devenirea lor ca cetățeni informați, activi și integri, care ar putea relaționa
deschis și liber, demonstrând responsabilitate în luarea deciziilor de carieră și dezvoltarea personală pe
parcursul întregii vieți.
Curriculumul revizuit reflectă, ca şi la treptele de şcolaritate precedente, deplasarea accentului de
pe procesul de predare pe procesul de învăţare, reliefează predominanţa rezultatelor în faţa ofertelor,
reiterează importanţa învăţămîntului formativ-dezvoltativ în faţa celui informativ-reproductiv.
Conţinuturile educaţionale au fost descongestionate şi transformate în realităţi funcţionabile, care
promovează autonomia, creativitatea, ingeniozitatea și interesele elevilor și sunt corelate cu
particularităţile de dezvoltare intelectuală, psihologică şi de vîrstă ale elevilor.
Studierea limbii străine la nivel liceal va ține cont și de necesitățile formative ale elevilor care,
după susţinerea examenului de bacalaureat se vor încadra direct în câmpul muncii sau vor aspira la
continuarea studiilor în învăţămîntul universitar, ei urmînd să achiziţioneze toată paleta de competenţe
pentru utilizarea autonomă a limbii străine studiate în activitatea lor socială şi profesională conform
indicatorulor din volumul complementar al CECRL din 2018 corespunzător nivelului B1+. Clasa a X-a
va proceda la omogenizarea, consolidarea şi extinderea competenţelor dobîndite în gimnaziu, clasa a XI-
a – la extinderea şi aprofundarea acestor competenţe, iar clasa a XII-a – la aprofundarea şi sistematizarea
competenţelor achiziţionate în etapa liceală cu eventuala orientare spre studiile de licenţă.
Noua viziune conceptuală pentru ciclul liceal este determinată de definiția competenței școlare
promovată prin Codul Educației și CRCN, și anume: ”competența școlară este un sistem integrat de
cunoștințe, abilități, atitudini și valori, dobândite, formate și dezvoltate prin învățare, a căror mobilizare
permite identificarea și rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte și situații ”. Componenta-cheie
în Curriculumul la LS o constituie sistemul de finalități axat pe sistemul de competențe format din :
3
A. Competențe-cheie/transversale, categorie curriculară importantă cu un grad înalt de
abstractizare și generalizare, ce marchează așteptările societății privind parcursul școlar și performanțele
cele mai generale care pot fi atinse de elevi la încheierea școlarizării. Acestea reflectă atât tendințele din
politicile educaționale naţionale, reflectate în Codul Educaţiei (2014), cât şi internaționale, stipulate în
Recomandările Comisiei Europene (2018). Competențele-cheie/transversale traversează diferite sfere ale
vieții sociale, poartă un caracter pluri/inter/transdisciplinar, se pot concretiza în cadrul competențelor
specifice disciplinei, unităților de competențe, unităților de conținut, activităților de învățare şi produselor
școlare recomandate, se formează și se dezvoltă progresiv și gradual pe niveluri și cicluri de învățământ.
B. Competențe specifice disciplinei, ce rezultă din competențele transdisciplinare și competențele-
cheie/transversale şi reprezintă sisteme integrate de cunoștințe, abilități, atitudini şi valori, pe care și le
propune să le dezvolte disciplina Limba străină până la finele clasei a IX-a la nivelul învățământului
liceal/liceal.
C. Unități de competențe, drept componente ale competențelor ce facilitează formarea
competenţelor specifice şi reprezintă etape sau preachiziţii în construirea acestora. Unitățile de
competențe sunt structurate şi dezvoltate la disciplina Limba străină pentru fiecare dintre clasele a X-a –
a XII-a pe parcursul unei unități de învățare/unui an şcolar.
Volumul complementar al CECRL publicat în 2018 a introdus interacțiunea online ca un element
important al comunicării într-o limbă străină, alături de comunicarea orală și cea scrisă. În anul 2015
Ministerul Educației a publicat Standardele de competențe gigitale pentru cadrele didactice din
învățământul general și Standardele de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și
liceal. Pentru a reflecta această noutate, noul curriculum pentru ciclul liceal include indicatori care se
referă la capacitatea elevului de a înțelege informația publicată în diverse surse digitale, cum ar fi site-
uri web, postere și anunțuri digitale, și de a se implica eficient în discuții și conversații online. A fost
diversificată și lista de acte de limbaj și cea de activități și produse școlare recomandare, care include
lectura povestirilor online, utilizarea testelor interactive online, crearea de postere digitale, formularea
de mesaje scurte și clare într-un chat sau pe un forum, crearea unui blog sau portofoliu online într-o limbă
străină, înregistrarea unui mesaj audio (podcasturi) sau video într-o limbă străină, etc.
În anul 2019 atât curriculumul la cilcul gimnazial, cât și cel la ciclul liceal au fost îmbogățite cu liste
separate de sugestii pentru contexte şi sarcini comunicative, divizate pe clase și plasate în creștere.
Acestea au fost organizate în șase grupuri cheie: mediul personal al elevului, mediul familial, mediul
social și informațional, mediul natural și mediul cultural. Ordinea în care vor fi abordate aceste sugestii
tematice recomandate va fi determinată de specificul unității de învățare, de folosirea lor în situațiile sau
contextele cotidiene, de textele propuse pentru lectură sau pentru audiere și de realizarea sarcinilor
acţionale concrete.
Alături de componente Curriculumului Național, a Planul-cadru și volumului complementar al
CECRL (2018) noul curriculum pentru treapta liceală își propune să echipeze cadrul didactic și autorii
de manual cu resursele necesare pentru a dezvolta toate cele patru competențe cheie de cunoaștere a unei
limbi străine în conformitate cu exigențele procesului de predare-învățare-evaluare în secolul XXI.
Competențele lingvistice, sociolingvistice, pragmatice și (inter/pluri)culturale vor fi valorificate prin
intermediul unor abordări tematice acționale care vor contribui la formarea personalității elevilor cu spirit
de inițiativă, capabili de autodezvoltare și care vor demonstra independență de opinie și acțiune,
responsabilitate, deschidere pentru dialogul intercultural în contextul valorilor naționale și internaționale.
Curriculum la disciplina Limba străină include în structura sa următoatele produse: curriculumul ca
programă școlară; manualul; ghidul metodologic; testele de evaluare; alte materiii curriculare.

4
II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Statutul Nr. de ore pe
disciplinei Aria curriculară Clasa săptămână Nr. de ore pe an
X 3 105
Obligatorie Limbă și comunicare XI 3 105
XII 3 102

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE CONŢINUT


Clasa Unităţi de conţinut Nr. de ore
X Mediul personal 158 8
Mediul familial 107 7
Mediul școlar 10
12 12
Mediul natural 10
10 10
Mediul cultural 33
12 12
Mediul social și informațional 18
14 14
Ore la discreția cadrului didactic 95 5
XI Mediul personal 158 8
Mediul familial 107 7
Mediul școlar 10
12 12
Mediul natural 10
10 10
Mediul cultural 33
12 12
Mediul social și informațional 18
14 14
Ore la discreția cadrului didactic 95 5
Mediul personal 158 8
Mediul familial 107 7
XII Mediul școlar 10
12 12
Mediul natural 10
10 10
Mediul cultural 33
12 12
Mediul social și informațional 18
14 14
Ore la discreția cadrului didactic 65 5

Detalierea orientativă și modalitatea de repartizare a temelor/unităților de conținut pe clase și


unități de timp la disciplină, în raport cu conținuturile curriculare, se stabilește prin Reperele
metodologice de organizare a procesului educațional la disciplină, aprobate prin ordin de ministru.
III. COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Competența lingvistică: utilizarea resurselor lingvistice formale în realizarea actelor
comunicative, manifestând flexibilitate și autocontrol
2. Competența sociolingvistică: actualizarea resurselor lingvistice în diverse situaţii de comunicare,
valorificând dimensiunea socială a limbii
3. Competența pragmatică: integrarea resurselor lingvistice în contexte cotidiene și imprevizibile,
demonstrând precizie și fluență discursivă
4. Competenţa (pluri/inter)culturală: integrarea trăsăturilor specifice culturii ţării limbii țintă în
contexte de comunicare interculturală, exprimând empatie/ toleranță și acceptare a diversității
culturale

5
IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Competențe specifice
1. Competența lingvistică: utilizarea resurselor lingvistice formale în realizarea actelor comunicative, manifestând flexibilitate și autocontrol

2. Competența sociolingvistică: actualizarea resurselor lingvistice în diverse situaţii de comunicare, valorificând dimensiunea socială a limbii

3. Competența pragmatică: integrarea resurselor lingvistice în contexte cotidiene și imprevizibile, demonstrând precizie și fluență discursive

4. Competenţa (pluri/inter)culturală: integrarea trăsăturilor specifice culturii ţării limbii țintă în contexte de comunicare interculturală,
exprimând empatie/ toleranță și acceptare a diversității culturale

Contexte tematice

1. Mediul personal
2. Mediul familial
3. Mediul școlar
4. Mediul natural
5. Mediul cultural
6. Mediul social și informational

Unități
de Unități de
Activități și produse de învățare recomandate
compete conținut
nțe

CLASA A X-A

Receptar
ea Acte
Activități și produse de învățare
mesajelo comunicativ
r e

6
orale/aud
iovizuale
Compon Activități:
enta  A se  Recunoașterea elementelor fonetice (sunete, modele de intonație) din vizionarea înregistrărilor audiovizuale
fonologic infor  Completarea spațiilor lacunare cu structuri gramaticale corespunzătoare în baza unui mesaj audiat
ă ma  Definirea sensului cuvintelor și expresiilor în baza suportului audiovizual
1.1.  A  Selectarea vocabularului cheie dintr-un mesaj audiat
Distin îndep  Completarea tabelelor cu cuvintele/ structurile gramaticale corecte în baza unui material audiat
gerea lini  Selectarea variantei corecte
struct ordin  Identificarea afirmațiilor ca fiind adevărate/ false
urilor e și
și indic  Mesaje/ texte/ on-line
trăsăt ații  Fișe de lucru complexe
urilor  A  Înscenări de secvențe dramatice audio/ video
foneti solici din emisiuni televizate
ce, ta  Colaje / postere în format tradițional și digital
specif infor  Înregistrări audiovizuale
ice mații  Prezentări în format tradițional și online
limbii  A  Proiecte individuale/ de grup în format tradițional și/ sau digital
străin situa
e, în
rostite spați
clar și u/
corect timp
 A
Compon dedu
ent ce
a semn
lexi ificați
cal a
ă și  A
sem expri
anti ma

7
1.2.  A
Identi confi
ficare rma
a  A
sensul nega
ui
cuvint
elor și Elemente de
expre construcţie
siilor a
uzual comunicării
e din 1
conte
xte
cotidi
ene

Compon
enta
gramatic
ală
1.3.
Discri
minar
ea
struct
urilor
grama
ticale
specif
ice
limbii

1
Elementele de construcție a comunicării vizează Conținuturile lingvistice, ca şi componentă a Unitaţlior de conținut, dar care, în virtutea specificului fiecărei limbi străine, sunt
prezentate la final, în compartiment aparte, pe limbi şi pe clase, în progresie formativă, conform nivelului B1+ al CECRL.
8
străin
e
utiliza
te
frecve
nt în
situați
i
cotidi
ene

Producer
ea Acte
mesajelo comunic Activități și produse de învățare
r orale ative
Medierea
Compon Activități:
enta  A da  Reproducerea corectă a cuvintelor, expresiilor și modelelor de intonaţie noi
fonologic infor  Traducerea spontană a cuvintelor/ expresiilor/ enunțurilor
ă mații  Reformularea enunțurilor
1.4.  A  Formularea întrebărilor după răspunsurile date
Aplic indic  Continuarea liberă a frazelor
area a  Eliminarea cuvintelor intruse
struct durat  Formularea enunțurilor după imagine/ secvență video
urilor a în  Analiza suporturilor iconografice
fonol timp/ Produse:
ogice frecv  Dramatizări/ jocuri de rol
specif ența
ice  Prezentări în format tradițional și digital
 A
limbii  Reportaje audiovizuale/ on-line
expri
străin  Eseuri fotografice/ video
ma
e emoți  Infografice
pentru i/  Colaje interactive
a senti  Proiecte individuale/ de grup în format tradițional și/ sau digital
trans
9
mite ment
mesaj e
e  A da
uzual ordin
e în e
mod  A
clar și afirm
coere a
nt  A
nega
Compon  A
ent propu
a ne
sem  A
anti accep
că ta
Compon  A
ent refuz
a a
lexi  A
cal repet
ă a
1.5.
 A
Utiliz
form
area
ula/
unui
refor
repert
mula
oriu
seman
tic și
Elemente de
lexica
construcţie
l
a
cores
comunicării
punză
*
tor
10
pentru
a
formu
la
mesaj
e
clare
și
coere
nte

Compon
enta
gramatic
ală
1.6.
Folosi
rea
sufici
ent de
corect
ăa
struct
urilor
grama
ticale
utiliza
te
frecve
nte în
situați
i
uzual
e

11
Receptar
ea
mesajelo Acte
r comunic Activități și produse de învățare
scrise/au ative
diovizual
e
Compon Activităţi:
enta  A  Lecturarea unui text cu voce tare cu respectarea tempoului, intonației și expresivității
ortografi identi  Atribuirea enunțurilor la suportul audiovizual
că fica  Sublinierea conectorilor logici
1.7.  A se  Recunoașterea sinonimelor/ antonimelor omonimelor/ paronimelor din context
Recunoaș infor  Ordonarea cuvintelor în enunțuri
terea ma  Asocierea coloanelor după sens
normelor  A  Reperarea formelor gramaticale studiate din text
de cere :
ortografie expli  Texte, mesaje audiovizuale/ on-line
specifice cații  Careuri de cuvinte
limbii  A se
străine  Fișe de lucru
consu
din  Tabele
lta
contexte  Infografice
 A
familiare  Colaje/ colaje interactive/ benzi desenate în format tradițional și digital
accep
 Articole de presă/ audiovizuale/ on-line
ta
Compon  Proiecte individuale și de grup în format tradițional și/ sau digital
 A
enta refuz
lexicală a
și  A
semantic repet
ă a
1.8
 A
Dedu
preci
cerea
za
sensul
ui
12
unor  A
cuvint cere
e și spriji
expre n
sii  A
necun confi
oscute rma/
din a
conte infir
xte ma
uzual  A
e dedu
ce
Compon  A
enta comp
gramatic ara
ală  A
1.9 descr
Distin ie
gerea
struct
urilor Elemente de
grama construcţie
ticale, a
specif comunicării
ice *
limbii
străin
e,
utiliza
te
frecve
nt în
situați
i
13
previz
ibile

Producer
ea
mesajelo Acte
r comunic Activități și produse de învățare
scrise/onl ative
ine
Medierea
Compon Activități:
enta  A  Completarea spațiilor lacunare cu cuvintele/ sintagme gramaticale corespunzătoare
ortografi preci  Integrarea structurilor lexico-gramaticale corespunzătoare în enunțuri/ descrieri/ mesaje, tabele, chestionare, etc.
că za  Substituirea cuvintelor cu sinonime/ antonime
1.10.  A  Formarea familiei lexicale
Respectar descr  Completarea descrierilor/ legendelor în baza suporturilor iconografice
ea ie  Completarea fișelor de lucru/ tabelelor/ schemelor
regulilor  A  Identificarea greșelilor și corectarea lor
de propu  Restabilirea semnelor de punctuație
ortografie ne  Transformarea frazelor după model
, specifice  A Produse:
limbii comp  Texte/ mesaje / on-line
străine, în leta  Panouri informative/ tabele
scrierea  A  Colaje/ colaje interactive
corectă a form  Fișe de lucru
mesajelor ula  Scheme în format tradițional și digital
 A  Articole / pagini de ziar și revistă în format tradițional și/ sau digital
Compon aprob  Portofolii lexicale ilustrate
enta a  Proiecte individuale și de grup
gramatic  A  Prezentări individuale/ de grup/ în format tradițional și/sau digital
ală nega
1.11.  A
Aplicarea afirm
normelor a
gramatica
14
le  A
specifice confi
limbii rma
străine în  A
scrierea infir
corectă a ma
mesajelor  A
expri
ma
 A
locali
za în
timp/
spați
u

Elemente de
construcţie
a
comunicării
*

Receptar
ea
mesajelo Acte
r comunic Activități și produse de învățare
orale/scri ative
se/audiov
izuale

Activități:
 A  Corectarea greșelilor intentionate într-un text/dialog
15
2.1. solici  Lectura precedată de auditiții, vizionarea unor
Rec ta secvențe cinematografice
uno infor  Lectura postărilor online (pe bloguri, pe forumuri, pe rețele de socializare)
aște mații  Exerciții de recunoaștere a termenilor care aparțin câmpului lexical al unui cuvânt
rea perso  Stabilirea relațiilor de sinonimie contextuală
acte nale  Completarea unui formular sau a unei anchete
lor sau  Selectarea secvențelor textuale trucate care aparțin unui alt registru
de despr
 Audierea podcast-urilor online
vorb e
 Vizionarea emisiunilor televizate (secvențe)
ire eveni
Produse:
utile ment
 Scurte comentarii a unor articole din mass-media
pent e din
ru viața  Înregistrări audio/video
dive de  Rezumate ale textelor/ secventelor audio/video
rse famili  Benzi animate/desene în format tradițional și/sau digital
situ e  Reprezentări grafice / hărți conceptuale / tabele
ații  A  Anchete/sondaje/interviuri
de solici  Colecții de articole scurte, anunțuri
com ta  Colaje tematice / Scrapbook-uri / Lapbook-uri
unic opinii
are ,
suges
2.2. tii
Des  A
cifra accep
rea ta/ref
instr uza
ucți oferte
unil sau
invita
or
ții
scur
 A
te,
oferi
în instru
baza cțiuni
16
ima  A
ginil expri
or ma
sau interd
sche icții
mel  A-și
or expri
ma
prez
intere
enta
sul/
te acord
ul/
2.3. dezac
Iden ordul
tific  A
area locali
strat za
egiil perso
or ane,
adec obiec
vate te,
scop acțiu
ului ni
şi  A
tipul solici
ui ta
de infor
mes mații
aj despr
sau e
con prețur
vers i,
ație servic
ii
 A
17
2.4. comp
Sele ara
ctar oferte
ea și
info altern
rmaț ative
iei  A
rele concl
vant uzion
e a
din
doc
ume Elemente
ntel de
e de construcţie
uz a
cure comunicări
nt i*

Producer
ea
mesajelo Acte
r comunic Activități și produse de învățare
orale/scri ative
se/online
Medierea
Activități:
2.5.  A  Completarea unui chestionar, formular cu informații personale
Expl oferi  Redactarea comentariilor /textelor postate online
orar infor  Completarea formularelor sau sondajelor de opinie în regim online
ea mați  Exerciții de modificare și transformare a textelor funcționale (reducere, expansiune, restaurare)
repe i  Audierea podcast-urilor/vizionarea emisiunilor televizate, urmate de discuții în grup
rtori desp  Prezentarea unui discurs în public, conform modelului prestabilit
ului re  Exerciții de reprezentare grafică (Diagrama Venn, Tabelul T, Clustering, Fishbone)
18
soci sine Produse:
o-  A  Scrisori de intenție
cult expr  Articole scurte pentru ziar sau blog
ural ima  Materiale video / audio cu scop publicitar
în punc  SMS-uri, mesaje postate online
dive te de  Colaje/postere/desene/benzi animate
rse vede  Jocuri de rol
re,  Rețete culinare
situa
opin
ții  Broșuri
ii
de  Liste cu dorințe
pers
com  Rezumate ale articolelor din mass-media
onal
unic e
are  A
expr
2.6. ima
Utili pref
zare erinț
a e
limb  A-și
ajul expr
ui ima
verb ne/m
al și ulțu
mire
non-
a
verb
 A
al
cere
pent per
ru a misi
susți une
ne  A
un form
punc ula o
t de cerer
19
vede e
re, polit
conf icoa
orm să
situa  A
ției cere
de scuz
com e
unic  A
expr
are
ima
grati
2.7. tudi
Ada ne
ptar  A
ea com
resu para
rselo avan
r tajel
ling e/
visti deza
ce vant
pent ajele
ru a publ
reda icităț
cta ii,
servi
texte
ciilo
func
r
țion
 A
ale enu
scurt mera
e, bene
folo ficiil
sind e
20
un unei
limb activ
aj ități
stan  A
dard com
para
prod
usel
e
sănă
toas
e și
semi
-
prep
arate
le
 A
solic
ita
rezer
vare
a
unei
mes
e la
resta
uran
t, a
unei
odăi
la
hotel

21
Elemente
de
construcţie
a
comunicări
i*

Interacți
Acte
unea
comunic Activități și produse de învățare
orală/scri
ative
să/online
Medierea
Activități:
2.8.  A  Exerciții cu întrebări binare, care lansează controverse și argumente pentru opțiunea da sau nu
Ini solic  Elaborarea unor studii de cercetare individual sau în grup
țier ita și  Soluționarea conflictelor în situații imaginare
ea a  Elemente de dezbateri: activități în grup
un oferi  Înregistrarea unei conversații telefonice
ei infor  Simularea situațiilor de corespondență oficială: felicitări, invitații, etc
co mați  Turul galeriei
i
nv  Conceperea unui plan de călătorie pentru o saptamână de vacanță
desp
ers  Audierea discursurilor Ted Talks și prezentarea unui discurs propriu
re
ații  Dialoguri spontane
activ
, itățil  Înregistrarea (și auto-evaluarea) unui dialog/discurs cu ajutorul instrumentelor web
ad e  Întâlniri formale/non-formale cu vorbitorii nativi
apt pref Produse:
ân erate  Interviuri
d /  Programe de activități zilnice
str nece  Jurnale lingvistice
uct sare  Mesaje electronice
uri pent  Articole și mesaje postate online
le ru a  Hărți conceptuale
lin
com  Liste de dorințe
pleta  Planuri de călătorie/itinerare turistice
22
gvi un  Colaje / postere în format tradițional și digital
sti ches  Afișe/panouri în format tradițional și digital
ce tion  Înregistrări audio/video
spe ar,  Materiale video / audio cu scop publicitar
cifi form  Portofolii personale / școlare
ce ular,
etc.
co
 A
mu
argu
nic men
ării ta
sp pref
ont erinț
an e
e și  A
aut încu
ent raja
ice  A
la face
div prop
ers uner
e i
co  A
refu
nte
za
xte polit
soc icos
ial o
e ofert
ă
2.9.  A
Re stabi
spe li o
cta întâl
rea nire
23
nor  A
me oferi
lor și a
soc exec
ioc uta
ult instr
ura ucți
le uni
în  A
de anul
pe ao
nd reze
enț rvar
ă e la
de hote
rol l
şi  A
rel cere
ații per
le misi
cu unea
int de a
erl între
oc rupe
uto o
rii conv
ersaț
2.10. ie
Uti  A
liz expl
are ica
a plan
efi ul
cie unei
ntă acțiu
24
a ni
co  A
ne incit
cto a la
ril acțiu
or ne
log  A
ici iniți
și a a, a
alt cont
or inua
ele ,a
me înch
nte eia
de un
rel schi
aţi mb
e verb
în al
red
act Elemente
are de
a construcţie
tex a
tel comunicări
or i*
fun
cți
on
ale

2.11.
Tr
ad
uc
25
ere
a
inf
or
ma
ției
rel
ev
ant
e
din
tex
te
fun
cți
on
ale
scu
rte
(eti
ch
ete
,
not
ițe,
me
saj
e
tel
efo
nic
e,
an
unț
uri
26
pu
bli
ce)
,
din
lim
ba
ma
ter

în
lim
ba
str
ăin
ă și
vic
ev
ers
a

Receptar
ea
Acte
mesajelo
comunic Activități și produse de învățare
r
ative
orale/scri
se/online

Activități:
 Exerciții de identificare a unor informații pe baza unui text lecturat
27
3.1.  A  Ordonarea/ gruparea unor imagini pe baza informațiilor dintr-un text scurt și clar
Distin local  Completarea unor texte lacunare
gerea iza  Selectarea diferitor informații din mesaje audiate/ citite/ vizionate.
infor  A  Notarea informaţiei principale din emisiuni TV/ filme în baza unei liste de puncte/ întrebări la conţinut.
mațiil prez  Completarea de grile de lectură
or enta  Ordonarea enunţurilor într-o succesiune logică
pertin  A  Exerciții de tip adevărat/ fals, alegere multiplă, întrebări cu răspuns scurt.
ente ordo  Exerciții de asociere, de discriminare
din na Produse:
scrier  A  Colaje / afișe / postere în format tradițional și digital
i oferi
cotidi  Chestionare, hărți conceptuale
/a
ene  Itinerarii de vacanță
solic
 Planuri de idei
ita
3.2.
infor  Pliante / broșuri / tabele în format tradițional și digital
Înțele
gerea mați
mesaj i
ului (din
princi scrie
pal ri
din simp
conve le:
rsaţii scris
cotidi ori,
ene broș
articu uri,
late artic
clar, ole
solicit de
ând ziar,
repeta etc.)
rea  A
unor rema
cuvin rca
sens
28
te sau ul
a unor
unor cuvi
expre nte
sii necu
neînțe nosc
lese ute
din
3.3. cont
Recu ext
noașt
 A
erea
rema
struct
rca
urii
cara
conve
cteri
nțion
stici
ale a
imp
unui
orta
text
nte
în
ale
fluxul
unui
actulu
text
i
comu
nicati
v
Elemente
de
construcţie
a
comunicări
i*
Producer
Acte
ea
comunic Activități și produse de învățare
mesajelo
ative
r
29
orale/scri
se/online
Activităţi:
3.4.  A  Argumentarea simplă a unei idei, cu referire la informaţii de ordin personal şi obiecte familiare.
Org expr  Elaborarea unui plan de idei referitor la informaţii de ordin cotidian
aniz ima  Redactarea unui text coerent, mesaj oral/ scris în baza unor scheme
area opin  Formularea unei cereri/ unui aviz conform structurii prezentate
resu ia,  Formularea opiniei ca reacţie de răspuns la informaţia prezentată
rsel inter  Scrierea unei cărţi poştale
or esul  Elaborarea unui program de vizită
ling  A  Exerciții de producere de anunțuri scurte cu referire la subiecte familiare de ordin cotidian
visti local Produse:
ce iza
 Eseuri/ prezentări în format tradițional și/ sau digital
în  A
mod  Comentarii
expr
flexi  Expozeuri
ima
bil admi  Naraţiuni
pent raţia  Conversaţii cotidiene/ interviuri ghidate
ru a  A  Texte informative simple/ adaptate din enciclopedii, publicate şi/sau electronice
desc clasi  E-mailuri, scrisori, cărţi poştale
rie fica  Cereri
sim texte  Avize
plu le
şi scris
dire e
ct  A
subi cara
ecte cteri
din za
dom  A
eniu inter
l oga
coti
 A
dian face

30
3.5. com
Cre plim
area ente
anu  A
nţur justi
ilor fica
mici o
cu idee
refe simp
rire lă
la  A
subi expr
ecte ima
fami opoz
liare iţia
de  A
ordi crea
n  A
coti rezu
dian ma
 A
3.6. apre
Exp cia
licar un
ea servi
pun ciu
ctel într-
or un
prin local
cipa  A
le com
ale enta/
unei a
idei/ apre
prob cia o
31
lem situa
e în ţie
cont  A
exte expr
coti ima
dien bucu
e ria/
nem
3.7. ulţu
Utili mire
zare a
a, în  A
mod prez
flexi enta
bil,
a Elemente
resu de
rsel construcţie
or a
ling comunicări
visti i*
ce
pent
ru a
elab
ora
cere
ri/
aviz
e cu
refe
rire
la
subi
ecte
32
din
dom
eniu
l
pers
onal
/
prof
esio
nal

Interacți
Acte
unea
comunic Activități și produse de învățare
orală/scri
ative
să/online
Activități:
3.8.  A se  Elaborarea şi/sau susţinerea unui interviu şi/sau unei conversații.
Imp ang  Participarea în cadrul unor conversații individuale şi de grup pentru a pregăti un eveniment/ o activitate.
lem aja  Formularea unor justificări simple pentru a susține opinia proprie în cadrul unei discuții/ pentru a aprecia un
enta în proiect/ un discurs al colegului/ colegilor.
rea con  Formularea unor răspunsuri/ replici la mesaje scrise/ electronice despre impresii, experienţe personale.
resu vers  Exprimarea opiniei şi justificarea simplă a acesteea în cadrul
rsel ații  Publicarea unor comentarii on-line/ impresii pe un site cu referinţă la un eveniment de interes personal/ în reţele
or  A sociale.
ling expr Produse:
visti ima  Dialoguri structurate/ interviuri
ce pref  Proiecte de grup (colje/ postere/ afişe)
pent erinț
ru a  Jocuri de rol
e
 E-mail-uri
ofer  A
i  Postări/ comentarii on-line/ formulare
soli
deta cita/
lii în a
cadr ofer
ul i
33
unei info
disc rmaț
uții ii
de  A
ordi repr
n oșa
coti  A
dian soli
cita
3.9.
o
Part
repe
icip
tare
area
a
în
unui
cad
cuv
ul
ânt
unor
sau
inter
a
acţi
unei
uni
fraz
scris
e
e/
on-  A
line soli
cu cita
deta clari
lieri ficăr
rele i
vant  A
e de cere
ordi cuiv
n a să
pers scri
onal e
şi ceva

34
coti  A
dian între
ba,
3.10.
dacă
Utili
ați
zare
fost
a
înțel
resu
es
rsel
 A
or
furn
ling
iza
visti
un
ce
cuv
pent
ânt
ru a
sau
reali
o
za
expr
sarc
esie
ini
com
une
Elemente
sim
de
ple
construcţie
în
a
cadr
comunicări
ul
i*
grup
ului
și/sa
u în
acti
vităț
i on-
line

35
Medierea Acte
orală/scri comunic Activități și produse de învățare
să/online ative
Activități:
3.11.  A se  Povestirea unor evenimente/ unei succesiuni de fapte din mesaje citite/audiate de interes personal şi/sau general.
Rez ang  Prezentarea informaţiei din anunțuri, afișe, postere, prospecte, etc.
uma aja/  Formularea unor justificări simple pentru a susține opinia proprie.
rea într-  Exprimarea opiniei şi justificarea simplă a acesteia în cadrul aprecierii unui proiect, unui discurs al colegului/
info o colegilor.
rmaţ disc  Structurarea în scris şi/sau oral al mesajului unui text simplu în baza unei liste de cuvinte/ a unei grile/ a unei
iei uţie hărţi a vremii.
prin de  Transpunerea orală, aproximativă din limba A în limba B a conţinuturilor relevante dintr-un mesaj citit/audiat/ şi/
cipa grup sau dintr-o secvenţă video.
le,  A Produse :
în rem  Proiecte de grup/ colaje
term arca  Jocuri de rol
eni pref
 E-mail-uri
prop erinț
rii,  Interviuri
e/
din gust  Eseuri structurate simple
text uri/  Traduceri orale
e dori
scris nţe
e cu  A
refe cara
rire cteri
la za
subi pers
ecte oan
din e/
viaț eve
a nim
coti ente

36
dian  A
ă apre
cia
3.12.
 A
Inte
expl
rpre
ica
tare
a  A
info pres
rmaț upu
iilor ne
rele  A
vant prop
e, une
prez  A
enta per
te în mite
diag /a
ram inter
e, zice
cu  A
refe repr
rire oșa
la  A
subi suge
ecte ra
de  A
ordi justi
n fica
coti o
dian opin
ie/ o
3.13. acţi
Rez une
uma
rea
37
mes
ajel Elemente
or de
sim construcţie
ple, a
artic comunicări
ulat i*
e
lent
şi
clar,
din
prog
ram
ele
de
știri
tele
viza
te
sau
emi
siun
i
radi
o

3.14.
Tra
duc
erea
oral
ă,
cu
apro
38
xim
aţie,
a
conţ
inut
ului
unui
text
info
rmat
iv
sim
plu,
cu
refe
rire
la
subi
ecte
de
ordi
n
coti
dian

Receptar
ea
Acte
mesajelo
comunic Activități și produse de învățare
r
ative
orale/scri
se/online

39
Activități:
4.1. Ide  A  Asocierea legendelor/descrierilor cu imagini/desene și explicarea alegerii, în bază de documente autentice, texte
ntifi evid literare/ nonliterare
care enția  Selectarea informațiilor principale din programe de televiziune/ secvențe din filme/cântece
a infor  Exerciții de tip adevărat/ fals, alegere multiplă, selectarea intrusului
sens mați  Relatarea ideilor principale din interviuri cu personalități celebre (scriitor, actor, inventator, interpret, etc.)
ului i
 Completarea grilelor de lectură cu informații selectate din text/film/spot publicitar
glo detal
bal  Exerciții de selectare a caracteristicilor personajelor din texte studiate (povestiri, poezii, poeme, benzi desenate,
iate
și nuvele simple).
 A
de Produse:
local
deta  Hărți conceptuale
iza
liu în  Colaje/postere în format tradițional și/sau digital
cu spați  Planuri de idei
refe u/ti  Jurnale de lectură
rire mp
la pers
subi oane
ecte ,
de obie
ordi cte,
n locu
pers ri,
onal even
sau imen
gen te
eral  A
în face
text o
e aleg
liter ere
are/  A
non justi
liter fica
are, gust
40
pies uri,
e pref
muz erinț
ical e,
e com
port
4.2. Dist ame
inge nte,
rea atitu
asp dini
ecte  A
lor antic
cult ipa
ural  A
e expr
pe ima
subi o
ecte păre
de re, o
ordi opin
n ie, o
pers idee
onal  A
spe relat
cifi ao
ce initi
cult
ativa
urii
lim
bii
țint Elemente
ă de
construcţie
a

41
comunicări
i*

Producer
ea
Acte
mesajelo Activități și produse de învățare
comunic
r
ative
orale/scri
se/online
Activități:
4.3. Car  A  Completarea fișei de identitate/pașaportului lingvistic a personajului literar
acte expri  Redactarea unui text de caracterizare a personajul principal/ preferat din texte literare/ nonliterare studiate/ filme
riza ma  Expunerea opiniilor/ emoțiilor personale în raport cu personaje, acțiuni, secvențe din opera literară studiată,
rea stări, film, piesă muzicală
pers emoți  Elaborarea de afișe/ghiduri/postere tematice
onaj i,  Producerea eseurilor pe teme de cultură în bază de repere
elor senti Produse:
și mente  Descrieri
tem ,  Narațiuni
elor atitud
 Conversații
prin ini,
 Eseuri pe teme de cultură
cipa comp
le  Colaje / postere în format tradițional și/sau digital
ortam
din ente  Organizatori grafici
text  A  Prezentări în format tradițional și/sau digital
e descri  Interviuri tematice
liter e stări  Jurnale de lectură
are/ fizice,  Infografice
non emoți  Scrabook-uri / lapbook-uri
liter i,
are apare
42
stud nțe
iate  A
expr
4.4. Just ima
ific opin
area ia
opi  A
niil disc
or, uta
imp des
resii pre
lor, o
emo oper
țiilo ă
r liter
pers ară
onal  A
e, pov
cu esti
refe  A
rire sug
la era
sec  A
venț com
e para
din  A
ope reda
ra cta
liter
 A
ară
face
sau
o
artis
aleg
tică
ere

43
4.5. Emi  A
tere reco
a de man
ipot da
eze  A
cu expr
refe ima
rire cau
la za,
pro con
xim seci
itate nța
a  A
sau face
dist
suges
anța
cult tii și
ural ipote
ă ze
într  A
e preze
țara
nta
de
orig inven
ine tii
și  A
țara solici
lim ta
bii opini
stud
iate a
 A
4.6. Inte expri
grar ma
ea
44
stru scopu
ctur l
ilor
lexi
cale
, Elemente
for de
mel construcţie
or a
gra
comunicări
mat
ical i*
e,
con
ecto
rilor
logi
ci
uzu
ali
în
elab
orar
ea
text
elor
ima
gina
re și
fun
cțio
nale
pe
tem
e de
45
cult
ură

Interacți
Acte
unea
comunic Activități și produse de învățare
orală/scri
ative
să/online
Activități:
4.7. Apli  A  Exerciții de utilizare a normelor curente de comunicare orală/scrisă în diverse produse culturale
care pla  Realizarea proiectului individual / de grup pentru promovarea valorilor culturale locale/ regionale/ naționale/
a nif europene
nor ica  Organizarea (reală/virtuală/imaginară) a manifestărilor/ evenimentelor culturale în spațiul urban/rural
mel  A  Realizarea schimburilor de texte (opinii/ impresii/ experiențe personale/sugestii) pe forum on-line între tineri din
or înd țările limbilor studiate pe teme de interes comun
uzu em  Participarea la interacțiuni on-line cu un partener/grup mic
ale na Produse:
de  A  Jocuri de rol
com fac  Proiecte individuale și de grup
port eo  Colaje/ postere în format tradițional și/sau digital
ame ale  Formulare/ anunțuri/ afișe în format tradițional și/sau digital
nte ger
spec  Ghiduri/ pliante
e
 Interviuri/ chestionare/sondaje de opinii
ifice  A
cult sta
urii bil
țării i
limb un
ii co
stud nta
iate ct
pe so
subi cia
ecte l
de  A
inter sta
46
es bil
pers io
onal su
și cc
gen esi
eral un
e
4.8. Part de
icip fap
area te
la  A
con ext
vers ind
ații eo
pent co
ru nv
schi ers
mb aţi
de e
imp  A
resii an
și ali
opin za
ii  A
refe ex
ritoa pri
re la ma
text şi
e ide
liter nti
are/ fic
nonl a
itera atit
re, udi
text ni
47
e de  A
artă, ex
pies pri
e ma
muz ent
ical uzi
e, as
film m,
e, ad
feno mi
men raţ
e ie,
cult bu
ural cur
e ie,
stud reg
iate ret
 A
ev
alu
a
și
apr
eci
a
 A
fac
eo
pr
op
un
ere
,o
su
ge
48
sti
e

Elemente
de
construcţie
a
comunicări
i*
Medierea
Acte
culturală
comunic Activități și produse de învățare
orală/scri
ative
să/online
Activități:
4.9.Impli  A  Participarea la discuții între prieteni/colegi din țările limbilor studiate despre planificarea activităților culturale,
carea sal prin adresare de întrebări, solicitare de informații, explicarea comportamentelor culturale specifice
perso uta  Explicarea conținutului panourilor informative, pliantelor publicitare din muzee, centre de cultură și artă,
nală ,a persoanelor din tările limbilor studiate
în pr  Traducerea regulamentului clubului/centrului de agrement pentru prieteni din țara limbii țintă
schi ez Produse:
mbur ent  Dialoguri
i a  Interviuri
interc po  Comentarii de articole din presă/ filme
ultur liti  Traduceri
ale cu co
 Parafrazări
referi s
 Proiecte individuale și de grup
re la  A
valor sta
i și bil
comp i
orta un
ment co
e nta
speci ct
fice so
49
limbi cia
i și l
cultu  A
rii ex
ţării pri
studi ma
ate si
m
4.10. G pat
estio ii,
narea înc
schi ur
mbul aja
ui re,
interc sc
ultur uz
al, în e,
terme do
ni lea
simpl nțe
i,  A
pentu ex
a pri
preze ma
nta sfa
perso tur
ane i,
de do
diferi rin
te țe,
cultu sol
ri, ici
antici tăr
pând i,
neînț ac
50
elege or
ri de d/
ordin de
cultu za
ral co
rd
 A
sol
ici
ta
o
inf
or
ma
ție
 A
de
zb
ate
,a
ap
ro
ba,
a
se
op
un
e,
a
nu
anț
a

Elemente
de
51
construcţi
ea
comunică
rii*
Unități
de Unități de
Activități și produse de învățare recomandate
compete conținut
nțe

CLASA A XI-A

Receptar
ea
Acte
mesajelo
comunicativ Activități și produse de învățare
r
e
orale/aud
iovizuale
Compon Activități:
enta  A  Recunoașterea elementelor fonetice (sunete, modele de intonație) din înregistrări audiovizuale
fonologic situa  Identificarea vcabularului cheie în baza unui suport audiovizual
ă în  Îndeplinirea instrucțiunilor
1.1. spați  Completarea spațiilor lacunare cu structuri lexicale/ gramaticale corespunzătoare în baza unui mesaj audiat
Delim u/  Definirea sensului cuvintelor și expresiilor din mesajele audiate
itarea timp  Gruparea/ organizarea cuvintelor conform câmpurilor/ familiilor lexicale corespunzătoare
prin  A  Alegerea variantei corecte
audier imita  Completarea spațiilor din tabele/ fișe de lucru
ea  A  Bifarea afirmațiilor adevărate sau false
struct const Produse:
urilor ata  Interviuri
foneti  A  Dramatizarea unor secvențe
ce cere  Colaje/ postere în format tradițional și/ sau digital
specif infor  Cântece
ice mații  Benzi desenate
limbii  Prezentări în format tradițional și digital
străin
52
e  A  Proiecte individuale și de grup în format tradițional și/ sau digital
rostite oferi
clar și infor
corect mații
 A
Compon expri
ent ma
a  A se
lexi infor
cal ma
ă și  A
sem afirm
anti a
că  A
1.2. nega
Recun
oașter
ea Elemente de
struct construcţie
urilor a
lexica comunicării
le *
specif
ice în
divers
e
conte
xte

Compon
enta
gramatic
ală
1.3.
Difere
53
nțiere
a
struct
urilor
grama
ticale
studia
te în
conte
xte
uzual
e
Producer
ea Acte
mesajelo comunicativ Activități și produse de învățare
r orale e
Medierea
Compon Activități:
enta  A  Interpretarea cântecelor
fonologic cere/  Descrierea unor suporturi iconografice
ă: oferi  Traducerea spontană a cuvintelor/ expresiilor/ enunțurilor
1.4. infor  Parafrazarea enunțurilor
Aplic mații  Formularea întrebărilor după răspunsurile date
area  A  Continuarea liberă a frazelor
cu expri  Eliminarea cuvintelor intruse
sufici ma  Alcătuirea enunțurilor după imagine/ secvență video
entă  A da Produse:
exacti instru  Convorbiri telefonice
tate a cțiuni
unități  Descrieri / povestiri
/
lor și  Dramatizări/ jocuri de rol
indic
trăsăt ații  Discursuri/ on-line
urilor  A  Traduceri spontane
foneti comp  Infografice
ce ara  Colaje/ colaje interactive
54
specif  A  Lapbook-uri/ Scrapbook-uri
ice întreb  Prezentări în format tradițional și/ sau digital
limbii a  Proiecte individuale și de grup în format tradițional și/ sau digital
străin  A
e în răspu
divers nde
e  A
conte locali
xte za în
uzual timp/
e în
spați
Compon u
ent  A
a afirm
sem a/ a
anti infir
că ma
Compon  A
enta nega
lexicală  A
1.5. decla
Utiliz ra
area
eficie Elemente de
ntă a construcţie
unui a
repert comunicării
oriu *
de
mijloa
ce
lingvi
stice
și
55
lexica
le în
divers
e
situați
i
cotidi
ene

Compon
enta
gramatic
ală
1.6.
Integr
area
eficie
ntă a
sintag
melor
grama
ticale
frecve
nt
utiliza
te în
conte
xte
uzual
e
Receptar
ea Acte
mesajelo comunicativ Activități și produse de învățare
r e
scrise/au
56
diovizual
e
Compon Activităţi:
enta  A se  Lecturarea unui text/ mesaj cu voce tare cu respectarea tempoului, ritmului, intonației și expresivității
ortografi infor corespunzătoare
că ma  Asocierea enunțurilor/ mesajelor cu imagini/ desene corespunzătoare
1.7.  A  Structurarea conectorilor logici din mesaj
Discri oferi/  Extragerea sinonimelor/ antonimelor/ omonimelor, paronimelor contextuale
minar solici  Ordonarea cuvintelor în enunțuri
ea ta  Formarea cuvintelor noi prin derivare
norme infor  Asocierea întrebărilor cu răspunsurile corespunzătoare
lor de mații  Recunoașterea elementelor gramaticale dintr-un mesaj
ortogr  A Produse:
afie dedu  Texte/ dialoguri
specif ce
ice  Infografice
sensu
limbii  Eseuri fotografice/ video
l
străin  Careuri de cuvinte
 A
e din const  Tabele/ hărți concetuale
divers ata  Portofolii lexicale ilustrate
e  A  Prezentări/ rapoarte în format tradițional și/ sau digital
mesaj presu  Proiecte individuale și de grup în format tradițional și/ sau digital
e pune
 A
Compon remar
enta ca
lexicală  A
și anali
semantic za
ă:
 A
1.8.
comp
Defini
ara
rea
 A
sensul
confi
ui
57
cuvint rma/
elor și a
expre infir
siilor ma
necun  A
oscute aprob
prin a/ a
divers nega
e  A
mijloa expri
ce ma
 A
Compon locali
enta za în
gramatic spați
ală u/ în
1.9. timp
Racor
darea Elemente de
struct construcţie
urilor a
grama comunicării
ticale *
studia
te la
situați
i
cores
punză
toare
Producer
Acte
ea
comunicativ Activități și produse de învățare
mesajelo
e
r

58
scrise/onl
ine
Medierea
Compon Activități:
enta  A  Încadrarea structurilor lexicale/ gramaticale în enunțuri/ descrieri/ mesaje, tabele, chestionare, etc.
ortografi descr  Formarea cuvintelor noi prin derivare
că ie  Modificarea enunțurilor după model
1.10. R  A  Substituirea cuvintelor/ expresiilor prin sinonime/ antonime
espect infor  Completarea mesajului cu semnele de ortografie lipsă
area ma  Completarea tabelelor/ fișelor de lucru
norme  A  Scrierea enunțurilor în baza imaginilor
lor de afirm  Corectarea greșelilor gramaticale
scrier a  Scrierea dezinențelor cuvintelor/ elementelor gramaticale
e  A  Asocierea determinativelor cu cuvintele determinate
specif expli  Formarea perechilor de cuvinte
ice ca Produse:
limbii  A  Texte/ mesaje / on-line
străin comp
e în  Enunțuri dezvoltate
ara  Panouri informative/ desene/ colaje/ fișe/ scheme în format tradițional și/ sau digital
divers  A
e  Ziare/ reviste în format tradițional și/ sau digital
locali  Portofolii lexicale/ ilustrate
conte za
xte  Scrapbook-uri/ lapbook-uri
 Proiecte/ prezentări individuale și de grup în format tradițional și/ sau digital
Compon Elemente
enta de
gramatic construcţie
ală a
1.11. comunicării
Integr *
area
cu
sufici
entă
corect
59
itudin
ea
struct
urilor
grama
ticale
studia
te în
conte
xte
famili
are

Receptar
ea
mesajelo Acte
r comunicativ Activități și produse de învățare
orale/scri e
se/audiov
izuale
Activități:
2.1.  A  Vizionarea unei secvențe video, a unui dialog
Rec solic înscenat, fără sunet, pentru a stabili contextul social
unoa ita  Descrierea emoțiilor, stărilor în baza imaginilor (accesibile electronic)
ștere infor  Anticiparea conținutului unui text cu ajutorul
a mați ilustrațiilor sau titlului
actel i  Exerciții de transferare a informației din tabele, hărți, scheme
or desp  Completarea unui formular sau a unei anchete
de re  Ordonarea succesivă a replicilor unui dialog
vorb pers  Introducerea secvențelor textuale trucate și
ire oane identificarea acestora ca aparținând altui registru
utile ,
 Exerciţii de reformulare pentru modificarea registrului funcțional
în locu
Produse:
mes ri,
 Înregistrări audio/video
aje situa
60
oral ţii,  Rezumatul unui text/a unei secvențe audio/video
e even  Portrete ale unor personaje/actori
sau imen  Anunțuri scurte
scris te  Anchete/sondaje/interviuri
e,  A  Programe (teatru, cinema, conferință)
expr oferi  Colecții de texte funcționale scurte
imat infor  Comentarii postate online
e de maţi
 Blog de călătorie (articole scurte)
inter i de
 Buletine de știri
locu ordi
tor  Buletine meteo
n
în pers  Jurnale / portofolii lexicale ilustrate
limb onal
aj pent
stan ru
dard com
pleta
2.2. rea
Inter unui
pret form
area ular,
ima a
ginil unei
or, anch
she ete,
mel etc.
or,  A
sem solic
nelo ita
r de reco
orie man
ntar dări
e în și
spați suge
u, stii
61
însoț  A
ite acce
de pta/r
instr efuz
ucți a
uni ofert
simp e sau
le invit
ații
2.3.  A
Sele exec
ctare uta
a instr
strat ucțiu
egiil ni
or  A
adec solic
vate ita/o
scop feri
ului infor
şi maţi
tipul i cu
ui cara
de cter
mes de
aj orie
sau ntare
conv  A
ersaț acor
ie da
per
2.4. misi
Des unea
cifra /a
rea expr
62
instr ima
ucți inter
unil dicți
or a
din  A
dive cont
rse razic
tipur e
i de  A
docu expr
men ima
te emoț
ii,
feric
ire,
triste
țe,
surp
riză,
mira
re,
inter
es
 A
situa
în
spați
u
pers
oane
,
obie
cte,
acțiu
ni
63
 A
solic
ita
infor
mați
i
desp
re
preț
uri,
servi
cii,
prod
use
 A
eval
ua
ofert
e și
alter
nativ
e
 A
răsp
unde
la un
anun
ţ

Elemente
de
construcţie
a
comunicări
i*
64
Producer
ea
mesajelo Acte
r comunicativ Activități și produse de învățare
orale/scri e
se/online
Medierea
Activități:
2.5.  A  Completarea unui chestionar sau formular
Expl solicita/a  Studierea ofertelor, descrierea produselor
orar oferi  Redactarea unui text descriptiv în baza imaginilor
ea recoman  Exerciții sintetice de modificare și transformare (reducere, expansiune, restaurare)
repe dări și  Redactarea scrisorilor oficiale/neoficiale
rtori sugestii  Elaborarea unei liste cu instrucţiuni, a unui anunț sau a unei pagini de jurnal
ului  A  Schițarea unui plan de acțiuni, estimarea costurilor, studierea ofertelor
exprima  Construirea unui argument conform criteriilor
soci
acordul/ solicitate
o-
dezacord
cult  Exerciții de utilizare a hărților conceptuale
ul
ural  Prezentarea unei cărți sau a unui film
 A
în  Exerciții de construire unui eseu
cere/ofer
dive argumentativ
i
rse permisiu  Exersarea unui discurs persuasiv (cu durata de 1-2 minute)
situa ne  Prezentarea cărții preferate prin ilustrarea coperții
ții  A Produse:
de solicita  Scrisori de intenție
com confirma  Chestionare/formulare online
rea/infir  Materiale video / audio cu scop publicitar
unic
marea  Articole postate online
are,
informați  Planuri de activități zilnice/ de vacanță
în
ei  Jocuri de rol/ simulări
depe
 A  Colaje/postere în format tradițional și/ sau digital
nden
descrie  Broșuri de călătorie
ță de
experienț  Discursuri persuasive
rol e, situații
65
și și reacții  Eseuri argumentative
relat  A
iile exprima
cu sentimen
inter te
locu precum
torii fericirea,
regretul,
simpatia,
2.6. interesul
Utili prin
zare intemerd
a iul unui
limb mesaj
electroni
ajul
c
ui
 A oferi
verb
informați
al și i
non- personal
verb e la
al completa
pent rea unui
ru a formular
argu ,
men chestion
ta ar, etc
un  A
punc formula
t de o
vede invitație
re  A
potri comenta
și a oferi
vit
argumen
66
cont te
extu referitor
lui la
soci planuri,
al intenții,
acțiuni
2.7.  A
Ada enumera
beneficii
ptar
le
ea
activități
resu lor din
rselo timpul
r liber
ling
visti
ce Elemente
pent de
ru a construcţie
reda a
cta comunicări
docu i*
men
te de
uz
cure
nt
folo
sind
un
limb
aj
stan
dard
67
sau
neut
ru

Interacți
unea Acte
orală/scri comunicativ Activități și produse de învățare
să/online e
Medierea
Activități:
2.8.  A  Completarea spațiilor goale cu elementele de
Ini of relație potrivite
țier eri  Mituri: adevărat/fals
ea şi  Studiu de caz
co a  Soluționarea conflictelor în situații imaginare
nv sol  Întreținerea unei conversații spontane, utilizând conectorii logici de introducere, enumerare, completare, cauză,
ers ici consecință, etc.
ații ta  Redactarea textelor funcționale pentru revista clasei
lor inf  Trasarea unui itinerar conform unui plan prestabilit
pe or
 Lectura expresivă pe roluri
te ma
 Dialog/joc de rol pe baza unor scenarii sau imagini
me ţii
de ne  Relatarea colectivă/în lanț a unei întamplări, utilizând elemente de relație potrivit contextului
int ce  Întâlniri formale/non-formale cu vorbitorii nativi
ere sar Produse:
s e  Dialoguri
util pe  Interviuri
izâ ntr  Texte funcționale (scrisori, felicitări, invitaţii, anunţuri, materiale cu caracter publicitar)
nd ua  Mesaje/scrisori electronice
un co  Articole / comentarii postate online
lim m  Hărți conceptuale
baj ple  Planuri de acțiune
ad ta  Devizuri de cheltuieli
ec
68
vat un  Traseuri turistice
, ch  Colaje/ postere în format tradițional și/ sau digital
spe est  Articole / reviste ale clasei
cifi io  Portofolii personale/ școlare
c na  Dezbateri
co r,
mu for
nic m
ării ula
sp r,
ont etc
an .
e și  A
aut ex
ent pri
ice ma
int
2.9. ere
Re s/d
spe ezi
cta nte
rea res
nor  A
me su
lor sți
soc ne
ioc o
ult dis
ura cuț
le ie
în co
de nfi
pe rm
nd ân
enț d
69
ă co
de m
rol pr
şi eh
rel en
ații siu
le ne
cu a
int me
erl saj
oc ul
uto ui
rii  A
sp
2.10. ec
Uti ula
liz as
are up
a ra
efi ca
cie uz
ntă elo
a r,
teh co
nic ns
ilo eci
r și nțe
str lor
ate ,
giil sit
or uaț
arg iil
um or
ent ip
ati ote
70
ve tic
în e
red  A
act înc
are ur
a aja
tex o
tel dis
or cuț
fun ie
cți  A
on ex
ale pri
ma
du
2.11. bii
Tr /ce
ad rtit
uc ud
ere ini
a  A
inf ref
or or
ma m
ției ula
rel un
ev ele
ant ins
e tru
din cți
tex un
te i
fun la
cți sol
on ici
71
ale tar
scu ea
rte int
din erl
lim oc
ba ut
ma or
ter ul
nă ui
în  A
lim ini
ba ția
str ,a
ăin me
ă nți
stu ne
dia și
tă a
și înc
vic hei
ev a
ers un
a dis
cu
rs
 A
cer
e
pe
rm
isi
un
ea
de
a
72
înt
rer
up
eo
co
nv
ers
ați
e
 A
ex
pri
ma
pla
nu
l
un
ei
acț
iu
ni
 A
co
me
nta
op
ini
a
ex
pri
ma

de
int
elo
73
cut
or
 A
ar
gu
me
nta
un
pu
nct
de
ve
de
re
 A
ne
go
cia
și
a
ac
ce
pta
co
nc
esi
i

Elemente
de
construcţie
a
comunicări
i*
74
Receptar
ea
Acte
mesajelo
comunicativ Activități și produse de învățare
r
e
orale/scri
se/online
Activități:
3.1.  A  Exerciții de identificare a unor informații
Înțele prop  Exerciții de căutare on-line
gerea une/  Bifarea unor informații în liste/ tabele
conți a  Completarea unor texte lacunare
nutul suge  Exerciții de tip adevărat/ fals, alegere multiplă, întrebări cu răspuns scurt
infor ra  Exerciții de asociere, de ordonare cronologică a datelor
mațiil  A  Ilustrarea ideilor dintr-un mesaj
or din local Produse:
filme, iza  Colaje, postere, afișe
progr (info
 Itinerarii de vacanță
ame rmaț
televi  Planuri de idei
ii
zate din  Pliante
și/ difer  Albume ilustrate
sau ite  Logo-uri
radio surs
difuz e
ate cu aute
referi ntice
re la audi
subie o/
cte vide
cotidi o cu
ene refer
cunos ire la
cute, locu
articu ri,
75
late even
clar și imen
cu un te,
debit pers
lent onali
tăți
3.2. ale
Select țăril
area or
infor limb
mațiil ilor
or studi
releva ate)
nte
 A
unei
dedu
sarcin
ce
i
 A
specif
ordo
ice
na
dintr-
ideil
un
e
text
într-
de
o
lungi
succ
me
esiu
medie
ne
3.3. logic
Recu ă
noașt  A
erea solic
struct ita
urii infor
diferit mați
or i
tipuri supli
76
de ment
texte are
 A
deos
ebi
cara
cteri
stici
imp
orta
nte
ale
unui
text
Elemente
de
construcţie
a
comunicări
i*
Producer
ea
Acte
mesajelo
comunicativ Activități și produse de învățare
r
e
orale/scri
se/online
Activităţi:
3.4.  A  Producerea unui discurs formal, care va conţine: introducere, argumente, concluzie
Orga reda  Elaborarea unui eseu informativ cu introducere, conţinut şi concluzie
nzare cta  Scrierea unei scrisori informative
a un  Argumentarea mesajelor complexe referitoare la informaţii mai puţin obișnuite
resurs eseu  Formularea anunţurilor scurte pregătite pe un subiect din viața cotidiană
elor infor  Prezentarea unui aviz/ anunț
lingvi mati Produse:
stice v
77
pentr  A  Prezentări în format tradițional și/ sau digital
ua prez  Discursuri
produ enta  Scrisori informative
ce o  Expozeuri
texte infor  Naraţiuni
funcţi maţi  Avize/anunţuri
onale e  Referate
simpl  A
e în disc
conte uta
xte  A
cotidi ordo
ene na
com
3.5. pone
Descr ntele
ierea unui
unui eseu
eveni  A
ment clasi
din fica
viața texte
cotidi le
ană scris
cu e
ajutor  A
ul mod
frazel ifica
or anun
scurte ţuri
și scurt
clare e
 A
3.6.Iniție prez
rea enta
78
unei un
naraț mes
iuni / aj
descr com
ieri plex
simpl  A
e în relat
baza a
unei expe
succe rienţ
siuni ele,
de senti
reper ment
e cu ele
referi pers
re la onal
subie e
cte
varia Elemente
te din de
viața construcţie
cotid a
iană comunicări
i*

Interacți
Acte
unea
comunicativ Activități și produse de învățare
orală/scri
e
să/online
Activităţi:
3.7.  A se  Elaborarea unui interviu/ conversații pe teme de interes personal/ de ordin cotidian.
Inte anga  Participarea în cadrul unor discuții în grup, exprimând opinia proprie și justificarea acesteea în cadrul pregătirii
grar ja în unui eveniment/ a unei activități.
ea disc  Completarea unor formulare on-line pentru a solicita detalii despre un bun/ un serviciu.
resu uții
79
rsel  A  Participarea într-un schimb social în cadrul unor forum-uri simple despre experienţe personale, impresii şi
or expr evenimente.
ling ima  Formularea unor întrebări și răspunsuri în baza informațiilor din afișe, postere, prospecte etc.
visti gust  Formularea unor răspunsuri/ replici la mesaje scrise/ electronice.
ce uri/p  Exprimarea opiniei în cadrul aprecieriii unui proiect, unui discurs al colegului/ colegilor.
în refer  Formularea întrebărilor și răspunsurilor cu referință la informația relevantă dintr-un grafic simplu/ dintr-o
schi ințe diagramă simplă.
mbu  A Produse:
ri de solic  Dialoguri structurate/ Interviuri
info ita și  Jocuri de rol
rmaţ a  E-mail-uri
ii oferi
 Formulare simple în scris/on-line
preg infor
ătite  Comunicări/ discuţii în forum-uri/ pe reţele sociale
mați
și/sa i
u  A
spo apre
ntan cia
e cu  A
refe expli
riré ca
la  A
subi ches
ecte tiona
fami /a
liare inter
de oga
inter  A
es prop
pers une
onal
 A
şi
repr
gen
oșa
eral

80
3.8.  A
Part soli
icip cita
area o
în repe
inter tare
acţi a
uni unui
scris cuv
e/ ânt
on- sau
line a
cu unei
refe fraz
rire e
la  A
subi soli
ecte cita
de clari
ordi ficăr
n i
coti  A
dian cere
şi de cuiv
inter a să
es scri
gen e
eral ceva
3.9.  A
Utili între
zare ba,
a dacă
resu ați
rsel fost

81
or înțel
ling es
visti  A
ce furni
în za
schi un
mbu cuvâ
ri de nt
info sau
rmaț o
ii expr
deta esie
liate
pent Elemente
ru a de
reali construcţie
za a
sarc comunicări
ini i*
com
une
de
grup
și/sa
u
acti
vităț
i on-
line
Medierea Acte
orală/scri comunicativ Activități și produse de învățare
să/online e
 Elaborarea şi/sau susţinerea unui interviu şi/sau unei conversații pe teme de interes personal/ de ordin cotidian.
 Participarea în cadrul unor conversații simple în grup.
82
3.10.  A se  Formularea unor justificări simple pentru a susține opinia proprie în cadrul unei discuții.
Rezu ang  Povestirea unor evenimente/ unei succesiuni de fapte de interes personal şi/ sau general.
marea aja  Exprimarea opiniei şi justificarea simplă a acesteia.
infor în  Structurarea în scris şi/ sau oral al mesajului unui text simplu în baza unei liste de cuvinte/ a unei grile/ a unei
mație con hărţi a vremii.
i vers  Redactarea unui text informativ simplu, coerent şi bine structurat în baza unor cuvinte-cheie, imagini.
esenți ații,  Transpunerea orală, aproximativă din limba A în limba B a conţinuturilor relevante dintr-un mesaj citit/ audiat/
ale într- şi/ sau dintr-o secvenţă video.
din o Produse:
textel disc  Proiecte de grup, colaje
e uţie
 Jocuri de rol
scrise de
 E-mail-uri
, într- grup
 Interviuri
un  A
limba  Grafice/ diagrame simple
expr
j ima  Eseuri structurate simple
simpl iniţi  Formulare simple în scris/ on-line
u, cu ativ  Traduceri orale
referi a de
re la a
subie susu
cte de ţine
ordin o
perso disc
nal/ uţie
cotidi  A
an apre
3.11. cia
Preze  A
ntarea expl
struct ica
urată  A
a pres
rezult upu
ne
83
atelor  A
unui per
sonda mite
j /a
inter
3.12.
zice
Parafr
 A
azare
suge
a
ra
simpl
ăa  A
eveni apro
mente ba/
lor a
cotidi neg
ene, a
preze  A
ntate expr
în ima
progr acor
ame dul/
de deza
televi cord
ziune ul
şi/sau  A
secve justi
nțe fica
video o
simpl opin
e, ie/ o
articu acţi
late une
lent şi
clar Elemente
de
construcţie
84
3.13. a
Tradu comunicări
cerea i*
orală
a
textel
or
infor
mativ
e și
argu
menta
tive
simpl
e, cu
referi
re la
subie
cte de
ordin
perso
nal,
famili
ar
și/sau
profe
sional

Receptar
ea
Acte
mesajelo
comunicativ Activități și produse de învățare
r
e
orale/scri
se/online

85
Activități:
4.1. Disti  A  Completarea tabelelor cu informații detaliate.
ngere soli  Vizionarea de filme/clipuri video/ audierea de cântece.
a cita  Completarea jurnalului de călătorie/de lectură cu informații relevante din texte/filme/emisiuni televizate
ideilo inf  Completarea fișelor/textelor lacunare/grilelor de lectură
r or  Realizarea și comentarea de organizatori grafici cu informații din mesaje/scrisori/texte/filme
princ ma  Exerciții de asociere/selectare a răspunsurilor
ipale ții  Elaborarea planului de idei în baza textului lecturat/filmului vizionat
și și Produse:
valor sug
 Hărți conceptuale
ilor esti
 Colaje / postere în format tradițional și/ sau digital
uman i
 Jurnale de lectură
e în  A
texte  Biografii reale/imaginare
ofe
litera ri/c
re/ onf
nonli irm
terare a
, inf
piese or
muzi ma
cale ții
 A
4.2. Recu for
noașt mu
erea la
aspec pro
telor pu
cultu ner
rale i și
speci sug
fice esti
spați i
ului  A
limbi exp
86
lor rim
țintă a
pe cer
subie titu
cte de din
ordin e
perso
nal și Elemente
gener de
al construcţi
ea
comunică
rii*

Producer
ea
Acte
mesajelo
comunicativ Activități și produse de învățare
r
e
orale/scri
se/online
Activități:
4.3. Cor  A  Povestirea succință a biografiei personajului preferat/principal
elar co  Dramatizarea fragmentelor de texte literare/ nonliterare studiate
ea mp  Scrierea de articole pentru presa locală/ regională în bază de informații din mass-media/ emisiuni televizate/texte
emo ara etc.
țiilo  A  Organizarea logică a fragmentelor textului.
r po  Completarea unei pagini din jurnalul de lectură.
pers ves  Elaborarea eseurilor în bază de repere
onaj ti  Completarea jurnalului de bord cu impresii/sentimente/reușite personale/de grup
elor  A Produse:
din aso
pov  Povestiri
cia  Eseuri
estir
 Portofolii culturale/ lingvistice în format tradițional și/ digital
87
i,  A  Proiecte individuale și de grup
film expr  Prezentări în format tradițional și/ digital
e, ima  Portrete de personalități în format tradițional și/ digital
pies opin  Notițe de călătorii
e de ii  Articole de ziar/digitale
teat desp  Eseuri fotografice / video / în format tradițional
ru re
cu texte
exp liter
erie are/
nța nonl
pers itera
onal re/
ă oper
sau e de
cu artă
cea  A
a ofe
alto ri
r inf
pers or
oan ma
e ţii
 A se
4.4. Co infor
mpa ma
rare desp
a re
asp pers
ecte onaj
lor e,
cult even
ural imen
e te,
spe
88
cifi activ
ce ități
țării
lim
bii Elemente
stud de
iate construcţie
și a
țării comunicări
de i*
orig
ine

4.5. Util
izar
ea
repe
rtori
ului
ling
visti
c
vari
at
pent
ru a
reda
cta
text
e pe
tem
e de
cult
ură

89
Interacți
Acte
unea
comunicativ Activități și produse de învățare
orală/scri
e
să/online

90
Activități:
4.6.Inte  A  Redactarea unui text epistolar, respectând norme curente de comunicare scrisă
grar expli  Participarea la discuții despre opinii preconcepute/stereotipuri/prejudecăți /generalizări în bază de secvențe
ea ca video/filme/articole de ziar
unor  A  Redactarea mesajului electronic pentru un coleg din țara limbii studiate, pentru a prezenta sugestii/instrucțiuni
nor dem referitoare la o excursie/călătorie școlară/ proiect de grup
me onstr  Elaborarea proiectelor de grup/studiilor de caz pentru a redacta codul comunicării interculturale
cult a Produse:
ural  A  Prezentări în format tradițional și digital
e solic  Dezbateri
spec ita  Conversații telefonice/on-line
ifice expli  Scrisori/ mesaje/ în format tradițional/electronic
cații
țării  Formulare/afișe în format tradițional și/ sau digital
sau
limb
detal
ii ii
stud supli
iate ment
utili are
zate  A
frec nego
vent cia o
în înțel
cont eger
exte e
vari  A
ate conv
de inge
com  A-și
susți
unic
ne
are punc
4.7.Ale tul
de
gere
91
a vede
strat re
egiil  A
or moti
perti va
nent  A
e core
cta
cont
 A
extu
lui expli
soci ca
al actu
pent alitat
ru a ea
dep  A
ăşi face
posi ipote
bile ze
obst desp
acol re
e în
viito
com
r
unic
are  A
inter expr
cult ima
ural plan
ă uri
lega de
te viito
de r
ster

92
eoti  A
puri expr
şi ima
prej opoz
ude itia
căţi
 A
expr
ima
conc
esia
 A
expr
ima
certi
tudi
nea/i
ncert
itudi
nea
 A
expr
ima
senti
ment
e
(neli
niște
,
entu
sias

93
m,
neră
bdar
e)
 A
expr
ima
posi
bilit
ate/i
mpo
sibili
tatea
Elemente
de
construcţie
a
comunicări
i*

Medierea
Acte
culturală Activități și produse de învățare
comunicativ
orală/scri
e
să/online
Activități:
4.8.Identi  A  Traducerea pliantelor/ broșurilor publicitare pentru semenii din țara limbii țintă
ficare exp  Prezentarea modificărilor de program cultural prin reformulări și explicații pentru persoane din țara limbii țintă
a rim  Explicarea etapelor realizării unui proiect intercultural partenerilor din țara limbii țintă prin întrebări, comentarii,
probl a și reformulări, explicații
emel a  Discuții informale pentru a soluționa o problemă de ordin cultural, prin oferire de ajutor/exprimare de opinii
or- real Produse:
iza  Jocuri de rol
94
cheie ind  Studii de caz
în icaț  Proiecte individuale și de grup
situaț ii,  Activități interactive online
ii de inst
dezac ruc
ord țiu
ni
din
 A
motiv
soli
e cita
cultur o
ale, arg
pe um
subie ent
cte are
cunos  A
cute, exp
solici rim
tând a
confir cau
mări ză/
con
și/sau
sec
expli
ința
cații
 A
dis
4.9.Integr cut
area a
norm des
elor pre
de inte
comp res
ortam e,
ent pas
iun
95
politi i
cos per
specif son
ice ale
cultur  A
ii soli
limbii cita
un
țintă
sfat
pentr
 A
u a
justif
trans
ica o
pune
părer
oral
e, o
mesaj
opini
ul
e, o
conve
idee
rsație
 A
i pe
apro
subie
ba, a
cte de
deza
intere
prob
s
a
perso
 A
nal
face
suge
stii
 A
nua
nța
idei
le
exp
96
rim
ate

Elemente
de
construcţi
ea
comunică
rii*
Unități
de Unități de
Activități și produse de învățare recomandate
compete conținut
nțe

CLASA A XII-A

Receptar
ea
Acte
mesajelo
comunicativ Activități și produse de învățare
r
e
orale/aud
iovizuale
Compon Activități:
enta  A se  Recunoașterea elementelor fonetice (sunete, modele de intonație) din vizionarea înregistrărilor audiovizuale
fonologic infor  Reperarea structurilor gramaticale studiate
ă ma  Îndeplinirea instrucțiunilor
1.1. Perc  A  Bifarea variantei corecte
eper solicit  Atribuirea enunțului la imaginile corespunzătoare
ea a/  Definirea sensului cuvintelor și expresiilor în baza suportului audiovizual
unit oferi  Completarea tabelelor cu cuvintele potrivite
ățilo infor  Eliminarea cuvintelor intruse
r mații  Selectarea opțiunilor corecte
son  A Produse:
ore locali  Secvențe dramatice audio/ video
și za
97
trăs  A  Hărți conceptuale
ături deduc  Jurnale de lectură/ jurnal de vizionare a unui material video
lor e  Colaje/ colaje interactive
fone  A  Mesaje în format tradițional/ on-line
tice expri  Proiecte individuale și de grup în format tradițional și/ sau digital
spec ma  Rapoarte în format tradițional/ digital
ifice acord/
limb dezac
ii ord
străi  A
ne remar
în ca
cont  A
exte afirm
uzu a
ale  A
rosti confir
te ma
clar  A
și const
răsp ata
icat
 A
consi
Compon mți
ent Elemente de
a construcţie
lexi
a
cal
comunicării
ă și
*
sem
anti

1.2.
Recun
oașter
98
ea
struct
urilor
lexica
le și
trăsăt
urilor
seman
tice
studia
te
formu
late
într-
un
limbaj
clar și
uzual

Compon
enta
gramatic
ală
1.3.
Distin
gerea
struct
urilor
și
norme
lor
grama
ticale
studia
te în
99
divers
e
conte
xte
uzual
e
Producer
ea Acte
mesajelo comunicativ Activități și produse de învățare
r orale e
Medierea
Compon Activități:
enta  A  Reproducerea corectă a modelelor de intonaţie specifice
fonologic carac  Lecturarea unui text cu voce tare cu respectarea tempoului, ritmului, intonației și expresivității specifice limbii
ă teriza străine
1.4.  A da  Interpretarea cântecelor
Respe instru  Traducerea spontană a cuvintelor/ expresiilor/ enunțurilor
ctarea cțiuni  Reformularea enunțurilor
norme /  Formularea întrebărilor după răspunsurile date
lor indic  Continuarea liberă a frazelor
foneti ații  Formularea enunțurilor după imagine/ secvență video
ce  A Produse:
specif cere  Texte/ mesaje on-line
ice infor
limbii  Dramatizări/ jocuri de rol
mații
străin  Povestiri
 A
e în  Interviuri
nega
divers  Discursuri structurate
 A
e  Fișe de lucru
afirm
conte a  Traduceri spontane
xte  A  Prezentări în format tradițional și digital
uzual comp  Proiecte individuale și de grup în format tradițional și/ sau digital
e ara  Scrapbook-uri/ lapbook-uri
 Jurnale de lectură/ vizionare a materialelor video

100
Compon  A
ent decla
a ra
sem  A
anti expri
că ma
Compon  A
ent expli
a ca
lexi  A
cal stabil
ă i
1.5  A
Aplic anali
area za
repert
oriulu Elemente de
i construcţie
lingvi a
stic și comunicării
lexica *
l
cunos
cut în
situați
i
previz
ibile
și
impre
vizibil
e

Compon
enta
101
gramatic
ală
1.6
Imple
menta
rea cu
sufici
entă
corect
itudin
e și
contro
la
struct
urilor
grama
ticale
studia
te în
conte
xte
previz
ibile

Receptar
ea
mesajelo Acte
r comunicativ Activități și produse de învățare
scrise/au e
diovizual
e
Compon Activităţi:
enta  A  Lecturarea textului/ mesajului
ortografi const  Identificarea conectorilor logici
că ata  Reperarea sinonimelor/ antonimelor/ omonimelor, paronimelor din mesaje
102
1.7.Argu  A  Ordonarea cuvintelor în enunțuri
menta presu  Asocierea întrebărilor cu răspunsurile corespunzătoare
rea pune  Asocierea cuvintelor din coloane după sens
semne  A  Sublinierea formelor gramaticale studiate din text
lor și remar  Explicarea regulilor ortografice folosite
norme ca  Selectarea cuvintelor-cheie dintr-un mesaj
lor  A  Extragerea expresiilor comparative (referitor la gradele de comparație )
ortogr preci  Asocierea cuvintelor cu explicația lor
afie za  Observarea diferențelor lexicale/ gramaticale
utiliza  A
te în dedu
divers  Lecturi cu voce tare a textelor/ dialogurilor
ce
e  Texte/ mesaje audiovizuale
 A
tipuri  Fișe de lucru
expri
de  Hărți conceptuale
ma
mesaj  Jurnale de lectură
 A se
e  Colaje interactive
infor
ma  Rapoarte/ grafice/ prezentări/ on-line Proiecte individuale/ de grup în format tradițional și/ sau digital
Compon  A
enta locali
lexicală za
și
 A
semantic
expri
ă:
ma
1.8.
înțele
Confi
gerea
rmare
a  A
aprob
sensul
a/ a
ui
nega
unor
cuvint 
e și Elemente de
expre construcţie
sii a

103
fixe comunicării
prin *
divers
e
mijloa
ce
lingvi
stice

Compon
enta
gramatic
ală
1.9.
Rapor
tarea
divers
elor
struct
uri
grama
ticale
la
situați
i
famili
are

Producer
ea
mesajelo Acte
r comunicativ Activități și produse de învățare
scrise/onl e
ine
Medierea
104
Compon Activități:
enta  A  Exerciții de scriere a cuvintelor/ expresiilor/ enunțurilor cu elemente de dictare
ortografi descr  Încadrarea cuvintelor/ expresiilor în enunțuri
că ie  Traducerea frazelor
1.10. Ut  A  Completarea textelor lacunare
ilizare infor  Formularea întrebărilor/ răspunsurilor
a cu ma  Identificarea greșelilor și corectarea lor
sufici  A  Restabilirea semnelor de punctuație
entă preze  Transformarea frazelor după model/ regulă
preciz nta  Continuarea în mod liber a frazelor
ie a  A  Integrarea structurilor lexico-gramaticale corespunzătoare în enunțuri/ descrieri/ mesaje, tabele, chestionare, etc.
norme const  Completarea fișelor de lucru
lor ata Produse:
ortogr  A  Texte/ mesaje on-line
afice remar  Enunțuri dezvoltate
specif ca  Traduceri
ice  A  Fișe de lucru
limbii expli
străin  Descrieri
ca  Hărți conceptuale/ inforgrafice
e în
 A  Jurnale de lectură
redact expri  Ziare / reviste în format tradițional și digital
area ma  Portofolii lexicale ilustrate
mesaj
 A  Proiecte individuale/ de grup în format tradițional și/ sau digital
elor
comp
ara
Compon
 A
enta
afirm
gramatic
a/ a
ală
nega
1.11. O
perare  A
a oferi
funcți
onală Elemente de
cu construcţie

105
struct a
uri comunicării
grama *
ticale
specif
ice
limbii
străin
e în
scrier
ea
divers
elor
tipuri
de
mesaj
e

Receptar
ea
mesajelo Acte
r comunicativ Activități și produse de învățare
orale/scri e
se/audiov
izuale
Activități:
2.1.  A  Lectura imaginilor
Re solic  Transferarea unui text în imagini și viceversa
cu ita  Comentarea suporturilor vizuale
no sfatu  Utilizarea instrumentelor web disponibile pentru a modela intonația, inflexiunea vocii (e.g. naturalreaders.com)
așt ri și  Înregistrarea video a unui dialog pentru auto-evaluare
106
ere suge  Extragerea informațiilor din pliante, broșuri, reviste, articole diponibile online
a stii  Exerciții de parafrazare și transformare după model
act prac  Evaluarea informației din diverse surse autentice
elo tice  Reprezentarea grafică a ideilor de bază ale textului
r  A  Utilizarea hărților conceptuale pentru a evidenția relații cauză-efect, similitudini și diferențe, etc.
de oferi  Completarea textelor lacunare
vor infor  Selectarea ideii esențiale a unui paragraf
bir maţi
 Ordonarea evenimentelor unui text în baza succesiunii logice
e i de
Produse:
util ordi
 Dialoguri (produsuri înregistrate video)
e n
în  Cărți de identitate
pers
me onal  Texte funcționale scurte
saj  A  Proiecte individuale și de grup
e solic  Mini-dicționare de expresii, idiomuri, îmbinări de cuvinte utile
ora ita  Broșuri și pliante
le repe  Postere digitale
sau tarea  Reprezentări grafice în baza textului/dialogului
scr /for  Bloguri
ise, mul  Programe de știri
ex area
pri mes
ma ajul
te ui
de  A
int acce
erl pta/a
oc refu
uto za o
r în ofert
lim ă
baj sau
aut invit
ent ație
ic ofici
107
ală
2.2.  A
Int exec
erp uta
ret instr
are ucți
a uni
im  A
agi solic
nil ita/o
or, feri
she infor
me maţi
lor, i cu
se cara
mn cter
elo de
r orie
de ntar
ori e în
ent spați
are u/m
în ediu
spa l
țiu, onli
îns ne
oțit  A se
e pron
de unța
ins asup
tru ra
cți unei
uni nout
det ăți, a
unui
108
ali artic
ate ol
 A
2.3. oferi
Ide detal
nti ii
fic  A
are solic
a ita/o
str feri
ate ajut
giil or
or  A
de expr
co ima
mu adm
nic irați
are a
ad  A
ec verif
vat ica
e și
co conf
nte irma
xtu infor
lui mați
soc a
ial,  A
în expr
ve ima
der simp
ea atie,
rea emp
liz atie,
ării solid
109
un arita
ei te
sar  A
cin solic
i ita
infor
2.4. mați
De i
sci (des
fra pre
rea studi
ins i,
tru ofert
cți e de
uni mun
lor că)
din  A
div com
ers para
e și
tip opu
uri ne
de alter
for nati
mu ve
lar
e Elemente
de
construcţie
a
comunicări
i*
Producer Acte
ea comunicativ Activități și produse de învățare
mesajelo e
110
r
orale/scri
se/online
Medierea
Activități:
2.5.  A  Exersarea tehnicilor de utilizare a dicționarului
Inte solic  Completarea formularelor cu informații
grar ita/a personale în regim online
ea oferi  Studierea ofertelor de studii și prezentarea succintă a informației cu ajutorul unui pliant
repe reco  Redactarea unui CV, a unei scrisori de motivație
rtori man  Exerciții sintetice de modificare și transformare (reducere, expansiune, restaurare)
ului dări  Elaborarea unei liste de instrucţiuni, a unui anunț sau unei cărți de vizită
soci și  Selectarea și prezentarea informației despre universitățile din țările limbii țintă
o- suge
 Prezentarea informațiilor prin utilizarea diagramei Venn.
cult stii
 Utilizarea tehnicilor de elaborare a unui eseu
ural  A argumentativ
în prez
dive  Exerciții de redactare: paragraf, rezumat, eseu structurat
enta
rse avan  Prezentarea unui discurs public cu durata de 2-3 minute
situa taje/ Produse:
ții deza  Texte funcționale
de vant  Chestionare/formulare online
com aje  Prezentări tematice în format tradițional și/ sau digital
unic  A  Știri senzaționale
are, refor  Filmulețe documentare
în mul  Interpretări pentru rezultatelelor unei cercetări
depe a un  Cărți de vizită ale țărilor limbilor studiate
nden mes  Prezentarea unei pagini web preferate
ță de aj  Eseuri/discursuri persuasive
rol pent
și ru a
relaț clari
iile fica
cu o
inter situa
111
locu ție
torii  A
apro
2.6. ba/a
Utili nega
zare  A
a expu
limb ne
ajul cauz
ui ele
verb unei
al și prob
non- leme
verb  A
al solic
potri ita
vit conf
cont irma
extu rea/i
lui nfir
soci mar
al ea
pent infor
ru a mați
argu ei
men  A
ta desc
un rie
punc expe
t de rienț
vede e,
re even
ime
2.7. nte,
Ada visu
112
ptar ri,
ea sper
resu anțe,
rselo amb
r iții
ling  A
visti expr
ce ima
pent inte
ru a nții
reda  A
cta trans
texte mite
func stări
țion și
ale, emo
în ții:
dive surp
rse riză,
scop curi
uri ozita
de te,
com teme
unic ri,
are ince
rtitu
dine
 A
expr
ima
dive
rse
grad
e de
certi
113
tudi
ne
 A
oferi
infor
mați
i de
ordi
n
pers
onal
 A
expl
ica
și
argu
men
ta
plan
uri,
inte
nții,
acțiu
ni
 A
form
ula
o
invit
ație
ofici
ală
 A
ordo
na
114
argu
men
tele
cons
ecuti
v și
logi
c
Elemente
de
construcţie
a
comunicări
i*
Interacți
unea Acte
orală/scri comunicativ Activități și produse de învățare
să/online e
Medierea
Activități:
2.8.  A  Completarea spațiilor goale cu marcatorii de
Ini oferi relație și conectorii potriviți
țier şi a  Expansiunea și reducerea frazelor/mesajelor/ textelor
ea solic  Schimburi de opinii: argumente pro și contra
și ita  Soluționarea conflictelor în situații imaginare
înt infor  Transformarea unei narațiuni în dialog
reți maţi  Formularea întrebărilor pentru interviu
ner i de  Redactarea textelor funcționale: CV, cerere, scrisoare de motivație
ea ordi
 Trasarea unui itinerar conform unui plan prestabilit
co n
 Redactarea unui text coerent pe baza unor imagini fără legătură între ele
nv pers
ers  Relatarea colectivă/în lanț a unei întamplări, utilizând elementele de relație potrivite contextului
onal
ații  A  Întâlniri formale/non-formale cu vorbitorii nativi
lor expr Produse:
utli ima  Interviuri pentru studii/de angajare, de selectare a participanților în cadrul unui proiect, etc
115
zâ inter  Documente de uz curent
nd es/d  Mesaje/Scrisori electronice
un ezint  Interviuri înregistrate (video/audio)
lim eres,  Proiecte de grup
baj a  Dialoguri spontane
ad apro
 Talk-show-uri
ec ba/a
vat nega  Dezbateri
 Portofolii personale/ școlare
sit  A
uaț com
iei para
de /a
co opu
mu ne
nic soluț
are ii
pe  A
ntr încu
ua raja
rea o
liz disc
ao uție
sar conf
cin irmâ
ă nd
co com
mu preh
nă ensi
unea
2.9. mes
Uti ajul
liz ui
are  A
a spec
efi ula
116
cie asup
ntă ra
a cauz
teh elor,
nic cons
ilo ecinț
r şi elor,
str situa
ate țiilor
giil ipot
or etice
de  A
per expr
sua ima
siu certi
ne tudi
în ne/i
red ncer
act titud
are ine
a  A
tex refor
tel mul
or a
fun unel
cți e
on instr
ale ucți
, uni
res la
pe solic
ctâ itare
nd a
nor inter
me locu
117
le torul
soc ui
io-  A
cul iniți
tur a și
ale a
, inch
pot eia
riv un
ite dial
sit og
uaț  A
iei iniți
de a, a
co men
mu ține
nic și a
are înch
eia
2.10. un
Tr disc
ans urs
fer  A
are între
a rupe
ins o
tru conv
cți ersaț
uni ie
lor  A
si evita
mp răsp
le unsu
din ri
tab dire
118
ele cte
,  A
sch reali
em za
e, feed
ghi back
dur  A
i nego
de cia
util și a
iza acce
re, pta
pro conc
spe esii
cte
în Ele
ex men
pli te
caț de
ii cons
suc truc
cin ţie a
te, com
la unic
sol ării
icit *
are
a
int
erl
oc
uto
rul
ui

119
2.11.
Tr
ad
uc
ere
a și
des
cri
ere
a
inf
or
ma
ției
det
ali
ate
din
tab
ele
,
dia
gra
me
,
tex
te
inf
or
ma
țio
nal
e,
din
lim
120
ba
ma
ter

în
lim
ba
str
ăin
ă
stu
dia

și
vic
ev
ers
a

Receptar
ea
Acte
mesajelo
comunicativ Activități și produse de învățare
r
e
orale/scri
se/online
Activități:
3.1  A  Exerciții de căutare on-line
Înțele oferi  Exerciții de completare a unor texte lacunare, grile de vizionare și lectură
gerea și  Selectarea diferitor informații
121
infor solic  Exerciții de tip adevărat/ fals, alegere multiplă, întrebări cu răspuns scurt
mațiil ita  Exerciții de asociere, de discriminare
or infor  Ilustrarea ideilor dintr-un mesaj
cheie mați  Exerciții de ordonare cronologică a datelor
articu i Produse:
late  A  Organizatoare grafice
clar indic  Planuri de idei
în a  Pliante
emisi  A  Albume ilustrate
uni local
 Scrapbook-uri
televi iza
zate  Postere
infor
mați
3.2
i din
Înțele
difer
gerea
ite
infor
surs
mațiil
e
or
aute
cheie
ntice
din
scriso  A
ri ordo
perso na
nale/ ideil
cores e
ponde într-
nţa cu o
un succ
priete esiu
n sau ne
o logic
cunoș ă
tinţă  A
solic
ita
122
3.3 infor
Recu mați
noașt i
erea supli
sche ment
mei are
argu  A
menta dedu
tive ce
logice
pentr Elemente
u de
preze construcţie
ntarea a
unei comunicări
probl i*
eme
de
ordin
cotidi
an

Producer
ea
Acte
mesajelo
comunicativ Activități și produse de învățare
r
e
orale/scri
se/online
Activităţi:
3.4.  A  Producerea unui discurs formal/ informal care va conţine: introducere, argumente, concluzie.
Integr scrie  Elaborarea textelor funcţionale/ discursive cu respectarea convenţiilor specifice.
area un  Redactarea propriului text şi a altor texte funcţionale complexe.
resurs artic  Elaborarea unui eseu structurat.
elor ol de  Scrierea de e-mailuri / scrisori despre fapte, evenimente etc..
123
lingvi pres  Transformarea unei fişe biografice scrise într-un text oral/ scris.
stice, ă  Crearea unui portofoliu tradiţional/ digital.
în  A Produse:
mod com  Eseuri în format tradițional și digital
flexib enta  Discursuri
il, un  CV-uri în format tradițional și digital
pentr sond  Broșuri /jurnale de călătorie/ articole de presă
ua aj  Proiecte de grup/ individuale
produ  A  Corespondenţe (scrisori, e-mail)
ce reali
 Invitaţii/ anunțuri/ spoturi publicitare în format tradițional și digital
instru za o
cţiuni anch
, etă
anunţ  A
uri de reda
mică cta o
publi afişă
citate, /
pagin tract
i de publ
jurnal icita
de r/scr
intere isori
s /rezu
perso mat
nal/  A
profe reda
sional cta
un
3.5. rapo
Preze rt/art
ntare icol
a unei de
exper pres
ienţe ă
124
legate  A
de desc
activi rie
tăți  A
cotidi argu
ene ment
într- a
un  A
text com
struct enta
urat  A
elab
3.6 Conc ora
epere
a Elemente
unui de
rapor construcţie
t a
scurt comunicări
cu i*
referi
re la
desfă
şurar
ea
unei
activi
tăţi
de
grup/
proie
ct
indiv
idual
/
125
activi
tăţi
cotid
iene

3.7.
Susți
nerea
unui
argu
ment
linear
simpl
u cu
referi
re la
subie
cte
variat
e de
ordin
cotidi
an

Interacți
Acte
unea Activități și produse de învățare
comunicativ
orală/scri
e
să/online
Activităţi:
3.8.  A se  Participarea în cadrul unor discuții în grup, exprimând opinia proprie și justificarea acesteea în cadrul pregătirii
Inte anga unui eveniment/ a unei activități.
grar ja în  Completarea unor formulare on-line pentru a solicita detalii despre un bun/ un serviciu.
ea
126
perti disc  Participarea într-un schimb social în cadrul unor forum-uri simple despre experienţe personale şi evenimente
nent uții sociale.
ăa  A  Redactarea unor comunicări/ comentarii la link-uri încorporate/ pe reţele sociale despre evenimente sociale/
resu expr experienţe/ activităţi comune.
rsel ima  Formularea unor răspunsuri/ replici la mesaje scrise/ electronice.
or gust  Exprimarea opiniei în cadrul aprecieriii unui proiect, unui discurs al colegului/ colegilor.
ling uri/p  Participarea în interacțiui on-line/ proiecte de grup cu elevi din țara-țintă.
visti refer Produse:
ce ințe  Dezbateri simple/ Interviuri
în  A  Jocuri de rol
con solic  E-mail-uri
vers ita și
 Formulare simple în scris/on-line
ații a
spo  Portofolii digitale simple
oferi
ntan  Comunicări/ discuţii în forum-uri/ pe reţele sociale
infor
e cu mați
refe i
rire  A
la apre
subi cia
ecte  A
coti expli
dien ca
e de  A
inter prop
es une
gen  A
eral repr
3.9. oșa
Part  A
icip soli
area cita
în o
inter repe

127
acţi tare
uni a
scris unui
e/ cuv
on- ânt
line sau
cu a
deta unei
lieri fraz
rele e
vant  A
e soli
pent cita
ru a clari
reliz ficăr
a i
tran  A
zacţ cere
ii cuiv
sim a să
ple scri
şi e
post ceva
ări/c  A
ome între
ntari ba,
i dacă
desp ați
re fost
eve înțel
nim es
ente  A
coti furni
za
un
128
dien cuvâ
e nt
sau
3.10. o
Imp expr
lem esie
enta
 A
rea
justi
resu
fica
rsel
o
or
opin
ling
ie
visti
 A
ce
solic
în
ita/ a
schi
da
mbu
un
ri de
sfat
info
rmaț
Elemente
ii
de
deta
construcţie
liate
a
și cu
comunicări
refo
i*
rmu
lări
spo
ntan
e
pent
ru
dep
ășir
ea

129
imp
asul
ui
com
unic
ativ
Medierea Acte
orală/scri comunicativ Activități și produse de învățare
să/online e
 Elaborarea şi/ sau susţinerea unui interviu şi/ sau a unei conversații pe teme de interes personal/ de ordin
3.11.  A se cotidian.
Integr ang  Povestirea unor evenimente/ unei succesiuni de fapte de interes personal şi/sau general.
area aja  Redactarea unui text informativ simplu, coerent şi bine structurat
mesaj în  Transpunerea orală, aproximativă din limba A în limba B a conţinuturilor relevante dintr-un mesaj citit/ audiat/
elor con şi/ sau dintr-o secvenţă video.
din vers Produse:
textel ații,  Proiecte de grup
e într-  Jocuri de rol
infor o  E-mail-uri
mațio disc
 Interviuri
nale uţie
bine  Colaje/ grafice/ diagrame simple
de
struct  Eseuri structurate simple
grup
 Grile de lectură
urate  A
în expr  Traduceri orale
viața ima  Discursuri simple
cotidi iniţi
ană/ ativ
perso a de
nală a
3.12. susu
Expli ţine
carea o
detali
130
ată a disc
eleme uţie
ntelor  A
impor rem
tante arca
cu pref
ajutor erinț
ul e/
dicțio gust
narul uri/
ui şi/ dori
sau nţe
altor  A
instru expl
mente ica
de  A
referi pres
nță upu
ne
3.13.  A
Rezu expr
marea ima
conţi acor
nutul dul/
ui din deza
știri cord
televi ul
zate  A
şi/ justi
sau fica
secve o
nțe opin
video ie/ o
simpl acţi
e, une
131
articu
late Elemente
clar de
construcţie
3.14. a
Tradu comunicări
cerea i*
aprox
imati
vă a
textel
or de
comp
lexita
te
medie
,
scrise
într-
un
limba
j
accesi
bil cu
referi
re la
subie
cte
cotidi
ene

Receptar Acte
ea comunicativ Activități și produse de învățare
mesajelo e

132
r
orale/scri
se/online
Activități:
4.1.  A  Selectarea informațiilor din textul citit și confirmarea ipotezelor emise
Dist expli  Vizionarea de filme/audierea de cântece, în vederea realizării unor activităţi orale şi scrise
inge ca  Completarea organizatorilor grafici cu informații despre evenimente/relații intrepersonale/atitudini/sentimente etc,
rea  A în bază de nuvele scurte, secvențe de romane, piese de teatru, filme
ideil oferi  Exemplificarea ideilor principale cu secvențe textuale
or, și  Completarea grilelor de lectură în bază textelor literare/ nonliterare citite
eve solic  Selectarea din surse multimedia a informațiilor despre impactul realizărilor semnificative ale personalităților
nim ita marcante din diverse țări
ente infor Produse:
lor- mați  Jurnale de lectură
chei i  Postere/colaje în format tradițional și digital
e  A  Planuri de idei
din struc
text  Pliante
tura
e  Galerii de portrete/ postere
ideil
liter e  Hărți conceptuale în format tradițional și digital
are/ într-  Portofolii digitale
nonl o
itera succ
re esiu
cont ne
emp logic
oran ă
e pe  A
subi expli
ecte ca
de refer
actu ințe
alita textu
te ale

133
4.2. exac
Rec te
uno  A
aște inter
rea preta
aspe imag
ctel ini,
or grafi
cult ce,
ural etc.
e pe  A
subi face
ecte schi
vari mb
ate de
de opinii
ordi  A
n justifi
pers ca
onal alege
, ri
prof  A
esio oferi
nal sfatur
și i
gen  A
eral discu
spec ta
ifice despr
spaț e
iului modi
limb ficări
ii de
țintă comp

134
4.3. ortam
Eval ent
uare  A
a discu
apor ta
tului despr
altor e
cult influe
uri nțe
la  A
dez expri
volt ma
area nelini
cult ște, a
urii conso
de la, a
orig oferi
ine sfatur
și i
vice
vers Elemente
a de
construcţie
a
comunicări
i*

Producer
ea
Acte
mesajelo
comunicativ Activități și produse de învățare
r
e
orale/scri
se/online
135
Activități:
4.4.Justifi  A  Elaborarea de colaj foto/video digital
carea exp  Prezentarea personajului preferat din nuvelă/ roman/ povestire/ etc.
detalia rim  Redactarea de eseu structurat/nestructurat pe teme de cultură
tă a ao  Comentarea citatelor din texte literare/ nonliterare studiate/proverbe/maxime
identif opi  Prezentarea discursului public pe teme de ordin cultural, în bază de suport digital, foto.
icării nie  Completarea diagramei Venn cu informații despre asemănări și deosebiri culturale/comportamentale, în bază de texte
propri  A literare/ nonliterare, filme, nuvele/texte nonliterare
i cu just  Crearea salonului de lectură real/ virtual/imaginar, pentru tineri, respectând planul de acțiune
person ific  Producerea mesajelior/ scrisorilor/spoturilor publicitare, în baza resurselor multimedia
aje din a
 Expunerea clară și argumentată a opiniilor personale în cadrul discuțiilor tematice
texte  A Produse:
literar scrie
e/  Studii de caz
un
nonlit  Eseuri
artic
erare ol de  Articole de presă
studiat pres  Jurnale de călătorie
e ă  Proiecte individuale și de grup
 A  Prezentări în format tradițional și digital
4.5.Orga com  Spoturi publicitare/ digitale
nizar enta  Portofolii culturale și lingvistice în format tradițional și digital
ea un  Scrapbook-uri / lapbook-uri pe teme de cultură
resurs sond
elor aj
lingvi  A
stice desc
pentr rie
u a  A
expli argu
ca/co ment
rela a
eveni
 A
ment
com
e din
enta
texte
136
literar o
e/ oper
nonlit ă de
erare artă
studia  A
te refor
mula
4.6.Aplic un
area enun
criteri ț/un
ilor mes
expli aj
cite  A
pentr reco
u a man
comp
ara da
aspec  A
te com
cultur para
ale  A
specif
expr
ice
țării ima
limbii opin
studia ii
te și  A
țării evoc
de a
origin
e posi
bilit
4.7.Argu ăți
ment  A
area des
137
opini cri
ei și e
intere vis
sului e/i
perso nte
nal nții
pentr per
u son
cultur ale,
a, pro
istori iect
a, e
limba  A
și exp
literat rim
ura a
țării ind
limbii ifer
studia enţ
te ă,
con
trar
ieta
te,
dec
epţ
ie,
plă
cer
e,
reg
ret,
sur
pri

138
Elemente
de
construcţi
ea
comunică
rii*

Interacți
Acte
unea
comunicativ Activități și produse de învățare
orală/scri
e
să/online
Activități:
4.8.Expli  A  Participarea la discuții pe teme culturale
carea prop  Planificarea unui eveniment cultural în cadrul unui proiect de grup
recipr une  Elaborarea planului de acțiuni pentru un eveniment cultural
ocă a  A  Elaborarea unui interviu cu o personalitate istorică/culturală etc. în baza de texte/suport digital
caract face  Realizarea sondajelor despre comportamente/valori/atitudini culturale
eristi o Produse:
cilor aleg  Dezbateri
cultur ere  Interviuri
ii de  A  Sondaje de opinii/chestionare
origin indic  Jocuri de rol
e și a  Proiecte individuale/ de grup
cultur succ
ii  Discursuri conceptuale
esiu
limbii nea
țintă even
perso imen
anelo telor
r de  A
diferi expr
te ima
apart
139
enenț atitu
e dini
cultur  A
ale argu
ment
4.9.Impli a
carea  A
în face
intera o
cțiuni prop
cu uner
repre e, o
zenta suge
nții stie
altor  A
cultur indic
i în a
cadru pref
l erinț
școlar e
și  A
comu apre
nitar, cia
manif  A
estân per
d mite
respe /a
ct inter
pentr zice
u  A
difere
insis
nțele
cultur ta
ale  A
expr
140
ima
cauz
a/co
nsec
ința
 A
expr
ima
alter
nati
va
 A
dezb
ate
 A
com
enta
actu
alita
tea

Elemente
de
construcţie
a
comunicări
i*

Activități și produse de învățare

141
Medierea Acte
orală/scri comunicativ
să/online e
Activități:
4.10. U  A  Simularea unei situații de dezacord în spațiu public cu asumarea rolului de mediator intercultural al discuției
tiliz for  Organizarea unor activități culturale cu persoane din țara, reale/virtuale/imaginare
area mu  Activități în contexte educative pluriculturale
stra la  Participarea la conversații telefonice/online cu persoane din țara limbii studiate în cadrul proiectelor de grup
tegi inte Produse:
ilor nții  Dialoguri
efic
/pla  Jocuri de rol
nur  Conversații tematice
ient i
e  Traduceri orale
 A  Proiecte de grup
pen ref
tru or
iniți mu
erea la
co  A
mu exp
nică rim
rii a
inte sen
rcul tim
tura ent
e
le,
 A
rec
apr
uno oba
aște , a
rea nua
opi nța.
niil  A
or și exp
sent rim
142
ime a
ntel ipo
or tez
inte e
rloc
utor Elemente
de
ilor,
construcţi
ma
e a
nife comunică
stân rii*
d
inte
res,
em
pati
e și
atit
udi
ne
poz
itiv
ă

4.11. R
eme
dier
ea
co
mu
nică
rii
inte

143
rcul
tura
le în
situ
ații
de
dez
aco
rd,
pe
subi
ecte
fam
iliar
e,
cu
inte
rloc
utor
i
coo
per
anți

4.12. E
xpu
ner
ea
oral
ă a
mes
ajel

144
or
pe
subi
ecte
de
inte
res
pers
ona
l, a
info
rma
țiilo
r
fact
uale
și a
refe
rinț
elor
cult
ural
e

145
V. CONȚINUTURI TEMATICE

CLASA A X-A CLASA A XI-a CLASA A IX-a


MEDIUL PERSONAL AL ELEVULUI
Adolescentul secolul XXI: interese, Adolescentul secolului XXI: portofoliul CV-ul Tinerii și societatea modernă. Adolescenți de succes
provocări și decizii. personal. - experiențe personale.
Moda și stilurile vestimentare. Stiluri de viață: dietă, sport, nutriție. Probleme globale: dependența de droguri și alcool,
Profesii. Vocații, aptitudini și domenii Jocurile Olimpice. Sporturi și activități extreme șomajul, violența.
profesionale. Alegerea profesiei: planuri și Stilurile vestimentare și personalitatea. Stiluri de viață. Respectul de sine. Managementul
proiecte de viitor. Profesii. Ocupații tradiționale și moderne. timpului și productivitatea.
Sănătate. Modul de viață sănătos.Sporturi Activități de voluntariat. Condiția fizică. Tulburări de alimentație.
neobișnuite. Lectura. Dezvoltarea personală prin lectură Sport. Jocurile paralimpice.
Literatura - sursă de informare. Dezvoltarea în carieră. Succesul profesional.
Competențele secolului XXI. Învățarea pe tot
parcursul vieții. Implicare în proiecte sociale și
civice.
Lectura – stimulator al creativității.
MEDIUL FAMILIAL
Familia. Climatul familial. Relațiile părinți- Familia. Familii celebre Rolul familiei în Familia. Valorilori și implicații.
copii. Drepturi și responsabilități. societate. Generații și interese. Arta de a vorbi.
Locuința – zonă prietenoasă familiei. Locuința secolului XXI. Locuințe neobișnuite. Locuința. Casa inteligentă. Locuința de vis.
MEDIUL ȘCOLAR
Cultura şcolară. Drepturile și obligațiile Școli neobișnuite și inovatoare. Școala viitorului. Comunități educaţionale online.
elevului. Situații de conflict la școală: cauze Bibliotecile lumii. Școli de vară, stagii și programe de instruire
și consecințe. Motivația și succesul școlar. Strategii de naționale și internaționale.
Succesul școlar. Învățarea eficientă. învățare eficientă. Parteneriate școlare. Concurență și competitivitate școlară.
Proiecte școlare și extra-curriculare. Relația profesor - elev: norme de interacțiune Stresul școlar.
Senatul elevilor: roluri și responsabilități. și colaborare. Festivitatea de absolvire a școlii.
MEDIUL NATURAL

146
Scimbările climaterice globale. Riscuri Poluarea mediului: cauze și soluții. Sănătatea Cultura ecologică – cale spre o dezvoltare durabilă.
pentru floră și faună. mediului și calitatea vieții. Efectul de seră: cauze și soluții.
Utilizarea rațională a resurselor naturale. Ecotehnologiile. Energia regenerabilă. Beneficii.
Eco-Cetățeanul activ. Importanța reciclării. Fenomene meteorologice extreme.

MEDIUL CULTURAL
Țara limbii studiate : simboluri și valori Țări din spațiul cultural al limbii studiate. Sistemul educaţional din țara limbii studiate.
naționale. Elemente de geografie. Instituțiile politice ale statului limbii Universități celebre.
Limba țării studiate: mijloc de studiate. Personalități ilustre din țara limbii studiate și din
comunicare și transmitere a valorilor Sistemul educaţional din țara limbii studiate. țara de origine (pictură, sculptură, muzică, literatură,
culturale din țara-țintă. Conștiința și expresia culturală. știință, istorie). Contribuție și impact.
Patrimoniul istoric. Evenimente Personalități ilustre din țara limbii studiate și Progresul științific/informațional/tehnic și impactul
istorice importante din țara limbii studiate. din țara de origine (pictură, sculptură, muzică, social/cultural.
Personalități ilustre din țara limbii studiate literatură, știință, istorie). Literatura (nuvele, texte de ficțiune, romane,
și din țara de origine (pictură, sculptură, Literatura (nuvele, texte de ficțiune, romane, povestitri , piese de teatru).
muzică, literatură, știință, istorie). povestitri , piese de teatru). Evenimente culturale : festivaluri, carnavaluri și
Evenimente culturale : festivaluri, Evenimente culturale : festivaluri, carnavaluri sărbători. Tradiții și obiceiuri.
carnavaluri și sărbători. Tradiții și obiceiuri. și sărbători. Tradiții și obiceiuri. Patrimoniul cultural. Protecția și valorificarea lui.
Literatura (nuvele, texte de ficțiune, Muzee tradiționale și moderne. Noaptea Călătoriile în ţările unde se vorbește limba țintă.
romane, povestitri , piese de teatru). muzeelor. Comportamente verbale și non verbale în contextul
Orașe/obiective turistice şi culturale Stiluri de viață din țara limbii studiate și din cultural.
(muzee, galerii de artă, statui și monumente, țara de origine. Similitudini și diferențe. Mass-media în țara limbii studiate.
parcuri naturale/ de agrement, site-uri Stereotipuri și prejudecăți.
istorice, etc.) Experiențe interculturale. Șocul cultural.
Sporturi populare în țara limbii studiate.
MEDIUL SOCIAL ȘI INFORMAȚIONAL
Implicare în proiecte sociale. Implicare în proiecte sociale și civice. Turism urban şi rural. Oportunităţi şi riscuri.
Turism și călătorii (utilizarea aparatelor Mijloace de transport. Transportul „verde” al (orientarea în spațiu, utilizarea hărţilor, diagramelor,
publice: bancomate, aparate de plată a viitorului. ghidurilor turistice, broşurilor, etc.)
facturilor, aparate de băuturi, distribuitor Lumea contemporană (servicii publice online: Destinaţii turistice. Planificarea unei călătorii.
automat de snack-uri și sandwich-uri). achitarea facturilor, cumpărăturile şi rezervarea Rezervări online.
Cumpărături și publicitate. biletelor). Diversitatea culturală – provocări și perspective în
Grupuri sociale: interacțiune și influențe. societatea modernă.
Tehnologii digitale – provocări educative.
147
Rețele de socializare. Protecţia datelor cu Diversitatea umană și incluziunea socială.
caracter personal. Conflictele online. Strategii eficiente de comunicare. Prevenirea și
Scrisoarea și e-mail-ul: trecut sau gestionarea conflictelor.
modernitate? Scrisori celebre. Cultura digitală.
Mass-media. Știri și actualități.

148
VI. CONȚINUTURI LINGVISTICE

LIMBA ENGLEZĂ

10th GRADE 11th GRADE 12th GRADE


LEXIS
Synonyms and antonyms. Synonyms and antonyms. Synonyms and antonyms.
Homophones and homonyms. Homographs, homophones Homographs, homophones
Lexical family. and homonyms. and homonyms.
Adjectives or participles used Common adjective suffixes. Parenthetical words, that
as nouns (the rich, the Compound adjectives. define the degree of reality
English) Parenthetical words (probably, perhaps)
Lexical chunks: strong expressing feelings Lexical chunks: strong
collocations, common set (un/fortunately). collocations, common set
expressions. Lexical chunks: strong expressions.
Communicative collocations, common set Communicative
phraseological units expressions. phraseological units
(proverbs and sayings). Communicative (proverbs and sayings).
phraseological units
(proverbs and sayings).
PHONETICS, ORTHOEPY AND ORTHOGRAPHY
Prosody: stress, rhythm, and intonation.
Rules to improve pronunciation and spelling.
MORFOLOGY
THE NOUN
Nouns expressing Compound nouns. The plural Nouns. Plurals of nouns.
measurement (Twelve dollars of compound nouns. (revision).
is less than...) Partitives and collective The Saxon Genitive (‘s) with
Irregular plurals of nouns. nouns followed by ”of” (a some idiomatic expressions
Collective nouns + singular slice of bread, a blade of (for God’s sake).
or plural verb (audience, grass).
committee, etc.). The Saxon Genitive (‘s) with
The Saxon Genitive (‘s) in compound names (my
complex noun phrases (her brother-in-law’s family).
youngest brother’s house).
NOUN DETERMINERS
The use of articles with nouns The definite article ”the”with Articles (revision)
that express a whole class geographical names and Adjectives followed by
(The tiger lives in the jungle. names of hotels, ships, infinitive (He was a person
--Horses are noble cinemas, theatres, difficult to please).
creatures.). newspapers/ magazines. Comparison of adjectives.
The use of articles with Non-gradable/ absolute (revision).
predicative nouns (They adjectives. Double comparatives (The
appointed him --President) Adjective phrases + noun (a longer the days are, the
and nouns in apposition. really good friend). better).

149
Indefinite pronouns: all, Indefinite pronouns: much, He/She/ One as generic
each/ every, both. many, little/ a little, few/ a pronouns (He who laughs last
few. laughs best.).
Numerals: hundred, thousand Indefinite pronouns:, more,
and million. most, several, others.
Reciprocal pronouns each
other, one another.
THE VERB
Modal verbs can, may, must Modal verbs can/could, Modal verbs (revision).
to express probability. may/might, must, should, Verbs followed by a direct
Reporting verbs followed by ought to. object and a prepositional
if/whether/that. Reporting verbs followed by object (accuse of, compare
Phrasal verbs without an a clause starting with a with, congratulate on, prevent
object. question word (explain, know, from).
Tenses. Sequence of tenses forget, wonder, etc.). ”Would” for repeated past
(narration, reported speech). Prepositional verbs: verb + actions and habits (When it
Passive Voice. preposition +object (laugh at, was hot, he would go
If Clause (Type 3). look for,look after, speak swimming.).
Subjunctive Mood after about). Tenses. Sequence of tenses
”Wish” (expressing a wish). Phrasal verbs: verb + particle (narration, reported speech).
The non-finite forms of the + object/ verb + pronoun + Passive Voice.
verbs. particle. If Clause (revision).
Participle I Indefinite. Tenses. Sequence of tenses If only + Past Perfect Simple
The Objective-with-the- (narration, reported speech).. (affirmative form).
Infinitive and The Objective Passive Voice. Subjunctive Mood after
Participial Constructions: the Subjunctive Mood after verbs ”Wish” (regret).
verbs to see, to hear, to ask, order, demand, etc. The non-finite forms of the
notice, to feel, to make, to let Subjunctive Mood after verbs.
(We saw her leave/leaving the ”Wish” (complaints). Participle I Perfect Active
place). The non-finite forms of the and Passive.
The Subjective Participial verbs. The Perfect Gerund (active
Construction (She was seen Participle I Perfect Active. voice, most common cases).
leaving the place.). The Indefinite Gerund (active For-to-Infinitive.
Full and Bare Infinitives. and passive).
The Infinitive Construction: Indefinite and Continuous
the verbs let/make + object + Infinitives.
bare infinitive. The Perfect Infinitive after
modal verbs.
THE ADVERB
Adverbial phrases (by the Adverbial phrases (by no Adverbial phrases (just
way, as a rule). means, after all, above all) before, after a while, all of a
Comparison of adverbs. Adverbs of degree, measure sudden)
Irregular forms. Non-grading and quantity. Special uses of some adverbs
adverbs. Adverbs of certainty and (badly, enough, far, first,
probability. hardly, long, scarcely, only).
Adverb particles.

150
Common adverbial Adverbs with two forms and Comparison of adverbs
connectors (besides, in different meanings (revision).
addition, moreover, etc). (deep/deeply, easy/easily, Adverbs vs adjectives.
hard/hardly, high/highly,
late/lately, etc.).
Common adverbial
connectors.
THE PREPOSITION
Prepositional phrases (by Confusing preposition pairs Idiomatic expressions with
means of, in the middle of). (as/like, about/on, prepositions (at a loss, behind
between/among, under/below, schedule).
due to/because of).
Prepositional phrases
(according to, in comparison
to, in case of).
THE CONJUNCTION
Correlative conjunctions (as Subordinate conjunctions to Subordinate conjunctions to
well as, both...and, as long indicate time, cause and indicate time, cause and
as). effect, purpose, contrast and effect, purpose, contrast,
condition. condition, sequence,
concession.
SYNTAX
Parallel coordinates (We are Subordinate clauses (contrast, Emphatic constructions:
leaving quickly and quietly.). reason, purpose, result).  It-cleft sentences (It
Preposition stranding in: Disjunctive questions: special is/was... who/ that);
 non-finite clauses: cases (He comes here every  Wh-cleft sentences (What
infinitive or participial day, does he?) I need is a holiday).
forms (This is a good team The generic subject: one, you, Number agreement between
to work in). he, they (One can find this verb and coordinated subject
 relative clauses (This is the book in the bookshops.). (with, together with, as well
building I told you about.) Postpositive/post-nominal as, no less than, like, but,
 Wh-questions and passive adjectives (attorney general, except) and other special
clauses (Which book did notary public). cases of subject-verb
you find the answer in?) Verb agreement with group agreement. (The old woman,
Special cases of subject-verb words referred to as a whole along with her grandson, was
agreement to express: (Fish and chips is a waiting for the bus.).
 time, money and distance traditional English food). The objective predicative.
(It is 10 km to the airport. / Special cases of subject-verb (They painted the walls
Fifty years is a long time). agreement: expression of white).
 quantity (a lot, plenty of, a quantity or type: variety, The use of Passive Voice
majority of, a number of) number, sort. kind. with verbs followed by a
The use of Passive Voice minority/majority. direct object and a
with double object The use of Passive Voice prepositional object.
constructions. with a prepositional object.
TEXT COHESION AND COHERENCE
Collocations. Lexical repetition. Substitution. Ellipsis.

151
Connectors: cause and result, contrast, sequence, addition, illustration, conclusion.

LIMBA FRANCEZĂ

CLASA A X-a CLASA A XI-a CLASA A XII-a


PHONÉTIQUE, ORTHOGRAPHE, ORTHOÉPIE
Rythme. Débit. Intonation dans Rythme. Débit. Intonation dans Rythme. Débit. Intonation
divers types de phrases. Accent divers types de phrases. L’accent dans divers types de phrases.
tonique. Signes tonique. L’accent tonique.
orthographiques. L’élision du „e” à l’oral avec les La prononciation du „je” en
Sons vocaliques. Sons nasaux. doubles pronoms. français familier.
Sons semi-voyelles. Sons La suppression de „ne”.
consonantiques. Prononciation Le „t” euphonique dans la
du mot „plus”. Lettres muettes. phrase interrogative
La lettre „h”. Les liaisons Prononciation des verbes au
avec le „h”. Le „h” aspiré et passé simple.
l’article défini.
Consonnes doubles.
Types de liaison. Liaisons
obligatoires et facultatives.
Enchaînement. Accents
graphiques et valeurs
sémantiques.
LÉXIQUE ET SÉMANTIQUE
Synonymes, antonymes. Synonymes, antonymes. Synonymes, antonymes.
Homonymes. Homophones. Homonymes. Homophones. Homonymes. Homophones.
Homographes. Familles des Homographes. Paronymes. Homographes. Familles des
mots. Champs lexicaux Polysémie. mots. Champs lexicaux.
Sens propre et sens figuré des Familles des mots. Champs Champs sémantiques.
mots. Sens concret et sens lexicaux. Locutions phraséologiques.
abstrait des mots. Expressions figées. Locutions Figures de style:
Onomatopées phraséologiques. comparaison, métonymie,
Collocations Valeur dénotative et connotative métaphore, personnification
Monosémie et polysémie. des mots. (en contextes de
Formation des mots: préfixes Formation des mots: communication).
suffixes et leurs sens. composition. Dérivation Conversion. Dérivation
Conversion. Troncation. impropre. Mots-valises. impropre.
Dérivation impropre. Hypéronymie. Hyponymie. Origines des mots français.
Les registres de langue. Lexique des médias. Emprunts. Néologismes.
Proverbes et dictons. Sigles et acronymes Lexique commun, lexique
Abréviation spécialisé.
Proverbes et dictons Proverbes. Citations.
Maximes. Aphorismes
MORPHOLOGIE: ARTICLE

152
Articles. Omission de l’article. Articles. Cas particuliers Articles. Cas particuliers
Articles en situations de Emplois en contexte de Emplois en contexte de
communication. communication. communication.
NOM
Noms composés: genre, nombe Les pluriels irréguliers. Noms collectifs: genre,
et accord. Cas particuliers de changement nombe et accord.
Noms invariabiles. Genre et de genre (le mode/la mode, un Cas particuliers de double
nombre. Cas particuliers. période/une période, un pluriel et significations
aide/une aide). différentes (un ciel, un
travail, un ail, un aieul)
ADJECTIF
Adjectifs qualificatifs. Genre et Adjectifs qualificatifs dérivés et Adjectifs qualificatifs
nombre. Cas particuliers composés. composés au singulier et au
(frais/fraîche, favori/favorite, Adjectifs et prépositions (être pluriel. Cas particuliers (bleu-
etc.). Place des adjectifs. content de, sûr de) marine, les personnes sourdes-
Place et changement du sens. Adjecifs indéfinis variables muettes).
Degrès de comparaison. Cas (aucun, autre, certain, différent, Emplois des adjectifs en divers
particuliers. divers, même, nul, tout, quelque) contextes de communication.
Adjectifs indéfinis invariables Emplois des adjectifs en divers
(plusieurs, chaque, etc.) contextes de communication.
Adjectifs numéraux cardinaux
et adjectifs numéraux ordinaux.
NUMÉRAL
Nombres entiers. Fractions. Nombres décimaux. Pourcentages.
Pourcentages.
PRONOM
Pronoms personnels toniques Pronoms personnels. Place des Place des pronoms COD, COI
et atones. Pronoms pronoms compléments (le, lui, dans la phrase (rappel).
compléments. Place des en, y, etc.) dans la phrase Mise en relief (ce qui / ce
pronoms COD, COI dans la assertive et impérative (forme que/ ce dont … c’est; ce que
phrase assertive et impérative affirmative et négative) je veux dire, c’est que….).
(forme affirmative et négative) Pronoms indéfinis (plusieurs, (Ce qui me plaît, c’est..., etc.)
Pronoms démonstratifs. quelques, certains, etc.) Emploi des pronoms dans la
Pronoms possessifs. Les pronoms en et y (COI) communication
Pronoms relatifs simples „dont” Pronoms relatifs composés
et „où” (rappel). Pronom „on” (auxquelles, desquels etc.)
Pronoms interrogatifs (lequel/
laquelle/ lesquels/ lesquelles)
Double pronominalisation
(place des pronoms COD et
COI).
VERBE
Indicatif. Temps présent, passé Indicatif et temps Infinitif présent. Infinitif
composé avec „avoir” et Emplois du subjonctif présent passé: formation et emploi.
„être”; futur simple, imparfait, dans la proposition relative, dans Constructions infinitives.
passé récent. la proposition circonstantielle Nominalisation de l’infinitif.

153
Plus-que-parfait: formation et pour exprimer l'antériorité (avant Emploi du mode indicatif
emploi. que), le but: (afin que, pour (rappel)
Concordance des temps au que), la concession (bien que, Emploi du mode subjonctif
mode indicatif. sans que, à condition que), après (rappel). Subjonctif (après les
Les temps passés dans le récit un adjectif au superlatif, un verbes, les tournures
(présent - passé composé- pronom indéfini, les verbes impersonnelles et les
imparfait - plus-que-parfait). (penser, croire) à la forme locutions conjonctives pour
Concordance des temps. négative et interrogative. les sentiments, le doute, le
Conditionnel présent et emploi. Subjonctif ou infinitif après les souhait, l’obligation, la
Conditionnel passé et emploi. verbes de sentiments. volonté, le jugement,
Concordance des temps dans la Participe passé. Accord du l’opposition, la concession).
phrase avec une subordonnée participe passé (pronom Subjonctif ou indicatif: cas
conditionnelle. Les hypothèses personnel COD, pronom relatif particuliers.
certaines et incertaines. + verbes conjugués avec Emplois du mode
Subjonctif dans la proposition l’auxiliaire „avoir”. conditionnel (rappel).
indépendante. Participe présent: formation et Participe présent, participe
Emplois du mode subjonctif emploi. passé.
présent pour exprimer le doute Gérondif: formation et emploi. Adjectif verbal.
(je doute que…), la volonté, le Exprimer la probabilité, Périphrase verbale
souhait (je voudrais que, je l’hypothèse. Verbes prépositionnels
souhaite que, etc.), les Discours direct, discours. Emplois des modes et des
sentiments (j'aime que, etc.), la indirect. Concordance des temps temps dans la narration et
nécessité, le conseil, Voix passive. l’argumentation.
l'obligation, la possibilité, Passé simple. Discours rapporté au passé et
l’impossibilité: (il faut que, il la concordance des temps
est nécessaire / indispensable / Futur antérieur.
il est important que, etc.)
Verbes réguliers et irréguliers
au subjonctif.
Mode impératif, forme
affirmative et négative. Verbes
irréguliers à l’impératif.
Infinitif et impératif
Voix pronominale.
Interrogation.
ADVERBE

154
Adverbes et locutions Adverbes et locutions Adverbes et locutions
adverbiales. Formation des adverbiales de manière, de adverbiales de manière, de
adverbes. Degrès de temps, de lieu, de quantité, temps, de lieu, de quantité,
comparaison des adverbes. d’affirmation, de doute, de d’affirmation, de doute, de
Cas particuliers au comparatif négation, d’aspect. Cas négation, d’aspect. Emplois
et superlatif. particuliers. des adverbes dans la
Adverbes de quantité (environ, Adverbes de manière, cas communication.
presque, autant, etc.). particuliers de formation Place des adverbes et des
Adverbes de manière (profondément, brièvement, etc.) locutions adverbiales dans la
Adverbes en - ment. Locutions adverbiales de temps phrase.
Adverbes de temps (autrefois, (à jamais, des fois, etc.)
aussitôt, récemment, etc.). de manière (de n'importe quelle
Adverbes de lieu (ailleurs, manière, de toute façon, etc.)
partout, etc.). de lieu (en avant, en arrière,
Adverbes d’affirmation quelque part, etc.)
(certainement, précisément, Adverbes de négation (ne …
volontiers, etc.). aucunement, ne … jamais, pas
Négation et restriction (ne ... du tout, etc.)
que/ aucun/ ni...ni).
PRÉPOSITION
Prépositions et locutions Prépositions et locutions Prépositions et locutions
prépositives de temps, de lieu, prépositives de temps, de lieu, prépositives de temps, de
de manière, de destination, de de manière, de destination, de lieu, de manière, de
cause, de but, de condition, cause, de but, de condition, etc. destination, de cause, de but,
etc. Emplois contextuels Emplois contextuels de condition, etc. Emplois
Prépositions (à, en, de, chez) etPrépositions (par, pour) et contextuels
emplois différents emplois différents
CONJONCTION
Conjonctions de coordination Conjonctions de coordination et Conjonctions de coordination
et de subordination. de subordination. et de subordination
Cause (parce que, puisque, Conjonctions ou locutions Conjonctions ou locutions
comme, étant donné que, etc.) conjonctives. conjonctives:
Condition (si, au cas où, dans Condition (à condition que, Conséquence (tant … que,
l’hypothèse où, etc.) pourvu que, soit que, etc.) tellement … que, de façon
Opposition (alors que, But (pour que, afin que, de que, de sorte que…)
cependant que, sans que, etc.) crainte que, etc.) Concession (bien que, sans
Conjonctions et locutions Conjonctions et locutions que, etc.)
conjonctives de temps. conjonctives de temps. Conjonctions et locutions
Simultanéité (pendant que, Simultanéité (en même temps conjonctives de temps.
comme, au moment où) que, chaque fois que) Simultanéité (alors que, en
Antériorité (depuis que) Antériorité (en attendant que) même temps que)
Postériorité (quand, lorsque ) Postériorité (avant que, jusqu’à Antériorité (après que)
ce que) Postériorité (une fois que)
INTERJECTION
Interjections. Valeurs sémantiques des interjections. Prononciation, orthographe, place. Emploi.
SYNTAXE

155
La phrase nominale. Proposition élyptique. Phrase. Ordre des mots dans
Proposition subordonnée Proposition subordonnée la phrase.
relative. Proposition completive infinitive. Proposition subordonnée
subordonnée complétive. Proposition subordonnée relative complétive conjonctive.
Proposition subordonnée Proposition subordonnée Concordance des temps à
circonstancielle temporelle, circonstantielle concessive, l’indicatif, au conditionnel
comparative, causale, finale, consécutive, oppositive, (présent, passé).
conditionnelle. Ordre des mots conditionnelle. Juxtaposition, coordination,
dans la phrase. Concordance des temps à subordination
Concordance des temps à l’indicatif et au conditionnel
l’indicatif et au conditionnel (présent, passé).
(présent, passé). Juxtaposition, coordination,
Juxtaposition, coordination, subordination
subordination
COHÉRENCE ET COHÉSION DU TEXTE/ DISCOURS
Articulateurs logiques Articulateurs logiques Articulateurs logiques
de cause (car, comme, puisque, de premise ( premièrement, de comparaison (également,
grâce à, en effet) tout d'abord; deuxièmement, aussi) de conclusion
de conséquence (alors, comme ensuite), de conclusion (enfin, (finalement, à la fin).
ca, c’est pourquoi, voilà en conclusion) de concession (bien que,
pourquoi) d’exemplification cependant, malgré, pourtant)
d’opposition (au contraire) (par exemple, ainsi) d’ explication (ça veut dire
de concession (cependant, de conséquence (par que, c'est-à-dire, en bref,
malgré, pourtant) conséquent, ainsi) autrement dit)
Indicateurs de temps: d’opposition (alors que, par
conjonctions, locutions, rapport à, par contre)
prépositions, adverbes (la de but (afin de + infinitiv,
veille, le lendemain, dès que, pour que + subjonctif), afin
d’ici, dans, vers, etc. que + subjonctif)

LIMBA GERMANĂ

CLASA A X-A CLASA A XI-A CLASA A XII-A


PHONETIK, ORTHOEPIE UND ORTHOGRAFIE

Die Aussprache von: -ich, - Die Aussprache von: -pr, -tr, -kr, - Die Betonnung der
ach. fr, -str, -spr. abgeleiteten Wörter.
Die Betonnung der Die Betonnung der abgeleiteten Lange und kurze Vokale.
abgeleiteten Wörter. Wörter. Die Interpunktion.
Lange und kurze Vokale. Die Betonnung bei Fremdwörtern. Die Satzmelodie und
Die Betonnung der Wörter Lange und kurze Vokale. Intonation der erweiterten
im Satz. Die Ableitung mit Sätze und der
Die Satzmelodie und Konsonantenveränderung. Satzverbindungen und
Intonation der erweiterten (schreiben – Schrift). Satgefüge.
Sätze und der

156
Satzverbindungen und Die Satzmelodie und Intonation
Satgefüge. der erweiterten Sätze und der
Die Kommaregeln. Satzverbindungen und Satgefüge.
Die Satzzeichen im
zusammemgesetzten Satz.
Die wichtigsten Kommaregeln.
Die Betonnung bei den
Internationalismen.
Die Ableitung mit Vokalwechsel.
(Haus – Häuser)
MORPHOLOGIE: DER ARTIKEL/DAS ARTIKELWORT

Die Deklination des Artikels Die Artikelwörter: einige, jen-, Die Artikelwörter:
(Wiederholung). manch-, solch- (Wiederholung). irgendein-, irgendwelch-
Der Possessivartikel Die Artikelwörter: irgendein-, (Wiederholung).
(Wiederholung). irgendwelch-. Die Deklination des
Die Artikelwörter: dies- , Artikels.
jed-, all- (Wiederholung). Die Anwendung des
Der Nullartikel Artikels.
(Wiederholung). Die Verschmelzung von
Die Artikelwörter: einige, Präposition und Artikel.
jen-, manch-. Die Stellung des Artikels.

DAS SUBSTANTIV
Der Artikel bei Der Artikel bei Familiennamen Der Artikel bei
Familiennamen im Plural. im Plural. Familiennamen im Plural.
Die Deklination des Die Deklination des Substantivs Die Deklination des
Substantivs mit dem mit dem Artikel: Substantivs mit dem
Artikel: n-Deklination. n-Deklination. Artikel: n-Deklination.
Wortbildung durch Suffixe: Wortbildung durch Suffixe, Wortbildung durch
-heit, -keit, -ung, -schaft. Präfixe und Komposita. Suffixe, Präfixe und
Wortbildung durch Präfixe. Das Erkennen des Genus. Komposita.
Wortbildung. Komposita: Kurzwörter und Abkürzungen. Das Erkennen des Genus.
Nomen+Nomen, Die Deklination der Kurzwörter und
Adjektiv+Nomen, Sprachbezeichnungen und Abkürzungen.
Verb+Nomen. Ländernamen. Die Deklination der
Das Erkennen des Genus. Maß-, Geld-, und Sprachbezeichnungen und
Die Deklination der Mengenbezeichnungen. Ländernamen.
Völkerrnamen. Substantievierte Adjektive Maß-, Geld-, und
Maß-, Geld-, und (Abstrakta) Mengenbezeichnungen.
Mengenbezeichnungen. Phraseologismen. Die Deklination des
Phraseologismen Nomen-Verb-Verbindungen. substantivierten Adjektivs.
Phraseologismen.
Nomen-Verb-
Verbindungen.
DAS ADJEKTIV

157
Die schwache und Die Deklination des Adjektivs. Die Deklination des
gemischte Deklination des Die Deklination des Adjektivs im Adjektivs. (Wiederholung)
Adjektivs . (Wiederholung) Komparativ und Superlativ. Die Deklination des
Die starke Deklination. (Wiederholung) Adjektivs im Komparativ
Besonderheiten bei der Besonderheiten bei der und Superlativ.
Adjektivdeklination (ein Adjektivdeklination: nicht (Wiederholung)
hoher Baum, ein dunkles deklinierbare Adjektive (ein super Besonderheiten bei der
Zimmer). Buch, ein rosa Kleid). Adjektivdeklination:
Wortbildung. Komposita. Wortbildung. Die Adjektive von
Die Deklination des Substantivierung des Adjektivs. Städtenamen, einigen
Adjektivs im Komparativ Partizip als Adjektiv: Partizip Ländernamen (der Kölner
und Superlativ. Präsens und Partizip Perfekt. Die Dom, der Schweizer
Die Rektion des Adjektivs. Adjektivdeklination. Käse).
Die Rektion des Adjektivs. Wortbildung. Die
Substantivierung des
Adjektivs. (Wiederholung)
Partizip als Adjektiv:
Partizip Präsens und
Partizip Perfekt. Die
Adjektivdeklination
(Wiederholung).
Die Rektion des
Adjektivs.
DAS ZAHLWORT
Die Deklination der Die Deklination der Ordinalzahlen Die Deklination der
Ordinalzahlen mit mit bestimmten Artikeln Ordinalzahlen mit
bestimmten Artikeln. (Wiederholung). bestimmten Artikeln
Bruchzahlen (1/3- ein Bruchzahlen (Wiederholung). (Wiederholung).
Drittel). Unbestimmte Numeralien Bruchzahlen.
Unbestimmte Numeralien (Wiederholung). (Wiederholung)
(mehrfach, hundertmal). Unbestimmte Numeralien
(Wiederholung).
DAS PRONOMEN
Das Das Demonstrativpronomen. Das
Demonstrativpronomen: Das Possessivpronomen. Demonstrativpronomen
dies- im N.,D.und Akk. Das Indefinitpronomen. (Wiederholung).
(Wiederholung) Das Relativpronomen. Das Possessivpronomen
Das (Wiederholung).
Demonstrativpronomen: Das Indefinitpronomen
dies- im G. (Wiederholung).
Das Possessivpronomen im Das Relativpronomen
N. und Akk. (Wiederholung).
(Wiederholung)
Das Possessivpronomen im
D.

158
Das Indefinitpronomen:
jed-, all-. (Wiederholung)
Das Indefinitpronomen:
viele, einige, manche,
wenige, irgenein-,
irgendwelche.
Das Relativpronomen (der,
den, dem, dessen/ das ... die
.../ die ...). Funktion des
Relativpronomens als
Konnektor.
DAS VERB
Drei Grundformen des Plusquamperfekt. Plusquamperfekt
Verbs. Konjunktiv II: Gegenwart (Wiederholung).
Imperfekt. (Wiederholung). Konjunktiv II (Gebrauch).
Futur I. Konjunktiv II: Vergangenheit. Passiv Präteritum.
Konjunktiv II: Gegenwart. Futur I. (Wiederholung) (Wiederholung)
Passiv Präsens Passiv Präteritum. Passiv mit Modalverben.
(Wiederholung). Partizip Präsens. Partizip Präsens
Das Verb lassen + ein Partizip Perfekt. (Wiederholung).
zweites Verb. Die Infinitivkonstruktion (Ich Partizip Perfekt
Ausdrücke (es gibt + Akk. habe keine Lust...) (Wiederholung).
etc.) Ausdrücke. Die
Verben mit festen Verben mit festen Präpositionen. Infinitivkonstruktionen.
Präpositionen. Ausdrücke.
Verben mit festen
Präpositionen.
DIE PRÄPOSTION
Die Präposition mit Die Präposition mit Genetiv Die temporalen, lokalen,
Genetiv. (Wiederholung). modalen, kausalen,
Die Temporalpräposition Die temporalen, lokalen, modalen, konzessiven, finalen
(innerhalb, während etc.). kausalen, konzessiven Präpositionen.
Die lokale Präposition Präpositionen.
(innerhal, außerhalb etc.). Die finalen Präpositionen (für, zu).
Die konzessive Präposition
(trotz).
DAS ADVERB / DIE PARTIKEL
Das Temporaladverb Das Temporaladverb. Das Temporaladverb.
(vorigen Monat – nächsten Das Temporaladverb, Reihenfolge Das Temporaladverb,
Monat) (vorher, zuerst etc.). Reihenfolge
Das Temporaladverb, Das Lokaladverb und das (schließlich, zuletzt etc.).
Reihenfolge. Direktionaladverb. Das Lokaladverb und das
(vorgestern, übermorgen Das Verbindungsadverb (daher, Direktionaladverb.
etc.) sonst). Das Verbindungsadverb.
Das Lokaladverb und das Das Pronominaladverb Das Pronominaladverb
Direktionaladverb (stellvertretend als Frage-/ (Wiederholung).

159
(iregendwo – irgendwohin Demonstrativ- und Der Gebrauch des
etc.). Personalpronomen). Adverbs.
Das Verbindungsadverb Der Gebrauch des Adverbs. Die Gradpartikel:
(darum, deswegen, Die Gradpartikel: überhaupt nicht. ziemlich, echt
trotzdem). Die Modalpartikel: eigentlich. Die Modalpartikel: wohl,
Das Pronominaladverb. eben/halt
(Einführung)
Der Gebrauch des Adverbs.
(Einführung)
Die Gradpartikel: wirklich,
gar nicht.
Die Modalpartikel: aber,
allerdings.
SYNTAX

Mittelfeld des Satzes Mittelfeld des Satzes (Angaben Mittelfeld des Satzes.
(Angaben). und Ergänzungen). Satzreihen und
Satzreihen und Satzgefüge. Satzreihen und Satzgefüge. Satzgefüge. Satzstellung.
Satzstellung. Satzstellung. Sätze mit doppelten
Sätze mit doppelten Sätze mit doppelten Konnektoren Konnektoren
Konnektoren (sowohl... als (zwar...aber/ je... desto). (Wiederholung).
auch/ enweder... oder/ Infinitivsatz (Infinitiv mit und Infinitivsatz und dass-
weder... noch). ohne zu). Satz.
Infinitivgruppen Modalsatz: Infinitivkonstruktionen
(zu+Infinitiv). Infinitivkonstruktionen (an)statt ... Relativsätze mit
Finalsatz: zu + Inf., ohne ... zu+Inf./ (an)statt Präposition.
Infinitivkonstruktion um ... dass-, ohne dass-Satz. Relativsätze mit was, wo,
zu + Infinitiv/ damit-Satz. Modalsatz: indem-Satz. wohin, wer usw.
Relativsätze im Nomativ, Relativsätze im Genetiv. Temporalsatz (bevor-,
Dativ und Akkusativ. Temporalsatz (während-, nachdem-, sobald-Satz).
Temporalsatz (als-/wenn- seit(dem)-, bis-, solange-Satz). Kausalsatz
Satz). Konzessivsatz. (Wiederholung).
Konzessivsatz (obwohl-, Kausalsatz (weil-, denn-, da-Satz). Konzessivsatz
trotzdem/dennoch-Satz). Irrealer Bedingungssatz (Wiederholung).
Kausalsatz (weil-, (Wiederholung). Irrealer Bedingungssatz
darum/deshalb-Satz). Konsekutivsatz (so dass-/ so..., (Wiederholung).
Irrealer Bedingungssatz dass...-Satz) Konditionalsatz (falls-
(wenn-Satz). Satz).

LIMBA ITALIANĂ

CLASA A X-A CLASA A XI-A CLASA A XII-A

160
LESSICO
Mezzi di arricchimento del Unità fraseologiche libere ed
Formazione delle parole
lessico: prestiti dalle altre espressioni idiomatiche.
attraverso vari mezzi
lingue. Proverbi. Detti. Abbreviazioni.
(sistematizzazione). Cambio
Arcaismi e neologismi. Vocabolario attivo e
della categoria grammaticale.
Monosemia e polisemia delle vocabolario passivo.
Lessico tematico e campi
parole. Parole e frasi corrispondenti
semantici.
Parole e frasi corrispondenti alle aree tematiche proposte.
Il vocabolario stilistico-
alle aree tematiche proposte. funzionale. Regionalismi
lessicali.
Parole e frasi corrispondenti alle
aree tematiche proposte.
FONETICA, ORTOEPIA ŞI ORTOGRAFIA
Le regole dell’accento e della Ortografia delle parole straniere. Regole per l'utilizzo dei segni di
pronuncia. Uso dei segni di punteggiatura nel punteggiatura.
Le regole per la divisione in discorso diretto e indiretto. Regole di ortografia e pronuncia
sillabe. specifiche per l'italiano.
MORFOLOGIA
L’ARTICOLO L’ARTICOLO L’ARTICOLO
Articolo determinativo, Uso dell’articolo per la Tipi di articoli e il loro uso.
indeterminativo, partitivo. sostantivazione delle parti di Il valore di determinante nel
Uso e ommissione dell’articolo. discorso. sintagma nominale.
IL NOME IL NOME IL NOME
Nomi sovrabbondanti. Suffissazione e prefissazione dei Derivazione dei nomi. Nomi
Nomi diffettivi. nomi. alterati: diminutivi, accrescitivi,
L’accordo dei nomi con vezzeggiativi, dispregiativi.
l’articolo, l’aggettivo e il verbo. Le categorie grammaticali dei
nomi.
L’accordo dei nomi con i suoi
determinanti.
L’AGGETTIVO L’AGGETTIVO L’AGGETTIVO
Gli aggettivi qualificativi. L’ accordo dell’aggettivo con il Alterazione degli aggettivi:
Gradi di comparazione degli nome. diminutivi, accrescitivi,
aggettivi. Posizione e significato degli vezzeggiativi e dispregiativi.
Forme analitiche e sintetiche. aggettivi. Le categorie grammaticali degli
Uso dei numerali cardinali per aggettivi.
esprimere una percentuale. L’accordo dell’aggettivo con il
Uso dei numerali ordinali per nome e il pronome.
esprimere i secoli. L’accordo dell’aggettivo con nomi
Aggettivi numerali distributivi. di genere diverso o con soggetti
digiunti.

161
IL PRONOME IL PRONOME IL PRONOME
Il pronome personale. Pronomi e aggettivi relativi: che, Tipi di pronomi.
Le forme in nominativo, in chi, il/la quale, i/le quali, cui. I pronomi personali combinati.
dativo e accusativo (forma Pronomi e aggettivi indefiniti: Uso dei pronomi combinati con il
tonica e atona). qualcuno, chiunque, ognuno, niente, verbo.
I pronomi di cortesia. nulla, ogni, qualche, qualsiasi. Uso delle particelle pronominali ci,
I pronomi combinati. vi, ne con il verbo.
Valore pronominale delle
particelle ci, vi, ne.
IL VERBO IL VERBO IL VERBO
Coniugazioni del verbo. Modi impersonali: Infinitivo, Il Condizionale semplice e
Modo Indicativo: il Trapassato Participio, Gerundio composto.
prossimo. (presente/passato). Verbi impersonali.
L’Imperativo con i pronomi Congiuntivo Imperfetto e La forma impersonale dei verbi.
personali. Trapassato. Verbi riflessivi e pronominali.
Il Condizionale composto. Concordanza dei tempi e dei modi.
Concordanza dei tempi
all’Indicativo.
Congiuntivo Presente e Passato.
L’AVVERBIO L’AVVERBIO L’AVVERBIO
Gradi di comparazione degli Le forme alterate degli avverbi: Tipi di avverbi.
avverbi. benino, maluccio, prestino etc. La funzione di modificatore degli
Forme analitiche e sintetiche. avverbi.
Il valore avverbiale delle
particelle ci, vi, ne.
LA PREPOSIZIONE LA PREPOSIZIONE LA PREPOSIZIONE
Le locuzioni preposizionali. La funzione subordinante delle La funzione subordinante delle
preposizioni. preposizioni.
Uso delle preposizioni per Uso delle preposizioni per formare
formare i complementi. le subordinate implicite.
LA CONGIUNZIONE LA CONGIUNZIONE LA CONGIUNZIONE
Congiunzioni e locuzioni Congiunzioni concessive benché, Congiunzioni e locuzioni
preposizionali di scopo allo sebbene, nonostante. coordinative e subordinative.
scopo di + infinitivo, perché, Congiunzioni e locuzioni
affinché + congiuntivo presente. condizionali se, qualora, a
condizione che, a patto che, ecc.
L’INTERIEZIONE L’INTERIEZIONE L’INTERIEZIONE
Parole onomatopeiche. Interiezioni improprie. Uso contestuale delle interiezioni.

SINTASSI
Rapporto di subordinazione tra Discorso diretto e indiretto. La frase complessa.
le proposizioni. Trasformazione del discorso Subordinata soggettiva.
Subordinata di scopo. diretto in indiretto. Concordanza dei tempi
Forma attiva e forma passiva. La frase interrogativa indiretta. all’Indicativo. Concordanza dei
I tempi della forma passiva. Subordinata concessiva. tempi e dei modi.
Subordinata condizionale e il Trasformazione delle frasi dalla
periodo ipotetico. forma attiva in forma passiva.
COERENZA ȘI COESIONE DEL TESTO

162
Uso in vari contesti comunicativi di elementi linguistici per assicurare la coesione tra parole e frasi
coordinate e subordinate, costruite con modi personali e impersonali del verbo. Ricezione e uso di
elementi e strutture linguistiche in situazioni di comunicazione formale, informale e funzionale nel
redigere e nel produrre messaggi scritti e orali, assicurando lo sviluppo della competenza pragmatica.

LIMBA SPANIOLĂ

CLASA A X-a CLASA A XI-a CLASA A XII-a

FONETICA Y ORTOGRAFÍA
Elementos de fonética y Elementos de fonética y Elementos de fonética y
lexicología : sonidos, palabras, lexicología : sonidos, palabras, lexicología: sonidos, palabras,
sintagmas. sintagmas. Acentuación de sintagmas.
Sistema vocálico. Sistema diptóngos e hiatos. Acentuación de Esquemas tonales del español.
consonántico. las palabras compuestas. Grupos La yuxtaposición y la
Repaso de las reglas de fónicos y fonética sintáctica. coordinación.
acentuación. Uso de la coma, el Contraste entre palabras tónicas y La entonación . Valores
punto y coma, el punto y los dos átonas. Empleo de los puntos expresivos.
puntos. suspensivos, las comillas, el La entonación de algunas
Relaciones entre conceptos y paréntesis y el guión. oraciones subordinadas.
palabras. Relaciones entre conceptos y Relaciones entre conceptos y
Uso correcto de las palabras: palabras. Abreviaturas uzuales. palabras.
sino/si no, tampoco/tan poco, Tipos de unión de palabras
porque/ por qué, tan compuestas (sobrevivir,
poco/tampoco malhumor, bienvenida)
LÉXICO Y SEMÁNTICA
Derivación y composición de las Los sufijos diminutivos(-ito,- ico, Las relaciones semánticas de
palabras. Prefijos gradativos y -illa, -ete, -in) . los antónimos, sinónimos,
escalares(re-, ultra-, semi-, hiper- El valor apreciativo de los sufijos homónimos, parónimos .
,sub-). diminutivos. Familias léxicas y campos
Las relaciones semánticas de los Los parónimos, expresiones semánticos.
antónimos,sinónimos, idiomáticas, locuciones adverbiales. Cambios de la categoría
homónimos, parónimos, familias gramatical. La sustantivación.
de palabras y de las perífrasis
verbales
MORFOLOGÍA: ARTÍCULO
Artículo definido.Valores y  Artículo indefinido . Valores del Ausencia de la determinación:
significado artículo indefinido los nombres escuetos
Uso del artículo con apellidos  Incompatibilidad con nombres no (Veo niños por todas partes /
para designar familias y en contables (recategorización por Veo a los niños por todas
accidentes geográficos . elisión del nombre) partes)
Topónimos que pueden llevar un café [= una taza de café] Restricciones: la imposibilidad
artículo. Uso del artículo con  Incompatibilidad con los de ser sujeto preverbal
posesivo postnominal /la amiga cuantificadores universales cada y (*Niños juegan en el patio. / En
mía/ cualquiera el patio juegan niños.)

163
Compatibildad con otro y demás  La imposibilidad de
(los otros compañeros) interpretación genérica :(*Gatos
son inteligentes).
MORFOLOGÍA: SUSTANTIVO
 Apellidos con artículo para  Nombres epicenos (la persona,  Sustantivos invariables
designar familias( los la víctima, el delfín macho / Casos aislados (el / la guía,
Fernández, los González) hembra) el / la colega, el / la testigo)
 Topónimos que pueden llevar  Alternancias entre los epicenos y Singularia tantum
artículo otras clases de nombres.  (Norte, Sur, Este, Oeste, sed,
(la China / China, el Japón /  Cambio de género expresa salud)
Japón, las Canarias / cambio de significado ( árbol /  Pluralia tantum
Canarias) fruto (ganas, facciones, ojeras)
Títulos de obras producidas por el manzano / la manzana, el  Palabras que terminan en –ay,
el hombre (Don Quijote de la naranjo / la naranja) –ey, –oy, –uey.
Mancha, Las Meninas) Apellidos de familias o
 Términos con género distinto  estirpes actuales:
en las variedades del los Machado, los Pérez, los
español (la bombilla [España] García
/ el bombillo [México,
América Central, Las
Antillas] el bolso, la
costumbre [España] / la bolsa,
el costumbre [parte de
México, Costa Rica y
Colombia])
MORFOLOGÍA: ADJETIVO
Adjetivos calificativos. La posición del adjetivo.  Apócope (buen, mal, gran)
 La prefijación en los adjetivos Adjetivos explicativos y  Anteposición de mejor, peor,
evaluativos o especificativos. mayor, menor (mayor
valorativos (agradable /  Grados de comparación del seguridad)
desagradable, útil / inútil) adjetivo. Grado comparativo. El adjetivo mismo
Adjetivos posesivos. Expresiones comparativas  Locucones
Sustitución del posesivo por un de igualdad (igual de, tan adjetivas.(Fuerte como un
pronombre. como, tanto como, lo mismo toro. Listo como un zorro.)
(Le cortaron el pelo al cero. / que)
*Cortaron su pelo al cero).  Grado superlativo. Superlativo
 Posesivo diferenciador o absoluto o elativo regular
contrastivo ( Sufijo –ísimo / guapísimo,
(Este es mi libro [no el tuyo]). buenísimo)
 Combinación del adjetivo con
 Superlativo relativo ( el más / el
otros elementos (un amigo
menos... de)
suyo muy simpático / *un
Expresiones comparativas:
amigo simpático suyo)
Es lo mismo que.../Muy diferente
Adjetivos demostrativos.
a/de .../No tiene nada que ver
Adjetivos indefinidos.
con..

164
Adjetivos exclamativos/
interrogativos (revisión)
NUMERAL
Numerales ordinales Numerales negativos Numerales comparativos.
(extensión) (nada, nadie, ninguno) Uso
Numerales afirmativos ( (No vino ninguno/ No tengo en comparativas de cantidad,
varios, algo, alguien, alguno / nada . / No tengo a nadie . No con términos introducidos
alguna) me ha llamado nadie . / No me por de
 Diferencia semántica de algo / ha llamado ninguno. (Cuesta más / menos de 20
alguien; alguien / alguno Nada, nadie, ninguno en euros).
(Como algo / Llama alguien. combinación con más  Numerales proporcionales
Ha venido alguien. / Ha venido (No ha venido nadie más. cuantificativos (Ambos/
alguno) No quiero nada más ) ambas, cada, cualquier,
Numerales partitivos todos/-as)
(1/2: medio o mitad;1/3: un  Numerales decrecientes o
tercio o una tercera parte;1/4: reductores (un poco, poco,
un cuarto o una cuarta algo)
parte;1/5: un quinto o una Lee poco [valor negativo]. /
quinta parte;1/6: un sexto o una Lee un poco [valor positivo].
sexta parte) Numeral excluyente solo /
Solo voy yo/.
Estructuras partitivas :
con mayoría
Partitivos no intrínsecos
( grupo, montón)
PRONOMBRE
Pronombres demostrativos. Pronombres átonos de OI ( me, te, Pronombres tónicos
 El pronombre sujeto le) Valores / significado complementos preposicionales .
 Presencia / ausencia de los  Valores del pronombre se.
Las excepciones con las
pronombres  /Se lo doy. Se quieren. En este
Pronombres átonos de OD restaurante se come muy bien. Se preposiciones entre, hasta,
Posición de los pronombres objeto venden pisos./ según
directo/indirecto Combinación de los pronombres según tú / *según ti
/Empiezo a entenderlo. / Lo átonos. Jerarquía en la ordenación Pronombres relativos .
empiezo a entender/. según la persona Pronombres interrogativos.
gramatical: OI + OD (Te las Pronombres exclamativos (
di. Me lo dio) Qué/Quién /quiénes
 Pronominalización obligada  Cuál / cuáles )
del OI con la presencia de un átono Concordancia con el sustantivo
clítico de OD (Se lo di a Juan. / no expreso
*Lo di a Juan)
 Reduplicación de los complementos
Interrogación directa/ indirecta.
VERBO
Valores del presente de Los pasados de indicativo: Transmisión del estilo
indicativo. Irregularidades ( contraste de los cuatro tiempos: indirecto al directo. La
sistematización) pretérito perfecto, imperfecto, sustantivación del infinitivo.
Valores pragmáticos de las

165
Valores del pretérito indefinido y pretérito pluscuam- formas no personales del
imperfecto de indicativo. perfecto. verbo.
Valores del pretérito Modo subjuntivo/indicativo en Uso del subjuntivo en las
indefinido de indicativo. subordinadas adverbiales oraciones subordinadas
Irregularidades vocálicas y temporales introducidas (sistematización)
consonánticas. por antes de que, después de Verbos copulativos o
Valores del que, cuando (con valor de atributivos. Las funciones
pretérito perfecto de futuro), en subordina-das sintácticas de los verbos.
indicativo.Participios adverbiales finales introducidas Construcciones impersonales
irregulares fuertes con para que , con expresiones (Es de noche.Es tarde)
compuestos /reabierto, con ser/estar/ parecer + Atributo. Concordancia
descrito, devuelto/ adjetivo o sustantivo. verbo en singular-atributo
Uso del pretérito perfecto de plural (Lo que más me gusta
Valores del pretérito
subjuntivo (extensión). son las vacaciones)
pluscuamper-fecto de
Formas no personales del
indicativo Objeto indirecto.
verbo. Valores del infinitivo.
Valores del futuro perfecto. Reduplicación del OI (Le he
Las perífrasis de obligación (
Uso de otras estructuras para regalado un bolso a María)
tener que +inf., deber+ inf., hay
expresar el futuro: que + inf.) Complementos
perífrasis ir a + infinitivo, Las perífrasis modales de circunstanciales
presente de indicativo vamos a infinitivo: soler [con verbo (Viene cuando puede.
decir [diremos] haber de + modal] Vendrá cuando pueda)
infinitivo, querer + infinitivo  Perífrasis aspectuales de Complemento preposicional
 Las formas del futuro para infinitivo regido
expresar otros valores: volver a [reiterativas] , dejar  con verbos de uso frecuente
probabilidad, suposición o de [perfectivas], ponerse seguidos de
conjetura, duda, en frases a[ingresivas] pronombre/sustantivo
exclamativas. estar a punto de [incoativas] (hablar de él, pensar en
 Valores del gerundio. Perífrasis problemas)
Valores del condicional
simple. aspectuales de gerundio seguir.  Doble
Valores del participio. complementación: OD +
 Condicional de cortesía Verbos de cambio (ponerse; complemento preposicional
¿Podría hablar contigo? volverse; convertirse; hacerse ; (Me invitó a cenar)
 Condicional de modestia llegar a ser; quedarse).
Yo diría que eso no era así. Usos de ser y estar (extensión)
 Valor de sugerencia con verbos Ser /estar + adjetivo. Cambio de
moda-les: deber, matiz en el significado. Cambio
poder (Deberías acostarte) de significado.
Valores del presente de
subjuntivo: Construcción pasiva con
El modo subjuntivo/indicativo ser/estar.
en las oraciones La expresión de impersonalidad.
independientes, en las Verbo ser con adjetivos de
oraciones sustantivas con descripción. Matices y
verbos de sentimiento, diferencias.
voluntad o influencia; con Estructuras condicionales del
primer tipo (extensión)

166
verbos de pensamiento, La expresión de la duda ,de la
comunicación o percepción. probabilidad y del deseo.
Valores del pretérito perfecto Estilo directo e indirecto.
de subjuntivo. Transmisión del estilo directo al
Valores del modo imperativo indirecto.
afirmativo / negativo.
Imperativo +
pronombres.Imperativos
fosilizados: /venga; vamos;
mira/
ADVERBIO
Adverbios de tiempo (ayer, Adverbios relativos e Locuciones adverbiales
mañana, nunca, ya, ahora, interrogati-vos. Adverbio multiplicativos (el doble de)
frecuentemente, antes, de vez relativo como, con Expresiones cuantificadoras
en cuando,a menudo,numeral indicativo (Lo he hecho como de tipo un/una + sustantivo
cardinal+ vez/ veces+ al dia/a dijiste) + de + sus-tantivo (un montón
la semana/al mes, algunas  Adverbio relativo cuando con de, un grupo de )
veces, todos los +meses/ años/ indicativo y subjuntivo Locuciones adverbiales de
fines de semana. ) (Me fui cuando llegaron. tiempo (al instante; al
Complementos temporales Me iré cuando lleguen) anochecer; a mediodía)
orientados deíctica o  Adverbio relativo donde con Locuciones adverbiales de
anafóricamente indicativo y antecedente lugar
(dentro de dos días [deíctico] pronominal demostrativo de (de cerca ; a lo lejos; en alto
la semana anterior, un día lugar (Allí es donde voy) ;por detrás)
antes, dos días  Adverbio interrogativo Locuciones adverbiales de
después[anafórico]) adónde con verbos que rigen la cantidad (de menos; ni más
o Adverbios de negación.( No, preposición a ni menos ; por poco)
nada, tampoco, apenas, jamás, ¿Adónde vas? / *¿Adónde Locuciones adverbiales de
nunca) bailas? modo
 Adverbios de cantidad (Mucho,  Contraste como,donde,cuando - (a ciegas ;a pie ; a fuerza de;
poco, más, menos, bastante, nexos subordinantes / cómo, a diestro y siniestro)
nada, cuanto) dónde, cuándo -interrogativos o Locuciones adverbiales de
Has trabajado mucho hoy. / exclamativos duda
Has trabajado hoy mucho. La derivación adverbial (el (tal vez).
sufijo -mente) Locuciones adverbiales de
Adverbios de modo (Así, bien,
afirmación (desde luego;en
mal, cuidadosamente, mejor,
efecto;en verdad ;sin duda)
peor, como)
Locuciones adverbiales de
Adverbios de afirmación(sí,
negación (en mi vida ;nunca,
claro, bueno, obviamente,
jamás)
también)
Adverbios de exclusión,
inclusión
(demás, inclusive, aún)
Adverbios de lugar (aquí, allí,
cerca, lejos, arriba, delante,
enfrente, debajo, donde)

167
PREPOSICIÓN
Valores de las preposiciones. Valores de las preposiciones.
Preposiciones para situar en el Preposiciones que indican Las preposiciones en las
tiempo pertenencia (a, de), precio perífrasis verbales(hay de
(a, de, desde, durante,en, tras) (a,en,por), respecto(ante), medio comer; voy a pescar; acaba
o en un lugar (bajo, sobre, en, (con,en, por mediante ), de leer; empiezas a escribir)
entre, por); compañía (con),modo Las expresiones fijas
para hablar de la orientación (con,sin,entre,a,en) formadas por una preposición
del movimiento (a,de,hacia, Locuciones preposicionales (a y un nombre.
para) causa de, a fin de, a pesar de, / a máquina / por correo / de
Preposiciones de acer-ca de,al lado de, después rodillas / a cántaros / de
caracterización (de,con, sin) de, delan-te de,dentro de ,a la memoria/ por los codos/
Las preposiciones por/para derecha de)
CONJUNCIÓN
Uso de las conjunciones Conjunciones y locuciones Valores principales de las
coordinadas subordinadas conjunciones.
-copulativas (y, e, ni) -completivas (que ,si) Valores de la conjunción si.
-disyuntivas ( o, u) -de lugar (donde) Si llueve, nos quedaremos en
-adversativas( pero, sino, mas y -temporales (cuando ,apenas, casa.
aunque) mientras ,tan pronto como) Si no me cuentas lo que te
-explicativas ( o sea, es decir y -modales (como, según) pasa, ¿cómo quieres que te
mejor dicho) -causales (porque, como, pues, ayude? [no puedo ayudarte
puesto que ,ya que, dado que.) porque...]
-finales ( para que, a fin de que) Si hablo, malo; si me callo,
-concesivas (aunque , aun peor
cuando, por más que, por mucho Valores de la conjunción y
que) Valores de la conjunción
-condicionales (si, como ,con tal como
(de) que, siempre y cuando)
-consecutivas (que, luego, así
que, de modo que, de manera
que)
-comparativas /que, como/
INTERCECCIÓN
Interjecciones apelativas:¡Eh!, Interjecciones propias :¡Ah!, Valores expresivos de unas
¡Chist!, ¡Ps!, ¡psché!, ¡Pshs! ¡Ay!, ¡puf!, ¡Uf!, ¡Tate!. Las interjecciones.
Interjecciones Interjecciones impropias: La interjección y los
expresivas: ¡Oh!, ¡Ay!, ¡Cuidado!, ¡Dios mío!, ¡dale!, marcadores textuales o
¡Ojalá!, ¡Huy!, ¡Bah!, ¡Menos ¡Diablos!, ¡ya, ya! discursivos que sirven como
mal!, ¡Hola!, ¡Caramba!, ¡Que Interjecciones improvisadas: reguladores fáticos, para
va! ¡Qué barbaridad!, ¡Qué locura introducir un contenido,
Interjecciones el Barcelona!, ¡Mi madre!, ¡Qué reformularlo, rectificarlo,
representativas: ¡sus!, ¡plaf!, alegría! concluirlo ¡bueno!, ¡bien!,
¡puf!, ¡prrumm!, ¡cataplum! ¡vamos!,! mira!, ¡oye!, ¡a
ver!, ¡en fin, total!

168
Grupos interjectivos: ¡Mi
madre!, ¡Madre mía!, ¡Dios
santo!
SÍNTAXIS
Oraciones sustantivas. Coordinación copulativa.
Las construcciones absolutas
Oraciones de relativo. Coordinación disyuntiva.
de participio, infinitivo,
Oraciones causales. Oraciones Coordinación adversativa.
gerundio.
finales. La subordinación consecutiva,
Subordinadas relativas,
Estilo directo / indirecto . concesiva y condicional(I tipo)
temporales, sustantivas,
Correspondencia de tiempos Relaciones entre subordinadas
causales, concesivas, finales,
indicativo/ subjuntivo. consecutivas, concesivas y
modales, consecutivas.
Contraste futuro perfecto, condicionales (I tipo)
La construcción
futuro imperfecto . Estilo directo/ indirecto.
comparativa.
Concordancia de los tiempos
Coordinación distributiva.
del modo indicativo, subjuntivo
Estilo directo/ indirecto
y condicional (I tipo)
Correspondencia de tiempos
indicativo/ subjuntivo
/condicional
(I tipo)(extensión)
COHERENCIA Y COHESION DEL TEXTO / DISCURSO

Nexos de coherencia entre frases y los elementos discursivos según el nivel

VII. REPERE METODOLOGICE DE PREDARE – ÎNVĂŢARE - EVALUARE

În conformitate cu noul volum complementar al CECRL publicat în 2018 abordarea față de


procesul de predare-învățare-evaluare din noul curriculum la LS la ciclul liceal este axată pe
acţiune, iar elevul este considerat un actor social care are de îndeplinit anumite sarcini, nu doar de
natură comunicativă, într-o serie de circumstanţe date, într-un mediu specific, în cadrul unui
domeniu particular de activitate. Actele de vorbire repartizate în cadrul celor patru competențe se
realizează în cadrul activităţilor comunicative care se înscriu în cadrul mai larg al contextului
social.
Recomandarea de bază pentru cadrele didactice și autorii de manuale la limbi străine este să
urmeze principiile CECRL conform noilor descriptori ai nivelului B1+, în dependență de modelul
selectat din Planul-cadru. Ca și în cazul curricumului la nivelul gimnazial, un accent deosebit se
va pune pe dezvoltarea abilității de a înțelege funcția comunicativă a limbii şi valoarea ei ca tot
întreg sau ca sistem, în baza competenței lingvistice, folosind situații relevante pentru elevi. Atât
conceptorii de manuale, cât şi cadrele didactice sunt invitați să aplice în practică principiile
repetării şi restructurării materialului, accesibilității, abordării individualizate, abordării
comunicative a conținuturilor lingvistice şi tematice, abordării interculturale și centrării pe succes
academic și personal. În sprijinirea acestei implementări pot fi recomandate variate strategii
didactice active şi interactive: strategii expozitive, strategii didactice ilustrativ – explicative,
strategii euristice, strategii de învățare prin cooperare și strategii problematizate, care îşi găsesc o
reflectare mai amănunțită în CRCN (2017).

169
Accentul de bază va fi pe latura comunicativ-situativă şi nu pe gramatica (morfologie/sintaxă)
propriu-zisă în lumina abordării acţionale şi comunicative promovată de CECRL cu trecere de la
o gramatică noţional-normativă la o gramatică discursivă, a sensului. Gramatica nu va fi un scop
în sine sau un punct de reper, ci mai degrabă un punct de sosire, categoriile gramaticale respective
fiind intuite sau deduse în baza situațiilor şi a contextelor pentru sarcini comunicative, a
materialului lingvistic învățat. Vocabularul de bază (aproximativ 200-250 cuvinte pentru fiecare
clasă), flexibil din punct de vedere al conținutului, va trebui să includă unități lexicale relevante
pentru experiența cotidiană a elevilor, spre a le putea facilita comunicarea în situații de interes
pentru ei, conform modulelor tematice şi subtemelor propuse: mediul personal, mediul familial,
mediul natural, Mediul social și informațional, mediul şcolar și mediul cultural.
CECRL menționează faptul că învăţarea unei limbi va fi considerată ca un mijloc de care
dispune elevul pentru a-și dezvolta personalitatea (de exemplu, pentru mai multă siguranţă sau
încredere în sine) sau capacitatea de a învăţa (o mai mare deschidere pentru tot ce e nou,
conștientizarea altor limbi și culturi, curiozitatea faţă de necunoscut). Curricumulul la ciclul liceal
a fost conceput pentru a dezvolta acele competenţe și strategii care să-i permită elevului să execute
sarcinile, activităţile și operaţiile necesare pentru a participa în mod eficace la actele de
comunicare. Explorarea importanţei personalităţii elevului și implicarea lui activă în procesul de
predare-învățare-evaualuare va fi punctul central în jurul căruia se vor construi iniţiativele
didactice. Pentru a crea elevului un cadru motivaţional adecvat pentru învăţarea limbei străine, este
nevoie de trei elemente pedagogice de bază: (1) suscitarea interesului pentru procesul didactic, (2)
stimularea sau organizarea unor manifestări ce au la bază folosirea activă a limbii străine ca mijloc
de comunicare și (3) abordarea subiectelor tematice conform vârstei, preferințelor și interesului
elevului din secolul XXI. Elevii vor deveni co-actori ai procesului de predare-învățare şi își vor
dezvolta debitul sau fluența de exprimare atunci când acesta va fi antrenat în activități în perechi
sau în grupuri, online sau offline, ghidate sau monitorizate atent de profesor ca partener al actului
educaţional. În acest context se recomandă inițierea și implementarea de proiecte educaționale
școlare de grup / în echipe, proiecte de voluntariat și implicare civică, proiecte de dezvoltare
profesională și acdemică și parteneriate școlare naționale și internaționale.
Un element de noutate al curriculumului actual pentru clasele liceale este introducerea
activităților transdisciplinare și interdisciplinare, care se bazează pe abordări flexibile care
încurajează interacțiunea pozitivă, motivarea și implicarea elevilor în procesul propriei formări,
elemente de învățare dincolo de clasă (outdoor education) în contexte: învățare-aventură/ de tip
expediționar, învățare prin descoperire, învățare experențială, învățare prin cercetare, învățare
bazată pe proiect, învățarea în bază de sarcini, etc. Semestrial se vor realiza proiecte educaționale
cu deschidere interdisciplinară în cadrul ariei Limbă și comunicare. Temele pentru acasă scrise vor
fi alternate cu cele orale, de audiție, vizionare de suporturi audio-vizuale sau digitale pentru a
facilita procesul de dezvoltare a unor parametri de pronunție corectă. Se va încuraja vizionarea, la
domiciliu, a secvențelor video, filmelor de animație, a emisiunilor cognitive, filmelor artistice și
documentare, spectacolelor și lucrul cu materialele digitale autentice. Conținuturile media și/sau
digitale vor fi corelate conținuturilor educaționale și vor fi analizate în limba străină (după caz,
corespunzător nivelului de posedare a limbii străine). Profesorul va monitoriza elementul de acces
la aceste surse și durata produsului media, în așa măsură ca vizionarea/audierea acestuia să nu
solicite un volum exagerat de timp și să corespundă particularităților de vârstă a elevului.
Luând în vedere complextatea și multitudinea de aspecte ale vieții, intereselor și preferințelor
adolescentului din secolul XXI, se recomandă îmbogățirea portofoliului cadrului didactic cu
metode moderne și alternative metodologice de predare-învăţare-evaluare care implică dezvoltarea

170
nu doar a competențelor lingvistice, dar și a imaginației, creativității, interactivității și participării
directe a celor instruiţi în procesul de predare-învăţare. Printre acestea recomandăm: învățarea în
bază de sarcini, învățarea prin descoperire şi rezolvare de probleme, învățarea în bază de proiecte
și învățarea în bază de parteneriate școlare naționale și internaționale. În aceeași ordine de idei, la
nivel liceal se recomandă ca profesorul și autorii de manuale să utilizeze materiale didactice
ilustrative atractive și moderne (imagini, infografice, hărți conceptuale și produse digitale),
instrumente educative moderne (tabla interactivă, calculatorul, tabletele, telefoanle mobile),
activități/exerciții cu caracter ludic (activități interactive, jocuri de rol, studii de caz, simulări,
vizionări de resurse digitale, scenete, dezbateri, discursuri motivaționale) și suporturi digitale
(website-uri, bloguri, vloguri, filme, colaje digitale, postere digitale, dicționare digitale, materiale
în format mp3 și mp4, soft-uri SMART, etc.).
La nivel liceal se recomandă utilizarea evaluării formative și complete a învățării, care va
permite atât profesorului cât şi elevului să stabilească nivelul de achiziţie a competenţelor şi a
cunoştinţelor, să identifice lacunele şi cauzele lor și să îmbunătățească procesul de predare-
învăţare. O evaluare completă a învăţării va include evaluarea proceselor de învăţare, a
competenţelor achiziţionate, a progresului realizat, a produselor activităţii şi a învăţării elevilor. În
acest context, cadrele didactice vor face apel atât la metodele tradiționale, cât și la metode şi
instrumente complementare de evaluare, și anume: observarea sistematică pe baza fişelor de
observare, tema de lucru în clasă și acasă concepută în vederea evaluării, proiectul individual și de
grup, portofoliul, jurnalul de învățare și autoevaluarea.
Un aspect extrem de important legat de temele pentru acasă la nivel liceal este axarea pe sarcini
autentice, care valorifică probleme reale, situații din viața elevului, corelate perspectivei de
integrare sociolingvistică a acestuia în comunitate. Se recomandă alternarea temelor clasice,
tradiționale cu cele cu caracter practic-aplicativ, legate de viața reală (proiecte, expoziții, machete),
respectându-se preferințele și interesele elevilor. Cadrul didactic va propune, în calitate de temă
pentru acasă, exerciții din manualul școlar aprobat de minister sau va crea sarcini de sine stătător.
Tipologia temelor pentru acasă propuse se va baza, în manieră echilibrată, pe activități de receptare
(ascultare sau lectură), și activități de producere (scriere, vorbire), interacțiune sau mediere, prin
integrarea celor patru tipuri de competențe integratoare: scriere, lectură, audiere, vorbire.
Implementarea noii curricule va urma metodologia sugerată de volumul complementar al
CECRL din 2018 și va favoriza concentrarea pe actualitate și pe realizarea de inter- și
transdisciplinaritate în contexte autentice de învățare din perspectiva acțională. Cadrele didactice
și autorii de manuale vor avea la dispoziție o gamă largă de produse, activități și sugestii tematice
care îi vor ghida în direcția solicitată de noile norme și rigori legate de predarea unei limbi străine
în secolul XXI. La realizarea unităților de învățare, conform tipului de competenţă formată şi
modulului tematic propus, vor fi formulate sarcini din perspectivă comunicativă sau acţională, cu
abordare centrată pe elev și nevoile acestuia, pe stimularea curiozităţii, creativităţii, gândirii critice
şi motivaţiei pentru propria învăţare. Profesorul va fi încurajat să utilizeze atât metodele
tradiționale, cât și cele alternative de predare-învăţare-evaluare și va utiliza pe larg materiale
didactice ilustrative, instrumente educative, activități și exerciții cu caracter ludic atractiv și
suporturi digitale moderne și interactive. Vor continua exploatarea principiului individualizării,
diferențierii și personalizării procesului educațional.

BIBLIOWEBOGRAFIE
► Afanas A. Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare a elevilor în limba străină.
Monografie. Chişinău: Print Caro (2013).

171
► Akker J., Fasoglio D., Mulder H., A curriculum perspective on plurilingual education (2008).
► Ambroso S., & Bonvino E. Livelli diversi di competenza nella gestione dell’italiano L2.
Ipotesi dall’analisi di un corpus. In M. Voghera (A cura di). Testi e Linguaggi, 2. Roma: Carocci
Editore (2008).

► Beacco J-C., Byram M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat M. E., , Goullier F., Panthier J.,
Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural
Education, ISBN 978-92-871-8234-02016 (2016).
► Beacco J-C., Fleming M., Goullier F., Thürmann E., Vollmer H., A Handbook for Curriculum
Development and Teacher Education Concerning the Language Dimension in All Subjects, ISBN
978-92-871-8456-6 (2016).
► Bucur N.F. Curriculum de limba engleză. Evoluție și particularități. Presa Universitară
Clujeană (2015).
► Conseil de l'Europe. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre,
enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs (2018). Sursa:
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
► Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment. Companion volume with new descriptors (2018). Sursa:
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
► Dardano M., Trifone, P. (a cura di). Grammatica italiana: con nozioni di linguistica,
Zanichelli, Bologna (2002).

► De Mauro T., Mancini, F., Vedovelli, M., & Voghera, M. Lessico di frequenza dell'italiano
parlato. Milano, Roma: Etas-Fondazione IBM (1993).

► Educación Secundaria Obligatoria y relaciones entre sus elementos Consejería de


Educación, Cultura y Deporte, Madrid (2015).
► Empfehlungen zur Ausarbeitung nationaler Curricula für die Sekundarstufe 1. Deutch als
Fremdsprache. Ergebnisse eines Kollogviums. Balton (1995).
► Gallon F., Himber, C., Reboul, A., Adomania 3, A2 Méthode de français. Hachette Livre
(2017).
► Gavrilă R.M., Sarivan, L., Stoicescu, D., Predarea-învățarea interactivă centrată pe elev.
București (2009).
► Guţu I., Brînză E. şi alţii. Limbi străine. Curriculum pentru clasele a II-a a IX-a. Chişinău:
Univers pedagogic (2006).
► Guţu I., Brînză E. şi alţii. Curriculum de Français pour les classes bilingues. Chişinău: CEP
USM (2008).
► Johnson K., Communicative syllabus design and methodology., Oxford, Pergamon (1982).
► Lenz P., Berthele R., La valutazione delle competenze plurilingui e interculturali (2010).
172
► Madrid: Ministerio de Educacion y Ciencia, Lenguas Extranjeras. Secundari a Obligatorial
Curriculo Oficial (1995).
► Madrid: Ministerio de Educacion y Ciencia, Decreto de curriculo. Secundaria Obligatoria.
(1995).
► Munby J., Communicative syllabus design, Cambridge, CUP (1972).
► Nunan D., The learner-centred curriculum : a study in second language teaching, Cambridge,
CUP (1988).
► Nunan D., Teaching English to Speakers of other Languages. Routledge (2015).
► Parrot M., Grammar for English Language Teachers. Cambridge University Press (2000).
► Plan Estratégico de Desarrollo de las lenguas en Andalucía. Horizonte 2020.
Junta de Andalucía (2016).
► Real Academia Espanola. La Nueva gramática de la lengua española (2009-2011). Sursa:
http://www.ceip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/recursos/gramatica_raenueva.pdf
► Regan V., Howard M., & Lemée I. The Acquisition of Sociolinguistic Competence in a Study
Abroad Context. Bristol, UK: Multilingual Matters (2009).
► Richards J. C., Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge, UK: Cambridge
University (2001).
► Roach P., English Phonetics and Phonology. Cambridge University Press (2009).
► Roulet E., Langue maternelle et langue seconde. Vers une pédagogie intégrée, Paris, Col.
L.A.L, Hatier (1980).
► Servicio Lingüístico de la Universitat Oberta de Catalunya. Guía práctica de español.
https://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/recursos-linguistics/guia-practica-de-
espanol-20160908.pdf (2016).
► Schmitt, D., Lehr-und Übungsbuch der deutchen Grammatik. München (1995).
► Schneider G., North B., Flügel. Ch. & Koch L., Europäisches Sprachenportfolio – Portfolio
européen des langues – Portfolio europeo delle lingue – European Language Portfolio,
Schweizer Version, Bern, EDK (1999).
► The Commonwealth of Massachusetts Department of Education. Massachussets Foreign
Languages Curriculum Framework. Malde (1999).
► Thornbury S. Beyond the Sentence: Introducing Discourse Analysis. Macmillan (2005).
► Van Ek J. A., Trim J. Waystage 1990. Cambridge: Cambridge University Press (1991).
►¡A debate! Estrategias comunicativas para la interacción oral. Edelsa (2013).

173