Sunteți pe pagina 1din 13

ȘCOALA: Vizat director,

Curriculum adaptat pentru elevul G. D.


Gândire/ limbaj
Clasa a II-a
Anul scolar: 2019-2020
PROF. ÎNV. PRIMAR : Vizat responsabil CM,

CURRICULUM ADAPTAT
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

A. Obiective cadru, obiective de referinta si activitati de invatare


OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacității de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă

1.Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral


Obiective de referinta Activitati de invatare
La sfarsitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se vor realiza urmatoarele
capabil: activitati:
1.1 să înteleaga semnificația -exerciții de ascultare și confirmare a mesajului ascultat;
globală a mesajului oral -activități în grup de confirmare, reprezentare a mesajului
ascultat;
1.2. să sesizeze intuitiv - jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziții;
corectitudinea unei propoziții - exerciții de percepție fonică a intonației propoziției
ascultate enunțiative și interogative (fără terminologie);
1.3. să distingă cuvintele dintr-o - exerciții de delimitare a cuvintelor în enunțuri;
propoziție dată, silabele dintr-un cuvânt - exerciții de stabilire a poziției unui cuvânt într-o
și sunetele dintr-o silabă propoziție;
- jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propozitie;
- jocuri de identificare a poziției silabelor în cuvânt și de
completare a unor silabe date pentru a obține cuvinte;
1.4. să sesizeze sensul cuvintelor într- - exerciții de eliminare a unui cuvânt care nu se potrivește
un enunț dat ca înțeles cu celelalte dintr-o listă audiată;
-dialoguri: învățător-elev; elev – elev;
1.5. să manifeste curiozitate față de -exerciții de percepție fonică a intonației propoziției;
mesajele emise de partenerul de dialog -exerciții de ascultare a unor secvente dialogite pentru
identificarea vorbitorului și a mesajului transmis;

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala


Obiective de referinta Activitati de invatare
La sfarsitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se vor realiza urmatoarele
capabil: activitati:
2.1. să construiască enunțuri logice - exerciții de construire a unor enunțuri simple după
simple imagini, folosind cuvinte date;
- exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri;
2.2. să pronunțe clar și corect enunțuri - exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe;
- exerciții de compunere a cuvintelor pornind de la o
silabă dată;
- jocuri de rol, recitări;
- jocuri: ( “ Telefonul fără fir”);

1
2.3. să manifeste inițiativă și interes - exerciții de dialog cu persoane diferite (folosirea
pentru a comunica cu ceilalți formulelor de adresare, salut, prezentare etc.);
- simulări ale unor situații de comunicare; jocuri de ro;
-antrnament de utilizare a unir formule de initiere a unui
dialog
2.4. sa se prezinte si sa prezinte pe -exercitii de monolog cu sprijin;
cineva, cu sprijinul invatatoarei -activitati in perechi;
2.5. sa initieze, sa participe si sa incheie -jocuri de rol de tipul vorbitor/ascultator, vizand formarea
o conversatie folosind formule uzuale comportamentului de vorbitor;
-activitati in perechi;

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris


Obiective de referinta Activitati de invatare
La sfarsitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se vor realiza urmatoarele
capabil: activitati:
3.1. să identifice litere, grupuri de - exerciții de asociere a sunetului cu litera;
litere, silabe, cuvinte și enunțuri în - exerciții pentru lărgirea câmpului vizual prin
textul tipărit și în textul scris de mână identificarea silabelor în structura cuvintelor și a
cuvintelor în structura propoziției;
- exerciții de punere în corespondență a cuvintelor cu
imaginile corespunzătoare;
- exerciții de citire selectivă;
3.2. să sesizeze legătura dintre - exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri pe
enunțuri și imaginile care le marginea enunțului și a imaginilor care-l însotesc;
însoțesc - exerciții de realizare a unor desene pornind de la
enunțurile citite (și invers);
-exerciții de recunoaștere a alineatelor;
3.3. sa desprindă semnificația - exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri pe
globală a unui text citit, de mică marginea textului citit;
întindere
3.4. să citească în ritm propriu,cuvinte - exerciții de citire a cuvintelor pe silabe;
monosilabice,bisilabice,enunțuri simple - exerciții de citire selectivă;
3.5. să manifeste interes pentru lectură -vizitarea bibliotecii;
-recitarea unor versuri sau poezii scurte;
- jocuri : “Recunoaște personajul”; ghicitori;

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa


Obiective de referinta Activitati de invatare
La sfarsitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se vor realiza urmatoarele
capabil: activitati:
4.1. să scrie corect litere, silabe, - exerciții de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor și
cuvinte, enunțuri propozițiilor;
4.4. să scrie corect, lizibil și îngrijit - exerciții de scriere corectă a cuvintelor și propozițiilor;
propoziții scurte -exerciții de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziție
și de transcriere a propoziției obținute;
4.5. să utilizeze convenții ale - exerciții de folosire a punctului, semnului întrebării și a
limbajului scris (punctul, semnul scrierii cu majusculă;
întrebării, scrierea cu majusculă) - exerciții de copiere / transcriere a unor substantive
proprii,a unor propoziții enunțiative / interogative;
- dictări de cuvinte și propoziții simple;
4.6. să manifeste interes pentru - exerciții de încadrare în spațiu și în pagină;
exprimarea scrisă - exerciții de autoevaluare și autocorectare;
- expunerea lucrărilor, caietelor în vederea încurajării
elevului;

2
B. CONȚINUTURILE INVĂȚĂRII

1. Formarea capacității de citire/lectura

 Literele mici și mari ale alfabetului. - actualizare


 Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.
 Citirea cuvintelor.
 Citirea unor propoziții simple. Intonarea propoziției interogative (fără terminologie).
 Citirea unor texte scurte
 Textul. Titlul. Autorul.

2. Formarea capacității de comunicare

 Comunicarea orala
 Cuvântul – element de comunicare.
 Propoziția / enunțul - alcătuirea de propoziții/enunțuri despre obiecte, fiinţe;
 Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. Formulele elementare de inițiere
șide încheiere a dialogului. Schimburi verbale:
 Inițierea sau încheierea unui schimb verbal;
 identificarea unei persoane sau a unui obiect;
 formularea unor întrebări și a unor răspunsuri;
 oferirea unor informații despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei;
 oferirea unor informații despre forma si despre utilitatea unor obiecte;
 Comunicarea scrisă
Procesul scrierii
 Scrierea cuvintelor. Despărțirea cuvintelor în silabe
 Scrierea propozițiilor enunțiative și interogative.
Ortografia. Scrierea ortografica a cuvintelor. Scrierea cu litera mare la începutul propoziției.
 Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii .
 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.
 Punctuația. Folosirea corectă a semnelor de punctuație: punctul, semnul întrebării.
 Copierea literelor, a cuvintelor, a propozițiilor. Scrierea după dictare.

3. Elemente de construcție a comunicării

 Propoziția. Cuvântul. Silaba.


 Sunetele limbii române. Articularea vocalelor și consoanelor.

3
ȘCOALA:
Aria curriculara: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Curriculum adaptat pentru elevul G. D.
Gandire/ limbaj Nr. ore/ sapt. : 5
Clasa a II-a
Anul scolar: 2019-2020
Manual: Comunicare în limba română, Editura Didactică și Pedagogică
PROF. ÎNV. PRIMAR :

PLANIFICAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

1. Cuvântul, element de comunicare Propoziţia, enunţul - 16 ore

Conţinuturi Ob. Resurse Data


(detalieri) de Activităţi de învăţare materiale, Evaluare
ref. procedurale
Litera a A 2.1 ● exerciţii de construire a unor ● manualul,
enunţuri după imagini; auxiliare ● observare
1.3 ● delimitarea cuvintelor din didactice, sistematică
Litera m M enunţuri; stabilirea poziţiei unui alfabetar, planşe ● probe orale
Silaba ma 2.2 cuvânt într-o propoziţie; cu litere de tipar ● tema de
Cuvântul ● exerciţii de despărţire corectă şi de mână, fişe lucru în clasă
mama 1.3 cuvintelor în silabe şi a silabelor de lucru, ●
Litera r R în sunete; ilustraţii, autoevaluare
2.2 ● exerciţii de exemplificare a jetoane cu
unor cuvinte care conţin sunetul imagini ● observare
Litera u U 3.1 învăţat în diferite poziţii; adecvate, sistematică
4.1 ● exerciţii de asociere a sunetului decupaje din ● probă orală
1.5 cu litera; ziare şi reviste ● probă
Litera n N ● exerciţii de scriere a literelor, pentru practică
Scrierea cu 2.1 silabelor; identificarea
literă mare a 2.1 ● exerciţii de compunere a literei învăţate
substantivelor cuvintelor pornind de la o silabă ● metoda ● observare
proprii dată; fonetică sistematică
Litera e E ● exerciţii de iniţiere a unor analitico - ● probe orale
Propoziţia 2.3 dialoguri elev-elev, învăţător-elev sintetică, ● probe
enunţiativă pe teme sugerate de imagini; conversaţia, scrise (teme
1.1 ● exerciţii de formulare de explicaţia, în clasă,
Consolidare a-e 2.1 întrebări şi enunţuri; demonstraţia, dictări)
Ordonarea ● exerciţii de construire corectă a exerciţiul, jocul ●
cuvintelor în 1.3 unor enunţuri după imagini; didactic, jocul autoevaluare
propoziţie ● exerciţii de formulare de de rol
Litera i I 2.2 întrebări şi răspunsuri; ● activităţi
1.3 ● dramatizare, repovestire; frontale,
● activităţi de exprimare a individuale, în
Litera c C
2.2 propriilor păreri în legătură cu grupuri mici
Propoziţia fapte, întâmplări din poveste; ● manual
interogativă ● exerciţii pentru demonstrarea (p.33), povestea
Consolidare a-c 3.1 înţelegerii mesajului audiat, prin Ursul păcălit de
Dialogul 4.1 apelare la alte modalităţi de vulpe, imagini,
Litera l L redare a acestuia (mimă, desen); mijloace audio,
1.5 foi de desen,

4
Litera o O ● exerciţii de construire corectă a creioane
2.1 unor enunţuri după imagini; colorate
● delimitarea cuvintelor din ● conversaţia,
enunţuri; stabilirea poziţiei unui povestirea,
2.3 cuvânt într-o propoziţie; explicaţia, jocul
Recapitulare ● exerciţii de despărţire a de rol
(a-o) cuvintelor în silabe; ● activitate
● exerciţii de exemplificare a frontală,
unor cuvinte care conţin sunetul individuală, pe
învăţat în diferite poziţii; grupe
● exerciţii de distingere a
sunetului iniţial, final sau din ● manualul,
interiorul unei silabe / unui auxiliare
cuvânt; didactice, fişe
● exerciţii de compunere a de lucru, planşe
cuvintelor pornind de la o silabă cu litere de tipar
dată; şi de mână,
● exerciţii de asociere a sunetului alfabetar,
cu litera; ilustraţii,
● exerciţii de citire selectivă; jetoane cu
● exerciţii de scriere a literelor, imagini
silabelor, cuvintelor; adecvate,
● exerciţii de iniţiere a unor decupaje din
dialoguri elev-elev, învăţător-elev ziare şi reviste
pe teme familiare copiilor; pentru
● exerciţii de formulare de recunoaşterea
întrebări şi răspunsuri; literei învăţate
● povestirea unor întâmplări
personale ale copiilor;
● activităţi de exprimare a
propriilor păreri în legătură cu
fapte, întâmplări cunoscute
Evaluare ● itemi adecvaţi obiectivelor de ● probă orală
referinţă ● probă
scrisă
Analiza testelor ● exerciţii de recuperare, ● fişe de lucru ● observare
ameliorare, dezvoltare impuse de ● activitate directă
rezultatele obţinute la probele de frontală, pe ● teme în
evaluare grupe de nivel clasă

5. Formulare de întrebări şi răspunsuri Textul - 16 ore

Litera p, P 2.1 ● exerciţii de construire corectă


a unor enunţuri după imagini; ● manualul,
Litera ă, Ă 1.3 ● delimitarea cuvintelor din auxiliare ● observare
enunţuri; stabilirea poziţiei unui didactice, fişe de sistematică
Litera t,T 2.2 cuvânt într-o propoziţie; lucru, planşe cu ● probe orale
Textul 1.3 ● exerciţii de despărţire a litere de tipar şi ● probe
(familiarizare) cuvintelor în silabe; de mână, scrise (teme
2.2 ● exerciţii de exemplificare a alfabetar, în clasă,
Litera s,S unor cuvinte care conţin sunetul ilustraţii, jetoane dictări)
Textul (titlul învăţat în diferite poziţii; cu imagini ●
textului) ● exerciţii de distingere a adecvate, diverse autoevaluare
sunetului iniţial, final sau din texte tipărite

5
Litera v,V 3.1 interiorul unei silabe / unui ● metoda
Organizarea unui cuvânt; fonetică
text (titlu, 2.2 ● exerciţii de compunere a analitico-
alineate) cuvintelor pornind de la o silabă sintetică,
dată; conversaţia,
Consolidare a-v ● exerciţii de asociere a explicaţia,
sunetului cu litera; demonstraţia,
Litera d,D 4.1 ● jocuri de ordonare logică a exerciţiul,
cuvintelor în propoziţie; problematizarea,
Litera î, Î 4.2 ● exerciţii de citire selectivă; jocul didactic,
4.3 ● jocuri de sinonimie, jocul de rol
Literele ş Ş antonimie, omonimie; ● activitate
● exerciţii de modificare a frontală,
Litera â 1.5 sensului unei propoziţii prin individuală, pe
eliminarea, înlocuirea sau grupe
Litera b B 2.1 adăugarea unui cuvânt; de
schimbare a sensului unui
Litera g G 2.3 cuvânt prin modificarea unui
sunet sau a unei silabe;
● exerciţii de scriere a literelor,
Recapitulare silabelor, cuvintelor,
propoziţiilor;
● exerciţii de încadrare corectă
în pagină;
● exerciţii de folosire a
punctului, semnului întrebării şi
a scrierii cu majusculă;
● copieri, transcrieri, dictări de
cuvinte şi propoziţii;
● exerciţii de iniţiere a unor
dialoguri elev-elev, învăţător-
elev pe teme familiare copiilor;
● exerciţii de formulare de
întrebări şi răspunsuri;
● povestirea unor întâmplări
personale ale copiilor;
● activităţi de exprimare a
propriilor păreri în legătură cu
fapte, întâmplări cunoscute
Evaluare ● itemi adecvaţi obiectivelor de ● fişe de lucru ● probă orală
referinţă ● probă
scrisă
Analiza testelor ● exerciţii de recuperare, ● activitate ● observare
ameliorare, dezvoltare impuse frontală, pe grupe directă
de rezultatele obţinute la probele de nivel ● teme în
de evaluare clasă

6. Comunicarea în situaţii concrete - 12 ore

Grupul de litere 2.1 ● exerciţii de construire corectă a


ce, Ce unor enunţuri după imagini; ● manualul, ● observare
1.3 auxiliare sistematică
didactice, fişe de ● probe orale

6
Litera f F 2.2 ● delimitarea cuvintelor din lucru, planşe cu ● probe scrise
Cuvinte articulate 1.3 enunţuri; stabilirea poziţiei unui litere de tipar şi (teme în
cuvânt într-o propoziţie; de mână, clasă, dictări)
2.2 ● exerciţii de despărţire a alfabetar, ●
Grupul de litere cuvintelor în silabe; ilustraţii, jetoane autoevaluare
ci, Ci ● exerciţii de exemplificare a cu imagini
unor cuvinte care conţin sunetul adecvate, diverse
învăţat în diferite poziţii; texte tipărite
3.1 ● exerciţii de distingere a ● metoda fonetică
Litera h H sunetului iniţial, final sau din analitico-
2.2 interiorul unei silabe / unui sintetică,
cuvânt; conversaţia,
● exerciţii de compunere a explicaţia,
cuvintelor pornind de la o silabă demonstraţia,
Grupul de litere dată; exerciţiul,
ge, Ge 4.1 ● exerciţii de asociere a problematizarea,
sunetului cu litera; jocul didactic,
4.2 ● jocuri de ordonare logică a jocul de rol
4.3 cuvintelor în propoziţie; ● activitate
● exerciţii de citire selectivă; frontală,
Litera j J ● jocuri de sinonimie, antonimie, individuală, pe
1.5 omonimie; grupe
● exerciţii de modificare a
Grupul de litere 2.1 sensului unei propoziţii prin
gi, Gi eliminarea, înlocuirea sau
2.3 adăugarea unui cuvânt; de
schimbare a sensului unui cuvânt
Recapitulare prin modificarea unui sunet sau a
unei silabe;
● exerciţii de scriere a literelor,
silabelor, cuvintelor,
propoziţiilor;
● exerciţii de încadrare corectă
în pagină a textului;
● exerciţii de folosire a
punctului, semnului întrebării şi
a scrierii cu majusculă;
● copieri, transcrieri, dictări de
cuvinte şi propoziţii;
● exerciţii de iniţiere a unor
dialoguri elev-elev, învăţător-
elev pe teme familiare copiilor;
● exerciţii de formulare de
întrebări şi răspunsuri;
● povestirea unor întâmplări
personale ale copiilor;
● activităţi de exprimare a
propriilor păreri în legătură cu
fapte, întâmplări cunoscute
Evaluare ● itemi adecvaţi obiectivelor de ● probă orală
referinţă ● probă scrisă
Analiza testelor ● exerciţii de recuperare, ● fişe de lucru ● observare
ameliorare, dezvoltare impuse de ● activitate directă
rezultatele obţinute la probele de frontală, pe grupe ● teme în
evaluare de nivel clasă

7
7. Dialog despre mediul înconjurător - 12 ore

Litera z Z 2.1 ● exerciţii de construire corectă a


unor enunţuri după imagini; ● manualul,
Grupul de 1.3 ● delimitarea cuvintelor din auxiliare
litere che, enunţuri; stabilirea poziţiei unui didactice, fişe de ● observare
Che 2.2 cuvânt într-o propoziţie; lucru, planşe cu sistematică
1.3 ● exerciţii de despărţire a litere de tipar şi ● probe orale
Litera ţ Ţ
cuvintelor în silabe; de mână, ● probe scrise
2.2 ● exerciţii de exemplificare a unor alfabetar, (teme în
Grupul de cuvinte care conţin sunetul învăţat ilustraţii, jetoane clasă, dictări)
litere chi, Chi în diferite poziţii; cu imagini ●
● exerciţii de distingere a sunetului adecvate, diverse autoevaluare
Litera x X
iniţial, final sau din interiorul unei texte
Grupul de 3.1 silabe / unui cuvânt; tipărite
litere ghe, ● exerciţii de compunere a ● metoda
Ghe 2.2 cuvintelor pornind de la o silabă fonetică
Litera k K dată; analitico-
4.1 ● exerciţii de asociere a sunetului sintetică,
Grupul de 4.2 cu litera; conversaţia,
litere ghi, Ghi ● jocuri de ordonare logică a explicaţia,
4.3 cuvintelor în propoziţie; demonstraţia,
● exerciţii de citire selectivă; exerciţiul,
1.5 ● jocuri de sinonimie, antonimie, problematizarea,
omonimie; jocul didactic,
2.1 ● exerciţii de modificare a sensului jocul de rol
unei propoziţii prin eliminarea, ● activitate
2.3 înlocuirea sau adăugarea unui frontală,
cuvânt; de schimbare a sensului individuală, pe
unui cuvânt prin modificarea unui grupe
sunet sau a unei silabe;
● exerciţii de scriere a literelor,
silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
● exerciţii de încadrare corectă în
pagină a textului;
● exerciţii de folosire a punctului,
semnului întrebării şi a scrierii cu
majusculă;
● copieri, transcrieri, dictări de
cuvinte şi propoziţii;
● exerciţii de iniţiere a unor
dialoguri elev-elev, învăţător-elev
pe teme familiare copiilor;
● povestirea unor întâmplări
personale ale copiilor;
● activităţi de exprimare a
propriilor păreri în legătură cu
fapte, întâmplări cunoscute
Recapitulare 3.2 ● se vor selecta activităţi de ● manualul, fişe ●observare
3.3 învăţare propuse pe parcurs; de lucru sistematică
● exerciţii de realizare a unor ● strategii mixte ● probă orală
desene pornind de la enunţuri citite ● activitate ● tema în
şi invers; frontală, clasă

8
● exerciţii de punere în individuală, în
corespondenţă a cuvântului scris de grupuri mici
mână / de tipar cu imaginea;
● exerciţii de tipul adevărat / fals
Evaluare ● itemi adecvaţi obiectivelor de ● fişe de evaluare ● probă orală
referinţă ● probă scrisă
Analiza ● exerciţii de recuperare, ● fişe de lucru ● observare
testelor ameliorare, dezvoltare impuse de ● activitate directă
rezultatele obţinute la probele de frontală, pe grupe ● teme în
evaluare de nivel clasă

11.Alfabetul limbii române - 8 ore

Citirea textelor 3.1 ● exerciţii de citire la prima vedere ● manualul, ● observare


3.2 a unor texte scurte; auxiliare sistematică
3.5 ● exerciţii de citire selectivă; didactice, fişe de ● probe orale
4.2 ● exerciţii de formulare de lucru, alfabetar, ● tema în
întrebări şi răspunsuri pe marginea ● strategii clasă
textului citit şi a imaginilor care îl activ-participative
însoţesc; ● activitate
● memorări de versuri; frontală,
● exerciţii de încadrare corectă în individuală, pe
pagină a textului liric grupe
Alfabetul 3.1 ● exerciţii de formare de cuvinte ● manualul, ● observare
limbii române 2.2 noi prin diferite modalităţi; auxiliare sistematică
4.2 ● exerciţii de recunoaştere şi didactice, ● probe orale
4.3 rostire corectă a literelor / alfabetar, planşă ● tema în
sunetelor, mici / mari, de tipar / de cu alfabetul, fişe clasă
mână, în ordine alfabetică; de lucru
● exerciţii de ordonare a unor ● strategii
cuvinte după litera iniţială potrivit activ-participative
succesiunii în alfabet; ● activitate
● rebusuri, integrame, anagrame; frontală,
● exerciţii de alcătuire de individuală, pe
propoziţii folosind cuvinte date; grupe
● dictări de cuvinte şi propoziţii
Recapitulare 3.1 ● exerciţii de formare de cuvinte ● manualul,
2.2 noi prin diferite modalităţi; auxiliare ● observare
4.2 ● exerciţii de recunoaştere şi didactice, sistematică
4.3 rostire corectă a literelor / alfabetar, planşă ● probe orale
sunetelor, mici / mari, de tipar / de cu alfabetul, fişe ● tema în
mână, în ordine alfabetică; de lucru clasă
● exerciţii de ordonare a unor ● strategii
cuvinte după litera iniţială potrivit activ-participative
succesiunii în alfabet; ● activitate
● rebusuri, integrame, anagrame; frontală,
● exerciţii de alcătuire de individuală, pe
propoziţii folosind cuvinte date; grupe
● dictări de cuvinte şi propoziţii
Evaluare ● fişe de evaluare ● probă
orală/scrisă

9
ȘCOALA : Vizat director,
Curriculum adaptat pentru elevul G. D.
Gandire/ limbaj
Clasa a II-a
Anul scolar: 2019-2020
PROF. ÎNV. PRIMAR: Vizat responsabil CM,

CURRICULUM ADAPTAT
MATEMATICĂ

A. Obiective cadru si de referinta, activitati de invatare


1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii
Obiective de referinta Activitati de invatare
La sfarsitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se vor realiza urmatoarele activitati:
capabil:
1.1. sa înteleaga sistemul zecimal - exercitii de numarare cu obiecte în care grupele de
de formare a numerelor (din sute, câte 10, 100 se înlocuiesc cu câte un alt obiect;
zeci si unitati), utilizând obiecte - jocuri de numarare cu obiecte în care grupele de
pentru justificari câte 10, 100 se înlocuiesc cu câte un alt obiect, jocuri
de schimburi echivalente;
- exercitii-joc de reprezentare a numerelor punând în
evidenta sistemul pozitional de scriere; exercitii de
trecere de la o forma de reprezentare la alta;
1.2. sa scrie, sa citeasca numerele - exercitii de scriere si citire a numerelor naturale de la 0 la
naturale de 100,
la 0 la 100; sa compare si sa - exercitii-joc de reprezentare prin obiecte sau desene (puncte,
ordoneze cerculete, liniute etc.) a unui numar din concentrul 0-100,
numerele naturale mai mici decât - exercitii de numarare cu pas dat, “înainte” si “înapoi” (de
100, exemplu din 1 în 1, din 2 în 2 , din 5 în 5 etc.), în concentrul 0-
utilizând simbolurile: <, >, = 100, cu si fara sprijin în obiecte;
-compararea si ordonarea numerelor utilizând modele
semnificative si punerea în corespondenta
1. 3 sa efectueze operatii de - exercitii de adunare si de scadere cu numere naturale de la 0
adunare si de scadere cu numere la 100 fara trecere peste ordin;
naturale de la 0 la 100 fara si cu - verificarea rezultatelor utilizând obiecte sau desene;
trecere peste ordin - exercitii de observare a legaturii dintre adunare si scadere

2.Formarea capacitatii de explorare/investigare si *rezolvare de probleme


Obiective de referinta : Activitati de invatare :
2.1. sa stabileasca pozitii relative - exercitii de stabilirea a coordonatelor unui obiect
ale obiectelor în spatiu într-un plan în raport cu un sistem de referinta dat (fara
terminologie);
2.2. sa recunoasca forme plane si - exercitii de observare a figurilor geometrice cunoscute
spatiale; sa (triunghi,
clasifice figuri geometrice sau - recunoasterea si descrierea verbala a formei obiectelor din
obiecte dupa criterii variate mediul înconjurator;
- exercitii de identificare a formelor geometrice plane si
spatiale utilizând obiecte, modele si desene;
- exercitii de grupare a unor obiecte date dupa criterii diverse;
- decuparea unor figuri geometrice desenate
- desenarea dupa contur a unor figuri geometrice;
- jocuri de constructie;

10
2.3. sa utilizeze unitati de masura - exercitii de ordonare cronologica a unor imagini;
pentru timp si unitati monetare - citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas-model a
diverselor ore
2.4. sa exploreze modalitati variate - exercitii de descompunere a numerelor într-o sumă
de compunere si descompunere a - exercitii de alegere a unei descompuneri potrivite pentru
numerelor efectuarea unui calcul
- exercitii de descompunere a numerelor pentru efectuarea unui
calcul;

3.Formarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic


Obiective de referinta Activitati de invatare
La sfarsitul clasei a II-a elevul va Pe parcursul clasei a II-a se vor realiza urmatoarele activitati:
fi capabil:
3.1. *sa verbalizeze modalitatile de - *exprimarea in cuvinte proprii a modului de lucru folosit in
calcul folosite in rezolvarea unor rezolvarea unor sarcini care solicita operarea cu obiecte, desene
probleme practice si de calcul sau numere.

4. Formarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte diferite


Obiective de referinta Activitati de invatare
La sfarsitul clasei a II-a elevul va Pe parcursul clasei a II-a se vor realiza urmatoarele activitati:
fi capabil:
4.1. sa manifeste o atitudine - exercitii-joc de utilizare a numerelor in diverse situatii
pozitiva si disponibilitate fata de concrete;
utilizarea numerelor - jocuri cu numere.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:

1. Elemente pregatitoare pentru intelegerea unor concepte matematice:


- orientare spatiala si localizari in spatiu
- grupare de obiecte si formare de multimi dupa criterii date sau identificate
- sortarea si clasificarea obiectelor sau a mulțimilor dupa criterii variate
- aprecierea globala, compararea numarului de elemente a doua multimi prin procedee variate,
inclusiv punere in corespondenta
- compararea intuitiva a obiectelor
2. Elemente grafice utilizate in procesul scrierii care faciliteaza insusirea cifrelor si a operatiilor
matematice
3. Numere naturale de la 0 la 30 / *de la 30 la 100: citire, scriere, ordonare,*comparare
4. Adunarea si scaderea numerelor in concentrul 0-100
5. *Probleme care se rezolva printr-o singura operatie matematica invatata
6. Figuri geometrice: triunghi, patrat, *dreptunghi, cerc
7. Corpuri geometrice
8. Masurari cu unitati de masura nestandard ( creion, guma, palma,vase de capacitati diferite, balante
improvizate.

11
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA, LITENI
Aria curriculara: Matematică și Științe
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Curriculum adaptat pentru elevul G. D.
Gandire/ limbaj Nr. ore/ sapt. : 4
Clasa a II-a
Anul scolar: 2019-2020
Manual: Matematică și explorarea mediului, Editura Didactică și Pedagogică
PROF. ÎNV. PRIMAR :

PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEMESTRUL I

14 săptămâni – 56 ore

Nr. UNITATI DE OB. CONTINUTURI NR. SAPT. OBS


Crt. INVATARE REF. ORE
1. Orientare 2.1. - orientare spatiala si localizari in 8 I- II
spațială 1.1. spatiu( dreapta/stanga, sus/jos,
deasupra/sub, interior/exterior);
- pozitionare, recunoastere si numire
a pozitiei;
- elemente grafice utilizate in
procesul scrierii matematice: punctul,
linia, carligul;
2. Sortarea si 1.1. - sortarea uor obiecte după criterii 8 III- IV
clasificarea 2.1 date
obiectelor 2.3. - carajarea unor obiecte după mărime,
2.4. culoare, grosime;
4.1.
3. Comparare 2.1. - compararea intuitiva a obiectelor 4 V
2.2 (inalt/scund, lung/scurt, mare/mic,
2.3 mult/putin, greu/usor );
4. Figuri 2.1 - cunoasterea intuitiva a figurilor 4 VI
geometrice 2.2. geometrice;
- *recunoasterea formei fetelor unor
corpuri;
5. Multimi 2.1 - grupare de obiecte si formare de 8 VII-
2.2 multimi dupa criterii date sau VIII
2.3. identificate;
- sortarea si clasificarea obiectelor
sau a multimilor dupa criterii variate;
- aprecierea globala, compararea
numarului de elemente a doua
multimi prin procedee variate,
inclusiv prin punere in
corespondenta;
6. Numere 1.1. - numere naturale de la 0 la 30- citire, 8 IX
naturale de la 0 1.2. scriere, ordonare, *comparare; X
la 30 2.3. - cifra- semn grafic necesar in
2.4. scrierea numerelor;

12
7. Adunarea și în 1.1. - conceptul de adunare; 12 XI,
concentrul 0- 1.2 - adunarea numerelor in concentrul 0- XII,
100 *1.3 100 cu sprijin în obiecte/mulțimi de XIII
2.4. obiecte și imagini;
- utilizarea corectă a semnelor +, =
9. Recapitulare 1.1. - Orientare spațială 4 XIV
*1.3 - Sortarea si clasificarea obiectelor
2.3. - Comparare
2.5. - Figuri geometrice
3.1. - Multimi
4.1. - Numere naturale de la 0 la 30
- Adunarea și în concentrul 0-100

SEMESTRUL AL II –LEA
19 săptămâni – 76 ore

Nr. UNITATI DE OB. CONTINUTURI NR. SAPT OBS.


Crt INVATARE REF ORE
1. Scăderea în 1.2. - conceptul de scădere; 12 I-IV
concentrul 0- 1.3 - scăderea numerelor in concentrul 0-
100 2.4. 100 cu sprijin în obiecte/mulțimi de
3.1. obiecte și imagini;
- utilizarea corectă a semnelor –, =
2. Adunarea si 1.2. - conceptul de adunare și scădere; 12 V-VIII
scaderea în 1.3 - adunarea și scăderea numerelor in
concentrul 0- 2.4. concentrul 0- 100 cu sprijin în
100 3.1. obiecte/mulțimi de obiecte și imagini;
- utilizarea corectă a semnelor +, –, =
3. Probleme simple 1.2. - adunarea si scaderea in concentrul 12 IX-XII
2.5. 0- 100;
3.1. - *probleme care se rezolva printr-o
4.1. singura operatie matematica invatata;
4. Figuri 2.2. - cunoasterea intuitiva a figurilor 8 XIII-
geometrice 3.1. geometrice: triunghi, patrat, XIV
*dreptunghi, cerc;
- descrierea empirica, verbala a
figurilor geometrice;
5. Unitati de 2.7. - masurarea lungimii; 12 XV-
masura 3.1. - masurarea capacitatii; XVII
- masurarea masei;
6. Recapitulare 1.1. - numere naturale de la 0 la 100 8 XVII-
finala 1.2. adunarea si scaderea numerelor in XIX
2.2. concentrul 0- 100;
2.3 - rezolvare de probleme;
3.1. - figuri geometrice;
4.1. - unitati de masura.
NOTA
Obiectivele notate cu *( extinderi ) se pot realiza daca elevul acumuleaza cunostinte si-si formeaza
competente mai repede decât perioada unui an scolar.

La disciplinele Dezvoltare personală si Educatie muzicala se vor continua exercitiile de pronuntie


corecta, cat si exercitiile de dezvoltare a gandirii.

Elevul are abilitati în formare pentru disciplina Arte vizuale si abilități practice, astfel se poate avea
în vedere Curriculum-ul National pentru învățământul de masă.

13

S-ar putea să vă placă și